SOSYAL GÜVENLĐĞĐN ÖNEMLĐ DEĞĐŞKENLERĐNĐN ZAMAN SERĐLERĐ ANALĐZĐ ĐLE ÖNGÖRÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLĐĞĐN ÖNEMLĐ DEĞĐŞKENLERĐNĐN ZAMAN SERĐLERĐ ANALĐZĐ ĐLE ÖNGÖRÜSÜ"

Transkript

1 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLĐK UZMANLIK TEZĐ SOSYAL GÜVENLĐĞĐN ÖNEMLĐ DEĞĐŞKENLERĐNĐN ZAMAN SERĐLERĐ ANALĐZĐ ĐLE ÖNGÖRÜSÜ HAZIRLAYAN Yasemin Göknur ÜNDEMĐR TEZ DANIŞMANI Doç.Dr.Cem KADILAR Kasım 2009

2

3 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLĐK UZMANLIK TEZĐ SOSYAL GÜVENLĐĞĐN ÖNEMLĐ DEĞĐŞKENLERĐNĐN ZAMAN SERĐLERĐ ANALĐZĐ ĐLE ÖNGÖRÜSÜ Yasemin Göknur ÜNDEMĐR TEZ DANIŞMANI Doç.Dr.Cem KADILAR

4 T.C. SOSYAL GÜVENLĐK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLĐĞĐN ÖNEMLĐ DEĞĐŞKENLERĐNĐN ZAMAN SERĐLERĐ ANALĐZĐ ĐLE ÖNGÖRÜSÜ Yasemin Göknur ÜNDEMĐR Bu tez tarafımdan okunmuş olup, Tezin Sosyal Güvenlik Uzmanlığı için uygun ve yeterli bir çalışma olduğunu onaylıyorum. Unvanı : Doç.Dr. Adı : Cem SOYADI : KADILAR ĐMZA : Tez Savunma Tarihi Bu tez Komisyonumuzca değerlendirilmiş ve yeterli bir çalışma olduğuna karar verilerek onaylanmıştır. 1. BAŞKAN 2. ÜYE 3. ÜYE 4. ÜYE 5. ÜYE 6. ÜYE 7. ÜYE

5 ÖNSÖZ Bu tezin başlangıcından sonuna kadar, yakın ilgi ve önerileri ile beni yönlendiren, bilgilendiren danışmanım ve aynı zamanda lisans eğitimimde büyük katkıları olan değerli hocam Doç.Dr. Cem KADILAR a ve Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığında Daire Başkanı V. olarak görev yapmakta olan, görüş ve önerileriyle sosyal güvenlik alanındaki bilgi ve becerilerimin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan değerli Başkanım Ömer ALAN a katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca bu çalışmayı yapmamıza fırsat tanıyan Sosyal Güvenlik Kurumu üst düzey yöneticilerine, tüm çalışma arkadaşlarıma, hep yanımda olan aileme ve eşime teşekkürlerimi sunarım. Yasemin Göknur ÜNDEMĐR Ankara, Kasım 2009 I

6 ĐÇĐNDEKĐLER ABSTRACT... V KISALTMALAR... VI TABLOLAR DĐZĐNĐ... VII ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ... VIII GĐRĐŞ SOSYAL GÜVENLĐK KAVRAMI SĐGORTALI KAVRAMLARI SOSYAL GÜVENLĐĞĐN FĐNANSMANI SOSYAL GÜVENLĐĞĐN KAPSAM SORUNU SOSYAL GÜVENLĐĞĐN AKTĐF PASĐF DENGESĐ ZAMAN SERĐLERĐ ANALĐZĐ VE TEMEL KAVRAMLAR ZAMAN SERĐSĐ TANIMI ZAMAN SERĐSĐ VERĐLERĐ ZAMAN SERĐSĐ BĐLEŞENLERĐ ZAMAN SERĐSĐ GRAFĐĞĐ GECĐKME SAYISI OTOKORELASYON FONKSĐYONU KISMĐ OTOKORELASYON FONKSĐYONU DURAĞANLIK AKGÜRÜLTÜ SERĐSĐ ÜSTEL DÜZLEŞTĐRME YÖNTEMĐ Basit Üstel Düzleştirme Yöntemi Holt Üstel Düzleştirme Yöntemi Winters Üstel Düzleştirme Yöntemi II

7 3. SOSYAL GÜVENLĐK SĐGORTALI DEĞĐŞKENLERĐNĐN ÜSTEL DÜZLEŞTĐRME YÖNTEMĐYLE ÖNGÖRÜSÜNE YÖNELĐK UYGULAMA SAYILI KANUNUN 4/A MADDESĐNE TABĐ SĐGORTALILARIN ÜSTEL DÜZLEŞTĐRME YÖNTEMĐYLE ÖNGÖRÜSÜ /a Maddesine Tabi Aktif Sigortalılar /a Maddesine Tabi Pasif Sigortalılar /a Kapsamdaki Nüfus SAYILI KANUN UN 4/B MADDESĐNE TABĐ SĐGORTALILARIN ÜSTEL DÜZLEŞTĐRME YÖNTEMĐYLE ÖNGÖRÜSÜ /b Aktif Sigortalılar /b Pasif Sigortalılar /b Kapsamdaki Nüfus SAYILI KANUNUN 4/C MADDESĐNE TABĐ SĐGORTALILARIN ÜSTEL DÜZLEŞTĐRME YÖNTEMĐYLE ÖNGÖRÜSÜ /c Aktif Sigortalılar /c Pasif Sigortalılar /c Kapsamdaki Nüfus TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERĐLER TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ KAVRAM ĐNDEKSĐ KAYNAKLAR III

8 ÖZET SOSYAL GÜVENLĐĞĐN ÖNEMLĐ DEĞĐŞKENLERĐNĐN ZAMAN SERĐLERĐ ANALĐZĐ ĐLE ÖNGÖRÜSÜ Yasemin Göknur ÜNDEMĐR Sosyal Güvenlik Uzmanlık Tezi Danışman: Doç.Dr. Cem KADILAR Kasım, sayfa Sosyal güvenlik, istihdamın artırılmasında, toplumun geleceğini güvence altına almakta ve bireylerin yaşam standartlarını artırmada önemli bir role sahiptir. Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmeyi hedefleyen bir ülkenin, sosyal güvenlik sistemine kayıtlı aktif olarak çalışan sigortalı sayısını artırması beklenir. Böylece sistem bütçesinin en önemli gelir kaynağı olan prim gelirlerinin artırılması sağlanacaktır. Mevcut durumda ve gelecekte sistemin sürdürülebilirliği açısından aktif pasif dengesi, sistemin karşılaşacağı en büyük problemlerden biri olmaya devam edecektir. Bu çalışmada, primli rejimdeki sosyal güvenlik sistemine kayıtlı 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki aktif sigortalı, pasif sigortalı ve - bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler dahil olmak üzere - sosyal güvenlik kapsamındaki nüfusun yılları arasındaki verileri analiz edilmiştir. Daha sonra bu verilere dayanarak istatistiksel analiz yöntemlerden biri olan zaman serisi analizi yöntemiyle ve SPSS 17.0 yazılımı aracılığıyla gelecek on beş yıl için tahminler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, önümüzdeki on beş yıl için Türkiye nin sosyal güvenlik kapsamındaki sigortalılarına ilişkin bir değerlendirme yapılmıştır. IV

9 ABSTRACT FORCASTING WITH THE TIME SERIES ANALYSIS OF SOCIAL SECURITY S IMPORTANT VARIABLES Yasemin Göknur ÜNDEMĐR Social Security Professional Thesis Supervisor: Assoc.Prof. Dr. Cem KADILAR November, page Social security has an important role to increase employment, cover society s future and raise the living standards of persons. It is expected that a country, which is targeting to develop in economical and social way, has to increase the number of active employee who is registered to the social security system. Hence, it is provided that premium incomes, which is the most important source of the revenue, can be increased. In the present case and also in the future, active and passive insured person balance will keep on one of the biggest problem in terms of the sustainability of the system. In this study, the data of the total population of the social security system with premium regime consisting of active and passive insured persons who are registered of the article 4/a, 4/b and 4/c in the social security and including dependents are analyzed between the years of Then, on the basis of these data, these series are forecasted for forthcoming fifteen years using the time series analysis method that is one of the statistical methods by SPSS 17.0 software. From the obtained results, an evaluation is made about Turkey s insured persons under social security coverage for forthcoming fifteen years. V

10 KISALTMALAR ABD ACF ADNKS AFYDB HKO HMO PACF SGK TÜĐK Amerika Birleşik Devletleri Otokorelasyon Fonksiyonu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı Hata Kareler Ortalaması Hatanın Mutlak Ortalaması Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Türkiye Đstatistik Kurumu Başkanlığı VI

11 TABLOLAR DĐZĐNĐ Tablo 1. Sosyal Güvenlik Kurumu Konsolide Nakit Akım Tablosu... 8 Tablo Yılları Arası Sosyal Güvenlik Kapsamı Tablo Yılı Đçin Bazı Ülkelerin Aktif/Pasif Oranı Tablo Yılları Arası 4/a Maddesine Tabi Sigortalılar Tablo 5. 4/a Aktif Sigortalıların Öngörü Değerleri Tablo 6. Đlk 20 Gecikmeye Ait Box Ljung Testi (4/a Pasif Sigortalılar) Tablo 7. 4/a Pasif Sigortalıların Öngörü Değerleri Tablo 8. Đlk 20 Gecikmeye Ait Box Ljung Testi (4/a Kapsamdaki Nüfus).. 49 Tablo 9. 4/a Kapsamdaki Nüfusun Öngörü Değerleri Tablo Yılları Arası 4/b Maddesine Tabi Sigortalılar Tablo 11. 4/b Aktif Sigortalıların Öngörü Değerleri Tablo 12. Đlk 20 Gecikme Đçin Box Ljung Test Đstatistiği Tablo 13. 4/b Pasif Sigortalıların Öngörü Değerleri Tablo 14. 4/b Kapsamdaki Nüfusun Öngörü Değerleri Tablo Yılları Arası 4/c Maddesine Tabi Sigortalılar Tablo 16. 4/c Aktif Sigortalıların Öngörü Değerleri Tablo 17. 4/c Pasif Sigortalıların Öngörü Değerleri Tablo 18. Đlk 20 Gecikmeye Ait Box Ljung Testi (4/c Kapsamdaki Nüfus).. 85 Tablo 19. 4/c Kapsamdaki Nüfusun Öngörü Değerleri Tablo 20. 4/a lı Aktif ve Pasif Sigortalıların Yılları Arasındaki Öngörü Değerleri Tablo 21. 4/b li Aktif ve Pasif Sigortalıların Yılları Arasındaki Öngörü Değerleri Tablo 22. 4/c li Aktif ve Pasif Sigortalıların Yılları Arasındaki Öngörü Değerleri Tablo Yılları Arası SGK Toplam Aktif Pasif Dengesi Öngörü Değerleri Tablo Yılları Arası SGK Kapsamdaki Nüfus Öngörüsü VII

12 ŞEKĐLLER DĐZĐNĐ Şekil Yılları Arası SGK Aktif Pasif Dengesi Şekil Arası Aylara Göre SGK Aktif Pasif Dengesi Şekil Yılları Arasındaki 4/a Maddesine Tabi Aktif Sigortalı Grafiği Şekil 4. 4/a Aktif Sigortalı Serisi ACF ve PACF Grafikleri Şekil 5. 4/a Aktif Sigortalılar Birinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 6. 4/a Aktif Sigortalılar ACF ve PACF Hata Grafikleri Şekil 7. 4/a Aktif Sigortalı Serisi ile Tahmin Serisi Grafiği Şekil 8. 4/a Aktif Sigortalılar Serisi Đle Alt ve Üst Limit Tahmin Grafiği Şekil Yılları Arasındaki 4/a Maddesine Tabi Pasif Sigortalı Grafiği Şekil 10. 4/a Pasif Sigortalı Serisi ACF ve PACF Grafikleri Şekil 11. 4/a Pasif Sigortalılar Birinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 12. 4/a Pasif Sigortalılar Đkinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 13. 4/a Pasif Sigortalılar ACF ve PACF Hata Grafikleri Şekil 14. 4/a Pasif Sigortalı Serisi ile Tahmin Serisi Grafiği Şekil 15. 4/a Pasif Sigortalılar Serisi Đle Alt ve Üst Limit Tahmin Grafiği Şekil Yılları Arasındaki 4/a Kapsamdaki Nüfus Serisi Grafiği Şekil 17. 4/a Kapsamdaki Nüfus Serisi ACF ve PACF Grafikleri Şekil 18. 4/a Kapsamdaki Nüfus Birinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 19. 4/a Kapsamdaki Nüfus ACF ve PACF Hata Grafikleri Şekil 20. 4/a Kapsamdaki Nüfus ile Tahmin Serisi Grafiği Şekil 21. 4/a Kapsamdaki Nüfus Serisi Đle Alt ve Üst Limit Tahmin Grafiği Şekil Yılları Arasındaki 4/b Maddesine Tabi Aktif Sigortalı Grafiği Şekil 23. 4/b Aktif Sigortalı Serisi ACF ve PACF Grafikleri Şekil 24. 4/b Aktif Sigortalılar Birinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 25. 4/b Aktif Sigortalılar ACF ve PACF Hata Grafikleri Şekil 26. 4/b Aktif Sigortalı Serisi ile Tahmin Serisi Grafiği VIII

13 Şekil 27. 4/b Aktif Sigortalılar Serisi Đle Alt ve Üst Limit Tahmin Grafiği Şekil Yılları Arasındaki 4/b Maddesine Tabi Pasif Sigortalı Grafiği Şekil 29. 4/b Pasif Sigortalı Serisi ACF ve PACF Grafikleri Şekil 30. 4/b Pasif Sigortalılar Birinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 31. 4/b Pasif Sigortalılar Đkinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 32. 4/b Pasif Sigortalılar ACF ve PACF Hata Grafikleri Şekil 33. 4/b Pasif Sigortalı Serisi ile Tahmin Serisi Grafiği Şekil 34. 4/b Pasif Sigortalılar Serisi Đle Alt ve Üst Limit Tahmin Grafiği Şekil Yılları Arasındaki 4/b Kapsamdaki Nüfus Serisi Grafiği Şekil 36. 4/b Kapsamdaki Nüfus Serisi ACF ve PACF Grafikleri Şekil 37. 4/b Kapsamdaki Nüfus Birinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 38. 4/b Kapsamdaki Nüfus ACF ve PACF Hata Grafikleri Şekil 39. 4/b Kapsamdaki Nüfus ile Tahmin Serisi Grafiği Şekil 40. 4/b Kapsamdaki Nüfus Serisi Đle Alt ve Üst Limit Tahmin Grafiği Şekil Yılları Arasındaki 4/c Maddesine Tabi Aktif Sigortalı Grafiği Şekil 42. 4/c Aktif Sigortalı Serisi ACF ve PACF Grafikleri Şekil 43. 4/c Aktif Sigortalılar Birinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 44. 4/c Aktif Sigortalılar ACF ve PACF Hata Grafikleri Şekil 45. 4/c Aktif Sigortalı Serisi ile Tahmin Serisi Grafiği Şekil 46. 4/c Aktif Sigortalılar Serisi Đle Alt ve Üst Limit Tahmin Grafiği Şekil Yılları Arasındaki 4/c Maddesine Tabi Pasif Sigortalı Grafiği Şekil 48. 4/c Pasif Sigortalı Serisi ACF ve PACF Grafikleri Şekil 49. 4/c Pasif Sigortalılar Birinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 50. 4/c Pasif Sigortalılar Đkinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 51. 4/c Pasif Sigortalılar ACF ve PACF Hata Grafikleri Şekil 52. 4/c Pasif Sigortalı Serisi ile Tahmin Serisi Grafiği Şekil 53. 4/c Pasif Sigortalılar Serisi Đle Alt ve Üst Limit Tahmin Grafiği IX

14 Şekil Yılları Arasındaki 4/c Kapsamdaki Nüfus Serisi Grafiği Şekil 55. 4/c Kapsamdaki Nüfus Serisi ACF ve PACF Grafikleri Şekil 56. 4/c Kapsamdaki Nüfus Birinci Farklar ACF ve PACF Grafikleri Şekil 57. 4/b Kapsamdaki Nüfus ACF ve PACF Hata Grafikleri Şekil 58. 4/b Kapsamdaki Nüfus ile Tahmin Serisi Grafiği Şekil 59. 4/b Kapsamdaki Nüfus Serisi Đle Alt ve Üst Limit Tahmin Grafiği Şekil 60. SGK Yılları Arası Aktif Pasif Öngörü Grafiği X

15 GĐRĐŞ Sosyal güvenlik, bireylerin karşılaşacağı zaman dilimi belli olmayan risklere karşı gelir azalışını ya da gider artışını karşılayan, söz konusu riskler karşısında güvence sağlama görevini üstlenen bir sistemdir. Bu açıdan sosyal güvenlik, tüm endüstri toplumlarının geliştirdiği ve geleceğe yönelik risklerden çağdaş toplumları koruyan, güvenli ve aydınlık bir geleceğin yaratacağı tatmini ve mutluluğu gerçekleştiren, vazgeçilmez bir sosyal politika aracıdır. Bu ve benzer özellikleri ile uluslararası belgelerde temel insan hakları kapsamında değerlendirilen sosyal güvenlik, ulusal düzeyde anayasalar tarafından da güvence altına alınmaktadır. Buna karşılık modern dünyada birçok toplumda sosyal güvenlik açıkları getirdiği mali yükler nedeniyle önemli bir tartışma konusu olmuştur. Toplumların vazgeçemeyeceği ve önemli dışsallıkları bulunan bir hizmet olan sosyal güvenliğe ilişkin son yıllarda önemli problemler ortaya çıkmıştır lı yıllarla beraber tutarlı bir sosyal politikadan yoksun kalan sosyal güvenlik sistemimizin, erken emeklilik uygulamaları, nimet-külfet dengesini bozan uygulamalar, istihdama, kapsanan nüfusa ve prim tahsilatına yönelik sıkıntılar aktüeryal dengeyi giderek bozmuştur. Yaşanan kriz gerek bütçe uygulamalarına, gerek ekonominin dinamikleri üzerinde olumsuz izler bırakmaya başlamıştır. Sosyal güvenlikte dönüşüm özellikle 1990 lı yıllarda uluslararası finans kuruluşlarınca sosyal güvenlik sistemleri kriz içinde olan ülkelere reform önerileri sunulması ile yeni bir döneme girmiştir. Dünya Bankası nın sosyal güvenlik sistemlerine ilişkin yeniden yapılandırma politikalarının özünü, sosyal güvenlik sistemlerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için temel yapısal değişiklerin kaçınılmaz olduğu varsayımı oluşturmuştur [Tekin Akgeyik v.d. (1)]. 1

16 Bu çalışmada genel olarak, yeni Kanunlarla büyük bir reform yapılmış olan sosyal güvenlik alanında aktif olarak sistemde bulunan sigortalı sayıları, pasif olarak emekli aylığı almakta olan sigortalı sayıları ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte toplam sosyal güvenlik kapsamındaki nüfusun, istatistiksel analizlerde önemli bir yere sahip olan zaman serisi analizi yöntemiyle önümüzdeki 15 yıl için öngörüsü yapılmış ve bu tahminler yorumlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde sosyal güvenliğe ilişkin bazı kavramlar ve açıklayıcı nitelikte tablolarla pekiştirilmiş bilgilere yer verilmiştir. Zaman serileriyle ilgili analizlerin ilk aşaması, çalışma kapsamında yer alan aktif ve pasif sigortalı sayıları ile sosyal güvenlik kapsamındaki nüfusa ilişkin verilerin özelliklerini incelemektir. Dolayısıyla, çalışmanın ikinci bölümünde, zaman serileri analizinde karşılaşılan bazı temel kavramlar ve sosyal güvenlik kapsamındaki sigortalı sayılarının öngörüsünde kullanılacak yöntemler hakkında bilgi verilmiştir. Gelecek olayları ya da koşulları tahmin etmeye öngörü denir. Öngörü karar verme sürecinde önemli bir unsurdur. Öngörü işlemi geçmişteki bilgilerden yararlanarak geleceğe ait tahmin yapmaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise sosyal güvenliğin sigortalı değişkenlerinin zaman serisi analizi yöntemlerinden üstel düzleştirme yöntemiyle analizi yapılmış ve her bir değişken için öngörü değerleri hesaplanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde ise bulunan öngörü değerleri, 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalılar için ayrı ayrı ve sosyal güvenlik toplam kapsamı için birleştirilmiş olarak yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur. 2

17 1. SOSYAL GÜVENLĐK KAVRAMI Sosyal güvenlik, bir dizi kamu önlemi ile hastalık, doğum, iş kazası, meslek hastalığı, iş göremezlik, yaşlılık, ölüm gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek ekonomik ve sosyal risklere karşı toplumun kendini koruma mekanizmasıdır. 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun birinci maddesinde belirtildiği üzere devletin; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak, bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılama yöntemlerini belirlemek; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili esasları düzenlemek ile yükümlüdür. Günümüzde sosyal güvenlik sosyal siyaset disiplini içinde bir dal haline gelmiştir. Sosyal siyaset, cemiyetlerin refah seviyelerinin yükseltilmesi ile birlikte huzuru sağlamayı amaç edinmiş bir disiplindir. Bu amaca ulaşmada, gelir dağılımını etkileyici ve geliri yeniden dağıtıcı her türlü araçtan faydalanılır. Modern sosyal güvenlik sisteminin kaynağı, Avrupa da 19. yüzyılın sonlarına dayanmakla beraber, günümüzdeki özelliklerini II. Dünya Savaşını izleyen çeyrek yüzyılda elde etmiştir. Sanayileşmiş ülkelerdeki bu yapı, sosyal güvenliğin klasik modeli olarak nitelendirilmektedir [Dharam Ghai, (2)]. Buna göre, klasik sosyal güvenlik modeli için, sanayi devrimiyle başlayan bir sürecin sonucu olduğu söylenebilir. Sanayi devriminin gerçekleşmesiyle beraber, ekonomik düzen anlayışının değişmesinin yanı sıra emek arzının emek talebini aşması, yoğun çalışma saatleri ve iş güvenliğinden yoksun çalışma ortamları ile yoksul bir işçi sınıfı doğmuştur. Toplumsal koruma mekanizmaları, sanayileşmenin toplumsal hayata getirmiş olduğu dönüşümler nedeniyle yetersiz kalmaya başlamıştır. 3

18 Sosyal şiddetin çeşitliliğinde ve şiddetinde artış meydana gelmiş, artan sosyal sorunların topluma yüklediği ağır sosyal maliyetlerin bir sonucu ve gereği olarak sosyal güvenlik, ilerici bir sürece girmiştir[sait Dilik, (3)]. Son yıllarda ülkemizde sosyal güvenlik şemsiyesi altında faaliyet gösteren kuruluşların sorunlarına çözüm bulma ve sistemi reform etme çabaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Temmuz 2004 te sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanması projesi kapsamında dört Kanun tasarısı taslağı kamu oyunun görüşüne sunulmuştur [Tekin Akgeyik v.d. (4)]. Sosyal güvenlik reformu ile, sosyal sigorta kuruluşlarının etkinlik ve verimliliklerini arttırmaya yönelik teknolojik ve kurumsal yeniden yapılandırılmaları, yaşlılığa yönelik tasarrufları arttıracak bireysel emeklilik sisteminin kurulması, sağlık hizmetlerinde kaynakların daha verimli kullanımına yönelik yeniden yapılanma ve kapsamlı bir sosyal yardım sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Kurumsal yeniden yapılanmaya yönelik bir dizi yasal düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede, mevcut sosyal sigorta kuruluşlarınca uygulanan sigorta programları arasında norm ve standart birliğinin sağlanması, bu kurumlar arasında ortak veri tabanının oluşturulması ve bunların aktüeryal ve mali durumlarının izlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur [Tekin Akgeyik v.d. (5)] Sigortalı Kavramları 1 Ekim 2008 de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile SSK (Devredilen), Bağ-Kur (Devredilen), Emekli Sandığı (Devredilen) Kurumlarının sigortalıları tek çatı altında toplanmış ve bunlara ilişkin yeni hak ve yükümlülükler getirilmiştir. Buna göre 5510 sayılı Kanun un 4 üncü maddesine göre sigortalılık şu şekilde belirtilmiştir: 4

19 5510 sayılı Kanun un kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından, Madde 4/a - Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar 1, Madde 4/b - Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; 1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, 2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, 4) Tarımsal faaliyette bulunanlar, Madde 4/c - Kamu idarelerinde; 1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, sigortalı sayılırlar [5510 sayılı Kanun, (6)]. Burada şunu belirtmek yerinde olacaktır: Yeşil Kart sahibi olan kişilerin sayılı Kanun la 2925 sayılı Kanun un bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir sayılı Kanun un yürürlük tarihinden sonra kamu idareleri hariç tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz işlerde çalışanlar yeni kanuna göre sigortalı sayılmamaktadır. Kanun un yürürlüğe girdiği tarihte sigortalılığı devam edenler bu kanuna göre 4/a kapsamında sigortalı sayılarak bu sigortalılar ile bunların haksahipleri ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hak ve yükümlülükleri kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri hariç olmak üzere 2925 sayılı Kanun a göre devam eder. 5

20 Ekim 2008 tarihinden itibaren iki yıl ötelemeli, 5510 sayılı Kanun un 4/c kapsamındaki aktif sigortalılar ile 4/c kapsamındaki aktif sigortalıların bağımlılarının üç yıl ötelemeli olarak genel sağlık sigortası kapsamına girmeleri öngörülmektedir. Sosyal güvenlikle ilgili analizlere başlamadan önce sosyal güvenlik sistemindeki sigortalıların genel olarak kavramsal tanımlarını açıklamakta fayda olduğu düşünülmektedir. Sigortalı, kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi ifade etmektedir. Burada kısa vadeli sigorta kolları, iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, analık sigortasını; uzun vadeli sigorta kolları malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kollarını ifade etmektedir. Genel sağlık sigortası kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade etmektedir. Bu çalışmada yer alan aktif sigortalı kişi, 5510 sayılı Kanun un 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortası kapsamında olan kişilerden aynı Kanun un 4 üncü maddesinin a, b ve c maddeleriyle tanımlanmış olan kişileri ile isteğe bağlı olarak Kurum a prim ödeyenleri kapsamaktadır. Uzun vadeli sigorta kollarından emekli olan kişiler ve iş kazası meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik aylığı bağlanan kişiler pasif sigortalılar olarak ifade edilmiştir. Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babası haksahibi olarak ifade edilir. Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan; harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar ile vatansızlar ve sığınmacılar dışında kalan genel sağlık sigortalısının veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan; eşini, 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda 6

21 belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını, ifade eder [5510 sayılı Kanun, (7)] Sosyal Güvenliğin Finansmanı Sosyal Güvenlik Kurumu, elde ettiği gelirle sigortalılara yardım yapma ve hizmet sağlama görevini en iyi biçimde yerine getirmek ve bunu sürdürmek zorundadır. Bunun için de Kurumun finansman politikasını, ülkenin ekonomik ve sosyal koşullarına en uygun yöntemle düzenlemesi, gelir ve gider arasında sağlam bir denge kurması gerekmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinin finansmanı genel olarak iki farklı programdan meydana gelir. Bunlardan ilki kimsesiz, yaşlı, muhtaç, malul, dul, yetim ve korunmaya muhtaç çocuklara karşılıksız olarak yapılan ve finansmanı genel bütçe, belediye, vakıf ve gönüllü kuruluşlar yoluyla gerçekleştirilen sosyal yardım ve hizmetler olup primsiz dağıtım yöntemini oluştururlar. Đkincisi ise, sosyal sigorta esaslarına göre düzenlenmiş, bireylerin karşılaştığı risklerin azaltılmasında ve ekonomik güvenliklerinin artırılmasında devletin sosyal güvenlik organizasyonu kurup yürütmesine dayanan primli dağıtım yöntemidir. Bu yöntemin amacı, emekli ve çalışan kuşaklar arasında, hatta aynı kuşak içerisinde farklı gelir grupları arasında dayanışma sağlamaktır [Esfender Korkmaz v.d., (8)]. Bir sosyal güvenlik sisteminin başvurabileceği başlıca üç finansman kaynağından söz edilebilir. Bunlar primler, vergiler ve diğer kamu gelirleridir. Ülkemizde finansman büyük oranda primler üzerinden sağlanmaktadır. Primler, sosyal sigortaların en önemli gelir kaynağını oluşturmaktadırlar. Ücret ve gelir üzerinden alındıkları için ücretin bir parçası, sigorta karşılığı ödendiği için fiyat 7

22 ve zorunluluk karakteri nedeniyle de vergi olarak da görülebilir [Tekin Akgeyik v.d. (9)]. Tablo 1. Sosyal Güvenlik Kurumu Konsolide Nakit Akım Tablosu Milyon TL SGK 4/a 4/b 4/c 4/a 4/b 4/c Toplam SGK Toplam Gelirler Prim Gelirleri Diğer Gelirler Giderler Emekli Aylıkları Sağlık Giderleri Diğer Giderler Açık Bütçe Transferleri Kaynak: T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu, Aylık Đstatistik Bülteni (10) Tablo 1 de görüldüğü üzere prim gelirleri sosyal güvenlik sisteminin finansmanında önemli bir yer tutmaktadır yılında toplam gelirlerin toplam giderleri karşılama oranı % 72,2 olurken, prim gelirlerinin 2007 yılında tüm gelirler içindeki oranı %77,5 olup bu oran 2008 yılında %3,6 lık bir artışla %81,1 e ulaşmıştır. Bu artış sisteme kayıtlı ve primlerini ödeyen aktif sigortalı sayısının artışı ile doğrusal bir ilişkiye sahiptir. Bahsedildiği üzere primler aktif sigortalılar üzerinden toplanmaktadır. Sisteme kayıtlı ne kadar çok aktif sigortalı olursa, o kadar çok prim geliri elde edileceği açıktır. Burada göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu giderler içindeki emekli aylıklarının oranıdır. Bu oran 2007 yılında %63,9 iken, 2008 yılında %0,4 gerileyerek %63,5 olmuştur. Yine tablodan görüldüğü üzere gider kalemi içinde yer alan emekli aylığı almakta olan sigortalılara (pasif sigortalı) ödenen toplam emekli aylık miktarı oldukça yüksek bir orana sahiptir yılı için prim gelirleri, emekli aylıklarını %92 oranında karşılamaktadır. Ancak toplam sağlık giderleri de 8

23 dikkate alındığında karşılama oranı %64,6 ya inmektedir. Dolayısıyla 2008 yılı itibariyle sosyal güvenlik sisteminin finansal açıdan kendi kendine sürdürülebilirliğini sağlaması için en az %35,4 lük paya sahip bir gelirin daha sistemin bütçesine girmesi beklenir Sosyal Güvenliğin Kapsam Sorunu Sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacı, tüm nüfusa yeterli bir koruma sağlamaktır. Türkiye de ise sosyal güvenliğin kapsamı yıllar itibariyle genişlemekte, ancak bütün nüfusu kapsamaya yetmemektedir. Dolayısıyla sosyal güvenlik sisteminin tıkandığı noktalardan birisi kapsam yetersizliğidir. Sigorta kapsamı dışında kalmanın maliyetinin çok yüksek olduğu bilinci sigortalılar ve işverenlerce hala anlaşılamamaktadır. Aslında sosyal güvenlik sistemi tam istihdamın varlığı ve her çalışanın ve iş sahibinin zorunlu sigortaya dahil olacağını varsaymaktadır. Ancak bu varsayım ülkemiz için geçerli değildir. Ayrıca demografik nedenlerden dolayı kendisi sigortalı olamayacak bağımlıların sayısı, prim ödeyen aktif sigortalıların sayısına oranla sistemin kaldıramayacağı kadar yüksektir [Tülay Arın, (11)]. Tablo 2 de 1972 ve 2008 yılları arasında sosyal güvenlik kurumlarının aktif ve pasif sigortalı kişi sayıları ile kapsamdaki nüfus sayıları verilmiştir. Kapsamdaki nüfus serisine, özel sandıklara bağlı kişi sayıları ve yeşil kartlı kişi sayıları dahil değildir. Burada yer alan kapsamdaki nüfus serisi 2001 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu Aylık Đstatistik Bülteni nden alınmıştır. Sistemin veri tabanında bağımlılara ilişkin yeterli veri olmadığı için bu güne kadar sosyal güvenlik kapsam nüfusu için tahmini katsayılarla hesaplanan değerler kullanılmıştır yılları arasındaki kapsamdaki nüfus serisi ise 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki aktif ve pasif sigortalılara verilen belirli katsayılarla tahmini olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada sosyal güvenlik kapsamı serisinin oluşturulmasındaki amaçlardan birincisi Türkiye nüfusunun hangi oranda sosyal güvenlik kapsamı 9

24 içinde olduğu konusunda yaklaşık bir sonuç verebilmek; ikincisi, çalışmanın üçüncü bölümünde kapsamdaki nüfusla ilgili öngörüler yaparak bu varsayımları yorumlamaktır. 10

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ Bu bölüme kadar anlatılan yöntemler zaman içinde değişmeyen parametre varsayımına uygun serilerin tahminlerinde kullanılmaktaydı. Bu tür seriler deterministik

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ

ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ ZAMAN SERİLERİNDE REGRESYON ANALİZİ 1 1. GİRİŞ Trent, serinin genelinde yukarıya ya da aşağıya doğru olan hareketlere denmektedir. Bu hareket bazen düz bir doğru şeklinde olmaktadır. Bu tür harekete sahip

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 A. GİRİŞ Gözlemlerin belirli bir dönem için gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklarla yapılması ile elde edilen seriler zaman

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Borçları ve 6385 Sayılı Kanunla Getirilen Ödeme Kolaylığı I- GİRİŞ Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu na 4447 sayılı Kanun ile eklenen ek

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR:

I-GİRİŞ: II-TANIMLAR: I-GİRİŞ: Bilindiği üzere, 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 16/6/2006 tarihli 26200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 1/1/2007 olarak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2016 Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 Konu: 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR HAKKINDA BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR 6745 sayılı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00.IX.031-805519 12/11/2007 Konu : 5698 sayılı Kanunla 506 ve 2925 sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler. GENELGE 2007/86 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış

Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Sosyal Güvenlik (Emeklilik) Sistemine Bakış Prof. Dr. Yusuf Alper (Uludağ Üniversitesi) Yard. Doç. Dr. Çağaçan Değer (Ege Üniversitesi) Prof. Dr. Serdar Sayan (TOBB

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serileri IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere sahip değișkenlere zaman serisi adı verilmektedir. Genel olarak zaman serisi,

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası Kanun Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı : 2022 : 1/7/1976 : 10/7/1976

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN

BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN 18 cevdet ceylan:layout 1 11/9/10 3:22 PM Page 229 BASAMAK SATIN ALAN BAĞ-KUR LULARIN AYLIKLARI Cevdet CEYLAN* I-GİRİŞ 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu

Detaylı

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU Çalıştığı şirkete, şirket ortağı olan kişinin durumu, sosyal güvenliği konusunda tereddütler yaşanmaktaydı. Basit anlatımla SSK ya mı yoksa

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SONUCU ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE BAĞLANACAK AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ Ahmet ÖZCAN* 39 1.GİRİŞ 1982 Anayasası nın (1) 2 nci maddesinde; Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELERDEN ÜCRET HESAPLARINA VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE ETKİ EDECEK BAZI KONULARIN AÇIKLANMASI 15 5510 SAYILI SOSYAL

Detaylı

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr.

Zaman Serileri-1. If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Zaman Serileri-1 If you have to forecast, forecast often. EDGAR R. FIEDLER, American economist IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASINDA FARKLI YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR Ayhan BOSTAN * I-GİRİŞ: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN Sosyal güvenlik, Herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını teminat altına

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2017/02 KAYSERİ Konu : 2017 Yılı İçin Belirlenen Asgari Ücret Tutarı ile 10.01.2017 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2017

Detaylı

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi.

Yapılandırılan kamu borçlarının 1. Taksidini ödeyemeyerek hakkını kaybedenlere yeniden ödeme hakkı getirildi. O R K U N O R K U N duyuru 207 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6770 SAYILI KANUNLA 550, 633 VE 6356 SAYILI KANUNLARDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik Özürlülerin Sosyal Güvenlik Özürlülerin Emeklilik Şartları Hakları 02 GİRİŞ Sosyal güvenlik uygulamalarında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ve işe başladığı tarihten önce malül olan

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR?

KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR NEDİR VE KURUMA BİLDİRİMİ NASIL YAPILIR? Mehmet KARAKOÇ 1 1. GIRIŞ 5510 sayılı Kanunun farklı çalışan gruplarını kapsama alması ve özellikle de kamuda çalışanlarla

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI

VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI 14.01.2008/27 VERGĐDEN ĐSTĐSNA KIDEM TAZMĐNATI, ÇOCUK VE AĐLE YARDIMI ĐLE ÖZEL SĐGORTALILARA YAPILAN ÖDEMELERDE ĐSTĐSNA SINIRI ÖZET : 2008 yılında uygulanacak kıdem tazminatı, çocuk yardımı tutarları ve

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Kişi Bakımından Kapsam Sigortalı Sigortalı sayılanlar (5510, m. 4) Kısmen Sigortalı sayılanlar (5510, m. 5) Sigortalı sayılmayanlar (5510,

Detaylı

Sirküler Rapor /76-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Sirküler Rapor /76-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 24.02.2014/76-1 İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : İşveren Uygulama Tebliği nde yapılan değişiklikle, Çocuk zammı uygulamasında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci

Detaylı

ZAMAN SERİ ANALİZİNDE TEMEL KAVRAMLAR

ZAMAN SERİ ANALİZİNDE TEMEL KAVRAMLAR ZAMAN SERİ ANALİZİNDE TEMEL KAVRAMLAR 1 KAVRAMLAR Öngörü: Gelecek olayları ya da koşulları tahmin etmeye öngörü denir. Karar verme sürecinde vazgeçilmez bir unsurdur. Nitel(kalitatif) Yöntemler: Öngörü

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

Sosyal Güvenlik Hukuku. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Hukuku Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İKİNCİ KISIM PRİMLİ SOSYAL GÜVENLİK Tanım Sosyal sigorta kurumları, bireylere karşı üstlendiği sosyal güvenlik hizmetlerini sunma, onların

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek

Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek 1 Kim, ne zaman ve nasıl emekli olabilecek Hürriyet Gazetesi - 24.12.2012 Emeklilik konusu, neredeyse herkesi yakından ilgilendiriyor. Sosyal güvenlikle ilgili açıkların artması gerekçe gösterilerek, emeklilik

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR

İÇİNDEKİLER. Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR İÇİNDEKİLER Önsöz... vii GİRİŞ... 1 I. BÖLÜM ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 1.ÇALIŞMA HUKUKU... 3 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR... 4 I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI...

Detaylı

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER

DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM İZNİ ve DİĞER GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI DOĞUM İZNİ Doğum öncesi Doğum Doğum sonrası 5+3 hafta 8+X Hafta Çoğul gebelik halinde 10 hafta Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan

Detaylı

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir.

5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunla 2925 sayılı Kanunun bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra kamu idareleri hariç tarım ve orman işlerinde

Detaylı

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ Ramazan YAŞAR * I - GİRİŞ Sosyal güvenlik, insanları hayatın içinde olan risklere karşı koruyacak önlemlerin hepsine

Detaylı

DUYURU: 07.11.2014/29

DUYURU: 07.11.2014/29 DUYURU: 07.11.2014/29 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

Detaylı

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? EMEKLİLERİN TEKRAR ÇALIŞMASI HALİNDE ALMAKTA OLDUKLARI AYLIKLARI KESİLİR Mİ? Kemal AKYOL * I.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir veya aylık almakta iken çalışma hayatına atılmak isteyen emeklilerimiz

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL 13 su?leyman tuncay:layout 1 11/9/10 3:16 PM Page 187 YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPARAK EMEKLİ OLANLARIN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI ÖNÜNDEKİ ENGEL KALDIRILDI Süleyman TUNÇAY*

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık KORELASYON ve REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Bir değişkenin değerinin diğer değişkendeki veya değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl etkilendiğinin istatistiksel

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.00.00.00/ 130 15 /05/2009 Konu : Gelir ve Aylıkların Birleşmesi. G E N E L G E 2009/70 Bilindiği üzere, 5754 sayılı Kanunla değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır.

in istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkanı tanınmıştır. Giriş Öteden beri var olan Askerlik Borçlanması, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41.

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] SOSYAL GÜVENLİK. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com

FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] SOSYAL GÜVENLİK. www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com FİNANSAL MUHASEBE [BAŞLANGIÇ DÜZEYİ] 4 www.erkantokatli.com erkantokatli@outlook.com 2 Sosyal Güvenliğin Tanımı: Gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama

Detaylı

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanun Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 / 64

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011 / 64 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/704 12/10/2011 Konu : 2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması GENELGE 2011 / 64 Bilindiği üzere,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

DOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELLERİ. Durağan ARIMA Modelleri: Otoregresiv Modeller AR(p) Süreci

DOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELLERİ. Durağan ARIMA Modelleri: Otoregresiv Modeller AR(p) Süreci DOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELLERİ Durağan ARIMA Modelleri: Otoregresiv Modeller AR(p) Süreci Tek Değişkenli Zaman Serisi Modelleri Ekonomik verilerin analizi ile ekonomik değişkenlerin gelecekte alabilecekleri

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİNE ESAS ALINACAK AİLE BİREYLERİ VE GELİR TESPİTİNE ESAS VERİLER Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Kişinin çeşitli göstergeler ışığında mevcut gelirinin belirlenmesine

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU. A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi SOSYAL GÜVENLİK REFORMU A.Tuncay TEKSÖZ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İşgücünün Durumu TÜRKİYE KENT KIR 2005 2006 2005 2006 2005 2006 Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 71 915 72 879 44 631 45

Detaylı

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI

6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI 27.01.2016/4-1 6661 SAYILI ASKERLİK KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 27/01/2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile 2016

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031- 19/01/2011 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010

Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları. Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 2010 Sosyal Güvenlikte Reform Süreci ve Mali Sonuçları Tuncay Teksöz TBB Ekonomistler Platformu 29 Temmuz 21 SOSYAL GÜVENLİK REFORMU Nasıl Bir Dönüşüm İçindeyiz? Emeklilik hak ve yükümlülüklerin tüm çalışanlar

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı