ANESTEZĠ VE REANĠMASYON

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANESTEZĠ VE REANĠMASYON"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ TRANSFÜZYONU 723H00104 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ KAN TRANSFÜZYONU ĠÇĠN GENEL HAZIRLIK Ülkemizde Kan Hizmetlerinin Durumu BağıĢlanan Kanlara Yapılan Testler BağıĢlanan Kanın Ürünlerine AyrıĢtırılması Hazırlanan Kan Kompenentlerinin Saklanması Banka Kanındaki DeğiĢiklikler Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Kullanılan Formlar Transfüzyon Hasta Onam Formunun Doldurulması Kan Ġstem Formunun Doldurulması Uygunluk Testleri Ġçin Hastadan Kan Örneği Alınması Kan Örneği Alınmasında Dikkat Edilecek Noktalar Kan Ġstem Formu ve Kan Örneğinin Kan Bankasına UlaĢtırılması Kan Bankasında Yapılan ĠĢlemler Transfüzyon Öncesi Yapılan Testler Kan Ürününün Transfüzyondan Önce Saklanması Kanın Isıtılması Transfüzyon Ġçin Gerekli Malzemelerin Hazırlanması UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ TRANSFÜZYON ÖNCESĠ UYGUNLUK KONTROLÜ Kan Torbası Uyumluluk Etiketi Kan Torbasının Kontrolü Hasta Kimliği ile Kan Torbası Bilgilerinin Uygunluk Kontrolü UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ TRANSFÜZYONU Transfüzyon Uygulamalarında Özel Durumlar Otolog Transfüzyon Acil Transfüzyon Masif Transfüzyon Cerrahide Transfüzyon Kan ve Kan Kompenentleri Tam Kan Eritrosit Süspansiyonu Trombosit Süspansiyonu Lökosit Süspansiyonu Plazma Kan Transfüzyonunda Amaç ve Endikasyonlar Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Tekniği Kan Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar i

4 3.6. Kan Transfüzyonu Yapan Sağlık ÇalıĢanının Sorumlulukları UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ KAN TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTANIN ĠZLENMESĠ Transfüzyon Takip formu Transfüzyon Yapılan Hastanın Ġzlenmesi Kan Transfüzyon Reaksiyonları Akut Reaksiyonlar Geç Reaksiyonlar UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI ÖNERĠLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK AÇIKLAMALAR 723H00104 Anestezi ve Reanimasyon Anestezi Teknisyenliği MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE 40/24 ÖNKOġUL YETERLĠK MODÜLÜN AMACI Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Anestezi teknisyeninin, çalıģma ortamında kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile ilgili bilmesi gereken bilgi ve beceri basamaklarını içeren öğrenme materyalidir. Anatomi ve Fizyoloji, Parenteral Ġlaç Uygulama ve Kan Alma modüllerini almıģ olmak. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapmak Genel Amaç Bu modül ile ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon üniteleri, ve/veya teknik laboratuvar ortamında gerekli araç gereç sağlandığında, tekniğine uygun ve dikkatli bir Ģekilde kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Doğru ve eksiksiz bir Ģekilde kan ve kan ürünleri transfüzyonu için gerekli hazırlığı yapabileceksiniz. 2. Dikkatli ve hatasız bir Ģekilde, hastaya ait bilgilerle kan ve kan ürünü etiket bilgilerini kontrol edebileceksiniz. 3. En kısa sürede; dikkatli ve hatasız bir Ģekilde, tekniğine uygun olarak kan ve kan ürünleri transfüzyonunu yapabileceksiniz. 4. Transfüzyon süresince dikkatli bir Ģekilde, komplikasyonlar yönünden hastayı takip edebileceksiniz. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Donanım: Kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile ilgili formlar, kan numune tüpü, enjektör, turnike, pamuk tampon, hastaya ait kan grubu kartı, kan ve kan ürünü torbası, % 09 NaCI, intraket, filtreli kan seti, kan pompası, kan ısıtıcı, tespit malzemesi, eldiven, alkollü pamuk, kalem, transfüzyon takip formu, bilgisayar ve projeksiyon cihazı Ortam: Ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon üniteleri, ve/veya teknik laboratuvar iii

6 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan seçmeli, doğru-yanlıģ, v.b) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. iv

7 GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, GĠRĠġ Kan, bütün organların perfüzyonunu sağlayan Ģekilli elemanlar ile plazmadan oluģan ve intravasküler alanda bütün vücudu dolaģan sıvıdır. Kan ve kan ürünleri, çeģitli nedenlerle kanın eksikliği söz konusu olduğunda, aynen ilaçlar gibi hastaların yaģamlarının belirli dönemlerinde hayatta kalabilmeleri veya daha kaliteli yaģam sürebilmeleri için ameliyethane, yoğun bakım ve hastanelerin diğer birimlerinde kullanılır. Hayat kurtarıcı olan ve tek bir damlası dahi boģa harcanmayacak kadar değerli olan kanın tek kaynağı ise insandır. Hastaların sağlığına kavuģması amacıyla kullanılan kan ve kan ürünlerinin yine ilaçlarda olduğu gibi endikasyonları, kontrendikasyonları, dozları ve yan etkileri vardır. Çünkü kan ve kan ürünleri bütün iyi üretim ve laboratuvar uygulamaları kurallarına uyularak hazırlansa bile bazı riskleri de beraberinde taģımaktadır. Bütün dünyada en sık rastlanan ölümcül transfüzyon reaksiyonu nedeni, doğru hazırlanmıģ kanın yanlıģ hastaya verilmesidir. Bu tür hataların engellenebilmesi için kan istemi yapılırken hastadan uygunluk testleri için alınan kanın; doğru olarak etiketlenmiģ bir tüpte ve kan istem formunun eksiksiz bir Ģekilde doldurulmuģ olarak, kan bankasına yollanması; kan bankasında kayıtların doğru tutulması ve transfüzyondan önce, kan torbasının üzerinde yazılı olan bilgilerle, kanı alacak olan hastanın kimlik bilgilerinin, uyumlu olup olmadığının mutlaka dikkatli bir Ģekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu modülde, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ile ilgili bilgi ve beceri basamaklarını öğrenecek ve mesleki yaģantınızda ameliyathanede sıkça karģılaģacağınız bu uygulamalara yönelik bilgi, tutum ve davranıģları kazanacaksınız. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 Doğru ve eksiksiz bir Ģekilde kan ve kan ürünleri transfüzyonu için gerekli hazırlığı yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Hastanelerde kullanılan kan ve kan ürünleri istek formu çeģitlerini araģtırınız. Size en yakın hastane veya hastanelere giderek kan ve kan ürünleri transfüzyonunda kullanılan kayıt sistemini araģtırınız. Ġnterneti kullanarak kan ve kan ürünlerinin kullanımına yönelik çıkarılmıģ olan 5624 no lu Kan ve Kan Ürünleri Kanununu inceleyiniz. 1. KAN TRANSFÜZYONU ĠÇĠN GENEL HAZIRLIK Kan, her biri ayrı fonksiyonlara sahip son derece spesifik yapılardan oluģmuģ bir bütün; bir canlı doku olarak tanımlanmaktadır. Sağlam bir kiģinin kan vermesi, organlarından bir bölümünü vermesi olarak da tanımlanabilir. Bu nedenle kan transplantasyonu aslında bir doku, organ transplantasyonudur. Tarihte ilk kan transfüzyonunu, bir köpeğin karotis arterinden diğer bir köpeğin juguler venine direk bağlantı ile Oxford da Richard Lover yapmıģtır yılında Lower ve Dennis koyundan insana transfüzyonu yapmıģlardır. Bu transfüzyonun baģarısız olması ve hastaların ölmesi üzerine transfüzyon tarihine 150 yıllık ara verilmiģtir. Bu ölümlerle aynı zamanda ilk hemolitik transfüzyon reaksiyonu da yayınlanmıģtır. Resim 1.1: Ġlk kan transfüzyon denemeleri 1800 lerde James Bondel pospartum kanamalar ile ilgilenmiģ ve insana yalnızca insan kanı verilebileceği tezini ortaya atmıģtır yılında Landsteiner, ABO kan gruplarını buldu ve 1930 yılında nobel barıģ ödülü aldı. Daha sonra Rh sistemi keģfedildi. Kan saklama yöntemlerinde ilerlemeler ve ekipman problemlerinin çözümüyle kan transfüzyonları yaygınlaģtı. 3

10 1.1. Ülkemizde Kan Hizmetlerinin Durumu Ülkemizde kan ve kan ürünlerine yönelik uygulamalar; kan gruplarının tanınması, antikoagülasyon sorununun çözülmesi, steril tekniklerin geliģtirilmesi ve ekipman sorununun teknik olanaklarla çözülmesi sonucu artarak 1990 lı yıllara kadar yaygınlaģmıģtır. Bu yıllara kadar, sıklıkla, tam kan transfüzyonu yapılırken son yıllarda tam kan yerine hastanın ihtiyaç duyduğu kan bileģenlerinin transfüzyonu yapılmaktadır. Günümüz tıbbında, kan parenteral bir solüsyon olmaktan çıkmıģ; her parçası iģe yarayan bir ilaç gibi düģünülmeye baģlanmıģtır. Her parçası iģe yarayan ve çok değerli olan kanın, transfüzyon anına kadar geçirdiği tüm aģamalar bu nedenle ayrı bir önem arz etmektedir; ancak, son yıllarda, kanın saklanmasındaki ileri düzey geliģmelere ve transfüzyonla bulaģan hastalıkların serolojik testlerle elimine edilebilmesine rağmen, bazı hastalıklar pencere döneminde (etkenlerin belirli bir düzeye ulaģması için geçen süre) bu testlerle tespit edilememektedir. Ülkemizde bu nedenle güvenli kan temini konusunda gönüllük esasına dayalı kan toplama çalıģmaları yapılmaktadır. Bu çalıģmalar kapsamında transfüzyon öncesi kanın toplanması, laboratuvar iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, etiketlenmesi ve saklanması büyük bir önem taģımaktadır. Sağlık Bakanlığı kan ve kan ürünlerinin kullanımı ile ilgili 5624 nu lı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu çıkarmıģ ve kanun 11 Nisan 2007 tarihinde kabul edilerek 2 Mayıs 2007 de resmi gazetede yayınlanmıģtır. Bu Kanunun amacı; kan, kan bileģenleri ve ürünleri ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir ve genel esasları içinde yer alan maddelerinden bazıları Ģunlardır: Kan, kan bileģenleri ve ürünlerinin temininde karģılıksız ve gönüllü bağıģ esastır. Ancak, malî karģılık anlamına gelmeyecek Ģekilde kan bağıģçısını teģvik edici uygulamalar müstesnadır. Kan, kan bileģenleri ve ürünlerinin alınmasında ve verilmesinde bağıģçı ve alıcının sağlığının tehlikeye düģürülmemesi, tıbbî risklere karģı korunması, transfüzyonun güvenle yapılması ve transfüzyon sonrası bağıģçı ve alıcının izlenmesi Ģarttır. Alıcı ve vericide ortaya çıkabilecek komplikasyonların bildirilmesi zorunludur. Kan, kan bileģenleri ve ürünlerinin alınması, kaydı, analizi, iģlenmesi, depolanması, kullanılır hale getirilmesi, dağıtım ve kullanımını ilgilendiren kan bağıģı, kan bağıģçısı, hazırlayan kuruluģ, kullanım yeri ve alıcı ile ilgili bütün verilerin yazılı veya elektronik ortamda kaydedilmesi ve otuz yıl süreyle saklanması zorunludur. Kan istek formu ve bağıģçı sorgulama formlarının asılları ile kan bağıģçısından alınan kan örneklerinin Ģahit numuneleri, bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreyle saklanır. Kan, kan bileģenleri ve ürünlerinin alınması veya transfüzyonu hekimin sorumluluğu ve denetimi altında yapılır. Bu kanunla kanın donörden alınmasından itibaren klinikte kullanımına kadar olan pek çok aģama ele alınarak konu ile ilgili düzenlemeler yapılmıģtır. 4

11 Ülkemizde güvenli kan toplanması amacıyla Türk Kızılayı 1 HAZĠRAN 2005 tarihinden itibaren Ulusal Güvenli Kan Temini Programı kapsamında çalıģmaktadır. 31 Mayıs 2005 tarihli Bütçe Uygulama Talimatnamesi nde ihtiyaç duyulan kanın öncelikle Türk Kızılayı Kan Merkezlerinden temin edilmesi belirtilmiģtir. Bu talimatname ile hasta veya hasta yakınları tarafından kan verecek kiģileri bulmanın sebep olduğu sağlık ve sosyal sorunları önlemek amacıyla, güvenli kan temini esasına dayalı olarak resmi ve özel hastaneler kan ihtiyaçlarını Kızılay'a ait kan birimi bulunan yerlerden temin edecektir. Kan ve kan komponentlerinin talep ve transfer sürecindeki her türlü iģlem, talebi yapan sağlık kurumu ile Kızılay kan birimi arasında doğrudan gerçekleģtirilecek, hasta veya hasta yakınlarından bu konuda herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Mevcut durumda, hastaneler ile Türk Kızılayı arasında protokoller imzalanmakta olup çoğu yerde hastane tarafından talep edilen kanlar, hastanelere Türk Kızılayı tarafından uygun ısı koģullarında taģınarak teslim edilmektedir. AnlaĢmaların yapıldığı hastanelerde, hasta ve hasta yakınlarının bu konuda yaģadıkları sıkıntıların önüne geçilmiģtir. Uygulanan serolojik testlerde hastalık tespit edildiğinde veya son kullanma tarihi geçtiğinde kanlar imha edilmektedir. Resim 1.2: Kan hizmetlerinin yürütülmesinden bir kesit BağıĢlanan Kanlara Yapılan Testler Kızılay tarafından bağıģçılardan toplanan kanlara, bazı hastalıkların (kan ve cinsel yolla geçen) transfüzyon yoluyla sağlam kiģilere geçiģini önlemek için tarama testleri yapılmaktadır. Bu testlerin sonucunda, güvenli olmayan kanın kullanımı engellenmekte, kan bağıģında bulunan ve hastalığından haberdar olmayan kiģiler de durumları hakkında bilgilendirilmektedirler. Alınan tüm kanlara uygulanan serolojik testler Ģunlardır: AIDS Hepatit-B (B Tipi Sarılık) Hepatit-C (C Tipi Sarılık) Sifiliz (Frengi) Kan Grubu 5

12 Hastalık etkeni vücudumuza girdikten sonra hem hastalık etkeni, hem de antikorlar savaģ için çoğalırlar. Yapılan serolojik testlerde etkenin saptanabilmesi için bu değerlerin belirli bir düzeye gelmesi gerekir. Etkenlerin belirli bir düzeye ulaģması için geçen bu süreye pencere dönemi (inkubasyon) denir. Her bulaģıcı hastalığın pencere dönemi vardır. Serolojik testleri yapılan bu hastalıkların pencere dönemleri 1 ile 3 ay arasında değiģmekte olup bazı durumlarda 1 yıla kadar uzayabilmektedir BağıĢlanan Kanın Ürünlerine AyrıĢtırılması Modern kan bankacılığında, tam kan kullanımının yeri hemen hemen hiç kalmamıģtır. Bunun yerine kanın içindeki maddeler veya hücreler ayrıģtırılarak hastalara verilmektedir. Böylece, hem kan israfı önlenmekte hem de hastalara sadece ihtiyacı olan kan elemanları verilebilmektedir. Ayrıca, bağıģlanan bir ünite kandan birkaç hastanın yararlanabilmesi sağlanmaktadır. Kan ürünleri, hem kan komponentlerini hem de plazma fraksiyon ürünlerini içerir. Tam kanın komponentlerine ayrılması, komponentlerin spesifik graviteleri göz önüne alınarak belirli bir hızda ve sürede santrifüj edilmesi prensibine dayanır. Antikoagülanlı sıvı içeren ve onaylanmıģ bir torbaya toplanmıģ, ayrıģtırılmamıģ kana tam kan denmektedir. Gönüllü bağıģçılardan elde edilerek tarama testleri gerçekleģtirilen ve kullanımında sakınca olmayan 1 ünite taze tam kan santrifüj edildiğinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kan komponentleri, (bileģenleri) elde edilmektedir. AĢağıdaki Ģemayı inceleyiniz. 1 Ü Taze Tam Kan İlk 6 saatte santrifüj Trombositten zengin plazma. (% 70) Eritrosit Süspansiyonu Trombosit Süspansiyonu Santrifüj Plazma ġekil 1.1: Tam kanın kompenentlerine ayrılması Tam kanın santrifüjü sonucu, tam kandan ayrıģtırılarak elde edilen kan bileģenleri (kompenent) ise Ģunlardır: 6

13 Eritrosit süspansiyonu Trombosit süspansiyonu Lökosit süspansiyonu Plazma Taze donmuģ plazma Kriyopresipitat Hazırlanan komponent; belli kimyasal maddeler eklenerek belirli ısıda, gerektiğinde kullanılmak üzere saklanır. Hazırlama ve saklama sırasında amaç; Kan ürün ve komponentlerinin içerdiği hücre ve faktörlerin canlılığını ve fonksiyonlarını korumak, Fiziksel ve kimyasal değiģimi engellemek, Bakteri ve viral bulaģı azaltmaktır. Donörden alınan kanın pıhtılaģmasını engellemek ve fonksiyonlarını koruma amaçlı antikoagülan ile koruyucu sıvılardan yararlanılır. Antikoagülasyon için genellikle sitrat kullanılır. Sitrat kalsiyum iyonu ile Ģelasyon yaparak koagülasyon sisteminin aktivasyonunu önler. Her 100 ml kan için 14 ml sitrat, kan ya da kan komponentine eklenir. Koruyucu sıvılar ise glukoz dekstroz, adenin ve fosfat içerir. Bu maddeler kanın saklanması sırasında, eritrosit metabolizması için gereklidir. Türkiye de en sık olarak CPDA 1 (Citrate-phosphate-dextose-adenine) kullanılmaktadır. Bu koruyucu, (CPDA-1) eklenmiģ kanın 2-6ºC da bekleme süresi 35 gündür Hazırlanan Kan Kompenentlerinin Saklanması Tam kan ve tam kanın ayrıģtırılması ile elde edilen kan kompenentleri, kullanılacağı süreye kadar uygun koģullar altında saklanmalıdır. Lökosit ve trombosit süspansiyonları oda ısısında saklanabilirken diğer kompenentler ve tam kan, uygun ısıda, kan saklama dolabı ya da derin dondurucuda saklanmaktadır. AĢağıda tam kan ve kan bileģenlerinin raf ömrü ile saklama ısıları verilmiģtir. Tablo 1.1 i inceleyiniz. Kan kompenenti Tam kan Eritrosit süspansiyonu Trombosit süspansiyonu Taze donmuģ plazma Saklama ısısı 2-6 C Kan saklama dolabı 2-6 C Kan saklama dolabı C Oda ısısı, Ajitatör -25 C ve altı Derin dondurucu 7 Raf ömrü 35 gün 42 gün 5 gün 365 gün (1 yıl) Tablo 1.1: Kan kompenentlerinin saklanması

14 Banka Kanındaki DeğiĢiklikler Uygun koģullarda saklanan tam kan ve kan kompenentlerinde, saklama süresiyle orantılı olarak, bir takım değiģiklikler meydana gelir. Banka kanında oluģan bu değiģiklikler aģağıda sıralanmıģtır. Hemoliz saklama süresiyle orantılı olarak artar PH düģer, Laktat artar, Potasyum (K) artar, Glukoz azalır, Hb artar, 2-3 difosfogliserat (DPG, oksijenin hemoglobinden ayrılmasını kolaylaģtıran molekül) azalır, Trombositler azalır, Faktör 5 ve Faktör 8 azalır Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Kullanılan Formlar Transfüzyon kararı alındıktan sonra, transfüzyon sürecinde görev alan herkes; doğru kan ürününün doğru hastaya zamanında ulaģtırılmasından, uygulanmasından ve takibinden sorumludur. Klinikte transfüzyon kararı verilen hasta için kullanılacak ve Sağlık Bakanlığı nca da önerilen üç çeģit form vardır. Bu formlar Sağlık Bakanlığı na bağlı hastanelerde aynen kullanılabildiği gibi isteyen hastane, formları değiģtirerek ve gerekli bilgileri içerecek Ģekilde yeniden düzenleyerek kullanabilmektedir. Bu formların yanı sıra, kan bankasında da yapılan uygulamalarla ilgili birçok form mevcuttur. Burada özellikle klinik uygulamalarda kullanılan formlar ele alınmıģtır. Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda kullanılan formlar, aģağıda Ģematize edilmiģtir. ġema 1.1 i dikkatle inceleyiniz. Klinikte Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Kullanılan Formlar Transfüzyon Hasta Onam Formu Kan ve Kan ürünleri Ġstem Formu Acil kan istem formu Kan Transfüzyonu Takip Formu ġema 1.1: Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda kullanılan formlar 8

15 Transfüzyon hasta onam formu: Hastaya uygulanacak transfüzyon tedavisinin, hekim tarafından tüm yönleriyle anlatıldığı ve hasta/ hasta yakınının transfüzyon kararını yazılı olarak onaylaması amacıyla kullanılan; hastanın transfüzyon kararını kabul ya da red ettiğini gösteren formdur. Kan istem formu: Transfüzyon kararını onaylayan hasta için doktor tarafından doldurularak; kan bankasından gereken kan veya kan ürününün yazılı olarak istemi amacıyla kullanılan formdur. Acil kan istem formu: Hastaya hemen kan verilmesi gereken ve laboratuarda düzenli olarak yapılan testlerin yapılmasına kadar geçen süre içinde hasta hayatının risk altında olduğu durumlarda; yapılan testlerden bir ya da bir kaçının yapılmadan, hastaya acilen kan temin edilmesi amacıyla kullanılan formdur. Doktor tarafından doldurulur. Transfüzyon takip formu: Kan ve kan ürünleri transfüzyonuna baģlanan hastada, kullanılan ürünün oluģturabileceği istenmeyen reaksiyonlara karģı hastanın izlenmesi amacıyla kullanılan form çeģididir Transfüzyon Hasta Onam Formunun Doldurulması Kan ve kan ürünleri transfüzyon kararı alındıktan sonra hasta ya da hasta yakınlarına transfüzyon tedavisinin gerekçeleri, transfüzyon kararını alan hekim tarafından net olarak anlatılmalıdır. Kan transfüzyon tedavisinin erken ve geç komplikasyonları ve bunlardan korunmak için ne Ģekilde önlemler alındığı, hasta ya da hasta yakınlarına anlatılarak yazılı onamları alınmalıdır. Hastanın onamının alınması, hekim tarafından gerçekleģtirilir. Bu amaçla kan transfüzyonu uygulanacak hastanın transfüzyon hakkında bilgilendirildiğini ve transfüzyonu kabul ettiğini gösteren Transfüzyon Hasta Onam Formu kullanılmaktadır. Transfüzyon hasta onam formu iki sayfadan oluģmaktadır. Hastanın bilinci yerinde değilse hastanın yakınından onam alınmalıdır. Acil durumlarda hasta veya yakınının onamı alınamadığında transfüzyonu yapacak ekipten en az iki kiģinin Ģahitliği form üzerine yazılmalıdır. Formun her transfüzyon öncesinde doldurulmasına gerek yoktur. Hastanın yatıģı sırasında bir kez onam alınması yeterlidir. Bilgilendirmenin yapıldığına dair kayıt, hasta dosyasına iģlenmelidir. AĢağıda verilen transfüzyon hasta onam formu örneğini inceleyiniz. 9

16 10

17 Form 1.1: Transfüzyon hasta onam formu 11

18 Kan Ġstem Formunun Doldurulması Kan istem formu, ön ve arka yüz olmak üzere iki bölümden oluģmaktadır. Kan temini gerektiğinde, endikasyonu koyan hekim tarafından, kan istem formu ön yüzü kurallara uygun ve tam olarak; hastaya özgü kimlik bilgilerini, istenen kan ürünü tipi ve miktarı, biliniyorsa kan grubu, önceki transfüzyon, gebelik vb. klinik bilgilerini içerecek Ģekilde (tüm ayrıntılar) doldurulup imzalanmalıdır. Kan istem formu ön yüzünde; kan verilecek hastanın adı soyadı, protokol numarası, yattığı servisin adı, teģhisi, kan grubu, tam kan veya kan ürünlerinin hangisinin istendiği, istem yapan doktorun imzası ve istem tarihi yer alır. Arka yüzü ise kan merkezi personelince doldurulur. Verilecek kanın; grubu, numarası, cross- match test sonuçları ve verilecek kan miktarı bu kısma kaydedilir. Arka yüzde istenen bilgilerin kan bankası çalıģanları tarafından doldurulması kanın niteliği ve test sonuçlarını göstermesi bakımından transfüzyonun uygulanmasında çok önemlidir. Bazı hastanelerde kan istem formu olarak yalnızca ön yüz kullanılmakta olup kan bankasında yapılan uygunluk testleri, hastanın kan grubu ve hazırlanan kanlar ile ilgili bilgileri gösteren ayrı bir form kullanılmaktadır. Banka çıkıģ formu (ya da transfüzyon öncesi uygunluk testleri) adı altında, kan bankası tarafından istenen kan servise nakledilirken kan istem formu ile birlikte kliniğe gönderilmektedir. Kan istemi yapılırken alıcının hastalığı, hangi amaçla transfüzyon planlandığı, daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığının bilinmesi, transfüzyon öncesi uygunluk testleri sonuçlarının yazılması, karģılaģılan sorunların çözümlenmesinde çok önemlidir. Acil durumlarda ayrıca kan bankası ile telefon ile görüģülerek istek sözlü olarak da bildirilmelidir. Kan istem formu ile beraber hastaya verilecek kan ürünü için uygunluk testlerini yapmak üzere hastaya ait kan örneği de kan merkezine gönderilmelidir. AĢağıda verilen kan ve kan bileģenleri istem formu örneklerini inceleyiniz. 12

19 Form 1.2: Tek nüshadan oluģan kan istem formu örneği 13

20 HASTANIN Protokol no: Adı Soyadı: HASTANESĠ KAN MERKEZĠ KAN VE KAN BĠLEġENLERĠ ĠSTEM FORMU Ġstem Tarihi ve Saati: YaĢ- Cinsiyet: Dr Adı Soyadı Ġmza Klinik: Telefon: TeĢhis: Hastanın KAN GRUBU: Son 3 ayda gebelik veya transfüzyon öyküsü: Daha önce transfüzyon öyküsü : Antikor tanımlanmıģ ise tipi ve tarihi : Kan Ġstem gerekçesi: Kanın planlanan kullanım tarihi : HASTA VE DONOR ĠÇĠN ĠSTENEN TETKĠKLER ( ABO ve Rh ) : -match HBsAg Anti-HCV Anti-HIV 1/2 VDRL Antikor Titresi -A, Anti-B Titresi 14

21 ĠSTEMĠ YAPILAN ÜRÜNÜN CĠNSĠ Ġstenen ürünün KAN GRUBU: * Endikasyon : Ünite Ünite......Ünite Ünite Ģ Plazma... Ünite ĠSTENEN AFEREZ ĠġLEMĠ VE AFEREZ ÜRÜNÜ.... Ünite ansiyonu ünite... ĠĢlem Farkı VERĠLEN KAN BĠLEġENLERĠNĠN Kan Grubu : Ünite Numaraları: Bu form iki nüsha olup bir nüshası hastanın dosyasında, ikinci nüsha kan bankasında saklanacaktır Form 1.3: Ġki nüshadan oluģan kan ve kan ürünleri istem formu örneği 15

22 Acil Durumlarda Kan Ġstemi Acil durumlarda kan istemi ile ilgili iģlemler, herkesin kolayca anlayıp uygulayabileceği basitlikte olmalıdır. Öncelikle IV kanülle bir damar yolu açılarak ve buradan uygunluk testleri için kan örneği alındıktan sonra izotonik veya dengeli bir baģka tuz solüsyonu ile intravenöz sıvı replasmanına baģlanmalı, alınan kan örneği kan bankasına mümkün olan en kısa süre içinde ulaģtırılmalıdır. Kan örneğinin içinde bulunduğu tüpün ve kan istem formunun üzerine hasta kimlik bilgileri açık ve okunaklı bir Ģekilde yazılmalı, hasta henüz hastane sistemi tarafından tanımlanmamıģ ve bir protokol numarası almamıģsa acil baģvuru numarası gibi bir ayırt edici numara kullanılmalıdır. Hasta adı, sadece doğru kimlik bilgileri alındığından emin olunduktan sonra kullanılmalıdır. Aynı hasta için kısa süre içinde ikinci bir kan ürünü isteminde bulunulacak ise kan bankasının aynı hasta ile uğraģıldığını anlaması açısından ilk kan istem formunda kullanılan numara ve kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Acil olgusu ile ilgilenen birden fazla personel varsa kan isteğinde bulunulması ve kan bankası ile iletiģim kurulması konusunda sadece biri görevlendirilmelidir. Bu durum özellikle eģ zamanlı birden fazla yaralı hastanın baģvurduğu hallerde önem kazanır. Kan bankasına her acil hasta için kanın hangi sürede temin edilmesi gerektiği belirtilmelidir. Kan isteğinin aciliyetini belirtirken kan bankası ile önceden üzerinde anlaģılmıģ olan terminolojinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Hastaya kanı kimin getireceği ve hastanın nerede olduğu (ameliyathane) konusunda kan bankası ve klinik çalıģanlarının bilgilendirilmiģ olduğundan emin olunmalıdır. Hastanın kimlik ve kan grubu bilgilerinde her hangi bir tutarsızlık olduğunda kan bankası O grubu (ve muhtemelen RhD negatif) kan göndermeyi tercih edebilir. Acil Ģartlarda bu uygulama uyumsuz kan transfüzyonundan kaynaklanacak ciddi reaksiyonlardan kaçınmak için en güvenilir yol olabilir. AĢağıda verilen acil kan istem formu örneğini inceleyiniz. 16

23 HASTANIN Protokol No : Kan Grubu : Adı Soyadı : YaĢ-Cinsiyet: Klinik : Ġstem Tarihi ve Saati: Telefon : TeĢhis : Acil Kan Ġstem Gerekçesi ĠSTEMĠ YAPILAN ÜRÜNÜN CĠNSĠ Kan Grubu: Tam Kan :. ünite Eritrosit Süsp.:... ünite Diğer (belirtiniz): HASTANESĠ KAN MERKEZĠ ACĠL KAN ĠSTEM FORMU Hastanın acil transfüzyon ihtiyacı olduğu için verilecek kanın; Çapraz karģılaģtırma yapılmadan, Çapraz karģılaģtırma yapılarak, HbsAg, Anti HCV, Anti HIV ve VDRL testleri tamamlanmadan, HbsAg, Anti HCV, Anti HIV ve VDRL testleri hızlı tanı kitleri ile yapılarak, HER TÜRLÜ TIBBĠ VE HUKUKĠ SORUMLULUĞU ALARAK TRANSFÜZYON ĠÇĠN HAZIRLANMASINI ĠSTĠYORUM. Dr. Adı Soyadı: (El yazısı ile) Ġmzası:... VERĠLEN KAN BĠLEġENĠNĠN Kan Grubu : Ünite Numaraları: Bu form iki nüsha olup bir nüshası hastanın dosyasında, ikinci nüsha kan bankasında saklanacaktır. Form 1.4: Acil kan istem formu örneği 17

24 1.3. Uygunluk Testleri Ġçin Hastadan Kan Örneği Alınması Hastaya transfüze edilecek kanın; bazı testlerden geçirilerek hasta için uygun olup olmadığının araģtırılmasında kullanılan, antikoagülan içermeyen, küçük miktarda, hastadan alınan kana kan örneği adı verilir. Uygunluk testleri için hastadan alınan kan örneğinin, hasta bilgilerini ve protokol numarasını doğru olarak üzerinde gösteren bir tüpe alınmıģ olması hayati önem taģır. Kan örneği alındığında, hastanın bilinci yerinde ise kendisine; adı, soyadı, doğum tarihi ve diğer ayırt edici kimlik bilgileri sorulmalıdır. Hastanın kimlik bilgileri Bileklikteki ad, Hasta dosyası, DoldurulmuĢ kan; istem formu ndaki bilgilerle karģılaģtırılmalıdır. Hastanın bilinci yerinde değilse yakınlarına veya diğer hastane çalıģanlarına sorarak; anestezi altında ise anestezi hasta takip formu ve hasta dosyasından, hasta kimlik bilgilerinin doğruluğu tespit edilmelidir. Resim 1.3: Kan örneği tüpü Kan örneği, kan bankasının önerdiği kan tüpüne alınmalıdır. Kan örneği alındıktan sonra hasta adının yazılı olduğu etiket, yatak baģında hazırlanmalı ve tüp üzerine yapıģtırılmalıdır. Böylelikle, önceden hasta adı yazılı olan boģ bir tüpe baģka bir hastanın kanının alınması veya tüpe yanlıģ hastaya ait etiketin yapıģtırılması olasılığı ortadan kalkar. Tüp etiketinde açık ve doğru bir Ģekilde aģağıda verilen bilgiler yer almalıdır. Bunlar: Hastanın adı soyadı, Protokol numarası, Servisi, Tarih (kan örneğinin alındığı gün/saat) Kan tüpleri üzerine hasta kimlik bilgileri yanlıģlığa yol açmamak için kanı almadan önce yazılmamalıdır. Hastaya ikinci bir eritrosit süspansiyonu takılması gerekiyorsa uygunluk testi için yeni bir kan örneği gönderilmelidir. Bu durum, özellikle iki kan transfüzyonu arasındaki süre 24 saatten fazla olmuģsa önem kazanır. Taze kan örneği, hastanın alacağı kan ile uyumsuzluğunu göstermesi açısından gereklidir. 18

25 Resim 1.4: EtiketlenmiĢ numune tüpleri Kan Örneği Alınmasında Dikkat Edilecek Noktalar Kan, antikoagülan içermeyen bir enjektör ya da kan bankasınca önerilen tüpe alınmalıdır. YetiĢkinler için yaklaģık 10 ml kan örneği yeterli iken çocuklarda kan hacimleri az olduğu için bu miktar daha az olmalı ve alınan kan örneği tekrar almayı engelleyecek biçimde en iyi Ģekilde değerlendirilmelidir. Örnek tüpü, hemen hastanın yanında kimlik bilgileri yazılarak etiketlenmelidir. Örnek tüpü bilgileri ile kan istek formu bilgileri son kez, klinikte kontrol edilerek kan bankasına gönderilmelidir. Bilgilerin mutlak olarak uyuģtuğu görülmeden kan istek formu ve kan numunesi gönderilmemelidir Kan Ġstem Formu ve Kan Örneğinin Kan Bankasına UlaĢtırılması Kan transfüzyonu kararı verildikten sonra kan istem formu ve kan örneğinin kan bankasına ulaģtırılması için klinik çalıģanlarından biri bu iģle görevlendirilmelidir. Bir kiģinin görevlendirilmesi zaman kaybı ve olası yanlıģ anlamaları ortadan kaldırır. Görevlendirilen kiģi, kan bankası ile telefonla görüģerek istenilen kan ürünü hakkında bilgi verir. Kan istem formu bilgisayar ortamında doldurularak, (imzalı ve kaģeli istem formu daha kan bankasına gönderilmeden) kan bankası çalıģanlarının anında bilgisayar sisteminde görmesi sağlanır. Daha sonra doktor tarafından imzalanmıģ ve kaģelenmiģ kan istem formu ile kan örneği, kan bankası laboratuarında, transfüzyon öncesi antikor taraması ve uygunluk testlerinin yapılması amacıyla kan bankasına ulaģtırılır. Yapılan test ve tarama sonucuna göre hasta için en uygun kan ve kan ürününün seçilmesi sağlanır Kan Bankasında Yapılan ĠĢlemler Kan bankasına ulaģtırılmıģ olan kan istem formu ile kan örnek tüpü, banka çalıģanları tarafından bilgilerinin tutarlı olup olmadığı yönünde tekrar kontrol edilir. Bilgilerde bir eksiklik ya da tutarsızlık söz konusu olduğunda, banka çalıģanı yeni bir kan istem formu ve kan örneği isteyebilir. Bu, olası risklerin oluģmaması için doğru bir davranıģtır. Bu nedenle kan istem formu bilgileri ile kan örneği bilgileri, kan bankasına ulaģıncaya kadar tekrar tekrar kontrol edilmelidir. Bu doğru kanın hazırlanarak doğru hastaya ulaģması sürecinde görev alan herkesin üzerinde önemle durması gereken en önemli noktalardan bir tanesidir. 19

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR KAN MERKEZĠ ANALĠZLERĠ ÖNCESĠ HAZIRLIK 725TTT134 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI BAKĠYE KLOR ÖLÇÜM ODAK KONTROL NOKTALARI 850CK0015

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI BAKĠYE KLOR ÖLÇÜM ODAK KONTROL NOKTALARI 850CK0015 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI BAKĠYE KLOR ÖLÇÜM ODAK KONTROL NOKTALARI 850CK0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3... 74 3. TEKNĠK ĠLETĠġĠM... 74 3.1. ĠletiĢim Yöntemi Olarak YazıĢma... 74 3.1.1. Ticari Amaçlı Yazılar... 75 3.1.2.

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3... 74 3. TEKNĠK ĠLETĠġĠM... 74 3.1. ĠletiĢim Yöntemi Olarak YazıĢma... 74 3.1.1. Ticari Amaçlı Yazılar... 75 3.1.2. ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL CĠHAZLAR... 3 1.1. Biyomedikal Cihazlarda Teknolojik GeliĢim... 3 1.2. Biyomedikal Cihazlarda Sınıflandırma... 5 1.2.1.

Detaylı

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ HIZ VE ORAN 720S00019 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ AĠLE PLANLAMASI 761CBG020 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETELĠĞĠ

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETELĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETELĠĞĠ DOSYA OLUġTURMA II 346SBI032 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI I Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

HASTA VE YAġLI HĠZMETLERĠ

HASTA VE YAġLI HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI HASTA VE YAġLI HĠZMETLERĠ AĞIR HASTALIK VE VEFAT DURUMU Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR SEDĠMANTASYON TAYĠNĠ 725TTT125

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR SEDĠMANTASYON TAYĠNĠ 725TTT125 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR SEDĠMANTASYON TAYĠNĠ 725TTT125 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ AĞ GÜVENLĠĞĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ

ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ ULUSAL KAN ve KAN ÜRÜNLERİ REHBERİ 2009 Kapak Tasarım: Begül KARADERE Türk Kızılayı tarafından 2600 adet bastırılmıştır. Ücretsizdir. Basım Yeri Matsa Basımevi İvedik Org San. Matbaacılar Sitesi 558. Sokak

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ. 2.GĠRĠġ. 3.REHBER HAZIRLAM KOMĠSYONU ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ.. 4 2.KISALTMALAR. 3.KISIM A Mevzuat 12-37

ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ. 2.GĠRĠġ. 3.REHBER HAZIRLAM KOMĠSYONU ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ.. 4 2.KISALTMALAR. 3.KISIM A Mevzuat 12-37 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ.. 2 2.GĠRĠġ..3 3.REHBER HAZIRLAM KOMĠSYONU ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ.. 4 4.TANIMLAMALAR..5-10 2.KISALTMALAR.11 3.KISIM A Mevzuat 12-37 4.KISIM B Tedavi Modalitesi.38-58 5.KISIM C Terapötik

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR MĠKOLOJĠK VE VĠROLOJĠK TESTLER 725TTT106

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR MĠKOLOJĠK VE VĠROLOJĠK TESTLER 725TTT106 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TIBBĠ LABORATUVAR MĠKOLOJĠK VE VĠROLOJĠK TESTLER 725TTT106 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ANAKARTLAR VE KASALAR 481BB0011 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNDE ARIZA VE BAKIM 523EO0128

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNDE ARIZA VE BAKIM 523EO0128 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNDE ARIZA VE BAKIM 523EO0128 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU

SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI SU DEPOLARININ VE KUYULARININ DEZENFEKSĠYONU 850CK0013 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN PĠYASALARI ĠZLEMEK 344MV0014 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı