ANESTEZĠ VE REANĠMASYON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANESTEZĠ VE REANĠMASYON"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ TRANSFÜZYONU 723H00104 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ KAN TRANSFÜZYONU ĠÇĠN GENEL HAZIRLIK Ülkemizde Kan Hizmetlerinin Durumu BağıĢlanan Kanlara Yapılan Testler BağıĢlanan Kanın Ürünlerine AyrıĢtırılması Hazırlanan Kan Kompenentlerinin Saklanması Banka Kanındaki DeğiĢiklikler Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Kullanılan Formlar Transfüzyon Hasta Onam Formunun Doldurulması Kan Ġstem Formunun Doldurulması Uygunluk Testleri Ġçin Hastadan Kan Örneği Alınması Kan Örneği Alınmasında Dikkat Edilecek Noktalar Kan Ġstem Formu ve Kan Örneğinin Kan Bankasına UlaĢtırılması Kan Bankasında Yapılan ĠĢlemler Transfüzyon Öncesi Yapılan Testler Kan Ürününün Transfüzyondan Önce Saklanması Kanın Isıtılması Transfüzyon Ġçin Gerekli Malzemelerin Hazırlanması UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ TRANSFÜZYON ÖNCESĠ UYGUNLUK KONTROLÜ Kan Torbası Uyumluluk Etiketi Kan Torbasının Kontrolü Hasta Kimliği ile Kan Torbası Bilgilerinin Uygunluk Kontrolü UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ TRANSFÜZYONU Transfüzyon Uygulamalarında Özel Durumlar Otolog Transfüzyon Acil Transfüzyon Masif Transfüzyon Cerrahide Transfüzyon Kan ve Kan Kompenentleri Tam Kan Eritrosit Süspansiyonu Trombosit Süspansiyonu Lökosit Süspansiyonu Plazma Kan Transfüzyonunda Amaç ve Endikasyonlar Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyon Tekniği Kan Transfüzyonunda Dikkat Edilecek Noktalar i

4 3.6. Kan Transfüzyonu Yapan Sağlık ÇalıĢanının Sorumlulukları UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ KAN TRANSFÜZYONU YAPILAN HASTANIN ĠZLENMESĠ Transfüzyon Takip formu Transfüzyon Yapılan Hastanın Ġzlenmesi Kan Transfüzyon Reaksiyonları Akut Reaksiyonlar Geç Reaksiyonlar UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI ÖNERĠLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK AÇIKLAMALAR 723H00104 Anestezi ve Reanimasyon Anestezi Teknisyenliği MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI SÜRE 40/24 ÖNKOġUL YETERLĠK MODÜLÜN AMACI Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Anestezi teknisyeninin, çalıģma ortamında kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile ilgili bilmesi gereken bilgi ve beceri basamaklarını içeren öğrenme materyalidir. Anatomi ve Fizyoloji, Parenteral Ġlaç Uygulama ve Kan Alma modüllerini almıģ olmak. Kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapmak Genel Amaç Bu modül ile ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon üniteleri, ve/veya teknik laboratuvar ortamında gerekli araç gereç sağlandığında, tekniğine uygun ve dikkatli bir Ģekilde kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Doğru ve eksiksiz bir Ģekilde kan ve kan ürünleri transfüzyonu için gerekli hazırlığı yapabileceksiniz. 2. Dikkatli ve hatasız bir Ģekilde, hastaya ait bilgilerle kan ve kan ürünü etiket bilgilerini kontrol edebileceksiniz. 3. En kısa sürede; dikkatli ve hatasız bir Ģekilde, tekniğine uygun olarak kan ve kan ürünleri transfüzyonunu yapabileceksiniz. 4. Transfüzyon süresince dikkatli bir Ģekilde, komplikasyonlar yönünden hastayı takip edebileceksiniz. EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI Donanım: Kan ve kan ürünleri transfüzyonu ile ilgili formlar, kan numune tüpü, enjektör, turnike, pamuk tampon, hastaya ait kan grubu kartı, kan ve kan ürünü torbası, % 09 NaCI, intraket, filtreli kan seti, kan pompası, kan ısıtıcı, tespit malzemesi, eldiven, alkollü pamuk, kalem, transfüzyon takip formu, bilgisayar ve projeksiyon cihazı Ortam: Ameliyathane, yoğun bakım, reanimasyon üniteleri, ve/veya teknik laboratuvar iii

6 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan seçmeli, doğru-yanlıģ, v.b) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. iv

7 GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, GĠRĠġ Kan, bütün organların perfüzyonunu sağlayan Ģekilli elemanlar ile plazmadan oluģan ve intravasküler alanda bütün vücudu dolaģan sıvıdır. Kan ve kan ürünleri, çeģitli nedenlerle kanın eksikliği söz konusu olduğunda, aynen ilaçlar gibi hastaların yaģamlarının belirli dönemlerinde hayatta kalabilmeleri veya daha kaliteli yaģam sürebilmeleri için ameliyethane, yoğun bakım ve hastanelerin diğer birimlerinde kullanılır. Hayat kurtarıcı olan ve tek bir damlası dahi boģa harcanmayacak kadar değerli olan kanın tek kaynağı ise insandır. Hastaların sağlığına kavuģması amacıyla kullanılan kan ve kan ürünlerinin yine ilaçlarda olduğu gibi endikasyonları, kontrendikasyonları, dozları ve yan etkileri vardır. Çünkü kan ve kan ürünleri bütün iyi üretim ve laboratuvar uygulamaları kurallarına uyularak hazırlansa bile bazı riskleri de beraberinde taģımaktadır. Bütün dünyada en sık rastlanan ölümcül transfüzyon reaksiyonu nedeni, doğru hazırlanmıģ kanın yanlıģ hastaya verilmesidir. Bu tür hataların engellenebilmesi için kan istemi yapılırken hastadan uygunluk testleri için alınan kanın; doğru olarak etiketlenmiģ bir tüpte ve kan istem formunun eksiksiz bir Ģekilde doldurulmuģ olarak, kan bankasına yollanması; kan bankasında kayıtların doğru tutulması ve transfüzyondan önce, kan torbasının üzerinde yazılı olan bilgilerle, kanı alacak olan hastanın kimlik bilgilerinin, uyumlu olup olmadığının mutlaka dikkatli bir Ģekilde kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu modülde, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu ile ilgili bilgi ve beceri basamaklarını öğrenecek ve mesleki yaģantınızda ameliyathanede sıkça karģılaģacağınız bu uygulamalara yönelik bilgi, tutum ve davranıģları kazanacaksınız. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 Doğru ve eksiksiz bir Ģekilde kan ve kan ürünleri transfüzyonu için gerekli hazırlığı yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Hastanelerde kullanılan kan ve kan ürünleri istek formu çeģitlerini araģtırınız. Size en yakın hastane veya hastanelere giderek kan ve kan ürünleri transfüzyonunda kullanılan kayıt sistemini araģtırınız. Ġnterneti kullanarak kan ve kan ürünlerinin kullanımına yönelik çıkarılmıģ olan 5624 no lu Kan ve Kan Ürünleri Kanununu inceleyiniz. 1. KAN TRANSFÜZYONU ĠÇĠN GENEL HAZIRLIK Kan, her biri ayrı fonksiyonlara sahip son derece spesifik yapılardan oluģmuģ bir bütün; bir canlı doku olarak tanımlanmaktadır. Sağlam bir kiģinin kan vermesi, organlarından bir bölümünü vermesi olarak da tanımlanabilir. Bu nedenle kan transplantasyonu aslında bir doku, organ transplantasyonudur. Tarihte ilk kan transfüzyonunu, bir köpeğin karotis arterinden diğer bir köpeğin juguler venine direk bağlantı ile Oxford da Richard Lover yapmıģtır yılında Lower ve Dennis koyundan insana transfüzyonu yapmıģlardır. Bu transfüzyonun baģarısız olması ve hastaların ölmesi üzerine transfüzyon tarihine 150 yıllık ara verilmiģtir. Bu ölümlerle aynı zamanda ilk hemolitik transfüzyon reaksiyonu da yayınlanmıģtır. Resim 1.1: Ġlk kan transfüzyon denemeleri 1800 lerde James Bondel pospartum kanamalar ile ilgilenmiģ ve insana yalnızca insan kanı verilebileceği tezini ortaya atmıģtır yılında Landsteiner, ABO kan gruplarını buldu ve 1930 yılında nobel barıģ ödülü aldı. Daha sonra Rh sistemi keģfedildi. Kan saklama yöntemlerinde ilerlemeler ve ekipman problemlerinin çözümüyle kan transfüzyonları yaygınlaģtı. 3

10 1.1. Ülkemizde Kan Hizmetlerinin Durumu Ülkemizde kan ve kan ürünlerine yönelik uygulamalar; kan gruplarının tanınması, antikoagülasyon sorununun çözülmesi, steril tekniklerin geliģtirilmesi ve ekipman sorununun teknik olanaklarla çözülmesi sonucu artarak 1990 lı yıllara kadar yaygınlaģmıģtır. Bu yıllara kadar, sıklıkla, tam kan transfüzyonu yapılırken son yıllarda tam kan yerine hastanın ihtiyaç duyduğu kan bileģenlerinin transfüzyonu yapılmaktadır. Günümüz tıbbında, kan parenteral bir solüsyon olmaktan çıkmıģ; her parçası iģe yarayan bir ilaç gibi düģünülmeye baģlanmıģtır. Her parçası iģe yarayan ve çok değerli olan kanın, transfüzyon anına kadar geçirdiği tüm aģamalar bu nedenle ayrı bir önem arz etmektedir; ancak, son yıllarda, kanın saklanmasındaki ileri düzey geliģmelere ve transfüzyonla bulaģan hastalıkların serolojik testlerle elimine edilebilmesine rağmen, bazı hastalıklar pencere döneminde (etkenlerin belirli bir düzeye ulaģması için geçen süre) bu testlerle tespit edilememektedir. Ülkemizde bu nedenle güvenli kan temini konusunda gönüllük esasına dayalı kan toplama çalıģmaları yapılmaktadır. Bu çalıģmalar kapsamında transfüzyon öncesi kanın toplanması, laboratuvar iģlemlerinin gerçekleģtirilmesi, etiketlenmesi ve saklanması büyük bir önem taģımaktadır. Sağlık Bakanlığı kan ve kan ürünlerinin kullanımı ile ilgili 5624 nu lı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu çıkarmıģ ve kanun 11 Nisan 2007 tarihinde kabul edilerek 2 Mayıs 2007 de resmi gazetede yayınlanmıģtır. Bu Kanunun amacı; kan, kan bileģenleri ve ürünleri ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir ve genel esasları içinde yer alan maddelerinden bazıları Ģunlardır: Kan, kan bileģenleri ve ürünlerinin temininde karģılıksız ve gönüllü bağıģ esastır. Ancak, malî karģılık anlamına gelmeyecek Ģekilde kan bağıģçısını teģvik edici uygulamalar müstesnadır. Kan, kan bileģenleri ve ürünlerinin alınmasında ve verilmesinde bağıģçı ve alıcının sağlığının tehlikeye düģürülmemesi, tıbbî risklere karģı korunması, transfüzyonun güvenle yapılması ve transfüzyon sonrası bağıģçı ve alıcının izlenmesi Ģarttır. Alıcı ve vericide ortaya çıkabilecek komplikasyonların bildirilmesi zorunludur. Kan, kan bileģenleri ve ürünlerinin alınması, kaydı, analizi, iģlenmesi, depolanması, kullanılır hale getirilmesi, dağıtım ve kullanımını ilgilendiren kan bağıģı, kan bağıģçısı, hazırlayan kuruluģ, kullanım yeri ve alıcı ile ilgili bütün verilerin yazılı veya elektronik ortamda kaydedilmesi ve otuz yıl süreyle saklanması zorunludur. Kan istek formu ve bağıģçı sorgulama formlarının asılları ile kan bağıģçısından alınan kan örneklerinin Ģahit numuneleri, bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça belirlenecek süreyle saklanır. Kan, kan bileģenleri ve ürünlerinin alınması veya transfüzyonu hekimin sorumluluğu ve denetimi altında yapılır. Bu kanunla kanın donörden alınmasından itibaren klinikte kullanımına kadar olan pek çok aģama ele alınarak konu ile ilgili düzenlemeler yapılmıģtır. 4

11 Ülkemizde güvenli kan toplanması amacıyla Türk Kızılayı 1 HAZĠRAN 2005 tarihinden itibaren Ulusal Güvenli Kan Temini Programı kapsamında çalıģmaktadır. 31 Mayıs 2005 tarihli Bütçe Uygulama Talimatnamesi nde ihtiyaç duyulan kanın öncelikle Türk Kızılayı Kan Merkezlerinden temin edilmesi belirtilmiģtir. Bu talimatname ile hasta veya hasta yakınları tarafından kan verecek kiģileri bulmanın sebep olduğu sağlık ve sosyal sorunları önlemek amacıyla, güvenli kan temini esasına dayalı olarak resmi ve özel hastaneler kan ihtiyaçlarını Kızılay'a ait kan birimi bulunan yerlerden temin edecektir. Kan ve kan komponentlerinin talep ve transfer sürecindeki her türlü iģlem, talebi yapan sağlık kurumu ile Kızılay kan birimi arasında doğrudan gerçekleģtirilecek, hasta veya hasta yakınlarından bu konuda herhangi bir talepte bulunulmayacaktır. Mevcut durumda, hastaneler ile Türk Kızılayı arasında protokoller imzalanmakta olup çoğu yerde hastane tarafından talep edilen kanlar, hastanelere Türk Kızılayı tarafından uygun ısı koģullarında taģınarak teslim edilmektedir. AnlaĢmaların yapıldığı hastanelerde, hasta ve hasta yakınlarının bu konuda yaģadıkları sıkıntıların önüne geçilmiģtir. Uygulanan serolojik testlerde hastalık tespit edildiğinde veya son kullanma tarihi geçtiğinde kanlar imha edilmektedir. Resim 1.2: Kan hizmetlerinin yürütülmesinden bir kesit BağıĢlanan Kanlara Yapılan Testler Kızılay tarafından bağıģçılardan toplanan kanlara, bazı hastalıkların (kan ve cinsel yolla geçen) transfüzyon yoluyla sağlam kiģilere geçiģini önlemek için tarama testleri yapılmaktadır. Bu testlerin sonucunda, güvenli olmayan kanın kullanımı engellenmekte, kan bağıģında bulunan ve hastalığından haberdar olmayan kiģiler de durumları hakkında bilgilendirilmektedirler. Alınan tüm kanlara uygulanan serolojik testler Ģunlardır: AIDS Hepatit-B (B Tipi Sarılık) Hepatit-C (C Tipi Sarılık) Sifiliz (Frengi) Kan Grubu 5

12 Hastalık etkeni vücudumuza girdikten sonra hem hastalık etkeni, hem de antikorlar savaģ için çoğalırlar. Yapılan serolojik testlerde etkenin saptanabilmesi için bu değerlerin belirli bir düzeye gelmesi gerekir. Etkenlerin belirli bir düzeye ulaģması için geçen bu süreye pencere dönemi (inkubasyon) denir. Her bulaģıcı hastalığın pencere dönemi vardır. Serolojik testleri yapılan bu hastalıkların pencere dönemleri 1 ile 3 ay arasında değiģmekte olup bazı durumlarda 1 yıla kadar uzayabilmektedir BağıĢlanan Kanın Ürünlerine AyrıĢtırılması Modern kan bankacılığında, tam kan kullanımının yeri hemen hemen hiç kalmamıģtır. Bunun yerine kanın içindeki maddeler veya hücreler ayrıģtırılarak hastalara verilmektedir. Böylece, hem kan israfı önlenmekte hem de hastalara sadece ihtiyacı olan kan elemanları verilebilmektedir. Ayrıca, bağıģlanan bir ünite kandan birkaç hastanın yararlanabilmesi sağlanmaktadır. Kan ürünleri, hem kan komponentlerini hem de plazma fraksiyon ürünlerini içerir. Tam kanın komponentlerine ayrılması, komponentlerin spesifik graviteleri göz önüne alınarak belirli bir hızda ve sürede santrifüj edilmesi prensibine dayanır. Antikoagülanlı sıvı içeren ve onaylanmıģ bir torbaya toplanmıģ, ayrıģtırılmamıģ kana tam kan denmektedir. Gönüllü bağıģçılardan elde edilerek tarama testleri gerçekleģtirilen ve kullanımında sakınca olmayan 1 ünite taze tam kan santrifüj edildiğinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kan komponentleri, (bileģenleri) elde edilmektedir. AĢağıdaki Ģemayı inceleyiniz. 1 Ü Taze Tam Kan İlk 6 saatte santrifüj Trombositten zengin plazma. (% 70) Eritrosit Süspansiyonu Trombosit Süspansiyonu Santrifüj Plazma ġekil 1.1: Tam kanın kompenentlerine ayrılması Tam kanın santrifüjü sonucu, tam kandan ayrıģtırılarak elde edilen kan bileģenleri (kompenent) ise Ģunlardır: 6

13 Eritrosit süspansiyonu Trombosit süspansiyonu Lökosit süspansiyonu Plazma Taze donmuģ plazma Kriyopresipitat Hazırlanan komponent; belli kimyasal maddeler eklenerek belirli ısıda, gerektiğinde kullanılmak üzere saklanır. Hazırlama ve saklama sırasında amaç; Kan ürün ve komponentlerinin içerdiği hücre ve faktörlerin canlılığını ve fonksiyonlarını korumak, Fiziksel ve kimyasal değiģimi engellemek, Bakteri ve viral bulaģı azaltmaktır. Donörden alınan kanın pıhtılaģmasını engellemek ve fonksiyonlarını koruma amaçlı antikoagülan ile koruyucu sıvılardan yararlanılır. Antikoagülasyon için genellikle sitrat kullanılır. Sitrat kalsiyum iyonu ile Ģelasyon yaparak koagülasyon sisteminin aktivasyonunu önler. Her 100 ml kan için 14 ml sitrat, kan ya da kan komponentine eklenir. Koruyucu sıvılar ise glukoz dekstroz, adenin ve fosfat içerir. Bu maddeler kanın saklanması sırasında, eritrosit metabolizması için gereklidir. Türkiye de en sık olarak CPDA 1 (Citrate-phosphate-dextose-adenine) kullanılmaktadır. Bu koruyucu, (CPDA-1) eklenmiģ kanın 2-6ºC da bekleme süresi 35 gündür Hazırlanan Kan Kompenentlerinin Saklanması Tam kan ve tam kanın ayrıģtırılması ile elde edilen kan kompenentleri, kullanılacağı süreye kadar uygun koģullar altında saklanmalıdır. Lökosit ve trombosit süspansiyonları oda ısısında saklanabilirken diğer kompenentler ve tam kan, uygun ısıda, kan saklama dolabı ya da derin dondurucuda saklanmaktadır. AĢağıda tam kan ve kan bileģenlerinin raf ömrü ile saklama ısıları verilmiģtir. Tablo 1.1 i inceleyiniz. Kan kompenenti Tam kan Eritrosit süspansiyonu Trombosit süspansiyonu Taze donmuģ plazma Saklama ısısı 2-6 C Kan saklama dolabı 2-6 C Kan saklama dolabı C Oda ısısı, Ajitatör -25 C ve altı Derin dondurucu 7 Raf ömrü 35 gün 42 gün 5 gün 365 gün (1 yıl) Tablo 1.1: Kan kompenentlerinin saklanması

14 Banka Kanındaki DeğiĢiklikler Uygun koģullarda saklanan tam kan ve kan kompenentlerinde, saklama süresiyle orantılı olarak, bir takım değiģiklikler meydana gelir. Banka kanında oluģan bu değiģiklikler aģağıda sıralanmıģtır. Hemoliz saklama süresiyle orantılı olarak artar PH düģer, Laktat artar, Potasyum (K) artar, Glukoz azalır, Hb artar, 2-3 difosfogliserat (DPG, oksijenin hemoglobinden ayrılmasını kolaylaģtıran molekül) azalır, Trombositler azalır, Faktör 5 ve Faktör 8 azalır Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Kullanılan Formlar Transfüzyon kararı alındıktan sonra, transfüzyon sürecinde görev alan herkes; doğru kan ürününün doğru hastaya zamanında ulaģtırılmasından, uygulanmasından ve takibinden sorumludur. Klinikte transfüzyon kararı verilen hasta için kullanılacak ve Sağlık Bakanlığı nca da önerilen üç çeģit form vardır. Bu formlar Sağlık Bakanlığı na bağlı hastanelerde aynen kullanılabildiği gibi isteyen hastane, formları değiģtirerek ve gerekli bilgileri içerecek Ģekilde yeniden düzenleyerek kullanabilmektedir. Bu formların yanı sıra, kan bankasında da yapılan uygulamalarla ilgili birçok form mevcuttur. Burada özellikle klinik uygulamalarda kullanılan formlar ele alınmıģtır. Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda kullanılan formlar, aģağıda Ģematize edilmiģtir. ġema 1.1 i dikkatle inceleyiniz. Klinikte Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonunda Kullanılan Formlar Transfüzyon Hasta Onam Formu Kan ve Kan ürünleri Ġstem Formu Acil kan istem formu Kan Transfüzyonu Takip Formu ġema 1.1: Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda kullanılan formlar 8

15 Transfüzyon hasta onam formu: Hastaya uygulanacak transfüzyon tedavisinin, hekim tarafından tüm yönleriyle anlatıldığı ve hasta/ hasta yakınının transfüzyon kararını yazılı olarak onaylaması amacıyla kullanılan; hastanın transfüzyon kararını kabul ya da red ettiğini gösteren formdur. Kan istem formu: Transfüzyon kararını onaylayan hasta için doktor tarafından doldurularak; kan bankasından gereken kan veya kan ürününün yazılı olarak istemi amacıyla kullanılan formdur. Acil kan istem formu: Hastaya hemen kan verilmesi gereken ve laboratuarda düzenli olarak yapılan testlerin yapılmasına kadar geçen süre içinde hasta hayatının risk altında olduğu durumlarda; yapılan testlerden bir ya da bir kaçının yapılmadan, hastaya acilen kan temin edilmesi amacıyla kullanılan formdur. Doktor tarafından doldurulur. Transfüzyon takip formu: Kan ve kan ürünleri transfüzyonuna baģlanan hastada, kullanılan ürünün oluģturabileceği istenmeyen reaksiyonlara karģı hastanın izlenmesi amacıyla kullanılan form çeģididir Transfüzyon Hasta Onam Formunun Doldurulması Kan ve kan ürünleri transfüzyon kararı alındıktan sonra hasta ya da hasta yakınlarına transfüzyon tedavisinin gerekçeleri, transfüzyon kararını alan hekim tarafından net olarak anlatılmalıdır. Kan transfüzyon tedavisinin erken ve geç komplikasyonları ve bunlardan korunmak için ne Ģekilde önlemler alındığı, hasta ya da hasta yakınlarına anlatılarak yazılı onamları alınmalıdır. Hastanın onamının alınması, hekim tarafından gerçekleģtirilir. Bu amaçla kan transfüzyonu uygulanacak hastanın transfüzyon hakkında bilgilendirildiğini ve transfüzyonu kabul ettiğini gösteren Transfüzyon Hasta Onam Formu kullanılmaktadır. Transfüzyon hasta onam formu iki sayfadan oluģmaktadır. Hastanın bilinci yerinde değilse hastanın yakınından onam alınmalıdır. Acil durumlarda hasta veya yakınının onamı alınamadığında transfüzyonu yapacak ekipten en az iki kiģinin Ģahitliği form üzerine yazılmalıdır. Formun her transfüzyon öncesinde doldurulmasına gerek yoktur. Hastanın yatıģı sırasında bir kez onam alınması yeterlidir. Bilgilendirmenin yapıldığına dair kayıt, hasta dosyasına iģlenmelidir. AĢağıda verilen transfüzyon hasta onam formu örneğini inceleyiniz. 9

16 10

17 Form 1.1: Transfüzyon hasta onam formu 11

18 Kan Ġstem Formunun Doldurulması Kan istem formu, ön ve arka yüz olmak üzere iki bölümden oluģmaktadır. Kan temini gerektiğinde, endikasyonu koyan hekim tarafından, kan istem formu ön yüzü kurallara uygun ve tam olarak; hastaya özgü kimlik bilgilerini, istenen kan ürünü tipi ve miktarı, biliniyorsa kan grubu, önceki transfüzyon, gebelik vb. klinik bilgilerini içerecek Ģekilde (tüm ayrıntılar) doldurulup imzalanmalıdır. Kan istem formu ön yüzünde; kan verilecek hastanın adı soyadı, protokol numarası, yattığı servisin adı, teģhisi, kan grubu, tam kan veya kan ürünlerinin hangisinin istendiği, istem yapan doktorun imzası ve istem tarihi yer alır. Arka yüzü ise kan merkezi personelince doldurulur. Verilecek kanın; grubu, numarası, cross- match test sonuçları ve verilecek kan miktarı bu kısma kaydedilir. Arka yüzde istenen bilgilerin kan bankası çalıģanları tarafından doldurulması kanın niteliği ve test sonuçlarını göstermesi bakımından transfüzyonun uygulanmasında çok önemlidir. Bazı hastanelerde kan istem formu olarak yalnızca ön yüz kullanılmakta olup kan bankasında yapılan uygunluk testleri, hastanın kan grubu ve hazırlanan kanlar ile ilgili bilgileri gösteren ayrı bir form kullanılmaktadır. Banka çıkıģ formu (ya da transfüzyon öncesi uygunluk testleri) adı altında, kan bankası tarafından istenen kan servise nakledilirken kan istem formu ile birlikte kliniğe gönderilmektedir. Kan istemi yapılırken alıcının hastalığı, hangi amaçla transfüzyon planlandığı, daha önce transfüzyon yapılıp yapılmadığının bilinmesi, transfüzyon öncesi uygunluk testleri sonuçlarının yazılması, karģılaģılan sorunların çözümlenmesinde çok önemlidir. Acil durumlarda ayrıca kan bankası ile telefon ile görüģülerek istek sözlü olarak da bildirilmelidir. Kan istem formu ile beraber hastaya verilecek kan ürünü için uygunluk testlerini yapmak üzere hastaya ait kan örneği de kan merkezine gönderilmelidir. AĢağıda verilen kan ve kan bileģenleri istem formu örneklerini inceleyiniz. 12

19 Form 1.2: Tek nüshadan oluģan kan istem formu örneği 13

20 HASTANIN Protokol no: Adı Soyadı: HASTANESĠ KAN MERKEZĠ KAN VE KAN BĠLEġENLERĠ ĠSTEM FORMU Ġstem Tarihi ve Saati: YaĢ- Cinsiyet: Dr Adı Soyadı Ġmza Klinik: Telefon: TeĢhis: Hastanın KAN GRUBU: Son 3 ayda gebelik veya transfüzyon öyküsü: Daha önce transfüzyon öyküsü : Antikor tanımlanmıģ ise tipi ve tarihi : Kan Ġstem gerekçesi: Kanın planlanan kullanım tarihi : HASTA VE DONOR ĠÇĠN ĠSTENEN TETKĠKLER ( ABO ve Rh ) : -match HBsAg Anti-HCV Anti-HIV 1/2 VDRL Antikor Titresi -A, Anti-B Titresi 14

21 ĠSTEMĠ YAPILAN ÜRÜNÜN CĠNSĠ Ġstenen ürünün KAN GRUBU: * Endikasyon : Ünite Ünite......Ünite Ünite Ģ Plazma... Ünite ĠSTENEN AFEREZ ĠġLEMĠ VE AFEREZ ÜRÜNÜ.... Ünite ansiyonu ünite... ĠĢlem Farkı VERĠLEN KAN BĠLEġENLERĠNĠN Kan Grubu : Ünite Numaraları: Bu form iki nüsha olup bir nüshası hastanın dosyasında, ikinci nüsha kan bankasında saklanacaktır Form 1.3: Ġki nüshadan oluģan kan ve kan ürünleri istem formu örneği 15

22 Acil Durumlarda Kan Ġstemi Acil durumlarda kan istemi ile ilgili iģlemler, herkesin kolayca anlayıp uygulayabileceği basitlikte olmalıdır. Öncelikle IV kanülle bir damar yolu açılarak ve buradan uygunluk testleri için kan örneği alındıktan sonra izotonik veya dengeli bir baģka tuz solüsyonu ile intravenöz sıvı replasmanına baģlanmalı, alınan kan örneği kan bankasına mümkün olan en kısa süre içinde ulaģtırılmalıdır. Kan örneğinin içinde bulunduğu tüpün ve kan istem formunun üzerine hasta kimlik bilgileri açık ve okunaklı bir Ģekilde yazılmalı, hasta henüz hastane sistemi tarafından tanımlanmamıģ ve bir protokol numarası almamıģsa acil baģvuru numarası gibi bir ayırt edici numara kullanılmalıdır. Hasta adı, sadece doğru kimlik bilgileri alındığından emin olunduktan sonra kullanılmalıdır. Aynı hasta için kısa süre içinde ikinci bir kan ürünü isteminde bulunulacak ise kan bankasının aynı hasta ile uğraģıldığını anlaması açısından ilk kan istem formunda kullanılan numara ve kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Acil olgusu ile ilgilenen birden fazla personel varsa kan isteğinde bulunulması ve kan bankası ile iletiģim kurulması konusunda sadece biri görevlendirilmelidir. Bu durum özellikle eģ zamanlı birden fazla yaralı hastanın baģvurduğu hallerde önem kazanır. Kan bankasına her acil hasta için kanın hangi sürede temin edilmesi gerektiği belirtilmelidir. Kan isteğinin aciliyetini belirtirken kan bankası ile önceden üzerinde anlaģılmıģ olan terminolojinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Hastaya kanı kimin getireceği ve hastanın nerede olduğu (ameliyathane) konusunda kan bankası ve klinik çalıģanlarının bilgilendirilmiģ olduğundan emin olunmalıdır. Hastanın kimlik ve kan grubu bilgilerinde her hangi bir tutarsızlık olduğunda kan bankası O grubu (ve muhtemelen RhD negatif) kan göndermeyi tercih edebilir. Acil Ģartlarda bu uygulama uyumsuz kan transfüzyonundan kaynaklanacak ciddi reaksiyonlardan kaçınmak için en güvenilir yol olabilir. AĢağıda verilen acil kan istem formu örneğini inceleyiniz. 16

23 HASTANIN Protokol No : Kan Grubu : Adı Soyadı : YaĢ-Cinsiyet: Klinik : Ġstem Tarihi ve Saati: Telefon : TeĢhis : Acil Kan Ġstem Gerekçesi ĠSTEMĠ YAPILAN ÜRÜNÜN CĠNSĠ Kan Grubu: Tam Kan :. ünite Eritrosit Süsp.:... ünite Diğer (belirtiniz): HASTANESĠ KAN MERKEZĠ ACĠL KAN ĠSTEM FORMU Hastanın acil transfüzyon ihtiyacı olduğu için verilecek kanın; Çapraz karģılaģtırma yapılmadan, Çapraz karģılaģtırma yapılarak, HbsAg, Anti HCV, Anti HIV ve VDRL testleri tamamlanmadan, HbsAg, Anti HCV, Anti HIV ve VDRL testleri hızlı tanı kitleri ile yapılarak, HER TÜRLÜ TIBBĠ VE HUKUKĠ SORUMLULUĞU ALARAK TRANSFÜZYON ĠÇĠN HAZIRLANMASINI ĠSTĠYORUM. Dr. Adı Soyadı: (El yazısı ile) Ġmzası:... VERĠLEN KAN BĠLEġENĠNĠN Kan Grubu : Ünite Numaraları: Bu form iki nüsha olup bir nüshası hastanın dosyasında, ikinci nüsha kan bankasında saklanacaktır. Form 1.4: Acil kan istem formu örneği 17

24 1.3. Uygunluk Testleri Ġçin Hastadan Kan Örneği Alınması Hastaya transfüze edilecek kanın; bazı testlerden geçirilerek hasta için uygun olup olmadığının araģtırılmasında kullanılan, antikoagülan içermeyen, küçük miktarda, hastadan alınan kana kan örneği adı verilir. Uygunluk testleri için hastadan alınan kan örneğinin, hasta bilgilerini ve protokol numarasını doğru olarak üzerinde gösteren bir tüpe alınmıģ olması hayati önem taģır. Kan örneği alındığında, hastanın bilinci yerinde ise kendisine; adı, soyadı, doğum tarihi ve diğer ayırt edici kimlik bilgileri sorulmalıdır. Hastanın kimlik bilgileri Bileklikteki ad, Hasta dosyası, DoldurulmuĢ kan; istem formu ndaki bilgilerle karģılaģtırılmalıdır. Hastanın bilinci yerinde değilse yakınlarına veya diğer hastane çalıģanlarına sorarak; anestezi altında ise anestezi hasta takip formu ve hasta dosyasından, hasta kimlik bilgilerinin doğruluğu tespit edilmelidir. Resim 1.3: Kan örneği tüpü Kan örneği, kan bankasının önerdiği kan tüpüne alınmalıdır. Kan örneği alındıktan sonra hasta adının yazılı olduğu etiket, yatak baģında hazırlanmalı ve tüp üzerine yapıģtırılmalıdır. Böylelikle, önceden hasta adı yazılı olan boģ bir tüpe baģka bir hastanın kanının alınması veya tüpe yanlıģ hastaya ait etiketin yapıģtırılması olasılığı ortadan kalkar. Tüp etiketinde açık ve doğru bir Ģekilde aģağıda verilen bilgiler yer almalıdır. Bunlar: Hastanın adı soyadı, Protokol numarası, Servisi, Tarih (kan örneğinin alındığı gün/saat) Kan tüpleri üzerine hasta kimlik bilgileri yanlıģlığa yol açmamak için kanı almadan önce yazılmamalıdır. Hastaya ikinci bir eritrosit süspansiyonu takılması gerekiyorsa uygunluk testi için yeni bir kan örneği gönderilmelidir. Bu durum, özellikle iki kan transfüzyonu arasındaki süre 24 saatten fazla olmuģsa önem kazanır. Taze kan örneği, hastanın alacağı kan ile uyumsuzluğunu göstermesi açısından gereklidir. 18

25 Resim 1.4: EtiketlenmiĢ numune tüpleri Kan Örneği Alınmasında Dikkat Edilecek Noktalar Kan, antikoagülan içermeyen bir enjektör ya da kan bankasınca önerilen tüpe alınmalıdır. YetiĢkinler için yaklaģık 10 ml kan örneği yeterli iken çocuklarda kan hacimleri az olduğu için bu miktar daha az olmalı ve alınan kan örneği tekrar almayı engelleyecek biçimde en iyi Ģekilde değerlendirilmelidir. Örnek tüpü, hemen hastanın yanında kimlik bilgileri yazılarak etiketlenmelidir. Örnek tüpü bilgileri ile kan istek formu bilgileri son kez, klinikte kontrol edilerek kan bankasına gönderilmelidir. Bilgilerin mutlak olarak uyuģtuğu görülmeden kan istek formu ve kan numunesi gönderilmemelidir Kan Ġstem Formu ve Kan Örneğinin Kan Bankasına UlaĢtırılması Kan transfüzyonu kararı verildikten sonra kan istem formu ve kan örneğinin kan bankasına ulaģtırılması için klinik çalıģanlarından biri bu iģle görevlendirilmelidir. Bir kiģinin görevlendirilmesi zaman kaybı ve olası yanlıģ anlamaları ortadan kaldırır. Görevlendirilen kiģi, kan bankası ile telefonla görüģerek istenilen kan ürünü hakkında bilgi verir. Kan istem formu bilgisayar ortamında doldurularak, (imzalı ve kaģeli istem formu daha kan bankasına gönderilmeden) kan bankası çalıģanlarının anında bilgisayar sisteminde görmesi sağlanır. Daha sonra doktor tarafından imzalanmıģ ve kaģelenmiģ kan istem formu ile kan örneği, kan bankası laboratuarında, transfüzyon öncesi antikor taraması ve uygunluk testlerinin yapılması amacıyla kan bankasına ulaģtırılır. Yapılan test ve tarama sonucuna göre hasta için en uygun kan ve kan ürününün seçilmesi sağlanır Kan Bankasında Yapılan ĠĢlemler Kan bankasına ulaģtırılmıģ olan kan istem formu ile kan örnek tüpü, banka çalıģanları tarafından bilgilerinin tutarlı olup olmadığı yönünde tekrar kontrol edilir. Bilgilerde bir eksiklik ya da tutarsızlık söz konusu olduğunda, banka çalıģanı yeni bir kan istem formu ve kan örneği isteyebilir. Bu, olası risklerin oluģmaması için doğru bir davranıģtır. Bu nedenle kan istem formu bilgileri ile kan örneği bilgileri, kan bankasına ulaģıncaya kadar tekrar tekrar kontrol edilmelidir. Bu doğru kanın hazırlanarak doğru hastaya ulaģması sürecinde görev alan herkesin üzerinde önemle durması gereken en önemli noktalardan bir tanesidir. 19

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ KAN VE /VEYA KAN ÜRÜNLERİNİNİN GÜVENLİ DEPOLANMASI VE TRANSFERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK DÜZENLEME TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 05 DOKÜMAN:

Detaylı

Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR

Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR BEÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM HEMŞİRELİĞİ Hazırlayan: Uzm. Hem. Gülşah YAPICI Konuşmacı: Hem. Nilgün SANCAR Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli

Detaylı

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ

KAN TRANSFÜZYONU PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 e kan isteklerinde hekimin order verirken 01 istemle ilgili detayları Hekim İstem ve İlaç Kontrol Formu na da kayıt etmesi gerektiği

Detaylı

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ

TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ TRANSFÜZYON PRATİĞİ VE TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TAKİBİ Acıbadem Sağlık Grubu Eğitim ve Gelişim Hemşiresi kyilmaz@acibadem.edu.tr 20.11.12 Kan Transfüzyonu Kayıtlar İnfüzyona Başlamadan Önce Transfüzyon

Detaylı

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi

KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI. Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi KAN ve KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Uzm.Dr. Esra Polat Adana Devlet Hastanesi Kan Merkezi Kan ürünleri kandan hazırlanan tüm terapötik materyalleryani hem kan komponentleri hem de

Detaylı

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM

TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM TRANSFÜZYON UYGULAMALARININ TEMEL KURALLARI VE GERİ BİLDİRİM Doç.Dr.Naci TİFTİK Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Hematoloji BD Kan Merkezi Transfüzyon Pratiği Transfüzyon ile ilişkili

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU

UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RIDVAN EGE HASTANESİ KAN ve KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA REHBERİ DOÇ.DR. MELTEM AYLI KAN MERKEZİ SORUMLUSU Kan ve kan komponentlerinin transfüzyonu ölüme kadar giden

Detaylı

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan

Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği. Dr Yüce Ayhan Kan Bileşenleri ve Transfüzyon Pratiği Dr Yüce Ayhan KAN ÜRÜNÜ Tedavide kullanılmak üzere kandan hazırlanan ürünlerdir. a) Kan bileşenleri enleri b) Plazma fraksinasyon ürünleri Tıbbı Kursu 2 KAN BİLEŞENLERİ

Detaylı

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT DÖKÜMANTASYON ve KAYIT Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XIV 14-18 Aralık 2011 Kayıt Sistemleri Kan merkezleri kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs)

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi

Acil Kan Transfüzyonu. Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Acil Kan Transfüzyonu Prof.Dr.Vahap OKAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD Öğretim Üyesi Kan Kan, yaşam demektir. Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİĞİ SIRA NO HEDEF YAPILACAK UYGULAMA İŞLEM SORUMLUSU 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Hastaların doğru Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; Bilgi işlem merkezi kimliklendirilmesi Hasta adı soyadı, Hasta

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli

Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Kan Bileşenlerinin Hazırlanması, Saklanması ve Nakli Dr.Gülhayat KOÇ KIZANLIK Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi,Đstanbul 1 AMAÇ Yararlı, güvenli ve etkili komponentin hazırlanması 2 KOMPONENT

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor.

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. 2007 MAYIS -SEKTÖREL Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. Günlük hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan birçok etkenin mevcut olduğu malum. Bunların başında sağlık geliyor elbette. Kanuni Sultan

Detaylı

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI

AMELİYATHANE HASTA GÜVENLİK PLANI Sayfa No: 8/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Güvenliği Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.0 KİMLİK TANIMLAMA HATALARINI ÖNLEMEK 1.1 Barkotlu kimlik tanımlayıcıda; ların doğru adı soyadı, Kayıt/Kabül

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ Uz Dr Nil Banu PELİT Tarihçe Bock AV. Use and abuse of blood transfusion. N Engl J Med. 1936 ; 215: 421-425. Fantus B. The therapy of Cook Country Hospital

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2013 Ex. olan hastanın kimliğinin doğrulanması için 01 Ex. Kimlik Etiketi kullanımı tarif edildi. 19.03.2014 Madde 5.3.4 te psikiyatri hastaları

Detaylı

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD

Talasemide Transfüzyon. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Transfüzyon Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Çocuk Hematoloji BD Talasemide Tedavinin Amaçları Hemoglobinin yükseltilmesi Oksijen taşıma

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

Revizyon Açıklaması - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası

Revizyon Açıklaması - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası TALİMATI Sayfa: 1/8 Revizyon Açıklaması Madde No - Revize edildi - 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9/1, 2.9/2, 2.9/6, 2.15.1 KAPSAM: Acil Servis, Klinikler, Yoğun Bakımlar, Kan Bankası Hazırlayan: Gülay YABA Kalite

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı

TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı TRANSFÜZYON GÜVENLİĞİ Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı KAN TRANSFÜZYONU Kan yada kan ürünlerinin (plazma,eritrosit,trombosit vb) tedavi amacıyla intravenöz yolla dolaşıma verilmesidir. KAN TRANSFÜZYONUNDA

Detaylı

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir.

SIK SORULANLAR. Günlük gözlem notlarına hastanın durumu ile ilgili notlar yazması yeterlidir. SIK SORULANLAR 00.01.02.05.00 Hasta/hasta yakınları hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında hekim tarafından bilgilendirilmelidir. Bu maddeyi karşılamak için hekimlerin ne yapması lazım? Günlük

Detaylı

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR /001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARINDA MERKEZ ORGANİZASYON YÖNETİMİ ESASLARINA İLİŞKİN KILAVUZ AĞUSTOS AMAÇ

KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARINDA MERKEZ ORGANİZASYON YÖNETİMİ ESASLARINA İLİŞKİN KILAVUZ AĞUSTOS AMAÇ 1. AMAÇ Bu Kılavuz, ülkemizde yürütülmekte olan klinik ilaç araģtırmalarında (Faz I, Faz II, Faz III ve Faz IV) görev alan sorumlu araģtırmacının, araģtırma yerinde Merkez Organizasyon Yönetimi (MOY) hizmetlerinin

Detaylı

Transfüzyon Reaksiyonları

Transfüzyon Reaksiyonları Transfüzyon Reaksiyonları Dr. Feruza TURAN SÖNMEZ Düzce Üniversitesi Acil Tıp Kliniği Transfüzyon ve Komplikasyonları Kanın alınmasından başlamak üzere, transfüzyona kadar geçen aşamaların herhangi birinde

Detaylı

YAYIN TARİHİ REVİZYON NO 01 REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 1 / 7

YAYIN TARİHİ REVİZYON NO 01 REVİZYON TARİHİ SAYFA NO 1 / 7 SAYFA NO 1 / 7 1. AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğinin tanımlanması ve güvenirliğinin sağlanmasıdır. 2. KAPSAM: Kan Merkezini kapsar. 3. KISALTMALAR: TDP: Taze donmuş plazma HBYS:Hastane bilgi yönetim sistemi

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ HASTA KİMLİĞİNİN TANIMLANMASI VE DOĞRULANMASI PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1.0 AMAÇ:... 2 2.0 KAPSAM:... 2 3.0 SORUMLULAR:... 2 4.0 TANIMLAR... 2 5.0.UYGULAMA:... 2 5.1 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA HANGİ BİRİMLERDE YAPILIR?... 2 5.2 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/5 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E Doküman No: P02- F14 Yayın Tarihi: 01/09/2014 Geçerlilik Tarihi: 14/04/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 14/04/2015 Sayfa No: 1/2 FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU Tarih:../ /.. HASTA BİLGİLERİ: Hastanın Adı

Detaylı

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ

İLAÇ UYGULAMA PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 5 1.AMAÇ: Hakkari Devlet Hastanesi nde ilaç hatalarının önlenmesi amacıyla stratejilerin belirlenmesi, ilaç kullanım sürecinin tüm safhalarında görev alan sağlık bakımı sunanların rollerinin

Detaylı

Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi

Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Klinik Mühendislik Hizmetleri Birimi Amaç: SAĞLIK TESİSLERİNİN TIBBİ CİHAZLAR PIYASA GÖZETİM VE DENETİM (PGD) VE OLUMSUZ OLAY BİLDİRİMİNE İLİŞKİN TALİMAT (Rev.2) Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde kullanılan tıbbi cihazlara

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.08.2013 Kontrole tabii ilaçların kayıp, zayi vb. durum halinde 01 Eczaneden yeniden temini için madde 5.12 eklendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan:

Detaylı

HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ

HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ MODEL PROJESİ YASAL MEVZUAT 2 Mayıs 2007 tarih ve 26515 sayılı, KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Genel Esaslar Kan, kan bileşenleri ve ürünlerin alınmasında

Detaylı

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır.

Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitesi için düzenleme yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitelerinin giriş-çıkış kuralları belirlenmelidir. Tüm yüzeyleri pürüzsüz, yuvarlak köşeli, gözeneksiz, kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HASTALARDA KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ TALİMATI 1.AMAÇ.Hastalara ait kan örneklerinde yapılması gereken mikrobiyolojik testleri, bu testlerin çalışma yöntemlerini ve kalite kontrol gereklerini belirlemektir.. 2.KAPSAM : Bu talimat transfüzyon merkezinde

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ HEMOVİJİLANS(İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ VE OLAYLARIN BİLDİRİMİ )VE İZLENEBİLİRLİK TALİMATI 1.AMAÇ.. Kan bağışçısı veya alıcılarda ortaya çıkan istenmeyen ciddi etki ve olaylar ile kan bağışçılarının epidemiyolojik takibinin sağlandığı işlemlerin bütününü tanımlamaktır. 2.KAPSAM : Bu talimat

Detaylı

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ

YAZILI DÜZENLEME PROSEDÜRÜ Doküman Kodu:YÖN.PR.01 Yayın Tarihi:Eylül 2011 Revizyon Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon No:03 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesinde kullanılan yazılı dokümanların formatının belirlenmesi. 2. Kapsam:

Detaylı

Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma

Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma Kan Yoluyla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Korunma Prof. Dr. Ayper Somer Ġstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Ġnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Sağlık ÇalıĢanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaģan hastalıklar

Detaylı

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır. Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır. Yatak başı bağlantılı

Detaylı

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 En çok kullanılan destek tedavilerinden Yaşam kurtarıcı Ölümcül yan etkileri Enfeksiyon etkenlerinin bulaşması Riskler

Detaylı

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ Kan Bağışı LİSELER İÇİN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kahraman olmak için ne yapmak lazım? Sadece 15 dakikanızı ayırarak hiç tanımadığınız 3 insanın

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ PIHTI KAPLI YAPAY KALP KAPAKLARININ PIHTI ERİTİCİ İLAÇ İLE TEDAVİSİ İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum

Detaylı

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu

Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu Dr. Hüseyin Kazim Bektaşoğlu SUNUM ŞEMASI Giriş Kanın depolanması Depolanan kandaki değişiklikler Kan ve kan ürünleri Transfüzyon endikasyonları Hasar kontrol resüsitasyonu Masif Transfüzyon Transfüzyon

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ ORTEZ RESMĠ ÇĠZĠMĠ 725TTT045 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU ANTİGLOBULİN TESTLER Dr. Güçhan ALANOĞLU Tanımlar İnsan nsan globulinlerine karşı oluşan antikorlara Anti-Human Globulinler (AHG, AHG, antikorlara karşı gelişen en anti-antikor) antikor) Bu u antikorların

Detaylı

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ

ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ ULUSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİNİN VE GEN KAYNAKLARININ KORUNMASI HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA BÜYÜK MEMELİ TÜRLERİNİN ARAŞTIRILMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİ Örnekleme Çalışmaları: Önemli Noktalar DNA ÇALIŞMASI Projenin

Detaylı

DONÖR KARŞILAMA-DONÖRE FORM DOLDURTMA FORM KONTROL DONÖR MUAYENE UYGUN TETKİK İÇİN KAN ALMA SONUÇ DEĞERLENDİRME

DONÖR KARŞILAMA-DONÖRE FORM DOLDURTMA FORM KONTROL DONÖR MUAYENE UYGUN TETKİK İÇİN KAN ALMA SONUÇ DEĞERLENDİRME DONÖR İŞ AKIŞI KM. FR.013 1/5 1 2 GÖNÜLLÜ DONÖRLER DONÖR KARŞILAMADONÖRE FORM DOLDURTMA FORM KONTROL DONÖR MUAYENE 1 UYGUN DEĞİL 3 UYGUN TETKİK İÇİN KAN ALMA 4 BÖLÜM TETKİKİ 5 6 8 UYGUN SEROLOJİ BİRİMİ

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON REAKSİYONLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI TALİMATI YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 02 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-TL-01 TRANSFÜZYON

Detaylı

TIBBİ SEKRETER EĞİTİMİ

TIBBİ SEKRETER EĞİTİMİ TIBBİ SEKRETER EĞİTİMİ MALZEME Etiket Barkod UBB UBB onayı Kamu Ġhale Kaydı (KĠK) KĠK kaydı uyumu Ġstekli adı(satmaya yetkili firma) Malzeme SUT kodu SGK MALZEME İNCELEME KRİTERLERİ UBB ONAYI VAR MI? KĠK

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği

KAN ALMA 30.12.2014. Kan Alma. 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 10.Sınıf Meslek Esasları ve Tekniği 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) 1.) KAN ALMA 2.)VENÖZ KAN ALMA TEKNİĞİ Slayt No : 26 KAN ALMA ;.Tanı için gerekli mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeleri yapmak,,.tedavi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTA GÜVENLİĞİ PLAN SIRA NO 1 Hasta kimliğinin belirlenmesinde doğabilecek hataların en aza indirilmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA Hasta kimlik bilekliğinin kullanılması Bakım, tedavi veya hizmet sağlarken hastayı

Detaylı

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun

Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun Prof Dr Davut Albayrak Ondokuz mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Kan merkezi Ve çocuk hematoloji BD -Samsun İNDİREKT COOMBS TESTİ ANTİKOR ARANAN PLAZMA + %5 LİK YIKANMIŞ KIRMIZI KAN HÜCRESİ EKLE FAB UÇLARI

Detaylı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı

Emriye GEÇER. Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı Emriye GEÇER Beyin Ve Sinir Cerrahi Servisi Sorumlu Hemşiresi 2016 Hizmet İçi Eğitim Programı İlaç Güvenliği Sözel İstem Uygulamaları Advers Etki Bildirimi Tıbbi Sarf Malzemede Beklenmeyen Etkiler ve Hatalı

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ II. STAJ DEFTERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ Fotoğraf Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj

Detaylı

KAN BAĞIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR?

KAN BAĞIŞI NASIL GERÇEKLEŞİR? Neden Kan Bağışı? Kimler Kan Bağışı Yapabilir? Kan Bağışçısının Seçimi Kan Bağışı Dört Adımda Gerçekleşir Kan Bağışından Sonra Nelere Dikkat Edilmeli? Kan Bağışçısının Her Kan Bağışladığında Yapılan Testler

Detaylı

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iv GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL TEKNĠK SERVĠSLERĠ... 3 1.1. Hastane Organizasyonu Ġçindeki

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRESİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRESİ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Eşit Tevfik Candan Öngün Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir.

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Çalışan Güvenliği Genelgesi 14.05.2012 Genelge : 2012 / 23 Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda; 1) Çalışan güvenliği komitesinin

Detaylı

Transfüzyon Tekniği. Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Transfüzyon Tekniği. Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Transfüzyon Tekniği Doç. Dr.Tuğhan UTKU İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı 1665 Richard Lower köpek-köpek trans. 1667 Jean Baptiste denis koyun-insan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO 1-KİRLİ MALZEME KULLANILMASI Dispozıbl malzeme kullanılmayan klinik ve laboratuvarlarda enjektör,iğne ve tüplerin

Detaylı

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU

TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ. Dr. Güçhan ALANOĞLU TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ Dr. Güçhan ALANOĞLU Kan Toplama Kanın İşlenmesi Güvenli Kan Kanın Depolanması Transfüzyon Tıbbı Kursu 2 KAPSAM 1. Alıcı Verici ABO ve Rh D Belirlenmesi 2. Alıcıda Antikor

Detaylı

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ

KONSÜLTASYON PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri. Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri. Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Grubu Sistemleri ve Uygunluk Testleri Prof.Dr.Ziya Bayraktaroğlu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 23 kan grup sistemi 250 kan grup antijeni Duffy,Rhesus,MNS,Lutheran,Kell, P,Lewis,KIDD,Diego,Cartwright,Xg,Scannia,

Detaylı

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu

Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Kan ve Kan Ürünü Transfüzyon Formu Hastanın Adı Soyadı: Protokol NO: Yaş: Cinsiyet: Kan Grubu: ABO: RhD: Transfüzyonu planlayan hekim: Transfüzyon İndikasyonu: Tarih:... Hasta ya da hasta yakınına bilgi

Detaylı

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVĠZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVĠZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 04.04.2013 Madde 3.3 revize edildi. 01 14.03.2016 Hastane Logosu değişikliği yapıldı 02 Yatan Hasta Hemşirelik Hizmetlerinden Sorumlu Başhemşire ifadesi

Detaylı