2-) Tarihsel Yapı: Bölgenin sahip olduğu geçmişteki özellikleri de önemlidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-) Tarihsel Yapı: Bölgenin sahip olduğu geçmişteki özellikleri de önemlidir."

Transkript

1 ***BÖLGESEL İKTİSAT FİNAL*** Türkiye de Bölgeler Arası Sosyal Ve Ekonomik Gelişmişlik Farkı: Türkiye de bölgesel dengesizliklerin oluşumunda Coğrafi Şartlar ve Tarihsel Gelişim olgusu göze çarpar. 1-) Coğrafi Şartlar: Ülkelerin gelişiminde coğrafi yapı ve iklim özellikleri önemli yer kaplar. Dünyanın önemli merkezlerinin kuzey yarım kürede olması tesadüf değildir. Ayrıca ülkemizde D.Anadolu bölgesinin diğer bölgelere oranla gelişmemesinin nedeni dağlık olmasıdır. Ancak coğrafi yapısına rağmen de gelişen yerler vardır. Ör: İsviçre. Bölgelerin gelişmesinde 4 mevsimin yaşanması da önemlidir. 2-) Tarihsel Yapı: Bölgenin sahip olduğu geçmişteki özellikleri de önemlidir. Cumhuriyet Döneminde Bölgesel Farklılaşma Açısından İzlenen Politikalar: : Devletçilik : Daha liberal Politika : Planlı Ekonomi Dönemi : Neo-Liberal Politikalar : AB uyum süreci yönlendirmiştir. α-) : -Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan İzmir İktisat Kongresinde, özel sektör eliyle ekonominin nasıl gelişeceği incelenmiştir. - Özel sektörün yeterli sermayesinin olmaması ve 1929 Buhranı sebepleriyle devletçi bir yapı benimsenmiştir Yılında Teşvik-i sanayi kanunu çıkartılmış. Bu kanun yerli sermayeyi yabancı sermayeye karşı korumuş ve özel sektörün gelişimine uygun bir ortam hazırlamıştır. - Ankara nın başkent olması zaten gelişmiş olan İstanbul un daha da gelişmesini önlemiş, bir nebzede olsa azaltarak, bölgesel farklılıkların daha da artmasını önlemiştir Buhranından, ekonomik plan uygulayan Sovyet Rusya nın daha az etkilenmesi, ülkemizi de planlama yapmasına teşvik etmiştir Yılında BBSP yapılmış ve uygulamaya konmuştur. Bu dönemde KİT ler kurulmuş, Yatırımların yurt geneline yayılma politikası izlenmiş, bundan dolayı KİT ler az gelişmiş bölgelere kurulmuştur. İBSP hazırlanmış, ancak 2. Dünya savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. α-) : Demokrat Parti Dönemi * Dönemi - Liberal politika izlenmiştir. - Hızlı bir büyüme gerçekleşmiş, bu Marshall yardımıyla sağlanmıştır. - Kore savaşı dolayısıyla, Türkiye nin tarımsal ürünlerine dış talep artmış, Dünya Bankası ve İMF den alınan borçlar bu sebeple tarıma aktarılmıştır. -DP her ile bir fabrika açıp, sanayileşmeyi arttırmak istemiştir. - BM ye katılan Türkiye dış ticarette gelişmiştir. Bu 3 sene ekonomi için başarılıdır. * Dönemi - Mimar ve İskan bakanlığı kurulmuştur. Bununla dengeli nüfus dağılımı hedeflenmiştir. - KİT lerin özelleştirilmesi amaçlanmış, fakat özel sektörün bunu alacak sermayesi olmaması ve bunlardan faydalanma istekleri nedeniyle bu başarılı olamamıştır. KİT lerin kuruluş yerlerinde siyasi kriterler kullanılması KİT lerin zarar ettirmiş, bu da bütçeden karşılanmıştır. Yunus Emre ERDOĞAN 1

2 α-) : Planlı Ekonomi - Bu dönemde devlet planlamaya gitmiş, 1961 de DPT kurulmuştur den itibaren 5 er yıllık kalkınma planları hazırlanmıştır. - Birinci ve ikinci planlamada bölgesel kalkınma planları yapılmış, üçüncü ve dördüncü planlamalarda, kalkınmada öncelikli yöre uygulaması başlatılmış, beşinci planlamada hem bölgesel kalkınma hem de kalkınmada öncelikli yöre uygulaması benimsenmiştir. Altıncıda kalkınmada öncelikli yöre uygulamasına ağırlık verilmiş, yedincide tekrar bölgesel kalkınmaya ağırlık verilmiş, bunda ayrıca aşırı kalabalıklaşmış bölge sorununa değinilmiş, 8. ve 9. da AB müktebatına önem verilmiştir. 9. plan 8 yıllık yapılmıştır. Bu planlamalar; 1-) İmar ve iskan bakanlıklarının birlikte çalışması sonucu doğmuştur. 2-) Belirli bir bölgenin sorunlarına yöneliktir. 3-) Merkezden ortaya konmuş planlamalardır. 4-) Hiç biri tam olarak uygulanamamıştır. GAP başlangıçta enerji ve sulama projesiyken, 1980 lerde DPY ye verilmesiyle bölgesel bir proje halini almıştır. α-) : den sonra daha evvel yaşanan stagflasyon nedeniyle, devletin ekonomiye müdahalesinin azaltılması düşüncesiyle oluşan politikalar uygulanmıştır. -Önceleri ithalatı önlemek için konan politikalar kaldırılmış, dışa açık model benimsenmiştir. - Neo-Liberalist ekonomi etkisiyle döviz giriş ve çıkışı serbest hale gelmiştir. - Küreselleşme sonucu; ülkeler arası rekabetin yanı sıra bölgeler arası rekabete de neden olmuştur. Bu az gelişmiş bölgelerin daha da geriletmiş, gelişmiş bölgelerin daha da geliştirmiştir. -Ancak istisna olarak Anadolu Kaplanları denen G.Antep, Kayseri, Denizli gibi bölgeler de gelişmişlerdir. -Bölgesel Politikalar yerel yönetim eliyle yürütülmeye başlanmıştır. α-) 1990 lı yılların sonu 2000 li yıllar: -Bu dönemde oluşturulan politikalar AB uyumu Çerçevesindedir Yılında NUTS uygulaması getirilmiş, buna göre ülkemiz ekonomik ve sosyal yönden 12 bölgeye ayrılmıştır de yeni teşvik yasası getirilmiştir de yerel yönetim reformu yapılmış, bölgesel politikalardaki sorumlulukları artmıştır da bölgelere yatırım yapacak yatırımcılara rehberlik yapacak Bölgesel Kalkınma Ajansları kurulmuştur. Ancak bunlar başarısız olmuştur. -DPT nin 1996 daki raporuna göre; En gelişmiş bölge Marmara İken en geri kalmış bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Aynı doğrultudaki 2003 deki rapora göre sonuç değişmemiş, ancak bölgesel farklılıklar daha da artmıştır li yıllardan 2000 li yıllara kadarki neo liberal ekonomi döneminde öngörülen gibi bölgeler arası yakınsama değil tam tersi ıraksama görülmüştür. Yunus Emre ERDOĞAN 2

3 Bölgesel Dengesizliği Giderici Politikalar: Bölgesel Dengesizliği Giderici politikaların Dayandığı Temel İlkeler: 3 Temel İlke mevcuttur. *Sosyal Karlılık İlkesi: Ekonomide 3 temel problem (hangi mal, nerede, ne kadar üretilecek sorusu) mevcuttur. Bu soruların cevapları içinde bulunulan ekonomik sisteme göre değişmektedir. Dünyanın genelinde uygulanan piyasa ekonomisine göre; üretici ve tüketici karlılığı maksimize etmeye çalışmaktadır. Bundan dolayıdır ki, üretici, yatırım yaparken kısa vadeli verim almayı düşünür. Ayrıca özel sektör, çok yüksek maliyetli yatırım yapmaz. Özel sektör yatırım yaparken pozitif dışsallığın da en fazla olduğu yerde yatırım yapmak ister. Devlet, pozitif dışsallığın az olduğu veya çok yüksek maliyetli olduğu için yatırım yapılmayan bölgelerde gelişmişliği göz önüne almayarak zarar tehlikesine rağmen yatırım yapar. Çünkü devlet için sosyal karlılık, ekonomik maliyetten daha önemlidir. *Kalkınma Kutbu Teorisi: Perox gündeme getirmiştir. Gelişmenin aynı anda her yerde, her sektörde başlatılamayacağını savunmuştur. Bundan dolayı kalkınma hamlesi geliştirilirken en önde gelen sektör tercih edilmelidir. Eğer bir bölge kalkınma hamlesinin başlatılması için merkez olarak seçilmişse o bölgede bazı kalkınma kutupları bulunmalıdır. Bu kalkınma kutbu o bölgenin en gelişmiş sektörüdür. Böylece o bölgede kalkınma hamlesi başlatılabilir., *Halkın Katılımı İlkesi (Yönetişim): Yönetişim, yönetenle yönetilenin karar alma sürecinde birlikte hareket etmesidir. Yöneten karar alırken, yönetilenden etkilenmektedir. Bölgesel kalkınma politikalarının hazırlanışında ve uygulanmasında halkın da sürece dahil edilmesi ve ortak akıl çerçevesinde en doğru kararın alınması gerekir. AB nin Türkiye yi eleştirdiği bir nokta da programlar hazırlanırken halkın dikkate alınmamasıdır. Türkiye de hazırlanan programlar merkezdeki uzmanlarca hazırlanıp uygulanmaktadır ve bundan dolayı programlar başarısız olmaktadır. Halkın, projelere katılımı doğrudan olabileceği gibi dolaylı olarak da sağlanabilir. Doğrudan katılımda çeşitli meslek gruplarının ve sivil toplum örgütlerinin sürece dahil edilmesi, dolaylı katılımın ise; halk seçimlerde programını beğendiği partiye oy vererek programı desteklemesiyle oluşur. Bölgesel Dengesizliği Ortadan Kaldırmaya Yönelik Politikaların Amaçları: 2 Temel amaç vardır; *Nüfusun Dengeli Dağılımının Sağlanması: Aşırı kalabalıklaşmanın bir takım sakıncaları mevcuttur. Optimum Kent Ölçeği ve Aşırı Kalabalıklaşmanın maliyetinin hesaplanabilir ve hesaplanamaz maliyeti diye 2 ye ayrılmıştır. Bunları dikkate alarak dengeli nüfus dağılımının önemini anlarız. *Geri Kalmış Bölgeleri Sosyal ve Ekonomik Açıdan Geliştirme: Geri kalmış bölgeleri sosyal ve ekonomik açıdan geliştirilebilse, nüfusun dengeli dağılımı da sağlanmış olur. Göçün önlenebilmesi için; az gelişmiş bölgelerin kalkındırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, istihdam olanaklarının artırılması gerekir. Bölgeler arası dengenin sağlanabilmesi için az gelişmiş bölgelerin büyüme hızının gelişmiş bölgelerin büyüme hızından daha fazla olması gerekir. Ülkenin markı büyümesi ile bölgesel büyümesi ayrı ayrı düşünülemez. Gelişmemiş bölgeleri geliştirmek için finansman, gelmiş bölgelerden kısılarak sağlanmamalı, yeni bir potansiyel yaratılmalıdır. Ancak politikalar uygulanırken bazı engeller karşımıza çıkabilir; *Coğrafi faktörler *Halkın çalışmaya bakışı Yunus Emre ERDOĞAN 3

4 Bölgesel Dengesizliği Ortadan Kaldıran Politikaları Araçları: Bu araçlar ülkenden ülkeye değişebileceği gibi bölgeden bölgeye de değişebilir. Bu bölgeler az gelişmiş ülkelerde farklı gelişmemiş ülkelerde farklı sonuçlar verebilir. Ama yinede bazı genel politikalar söz konusu olabilir. Bu politikalar Az Gelişmiş Bölgeler için ve Gelişmiş bölgeler için olmak üzere 2 çerçevededir. Az Gelişmiş Bölgeler İçin Uygulanan Politikalar *Teşvikler *Kamu Yatırımları *Yönetsel Yapının Yeniden Organizasyonu *Aşırı Kalabalık Bölgelerin, Kalabalıklaşmasının Önlenmesi 1-)Teşvikler: Geri kalmış bölgelerde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların maliyetlerinin bir kısmının devletçe karşılanmasıdır. Sektörel ve Bölgesel teşvikler olmak üzere 2 ye ayrılır. Sektörel Teşvik, az gelişmiş bölgedeki çekici sektörü teşvik edilmesidir. Bölgesel teşvikler ise; geri kalmış bölgelerin yatırımcı açısından cazip hale getirilmesidir. Teşvik yapılırken 3 araç kullanılır;» Vergisel Avantajlar: Geri kalmış bölgelere yatırım yapacak yatırımcının bir takım vergilerden muaf tutulması veya vergi indirimi uygulanmasıdır.»finansal Avantajlar: O bölgeye yatırım yapacak yatırımcıya finansal desek sağlanmasıdır. Ör: kredi verilmesi»diğer mali avantajlar: Bedelsiz arsa tahsilatı, ucuz enerji temini gibi politikalardır. -Bunun dışında, teşvik politikalarının uygulanması 2 şekilde ortaya çıkar;»girdi Fiyatlarını Düşürmeye Yönelik: yapılan yatırımın girdi maliyetlerinin bir kısmının karşılanması şeklinde ortaya çıkar. Emeğin maliyetini veya sermayenin maliyetini düşürebileceği gibi ikisi de uygulanabilir.»çıktı Fiyatlarını İyileştirmeye Yönelik: Vergi oranında farklılık yaratılabileceği gibi, devletin çıktıya alış garantisi de verilebilir. Burada amaç tüketicinin ürünü alabilmesi ve üreticinin zarar etmesinin engellenmesidir. Bu 2 politika birlikte uygulanamaz. -Teşvikler verilirken 2 yöntem mevcuttur.»listeleme Yöntemi: Teşvik edilecek olanlar listelenerek yapılır.»ölçü Yöntemi: *Sermaye Ölçütü *İthalat Ölçütü *İstihdam ölçütü *Sosyal karlılık ölçütü Teşvik Politikasının Etkinliği İçin Dikkat Edilecek Hususlar: Türkiye de teşvik verilirken, kalkınmada öncelikli yöre uygulamasına göre yapılmaktadır. Yaklaşık 50 il teşvik kapsamındadır. Teşvikte dikkat edilecek hususlar; *Teşvik verilecekse, uygulanabilir projelere teşvik verilmelidir. *Teşvik verilecek bölgede yatırımcı sınıfının oluşmuş olması gerekir. *Teşvik politikaları geçici olmalıdır. *Teşvik vergilere dayanıyorsa Teşvik verilecek bölgelerde Vergi denetimi eksiksiz olmalıdır. *Ülkede ekonomik ve siyasi istikrar olmalıdır. Yatırımcının yatırım yapabilmesi için geleceğe dair umutlu olması gerekir. Yunus Emre ERDOĞAN 4

5 2-) Kamu Yatırımları: Devletler, gelir dağılımında adaleti sağlama ve bölgesel dengesizliği kaldırmak için Kamu yatırımlarına başvurur. Kamu yatırımları 2 ye ayrılır; Üretken Kamu Yatırımları: Hiçbir ekonomik faaliyetin bulunmadığı az gelişmiş bölgelerde sanayinin gelişmesi için, o bölgeye devletin gitmesi zorunludur. Özel sektörün yatırım yapmak istemediği alanda devlet bizzat yatırım yapar teşvikte bulunmaz. Kamu yatırımları zaman içerisinde zarar ettiğinden ve bun zararın bütçeden karşılanmasından dolayı eleştirilir. Zararın sebebi ise siyasi partiler buraları rant kapısı olarak görmüşlerdir. Kamu yatırımları yerine yap-işlet-devret sistemi benimsetilmeye çalışılıyor. Burada devlet işletmeyi kuracak, sosyal hedefi olan istihdam ve gelir düzeyini artırdıktan sonra kamu yatırımları özelleştirilecektir. Alt Yapı Yatırımları: Geniş anlamda belirli bir ekonomik alanda üretim koşullarının yaratılması yada geliştirilmesini sağlayan, ekonomik, kurumsal ve sosyal düzenin tümünü ilgilendiren her çeşit yatırımı kapsamaktadır. Altyapı Yatırımlarının Özellikleri: *Özel sektör uzun vadede değil kısa dönemde verimli olan yatırımları yeğlemektedir. Bu nedenle de yalnızca geri kalmış bölgelerde değil gelişmiş bölgelerde bile altyapı yatırımlarının hiçbir kar amacı gütmeden tamamen sosyal amaçla devletin yapması gerekir. *Elektrik, su gibi altyapı kuruluşlarının yapımının özel sektöre verilmesi halinde, tek bir firma bu yatırımı yaparsa monopolcü duruma gelecektir ve burada istediği fiyatı koyabilecektir. Devlet bunun önüne geçmek için altyapıyı kendisi oluşturur. *Hizmetin ithalatının güçlülüğü ve yabancı sermayenin bu alana sokulmaması ilkesiyle de devlet altyapıyı kendisi oluşturur. (ör: silah gibi) 3-)Mevcut Yönetimin Yeniden Organizasyonu: Kalkınma planı bazen birden fazla ili kapsayabilir. İşte bu durumda planı hangi valinin yetkisine verileceği sorunu bir karmaşa yaratabilir. Bu karmaşayı önlemek için Bölgesel koordinasyon merkezlerinin kurulması öngörülmektedir (ör: GAP Bölge İdare Teşkilatı). Kargaşayı önlemek İçin; *Ademi Merkeziyetçi Yapının Güçlendirilmesi: Bölgesel kalkındırmayı hızlandırmak için oluşturulan programların etkinliğini artırmak için, devletin karar alma yetkisini, yerinden yönetim ilkelerine uygun şekilde yerel ya da bölgesel özerk kamu hukuku tüzel kişilerine devredilmesi gerekir. AB nin Türkiye ye yönelttiği eleştirilerden biri de yerel yönetimin yetki alanıyla ilgilidir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de yerel yönetimin yetkilerinin artırılması beklenmektedir. *Bu yerel birimlerin mali finansının ve personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. *Halkın Katılımı ilkesinin dikkate alınması gerekir. *Kurumlar arası koordinasyonun sağlanmış olması gerekir. Koordinasyon 2 ye ayrılır; -Yatay Koordinasyon: Değişik hizmet veren kurumlar arasındadır. Ör: Belediye- Tedaş arasındaki koordinasyon. -Dikey Koordinasyon: Yerel Yönetim-Merkezi yönetim arasındaki koordinasyondur. *Sırf Bölgesel Kalkınmaya yönelik birimlerin ortaya çıkartılması gerekir. Ör: GAP bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı gibi. Yunus Emre ERDOĞAN 5

6 4-)Aşırı Kalabalık Bölgelerin Daha da Kalabalıklaşmasını Engellemek İçin Politikalar: Nüfusun Kırda Tutulması: Kırda kente doğru yapılan göçler, her kente değil ya başkente ya da büyük şehirlere yapılıyor. Bu göçleri engellemek için kırda yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekir. Kırsal yörede altyapı, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin artırılması gerekmektedir. Aşırı Kalabalık Bölgelerde Yaşam Maliyetlerinin Artırılması: Metropollerde, az gelişmiş bölgelere oranla daha fazla vergilerin konması, hatta gerekirse yeni vergiler konularak metropollere yapılacak göçün önlenmesi gerekmektedir. Metropollerdeki Bazı Faaliyetlerin Geri Kalmış Bölgelere Transfer Edilmesi: Yatırımın az gelişmiş bölgelere taşınması için taşıma maliyetine devletin yardımcı olması gerekir. Bunun maliyetinin çok fazla olacağından dolayı da daha yatırım yapılmadan büyük kentlerde yatırımın maliyetlerinin artırılarak yatırımın gelişmemiş bölgelere kaydırılması gerekir. Uydu Kent uygulaması: Büyük kentlerin dışında fakat onlara yakın yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması gerekir. Bu sistem ilk defa İngiltere de uygulanmıştır. Böylelikle nüfusun ana kentte toplanmasının önüne geçilmiş olur. Bölgesel Dengesizlik Politikalarının Değişimi 1-) Geleneksel Politikalar: 2. Dünya savaşından sonra Avrupa da işsizlik, üretim düşüklüğü gibi olgular artmaya başladı. Böylece bölgesel dengesizlik oldukça göze çarpmaya başladı. Bunun önüne geçilmek için çeşitli politikalar uygulanmaya başladı. Bu politikaların hepsinin mantığı daha çok sübvansiyon ve daha çok devlet desteğiydi. Bu dönemde sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren 3 özellik vardı; *Dışa Kapalı Devlet: 2.Dünya savaşından sonra bir çok devlet kapılarını dış dünyaya kapatmıştır *Keynesyen Refah Devleti: Ekonomide istikrarsızlık gördüğü anda müdahale eden bir devlet anlayışıydı. Devletin temel görevi toplumun refah seviyesini artırmak için piyasaya müdahalesini gerekli görmüş. * Ekonomik Kalkınma Devleti: Birçok devlet Ekonomik kalkınmayı Kalkınmışlığın temel şartı olarak görmüştür. Az gelişmiş bölgeleri kendi iç kaynakların etkin kullanımıyla ekonomik kalkınmayı öngörmektedir. Geleneksel Yaklaşımda 2 önemli Öngörü vardır; *Devletin müdahalesinin gerekliliği *Bu politikaların her bölge için uygulanabilirliği Bu geleneksel sonuçlar, kısmen de olsa başarısızlığa uğramıştır. Çünkü bu politikalara rağmen bölgeler arası gelişmişlik farkı devam etmiştir. Bundan dolayı Modern Politikalar oluşturulmuştur. Geleneksel Politikalardan Modern Politikalara Geçişin Sebepleri: *Geleneksel politikaların yeterli ölçüde etkin olamaması *1970 lerde ki ekonomik kriz *Üretim ve yönetim biçimindeki değişim *80 li ve 90 lı yıllarda üretim ve finansta artan küreselleşme süreci 1970 li yıllardaki krizden sonra kitlesel üretim yerine bilgi toplumu ve esne üretim gelmiştir. Yani yeni sistemde üretim toplumun ihtiyacına göre oluşacaktır li yıllarda küreselleşme süreci yaşanmış böylelikle yenilikçilik ve rekabet oluşmuştur. Rekabetçilik günümüzde de hızla devam etmektedir. Geleneksel politikalarla Modern politikalar arasındaki temel fark, karar alma ve uygulama süreci devlet eliyle oluşmaktaydı. Modern politikada ise bu süreçte devlet 2. planda olup, piyasa kendi kararını kendisi vermektedir. Fakat yinede denetim için devlete ihtiyaç devamlı vardır. Bu politikalarla yerel yönetim ön plana çıkmıştır. Yunus Emre ERDOĞAN 6

7 AB BÖLGESEL POLİTİKALARI AB ne kadar gelişmiş olursa olsun, Ab içindeki her devlette bile kendi içinde bölgesel gelişmişlik farkı mevcuttur. Bu durum AB nin çeşitli bölgesel politikalar benimsemesine neden olmuştur. Bunlar 3 başlık altında toplanmıştır. a-) Birinci amaç: Üye ülkeler arasındaki bölgesel dengesizliği kaldırıp yakınsamayı sağlamak. Özellikle AB nin genişleme sürecinde daha çok göze çarpan gelir dağılımı dengesizliği ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. b-) ikinci amaç: Gelir farklılıklarına yol açan, yasal ve kurumsal engelleri ortadan kaldırmaktır. Örneğin, bölgenin geri kalmasının etkenlerinden biri olan alt yapı sorununun kaldırılmasıdır. Bunun yanı sıra istihdam artırıcı önlemler, küçük işletmelerin desteklenmesi gibi önlemler vardır. c-) Üçüncü amaç: Üye ülkelerin, bölgesel politikalarında koordinasyon sağlama ve kendi başlarına gerçekleştiremeyecekleri projeleri uygulamada yardımcı olmasıdır. Bu madde yeni üyelerin katılmasıyla daha önemli bir hal almıştır. Tarihsel Süreç AB 1957 Roma anlaşmasıyla kuruldu de Avrupa Sosyal Fonu ( işsizliği azaltmaya yönelik projeler ve istihdam artırıcı projeleri destekleyen) ve Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (kırsal kalkınma ve tarımsal sektörün iyileştirilmesine yönelik projeleri destekleyen) fonları kurulmuştur.bu, zaten gelişmiş olan 6 devletin kurduğu AB için başlarda çok önemli olmamıştır. Genişleme süreciyle Bölgesel Politikalar önem kazanmıştır. Bu politikalar 3 döneme ayrılır. *1980 Öncesi Dönem: Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu kurulmuştur de İrlanda nın birliğe katılmasıyla bölgesel farklılıklar gündeme gelmiştir de Bölgesel Kalkınma Fonu oluşturulmuştur. Daha sonra Birliğe Yunanistan, Portekiz ve İspanyanın dahil olmasıyla reformlar yapılmıştır. En önemli reform ise, 1987 de Avrupa Tek Senedi Anlaşması olmuştur. Bu anlaşmayla sadece ekonomik uyum değil sosyal uyum da önemli hale gelmiştir.avrupa Tek Senediyle birlikte Yapısal Fonlar da kurulmuştur. Daha önce kurulan 3 fon (Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu ve Bölgesel Kalkınma Fonu ) Yapısal Fon çatısı altına toplanmıştır. AB de 1980 den sonra Yerel yönetimler güçlendirilmiştir Yılında Mastrich Anlaşmasıyla Yunanistan, Portekiz ve İspanya ya uyum ve sosyal kaynaşma çerçevesinde fonlar verilmiştir yılında yıllarındaki politikalarını kapsayan GÜNDEM 2000 adlı raporu hazırlamıştır. Bu rapora göre yapısal fonların kullanımı 3 kritere bağlanmıştır. Kalkınmada geri kalmış bölgeleri kalkındırmak, üye ülkelerin GSYİH sı AB GSYİH sından % 75 daha düşük ülkeler hedef 1 kapsamında bu fondan yararlanacaktır. Ekonomik ve sosyal dönüşümün yaşandığı bölgeler yardım kapsamındadır. Hedef 1 İn dışında kalan bazı bölgelere eğitim ve istihdamı artıracak politikalarla gelişim sürecinde yardımcı olmak amacıyla bu fondan yararlanmalarıdır. Ayrıca GÜNDEM 2000 de 4 proje kabul edilmiştir. 1-) İNTERREG: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu Çerçevesinde AB Bölgelerinde işbirliğini güçlendirmeye yöneliktir. 2-) URBAN: Az gelişmiş bölgelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 3-) LEADER: Kırsal kalkınmayı hedeflemektedir. 4-) EQUEN: İstihdam ve çalışma hayatında cinsiyet ayrımını kaldırmayı hedefler. GÜNDEM 2000 le üyeliğe aday ülkelere de fon sağlanmaya başlanmıştır. *2004 yılı sonrası Avrupa Komisyonu Yapısal Fonların Kullanımı Aşamasındaki 3 kriter değiştirilerek yeni yol haritası çizilmiştir( ) Yunus Emre ERDOĞAN 7

8 Bu yeni Kriterler; Yakınsama Hedefi: Gelir farklılıklarının azaltılmasın hedefidir ve yapısal fonların %79 bu hedef için kullanılmaktadır. Yani GSYH dan %75 daha az olan ülkelere yardım hedeflenmektedir. Bölgesel Rekabet ve istihdam Hedefi: AB üyeleri arasında bölgesel rekabet ve istihdamı dengelemeye yönelik uygulama alanıdır ve yapısal fonların %17 bu hedef için kullanılmaktadır. Bölgesel İşbirliği: Yapısal fonların %4 ü bu hedef için kullanılmaktadır. Birliğin dengeli kalkınması için bölgesel işbirliği ön plana çıkarmayı hedeflenmektedir. o Sonuç olarak, Yunanistan, Portekiz ve İspanya ülkelerinin %64 seviyesindeki ekonomik durumlarını %75İn üzerine getirerek kriterlerinin ilk hedefini sağlamışlardır. Yunus Emre ERDOĞAN 8

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 17 EKİM 2009 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ ¹Uzman, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası:

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ Ahmet YETİM Bölgelerarası gelişmişlik farklarının coğrafi, tarihi, ekonomik ve sosyo-kültürel gibi çok çeşitli nedenleri vardır. Türkiye

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR.

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR. Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR 12 Ekim 2010 Sunuş Planı Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Nedir? Binyıl

Detaylı

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü Derya Sevinç July 14, 2006, Kayseri Kalkınma Ajansları:Genel Görünüm Slide 2 Avrupa AB

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri

Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri Türkiye ve Rusya Rusya, Türkiye tarihinde önemli yer tutmuş bir coğrafya Geçmişte ve günümüzde Rusya ile olan ilişkilerimiz DTÖ üyeliği

Detaylı

Finansal Yönetim Giriş

Finansal Yönetim Giriş Finansal Yönetim Giriş İKTİSAT İKTİSAT 1900 LÜ YILLARIN BAŞI FİNANSMAN 1900 LERİN BAŞI İYİ BİR FİNANSMANCI 1930 LARA KADAR Firmayı kredi kuruluşlarına karşı en iyi biçimde takdim eden Firmaya en fazla

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI KISACA EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur.

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER

1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1. GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER 1.1. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 1. Ekonomik kalkınmanın önemli göstergelerinden biri olan kişi başına düşen GSYİH, TÜİK tarafından en son 2001 yılında hesaplanmıştır.

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2007 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu ABD de başlayan ve ardından tüm gelişmiş ülke piyasalarına

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Erol YENER Doğum Tarihi: 20/06/1970 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İşletme Böl. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992 Y. Lisans İşletme

Detaylı

Doç. Dr. Birgül GÜLER 1. DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ

Doç. Dr. Birgül GÜLER 1. DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ Doç. Dr. Birgül GÜLER 1 DÜNYA BANKASI ve TARIM SEKTÖRÜ KREDİLERİ Dünya Bankası, kurulduğu tarihten bu yana çeşitli ülkelerle 9.822 kredi anlaşması imzalamış, Türkiye toplam kredi anlaşmalarının 163'üne

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA)

VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) VI- FİNANSMAN İHTİYACI (MÜKTESEBAT BAŞLIKLARI İTİBARIYLA) - Kalkınma Planı 2003 yılı Aralık ayında Avrupa Birliğine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Kalkınma Planı hazırlandığında, Programda yatırım

Detaylı

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI

İLLER BANKASI GENEL TANITIMI İLLER BANKASI GENEL TANITIMI 11 Haziran 1933 tarihinde 15 milyon TL sermaye ile Belediyeler Bankası adı ile kurulmuştur. 13 Haziran 1945 tarihinde faaliyet alanı genişletilerek İller Bankası na dönüşmüştür.

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 3 - Mali Yapının Güçlendirilmesi. 3.1 - Mali Yapının Güçlendirilmesi Stratejik Hedef 3.1.1 - Gelirlerin artırılması 1 Kaçakların azaltılması -Kesin Hesap Tahakkuk Tahsil %89,02 %90 %92 karşılaştırması 2 Güncellemenin artırılması - Ayda %80 %82 %85 Güncellenen bilgi sayısı

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü

Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü Uluslararası Finans Kuruluşlarının, Belediyelere ve Etkililiğin Arttırılmasına Yönelik Finansman Desteğindeki Rolü Keiko Sato Baş Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası Türkiye de faaliyet gösteren Uluslararası

Detaylı

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler

ÇEVRE. Ortak (eşbaşvuran) Olabilecekler ÇEVRE * Doğa koruma * İklim eylemi Ortak (eş-başvuran) dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların AB üyesi ülkelerden kar amacı ; Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Birlikler ve Barolar

Detaylı