2-) Tarihsel Yapı: Bölgenin sahip olduğu geçmişteki özellikleri de önemlidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-) Tarihsel Yapı: Bölgenin sahip olduğu geçmişteki özellikleri de önemlidir."

Transkript

1 ***BÖLGESEL İKTİSAT FİNAL*** Türkiye de Bölgeler Arası Sosyal Ve Ekonomik Gelişmişlik Farkı: Türkiye de bölgesel dengesizliklerin oluşumunda Coğrafi Şartlar ve Tarihsel Gelişim olgusu göze çarpar. 1-) Coğrafi Şartlar: Ülkelerin gelişiminde coğrafi yapı ve iklim özellikleri önemli yer kaplar. Dünyanın önemli merkezlerinin kuzey yarım kürede olması tesadüf değildir. Ayrıca ülkemizde D.Anadolu bölgesinin diğer bölgelere oranla gelişmemesinin nedeni dağlık olmasıdır. Ancak coğrafi yapısına rağmen de gelişen yerler vardır. Ör: İsviçre. Bölgelerin gelişmesinde 4 mevsimin yaşanması da önemlidir. 2-) Tarihsel Yapı: Bölgenin sahip olduğu geçmişteki özellikleri de önemlidir. Cumhuriyet Döneminde Bölgesel Farklılaşma Açısından İzlenen Politikalar: : Devletçilik : Daha liberal Politika : Planlı Ekonomi Dönemi : Neo-Liberal Politikalar : AB uyum süreci yönlendirmiştir. α-) : -Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan İzmir İktisat Kongresinde, özel sektör eliyle ekonominin nasıl gelişeceği incelenmiştir. - Özel sektörün yeterli sermayesinin olmaması ve 1929 Buhranı sebepleriyle devletçi bir yapı benimsenmiştir Yılında Teşvik-i sanayi kanunu çıkartılmış. Bu kanun yerli sermayeyi yabancı sermayeye karşı korumuş ve özel sektörün gelişimine uygun bir ortam hazırlamıştır. - Ankara nın başkent olması zaten gelişmiş olan İstanbul un daha da gelişmesini önlemiş, bir nebzede olsa azaltarak, bölgesel farklılıkların daha da artmasını önlemiştir Buhranından, ekonomik plan uygulayan Sovyet Rusya nın daha az etkilenmesi, ülkemizi de planlama yapmasına teşvik etmiştir Yılında BBSP yapılmış ve uygulamaya konmuştur. Bu dönemde KİT ler kurulmuş, Yatırımların yurt geneline yayılma politikası izlenmiş, bundan dolayı KİT ler az gelişmiş bölgelere kurulmuştur. İBSP hazırlanmış, ancak 2. Dünya savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. α-) : Demokrat Parti Dönemi * Dönemi - Liberal politika izlenmiştir. - Hızlı bir büyüme gerçekleşmiş, bu Marshall yardımıyla sağlanmıştır. - Kore savaşı dolayısıyla, Türkiye nin tarımsal ürünlerine dış talep artmış, Dünya Bankası ve İMF den alınan borçlar bu sebeple tarıma aktarılmıştır. -DP her ile bir fabrika açıp, sanayileşmeyi arttırmak istemiştir. - BM ye katılan Türkiye dış ticarette gelişmiştir. Bu 3 sene ekonomi için başarılıdır. * Dönemi - Mimar ve İskan bakanlığı kurulmuştur. Bununla dengeli nüfus dağılımı hedeflenmiştir. - KİT lerin özelleştirilmesi amaçlanmış, fakat özel sektörün bunu alacak sermayesi olmaması ve bunlardan faydalanma istekleri nedeniyle bu başarılı olamamıştır. KİT lerin kuruluş yerlerinde siyasi kriterler kullanılması KİT lerin zarar ettirmiş, bu da bütçeden karşılanmıştır. Yunus Emre ERDOĞAN 1

2 α-) : Planlı Ekonomi - Bu dönemde devlet planlamaya gitmiş, 1961 de DPT kurulmuştur den itibaren 5 er yıllık kalkınma planları hazırlanmıştır. - Birinci ve ikinci planlamada bölgesel kalkınma planları yapılmış, üçüncü ve dördüncü planlamalarda, kalkınmada öncelikli yöre uygulaması başlatılmış, beşinci planlamada hem bölgesel kalkınma hem de kalkınmada öncelikli yöre uygulaması benimsenmiştir. Altıncıda kalkınmada öncelikli yöre uygulamasına ağırlık verilmiş, yedincide tekrar bölgesel kalkınmaya ağırlık verilmiş, bunda ayrıca aşırı kalabalıklaşmış bölge sorununa değinilmiş, 8. ve 9. da AB müktebatına önem verilmiştir. 9. plan 8 yıllık yapılmıştır. Bu planlamalar; 1-) İmar ve iskan bakanlıklarının birlikte çalışması sonucu doğmuştur. 2-) Belirli bir bölgenin sorunlarına yöneliktir. 3-) Merkezden ortaya konmuş planlamalardır. 4-) Hiç biri tam olarak uygulanamamıştır. GAP başlangıçta enerji ve sulama projesiyken, 1980 lerde DPY ye verilmesiyle bölgesel bir proje halini almıştır. α-) : den sonra daha evvel yaşanan stagflasyon nedeniyle, devletin ekonomiye müdahalesinin azaltılması düşüncesiyle oluşan politikalar uygulanmıştır. -Önceleri ithalatı önlemek için konan politikalar kaldırılmış, dışa açık model benimsenmiştir. - Neo-Liberalist ekonomi etkisiyle döviz giriş ve çıkışı serbest hale gelmiştir. - Küreselleşme sonucu; ülkeler arası rekabetin yanı sıra bölgeler arası rekabete de neden olmuştur. Bu az gelişmiş bölgelerin daha da geriletmiş, gelişmiş bölgelerin daha da geliştirmiştir. -Ancak istisna olarak Anadolu Kaplanları denen G.Antep, Kayseri, Denizli gibi bölgeler de gelişmişlerdir. -Bölgesel Politikalar yerel yönetim eliyle yürütülmeye başlanmıştır. α-) 1990 lı yılların sonu 2000 li yıllar: -Bu dönemde oluşturulan politikalar AB uyumu Çerçevesindedir Yılında NUTS uygulaması getirilmiş, buna göre ülkemiz ekonomik ve sosyal yönden 12 bölgeye ayrılmıştır de yeni teşvik yasası getirilmiştir de yerel yönetim reformu yapılmış, bölgesel politikalardaki sorumlulukları artmıştır da bölgelere yatırım yapacak yatırımcılara rehberlik yapacak Bölgesel Kalkınma Ajansları kurulmuştur. Ancak bunlar başarısız olmuştur. -DPT nin 1996 daki raporuna göre; En gelişmiş bölge Marmara İken en geri kalmış bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Aynı doğrultudaki 2003 deki rapora göre sonuç değişmemiş, ancak bölgesel farklılıklar daha da artmıştır li yıllardan 2000 li yıllara kadarki neo liberal ekonomi döneminde öngörülen gibi bölgeler arası yakınsama değil tam tersi ıraksama görülmüştür. Yunus Emre ERDOĞAN 2

3 Bölgesel Dengesizliği Giderici Politikalar: Bölgesel Dengesizliği Giderici politikaların Dayandığı Temel İlkeler: 3 Temel İlke mevcuttur. *Sosyal Karlılık İlkesi: Ekonomide 3 temel problem (hangi mal, nerede, ne kadar üretilecek sorusu) mevcuttur. Bu soruların cevapları içinde bulunulan ekonomik sisteme göre değişmektedir. Dünyanın genelinde uygulanan piyasa ekonomisine göre; üretici ve tüketici karlılığı maksimize etmeye çalışmaktadır. Bundan dolayıdır ki, üretici, yatırım yaparken kısa vadeli verim almayı düşünür. Ayrıca özel sektör, çok yüksek maliyetli yatırım yapmaz. Özel sektör yatırım yaparken pozitif dışsallığın da en fazla olduğu yerde yatırım yapmak ister. Devlet, pozitif dışsallığın az olduğu veya çok yüksek maliyetli olduğu için yatırım yapılmayan bölgelerde gelişmişliği göz önüne almayarak zarar tehlikesine rağmen yatırım yapar. Çünkü devlet için sosyal karlılık, ekonomik maliyetten daha önemlidir. *Kalkınma Kutbu Teorisi: Perox gündeme getirmiştir. Gelişmenin aynı anda her yerde, her sektörde başlatılamayacağını savunmuştur. Bundan dolayı kalkınma hamlesi geliştirilirken en önde gelen sektör tercih edilmelidir. Eğer bir bölge kalkınma hamlesinin başlatılması için merkez olarak seçilmişse o bölgede bazı kalkınma kutupları bulunmalıdır. Bu kalkınma kutbu o bölgenin en gelişmiş sektörüdür. Böylece o bölgede kalkınma hamlesi başlatılabilir., *Halkın Katılımı İlkesi (Yönetişim): Yönetişim, yönetenle yönetilenin karar alma sürecinde birlikte hareket etmesidir. Yöneten karar alırken, yönetilenden etkilenmektedir. Bölgesel kalkınma politikalarının hazırlanışında ve uygulanmasında halkın da sürece dahil edilmesi ve ortak akıl çerçevesinde en doğru kararın alınması gerekir. AB nin Türkiye yi eleştirdiği bir nokta da programlar hazırlanırken halkın dikkate alınmamasıdır. Türkiye de hazırlanan programlar merkezdeki uzmanlarca hazırlanıp uygulanmaktadır ve bundan dolayı programlar başarısız olmaktadır. Halkın, projelere katılımı doğrudan olabileceği gibi dolaylı olarak da sağlanabilir. Doğrudan katılımda çeşitli meslek gruplarının ve sivil toplum örgütlerinin sürece dahil edilmesi, dolaylı katılımın ise; halk seçimlerde programını beğendiği partiye oy vererek programı desteklemesiyle oluşur. Bölgesel Dengesizliği Ortadan Kaldırmaya Yönelik Politikaların Amaçları: 2 Temel amaç vardır; *Nüfusun Dengeli Dağılımının Sağlanması: Aşırı kalabalıklaşmanın bir takım sakıncaları mevcuttur. Optimum Kent Ölçeği ve Aşırı Kalabalıklaşmanın maliyetinin hesaplanabilir ve hesaplanamaz maliyeti diye 2 ye ayrılmıştır. Bunları dikkate alarak dengeli nüfus dağılımının önemini anlarız. *Geri Kalmış Bölgeleri Sosyal ve Ekonomik Açıdan Geliştirme: Geri kalmış bölgeleri sosyal ve ekonomik açıdan geliştirilebilse, nüfusun dengeli dağılımı da sağlanmış olur. Göçün önlenebilmesi için; az gelişmiş bölgelerin kalkındırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, istihdam olanaklarının artırılması gerekir. Bölgeler arası dengenin sağlanabilmesi için az gelişmiş bölgelerin büyüme hızının gelişmiş bölgelerin büyüme hızından daha fazla olması gerekir. Ülkenin markı büyümesi ile bölgesel büyümesi ayrı ayrı düşünülemez. Gelişmemiş bölgeleri geliştirmek için finansman, gelmiş bölgelerden kısılarak sağlanmamalı, yeni bir potansiyel yaratılmalıdır. Ancak politikalar uygulanırken bazı engeller karşımıza çıkabilir; *Coğrafi faktörler *Halkın çalışmaya bakışı Yunus Emre ERDOĞAN 3

4 Bölgesel Dengesizliği Ortadan Kaldıran Politikaları Araçları: Bu araçlar ülkenden ülkeye değişebileceği gibi bölgeden bölgeye de değişebilir. Bu bölgeler az gelişmiş ülkelerde farklı gelişmemiş ülkelerde farklı sonuçlar verebilir. Ama yinede bazı genel politikalar söz konusu olabilir. Bu politikalar Az Gelişmiş Bölgeler için ve Gelişmiş bölgeler için olmak üzere 2 çerçevededir. Az Gelişmiş Bölgeler İçin Uygulanan Politikalar *Teşvikler *Kamu Yatırımları *Yönetsel Yapının Yeniden Organizasyonu *Aşırı Kalabalık Bölgelerin, Kalabalıklaşmasının Önlenmesi 1-)Teşvikler: Geri kalmış bölgelerde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların maliyetlerinin bir kısmının devletçe karşılanmasıdır. Sektörel ve Bölgesel teşvikler olmak üzere 2 ye ayrılır. Sektörel Teşvik, az gelişmiş bölgedeki çekici sektörü teşvik edilmesidir. Bölgesel teşvikler ise; geri kalmış bölgelerin yatırımcı açısından cazip hale getirilmesidir. Teşvik yapılırken 3 araç kullanılır;» Vergisel Avantajlar: Geri kalmış bölgelere yatırım yapacak yatırımcının bir takım vergilerden muaf tutulması veya vergi indirimi uygulanmasıdır.»finansal Avantajlar: O bölgeye yatırım yapacak yatırımcıya finansal desek sağlanmasıdır. Ör: kredi verilmesi»diğer mali avantajlar: Bedelsiz arsa tahsilatı, ucuz enerji temini gibi politikalardır. -Bunun dışında, teşvik politikalarının uygulanması 2 şekilde ortaya çıkar;»girdi Fiyatlarını Düşürmeye Yönelik: yapılan yatırımın girdi maliyetlerinin bir kısmının karşılanması şeklinde ortaya çıkar. Emeğin maliyetini veya sermayenin maliyetini düşürebileceği gibi ikisi de uygulanabilir.»çıktı Fiyatlarını İyileştirmeye Yönelik: Vergi oranında farklılık yaratılabileceği gibi, devletin çıktıya alış garantisi de verilebilir. Burada amaç tüketicinin ürünü alabilmesi ve üreticinin zarar etmesinin engellenmesidir. Bu 2 politika birlikte uygulanamaz. -Teşvikler verilirken 2 yöntem mevcuttur.»listeleme Yöntemi: Teşvik edilecek olanlar listelenerek yapılır.»ölçü Yöntemi: *Sermaye Ölçütü *İthalat Ölçütü *İstihdam ölçütü *Sosyal karlılık ölçütü Teşvik Politikasının Etkinliği İçin Dikkat Edilecek Hususlar: Türkiye de teşvik verilirken, kalkınmada öncelikli yöre uygulamasına göre yapılmaktadır. Yaklaşık 50 il teşvik kapsamındadır. Teşvikte dikkat edilecek hususlar; *Teşvik verilecekse, uygulanabilir projelere teşvik verilmelidir. *Teşvik verilecek bölgede yatırımcı sınıfının oluşmuş olması gerekir. *Teşvik politikaları geçici olmalıdır. *Teşvik vergilere dayanıyorsa Teşvik verilecek bölgelerde Vergi denetimi eksiksiz olmalıdır. *Ülkede ekonomik ve siyasi istikrar olmalıdır. Yatırımcının yatırım yapabilmesi için geleceğe dair umutlu olması gerekir. Yunus Emre ERDOĞAN 4

5 2-) Kamu Yatırımları: Devletler, gelir dağılımında adaleti sağlama ve bölgesel dengesizliği kaldırmak için Kamu yatırımlarına başvurur. Kamu yatırımları 2 ye ayrılır; Üretken Kamu Yatırımları: Hiçbir ekonomik faaliyetin bulunmadığı az gelişmiş bölgelerde sanayinin gelişmesi için, o bölgeye devletin gitmesi zorunludur. Özel sektörün yatırım yapmak istemediği alanda devlet bizzat yatırım yapar teşvikte bulunmaz. Kamu yatırımları zaman içerisinde zarar ettiğinden ve bun zararın bütçeden karşılanmasından dolayı eleştirilir. Zararın sebebi ise siyasi partiler buraları rant kapısı olarak görmüşlerdir. Kamu yatırımları yerine yap-işlet-devret sistemi benimsetilmeye çalışılıyor. Burada devlet işletmeyi kuracak, sosyal hedefi olan istihdam ve gelir düzeyini artırdıktan sonra kamu yatırımları özelleştirilecektir. Alt Yapı Yatırımları: Geniş anlamda belirli bir ekonomik alanda üretim koşullarının yaratılması yada geliştirilmesini sağlayan, ekonomik, kurumsal ve sosyal düzenin tümünü ilgilendiren her çeşit yatırımı kapsamaktadır. Altyapı Yatırımlarının Özellikleri: *Özel sektör uzun vadede değil kısa dönemde verimli olan yatırımları yeğlemektedir. Bu nedenle de yalnızca geri kalmış bölgelerde değil gelişmiş bölgelerde bile altyapı yatırımlarının hiçbir kar amacı gütmeden tamamen sosyal amaçla devletin yapması gerekir. *Elektrik, su gibi altyapı kuruluşlarının yapımının özel sektöre verilmesi halinde, tek bir firma bu yatırımı yaparsa monopolcü duruma gelecektir ve burada istediği fiyatı koyabilecektir. Devlet bunun önüne geçmek için altyapıyı kendisi oluşturur. *Hizmetin ithalatının güçlülüğü ve yabancı sermayenin bu alana sokulmaması ilkesiyle de devlet altyapıyı kendisi oluşturur. (ör: silah gibi) 3-)Mevcut Yönetimin Yeniden Organizasyonu: Kalkınma planı bazen birden fazla ili kapsayabilir. İşte bu durumda planı hangi valinin yetkisine verileceği sorunu bir karmaşa yaratabilir. Bu karmaşayı önlemek için Bölgesel koordinasyon merkezlerinin kurulması öngörülmektedir (ör: GAP Bölge İdare Teşkilatı). Kargaşayı önlemek İçin; *Ademi Merkeziyetçi Yapının Güçlendirilmesi: Bölgesel kalkındırmayı hızlandırmak için oluşturulan programların etkinliğini artırmak için, devletin karar alma yetkisini, yerinden yönetim ilkelerine uygun şekilde yerel ya da bölgesel özerk kamu hukuku tüzel kişilerine devredilmesi gerekir. AB nin Türkiye ye yönelttiği eleştirilerden biri de yerel yönetimin yetki alanıyla ilgilidir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de yerel yönetimin yetkilerinin artırılması beklenmektedir. *Bu yerel birimlerin mali finansının ve personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. *Halkın Katılımı ilkesinin dikkate alınması gerekir. *Kurumlar arası koordinasyonun sağlanmış olması gerekir. Koordinasyon 2 ye ayrılır; -Yatay Koordinasyon: Değişik hizmet veren kurumlar arasındadır. Ör: Belediye- Tedaş arasındaki koordinasyon. -Dikey Koordinasyon: Yerel Yönetim-Merkezi yönetim arasındaki koordinasyondur. *Sırf Bölgesel Kalkınmaya yönelik birimlerin ortaya çıkartılması gerekir. Ör: GAP bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı gibi. Yunus Emre ERDOĞAN 5

6 4-)Aşırı Kalabalık Bölgelerin Daha da Kalabalıklaşmasını Engellemek İçin Politikalar: Nüfusun Kırda Tutulması: Kırda kente doğru yapılan göçler, her kente değil ya başkente ya da büyük şehirlere yapılıyor. Bu göçleri engellemek için kırda yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekir. Kırsal yörede altyapı, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin artırılması gerekmektedir. Aşırı Kalabalık Bölgelerde Yaşam Maliyetlerinin Artırılması: Metropollerde, az gelişmiş bölgelere oranla daha fazla vergilerin konması, hatta gerekirse yeni vergiler konularak metropollere yapılacak göçün önlenmesi gerekmektedir. Metropollerdeki Bazı Faaliyetlerin Geri Kalmış Bölgelere Transfer Edilmesi: Yatırımın az gelişmiş bölgelere taşınması için taşıma maliyetine devletin yardımcı olması gerekir. Bunun maliyetinin çok fazla olacağından dolayı da daha yatırım yapılmadan büyük kentlerde yatırımın maliyetlerinin artırılarak yatırımın gelişmemiş bölgelere kaydırılması gerekir. Uydu Kent uygulaması: Büyük kentlerin dışında fakat onlara yakın yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması gerekir. Bu sistem ilk defa İngiltere de uygulanmıştır. Böylelikle nüfusun ana kentte toplanmasının önüne geçilmiş olur. Bölgesel Dengesizlik Politikalarının Değişimi 1-) Geleneksel Politikalar: 2. Dünya savaşından sonra Avrupa da işsizlik, üretim düşüklüğü gibi olgular artmaya başladı. Böylece bölgesel dengesizlik oldukça göze çarpmaya başladı. Bunun önüne geçilmek için çeşitli politikalar uygulanmaya başladı. Bu politikaların hepsinin mantığı daha çok sübvansiyon ve daha çok devlet desteğiydi. Bu dönemde sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren 3 özellik vardı; *Dışa Kapalı Devlet: 2.Dünya savaşından sonra bir çok devlet kapılarını dış dünyaya kapatmıştır *Keynesyen Refah Devleti: Ekonomide istikrarsızlık gördüğü anda müdahale eden bir devlet anlayışıydı. Devletin temel görevi toplumun refah seviyesini artırmak için piyasaya müdahalesini gerekli görmüş. * Ekonomik Kalkınma Devleti: Birçok devlet Ekonomik kalkınmayı Kalkınmışlığın temel şartı olarak görmüştür. Az gelişmiş bölgeleri kendi iç kaynakların etkin kullanımıyla ekonomik kalkınmayı öngörmektedir. Geleneksel Yaklaşımda 2 önemli Öngörü vardır; *Devletin müdahalesinin gerekliliği *Bu politikaların her bölge için uygulanabilirliği Bu geleneksel sonuçlar, kısmen de olsa başarısızlığa uğramıştır. Çünkü bu politikalara rağmen bölgeler arası gelişmişlik farkı devam etmiştir. Bundan dolayı Modern Politikalar oluşturulmuştur. Geleneksel Politikalardan Modern Politikalara Geçişin Sebepleri: *Geleneksel politikaların yeterli ölçüde etkin olamaması *1970 lerde ki ekonomik kriz *Üretim ve yönetim biçimindeki değişim *80 li ve 90 lı yıllarda üretim ve finansta artan küreselleşme süreci 1970 li yıllardaki krizden sonra kitlesel üretim yerine bilgi toplumu ve esne üretim gelmiştir. Yani yeni sistemde üretim toplumun ihtiyacına göre oluşacaktır li yıllarda küreselleşme süreci yaşanmış böylelikle yenilikçilik ve rekabet oluşmuştur. Rekabetçilik günümüzde de hızla devam etmektedir. Geleneksel politikalarla Modern politikalar arasındaki temel fark, karar alma ve uygulama süreci devlet eliyle oluşmaktaydı. Modern politikada ise bu süreçte devlet 2. planda olup, piyasa kendi kararını kendisi vermektedir. Fakat yinede denetim için devlete ihtiyaç devamlı vardır. Bu politikalarla yerel yönetim ön plana çıkmıştır. Yunus Emre ERDOĞAN 6

7 AB BÖLGESEL POLİTİKALARI AB ne kadar gelişmiş olursa olsun, Ab içindeki her devlette bile kendi içinde bölgesel gelişmişlik farkı mevcuttur. Bu durum AB nin çeşitli bölgesel politikalar benimsemesine neden olmuştur. Bunlar 3 başlık altında toplanmıştır. a-) Birinci amaç: Üye ülkeler arasındaki bölgesel dengesizliği kaldırıp yakınsamayı sağlamak. Özellikle AB nin genişleme sürecinde daha çok göze çarpan gelir dağılımı dengesizliği ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. b-) ikinci amaç: Gelir farklılıklarına yol açan, yasal ve kurumsal engelleri ortadan kaldırmaktır. Örneğin, bölgenin geri kalmasının etkenlerinden biri olan alt yapı sorununun kaldırılmasıdır. Bunun yanı sıra istihdam artırıcı önlemler, küçük işletmelerin desteklenmesi gibi önlemler vardır. c-) Üçüncü amaç: Üye ülkelerin, bölgesel politikalarında koordinasyon sağlama ve kendi başlarına gerçekleştiremeyecekleri projeleri uygulamada yardımcı olmasıdır. Bu madde yeni üyelerin katılmasıyla daha önemli bir hal almıştır. Tarihsel Süreç AB 1957 Roma anlaşmasıyla kuruldu de Avrupa Sosyal Fonu ( işsizliği azaltmaya yönelik projeler ve istihdam artırıcı projeleri destekleyen) ve Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (kırsal kalkınma ve tarımsal sektörün iyileştirilmesine yönelik projeleri destekleyen) fonları kurulmuştur.bu, zaten gelişmiş olan 6 devletin kurduğu AB için başlarda çok önemli olmamıştır. Genişleme süreciyle Bölgesel Politikalar önem kazanmıştır. Bu politikalar 3 döneme ayrılır. *1980 Öncesi Dönem: Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu kurulmuştur de İrlanda nın birliğe katılmasıyla bölgesel farklılıklar gündeme gelmiştir de Bölgesel Kalkınma Fonu oluşturulmuştur. Daha sonra Birliğe Yunanistan, Portekiz ve İspanyanın dahil olmasıyla reformlar yapılmıştır. En önemli reform ise, 1987 de Avrupa Tek Senedi Anlaşması olmuştur. Bu anlaşmayla sadece ekonomik uyum değil sosyal uyum da önemli hale gelmiştir.avrupa Tek Senediyle birlikte Yapısal Fonlar da kurulmuştur. Daha önce kurulan 3 fon (Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu ve Bölgesel Kalkınma Fonu ) Yapısal Fon çatısı altına toplanmıştır. AB de 1980 den sonra Yerel yönetimler güçlendirilmiştir Yılında Mastrich Anlaşmasıyla Yunanistan, Portekiz ve İspanya ya uyum ve sosyal kaynaşma çerçevesinde fonlar verilmiştir yılında yıllarındaki politikalarını kapsayan GÜNDEM 2000 adlı raporu hazırlamıştır. Bu rapora göre yapısal fonların kullanımı 3 kritere bağlanmıştır. Kalkınmada geri kalmış bölgeleri kalkındırmak, üye ülkelerin GSYİH sı AB GSYİH sından % 75 daha düşük ülkeler hedef 1 kapsamında bu fondan yararlanacaktır. Ekonomik ve sosyal dönüşümün yaşandığı bölgeler yardım kapsamındadır. Hedef 1 İn dışında kalan bazı bölgelere eğitim ve istihdamı artıracak politikalarla gelişim sürecinde yardımcı olmak amacıyla bu fondan yararlanmalarıdır. Ayrıca GÜNDEM 2000 de 4 proje kabul edilmiştir. 1-) İNTERREG: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu Çerçevesinde AB Bölgelerinde işbirliğini güçlendirmeye yöneliktir. 2-) URBAN: Az gelişmiş bölgelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 3-) LEADER: Kırsal kalkınmayı hedeflemektedir. 4-) EQUEN: İstihdam ve çalışma hayatında cinsiyet ayrımını kaldırmayı hedefler. GÜNDEM 2000 le üyeliğe aday ülkelere de fon sağlanmaya başlanmıştır. *2004 yılı sonrası Avrupa Komisyonu Yapısal Fonların Kullanımı Aşamasındaki 3 kriter değiştirilerek yeni yol haritası çizilmiştir( ) Yunus Emre ERDOĞAN 7

8 Bu yeni Kriterler; Yakınsama Hedefi: Gelir farklılıklarının azaltılmasın hedefidir ve yapısal fonların %79 bu hedef için kullanılmaktadır. Yani GSYH dan %75 daha az olan ülkelere yardım hedeflenmektedir. Bölgesel Rekabet ve istihdam Hedefi: AB üyeleri arasında bölgesel rekabet ve istihdamı dengelemeye yönelik uygulama alanıdır ve yapısal fonların %17 bu hedef için kullanılmaktadır. Bölgesel İşbirliği: Yapısal fonların %4 ü bu hedef için kullanılmaktadır. Birliğin dengeli kalkınması için bölgesel işbirliği ön plana çıkarmayı hedeflenmektedir. o Sonuç olarak, Yunanistan, Portekiz ve İspanya ülkelerinin %64 seviyesindeki ekonomik durumlarını %75İn üzerine getirerek kriterlerinin ilk hedefini sağlamışlardır. Yunus Emre ERDOĞAN 8

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 37 Temmuz 2013 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE TEŞVİKLER ve ÜLKE UYGULAMALARI Erdal AKDEVE Yrd. Doç.Dr. İşletme Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, erdal.akdeve@ybu.edu.tr Erdal Tanas KARAGÖL Prof. Dr. Siyasal Bilgiler

Detaylı

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI Ayşenur SEZGİN Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİM DALI İDARE/BELEDİYELERDE ALTYAPI YATIRIMLARININ DIŞ KREDİ İLE FİNANSMANININ İDARE/BELEDİYELER VE PROJE YÖNETİM BİRİMLERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI AVRUPA BİRLİĞİ İLE BÜTÜNLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Dr. Mürteza HASANOĞLU, Ziya ALİYEV GİRİŞ Avrupa Birliği ne giriş süreciyle birlikte Türkiye, 40 yıldır uygulamakta olduğu

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ

BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ BÖLGESEL KALKINMA YAKLAŞIMLARINDAKİ GELİŞMELER VE AB PERSPEKTİFİ ALTINDA TÜRKİYE NİN BÖLGESEL POLİTİKA ANALİZİ ÖZET Nihal KARGI 1 Küreselleşme süreci içinde bölge kavramının tanımı ve bölgesel kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR AVRUPA BİRLİĞİNİN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ve BU POLİTİKANIN ADAY OLARAK TÜRKİYE AÇISINDAN ANLAM VE ÖNEMİ Fulya Bayraktar Kıdemli Uzman İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer165

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer165 TÜRKĠYE DE BÖLGESEL EġĠTSĠZLĠKLERĠ GĠDERMEK ĠÇĠN DEVLET YARDIMLARI (TEġVĠKLER): 2012 TEġVĠK SĠSTEMĠNĠN BÖLGESEL TEġVĠKLER AÇISINDAN GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER Yrd. Doç. Dr. Burcu GEDĠZ ORAL * ArĢ. Gör. Alparslan

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2008-2012

STRATEJİK PLAN 2008-2012 STRATEJİK PLAN 2008-2012 SUNUŞ HAZİRAN - 2007 ANKARA SUNUŞ Hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Bölgesel Ekonomik Politikalarda Devletin Değişen Rolü Changing Role of the State in Regional Economic Policies

Bölgesel Ekonomik Politikalarda Devletin Değişen Rolü Changing Role of the State in Regional Economic Policies SESSION 1 Bölgesel Ekonomik Politikalarda Devletin Değişen Rolü Changing Role of the State in Regional Economic Policies Assoc. Prof. Dr. Seyhan Taş (Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey) Dr. Mehmet

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1996 2000 Bu yayın 7000 adet basılmıştır. Elektronik olarak, 1 adet pdf dosyası üretilmiştir T.B.M.M. KARARI YEDiNCi BEŞ YILLIK (1996-2000) KALKINMA PLANININ ONAYLANDI6INA

Detaylı

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI

TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI TR22 GÜNEY MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ARAŞTIRMASI 2012 Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Çanakkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR Tablolar 3 Şekiller

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI 1 Teşvik Tedbirleri Teşvik tedbirleri genel olarak, yatırım kararlarının alınması ve/veya gerçekleştirilmesi

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar:

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: IV - ÖZELLEŞTİRME ŞUBAT 1994 TÜGİAD, " YES " Avrupa Genç İşadamları

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE'DE UYGULANAN YATIRIM TEŞVİKLERİ VE DİYARBAKIR BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA Yasemin ÖZDAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 29 T.C.

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS

ANAHTAR KELİMELER ABSTRACT KEY WORDS i ÖZ Bu çalışmanın temel amacı devletin yeniden yapılanma süreci içerisinde önemli yer tutan özelleştirme uygulamaları sonucunda, el değiştiren kamu işletmelerinin durumlarını Nazilli Sümerbank örneği

Detaylı

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan

TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI. Lütfi Elvan TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2012/6 http ://www.tek.org.tr BÖLGESEL GELİŞME VE BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI Lütfi Elvan Bu çalışma "YEREL EKONOMİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMASI VE ÇANAKKALE

Detaylı