2-) Tarihsel Yapı: Bölgenin sahip olduğu geçmişteki özellikleri de önemlidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-) Tarihsel Yapı: Bölgenin sahip olduğu geçmişteki özellikleri de önemlidir."

Transkript

1 ***BÖLGESEL İKTİSAT FİNAL*** Türkiye de Bölgeler Arası Sosyal Ve Ekonomik Gelişmişlik Farkı: Türkiye de bölgesel dengesizliklerin oluşumunda Coğrafi Şartlar ve Tarihsel Gelişim olgusu göze çarpar. 1-) Coğrafi Şartlar: Ülkelerin gelişiminde coğrafi yapı ve iklim özellikleri önemli yer kaplar. Dünyanın önemli merkezlerinin kuzey yarım kürede olması tesadüf değildir. Ayrıca ülkemizde D.Anadolu bölgesinin diğer bölgelere oranla gelişmemesinin nedeni dağlık olmasıdır. Ancak coğrafi yapısına rağmen de gelişen yerler vardır. Ör: İsviçre. Bölgelerin gelişmesinde 4 mevsimin yaşanması da önemlidir. 2-) Tarihsel Yapı: Bölgenin sahip olduğu geçmişteki özellikleri de önemlidir. Cumhuriyet Döneminde Bölgesel Farklılaşma Açısından İzlenen Politikalar: : Devletçilik : Daha liberal Politika : Planlı Ekonomi Dönemi : Neo-Liberal Politikalar : AB uyum süreci yönlendirmiştir. α-) : -Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan İzmir İktisat Kongresinde, özel sektör eliyle ekonominin nasıl gelişeceği incelenmiştir. - Özel sektörün yeterli sermayesinin olmaması ve 1929 Buhranı sebepleriyle devletçi bir yapı benimsenmiştir Yılında Teşvik-i sanayi kanunu çıkartılmış. Bu kanun yerli sermayeyi yabancı sermayeye karşı korumuş ve özel sektörün gelişimine uygun bir ortam hazırlamıştır. - Ankara nın başkent olması zaten gelişmiş olan İstanbul un daha da gelişmesini önlemiş, bir nebzede olsa azaltarak, bölgesel farklılıkların daha da artmasını önlemiştir Buhranından, ekonomik plan uygulayan Sovyet Rusya nın daha az etkilenmesi, ülkemizi de planlama yapmasına teşvik etmiştir Yılında BBSP yapılmış ve uygulamaya konmuştur. Bu dönemde KİT ler kurulmuş, Yatırımların yurt geneline yayılma politikası izlenmiş, bundan dolayı KİT ler az gelişmiş bölgelere kurulmuştur. İBSP hazırlanmış, ancak 2. Dünya savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. α-) : Demokrat Parti Dönemi * Dönemi - Liberal politika izlenmiştir. - Hızlı bir büyüme gerçekleşmiş, bu Marshall yardımıyla sağlanmıştır. - Kore savaşı dolayısıyla, Türkiye nin tarımsal ürünlerine dış talep artmış, Dünya Bankası ve İMF den alınan borçlar bu sebeple tarıma aktarılmıştır. -DP her ile bir fabrika açıp, sanayileşmeyi arttırmak istemiştir. - BM ye katılan Türkiye dış ticarette gelişmiştir. Bu 3 sene ekonomi için başarılıdır. * Dönemi - Mimar ve İskan bakanlığı kurulmuştur. Bununla dengeli nüfus dağılımı hedeflenmiştir. - KİT lerin özelleştirilmesi amaçlanmış, fakat özel sektörün bunu alacak sermayesi olmaması ve bunlardan faydalanma istekleri nedeniyle bu başarılı olamamıştır. KİT lerin kuruluş yerlerinde siyasi kriterler kullanılması KİT lerin zarar ettirmiş, bu da bütçeden karşılanmıştır. Yunus Emre ERDOĞAN 1

2 α-) : Planlı Ekonomi - Bu dönemde devlet planlamaya gitmiş, 1961 de DPT kurulmuştur den itibaren 5 er yıllık kalkınma planları hazırlanmıştır. - Birinci ve ikinci planlamada bölgesel kalkınma planları yapılmış, üçüncü ve dördüncü planlamalarda, kalkınmada öncelikli yöre uygulaması başlatılmış, beşinci planlamada hem bölgesel kalkınma hem de kalkınmada öncelikli yöre uygulaması benimsenmiştir. Altıncıda kalkınmada öncelikli yöre uygulamasına ağırlık verilmiş, yedincide tekrar bölgesel kalkınmaya ağırlık verilmiş, bunda ayrıca aşırı kalabalıklaşmış bölge sorununa değinilmiş, 8. ve 9. da AB müktebatına önem verilmiştir. 9. plan 8 yıllık yapılmıştır. Bu planlamalar; 1-) İmar ve iskan bakanlıklarının birlikte çalışması sonucu doğmuştur. 2-) Belirli bir bölgenin sorunlarına yöneliktir. 3-) Merkezden ortaya konmuş planlamalardır. 4-) Hiç biri tam olarak uygulanamamıştır. GAP başlangıçta enerji ve sulama projesiyken, 1980 lerde DPY ye verilmesiyle bölgesel bir proje halini almıştır. α-) : den sonra daha evvel yaşanan stagflasyon nedeniyle, devletin ekonomiye müdahalesinin azaltılması düşüncesiyle oluşan politikalar uygulanmıştır. -Önceleri ithalatı önlemek için konan politikalar kaldırılmış, dışa açık model benimsenmiştir. - Neo-Liberalist ekonomi etkisiyle döviz giriş ve çıkışı serbest hale gelmiştir. - Küreselleşme sonucu; ülkeler arası rekabetin yanı sıra bölgeler arası rekabete de neden olmuştur. Bu az gelişmiş bölgelerin daha da geriletmiş, gelişmiş bölgelerin daha da geliştirmiştir. -Ancak istisna olarak Anadolu Kaplanları denen G.Antep, Kayseri, Denizli gibi bölgeler de gelişmişlerdir. -Bölgesel Politikalar yerel yönetim eliyle yürütülmeye başlanmıştır. α-) 1990 lı yılların sonu 2000 li yıllar: -Bu dönemde oluşturulan politikalar AB uyumu Çerçevesindedir Yılında NUTS uygulaması getirilmiş, buna göre ülkemiz ekonomik ve sosyal yönden 12 bölgeye ayrılmıştır de yeni teşvik yasası getirilmiştir de yerel yönetim reformu yapılmış, bölgesel politikalardaki sorumlulukları artmıştır da bölgelere yatırım yapacak yatırımcılara rehberlik yapacak Bölgesel Kalkınma Ajansları kurulmuştur. Ancak bunlar başarısız olmuştur. -DPT nin 1996 daki raporuna göre; En gelişmiş bölge Marmara İken en geri kalmış bölge Doğu Anadolu bölgesidir. Aynı doğrultudaki 2003 deki rapora göre sonuç değişmemiş, ancak bölgesel farklılıklar daha da artmıştır li yıllardan 2000 li yıllara kadarki neo liberal ekonomi döneminde öngörülen gibi bölgeler arası yakınsama değil tam tersi ıraksama görülmüştür. Yunus Emre ERDOĞAN 2

3 Bölgesel Dengesizliği Giderici Politikalar: Bölgesel Dengesizliği Giderici politikaların Dayandığı Temel İlkeler: 3 Temel İlke mevcuttur. *Sosyal Karlılık İlkesi: Ekonomide 3 temel problem (hangi mal, nerede, ne kadar üretilecek sorusu) mevcuttur. Bu soruların cevapları içinde bulunulan ekonomik sisteme göre değişmektedir. Dünyanın genelinde uygulanan piyasa ekonomisine göre; üretici ve tüketici karlılığı maksimize etmeye çalışmaktadır. Bundan dolayıdır ki, üretici, yatırım yaparken kısa vadeli verim almayı düşünür. Ayrıca özel sektör, çok yüksek maliyetli yatırım yapmaz. Özel sektör yatırım yaparken pozitif dışsallığın da en fazla olduğu yerde yatırım yapmak ister. Devlet, pozitif dışsallığın az olduğu veya çok yüksek maliyetli olduğu için yatırım yapılmayan bölgelerde gelişmişliği göz önüne almayarak zarar tehlikesine rağmen yatırım yapar. Çünkü devlet için sosyal karlılık, ekonomik maliyetten daha önemlidir. *Kalkınma Kutbu Teorisi: Perox gündeme getirmiştir. Gelişmenin aynı anda her yerde, her sektörde başlatılamayacağını savunmuştur. Bundan dolayı kalkınma hamlesi geliştirilirken en önde gelen sektör tercih edilmelidir. Eğer bir bölge kalkınma hamlesinin başlatılması için merkez olarak seçilmişse o bölgede bazı kalkınma kutupları bulunmalıdır. Bu kalkınma kutbu o bölgenin en gelişmiş sektörüdür. Böylece o bölgede kalkınma hamlesi başlatılabilir., *Halkın Katılımı İlkesi (Yönetişim): Yönetişim, yönetenle yönetilenin karar alma sürecinde birlikte hareket etmesidir. Yöneten karar alırken, yönetilenden etkilenmektedir. Bölgesel kalkınma politikalarının hazırlanışında ve uygulanmasında halkın da sürece dahil edilmesi ve ortak akıl çerçevesinde en doğru kararın alınması gerekir. AB nin Türkiye yi eleştirdiği bir nokta da programlar hazırlanırken halkın dikkate alınmamasıdır. Türkiye de hazırlanan programlar merkezdeki uzmanlarca hazırlanıp uygulanmaktadır ve bundan dolayı programlar başarısız olmaktadır. Halkın, projelere katılımı doğrudan olabileceği gibi dolaylı olarak da sağlanabilir. Doğrudan katılımda çeşitli meslek gruplarının ve sivil toplum örgütlerinin sürece dahil edilmesi, dolaylı katılımın ise; halk seçimlerde programını beğendiği partiye oy vererek programı desteklemesiyle oluşur. Bölgesel Dengesizliği Ortadan Kaldırmaya Yönelik Politikaların Amaçları: 2 Temel amaç vardır; *Nüfusun Dengeli Dağılımının Sağlanması: Aşırı kalabalıklaşmanın bir takım sakıncaları mevcuttur. Optimum Kent Ölçeği ve Aşırı Kalabalıklaşmanın maliyetinin hesaplanabilir ve hesaplanamaz maliyeti diye 2 ye ayrılmıştır. Bunları dikkate alarak dengeli nüfus dağılımının önemini anlarız. *Geri Kalmış Bölgeleri Sosyal ve Ekonomik Açıdan Geliştirme: Geri kalmış bölgeleri sosyal ve ekonomik açıdan geliştirilebilse, nüfusun dengeli dağılımı da sağlanmış olur. Göçün önlenebilmesi için; az gelişmiş bölgelerin kalkındırılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, istihdam olanaklarının artırılması gerekir. Bölgeler arası dengenin sağlanabilmesi için az gelişmiş bölgelerin büyüme hızının gelişmiş bölgelerin büyüme hızından daha fazla olması gerekir. Ülkenin markı büyümesi ile bölgesel büyümesi ayrı ayrı düşünülemez. Gelişmemiş bölgeleri geliştirmek için finansman, gelmiş bölgelerden kısılarak sağlanmamalı, yeni bir potansiyel yaratılmalıdır. Ancak politikalar uygulanırken bazı engeller karşımıza çıkabilir; *Coğrafi faktörler *Halkın çalışmaya bakışı Yunus Emre ERDOĞAN 3

4 Bölgesel Dengesizliği Ortadan Kaldıran Politikaları Araçları: Bu araçlar ülkenden ülkeye değişebileceği gibi bölgeden bölgeye de değişebilir. Bu bölgeler az gelişmiş ülkelerde farklı gelişmemiş ülkelerde farklı sonuçlar verebilir. Ama yinede bazı genel politikalar söz konusu olabilir. Bu politikalar Az Gelişmiş Bölgeler için ve Gelişmiş bölgeler için olmak üzere 2 çerçevededir. Az Gelişmiş Bölgeler İçin Uygulanan Politikalar *Teşvikler *Kamu Yatırımları *Yönetsel Yapının Yeniden Organizasyonu *Aşırı Kalabalık Bölgelerin, Kalabalıklaşmasının Önlenmesi 1-)Teşvikler: Geri kalmış bölgelerde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların maliyetlerinin bir kısmının devletçe karşılanmasıdır. Sektörel ve Bölgesel teşvikler olmak üzere 2 ye ayrılır. Sektörel Teşvik, az gelişmiş bölgedeki çekici sektörü teşvik edilmesidir. Bölgesel teşvikler ise; geri kalmış bölgelerin yatırımcı açısından cazip hale getirilmesidir. Teşvik yapılırken 3 araç kullanılır;» Vergisel Avantajlar: Geri kalmış bölgelere yatırım yapacak yatırımcının bir takım vergilerden muaf tutulması veya vergi indirimi uygulanmasıdır.»finansal Avantajlar: O bölgeye yatırım yapacak yatırımcıya finansal desek sağlanmasıdır. Ör: kredi verilmesi»diğer mali avantajlar: Bedelsiz arsa tahsilatı, ucuz enerji temini gibi politikalardır. -Bunun dışında, teşvik politikalarının uygulanması 2 şekilde ortaya çıkar;»girdi Fiyatlarını Düşürmeye Yönelik: yapılan yatırımın girdi maliyetlerinin bir kısmının karşılanması şeklinde ortaya çıkar. Emeğin maliyetini veya sermayenin maliyetini düşürebileceği gibi ikisi de uygulanabilir.»çıktı Fiyatlarını İyileştirmeye Yönelik: Vergi oranında farklılık yaratılabileceği gibi, devletin çıktıya alış garantisi de verilebilir. Burada amaç tüketicinin ürünü alabilmesi ve üreticinin zarar etmesinin engellenmesidir. Bu 2 politika birlikte uygulanamaz. -Teşvikler verilirken 2 yöntem mevcuttur.»listeleme Yöntemi: Teşvik edilecek olanlar listelenerek yapılır.»ölçü Yöntemi: *Sermaye Ölçütü *İthalat Ölçütü *İstihdam ölçütü *Sosyal karlılık ölçütü Teşvik Politikasının Etkinliği İçin Dikkat Edilecek Hususlar: Türkiye de teşvik verilirken, kalkınmada öncelikli yöre uygulamasına göre yapılmaktadır. Yaklaşık 50 il teşvik kapsamındadır. Teşvikte dikkat edilecek hususlar; *Teşvik verilecekse, uygulanabilir projelere teşvik verilmelidir. *Teşvik verilecek bölgede yatırımcı sınıfının oluşmuş olması gerekir. *Teşvik politikaları geçici olmalıdır. *Teşvik vergilere dayanıyorsa Teşvik verilecek bölgelerde Vergi denetimi eksiksiz olmalıdır. *Ülkede ekonomik ve siyasi istikrar olmalıdır. Yatırımcının yatırım yapabilmesi için geleceğe dair umutlu olması gerekir. Yunus Emre ERDOĞAN 4

5 2-) Kamu Yatırımları: Devletler, gelir dağılımında adaleti sağlama ve bölgesel dengesizliği kaldırmak için Kamu yatırımlarına başvurur. Kamu yatırımları 2 ye ayrılır; Üretken Kamu Yatırımları: Hiçbir ekonomik faaliyetin bulunmadığı az gelişmiş bölgelerde sanayinin gelişmesi için, o bölgeye devletin gitmesi zorunludur. Özel sektörün yatırım yapmak istemediği alanda devlet bizzat yatırım yapar teşvikte bulunmaz. Kamu yatırımları zaman içerisinde zarar ettiğinden ve bun zararın bütçeden karşılanmasından dolayı eleştirilir. Zararın sebebi ise siyasi partiler buraları rant kapısı olarak görmüşlerdir. Kamu yatırımları yerine yap-işlet-devret sistemi benimsetilmeye çalışılıyor. Burada devlet işletmeyi kuracak, sosyal hedefi olan istihdam ve gelir düzeyini artırdıktan sonra kamu yatırımları özelleştirilecektir. Alt Yapı Yatırımları: Geniş anlamda belirli bir ekonomik alanda üretim koşullarının yaratılması yada geliştirilmesini sağlayan, ekonomik, kurumsal ve sosyal düzenin tümünü ilgilendiren her çeşit yatırımı kapsamaktadır. Altyapı Yatırımlarının Özellikleri: *Özel sektör uzun vadede değil kısa dönemde verimli olan yatırımları yeğlemektedir. Bu nedenle de yalnızca geri kalmış bölgelerde değil gelişmiş bölgelerde bile altyapı yatırımlarının hiçbir kar amacı gütmeden tamamen sosyal amaçla devletin yapması gerekir. *Elektrik, su gibi altyapı kuruluşlarının yapımının özel sektöre verilmesi halinde, tek bir firma bu yatırımı yaparsa monopolcü duruma gelecektir ve burada istediği fiyatı koyabilecektir. Devlet bunun önüne geçmek için altyapıyı kendisi oluşturur. *Hizmetin ithalatının güçlülüğü ve yabancı sermayenin bu alana sokulmaması ilkesiyle de devlet altyapıyı kendisi oluşturur. (ör: silah gibi) 3-)Mevcut Yönetimin Yeniden Organizasyonu: Kalkınma planı bazen birden fazla ili kapsayabilir. İşte bu durumda planı hangi valinin yetkisine verileceği sorunu bir karmaşa yaratabilir. Bu karmaşayı önlemek için Bölgesel koordinasyon merkezlerinin kurulması öngörülmektedir (ör: GAP Bölge İdare Teşkilatı). Kargaşayı önlemek İçin; *Ademi Merkeziyetçi Yapının Güçlendirilmesi: Bölgesel kalkındırmayı hızlandırmak için oluşturulan programların etkinliğini artırmak için, devletin karar alma yetkisini, yerinden yönetim ilkelerine uygun şekilde yerel ya da bölgesel özerk kamu hukuku tüzel kişilerine devredilmesi gerekir. AB nin Türkiye ye yönelttiği eleştirilerden biri de yerel yönetimin yetki alanıyla ilgilidir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de yerel yönetimin yetkilerinin artırılması beklenmektedir. *Bu yerel birimlerin mali finansının ve personel ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. *Halkın Katılımı ilkesinin dikkate alınması gerekir. *Kurumlar arası koordinasyonun sağlanmış olması gerekir. Koordinasyon 2 ye ayrılır; -Yatay Koordinasyon: Değişik hizmet veren kurumlar arasındadır. Ör: Belediye- Tedaş arasındaki koordinasyon. -Dikey Koordinasyon: Yerel Yönetim-Merkezi yönetim arasındaki koordinasyondur. *Sırf Bölgesel Kalkınmaya yönelik birimlerin ortaya çıkartılması gerekir. Ör: GAP bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı gibi. Yunus Emre ERDOĞAN 5

6 4-)Aşırı Kalabalık Bölgelerin Daha da Kalabalıklaşmasını Engellemek İçin Politikalar: Nüfusun Kırda Tutulması: Kırda kente doğru yapılan göçler, her kente değil ya başkente ya da büyük şehirlere yapılıyor. Bu göçleri engellemek için kırda yaşam standartlarının yükseltilmesi gerekir. Kırsal yörede altyapı, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin artırılması gerekmektedir. Aşırı Kalabalık Bölgelerde Yaşam Maliyetlerinin Artırılması: Metropollerde, az gelişmiş bölgelere oranla daha fazla vergilerin konması, hatta gerekirse yeni vergiler konularak metropollere yapılacak göçün önlenmesi gerekmektedir. Metropollerdeki Bazı Faaliyetlerin Geri Kalmış Bölgelere Transfer Edilmesi: Yatırımın az gelişmiş bölgelere taşınması için taşıma maliyetine devletin yardımcı olması gerekir. Bunun maliyetinin çok fazla olacağından dolayı da daha yatırım yapılmadan büyük kentlerde yatırımın maliyetlerinin artırılarak yatırımın gelişmemiş bölgelere kaydırılması gerekir. Uydu Kent uygulaması: Büyük kentlerin dışında fakat onlara yakın yeni yerleşim yerlerinin oluşturulması gerekir. Bu sistem ilk defa İngiltere de uygulanmıştır. Böylelikle nüfusun ana kentte toplanmasının önüne geçilmiş olur. Bölgesel Dengesizlik Politikalarının Değişimi 1-) Geleneksel Politikalar: 2. Dünya savaşından sonra Avrupa da işsizlik, üretim düşüklüğü gibi olgular artmaya başladı. Böylece bölgesel dengesizlik oldukça göze çarpmaya başladı. Bunun önüne geçilmek için çeşitli politikalar uygulanmaya başladı. Bu politikaların hepsinin mantığı daha çok sübvansiyon ve daha çok devlet desteğiydi. Bu dönemde sosyal ve ekonomik yapıyı şekillendiren 3 özellik vardı; *Dışa Kapalı Devlet: 2.Dünya savaşından sonra bir çok devlet kapılarını dış dünyaya kapatmıştır *Keynesyen Refah Devleti: Ekonomide istikrarsızlık gördüğü anda müdahale eden bir devlet anlayışıydı. Devletin temel görevi toplumun refah seviyesini artırmak için piyasaya müdahalesini gerekli görmüş. * Ekonomik Kalkınma Devleti: Birçok devlet Ekonomik kalkınmayı Kalkınmışlığın temel şartı olarak görmüştür. Az gelişmiş bölgeleri kendi iç kaynakların etkin kullanımıyla ekonomik kalkınmayı öngörmektedir. Geleneksel Yaklaşımda 2 önemli Öngörü vardır; *Devletin müdahalesinin gerekliliği *Bu politikaların her bölge için uygulanabilirliği Bu geleneksel sonuçlar, kısmen de olsa başarısızlığa uğramıştır. Çünkü bu politikalara rağmen bölgeler arası gelişmişlik farkı devam etmiştir. Bundan dolayı Modern Politikalar oluşturulmuştur. Geleneksel Politikalardan Modern Politikalara Geçişin Sebepleri: *Geleneksel politikaların yeterli ölçüde etkin olamaması *1970 lerde ki ekonomik kriz *Üretim ve yönetim biçimindeki değişim *80 li ve 90 lı yıllarda üretim ve finansta artan küreselleşme süreci 1970 li yıllardaki krizden sonra kitlesel üretim yerine bilgi toplumu ve esne üretim gelmiştir. Yani yeni sistemde üretim toplumun ihtiyacına göre oluşacaktır li yıllarda küreselleşme süreci yaşanmış böylelikle yenilikçilik ve rekabet oluşmuştur. Rekabetçilik günümüzde de hızla devam etmektedir. Geleneksel politikalarla Modern politikalar arasındaki temel fark, karar alma ve uygulama süreci devlet eliyle oluşmaktaydı. Modern politikada ise bu süreçte devlet 2. planda olup, piyasa kendi kararını kendisi vermektedir. Fakat yinede denetim için devlete ihtiyaç devamlı vardır. Bu politikalarla yerel yönetim ön plana çıkmıştır. Yunus Emre ERDOĞAN 6

7 AB BÖLGESEL POLİTİKALARI AB ne kadar gelişmiş olursa olsun, Ab içindeki her devlette bile kendi içinde bölgesel gelişmişlik farkı mevcuttur. Bu durum AB nin çeşitli bölgesel politikalar benimsemesine neden olmuştur. Bunlar 3 başlık altında toplanmıştır. a-) Birinci amaç: Üye ülkeler arasındaki bölgesel dengesizliği kaldırıp yakınsamayı sağlamak. Özellikle AB nin genişleme sürecinde daha çok göze çarpan gelir dağılımı dengesizliği ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. b-) ikinci amaç: Gelir farklılıklarına yol açan, yasal ve kurumsal engelleri ortadan kaldırmaktır. Örneğin, bölgenin geri kalmasının etkenlerinden biri olan alt yapı sorununun kaldırılmasıdır. Bunun yanı sıra istihdam artırıcı önlemler, küçük işletmelerin desteklenmesi gibi önlemler vardır. c-) Üçüncü amaç: Üye ülkelerin, bölgesel politikalarında koordinasyon sağlama ve kendi başlarına gerçekleştiremeyecekleri projeleri uygulamada yardımcı olmasıdır. Bu madde yeni üyelerin katılmasıyla daha önemli bir hal almıştır. Tarihsel Süreç AB 1957 Roma anlaşmasıyla kuruldu de Avrupa Sosyal Fonu ( işsizliği azaltmaya yönelik projeler ve istihdam artırıcı projeleri destekleyen) ve Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu (kırsal kalkınma ve tarımsal sektörün iyileştirilmesine yönelik projeleri destekleyen) fonları kurulmuştur.bu, zaten gelişmiş olan 6 devletin kurduğu AB için başlarda çok önemli olmamıştır. Genişleme süreciyle Bölgesel Politikalar önem kazanmıştır. Bu politikalar 3 döneme ayrılır. *1980 Öncesi Dönem: Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu kurulmuştur de İrlanda nın birliğe katılmasıyla bölgesel farklılıklar gündeme gelmiştir de Bölgesel Kalkınma Fonu oluşturulmuştur. Daha sonra Birliğe Yunanistan, Portekiz ve İspanyanın dahil olmasıyla reformlar yapılmıştır. En önemli reform ise, 1987 de Avrupa Tek Senedi Anlaşması olmuştur. Bu anlaşmayla sadece ekonomik uyum değil sosyal uyum da önemli hale gelmiştir.avrupa Tek Senediyle birlikte Yapısal Fonlar da kurulmuştur. Daha önce kurulan 3 fon (Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu ve Bölgesel Kalkınma Fonu ) Yapısal Fon çatısı altına toplanmıştır. AB de 1980 den sonra Yerel yönetimler güçlendirilmiştir Yılında Mastrich Anlaşmasıyla Yunanistan, Portekiz ve İspanya ya uyum ve sosyal kaynaşma çerçevesinde fonlar verilmiştir yılında yıllarındaki politikalarını kapsayan GÜNDEM 2000 adlı raporu hazırlamıştır. Bu rapora göre yapısal fonların kullanımı 3 kritere bağlanmıştır. Kalkınmada geri kalmış bölgeleri kalkındırmak, üye ülkelerin GSYİH sı AB GSYİH sından % 75 daha düşük ülkeler hedef 1 kapsamında bu fondan yararlanacaktır. Ekonomik ve sosyal dönüşümün yaşandığı bölgeler yardım kapsamındadır. Hedef 1 İn dışında kalan bazı bölgelere eğitim ve istihdamı artıracak politikalarla gelişim sürecinde yardımcı olmak amacıyla bu fondan yararlanmalarıdır. Ayrıca GÜNDEM 2000 de 4 proje kabul edilmiştir. 1-) İNTERREG: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu Çerçevesinde AB Bölgelerinde işbirliğini güçlendirmeye yöneliktir. 2-) URBAN: Az gelişmiş bölgelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 3-) LEADER: Kırsal kalkınmayı hedeflemektedir. 4-) EQUEN: İstihdam ve çalışma hayatında cinsiyet ayrımını kaldırmayı hedefler. GÜNDEM 2000 le üyeliğe aday ülkelere de fon sağlanmaya başlanmıştır. *2004 yılı sonrası Avrupa Komisyonu Yapısal Fonların Kullanımı Aşamasındaki 3 kriter değiştirilerek yeni yol haritası çizilmiştir( ) Yunus Emre ERDOĞAN 7

8 Bu yeni Kriterler; Yakınsama Hedefi: Gelir farklılıklarının azaltılmasın hedefidir ve yapısal fonların %79 bu hedef için kullanılmaktadır. Yani GSYH dan %75 daha az olan ülkelere yardım hedeflenmektedir. Bölgesel Rekabet ve istihdam Hedefi: AB üyeleri arasında bölgesel rekabet ve istihdamı dengelemeye yönelik uygulama alanıdır ve yapısal fonların %17 bu hedef için kullanılmaktadır. Bölgesel İşbirliği: Yapısal fonların %4 ü bu hedef için kullanılmaktadır. Birliğin dengeli kalkınması için bölgesel işbirliği ön plana çıkarmayı hedeflenmektedir. o Sonuç olarak, Yunanistan, Portekiz ve İspanya ülkelerinin %64 seviyesindeki ekonomik durumlarını %75İn üzerine getirerek kriterlerinin ilk hedefini sağlamışlardır. Yunus Emre ERDOĞAN 8

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç

Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Tarımsal Gelir Politikası/Amaç Belli bir yaşam standardı sağlayacak düzeye eriştirmek, Sektörler arasında kişi başına gelir farklılığı azaltmak Sektörde gelir dağılımını bireyler ve bölgeler arasında denge

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

SUUDİ ARABİSTAN ÜLKE RAPORU

SUUDİ ARABİSTAN ÜLKE RAPORU SUUDİ ARABİSTAN ÜLKE RAPORU 24.03.2016 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Suudi Arabistan a ihracat yapan 545 firma bulunmaktadır. 31.12.2015 tarihi itibariyle Ekonomi

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 17 EKİM 2009 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YIL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE OTP İlk yıllarda; Gıda güvencesi ve verimliliğin arttırılması konularına odaklanılmış iken, Bu durum 1980 li yıllarda üretim fazlalığı, aşırı bütçe yüküne yol

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE DE DESTEKLEDİĞİ BAZI HİBE PROGRAMLARI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 07-08 Temmuz 2006 Halil Serkan KÖREZLİOĞLU Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Yayın Desteği Hibe Programı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ

BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ BÖLGENİN YENİ İTİCİ GÜCÜ: KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI Makbule TERZݹ ¹Uzman, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illerini içine alan

Detaylı

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015

TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 11 Aralık 2015 TÜRKİYE NİN 4 ANA SORUNU ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 11 Aralık 2015 1 KONU BAŞLIKLARI Sorun1: Tasarruf Açığı ve Cari Açık Sorun2: Dev Projelerin ve Teknoloji Yatırımlarının Finansmanı Sorun3: Bankalar ve Faize

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir?

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? Politikaların kalitesini arttırmaya yönelik bir çerçeve 26 Mayıs 2009 Çerçeve Türkiye deki koordinasyon tartışmalarının

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK KRİZLER VE TARIMA YANSIMALARI

TÜRKİYE DE EKONOMİK KRİZLER VE TARIMA YANSIMALARI TÜRKİYE DE EKONOMİK KRİZLER VE TARIMA YANSIMALARI Prof. Dr. Canan ABAY Dr. Berna Türkekul E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Şubat 2009 KRİZ NEDİR? Kriz, çeşitli bilim dallarında ve aynı zamanda

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI

GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI GİRİŞİM SERMAYESİ VE ÖZEL SERMAYE ŞİRKETLERİNİN FİNANSMANI Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finansal Yönetim Enstitüsü Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası:

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler

Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi: Sonuçlar, Fırsatlar ve Beklentiler Ali Haydar ELVEREN Daire Başkanı Özel Emeklilik Dairesi Hazine Müsteşarlığı Bireysel Emeklilik Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Ünite 3. Ana Ekonomik Sorunlar Ve Ekonomik Düzen. Büro Yönetimleri Ve Yönetim Asistanlığı Önlisans Programaı EKONOMİ. Ögr. Öğr.

Ünite 3. Ana Ekonomik Sorunlar Ve Ekonomik Düzen. Büro Yönetimleri Ve Yönetim Asistanlığı Önlisans Programaı EKONOMİ. Ögr. Öğr. Ana Ekonomik Sorunlar Ve Ekonomik Düzen Ünite 3 Büro Yönetimleri Ve Yönetim Asistanlığı Önlisans Programaı EKONOMİ Ögr. Öğr. Sinan EMİRZEOĞLU 1 Ünite 3 EKONOMI Ögr. Öğr. Sinan EMİRZEOĞLU İçindekiler 3.1.

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ

DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU NUN EKONOMİSİ VE KAMU YATIRIMLARININ NİTELİĞİ Ahmet YETİM Bölgelerarası gelişmişlik farklarının coğrafi, tarihi, ekonomik ve sosyo-kültürel gibi çok çeşitli nedenleri vardır. Türkiye

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI Erhan USTA Devlet Planlama Teşkilatı 22 Mayıs 2008 Sunuş Planı Ülkemizde belediyelerin kaynak ve harcamalarının Gelişimi Artış nedenleri Kullanımı Belediyelerde

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER

GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER GIDA GÜVENLİĞİ VE YENİ TARIM POLİTİKASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 30 10 2013 topraksuenerji-ulusal güvenlik denince çoğu zaman zihnimizde sınırda nöbet tutan askerler, fırlatılmaya hazır füzeler, savaş uçakları

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ekonomik düzen nedir? Ekonomik düzen, toplumların çeşitli gereksinimlerini karşılamak üzere yaptıkları

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 1990-2000 Dönemi 5 Nisan 1994 Kararlarının Amaçları 1. 5 Nisan kararlarının öncelikli hedefi mali piyasalarda

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II

Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II Uluslararası Tarım ve Gıda Politikası II DIŞ TİCARET POLİTİKALARI Doç.Dr.Tufan BAL Not: Bu sunuların hazırlanmasında çeşitli internet siteleri ve ders notlarından faydalanılmıştır. Giriş Tarım Ürünleri

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri

Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri Rusya nın DTÖ Üyeliğinin Türk-Rus Ticari İlişkilerine Olası Etkileri Türkiye ve Rusya Rusya, Türkiye tarihinde önemli yer tutmuş bir coğrafya Geçmişte ve günümüzde Rusya ile olan ilişkilerimiz DTÖ üyeliği

Detaylı