TÜBİTAK MAM ÇE 1 AMAÇ KAPSAM ve HUKUKİ DAYANAK TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER ÖZEL HÜKÜMLER... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK MAM ÇE 1 AMAÇ... 2. 2 KAPSAM ve HUKUKİ DAYANAK... 2 3 TANIMLAR... 2 4 GENEL HÜKÜMLER... 3 5 ÖZEL HÜKÜMLER... 5"

Transkript

1 Sayfa/Toplam Sayfa: 1 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ KAPSAM ve HUKUKİ DAYANAK TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER ÖZEL HÜKÜMLER Rezervuar (Baraj Gölü Aynası) Göl Yeşil Kuşaklama Alanı Urfa Tüneli Koruma Bölgesi: Su Alma Yapısı Mutlak Koruma Bölgesi: Su Alma Yapısı Koruma Bölgesi: Ekolojik Açıdan Öncelikli Koruma Bölgesi: Göl Koruma Alanı Yakın Mesafeli Havza Koruma Alanı Uzak Mesafeli Havza Koruma Alanı ÖZEL HÜKÜMLERİN PERİYODİK DEĞERLENDİRİLMESİ... 14

2 Sayfa/Toplam Sayfa: 2 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 1 AMAÇ İçme ve kullanma suyu temin edilen Atatürk Baraj Gölü nün mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir olması sağlanarak, havzadaki mevcut tüm faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamaktır. 2 KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK Bu Özel Hükümler Atatürk Baraj Gölü ve havzasını kapsar, bu alan dışında geçerli değildir. Atatürk Baraj Gölü ve Havzası için belirlenen bu Özel Hükümler 2872 Sayılı Çevre Kanunu na dayanılarak çıkartılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin 16. maddesi gereğince hazırlanmıştır. 3 TANIMLAR Alıcı ortam: Atık suların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi, Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, Bakım: Sadece yapının yaşamını sürdürmesini amaçlayan, tasarımda, malzemede, yapı dokusunda, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen müdahaleleri, Barınma İhtiyacı: Mevcut köy yerleşim sınırları içinde, yerel halkın toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısı gereği ihtiyaç duyulan minimum konut / yerleşim niteliğini ve büyüklüğünü, Emniyet şeridi: Boru hattı güzergâhı boyunca tanımlanan emniyet mesafesini içeren alanı, Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksular, Erozyona Hassas Alanlar: Havza Koruma Planı'nda tanımlanan erozyona karşı hassas alanları kapsar Filtrasyon şeritleri: Yüzeysel akış sularında bulunan kirleticilerin bitkiler tarafından filtre edilmesi ve yüzeysel akış suyunun infiltrasyonu amacıyla tasarlanan düzenli olarak derecelendirilmiş ve içerisinde doğal bitki örtüsü, çalılık veya sonradan amenajman çalışmalarıyla yoğun olarak bitkilendirilmiş alanlar, Göl Koruma Alanı: Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, Göl Yeşil Kuşaklama Alanından itibaren 900 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde göl koruma alanı havza sınırında son bulur. Göl Yeşil Kuşaklama Alanı: Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, maksimum su kotundan (542 m) itibaren göl çevresinde 100 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde göl yeşil kuşaklama alanı havza sınırında son bulur. Günübirlik Tesis Alanları: Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş-wc, gölgelik, soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve açık spor alanları vb. olanakları günübirlik olarak sağlayan alanlar, İyi tarım uygulamaları: Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modelini ve uygulamalarını,

3 Sayfa/Toplam Sayfa: 3 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 Kanal dışı sulak alan sistemi: Herhangi bir drenaj kanalı, dere veya akarsudan belirli bir miktarda kirlenmiş suyun alınarak amaca uygun arıtımı için kanal, dere veya akarsu yanındaki uygun bir arazide sulak alan sistemi inşa edilerek arıtılmış suyun tekrar ana su yatağına verildiği mühendislik yapılarıdır. Kanal içi sulak alan sistemi: Herhangi bir drenaj kanalı veya derenin uygun bir mühendislik yöntemiyle içerisinde bitkilerin yer aldığı bir arıtma sistemine dönüştürülmüş halini, Köy yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların ibadet yeri, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alanı, Onarım: Sadece yapının yaşamını sürdürmesi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektiren müdahaleleri Organik tarım: Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimini, Urfa Tüneli Koruma Alanı: Bölgenin ekolojik açıdan korunması gereken öncelikli alan özelliği, rezervuarın hidrodinamik yapısı ve su alma noktasının stratejik önemi dikkate alınarak belirlenen koruma bölgesidir. Uzak mesafeli havza koruma alanı: Yakın mesafeli havza koruma alanından itibaren havza sınırına kadar olan alandır. Yakın mesafeli havza koruma alanı: Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, Göl Koruma Alanından itibaren 4000 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde yakın mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. Yapay sulak alan sistemi: Atık suların bitki, toprak ve çeşitli dolgu materyalleri kullanarak arıtıldığı mühendislik yapılarını İfade eder. 4 GENEL HÜKÜMLER a) Baraj gölü maksimum su kotu 542,00 metredir. b) Bu hükümler Çevre Düzeni Planı ve Plan hükümlerine aynen işlenir. c) Özel hükümlerde yer almayan hususlar ile ilgili olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. d) Havza içinde bulunan devlete, belediyelere ve kamuya ait araziler koruma alanları için verilen kısıtlamalara tabidir.

4 Sayfa/Toplam Sayfa: 4 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 e) Havzadaki yerleşimlerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular ekte verilen deşarj standartları uygulanacaktır. f) Havza genelinde her türlü faaliyet sonucu oluşan atıksular için çevresel altyapı önerileri ve noktasal ve yayılı kirliliğin bertarafı, Havza Koruma Planında önerilen yöntemler ve sürelerde tamamlanacaktır. Bu altyapı çalışmaları tamamlanmadan yapılaşmaya izin verilmez. Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanacak atık suların kanalizasyon sistemlerine deşarjı yasaktır. g) Havza Koruma Planında önerilmiş olan arıtma ve kanalizasyon sistemleri inşası eş zamanlı yürütülecektir. h) Havza genelinde kimyasal ayrıştırıcılar yada benzeri kullanılarak yapılacak maden zenginleştirme tesisine ve işlemine izin verilmez. i) Havza genelinde tüm köyler için Köy Yerleşim Alan Sınırı ve Civarı rezervuara en yakın olanlardan başlamak üzere ilgili idarece belirlenir. j) Havza genelinde yeni yapılacak sulama sistemlerinde kapalı sistem ve su saati uygulamalarına öncelik tanınacaktır. k) Havza genelinde, zirai mücadele ilaçları (pestisit) kullanımı yerine biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin kullanımı teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Havzada iyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile tarımda erozyonu azaltıcı metotlar Havza Koruma Planı nda belirtilen şekilde uygulanmalıdır. l) Havza genelinde hayvansal atıkların İl Tarım Müdürlüğü görüşleri doğrultunda tarımda kullanımı sağlanır. m) Erozyona hassas alanlarda Havza Koruma Planı'nda belirtilen önlemler alınır. Havza genelinde erozyonu azaltıcı yöntemlerin uygulanması esastır. n) Havza genelinde akar derelerde havza koruma planında belirtilen sulak alan sistemleri inşa edilir, kuru derelerde ise erozyon önleme tedbirleri alınır. Bu sistemler ve tedbirler için DSİ nin görüşleri doğrultusunda uygulamaya geçilecektir. o) Havza genelinde tarımsal ve endüstriyel faaliyetler ile akaryakıt ve gaz dolum istasyonların ve olası diğer tüm faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak bertaraf edilecektir.

5 Sayfa/Toplam Sayfa: 5 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 p) Havzadaki tüm düzensiz katı atık depolama sahaları havza koruma planında belirtilen esaslar doğrultusunda rehabilite edilerek kapatılacaktır. Düzensiz katı atık sahaları ve sanayi alanları için önerilen ıslah ve rehabilitasyon projeleri, havza koruma planında belirtilen şekilde ve sürelerde tamamlanacaktır. r) Havza genelinde yeni ekolojik koruma alanlar Havza Koruma Planı Uygulama Programında belirtilen sürelerde belirlenir. s) Havzayı kirlilik kaynağı olarak etkileyen Karakaya Baraj Gölü Havzası nda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ilgili hükümlerinin uygulanmasının izleme ve kontrolü yapılacaktır. Çevre Mevzuatında belirtilmiş olan süreler dahilinde nüfusa göre önerilen arıtma tesisleri inşası ve işletilmesi Karakaya Baraj Gölü Havzası için öncelikli programa alınır. 5 ÖZEL HÜKÜMLER 5.1 Rezervuar (Baraj Gölü Aynası) a) 542,00 metre kotunun altında kalan tapulu şahıs arazileri içme ve kullanma suyu kullanan idarece yapılacak bir program dahilinde kamulaştırılır. Kamulaştırma yapılıncaya kadar bu alanlara hiçbir faaliyete izin verilmez. b) 542,00 metre kotunun altında hazine adına kayıtlı olan alanlarda hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu alanda hazine arazisi satışı yapılmaz. c) Gölde çalışmasına izin verilen güvenlik, su ürünleri çıkarılması, balıkçılık faaliyetleri için kullanılan ve akaryakıt ile çalışan araçlardan oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun göle boşaltılması yasaktır. d) Rezervuar içerisinde kaçak balıkçılığı önlemek amacı ile balıkçılık faaliyetlerini yapabilmek için su ürünleri kooperatiflerine üyelik zorunludur. e) Gölde faaliyette bulunmak üzere dışarıdan getirilen her türlü su taşıtına, istilacı ve/veya zararlı türlerin taşınımının önlenmesi amacı ile gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması zorunludur. f) Atatürk Baraj Gölü nde minimum su kotundaki rezervuar alanının %0,1 ine kadar alanda su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilebilir.

6 Sayfa/Toplam Sayfa: 6 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 g) Baraj gölü içerisinde ekoturizme ve motorsuz su sporlarının yapılmasına Devlet Su İşleri nin (DSİ) uygun görüşü doğrultusunda izin verilir. Motorlu su sporları yalnızca ulusal ve uluslararası müsabakalar için DSİ nin uygun görüşü doğrultusunda serbest bırakılabilir. h) Yüzme ve balık tutma ihtiyaçları için kıyı morfolojisine zarar vermeyecek şekilde yüzer ya da ahşap kazıklı iskele yapıları teşkil edilir. Bu faaliyetler için kıyıda dalga etkisini azaltmak için dalgakıran, mendirek gibi kıyıda katı madde hareketini engelleyici yapılar yapılamaz. i) Rezervuar içerisine hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülmesine izin verilmez. 5.2 Göl Yeşil Kuşaklama Alanı Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, maksimum su kotundan (542,00 m) itibaren göl çevresinde 100 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde göl yeşil kuşaklama alanı havza sınırında son bulur ve bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir. a) Bu alanda hazine adına kayıtlı olan alanlarda hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu alanda hazine arazisi satışı yapılmaz. b) Bu alanda bulunan ağaç ve tüm bitki türleri olduğu gibi korunur, çıplak alanlar ağaçlandırılır. Tarım İl Müdürlükleri nin önerileri doğrultusunda tarım alanlarında dikilecek bitkiler Havza Koruma Planı nda belirtilen kapari, badem, salep orkidesi, dut, baharat bitkileri, aromatik ecza bitkileri gibi ekonomik değeri yüksek olan bitki türlerinin arasından seçilir ve bu türlerin yetiştirilmesi teşvik edilir. c) Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile izin verilir. Bu alanda toprak sürümü, ot biçilmesi, otlatmaya izin verilmez. d) Bu alanda izin verilen yapılardan veya faaliyetlerden kaynaklı atık sular, Sağlık Bakanlığı nın "Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki foseptiklerde toplanarak, en yakın atık su arıtma tesisine taşınarak bertarafı sağlanacaktır. e) Köy yerleşim sınırları içerisinde yeni asfalt çalışmaları yapılmasına izin verilmez. Bu alanlarda kilit parke veya yağmur suyunu drene eden kaplama malzemeleri kullanılır. f) Bu alanda her türlü katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, depolanmasına ve bertarafına izin verilmez. g) Mecburi teknik tesisler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında, bu alanda hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülmesine izin

7 Sayfa/Toplam Sayfa: 7 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 verilmez. Bu atıkların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne göre bertarafı sağlanır. h) Bu alanda hiçbir sanayi kuruluşuna ve turizm tesisine izin verilmez. i) Bu alanda yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına, kimyasal madde depolarına izin verilmez. Bu alanda bulunan mevcut akaryakıt istasyonları kapatılır. j) Bu alanda; yeşil alan, çocuk bahçesi, gezinti alanları, plaj ve piknik yerleri ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik te tanımlanan rekreaktif alanlara ve yaya yollarına izin verilir. Bu sahalar baraj kretine 500 metreden daha yakın olamaz. Bu alanda yapılacak olan düzenlemelerde beton kaplama kullanılamaz ve bu alanları düzenlemek amacıyla doldurma ve kurutma işlemi yapılarak arazi kazanılamaz. Bu alanda yapay plaj alanı oluşturulamaz. k) Bu alandaki plajlarda su atık su altyapıları ile sökülebilir - takılabilir malzemeden oluşan ahşap - prefabrik çay ocağı veya kantin, soyunma - giyinme kabini dışında yapıya izin verilmez. Bu tesisler için yapılacak olan düzenlemelerde beton kaplama kullanılamaz ve yapıların kapalı kısımlarının toplam alanı 100 m 2 yi geçemez. l) Bu alandaki mevcut yapılarda fen ve sağlık kurallarına uygun gereken onarım ve bakımlar, günümüz yapı teknikleri ve malzemeleri kullanılarak yapılabilir. m) Bu alanda Köy yerleşik alanları imar planları yapılarak genişletilemez. n) Köy yerleşim alanları dışında, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında bulunan alanlarda yalnızca toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesislerine izin verilir. o) Köy yerleşik alanı sınırları içinde, sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar için yerel halkın barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanunu 27. Maddesinde tanımlanan esaslar dahilinde kalınmak kaydı ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 5. Bölümdeki esaslara göre uygulama yapılır. Ancak, bu alanda bulunan köy yerleşik alan sınırlarına dahil alt mahallelerde meskun doku korunur. p) Bu alanda bulunan köylerde doğal nüfus artışı nedeniyle köy yerleşik alan sınırı dışında yeni yapılaşma alanlarına ihtiyaç duyulması halinde, bu köylerin gelişme ihtiyacı, ilgili mevzuatlar çerçevesinde yakın mesafeli havza koruma alanında karşılanır. Bu alanda köy yerleşim alanı dışında bulunan, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu na ve İmar Mevzuatına aykırı veya ruhsatsız yapılara izin verilmez.

8 Sayfa/Toplam Sayfa: 8 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 r) Bu alanda Belediye Sınırı ve Belediye Mücavir Alan sınırları içinde, Atatürk Baraj Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hükümlerinin ilan tarihinden önce ilgili idarece onanmış imar planlarında yoğunluk arttırıcı veya kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. Uygulama imar planı olmayan yerlerde yeni yapılaşmaya izin verilmez. 5.3 Urfa Tüneli Koruma Bölgesi: Bölgenin ekolojik açıdan korunması gereken öncelikli alan özelliği, rezervuarın hidrodinamik yapısı ve su alma noktasının stratejik önemi dikkate alınarak belirlenen koruma bölgesidir. Urfa Tüneli Koruma Bölgesi; su alma yapısı koruma ve su alma yapısı mutlak koruma bölgeleri ile ekolojik açıdan öncelikli koruma bölgesinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu alt bölgelere ait tanımlar ve ilgili hükümler aşağıda verilmiştir Su Alma Yapısı Mutlak Koruma Bölgesi: Stratejik bir nokta olan Urfa Tüneli su alma yapısını ve yakınında bulunan Bozova Sulama Tüneli giriş yapılarını, rezervuar içerisinden kaynaklanabilecek risk unsurlarının Urfa Tüneli girişini ve etki alanındaki Harran Ovası, Mardin Ovası ve Şanlıurfa şehir merkezini etkilemesine karşı korumak amacı ile belirlenen alandır. Bu alan Urfa Tüneli su alma noktası merkez olmak üzere 7200 metre yarıçaplı bir güvenlik çemberi ile baraj maksimum su seviyesini belirleyen sınırlar arasında kalan su alanıdır. Bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir; a) Bu alanda akaryakıtla çalışan su araçlarının kullanımına yalnızca güvenlik ve acil müdahale gerektiren durumlarda izin verilebilir. Bu amaçla kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atık su ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile içme ve kullanma suyu rezervuarına boşaltılması yasaktır. b) Bu alan içinde bulunan rezervuar kıyı bölgesinde yüzme, balık tutma, avlanma, piknik yapma, plaj ve mesirelik alan oluşturmaya ve benzeri hiçbir faaliyete izin verilmez. c) İçme suyu alma yapısına en az 1000 metreden daha yakın olan alanlarda ve bu yapıların bulunduğu koylarda su ürünleri yetiştiriciliği yapılamaz. Ancak bu koylarda Tarım İl Müdürlüğü nün uygun görüşü ile eğitim ve araştırma amaçlı su ürünleri yetiştiriciliği yapılabilir Su Alma Yapısı Koruma Bölgesi: Stratejik bir nokta olan Urfa Tüneli su alma yapısını ve yakınında bulunan Bozova Sulama Tüneli giriş yapılarını, kaza sonucu oluşabilecek petrol kirliliği ve diğer risk unsurlarına karşı korumak ve etkin biçimde müdahale edebilmek amacı ile belirlenen alandır. Bu alan, petrol sızıntısı etki alanında bulunan kıyı havzalarının rezervuar ile boru hatları emniyet şeridi (100 metre) arasında kalan bölge,

9 Sayfa/Toplam Sayfa: 9 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 boru hatları emniyet şeridi ve sulama tüneli etrafındaki kıyı havzalarından oluşur. Bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir; a) Bu alan içinde boru hatları ile kesişen dere yataklarında DSİ nin uygun görüşü ile Havza Koruma Planında açıklanan önlemler alınır. b) Bu alan içinde bulunan rezervuar kıyı bölgesinde günübirlik kullanım amacıyla ile sökülüp - takılabilir malzemeden oluşan ahşap-prefabrik çay ocağı veya kantin, gezi parkurları, kuş gözlem kuleleri ve yürüyüş yollarına ait planlanan projelere, ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda izin verilir. c) Köy yerleşik alanı sınırları içinde, sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar için yerel halkın barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanunu 27. Maddesinde tanımlanan esaslar dahilinde kalınmak kaydı ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 5. Bölümdeki esaslara göre uygulama yapılır. Ancak, bu alanda bulunan köy yerleşik alan sınırlarına dahil alt mahallelerde meskun doku korunur. Uygulama imar planı olmayan yerlerde yeni yapılaşmaya izin verilmez Ekolojik Açıdan Öncelikli Koruma Bölgesi: Hassas kara ve kıyı ekosistemleri ve bu sistemleri destekleyen kumul, kumsal, çalılık, ağaçlık, orman, çayır ve mera alanları gibi yaşam alanlarının oluşturduğu bölgedir. Özellikle su kuşlarının yoğun ve toplu olarak kuluçka yaptığı alanlar ile nadir ve nesli tehlikedeki canlı türlerinin (örn. Yumuşak Kabuklu Fırat Kaplumbağası Rafetus Euphraticus) önemli üreme bölgeleri ve habitatlarını içermektedir. Bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir; a) Bu alanın ekolojik karakterinin korunması esastır. b) Mevcut ağaç ve tüm bitki türleri olduğu gibi korunur. c) Ekolojik karakteri bozacak şekilde ağaç kesimi, turistik tesis ve yapılaşmaya izin verilmez. d) Yalnızca günübirlik kullanım amacıyla ile sökülüp - takılabilir malzemeden oluşan ahşapprefabrik çay ocağı veya kantin, gezi parkurları, kuş gözlem kuleleri, balıkçı tekneleri için yüzer veya ahşap kazıklı iskele ve yürüyüş yollarına ait planlanan projelere, alanın ekolojik yapısının etkilenmemesi koşulu ile Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda izin verilir. e) Coğrafi özellikler, topoğrafya ve zemin şartları nedeniyle yerleşim ve kentsel gelişim alanları bu bölgede kalan yerleşim yerlerinin, gerektiği durumda gelişimi için bu koruma bölgesi detay sınırları ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.

10 Sayfa/Toplam Sayfa: 10 / 14 Güncelleştirme Sayısı: Göl Koruma Alanı Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, Göl Yeşil Kuşaklama Alanından itibaren 900 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde göl koruma alanı havza sınırında son bulur ve bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir. a) Mecburi teknik tesisler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında, bu alanda hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülmesine izin verilmez. Bu atıkların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne göre bertarafı sağlanır. b) Bu alanda katı ve tehlikeli atık dökümüne, atıkların depolanmasına ve bertarafına izin verilmez. Mevcut sahalar rehabilite edilerek kapatılır. Oluşan sızıntı suları Havza Koruma Planı nda belirtilen şekilde bertaraf edilir. c) Bu alanda mevcut tarım alanlarında Havza Koruma Planı Uygulama Programında tanımlanan sürelerde iyi tarım uygulamalarına geçilecektir. Rehabilite edilecek veya gelecekte oluşturulacak tarım alanlarında, İl Tarım Müdürlüklerinin görüşleri doğrultunda organik tarıma uygun bitki çeşitler seçilecek ve organik tarım uygulamasına geçilecektir. d) Bu alanın rekreasyon ve piknik amacıyla kullanılmasına dönük kamu yararlı, sökülebilirtakılabilir malzemeden oluşan, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe, açık spor alanları yapılara, yeşil alan, çocuk bahçesi, gezinti ve günübirlik tesis alanlarına izin verilir. Bu yapılardan kaynaklı atık suları, "Sağlık Bakanlığının Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, en yakın atık su artıma tesisine taşınır. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton kaplama kullanılamaz. e) Bu alanda sanayi kuruluşlarına ve turzim tesisine izin verilmez. f) Bu alanda yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez. g) Zorunlu hallerde, imar planı gereği yapılacak yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine gerekli tedbirlerin alınması şartı ile izin verilir. h) Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile izin verilir. Sadece, halkın zati ihtiyacı karşılayacak olan hayvan sayısına göre kontrollü otlatmaya izin verilir.

11 Sayfa/Toplam Sayfa: 11 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 i) Köy yerleşim alanları dışında, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında bulunan alanlarda yalnızca toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesislere, 3194 sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği nin 6.Bölüm ünde belirtilen esaslara göre izin verilir. j) Köy yerleşik alanları sınırları içinde köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sadece sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, cami, okul, spor alanı, harman yeri, pazaryeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, vb...) için yapılaşma koşulları 3194 sayılı imar kanunu ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ilgili idarece yapılır. k) Bu alanda bulunan köylerde doğal nüfus artışı nedeniyle köy yerleşik alan sınırı dışında yeni yapılaşma alanlarına ihtiyaç duyulması halinde, bu köylerin gelişme ihtiyacı, ilgili mevzuatlar çerçevesinde yakın mesafeli havza koruma alanında karşılanır. Bu alanda köy yerleşim alanı dışında bulunan, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu na ve İmar Mevzuatına aykırı veya ruhsatsız yapılara izin verilmez. l) Köy yerleşik alanı sınırları içinde, sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar için yerel halkın doğal nüfus artışı ile oluşacak barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanunu 27. Maddesinde tanımlanan esaslar dahilinde kalınmak kaydı ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 5. Bölümdeki esaslara göre uygulama yapılır. m) Bu alanda tarım arazilerinde yapılacak olan ifraz uygulamaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlükleri nin yürütülen ve yürütülecek olan tarımsal faaliyetin ekonomik verimliliğinin sürdürülebilirliği hususunda uygun görüş alınmak kaydı ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ndaki esaslar dahilinde kalınmak kaydıla izin verilir. İfraz uygulaması yapılan alanlarda toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri hariç hiçbir tarımsal yapıya izin verilmez. Bu alanlarda yeni yerleşim alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. n) Belediye Sınırı ve Belediye Mücavir Alan sınırları içinde, Atatürk Baraj Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hükümlerinin ilan tarihinden önce ilgili idarece onanmış uygulama imar planı hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır. Uygulama imar planı olmayan yerlerde yeni yapılaşmaya izin verilmez. Ancak ilgili mevzuat uyarınca köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfuslarına ihtiyaç olan alan konu edilebilir.

12 Sayfa/Toplam Sayfa: 12 / 14 Güncelleştirme Sayısı: Yakın Mesafeli Havza Koruma Alanı Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, Göl Koruma Alanından itibaren 4000 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde göl koruma alanı havza sınırında son bulur ve bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir. a) Bu alanda katı ve tehlikeli atık dökümüne, atıkların depolanmasına ve bertarafına izin verilmez. Mevcut sahalar rehabilite edilerek kapatılır. Oluşan sızıntı suları Havza Koruma Planı nda belirtilen şekilde bertaraf edilir. b) Mecburi teknik tesisler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında, bu alanda hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülmesine izin verilmez. Bu atıkların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne göre bertarafı sağlanır. c) Bu alanda yeni sanayi kuruluşlarına izin verilmez. Mevcut sanayi tesisleri kapasite artırımına gidemez veya üretim faaliyetinde değişiklik yapamaz. Bu tesisler atık sularını EK - D: Deşarj Standartları ekinde verilen standartları sağlayacak şekilde arıtmakla yükümlüdür. d) Bu alanda mevcut tarım alanlarında Havza Koruma Planı Uygulama Programında tanımlanan sürelerde iyi tarım uygulamalarına geçilecektir. e) Bu koruma alanı içerisinde, maden kanunda belirtilen 2000 metrelik mesafeden itibaren sağlık açısından sakınca bulunmayan, mevcut su kalitesinin bozulmasına olumsuz etkisi olmayan, SKKY Tablo 7'de belirtilen standartlar sağlanmadan alıcı ortama doğrudan su deşarj edilmemesi şartıyla, çevresel etki değerlendirme raporuna göre çevre ve insan sağlığına zarar vermeyeceği bilimsel ve teknik olarak belirlenmiş, ilgili komisyonlarca uygun görülmüş maden arama, ön işletme ve işletme faaliyetlerine izin verilir. f) Köy yerleşim alanları dışında, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında bulunan alanlarda yalnızca toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, mandıra, arıhaneler ve un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesislere, 3194 sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği nin 6.Bölüm ünde belirtilen esaslara göre izin verilir. İlgili tesislerin üretiminden kaynaklanacak atık sular, ancak teknik usuller

13 Sayfa/Toplam Sayfa: 13 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 tebliğinde verilen sulama suyu kalite kriterlerine uygun olarak arıtıldıktan sonra sulamada kullanılabilir. g) Bu alanda yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları, ilgili TSE standartlarına (TS-12820) göre uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. İzin verilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi v.b faaliyetlere ve bu faaliyetlerde bulunan diğer hiçbir tesise izin verilmez. h) Bu alan içerisinde, Çevre Düzeni Planı ve plan kararlarında belirlenmek kaydı ile 4957/2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, turizm tesislerin yapımına, bu tesislerden kaynaklı tüm sıvı atıklar azot ve fosfor giderimi sağlayacak şekilde Havza Koruma Planında verilen tabloda belirtilen deşarj standartlarına uyulmak şartı ile izin verilir. i) Bu alanda tarım arazilerinde yapılacak olan ifraz uygulamaları Tarım İl Müdürlükleri nin yürütülen ve yürütülecek olan tarımsal faaliyetin ekonomik verimliliğinin sürdürülebilirliği hususunda uygun görüş alınmak kaydı ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ndaki esaslar dahilinde kalınmak kaydıla izin verilir. İfraz uygulaması yapılan alanlarda toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri hariç hiçbir tarımsal yapıya izin verilmez. j) Göl yeşil kuşaklama ve göl koruma alanında bulunan köylerde doğal nüfus artışı nedeniyle yeni yapılaşma alanlarına ihtiyaç duyulması halinde, bu köylerin gelişme ihtiyacı; bu koruma alanı içinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde bu alanda karşılanır. k) Bu koruma alanında köy yerleşik alan sınırları dışında kalan yerleşimlerde 3194 sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ve 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu nda belirtilen hususlar doğrultusunda ilgili idarece imar mevzuatına uygun olarak iskâna izin verilir. l) Belediye sınırı ve Belediye Mücavir Alan sınırları içinde mevcut onaylı uygulama imar planı hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır. 5.6 Uzak Mesafeli Havza Koruma Alanı Yakın mesafeli havza koruma alanından itibaren havza sınırına kadar olan alandır. Bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir. a) Bu alanda hayvansal atıkların kompostlaştırılması şartı ile entegre tesis niteliğinde hayvancılık işletmelerine izin verilir. Bu işletmelerde oluşacak atık suların İl Tarım Müdürlüklerinin

14 Sayfa/Toplam Sayfa: 14 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 görüşleri doğrultusunda tarımda kullanılması zorunludur. Bu işletmeler dışında sadece evsel nitelikli atık su üreten veya kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atıksu oluşturmayan yeni sanayi kuruluşlarına izin verilir. b) Bu alanda sadece Çevre Düzeni Planı ve plan kararlarında belirlenen Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi Bölgeleri ne (OSB) yukarıda izin verilen sanayilerden oluşmaları şartıyla izin verilir. Yeni kurulacak olan KSS ve OSB ile atık su altyapı tesislerinin eş zamanlı devreye girmesi zorunludur. c) Bu alanda mevcut bulunan OSB, KSS ve tekil sanayi tesislerinin faaliyetlerini sürdürmelerine atık sularını EK - D: Deşarj Standartları ekinde verilen standartları sağlayacak şekilde arıtmaları şartıyla izin verilir. d) Bu alanda düzenli katı atık deponi sahaları ve bertarafı tesisleri ile katı atık aktarma istasyonlarına, Bakanlığın uygun görüşü alınarak ve Havza Koruma Planında tanımlanmış olan gerekli şartlara uygun olmak koşuluyla izin verilir. e) Bu alanda hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülecek alanlar havza koruma planında tanımlandığı şekliyle ilgili belediyeler ve İl Çevre ve Orman Müdürlükleri nin görüşü alınarak belirlenir. Öncelikli olarak havza koruma planında önerilen düzenli depolama sahaları kullanılır. f) Bu alanda TSE standartlarına uygun olarak düzenlemesi yapılan yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına izin verilir. g) Bu alanda, Çevre Düzeni Planı ve plan kararlarında belirlenen ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde iskana izin verilir. h) Turizme yakın mesafeli havza koruma alanında belirtildiği şekilde izin verilir. 6 ÖZEL HÜKÜMLERİN PERİYODİK DEĞERLENDİRİLMESİ Özel hüküm çalışmaları havzanın hassasiyetinden dolayı özellikle havza koruma planında önerilen program dahilinde yapılacak olan altyapı çalışmaları ve izleme sonuçlarının değerlendirmesine göre Bakanlık tarafından havza koruma planı ve bu hükümler gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI

ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI ASKİ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMALARI Kurum olarak, İlimize içme ve kullanma suyu temin edilen su kaynaklarını koruma çalışmalarımız, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

YÖNETMELİK İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK 28 Ekim 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30224 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İÇME KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

İÇME KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK İÇME KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ankara İline

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

KARACAÖREN ( BARAJ GÖLLERİ HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

KARACAÖREN ( BARAJ GÖLLERİ HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Burdur 21 Mart 2016 Sayfa 5 (6. Sayfadan Devam) KARACAÖREN 1-2 BARAJ GÖLLERİ HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25818 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK: MADDE: 1) Bu yönetmelik 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev yetki

Detaylı

Kentsel Atıksu Yönetimi

Kentsel Atıksu Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK K BAKANLIĞI Kentsel Atıksu Yönetimi Buğçe e DOĞAN ÇİMENTEPE Çevre ve Şehircilik Uzmanı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü 07-10 Haziran 2012 - İstanbul Sunumun İçeriği Bakanlığımızın

Detaylı

4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı

4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı 4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı 22.07.2008 / 28.08.12760 Dünya, önündeki ciddi su krizini tartışır,

Detaylı

Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesislerinin İmar ve Kıyı Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi. Özet. Abstract

Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesislerinin İmar ve Kıyı Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi. Özet. Abstract Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesislerinin İmar ve Kıyı Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi Gamze ÖZER, Y.Şehir Plancısı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, gamzeo@bayindirlik.gov.tr Emre ÖĞMEN, Y.Şehir

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

1 HAVZA KORUMA PLANI ADIMLARI

1 HAVZA KORUMA PLANI ADIMLARI 2. Orta Vade Uzun vade 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 Uygulayıcı 1 HAVZA KORUMA PLANI ADIMLARI 1.1 KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ AAT Revizyon ve İnşaatların Tamamlanması Mevcut Revizyon Gerekli Görülen

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde l.

Detaylı

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi :

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi : KIYI KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 17.04.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20495 Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.4.1990 Sayı: 20495 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1- Aydın İli hudutları içerisinde tüm yerleşim birimlerine içme ve kullanma suyu sağlayacak önemli yüzeysel su kaynaklarında

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ

10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ TR41 Bölgesi 2008 2010 10. ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 10.1. Atık İstatistikleri 10.1.1. Belediye- Atık Hizmeti Verilen Nüfus ve Atık Miktarı 2008,2010 Toplam nüfus Belediye Anket uygulanan Anket uygulanan Atık

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. Ergene Havzası Koruma Eylem Planı 15 başlıktan meydana gelmektedir. ERGENE HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1. Dere yatakları temizleniyor, 2. Belediye AAT leri DSİ tarafından inşa ediliyor, 3. Islah Organize

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR

KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR KENTSEL SU YÖNETĠMĠNDE ÇAĞDAġ GÖRÜġLER VE YAKLAġIMLAR Dr. Canan KARAKAġ ULUSOY Jeoloji Yüksek Mühendisi 26-30 Ekim 2015 12.11.2015 Antalya Kentsel Su Yönetiminin Evreleri Kentsel Su Temini ve Güvenliği

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ TÜRKİYE DE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Y Genel MüdürlM rlüğü Nisan 2010 Ankara ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre ve Orman Bakanlığı : Politika ve prensipleri belirleme, Mevzuat

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların

Detaylı

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI YILLAR

SUSURLUK HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI YILLAR 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2030 2031-2040 ÇOB, DSİ, İB, Valilikler,

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

SEYHAN HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI

SEYHAN HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI İŞ PROGRAMI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, HSA/ÇİB Üniversiteler, TÜBİTAK ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 17.12.2015 1 2 o Evsel, endüstriyel,

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I R. Gazete No. 27274 R.G. Tarihi: 30.6.2009 Çevre ve Orman Bakanlığından: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I Amaç, Kapsam,

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

SAHİL VE PLAJLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SAHİL VE PLAJLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SAHİL VE PLAJLARIN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR AMAÇ Madde 1- Sahil şeritlerinin ve plajların, doğal ve kültürel özelliklerini korumak, bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarını

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ ÖZEL HÜKÜM PROJELERİ Eğirdir Beyşehir Karacaören Alt Havzaları ÖH Alanları Atatürk Baraj Gölü ÖH Alanı Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için; İçme suyu kaynaklarının

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R.Gazete No. 25687 R.G. Tarihi: 31.12.2004 Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 13.02.2008 Tarih 26786 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişiklikler işlenmiştir.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 2011 2012 2013 2014

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 2011 2012 2013 2014 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ K A R A R Anayurt Mahallesi 996 parsel ve çevresini kapsayan hayvancılık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 52 sayılı

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ TEKIRDAĞ İLI, TÜRKMENLI GÖLETI İÇME SUYU HAVZASıNı ETKILEYEN UNSURLARıN TESPITI VE HAVZANıN KORUNMASıNA YÖNELIK YAPıLMASı GEREKENLER ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME Sema KURT Tekirdağ

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığından. Resmi Gazete Tarihi:31/12/2004

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığından. Resmi Gazete Tarihi:31/12/2004 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi:31/12/2004 Resmi Gazete Sayısı:25687 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama Taslak 24.11.2014 Mesut GÖLBAŞI Ersin AKILLI Hüseyin AYDIN Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı