TÜBİTAK MAM ÇE 1 AMAÇ KAPSAM ve HUKUKİ DAYANAK TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER ÖZEL HÜKÜMLER... 5

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK MAM ÇE 1 AMAÇ... 2. 2 KAPSAM ve HUKUKİ DAYANAK... 2 3 TANIMLAR... 2 4 GENEL HÜKÜMLER... 3 5 ÖZEL HÜKÜMLER... 5"

Transkript

1 Sayfa/Toplam Sayfa: 1 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ KAPSAM ve HUKUKİ DAYANAK TANIMLAR GENEL HÜKÜMLER ÖZEL HÜKÜMLER Rezervuar (Baraj Gölü Aynası) Göl Yeşil Kuşaklama Alanı Urfa Tüneli Koruma Bölgesi: Su Alma Yapısı Mutlak Koruma Bölgesi: Su Alma Yapısı Koruma Bölgesi: Ekolojik Açıdan Öncelikli Koruma Bölgesi: Göl Koruma Alanı Yakın Mesafeli Havza Koruma Alanı Uzak Mesafeli Havza Koruma Alanı ÖZEL HÜKÜMLERİN PERİYODİK DEĞERLENDİRİLMESİ... 14

2 Sayfa/Toplam Sayfa: 2 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 1 AMAÇ İçme ve kullanma suyu temin edilen Atatürk Baraj Gölü nün mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir olması sağlanarak, havzadaki mevcut tüm faaliyetlerin düzenlenmesini sağlamaktır. 2 KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK Bu Özel Hükümler Atatürk Baraj Gölü ve havzasını kapsar, bu alan dışında geçerli değildir. Atatürk Baraj Gölü ve Havzası için belirlenen bu Özel Hükümler 2872 Sayılı Çevre Kanunu na dayanılarak çıkartılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin 16. maddesi gereğince hazırlanmıştır. 3 TANIMLAR Alıcı ortam: Atık suların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi, Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, Bakım: Sadece yapının yaşamını sürdürmesini amaçlayan, tasarımda, malzemede, yapı dokusunda, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen müdahaleleri, Barınma İhtiyacı: Mevcut köy yerleşim sınırları içinde, yerel halkın toplumsal, kültürel ve ekonomik yapısı gereği ihtiyaç duyulan minimum konut / yerleşim niteliğini ve büyüklüğünü, Emniyet şeridi: Boru hattı güzergâhı boyunca tanımlanan emniyet mesafesini içeren alanı, Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksular, Erozyona Hassas Alanlar: Havza Koruma Planı'nda tanımlanan erozyona karşı hassas alanları kapsar Filtrasyon şeritleri: Yüzeysel akış sularında bulunan kirleticilerin bitkiler tarafından filtre edilmesi ve yüzeysel akış suyunun infiltrasyonu amacıyla tasarlanan düzenli olarak derecelendirilmiş ve içerisinde doğal bitki örtüsü, çalılık veya sonradan amenajman çalışmalarıyla yoğun olarak bitkilendirilmiş alanlar, Göl Koruma Alanı: Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, Göl Yeşil Kuşaklama Alanından itibaren 900 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde göl koruma alanı havza sınırında son bulur. Göl Yeşil Kuşaklama Alanı: Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, maksimum su kotundan (542 m) itibaren göl çevresinde 100 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde göl yeşil kuşaklama alanı havza sınırında son bulur. Günübirlik Tesis Alanları: Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen, duş-wc, gölgelik, soyunma kabini, yeme-içme, eğlence ve açık spor alanları vb. olanakları günübirlik olarak sağlayan alanlar, İyi tarım uygulamaları: Çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ile sürdürebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim modelini ve uygulamalarını,

3 Sayfa/Toplam Sayfa: 3 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 Kanal dışı sulak alan sistemi: Herhangi bir drenaj kanalı, dere veya akarsudan belirli bir miktarda kirlenmiş suyun alınarak amaca uygun arıtımı için kanal, dere veya akarsu yanındaki uygun bir arazide sulak alan sistemi inşa edilerek arıtılmış suyun tekrar ana su yatağına verildiği mühendislik yapılarıdır. Kanal içi sulak alan sistemi: Herhangi bir drenaj kanalı veya derenin uygun bir mühendislik yöntemiyle içerisinde bitkilerin yer aldığı bir arıtma sistemine dönüştürülmüş halini, Köy yerleşik alanı ve civarı: Köy ve mezraların ibadet yeri, köy konağı gibi köy ortak yapıları ile köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar tarafından, yapımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş yapıların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarından geçirilen çizginin içinde kalan alan köy yerleşik (meskun) alanını; bu çizgi ile 100 m. dışından geçirilecek olan, valiliklerce tespit edilerek il idare kurulunca karara bağlanan sınırın içinde kalan alanı, Onarım: Sadece yapının yaşamını sürdürmesi amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektiren müdahaleleri Organik tarım: Üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimini, Urfa Tüneli Koruma Alanı: Bölgenin ekolojik açıdan korunması gereken öncelikli alan özelliği, rezervuarın hidrodinamik yapısı ve su alma noktasının stratejik önemi dikkate alınarak belirlenen koruma bölgesidir. Uzak mesafeli havza koruma alanı: Yakın mesafeli havza koruma alanından itibaren havza sınırına kadar olan alandır. Yakın mesafeli havza koruma alanı: Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, Göl Koruma Alanından itibaren 4000 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde yakın mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur. Yapay sulak alan sistemi: Atık suların bitki, toprak ve çeşitli dolgu materyalleri kullanarak arıtıldığı mühendislik yapılarını İfade eder. 4 GENEL HÜKÜMLER a) Baraj gölü maksimum su kotu 542,00 metredir. b) Bu hükümler Çevre Düzeni Planı ve Plan hükümlerine aynen işlenir. c) Özel hükümlerde yer almayan hususlar ile ilgili olarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. d) Havza içinde bulunan devlete, belediyelere ve kamuya ait araziler koruma alanları için verilen kısıtlamalara tabidir.

4 Sayfa/Toplam Sayfa: 4 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 e) Havzadaki yerleşimlerden kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular ekte verilen deşarj standartları uygulanacaktır. f) Havza genelinde her türlü faaliyet sonucu oluşan atıksular için çevresel altyapı önerileri ve noktasal ve yayılı kirliliğin bertarafı, Havza Koruma Planında önerilen yöntemler ve sürelerde tamamlanacaktır. Bu altyapı çalışmaları tamamlanmadan yapılaşmaya izin verilmez. Hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanacak atık suların kanalizasyon sistemlerine deşarjı yasaktır. g) Havza Koruma Planında önerilmiş olan arıtma ve kanalizasyon sistemleri inşası eş zamanlı yürütülecektir. h) Havza genelinde kimyasal ayrıştırıcılar yada benzeri kullanılarak yapılacak maden zenginleştirme tesisine ve işlemine izin verilmez. i) Havza genelinde tüm köyler için Köy Yerleşim Alan Sınırı ve Civarı rezervuara en yakın olanlardan başlamak üzere ilgili idarece belirlenir. j) Havza genelinde yeni yapılacak sulama sistemlerinde kapalı sistem ve su saati uygulamalarına öncelik tanınacaktır. k) Havza genelinde, zirai mücadele ilaçları (pestisit) kullanımı yerine biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin kullanımı teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Havzada iyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile tarımda erozyonu azaltıcı metotlar Havza Koruma Planı nda belirtilen şekilde uygulanmalıdır. l) Havza genelinde hayvansal atıkların İl Tarım Müdürlüğü görüşleri doğrultunda tarımda kullanımı sağlanır. m) Erozyona hassas alanlarda Havza Koruma Planı'nda belirtilen önlemler alınır. Havza genelinde erozyonu azaltıcı yöntemlerin uygulanması esastır. n) Havza genelinde akar derelerde havza koruma planında belirtilen sulak alan sistemleri inşa edilir, kuru derelerde ise erozyon önleme tedbirleri alınır. Bu sistemler ve tedbirler için DSİ nin görüşleri doğrultusunda uygulamaya geçilecektir. o) Havza genelinde tarımsal ve endüstriyel faaliyetler ile akaryakıt ve gaz dolum istasyonların ve olası diğer tüm faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeli atıklar, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak bertaraf edilecektir.

5 Sayfa/Toplam Sayfa: 5 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 p) Havzadaki tüm düzensiz katı atık depolama sahaları havza koruma planında belirtilen esaslar doğrultusunda rehabilite edilerek kapatılacaktır. Düzensiz katı atık sahaları ve sanayi alanları için önerilen ıslah ve rehabilitasyon projeleri, havza koruma planında belirtilen şekilde ve sürelerde tamamlanacaktır. r) Havza genelinde yeni ekolojik koruma alanlar Havza Koruma Planı Uygulama Programında belirtilen sürelerde belirlenir. s) Havzayı kirlilik kaynağı olarak etkileyen Karakaya Baraj Gölü Havzası nda Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ilgili hükümlerinin uygulanmasının izleme ve kontrolü yapılacaktır. Çevre Mevzuatında belirtilmiş olan süreler dahilinde nüfusa göre önerilen arıtma tesisleri inşası ve işletilmesi Karakaya Baraj Gölü Havzası için öncelikli programa alınır. 5 ÖZEL HÜKÜMLER 5.1 Rezervuar (Baraj Gölü Aynası) a) 542,00 metre kotunun altında kalan tapulu şahıs arazileri içme ve kullanma suyu kullanan idarece yapılacak bir program dahilinde kamulaştırılır. Kamulaştırma yapılıncaya kadar bu alanlara hiçbir faaliyete izin verilmez. b) 542,00 metre kotunun altında hazine adına kayıtlı olan alanlarda hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu alanda hazine arazisi satışı yapılmaz. c) Gölde çalışmasına izin verilen güvenlik, su ürünleri çıkarılması, balıkçılık faaliyetleri için kullanılan ve akaryakıt ile çalışan araçlardan oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun göle boşaltılması yasaktır. d) Rezervuar içerisinde kaçak balıkçılığı önlemek amacı ile balıkçılık faaliyetlerini yapabilmek için su ürünleri kooperatiflerine üyelik zorunludur. e) Gölde faaliyette bulunmak üzere dışarıdan getirilen her türlü su taşıtına, istilacı ve/veya zararlı türlerin taşınımının önlenmesi amacı ile gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması zorunludur. f) Atatürk Baraj Gölü nde minimum su kotundaki rezervuar alanının %0,1 ine kadar alanda su ürünleri yetiştiriciliğine izin verilebilir.

6 Sayfa/Toplam Sayfa: 6 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 g) Baraj gölü içerisinde ekoturizme ve motorsuz su sporlarının yapılmasına Devlet Su İşleri nin (DSİ) uygun görüşü doğrultusunda izin verilir. Motorlu su sporları yalnızca ulusal ve uluslararası müsabakalar için DSİ nin uygun görüşü doğrultusunda serbest bırakılabilir. h) Yüzme ve balık tutma ihtiyaçları için kıyı morfolojisine zarar vermeyecek şekilde yüzer ya da ahşap kazıklı iskele yapıları teşkil edilir. Bu faaliyetler için kıyıda dalga etkisini azaltmak için dalgakıran, mendirek gibi kıyıda katı madde hareketini engelleyici yapılar yapılamaz. i) Rezervuar içerisine hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülmesine izin verilmez. 5.2 Göl Yeşil Kuşaklama Alanı Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, maksimum su kotundan (542,00 m) itibaren göl çevresinde 100 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde göl yeşil kuşaklama alanı havza sınırında son bulur ve bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir. a) Bu alanda hazine adına kayıtlı olan alanlarda hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu alanda hazine arazisi satışı yapılmaz. b) Bu alanda bulunan ağaç ve tüm bitki türleri olduğu gibi korunur, çıplak alanlar ağaçlandırılır. Tarım İl Müdürlükleri nin önerileri doğrultusunda tarım alanlarında dikilecek bitkiler Havza Koruma Planı nda belirtilen kapari, badem, salep orkidesi, dut, baharat bitkileri, aromatik ecza bitkileri gibi ekonomik değeri yüksek olan bitki türlerinin arasından seçilir ve bu türlerin yetiştirilmesi teşvik edilir. c) Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile izin verilir. Bu alanda toprak sürümü, ot biçilmesi, otlatmaya izin verilmez. d) Bu alanda izin verilen yapılardan veya faaliyetlerden kaynaklı atık sular, Sağlık Bakanlığı nın "Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki foseptiklerde toplanarak, en yakın atık su arıtma tesisine taşınarak bertarafı sağlanacaktır. e) Köy yerleşim sınırları içerisinde yeni asfalt çalışmaları yapılmasına izin verilmez. Bu alanlarda kilit parke veya yağmur suyunu drene eden kaplama malzemeleri kullanılır. f) Bu alanda her türlü katı ve tehlikeli atık ve artıkların dökümüne, depolanmasına ve bertarafına izin verilmez. g) Mecburi teknik tesisler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında, bu alanda hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülmesine izin

7 Sayfa/Toplam Sayfa: 7 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 verilmez. Bu atıkların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne göre bertarafı sağlanır. h) Bu alanda hiçbir sanayi kuruluşuna ve turizm tesisine izin verilmez. i) Bu alanda yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına, kimyasal madde depolarına izin verilmez. Bu alanda bulunan mevcut akaryakıt istasyonları kapatılır. j) Bu alanda; yeşil alan, çocuk bahçesi, gezinti alanları, plaj ve piknik yerleri ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik te tanımlanan rekreaktif alanlara ve yaya yollarına izin verilir. Bu sahalar baraj kretine 500 metreden daha yakın olamaz. Bu alanda yapılacak olan düzenlemelerde beton kaplama kullanılamaz ve bu alanları düzenlemek amacıyla doldurma ve kurutma işlemi yapılarak arazi kazanılamaz. Bu alanda yapay plaj alanı oluşturulamaz. k) Bu alandaki plajlarda su atık su altyapıları ile sökülebilir - takılabilir malzemeden oluşan ahşap - prefabrik çay ocağı veya kantin, soyunma - giyinme kabini dışında yapıya izin verilmez. Bu tesisler için yapılacak olan düzenlemelerde beton kaplama kullanılamaz ve yapıların kapalı kısımlarının toplam alanı 100 m 2 yi geçemez. l) Bu alandaki mevcut yapılarda fen ve sağlık kurallarına uygun gereken onarım ve bakımlar, günümüz yapı teknikleri ve malzemeleri kullanılarak yapılabilir. m) Bu alanda Köy yerleşik alanları imar planları yapılarak genişletilemez. n) Köy yerleşim alanları dışında, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında bulunan alanlarda yalnızca toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesislerine izin verilir. o) Köy yerleşik alanı sınırları içinde, sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar için yerel halkın barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanunu 27. Maddesinde tanımlanan esaslar dahilinde kalınmak kaydı ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 5. Bölümdeki esaslara göre uygulama yapılır. Ancak, bu alanda bulunan köy yerleşik alan sınırlarına dahil alt mahallelerde meskun doku korunur. p) Bu alanda bulunan köylerde doğal nüfus artışı nedeniyle köy yerleşik alan sınırı dışında yeni yapılaşma alanlarına ihtiyaç duyulması halinde, bu köylerin gelişme ihtiyacı, ilgili mevzuatlar çerçevesinde yakın mesafeli havza koruma alanında karşılanır. Bu alanda köy yerleşim alanı dışında bulunan, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu na ve İmar Mevzuatına aykırı veya ruhsatsız yapılara izin verilmez.

8 Sayfa/Toplam Sayfa: 8 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 r) Bu alanda Belediye Sınırı ve Belediye Mücavir Alan sınırları içinde, Atatürk Baraj Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hükümlerinin ilan tarihinden önce ilgili idarece onanmış imar planlarında yoğunluk arttırıcı veya kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. Uygulama imar planı olmayan yerlerde yeni yapılaşmaya izin verilmez. 5.3 Urfa Tüneli Koruma Bölgesi: Bölgenin ekolojik açıdan korunması gereken öncelikli alan özelliği, rezervuarın hidrodinamik yapısı ve su alma noktasının stratejik önemi dikkate alınarak belirlenen koruma bölgesidir. Urfa Tüneli Koruma Bölgesi; su alma yapısı koruma ve su alma yapısı mutlak koruma bölgeleri ile ekolojik açıdan öncelikli koruma bölgesinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu alt bölgelere ait tanımlar ve ilgili hükümler aşağıda verilmiştir Su Alma Yapısı Mutlak Koruma Bölgesi: Stratejik bir nokta olan Urfa Tüneli su alma yapısını ve yakınında bulunan Bozova Sulama Tüneli giriş yapılarını, rezervuar içerisinden kaynaklanabilecek risk unsurlarının Urfa Tüneli girişini ve etki alanındaki Harran Ovası, Mardin Ovası ve Şanlıurfa şehir merkezini etkilemesine karşı korumak amacı ile belirlenen alandır. Bu alan Urfa Tüneli su alma noktası merkez olmak üzere 7200 metre yarıçaplı bir güvenlik çemberi ile baraj maksimum su seviyesini belirleyen sınırlar arasında kalan su alanıdır. Bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir; a) Bu alanda akaryakıtla çalışan su araçlarının kullanımına yalnızca güvenlik ve acil müdahale gerektiren durumlarda izin verilebilir. Bu amaçla kullanılacak araçlarda oluşabilecek her türlü atık su ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile içme ve kullanma suyu rezervuarına boşaltılması yasaktır. b) Bu alan içinde bulunan rezervuar kıyı bölgesinde yüzme, balık tutma, avlanma, piknik yapma, plaj ve mesirelik alan oluşturmaya ve benzeri hiçbir faaliyete izin verilmez. c) İçme suyu alma yapısına en az 1000 metreden daha yakın olan alanlarda ve bu yapıların bulunduğu koylarda su ürünleri yetiştiriciliği yapılamaz. Ancak bu koylarda Tarım İl Müdürlüğü nün uygun görüşü ile eğitim ve araştırma amaçlı su ürünleri yetiştiriciliği yapılabilir Su Alma Yapısı Koruma Bölgesi: Stratejik bir nokta olan Urfa Tüneli su alma yapısını ve yakınında bulunan Bozova Sulama Tüneli giriş yapılarını, kaza sonucu oluşabilecek petrol kirliliği ve diğer risk unsurlarına karşı korumak ve etkin biçimde müdahale edebilmek amacı ile belirlenen alandır. Bu alan, petrol sızıntısı etki alanında bulunan kıyı havzalarının rezervuar ile boru hatları emniyet şeridi (100 metre) arasında kalan bölge,

9 Sayfa/Toplam Sayfa: 9 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 boru hatları emniyet şeridi ve sulama tüneli etrafındaki kıyı havzalarından oluşur. Bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir; a) Bu alan içinde boru hatları ile kesişen dere yataklarında DSİ nin uygun görüşü ile Havza Koruma Planında açıklanan önlemler alınır. b) Bu alan içinde bulunan rezervuar kıyı bölgesinde günübirlik kullanım amacıyla ile sökülüp - takılabilir malzemeden oluşan ahşap-prefabrik çay ocağı veya kantin, gezi parkurları, kuş gözlem kuleleri ve yürüyüş yollarına ait planlanan projelere, ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda izin verilir. c) Köy yerleşik alanı sınırları içinde, sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar için yerel halkın barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanunu 27. Maddesinde tanımlanan esaslar dahilinde kalınmak kaydı ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 5. Bölümdeki esaslara göre uygulama yapılır. Ancak, bu alanda bulunan köy yerleşik alan sınırlarına dahil alt mahallelerde meskun doku korunur. Uygulama imar planı olmayan yerlerde yeni yapılaşmaya izin verilmez Ekolojik Açıdan Öncelikli Koruma Bölgesi: Hassas kara ve kıyı ekosistemleri ve bu sistemleri destekleyen kumul, kumsal, çalılık, ağaçlık, orman, çayır ve mera alanları gibi yaşam alanlarının oluşturduğu bölgedir. Özellikle su kuşlarının yoğun ve toplu olarak kuluçka yaptığı alanlar ile nadir ve nesli tehlikedeki canlı türlerinin (örn. Yumuşak Kabuklu Fırat Kaplumbağası Rafetus Euphraticus) önemli üreme bölgeleri ve habitatlarını içermektedir. Bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir; a) Bu alanın ekolojik karakterinin korunması esastır. b) Mevcut ağaç ve tüm bitki türleri olduğu gibi korunur. c) Ekolojik karakteri bozacak şekilde ağaç kesimi, turistik tesis ve yapılaşmaya izin verilmez. d) Yalnızca günübirlik kullanım amacıyla ile sökülüp - takılabilir malzemeden oluşan ahşapprefabrik çay ocağı veya kantin, gezi parkurları, kuş gözlem kuleleri, balıkçı tekneleri için yüzer veya ahşap kazıklı iskele ve yürüyüş yollarına ait planlanan projelere, alanın ekolojik yapısının etkilenmemesi koşulu ile Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda izin verilir. e) Coğrafi özellikler, topoğrafya ve zemin şartları nedeniyle yerleşim ve kentsel gelişim alanları bu bölgede kalan yerleşim yerlerinin, gerektiği durumda gelişimi için bu koruma bölgesi detay sınırları ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.

10 Sayfa/Toplam Sayfa: 10 / 14 Güncelleştirme Sayısı: Göl Koruma Alanı Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, Göl Yeşil Kuşaklama Alanından itibaren 900 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde göl koruma alanı havza sınırında son bulur ve bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir. a) Mecburi teknik tesisler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında, bu alanda hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülmesine izin verilmez. Bu atıkların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne göre bertarafı sağlanır. b) Bu alanda katı ve tehlikeli atık dökümüne, atıkların depolanmasına ve bertarafına izin verilmez. Mevcut sahalar rehabilite edilerek kapatılır. Oluşan sızıntı suları Havza Koruma Planı nda belirtilen şekilde bertaraf edilir. c) Bu alanda mevcut tarım alanlarında Havza Koruma Planı Uygulama Programında tanımlanan sürelerde iyi tarım uygulamalarına geçilecektir. Rehabilite edilecek veya gelecekte oluşturulacak tarım alanlarında, İl Tarım Müdürlüklerinin görüşleri doğrultunda organik tarıma uygun bitki çeşitler seçilecek ve organik tarım uygulamasına geçilecektir. d) Bu alanın rekreasyon ve piknik amacıyla kullanılmasına dönük kamu yararlı, sökülebilirtakılabilir malzemeden oluşan, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe, açık spor alanları yapılara, yeşil alan, çocuk bahçesi, gezinti ve günübirlik tesis alanlarına izin verilir. Bu yapılardan kaynaklı atık suları, "Sağlık Bakanlığının Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanarak, en yakın atık su artıma tesisine taşınır. Bu alanlarda yapılacak olan düzenlemelerde beton kaplama kullanılamaz. e) Bu alanda sanayi kuruluşlarına ve turzim tesisine izin verilmez. f) Bu alanda yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez. g) Zorunlu hallerde, imar planı gereği yapılacak yolların bu alandan geçecek olan kısımlarında sadece ulaşımla ilgili işlevlerine gerekli tedbirlerin alınması şartı ile izin verilir. h) Bu alanda hayvancılık faaliyetlerine yerleşik halkın zati ihtiyacını karşılamak amacı ile izin verilir. Sadece, halkın zati ihtiyacı karşılayacak olan hayvan sayısına göre kontrollü otlatmaya izin verilir.

11 Sayfa/Toplam Sayfa: 11 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 i) Köy yerleşim alanları dışında, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında bulunan alanlarda yalnızca toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesislere, 3194 sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği nin 6.Bölüm ünde belirtilen esaslara göre izin verilir. j) Köy yerleşik alanları sınırları içinde köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sadece sosyal ve ticari tesisler (köy konağı, cami, okul, spor alanı, harman yeri, pazaryeri, sağlık ocağı, sağlık evi, PTT, karakol, vb...) için yapılaşma koşulları 3194 sayılı imar kanunu ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ilgili idarece yapılır. k) Bu alanda bulunan köylerde doğal nüfus artışı nedeniyle köy yerleşik alan sınırı dışında yeni yapılaşma alanlarına ihtiyaç duyulması halinde, bu köylerin gelişme ihtiyacı, ilgili mevzuatlar çerçevesinde yakın mesafeli havza koruma alanında karşılanır. Bu alanda köy yerleşim alanı dışında bulunan, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu na ve İmar Mevzuatına aykırı veya ruhsatsız yapılara izin verilmez. l) Köy yerleşik alanı sınırları içinde, sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar için yerel halkın doğal nüfus artışı ile oluşacak barınma ihtiyacını karşılamak amacı ile 3194 sayılı İmar Kanunu 27. Maddesinde tanımlanan esaslar dahilinde kalınmak kaydı ile Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği 5. Bölümdeki esaslara göre uygulama yapılır. m) Bu alanda tarım arazilerinde yapılacak olan ifraz uygulamaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlükleri nin yürütülen ve yürütülecek olan tarımsal faaliyetin ekonomik verimliliğinin sürdürülebilirliği hususunda uygun görüş alınmak kaydı ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ndaki esaslar dahilinde kalınmak kaydıla izin verilir. İfraz uygulaması yapılan alanlarda toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri hariç hiçbir tarımsal yapıya izin verilmez. Bu alanlarda yeni yerleşim alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz. n) Belediye Sınırı ve Belediye Mücavir Alan sınırları içinde, Atatürk Baraj Gölü Havza Koruma Planı ve Özel Hükümlerinin ilan tarihinden önce ilgili idarece onanmış uygulama imar planı hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır. Uygulama imar planı olmayan yerlerde yeni yapılaşmaya izin verilmez. Ancak ilgili mevzuat uyarınca köy statüsünde iken belediye sınırları içine alınarak mahalle statüsüne geçen kırsal yerleşim alanlarının mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfuslarına ihtiyaç olan alan konu edilebilir.

12 Sayfa/Toplam Sayfa: 12 / 14 Güncelleştirme Sayısı: Yakın Mesafeli Havza Koruma Alanı Urfa Tüneli Koruma Bölgesi dışında, Göl Koruma Alanından itibaren 4000 metre genişliğindeki alandır. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde göl koruma alanı havza sınırında son bulur ve bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir. a) Bu alanda katı ve tehlikeli atık dökümüne, atıkların depolanmasına ve bertarafına izin verilmez. Mevcut sahalar rehabilite edilerek kapatılır. Oluşan sızıntı suları Havza Koruma Planı nda belirtilen şekilde bertaraf edilir. b) Mecburi teknik tesisler ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında, bu alanda hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülmesine izin verilmez. Bu atıkların Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ne göre bertarafı sağlanır. c) Bu alanda yeni sanayi kuruluşlarına izin verilmez. Mevcut sanayi tesisleri kapasite artırımına gidemez veya üretim faaliyetinde değişiklik yapamaz. Bu tesisler atık sularını EK - D: Deşarj Standartları ekinde verilen standartları sağlayacak şekilde arıtmakla yükümlüdür. d) Bu alanda mevcut tarım alanlarında Havza Koruma Planı Uygulama Programında tanımlanan sürelerde iyi tarım uygulamalarına geçilecektir. e) Bu koruma alanı içerisinde, maden kanunda belirtilen 2000 metrelik mesafeden itibaren sağlık açısından sakınca bulunmayan, mevcut su kalitesinin bozulmasına olumsuz etkisi olmayan, SKKY Tablo 7'de belirtilen standartlar sağlanmadan alıcı ortama doğrudan su deşarj edilmemesi şartıyla, çevresel etki değerlendirme raporuna göre çevre ve insan sağlığına zarar vermeyeceği bilimsel ve teknik olarak belirlenmiş, ilgili komisyonlarca uygun görülmüş maden arama, ön işletme ve işletme faaliyetlerine izin verilir. f) Köy yerleşim alanları dışında, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında bulunan alanlarda yalnızca toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre nitelikte olmayan hayvancılık ve muhafaza tesisleri ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, üreticinin bitkisel üretime bağlı olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve silaj çukurları, mandıra, arıhaneler ve un değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesislere, 3194 sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği nin 6.Bölüm ünde belirtilen esaslara göre izin verilir. İlgili tesislerin üretiminden kaynaklanacak atık sular, ancak teknik usuller

13 Sayfa/Toplam Sayfa: 13 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 tebliğinde verilen sulama suyu kalite kriterlerine uygun olarak arıtıldıktan sonra sulamada kullanılabilir. g) Bu alanda yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına ve kimyasal madde depolarına izin verilmez. Mevcut akaryakıt istasyonları, ilgili TSE standartlarına (TS-12820) göre uygun hale getirilinceye kadar kapatılır. İzin verilen istasyonlarda akaryakıt ve gaz satışı dışında dinlenme tesisi, oto yıkama, bakım, yağ değişimi v.b faaliyetlere ve bu faaliyetlerde bulunan diğer hiçbir tesise izin verilmez. h) Bu alan içerisinde, Çevre Düzeni Planı ve plan kararlarında belirlenmek kaydı ile 4957/2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, turizm tesislerin yapımına, bu tesislerden kaynaklı tüm sıvı atıklar azot ve fosfor giderimi sağlayacak şekilde Havza Koruma Planında verilen tabloda belirtilen deşarj standartlarına uyulmak şartı ile izin verilir. i) Bu alanda tarım arazilerinde yapılacak olan ifraz uygulamaları Tarım İl Müdürlükleri nin yürütülen ve yürütülecek olan tarımsal faaliyetin ekonomik verimliliğinin sürdürülebilirliği hususunda uygun görüş alınmak kaydı ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ndaki esaslar dahilinde kalınmak kaydıla izin verilir. İfraz uygulaması yapılan alanlarda toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri hariç hiçbir tarımsal yapıya izin verilmez. j) Göl yeşil kuşaklama ve göl koruma alanında bulunan köylerde doğal nüfus artışı nedeniyle yeni yapılaşma alanlarına ihtiyaç duyulması halinde, bu köylerin gelişme ihtiyacı; bu koruma alanı içinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde bu alanda karşılanır. k) Bu koruma alanında köy yerleşik alan sınırları dışında kalan yerleşimlerde 3194 sayılı İmar Kanunu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği ve 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu nda belirtilen hususlar doğrultusunda ilgili idarece imar mevzuatına uygun olarak iskâna izin verilir. l) Belediye sınırı ve Belediye Mücavir Alan sınırları içinde mevcut onaylı uygulama imar planı hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır. 5.6 Uzak Mesafeli Havza Koruma Alanı Yakın mesafeli havza koruma alanından itibaren havza sınırına kadar olan alandır. Bu alanda aşağıdaki hükümler geçerlidir. a) Bu alanda hayvansal atıkların kompostlaştırılması şartı ile entegre tesis niteliğinde hayvancılık işletmelerine izin verilir. Bu işletmelerde oluşacak atık suların İl Tarım Müdürlüklerinin

14 Sayfa/Toplam Sayfa: 14 / 14 Güncelleştirme Sayısı: 01 görüşleri doğrultusunda tarımda kullanılması zorunludur. Bu işletmeler dışında sadece evsel nitelikli atık su üreten veya kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atıksu oluşturmayan yeni sanayi kuruluşlarına izin verilir. b) Bu alanda sadece Çevre Düzeni Planı ve plan kararlarında belirlenen Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi Bölgeleri ne (OSB) yukarıda izin verilen sanayilerden oluşmaları şartıyla izin verilir. Yeni kurulacak olan KSS ve OSB ile atık su altyapı tesislerinin eş zamanlı devreye girmesi zorunludur. c) Bu alanda mevcut bulunan OSB, KSS ve tekil sanayi tesislerinin faaliyetlerini sürdürmelerine atık sularını EK - D: Deşarj Standartları ekinde verilen standartları sağlayacak şekilde arıtmaları şartıyla izin verilir. d) Bu alanda düzenli katı atık deponi sahaları ve bertarafı tesisleri ile katı atık aktarma istasyonlarına, Bakanlığın uygun görüşü alınarak ve Havza Koruma Planında tanımlanmış olan gerekli şartlara uygun olmak koşuluyla izin verilir. e) Bu alanda hafriyat artığı, moloz ve inşaat malzemesi dökülecek alanlar havza koruma planında tanımlandığı şekliyle ilgili belediyeler ve İl Çevre ve Orman Müdürlükleri nin görüşü alınarak belirlenir. Öncelikli olarak havza koruma planında önerilen düzenli depolama sahaları kullanılır. f) Bu alanda TSE standartlarına uygun olarak düzenlemesi yapılan yeni akaryakıt istasyonlarına, gaz dolum istasyonlarına izin verilir. g) Bu alanda, Çevre Düzeni Planı ve plan kararlarında belirlenen ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde iskana izin verilir. h) Turizme yakın mesafeli havza koruma alanında belirtildiği şekilde izin verilir. 6 ÖZEL HÜKÜMLERİN PERİYODİK DEĞERLENDİRİLMESİ Özel hüküm çalışmaları havzanın hassasiyetinden dolayı özellikle havza koruma planında önerilen program dahilinde yapılacak olan altyapı çalışmaları ve izleme sonuçlarının değerlendirmesine göre Bakanlık tarafından havza koruma planı ve bu hükümler gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılacaktır.

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ankara İline

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK: MADDE: 1) Bu yönetmelik 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev yetki

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığından. Resmi Gazete Tarihi:31/12/2004

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Çevre ve Orman Bakanlığından. Resmi Gazete Tarihi:31/12/2004 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi:31/12/2004 Resmi Gazete Sayısı:25687 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R.Gazete No. 25687 R.G. Tarihi: 31.12.2004 Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri

Gülen Danışmanlık Çevre Bilimleri Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: su kirliliği kontrolü

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alternatif Enerji Teknolojileri Mühendislik Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi / Sayısı 31.12.2004 / 25687 Düzenleme

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

YIĞILCA ( Düzce) 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (YÇDP) - 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

YIĞILCA ( Düzce) 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (YÇDP) - 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ YIĞILCA ( Düzce) 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (YÇDP) - 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Yığılca Çevre Düzeni Planı (YÇDP) nın amacı: YÇDP alanında, planlama

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (PLAN NOTLARI)

1/25.000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (PLAN NOTLARI) 1/25.000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ (PLAN NOTLARI) 1. AMAÇ İzmir kenti ve çevresinde yaşanan hızlı ve kontrolsüz kentleşmenin, parçacı ve sektörel planlamanın

Detaylı

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü

Detaylı

AKÇAKOCA 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU (AÇDP) -2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

AKÇAKOCA 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU (AÇDP) -2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ AKÇAKOCA 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU (AÇDP) -2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ 1 / 25 000 ölçekli Akçakoca Çevre Düzeni Revizyon Planı ile: Düzce İli 1 / 100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BASKİ GENEL KURUL KARARI Tarih : Sayı : YÜRÜRLÜK TARİHİ : BALIKESİR - 2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin gayesi; içme ve kullanma suyu temin edilen

Detaylı

MAVİKENT 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU & PLAN HÜKÜMLERİ

MAVİKENT 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU & PLAN HÜKÜMLERİ T.C.ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAVİKENT 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU & PLAN HÜKÜMLERİ 2012 1 1- AMAÇ Antalya Kumluca Mavikent 1/25.000 ölçekli

Detaylı