±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!"

Transkript

1 ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin tümünü sürekli devrimcilefltirmeksizin var olamaz diyordu. Gerçekten de burjuvazi manifaktür üretim tarz ndan bilgi teknolojilerine uzanan tarihsel flerit içinde devrimsel ilerlemeler kaydetti. Eme in üretkenli- indeki muazzam art fl, teknolojinin bafl döndüren h zda ilerleyifli, devlet-bürokrasi ve toplumsal ifl bölümündeki gelinen uzmanlaflma düzeyi sermayenin büyüyen küresel tahakkümünün do al getirileri oldu. Sayfa 9 ÇIKTI iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin E-Kart iflçileri fiili grevde! Say : 20 *Y l:1*27 Haziran-10 Temmuz 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X ktidar savafl k z fl yor DTP kapat lmaya çal fl l yor Her fley sistemin bekas için fiimdi ise DTP kapat lmazsa bile en az ndan meclis grubunun da t lmas için faflizmin kurumlar haz rl k içindedirler. ddianamede say lan eylemlere bir kez daha bakacak olursak, 141 eylemin 129 u sözlü beyan veya bas n aç klamas d r. Dört eylemde bahsi geçen flah slar parti üyesi de ildir. Sekiz dava beraatla sonuçlanm flt r. Di er davalar ya soruflturma aflamas ndad r, ya kovuflturma tamamlanmam flt r, ya da temyizi sürmektedir. Ama bu neyi de ifltirir ki? Tekstilde ölümcül madenci hastal Son aylarda Tuzla tersanelerindeki iflçi ölümleri ile gündeme gelen ifl cinayetlerinin bir di er yüzünde ise mesleki hastal klar var. Her mesle- in kendine göre hastal var dense yeri Bu iki sorunda da rakamlar korkutucu boyutlarda. ILO verilerine göre her y l 1.2 milyon kad n ve Faflizm devrimci, demokrat ve yurtseverlerin kurumlar n basmakla, bunlar yasal olarak engellemekle kalm yor. Katletmekten hiçbir zaman çekinmeyen bu eli kanl sistem her ne pahas - na olursa olsun bizleri kitlelerden yal tmak için elinden geleni yapm flt r, yapacakt r. Yine geçti imiz günlerde Taraf gazetesinden duyurulan bir TSK belgesinde, ordunun ipleri eline almaya çal flt n n bahsi yap l rken DTP nin de terör örgütü olarak kabul edilmesinin sa lanmaya çal fl laca da vurgulanm flt. fiimdi s rada DTP yi terörist olarak kabul etmeyenler bizden de ildir tehdidi vard r. Sayfa 8 erkek ifl kazalar ve meslek hastal klar dolay s yla hayat n kaybetmektedir. Yine ayn kaynaklara göre; her y l 250 milyon insan ifl kazalar 160 milyon insan ise meslek hastal klar sonucu ortaya ç kan zararlara maruz kalmaktad r. flte silikozis de bu tür bir meslek hastal. Madenci hastal olarak bilinen hastal n bunun d fl ndaki iflkollar nda da yayg n bir sicili var. Bu sinsi hastal n flimdiki hedefi kot tafllama iflinde çal flan iflçiler Sayfa 2 Türk egemen s n f klikleri aras ndaki çat flma bütün h z yla devam ediyor. Bu çat flman n temelinde mevcut iktidar pastas ndan kimin daha fazla pay kapaca mücadelesi yat yor. Daha fazla pay sahibi olman n yolu da daha çok söz sahibi olmaktan geçiyor. Egemen s n f klikleri iç iktidar mücadelesinde kitleleri aldatmak için, yeri gelince türban, laiklik, yeri gelince ezilenlerin hakl ve meflru tepkilerini kendi ç karlar na alet etmek için her türlü aldatma yöntemine baflvurmaktad rlar. Emek düflmanlar n n gerçek amaç ve niyetlerini teflhir etmek için, yo un bir eme e-çabaya ihtiyaç oldu u aç kt r. Bugün her kesimin dile getirdi i mevcut krizin sonuçlar ayn zamanda egemenlerin kayg lar ve korkular d r da. Onlar n korkular n büyütmek ve kayg lar n derinlefltirmek, genifl y nlara ulaflman n araç ve yöntemlerini zenginlefltirmekten geçer. Ezilenlerin çeflitli direnifller ile zaman zaman uç veren öfkesi, sessiz biçimde birikmekte, derinden ilerlemektedir. Patlad zaman, önünde durmaya kimsenin gücü yetmeyecektir Annelik de s n fsal! Do urganl k, biyolojik yap s nedeniyle kad na ait bir özelliktir. Bu biyolojik özellik insan türü ortaya ç kt - ndan beri var. Fakat annelik de her fley gibi tarih içinde de iflimlere u rad, farkl anlamlar yüklendi. Sayfa 12 Gebze Organize Sanayi de bulunan E-Kart fabrikas iflçileri, patronun sendikas zlaflt rma sald r lar na karfl greve ç kt. 16 Haziran da greve ç kan iflçiler, talepleri kabul edilinceye kadar greve devam edeceklerini söylüyorlar. Sayfa 4 Çay n demi kaçt! Ülkemizin önemli tar m ürünlerinden olan yafl çay n Kas m ay na kadar sürecek olan toplama dönemi protestolarla bafllad. Her geçen y l aç klanan düflük taban fiyatlar na bir yenisi daha eklendi. Çiftçilerin refah pay n karfl layaca n belirten M. Eker yafl çay taban fiyat n May s ay bafl nda 85 YKR olarak aç klad. Çay al m fiyat n n en az 1.10 YTL olmas gerekti ini belirten üreticiler, ziraat odalar, dernekler aç klanan taban fiyat n Çay-Kur un önüne kuru çay dökerek ve siyah çelenk b rakarak protesto ettiler. Sayfa 5 Dersim halk onursuzlu u kabul etmeyecek AKP, T. Kürdistan nda yaflanan yoksullu un giderilmesi, bölge halk n n yaflam standard n n yükseltilmesi amac yla çal flma yapt n iddia ederek ard ndan bir paket aç klam flt. Paketten ilk ç kan koruculuk oldu. Bölgedeki korucu say s n art rmay hedefleyen AKP, bölge halk n ajanlaflt rmaya çal fl yor. Sayfa 6 flçi köylü den Kitle çal flmas nda gözetilecek baz hususlar Yaz aylar n n bafllamas yla genel bir rehavet havas n n do mas kaç n lmaz gibi görünse de, bu rehaveti yaflamaya hakk olmayanlar en baflta da devrimcilerdir. Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bak fl Vahim durum, ola anüstü dönem, Yüksek riskli süreç Tersaneler grevinde yaflanan gerçekler ve gelece e dair... Sayfa 3 Sayfa 4 Devrimci savafl, bilinçli öznelerle kazan l r! Sayfa 11 flleri zorlafl yor! Sayfa 13

2 Yaşamın İçinden Son aylarda Tuzla tersanelerindeki iflçi ölümleri ile gündeme gelen ifl cinayetlerinin bir di er yüzünde ise mesleki hastal klar var. Her mesle in kendine göre hastal var dense yeri Bu iki sorunda da rakamlar korkutucu boyutlarda. ILO verilerine göre her y l 1.2 milyon kad n ve erkek ifl kazalar ve meslek hastal klar dolay s yla hayat n kaybetmektedir. Yine ayn kaynaklara göre; her y l 250 milyon insan ifl kazalar 160 milyon insan ise meslek hastal klar sonucu ortaya ç kan zararlara maruz kalmaktad r. flte silikozis de bu tür bir meslek hastal. Madenci hastal olarak bilinen hastal n bunun d fl ndaki iflkollar nda da yayg n bir sicili var. Yol, tünel vb. yap m nda çal flan iflçiler, emaye, seramik, cam iflçileri bu hastal n en çok görüldü ü kesimler. Ancak son süreçte gündeme gelmesi bu ifl kollar ndan hiçbiri neticesinde de il. Bu sinsi hastal n flimdiki hedefi kot tafllama iflinde çal flan iflçiler Hastal k kuarts veya silika denilen maddelerin solunum yollar na girmesiyle olufluyor. Akci erin kat laflmas sonucu oksijen al fl verifli bozuluyor. lerlemesi durumunda ise belirgin bir tedavisi bulunmuyor. Asl nda yüzde yüz önlenebilir bir hastal k olmas - na karfl n iflçilerin çal flma koflullar nda hiçbir düzenleme ve güvenlik önlemi al nmad için bu ço u zaman mümkün olmuyor. Bunlar, hastal n gündeme gelmesi ile birlikte görüfltü ümüz, konu ile yak ndan ilgilenen ve çal flma yapan flçi Kardeflli i Partisi Genel Baflkan ve Gö üs Hastal klar Uzman Prof. Dr. Zeki K l çaslan n sözleri. K l çaslan korunma yöntemleri konusunda patronlar n suçlu oldu u görüflünde. Zira kot tafllama iflinde çal flan iflçilerin maruz kald klar silikalardan korunmak için ya bir nevi astronot giysisi gibi bir k yafet giymeleri ya da kabinin içinde çal flmas gerekiyor. Ancak patronlar n bunun yerine kullan lan de erli kumun bofla gitmemesi için iflçileri havaland rman n dahi olmad ortamlarda çal flt rmas çok da flafl rt c olmasa gerek. flçilerin tek korunaklar o da her yerde geçerli de il- ince bir maske. Bunun hastal engellemesinin mümkün olmad n söylemeye gerek yok san r z. Mehmet Kaya 27 yafl nda stanbul a Marafl tan yafllar nda gelmifl aras nda befl y l boyunca bu iflte çal flm fl. fle yafllar nda bafllam fl. Hastal n ö reneli henüz 3 gün olmufltu biz görüfltü ümüzde. Hastanede Zeki K l çaslan n odas nda tan flt m z Mehmet in hastal ileri derecede olanlardan. Rahats zl klar 2-3 y l önce bafllam fl, ancak gitti i hastanelerde bir teflhis konulamam fl, do ru bir teflhis konulamam fl demek daha do ru. Çünkü Mehmet, tüberkülozdan böbreklerin su toplamas na kadar bir dizi yan tla karfl laflm fl. Ancak ayn hastal a yakalanm fl olan akrabalar n n vas tas yla Zeki K l çaslan buldu unda gerçek teflhis konulmufl; silikozis! Mehmet, flu anda hastal n ileri derecede yaflayan befl kifli oldu unu söylüyor bize. Yapt iflte koruyucu önlem al n p al nmad n ve çal flma koflullar n sordu umuzda flöyle diyor: Bize toz maskeleri veriyorlard. Sa l a ne kadar zararl, ya da bunlar ne kadar koruyor biz bilmiyorduk tabi. Sadece diyorlard ki, toz bu, su içti in zaman, ayran içti in zaman atars n. Bu kadar Denetim falan hiç görmedim ben. Ne doktor ne de baflka bir fley. Hatta çal flt m bir iflyerinin sahibi kâr orta olarak doktordu. Ama biz bir fley bilmiyorduk. Bu kadar tehlikeli oldu unu bilseydik, sonuçta can m za kast m z yok. Ücretleri iyiydi. Zaten bizi de o tatmin ediyordu. Gece mesaileri de vard. yi kazan yorduk. Ama böyle oldu unu bilseydik yine de çal flmazd k bu iflte. Mehmet in kendisi d fl nda 4 kardefli de ayn iflte çal flm fl. ki abisinde de ayn hastal k mevcut, ama onlar n durumu Mehmet kadar ilerleme kaydetmemifl. Ama enifltesinde ve iki tane amcao lunda hastal k ilerlemifl. Bir abim daha var, onu da Zeki K l - çaslan n yan na götürece iz diyor. Ayn ifli yapan binlerce iflçi var Suçlu ne çal flan, ne de çal flt ran Mehmet bize ayn ifli yapan arkadafllar n n da oldu unu söylüyor: Onlar da doktora götürece im. Hala İşçi-köylü 2 Tekstilde ölümcül madenci hastal S L KOZ S S L KOZ S Madenci hastal olarak bilinen hastal n bunun d fl ndaki iflkollar nda da yayg n bir sicili var. Ailece hastal a yakaland lar... Merdivealt üretim olarak tabir edilen küçük tafleron atölyelerde gerçeklefltiriliyor bu yöntem. Halk aras nda kot tafllama olarak bilinen ve kotlara beyaz ya da eskimifl görüntüsü vermek için kullan - lan yöntemde kum, kuru hava kompresörleriyle kotlar n yüzeyine tutularak afl nd r lmas sa lan - yor. Avrupa da bu yöntemin 1990 l y llarda yasaklanmas yla birlikte uluslararas sermaye üretimi bizim gibi ülkelere tafl yor. Türkiye de özellikle stanbul da (Küçükköy, kitelli, Sultançiftli i, Halkal, Alibeyköy gibi emekçi semtlerde) merdivealt üretim olarak tabir edilen küçük tafleron atölyelerde gerçeklefltiriliyor bu yöntem. Söylemeye gerek yok ki, denetimden uzak olan bu fason atölyelerinde iflçilerin büyük ço unlu u sigortas z çal flt r l yor. S rf kotlara beyaz-eski görünüm vermek için kullan lan bu yöntemler binlerce iflçinin bu ölümcül hastal - a yakalanmas na emperyalist-kapitalist sistemin gerçekli ini bilmeden inanmak mümkün de il. Rahats zl klar 2-3 y l önce bafllam fl, ancak gitti i hastanelerde do ru bir teflhis konulamam fl. Mehmet, tüberkülozdan böbreklerin su toplamas na kadar bir dizi yan tla karfl - laflm fl. Ancak ayn hastal a yakalanm fl olan akrabalar n n vas tas yla Zeki K l çaslan buldu unda gerçek teflhis konulmufl; silikozis! hepsi ayn koflullarda çal fl yorlar. Güneflli civar nda çal fl yorlar. Bu ifli yapan atölyeler yo un olarak Güneflli, Yenibosna, Avc lar da hala var. Ben Küçükköy de, Merter de, Esenler de çal flt m. Sigortam z da yapmam fllard. Mehmet, bu hastal k nedeniyle ölenlerden haberi olup olmad n sordu umuzda bir iki tan d n n oldu- unu söylüyor ama o zamanlar ne için öldüklerini anlamam fllar tabi: Benim dört arkadafl m öldü, neden öldü ü bulunamad. Kenan vard, iki çocuk babas bir arkadaflt. Herkes eceliyle öldü dedi. Bilmiyorduk sonuçta. Bilinçsizdik. Ama bunun zararlar n devlet, Sa l k Bakanl bize ö retmeliydi. Bu ifle izin veren Belediyeler midir, Sa l k Bakanl m d r? Bence bunun suçlusu onlar. Çal flanlar ya da çal flt - ranlar de il y l nda ilk gündeme gelmifl ve hala ayn ifller yap l yor. Gerçekten flafl lacak bir durum. Bu iflyerleri tabi olacak ama denetim alt nda olmal. Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre 2006 y l nda ifl kazas, 574 meslek hastal vakas meydana gelmifl, bunlar n i ölümle sonuçlanm flt r y l nda ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu kaybedilen ifl günü say s ise, tir. Bu rakamlar n yan s ra SSK istatistiklerine yans - mayan ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu kay plar da ayr ca dikkate al nmal d r. Baz kaynaklarca, endüstrileflmifl ülkelerde ifl kazalar ve meslek hastal klar n n toplam maliyetinin, bu ülkelerin Gayr Safi Milli Hâs lalar - n n % 1 i ila % 3 ü oran nda de iflti i belirtilmektedir. Ülkemizde ise en iyimser yaklafl mla, ifl kazalar ve meslek hastal klar n n toplam maliyetinin y lda 4 katrilyon TL olaca tahmin edilebilir. (www.ssk.org) Binlerce iflçi hasta Yine K l çaslan n verdi i bilgilere göre flu anda binlerce silikozis hastas mevcut. Bu iflte özellikle do udan gelen iflçilerin çal flt n ancak bunun d fl nda da Sinop, Trakya vd. ülkenin birçok yerinden stanbul a gelerek çal flm fl çok say da iflçi oldu unu söylüyor. Bugün bu yöntemi kullanan atölyeler Tokat, Antep, Erzincan, Kastamonu gibi yerlere tafl nm fllar. Bugüne kadar bu iflte y llar ndan itibaren çal flan ve resmi kay tlara geçmifl 5-10 bin iflçi var. Fason üretim yapan atölyelerde küçük yafltaki iflçilerin sigortas z-kay ts z çal flt - göz önüne al n rsa bu rakam n gerçe i tam olarak yans tmad ortadad r. Bu insanlar n ço u memleketlerine geri dönmüfller. Öyle ki, örne in Bingöl ün Karl ova ilçesinin 300 haneli Tafll çay Köyü nde hemen hemen her evde bir silikozis hastas mevcut. Birço una da daha önce kot sektöründe bu hastal k görülmedi i (ve tüberkülozla da benzerlik gösterdi i) için yanl fl teflhis konulmufl. Hastal n ortaya ç k fl n n trajik hikâyesi Hastal n ortaya ç k fl hikâyesi de tam ülkem manzaras na denk düflüyor. Kot tafllama iflinde çal flan iflçiler askere al nd nda koflamad klar, nefes almakta zorland klar için revire gönderiliyorlar ve teflhis de bu flekilde konuluyor. Daha sonra m? Daha sonras ölümü beklemek üzere memleketlerine geri dönmekten baflka bir çare kalm yor Günde 12 saat bu iflte çal flan iflçilerin yafllar aras nda de ifliyor. Gencecik yaflamlar bu kesin bir flekilde önlenebilir hastal k yüzünden kararm fl Hatas olanlar, telafi etsin! Mehmet le yapt m z görüflmede son olarak, ne hissetti ini soruyoruz. Birden bire yaflam nda hiç hesapta yokken, karabasan gibi bir hastal k girdi, ne hissediyorsun? Çok karamsar m. Çok kar fl k gerçekten. nanam yorum bazen. Hem sa l n n hem de bu iflin peflini b rakmazsan bu karamsarl n yenece ini söylüyoruz. Yan t : Art k olan olmufl, biz hastay z. Ama art k bu ifle Sa l k Bakanl, belediyeler, devlet el koysun. Ne yap lmas gerekiyorsa yap ls n. Biz bilerek bu hastal a düflmedik, bir hatas varsa, bu hatay telafi etsinler diyorum. Bu hata çal flanlar n de il, sonuçta herkes ekme inin peflinde y l nda ifl kazalar ve meslek hastal klar sonucu kaybedilen ifl günü say s tir. 27 Haziran-10 Temmuz 2008 işçi-köylü den Kitle çal flmas nda gözetilecek baz hususlar Yaz aylar n n bafllamas yla genel bir rehavet havas n n do mas kaç n lmaz gibi görünse de, bu rehaveti yaflamaya hakk olmayanlar en baflta da devrimcilerdir. Devrim mücadelesinin mesaisinin, yaz n n-k fl n n, gecesinin-gündüzünün olmamas kadar do ru ne olabilir ki? Burjuva-feodal sistem iktidarlar n sa lamlaflt rmak, gelifltirmek için hiçbir f rsat ya da mevsimi kaç rmamaktad r. Öyleyse ezilenlerin örgütlenmesi için faaliyet yürüten devrimcilerin iki kat fazla çal flmas gerekir. Özellikle kitle çal flmas na yo unlaflmay önümüze koyarak bir plan yapmak herkesin görevi olmal d r. Bu vesileyle kitle çal flmas üzerine kimi tekrarlar bar nd rsak da birkaç söz söylemenin yeridir. Do ru bir kitle çizgisine sahip olmak devrim yürüyüflünde amaca ulaflmak için olmazsa olmaz bir ön kofluldur. Bu gerçekli- in daha derinden kavranmas ve kavrat lmas için ne kadar çok yaz l p çizilirse o kadar yerinde bir davran fl olur. Kitlelerin talepleri do rultusunda (öncelikle bu talepleri her somut alanda do ru tahlille belirlemeliyiz) pratik bir faaliyet yaratmak ve bu taleplerin esas sahiplerini de esas pratikçiler (faaliyetçiler) haline getirmek do ru bir kitle çal flmas n n can damar d r. Bunun basitten karmafl a, yavafl yavafl ilkin az bir say ile, sonra; katlanarak büyüyerek alaca diyalektik bilinci ile umutsuzluk ve karamsarl n en bafltan saf d fl edilirken ayn flekilde y pranm fl olan inanc n daha diri tutulmas, kitlelere olan güvenin her pratikte yenilenerek büyütülmesi için de çok önemlidir. Aksi durumda k. burjuva acelecili i ile neden hemen kitleleri örgütleyemedim, saflara-eylemle katamad m, bu kitlelerden adam olmaz ki, vs. türünden ç karsamalar n yaratt y lg nl a, yorgunlu a varmak kaç n lmaz olur. Her fleyden önce her faaliyetçi, kitlelerin (kendisi de dahil olmak üzere) kendi pratik eylemleri içinde e itilece ini, bilinçlerinin daha ileri bir aflamaya s çrayaca n ak ldan ç karmamal d r Yine bu bilince paralel somut ihtiyaçlardan kaynaklanan örgütlenmelerde örgütlenmesi gerekti ini unutmamal d r. Harekete geçirilmifl, pratikte görev ve sorumluluklar alm fl her birey bu prati ine denk düflen bir örgütlenmede konumland r lmal d r. Ve bu yolla prati i kal c laflt r lmal d r. E er böyle somut örgütlenme araçlar yoksa yarat lmal d r. Örgütlülü e dönüflmeyen (dönüfltürülemeyen) hiçbir nicelik ve niteliksel gücün anlam (günü kurtarmakla s - n rl olan saymazsak) yoktur. Devrim denen büyük altüst olufl basitten karmafl a geliflen, kal c örgütlenmelerin, kurumsallaflmalar n sonucunda baflar lacakt r. Di er bir deyiflle her kitle faaliyeti asgari bir örgütlenmeyle bafllamas na ra men, sürecin ilerleyifline paralel yeni ve üst bir örgütlülü e dönüflmelidir. Bunun için de do ru olan onlar n siyasal bilinç düzeyleri do ru tahlil edildikten sonra onlardan bir ad m önde (onlar ileri tafl mak, gelifltirmek her zaman amaçlar m zdan olmal ) onlarla birlikte yürümeliyiz. Burada ne kitlelerin gerisine düflmek ne de onlardan kopacak düzeyde ileri koflmak kabul edilemez ve düflülmemesi gereken bir yanl fl n iki yüzüdür. Kitlelerin kendi yaflamsal pratikleri ve öz deneyimleriyle; öncünün teorisinin do rulu una bir kez inand ktan sonra onun sahibi ve uygulay c lar olma konusunda en büyük engeli de aflm fl olacaklard r. Bu hususta yarat lan bilinç s çramas kendine paralel örgütlenmelere dönüfltürülmelidir. Döne döne vurguluyoruz ki, örgütlülü e dönüflmeyen emek ve çal flmalar (an la s n rl ) bofla gitmifl emek demektir. Öyleyse her faaliyetçi ulaflabildi i her bireyi düzeyine paralel bir örgütlülü e dâhil edebildi i oranda kal c ve kazan c bir de er yaratm fl olaca bilincinde olmal d r. Burada kitlelere güven önemli bir etkendir. Alanda bulunan sorunlar n çözümü konusunda iliflkide bulunulan insanlar ortak etmek, sorunun sahiplenicisi ve çözüm gücü yapmak çok önemlidir. Hay r o yapmaz, bu yapamaz gibi peflin hükümler ço u zaman sorunlar n çözümü önüne kendimizin koydu u engeller olmaktad r. Bu duruma düflmek niyetle ilgili de il, bilinçteki yanl fl bilgi ve kavray fllar n ürünüdür. Devrimi kitleler yapacak ise irili-ufakl her soruna da o ve onun parças olan birey, komite, grup, gibi örgütlülükler çözüm olacakt r. Bu ele al flta subjektivizme düflmemek tabi ki önemlidir. Bunu gözettikten sonra flu düflünüfl referans al - nabilir: Bu sorunu ben çözemem deyip kenara çekilen birey veya komite o sorunun çözüm gücü olmaktan saf d fl olmufl demektir. Fakat; bu sorunu belki çözebilirim, en az ndan deneyip görmeliyim vs. düflünüflü ile sorunla temasa geçenin her zaman flans bir önceki düflünüflten çok çok fazlad r. fiöyle ki; bu prati e giren birey belki direkt sorunun çözüm gücü olacakt r. Belki sorunu çözmeye çal fl rken eksikliklerinin, niye çözmede zorland n n nedenlerini görerek bunlar aflacak ve sorunu çözecek, belki bunlardan öte, hepsini tahlil edecek kendi gücünü aflan, fakat nas l bir güçle ve yöntemle çözülebilece inin bilincine varacakt r. Bu sonuçlar n hepsi muhtemeldir. Kesin olan fludur ki; ikinci düflünüfl birincisinden ileride olumludur. Ve pratikte geliflmeyi, ilerlemeyi sa lar. Pratikten ö renmeye ve daha ileri pratiklere talip olmay ifade eder. Ayr ca her sorunun çözümünün kendi içinde sakl oldu u bilinci unutulmaz ise sorunlarla iliflkiye geçmek ve çözmeye çal flmak konusunda daha atak ve cesur olunur. Özetlersek; Devrim için çal fl p çabalayan, kendi kurtulufllar - n kendi bilinçlerinin ve ellerinin eseri yapmaya kararl devrimin neferleri, kendileri ile paralel ayn kaderi paylaflan milyonlarla her alanda iliflkilenerek onlar bu kaderin dü ümlerini çözmeye ortak etmek zorundad r. Bunun için onlar n içinde olmak onlardan ö renmek ve bu ö renilenlerin MLM bilimi ile sentezlenerek tekrar onlara götürülüp ö retilmesi zorunludur. Bu pratiklerde cesur ve atak olunmas, kitlelere her daim güvenilmesi zorunludur. Yaflanan pratiklerin deneyim ve tecrübeleri kolektife mal edilmeli en genifl y nlara ulaflmay sa lanmal d r. Bunun için deneyimlerin sadece anlafl l r bir dille do ruya sadakatle yaz l p paylafl lmas gerekir. Tüm faaliyetçilere geliflmelerinde baflar lar. Devrim; çal flmak, çal flmak ve b kmadan-usanmadan çal flmakla baflar lacakt r!

3 27 Hazriran-10 Temmuz 2008 İşçi-köylü 3 Politika gündem Son siyasal durum ve olas geliflmeler üzerine Türk egemen s n f klikleri aras ndaki çat flma bütün h z yla devam ediyor. Bu çat flman n temelinde mevcut iktidar pastas ndan kimin daha fazla pay kapaca mücadelesi yat yor. Daha fazla pay sahibi olman n yolu da daha çok söz sahibi olmaktan geçiyor. Bu çat flmalar n boyutu ve derecesi iniflli-ç k fll bir yol izleyebilir. Ama varl n korumaya devam edecektir. Devrimcilerin, komünistlerin sürekli alt n çizdi i egemen s n f klikleri aras ndaki çat flma olgusu bugün pratik olarak daha ileri düzeyde yaflanmaktad r. Son süreçte Kemalist kli in Cumhurbaflkanl seçiminde devre d fl b rak lmas, ordunun, kimi kurum ve partilerle girdi i polemiklerle birlikte ve yine k smen de olsa kirli iliflkilerinin aç a ç kmas, mutlak olarak görülen otoritesinin sars lmas bu kurumu iç siyasette en az ndan kamuoyuna dönük bir parça suskunlu a yöneltti. Ordunun suskunlu u, Cumhurbaflkan n n devre d fl kalmas, son süreçte AKP nin temsil etti i ve kamuoyuna fleriatç olarak lanse edilen klik ile Kemalist olarak tabir edilen klik aras ndaki çat flmada üniversiteler ve yarg kurumlar daha ön plana ç kt. Yarg n n türban sorununda alm fl oldu u son karar ve yine AKP nin yarg reformu ad alt nda gündeme getirdi i yeni yasal düzenleme de süren bu çat flman n somut iflaretleri olarak okunmal d r. Yarg cephesinde bunlar yaflan rken AKP nin temsil etti i kesim de, çiflleri Bakanl ve Emniyet Müdürlü ünde sa lam fl olduklar kadrolaflma sayesinde Kemalist kli in çeflitli kurum ve partilerinin telefon trafi ini izleyerek, elde edilen bilgilerle bas n arac l yla tam bir teflhir faaliyeti yürütmektedirler. lericidevrimci ve yurtsever güçleri izlemekte hemfikir olan ve kendilerinin koyduklar kurallar dahi hiçe sayan egemen s n f klikleri bu sorunda da kitleleri etkilemek için yine ikiyüzlü politikalar n sürdürmeye devam etmektedirler. Bu kliklerin demokrasi ad na, insan haklar ad na ifade ettikleri tüm söylemler sahte ve aldat c d r. Onlar rahats z eden, bu silahlar n kirli iliflkilerinin deflifrasyonu için kullan lmas d r. Bu gerçe i göremeyenler her zaman egemen s n flar n bu ikiyüzlü siyasetlerine alet olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Emperyalistler ve kompradorlar alternatiflerini yarat r Tüm bu geliflmeler bize AKP nin devam eden kapatma davas n direkt etkileyece ini göstermektedir. Türbana dair al nan karar da bunun ilk ad m olarak okumak yanl fl olmayacakt r. T. Erdo an ve suç ortaklar da bu gerçe i görmüfl durumdalar. Davan n bir an önce sonuçlanmas n istemeleri de, yeni süreçte izleyecekleri politikalarla ilintilidir. Özellikle yaklaflan yerel seçimler AKP kurmaylar n, yeni alternatif projeler için hemen harekete geçmeye zorlamaktad r. Milli Görüflçü gelene in temsilcisi olan bu partilerin daha önceki kapatma süreçlerine bakt m zda kopufllar n, bölünmelerin yafland - n görmekteyiz. Kemalist klik bu süreçte de benzer temelde geliflmelerin olaca n düflünmektedir. Bu bir olas l kt r, bunun yan nda di er bir olas l k ise; kapat lm fl bir AKP nin, yerine kurulacak ve seçim sürecine kat lacak yeni bir partiyle parlamentoda yeniden ço unlu u sa lamas - d r. Bu demektir ki; yeni bir seçim de egemen s n f klikleri aras ndaki bu çat flmay durdurmayacakt r. Erdo an ve suç ortaklar etraflar ndaki kuflatmay yarmak için uluslararas destek aray fl ndad rlar. Haks z da say lmazlar. Efendilerine hizmet etmekte kusur etmeyen bu uflaklar, bunun karfl l n bekliyor. Ama efendileri için uflakl n pek de bir de eri olmad n Erdo an da yaflayarak görecektir. Efendilerinin kapatma davas na itirazlar, demokrasi flovundan ibarettir, çünkü emperyalistler kendilerine hizmet edecek yeni uflaklar n varl ndan asla kuflku duymuyorlar. Ayn durum AKP nin temsil etti i sermaye kesimleri için de geçerlidir. Sermayenin bilindi i üzere dili, dini, rk yoktur ve kendisini temsil edecek alternatifler her zaman yaratacakt r. Moda deyimiyle çevre olarak ifade edilen ama AKP nin hükümeti döneminde önemli oranda merkez e geçmifl olan yeflil sermayenin de bu alternatifleri yaratabilece inden kimsenin kuflkusu olmamal d r. Erbakan deneyimi önemli bir örnek olarak yak n tarihimizde durmaktad r. Yukar da da ifade etti imiz gibi, yeni bir erken seçim de egemenlerin krizine çare olmayacakt r. Çünkü dünyada yaflanan ekonomik krizin etkileri ülkemizde de derinden hissedilmektedir. Petrol fiyatlar n n artmas, g da krizi emekçiler için yaflam daha da çekilmez hale getirecektir. Nitekim yaflanan bu krizlerden dolay birçok ana ürüne pefl pefle zamlar gelmektedir. Yoksulluk s n r n n alt nda yaflayan milyonlar için hayat daha da katlan lmaz k l nmaktad r. Tüm bu geliflmeler uzun vadede AKP nin aleyhine daha elveriflsiz bir ortam yaratacakt r. Dolay s yla birçok çevre taraf ndan ifade edilen erken seçim projesi çok da gerçe- e ayk r de ildir. Uzun sürece yay lm fl bir ma duriyet edebiyat propagandas da art k tek bafl na AKP yi kurtaramaz. Çünkü kamuoyu nezdinde Erdo an ve flürekâs n n gerilim siyaseti izlediklerine dair bir kan oluflmufltur. TÜS AD vb. kurumlar n sürekli sa duyu ve diyalog ça r s yapmalar bir yandan sistemin teflhirini önlemek ve öngörülen politikalar n uygulanmas için problemsiz bir ortam hedeflerken, di er yandan gerilim politikas izleyen T. Erdo an a da objektif olarak uyar lar yap lmaktad r. Bu çat flmada kazanan olmaz esprisinin özeti budur. AKP ye demokrasi, DTP ye faflist diktatörlük Bu süreçte gözden kaç r lmamas gereken di er bir gerçek ise; AKP in kapat lmamas gerekti i yönün- de k yamet koparanlar n, DTP hakk nda süren kapatma davas na iliflkin sessizliklerini korumaya devam etmeleridir. Bu tutum Kürt ulusal sorununa karfl izlenen rkç ve floven politikalar n do al bir sonucudur. mha ve inkar siyaseti, böl ve yönet politikas egemenlerin her zaman temel siyasetidir. Efendilerinin dayatmas yla Irak Kürdistan ndaki Kürt federe hükümetine karfl daha l ml bir siyaset izleyen TC nin içeride Kürt ulusuna dönük yürüttü ü rkç politikalar bütün h - z yla devam etmektedir. Efendilerinin dayatmas yla Irak Kürdistan ndaki Kürt federe hükümetine karfl daha l ml bir siyaset izleyen TC nin içerde Kürt ulusuna dönük yürüttü ü rkç politikalar bütün h z yla devam etmektedir. Egemenlerin teflhirine ve ezilenlerin mücadelesine yo unlaflal m Egemen s n f klikleri iç iktidar mücadelesinde kitleleri aldatmak için, yeri gelince türban, laiklik, yeri gelince ezilenlerin hakl ve meflru tepkilerini kendi ç karlar na alet etmek için her türlü aldatma yöntemine baflvurmaktad rlar. Emek düflmanlar n n gerçek amaç ve niyetlerini teflhir etmek için, yo un bir eme e-çabaya ihtiyaç oldu u aç kt r. Aç k olan di er bir fley ise; stanbul da Kemal Dervifl in de kat l p konufltu u son TÜ- S AD toplant s nda patron temsilcilerinin dile getirdikleri mevcut krizin sonuçlar ayn zamanda onlar n kayg lar ve korkular d r da. Onlar n korkular n büyütmek ve kayg - lar n derinlefltirmek, genifl y nlara ulaflman n araç ve yöntemlerini zenginlefltirmekten geçer. Emperyalist sald rganl n, y - k m yasalar n n yaratm fl oldu u yoksulluk, yurtsuzluk ezilenler cephesinde büyük bir öfke birikimine yol açmakta. Petrole yap lan zamlar, g da krizi birçok ülkede genifl protestolara vesile oldu. Bu kendili inden geliflen tepkileri, s - n fsal bir zeminde iktidar yürüyüflüne yöneltmek, örgütlülü ü flart koflar. Ülkemizde bu tepkiler kitlesel bir boyut kazanmasa da, çeflitli ifl kollar nda yürütülen direnifller, yap lan protestolar ve dahas her f rsatta gidiflata dair genifl y - nlarda tafl nan gelecek kayg s n n, devrimci çal flmalar için uygun zeminler yaratt n kimse inkâr edemez. Yine son Tuzla Tersanesinde yaflanan direniflte de görüldü ü gibi somut sorunlar üzerinde sergilenecek kararl durufllar, tüm sald - r lara ra men hem genifl kesimler üzerinde bir etki yarat r, hem de sömürücü s n flar belli ad mlar atmaya zorlar. Direniflsiz, emeksiz hiçbir hak elde edilemez. Gerçeklerin aç a ç kmas, bu u urda y nlar n kendi geleceklerini kendi ellerine almas için her yönüyle yo un bir eme e ve tereddütsüz bir mücadeleye ihtiyaç vard r. Bunun d fl ndaki tüm söylemler, yani klikler aras ndaki çat flmalarda egemenlerin bir kesiminin dile getirdi i demokrasi, toplumsal mutabakat vb. içi bofl, pratik de- eri olmayan aç klamalardan hareketle ezilenlerin lehine beklentiler yaratanlar n, sistemin de irmenine su tafl maktan baflka bir ifl yapamayacaklar aç kt r. Dolay s yla sonuçlardan hareketle de olsa baz gerçeklerin dile getirilmesi tek bafl na bir anlam ifade etmez. fade edilen gerçeklerin anlam kazanmas, do ru araç ve yöntemlerle ve kendi geleceklerini ellerine alacak bir mücadele hatt na sokulmas yla mümkündür. S n fsal Yaklafl m VAH M DURUM, OLA ANÜSTÜ DÖNEM, YÜKSEK R SKL SÜREÇ Türkiye nin keskin dönemecinde Kemal Dervifl isimli flahsiyet, ülkenin ekonomik durumu ve gelece ine iliflkin de erlendirme yapmak üzere kürsüye ç kart l yorsa, bu olay tek bafl na durumun gerçekten ciddi oldu una dair yeterli bir kan t oluflturmaktad r. Üstelik bu kürsü, patronlar kulübü TÜS - AD a aitse durum daha da kritik demektir. Sermayenin moral hocas kimli iyle sahne alan Dervifl in a z ndan dökülen yalan ve çarp tmalar birçok itiraf bar nd rmakta ve bundan sonraki sürece iliflkin ekonomik politikalar deflifre etmektedir. Ama bundan daha önemlisi bu toplant y do uran koflullar ve egemen s n f sözcülerinin çözüm ad na ileri sürdükleri di- er görüfllerdir. En son türban de iflikli i nin Anayasa Mahkemesi taraf ndan iptal edilmesi ve bunun kapat lma davas ile ilgili güçlü bir iflaret olarak kabul edilmesinin ard ndan, bas na servis edilen (Taraf gazetesi) Genelkurmay n Türkiye yi Biçimlendirme Plan bafll kl, Bilgi Destek Plan ve Faaliyet Çizelgesi isimli belge, klikler aras ndaki psikolojik savafl ve gerginli i t rmand rm flt. AKP nin, ABD ve AB den gelen belli bir destek göz önüne al narak ülke içi gerilimin düflürülmesi amac yla kapat lmayaca n n düflünenler, iptal karar - na flafl rd lar. Devletin merkezi iktidar nda söz sahibi olan kli in Anayasa Mahkemesi nde bask n olan temsilcileri, kapatma tutumunda srarl görünüyordu. AKP nin ölçüyü kaç rd ve çizgi d fl na ç kt na dair görüfl, AB ve ABD yi ikna etme iflinde de belli oranda baflar l olmufl, emperyalist patronlar n tutumunda de iflimler bafl göstermiflti. En son ABD D fliflleri Bakan C. Rice, bu sizin iç ifliniz diyerek iflin içinden ç k yordu AKP, zafer sarhofllu u ve haz ms zl yaflam flt, bedelini kapatma k skac na al nmakla ödüyordu. Tayyip in sorumlu bir devlet adam kimli i tafl mad çoktan ortaya ç km flt. Abdullah Gül konumu bir yana, Erdo an n gölgesinden ç kabilecek durumda de ildi. Ne Baykal ne de Bahçeli, a rl k koyacak siyaset adam portresi çizemiyordu. Ancak soruna sür git kay kç kavgas biçiminde yaklafl lmas kabul edilemezdi. Gemi su al yordu. Bu durumda TÜS AD yeniden sesini yükseltmek ve devreye girmek durumunda kald. 19 Haziran da yap lan Yüksek stiflare Konseyi (Y K) toplant s na belli bafll iflçi ve iflveren konfederasyonlar temsilcileri ile onur konu u olarak Dervifl de ça r ld ve Hükümete muht ra misali tavsiye bildirileri sunuldu. Klik çat flmas n, babalar n n miras n paylaflamayan kardefl kavgas na benzeten Konsey Baflkan Mustafa Koç, vahim bir ak l tutulmas ndan söz ediyor, Türkiye nin kazanan olmayan bir oyuna do ru ilerledi i nden bahsediyordu. Ola- anüstü bir dönem den geçildi ini söyleyen Yönetim Kurulu Baflkan Arzuhan Yalç n Do an ise, yüksek risk sürecine girildi i ni ve 1 y l sonra yönetilmesi zor bir Türkiye ile karfl karfl ya olunaca n söylüyordu. Patronlar kulübünün baflta hükümet olmak üzere siyasi partilere (çözüm bildirisi tarz nda) önerisi ise Anayasa Konvansiyonu (Kurucu Meclis) oluflturulmas için bir an önce harekete geçilmesi fleklindeydi. Sistemin t kand noktalarda belli idari reformlara kavuflturularak nefes al nmas amac yla getirilen bu ve benzeri öneriler paketi, daha önceki süreçlerde de gündemlefltirilmeye çal fl lm fl ancak sivil-askeri bürokrasi içerisinde bask n durumda olan Kemalist klik taraf ndan geri püskürtülmüfltü. Ne var ki iktisadi ve sosyal tablonun resmetti i durumu bilenler için, büyük patronlar n bas na aç k olmayan bölümde sarf etti i sözlerin çok daha acil önlem ve feryatlar içerdi i anlafl labiliyordu. Uluslararas finans krizinin ekonomik krize evrilme aflamas nda, dünya merkezlerindeki bütün ekonomistlerin ittifakla faturan n azgeliflmifl ülke ekonomilerine/halklar na kesilece inden bahsetti i durumda, Dervifl in Türkiye nin bu krizden etkilenmeyece- ini söylemesi, moral hocal ya da espri niyetine okunmal d r. De il Türkiye, dünyan n hiçbir ülkesinin mevcut kriz(ler)in tesir sahas d fl nda kalamad ça m z n flu döneminde, özellikle Türkiye nin ne ölçüde bu iliflkiler a na ba l bir flekillenifl içerisinde oldu unu bilmeyen kalmam fl olsa gerektir. Kald ki bunun en büyük mimarlar ndan birisi de Dervifl in bizzat kendisidir Enflasyon ve iflsizli in yüzde 20 lerin üzerinde birbiriyle yar flt - ; ekme e, elektri e, do algaza, pazara zamlar n pefli s ra ya d ; toplu göçlerin, intiharlar n, iflaslar n birbirini kovalad ; iflçi ve emekçilerin hak ve can kay plar k skac na al nd ; geleceklerine s - nav zinciri tak lan bütün gençlerin dershane ve özel e itim kurumlar - na mahkum edildi i; suç dalgas - n n kabard, hapishanelerin yüz bini aflan nüfusa ulaflt, di er yandan dolar milyarderleri her sene artan bir Türkiye gerçekli i vard r. Bu gerçeklik, s n f mücadelesinin keskinleflti i ve derinleflti ini, di er bir deyiflle ekonomik ve siyasi krizin boyutland n gösteriyor. Hâkim s n f klikleri aras ndaki dalafl n geldi i noktay ve patronlar n telafl n sorunun bu temelleri ile birlikte ele almak gerekecektir. Gerek Kürt ulusal sorununun yükledikleri ve biriktirdikleri, gerekse de iflçi-emekçi cephesinde özellikle 2007 içerisinde hareketlenen ve 2008 boyunca belirli bir ivme kazanan muhalif dinamikler, tehdit unsurunu aç k hale getirmifltir. Yak n l tart fl l r ama görünür lü ü tart fl lmaz durumdad r. Bu yüzden, TÜS AD n toplant s nda da iflçi s n f protokol de kaç n lmaz olarak bambaflka bir yer iflgal ediyordu Konfederasyon temsilcileri toplant ya kat lmayarak foto rafa girmeme oyunu oynad lar ama Dervifl yapt konuflmada onlar flu sözleri ile ele veriyordu: döneminde çok önemli büyüme oranlar yakaland. Ancak bu büyük ölçüde kapasite kullan m oran ve verimlik art fllar ndan kaynaklanm flt r. Bu dönemde eme i geçenlere teflekkür ediyoruz. Özellikle sendikalar bu dönemde önemli bir rol üstlenmifllerdir. Verimlilik art fl n n eme in azg nca sömürüsü pahas na gerçekleflti i flartlarda, buna r za gösteren iflbirlikçilerin de takdiri hak etmesi kadar do al bir durum olamazd. Ama olay bununla da bitmiyordu. Kemal Dervifl ayn konuflmas nda, 2007 de bafllayan ve 2008 de devam eden kötü gidifl sonucu yüzde 3,5 a düflen büyüme oran n n yeniden yüzde 8 lere ç kmas için çözüm yolu olarak, iç tasarruflar n GSY H ya oran n n yüzde den inançla çal fl larak yüzde lere ç kar lmas n flart koflmaktayd. Bu, patronlara oldu- u kadar çok aç k biçimde iflbirlikçi sendikac kardefllerine yeni bir mesaj olarak okunmal yd. Bu mesaj n bir di er muhatab da elbette ki iflçi ve emekçilerdir. Sadece Dervifl in mesaj n n m? Di- er patronlar n verdi i mesajlar n da! Ola anüstü dönem den, yüksek risk süreci nden, vahim bir durum dan söz edenleri iyi anlamak zorunday z. Panik ve korkular n iyi okumal y z. Telafl ve endiflelerini iyi analiz etmeliyiz. S n f mücadelesine müdahalede genel anlamda, örgüt ve önderlik sorunu yaflamakta olmam z, f rsat ve koflullar konusunda elimiz ve kolumuzu ba lamam z gerektirmez. Çok çeflitli pratiklerde görüldü ki, do ru politikalar gelifltirilir ve ilkeli ittifak ve/veya eylem birlikleri gerçeklefltirilirse, gerek gücümüzü büyütmede gerekse de mevzi kazan m nda baflar l sonuçlar elde edilebilmektedir. Bunun için öncelikle mevcut saflaflma ve ayr flma noktalar - n n do ru biçimde analizinin yap lmas ve bu çerçevede asgari ortakl klar n kurulmas na çaba gösterilmesi gerekmektedir. Ama örne in çeflitli reformist parti ve çevreler taraf ndan DTP önderli inde ortaya at lan Çat Partisi giriflimine hizmet edecek biçimde, bas na yeni s zd r lan Genelkurmay belgesi ndeki iddialar temel al narak bir platform oluflturulmaya kalk fl lmas ; bir yönlendirme ya da AKP ve paralelindeki liberalci kesimlerle dolayl da olsa saf tutma say lamasa dahi, mevcut hâkim s n f klikleri çat flmas ndan soyutlanabilecek, ba- ms z (s n f hareketine dayanan) bir devrimci-demokratik durufl niteli inden yoksundur. Hukuk Devleti, Hukukun Üstünlü- ü temelli bir karfl ç k fl kabul edilemezdir. Her zaman n ihtiyac ; ülkenin dört bir köflesinde sistemin makinelerine kan n ak tan, her geçen gün daha da yoksullaflan iflçi ve emekçileri; ürününü yok pahas na elinden ç karmak zorunda kalan yoksul köylüleri; üzerindeki zulüm, horlanma, afla lanma sürekli katmerleflen Kürt ulusundan halk m - z ; örgütlemek ve mücadeleye sevk etmek için y lmadan, durmadan çal flmakt r. Ezilenlerin çeflitli direnifller ile zaman zaman uç veren öfkesi, sessiz biçimde birikmekte, derinden ilerlemektedir. Patlad zaman, önünde durmaya kimsenin gücü yetmeyecektir

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

Halk muhalefetine tesettür!

Halk muhalefetine tesettür! POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi

İşçi-köylü. * 30 Ekim-12 Kasım 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Gerçek açılımı emekçiler yapacak! İzmir, Karşıyaka Belediyesi Dış politika açılımlarında yeni bir şey var mı? TC nin son dönemde dış politikada attığı adımlar gündemde ön sıralarda yerini almakta. AKP nin hükümete geldiği günden bu yana dış politikasını arka plandan

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler.

İşçi-köylü IMF-DB KARARLARINI KABUL ETMİYORUZ! , Onlar bir avuç asalak, bizler milyarlarız. Onlar kan emiciler, bizler. Sorumlu küreselleşmeyi sorumlu devrimciler yıkacak! İstanbul da 1-7 Ekim tarihleri arasındaki IMFDB Toplantısı anti-emperyalistlerin örgütlediği protestolarla ve polisin şiddeti ile gündemindeki yerini

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 önderimiz İbo bizim Halk gençliği alternatifsiz değildir YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Merhabalar, Bu say m zda Komünist

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 128 2007-12 *Ocak 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 SUNU Merhabalar, 2. Konferans m z n coflkusuyla tüm okurlar m z selaml yoruz. Yo un bir sürecin ard

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı