Yýl : 9 Sayý : 393Kuruluþ : 12 Mart 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26.03. 2010 Yýl : 9 Sayý : 393Kuruluþ : 12 Mart 2002"

Transkript

1 Yýl : 9 Sayý : 393Kuruluþ : 12 Mart 2002 NEVRUZ COÞKUSU Türk Dünyasýnda 2800 yýldýr coþkuyla kutlana gelmiþ olup halen de 200 milyonu aþkýn Türk topluluklarýnda sevinç ve neþeyle kutlananan Nevruz bayramý Kalecik ilçemizde Pazartesi günü Kalecik Lisesi tarafýndan hazýrlanan törenle kutlandý. Törene Kalecik Kaymakamý sayýn Mustafa DALKILIÇ, Belediye Baþkaný sayýn Nevzat ÞAHÝN'in Garnizon komutaný sayýn Özkan KAVAK ýn demir dövme töreni ile baþladý. Geçmiþten günümüze 17 baðýmsýz Türk devletini simgeleyen bayrak gösterisinden sonra yumurta taþýma, sandalye kapmaca, halat çekme ve yumurta tokuþturma yarýþmalarý ile öðrenciler ve ilçemiz halký gönüllerince eðlendi. Bir ortak kültür ve zenginlikler yumaðý olan bu anlamlý bayram töreni nevruz ateþinin yakýlmasý, halay gösterileri ve ikram ile sona erdi.proðramda emeði geçen Kalecik Lisesi öðretmen ve öðrencileri yaný sýra tüm katýlýmcýlara teþekkür ederiz. BÝZ KÝMSEYÝ ALDATMADIK Ýlçemiz Ýlköðretim Okullarýnda eðitim-öðretimlerini devam ettiren bu minik yavrulara sahip çýkýlsýn, Ýnternet Kafelerden kurtarýp, yeþil sahalarda Beden Eðitimi Öðretmenleri nezaretinde topluma yararlý bireyler yetiþtirelim diye el uzatýn dedik. Herkes bir baþka tarafa çekti...! Sonuç olarak iþte Kalecik in minik öðrencileri geleceðin gençliðine uzatýlan el. Býrakýn bizim minikleri Kalecik in geleceðini - gençliðini sizler kendinize özel dýþ cephesi kýrmýzý boyalý oturma odalarý yaptýrmaya bakýn...! Kalecik Haber Dokumacý Ahmet DALKIRAN (Hurþidin Ahmet Çavuþ un) dediði gibi... Kalecik kazasý eskiden kalma, Satsalar yerinden bir dirhem alma, Alýpta gaybete müptela olma, Müptela içinde kalanlardanýz. Bu kazanýn hasedi çoktur. Hasedinden fazla fesadý çoktur. Onun için burda bereket yoktur. Yürü ey garip dost yolundan kalma! BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ Oturduðu koltuktan etrafý güllük-gülistanlýk görenler... Artýk býraktýk yok þurasý þöyle-burasý böyle demeyi ilçe merkezinde bir tarafý Ýstasyon mahallesi ve Ýncirlik kümesi diðer tarafý Kayýkbayýrý diye adlandýrýlan Kýzýlýrmak Vadisi Kalecik Karasý Üzüm Baðlarýnýn karþýsýnda Kýrýkkale Devlet Karayolu kenarý. Köye muhtar seçilmek bir marifettir. Fakaaaat O görevin de layýkýyla yapýlmasý gerekmez mi. Ýnsan bu kadar mý duyarsýz olur. Köyünün 2 de AVRASYA'NIN ORTAK BAYRAMI NEVRUZ (21 Mart) KAYIKBAYIRI Kýrýkkaleye gitmek için yola çýkan birkaç arkadaþýmýzla birlikte Kayýkbayýrý mevkiinde gördüðümüz bu manzaraya karþý duyarsýzlýk sergileyemedik. Çevreyi kirleten bu insanlara ne demeli bilmem ki kendileri bu ortamda yaþamayý kabul ediyorlarsa hep böyle kalsýn deriz...! Vicdanýmýn Sesi Zeki Toprak Kýzýmýn gittiði okulda, "Ailede Sevgi Ýletiþimi ve Son Kale Aile" konulu bir seminerdeyim. Yanýmda eþim ve kýzým var. Kürsüde Eðitimci-yazar Vehbi Vakkasoðlu. Vehbi Vakkasoðlu kendine has üslubu, samimi ve akýcý konuþmasýyla programa katýlanlara duygu dolu anlar yaþatýyor. Toplumun çekirdeðini oluþtu ran ailedeki iletiþimden söz ediyor. Konuþmaya, yuvayý yapan diþi kuþtan, yani kadýndan baþlýyor. Kadýnlar için, 3 Z kuralýndan bahsedi yor. Zarafet, Ziyafet, Ziyaret diyor ve bu baþlýklarýn altýný dolduruyor. Sayfa 2 de KALAÇAYI TAÞLARI Mehmet TOPRAK KALECÝK TE HABERLER!... (Mektup 2) Sevgili Dostum!... Geçen mektubumda yer kalmadýðýndan istediðin bilgi leri tam olarak verememiþtim. Sen cep telefonuyla konuþmaya yeminlisin diye bizleri de mektup yazmaya mahkum ettin. Kalecik ten haber çok. Öyle mektuba falan sýðacak gibi deðil ama ne yapar sýn senin gül hatýrýn için katlana-caðýz. Mektubunda Kalecik teki eski tarihi evler ne oldu diye soruyorsun ya... Bak kardeþim; O evler bildi ðin gibi. Bir çoðu yýkýldý yýkýlacak. Ama onlar ihmal edilmiþliðe say 6 da Yeni gün, yeni yýlýn ilk günü demek olan NEVRUZ, geceyle gündüzün eþit olduðu, günlerin uzayýp sýcaklýklarýn artmaya baþladýðý 21 Mart'a rastlamaktadýr. Bu günlerde doða da uyanýp canlanmaya baþladýðýndan Nevruz günleri, baharýn da baþladýðý günlerdir. Atalarýmýz; yeni bir hayat, yeni bir baþlangýç demek olan bu tarihi günü, ayný zamanda Ergenekon'dan çýkýþ bayramý olarak da kutlamýþlardýr. Bayram; birlikte sevinme, neþelenme ve eðlenme demektir. Bayramlarýmýz da karþýlýklý sevgi-saygý ve hoþgörünün, ulusça bir arada kardeþçe barýþ içinde yasama arzusunun, dayanýþma ve yardýmlaþma duygularýnýn coþtuðu sevinç ve kývanç dolu günlerimizdir. Nevruz, bütün bu güzel duygular yanýnda yeni ve umut dolu günleri, baharý, bolluk ve bereketi müjdele yen bir bayram, bir þenlik günüdür. Bütün bu öneml Sayfa 6 da

2 sayfa : 2 BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ Bað-Bahçe alaný olarak deðerlendirilen Kayýkbayýrý mevkiinde Kýrýkkaleye giderken yolun sol tarafýnda bulunan evlerin çevre düzenlemesine-etrafa vermiþ olduðu nahoþ manzaraya müdahale edilmez mi? Düþüncesizce çevreye verilen bu zararýn sadece O kiþi veya semte deðil de Kalecik in tamamýna maledileceðinin hesabýný hiç mi yapmadýnýz? Evet bu manzara yakýþýyor siz burada yaþayan insanlar hoþnut ve huzurlu olsanýz bile, Kýzýlýrmak vadisinde Kalecik Karasý Üzüm Baðlarýndan bakýlýnca bu manzara yakýþmýyor ve çevreyi rahatsýz ediyor. Bu kirliliðin önlenmesi, çevrenin toplumu olumsuz yönde etkileyecek olan böyle görüntülerden arýndýrýlmasý için yine makamlarýnda ki koltuklarýnda rahat rahat oturup etrafý güllük-gülistanlýk görenler size de birilerinin KIRAL ÇIPLAK diye avaz avaz baðýrmasý mý lazým? Kiþi veya kiþilerin yapmýþ olduðu bu çevre kirliliðinin önce kiþiye, sonra mahalleye- muhtara, daha sonrasýnda ise malum bürokratik sýrayla herkesin mesul olduðu bir duruma geleceðinin hesabýný hiç mi yapmýyorsunuz? O yolun halini Trafik denetimlerin de görev yapan devriye ekipleri de mi hiç görmüyor. Ýþin özüne gelecek olursak; Kimse kendi üzerine toz kondurmuyor ve kondurmak da istemiyor. Bir nemelazým cýlýk almýþ baþýný gidiyor. Gidiyor da bu iþin sonunda Kalecik viran olup elden gidiyor sevgili dostlar, bunu hiç gören-bilen-duyanýnýz yok! Türkiye Cumhuriyetinin dünyaya açýlan penceresi olacaðýz diye çýklan Üzüm Baðlarýyla meþhu bölgemizde ki bu olumsuzluðun düzeltilmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý dileðiyle saygýlarýmý sunarým! Açýköðretim Lisesi öðrenci kimliðimi katbettim Mustafa YILMAZ KALECÝK TC kimlik nolu Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kayhan GÜMÜÞ Dikmen-ANKARA Bir kartalýn hikayesinden... Yusuf ÝPEKLÝ Bir rivayete göre; dört tavuk, bir kartal yuvasýna gidip bir yumurta çaldýlar.yumurtayý kümese getirdiklerinde, kümeste bulunan diðer tavuklar gördükleri bu yumurtanýn çok büyük bir tavuða ait olduðunu düþündüler. Zaman geçti, yumurtayý getirenlerde unuttu, onlar da bu yumurtanýn büyük bir tavuða ait olduðuna inandýlar. Bir anne bulundu yetim yumurtaya, kuluçka baþladý. Kýsa bir zaman sonra yumurta kýrýldý. Ýçinden simsiyah kanatlý, ilginç gagalý tuhaf bir tavuk çýktý... Herkes çok mutluydu, böylesine ilk defa görmüþlerdi. Anne tavuk ders vermeye baþladý yavrusuna: ''Bak yavrum, yerden bulduðun böceði söyle ye! Arpayý, buðdayý böyle ye!'' Anne tavuk her gün yeni þeyler öðretiyordu yavrusuna. Büyük tavuk annesinin her söylediðini yapýyordu. Tehlikelere karþý nasýl davranacaðýný da öðretti annesi: ''Bak yavrum, eðer kedi buradan gelirse aksi istikamete doðru kaç, Þuradan gelirse buraya kaç...'' Büyük tavuk büyüdükçe güzelleþiyordu. Oldukça uzun kanatlarý vardý. Ara sýra diðerleri onun kanatlarýna bakmak için geliyorlardý... Bir gün anne tavuk yavrusuna havadan gelen tehlikelere karþý kendini nasýl savunacaðýný anlatýrken büyük tavuðun gözü, gökyüzünden süzülerek korkunç bir ihtiþamla geçiþ yapan baþka bir canlýya iliþti. -Anne bu ne, dedi büyük tavuk. - Ha o mu? O kartal yavrum, kuþlarýn padiþahý. -Ne de güzel uçuyor! -Evet yavrum! Ama sen sakin ona özenme. Asla onun gibi olamazsýn! Sen bir tavuksun. Senden önce baban, deden, amcan hepsi ona özendi ama hiç biri onun gibi uçamadý... Sen bir tavuksun ve bir tavuk gibi yaþamalýsýn. O günden sonra büyük tavuk, ömrü boyunca arka bahçede kartalýn ihtiþamlý geçiþini izleyip iç çekti... Ve her seferinde ''Keþke ben de bir kartal olup uçabilseydim.'' dedi.yine bir gün siyah kanatlý büyük tavuk ihtiþamlý kartalý izlerken ölüp gitti... Onu bir tavuk gibi defnettiler ki hakikatte ölen bir kartaldý. '' Bir kartal gibi doðup, bir tavuk gibi yaþayan ve kartallara özenip sonunda bir tavuk gibi ölen binlerce kartal var.'' Yer dünya... Þu anda kendi gücünün farkýna varmadan, hep baþkalarýna özenen binlerce, yüz binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca insan var yeryüzünde. Ne büyük acý! Hiç bir þey göründüðü gibi deðil aslýnda. Hiç bir þey anlatýldýðý gibi deðil... Her duyduðuna inanmamak lazým... Kartal doðup, kartal gibi yaþayýp, kartal gibi ölmek gerek... Ne çekiyorsak kartalý tavuklaþtýran zihniyetten çekiyoruz. Bir de her duyduðuna "He ya!" diyen tavuðumsulardan Allah her ikisinin de þerrinden korusun! Amin yürüyüþ sayfalar dolusu yazdým usanmadan / adýný / kýskandýlar devriyeler zapt etti yýldýzlarý avuçladým sevgimi sonsuzluða yürüyorum sensiz üstüme üstüme geliyor hayat her kalabalýktan sen çýkýyorsun yine de, güneþe ulaþýyor nefesin yusuf ipekli - mart' 10 / ankara Haydar ÖZKAN a baþsaðlýðý dilerim Muhsin ERKUÞ / Afþar Köyü KALECÝK KALECÝK GAZETESÝ : HAFTALIK SÝYASÝ / AKTÜEL GAZETE ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ : HAFIZ HASAN GEMALMAZ SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MD. : ÞAKÝR GEMALMAZ KURULUÞ : 12 MART 2002 SAYI : 393 POSTA ÇEK HESABI : Hafýz Hasan Gemalmaz Kalecik ÝLETÝÞÝM : - BANKA HESAP NO : Ziraat Bankasý ABONE ÜCRETÝ YURT ÝÇÝ 50 TL YURT DIÞI 100 TL KONÐRE - GENEL KURUL ÝLANI : 50 TL Vicdanýmýn Sesi Her erkekten bir kadýn sorumludur diyor da, yüklendikçe yükleniyor. O, kadýnlara yüklendikçe ben keyifleniyorum. "Ýyi ki de eþimle gelmiþim, bu program böyle biterse ben yýrttým" diyorum. Ama bu fazla sürmüyor. Erkekler için, Sevgi ve Saygý, Sadakat, Sabýr dediði 3S kuralýndan bahsetmeye baþlayýnca, salondaki tüm erkekler "ya hocam buda nerden çýktý þimdi" der gibi bir uðultu oluþturuyoruz. Sýranýn bize geldiðini anlýyor, biraz keyfimiz kaçýyor. Hoca anlatýyor, biz dinliyo ruz. Ýþte o gün, samimi bir þekilde kendi vicdanýmý, yazarýn anlattýklarý ýþýðýnda hesaba çektim. Bunu yanlýþlarýmý düzeltmek, hatalarýmý gidermek, eksiklerimi tamamlamak, için büyük bir fýrsat olarak gördüm. Kendimi gözden geçirdim. Nerdeyse her söylediði cümleyi sanki sadece bana söylüyormuþ gibi aldým, öyle kabul ettim. Dernek cemiyet, parti pýrtý derken yazarýn "son kale" diye tabir ettiði ailemi ne kadar ihmal ettiðimi fark ettim. Öyle ya yýlýn 52 pazarýndan, nerdeyse sadece üç beþ pazarýný onlara ayýrabiliyordum. Oysa eþimin üzerimdeki hakký gerçekten çok büyüktü. Ayýrdýðým zaman, tam tersi olmalýydý. Niye diye sordum kendime. Amacým neydi. Mevki kazanmak mý? Çevreden ilgi görme isteði mi? Neden ben dernek cemiyet, siyaset iþlerinde, çok hassastým? Doðrularý ortaya koyabilmek adýna bazen acýmasýz oluyor, en yakýnlarýmý, arkadaþlarýmý bile acýmasýzca eleþtirebiliyordum? Hepsinden önemlisi neden bu ailemi bile ihmal etmeme sebep oluyordu. Hani bu iþler gönül iþiydi. O zaman gönülleri kýrmanýn mantýðý neydi? Sorgulamaya devam ettim. Acaba iþyerinde nasýlým, arkadaþlarýmýn gözünde nasýl biriyim? Etrafýmdaki kiþiler beni nasýl deðerlendiriyor? Apartmanda, mahallede nasýl bir komþuyum? Memleketimde nasýl bir hemþeriyim? Görev aldýðým sivil toplum örgütlerinde nasýl bir yöneticiyim? Ve hepsinden önemlisi eþimin gözünde nasýl bir kocayým? Çocuklarýmýn gözünde nasýl bir babayým? Annemim babamýn gözünde nasýl bir evladým? Nasýl bir vatandaþým gibi bir sürü sordum kendime. SATILIK Kalecik te kýrýkkale eski yolu üstü Bað Yeri 2 Hektar 1255 m2 ve 3 hektar 0731 m2 iki ayrý parsel imarlý satýlýk arazi. Arif DURAK / Tel : Zeki Toprak Bu sorulara verdiðim cevap da, bir o kadar samimi olmalýydý. Öylede oldu. Bir defa, mevki kazanmak, ilgi görmek, pohpohlanmak istemiyordum ben. Öyle gizli hesaplar peþinde koþarak bir yerlere gelmek gibi amacýmda yoktu. Hatta bunu görev aldýðým her yerde söylediðimden, bana artý yönde getirisi bile oluyordu. Bir beklentim olmadýðýndan daha rahat hareket ediyor, buda hata yapma ihtimalimi azaltýyordu. Hem kimsenin karþýsýnda eðilip bükülmeme de gerek kalmýyordu Kendimi tarttým, durumumu gözden geçirdim. Yalancý alkýþlara kanýp, sahte aynalara bakarak bir arpa boyu yol alýnmayacaðýnýn çok iyi farkýndaydým. Geriye tek bir þey kalýyordu o da görev bilinci. Sonuçta, kendimi aldýðý iþi kusursuz yapmaya çalýþan bir görev adamý olarak tanýmladým. Ýþte ben o gün kendimi deðerlendirdim, birçok samimi cevaplar verdim, özeleþtiri yaptým. Eksilerimi artýlarýmý ortaya koydum. Bunu da zaman zaman yapmaya karar verdim. Sürekli çevremde nasýl görünüyorum, insanlarýn benimle ilgili düþünceleri fikirleri nasýl sorularýný soruyor, cevaplar arýyorum. Eleþtirilerden asla korkmuyor, aksine her eleþtiriyi yanlýþlarýmý görmek için bir fýrsat olarak deðerlendiriyorum. Hata yapabileceðimi biliyorum. Her hatadan ders çýkarmam gerektiðini de. Sizlerde önce vicdanýnýzýn, sonra çevrenizdeki insanlarýn sesine kulak verin. Dernek cemiyet iþlerinin gönül iþi olduðunu unutmayýn. Gönlünüzü yüreðinizi ortaya koyarken, gönülleri kýrmayýn. Þayet bir gün karþýnýza biri çýkýp "yanlýþ yapýyorsun, kendine çeki düzen ver" derse, mutlaka düþünün. Samimiyetinden þüphe etmeyin. Hele hele bu etrafýnýzdaki kiþiler ce koro halinde seslendiriliyorsa iki defa düþünün ve sakýn onlarý kovmayýn. Düþman görmeyin. Yoksa bir türlü gerçekleri göremediðiniz gözünüzle, doðruyu duyamadýðýnýz kulaðýnýzla kendi oluþturduðunuz hayal dünyasýnda yaþayýp gidersiniz. TAZÝYE ve TEÞEKKÜR Geçtiðimiz hafta kaybettiðimiz ; rahmetli Babamýz : Turgut TÜYSÜZ ün Gerek cenaze törenine katýlan, gerekse sonradan arayýp taziye dileðinde bulunan, bizmle birlikte acýmýzý paylaþan bizi teselli eden, bizi yalnýz býrakmayan tüm eþ-dost ve yakýnlarýmýz ile Kalecik halkýna teþekkür eder, saðlýk ve huzur dolu bir yaþam dileriz. Tüysüz ailesi adýna Reþat TÜSÜZ SATILIK Yeþilyurt Mah. 623 m2 Bahçeli ev Duran KILINÇ - KALECÝK KAYIP ÝLANI : 5 TL Olup Fiyatlara KDV dahil deðildir. KALECÝK MERKEZ : Hafýz Hasan GEMALMAZ ÖNEMLÝ : a) Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. b) Gazetemize gönderilen yazýlar geri iade edilmez c) Gazetemiz Basýn Ahlak Ýlkelerine uyar. ÝLETÝÞÝM ADRESÝ : Cumhriyet Meydaný No: 1 Kalecik-ANKARA Baský : Uður Matbaasý : Kazýmkarabekir Cad. Murat Çarþýsý No: 41/55 Ýskitler - ANKARA

3 /////// sayfa : 3 KALECÝK'ÝN ALTMIÞ YIL ÖNCESÝNE AÝT BÝLGÝLER Orda bir köy var uzakta O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da O köy bizim köyümüzdür. Ünlü þair Ahmet Kutsi Tecer'in yazdýðý þiirdeki gibi bir yerdir Kalecik bazýlarýmýz için. Bazen hýþýmlý bir atýn özlediði engin yeþil bir ova, bazen de maðrur ve haþmetli bir kartalýn yükseklere konduðu bir yamaç gibidir Kalecik. Gidemesek de hasretini çektiðimiz, Kalecik Gazetesi ile haberlerini aldýðýmýz Ata yurdudur, Baba yurdudur Kalecik. Geçenlerde Ankara'ya gittiðimde, her zaman yaptýðým gibi, eski kitaplarýn alýnýp satýldýðý müdavimi olduðum tanýdýk bir dükkana uðradým. Kitaplarý karýþtýrýrken 1946 yýlýnda basýlmýþ "Türkiye Kýlavuzu" adlý, altmýþ yaþýnda eski bir kitap dikkatimi çekti. Hüseyin Orak tarafýndan hazýrlanmýþ bu kitapta on dört il ve bu illerin o zamanki ilçelerine ait bilgiler yer almaktaydý. Heyecan içerisinde hemen Kalecik' buldum yýlýnýn Kalecik'i üç sayfada anlatýlýyordu. Nefes almaksýzýn okudum. Küçücük dükkanda, çocukluðuma ve gençliðime ait Kalecik'in, bir daha hiçbir zaman yaþayamayacaðým hatýralarý gözlerimi nemlendirdi. Neler yazmýyordu Kalecik için. Kalkan Daðý'ndan gelen Keçi Deresi ve Ýdris Daðý'ndan gelen Ulu Dere'nin kenarlarýna kurulmuþ baðlýk ve bahçelik bir ilçe diyordu Kalecik için. Bir zamanlar gürül gürül akan bu derelerin Kalecik'e son gittiðimde akmadýklarýný hatýrladým. Evlerin çoðunun kiremitli olduðunu yazýyordu kitap. Demek ki altmýþ yýl önce evlerin kiremitli olmasý bile bir ayrýcalýkmýþ Kalecik'te nüfus sayýmýna göre Kalecik'in ilçe merkez nüfusu ise kiþi. Ayvasýnýn, dutunun ve cevizinin meþhur olduðu yazýlan kitapta hektarlýk alanda üzüm baðlarý bulunduðu belirtiliyor. Bizim de Çay Baðý'nda üzüm baðýmýz olduðunu, ancak neredeyse on yýllardýr baðýmýza gitmediðimizi hatýrladým. Ne güzel üzümler olurdu baðýmýzda. Ne güzel olurdu Çay Baðý, bað bozumu zamaný. Kitapta arýcýlýðýn yaný sýra tiftik, yapaðý, yün ve ham deri üretiminin ilçe ekonomisi için çok önemli olduðu belirtilmekte. Önem verilen diðer bir husus ise ilçe merkezine 4 Km mesafede olan tren istasyonu. Kitapta aynen þu yazýyor. "Bu istasyon ile Kalecik, bir taraftan Ankara'ya bir taraftan da Çankýrý'ya baðlýdýr. Tren zamanlarý istasyonda araba, kamyon ve hayvan bulunur." Kitap, istasyonu, aynen caným annemin bana anlattýðý gibi yazmýþtý. Kalecik'e son gittiðimizde, rahmetli dedemlerin (Süleyman Kök) Alantaran'daki bahçesinden sonra istasyona da uðradýk. Her yer ot kaplýydý, geçen zaman oranýn önemini tamamen ortadan kaldýrmýþtý. Kitapta o devrin bazý tüccar ve iþ adamlarýnýn adlarýna da yer veriliyordu. Þahýslarýn hemen hemen hiç birini tanýmýyordum. Ýsimlerin bazýlarýný vereyim mutlaka þu an yaþayan akrabalarý vardýr. Manifaturacý Ali Gülaçtý, Nakliyeci Baki Ateþoðlu, Tiftik tüccarý Ahmet Mumyakmaz ve Ahmet Topçu. Her dönem eðitim ve öðretime önem vermiþ güzel Kalecik'imizde 1946 yýlýnda ikisi merkezde olmak üzere 71 ilkokul bulunduðu belirtilmektedir yýlýnda Kalecik'te ortaokul bulunmamaktadýr. Kalecik'te o tarihte eczane de yoktur. CENNET VATAN ANADOLU Bozkýrýn bir avuçiçi kadar kalmýþ yeþil çayýrlarýna Leylekler geldiler bu sene gecikmeli olsa da. Her sene bahar baþlarýnda toprak ýsýnmaya ve doða canlanmaya baþladýðýnda Haç dan dönen Leylekler geciktiler nedense! Uzun ve çileli bir göç yokluðundan sonra yurtlarýný görünce, çýðlýk ata ata, kendi dillerince türküler söyleye söyleye Kalecik in Büyük Çayýr ýnýn, Küçük Çayýr ýn, HJacýköy, Gümüþpýnar ve Dümbelek Çayýrlarýnýn üzerinde, gökyüzünde halkalar oluþturup son tavaflarýný yaptýlar aklý karalý ihramlarý içinde. Birbirinden baðýmsýz, beþ altý halkadan oluþan, bu haç kafilesi halkalarýný bozmadan döne döne o çayýrdan o tepeye, o tepeden o yeþil tarlalara doðru kayýp kayýp gittiler. Uçmak deðildi bu! Mevlevi derviþlerinin halka halka hareketleri gibi bir mekandan bir baþka mekana huþu içnde süzülüþtü adeta... Onlarýn hemen altýndan gri bir kül bulutu gibi sýðýrcýklar savruldular gökyüzünde. Kimi kez bir kül yumaðý, kimi kez daðýlmýþ bir iplik çilesi gibi katlanýp açýlarak uçup gittiler aðaçlýk alanlara. Daha sonra volümü yüksek bir þölen baþladý gökyü zünde... Ritmi, temposu,melodisi birbirine uymayan þarkýlarla, danslarla... Hýzlý ve yavaþ uçtular... Konup konup tekrar havalanmalar. Derken, havanýn kararmasý ile elin, eteðin çekildiði kimsesiz düzlüklerin güvenli yerlerinde dinlenmeye çekilmenin zamanýydý artýk. Ýlk gecenin derin uykusundan sonra hummalý bir çalýþma baþlayacaktý. Önce, gagalarla tek tek taþýnan çalý-çýrpý ile kullanýlmayan evlerin bacalarýndaki, yüksek binalarýn çatýlarýndaki, telefon ya da elektrik direklerinin tepelerindeki yuvalar onarýlacak. Sonra, incelip süzülmüþ narin bedenler kurbaða, çekirge, fare, solucan çýyan gibi neslini devam ettirmek için tabiat ananýn cömert kucaðýna serpilmiþ canlýlarla beslenecekler. Zamaný gelince yumurtalar ana ve baba leyleklerce sýra ile ýsýtýlacak. Yumurtalardan çýkan yavrular beslenip büyütülecek. Uçma, beslenme derslerinden ve bir-iki tanesi kurban edildikten sonra kafileye yeni katýlanlarla birlikte tekrar haç yolculuðu baþlayacak. Anadolu insaný leyleklerle Hacý leylek ünvanýný yakýþtýrmýþtýr nedense... Leylekler her sene havalar soðumaya baþladýðýnda güneye göçerler. Bu güney yerküremizin güney yarýmküresidir. Anado lu kýþý soðuk ve yoksul yaþarken güneyde bolluk, bereket baþla mýþ olur onlar için. Bu döngü dünya kurulalýdan beri böyle devam eder. Hacý Leyleklerin son yüzyýlda iþleri zorlaþtý. Tüfek, top, uçak, füze icat edileliden beri kafileler küçüldü, halkalar daraldý. Hele son yýllarda Filistin-Ýsrail savaþlarý, Irak ýn iþgali yaþamlarýný felç etti neredeyse. Çoðu köyde pek çok yuva leyleksiz geçirdi bir kaç yazý. Bunun farkýna varan köylüler tarlalarýndaki fare artýþlarýný anýz yakma sonucu yýlan neslinin azalmasýna yorsalar da leyleklerin azlýðýda bir gerçektir. Oysa, bir zamanlar bizler için ve gittikce nesli tükenen diðer canlýlar ve özellikle kuþlar için bu topraklar bir cennet vatan idi. Þimdiki cennetimizde kuþ sayýsý ve çeþiti azaldýkça azaldý. Bazýlarý uðramaz oldu. Bazýlarýnýn nesli tükendi. Ortaasya dan Anadolu ya, oradan Balkanlara ve günü Mahmut ÖZTÜRK müze kadar özenle taþýyýp getirdiðimiz halý, kilim motiflerinde ve gravürlerde ceylanlar, karacalar, çeþit çeþit kuþ motifleri ve þýrýl þýrýl akan cennet dereleri tasfir edilmiþti. Bazý yörelerimizdeki motirlerde kuyruðu balýk olan Þahmaranlarýmýz vardý. Tavus kuþu desenli, sülün desenli, çatal çatal boynuzlarý ve en güzel gözleri ile bakan geyikli duvar halýlarýmýza, aynalarýmýza antika dükkanlarýnda bile rastlamak olasý deðil artýk. Yaþamýmýzýn ayrýlmaz bir parçasý olan yeni teknoloji ve iletiþim çaðýnda kültürümüz deðiþti. Beðenilerimiz, zevklerimiz çok katlý apartmanlarýn oda, kapý, pencere ve diðer objelerine göre biçimlendi. Geometrik desenli, iletiþim sinyalli motifler içeren fabrikasyon halýlar furyasý moda oldu bu son yýllarda. Kýnalý kekliði görmemiþ, sülünü tanýmamýþ bu yeni nesil gençlere anguttan, yaban kazýndan, toy kuþundan belki yakýn gelecekte býldýrcýndan, sýðýrcýktan, leylekten bahsetmek mümkün olmayacak. Siz hiç kuþkusuz bir cennet tasfiri duydunuz mu? Ankasý olmayan Kevser Irmaðý zehir akan, çayýrlarý, otlaðý, sulak alanlarý kurutulmuþ, bülbülü, sülünü, kekliði, turnasý hele de allý turnasý tükenmiþ ve hatta hacý leyleði azalmýþ, balýkçýlý, yeþil baþlý gövel ördeði türkülerde kalmýþ bir vatan nasýl cennet olabilir ki? Çeþitli nedenlerle ve yöntemlerle yaþam alanlarý ortadan kaldýrdýðýmýz ve plansýz avlanma ile neslini katlettiðimiz bu doðal zenginlik ve güzelliklerimizi ve can dostlarýmýzý belgesellerde görebileceðiz belki de. Eðer böylesi sizin için bir cennet vatansa, gözleriniz kör, kulaklarýnýz saðýr deðilse ya sonradan görme bir zengin, ya rantiyeci ya da gözünü para ve mal hýrsý bürümüþ, insanlýða ve doðaya zerre kadar saygýsý kalmamýþ iktidarlardan iþ bitiren bir müteahhirtsinizdir. Sizden olan yerel yönetimlerinizle dümeninize göre kürek çeken bilim adamlarýnýzla, duyarsýz vali ve kaymakamlarýnýzla doðayý ve cennet vataný yok ediyorsunuz. Doðayý yok ederken aslýnda torunlarýmýzýn cennetini yok ediyorsunuz. Bunun farkýna varamayanlar ahmak deðilse aymazdýr. Sizce de öyle deðil mi? Daha baþkasýný söylemeye dilim varmýyor... Gerisini sizler tamamlayýn... Kitapta Kalecik'e içme suyunun 10 km mesafedeki Ýdris ve Kalkan Daðý eteklerinden getirildiði, 60 tonluk bir depoda toplanan suyun ilçedeki 27 çeþmeden sokaklara verildiði, ayrýca Kasabaya 4 km mesafede Dadak namý ile anýlan iyi bir suyun olduðu, bu suyun tenekelerle ve fýçýlarla hayvanlarýn sýrtýnda getirilerek satýldýðý belirtilmektedir. Kalecik'e son gittiðimde sokak aralarýnda artýk o eski çeþmelerin yerinde olmadýðýný üzülerek gördüm yýlýnda Kalecik'te elektriðin olmadýðýný, her sene Eylül'de dört gün süren hayvan panayýrý kurulduðu da bu kitapta yer almaktadýr. Ayrýca, Belediye'nin yaptýrdýðý 11 yataklý bir otel ve Ýbrahim Çiftçi'ye ait 8 yataklý diðer bir otel bulunduðu da belirtilmektedir. Ýbrahim Bey'e ait bu otel Yukarý Çarþý'da Büyük Camiinin karþýsýnda bir ara faaliyet gösteren ve sonra yanan otel midir bilemiyorum. Tesadüfen elime geçen bu kitap, Devletime ve Milletime 20 yýldýr Erzurum'da hizmet etmem nedeni ile çok sýk ziyaret edebilme olanaðým bulunmayan Ata yurdum Kalecik'e hasretimi azaltýrken çoðalttý. Okullarýn tatile girdiði günlerde gittiðimiz, taþ yollarýnda cefakar eþeklerin nallarýnýn çýkardýðý ahenkli sesler, tarlalarýnda sarý buðday baþaklarýnýn sabah yelinde çýkardýðý melodi, semercilerin sanat niteliðindeki çalýþmalarý, oturduðun kahvehanelerdeki "maraba, maraba" nakaratlarý, Alantaran'da üç at kuþlarý. Kalecik, sen benim Ata yurdum, sana hizmet etmiþ ve etmekte olan, seni yaþayan ve yaþatan, senden bahseden herkese selam ve saygýlarýmý iletiyorum. Prof.Dr.Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Adli Týp Anabilim Dalý Baþkaný / Erzurum Fethi KIZILIRMAK a Allah tan rahmet,aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Mehmet ÖZSÖZ GÖR-CAN EMLAK - ANKARA Fethi KIZILIRMAK a Allah tan rahmet,aile ve yakýnlarýna Nazým ÜNALAN Çandýr Dernek Yönetimi Adýna Fethi KIZILIRMAK a Allah tan rahmet,aile ve yakýnlarýna Osman ÇAKIR / Mustafa TEPE ANKARA FETHÝ KIZILIRMAK 1937 yýlýnda Çandýr da Hüsnü ve Ayþe nin 2. oðlu olarak dünyaya geldi. Ýlkokulu köyde okudu. Askere gidene kadar köyde çalýþtý. Askerlik dönüþü Köylüsü Hatice Kýzýlýrmak la evlenerek Ankara ya yerleþti ve Sitelerde Kurtarýcý Vinç þoförlüðüne baþladý. Önce Abidinpaþa ardýndan da 35 yýlýný yaþadýðý solfasol a yerleþti. Son 5 yýldýr Aydýnlýkevlerde ikamet etmekteydi. Üç kýz / 1 oðul babasý, Baðkur dan emekli, 2008 yýlýnda eþi ilebirlikte hacca giderek bu vazifesini yerine getirmiþti. Hayatta en sevdiði ailesi ve arkadaþlarý oldu. Arkadaþlarýyla birlikte olmak onun için en büyük keyifti dan itibaren yazlarý köyde kýþlarý Ankara da geçirdi. Köyünü çok sevdi. Soýn iki yýldýr çocuklarýyla birlikte yaptýðý bað onun için en güzel yerdi. Toprakla uðraþmak, yetiþtirdiði ürünlerin eþ-dost tarafýndan yenmesi onun içinen büyük keyifti. Çocuklarýna iyi bir baba ve iyi bir öðretmen oldu. Küskünlüðü ve kýrgýnlýðý olmayan, daima hayata olumlu bakan, 7 den 70 e herkesle muhabbet kurabilen bir insandý. Yapýcý ve öðretici bir felsefeyle çocuklarýný yetiþtirdi. Yasaklara, tabulara, ilaçlara baðlý olmadan, kimseye eziyet çektirmeden, kýsacasý kendisine biçilen bu ömrü gönlünce yaþayarak, geçirdiði kalp krizi sonucu bu hayata veda etti. Allah tan rahmet ve tüm sevdiklerine baþsaðlýðý diliyoruz. Mekanýný cennet olsun.

4 /////// sayfa : 4 ÝNSANIN FAYDALARI Deðirmenin Suyu Ýnsanýn içerdiði bilgi ve dostluk sayesinde yaþlanmayý geciktirdiði, alzheimer'dan koruduðu söylendi. Üniversitesi Týp Fakül tesi Halk ve ruh Saðlýðý Anabilim Dalý Kunta Kintesi, zehirli insanlarýn mantardan daha öldürücü olabildiðine dikkati çekerken, zehirli olmayanlarýn çok deðerli, vücut ve ruh için çok faydalý bir besin maddesi olduðunu söyledi. Faydalý insanlarýn, canlýlar içinde en yararlýlarýndan biri olduðunu ifade eden Kunta Kinte, cana yakýn oranda ve çok deðerli bir mutluluk kaynaðý olmasýnýn yaný sýra, ruh için gerekli sosyo lojik ve psikolojik materyallerin tümünü bulundurduðunu belirtti Faydalý Ýnsanýn içerdiði dostluk ve destekler sayesinde yaþlanmayý geciktirdiði, alzheimer'dan ve ümitsizlikten koruduðu, Bu yönüyle insanýn kalkýnma, geliþmeye katkýsýnýn olduðu, ruhsal hastalýklardan ve karamsarlýklardan korunma açýsýndan önemli yararlar saðladýðýný anlatan Kunta Kinte, zararlý olmasada, faydasýz insanýn içeriði bakýmýndan fakir olmasý nedeniyle kalorisinin düþük olduðunu ve insanlýða bir katkýsýnýn olmadýðý, bu özelliði ile ömrünü boþa harcamak için ve ot gibi yaþamak isteyenler için isteyenlerin günlük mönülerinde yer almasý uygun ömür törpüsü insan tipi niteliði taþýdýðýný kaydetti. Ýnsanýn üretim açýsýndan da çok iyi bir etken olduðunu anlatan Kunta Kinte, konuþmasýný þöyle sürdürdü: ";Ýnsan bilgi, sanat, duygu, dostluk, emek, ve vefa içerir. Tüm bu özellikleri ile kansýzlýðý (içlerinde öyle kansýzlar var ki!...), kalp damar hastalýklarýný, tansiyon yüksekliðini, inme, astým, romatizmal hastalýklara yakalanma tehlikesini, migreni, diþ çürüklerini, ruhsal ve sinirsel hastalýklarý ve kemik erimesini önler ve vücudun, ruhun baðýþýklýðýný güçlendirir. Faydalý insan, hem üreim hem de bilgi içeriðiyle yaþlanmayý geciktirir, beyin ve sinir sistemini alzheimer gibi kronik hastalýklardan korur. Stres miktarýnýn düþük olmasý nedeniyle tansiyon yüksekliði ve kalp damar hastalýðý bulunanlarýn da yararlanabileceði, iyi bir hayat arkadaþýdýr." Kunta Kinte, Ýnsanýn içindeki sevgi içeriðinin ruhu güçlendirdiðini, manevi yaralarýn iyileþmesini hýzlandýrdýðýný ve vücudun vede ruhun hastalýklara direncini artýrdýðýný kaydetti. ÝNSAN, BESÝN MÝ ZEHÝR MÝ? Kunta Kinte, insan seçerken görünümü samimi olan beyaz ya da açýk Vefat ve baþsaðlýðý Köyümüz sakinleri Ahmet Yýldýrým ve Satý Akgün vefat etmiþtir. Ankara Karþýyaka' da defnedilen merhum Ahmet Yýldýrým ile Köyümüzde topraða verdiðimiz merhume Satý Akgün' e yüce Allah' tan rahmet, kederli ailelerine Hançýlý Köyü Derneði Vefat ve baþsaðlýðý Köyümüz eþrafýndan Mustafa KARACAOÐLU na Allah tan Rahmet, Aile ve yakýnlarýna Ferit ÝNCEOÐLU Alibeyli Köyü Dernek Bþk. krem renkli (rengi fark etmez), aðzý sýký, temiz ve ahlaklý, bilgili, faydalý, renkli ve canlý vede cana yakýn olanlarýn tercih edilmesi gerektiðini belirtti. Ýnsan eðer güvenilir deðil ise öldürücü zehirlenmelere ve ömür boyu sürünmelere yol açabildiðini ifade eden Kunta Kinte, "Türkiye'de de yenilebilir, yutulabilir ve zehirli toplam binlerce çeþidi bulunduðu bilinmektedir. Dýþ görünüþ itibariyle yetiþtiði bölgelerde de yararlýlarýndan ayýrt edilmesi son derece zor olabilen çok fazla oranda zehirli mantarlar yetiþmektedir. Zehirli ve zehirsiz insanlar, görünüþleri ve tatlarý ile birbirinden bazen fark edilmez. (Çünkü mantarýn da, insanýn da zehri içindedir, genellikle yedikten sonra çýkar.) Zehirli Ýnsanlar genç, yaþlý, eðitimli, eðitimsiz olarak evde veya dýþarýda bulunmuþ olsa bile asla güvenli deðildir, zehirlenme hatta ölüme yol açabilmektedir" dedi. Dünyada ve Türkiye'de zehirlenmelere sýklýkla neden olan hain ruhlu insanlarýn ölümlerin yüzde 90-95'inden sorumlu olduðunu belirten Kunta Kinte, en ölümcül olan Brütüs türündeki insan, hayatýna girdiðinde aile, akraba, iþ ve özel yaþantý, gibi hayati organlarýn tüm hücrelerinde tahribat yaptýðýný, yaþantýna zerre miktarýnda girmesinin bile mutsuz luða ve sürünmeye yol açtýðýný kaydetti. Türkiye'de yapýlan çalýþmalarda, insan zehirlenmesinin çocuklarda yüzdesi fazla, eriþkinlerde ise büyük çoðunlukta olarak belirlendiðini anlatan Kunta Kinte, zehirlenen kiþide sersemlik,salaklýk, uykuya eðilim, tansiyon düþüklüðü, gözlerde yaþarma, gönülde kýrýlma, bulanýk görme, göz bebeklerinde küçülme, yüz ve boyunda kýzarma, salgýlarýnýn artmasý, bulantý, kusma, terleme, kas kramplarý, ishal, ateþ, karýn ve gönül aðrýsý, psikolojik travma, hayattan ümidini kesme, içine kapanma, çevresine ve dünyasýna küsme ve intihara teþebbüs gibi belirtiler görüldüðünü söyledi. Kunta Kinte, insan zehirlenmesi durumunda, mümkünse hastanýn bulunduðu ortamdan ve çevresindeki medeni görüntülü yamyamlardan uzaklaþtýrýlmasý ve hiç zaman kaybedilmeden mümkün olan en kýsa sürede bir psiko danýþmanlýk kuruluþuna, yediði kazýklarýn örneði ile götürülmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Mantarýn zehri kana karýþýnca hemen, insanýn zehri de hayatýna bulaþýnca hemen veya yýllar sonra da etkili olur. Saðlýcakla ve akýllýca kalýn Osmcak ANA YOLLAR AÐAÇLANDIRILDI Ýlçemiz çevre yollarý ve ilçe giriþlerinde aðaçlandýrma çalýþmalarý bütün hýzýyla devam ediyor. Mahalle olan köy yollarý ve ilçeye tüm giriþ çýkýþlar Çevre Orman Ýl Müdürlüðünce belirlenen ekiplerce aðaçlandýrýldý. Sulamasýný yapar fidanlarý kurutmaz isek güzel bir çalýþma oldu. SAÐLIKLI YAÞAM ÝÇÝN SAFRAN: Aþýrý tüketildiði zaman gülme krizine sebep olan safranýn, erojen merkezler üstünde uyarýcý etkileri vardýr. ÇADIRUÞAÐI OTU: Yalnýz Asyada yetiþen ve çok kötü kokan çadýruþaðý otundan elde edilen karýþým, Asyada uyarýcý olarak kullanýlýr. VANÝLYA: Merkezi sinir sistemine etki ederek kokusu ile karþý cinsi harekete geçirir. ROKA: Bol miktarda demir ve C vitamini içeren roka, alyuvarlar için iyidir ve ayrýca, cinsel gücü de artýrýr. Balýðýn yanýnda da çok iyi gider. MAYDANOZ: Yemeklere lezzet katan maydanoz, cinsel yaþama da lezzet katar. Süt salgýsýný da artýrýr. KEKÝK: Güçlü etkileri olan kekik, özellikle erkeklerde uyarýcýdýr. ÝSTÝRÝDYE: Ýçindeki çinko ile spermin çoðalmasýna neden olan istiridye, cinsel isteði artýrýr. HÝNDÝ: Ýstiridyeden daha fazla çinko ihtiva eden hindi, protein açýsýndan zengindir ve cinsel isteði artýrýr, yýlbaþý gelmeden de yenilebilir. KEREVÝZ: Ýdrar sökücü özelliði olan kereviz, vücutta oksitlenmeyi önlemesinin yaný sýra kadýnlarda adet öncesi þiþkinliðin de önüne geçer. Afrodizyaktýr. ÇÝKOLATA: Çikolatanýn içindeki yüksek þeker ve kalori cinsel uyarýcý ve keyif verici. Çikolata beyindeki serotonin seviyesini de artýrýyor ve mutluluk hissi veriyor. Kadýnlar erkeklere oranla çikolatanýn bu özelliklerine karþý daha duyarlýdýr. FISTIK VE FINDIK: E vitamini içeren, insaný mutlu eden fýstýk ile fýndýk, cinsel gücü artýrýr. MUZ VE KABUÐU: Ýnsana kokusu ile bile mutluluk aþýlayan muz, özellikle kabuðu ile piþiril diðinde cinsel gücü oldukça fazla artýrýr. ÇÝLEK: Cilt sorunlarý için en iyi meyvelerden birisi olan çilek, güçlü bir afrodizyaktýr. ÞEFTALÝ: A provitamini açýsýndan zengin olan þeftali, güçlü bir afrodizyaktýr. ARMUT: Çok az meyve asidi içeren ve organizmanýn fazla suyunu alarak fazla yaðlarý yok eden armut, güçlü bir afrodizyaktýr. Basýndan AMALGAM DOLGU sefâhat düþkünlerine! güpegündüz gece tarifeleriyle dolaþan kim istanbul'u! avucunun içi gibi bilen! ne zordur nüzîl! âh!tongulu*! sen sor! ASIL KÝM SEVGÝLÝ! sürüsüne bereket! tulkumuþ bir cemaat: falloþ ekürisi! okþadýkça gýdýsýný: doluþur! o duluklu gudubet çehresi! durduk yerde hepimize payanda: üstelik nerde sýkýþýrsan o yanda! sen sor! asýl kim hanende! sur içinde odalýk: tefinde cariye: kucaðýnda halayýk! hadsiz ve palas pandýras kurcalar hep: oldukça lakayýt! davransan da faydasýz: zibil**! gibi sefâhat!haklasýz***! sen sor! asýl kim hovarda! afiþler duvarda: "beþ tavuk bir horoz"! "çilli yavrum çilli"! çil yavrusu gibi daðýldýk o yýllar: sýkýyönetim: sýrf apoletti! bizimkilerse hep amerika kucaðýnda! ister istemez sürekli yenilgi! sen sor! asýl kim erika! kim ambargo koymuþ! kim ambardaki buðdayýný þehit vermiþ! âh! iþte bu! mütemâdiyen amalgam dolgu ve sürmenaj algý! "marshall planý":'mareþal yardýmý': öyle mi: süttozu, yað, bisküvi! sen sor! asýl kim ambele! * - sevimli; þýmark mânâsýna! ** - çöp, artýk! *** - buðday ölçeði! 19.ufûnet! 2008/ramak! Osman OLMUÞ

5 sayfa : 5 AK PARTÝ KALECÝK ÝLÇE BAÞKANLIÐI YÖNETÝM KURULU ASÝL VE YEDEK ÜYELERÝ ASÝL ÜYELER YEDEK ÜYELER Nazif AKTEPE Ýsa KAVLAK Ömer DEÐÝRMENCÝ Aydýn GENÇ Ahmet DALKIRAN Davut TIKMAN Hasan ULUSOY Harun ÇEKÝRDEK Hacý Ýbrahim KÖSE Ümit MARTLI Ýsa DAL Murat ÇIRAK Kemal ÇEKÝRDEK Ahmet KURTOÐLU Ýbrahim ÇANDIRLI Ümit ÇÝÐDEM Baþkan Mustafa YEÞÝLOÐLU Fikri ÝÐDE Aysel KARAKAÞ Emin YILDIRIM Ali KAVAKLI Hasan ÇIRAK Mehmet ÇAMLI Mehmet SAÐKOL Yücel TOPCU Osman TAMER Yýlmaz AKBAYIR Nurcan MERDÝVENCÝ Beyazýt KARAKOÇ Lokman ULAÞ Yeniden yapýlanan Ak Parti Kalecik Ýlçe Teþkilatýnýn Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile ilçe baþkaný olarak görevlendirilen Ümit ÇÝÐDEM i kutlar çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. Kalecik Gazetesi YAKIN KÖÞE Seyfettin MADEN ANAYASA PAKETÝ Anayasamýzda bir kuvvetler ayrýlýðý ilkesi vardýr. Yasama, Yürütme, Yargý. Yasama Yetkisi T.B.M.M. sine aittir. ve kanun çýkarma iþlevini yerine getirir. Hükümet yasama yetkisi için gerekli sandalye sayýsýna sahiptir. Ýstediði kanunu çýkartýr.kanun çýkarmanýn denetlemesi T.B.M.M.ne aittir. Genellikle bunu mahalefet yapar. Gensoru araþtýrma önergesi soru önergesi genel görüþme açýlmasý gibi dileklerle denetleme yapabilme istenir. Fakat ülkemizde soru önergeleri, gensoru gibi hususlar hiç bir zaman kabul görmez. Genellikle iktidar partileri tarafýndan reddolunur. Yürütme Yetkisi, çýkan yasalarýn uygulanmasýdýr. Bu uygulama hükümet tarafýndan yapýlýr. Hükümet þu anda yürütme için, gerekli sandalyeye sahiptir. Mecliste eðemendir. Yargý baðýmsýz Türk Mahkemelerinin vermiþ olduðu kararlardýr. Yargý bu kararlarý Türk Milleti adýna verir. Þimdi gelelim Anayasa Deðiþikliðine. 23 maddelik bir Anayasa Deðiþikliði söz konusu. Bunlar siyasi partilere anlatýldý. Ve kýsa zamanda. 3 gün içinde cevap istendi. Tabi ki Siyasi Partiler, feryat ettiler. Hem gelen önerilere, hem de üç günlük oldu bittiye. Oysa böylesine kapsamlý bir deðiþiklik için katýlýmcý ve çoðulcu bir giriþim gerek. Ortak bir uzlaþma gerek. Milli iradenin yansýtýlmasý gerek. Salt hükümetin ortaya çýkardýðý öneriyle, bu oldu bitti olmaz. Ben yaptým oldu, bitti denmez. 12 Eylül anayasasý, oldu bittiye geldi. Rezene: Bilinen en eski afrodizyaklardan olan rezeneden hergün bir parça tüketilmesi cinsel gücü artýrýr. Rezenenin tohumundan çay da yapýlýr. Bitki Çaylarý: Vücuttaki sývýlarýn akýþýný hýzlandýran bitki çaylarý içilince, kan dolaþýmý hýzlanýr tutkularda ve heyecanlarda artýþ olur. Enerji seviyesini de yükselten bitki çaylarý seks yaþamýný canlandýrýr. Sýkýyönetim altýnda hazýrlanmýþ bu anayasaya vatandaþ ne olduðunu anlamadan evet dedi. Daha sonra bu anayasada, yýllar içinde en az 16 madde deðiþikliðe uðradý. 12 Eylül anayasasý sözde, 60 anayasasýnýn lüksünün traþ edilmesiydi. Fakat bu traþ edilme, temizlemedi, yarar saðlamadý. Kel býraktý. Þimdi yine ayný durum var. Uzlaþmadan, milli irade yansýtýlmadan gelen bir metin var. Cumhuriyetin temel niteliklerini deðiþtiren, Ülkeyi otoriter bir rejime götüren, Antidemokratik bir uygulama var. Türk Milleti adýna karar veren yargý Baðýmsýzlýðýný, daha fazla güçlendirmek varken, (ki yargý eksiklerini, üst kurullarýnca belirtmiþtir) HSYK ve Anayasa Mahkemesinde deðiþiklikler söz konusudur. Anayasa Mahkemesi üyeleri 5 yýllýðýna seçilir deðiþiklik 12 yýlý içermektedir. Bu oldulca düþündürücüdür. Siyasi Parti kapatma davasýna. Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý, artýk milletvekillerinden onay almak zorunda kalacaktýr. Ýktidar partileri zaten çoðunluk sahibi olduðundan, hiçbir zaman iktidar partisine kapatma davasý açýlamayacaktýr. Anayasa Deðiþiklik Paketini anlatmak için siyasi partiler dýþýnda, sosyal kuruluþlarý ziyaret eden AKP heyeti, aradýðýný bulamamaktadýr. Son ziyaretlerden biri olan TÜSÝAD ziyaretinde de. Hükümet üyeleriþ ayný sorunlarla karþýlaþmýþlardýr. Ülke seçim barajýnýn düþürülmesi gereklidir. Partilerde önseçim yapýlmalýdýr. HSYK da yapýlacak düzenlemeler sonucu, Adalet Bakanlýðýnýn kurul üzerinde etkisi güçlenecektir. Anayasa Mahkemesine seçilecekolan 19 üyenin 16 sýnýn Cumhurbaþkalý tarafýndan seçilmesi, üstelik bunun 7 sinin Cumhurbaþkaný tarafýndan resen atanmasý, yürütmenin yargý üzerindeki etkisini arttýrmaktadýr. Sonucda belki referandum çýkacaktýr. Referandum Anayasal bir yoldur. Fakat Doðru bir yol olduðuna inanmamaktayým. Limon: Yemeklerde kullanýlan limon tuzu ve limon suyu, seks gücünün artmasýnda olumlu etki yapmaktadýr TANE KARANFÝL: En güçlü doðal afrodizyaklardan birisi olan karanfil tanesi, yorgunluða karþý da iyi gelmektedir. HAÞHAÞ TOHUMU: En önemli cinsel performans artýrýcýlardandýr. MELEKOTU: 18. Yüzyýlda kadýnlarýn cinsel isteksizliðini iyileþtirmek için kullanýlan melekotunun kökü, her zaman için kalp zayýflýklarýný önleyici bir etkiye sahiptir. MÝNE ÇÝÇEÐÝ: Mine çiçeðinin kýyýlmýþ uçlarýnýn, kaynatýlmasý veya þarabýn içine batýrýlmasý afrodizyak etkilere sahiptir. POLEN: Son yýllarda afrodizyak olarak kullanýlan polenin yapýsýnda, belli ölçüde testosteron ve diðer cinsiyet hormonlarý bulunur. YOHOMBÝN Afrikadan bütün dünyaya yayýlan yohombin bitkisi halk arasýnda kadýnlarda cinsel soðukluðun giderilmesi için, erkeklerde ise cinsel performansý artýrmak amacý ile kullanýlýr. Meyan kökü ile karýþtýrýlan yohimbe böbrek ve idrar yollarýný rahatlatmaktadýr. KÝÞNÝÞ: Özellikle kadýnlara keyif veren kurutulmuþ kiþniþ tanesinin, þarabýn içine katýlarak içilmesi önerilmektedir. Aþýrý kullanýlmasý erkeklerde ters etkilere sebep olabilir. ÇAKÞIR OTU: Cinsel gücü ve isteði artýran, etkili afrodizyak bir bitkidir. Ayný zamanda sperm sayýsýný ve hareketliliðini de artýran etkileri bulunmaktadýr. SÜSEN: Süsen kökü tozu, hem erkekler hem de kadýnlar için güçlü bir afrodizyaktýr. YASEMÝN: Likörleri kokulandýran, harika kokulu yasemin çiçeði, etkili bir uyarýcýdýr. MEYAN KÖKÜ: Meyan kökünden elde edilen toz, maden suyu ile karýþtýrýldýðýnda kadýnlar için çok etkili bir afrodizyak haline gelmektedir.

6 sayfa : 6 KALAÇAYI nýntaþlari Mehmet TOPRAK KALECÝK TE HABERLER!... bakýmsýzlýða,hepsinden öte doðanýn acýmasýz darbelerine direnip hala ayakta kalmaya çalýþýyor. Birer birer yok olmanýn çaresizliðini yaþýyorlar. Geçenlerde bu evlerle ilgili olarak þöyle bir Kaleciði doýlaþmaya çýktým. Yukarý çarþý, Büyük cami, Halla Mahallesi derken oradan Tabakhane ye uzandým. Ahiler Mahallesindek çeþmenin önünden dönünce sýrtlarýný kalenin kuzey yamaçlarýna dayamýþ, çoðu yýkýlýp harap olmuþ sýra evlerin arasýnda Zebellah gibi iki köpek çýkmaz mý? Hoþt.. Pöþt.. desem de nafile, elde cepte bi þey yok.köpekler arsýz. Bir karýþ önümde hazlayýp-hýrlayýp dururlar. Kaçmaya yeltensem bilirim ki paçalarýmdan kapacaklar. AVRASYA'NIN ORTAK BAYRAMI NEVRUZ (21 Mart) sevgi, saygý, hoþgörü, birlik, barýþ, kardeþlik, dayanýþma ve yardýmlaþma içinde yasama isteðimize ve bilincimize baðlýdýr. Nevruzun bolluk ve bereketi müjdeleyen sýcak günlerini mutlulukla geçirebilmemiz için tüm güzellik ve cömertliðiyle bizi baðrýnda barýndýran doða ve çevremizle tam bir uyum içinde yasamamýz ve onu sevgi ve özenle korumamýz gerekmektedir. özellikleriyle Nevruz, Türk Dünyasýnda 2800 yýldýr coþkuyla kutlana gelmiþ olup halen de 200 milyonu aþkýn Türk topluluklarýnda sevinç ve neþeyle kutlanmaktadýr. Her yýl Manisa'da yapýlan Mesir Senlikleri ile Söðüt Ertuðrul Gazi /Yörük Bayramlarý da bu tarihi geleneðimizin yaþayan örneklerindendir. Bir ortak kültür ve zenginlikler yumaðý olan bu anlamlý bayramý, sonsuza dek kutlayabilmemiz, bireysel ve toplumsal Bunlar yetmezmiþ gibi, sesleri duyan birkaç köpek daha çýktý ortaya kaldým aralarýnda. Al baþýna belayý. Uzun ümükten türkü söylersen köpekler saldýrmaz diye bir yerlerde duymuþtum. Ýlk aklýma gelenzahidem i icra etmeye kalksam da ses soluk hak getire. Kolu kanadý kýrmak pahasýna tam iki met relik duvardan atlamayý göze almýþtým ki nereden geldiðini bilemediðim yaþlý bir kadýn peyda oldu. Kadýn birisine Çavuþ diye seslenince kuyruðu güdük ak köpek kadýna doðru seðirtti. Diðerleri de bir an duralayýnca fýrsattan istifade yerden bir iki taþ alýp ötekilere atar gibi yaptým. Kadýncaðýzýn yardýmýyla köpekler uzaklaþtý. Ne yalan söyleyeyim. Daha ileri gitmeyi göze alamadým. Zira ; Köpeklerden birisi beþ on metre ileride bir aðacýn dibine pýstý. Ýnceden ve öfkeli bir þekilde hýrlamasýnýn yaný sýra öyle kindar bir bakýþ atýyor ki bana, Kurtlar Vadisinin Mematisi hak getire. Erkekliðin onda dokuzu kaçmak deyip geriye tornistan ettim. Geceleri el ayak çekildikten sonra ortalýk köpeklerden geçilmiyor diyorlarda ben inanmamýþtým. Meðer doðru imiþ. Neyse dostum.. Sadede gelecek olursak; Eski tarihi Kalecik evlerinin restorasyon çalýþmalarý ile ilgili bir faaliyet yok. Ama yapacaðýz-edeceðiz söylemleri ise pek çok. Ne diyelim; adamayla mal tükenmez, vasiyet ölüm getirmez. Bak sana bu konuyla ilgili yaþadýðým bir olayý anlatayým. Geçenlerde birisiyle tanýþtým. Kendisi Kalecik li deðil. Emekli bir mimar. Eski ve tarihi evler üzerine uzman. Bir hemþerimizle ( Mustafa Hikmet Maden le) birlikte Kalecik i gezip görmeye gelmiþler. Bir tavsiye üzerine beni buldular. Birkaç yer gezdikten sonra aþaðý lise yanýnda Keçidere Köprüsü baþýndaki Hacý Abdullah Efendi Konaðý var ya... Ýþte O harabeyi görmeye gittik. Biliyorsunuz bu konak yürekler acýsý. Hatta daha ilerikaleciðin yüz karasý ve yürek yarasý. Mimar arkadaþla birlikte konaðýn önünü arkasýný gezip, tepemize yýkýlma pahasýna kýrýlmýþ-sökülmüþ kapýlarýndan þöyle bir içerisini de tetkik ettik. Misafir notlar alýp þemalar çizdi. Üzüntülerini de ifade ettikten sonra dönüp... ÜLKEMÝZÝN HEMEN HEMEN HER YERÝNDE BU TÝP TARÝHÝ BÝNALAR GEZÝP GÖRDÜM. BELGELER TOPLAYIP BÝLGÝLER EDÝNDÝM. BÝLHASSA ANKARA VE HAVALÝSÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK BELGESEL YAPIP KÝTAP OLUÞTURMA ÇABALARIM DA VAR. ANCAK ; ÞUNU SANA SAMÝMÝYETLE SÖYLÜYEYÝM. BU GÖRDÜÐÜN KONAÐIN ASLINA UYGUN RESTORASYONU YAPILIP ORTAYA ÇIKARTILMASI BÝLE TURÝZM BAKIMINDAN TEK BAÞINA KALECÝÐÝ KURTARIR NÝTELÝKTEDÝR. dedi. Kaleciðe hizmet yapmayý Kaf daðýnýn arkasýnda arayanlara duyurulur. Oysa biz ne yapýyoruz? Bu konaðýn ve daha nicelerinin yýkýlýp karaltýsýnýn ortadan kaybolmasýný bekliyoruz. Hatta bu yýkýmýn bir an evvel olmasý dilek ve temennisinde bulunanlar bile var.yýkýlmakla her þey bitecek mi sanýlýyor. Bu kez de yýllar boyu bilmem kaç nesil de enkaza dönüþmüþ moloz yýðýnlarýný izlemekle geçireceðiz günlerimizi, yýllarýmýzý. Orada kaybolan bir tarihin iniltilerini duymadan, gözyaþlarýný görmeden Hoþcakalýn. Not 1 : Kendim için bu bir pasif savunmadýr. Ne dmiþ dünya Þairi ; Kaðný tekerinin dibinde yürüyen it, Kaðnýnýn gölgesini kendinin ki sanýrmýþ??? Not 2 : Kalecik gazetesinde ki yazýlarýný beðeniyle okuduðumuz Zeki TOPRAK ile sadece soy isim benzerliðimiz var olup, baþkaca bir illiyetim yoktur. Kendisi de hemþerimizdir. CHP Ýlçe Baþkanlýðý Hasan KILINÇ/ ANKARA Satlýmýþ UYANIK Kalecik Un Sanayii A.Þ. Halil UYANIK Kýrýkkale Yem A.Þ. Avk.Cengizhan U. CANBAÐI Kalecik Kültür Derneði Satýlmýþ KARAKOÇ MHP Kalecik Ýlçe Baþkaný Azmi UYANIK AKP Kalecik Ýl Genel Mec. Üy. SÝZ OTURUN AHKAM KESÝN Burnumuzun dibinde Kýrýkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Okul Müdürü hemþerimiz Osman KARA ve Ýngilizce öðretmeni Ali GÜMÜÞ eðitim düzeyi ve okulun baþarýsýndan söz etsinler, Siz de Kalecik te kahve ve öðretmenevinde Esnaf dükkanlarý önünde ben þu idim-ben bu idim veya þunu yaptým bunu yaptým diye ahkam kesin...!!! Býrakýn Ýngilizce-Muhasebe-Bilgisayar ý Saz-Keman-Fülüt veya benzeri kaç adet devam eden kursunuz var...! Kalecik Haber Perihan KARCI / Kýrýkkale Noteri Kalecik Þehitler Derneði Özgür AKTEPE / ANKARA Memiþ GÜNGÖR MHP Kalecik Ýl Genel Meclis Üy. KALECÝK GAZETESÝ ABONE BEDELÝNÝ ÖDEMEYEN DOSTLAR ; LÜTFEN BANKA VEYA POSTA ÇEK HESABINA GEREKLÝ ÖDEMENÝZÝ YAPINIZ VEYA BANA GAZETE GÖNDERME DÝYE BÝLGÝ VERÝNÝZ. BÝZ KÝMSEYE ALIP OKUYACAKSINIZ DÝYE BÝR ZORUNLULUK GETÝRMEDÝK. ÝSTEMEYENE GÖNDERMEYÝZ. YAYININ DEVAMI ÝÇÝN ABONE BEDELLERÝNÝN ÖDENMESÝ GEREKMEKTE OLDUÐUNU UNUTMAYIN. Hafýz Hasan GEMALMAZ

7 sayfa : 7 DARICI ÝNÞAAT Ýnþaat Malzemeleri Baðfaþ Gübre Bayii Pak Kömür Ana Bayii Alo Kömür Cumhuriyet Mey. No: 1 Kalecik-ANK ULAÞ KARDEÞLER ElektrikSýhhý Tesisat,Çivi, Boya Pvc ve Pis Su Malzemeleri,Çit Teli Damlama Sulama,Teknik Hýrdavat, Tel,Beton ve Demir Direk, Testere Kalecik Sanayi Cd. No: 69/ C Kalecik-ANK Benzinlik Tel : Çankýrý Yolu 78.km. Daðdemir Köyü-Kalecik-ANKARA ARI -- EL EMLAK Ankara Cd No: 17 KALECÝK-ANK YUSUF USTA Traktör Tamir -Bakým Atölyesi Sanayii Cd. KALECÝK - ANKARA ÞAHÝN PETROL Ankara-Çankýrý Karayolu 55 Km Eskiköy - Kalecik / ANKARA GÜNEÞ SÝGORTA Halil AYDIN Sigorta -Trafik Tescil Rüz. C. Onaran Han 28/304 Ulus-Ank. ÝSVÝÇRE SÝGORTA H.Ömer KOÞAR Yakacýk Mh. Çekirge Cad No: 57 / A Keçiören - ANKARA OPERA SÜRÜCÜ KURSU Ali Osman TÜRKMEN Sanayi Cd. No: 35 Opera-ANKARA BAÞKENT SÜRÜCÜ KURSU Ali YAVUZ TUNALI ÜMÜTKÖY KIZILAY Selanik Cd. No: 19/7 Kýzýlay-ANK. TAMKOÇLAR METAL Ahmet TAMKOÇ www. tamkoçlarmetal.com.tr 41.Sokak No: 3-5 Ostim- ANK ALÝÞAN USTA Otel-Büro-Ofis Mobilya,Dekorasyonu Þenyüz Sk. No: 8/A Steler-ANKARA ÇITIR BÜFE Ýbrahim ÞATIR Aþti Gelen Yolcu 13 Nolu Büfe ANK. ÞAHÝNTUR Oto Alým Satýmý Servis ve Toplu Taþýma Ýþletmeciliði Þahin DEMÝRBAÞ Fahrettin Altay Cd. Köknar Sk. 47/B Subayevleri-ANKARA KALBEY HIRDAVAT Kadir MADEN Çamlýtepe C. 234/3A Siteler-Ank TAYFUR ÝNÞAAT Taahhüt ve Onarým iþleri Kaymakamlýk Karþýsý KALECÝK UFUK ZAHÝRE Ufuk -Tahsin SEZEN Ankara Cad. KALECÝK - ANKARA UFUK BERBERÝ Ahmet ÇAMLI Cumhuriyet Mey. No:2 KALECÝK ERMET ÝNÞAAT Zülfikar YOLCU Ýrfan Baþtuð Cd. 190/B Hasköy-ANK GAZETENÝN OLMAZ SA OLMAZLARI SÝGORTA MARKET KONUT-ÝÞYERÝ-SAÐLIK-TRAFÝK KASKO DASK-NAKLÝYAT-ÝNÞAAT MAKÝNE - ELEKTRONÝK CÝHAZ TARIM SÝGORTALARI Merkez: Hasan KILIÇ Dögol Cad.Meçhul Asker Sk. No:18/4 Tandoðan-ANKARA Kalecik Þube : Tolga KILIÇ Ýstasyon Cd.Çetinkaya Ýþhaný Kalecik GENÇLER ISUZU Bülent SÜZER KazýmKarabekir Cad. Aydoðanlar Ýþhaný No: 99 / 3 Ýskitler-ANKARA AKEL Oto Dýþ. Tic. Ýsmet TÝRYAKÝ Ýþ Makinalarý-Elektrik Malzemeleri Ýmalat ve Satýþý Altýn Arý Sit Sk. 27 Ostim-Ank EFEOÐLU Servis ve Yedek Parça Abullah -Mustafa-Ahmet ERDAMAR Nissan-Honda-Mazda-Kia-Toyota- Suziki Tamir Bakým Servisi 88.Oto Sn. 2.Bölge 24.Cd.763 Sk.9 Yeni mahalle - Ývedik - ANKARA ÝZMÝRLÝOÐLU Rot-Balans -Kaporta Boya Tamir Bakým Servisi Selçuk-Cemal ÝZMÝRLÝOÐLU Ývedik Org.San.Merkez San.Sitesi 35.Cd. 545 Sk. No: 1 Y.Mahalle-ANK GÖNÇ OTOMOTÝV Gazi ÇÝFTÇÝ Sokak No: 14 Ostim-ANKAR CAN OTO ve HALI YIKAMA Osman CAN OTO YIKAMA - HALI YIKAMA ÝLAÇLI MOTOR YIKAMA- DETAYLI ÝÇ DIÞ TEMÝZLÝK CANT KORUYUCU LASTÝK PARLATICI - SICAK OÐUK YIKAMA - FIRÇASIZ - SÜNGERSÝZ OTO YIKAMADA 24 SAAT FUL HÝZMET Halit Cevri Aslangil Mahallesi Osman Arslan Parký yaný No: 8 Kalecik-ANKARA UYDU MONTAJI Mustafa HotBirt Þifreli Yayýnlara Son-Çanak Kurulumu Akþam saat den sonra AYÇA BERBER SALONU Yalçýn BALTACI Cumhuriyet Meydaný Kalecik-ANKARA ÖZDALKIRAN LTD.ÞTÝ. Kalecik Totalgaz ve Hayat Pýnarý Su Murat DALKIRAN Cumhuriyet Meydaný Kalecik-ANKARA ONUR SÝGORTA Hasan Hüseyin AK Trafik-Kasko-Z.Deprem-Yangýn Hýrsýzlýk-Ev ve Ýþyeri Ruhsat Ýþlleri- ALL Risk Ýnþaat- Saðlýk-Hayat- Nakliyat Sigorta Ýþleriniz yapýlýr. Siteler Dalboyu Sk. No: 33/10 ANK. ANADOLU SÝGORTA Ecem Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Cem ÖZDEMÝR Atmaca Sokak No: 8/6 Dýþkapý-ANK. Ýstasyon Mevkii KALECÝK - ANK ERHAN OTOMOTÝV Oto Bakým, Yað-Filtre Servisi, Akü ve Oto Elektrik Her Ebat Lastik Satýþ ve Tamir iþleriniz itina ile yapýlýr Taþdelen Caddesi No : 52 / 2 Siteler - ANKARA ERCAN USTA Sanayi Caddesi KALECÝK-ANKARA MURAT GIDA TEKEL - BÜFE - MARKET Tahsin - Ýbrahim DALKIRAN Halit Cevri Aslangil Mahallesi Özdalkýran Apt. 77/ KALECÝK-ANK KESER OTO KURTARMA Kalecik-Akyurt -Ankarada Hayati KESER Ankara Caddesi No: 10 KALECÝK GÖRCAN EMLAK Ev-Arsa-Dükkan-Villa Mehmet ÖZSÖZ Özcan ÜNAL Aktepe 6.Cd. No:14/A Keçiören-ANK. BAÞAK Groupama Sigorta Acentasý Osman UÇAR - Þahin UÇAR Trafik,Kasko,Ýþyeri,Konut, Baþak ve Tüm Sigorta Ýþleriniz yapýlýr. T.G.Bul. Aykon Ýþ mrk. 40/5 Çankaya Hürriyet-Milliyet-Posta-Radikal -Diðer Tüm Gazetelere Teþekkür, Baþsaðlýðý,Ticari, Sosyal, Seri ilan CASATÝ BOYA Aliþan TANER Fax : Kazýmkarabekir Caddesi Altýntop Ýþhaný No: 87/13 Ýskitler-ANK ANAHTARCI AYHAN Kilit-Anahtar-Ütü-Fýrýn-Bisiklet Tamiri Orta Çrþ. KALECÝK ÝSMAÝL ÇOBAN Ýsmail ÇOBAN Ayyýldýz-Teflon-Braun-Cem- Jumbo Pþb. Çeþitleriyle Hiz. Ýstasyon Cd. KALECÝK- ANKARA DEMÝRAYLAR Market Hüseyin DEMÝRAY Emeklikent Cami Yaný KALECÝK ONUR ÝNTERNET Ankara Cd. PTT Yaný KALECÝK GEMÝCÝLER OTO YIKAMA LASTÝK TAMÝR-BAKIM SERVÝSÝ Mahmut - Metin GEMÝCÝ Ankara Cd. 168 / 13 Kalecik-Ank KOÇ OTOMOTÝV Oto Alým Satým-Lastik-Ýnci Akü Osman KOÇ Faks Ýrfan Baþtuð Cd. 178/B Haköy-ANK. ÝPEK PÝDE Düðün-Cenaze ve Özel Günlere Her Çeþit Pide Yapýlýr Saray Mah. PTT Karþýsý KALECÝK KÖÞEM PÝKNÝK Pide ve Kebab Salonu Izgara ve Sulu Yemek Çeþitleri Ýstasyon Cd.17/7 KALECÝK- ANKARA CANER et lokantasý Pide-Kebap-Izgara ve Sulu Yemek Düðün-Niþan Özel Günlere sipariþ Ankara Cd.Adliye Krþ. Kalecik-ANK. SEDEF ELEKTRONÝK Elektro Sazlara Manyetik Ses Cihazlarý Ahmet ÇEKÝRDEK Zafer Cad. No: 88/ C KIRIKKALE KÖÞEM OTOMOTÝV Oto Yedek Parça ve Oto Aksesuarý Efeler Ýþ Mrk. 89/24 K.karabekir Ank.

8 KALECÝK DERNEKLER FEDERASYONUNUN DÜZENLEDÝÐÝ FUTBOL TURNUVASINA KATILAN TAKIMLARIMIZDAN GÖLKÖY MAHALLESÝ TAKIMLARI BÝR ARADA GÖRÜLMEKTEDÝR. Fidan Satýþ Merkezi : A O Ç Tivmaþ, Çiftlik - ANKARA Fidan Üretim Merkezi : Ýstasyon Mevkii Kalecik - ANKARA Tel : Fax :

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM)

SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) SAYI KAVRAMI (TEMEL KAVRAM) KONULAR: 1 den 20 ye Kadar Birer Birer Ritmik Sayma 10 dan Geriye Doğru Birer Birer Ritmik Sayma 1 den 10 a Kadar Rakamları Okuma ve Modele Bakarak Yazma 1 İle 10 Arasındaki

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz.

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. www.odemisto.org.tr. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve. esenlikler dileriz. Kutlu Olsun 5 www..com www.yerelgrup.com www.yerelajans.net ÖDEMİŞ TİCARET ODASI ı en içten dileklerimizle kutlar; sağlık, mutluluk ve www.odemisto.org.tr Üçeylül Mah. Gençlik Cad. No:2 Ödemiş İZMİR 35760

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

Kelaynakların Hazin Öyküsü

Kelaynakların Hazin Öyküsü Kelaynakların Hazin Öyküsü Hazin bir öykü anlatacağım bu kez sizlere... Bir varmış bir yokmuş... Uçsuz bucaksız bir ova varmış. Fırat ın sularıyla bereket bulmaya çalışan bu topraklar, fakir köylünün tek

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Torba Cafe Plaj hizmete açıldı

Torba Cafe Plaj hizmete açıldı Torba Cafe Plaj hizmete açıldı Bodrum yarımadası genelinde hizmet veren Bodrum Belediye A.Ş. kafelerine bir yenisi daha eklendi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un da katılımıyla kafelerin 17 ncisi

Detaylı

BODRUMLU GİRİŞİMCİ YENİ BİR TAVUK IRKI YARATMAK İSTİYOR

BODRUMLU GİRİŞİMCİ YENİ BİR TAVUK IRKI YARATMAK İSTİYOR BODRUMLU GİRİŞİMCİ YENİ BİR TAVUK IRKI YARATMAK İSTİYOR YENİ IRKIN YUMURTALARINDA AMAÇ, EKONOMİK, SAĞLIKLI VE FAYDALI OLMALI Bodrumlu bir girişimci Dünyanın en çok yumurtlayan tavuk cinsini üretmek istediğini

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı