Yýl : 9 Sayý : 393Kuruluþ : 12 Mart 2002

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "26.03. 2010 Yýl : 9 Sayý : 393Kuruluþ : 12 Mart 2002"

Transkript

1 Yýl : 9 Sayý : 393Kuruluþ : 12 Mart 2002 NEVRUZ COÞKUSU Türk Dünyasýnda 2800 yýldýr coþkuyla kutlana gelmiþ olup halen de 200 milyonu aþkýn Türk topluluklarýnda sevinç ve neþeyle kutlananan Nevruz bayramý Kalecik ilçemizde Pazartesi günü Kalecik Lisesi tarafýndan hazýrlanan törenle kutlandý. Törene Kalecik Kaymakamý sayýn Mustafa DALKILIÇ, Belediye Baþkaný sayýn Nevzat ÞAHÝN'in Garnizon komutaný sayýn Özkan KAVAK ýn demir dövme töreni ile baþladý. Geçmiþten günümüze 17 baðýmsýz Türk devletini simgeleyen bayrak gösterisinden sonra yumurta taþýma, sandalye kapmaca, halat çekme ve yumurta tokuþturma yarýþmalarý ile öðrenciler ve ilçemiz halký gönüllerince eðlendi. Bir ortak kültür ve zenginlikler yumaðý olan bu anlamlý bayram töreni nevruz ateþinin yakýlmasý, halay gösterileri ve ikram ile sona erdi.proðramda emeði geçen Kalecik Lisesi öðretmen ve öðrencileri yaný sýra tüm katýlýmcýlara teþekkür ederiz. BÝZ KÝMSEYÝ ALDATMADIK Ýlçemiz Ýlköðretim Okullarýnda eðitim-öðretimlerini devam ettiren bu minik yavrulara sahip çýkýlsýn, Ýnternet Kafelerden kurtarýp, yeþil sahalarda Beden Eðitimi Öðretmenleri nezaretinde topluma yararlý bireyler yetiþtirelim diye el uzatýn dedik. Herkes bir baþka tarafa çekti...! Sonuç olarak iþte Kalecik in minik öðrencileri geleceðin gençliðine uzatýlan el. Býrakýn bizim minikleri Kalecik in geleceðini - gençliðini sizler kendinize özel dýþ cephesi kýrmýzý boyalý oturma odalarý yaptýrmaya bakýn...! Kalecik Haber Dokumacý Ahmet DALKIRAN (Hurþidin Ahmet Çavuþ un) dediði gibi... Kalecik kazasý eskiden kalma, Satsalar yerinden bir dirhem alma, Alýpta gaybete müptela olma, Müptela içinde kalanlardanýz. Bu kazanýn hasedi çoktur. Hasedinden fazla fesadý çoktur. Onun için burda bereket yoktur. Yürü ey garip dost yolundan kalma! BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ Oturduðu koltuktan etrafý güllük-gülistanlýk görenler... Artýk býraktýk yok þurasý þöyle-burasý böyle demeyi ilçe merkezinde bir tarafý Ýstasyon mahallesi ve Ýncirlik kümesi diðer tarafý Kayýkbayýrý diye adlandýrýlan Kýzýlýrmak Vadisi Kalecik Karasý Üzüm Baðlarýnýn karþýsýnda Kýrýkkale Devlet Karayolu kenarý. Köye muhtar seçilmek bir marifettir. Fakaaaat O görevin de layýkýyla yapýlmasý gerekmez mi. Ýnsan bu kadar mý duyarsýz olur. Köyünün 2 de AVRASYA'NIN ORTAK BAYRAMI NEVRUZ (21 Mart) KAYIKBAYIRI Kýrýkkaleye gitmek için yola çýkan birkaç arkadaþýmýzla birlikte Kayýkbayýrý mevkiinde gördüðümüz bu manzaraya karþý duyarsýzlýk sergileyemedik. Çevreyi kirleten bu insanlara ne demeli bilmem ki kendileri bu ortamda yaþamayý kabul ediyorlarsa hep böyle kalsýn deriz...! Vicdanýmýn Sesi Zeki Toprak Kýzýmýn gittiði okulda, "Ailede Sevgi Ýletiþimi ve Son Kale Aile" konulu bir seminerdeyim. Yanýmda eþim ve kýzým var. Kürsüde Eðitimci-yazar Vehbi Vakkasoðlu. Vehbi Vakkasoðlu kendine has üslubu, samimi ve akýcý konuþmasýyla programa katýlanlara duygu dolu anlar yaþatýyor. Toplumun çekirdeðini oluþtu ran ailedeki iletiþimden söz ediyor. Konuþmaya, yuvayý yapan diþi kuþtan, yani kadýndan baþlýyor. Kadýnlar için, 3 Z kuralýndan bahsedi yor. Zarafet, Ziyafet, Ziyaret diyor ve bu baþlýklarýn altýný dolduruyor. Sayfa 2 de KALAÇAYI TAÞLARI Mehmet TOPRAK KALECÝK TE HABERLER!... (Mektup 2) Sevgili Dostum!... Geçen mektubumda yer kalmadýðýndan istediðin bilgi leri tam olarak verememiþtim. Sen cep telefonuyla konuþmaya yeminlisin diye bizleri de mektup yazmaya mahkum ettin. Kalecik ten haber çok. Öyle mektuba falan sýðacak gibi deðil ama ne yapar sýn senin gül hatýrýn için katlana-caðýz. Mektubunda Kalecik teki eski tarihi evler ne oldu diye soruyorsun ya... Bak kardeþim; O evler bildi ðin gibi. Bir çoðu yýkýldý yýkýlacak. Ama onlar ihmal edilmiþliðe say 6 da Yeni gün, yeni yýlýn ilk günü demek olan NEVRUZ, geceyle gündüzün eþit olduðu, günlerin uzayýp sýcaklýklarýn artmaya baþladýðý 21 Mart'a rastlamaktadýr. Bu günlerde doða da uyanýp canlanmaya baþladýðýndan Nevruz günleri, baharýn da baþladýðý günlerdir. Atalarýmýz; yeni bir hayat, yeni bir baþlangýç demek olan bu tarihi günü, ayný zamanda Ergenekon'dan çýkýþ bayramý olarak da kutlamýþlardýr. Bayram; birlikte sevinme, neþelenme ve eðlenme demektir. Bayramlarýmýz da karþýlýklý sevgi-saygý ve hoþgörünün, ulusça bir arada kardeþçe barýþ içinde yasama arzusunun, dayanýþma ve yardýmlaþma duygularýnýn coþtuðu sevinç ve kývanç dolu günlerimizdir. Nevruz, bütün bu güzel duygular yanýnda yeni ve umut dolu günleri, baharý, bolluk ve bereketi müjdele yen bir bayram, bir þenlik günüdür. Bütün bu öneml Sayfa 6 da

2 sayfa : 2 BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ Bað-Bahçe alaný olarak deðerlendirilen Kayýkbayýrý mevkiinde Kýrýkkaleye giderken yolun sol tarafýnda bulunan evlerin çevre düzenlemesine-etrafa vermiþ olduðu nahoþ manzaraya müdahale edilmez mi? Düþüncesizce çevreye verilen bu zararýn sadece O kiþi veya semte deðil de Kalecik in tamamýna maledileceðinin hesabýný hiç mi yapmadýnýz? Evet bu manzara yakýþýyor siz burada yaþayan insanlar hoþnut ve huzurlu olsanýz bile, Kýzýlýrmak vadisinde Kalecik Karasý Üzüm Baðlarýndan bakýlýnca bu manzara yakýþmýyor ve çevreyi rahatsýz ediyor. Bu kirliliðin önlenmesi, çevrenin toplumu olumsuz yönde etkileyecek olan böyle görüntülerden arýndýrýlmasý için yine makamlarýnda ki koltuklarýnda rahat rahat oturup etrafý güllük-gülistanlýk görenler size de birilerinin KIRAL ÇIPLAK diye avaz avaz baðýrmasý mý lazým? Kiþi veya kiþilerin yapmýþ olduðu bu çevre kirliliðinin önce kiþiye, sonra mahalleye- muhtara, daha sonrasýnda ise malum bürokratik sýrayla herkesin mesul olduðu bir duruma geleceðinin hesabýný hiç mi yapmýyorsunuz? O yolun halini Trafik denetimlerin de görev yapan devriye ekipleri de mi hiç görmüyor. Ýþin özüne gelecek olursak; Kimse kendi üzerine toz kondurmuyor ve kondurmak da istemiyor. Bir nemelazým cýlýk almýþ baþýný gidiyor. Gidiyor da bu iþin sonunda Kalecik viran olup elden gidiyor sevgili dostlar, bunu hiç gören-bilen-duyanýnýz yok! Türkiye Cumhuriyetinin dünyaya açýlan penceresi olacaðýz diye çýklan Üzüm Baðlarýyla meþhu bölgemizde ki bu olumsuzluðun düzeltilmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý dileðiyle saygýlarýmý sunarým! Açýköðretim Lisesi öðrenci kimliðimi katbettim Mustafa YILMAZ KALECÝK TC kimlik nolu Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kayhan GÜMÜÞ Dikmen-ANKARA Bir kartalýn hikayesinden... Yusuf ÝPEKLÝ Bir rivayete göre; dört tavuk, bir kartal yuvasýna gidip bir yumurta çaldýlar.yumurtayý kümese getirdiklerinde, kümeste bulunan diðer tavuklar gördükleri bu yumurtanýn çok büyük bir tavuða ait olduðunu düþündüler. Zaman geçti, yumurtayý getirenlerde unuttu, onlar da bu yumurtanýn büyük bir tavuða ait olduðuna inandýlar. Bir anne bulundu yetim yumurtaya, kuluçka baþladý. Kýsa bir zaman sonra yumurta kýrýldý. Ýçinden simsiyah kanatlý, ilginç gagalý tuhaf bir tavuk çýktý... Herkes çok mutluydu, böylesine ilk defa görmüþlerdi. Anne tavuk ders vermeye baþladý yavrusuna: ''Bak yavrum, yerden bulduðun böceði söyle ye! Arpayý, buðdayý böyle ye!'' Anne tavuk her gün yeni þeyler öðretiyordu yavrusuna. Büyük tavuk annesinin her söylediðini yapýyordu. Tehlikelere karþý nasýl davranacaðýný da öðretti annesi: ''Bak yavrum, eðer kedi buradan gelirse aksi istikamete doðru kaç, Þuradan gelirse buraya kaç...'' Büyük tavuk büyüdükçe güzelleþiyordu. Oldukça uzun kanatlarý vardý. Ara sýra diðerleri onun kanatlarýna bakmak için geliyorlardý... Bir gün anne tavuk yavrusuna havadan gelen tehlikelere karþý kendini nasýl savunacaðýný anlatýrken büyük tavuðun gözü, gökyüzünden süzülerek korkunç bir ihtiþamla geçiþ yapan baþka bir canlýya iliþti. -Anne bu ne, dedi büyük tavuk. - Ha o mu? O kartal yavrum, kuþlarýn padiþahý. -Ne de güzel uçuyor! -Evet yavrum! Ama sen sakin ona özenme. Asla onun gibi olamazsýn! Sen bir tavuksun. Senden önce baban, deden, amcan hepsi ona özendi ama hiç biri onun gibi uçamadý... Sen bir tavuksun ve bir tavuk gibi yaþamalýsýn. O günden sonra büyük tavuk, ömrü boyunca arka bahçede kartalýn ihtiþamlý geçiþini izleyip iç çekti... Ve her seferinde ''Keþke ben de bir kartal olup uçabilseydim.'' dedi.yine bir gün siyah kanatlý büyük tavuk ihtiþamlý kartalý izlerken ölüp gitti... Onu bir tavuk gibi defnettiler ki hakikatte ölen bir kartaldý. '' Bir kartal gibi doðup, bir tavuk gibi yaþayan ve kartallara özenip sonunda bir tavuk gibi ölen binlerce kartal var.'' Yer dünya... Þu anda kendi gücünün farkýna varmadan, hep baþkalarýna özenen binlerce, yüz binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca insan var yeryüzünde. Ne büyük acý! Hiç bir þey göründüðü gibi deðil aslýnda. Hiç bir þey anlatýldýðý gibi deðil... Her duyduðuna inanmamak lazým... Kartal doðup, kartal gibi yaþayýp, kartal gibi ölmek gerek... Ne çekiyorsak kartalý tavuklaþtýran zihniyetten çekiyoruz. Bir de her duyduðuna "He ya!" diyen tavuðumsulardan Allah her ikisinin de þerrinden korusun! Amin yürüyüþ sayfalar dolusu yazdým usanmadan / adýný / kýskandýlar devriyeler zapt etti yýldýzlarý avuçladým sevgimi sonsuzluða yürüyorum sensiz üstüme üstüme geliyor hayat her kalabalýktan sen çýkýyorsun yine de, güneþe ulaþýyor nefesin yusuf ipekli - mart' 10 / ankara Haydar ÖZKAN a baþsaðlýðý dilerim Muhsin ERKUÞ / Afþar Köyü KALECÝK KALECÝK GAZETESÝ : HAFTALIK SÝYASÝ / AKTÜEL GAZETE ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ : HAFIZ HASAN GEMALMAZ SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MD. : ÞAKÝR GEMALMAZ KURULUÞ : 12 MART 2002 SAYI : 393 POSTA ÇEK HESABI : Hafýz Hasan Gemalmaz Kalecik ÝLETÝÞÝM : - BANKA HESAP NO : Ziraat Bankasý ABONE ÜCRETÝ YURT ÝÇÝ 50 TL YURT DIÞI 100 TL KONÐRE - GENEL KURUL ÝLANI : 50 TL Vicdanýmýn Sesi Her erkekten bir kadýn sorumludur diyor da, yüklendikçe yükleniyor. O, kadýnlara yüklendikçe ben keyifleniyorum. "Ýyi ki de eþimle gelmiþim, bu program böyle biterse ben yýrttým" diyorum. Ama bu fazla sürmüyor. Erkekler için, Sevgi ve Saygý, Sadakat, Sabýr dediði 3S kuralýndan bahsetmeye baþlayýnca, salondaki tüm erkekler "ya hocam buda nerden çýktý þimdi" der gibi bir uðultu oluþturuyoruz. Sýranýn bize geldiðini anlýyor, biraz keyfimiz kaçýyor. Hoca anlatýyor, biz dinliyo ruz. Ýþte o gün, samimi bir þekilde kendi vicdanýmý, yazarýn anlattýklarý ýþýðýnda hesaba çektim. Bunu yanlýþlarýmý düzeltmek, hatalarýmý gidermek, eksiklerimi tamamlamak, için büyük bir fýrsat olarak gördüm. Kendimi gözden geçirdim. Nerdeyse her söylediði cümleyi sanki sadece bana söylüyormuþ gibi aldým, öyle kabul ettim. Dernek cemiyet, parti pýrtý derken yazarýn "son kale" diye tabir ettiði ailemi ne kadar ihmal ettiðimi fark ettim. Öyle ya yýlýn 52 pazarýndan, nerdeyse sadece üç beþ pazarýný onlara ayýrabiliyordum. Oysa eþimin üzerimdeki hakký gerçekten çok büyüktü. Ayýrdýðým zaman, tam tersi olmalýydý. Niye diye sordum kendime. Amacým neydi. Mevki kazanmak mý? Çevreden ilgi görme isteði mi? Neden ben dernek cemiyet, siyaset iþlerinde, çok hassastým? Doðrularý ortaya koyabilmek adýna bazen acýmasýz oluyor, en yakýnlarýmý, arkadaþlarýmý bile acýmasýzca eleþtirebiliyordum? Hepsinden önemlisi neden bu ailemi bile ihmal etmeme sebep oluyordu. Hani bu iþler gönül iþiydi. O zaman gönülleri kýrmanýn mantýðý neydi? Sorgulamaya devam ettim. Acaba iþyerinde nasýlým, arkadaþlarýmýn gözünde nasýl biriyim? Etrafýmdaki kiþiler beni nasýl deðerlendiriyor? Apartmanda, mahallede nasýl bir komþuyum? Memleketimde nasýl bir hemþeriyim? Görev aldýðým sivil toplum örgütlerinde nasýl bir yöneticiyim? Ve hepsinden önemlisi eþimin gözünde nasýl bir kocayým? Çocuklarýmýn gözünde nasýl bir babayým? Annemim babamýn gözünde nasýl bir evladým? Nasýl bir vatandaþým gibi bir sürü sordum kendime. SATILIK Kalecik te kýrýkkale eski yolu üstü Bað Yeri 2 Hektar 1255 m2 ve 3 hektar 0731 m2 iki ayrý parsel imarlý satýlýk arazi. Arif DURAK / Tel : Zeki Toprak Bu sorulara verdiðim cevap da, bir o kadar samimi olmalýydý. Öylede oldu. Bir defa, mevki kazanmak, ilgi görmek, pohpohlanmak istemiyordum ben. Öyle gizli hesaplar peþinde koþarak bir yerlere gelmek gibi amacýmda yoktu. Hatta bunu görev aldýðým her yerde söylediðimden, bana artý yönde getirisi bile oluyordu. Bir beklentim olmadýðýndan daha rahat hareket ediyor, buda hata yapma ihtimalimi azaltýyordu. Hem kimsenin karþýsýnda eðilip bükülmeme de gerek kalmýyordu Kendimi tarttým, durumumu gözden geçirdim. Yalancý alkýþlara kanýp, sahte aynalara bakarak bir arpa boyu yol alýnmayacaðýnýn çok iyi farkýndaydým. Geriye tek bir þey kalýyordu o da görev bilinci. Sonuçta, kendimi aldýðý iþi kusursuz yapmaya çalýþan bir görev adamý olarak tanýmladým. Ýþte ben o gün kendimi deðerlendirdim, birçok samimi cevaplar verdim, özeleþtiri yaptým. Eksilerimi artýlarýmý ortaya koydum. Bunu da zaman zaman yapmaya karar verdim. Sürekli çevremde nasýl görünüyorum, insanlarýn benimle ilgili düþünceleri fikirleri nasýl sorularýný soruyor, cevaplar arýyorum. Eleþtirilerden asla korkmuyor, aksine her eleþtiriyi yanlýþlarýmý görmek için bir fýrsat olarak deðerlendiriyorum. Hata yapabileceðimi biliyorum. Her hatadan ders çýkarmam gerektiðini de. Sizlerde önce vicdanýnýzýn, sonra çevrenizdeki insanlarýn sesine kulak verin. Dernek cemiyet iþlerinin gönül iþi olduðunu unutmayýn. Gönlünüzü yüreðinizi ortaya koyarken, gönülleri kýrmayýn. Þayet bir gün karþýnýza biri çýkýp "yanlýþ yapýyorsun, kendine çeki düzen ver" derse, mutlaka düþünün. Samimiyetinden þüphe etmeyin. Hele hele bu etrafýnýzdaki kiþiler ce koro halinde seslendiriliyorsa iki defa düþünün ve sakýn onlarý kovmayýn. Düþman görmeyin. Yoksa bir türlü gerçekleri göremediðiniz gözünüzle, doðruyu duyamadýðýnýz kulaðýnýzla kendi oluþturduðunuz hayal dünyasýnda yaþayýp gidersiniz. TAZÝYE ve TEÞEKKÜR Geçtiðimiz hafta kaybettiðimiz ; rahmetli Babamýz : Turgut TÜYSÜZ ün Gerek cenaze törenine katýlan, gerekse sonradan arayýp taziye dileðinde bulunan, bizmle birlikte acýmýzý paylaþan bizi teselli eden, bizi yalnýz býrakmayan tüm eþ-dost ve yakýnlarýmýz ile Kalecik halkýna teþekkür eder, saðlýk ve huzur dolu bir yaþam dileriz. Tüysüz ailesi adýna Reþat TÜSÜZ SATILIK Yeþilyurt Mah. 623 m2 Bahçeli ev Duran KILINÇ - KALECÝK KAYIP ÝLANI : 5 TL Olup Fiyatlara KDV dahil deðildir. KALECÝK MERKEZ : Hafýz Hasan GEMALMAZ ÖNEMLÝ : a) Yayýnlanan yazýlarýn sorumluluðu yazarlarýna aittir. b) Gazetemize gönderilen yazýlar geri iade edilmez c) Gazetemiz Basýn Ahlak Ýlkelerine uyar. ÝLETÝÞÝM ADRESÝ : Cumhriyet Meydaný No: 1 Kalecik-ANKARA Baský : Uður Matbaasý : Kazýmkarabekir Cad. Murat Çarþýsý No: 41/55 Ýskitler - ANKARA

3 /////// sayfa : 3 KALECÝK'ÝN ALTMIÞ YIL ÖNCESÝNE AÝT BÝLGÝLER Orda bir köy var uzakta O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da O köy bizim köyümüzdür. Ünlü þair Ahmet Kutsi Tecer'in yazdýðý þiirdeki gibi bir yerdir Kalecik bazýlarýmýz için. Bazen hýþýmlý bir atýn özlediði engin yeþil bir ova, bazen de maðrur ve haþmetli bir kartalýn yükseklere konduðu bir yamaç gibidir Kalecik. Gidemesek de hasretini çektiðimiz, Kalecik Gazetesi ile haberlerini aldýðýmýz Ata yurdudur, Baba yurdudur Kalecik. Geçenlerde Ankara'ya gittiðimde, her zaman yaptýðým gibi, eski kitaplarýn alýnýp satýldýðý müdavimi olduðum tanýdýk bir dükkana uðradým. Kitaplarý karýþtýrýrken 1946 yýlýnda basýlmýþ "Türkiye Kýlavuzu" adlý, altmýþ yaþýnda eski bir kitap dikkatimi çekti. Hüseyin Orak tarafýndan hazýrlanmýþ bu kitapta on dört il ve bu illerin o zamanki ilçelerine ait bilgiler yer almaktaydý. Heyecan içerisinde hemen Kalecik' buldum yýlýnýn Kalecik'i üç sayfada anlatýlýyordu. Nefes almaksýzýn okudum. Küçücük dükkanda, çocukluðuma ve gençliðime ait Kalecik'in, bir daha hiçbir zaman yaþayamayacaðým hatýralarý gözlerimi nemlendirdi. Neler yazmýyordu Kalecik için. Kalkan Daðý'ndan gelen Keçi Deresi ve Ýdris Daðý'ndan gelen Ulu Dere'nin kenarlarýna kurulmuþ baðlýk ve bahçelik bir ilçe diyordu Kalecik için. Bir zamanlar gürül gürül akan bu derelerin Kalecik'e son gittiðimde akmadýklarýný hatýrladým. Evlerin çoðunun kiremitli olduðunu yazýyordu kitap. Demek ki altmýþ yýl önce evlerin kiremitli olmasý bile bir ayrýcalýkmýþ Kalecik'te nüfus sayýmýna göre Kalecik'in ilçe merkez nüfusu ise kiþi. Ayvasýnýn, dutunun ve cevizinin meþhur olduðu yazýlan kitapta hektarlýk alanda üzüm baðlarý bulunduðu belirtiliyor. Bizim de Çay Baðý'nda üzüm baðýmýz olduðunu, ancak neredeyse on yýllardýr baðýmýza gitmediðimizi hatýrladým. Ne güzel üzümler olurdu baðýmýzda. Ne güzel olurdu Çay Baðý, bað bozumu zamaný. Kitapta arýcýlýðýn yaný sýra tiftik, yapaðý, yün ve ham deri üretiminin ilçe ekonomisi için çok önemli olduðu belirtilmekte. Önem verilen diðer bir husus ise ilçe merkezine 4 Km mesafede olan tren istasyonu. Kitapta aynen þu yazýyor. "Bu istasyon ile Kalecik, bir taraftan Ankara'ya bir taraftan da Çankýrý'ya baðlýdýr. Tren zamanlarý istasyonda araba, kamyon ve hayvan bulunur." Kitap, istasyonu, aynen caným annemin bana anlattýðý gibi yazmýþtý. Kalecik'e son gittiðimizde, rahmetli dedemlerin (Süleyman Kök) Alantaran'daki bahçesinden sonra istasyona da uðradýk. Her yer ot kaplýydý, geçen zaman oranýn önemini tamamen ortadan kaldýrmýþtý. Kitapta o devrin bazý tüccar ve iþ adamlarýnýn adlarýna da yer veriliyordu. Þahýslarýn hemen hemen hiç birini tanýmýyordum. Ýsimlerin bazýlarýný vereyim mutlaka þu an yaþayan akrabalarý vardýr. Manifaturacý Ali Gülaçtý, Nakliyeci Baki Ateþoðlu, Tiftik tüccarý Ahmet Mumyakmaz ve Ahmet Topçu. Her dönem eðitim ve öðretime önem vermiþ güzel Kalecik'imizde 1946 yýlýnda ikisi merkezde olmak üzere 71 ilkokul bulunduðu belirtilmektedir yýlýnda Kalecik'te ortaokul bulunmamaktadýr. Kalecik'te o tarihte eczane de yoktur. CENNET VATAN ANADOLU Bozkýrýn bir avuçiçi kadar kalmýþ yeþil çayýrlarýna Leylekler geldiler bu sene gecikmeli olsa da. Her sene bahar baþlarýnda toprak ýsýnmaya ve doða canlanmaya baþladýðýnda Haç dan dönen Leylekler geciktiler nedense! Uzun ve çileli bir göç yokluðundan sonra yurtlarýný görünce, çýðlýk ata ata, kendi dillerince türküler söyleye söyleye Kalecik in Büyük Çayýr ýnýn, Küçük Çayýr ýn, HJacýköy, Gümüþpýnar ve Dümbelek Çayýrlarýnýn üzerinde, gökyüzünde halkalar oluþturup son tavaflarýný yaptýlar aklý karalý ihramlarý içinde. Birbirinden baðýmsýz, beþ altý halkadan oluþan, bu haç kafilesi halkalarýný bozmadan döne döne o çayýrdan o tepeye, o tepeden o yeþil tarlalara doðru kayýp kayýp gittiler. Uçmak deðildi bu! Mevlevi derviþlerinin halka halka hareketleri gibi bir mekandan bir baþka mekana huþu içnde süzülüþtü adeta... Onlarýn hemen altýndan gri bir kül bulutu gibi sýðýrcýklar savruldular gökyüzünde. Kimi kez bir kül yumaðý, kimi kez daðýlmýþ bir iplik çilesi gibi katlanýp açýlarak uçup gittiler aðaçlýk alanlara. Daha sonra volümü yüksek bir þölen baþladý gökyü zünde... Ritmi, temposu,melodisi birbirine uymayan þarkýlarla, danslarla... Hýzlý ve yavaþ uçtular... Konup konup tekrar havalanmalar. Derken, havanýn kararmasý ile elin, eteðin çekildiði kimsesiz düzlüklerin güvenli yerlerinde dinlenmeye çekilmenin zamanýydý artýk. Ýlk gecenin derin uykusundan sonra hummalý bir çalýþma baþlayacaktý. Önce, gagalarla tek tek taþýnan çalý-çýrpý ile kullanýlmayan evlerin bacalarýndaki, yüksek binalarýn çatýlarýndaki, telefon ya da elektrik direklerinin tepelerindeki yuvalar onarýlacak. Sonra, incelip süzülmüþ narin bedenler kurbaða, çekirge, fare, solucan çýyan gibi neslini devam ettirmek için tabiat ananýn cömert kucaðýna serpilmiþ canlýlarla beslenecekler. Zamaný gelince yumurtalar ana ve baba leyleklerce sýra ile ýsýtýlacak. Yumurtalardan çýkan yavrular beslenip büyütülecek. Uçma, beslenme derslerinden ve bir-iki tanesi kurban edildikten sonra kafileye yeni katýlanlarla birlikte tekrar haç yolculuðu baþlayacak. Anadolu insaný leyleklerle Hacý leylek ünvanýný yakýþtýrmýþtýr nedense... Leylekler her sene havalar soðumaya baþladýðýnda güneye göçerler. Bu güney yerküremizin güney yarýmküresidir. Anado lu kýþý soðuk ve yoksul yaþarken güneyde bolluk, bereket baþla mýþ olur onlar için. Bu döngü dünya kurulalýdan beri böyle devam eder. Hacý Leyleklerin son yüzyýlda iþleri zorlaþtý. Tüfek, top, uçak, füze icat edileliden beri kafileler küçüldü, halkalar daraldý. Hele son yýllarda Filistin-Ýsrail savaþlarý, Irak ýn iþgali yaþamlarýný felç etti neredeyse. Çoðu köyde pek çok yuva leyleksiz geçirdi bir kaç yazý. Bunun farkýna varan köylüler tarlalarýndaki fare artýþlarýný anýz yakma sonucu yýlan neslinin azalmasýna yorsalar da leyleklerin azlýðýda bir gerçektir. Oysa, bir zamanlar bizler için ve gittikce nesli tükenen diðer canlýlar ve özellikle kuþlar için bu topraklar bir cennet vatan idi. Þimdiki cennetimizde kuþ sayýsý ve çeþiti azaldýkça azaldý. Bazýlarý uðramaz oldu. Bazýlarýnýn nesli tükendi. Ortaasya dan Anadolu ya, oradan Balkanlara ve günü Mahmut ÖZTÜRK müze kadar özenle taþýyýp getirdiðimiz halý, kilim motiflerinde ve gravürlerde ceylanlar, karacalar, çeþit çeþit kuþ motifleri ve þýrýl þýrýl akan cennet dereleri tasfir edilmiþti. Bazý yörelerimizdeki motirlerde kuyruðu balýk olan Þahmaranlarýmýz vardý. Tavus kuþu desenli, sülün desenli, çatal çatal boynuzlarý ve en güzel gözleri ile bakan geyikli duvar halýlarýmýza, aynalarýmýza antika dükkanlarýnda bile rastlamak olasý deðil artýk. Yaþamýmýzýn ayrýlmaz bir parçasý olan yeni teknoloji ve iletiþim çaðýnda kültürümüz deðiþti. Beðenilerimiz, zevklerimiz çok katlý apartmanlarýn oda, kapý, pencere ve diðer objelerine göre biçimlendi. Geometrik desenli, iletiþim sinyalli motifler içeren fabrikasyon halýlar furyasý moda oldu bu son yýllarda. Kýnalý kekliði görmemiþ, sülünü tanýmamýþ bu yeni nesil gençlere anguttan, yaban kazýndan, toy kuþundan belki yakýn gelecekte býldýrcýndan, sýðýrcýktan, leylekten bahsetmek mümkün olmayacak. Siz hiç kuþkusuz bir cennet tasfiri duydunuz mu? Ankasý olmayan Kevser Irmaðý zehir akan, çayýrlarý, otlaðý, sulak alanlarý kurutulmuþ, bülbülü, sülünü, kekliði, turnasý hele de allý turnasý tükenmiþ ve hatta hacý leyleði azalmýþ, balýkçýlý, yeþil baþlý gövel ördeði türkülerde kalmýþ bir vatan nasýl cennet olabilir ki? Çeþitli nedenlerle ve yöntemlerle yaþam alanlarý ortadan kaldýrdýðýmýz ve plansýz avlanma ile neslini katlettiðimiz bu doðal zenginlik ve güzelliklerimizi ve can dostlarýmýzý belgesellerde görebileceðiz belki de. Eðer böylesi sizin için bir cennet vatansa, gözleriniz kör, kulaklarýnýz saðýr deðilse ya sonradan görme bir zengin, ya rantiyeci ya da gözünü para ve mal hýrsý bürümüþ, insanlýða ve doðaya zerre kadar saygýsý kalmamýþ iktidarlardan iþ bitiren bir müteahhirtsinizdir. Sizden olan yerel yönetimlerinizle dümeninize göre kürek çeken bilim adamlarýnýzla, duyarsýz vali ve kaymakamlarýnýzla doðayý ve cennet vataný yok ediyorsunuz. Doðayý yok ederken aslýnda torunlarýmýzýn cennetini yok ediyorsunuz. Bunun farkýna varamayanlar ahmak deðilse aymazdýr. Sizce de öyle deðil mi? Daha baþkasýný söylemeye dilim varmýyor... Gerisini sizler tamamlayýn... Kitapta Kalecik'e içme suyunun 10 km mesafedeki Ýdris ve Kalkan Daðý eteklerinden getirildiði, 60 tonluk bir depoda toplanan suyun ilçedeki 27 çeþmeden sokaklara verildiði, ayrýca Kasabaya 4 km mesafede Dadak namý ile anýlan iyi bir suyun olduðu, bu suyun tenekelerle ve fýçýlarla hayvanlarýn sýrtýnda getirilerek satýldýðý belirtilmektedir. Kalecik'e son gittiðimde sokak aralarýnda artýk o eski çeþmelerin yerinde olmadýðýný üzülerek gördüm yýlýnda Kalecik'te elektriðin olmadýðýný, her sene Eylül'de dört gün süren hayvan panayýrý kurulduðu da bu kitapta yer almaktadýr. Ayrýca, Belediye'nin yaptýrdýðý 11 yataklý bir otel ve Ýbrahim Çiftçi'ye ait 8 yataklý diðer bir otel bulunduðu da belirtilmektedir. Ýbrahim Bey'e ait bu otel Yukarý Çarþý'da Büyük Camiinin karþýsýnda bir ara faaliyet gösteren ve sonra yanan otel midir bilemiyorum. Tesadüfen elime geçen bu kitap, Devletime ve Milletime 20 yýldýr Erzurum'da hizmet etmem nedeni ile çok sýk ziyaret edebilme olanaðým bulunmayan Ata yurdum Kalecik'e hasretimi azaltýrken çoðalttý. Okullarýn tatile girdiði günlerde gittiðimiz, taþ yollarýnda cefakar eþeklerin nallarýnýn çýkardýðý ahenkli sesler, tarlalarýnda sarý buðday baþaklarýnýn sabah yelinde çýkardýðý melodi, semercilerin sanat niteliðindeki çalýþmalarý, oturduðun kahvehanelerdeki "maraba, maraba" nakaratlarý, Alantaran'da üç at kuþlarý. Kalecik, sen benim Ata yurdum, sana hizmet etmiþ ve etmekte olan, seni yaþayan ve yaþatan, senden bahseden herkese selam ve saygýlarýmý iletiyorum. Prof.Dr.Ahmet Nezih KÖK Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Adli Týp Anabilim Dalý Baþkaný / Erzurum Fethi KIZILIRMAK a Allah tan rahmet,aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. Mehmet ÖZSÖZ GÖR-CAN EMLAK - ANKARA Fethi KIZILIRMAK a Allah tan rahmet,aile ve yakýnlarýna Nazým ÜNALAN Çandýr Dernek Yönetimi Adýna Fethi KIZILIRMAK a Allah tan rahmet,aile ve yakýnlarýna Osman ÇAKIR / Mustafa TEPE ANKARA FETHÝ KIZILIRMAK 1937 yýlýnda Çandýr da Hüsnü ve Ayþe nin 2. oðlu olarak dünyaya geldi. Ýlkokulu köyde okudu. Askere gidene kadar köyde çalýþtý. Askerlik dönüþü Köylüsü Hatice Kýzýlýrmak la evlenerek Ankara ya yerleþti ve Sitelerde Kurtarýcý Vinç þoförlüðüne baþladý. Önce Abidinpaþa ardýndan da 35 yýlýný yaþadýðý solfasol a yerleþti. Son 5 yýldýr Aydýnlýkevlerde ikamet etmekteydi. Üç kýz / 1 oðul babasý, Baðkur dan emekli, 2008 yýlýnda eþi ilebirlikte hacca giderek bu vazifesini yerine getirmiþti. Hayatta en sevdiði ailesi ve arkadaþlarý oldu. Arkadaþlarýyla birlikte olmak onun için en büyük keyifti dan itibaren yazlarý köyde kýþlarý Ankara da geçirdi. Köyünü çok sevdi. Soýn iki yýldýr çocuklarýyla birlikte yaptýðý bað onun için en güzel yerdi. Toprakla uðraþmak, yetiþtirdiði ürünlerin eþ-dost tarafýndan yenmesi onun içinen büyük keyifti. Çocuklarýna iyi bir baba ve iyi bir öðretmen oldu. Küskünlüðü ve kýrgýnlýðý olmayan, daima hayata olumlu bakan, 7 den 70 e herkesle muhabbet kurabilen bir insandý. Yapýcý ve öðretici bir felsefeyle çocuklarýný yetiþtirdi. Yasaklara, tabulara, ilaçlara baðlý olmadan, kimseye eziyet çektirmeden, kýsacasý kendisine biçilen bu ömrü gönlünce yaþayarak, geçirdiði kalp krizi sonucu bu hayata veda etti. Allah tan rahmet ve tüm sevdiklerine baþsaðlýðý diliyoruz. Mekanýný cennet olsun.

4 /////// sayfa : 4 ÝNSANIN FAYDALARI Deðirmenin Suyu Ýnsanýn içerdiði bilgi ve dostluk sayesinde yaþlanmayý geciktirdiði, alzheimer'dan koruduðu söylendi. Üniversitesi Týp Fakül tesi Halk ve ruh Saðlýðý Anabilim Dalý Kunta Kintesi, zehirli insanlarýn mantardan daha öldürücü olabildiðine dikkati çekerken, zehirli olmayanlarýn çok deðerli, vücut ve ruh için çok faydalý bir besin maddesi olduðunu söyledi. Faydalý insanlarýn, canlýlar içinde en yararlýlarýndan biri olduðunu ifade eden Kunta Kinte, cana yakýn oranda ve çok deðerli bir mutluluk kaynaðý olmasýnýn yaný sýra, ruh için gerekli sosyo lojik ve psikolojik materyallerin tümünü bulundurduðunu belirtti Faydalý Ýnsanýn içerdiði dostluk ve destekler sayesinde yaþlanmayý geciktirdiði, alzheimer'dan ve ümitsizlikten koruduðu, Bu yönüyle insanýn kalkýnma, geliþmeye katkýsýnýn olduðu, ruhsal hastalýklardan ve karamsarlýklardan korunma açýsýndan önemli yararlar saðladýðýný anlatan Kunta Kinte, zararlý olmasada, faydasýz insanýn içeriði bakýmýndan fakir olmasý nedeniyle kalorisinin düþük olduðunu ve insanlýða bir katkýsýnýn olmadýðý, bu özelliði ile ömrünü boþa harcamak için ve ot gibi yaþamak isteyenler için isteyenlerin günlük mönülerinde yer almasý uygun ömür törpüsü insan tipi niteliði taþýdýðýný kaydetti. Ýnsanýn üretim açýsýndan da çok iyi bir etken olduðunu anlatan Kunta Kinte, konuþmasýný þöyle sürdürdü: ";Ýnsan bilgi, sanat, duygu, dostluk, emek, ve vefa içerir. Tüm bu özellikleri ile kansýzlýðý (içlerinde öyle kansýzlar var ki!...), kalp damar hastalýklarýný, tansiyon yüksekliðini, inme, astým, romatizmal hastalýklara yakalanma tehlikesini, migreni, diþ çürüklerini, ruhsal ve sinirsel hastalýklarý ve kemik erimesini önler ve vücudun, ruhun baðýþýklýðýný güçlendirir. Faydalý insan, hem üreim hem de bilgi içeriðiyle yaþlanmayý geciktirir, beyin ve sinir sistemini alzheimer gibi kronik hastalýklardan korur. Stres miktarýnýn düþük olmasý nedeniyle tansiyon yüksekliði ve kalp damar hastalýðý bulunanlarýn da yararlanabileceði, iyi bir hayat arkadaþýdýr." Kunta Kinte, Ýnsanýn içindeki sevgi içeriðinin ruhu güçlendirdiðini, manevi yaralarýn iyileþmesini hýzlandýrdýðýný ve vücudun vede ruhun hastalýklara direncini artýrdýðýný kaydetti. ÝNSAN, BESÝN MÝ ZEHÝR MÝ? Kunta Kinte, insan seçerken görünümü samimi olan beyaz ya da açýk Vefat ve baþsaðlýðý Köyümüz sakinleri Ahmet Yýldýrým ve Satý Akgün vefat etmiþtir. Ankara Karþýyaka' da defnedilen merhum Ahmet Yýldýrým ile Köyümüzde topraða verdiðimiz merhume Satý Akgün' e yüce Allah' tan rahmet, kederli ailelerine Hançýlý Köyü Derneði Vefat ve baþsaðlýðý Köyümüz eþrafýndan Mustafa KARACAOÐLU na Allah tan Rahmet, Aile ve yakýnlarýna Ferit ÝNCEOÐLU Alibeyli Köyü Dernek Bþk. krem renkli (rengi fark etmez), aðzý sýký, temiz ve ahlaklý, bilgili, faydalý, renkli ve canlý vede cana yakýn olanlarýn tercih edilmesi gerektiðini belirtti. Ýnsan eðer güvenilir deðil ise öldürücü zehirlenmelere ve ömür boyu sürünmelere yol açabildiðini ifade eden Kunta Kinte, "Türkiye'de de yenilebilir, yutulabilir ve zehirli toplam binlerce çeþidi bulunduðu bilinmektedir. Dýþ görünüþ itibariyle yetiþtiði bölgelerde de yararlýlarýndan ayýrt edilmesi son derece zor olabilen çok fazla oranda zehirli mantarlar yetiþmektedir. Zehirli ve zehirsiz insanlar, görünüþleri ve tatlarý ile birbirinden bazen fark edilmez. (Çünkü mantarýn da, insanýn da zehri içindedir, genellikle yedikten sonra çýkar.) Zehirli Ýnsanlar genç, yaþlý, eðitimli, eðitimsiz olarak evde veya dýþarýda bulunmuþ olsa bile asla güvenli deðildir, zehirlenme hatta ölüme yol açabilmektedir" dedi. Dünyada ve Türkiye'de zehirlenmelere sýklýkla neden olan hain ruhlu insanlarýn ölümlerin yüzde 90-95'inden sorumlu olduðunu belirten Kunta Kinte, en ölümcül olan Brütüs türündeki insan, hayatýna girdiðinde aile, akraba, iþ ve özel yaþantý, gibi hayati organlarýn tüm hücrelerinde tahribat yaptýðýný, yaþantýna zerre miktarýnda girmesinin bile mutsuz luða ve sürünmeye yol açtýðýný kaydetti. Türkiye'de yapýlan çalýþmalarda, insan zehirlenmesinin çocuklarda yüzdesi fazla, eriþkinlerde ise büyük çoðunlukta olarak belirlendiðini anlatan Kunta Kinte, zehirlenen kiþide sersemlik,salaklýk, uykuya eðilim, tansiyon düþüklüðü, gözlerde yaþarma, gönülde kýrýlma, bulanýk görme, göz bebeklerinde küçülme, yüz ve boyunda kýzarma, salgýlarýnýn artmasý, bulantý, kusma, terleme, kas kramplarý, ishal, ateþ, karýn ve gönül aðrýsý, psikolojik travma, hayattan ümidini kesme, içine kapanma, çevresine ve dünyasýna küsme ve intihara teþebbüs gibi belirtiler görüldüðünü söyledi. Kunta Kinte, insan zehirlenmesi durumunda, mümkünse hastanýn bulunduðu ortamdan ve çevresindeki medeni görüntülü yamyamlardan uzaklaþtýrýlmasý ve hiç zaman kaybedilmeden mümkün olan en kýsa sürede bir psiko danýþmanlýk kuruluþuna, yediði kazýklarýn örneði ile götürülmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Mantarýn zehri kana karýþýnca hemen, insanýn zehri de hayatýna bulaþýnca hemen veya yýllar sonra da etkili olur. Saðlýcakla ve akýllýca kalýn Osmcak ANA YOLLAR AÐAÇLANDIRILDI Ýlçemiz çevre yollarý ve ilçe giriþlerinde aðaçlandýrma çalýþmalarý bütün hýzýyla devam ediyor. Mahalle olan köy yollarý ve ilçeye tüm giriþ çýkýþlar Çevre Orman Ýl Müdürlüðünce belirlenen ekiplerce aðaçlandýrýldý. Sulamasýný yapar fidanlarý kurutmaz isek güzel bir çalýþma oldu. SAÐLIKLI YAÞAM ÝÇÝN SAFRAN: Aþýrý tüketildiði zaman gülme krizine sebep olan safranýn, erojen merkezler üstünde uyarýcý etkileri vardýr. ÇADIRUÞAÐI OTU: Yalnýz Asyada yetiþen ve çok kötü kokan çadýruþaðý otundan elde edilen karýþým, Asyada uyarýcý olarak kullanýlýr. VANÝLYA: Merkezi sinir sistemine etki ederek kokusu ile karþý cinsi harekete geçirir. ROKA: Bol miktarda demir ve C vitamini içeren roka, alyuvarlar için iyidir ve ayrýca, cinsel gücü de artýrýr. Balýðýn yanýnda da çok iyi gider. MAYDANOZ: Yemeklere lezzet katan maydanoz, cinsel yaþama da lezzet katar. Süt salgýsýný da artýrýr. KEKÝK: Güçlü etkileri olan kekik, özellikle erkeklerde uyarýcýdýr. ÝSTÝRÝDYE: Ýçindeki çinko ile spermin çoðalmasýna neden olan istiridye, cinsel isteði artýrýr. HÝNDÝ: Ýstiridyeden daha fazla çinko ihtiva eden hindi, protein açýsýndan zengindir ve cinsel isteði artýrýr, yýlbaþý gelmeden de yenilebilir. KEREVÝZ: Ýdrar sökücü özelliði olan kereviz, vücutta oksitlenmeyi önlemesinin yaný sýra kadýnlarda adet öncesi þiþkinliðin de önüne geçer. Afrodizyaktýr. ÇÝKOLATA: Çikolatanýn içindeki yüksek þeker ve kalori cinsel uyarýcý ve keyif verici. Çikolata beyindeki serotonin seviyesini de artýrýyor ve mutluluk hissi veriyor. Kadýnlar erkeklere oranla çikolatanýn bu özelliklerine karþý daha duyarlýdýr. FISTIK VE FINDIK: E vitamini içeren, insaný mutlu eden fýstýk ile fýndýk, cinsel gücü artýrýr. MUZ VE KABUÐU: Ýnsana kokusu ile bile mutluluk aþýlayan muz, özellikle kabuðu ile piþiril diðinde cinsel gücü oldukça fazla artýrýr. ÇÝLEK: Cilt sorunlarý için en iyi meyvelerden birisi olan çilek, güçlü bir afrodizyaktýr. ÞEFTALÝ: A provitamini açýsýndan zengin olan þeftali, güçlü bir afrodizyaktýr. ARMUT: Çok az meyve asidi içeren ve organizmanýn fazla suyunu alarak fazla yaðlarý yok eden armut, güçlü bir afrodizyaktýr. Basýndan AMALGAM DOLGU sefâhat düþkünlerine! güpegündüz gece tarifeleriyle dolaþan kim istanbul'u! avucunun içi gibi bilen! ne zordur nüzîl! âh!tongulu*! sen sor! ASIL KÝM SEVGÝLÝ! sürüsüne bereket! tulkumuþ bir cemaat: falloþ ekürisi! okþadýkça gýdýsýný: doluþur! o duluklu gudubet çehresi! durduk yerde hepimize payanda: üstelik nerde sýkýþýrsan o yanda! sen sor! asýl kim hanende! sur içinde odalýk: tefinde cariye: kucaðýnda halayýk! hadsiz ve palas pandýras kurcalar hep: oldukça lakayýt! davransan da faydasýz: zibil**! gibi sefâhat!haklasýz***! sen sor! asýl kim hovarda! afiþler duvarda: "beþ tavuk bir horoz"! "çilli yavrum çilli"! çil yavrusu gibi daðýldýk o yýllar: sýkýyönetim: sýrf apoletti! bizimkilerse hep amerika kucaðýnda! ister istemez sürekli yenilgi! sen sor! asýl kim erika! kim ambargo koymuþ! kim ambardaki buðdayýný þehit vermiþ! âh! iþte bu! mütemâdiyen amalgam dolgu ve sürmenaj algý! "marshall planý":'mareþal yardýmý': öyle mi: süttozu, yað, bisküvi! sen sor! asýl kim ambele! * - sevimli; þýmark mânâsýna! ** - çöp, artýk! *** - buðday ölçeði! 19.ufûnet! 2008/ramak! Osman OLMUÞ

5 sayfa : 5 AK PARTÝ KALECÝK ÝLÇE BAÞKANLIÐI YÖNETÝM KURULU ASÝL VE YEDEK ÜYELERÝ ASÝL ÜYELER YEDEK ÜYELER Nazif AKTEPE Ýsa KAVLAK Ömer DEÐÝRMENCÝ Aydýn GENÇ Ahmet DALKIRAN Davut TIKMAN Hasan ULUSOY Harun ÇEKÝRDEK Hacý Ýbrahim KÖSE Ümit MARTLI Ýsa DAL Murat ÇIRAK Kemal ÇEKÝRDEK Ahmet KURTOÐLU Ýbrahim ÇANDIRLI Ümit ÇÝÐDEM Baþkan Mustafa YEÞÝLOÐLU Fikri ÝÐDE Aysel KARAKAÞ Emin YILDIRIM Ali KAVAKLI Hasan ÇIRAK Mehmet ÇAMLI Mehmet SAÐKOL Yücel TOPCU Osman TAMER Yýlmaz AKBAYIR Nurcan MERDÝVENCÝ Beyazýt KARAKOÇ Lokman ULAÞ Yeniden yapýlanan Ak Parti Kalecik Ýlçe Teþkilatýnýn Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile ilçe baþkaný olarak görevlendirilen Ümit ÇÝÐDEM i kutlar çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. Kalecik Gazetesi YAKIN KÖÞE Seyfettin MADEN ANAYASA PAKETÝ Anayasamýzda bir kuvvetler ayrýlýðý ilkesi vardýr. Yasama, Yürütme, Yargý. Yasama Yetkisi T.B.M.M. sine aittir. ve kanun çýkarma iþlevini yerine getirir. Hükümet yasama yetkisi için gerekli sandalye sayýsýna sahiptir. Ýstediði kanunu çýkartýr.kanun çýkarmanýn denetlemesi T.B.M.M.ne aittir. Genellikle bunu mahalefet yapar. Gensoru araþtýrma önergesi soru önergesi genel görüþme açýlmasý gibi dileklerle denetleme yapabilme istenir. Fakat ülkemizde soru önergeleri, gensoru gibi hususlar hiç bir zaman kabul görmez. Genellikle iktidar partileri tarafýndan reddolunur. Yürütme Yetkisi, çýkan yasalarýn uygulanmasýdýr. Bu uygulama hükümet tarafýndan yapýlýr. Hükümet þu anda yürütme için, gerekli sandalyeye sahiptir. Mecliste eðemendir. Yargý baðýmsýz Türk Mahkemelerinin vermiþ olduðu kararlardýr. Yargý bu kararlarý Türk Milleti adýna verir. Þimdi gelelim Anayasa Deðiþikliðine. 23 maddelik bir Anayasa Deðiþikliði söz konusu. Bunlar siyasi partilere anlatýldý. Ve kýsa zamanda. 3 gün içinde cevap istendi. Tabi ki Siyasi Partiler, feryat ettiler. Hem gelen önerilere, hem de üç günlük oldu bittiye. Oysa böylesine kapsamlý bir deðiþiklik için katýlýmcý ve çoðulcu bir giriþim gerek. Ortak bir uzlaþma gerek. Milli iradenin yansýtýlmasý gerek. Salt hükümetin ortaya çýkardýðý öneriyle, bu oldu bitti olmaz. Ben yaptým oldu, bitti denmez. 12 Eylül anayasasý, oldu bittiye geldi. Rezene: Bilinen en eski afrodizyaklardan olan rezeneden hergün bir parça tüketilmesi cinsel gücü artýrýr. Rezenenin tohumundan çay da yapýlýr. Bitki Çaylarý: Vücuttaki sývýlarýn akýþýný hýzlandýran bitki çaylarý içilince, kan dolaþýmý hýzlanýr tutkularda ve heyecanlarda artýþ olur. Enerji seviyesini de yükselten bitki çaylarý seks yaþamýný canlandýrýr. Sýkýyönetim altýnda hazýrlanmýþ bu anayasaya vatandaþ ne olduðunu anlamadan evet dedi. Daha sonra bu anayasada, yýllar içinde en az 16 madde deðiþikliðe uðradý. 12 Eylül anayasasý sözde, 60 anayasasýnýn lüksünün traþ edilmesiydi. Fakat bu traþ edilme, temizlemedi, yarar saðlamadý. Kel býraktý. Þimdi yine ayný durum var. Uzlaþmadan, milli irade yansýtýlmadan gelen bir metin var. Cumhuriyetin temel niteliklerini deðiþtiren, Ülkeyi otoriter bir rejime götüren, Antidemokratik bir uygulama var. Türk Milleti adýna karar veren yargý Baðýmsýzlýðýný, daha fazla güçlendirmek varken, (ki yargý eksiklerini, üst kurullarýnca belirtmiþtir) HSYK ve Anayasa Mahkemesinde deðiþiklikler söz konusudur. Anayasa Mahkemesi üyeleri 5 yýllýðýna seçilir deðiþiklik 12 yýlý içermektedir. Bu oldulca düþündürücüdür. Siyasi Parti kapatma davasýna. Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý, artýk milletvekillerinden onay almak zorunda kalacaktýr. Ýktidar partileri zaten çoðunluk sahibi olduðundan, hiçbir zaman iktidar partisine kapatma davasý açýlamayacaktýr. Anayasa Deðiþiklik Paketini anlatmak için siyasi partiler dýþýnda, sosyal kuruluþlarý ziyaret eden AKP heyeti, aradýðýný bulamamaktadýr. Son ziyaretlerden biri olan TÜSÝAD ziyaretinde de. Hükümet üyeleriþ ayný sorunlarla karþýlaþmýþlardýr. Ülke seçim barajýnýn düþürülmesi gereklidir. Partilerde önseçim yapýlmalýdýr. HSYK da yapýlacak düzenlemeler sonucu, Adalet Bakanlýðýnýn kurul üzerinde etkisi güçlenecektir. Anayasa Mahkemesine seçilecekolan 19 üyenin 16 sýnýn Cumhurbaþkalý tarafýndan seçilmesi, üstelik bunun 7 sinin Cumhurbaþkaný tarafýndan resen atanmasý, yürütmenin yargý üzerindeki etkisini arttýrmaktadýr. Sonucda belki referandum çýkacaktýr. Referandum Anayasal bir yoldur. Fakat Doðru bir yol olduðuna inanmamaktayým. Limon: Yemeklerde kullanýlan limon tuzu ve limon suyu, seks gücünün artmasýnda olumlu etki yapmaktadýr TANE KARANFÝL: En güçlü doðal afrodizyaklardan birisi olan karanfil tanesi, yorgunluða karþý da iyi gelmektedir. HAÞHAÞ TOHUMU: En önemli cinsel performans artýrýcýlardandýr. MELEKOTU: 18. Yüzyýlda kadýnlarýn cinsel isteksizliðini iyileþtirmek için kullanýlan melekotunun kökü, her zaman için kalp zayýflýklarýný önleyici bir etkiye sahiptir. MÝNE ÇÝÇEÐÝ: Mine çiçeðinin kýyýlmýþ uçlarýnýn, kaynatýlmasý veya þarabýn içine batýrýlmasý afrodizyak etkilere sahiptir. POLEN: Son yýllarda afrodizyak olarak kullanýlan polenin yapýsýnda, belli ölçüde testosteron ve diðer cinsiyet hormonlarý bulunur. YOHOMBÝN Afrikadan bütün dünyaya yayýlan yohombin bitkisi halk arasýnda kadýnlarda cinsel soðukluðun giderilmesi için, erkeklerde ise cinsel performansý artýrmak amacý ile kullanýlýr. Meyan kökü ile karýþtýrýlan yohimbe böbrek ve idrar yollarýný rahatlatmaktadýr. KÝÞNÝÞ: Özellikle kadýnlara keyif veren kurutulmuþ kiþniþ tanesinin, þarabýn içine katýlarak içilmesi önerilmektedir. Aþýrý kullanýlmasý erkeklerde ters etkilere sebep olabilir. ÇAKÞIR OTU: Cinsel gücü ve isteði artýran, etkili afrodizyak bir bitkidir. Ayný zamanda sperm sayýsýný ve hareketliliðini de artýran etkileri bulunmaktadýr. SÜSEN: Süsen kökü tozu, hem erkekler hem de kadýnlar için güçlü bir afrodizyaktýr. YASEMÝN: Likörleri kokulandýran, harika kokulu yasemin çiçeði, etkili bir uyarýcýdýr. MEYAN KÖKÜ: Meyan kökünden elde edilen toz, maden suyu ile karýþtýrýldýðýnda kadýnlar için çok etkili bir afrodizyak haline gelmektedir.

6 sayfa : 6 KALAÇAYI nýntaþlari Mehmet TOPRAK KALECÝK TE HABERLER!... bakýmsýzlýða,hepsinden öte doðanýn acýmasýz darbelerine direnip hala ayakta kalmaya çalýþýyor. Birer birer yok olmanýn çaresizliðini yaþýyorlar. Geçenlerde bu evlerle ilgili olarak þöyle bir Kaleciði doýlaþmaya çýktým. Yukarý çarþý, Büyük cami, Halla Mahallesi derken oradan Tabakhane ye uzandým. Ahiler Mahallesindek çeþmenin önünden dönünce sýrtlarýný kalenin kuzey yamaçlarýna dayamýþ, çoðu yýkýlýp harap olmuþ sýra evlerin arasýnda Zebellah gibi iki köpek çýkmaz mý? Hoþt.. Pöþt.. desem de nafile, elde cepte bi þey yok.köpekler arsýz. Bir karýþ önümde hazlayýp-hýrlayýp dururlar. Kaçmaya yeltensem bilirim ki paçalarýmdan kapacaklar. AVRASYA'NIN ORTAK BAYRAMI NEVRUZ (21 Mart) sevgi, saygý, hoþgörü, birlik, barýþ, kardeþlik, dayanýþma ve yardýmlaþma içinde yasama isteðimize ve bilincimize baðlýdýr. Nevruzun bolluk ve bereketi müjdeleyen sýcak günlerini mutlulukla geçirebilmemiz için tüm güzellik ve cömertliðiyle bizi baðrýnda barýndýran doða ve çevremizle tam bir uyum içinde yasamamýz ve onu sevgi ve özenle korumamýz gerekmektedir. özellikleriyle Nevruz, Türk Dünyasýnda 2800 yýldýr coþkuyla kutlana gelmiþ olup halen de 200 milyonu aþkýn Türk topluluklarýnda sevinç ve neþeyle kutlanmaktadýr. Her yýl Manisa'da yapýlan Mesir Senlikleri ile Söðüt Ertuðrul Gazi /Yörük Bayramlarý da bu tarihi geleneðimizin yaþayan örneklerindendir. Bir ortak kültür ve zenginlikler yumaðý olan bu anlamlý bayramý, sonsuza dek kutlayabilmemiz, bireysel ve toplumsal Bunlar yetmezmiþ gibi, sesleri duyan birkaç köpek daha çýktý ortaya kaldým aralarýnda. Al baþýna belayý. Uzun ümükten türkü söylersen köpekler saldýrmaz diye bir yerlerde duymuþtum. Ýlk aklýma gelenzahidem i icra etmeye kalksam da ses soluk hak getire. Kolu kanadý kýrmak pahasýna tam iki met relik duvardan atlamayý göze almýþtým ki nereden geldiðini bilemediðim yaþlý bir kadýn peyda oldu. Kadýn birisine Çavuþ diye seslenince kuyruðu güdük ak köpek kadýna doðru seðirtti. Diðerleri de bir an duralayýnca fýrsattan istifade yerden bir iki taþ alýp ötekilere atar gibi yaptým. Kadýncaðýzýn yardýmýyla köpekler uzaklaþtý. Ne yalan söyleyeyim. Daha ileri gitmeyi göze alamadým. Zira ; Köpeklerden birisi beþ on metre ileride bir aðacýn dibine pýstý. Ýnceden ve öfkeli bir þekilde hýrlamasýnýn yaný sýra öyle kindar bir bakýþ atýyor ki bana, Kurtlar Vadisinin Mematisi hak getire. Erkekliðin onda dokuzu kaçmak deyip geriye tornistan ettim. Geceleri el ayak çekildikten sonra ortalýk köpeklerden geçilmiyor diyorlarda ben inanmamýþtým. Meðer doðru imiþ. Neyse dostum.. Sadede gelecek olursak; Eski tarihi Kalecik evlerinin restorasyon çalýþmalarý ile ilgili bir faaliyet yok. Ama yapacaðýz-edeceðiz söylemleri ise pek çok. Ne diyelim; adamayla mal tükenmez, vasiyet ölüm getirmez. Bak sana bu konuyla ilgili yaþadýðým bir olayý anlatayým. Geçenlerde birisiyle tanýþtým. Kendisi Kalecik li deðil. Emekli bir mimar. Eski ve tarihi evler üzerine uzman. Bir hemþerimizle ( Mustafa Hikmet Maden le) birlikte Kalecik i gezip görmeye gelmiþler. Bir tavsiye üzerine beni buldular. Birkaç yer gezdikten sonra aþaðý lise yanýnda Keçidere Köprüsü baþýndaki Hacý Abdullah Efendi Konaðý var ya... Ýþte O harabeyi görmeye gittik. Biliyorsunuz bu konak yürekler acýsý. Hatta daha ilerikaleciðin yüz karasý ve yürek yarasý. Mimar arkadaþla birlikte konaðýn önünü arkasýný gezip, tepemize yýkýlma pahasýna kýrýlmýþ-sökülmüþ kapýlarýndan þöyle bir içerisini de tetkik ettik. Misafir notlar alýp þemalar çizdi. Üzüntülerini de ifade ettikten sonra dönüp... ÜLKEMÝZÝN HEMEN HEMEN HER YERÝNDE BU TÝP TARÝHÝ BÝNALAR GEZÝP GÖRDÜM. BELGELER TOPLAYIP BÝLGÝLER EDÝNDÝM. BÝLHASSA ANKARA VE HAVALÝSÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK BELGESEL YAPIP KÝTAP OLUÞTURMA ÇABALARIM DA VAR. ANCAK ; ÞUNU SANA SAMÝMÝYETLE SÖYLÜYEYÝM. BU GÖRDÜÐÜN KONAÐIN ASLINA UYGUN RESTORASYONU YAPILIP ORTAYA ÇIKARTILMASI BÝLE TURÝZM BAKIMINDAN TEK BAÞINA KALECÝÐÝ KURTARIR NÝTELÝKTEDÝR. dedi. Kaleciðe hizmet yapmayý Kaf daðýnýn arkasýnda arayanlara duyurulur. Oysa biz ne yapýyoruz? Bu konaðýn ve daha nicelerinin yýkýlýp karaltýsýnýn ortadan kaybolmasýný bekliyoruz. Hatta bu yýkýmýn bir an evvel olmasý dilek ve temennisinde bulunanlar bile var.yýkýlmakla her þey bitecek mi sanýlýyor. Bu kez de yýllar boyu bilmem kaç nesil de enkaza dönüþmüþ moloz yýðýnlarýný izlemekle geçireceðiz günlerimizi, yýllarýmýzý. Orada kaybolan bir tarihin iniltilerini duymadan, gözyaþlarýný görmeden Hoþcakalýn. Not 1 : Kendim için bu bir pasif savunmadýr. Ne dmiþ dünya Þairi ; Kaðný tekerinin dibinde yürüyen it, Kaðnýnýn gölgesini kendinin ki sanýrmýþ??? Not 2 : Kalecik gazetesinde ki yazýlarýný beðeniyle okuduðumuz Zeki TOPRAK ile sadece soy isim benzerliðimiz var olup, baþkaca bir illiyetim yoktur. Kendisi de hemþerimizdir. CHP Ýlçe Baþkanlýðý Hasan KILINÇ/ ANKARA Satlýmýþ UYANIK Kalecik Un Sanayii A.Þ. Halil UYANIK Kýrýkkale Yem A.Þ. Avk.Cengizhan U. CANBAÐI Kalecik Kültür Derneði Satýlmýþ KARAKOÇ MHP Kalecik Ýlçe Baþkaný Azmi UYANIK AKP Kalecik Ýl Genel Mec. Üy. SÝZ OTURUN AHKAM KESÝN Burnumuzun dibinde Kýrýkkale Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Okul Müdürü hemþerimiz Osman KARA ve Ýngilizce öðretmeni Ali GÜMÜÞ eðitim düzeyi ve okulun baþarýsýndan söz etsinler, Siz de Kalecik te kahve ve öðretmenevinde Esnaf dükkanlarý önünde ben þu idim-ben bu idim veya þunu yaptým bunu yaptým diye ahkam kesin...!!! Býrakýn Ýngilizce-Muhasebe-Bilgisayar ý Saz-Keman-Fülüt veya benzeri kaç adet devam eden kursunuz var...! Kalecik Haber Perihan KARCI / Kýrýkkale Noteri Kalecik Þehitler Derneði Özgür AKTEPE / ANKARA Memiþ GÜNGÖR MHP Kalecik Ýl Genel Meclis Üy. KALECÝK GAZETESÝ ABONE BEDELÝNÝ ÖDEMEYEN DOSTLAR ; LÜTFEN BANKA VEYA POSTA ÇEK HESABINA GEREKLÝ ÖDEMENÝZÝ YAPINIZ VEYA BANA GAZETE GÖNDERME DÝYE BÝLGÝ VERÝNÝZ. BÝZ KÝMSEYE ALIP OKUYACAKSINIZ DÝYE BÝR ZORUNLULUK GETÝRMEDÝK. ÝSTEMEYENE GÖNDERMEYÝZ. YAYININ DEVAMI ÝÇÝN ABONE BEDELLERÝNÝN ÖDENMESÝ GEREKMEKTE OLDUÐUNU UNUTMAYIN. Hafýz Hasan GEMALMAZ

7 sayfa : 7 DARICI ÝNÞAAT Ýnþaat Malzemeleri Baðfaþ Gübre Bayii Pak Kömür Ana Bayii Alo Kömür Cumhuriyet Mey. No: 1 Kalecik-ANK ULAÞ KARDEÞLER ElektrikSýhhý Tesisat,Çivi, Boya Pvc ve Pis Su Malzemeleri,Çit Teli Damlama Sulama,Teknik Hýrdavat, Tel,Beton ve Demir Direk, Testere Kalecik Sanayi Cd. No: 69/ C Kalecik-ANK Benzinlik Tel : Çankýrý Yolu 78.km. Daðdemir Köyü-Kalecik-ANKARA ARI -- EL EMLAK Ankara Cd No: 17 KALECÝK-ANK YUSUF USTA Traktör Tamir -Bakým Atölyesi Sanayii Cd. KALECÝK - ANKARA ÞAHÝN PETROL Ankara-Çankýrý Karayolu 55 Km Eskiköy - Kalecik / ANKARA GÜNEÞ SÝGORTA Halil AYDIN Sigorta -Trafik Tescil Rüz. C. Onaran Han 28/304 Ulus-Ank. ÝSVÝÇRE SÝGORTA H.Ömer KOÞAR Yakacýk Mh. Çekirge Cad No: 57 / A Keçiören - ANKARA OPERA SÜRÜCÜ KURSU Ali Osman TÜRKMEN Sanayi Cd. No: 35 Opera-ANKARA BAÞKENT SÜRÜCÜ KURSU Ali YAVUZ TUNALI ÜMÜTKÖY KIZILAY Selanik Cd. No: 19/7 Kýzýlay-ANK. TAMKOÇLAR METAL Ahmet TAMKOÇ www. tamkoçlarmetal.com.tr 41.Sokak No: 3-5 Ostim- ANK ALÝÞAN USTA Otel-Büro-Ofis Mobilya,Dekorasyonu Þenyüz Sk. No: 8/A Steler-ANKARA ÇITIR BÜFE Ýbrahim ÞATIR Aþti Gelen Yolcu 13 Nolu Büfe ANK. ÞAHÝNTUR Oto Alým Satýmý Servis ve Toplu Taþýma Ýþletmeciliði Þahin DEMÝRBAÞ Fahrettin Altay Cd. Köknar Sk. 47/B Subayevleri-ANKARA KALBEY HIRDAVAT Kadir MADEN Çamlýtepe C. 234/3A Siteler-Ank TAYFUR ÝNÞAAT Taahhüt ve Onarým iþleri Kaymakamlýk Karþýsý KALECÝK UFUK ZAHÝRE Ufuk -Tahsin SEZEN Ankara Cad. KALECÝK - ANKARA UFUK BERBERÝ Ahmet ÇAMLI Cumhuriyet Mey. No:2 KALECÝK ERMET ÝNÞAAT Zülfikar YOLCU Ýrfan Baþtuð Cd. 190/B Hasköy-ANK GAZETENÝN OLMAZ SA OLMAZLARI SÝGORTA MARKET KONUT-ÝÞYERÝ-SAÐLIK-TRAFÝK KASKO DASK-NAKLÝYAT-ÝNÞAAT MAKÝNE - ELEKTRONÝK CÝHAZ TARIM SÝGORTALARI Merkez: Hasan KILIÇ Dögol Cad.Meçhul Asker Sk. No:18/4 Tandoðan-ANKARA Kalecik Þube : Tolga KILIÇ Ýstasyon Cd.Çetinkaya Ýþhaný Kalecik GENÇLER ISUZU Bülent SÜZER KazýmKarabekir Cad. Aydoðanlar Ýþhaný No: 99 / 3 Ýskitler-ANKARA AKEL Oto Dýþ. Tic. Ýsmet TÝRYAKÝ Ýþ Makinalarý-Elektrik Malzemeleri Ýmalat ve Satýþý Altýn Arý Sit Sk. 27 Ostim-Ank EFEOÐLU Servis ve Yedek Parça Abullah -Mustafa-Ahmet ERDAMAR Nissan-Honda-Mazda-Kia-Toyota- Suziki Tamir Bakým Servisi 88.Oto Sn. 2.Bölge 24.Cd.763 Sk.9 Yeni mahalle - Ývedik - ANKARA ÝZMÝRLÝOÐLU Rot-Balans -Kaporta Boya Tamir Bakým Servisi Selçuk-Cemal ÝZMÝRLÝOÐLU Ývedik Org.San.Merkez San.Sitesi 35.Cd. 545 Sk. No: 1 Y.Mahalle-ANK GÖNÇ OTOMOTÝV Gazi ÇÝFTÇÝ Sokak No: 14 Ostim-ANKAR CAN OTO ve HALI YIKAMA Osman CAN OTO YIKAMA - HALI YIKAMA ÝLAÇLI MOTOR YIKAMA- DETAYLI ÝÇ DIÞ TEMÝZLÝK CANT KORUYUCU LASTÝK PARLATICI - SICAK OÐUK YIKAMA - FIRÇASIZ - SÜNGERSÝZ OTO YIKAMADA 24 SAAT FUL HÝZMET Halit Cevri Aslangil Mahallesi Osman Arslan Parký yaný No: 8 Kalecik-ANKARA UYDU MONTAJI Mustafa HotBirt Þifreli Yayýnlara Son-Çanak Kurulumu Akþam saat den sonra AYÇA BERBER SALONU Yalçýn BALTACI Cumhuriyet Meydaný Kalecik-ANKARA ÖZDALKIRAN LTD.ÞTÝ. Kalecik Totalgaz ve Hayat Pýnarý Su Murat DALKIRAN Cumhuriyet Meydaný Kalecik-ANKARA ONUR SÝGORTA Hasan Hüseyin AK Trafik-Kasko-Z.Deprem-Yangýn Hýrsýzlýk-Ev ve Ýþyeri Ruhsat Ýþlleri- ALL Risk Ýnþaat- Saðlýk-Hayat- Nakliyat Sigorta Ýþleriniz yapýlýr. Siteler Dalboyu Sk. No: 33/10 ANK. ANADOLU SÝGORTA Ecem Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Cem ÖZDEMÝR Atmaca Sokak No: 8/6 Dýþkapý-ANK. Ýstasyon Mevkii KALECÝK - ANK ERHAN OTOMOTÝV Oto Bakým, Yað-Filtre Servisi, Akü ve Oto Elektrik Her Ebat Lastik Satýþ ve Tamir iþleriniz itina ile yapýlýr Taþdelen Caddesi No : 52 / 2 Siteler - ANKARA ERCAN USTA Sanayi Caddesi KALECÝK-ANKARA MURAT GIDA TEKEL - BÜFE - MARKET Tahsin - Ýbrahim DALKIRAN Halit Cevri Aslangil Mahallesi Özdalkýran Apt. 77/ KALECÝK-ANK KESER OTO KURTARMA Kalecik-Akyurt -Ankarada Hayati KESER Ankara Caddesi No: 10 KALECÝK GÖRCAN EMLAK Ev-Arsa-Dükkan-Villa Mehmet ÖZSÖZ Özcan ÜNAL Aktepe 6.Cd. No:14/A Keçiören-ANK. BAÞAK Groupama Sigorta Acentasý Osman UÇAR - Þahin UÇAR Trafik,Kasko,Ýþyeri,Konut, Baþak ve Tüm Sigorta Ýþleriniz yapýlýr. T.G.Bul. Aykon Ýþ mrk. 40/5 Çankaya Hürriyet-Milliyet-Posta-Radikal -Diðer Tüm Gazetelere Teþekkür, Baþsaðlýðý,Ticari, Sosyal, Seri ilan CASATÝ BOYA Aliþan TANER Fax : Kazýmkarabekir Caddesi Altýntop Ýþhaný No: 87/13 Ýskitler-ANK ANAHTARCI AYHAN Kilit-Anahtar-Ütü-Fýrýn-Bisiklet Tamiri Orta Çrþ. KALECÝK ÝSMAÝL ÇOBAN Ýsmail ÇOBAN Ayyýldýz-Teflon-Braun-Cem- Jumbo Pþb. Çeþitleriyle Hiz. Ýstasyon Cd. KALECÝK- ANKARA DEMÝRAYLAR Market Hüseyin DEMÝRAY Emeklikent Cami Yaný KALECÝK ONUR ÝNTERNET Ankara Cd. PTT Yaný KALECÝK GEMÝCÝLER OTO YIKAMA LASTÝK TAMÝR-BAKIM SERVÝSÝ Mahmut - Metin GEMÝCÝ Ankara Cd. 168 / 13 Kalecik-Ank KOÇ OTOMOTÝV Oto Alým Satým-Lastik-Ýnci Akü Osman KOÇ Faks Ýrfan Baþtuð Cd. 178/B Haköy-ANK. ÝPEK PÝDE Düðün-Cenaze ve Özel Günlere Her Çeþit Pide Yapýlýr Saray Mah. PTT Karþýsý KALECÝK KÖÞEM PÝKNÝK Pide ve Kebab Salonu Izgara ve Sulu Yemek Çeþitleri Ýstasyon Cd.17/7 KALECÝK- ANKARA CANER et lokantasý Pide-Kebap-Izgara ve Sulu Yemek Düðün-Niþan Özel Günlere sipariþ Ankara Cd.Adliye Krþ. Kalecik-ANK. SEDEF ELEKTRONÝK Elektro Sazlara Manyetik Ses Cihazlarý Ahmet ÇEKÝRDEK Zafer Cad. No: 88/ C KIRIKKALE KÖÞEM OTOMOTÝV Oto Yedek Parça ve Oto Aksesuarý Efeler Ýþ Mrk. 89/24 K.karabekir Ank.

8 KALECÝK DERNEKLER FEDERASYONUNUN DÜZENLEDÝÐÝ FUTBOL TURNUVASINA KATILAN TAKIMLARIMIZDAN GÖLKÖY MAHALLESÝ TAKIMLARI BÝR ARADA GÖRÜLMEKTEDÝR. Fidan Satýþ Merkezi : A O Ç Tivmaþ, Çiftlik - ANKARA Fidan Üretim Merkezi : Ýstasyon Mevkii Kalecik - ANKARA Tel : Fax :

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ

ACI MARUL Potasyum Fosfor 1.Yaþamsal önem taþýyan maddeler. BAÞYAZI Hafýz Hasan GEMALMAZ 18. 12. 2009 Yýl : 7 Sayý : 380 Kuruluþ : 12 Mart 2002 ÇABA SARFEDÝLMEZ ÝSE AKÝBETÝ BÖYLE OLACAK Kalecik Belediye Baþkaný mýz Nevzat ÞAHÝN in Tarihi Kentler Birliði Baþkanlýðý nýn 11.12.2009-18.12.2009

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

otellerde israf etmeyelim

otellerde israf etmeyelim Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

BABAM Muammer Þahin Ýstanbul Aðustos 2004 Vaizoðullarý Þirketler Grubu Unkapaný ÝMÇ 5. Blok. No: 5611 K. 2 Unkapaný-Ýstanbul Tel: 0212 519 00 64 Faks: 0212 519 00 38 Annemin ve babamýn aziz ruhlarýna...

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor

Obruk HES kapýlarýný üniversite öðrencilerine açýyor Köse mazbatasýný aldý Ramazan 7 Haziran'da yapýlan milletvekili genel seçimlerinde CHP'den Çorum Milletvekili seçilen Tufan Köse Adliye Sarayýnda düzenlenen törenle mazbatasýný aldý. CHP Ýl Baþkaný Gürsel

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

Kimya Salman. Masal-II ( II )

Kimya Salman. Masal-II ( II ) depreme karþý çözüm olarak önermeye baþladý. 1999 Depremi nden bu yana geçen 11 yýlda hiçbir önlem alýnmamýþken, bir dönem Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ ýn baþkanvekilliði görevini

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN

MUÐLA'MIZIN 7'nci MÝLLETVEKÝLÝ AKYAKA'DAN GÖKOVALI OLMAK!... Selçuk ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Gökova Bilmem ki o, daha çok hangisi? Deniz mi, kara mý, gök mü, yeþil mi?.. Hangisi?.. Elbette, önce deniz, sonra kara, ama, bana göre, daha da önemlisi

Detaylı

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor

IÞÝD, BOP'a hizmet ediyor Kimse Yok Mu Derneði 1.500 kiþiye kumanya paketi daðýtacak Kimse Yok Mu Derneði Þube Ýl Müdürü Erkal Aykaç, Kimse Yok Mu Derneði'nin yurt içindeki ve yurt dýþýndaki Ramazan faaliyetlerini deðerlendirdi.

Detaylı

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu.

Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. Zorlu ailesi iþyerlerinde Mevlidi Þerif okuttu Zorlu Oto dizayn döþeme sahibi Elvan Zorlu, babasý Satýlmýþ Zorlu'nun vefatýnýn senei devriyesi münsebeti ile Mevlidi Þerif okuttu. SAYFA 7 DE Tüm gümüþ taký

Detaylı

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda!

Detaylı

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim.

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim. PazaR Tarih: 5 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 511 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Altýoklar'dan manifesto gibi savunma: "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

DERSÝMDE BARAJLARA HAYIR YÜRÜYÜÞÜ

DERSÝMDE BARAJLARA HAYIR YÜRÜYÜÞÜ DERSÝMDE KADIN FÝGÜRÜNE ÇOK BENZEYEN AÐAÇ BULUNDU Ýksor Deresi'nde serinlemek amacýyla çaya giren 5 kiþi ayaklarýna takýlan aðý fark edince çýkarmaya çalýþtýlar. Aðý çýkarmaya çalýþýrken suyun içinde aðýr

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı