Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Adana Eczacý Odasý GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Yýl:4 Sayý:52 Aralýk ARALIK TA HEP BERABER KAPATTIK! ÞÝMDÝ NE OLACAK! Hükümetin meslek birliðimize yönelik tehditleri devam edecek. Ama unutmayalým en azýndan tekel iþçileri gibi henüz cop yemedik, içeri atýlmadýk. SGK, bu eczacýlar ayda 16 bin TL kazanýyor diyecek, eczacýyý vatandaþa karþý açýk hedef haline getirmeye devam edecek. Yandaþ basýn linç giriþimine devam edecek. Sadece 9 eczane etkilenir söylemi belki bu defa 10 eczaneye çýkacak! Devamý 2 de SGK YA ANAHTARLARIMIZI BIRAKTIK!

2 GÜNCEL Eczane raflarýnda bekleyen ilaçlardan zarar etmemesi için SGK, önce 45 gün, daha sonra 30 gün süre tanýdýðýný, bütün bu olumlu destek ve çabalara raðmen, TEB stok zararlarýnýn telafisi konusunu gündemde tutmaya devam ettiðini kamuoyuna þikâyet edecek. Bizlerde eczanelere deðil 75, 365 gün süre verseler dahi eczane raflarý boþalmayacaðýna göre, bunun bir zarar karþýlama yöntemi olmadýðýný anlatmaya çalýþacaðýz. Daha öncede defalarca söyledikleri gibi; ilaç sanayi ile yapýlan sözleþmede serbest eczanelerin raflarýndaki ilaçlarýn fiyat farklarýndan doðan zararýn karþýlanacaðýný imza altýna aldýk diyecekler. Tabi bizler, 45 günlük geçiþ süresinin 5 güne düþürüldüðü genelgeye mi inanalým, yoksa kiminle hangi ilaç sanayicisi ile imzalandýðýný bilmediðimiz bahse konu olan görmediðimiz sözleþmeye mi? Bizler, yýllardýr düþen ilaç fiyat farklarýnýn eczanelere ödenmediðini söylüyoruz. Son olarak; 4 Aralýk ilaç fiyat indirimini basýn aracýlýðý ile ilaç firmalarý tarafýndan karþýlanýyor denildi. 2 hafta oldu, fiyat farký zararýný ne karþýlayan var, ne de soran. Biz yine mi hayal görüyoruz! Ýlaç firmalarý da eczanelerin uðrayacaðý zararý karþýlayacaðýný, eczanelerin kapatýlmasýna neden olabilecek herhangi bir durumun bulunmadýðýný tüm kamuoyuna açýkça beyan etmiþlerdir. Diye vurgulanan ilaç firmalarý kimler bunu bir türlü öðrenemeyeceðiz. Bunun devlet aðýrlýðýna yakýþmayan, sorunu denize atan, muhatabý sahipsizleþtiren bir yaklaþýmdan baþka bir yorumu olamaz. Türk Eczacýlarý Birliði nin, genel kurul seçimleri atmosferi etkisinde kalarak, kuruluþ amaç ve yapýsýnýn tersine, etkisini, vatandaþlarýmýzýn tedaviye ulaþýmýný engellemede kullanmýþ olmasý, Kurumumuz tarafýndan imzalanmýþ protokolde tanýmlanmýþ haklarý kullanma zaruriyetini doðurmuþtur. SGK bu açýklamasýnda olduðu gibi; mümkün olan her fýrsatta hatta kendi üyelerimizden aldýðýmýz aidatlara kadar örgütlülüðümüze, örgütlerimize müdahale edecek. Hatýrlatýrýz ki, TEB seçimleri her iki yýlda bir yapýlmaktadýr. Ve kongrenin Aralýk 09 tarihinde yapýlacaðý tam iki yýl önce belli iken, bu nasýl tespittir ki, seçimlerde bunu malzeme yapalým. Daha önemlisi, eczacý camiasýnýn, 4 Aralýk kapama eyleminin seçimler için yapýldýðýný görmeyecek veya buna tepki göstermeyecek bir algý zayýflýðýnda olduðunu iddia etmek ancak saygýsýzlýk olarak yorumlanabilir. Tek tek sözleþme yapmak isteyecek, böylece her þeyi ben belirlerim anlayýþýný pekiþtirecektir. Hatta o kadar ki yasa, yönetmeliði dahi yok sayacaktýr. Kurumumuz ile sözleþme yapýlmasý esnasýnda ise eczanelerden sözleþme bedeli tahsilâtý yapýlmayacaktýr. denmektedir. Eczacý bedelini 500 TL ye baðladýlar. Bizim sözleþme bedeli ödememize üzülen SGK dan talebimiz eczacý ýskontosunu kaldýrmasýdýr. Bazý kendini inkârcý eczacý milletvekilleri bir daha Baþbakanýn vekili olmak adýna TV lerde boy gösterecektir. Ancak yalancýnýn mumu elbet sönecektir. Bizleri bugünkü sürece getiren SGK, aslýnda bizim yapamadýðýmýzý yapmýþ oldu. Yapýlan deðiþiklikler ve eczacý aleyhine düzenlemeler sonucu zaten mevcut sözleþme hükümleri bozulmuþ idi. Bir anlamda bizim tekrar kendimizi anlatmamýza fýrsat verilmiþ oldu. Özellikle son iki yýldýr sýkýntýlarýmýz dile 2

3 GÜNCEL getiriyoruz ancak kulaklar duymuyor, gözler görmüyordu. Bundan sonra -SGK nýn isteði doðrultusunda- 16 Ocak tarihi itibari ile faturalý döneme geçiyoruz. 15 yýl önce Bað-Kur da olduðu gibi sözleþmenin iptal edildiði dönemde yaþananlar hala hafýzalarda ve sohbetlerde sýcaklýðýný koruyor. Halkýmýz ödediði ücret karþýlýðý ancak saðlýk hakkýna ulaþmaya devam ettikçe tepkilerimiz daha çok fark edilecektir. Vatandaþ 30 liraya aldýðý reçete bedelini, SGK eline 8 lira olarak geri ödediðinde iþte o zaman görüntü daha net olacaktýr. Vatandaþ ve eczacý bu kadar sýkýntý çeker iken; bir de örgütsüz, savunmasýz bireysel sözleþme imzalamamýz nasýl beklenir, anlamak mümkün deðil. Eczacýlarýn yürüyüþ yapmalarý, eczanelerini kapatmalarý, haykýrmalarý nedensiz olduðumu düþünülüyor. Hiçbir nedensiz kuvvet eczacýnýn eczanesini kapatmasýna ikna edemez. Ancak bu iþbirlikçi arama yaklaþýmýndan baþka bir þey deðildir. Elbette bunun cevabý verilecektir. Aslýnda Fazla Söze Gerek Yok! OCAK, 21 ARALIK TARÝHLERÝNÝ YAZAN, DAHA DÜN 4 ARALIKTA TÜM TÜRKÝYE YE SORUNLARINI HAYKIRAN BÝZLER YÝNE BU ÇETÝN SINAVDAN HEP BÝRLÝK HEP BERABER ÇIKACAÐIZ. BÝZLERÝ KÝMSE YALNIZLAÞTIRMAYA KALKMASIN. BÝZLER SADECE VE SADECE ECZACILIK HÝZMETÝ, YANÝ SAÐLIK HÝZMETÝ VERMEK ÝSTÝYORUZ. ECZANERÝMÝZÝN YAÞAMASINI, ÇALIÞANLARIMIZIN AÞINI VE GELECEÐÝMÝZÝ ÝSTÝYORUZ. YARATILMAYA ÇALIÞILAN KORKU TOPLUMUNUN BÝR PARÇASI OLMAYI RED EDÝYORUZ. GÜCÜMÜZ DAYANIÞMAMIZDIR, BÝRLÝKTELÝÐÝMÝZDÝR. Saygýlarýmla. Adana Eczacý Odasý Adýna Ecz. Burhanettin BULUT BAÞKAN 3

4 4 BASIN

5 5 BASIN

6 6 BASIN

7 7 BASIN

8 YOLUMUZ AÇIK OLSUN!!! TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile; Hepinizin bildiði gibi, 4 Aralýk tan sonra teker teker kapanacaðýmýza, 4 Aralýk ta hep beraber eczanelerimizi kapatacaðýz. Bizler çözümden yana bugüne kadar çok çaba sarf ettik. Ancak geldiðimiz noktada bize çözümsüzlük çözüm olarak dayatýldý. 4 Aralýk ta ilk elden eczanemizin kapanmasýna, bu sayýnýn yýlsonuna kadar i bulmasýna göz yumamazdýk, yummayacaðýz. Bugün, bizi Ocak taki eylemliliðimize götürenden çok daha aðýr bir tablo söz konusudur. O dönemde doðrudan eczanelerin karlýlýðýna yüzde 10 oranýnda müdahale edilmiþti. Ancak bugün daha büyük bir yýkým yaratacak süreç maskelenerek hayata geçirilmek isteniyor. Fiyat düþüþü ve kamu kurum iskonto yükseliþi ile (-ki bunun sonucu da fiyat düþüþüdür), eczanelerimiz büyük oranda eriyecektir. Bu sürecin sonunda pazar yüzde 21 küçülecektir. Bu, eczanenin giderleri sabit kaldýðýndan, eczane karlýlýðýnýn % küçülmesi anlamýna gelecektir. Bunun üstüne eklenen stok zararlarý ve kamu kurum iskontolarýný taþýmaktan kaynaklý yükümüz, eczanelerimizin geleceðini daha da karartacaktýr. Bu ülkede eczacýlýk hizmeti sunan tüm meslektaþlarýmýz; var olan haliyle uygulamaya geçmesi halinde 4 Aralýk eczaneler için bir yýkým demektir. Eczacýlýk alanýna bugüne kadar yapýlmýþ en radikal müdahalelerden biridir. Söz konusu sürecin hedefi açýkça, güçsüz eczanelerimizin kapanmasý ve eczanelerin yeniden yapýlandýrýlmasýdýr. Bunun karþýsýnda bizim yaklaþýmýmýz ise, feda edecek tek bir eczanemiz bile yok þeklindedir. Kamu otoritesine ve politika yapýcýlara taleplerimizi açýk ve net bir biçimde deklare etmiþ bulunuyoruz. Bu süreçteki stok zararýmýz eksiksiz ve devlet güvencesi dahilinde karþýlanmalý ve alandaki küçülme sonucu uðradýðýmýz kayýp meslek hakký verilerek ya da eczacý karlýlýðý yükseltilerek karþýlanmalýdýr. 4 Aralýk ta bu iki talebimiz bir arada ve ayný anda yerine getirilmezse, eczanelerimiz kapanacaktýr. Bu kapatma, bir uyarý mahiyetindedir. Bir yýl içerisinde meslektaþlarýnýn üçte birini kaybedecek bir mesleðin isyanýdýr. 4 Aralýk önümüzdeki dönemin ilk günüdür. Bundan sonra yaþanacak durumun provasýdýr. Belki ancak o zaman eczanelerin üçte birinin kapanmasýnýn saðlýk hizmetinde ne büyük bir kesintiye yol açacaðýný anlatabiliriz. Bizler saðlýk çalýþanlarýyýz. Hastalarýmýzýn saðlýðýný her þeyin üstünde tutmak, Eczacýlýk Yeminimizin temelidir. Bu bakýmdan, Eczacý Odalarýmýz hasta maðduriyetinin önlenmesi için gereken tedbirleri alacaklardýr. Ancak, 4 Aralýk ýn bir eylem günü olacaðýnýn bilinciyle, tüm meslektaþlarýmýz nöbetçi eczanelerde beyaz önlükleriyle hastalarýmýza ilaç ve eczacýlýk hizmeti vermeye, mesleðimizin sorunlarýný anlatmaya devam etmelidir. 8

9 4 Aralýk a kadar geçen süreçte, tüm meslektaþlarýmýz Eczacý Odalarýnýn ve Birliðimizin web sitesini takip etmeli, ortak refleksimizi güçlendirmek için, gözü ve kulaðý bizde olmalýdýr. Bu süre içinde, Eczacý Odalarýmýz ve Birliðimiz tam bir bütünlük ve dayanýþma içinde, aþaðýdaki eylem planýný gerçekleþtirecektir: Gazete Ýlanlarý Ayný Zamanda Birer Afiþtir 2 Aralýk 2009 tarihinde web sitemizde ilan edilecek gazetelerde tam sayfa ÝKÝ GÜN KALDI 3 Aralýk 2009 tarihinde web sitemizde ilan edilecek gazetelerde tam sayfa BÝR GÜN KALDI 4 Aralýk 2009 tarihinde web sitemizde ilan edilecek gazetelerde tam sayfa saðlýk hizmetini hep beraber durdurduðumuzu ilan eden BUGÜN KAPALIYIZ, YARINI BÝLMÝYORUZ afiþini içeren gazete ilaný yer alacaktýr. 4 Aralýk tarihinde yapýlacak olan eczane kapama eyleminin öncesinde, 2-3 Aralýk tarihinde yayýmlanacak gazete ilanlarýnýn da eczanelere asýlmasý, 1-4 Aralýk 2009 sürecinin bir bütün halinde yaþanmasýna katký saðlayacaktýr. TEBÝM Üzerinden Ýlaç Ýade Ýþlemi 4 Aralýk 2009 Cuma günü fiyatý düþecek olan ilaçlarýn yaratacaðý stok zararýný engellemek amacýyla bu ilaçlarýn depolara iadesini saðlamak üzere hazýrlanan Türk Eczacýlarý Birliði Ýlaç Ýade Modülü (TEBÝM) güncellenmiþ versiyonu ile web sitemiz üzerinden 2 Aralýk 2009 tarihinde iþlem yapmaya baþlayacaktýr. TEBÝM de yapýlan güncelleme ile, eczacýlarýmýz, eczanesinde bulunan ve 4 Aralýkta fiyat deðiþikliði meydana gelecek ilaçlarý modüle kaydetmesi sonrasýnda, bu ilaçlarýn 4 ARALIK ÖNCESÝ VE 4 ARALIK SONRASI fiyat farkýndan kaynaklý olarak, ekonomik durum analizini görebileceklerdir. Ýade edilecek ilaçlar, TEBÝM aracýlýðýyla oluþturulan liste ile birlikte koliler halinde hazýrlanacak ve yapýlacak duyurunun ardýndan depolar tarafýndan eczanelerden teslim alýnacaktýr. Kooperatiflerimiz ve Ecza Depolarý Birliðimiz, 4 Aralýk 2009 günü ecza depolarýnýn tam kapasite hizmet vermesi ve nöbetçi eczanelerin ilaç temininde hiçbir þekilde zorluk yaþamamasý için 1 Aralýk günü, eczacý kooperatiflerimiz ve ecza depolarý ile bir toplantý yapmýþtýr. Özellikle bu kritik günlerde nöbetçi olarak eczacýlarýmýzýn iade iþlemlerinin Bölge Eczacý Odalarý yardýmýyla gerekirse yerinde tespitle yapýlmasý, böylece nöbetçilerimizin ilaçsýz býrakýlmamasý ve fiyat farklarýndan dolayý maðdur edilmemesi için gereken tüm kolaylýklar depolar tarafýndan saðlanacaktýr. Diðer yandan kooperatiflerimiz ve depolar sayýsý artýrýlmýþ kuryelerle çalýþacak ve 24 saat açýk olacaktýr. Kooperatiflerimiz ve ecza depolarý 4 Aralýk Cuma günlü çek ve senetleri 8 Aralýk Salý gününe, 7 Aralýk Pazartesi günlü çek ve senetleri ise 9 Aralýk Çarþamba gününe erteleyecektir. Bu konuda olasý aksaklýklarýn üyelerimizi maðdur etmemesi için, belirtilen tarihlere çek vermiþ olan meslektaþlarýmýzýn depolarla mutlaka iletiþime geçmesi ve çeklerinin takastan çekildiðini teyit etmeleri gerekmektedir. 9

10 3 ARALIK: SGK Eczanelerimizin Anahtarýný Ýstiyor 3 Aralýk 2009 Perþembe günü saatleri arasýnda ülke genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu na anahtar býrakma eylemi gerçekleþtirilecektir. Bu sürece diðer saðlýk meslek örgütlerinin, sendikalarýn, ilgili derneklerin de katkýsýnýn saðlanmasý için Merkez Heyetimizce ve Eczacý Odalarýmýzca gerekli görüþmeler yapýlmaktadýr. Meslektaþlarýmýzýn da, hastalarýmýza çaðrý yapmalarý ve bu eylemliliði mümkün olduðunca çok katýlýmcý ile gerçekleþtirmek için çalýþmalarý eylemin gücünü ve baþarýsýný artýracaktýr. 4 ARALIK: Kapalýyýz! Nöbetçi Eczanelerde Nöbetteyiz! Saðlýk hizmetini hep beraber 4 Aralýk 2009 Cuma günü durduracaðýmýzý ilan eden afiþler Bölge Eczacý Odalarýna gönderilmiþtir. Afiþlerin, 3 Aralýk akþamý eczanelerin kapanýþ saatinde tüm eczanelere asýlmýþ olmasý eylemin bütünlüðünü göstermesi açýsýndan son derece önemlidir. 4 Aralýk 2009 Cuma günü verilecek eczacýlýk hizmetlerinde yaþanacak aksamalarýn hastalarý maðdur etmemesi, saðlýk sorunlarýna sebebiyet vermemesi için, nöbetçi olmayan meslektaþlarýmýzýn, nöbetçi eczanelerde bulunarak iþgücü ve gerekli hallerde ilaç desteði vermesi uygun olacaktýr. Eczacýlarýmýzýn dayanýþma içinde olmasý, beyaz önlükleri ile nöbetçi eczanelerde yerlerini almasý, eylemimizin haklýlýðý noktasýnda herhangi bir kýrýlma yaþanmamasý için elzemdir. Geleceðe, genç meslektaþlarýmýza onurlu bir gelecek býrakmak için, emeðimiz, mesleðimiz, çocuklarýmýzýn geleceði, çalýþanlarýmýzýn ekmeði, hastalarýmýzýn saðlýðý için, eczanelerimizin yaþamasý saðlanmazsa 4 Aralýk ta hep beraber eczanelerimizi kapatacaðýz. Hepimize bu zorlu süreçte baþarýlar diliyoruz. Bu bir topyekün varlýk-yokluk mücadelesidir Ocaklar gibi, 21 Aralýk gibi bu süreçten de alnýmýzýn akýyla çýkacaðýmýza hiçbir biçimde þüphe duymuyoruz. Yolumuz açýk olsun. TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ Ancak yapýlan toplantýlar sonucunda herhangi bir ilerleme saðlanamadýðý için; tarihinde yapýlan duyurumuz ile, uygulamanýn planlandýðý þekilde süreceði üyelerimizle paylaþýldý. Bugün ( ) basýn organlarýnda Birliðimizin açýklamalarýnýn, hastalarýn ve eczacýlarýn yaþayacaðý maðduriyete iliþkin haberlerin yoðun bir biçimde yer almasýnýn ardýndan, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili Bakanlýk yetkilileri yaptýklarý olaðanüstü toplantýyla konuyu yeniden deðerlendirdi. Yapýlan deðerlendirme sonucunda, saat itibariyle, uygulamanýn 4 Aralýk 2009 tarihine ertelenmesinin kararlaþtýrýldýðý Birliðimize bildirildi. TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ 10

11 ECZANELERÝMÝZÝN KAPANMASINA ÝKÝ GÜN KALDI! TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile; "Eczanelerimizin Kapanmasýna Ýki Gün Kaldý" baþlýklý gazete ilanýmýz bugün Habertürk ve Hürriyet gazetelerinin arka sayfalarýnda tam sayfa olarak yayýnlanmýþtýr. Tüm meslektaþlarýmýzýn gazete ilanýný eczane vitrinlerine asarak hastalarýmýzýn 4 Aralýk ile ilgili bilgilendirilmesine katkýda bulunmalarý önemlidir. TEBÝM (TEB ÝADE MODÜLÜ) AÇILMIÞTIR! TEBÝM modülü açýlmýþ olup, modül web sitemiz üzerinde þifre altýnda çalýþacaktýr. Daha önce web sitemizden reçete kayýt sistemi için þifre almýþ olan meslektaþlarýmýz bu þifrelerini kullanarak iþlem yapabilirler. Daha önce böyle bir þifre almayan üyelerimiz, sitedeki TEBÝM butonuna týkladýklarýnda karþýlarýna gelecek olan sayfadan, TC Kimlik Numaralarý ve SGK sicillerini girdiklerinde sistemde kayýtlý e-posta adreslerine þifreleri gönderecektir. Meslektaþlarýmýzýn sistemde kayýtlý e-posta adreslerini artýk kullanmýyor olmalarý yada sistemimizde e-posta adreslerinin bulunmamasý durumunda yeni bildirecekleri e-posta adreslerine þifreleri gönderilecektir. Sistemdeki kullanýcý kodu üyelerimizin SGK sicil numaralarýdýr. Modüle giriþ aþamasýnda yada kullanýmýnda sorun yaþayan kullanýcýlarýn, TEB Bilgi Ýþlem Birimi nin numaralý telefonuna baþvurmalarý yada adresine mesaj atmalarý gerekmektedir., Meslektaþlarýmýzýn TEBÝM modülünde iþlem yapmaya baþlamadan önce, modülün giriþ ekranýnýn üzerinde yer alan kullaným kýlavuzunu okunmalarýný öneriyoruz. DÜNYA ECZACILARINDAN SAÐLIK BAKANI NA MEKTUP TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile; DÜNYA ECZACILIK ÖRGÜTÜNDEN ECZACILARIN VAZGEÇÝLMEZLÝÐÝ VURGUSU Dünyada 2 milyon eczacýyý temsil eden ve 122 ülkede üye örgütleri bulunan, Uluslararasý Eczacýlýk Federasyonu (FIP) Baþkaný Prof. Dr. Kamal Midha, Saðlýk Bakaný Recep Akdað a bir mektup yazarak; dünyanýn, eczanelerini saðlýðýn merkezine koyduðunun, koþullar ne olursa olsun eczacýlýk hizmetinden ödün verilmediðinin altýný çizdi. Midha, dünya eczacýlarýný temsil eden bir örgütün baþkaný olarak, Türkiye de de durumun böyle olmasýný arzuladýklarýný belirtti. Kamal Midha mektubunda, Türkiyeli meslektaþlarýnýn bu en zor günlerinde yanlarýnda olduklarýný ve Türkiye deki eczacýlýk hizmetlerinin 11

12 kimse için ikincil olmadýðýný kanýtlayacak bir çözüm bulacaðý konusunda Bakan Akdað a güvendiðini vurguladý. Sayýn Midha nýn mektubunun tam metni ise þöyle; Sayýn Prof.Dr. Recep Akdað, Saðlýk Bakaný Sizinle Eylül ayýnda, Ýstanbul daki 69. Uluslararasý FIP Kongresi açýlýþ töreninde tanýþma þerefine eriþtim. Türk Eczacýlarý Birliði ni konukseverlikleri ve bu baþarýlý kongrenin organizasyonu için kutlamak isterim. FIP in katýlýmcýlardan aldýðý geri bildirim son derece olumluydu ve tüm Türkiye yi yansýtýyordu. TEB tarafýndan Türkiye de eczacýlýk hizmetleri alanýnda eczaneleri ciro ve kazançlarý açýsýndan olumsuz etkileyecek, dolayýsýyla hastalar ve saðlýk durumlarý üzerinde aðýr sonuçlar doðuracak yeni bir takým düzenlemelerin yürürlüðe gireceði konusunda bilgilendirildik. Bilindiði gibi eczaneler ve eczacýlar ilaçlarýn hazýrlanmasýndan hastalara hastalýklarý hakkýnda gerekli bilgilerin ve bilinçlendirmenin saðlanmasýna kadar halk saðlýðýnda büyük ve vazgeçilmez bir role sahipler. Doðal olarak, siz ve hükümetiniz hasta ihtiyaçlarýndan ve hizmetlerinden ödün verilmediðini görmek istersiniz. Birçok ülkede saðlýk hizmetleri bütçesinin kýsýtlý olmasýna raðmen hükümetler eczacýlýk hizmetlerinden ödün verilmemesi için eczaneleri koruyacak olanaklar yaratmaktadýr. Birçok ülkede, hükümetler eczacýlara hazýrlanan ve karþýlanan her bir reçete için sabit ücret saðlýyor. Bu uygulama birçok ülkede baþarýlý olmuþtur. TEB, harcamalarýn artýrýlmamasý konusundaki yaklaþýmýnýzý desteklediðini ifade ediyor. Ne var ki ayný zamanda TEB üyelerinin eczacýlýk hizmetlerinin tehlikeye atýlmayacak þekilde desteklenmeleri gerekiyor. Aksi taktirde bu durum sadece geçimlerini deðil, daha önemlisi, hastalarýna yönelik profesyonel hizmetlerini de etkileyecektir. Bu, hastalarýn eczacýlarýna güvenlerini kaybetmelerine yol açabilir. Attýðýnýz adýmlarda bu çok önemli meseleleri ciddiyetle göz önünde bulundurmanýzý dilerim. Kararlarýnýzda, yeni düzenlemeler getirirken, baþarýlý sonuçlara ulaþmak için TEB e baðlý eczaneler ve eczacýlarýn desteðini almanýz ihtiyatlý bir davranýþ olacaktýr. Hükümetiniz tarafýndan alýnan kararlara saygýlýyým; ne var ki Uluslararasý Eczacýlýk Federasyonu Baþkaný olarak saðlýk hizmetlerinde temel bakýmýn ve kamu saðlýðýnýn saðlanmasýnda eczanelerin vazgeçilmez olduðunu size saygýlý bir þekilde hatýrlatmayý görevim biliyorum. Türkiye deki eczacýlýk hizmetlerinin kimse için ikincil olmadýðýný kanýtlayacak bir çözüm bulacaðýnýz konusunda size güveniyorum. 12

13 ÝLAÇ SANAYÝÝ VE SGK ANLAÞTI! EYLEME DEVAM! TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile; Resmi açýklama olmamasýna karþýn, Birliðimize gelen sözlü bildirimlerde ilaç sanayicileri ve kamu arasýnda 18 Eylül de yayýmlanan Teblið ve Kararnamelerde deðiþiklik yapýlmasýna dair uzlaþmanýn saðlandýðý ve bir revizyon yayýnlanacaðý, buna göre %11+%13 olarak ilan edilmiþ kamu kurum iskontolarýnýn %11+ %12 olacaðý, ayrýca %60 ve %60 olarak uygulanmasý planlanan referanseþdeðer fiyat düþüþ oranlarýnýn, %66 ve %66 olarak uygulanacaðý, bu konuda varýlan uzlaþý sonucunda ilaç sanayini temsil eden dernek ve sendikalarýn bu anlaþmaya imza attýðý, ayrýca ilaç firmalarýnýn da teker teker imza atacaðý, bu yeni oranlarýn listeler yayýnlandýktan beþ gün sonra yürürlüðe gireceði, bu nedenle uygulamanýn bir hafta-on gün kadar öteleneceði bildirilmektedir. Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti, bu ertelemenin ve yapýlan düzenlemelerin 4 Aralýk eylemliliði ile ilgili herhangi bir ertelemeye yol açmayacaðý, düzenlemelerle uðranan zararýn sadece çok küçük bir miktar azalacaðý, temel prensibin buradaki erimenin telafi edilmesi olduðu noktalarýndan hareketle bu eylemliliðin hýz kesmeden devam etmesi kararlýlýðýndadýr. Eczacýnýn bugün ihtiyacý olan bu erimeden kaynaklý stok zararýnýn devlet garantisi altýna alýnmasý ve eczacý kaybýnýn meslek hakký ya da Ýlaç Fiyat Kararnamesi nde yapýlacak bir düzenleme ile telafisidir. Bu iki koþul gerçekleþmediði takdirde, eczacý ve eczacý örgütü emeðini ve mesleðini korumak için üzerine düþeni yapmaya kararlýlýkla devam edecektir. Bu sözlü bildirimler yarýn resmiyet kazandýðý takdirde, ilaçlarýn fiyat düþüþleri öteleneceði için, iadelerin de düþüþ gününe ötelenmesi gündeme gelebilecek ve bu husus meslektaþlarýmýza ayrýca duyurulacak olmakla birlikte, iade gününün deðiþmesi, 4 Aralýk taki kapatma eylemini kesinlikle etkilemeyecektir. Bütün bu konularda yaþanabilecek bilgi kirliliðinin önüne geçmek için, eczacýlarýmýzýn Eczacý Odalarýmýz ve Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan duyurulan haberler dýþýnda hiçbir kaynaða itibar etmemeleri gerekmektedir. SGK NIN GÜCÜ ECZACININ BÝRLÝKTELÝÐÝNÝ BÖLMEYE YETMEZ (TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ VE 51 BÖLGE ECZACI ODASININ ORTAK DEKLARASYONU) TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ VE 51 BÖLGE ECZACI ODASININ ORTAK DEKLARASYONU SGK NIN GÜCÜ ECZACININ BÝRLÝKTELÝÐÝNÝ BÖLMEYE YETMEZ Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý, 02/12/2009 tarihinde bir açýklama yayýnlayarak eczanelerin zarar ederek kapanmayacaðýný, aksine sektörle birlikte eczacýlarýn da büyüdüðünü, adeta alanda hiçbir sorun olmadýðýný, bizim boþu boþuna endiþeye kapýldýðýmýzý ileri sürmekte, küçük bir kar düþüþü nedeniyle eczanelerimizi kapattýðýmýzý iddia ederek, meslek onurumuzla oynamaktadýr. Biz 13

14 feda edecek tek bir eczanemiz yok derken, SGK, sadece dokuz eczanenin batacaðýný ileri sürmektedir. Böylece SGK ülke gerçeklerinden ne kadar uzak olduðunu kendi aðzýndan ifade etmiþtir. SGK Rakam Savaþýna Girmesin! Sosyal Güvenlik Kurumu hazýrladýðý ve 18 Eylül de yayýnlanan mevzuat ile, 1.8 milyar TL tasarruf yapayým derken, 3.3 milyar TL tasarrufa yanlýþlýkla imza atmýþ bir kurumdur. 24 bin eczacýnýn ilaç sektöründen aldýðý pay 3.6 milyar TL dir. Bütün bu tasarruf tedbirleriyle bu payýn tam 815 milyon TL (yaklaþýk yüzde 22) küçüleceðini söylemek zorundayýz. Ýþte bu küçülmenin sadece yüzde 1.52 olduðunu hesaplayan da yine SGK dýr. Ayný biçimde ortalama eczane karlýlýðýnýn TL ye çýkmasý için basit bir oran/orantý hesabýyla ortalama cironun TL olmasý gerekir, oysa bunu kendileri web sitelerinde TL olarak ilan etmektedirler. Aradaki farký SGK nýn kamuoyunu yanýltma katsayýsý olarak deðerlendirmekteyiz. SGK Eczane Sayýsýný Bilmez! Türk Eczacýlarý Birliði, halk eczacýlarýnýn zorunlu, kamu eczacýlarýnýn gönüllü üye olduðu Anayasal bir kuruluþtur. Bir eczacý, eczane açmak için Odalarýmýza kayýt yaptýrmak zorundadýr. Bu eczacýlarýn ruhsatlarýný da Saðlýk Bakanlýðý adýna Saðlýk Müdürlükleri vermektedir. Ama bir eczane SGK ile anlaþmalý olmak zorunda deðildir. O nedenle, SGK nýn kendi kayýtlarýndan yola çýkarak eczane sayýsý, hangi il ve ilçede kaç tane eczane olduðu gibi bilgilere ulaþabilmesi mümkün deðildir. Bu bilgi, sadece ve sadece Birliðimizde ve Saðlýk Bakanlýðý nda mevcuttur. Bu bilgiye sahip olan biz söylüyoruz ki, sadece ilçelerde deðil, belde ve köylerde de tek eczane olarak saðlýk hizmeti veren eczane kapanacaktýr. SGK Ýsteyerek Eczacýya Hiçbir Þey Vermez! Baþta düþük cirolu eczaneler olmak üzere tüm eczanelerde yaþanan yýkým sorunu yeni bir sorun deðildir. Kamuoyunun da bildiði üzere eczanelerimizi korumak için Birliðimiz ve eczacý odalarýmýz saðlýkta ve eczanelerde yýkýma yol açan politikalarýn sahibi olan, içinde SGK nýn da yer aldýðý ilaç ve saðlýk alanýnýn tüm sorumlularýna karþý son beþ yýldýr mücadele etmektedir. SGK nýn geçtiðimiz dönemde eczaneler lehine yaptýðý iyileþtirmelerin (!) birincisi, biz 30 Haziran gecesi tüm Türkiye deki eczanelerimize Kapalýyýz afiþlerini astýktan sonra, ikincisi ise 1 Ocak günü SGK ile yaptýðýmýz sözleþmeyi feshedeceðimize dair ihtar gönderildikten sonra, SGK tarafýndan deðil, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlmýþtýr. Mücadelemiz sonucunda kazandýðýmýz bu iyileþtirmeye raðmen SGK nýn kendi verilerine göre, bu koruduklarý düþük cirolu eczanelerin sayýsý 2008 yýlýnda 8500 den 2009 da e çýkmýþtýr. Sektörün son 2 yýlda %40 büyüdüðünü iddia edenler, aylýk cirosu TL altý olan eczane sayýsýnýn neden 8500 den e çýktýðýný açýklamakla yükümlüdürler. TEB verilerine göre, sadece geçen yýl kapanan eczane sayýsý da 650 deðil, 775 tir. Son beþ yýlda her yýl 650 eczanenin kapandýðý doðru sayýlsa bile, beþ yýl öncesinde bu sayýnýn 50 civarýnda olduðu da unutulmamalýdýr. Buna ek olarak, SGK bile her yýl 650 eczanenin kapandýðýný ileri sürerken, bütün bu tasarruf tedbirlerinden sonra SGK nýn hesaplarýna göre nasýl sadece 9 eczanenin kapanacaðý ayrý bir muammadýr. Her yýl

15 yeni eczane açýlmasýnýn sorumlusu ise, son on yýlda 7 olan eczacýlýk fakültesi sayýsýný 17 ye çýkartanlardýr. Açýlan- kapanan eczane sayýsý hesaplanýrken, kaç yeni mezunun eczane açtýðý da hesaba katýlmalýdýr. Sosyal Duyarlýlýk SGK nýn Kapsama Alaný Dýþýndadýr! SGK nýn, hastalarýmýzýn ilaca eriþimindeki zorluklarý kaldýrdýðý, bu düzenlemelerle hasta maðduriyetine son verdiði ise, son birkaç yýldýr herhangi bir eczaneye giren herhangi bir hastanýn þaþkýnlýkla karþýlayacaðý bir ifadedir. Muayene ücretini ödeyemediði, SUT daki engelleri aþamadýðý için ilaç alamayan hastalarýmýzýn vebali SGK bürokratlarýnýn boynundadýr. Eczanelerimizde çalýþmayan ve hastalarýmýzýn beklemesine neden olan SGK nýn reçete onay sistemidir. Hastalarýmýz bir gün aldýklarý ilacý ertesi gün SGK nýn ödemediðini eczanelerimizde öðrenmektedir. Her gün artan ilaç fiyat farklarý, muayene ücretleri, SGK Acil Þifalar Diler yazýsýyla biten reçete dökümüne kötü bir þaka izlenimi vermektedir. Bu nedenle, ne giderilen bir maðduriyet söz konusudur, ne de SGK nýn biz eczacýlara öðreteceði bir sosyal duyarlýlýk dersi olabilir. Ýlaç Sanayi ile Mutabýk Kaldýysanýz Bedeli Onlar Ödesin! Türk Eczacýlarý Birliði ilaç fiyatlarýnýn düþmesine karþý deðildir. Ancak, SGK bu düzenlemelerle eczanelere yönelik doðrudan bir müdahale yapýlmadýðýný ileri sürmekte, ilaç þirketleri ile tasarruf konusunda mutabýk olduklarýný ifade etmektedir. Bizim de sürecin baþýndan beri ifade ettiðimiz olgu budur: Eczacýnýn geliri doðrudan ilaç fiyatlarýna baðlýdýr ve böyle olmaktan çýkartýlmalýdýr. Dolayýsýyla bu müdahale de doðrudan bir müdahaledir; eczacýnýn mesleðine, emeðine, geleceðine yönelmiþtir. Hem de daha önce yaþananlardan çok daha radikal bir müdahaledir. SGK bu küçülme konusunda kiminle mutabýk kaldýysa, bedeli de onlardan tahsil etmelidir. Açýk olan þudur; eczane ekonomilerini bir gecede üçte bir oranýnda eritirken eczacýnýn meslek örgütüyle mutabýk kalýnan bir konu yoktur; eczanemizi kaybetmek anlamýna gelen herhangi bir uygulamada SGK ile mutabýk kalmamýz söz konusu bile deðildir. SGK nýn Gücü Eczacýnýn Birlikteliðini Bölmeye Yetmez! SGK, 4 Aralýk ta eczanelerin kepenklerini indirecek eczanelere bir gözdaðý vermeye ve tüm Türkiye de örgütlü 51 eczacý odamýzý emeði geçen ve geçmeyen odalar olarak bölmeye çalýþmaktadýr. 4 yýllýk bir tarihi olan SGK, 54 yýllýk tarihi olan meslek örgütümüzün gücünü bir kez daha sýnamak istiyorsa, 4 Aralýk günü ona bu fýrsatý vereceðiz. Ama sosyal duyarlýlýktan bahsedenler bilmelidir ki, politikalar sýnama-yanýlma yoluyla deðil; karþýlýklý saygý, eþitlik, iyi niyet, demokrasinin kurallarýný benimseme ve katýlým yoluyla oluþturulmalýdýr. Eczacý Saðlýk Hizmetinin Vazgeçilmez Bir Parçasýdýr! Eczacý saðlýk hizmeti üreten temel saðlýk bileþenlerinden biri olarak 4 Aralýk günü Eczacýlýk Yemini nin gereðini yerine getirecek, insan saðlýðýna olan mesleki baðlýlýðý ile hastalarýmýzýn maðdur olmasýna izin vermeyecektir. 7 bin eczaneyi serbest piyasanýn insafýna terk edenler, eczacýnýn kamu saðlýk hizmeti ürettiðini sadece bugün deðil, her zaman hatýrlamalýdýr. 15

16 4 ARALIK'TA KAPALIYIZ TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile; Ýllerimizde çeþitli kaynaklardan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Birliðimiz arasýnda anlaþma saðlandýðý, yarýn eczanelerin kapatýlmayacaðý þeklinde çeþitli söylentiler yayýlmaktadýr. Ayný zamanda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sayýn Ömer Dinçer de bugün TV lere yaptýðý açýklamada, eczacýlarýn stok zararlarýnýn karþýlanmasý konusunda ilaç þirketlerinden söz ve imza aldýðýný, herhangi bir sorunun kalmadýðýný ifade etmiþtir. Herþeyden önce, Bakanlýk veya baþka bir kamu kurumu ile Birliðimiz arasýnda herhangi bir uzlaþma, ya da yapýlmýþ herhangi bir anlaþma söz konusu deðildir. Anlaþma, tam da korktuðumuz gibi, eczacýlar görmezden gelinerek ilaç sanayicileri ve Bakanlýk arasýnda imzalanmýþtýr. Diðer yandan, Sayýn Bakan ýn yaptýðý stok zararlarýnýn karþýlanacaðý, bunun imza altýna alýndýðý açýklamasý, eczacýlarýn sorununun ancak çok küçük bir kýsmýna çözüm olabilirdi. Ancak stok zararlarýný karþýlamaya söz veren, imza atan o ayný ilaç sanayicileri son beþ yýldýr konuyla ilgili Genelgeler, Genel Yazýlar olmasýna raðmen, kamu emirlerine uymamakta direnmektedir. Bugün de uyacaklarýna, dolayýsýyla bu küçük kýsmýn çözüleceðine dair de inandýrýcý hiçbir kanýt yoktur. Stok zararlarýmýz çözülse bile, eczacýlarýn temel talebi, fiyat düþüþlerinden kaynaklý erimenin telafisi olarak kalmaya devam edecektir. Bu taleplerimiz birlikte ve ayný anda karþýlanmadýðý takdirde, YARIN ECZANELER KAPANACAKTIR. Eczanelerin kapanýp kapanmayacaðýný ancak ve ancak Türk Eczacýlarý Birliði ve Eczacý Odalarý ilan edebilir. Üyelerimizle birlikte aldýðýmýz bu kararý bizlerin dýþýnda, bizleri aþarak ellerindeki medya gücünü kullanýp üyelerimize ulaþarak kimse deðiþtiremez. Eczacý da bunun bilincindedir. Eczacýnýn gözü ve kulaðý sadece meslek örgütündedir. 3 Aralýk 2009 günü saat itibariyle son durumumuz þudur: TÜM TEHDÝTLERE VE BASKILARA RAÐMEN 4 ARALIK TA ECZANELER KAPANACAKTIR. KAPATANLA SÖZLEÞME YAPMAM DÝYENLER SÖZLEÞME YAPACAK TEK BÝR ECZANE BÝLE BULAMAYACAKLARDIR. TEBÝM HAKKINDA ÖNEMLÝ DUYURU Nöbetçi eczaneler bugün, nöbetçi olmayan eczaneler ise Cumartesi günü iade iþlemlerini yapmalarý gerekmektedir. Konu ile ilgili TEB duyurusu aþaðýdaki gibidir; Bilindiði gibi Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan hazýrlanmýþ olan Ýlaç Ýade Modülü (TEBÝM) eczacýlarýmýzýn hem 4 Aralýk sonrasý oluþacak zararý fiili olarak takip edebilmeleri hem de fiyat düþüþlerinden önce 16

17 ilaç iadelerinin yapýlmasý için devreye sokulmuþtur. Ancak dün akþam kamu ve ilaç sanayi arasýndaki yeni uzlaþma sonucunda, kamu kurum iskontolarýnýn %11+ %12 olacaðý, ayrýca %60 ve %60 olarak uygulanmasý planlanan referans- eþdeðer fiyat düþüþ oranlarýnýn, %66 ve %66 olarak uygulanacaðý duyurulmuþtur. Bu yeni düzenleme sonucunda belirlenen yeni kamu kurum iskontosuna uygun güncel liste SGK tarafýndan ilan edilmiþ olup, referans ve eþdeðer ilaçlar için uygulanacak %66 ve %66 lýk liste ÝEGM tarafýndan henüz yayýnlanmamýþtýr. TEBÝM deki bilgiler SGK listelerine göre güncellenmiþ olmakla birlikte, ÝEGM tarafýndan henüz listeler yayýnlanmadýðý için TEBÝM üzerinden ilaç fiyatlarý %60 ve %60 üzerinden hesaplanabilmektedir. Bu nedenle TEBÝM üzerinden yapýlacak fiyat farký hesaplamalarýnda göz ardý edilebilir düzeyde bir fazlalýk oluþmasý mümkündür. ÝEGM tarafýndan yeni düzenlemeye uygun ilaç fiyatlarýnýn yayýnlanmasýnýn ardýndan TEBÝM verileri güncellenecektir. Ancak TEBÝM ilaçlarýn iadesi için kullanýlacaðý için, ilk elden ilaç adetlerinin girilmesi iade iþlemine esas veri teþkil etmesi bakýmýndan yeterlidir. Bugünden itibaren, fiziki iade öncesi, meslektaþlarýmýzýn TEBÝM üzerinden ilaç adetleri giriþlerini gerçekleþtirmeleri, bu akþam, yarýn ( ), Cumartesi ( ) ve Pazar ( ) günleri nöbetçi olarak görev alacak eczacýlarýmýzýn bu akþam mesai sonrasý listelerini tamamlamalarý ve depolara iletmeleri gerekmektedir. Deponun talep etmesi durumunda, bu akþam ya da yarýn sabah nöbet baþlangýcýndan hemen önce stok mutabakatý saðlanmasý için eczaneler depo görevlileri tarafýndan ziyaret edilebilir. Nöbetçi eczaneler için fiziki iade yapýlmayacaktýr. Bu amaçla Bölge Eczacý Odalarý mýzca depolara her ilde önümüzdeki üç gün nöbetçi olacak eczane listelerinin iletilmesi önemlidir. Nöbetçi olmayan eczaneler için TEBÝM e giriþ iþlemleri Cumartesi günü de yapýlabilecek ve depolarla kurulacak irtibatýn ardýndan fiziki iadeler gerçekleþtirilecektir. Tüm meslektaþlarýmýzýn tarihli iade faturalarýný kesebilmeleri için, mutlaka bir fatura sayfasý ayýrmalarý gerekmektedir. Söz konusu uygulamalar ile bu geceden itibaren halk saðlýðý için nöbet tutacak eczanelerimiz de herhangi bir maðduriyet yaþamayacaktýr. Belirlenmiþ nöbetçi eczanelerimiz dýþýnda ilaç hizmetini bir günlüðüne hep beraber durduracaðýmýz için, 4 Aralýk 2009 tarihinde TEBÝM kapalý olacaktýr. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ MERKEZ HEYETÝ TEÞEKKÜR EDÝYORUZ! AMA BÝTÝRMÝYORUZ! TEB web sitesinde yayýnlanan yazý ile; Teþekkür ediyoruz. Hep beraber, ARTIK YETER! SAÐLIKTA TASARRUF TEDBÝRLERÝNÝN YARATTIÐI YIKIMA VE TALANA KARÞI BÝRKEZ DAHA DUR dediðimiz, Türk Tabipleri Birliði (TTB),Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB), Türk Diþ Hekimleri Birliði (TDB), Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), 17

18 Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Sözü Sendikasý (SÖZSEN), Türk Hemþireler Derneði (THD), Türkiye Fizyoterapistler Derneði, Türkiye Diyetisyenler Derneði (TDD), Sosyal Hizmet Uzmanlarý Derneði (SHUDER) ve Çevre Saðlýðý Derneði (ÇEVSAÐDER) e 4 Aralýk ta Sosyal Güvenlik Kurumu nun II. Olaðan Genel Kurulu na bizimle birlikte katýlmayarak, Kurum un sosyal taraflarý temsil etmediðini hep beraber gösterdiðimiz tüm Konfederasyon ve Birliklere, Bu süre içinde bizleri destekleyen, halka doðru haber yansýtmak için olaðanüstü güç ve emek sarf eden deðerli basýn emekçilerine, Eczacýlarýn kamu hizmeti verdiðini ve bu hizmetin asla ikincilleþmemesi gerektiðini hatýrlatan Dünya Eczacýlýk Federasyonu na ve onun deðerli baþkaný, meslektaþýmýz Prof. Dr. Kamal Midha ya, Baþta kooperatiflerimiz olmak üzere bu süreçte yanýmýzda duran tüm daðýtým kanallarýna ve emekçilerine, Türk Eczacýlarý Birliði ve Odalarýmýzýn tüm çalýþanlarýna, Kýsa bir süre içinde binlere varan üyelerine tek tek ulaþan, konuþan, koþturan, canýný diþine takan tüm Oda Baþkan ve yöneticilerimize, Her zamanki gibi tek bir fire vermeden tek ses, tek yürek olduðumuzu göstererek, haklýlýðýmýzý canla baþla halka anlatan tüm meslektaþlarýmýza, saðlýk nöbetçilerimize, Bize eczacý olmanýn, birlikte olmanýn, örgütlü olmanýn onurunu yaþattýklarý için teþekkür ediyoruz. Ama bitirmiyoruz 4 Aralýk günü, bir kez tarihe kazýndý. 4 Aralýk ta ü nöbetçi eczane, bir günlüðüne uyarý mahiyetinde kepenk kapattý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve SGK ise, eczacýnýn karýnýn peþinde koþtuðunu, oysa zararýnýn yüzde 1.52 olacaðýný, sadece 9 eczane kapanacaðýný söyleyerek konuya ne kadar hakim olduklarýný gösterdi. Ayný gün gidip, sanki sorun ilaç þirketlerinin ilaç üretmemesinden / ithal etmemesinden kaynaklanacakmýþ gibi, 3.3 milyar tasarruftan 800 milyon TL indirim yaptý. Yani, tam eczacýnýn zararý kadar. Sonra da, ilaç þirketleri ile anlaþtýklarýný, sorunun ortadan kalktýðýný ileri sürdüler. Hayýr, sorun ortadan kalkmadý. O anlaþma iptal edilene kadar da kalkmayacak. Bizim cebimizden alýp ilaç sanayinin cebine koyduðunuz o 800 milyon TL, hastalarýmýzýn muayene ücretinin kaldýrýlmasý ve eczacýya meslek hakký olarak kullanýlmalýdýr. Zenginleri daha da zengin edip, yoksullarý saðlýksýzlýða, eczacýsýzlýða, ilaçsýzlýða mahkûm etmenize göz yummayacaðýz. Bizler, baþýndan beri feda edecek tek bir eczanemiz yok, diyoruz. Ekleyelim, ilaç þirketlerinin kârlarý için feda edecek tek bir hastamýz da yoktur Aralýk ta Genel Kurulumuz Ankara da toplanacak. Tüm Türkiye den temsil yetkisine sahip, seçilmiþ delegelerimiz bir araya gelerek 4 Aralýk sonrasýný tartýþacak. Orada, eczacýlar, kendi gelecekleri ile birlikte hastalarýnýn geleceklerini de belirleyecekler. Çünkü eczacýlar, eczanelerini korumanýn hastalarýnýn saðlýðýný korumakla bir ve ayný þey olduðunu bu süreçte bir kez daha 18

19 gösterdiler. Bugün bir kez daha kendi ellerimize aldýðýmýz geleceðimizi belirlerken, hepimizin kulaklarýnda Türk Eczacýlarý Birliði Kanunu nun üyelerimizin maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak ve Eczacýlýk Yemini nin þu bölümü olacak: Eczacýlýk mesleði üyeleri arasýna katýldýðým bu andan itibaren, hayatýmý insanlýk hizmetine vakfedeceðime, hastanýn saðlýðýný baþ kaygým olarak telakki edeceðime, meslektaþlarýma saygý göstereceðime, NAMUSUM VE VÝCDANIM ÜZERÝNE AND ÝÇERÝM TEBÝM E VERÝ GÝRÝÞÝ HAKKINDA ÇOK ÖNEMLÝ DUYURU Deðerli Meslektaþlar, Türk Eczacýlarý Birliði web sitesi üzerinden kullanýlan TEB Ýade Modülü ile ilgili olarak yayýmlanan duyuru aþaðýda yer almaktadýr.tebim'e yoðunluk nedeni ile ilaç stoðu giriþi yapamayan meslektaþlarýmýz ekte excel dosyasý olarak yer alan ilaç listesini en kýsa zamanda mail adresine, listeyi stoklarýna göre düzenleyerek göndermeleri önemle duyurulur tarihinden itibaren kamu kurum iskontosu artýþý veya ilaç fiyatlarýnda %60-60 uygulamasýna geçilmesinden dolayý ilaçlarýn fiyatlarý düþmüþtür. Üyelerimizin stoklarýnda bulunan ürünler nedeniyle maðdur olmamalarý için stok durumlarýnýn tespiti ve gereðinde bu ürünlerin depolar kanalýyla firmalara iadesi için TEBÝM devreye alýnmýþtýr. Modül 2 Aralýk 2009 Günü devreye alýnmýþ, ardýndan ilaç sanayi ile kamunun daha önce alýnan kararlarýn revize edilmesi noktasýnda anlaþmasý sonucunda önce SGK tarafýndan ilan edilen kamu kurum iskontosu artacak ilaç listesinin deðiþmesi, ardýndan Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan 3 Aralýk 2009 günü, saat 23 sularýnda %60-60 listesinin %66-66 olarak düzenlendiði ilan edilmiþ ve bu sürede 225 ilaç, fiyat listesinden çýkarýlmýþ, dolayýsýyla Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðünün fiyatý düþecek ürün listesi de deðiþmiþtir. Ýlaç Fiyat Kararnamesi ve SUT deðiþikliði, 4 Aralýk 2009 günü, saat da Resmi Gazetede yayýmlanmýþ, Ýlaç Fiyat Kararnamesinin ilgili maddesinde, deðiþikliðin yayýmý tarihinden 5 iþ günü sonra uygulanacaðý ifade edilmekle birlikte SGK provizyon sisteminde günü itibariyle düzenleme yapýlmasý üzerine, ilaçlarýn bu tarih itibariyle TEBÝM e girilmesine karar verilmiþtir. 4 Aralýk 2009 günü, eylem nedeniyle TEBÝM de kapalý tutuldu ve bu sürede güncelleme iþlemleri yapýldý. Uygulamada ve listelerde meydana gelen bu deðiþikliklerden dolayý 4 Aralýk 2009 günü nöbet tutacak eczacýlarýn maðdur olmamasý için listeler Excel formatýnda yayýnlanarak, nöbetçi eczanelerin stoklarýný manuel olarak bu listelere yazmalarý istendi. Güncelleme iþlemlerinin ardýndan TEBÝM da (dün) yeniden devreye alýnmýþtýr. Ancak 19

20 giriþ süresinin kýsýtlý olmasý ve sistemde oluþan büyük yoðunluk nedeniyle TEBÝMe kayýt iþlemlerini rahatlatmak ve meslektaþlarýmýzýn bu sistem üzerinden iþlemlerini tamamlayabilmelerini teminen, TEBÝM de belli saat dilimlerinde bölgesel kayýt imkaný saðlanmýþtýr. Geçtiðimiz bir ay boyunca ilaç sanayi tarafýndan ilan edilen stok zararlarýnýn karþýlanmasýna yönelik yapýlan bildirimlerin Birliðimizce yeterli bulunmamasý sonucunda ve Birliðimizin talebi doðrultusunda, TEKB ve ilaç depocularý derneði tarafýndan, ilaç sanayi ile bir dizi görüþme gerçekleþtirilmiþtir. Temel yaklaþým olarak stok zararlarýnýn, ilaçlarýn fiili olarak iadesine gerek kalmaksýzýn, eczanelerin depolardan yaptýklarý alýmlarýn geriye dönük olarak izlenmesi ve belirlenecek bir sistemle yapýlmasýna iliþkin çalýþmalarýn 24 Kasým 2009 tarihine kadar tamamlanmasý kararlaþtýrýlmýþ olmasýna karþýn bu çalýþmalar sanayiden kaynaklý sebeplerle öngörülen zamanda sonuçlanmamýþ, tanýnan ek sürelere raðmen ancak 4 Aralýk 2009 tarihinde da Birliðimize resmi bildirimde bulunulmuþtur. Bu bildirimde depo çýkýþýna göre; geriye dönük olarak, Kampanyalý Ýlaçlarda Diðer Ýlaçlarda 45 günlük 30 günlük ÝFK ya göre 5. Kademe ilaçlarda 15 günlük alýþlara uygulanmasý gereken fiyat farklarý düzenlenecek olan fiyat farký faturasýna istinaden eczanelerin hesaplarýna alacak kaydedilmesi önerilmektedir. Ancak, stok zararýnýn karþýlanmasý ile ilgili iþlemler konusunda uygulanacak genel yöntemin ilaný için TEBÝM veri tabanýnda toplanan bilgilerin Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan deðerlendirilmesi ve belirlenecek yöntemin, tüm üyelerimizin stok zararýný karþýlama noktasýnda yeterli olduðunun teyit edilmesi gerekmektedir. Belirlenen genel yöntem ile stok zararýnýn tam olarak karþýlanmasý mümkün olmayan eczanelerin durumu ise ayrýca deðerlendirilerek herhangi bir maðduriyetin oluþmasý önlenecektir. Belirlenecek olan genel yöntemin, ilaçlarýn fiilen depolara iade edilmesi dýþýnda bir yöntem olmasý durumunda dahi, stok zararý ile ilgili taahhütte bulunmayan ve/veya Türk Eczacýlarý Birliði nin kabul kriterlerinin dýþýnda öneride bulunan firmalarýn tüm ürünlerinin iadesi de dahil olmak üzere, alýnacak tedbirler Birliðimiz tarafýndan ayrýca duyurulacaktýr. Bugün saat itibariyle meslektaþýmýz TEBÝMe veri giriþi iþlemlerini tamamlamýþtýr. TEBÝM e veri giriþleri, gün sonuna kadar devam edecektir. Ancak, saat a kadar çeþitli sebeplerle TEBÝM e veri giriþini tamamlayamamýþ üyelerimiz için, EK te yer alan excel dosyalarý oluþturulmuþtur. Nöbetçi olduklarý için listeleri el ile düzenlemesi duyurulan meslektaþlarýmýzýn da Excel dosyalarýný doldurarak Birliðimize ulaþtýrmasý gerekmektedir. Bu listelerdeki veriler, otomatik olarak TEBÝM veri tabanýna aktarýlacaktýr. Liste giriþinde çeþitli sebeplerle iþlemi yarým kalmýþ üyelerimizin, Kaydet butonunu son kullandýðý sayfadan sonraki ilaçlara ait verileri Excel dosyasýna girmesi yeterli olacaktýr. Sistemde iki bildirime ait veriler birleþtirilecektir. 20

Destek Personeli Eğitimleri

Destek Personeli Eğitimleri 2.Dönem eczane çalışanlarının Destek Personeli Eğitimleri 28 Aralık 2009 tarihinde başladı 9 Valimiz Sayın Zübeyir KEMELEK 15 Aralık 2009 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.. İstanbul Ecza Koop'la

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:4 Sayý:51 Kasým 2009 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Yeni Bir Tarih. 4 ARALIK Hükümetin ve özelde SGK nin uygulamalarý nedeni ile meslek örgütlerimiz boþa

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Saðlýk ve ilaç alaný, tarihinde görülmemiþ müdahalelere konu oluyor. Saðlýkta devrim denilen uygulamalarýn makyajý dökülünce saðlýk ihtilal

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri

Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri 2010-15 Akaryakýt, Alkollü Ýçkiler, Tütün Mamulleri Ve Cep Telefonlarýnýn ÖTVleri Ýstanbul, 06 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/15 Sirküler Akaryakýt,Alkollü Ýçkiler,Tütün Mamulleri ve Cep Telefonlarýnýn

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan 2009 YILI SEÇÝMLÝ OLAÐAN GENEL KURUL AÇILIÞ KONUÞMASI Yýl:4 Sayý:49 Eylül 2009 ADANA ECZACI ODASI 2008-2009 YILI SEÇÝMLÝ OLAÐAN

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

w w w. a d a n a e o. o r g. t r

w w w. a d a n a e o. o r g. t r Adana Eczacý Odasý w w w. a d a n a e o. o r g. t r GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT B aþkan Hangi Tarafýn Taraftarýsýnýz? Yýl:5 Say ý:59 TEMMUZ 2010 SON E-HABER Ý ÇIKARIYORUZ. Güncel Haberlerin yer aldýðý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

13

13 1.SINIF GERÝ ÇEKME KARUM 75 MG TB,AXÝD 300 MG TB BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI NA T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü nün Birliðimize gönderdiði 03.07.2006 tarih 034049

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:58 HAZÝRAN 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan SUÇLU BULUNURSA, DAHASI; SUÇLU KALMAZSA NE OLACAK? Deðiþim ve dönüþümün kýskacýnda olduðumuz bugünlerde

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan BÝRAZ DA UZAÐA BAKABÝLMELÝ... GÜNCEL 14 Mayýs "Eczacýlýk Günü" etkinliklerimizi son yýllarýn en yüksek katýlýmlarýyla gerçekleþtirdik.

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU

MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU MALİYE BAKANLIĞI NIN, SGK YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ DUYURUSU 08.02.2010 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NA Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 05.02.2010

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı