Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÇALIÞMA RAPORU TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

2 Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiþtir. Eðer ayný baþarý ve zaferi gelecekte de tekrarlamak istiyorsak ayný esasa dayanalým ve ayný þekilde yürüyelim.

3 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI TARÝHSEL DÝZÝN 24 Eylül 2005 Adana Eczacý odasý olaðan genel kurulu yapýldý, 25 Eylül 2005 Adana Eczacý Odasý seçimleri yapýldý, 28 Eylül 2005 Seçim sonrasý oluþan Yönetim Kurulu mazbatasýný aldý, 29 Eylül 2005 Yönetim Kurulu ilk toplantýsýnda görev bölümü yaptý, 19 Ekim 2005 Yönetim Kurulumuz yeni dönemde atanan Temsilci ve Temsilci Yardýmcýlarý ile ilk toplantýsýný yaptý. 27 Ekim 2005 web sayfasý ve duyuru sisteminin meslektaþlarýmýza anlatýlmasý ve bilgisayarlara yüklenmesi için eczane ziyaretleri yapýldý. 01 Kasým 2005 Ek-2D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesinde deðiþiklik yapýldý. 10 Kasým 2005 Yönetim Kurulu Üyelerimiz Atamýzýn ölümünün 67.yýlýnda Atatürk Anýtýna çelenk koyup,saygý duruþunda bulundular. 15 Kasým 2005 yeni dönem Denetçi Eczacýlar ve Komisyon Üyeleri atamalarý yapýldý. 15 Kasým 2005 Yönetim Kurulumuz olaðan temsilci toplantýsýný yaptý. 25 Kasým 2005 Kamu Eczacýlarý Komisyonunun hazýrladýðý ve kamu eczacýlarýnýn özlük haklarý ile döner sermayeye iliþkin sorunlarýný içeren metin Oda Baþkanýmýz tarafýndan Batman Ýlinde Sayýn Saðlýk Bakanýna takdim edildi Aralýk 2005 TEB 35.Büyük Kongresi toplandý.yapýlan seçimlerde Ecz. Mehmet DOMAÇ TEB Merkez Heyeti Baþkaný,eski Oda Baþkanýmýz Ecz. Erdoðan ÇOLAK TEB Merkez Heyeti Genel Sekreterliði görevine getirildi. 20 Aralýk no lu B.U.T. (Tedavi Yardýmý Tebliði) yürürlüðe girdi. 30 Aralýk yýlý Bað-Kur protokolü TEB ve Bað-Kur Genel Müdürlüðü arasýnda imzalandý. 5 Ocak sayýlý Resmi Gazete'de 2005 Yýlý Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý yayýmlandý. 6 Ocak 2006 Eczacý Odasý Yöneticileri yapýlan bir þikayetle ilgili Cumhuriyet Savcýlýðýnda ifade verdiler. 14 Þubat 2006 SSK ile imzalanacak sözleþmenin son günü. 15 Þubat 2006 Ankara da Sosyal Güvenlik Kurumlarý ile yapýlacak olan sözleþmelerde Maliye Bakanlýðý nýn istediði %3.5 tan az olmamak üzere ibaresi ile ilgili Ankara da Baþkanlar Danýþma Toplantýsý yapýldý. 1 Mart 2006 ödemeleri Muhasebe Müdürlükleri tarafýndan yapýlan kurumlarýn Emekli Sandýðý provizyon sistemi üzerinde girilmeye baþlandýðý tarih. 3 Mart 2006 Bað-Kur ile eczanelerin yapacaklarý sözleþmenin son günü. 9 Mart 2006 Rekabet Kurumu Adana Eczacý Odasýný denetledi. Haklarýnda bir meslektaþýmýzýn þikayeti sonucu görevi kötüye kullanma ve sahte resmi evrak tanzimi suçlamasý ile T.C. Adana Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nca ifadeleri alýnan Yönetim Kurulumuz, 10 Mart 2006 tarihinde aklandý. 23 Mart 2006 Ankara da TEB 2. Baþkanlar Danýþma Toplantýsý yapýldý. 1 Nisan 2006 ödemeleri Mal Müdürlükleri tarafýndan yapýlan kurumlarýn, Emekli Sandýðý provizyon sistemi üzerinde girilmeye baþlandýðý tarih. 11 Nisan 2006 Odamýzda Nisan ayý Olaðan Temsilci toplantýsý yapýldý. 12 Nisan 2006 TEB, Maliye Bakanlýðý ile sözleþme imzaladý. 01 Mayýs Mali Yýlý BUT Sýra No:8 (Tedavi Yardýmý Tebliði) yayýnlandý. 01 Mayýs 2006 Ýþçi Bayramý etkinliklerine Eczacý Odasý olarak katýldýk. 9 Mayýs 2006 TEB, SSK ile sözleþme imzaladý. 15 Mayýs ek BUT (Tedavi Yardýmý Tebliði sýra no:7) yürürlüðe girdi. 15 Mayýs 2006 Gingo Biloba preparatlarý geri ödeme listesinden çýkartýldý. 23 Mayýs 2006 Çukurova Devlet Hastanesi bahçesinde Adana Eczacý Odasý Tevzii Bürosu inþaatý baþladý. 04 Haziran 2006 Adana Eczacý Odasý yeni hizmet aracý satýn alýndý. 12 Haziran 2006 Rekabet Kurulu nun Adana Eczacý Odasý, bazý odalar ve T.E.B. ile oda yönetim kurulu hakkýndaki kararý odamýza gönderildi. 12 Haziran 2006 Maliye Sözleþmesinin, SSK 2006 Mali Yýlý Sözleþmesinin, Bað-Kur 2006 Yýlý Ek Sözleþmesinin son günü. 23 Haziran 2006 Yönetim Kurulumuz, Rekabet Kurulu nun Adana Eczacý Odasý ve Yönetim Kurulu üyelerine verilen para cezasýna karþý açýlacak dava için T.E.B. Avukatlarýna vekaletname verdi. 26 Haziran 2006 Saðlýk Bakanlýðý hastaneler tarafýndan ilgili hastalara çýkartýlacak rapor formatýný açýkladý. 01 Temmuz 2006 Ek BUT (Tedavi Yardýmý Tebliði sýra no:8) yayýmlandý. 24 Temmuz 2006 Temsilcimiz, Güzin Eczanesi sahip ve sorumlu müdürü Ecz. Güzin TÜMER eczanesinde görevi baþýnda kurþunlandý. 1 Aðustos kalem ilaç geri ödeme listesinden çýkartýldý. 3 Aðustos 2006 Saðlýk Bakanlýðý rapor formatýyla ilgili ek yazý yayýmladý. 8 Aðustos 2006 Adana Eczacý Odasý nýn komisyonlarý, kurullarý, bölge temsilcileri-temsilci yardýmcýlarý ile olaðan aylýk toplantý yapýldý. 8 Aðustos 2006 Saðlýk Bakanlýðýnýn rapor formatýyla ilgili E. Sandýðý yazýsý. 15 Aðustos 2006 TEB Merkez Heyeti ve 47 Eczacý Odasý Baþkaný Saðlýk Bakaný Sayýn Prof. Dr. Recep AKDAÐ ý ziyaret etti. Ziyarette 6197 Sayýlý yasamýz hakkýndaki görüþler paylaþýldý. 16 Aðustos 2006 Saðlýk Bakanlýðýnýn sayýlý rapor formatlarýyla ilgili ek genelgesi yayýmlandý. 23 Aðustos 2006 Saðlýk Bakanlýðý rapor formatý ile ilgili SSK sayýlý XVII-15 Ek genelgesi yayýmlandý. Reþatbey Mah. Adalet Cad. No:22 Seyhan / ADANA Tel: Fax:

4 ADANA ECZACI ODASI OLAÐAN GENEL KURUL ÇALIÞMA RAPORU Yayýna Hazýrlayan: Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ (Adana Eczacý Odasý Genel Sekreteri) Ecz. Hande BULGUR Ecz. Özlem ÝKÝDAÐ (Adana Eczacý Odasý) Reþatbey Mah. Adalet Cad. No: 22 Seyhan/ADANA Tel: Fax: YAPIM REKLAM & TANITIM ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

5 ADANA ADANA ODASI ECZACI ADANA ECZACI ODASI ÇALIÞMA RAPORU

6 TARÝH : 09/08/2006 SAYI : 06/1507 SAYIN ÜYEMÝZ; OLAÐAN GENEL KURUL ÇAÐRISI Odamýzýn yýlý Olaðan Genel Kurul toplantýsý aþaðýdaki gündem gereðince Cuma günü Saat 12:30 da Adana Eczacý Odasý Ali Aysan Konferans Salonunda, çoðunluk saðlanamadýðý takdirde çoðunluða bakýlmaksýzýn (Asýl Toplantý) Cumartesi günü saat 13:00-16:00 saatleri arasýnda Seyhan Oteli nde yapýlacaktýr. Üyelerimize saygýlarýmýzla duyurulur. GÜNDEM 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI YÖNETÝM KURULU 1. Açýlýþ 2. Genel Kurul Divan Seçimi 3. Saygý Duruþu 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okunmasý 5. Yönetim Kurulu Mali Raporu Okunmasý 6. Denetleme Kurulu Raporu Okunmasý 7. Raporlarýn Görüþülmesi 8. Raporlarýn Ayrý Ayrý Ýbrasý Bütçe Tasarýsýnýn Görüþülmesi ve Onaylanmasý 10. Dilek ve Öneriler 11. Kapanýþ Not: TBMM' de 'de kabul edilen 4078 nolu Yasa madde 1'e göre "Oda Umumi Heyetinin her nevi toplantýlarýna oda üyelerinin katýlmalarý zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksýzýn Umumi Heyet Toplantýlarýna katýlmayanlar ile seçimli toplantýlarda oy kullanmayanlar yýllýk üye aidatý kadar para cezasý ile cezalandýrýlýrlar." Katýlamayacak durumda olan üyelerimizin mazeret belgelerinin Divan Baþkanlýðý'na veya Odaya iletmeleri ve kabulü gerekmektedir ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

7 YÖNETÝM KURULU Baþkan Genel Sekreter Sayman Üyeler Ecz. Burhanettin BULUT Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU Ecz. Ersun ÖZKAN Ecz. Ömür Mürsel YALBUZDAÐ Ecz. Ahmet Han ALPMAN DENETLEME KURULU Baþkan Üyeler Ecz. Özden SEZGÝNSOY Ecz. Ömer Faruk DOÐAN Ecz. Çiçek GÜLEK HAYSÝYET DÝVANI Baþkan II. Baþkan Raportör Üyeler Ecz. Bilge ÜSTEKÝDAÐ Ecz. Mahmut SÖNMEZ Ecz. Cengiz TÜMER Ecz. Oðuzhan SÜRME Ecz. Halit Kürþat BADAKAL BÜYÜK KONGRE DELEGELERÝ Ecz. Erdoðan ÇOLAK Ecz. Burhanettin BULUT Ecz. Öner KÜÇÜKYALÇIN Ecz. Zeki ÖZGEN Ecz. Hakan TEKMAN Ecz. Erdem KIZILTEPE Ecz. Fikret Ziya ÖZKURT ÇALIÞMA RAPORU

8 ADANA MERKEZ BÖLGE TEMSÝLCÝLERÝ SEYHAN ÝLÇESÝ 1. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: SEYHAN ÝLÇESÝ 2. BÖLGE Ecz. Alperen GÜRAKAN Ecz. Meryem ERDÝNÇ Ecz. Ýlhan GÜLTEKÝN Temsilci: Ecz. Haþim SÖKÜN SEYHAN ÝLÇESÝ 3. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Hakan ÇELÝK Ecz. Emine ALICI Ecz. Gülþah YILMAZ SEYHAN ÝLÇESÝ 4. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Betül ARICIOÐLU Ecz. Hatice ÖZTÜRK Ecz.Yücel BÝRÝCÝK SEYHAN ÝLÇESÝ 5. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Emre BOZYÝÐÝT Ecz. Fatma YAHÞÝ Ecz. Hayriye ULULAR SEYHAN ÝLÇESÝ 6. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Canan KAHYA Ecz. Tuba KAYADELEN Ecz. Hakan FENNÝBÝLEK SEYHAN ÝLÇESÝ 7. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Sonay HANAÐASI Ecz. Gönül KAYA (KOCA) Ecz. Þükran ÖZEL SEYHAN ÝLÇESÝ 8. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Güzin TÜMER Ecz. Mehmet Saim ÖZSAYDI Ecz. Ýsmail Bülent AKSÖZ ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

9 SEYHAN ÝLÇESÝ 9. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Þevket KARAERASLAN Ecz. Fikret Ziya ÖZKURT Ecz. Murat AKGÜN SEYHAN ÝLÇESÝ 10. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Kübra KÖKSAL Ecz. Muharrem KESOVA SEYHAN ÝLÇESÝ 11. BÖLGE Temsilci: Ecz. Mürüvet TANRISEVER SEYHAN ÝLÇESÝ 12. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Sühendan TOKSÖZ Ecz. Sümeyya YILMAZ Ecz. Tuba DEVECÝ (ULULAR) YÜREÐÝR ÝLÇESÝ 1. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Ali ÇEVRÝM Ecz. Nuran ZAÝMOÐLU Ecz. Kemal ÝKÝDAÐ YÜREÐÝR ÝLÇESÝ 2. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: YÜREÐÝR ÝLÇESÝ 3. BÖLGE Ecz. Volkan ZAÝMOÐLU Ecz. Zeynep YILMAZ Ecz. Sabriye AÇIKGÖZ (EKÝZOÐLU) Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Necla YILDIZ Ecz. Orhan ATALAY Ecz. Funda ÖZDEMÝR ÇALIÞMA RAPORU

10 OSMANÝYE ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ Temsilci: Yardýmcýlar: ÝLÇE TEMSÝLCÝLERÝ Ecz. Zeki ÖZGEN Ecz. Selin ATEÞ Ecz. Korkut YALÇIN Ecz.Ýsmail Çaðlar GÖK Ecz. Ýlknur ERTAN KADÝRLÝ Temsilci: Ecz. Halil Ýbrahim KARGIOÐLU Yardýmcýlar:Ecz. Hakan TEKMAN Ecz. Bülent BOZDOÐAN KOZAN Temsilci: Ecz. Mehmet AÇIKGÖZ Yardýmcýlar:Ecz. Mustafa Serdar GEZER Ecz. Erhan ATEÞ CEYHAN Temsilci: Ecz. Zuhal DEMÝR Yardýmcýlar: Ecz. Mehmet Tansel KORKMAZ Ecz. Hakan DENÝZ SAÝMBEYLÝ Temsilci: Ecz. Adnan Menderes GÖKÇE FEKE Temsilci: DÜZÝÇÝ Temsilci: ALADAÐ Temsilci: Ecz. Kemal Atagünü BULUT Ecz. Mehmet METLÝOÐLU Ecz. Mustafa USLU ÝMAMOÐLU Temsilci: Ecz. Hüzeyfe ERDOÐAN POZANTI Temsilci: Ecz. Refik GÜN TUFANBEYLÝ Temsilci: Ecz. Serpil ÇERÇÝOÐLU MÝSÝS Temsilci: Ecz. Haluk KIZILÞAR DOÐANKENT Temsilci: Ecz. Þerife ULUDAMAR KARAÝSALI Temsilci: Ecz. Kazým ÞEN BAHÇE Temsilci: Ecz.Tibet ÖZDAREDELÝ DENETÇÝ ECZACILAR Ecz. TÜLÝN GEDÝK Ecz. ABDULHAMÝT DÝNÇAY BAHÇECÝ Ecz. ALÝ ÇEVRÝM Ecz. MERYEM ERDÝNÇ Ecz. ERDEM KIZILTEPE Ecz. GÖNÜL KAYA Ecz. HAKAN ÇELÝK Ecz. HAYRÝYE ULULAR Ecz. MÜRÜVET TANRISEVER Ecz. NÜKET YAPICI Ecz. EMÝNE ALICI Ecz. SONAY HANAÐASI Ecz. TÜLÝN BOSTANCI Ecz. AYSEL SÖZÜTEK Ecz. MURAT AKGÜN ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

11 YÖNETÝM KURULU ÜYE LERÝNE GÖRE TEMSÝLCÝ DAÐILIMI Ecz. Burhanettin BULUT Ýl ve Ýlçe Temsilcilikleri Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ Ecz. Ahmet Han ALPMAN Ecz. Ersun ÖZKAN Seyhan Ýlçesi 4. Bölge Seyhan Ýlçesi 10. Bölge Seyhan Ýlçesi 2. Bölge Seyhan Ýlçesi 9. Bölge Seyhan Ýlçesi 11. Bölge Seyhan Ýlçesi 8. Bölge Seyhan Ýlçesi 12. Bölge Seyhan Ýlçesi 3. Bölge Seyhan Ýlçesi 6. Bölge Seyhan Ýlçesi 1. Bölge Seyhan Ýlçesi 5. Bölge Seyhan Ýlçesi 7. Bölge Yüreðir Ýlçesi 1. Bölge Yüreðir Ýlçesi 2. Bölge Yüreðir Ýlçesi 3. Bölge YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝNE GÖRE KOMÝSYON DAÐILIMI Ecz. Burhanettin BULUT Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Ecz. Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU Ecz. Ahmet Han ALPMAN Ecz. Mürsel YALBUZDAÐ Ecz. Ersun ÖZKAN Yayýn Komisyonu Mevzuat Komisyonu Sosyal Faaliyetler Komisyonu Bilim Komisyonu Tevzi Bürolarý Komisyonu Muvazaa Komisyonu Bilgisayar Komisyonu Kamu Eczacýlarý Komisyonu Depo ve Firmalar Komisyonu YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝNE GÖRE KURUM DAÐILIMI SSK BAÐ-KUR EMEKLÝ SANDIÐI KONSOLÝDE BÜTÇE YEÞÝLKART Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) Ecz. Ersun ÖZKAN Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU Ecz. Ersun ÖZKAN Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU Ecz. Ahmet Han ALPMAN Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) Ecz. Ahmet Han ALPMAN Ecz. Burhanettin BULUT Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Ecz. Mürsel YALBUZDAÐ ÇALIÞMA RAPORU

12 MERKEZ BÜRO ADANA ECZACI ODASI PERSONELÝ Ecz. Hande BULGUR (Genel Sekreter Yardýmcýsý) Ecz. Özlem ÝKÝDAÐ (Koordinatör) Elif ÞÝMÞEK (Muhasebe Sorumlusu) Tarýk GÖKSU (Büro Elemaný) Orhan DOÐAN (Büro Elemaný) BALCALI BÜRO Ecz. Ece GÖKDEMÝR (Sorumlu Eczacý) Erdal YETÝM (Büro Elemaný) Hamide GELENER (Büro Elemaný) Mehmet Ali ALAN (Büro Elemaný) Onur NAÝR (Büro Elemaný) FRESENÝUS DÝALÝZ MERKEZÝ Hüseyin ÞÝMÞEK (Büro Elemaný) Hasan DOÐAN (Büro Elemaný) OSMANÝYE ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ Hacer KARABEY (Büro Elemaný) Derya ÇAÐLAR (Büro Elemaný) CEYHAN ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝÐÝ Makbule ÇAMLIBEL (Büro Elemaný) DANIÞMANLAR MUHASEBE HUKUK BÝLGÝ ÝÞLEM S.M.M.M. Ali Can ÖCAL Av.Ýsmail BAÞARAN Uður KURAKURAN ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

13 Deðerli Meslektaþlarým, SUNU Mesleðimiz açýsýndan yoðun ve bir o kadar da önemli bir mali yýlý daha geride býraktýk. Böylesi olaðanüstü bir dönemde bizlerde var gücümüzle görevimizi yerine getirmeye çalýþtýk. Sizlerle daha hýzlý iletiþim kurmak için web sayfamýzý yeniledik. Sürekli hale gelen önemli ve acil haberleri buradan size ulaþtýrmaya çalýþtýk. Web sayfamýzý çok önemsedik; çünkü þu anda Internet ten daha hýzlý bilgi aktarabilecek baþka bir kaynak yok. Ocak ayýnda sayfamýzýn günlük kullanýmý 500 sayýsýnda kalýr iken Temmuz ayýnda bu sayý 2000 e ulaþtý. Beklediðimizden daha fazla ilgi bulmasý açýkçasý bizleri sevindirdi. Bir baþka sizlere ulaþma yöntemimizde e-haber bülteni oldu. Her ay tüm duyurularý bir araya getirip sizlere bülten ile ulaþtýrdýk. Bu yýl bir baþka yenilik ise temsilcilik sisteminde oldu. Temsilcilik sayýsýný azaltarak 30 eczaneye bir temsilci ve iki yardýmcý atadýk. Yönetim Kurulundan bir arkadaþýmýz, iki veya üç temsilcilik bölgesi ile koordineli çalýþma imkaný buldu. Burada amacýmýz; her bölgenin kendine has sorununu bir yöneticinin de eþliðinde o bölgede çözümlemek ve meslektaþlarýmýzý daha çok bir araya getirmek oldu. Rutin çalýþmalarýn dýþýnda Yönetim Kurulumuz bir meslektaþýmýzýn þikayeti üzerine savcýlýkta ifade verdi. Ayrýca diðer dikkat çeken konu da; Rekabet Kurulu tarafýndan odamýz denetlendi. Para cezasý ile sonuçlanan Rekabet Kurumu denetlemesinde sizlere daha önce aktardýðýmýz ilginç geliþmeler de yaþandý. 14 Mayýsta konuþmacý olarak Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Doç. Dr. Abdullatif ÞENER odamýzýn konuðu oldu. 14 Mayýs Etkinlikleriyle ilgili program detaylarýný faaliyet raporunda sunduk. Son üç yýldýr yaþanan deðiþim ve dönüþümler artýk somut hale gelmeye baþladý. Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) meclisten geçti, etkilerini 2007 den itibaren daha yakýndan hissedeceðiz. GSS ile birlikte yasal olarak Emekli Sandýðý, SSK, Bað- Kur gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarýmýz artýk yok itibari ile de tek provizyon sistemi ile reçetelerin karþýlanmasý hedefleniyor. Resmi olarak ismi kalmamýþ Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn tüm direnmelerine karþýn bu yýl Tek Tip Reçete Yazým Kurallarý (B.U.T. - Tedavi Yardýmý Tebliði) hayata geçti. Tek ilaç yazým kuralý olmasýna raðmen yine her kurum kendi kuralýný uyguladý. Bugün eczanede reçete hazýrlarken yaþadýðýmýz en önemli sýkýntý BUT daki belirsizliklerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu; yön gösteren, kolaylaþtýran olmasý gerekirken, aksine sistem eczacýnýn bir yýl önce karþýladýðý reçetede kesinti yapmak sureti ile iþlemektedir. Kamu reçetelerinde eczaneler tarafýndan karþýlanan sayý geçen yýl % 50 ye yakýn arttý. Bu yýl da 150 milyon reçete olmasý bekleniyor. 150 milyon reçetenin pratikte ve bugünkü kontrol edilen þekli ile yetiþtirilmesi mümkün deðildir. Bugünkü gibi 15 ay geriden reçete kontrolünün hukuki bakýmdan ve AB Müktesebatý açýsýndan ÇALIÞMA RAPORU

14 kabul edilmesi mümkün deðildir. Tek taraflý ve eczacýya haksýzlýk yapan böyle bir geri ödeme þekli ve böyle bir kontrol sistemi doðru olmadýðý gibi hukuki de deðildir. Eczaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumlarý arasýnda hak ve menfaatler zýt deðil aksine birbirine baðlýdýr. Çözüm bu mantýk ile bulunmalýdýr. Reçete kontrolü üzerine bir proje olan e-reçete sistemi bir çok soruna çözüm olacak gibi görünmektedir. e-reçete ile karþýlanan reçeteye ilaç kupürü yapýþtýrýlmayacak, provizyon sistemi baðlayýcý hale gelecek ve hasta imzasý esas kabul edilecektir. Saðlýkta dönüþüm 2007 de Aile Hekimliði ile karþýmýza çýkacak. Ýlaç fiyatlarýndaki hareketlilikler, kamu kurum ýskonto tartýþmalarý gündemini koruyacaktýr. Ancak bizleri gelecekte en çok etkileyecek iki konu; kurum birleþmesi sonucu yapacaðýmýz tek tip sözleþme ve 6197 sayýlý yasamýzýn yeni þekli. Her iki konu da yakýn zamanda sonuçlanacak sayýlý yasamýzla ilgili Saðlýk Bakaný ndan isteklerimizi karþýlayacaðýna dair söz aldýk; bunun takipçisi olacaðýz. Adana Eczacý Odasý (adeo) 50. Yýlýnda. Bu yýl, Türk Eczacýlarý Birliði nin ve birliðe baðlý ilk odalarýn kuruluþunun 50. yýlý. Odamýz da ilk kurulan eczacý odalarýndan biri, yani yarým asýr yaþýnda. Adana Eczacý Odasý 50 yýl boyunca gururla Türk eczacýlýðýna yön vermiþ ve bir çok çalýþmasýyla örnek olmuþtur. Her zaman Adana Eczacý Odasýnýn üyesi olmak bana gurur vermiþtir. Sizlerinde ayný gururu taþýdýðýnýzý biliyorum. Tarihimizi, Adana eczacýlýðýnýn 50 yýlýný kitap haline getiriyoruz. Adana Eczacý Odasýnýn bu güne kadarki yönetimleri samimiyetle mesleðimize katký koymaya çalýþtýlar. Bugün odamýzý farklý kýlan, dün bu mesleðe katký verenlerin emeðinin sonucu ortaya çýkan deðerdir. Bir çoðu rahmetli olmuþ eski yöneticilerimize ne kadar teþekkür etsek azdýr. 50.yýlýný geride býraktýðýmýz bu günlerde meslek örgütümüze destek vermek ve görev almak hepimizin sorumluluðu olmalý. Bizler bu güne kadar; ülke sevgisinin yanýnda mesleði merkeze alan anlayýþýn temsilcileri olarak, deðerlerimizin ýþýðýnda; kadrolarýmýzla, geçmiþten gelen bilgi ve birikimlerimizle, sizlere olan inancýmýzla tüm üyelerimizi kucaklayan, çaðdaþ, paylaþýmcý bir yaklaþýmla hizmet vermeye çalýþtýk. Adana Eczacý Odasý bu anlayýþýn temsilcileri ile yarýn da ayný þekilde yönetilecektir. Bu anlamda döneminde çalýþmalarýmýza destek veren tüm meslektaþlarýma Yönetim Kurulu ve sizler adýna çok teþekkür ediyorum. Adana Eczacý Odasý ile eczacý birlik örgütlenmesinin 50. yýlýnda daha güzel eczacýlýk dileðiyle hepinize saygýlar sunuyorum. Ecz. Burhanettin BULUT Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

15 YÖNETÝM KURULU ÇALIÞMALARI Ýnsan yaþamýnda iki elin parmaklarýný geçmeyecek sayýda kýrýlma noktalarý, yol kavþaklarý vardýr. Üniversite sýnavlarýný kazanma, askerlik, evlilik, bebek sahibi olma...vs. Bu kýrýlma noktalarý insanýn doðum-ölüm çizgisinde belirli aralýklar ile yaþanan önemli anlar, niteliksel deðiþikliklerdir. Cumhuriyet dönemi ilaç ve eczacýlýk tarihi incelendiðinde; o günün þartlarýna uygun sýnýrlý sayýda kanun ile bu kanunlara baðlý yönetmelik ve genelgeler yayýmlanmýþtýr yýllarý arasý mesleðimizi etkileyecek yasal deðiþiklikler yok denecek kadar azdý yýllarý arasý hýzlanan deðiþiklikler yýllarý arasýnda doruða ulaþtý. Özellikle 2004 yýlýndan itibaren dünyanýn yaþadýðý tarihsel konjonktüre uygun olarak ülkemizde yasa, yönetmelik ve genelgeler daha fazla ve daha hýzlý deðiþir oldu. Tüm bunlar; dünya da yaþanan deðiþikliklerin, anlayýþ farklýlýklarýnýn mesleðimize yansýyan hukuki iz düþümleri. Bizler, hepimizi derinden sarsan bu deðiþikliklerin 3 yýl daha devam edeceðini düþünüyoruz. Mesleðimizdeki büyük deðiþim: eczanenin fiziksel yapýsý, eczacýlýk hizmet sunumu, ilacýn üretiminden tüketimine kadar ki tüm aþamalarýný da(ýlacýn Üretimi, Ar-Ge, Pazarlama ve Hastaya Sunum Þartlarý) kapsayacak. Bu ciddi sarsýntýlarýn ardýndan taþlar yerine oturacak. Bu anlamda; biz yöneticiler aramýza yeni katýlan meslektaþlarýmýzýn, mesleðimizdeki hýzlý deðiþimleri anlama, algýlama, yorumlama ve uygulama konusundaki sýkýntýlarýný hissedebiliyoruz ÇALIÞMA RAPORU 13

16 YÖNETÝM KURULU ÇALIÞMALARI 24 Eylül 2005 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul ve 25 Eylül 2005 tarihinde yapýlan seçimlerin ardýndan oluþan Yönetim Kurulumuz, ilk toplantýsýný 29 Eylül 2005 tarihinde yaptý. Yapýlan görev daðýlýmý sonucu; baþkanlýða Ecz. Burhanettin BULUT, genel sekreterliðe Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ, saymanlýða Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) seçildi. Genel Kurul sonrasýnda geçen bir yýllýk dönem içersinde, Yönetim Kurulumuz, her hafta Salý günü olmak üzere 49 olaðan, 1 olaðanüstü toplantý yaptý. Her Yönetim Kurulu Toplantýsýna en az bir Denetleme Kurulu Üyesi ile iki Yönetim Kurulu Yedek Üyesi katýldý. Yönetim Kurulu toplantýlarý belirli bir gündem dahilinde yapýldý. Gündem de ele alýnan konularda, Yönetim Kurulunun verdiði kararlar doðrultusunda çalýþmalar yapýldý. Her Yönetim Kurulu Toplantýsý öncesinde bir önceki hafta yapýlan Yönetim Kurulu Toplantýsýnda alýnan kararlar ile yapýlan çalýþmalar deðerlendirilmiþ, daha sonra olaðan gündemli toplantýya geçilmiþtir. Geçen bir yýllýk Yönetim Kurulu çalýþmalarýnýn aðýrlýðýný dokuz kez deðiþikliðe uðrayan Tedavi Yardýmý Tebliði (BUT) nin yorumlanmasý, Sosyal Güvenlik Kurumlarý ile BUT un tartýþýlmasý aldý. Sosyal Güvenlik Kurumlarý ile yapýlan görüþme sonuçlarý, Odamýz Resmi Web Sitesi aracýlýðýyla meslektaþlarýmýz ile paylaþýldý. Dünyayý, Türkiye yi ve Hükümetin saðlýk politikalarýný yakýndan izleyen Yönetim Kurulumuz; Eczacýlýk kamuoyunu yakýndan ilgilendiren deðiþikliklerden meslektaþlarýmýzýn bir an önce haberdar olmasý ve daha kaliteli eczacýlýk hizmetinin verilmesini saðlamak amacý ile yeni bir çalýþma þekli geliþtirdi. Bunlar; a) Bölge Temsilcilik Sistemi: Bölge Temsilcilik Sistemi; yeniden gözden geçirilerek, 30 eczacý meslektaþýmýza bir temsilci, iki temsilci yardýmcý olmak üzere yeniden yapýlandýrýldý. Her iki ve/veya üç Temsilcilik Bölgesi bir Yönetim Kurulu Üyesine baðlandý. Böylece, Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluk bölgelerinde oluþabilecek problemlerde daha çabuk çözümler üretilebilmesi ve aktif rol oynamasý amaçlandý. Her ayýn ikinci Salý günü, Yönetim Kurulu ile Temsilci ve Temsilci Yardýmcýlarýnýn katýlacaðý birer toplantý takvime baðlanarak, uygulamaya alýndý. Bu periyodik toplantýlarda Temsilcilerimiz olaylar, uygulamalar ve deðiþiklikler hakkýnda bilgilendirildi. Her Yönetim Kurulu Üyesinin, sorumlu bulunduðu Temsilcilik Bölgesi ile ayda bir toplantý yapmasý planlandý. Ayrýca;Temsilci ve Temsilci Yardýmcýlarýnýn, her ay kendi bölgelerinde bir toplantý düzenleyerek; bölgesel sorunlarýn tartýþýlmasý, sorunlara anýnda müdahale edilmesi, bölge eczacýlarýnýn temsilciler tarafýndan bilgilendirilmesi ve yapýlan çalýþmalarýn Yönetim Kuruluna bir rapor halinde sunulmasý þeklinde planlama yapýlmasýna raðmen, bu konuda da aksaklýklarýn olduðu gözlemlendi. Önümüzdeki dönem toplantý takvimine daha sadýk kalýnmasý konusunda çalýþmalar devam etmektedir. Sosyal Güvenlik kurumlarýyla yapýlacak görüþmelerde; iþlemlerin hýzlanmasý, sorunlarýn biran önce gürüþülüp karara baðlanmasý için her Yönetim Kurulu üyesi ayrý bir kurum ile görevlendirildi. b) Web Sayfasý (www.adanaeo.org.tr): Meslektaþlarýmýzýn, geliþen olaylardan, yayýmlanan genelgelerden bir an önce haberdar olmalarýný saðlamak amacý ile Adana Eczacý Odasý web sayfasý aktif hale getirildi ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

17 Aktif kullanýma sunduðumuz web sayfamýzda, üyelerimizin eczanelerinde bulunan bilgisayarlarýna odamýz duyurularýnýn otomatik olarak alýnmasýný saðlayan bir duyuru programý da eklendi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Bilgisayar Komisyonu Üyeleri ile birlikte bölgemizdeki eczaneleri ziyaret ederek, eczanelerdeki bilgisayarlara odamýz duyuru sistemini kurarak, aktif hale getirdiler. d) Odamýz web sayfasýnda yayýnlanan duyurularýn, geliþen olaylarýn ve Yönetim Kurulunun bir aylýk çalýþmalarýnýn özetinin yer aldýðý her ay düzenli olarak meslektaþlarýmýza ulaþtýrýldý. Aslýnda bu güne kadar yayýmlanan on iki adet, Yönetim Kurulumuzun bir yýllýk faaliyetlerinin özetini oluþturmaktadýr. Web sitemizde bir yýllýk dönem içinde 451 adet duyuru çýkarýlmýþ olup, dökümü aþaðýdaki gibidir: 11 adet Baþkandan mesaj 36 adet SSK duyurusu, 15 adet BAÐ-KUR duyurusu, 4 adet EMEKLÝ SANDIÐI duyurusu, 183 adet TEB duyurusu, 9 adet ÝLAÇ GERÝ ÇEKME duyurusu, 193 adet ODADAN HABERLER f) Kayýp Kýrmýzý, Yeþil, Mor, Turuncu Reçete Arama Motoru: (Kayýp Ýhbarý) c) Cep Telefonlarýna Mesaj (SMS): Olaðanüstü geliþmelerin olduðu dönemler ile çok ivedi olan durumlarda, meslektaþlarýmýz cep telefonlarýna gönderilen mesajlar ile bilgilendirildi. Yeni Bütçe Uygulama Talimatý (Tedavi Yardýmý Tebliði) yayýmlandýðýnda, Sosyal Güvenlik Kurumlarý ile (SSK, Bað-Kur, Emekli Sandýðý... vs.) sözleþme veya ek sözleþme yapýlmasý gereken son gün, 14 Mayýs etkinliklerinde, MÝEP lerde ve önemli haberlerlerinde cep telefonu mesajlarý kullanýldý. Adana Eczacý Odasý web sitesi adresinde kayýp veya çalýntý kýrmýzý, yeþil, mor ve turuncu reçeteler ile kayýp doktor kaþelerini bulmak için bir arama motoru meslektaþlarýmýzýn hizmetine sunuldu. Bu arama motorunu meslektaþlarýmýz þüpheye düþtükleri reçetelerde rahatlýkla kullanabilecekler ÇALIÞMA RAPORU 15

18 1- TEDAVÝ YARDIMI TEBLÝÐÝ (BÜTÇE UYGULAMA TALÝMATI - BUT) DEVLET MEMURLARININ TEDAVÝ YARDIMI VE CENAZE GÝDERLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Bakanlar Kurulu Kararýnýn Tarihi: , No: 7/6913 Dayandýðý Kanunun Tarihi: , No: 657 Yayýmlandýðý R.Gazetenin Tarihi: , No:14622 Yayýmlandýðý Düsturun Tertibi: 5, Cildi: 12, S I. BÖLÜM Konu ve kapsam Konu: Madde 1-14/7/1965 tarihli 657 sayýlý "Devlet Memurlarý Kanunu"nun 23/5/1972 tarihli 1589 sayýlý Yetki Kanununa dayanýlarak çýkarýlan 30/5/1973 tarihli 5 sayýlý "Kanun Hükmünde Kararname" ile deðiþik 209 uncu maddesinde öngörülen tedavi yardýmý ve yol giderleri ile 657 sayýlý Kanunun 1589 sayýlý Yetki Kanununa dayanýlarak çýkarýlan 23/12/1972 tarihli 2 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile deðiþik 210 uncu maddesinde öngörülen cenaze giderleri ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanýr. Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan BUT (Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliði), yukarýdaki orijinal metinden de anlaþýlacaðý üzere ilk kez 1973 yýlýnda yayýmlanmýþtýr. Bütçe Uygulama Talimatý (BUT) 657 Sayýlý Kanun kapsamýndaki devlet memurlarýnýn maaþ, zam, tazminat, ödenek, sosyal haklar,yolluk, tedavi ve cenaze giderlerinin harcama þeklini tanýmlayan bir çerçevedir. Bir mali yýl içerisinde bütçenin nasýl harcanacaðýný gösterir. Bunun içerisinde deðiþik kurum ve kuruluþlara yapýlan hazine yardýmlarý da vardýr. Bütçe Uygulama Talimatý içerisinde saðlýk, ve sosyal güvenlik giderleri de bulunur. Eczacý olarak bizleri doðrudan etkileyen ve ilgilendiren Tedavi Yardýmýna iliþkin Teblið BUT un bir parçasýný oluþturur. BUT (Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliði) hükümetlerin saðlýða bakýþýný ve ülke saðlýðý konusundaki politikalarýný yansýtan yazýlý kurallardýr. Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið in yýlda bir kez ve yýlýn ilk aylarýnda yayýmlanmasý beklenirken, uygulamanýn hiç anýlan gibi olmadýðýný aþaðýdaki örneklerde görebiliriz yýlýnda BUT 9 kez yayýmlanmýþ, BUT içinde Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið 1 tanedir yýlýnda BUT 11 kez yayýmlanmýþ, BUT içinde Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið 1 tanedir yýlýnda BUT 18 kez yayýmlanmýþ, ve Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið 10 tanedir yýlýnýn ilk dokuz aylýk döneminde BUT 9 kez yayýmlanmýþ, ve Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið þu ana kadar 3 tanedir. Yukarýdaki tarihsel dizin, hükümetlerin saðlýða bakýþ açýsýný çarpýcý bir þekilde ortaya koymaktadýr. Bu durum tarihte ilginç bir not olarak yerini alacaktýr. Bu gün eczacýlýk kamuoyunun içinde bulunduðu kaotik durum; ilki 1973 yýlýnda yayýmlanan Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið in 2006 yýlýna gelene kadar ki serüveninin özetidir Sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdi Sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu, tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Ülkemizde Sosyal Güvenlik alanýnda devrim niteliði taþýyan bu iki yasa ile yýllardýr alýþageldiðimiz SSK, Bað-Kur, Emekli Sandýðý, Yeþil Kart ve Konsolide Bütçeye baðlý diðer Sosyal Güvenlik Kurumlarý tarih oluyor. Ancak altyapý çalýþmalarýnýn hazýrlanmasý ve entegrasyonun saðlanmasý sürecinde devredilen anýlan Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn tüzel kiþilikleri devam ediyor ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

19 Son bir yýl içerisinde yayýmlanan Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Bütçe Uygulama Talimatý ve bu talimata açýklýk getiren onlarca ek teblið olmasýna raðmen; tüzel kiþilikleri halen devam eden Sosyal Güvenlik Kurumlarý ( Emekli Sandýðý, Bað-Kur, SSK,...) yetkililerinin BUT ný farklý yorumlamalarýndan kaynaklanan problemlerin çözümü, Yönetim Kurulu çalýþmalarýnýn aðýrlýðýný oluþturmuþtur. Yayýmlanan her tedavi yardýma tebliði nin ardýndan Yönetim Kurulumuz Mevzuat Komisyonuyla birlikte toplanýp; tebliði yorumladý. Açýklýða kavuþmasý gereken konular TEB ne yazýlý olarak iletildi. Bölgemizde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn yetkilileri ile ayrý ayrý toplantýlar düzenlendi. Tedavi Yardýmý Tebliði tartýþýldý. Toplantý sonunda mutabakata varýlan ortak konular Adana Eczacý Odasý web sayfasý aracýlýðý ile meslektaþlarýmýza duyuruldu. Çeliþkili konular bir üst yazýyla Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn Genel Müdürlüklerine iletildi. Son yýllarda yayýmlanan; özellikle 2005 ve 2006 yýlý Tedavi Yardýmý Tebliðleri(BUT), hasta odaklý olmaktan çok bütçe odaklýdýr. Temel amacý; hastayý tedavi etmekten çok, öngörülen bütçe hedeflerinin tutmasýdýr. Bilindiði üzere, Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn Provizyon Sistemleri; Tedavi Yardýmý Tebliði ne (BUT) paralellik gösterememektedir. Çünkü yýlda bir kez yayýmlanacaðý düþünülerek hazýrlanan otomasyon programlarý, tebliðin oldukça sýk deðiþimine ayak uyduramamaktadýr. Bu durum, yüzlerce sorun ile uðraþan eczacý için ayrý bir çýkmazdýr. Negatif listeden pozitif listeye geçildi. Negatif listede Sosyal Güvenlik Kurumlarý hangi ilacý ödemeyeceklerini belirtilir idi. Son BUT ile çok hareketli hale gelen (EK-2 D) pozitif listeyle hangi ilacýn hangi þartlarda ödeneceði belirlendi. Bu BUT ile tüm Sosyal Güvenlik Kurumlarý ayný geri ödeme ilaç listesine geçtiler. (SSK, Bað-Kur, Konsolide bütçe ortak ilaç listesi) Reçetede teþhis ve endikasyona baðlý geri ödeme sistemine geçildi. Reçetede yazýlan ilacýn konulan teþhisi ile uyumlu olmasý gerekiyor. Saðlýk Bakanlýðý nýn 2004 yýlýnda eþdeðer ilaç tanýmýný deðiþtirdi. Böylece Bütçe Uygulama Talimatý, Ek-2 D Ýlaç listesi ve Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn eþdeðer listesi deðiþti. Bu deðiþiklik ile ilaçta farmöstik eþdeðerden terapötik eþdeðer uygulamasýna geçildi. Bu yeni taným, her zaman olduðu gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn Provizyon Sistemlerine farklý yansýtýldýðýndan yeni bir karmaþaya sebep oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Yasasýnýn yürürlüðe girmesi sonucu; tarihinden itibaren tek tip Tedavi Yardýmý Tebliði (BUT), tek Sosyal Güvenlik Kurumu, tek Sözleþme, tek Provizyon Sistemine geçilecektir. Bu konuya iliþkin alt yapý hazýrlýklarý hýzla devam etmekte. Saðlýk hizmetlerinde saðlýk karneleri yerine elektronik kart sistemine geçilecek ve tüm iþlemler TC Kimlik Numarasý üzerinden yapýlacaktýr. Bu son çalýþmalarýn önümüzdeki dönemde meslektaþlarýmýzýn üzerindeki yükü hissedilir derecede hafifleteceðini düþünüyoruz. 20 Aralýk 2005 tarihinde yürürlüðe giren BUT u (18 Sýra Nolu Tedavi Yardýmý Tebliði) daha önce yayýmlanan BUT lardan ayýran önemli özellikler taþýmaktadýr: ÇALIÞMA RAPORU 17

20 2) SOSYAL GÜVENLÝK KURUMLARI a) EMEKLÝ SANDIÐI: Emekli Sandýðý; Eczacý Odasý açýsýndan sorunlarýn en az olduðu, kolay iletiþim kurulabilen, iliþkilerin saðlýklý yürüdüðü bir Sosyal Güvenlik Kurumu. Geçtiðimiz bir yýl boyunca karþýlýklý olaðan nezaket ziyaretleri yapýldý. Bu ziyaretlerde; dönem dönem aksayan eczane ödemeleri, BIM kaydý olmamasý nedeniyle gerçekleþen reçete iadeleri, Emekli Sandýðý mensubu birkaç psikiyatri hastasýndan kaynaklanan problemlerin çözüm yollarý arandý. Adana Eczacý Odasý ile Emekli Sandýðý Bölge Müdürlüðü yetkililerinin çalýþmalarý sonucu; yýllarýnda yayýmlanan ve sýk sýk deðiþikliðe uðrayan Bütçe Uygulama Talimatlarýndan (Tedavi Yardýmý Tebliði) kaynaklanan sorunlarýn eczanelerimizde en az sancý ile hayata geçmesi saðlandý. Son dönemlerde ilaca yapýlan zamlar ve versiyon yenileme çalýþmalarý nedeni ile Emekli Sandýðý provizyon sisteminde ciddi sýkýntýlar yaþandý. b) SSK: SSK tarihinde 506 Sayýlý Yasa ile kuruldu. SSK Hastaneleri sadece SSK mensubu hastalara hizmet vermek üzere faaliyete geçirilmiþtir. SSK kendi bünyesindeki saðlýk hizmetlerini uzun yýllar verdikten sonra; AKP Hükümetinin 2004 yýlýnda aldýðý devrim niteliðindeki radikal bir kararla, SSK hastaneleri Saðlýk Bakanlýðýna devir edildi. 10 Þubat 2005 tarihinden itibaren ise, SSK mensubu hastalar serbest eczanelerden hizmet alýr hale geldiler. Sosyal Güvenlik Kurumu Yasasý ile SSK, Bað- Kur, Emekli Sandýðý ve diðer Sosyal Güvenlik Kurumlarý nýn tüzel kiþilikleri Sosyal Güvenlik Kurumu na devir edildi. Devir iþlemlerinin tam olarak gerçekleþtirilebilmesi için, 3 yýllýk bir süre ön görüldü. Tek Sosyal Güvenlik Kurumu, Tek Bütçe Uygulama Talimatý ve tek provizyon sistemi temel hedef. Ancak yaþanýlan süreçte geçiþ dönemini içinde bulunmaktayýz. Dolayýsýyla her BUT(Tedavi Yardýmý Tebliði) yayýmlandýðýnda, Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn BUT ile ilgili yorumlarý faklýlýk arz etmekte. Her yayýmlanan BUT un ardýndan Yönetim Kurulumuz; SSK, Bað- Kur ve Emekli Sandýðý yetkilileri ile ayrý ayrý toplantýlar yaparak, BUT ný yorumluyoruz. Emekli Sandýðý ve Bað-Kur yetkilileri ile yapýlan toplantýlar sonucunda belirli bir noktaya gelinerek, toplantý sonuçlarýný odamýzýn web sayfasý aracýlýðýyla meslektaþlarýmýza duyuruyoruz. Ancak SSK yetkileri ile yapýlan görüþmelerin, tartýþmalarýn uzun sürmesine raðmen, ortak bir sonuca varýlmasý pek mümkün olamamaktadýr. Uzlaþma saðlanan konular, meslektaþlarýmýza web sayfamýz aracýlýðýyla duyurulmakta, muðlak konularda görüþmelerin devamý saðlanmaktadýr. Aslýnda sorunun temeli, saðlýkla ilgili bir konuda Saðlýk Bakanlýðý genelgesinin veya BUT nýn yayýmlanmasýnýn ardýndan SSK Yönetim Kurulu nun bir süre sonra toplanýp, Saðlýk Bakanlýðý Genelgesi ni kabul ettiðini bir genelge ile duyurmasýndan kaynaklanmaktadýr. Þu anda, Saðlýk Bakanlýðý nca tarihinde ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

Adana CZACI ODASI www.adanaeo.org.tr Yýl:1 Sayý:1 Kasým 2005 Deðerli Meslektaþlarým; GÜNCEL 2005 Seçimli Olaðan Genel Kurul Yapýldý. Ýlgi ve katýlýmýn yüksek olduðu seviyeli bir Genel Kurul yaptýk. En

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan

Saðlýk Bakanlýðý, Personel Atama ve Nakil Yönetmeliði ni deðiþtirdi Ozlük haklarýna týrpan G(ö) reve devam Bu saldýrganlýðý durdurun! TTB 54. Büyük Kongresi yapýldý Türk Tabipleri Birliði nin 54. Büyük Kongresi 24-25 Haziran tarihlerinde yapýldý. Seçim sonucunda Etkin Demokratik Türk Tabipleri

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

hizmete göre fark alýnmasý" olarak açýklandý.

hizmete göre fark alýnmasý olarak açýklandý. td 169.qxp 08.10.2009 17:36 Page 1 C M Y K GSS birinci yýlýný tüketti Vatandaþ ve saðlýk çalýþaný da sabrýný! Saðlýkta Dönüþüm Programý kapsamýnda uygulamaya konulan Genel Saðlýk Sigortasý, da birinci

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ

Vali Baþköy Çorum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda Milletvekillerine bilgiler Çorum u konuþtular * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 12 DE. Halil Ýbrahim Çalýþ Proje tamam para yok Toplumsal mutabakata Türkiye nin ihtiyacý var Engelli öðrenciler, Almanya gezisi için destek bekliyor Zübeyde Haným Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezi tarafýndan hazýrlanan

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE

Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi * HABERÝ 7 DE Þevket Erzen e yeni görev Basýn Kartý Yönetmeliði yenilendi Bahçeli Gýda, 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi ne açýyor. Bahçeli Gýda dan þubeleþme ataðý Çorum daki 6. þubesini Eþref Hoca Caddesi nde hizmete

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

Talepler Baþbakan da!

Talepler Baþbakan da! dýþarýdan göz... 15 Þubat 2009 Sayý:160...sýnýf, kapitalist üretim iliþkileri ve kapitalizmin eþitsiz geliþme eðilimi gibi kavramlarýn olmadýðý bir anlam dünyasýnda teknoloji saðlýklý olabilir ama bu saðlýðýn

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı