Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÇALIÞMA RAPORU TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

2 Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiþtir. Eðer ayný baþarý ve zaferi gelecekte de tekrarlamak istiyorsak ayný esasa dayanalým ve ayný þekilde yürüyelim.

3 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI TARÝHSEL DÝZÝN 24 Eylül 2005 Adana Eczacý odasý olaðan genel kurulu yapýldý, 25 Eylül 2005 Adana Eczacý Odasý seçimleri yapýldý, 28 Eylül 2005 Seçim sonrasý oluþan Yönetim Kurulu mazbatasýný aldý, 29 Eylül 2005 Yönetim Kurulu ilk toplantýsýnda görev bölümü yaptý, 19 Ekim 2005 Yönetim Kurulumuz yeni dönemde atanan Temsilci ve Temsilci Yardýmcýlarý ile ilk toplantýsýný yaptý. 27 Ekim 2005 web sayfasý ve duyuru sisteminin meslektaþlarýmýza anlatýlmasý ve bilgisayarlara yüklenmesi için eczane ziyaretleri yapýldý. 01 Kasým 2005 Ek-2D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesinde deðiþiklik yapýldý. 10 Kasým 2005 Yönetim Kurulu Üyelerimiz Atamýzýn ölümünün 67.yýlýnda Atatürk Anýtýna çelenk koyup,saygý duruþunda bulundular. 15 Kasým 2005 yeni dönem Denetçi Eczacýlar ve Komisyon Üyeleri atamalarý yapýldý. 15 Kasým 2005 Yönetim Kurulumuz olaðan temsilci toplantýsýný yaptý. 25 Kasým 2005 Kamu Eczacýlarý Komisyonunun hazýrladýðý ve kamu eczacýlarýnýn özlük haklarý ile döner sermayeye iliþkin sorunlarýný içeren metin Oda Baþkanýmýz tarafýndan Batman Ýlinde Sayýn Saðlýk Bakanýna takdim edildi Aralýk 2005 TEB 35.Büyük Kongresi toplandý.yapýlan seçimlerde Ecz. Mehmet DOMAÇ TEB Merkez Heyeti Baþkaný,eski Oda Baþkanýmýz Ecz. Erdoðan ÇOLAK TEB Merkez Heyeti Genel Sekreterliði görevine getirildi. 20 Aralýk no lu B.U.T. (Tedavi Yardýmý Tebliði) yürürlüðe girdi. 30 Aralýk yýlý Bað-Kur protokolü TEB ve Bað-Kur Genel Müdürlüðü arasýnda imzalandý. 5 Ocak sayýlý Resmi Gazete'de 2005 Yýlý Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Ýlaç Listesi ve Uygulama Talimatý yayýmlandý. 6 Ocak 2006 Eczacý Odasý Yöneticileri yapýlan bir þikayetle ilgili Cumhuriyet Savcýlýðýnda ifade verdiler. 14 Þubat 2006 SSK ile imzalanacak sözleþmenin son günü. 15 Þubat 2006 Ankara da Sosyal Güvenlik Kurumlarý ile yapýlacak olan sözleþmelerde Maliye Bakanlýðý nýn istediði %3.5 tan az olmamak üzere ibaresi ile ilgili Ankara da Baþkanlar Danýþma Toplantýsý yapýldý. 1 Mart 2006 ödemeleri Muhasebe Müdürlükleri tarafýndan yapýlan kurumlarýn Emekli Sandýðý provizyon sistemi üzerinde girilmeye baþlandýðý tarih. 3 Mart 2006 Bað-Kur ile eczanelerin yapacaklarý sözleþmenin son günü. 9 Mart 2006 Rekabet Kurumu Adana Eczacý Odasýný denetledi. Haklarýnda bir meslektaþýmýzýn þikayeti sonucu görevi kötüye kullanma ve sahte resmi evrak tanzimi suçlamasý ile T.C. Adana Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nca ifadeleri alýnan Yönetim Kurulumuz, 10 Mart 2006 tarihinde aklandý. 23 Mart 2006 Ankara da TEB 2. Baþkanlar Danýþma Toplantýsý yapýldý. 1 Nisan 2006 ödemeleri Mal Müdürlükleri tarafýndan yapýlan kurumlarýn, Emekli Sandýðý provizyon sistemi üzerinde girilmeye baþlandýðý tarih. 11 Nisan 2006 Odamýzda Nisan ayý Olaðan Temsilci toplantýsý yapýldý. 12 Nisan 2006 TEB, Maliye Bakanlýðý ile sözleþme imzaladý. 01 Mayýs Mali Yýlý BUT Sýra No:8 (Tedavi Yardýmý Tebliði) yayýnlandý. 01 Mayýs 2006 Ýþçi Bayramý etkinliklerine Eczacý Odasý olarak katýldýk. 9 Mayýs 2006 TEB, SSK ile sözleþme imzaladý. 15 Mayýs ek BUT (Tedavi Yardýmý Tebliði sýra no:7) yürürlüðe girdi. 15 Mayýs 2006 Gingo Biloba preparatlarý geri ödeme listesinden çýkartýldý. 23 Mayýs 2006 Çukurova Devlet Hastanesi bahçesinde Adana Eczacý Odasý Tevzii Bürosu inþaatý baþladý. 04 Haziran 2006 Adana Eczacý Odasý yeni hizmet aracý satýn alýndý. 12 Haziran 2006 Rekabet Kurulu nun Adana Eczacý Odasý, bazý odalar ve T.E.B. ile oda yönetim kurulu hakkýndaki kararý odamýza gönderildi. 12 Haziran 2006 Maliye Sözleþmesinin, SSK 2006 Mali Yýlý Sözleþmesinin, Bað-Kur 2006 Yýlý Ek Sözleþmesinin son günü. 23 Haziran 2006 Yönetim Kurulumuz, Rekabet Kurulu nun Adana Eczacý Odasý ve Yönetim Kurulu üyelerine verilen para cezasýna karþý açýlacak dava için T.E.B. Avukatlarýna vekaletname verdi. 26 Haziran 2006 Saðlýk Bakanlýðý hastaneler tarafýndan ilgili hastalara çýkartýlacak rapor formatýný açýkladý. 01 Temmuz 2006 Ek BUT (Tedavi Yardýmý Tebliði sýra no:8) yayýmlandý. 24 Temmuz 2006 Temsilcimiz, Güzin Eczanesi sahip ve sorumlu müdürü Ecz. Güzin TÜMER eczanesinde görevi baþýnda kurþunlandý. 1 Aðustos kalem ilaç geri ödeme listesinden çýkartýldý. 3 Aðustos 2006 Saðlýk Bakanlýðý rapor formatýyla ilgili ek yazý yayýmladý. 8 Aðustos 2006 Adana Eczacý Odasý nýn komisyonlarý, kurullarý, bölge temsilcileri-temsilci yardýmcýlarý ile olaðan aylýk toplantý yapýldý. 8 Aðustos 2006 Saðlýk Bakanlýðýnýn rapor formatýyla ilgili E. Sandýðý yazýsý. 15 Aðustos 2006 TEB Merkez Heyeti ve 47 Eczacý Odasý Baþkaný Saðlýk Bakaný Sayýn Prof. Dr. Recep AKDAÐ ý ziyaret etti. Ziyarette 6197 Sayýlý yasamýz hakkýndaki görüþler paylaþýldý. 16 Aðustos 2006 Saðlýk Bakanlýðýnýn sayýlý rapor formatlarýyla ilgili ek genelgesi yayýmlandý. 23 Aðustos 2006 Saðlýk Bakanlýðý rapor formatý ile ilgili SSK sayýlý XVII-15 Ek genelgesi yayýmlandý. Reþatbey Mah. Adalet Cad. No:22 Seyhan / ADANA Tel: Fax:

4 ADANA ECZACI ODASI OLAÐAN GENEL KURUL ÇALIÞMA RAPORU Yayýna Hazýrlayan: Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ (Adana Eczacý Odasý Genel Sekreteri) Ecz. Hande BULGUR Ecz. Özlem ÝKÝDAÐ (Adana Eczacý Odasý) Reþatbey Mah. Adalet Cad. No: 22 Seyhan/ADANA Tel: Fax: YAPIM REKLAM & TANITIM ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

5 ADANA ADANA ODASI ECZACI ADANA ECZACI ODASI ÇALIÞMA RAPORU

6 TARÝH : 09/08/2006 SAYI : 06/1507 SAYIN ÜYEMÝZ; OLAÐAN GENEL KURUL ÇAÐRISI Odamýzýn yýlý Olaðan Genel Kurul toplantýsý aþaðýdaki gündem gereðince Cuma günü Saat 12:30 da Adana Eczacý Odasý Ali Aysan Konferans Salonunda, çoðunluk saðlanamadýðý takdirde çoðunluða bakýlmaksýzýn (Asýl Toplantý) Cumartesi günü saat 13:00-16:00 saatleri arasýnda Seyhan Oteli nde yapýlacaktýr. Üyelerimize saygýlarýmýzla duyurulur. GÜNDEM 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI YÖNETÝM KURULU 1. Açýlýþ 2. Genel Kurul Divan Seçimi 3. Saygý Duruþu 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okunmasý 5. Yönetim Kurulu Mali Raporu Okunmasý 6. Denetleme Kurulu Raporu Okunmasý 7. Raporlarýn Görüþülmesi 8. Raporlarýn Ayrý Ayrý Ýbrasý Bütçe Tasarýsýnýn Görüþülmesi ve Onaylanmasý 10. Dilek ve Öneriler 11. Kapanýþ Not: TBMM' de 'de kabul edilen 4078 nolu Yasa madde 1'e göre "Oda Umumi Heyetinin her nevi toplantýlarýna oda üyelerinin katýlmalarý zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksýzýn Umumi Heyet Toplantýlarýna katýlmayanlar ile seçimli toplantýlarda oy kullanmayanlar yýllýk üye aidatý kadar para cezasý ile cezalandýrýlýrlar." Katýlamayacak durumda olan üyelerimizin mazeret belgelerinin Divan Baþkanlýðý'na veya Odaya iletmeleri ve kabulü gerekmektedir ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

7 YÖNETÝM KURULU Baþkan Genel Sekreter Sayman Üyeler Ecz. Burhanettin BULUT Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU Ecz. Ersun ÖZKAN Ecz. Ömür Mürsel YALBUZDAÐ Ecz. Ahmet Han ALPMAN DENETLEME KURULU Baþkan Üyeler Ecz. Özden SEZGÝNSOY Ecz. Ömer Faruk DOÐAN Ecz. Çiçek GÜLEK HAYSÝYET DÝVANI Baþkan II. Baþkan Raportör Üyeler Ecz. Bilge ÜSTEKÝDAÐ Ecz. Mahmut SÖNMEZ Ecz. Cengiz TÜMER Ecz. Oðuzhan SÜRME Ecz. Halit Kürþat BADAKAL BÜYÜK KONGRE DELEGELERÝ Ecz. Erdoðan ÇOLAK Ecz. Burhanettin BULUT Ecz. Öner KÜÇÜKYALÇIN Ecz. Zeki ÖZGEN Ecz. Hakan TEKMAN Ecz. Erdem KIZILTEPE Ecz. Fikret Ziya ÖZKURT ÇALIÞMA RAPORU

8 ADANA MERKEZ BÖLGE TEMSÝLCÝLERÝ SEYHAN ÝLÇESÝ 1. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: SEYHAN ÝLÇESÝ 2. BÖLGE Ecz. Alperen GÜRAKAN Ecz. Meryem ERDÝNÇ Ecz. Ýlhan GÜLTEKÝN Temsilci: Ecz. Haþim SÖKÜN SEYHAN ÝLÇESÝ 3. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Hakan ÇELÝK Ecz. Emine ALICI Ecz. Gülþah YILMAZ SEYHAN ÝLÇESÝ 4. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Betül ARICIOÐLU Ecz. Hatice ÖZTÜRK Ecz.Yücel BÝRÝCÝK SEYHAN ÝLÇESÝ 5. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Emre BOZYÝÐÝT Ecz. Fatma YAHÞÝ Ecz. Hayriye ULULAR SEYHAN ÝLÇESÝ 6. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Canan KAHYA Ecz. Tuba KAYADELEN Ecz. Hakan FENNÝBÝLEK SEYHAN ÝLÇESÝ 7. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Sonay HANAÐASI Ecz. Gönül KAYA (KOCA) Ecz. Þükran ÖZEL SEYHAN ÝLÇESÝ 8. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Güzin TÜMER Ecz. Mehmet Saim ÖZSAYDI Ecz. Ýsmail Bülent AKSÖZ ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

9 SEYHAN ÝLÇESÝ 9. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Þevket KARAERASLAN Ecz. Fikret Ziya ÖZKURT Ecz. Murat AKGÜN SEYHAN ÝLÇESÝ 10. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Kübra KÖKSAL Ecz. Muharrem KESOVA SEYHAN ÝLÇESÝ 11. BÖLGE Temsilci: Ecz. Mürüvet TANRISEVER SEYHAN ÝLÇESÝ 12. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Sühendan TOKSÖZ Ecz. Sümeyya YILMAZ Ecz. Tuba DEVECÝ (ULULAR) YÜREÐÝR ÝLÇESÝ 1. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Ali ÇEVRÝM Ecz. Nuran ZAÝMOÐLU Ecz. Kemal ÝKÝDAÐ YÜREÐÝR ÝLÇESÝ 2. BÖLGE Temsilci: Yardýmcýlar: YÜREÐÝR ÝLÇESÝ 3. BÖLGE Ecz. Volkan ZAÝMOÐLU Ecz. Zeynep YILMAZ Ecz. Sabriye AÇIKGÖZ (EKÝZOÐLU) Temsilci: Yardýmcýlar: Ecz. Necla YILDIZ Ecz. Orhan ATALAY Ecz. Funda ÖZDEMÝR ÇALIÞMA RAPORU

10 OSMANÝYE ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ Temsilci: Yardýmcýlar: ÝLÇE TEMSÝLCÝLERÝ Ecz. Zeki ÖZGEN Ecz. Selin ATEÞ Ecz. Korkut YALÇIN Ecz.Ýsmail Çaðlar GÖK Ecz. Ýlknur ERTAN KADÝRLÝ Temsilci: Ecz. Halil Ýbrahim KARGIOÐLU Yardýmcýlar:Ecz. Hakan TEKMAN Ecz. Bülent BOZDOÐAN KOZAN Temsilci: Ecz. Mehmet AÇIKGÖZ Yardýmcýlar:Ecz. Mustafa Serdar GEZER Ecz. Erhan ATEÞ CEYHAN Temsilci: Ecz. Zuhal DEMÝR Yardýmcýlar: Ecz. Mehmet Tansel KORKMAZ Ecz. Hakan DENÝZ SAÝMBEYLÝ Temsilci: Ecz. Adnan Menderes GÖKÇE FEKE Temsilci: DÜZÝÇÝ Temsilci: ALADAÐ Temsilci: Ecz. Kemal Atagünü BULUT Ecz. Mehmet METLÝOÐLU Ecz. Mustafa USLU ÝMAMOÐLU Temsilci: Ecz. Hüzeyfe ERDOÐAN POZANTI Temsilci: Ecz. Refik GÜN TUFANBEYLÝ Temsilci: Ecz. Serpil ÇERÇÝOÐLU MÝSÝS Temsilci: Ecz. Haluk KIZILÞAR DOÐANKENT Temsilci: Ecz. Þerife ULUDAMAR KARAÝSALI Temsilci: Ecz. Kazým ÞEN BAHÇE Temsilci: Ecz.Tibet ÖZDAREDELÝ DENETÇÝ ECZACILAR Ecz. TÜLÝN GEDÝK Ecz. ABDULHAMÝT DÝNÇAY BAHÇECÝ Ecz. ALÝ ÇEVRÝM Ecz. MERYEM ERDÝNÇ Ecz. ERDEM KIZILTEPE Ecz. GÖNÜL KAYA Ecz. HAKAN ÇELÝK Ecz. HAYRÝYE ULULAR Ecz. MÜRÜVET TANRISEVER Ecz. NÜKET YAPICI Ecz. EMÝNE ALICI Ecz. SONAY HANAÐASI Ecz. TÜLÝN BOSTANCI Ecz. AYSEL SÖZÜTEK Ecz. MURAT AKGÜN ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

11 YÖNETÝM KURULU ÜYE LERÝNE GÖRE TEMSÝLCÝ DAÐILIMI Ecz. Burhanettin BULUT Ýl ve Ýlçe Temsilcilikleri Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ Ecz. Ahmet Han ALPMAN Ecz. Ersun ÖZKAN Seyhan Ýlçesi 4. Bölge Seyhan Ýlçesi 10. Bölge Seyhan Ýlçesi 2. Bölge Seyhan Ýlçesi 9. Bölge Seyhan Ýlçesi 11. Bölge Seyhan Ýlçesi 8. Bölge Seyhan Ýlçesi 12. Bölge Seyhan Ýlçesi 3. Bölge Seyhan Ýlçesi 6. Bölge Seyhan Ýlçesi 1. Bölge Seyhan Ýlçesi 5. Bölge Seyhan Ýlçesi 7. Bölge Yüreðir Ýlçesi 1. Bölge Yüreðir Ýlçesi 2. Bölge Yüreðir Ýlçesi 3. Bölge YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝNE GÖRE KOMÝSYON DAÐILIMI Ecz. Burhanettin BULUT Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Ecz. Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU Ecz. Ahmet Han ALPMAN Ecz. Mürsel YALBUZDAÐ Ecz. Ersun ÖZKAN Yayýn Komisyonu Mevzuat Komisyonu Sosyal Faaliyetler Komisyonu Bilim Komisyonu Tevzi Bürolarý Komisyonu Muvazaa Komisyonu Bilgisayar Komisyonu Kamu Eczacýlarý Komisyonu Depo ve Firmalar Komisyonu YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝNE GÖRE KURUM DAÐILIMI SSK BAÐ-KUR EMEKLÝ SANDIÐI KONSOLÝDE BÜTÇE YEÞÝLKART Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) Ecz. Ersun ÖZKAN Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU Ecz. Ersun ÖZKAN Ecz. Muhittin ZEYNELOÐLU Ecz. Ahmet Han ALPMAN Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) Ecz. Ahmet Han ALPMAN Ecz. Burhanettin BULUT Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Ecz. Mürsel YALBUZDAÐ ÇALIÞMA RAPORU

12 MERKEZ BÜRO ADANA ECZACI ODASI PERSONELÝ Ecz. Hande BULGUR (Genel Sekreter Yardýmcýsý) Ecz. Özlem ÝKÝDAÐ (Koordinatör) Elif ÞÝMÞEK (Muhasebe Sorumlusu) Tarýk GÖKSU (Büro Elemaný) Orhan DOÐAN (Büro Elemaný) BALCALI BÜRO Ecz. Ece GÖKDEMÝR (Sorumlu Eczacý) Erdal YETÝM (Büro Elemaný) Hamide GELENER (Büro Elemaný) Mehmet Ali ALAN (Büro Elemaný) Onur NAÝR (Büro Elemaný) FRESENÝUS DÝALÝZ MERKEZÝ Hüseyin ÞÝMÞEK (Büro Elemaný) Hasan DOÐAN (Büro Elemaný) OSMANÝYE ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ Hacer KARABEY (Büro Elemaný) Derya ÇAÐLAR (Büro Elemaný) CEYHAN ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝÐÝ Makbule ÇAMLIBEL (Büro Elemaný) DANIÞMANLAR MUHASEBE HUKUK BÝLGÝ ÝÞLEM S.M.M.M. Ali Can ÖCAL Av.Ýsmail BAÞARAN Uður KURAKURAN ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

13 Deðerli Meslektaþlarým, SUNU Mesleðimiz açýsýndan yoðun ve bir o kadar da önemli bir mali yýlý daha geride býraktýk. Böylesi olaðanüstü bir dönemde bizlerde var gücümüzle görevimizi yerine getirmeye çalýþtýk. Sizlerle daha hýzlý iletiþim kurmak için web sayfamýzý yeniledik. Sürekli hale gelen önemli ve acil haberleri buradan size ulaþtýrmaya çalýþtýk. Web sayfamýzý çok önemsedik; çünkü þu anda Internet ten daha hýzlý bilgi aktarabilecek baþka bir kaynak yok. Ocak ayýnda sayfamýzýn günlük kullanýmý 500 sayýsýnda kalýr iken Temmuz ayýnda bu sayý 2000 e ulaþtý. Beklediðimizden daha fazla ilgi bulmasý açýkçasý bizleri sevindirdi. Bir baþka sizlere ulaþma yöntemimizde e-haber bülteni oldu. Her ay tüm duyurularý bir araya getirip sizlere bülten ile ulaþtýrdýk. Bu yýl bir baþka yenilik ise temsilcilik sisteminde oldu. Temsilcilik sayýsýný azaltarak 30 eczaneye bir temsilci ve iki yardýmcý atadýk. Yönetim Kurulundan bir arkadaþýmýz, iki veya üç temsilcilik bölgesi ile koordineli çalýþma imkaný buldu. Burada amacýmýz; her bölgenin kendine has sorununu bir yöneticinin de eþliðinde o bölgede çözümlemek ve meslektaþlarýmýzý daha çok bir araya getirmek oldu. Rutin çalýþmalarýn dýþýnda Yönetim Kurulumuz bir meslektaþýmýzýn þikayeti üzerine savcýlýkta ifade verdi. Ayrýca diðer dikkat çeken konu da; Rekabet Kurulu tarafýndan odamýz denetlendi. Para cezasý ile sonuçlanan Rekabet Kurumu denetlemesinde sizlere daha önce aktardýðýmýz ilginç geliþmeler de yaþandý. 14 Mayýsta konuþmacý olarak Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Doç. Dr. Abdullatif ÞENER odamýzýn konuðu oldu. 14 Mayýs Etkinlikleriyle ilgili program detaylarýný faaliyet raporunda sunduk. Son üç yýldýr yaþanan deðiþim ve dönüþümler artýk somut hale gelmeye baþladý. Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) meclisten geçti, etkilerini 2007 den itibaren daha yakýndan hissedeceðiz. GSS ile birlikte yasal olarak Emekli Sandýðý, SSK, Bað- Kur gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarýmýz artýk yok itibari ile de tek provizyon sistemi ile reçetelerin karþýlanmasý hedefleniyor. Resmi olarak ismi kalmamýþ Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn tüm direnmelerine karþýn bu yýl Tek Tip Reçete Yazým Kurallarý (B.U.T. - Tedavi Yardýmý Tebliði) hayata geçti. Tek ilaç yazým kuralý olmasýna raðmen yine her kurum kendi kuralýný uyguladý. Bugün eczanede reçete hazýrlarken yaþadýðýmýz en önemli sýkýntý BUT daki belirsizliklerdir. Sosyal Güvenlik Kurumu; yön gösteren, kolaylaþtýran olmasý gerekirken, aksine sistem eczacýnýn bir yýl önce karþýladýðý reçetede kesinti yapmak sureti ile iþlemektedir. Kamu reçetelerinde eczaneler tarafýndan karþýlanan sayý geçen yýl % 50 ye yakýn arttý. Bu yýl da 150 milyon reçete olmasý bekleniyor. 150 milyon reçetenin pratikte ve bugünkü kontrol edilen þekli ile yetiþtirilmesi mümkün deðildir. Bugünkü gibi 15 ay geriden reçete kontrolünün hukuki bakýmdan ve AB Müktesebatý açýsýndan ÇALIÞMA RAPORU

14 kabul edilmesi mümkün deðildir. Tek taraflý ve eczacýya haksýzlýk yapan böyle bir geri ödeme þekli ve böyle bir kontrol sistemi doðru olmadýðý gibi hukuki de deðildir. Eczaneler ile Sosyal Güvenlik Kurumlarý arasýnda hak ve menfaatler zýt deðil aksine birbirine baðlýdýr. Çözüm bu mantýk ile bulunmalýdýr. Reçete kontrolü üzerine bir proje olan e-reçete sistemi bir çok soruna çözüm olacak gibi görünmektedir. e-reçete ile karþýlanan reçeteye ilaç kupürü yapýþtýrýlmayacak, provizyon sistemi baðlayýcý hale gelecek ve hasta imzasý esas kabul edilecektir. Saðlýkta dönüþüm 2007 de Aile Hekimliði ile karþýmýza çýkacak. Ýlaç fiyatlarýndaki hareketlilikler, kamu kurum ýskonto tartýþmalarý gündemini koruyacaktýr. Ancak bizleri gelecekte en çok etkileyecek iki konu; kurum birleþmesi sonucu yapacaðýmýz tek tip sözleþme ve 6197 sayýlý yasamýzýn yeni þekli. Her iki konu da yakýn zamanda sonuçlanacak sayýlý yasamýzla ilgili Saðlýk Bakaný ndan isteklerimizi karþýlayacaðýna dair söz aldýk; bunun takipçisi olacaðýz. Adana Eczacý Odasý (adeo) 50. Yýlýnda. Bu yýl, Türk Eczacýlarý Birliði nin ve birliðe baðlý ilk odalarýn kuruluþunun 50. yýlý. Odamýz da ilk kurulan eczacý odalarýndan biri, yani yarým asýr yaþýnda. Adana Eczacý Odasý 50 yýl boyunca gururla Türk eczacýlýðýna yön vermiþ ve bir çok çalýþmasýyla örnek olmuþtur. Her zaman Adana Eczacý Odasýnýn üyesi olmak bana gurur vermiþtir. Sizlerinde ayný gururu taþýdýðýnýzý biliyorum. Tarihimizi, Adana eczacýlýðýnýn 50 yýlýný kitap haline getiriyoruz. Adana Eczacý Odasýnýn bu güne kadarki yönetimleri samimiyetle mesleðimize katký koymaya çalýþtýlar. Bugün odamýzý farklý kýlan, dün bu mesleðe katký verenlerin emeðinin sonucu ortaya çýkan deðerdir. Bir çoðu rahmetli olmuþ eski yöneticilerimize ne kadar teþekkür etsek azdýr. 50.yýlýný geride býraktýðýmýz bu günlerde meslek örgütümüze destek vermek ve görev almak hepimizin sorumluluðu olmalý. Bizler bu güne kadar; ülke sevgisinin yanýnda mesleði merkeze alan anlayýþýn temsilcileri olarak, deðerlerimizin ýþýðýnda; kadrolarýmýzla, geçmiþten gelen bilgi ve birikimlerimizle, sizlere olan inancýmýzla tüm üyelerimizi kucaklayan, çaðdaþ, paylaþýmcý bir yaklaþýmla hizmet vermeye çalýþtýk. Adana Eczacý Odasý bu anlayýþýn temsilcileri ile yarýn da ayný þekilde yönetilecektir. Bu anlamda döneminde çalýþmalarýmýza destek veren tüm meslektaþlarýma Yönetim Kurulu ve sizler adýna çok teþekkür ediyorum. Adana Eczacý Odasý ile eczacý birlik örgütlenmesinin 50. yýlýnda daha güzel eczacýlýk dileðiyle hepinize saygýlar sunuyorum. Ecz. Burhanettin BULUT Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

15 YÖNETÝM KURULU ÇALIÞMALARI Ýnsan yaþamýnda iki elin parmaklarýný geçmeyecek sayýda kýrýlma noktalarý, yol kavþaklarý vardýr. Üniversite sýnavlarýný kazanma, askerlik, evlilik, bebek sahibi olma...vs. Bu kýrýlma noktalarý insanýn doðum-ölüm çizgisinde belirli aralýklar ile yaþanan önemli anlar, niteliksel deðiþikliklerdir. Cumhuriyet dönemi ilaç ve eczacýlýk tarihi incelendiðinde; o günün þartlarýna uygun sýnýrlý sayýda kanun ile bu kanunlara baðlý yönetmelik ve genelgeler yayýmlanmýþtýr yýllarý arasý mesleðimizi etkileyecek yasal deðiþiklikler yok denecek kadar azdý yýllarý arasý hýzlanan deðiþiklikler yýllarý arasýnda doruða ulaþtý. Özellikle 2004 yýlýndan itibaren dünyanýn yaþadýðý tarihsel konjonktüre uygun olarak ülkemizde yasa, yönetmelik ve genelgeler daha fazla ve daha hýzlý deðiþir oldu. Tüm bunlar; dünya da yaþanan deðiþikliklerin, anlayýþ farklýlýklarýnýn mesleðimize yansýyan hukuki iz düþümleri. Bizler, hepimizi derinden sarsan bu deðiþikliklerin 3 yýl daha devam edeceðini düþünüyoruz. Mesleðimizdeki büyük deðiþim: eczanenin fiziksel yapýsý, eczacýlýk hizmet sunumu, ilacýn üretiminden tüketimine kadar ki tüm aþamalarýný da(ýlacýn Üretimi, Ar-Ge, Pazarlama ve Hastaya Sunum Þartlarý) kapsayacak. Bu ciddi sarsýntýlarýn ardýndan taþlar yerine oturacak. Bu anlamda; biz yöneticiler aramýza yeni katýlan meslektaþlarýmýzýn, mesleðimizdeki hýzlý deðiþimleri anlama, algýlama, yorumlama ve uygulama konusundaki sýkýntýlarýný hissedebiliyoruz ÇALIÞMA RAPORU 13

16 YÖNETÝM KURULU ÇALIÞMALARI 24 Eylül 2005 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul ve 25 Eylül 2005 tarihinde yapýlan seçimlerin ardýndan oluþan Yönetim Kurulumuz, ilk toplantýsýný 29 Eylül 2005 tarihinde yaptý. Yapýlan görev daðýlýmý sonucu; baþkanlýða Ecz. Burhanettin BULUT, genel sekreterliðe Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ, saymanlýða Ecz. Alev ERSAN (TÜRKER) seçildi. Genel Kurul sonrasýnda geçen bir yýllýk dönem içersinde, Yönetim Kurulumuz, her hafta Salý günü olmak üzere 49 olaðan, 1 olaðanüstü toplantý yaptý. Her Yönetim Kurulu Toplantýsýna en az bir Denetleme Kurulu Üyesi ile iki Yönetim Kurulu Yedek Üyesi katýldý. Yönetim Kurulu toplantýlarý belirli bir gündem dahilinde yapýldý. Gündem de ele alýnan konularda, Yönetim Kurulunun verdiði kararlar doðrultusunda çalýþmalar yapýldý. Her Yönetim Kurulu Toplantýsý öncesinde bir önceki hafta yapýlan Yönetim Kurulu Toplantýsýnda alýnan kararlar ile yapýlan çalýþmalar deðerlendirilmiþ, daha sonra olaðan gündemli toplantýya geçilmiþtir. Geçen bir yýllýk Yönetim Kurulu çalýþmalarýnýn aðýrlýðýný dokuz kez deðiþikliðe uðrayan Tedavi Yardýmý Tebliði (BUT) nin yorumlanmasý, Sosyal Güvenlik Kurumlarý ile BUT un tartýþýlmasý aldý. Sosyal Güvenlik Kurumlarý ile yapýlan görüþme sonuçlarý, Odamýz Resmi Web Sitesi aracýlýðýyla meslektaþlarýmýz ile paylaþýldý. Dünyayý, Türkiye yi ve Hükümetin saðlýk politikalarýný yakýndan izleyen Yönetim Kurulumuz; Eczacýlýk kamuoyunu yakýndan ilgilendiren deðiþikliklerden meslektaþlarýmýzýn bir an önce haberdar olmasý ve daha kaliteli eczacýlýk hizmetinin verilmesini saðlamak amacý ile yeni bir çalýþma þekli geliþtirdi. Bunlar; a) Bölge Temsilcilik Sistemi: Bölge Temsilcilik Sistemi; yeniden gözden geçirilerek, 30 eczacý meslektaþýmýza bir temsilci, iki temsilci yardýmcý olmak üzere yeniden yapýlandýrýldý. Her iki ve/veya üç Temsilcilik Bölgesi bir Yönetim Kurulu Üyesine baðlandý. Böylece, Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluk bölgelerinde oluþabilecek problemlerde daha çabuk çözümler üretilebilmesi ve aktif rol oynamasý amaçlandý. Her ayýn ikinci Salý günü, Yönetim Kurulu ile Temsilci ve Temsilci Yardýmcýlarýnýn katýlacaðý birer toplantý takvime baðlanarak, uygulamaya alýndý. Bu periyodik toplantýlarda Temsilcilerimiz olaylar, uygulamalar ve deðiþiklikler hakkýnda bilgilendirildi. Her Yönetim Kurulu Üyesinin, sorumlu bulunduðu Temsilcilik Bölgesi ile ayda bir toplantý yapmasý planlandý. Ayrýca;Temsilci ve Temsilci Yardýmcýlarýnýn, her ay kendi bölgelerinde bir toplantý düzenleyerek; bölgesel sorunlarýn tartýþýlmasý, sorunlara anýnda müdahale edilmesi, bölge eczacýlarýnýn temsilciler tarafýndan bilgilendirilmesi ve yapýlan çalýþmalarýn Yönetim Kuruluna bir rapor halinde sunulmasý þeklinde planlama yapýlmasýna raðmen, bu konuda da aksaklýklarýn olduðu gözlemlendi. Önümüzdeki dönem toplantý takvimine daha sadýk kalýnmasý konusunda çalýþmalar devam etmektedir. Sosyal Güvenlik kurumlarýyla yapýlacak görüþmelerde; iþlemlerin hýzlanmasý, sorunlarýn biran önce gürüþülüp karara baðlanmasý için her Yönetim Kurulu üyesi ayrý bir kurum ile görevlendirildi. b) Web Sayfasý (www.adanaeo.org.tr): Meslektaþlarýmýzýn, geliþen olaylardan, yayýmlanan genelgelerden bir an önce haberdar olmalarýný saðlamak amacý ile Adana Eczacý Odasý web sayfasý aktif hale getirildi ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

17 Aktif kullanýma sunduðumuz web sayfamýzda, üyelerimizin eczanelerinde bulunan bilgisayarlarýna odamýz duyurularýnýn otomatik olarak alýnmasýný saðlayan bir duyuru programý da eklendi. Yönetim Kurulu Üyeleri; Bilgisayar Komisyonu Üyeleri ile birlikte bölgemizdeki eczaneleri ziyaret ederek, eczanelerdeki bilgisayarlara odamýz duyuru sistemini kurarak, aktif hale getirdiler. d) Odamýz web sayfasýnda yayýnlanan duyurularýn, geliþen olaylarýn ve Yönetim Kurulunun bir aylýk çalýþmalarýnýn özetinin yer aldýðý her ay düzenli olarak meslektaþlarýmýza ulaþtýrýldý. Aslýnda bu güne kadar yayýmlanan on iki adet, Yönetim Kurulumuzun bir yýllýk faaliyetlerinin özetini oluþturmaktadýr. Web sitemizde bir yýllýk dönem içinde 451 adet duyuru çýkarýlmýþ olup, dökümü aþaðýdaki gibidir: 11 adet Baþkandan mesaj 36 adet SSK duyurusu, 15 adet BAÐ-KUR duyurusu, 4 adet EMEKLÝ SANDIÐI duyurusu, 183 adet TEB duyurusu, 9 adet ÝLAÇ GERÝ ÇEKME duyurusu, 193 adet ODADAN HABERLER f) Kayýp Kýrmýzý, Yeþil, Mor, Turuncu Reçete Arama Motoru: (Kayýp Ýhbarý) c) Cep Telefonlarýna Mesaj (SMS): Olaðanüstü geliþmelerin olduðu dönemler ile çok ivedi olan durumlarda, meslektaþlarýmýz cep telefonlarýna gönderilen mesajlar ile bilgilendirildi. Yeni Bütçe Uygulama Talimatý (Tedavi Yardýmý Tebliði) yayýmlandýðýnda, Sosyal Güvenlik Kurumlarý ile (SSK, Bað-Kur, Emekli Sandýðý... vs.) sözleþme veya ek sözleþme yapýlmasý gereken son gün, 14 Mayýs etkinliklerinde, MÝEP lerde ve önemli haberlerlerinde cep telefonu mesajlarý kullanýldý. Adana Eczacý Odasý web sitesi adresinde kayýp veya çalýntý kýrmýzý, yeþil, mor ve turuncu reçeteler ile kayýp doktor kaþelerini bulmak için bir arama motoru meslektaþlarýmýzýn hizmetine sunuldu. Bu arama motorunu meslektaþlarýmýz þüpheye düþtükleri reçetelerde rahatlýkla kullanabilecekler ÇALIÞMA RAPORU 15

18 1- TEDAVÝ YARDIMI TEBLÝÐÝ (BÜTÇE UYGULAMA TALÝMATI - BUT) DEVLET MEMURLARININ TEDAVÝ YARDIMI VE CENAZE GÝDERLERÝ YÖNETMELÝÐÝ Bakanlar Kurulu Kararýnýn Tarihi: , No: 7/6913 Dayandýðý Kanunun Tarihi: , No: 657 Yayýmlandýðý R.Gazetenin Tarihi: , No:14622 Yayýmlandýðý Düsturun Tertibi: 5, Cildi: 12, S I. BÖLÜM Konu ve kapsam Konu: Madde 1-14/7/1965 tarihli 657 sayýlý "Devlet Memurlarý Kanunu"nun 23/5/1972 tarihli 1589 sayýlý Yetki Kanununa dayanýlarak çýkarýlan 30/5/1973 tarihli 5 sayýlý "Kanun Hükmünde Kararname" ile deðiþik 209 uncu maddesinde öngörülen tedavi yardýmý ve yol giderleri ile 657 sayýlý Kanunun 1589 sayýlý Yetki Kanununa dayanýlarak çýkarýlan 23/12/1972 tarihli 2 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile deðiþik 210 uncu maddesinde öngörülen cenaze giderleri ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanýr. Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan BUT (Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliði), yukarýdaki orijinal metinden de anlaþýlacaðý üzere ilk kez 1973 yýlýnda yayýmlanmýþtýr. Bütçe Uygulama Talimatý (BUT) 657 Sayýlý Kanun kapsamýndaki devlet memurlarýnýn maaþ, zam, tazminat, ödenek, sosyal haklar,yolluk, tedavi ve cenaze giderlerinin harcama þeklini tanýmlayan bir çerçevedir. Bir mali yýl içerisinde bütçenin nasýl harcanacaðýný gösterir. Bunun içerisinde deðiþik kurum ve kuruluþlara yapýlan hazine yardýmlarý da vardýr. Bütçe Uygulama Talimatý içerisinde saðlýk, ve sosyal güvenlik giderleri de bulunur. Eczacý olarak bizleri doðrudan etkileyen ve ilgilendiren Tedavi Yardýmýna iliþkin Teblið BUT un bir parçasýný oluþturur. BUT (Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Uygulama Tebliði) hükümetlerin saðlýða bakýþýný ve ülke saðlýðý konusundaki politikalarýný yansýtan yazýlý kurallardýr. Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið in yýlda bir kez ve yýlýn ilk aylarýnda yayýmlanmasý beklenirken, uygulamanýn hiç anýlan gibi olmadýðýný aþaðýdaki örneklerde görebiliriz yýlýnda BUT 9 kez yayýmlanmýþ, BUT içinde Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið 1 tanedir yýlýnda BUT 11 kez yayýmlanmýþ, BUT içinde Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið 1 tanedir yýlýnda BUT 18 kez yayýmlanmýþ, ve Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið 10 tanedir yýlýnýn ilk dokuz aylýk döneminde BUT 9 kez yayýmlanmýþ, ve Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið þu ana kadar 3 tanedir. Yukarýdaki tarihsel dizin, hükümetlerin saðlýða bakýþ açýsýný çarpýcý bir þekilde ortaya koymaktadýr. Bu durum tarihte ilginç bir not olarak yerini alacaktýr. Bu gün eczacýlýk kamuoyunun içinde bulunduðu kaotik durum; ilki 1973 yýlýnda yayýmlanan Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Teblið in 2006 yýlýna gelene kadar ki serüveninin özetidir Sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdi Sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu, tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Ülkemizde Sosyal Güvenlik alanýnda devrim niteliði taþýyan bu iki yasa ile yýllardýr alýþageldiðimiz SSK, Bað-Kur, Emekli Sandýðý, Yeþil Kart ve Konsolide Bütçeye baðlý diðer Sosyal Güvenlik Kurumlarý tarih oluyor. Ancak altyapý çalýþmalarýnýn hazýrlanmasý ve entegrasyonun saðlanmasý sürecinde devredilen anýlan Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn tüzel kiþilikleri devam ediyor ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

19 Son bir yýl içerisinde yayýmlanan Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Bütçe Uygulama Talimatý ve bu talimata açýklýk getiren onlarca ek teblið olmasýna raðmen; tüzel kiþilikleri halen devam eden Sosyal Güvenlik Kurumlarý ( Emekli Sandýðý, Bað-Kur, SSK,...) yetkililerinin BUT ný farklý yorumlamalarýndan kaynaklanan problemlerin çözümü, Yönetim Kurulu çalýþmalarýnýn aðýrlýðýný oluþturmuþtur. Yayýmlanan her tedavi yardýma tebliði nin ardýndan Yönetim Kurulumuz Mevzuat Komisyonuyla birlikte toplanýp; tebliði yorumladý. Açýklýða kavuþmasý gereken konular TEB ne yazýlý olarak iletildi. Bölgemizde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn yetkilileri ile ayrý ayrý toplantýlar düzenlendi. Tedavi Yardýmý Tebliði tartýþýldý. Toplantý sonunda mutabakata varýlan ortak konular Adana Eczacý Odasý web sayfasý aracýlýðý ile meslektaþlarýmýza duyuruldu. Çeliþkili konular bir üst yazýyla Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn Genel Müdürlüklerine iletildi. Son yýllarda yayýmlanan; özellikle 2005 ve 2006 yýlý Tedavi Yardýmý Tebliðleri(BUT), hasta odaklý olmaktan çok bütçe odaklýdýr. Temel amacý; hastayý tedavi etmekten çok, öngörülen bütçe hedeflerinin tutmasýdýr. Bilindiði üzere, Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn Provizyon Sistemleri; Tedavi Yardýmý Tebliði ne (BUT) paralellik gösterememektedir. Çünkü yýlda bir kez yayýmlanacaðý düþünülerek hazýrlanan otomasyon programlarý, tebliðin oldukça sýk deðiþimine ayak uyduramamaktadýr. Bu durum, yüzlerce sorun ile uðraþan eczacý için ayrý bir çýkmazdýr. Negatif listeden pozitif listeye geçildi. Negatif listede Sosyal Güvenlik Kurumlarý hangi ilacý ödemeyeceklerini belirtilir idi. Son BUT ile çok hareketli hale gelen (EK-2 D) pozitif listeyle hangi ilacýn hangi þartlarda ödeneceði belirlendi. Bu BUT ile tüm Sosyal Güvenlik Kurumlarý ayný geri ödeme ilaç listesine geçtiler. (SSK, Bað-Kur, Konsolide bütçe ortak ilaç listesi) Reçetede teþhis ve endikasyona baðlý geri ödeme sistemine geçildi. Reçetede yazýlan ilacýn konulan teþhisi ile uyumlu olmasý gerekiyor. Saðlýk Bakanlýðý nýn 2004 yýlýnda eþdeðer ilaç tanýmýný deðiþtirdi. Böylece Bütçe Uygulama Talimatý, Ek-2 D Ýlaç listesi ve Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn eþdeðer listesi deðiþti. Bu deðiþiklik ile ilaçta farmöstik eþdeðerden terapötik eþdeðer uygulamasýna geçildi. Bu yeni taným, her zaman olduðu gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn Provizyon Sistemlerine farklý yansýtýldýðýndan yeni bir karmaþaya sebep oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Yasasýnýn yürürlüðe girmesi sonucu; tarihinden itibaren tek tip Tedavi Yardýmý Tebliði (BUT), tek Sosyal Güvenlik Kurumu, tek Sözleþme, tek Provizyon Sistemine geçilecektir. Bu konuya iliþkin alt yapý hazýrlýklarý hýzla devam etmekte. Saðlýk hizmetlerinde saðlýk karneleri yerine elektronik kart sistemine geçilecek ve tüm iþlemler TC Kimlik Numarasý üzerinden yapýlacaktýr. Bu son çalýþmalarýn önümüzdeki dönemde meslektaþlarýmýzýn üzerindeki yükü hissedilir derecede hafifleteceðini düþünüyoruz. 20 Aralýk 2005 tarihinde yürürlüðe giren BUT u (18 Sýra Nolu Tedavi Yardýmý Tebliði) daha önce yayýmlanan BUT lardan ayýran önemli özellikler taþýmaktadýr: ÇALIÞMA RAPORU 17

20 2) SOSYAL GÜVENLÝK KURUMLARI a) EMEKLÝ SANDIÐI: Emekli Sandýðý; Eczacý Odasý açýsýndan sorunlarýn en az olduðu, kolay iletiþim kurulabilen, iliþkilerin saðlýklý yürüdüðü bir Sosyal Güvenlik Kurumu. Geçtiðimiz bir yýl boyunca karþýlýklý olaðan nezaket ziyaretleri yapýldý. Bu ziyaretlerde; dönem dönem aksayan eczane ödemeleri, BIM kaydý olmamasý nedeniyle gerçekleþen reçete iadeleri, Emekli Sandýðý mensubu birkaç psikiyatri hastasýndan kaynaklanan problemlerin çözüm yollarý arandý. Adana Eczacý Odasý ile Emekli Sandýðý Bölge Müdürlüðü yetkililerinin çalýþmalarý sonucu; yýllarýnda yayýmlanan ve sýk sýk deðiþikliðe uðrayan Bütçe Uygulama Talimatlarýndan (Tedavi Yardýmý Tebliði) kaynaklanan sorunlarýn eczanelerimizde en az sancý ile hayata geçmesi saðlandý. Son dönemlerde ilaca yapýlan zamlar ve versiyon yenileme çalýþmalarý nedeni ile Emekli Sandýðý provizyon sisteminde ciddi sýkýntýlar yaþandý. b) SSK: SSK tarihinde 506 Sayýlý Yasa ile kuruldu. SSK Hastaneleri sadece SSK mensubu hastalara hizmet vermek üzere faaliyete geçirilmiþtir. SSK kendi bünyesindeki saðlýk hizmetlerini uzun yýllar verdikten sonra; AKP Hükümetinin 2004 yýlýnda aldýðý devrim niteliðindeki radikal bir kararla, SSK hastaneleri Saðlýk Bakanlýðýna devir edildi. 10 Þubat 2005 tarihinden itibaren ise, SSK mensubu hastalar serbest eczanelerden hizmet alýr hale geldiler. Sosyal Güvenlik Kurumu Yasasý ile SSK, Bað- Kur, Emekli Sandýðý ve diðer Sosyal Güvenlik Kurumlarý nýn tüzel kiþilikleri Sosyal Güvenlik Kurumu na devir edildi. Devir iþlemlerinin tam olarak gerçekleþtirilebilmesi için, 3 yýllýk bir süre ön görüldü. Tek Sosyal Güvenlik Kurumu, Tek Bütçe Uygulama Talimatý ve tek provizyon sistemi temel hedef. Ancak yaþanýlan süreçte geçiþ dönemini içinde bulunmaktayýz. Dolayýsýyla her BUT(Tedavi Yardýmý Tebliði) yayýmlandýðýnda, Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn BUT ile ilgili yorumlarý faklýlýk arz etmekte. Her yayýmlanan BUT un ardýndan Yönetim Kurulumuz; SSK, Bað- Kur ve Emekli Sandýðý yetkilileri ile ayrý ayrý toplantýlar yaparak, BUT ný yorumluyoruz. Emekli Sandýðý ve Bað-Kur yetkilileri ile yapýlan toplantýlar sonucunda belirli bir noktaya gelinerek, toplantý sonuçlarýný odamýzýn web sayfasý aracýlýðýyla meslektaþlarýmýza duyuruyoruz. Ancak SSK yetkileri ile yapýlan görüþmelerin, tartýþmalarýn uzun sürmesine raðmen, ortak bir sonuca varýlmasý pek mümkün olamamaktadýr. Uzlaþma saðlanan konular, meslektaþlarýmýza web sayfamýz aracýlýðýyla duyurulmakta, muðlak konularda görüþmelerin devamý saðlanmaktadýr. Aslýnda sorunun temeli, saðlýkla ilgili bir konuda Saðlýk Bakanlýðý genelgesinin veya BUT nýn yayýmlanmasýnýn ardýndan SSK Yönetim Kurulu nun bir süre sonra toplanýp, Saðlýk Bakanlýðý Genelgesi ni kabul ettiðini bir genelge ile duyurmasýndan kaynaklanmaktadýr. Þu anda, Saðlýk Bakanlýðý nca tarihinde ÇALIÞMA RAPORU / TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri gelmiþtir.

Detaylı

BACANAK 2011 24-25 EYLÜL

BACANAK 2011 24-25 EYLÜL 14 EYLÜL 2011 Oda başkanımız Ecz. Ahmet Han ALPMAN Edak Ecza Koop ı Ecz. Emre BACANAK ve Yönetim Kurulu leri ile birlikte yemekli toplantı yaptı. 24-25 EYLÜL 2011 24 Eylül Cumartesi günü Adana Seyhan Oteli

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatlarý, yorulsanýz dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. 1937 24.09.2005

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti.

3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti. 3 NİSAN 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Adana İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Ahmet ÖZER i ziyaret etti. 3 NİSAN 2013 Yönetim Kurulumuz, Kozan Temsilcilik Binasında Kozanlı meslektaşlarımızla toplantı

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

GÜNCEL Adana Eczacý Odasý Deðerli meslektaþlarým, 35. Olaðan Büyük Kongre 15-18 Aralýk tarihlerinde Ankara da yapýlacak. Her kongre aslýnda yani bir tarihin yani bir dönemin baþlangýcýdýr. 35. büyük konrede

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

04 EKİM 2011 Güney Ecza Koop Yöneticileri Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

04 EKİM 2011 Güney Ecza Koop Yöneticileri Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. Genel Kurul Divan Başkanlığı tarafından Seçim Kurulu ndan mazbatalar alınıp, en yaşlı üye sıfatıyla üye olan Ecz. Sühendan TÖKSÖZ e teslim edilmiştir. Ecz. Sühendan TOKSÖZ Başkanlığında yapılan Yönetim

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİĞİN 25.YIL BULUŞMASI GECESİ

KOOPERATİFÇİLİĞİN 25.YIL BULUŞMASI GECESİ 08 ARALIK 2012 Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE, 11 Bölge Eczacı Odası Başkan ve Yöneticilerinin (8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası,14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012 1 HAZİRAN 2012 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Yönetim Kurulumuz ve Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz. Ömer Faruk DOĞAN Valilikte Eczanelerin çalışma gün ve saatleri ile ilgili olarak Sağlıktan Sorumlu Sayın

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TEB. 4. Bölge Adana Eczacý Odasý yayýn organýdýr. Üç ayda bir yayýnlanan bu dergi eczacýlara ücretsiz olarak daðýtýlýr. 4 Sunuþ Ecz. Oðuzhan SÜRME ÝÇÝNDEKÝLER YIL: 12 Eylül 2005 Yeni Bir Döneme Girerken

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

3 OCAK 2013 10 OCAK 2013 14 OCAK 2013 15 OCAK 2013 16 OCAK 2013

3 OCAK 2013 10 OCAK 2013 14 OCAK 2013 15 OCAK 2013 16 OCAK 2013 3 OCAK 2013 Yönetim Kurulumuz Komisyon Başkanlarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda önümüzdeki aylarda yapılacak etkinlik ve eğitimlerle ilgili komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

GÜNCEL BU KADARI DA FAZLA Eczacý Tepkisi www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Ve rekabet kurumu buyurdu. " sözleþmelerde sabit oranda indirim belirlenmesi, eczaneler arasýnda olasý bir rekabeti engellediði

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

YIL:13 Mart 2006 4 Sunuþ Ecz. Oðuzhan SÜRME Eczacýlýk Nereye? Ecz. Burhanettin BULUT 5 Yayýn Kurulu Baþkan Ecz. Oðuzhan SÜRME Baþkan Yardýmcýsý Ecz. Orhan ATALAY Raportör Ecz. Ece GÖKDEMÝR Üyeler Ecz.

Detaylı

03 EYLÜL EYLÜL 2012

03 EYLÜL EYLÜL 2012 03 EYLÜL 2012 Odamız Ecz. Ali Aysan Konferans Salonunda 6. Genişletilmiş Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda; Eczane Açma - Kapama Gün ve Saatleri ile Nöbetçi Eczane Sayılarının belirlenmesi, Kasım 2011

Detaylı

06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı.

06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı. 06 NİSAN 2011 Yönetim Kurulumuz; Bölgemizde bulunan dağıtım kanalı/kooperatif şube yetkilileri ile fiyat farkı faturaları hakkında görüşme yaptı. 07 NİSAN 2011 Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun Özkan ve Yönetim

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı.

Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ Radyo Başkent e muayene ücretleri ile ilgili canlı yayına bağlandı. 2 EKİM 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, 2010 yılında sahte Glıvec raporu karşılayan meslektaşlarımıza SGK Protokolün 6.3 maddesi gereği reçete tutarının 5 katı tutarında cezai işlem uygulanması ile

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Saðlýk ve ilaç alaný, tarihinde görülmemiþ müdahalelere konu oluyor. Saðlýkta devrim denilen uygulamalarýn makyajý dökülünce saðlýk ihtilal

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan 2009 YILI SEÇÝMLÝ OLAÐAN GENEL KURUL AÇILIÞ KONUÞMASI Yýl:4 Sayý:49 Eylül 2009 ADANA ECZACI ODASI 2008-2009 YILI SEÇÝMLÝ OLAÐAN

Detaylı

13

13 1.SINIF GERÝ ÇEKME KARUM 75 MG TB,AXÝD 300 MG TB BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐI NA T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü nün Birliðimize gönderdiði 03.07.2006 tarih 034049

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Yýl:4 Sayý:52 Aralýk 2009 4 ARALIK TA HEP BERABER KAPATTIK! ÞÝMDÝ NE OLACAK! Hükümetin meslek birliðimize yönelik tehditleri devam

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:7 Mart 2006 GÜNCEL REKABET KURUMU ODAMIZI DENETLEDÝ Aslýnda ikinci kez denetlendik. Ýlk rekabet kurumu ile tanýþmamýz 2001 yýlýnda oldu. Bir meslektaþýmýz,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Adana CZACI ODASI www.adanaeo.org.tr Yýl:1 Sayý:1 Kasým 2005 Deðerli Meslektaþlarým; GÜNCEL 2005 Seçimli Olaðan Genel Kurul Yapýldý. Ýlgi ve katýlýmýn yüksek olduðu seviyeli bir Genel Kurul yaptýk. En

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ilçesinde bulunan Temsilcilerimizle toplantı yaptılar. Toplantıda; Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık

ilçesinde bulunan Temsilcilerimizle toplantı yaptılar. Toplantıda; Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık 5 AĞUSTOS 2010 Genel Sekreterimiz Ecz. Ersun ÖZKAN ve Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Hakan ÇELİK; Ceyhan ilçesinde bulunan Temsilcilerimizle toplantı yaptılar. Toplantıda; Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2 ARALIK 2010 9 ARALIK 2010 13 ARALIK 2010 14 ARALIK 2010

2 ARALIK 2010 9 ARALIK 2010 13 ARALIK 2010 14 ARALIK 2010 2 ARALIK 2010 Dermokozmetik ve İlaç Dışı Eczane Ürünleri Komisyonumuz 22-23 Ocak 2011 tarihinde Güneyde Eczacılık Buluşması adlı ilaç dışı eczane ürünleri etkinliği ve meslektaşlarımıza yönelik yapılacak

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

Odamız Eğitim Komisyonu ve Pfizer İlaç Firması ile birlikte düzenlenen AÇIK ECZANE konulu eğitim toplantısı Adana Sheraton Otelde gerçekleşti.

Odamız Eğitim Komisyonu ve Pfizer İlaç Firması ile birlikte düzenlenen AÇIK ECZANE konulu eğitim toplantısı Adana Sheraton Otelde gerçekleşti. 02 MART 2017 Odamız Eğitim Komisyonu ve Pfizer İlaç Firması ile birlikte düzenlenen AÇIK ECZANE konulu eğitim toplantısı Adana Sheraton Otelde gerçekleşti. 4 MART 2017 Odamız üyelerinden Ecz. Raziye KÖKSAL

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

24 MAYIS 2015 DEMOKRATİK SOL PARTİ Adana Milletvekili adayları yaklaşan genel seçimler öncesi Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti. 1 MAYIS 2015 Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta Adana Eczacı Odası olarak Adana Eczane Teknisyenleri Derneği üyeleriyle birlikte alanlardaydık. 4 MAYIS 2015 Oda Başkanımız

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009

Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Saðlýk karnesi Pazartesi, 13 Temmuz 2009 Taþpýnar Muhasebe Sýk sorulan sorular (1) SAÐLIK KARNESÝ (*) (*) Konuyla ilgili 2007/96 sayýlý SOSYAL GÜVENLÝK KISA VADELÝ SÝGORTALAR DAÝRE BAÞKANLIÐININ (Konu

Detaylı

DENETLEME KURULU Başkan Ecz. Faruk ÖNAL Ecz. Ömer ÖZKARDEŞLER Ecz. Gülşah YILMAZ

DENETLEME KURULU Başkan Ecz. Faruk ÖNAL Ecz. Ömer ÖZKARDEŞLER Ecz. Gülşah YILMAZ 04 EYLÜL 2013 Adana Eczacı Odası İlaç Dışı Sağlık Ürünleri Komisyonu nun Numil ile ortaklaşa düzenlediği ve Ahmet Şerif İzgören'in de konuşmacı olduğu çalışmamız 150 kişilik bir eczacı topluluğu ile 4

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı.

Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı. 03 EKİM 2012 Yönetim Kurulumuz Ceyhan Temsilcilik Binasında eczacılarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan son gelişmeler meslektaşlarımıza aktarıldı. 04 EKİM 2012 Yönetim Kurulumuz bölgemizde Edak

Detaylı

4 ARALIK 2013 Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu 2014 yılı aidiyet uygulamaları ile ilgili Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek bilgi verdi.

4 ARALIK 2013 Güney Ecza Kooperatifi Yönetim Kurulu 2014 yılı aidiyet uygulamaları ile ilgili Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek bilgi verdi. 2 ARALIK 2013 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi nde görevli meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuzu ziyaret ederek, hayırlı olsun Eczacıları Odamıza nezaket ziyaretinde bulundular. 3 ARALIK 2013 Adana Eczacı

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ŞUBAT 2013 TEB

ŞUBAT 2013 TEB 1 ŞUBAT 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN SGK İl Müdür Yardımcısı Sayın Dr. Lütfullah DÜZYOL u ziyaret etti. 6 ŞUBAT 2013 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Sağlık Müdürlüğü Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir.

5 ŞUBAT 2014 Gençlik Komisyonumuz tarafından mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız ile tanışma yemeği düzenlenmiştir. 1 ŞUBAT 2014 Güney Bölgesi Eczacı Odaları Toplantısı Odamız ev sahipliğinde Adana da gerçekleşmiştir. Toplantıya Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, Hatay, Aksaray, Osmaniye, Karaman, Nevşehir ve

Detaylı