T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"

Transkript

1 T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSTANBUL DA ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARINA UYGULANAN MOBBİNG İLE ANADOLU DA ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARINA UYGULANAN MOBBİNGİN KARŞILAŞTIRILMASI Zekiye Musaoğlu Özdemir Yüksek Lisans Tezi İstanbul, 2013

2 İSTANBUL DA ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARINA UYGULANAN MOBBİNG İLE ANADOLU DA ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARINA UYGULANAN MOBBİNGİN KARŞILAŞTIRILMASI Zekiye Musaoğlu Özdemir T. C. İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programı Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen Yüksek Lisans Tezi İstanbul, 2013

3

4 BİLDİRİM Hazırladığım tezin/raporun tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi taahhüt eder, tezimin/raporumun kağıt ve elektronik kopyalarının İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi bildiririm: x 1 yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum. Bu sürenin sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde, tezimin / raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir. 17 /01/ 2014 Zekiye Musaoğlu Özdemir ii

5 ÖNSÖZ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programına katılmam konusunda beni yönlendiren, hem yüksek lisans eğitimim hem de tez çalışmalarım sırasında her türlü desteği veren tez danışmanım ve kıymetli hocam Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen e, işim ve yüksek lisansımı bir arada yürütmem konusunda her türlü anlayışı göstererek programdan en verimli şekilde yararlanmamı sağlayan, yüksek lisans yaptığım dönemde çalıştığım Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Başhekimi saygı değer Dr. Gül KIRIMLI ya ve yine tez çalışmalarımda her zaman desteğiyle yanımda olan değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Melek Astar a sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Zekiye Musaoğlu Özdemir İSTANBUL,2013 iii

6 ÖZET İSTANBUL DA ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARINA UYGULANAN MOBBİNG İLE ANADOLU DA ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARINA UYGULANAN MOBBİNGİN KARŞILAŞTIRILMASI DİKMEN Cem, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE MUSAOĞLU ÖZDEMİR Zekiye, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE Amaç: Mobbing, iş yerinde bir veya birkaç çalışanın, bir veya daha fazla çalışan tarafından her gün veya belirli aralıklarla, sistematik olarak duygusal yönden zarar verici davranışlara maruz kalmasıdır. Mobbing, iş yerinde gerçekleşen bir yıpratma sürecidir. Psikolojik şiddet, yıldırma, zorbalık olarak da isimlendirilir. Çalışanın performansı, içinde bulunduğu örgütün başarısında önemli rol oynar. Sağlık sektöründe ise çalışanın performansı ve örgütün başarısı direk insan sağlığı ile ilgili olduğundan, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı mobbingin incelenmesi ayrı bir önem taşımaktır. Çalışmamız; İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel bir grup hastanesi ile Anadolu da faaliyet gösteren özel bir grup hastane sağlık çalışanlarının mobbinge uğrama sıklıklarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma İstanbul da özel bir grup hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları ile Anadolu da özel bir grup hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları olmak üzere toplam 465 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma 3 Eylül Eylül 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Anketin içeriği üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ankete katılan sağlık çalışanının demografik bilgileri yer almaktadır. Bu bölüm, sağlık çalışanın cinsiyetinin, yaşının, medeni durumunun, görev süresinin, mesleki kıdeminin ve görevinin belirtildiği bölümdür. İkinci bölümde mobbingi ifade eden olumsuz davranışların belirtildiği 26 adet soru bulunmaktadır. Üçüncü bölümde ise olumsuz davranışı sergileyen çalışanın demografik özellikleri yer almaktadır. Kullanılan anketlerde sağlık çalışanlarının mobbinge uğrama sıklığını ölçmek amacıyla 5 li likert ölçeği (Hiç, Nadiren, Haftada Bir, Ayda Bir, Her Gün) kullanılmıştır. Bulgular: İstanbul daki grup hastanede yapılan anket çalışmasına katılan sağlık personellerinin %62 si kadın, %38 i erkektir. Ankette belirtilen olumsuz iv

7 davranışlardan herhangi birine 1 ya da 1den fazla kişi tarafından maruz bırakıldınız mı sorusuna %63,99 u hayır diyerek maruz bırakılmadığını ifade ederken, %36,11 i evet diyerek bu duruma maruz bırakıldığını ifade etmiştir. Anadolu daki grup hastanede yapılan anket çalışmasına katılan sağlık personellerinin ise %69,7 si kadın, %30,3 ü erkektir. Ankette belirtilen olumsuz davranışlardan herhangi birine 1 ya da 1den fazla kişi tarafından maruz bırakıldınız mı sorusuna evet olarak cevap verenlerinin oranı %28,2, hayır diyenler %71,8 dir. Sonuç: Hem İstanbul daki hem de Anadolu daki grup hastanelerde yapılan anket sonuçlarına göre sağlık çalışanın mobbinge maruz kalmasına göre puanlarda bir farklılığın olup olmadığını incelemek için yapılan Mann Whitney U testi sonucunda istatistiki açıdan anlamlı bir fark gözlenmiştir. Yine her iki grup hastanede mobbinge maruz kalma sıklığının cinsiyete göre farklılık gösterdiği, kadın sağlık personelinin erkek sağlık personeline göre daha fazla mobbinge maruz kaldığı belirlenmiştir. Bununla birlikte her iki grup hastanede de mobbinge uğrama sıklığının yaş, medeni durum, görev süresi ve kıdeme göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür. Anahtar kelimeler: Mobbing, psikolojik şiddet, yıldırma, zorbalık v

8 ABSTRACT COMPARISON OF THE FREQUENCY OF MOBBING SUFFERED BY THE MEDICAL STAFF AT PRIVATE HOSPITALS IN İSTANBUL AND ANATOLIA DİKMEN Cem, İstanbul Bilim University, İstanbul, TURKEY MUSAOĞLU ÖZDEMİR Zekiye, İstanbul Bilim University, İstanbul, TURKEY Purpose: Mobbing is the systematic exposure of one or several employee(s) to the emotionally damaging behaviors of one or several employee(s) at the work place every day or periodically. Mobbing is a process of attrition which takes place at the work place. It is also called as psychological violence, intimidation, and bullying. The performance of the employee plays a major role in the success of the organization where the employer works. As, in the health sector, the performance of the employee and the success of the organization are directly related to human health, a survey of the mobbing which the medical staff are subjected to assumes further importance. Our study has been carried out with a view to comparing the frequency of mobbing suffered by the medical staff of a private group hospital engaging in activities within the province of İstanbul and that of a private group hospital engaging in activities in Anatolia. Method: The survey was conducted with a total number of participants of 456, being the medical staff employed by a private group hospital engaging in activities in İstanbul and those employed by a private group hospital engaging in activities in Anatolia. The study was conducted during 3rd September th September The data were compiled using the questionnaire method. The content of the questionnaire consists of three main sections. In the first section, demographic data are included relevant to the medical staff taking part in the survey. This section is where the sex, age, marital status, term of office, professional seniority, and duty of the medical staff are stated. The second section contains 26 questions where negative behaviors as implying mobbing are indicated. The third section includes demographic characteristics of an employee exhibiting the negative behavior. In the surveys used, 5 point likert scale (None, Rarely, vi

9 Once a Week, Once a Month, Every Day) was used in order to measure the frequency of suffering mobbing by the medical staff. Findings: 62% and 38% of the medical staff taking part in the survey study conducted at the group hospital in İstanbul are female and male, respectively. While 63,99% expressed not having been subjected by answering no to the question Have you ever been subjected to any one of the negative behaviors as described in the questionnaire by one or several person(s)?, 36,11% said yes, thus expressing that they were subjected to such a situation. Further, 69,7% and 30,3% of the medical staff taking part in the survey study conducted at a group hospital in Anatolia are female and male, respectively. The rate of those who answered yes to the question Have you ever been subjected to any one of the negative behaviors as described in the questionnaire by one or several person(s)? was 28,2%, and the rate of those who answered no was 71,8%. Conclusion: According to the survey study conducted in the group hospitals both in Istanbul and Anatolia, a statistically meaningful difference was observed as a result of the Mann Whitney U test as conducted in order to study whether or not there is a difference in points based on exposure to mobbing by the medical staff. Similarly, it was determined that the frequency of exposure to mobbing manifested a difference based on sex in both of the group hospitals and that female medical staff was subjected to mobbing more than the male medical staff. Nevertheless, it was found out that the frequency of exposure to mobbing did not display a meaningful difference depending on age, marital status, term of office and seniority in both of the group hospitals. Keywords: Mobbing, psychological violence, intimidation, bullying vii

10 İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY SAYFASI... İ TEŞEKKÜR SAYFASI... İİ BİLDİRİM SAYFASI... İİİ ÖZET... İV ABSTRACT... Vİ İÇİNDEKİLER... Vİİİ KISALTMALAR DİZİNİ... XV ŞEKİLLER DİZİNİ... XVİ TABLOLAR DİZİNİ... XVİİ BİRİNCİ BÖLÜM MOBBİNG KAVRAMI, TARİHÇESİ, ÖZELLİKLERİ 1. Giriş Mobbing Mobbingin Tarihçesi Mobbingin Çeşitleri Mobbing Davranışları Mobbingin Nedenleri Mobbing Oluşumuna Etki Eden Faktörler Temel Yönetsel Faktörler Çatışma ve Mobbing Şiddet ve Mobbing viii

11 Duygusal Zeka ve Mobbing Temel Örgütsel Faktörler Örgütsel İletişim ve Mobbing Örgüt Kültürü ve Mobbing Örgüt İklimi ve Mobbing İKİNCİ BÖLÜM MOBBİNGİN AŞAMALARI, MOBBİNGDE ROLLER, MOBBİNGİN SONUÇLARI, BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKSAL BOYUT 2.1. Mobbing Sürecinin Aşamaları Leymann ın Dört Aşamalı Modeli (İsveç-Alman Modeli) Birinci Aşama: Çatışma İkinci Aşama: Psikolojik Tacizin Başlaması Üçüncü Aşama: İşletme Yönetimin Devreye Girmesi ve Yanlış Yakıştırma ve Tanımlamalar Dördüncü Aşama: Çalışma Yaşamından Uzaklaşma Ege ninaltı Aşamalı Modeli ( İtalyan Modeli) Birinci Aşama: Hedefli Çatışma İkinci Aşama: İşyerinde Psikolojik Tacizin Başlaması Üçüncü Aşama: İlk Psikosomatik Belirtiler ix

12 Dördüncü Aşama: İnsan Kaynakları veya Personel Yönetimi Bölümün Hataları Beşinci Aşama: Kurbanın Psikofizik Sağlığının İyiden İyiye Bozulması Altıncı Aşama: Çalışma Yaşamından Uzaklaşma Mobbingde Roller Mobbing Uygulayıcıları Mobbing Uygulayıcılarının Kişilik Özellikleri Fesat Mobbingci Tesadüfi Mobbingci Pusuda Bekleyen Mobbingci Hiddetli Mobbingci Megaloman Mobbingci Hayal Kırıklığına Uğramış Mobbingci Sadist Mobbingci Eleştirici Mobbingci Dalkavuk Mobbingci Saman Altından Su Yürüten Mobbingci Zorba Mobbingci Korkak Mobbingci Kıskanç Mobbingci Hırslı Mobbingci x

13 Mobbing Mağdurlarının Kişilik Özellikleri Dalgın Kişilik Neşeli Kişilik Gerçek Dost Olan Kişilik Günah Keçisi Olan Kişilik Bağımlı ve Edilgen Kişilik Korkak Kişilik Alıngan Kişilik Kendini Beğenmiş Kişilik Paranoyak Kişilik Tutsak Kişilik Uşak Kişilik Katı Kişilik Kendine Güvenen Kişilik Acı Çeken Kişilik Dürüst İş Arkadaşı Olan Kişilik İçe Dönük Kişilik Hırslı Kişilik Hipokondriyak Kişilik Mobbing İzleyicilerinin Kişilik Özellikleri Diplomatik Kişilik xi

14 Yardakçı Kişilik Meraklı Kişilik Bir Şeye Karışmayan Kişilik Sahte Masum Kişilik Mobbingin Sonuçları Mobbingin Bireysel Sonuçları Ekonomik Sonuçlar Sosyal Sonuçlar Ruhsal ve Fiziksel Sağlığa İlişkin Sonuçlar Mobbingin Örgütsel Sonuçları Örgütlerde Mobbingin Psikolojik Sonuçları Örgütlerde Mobbingin Ekonomik Sonuçları Mobbingin Toplumsal Sonuçları Mobbingle Mücadele Yöntemleri Mobbingle Bireysel Mücadele Yöntemleri Mobbing (Psikolojik Şiddet)'le Örgütsel Mücadele Yöntemleri Mobbingin Hukuksal Boyutu Türk Hukuk Sisteminde Mobbinge İlişkin Hükümler Türk Ceza Kanununda Mobbinge İlişkin Düzenlemeler Borçlar Kanununda Mobbinge İlişkin Düzenlemeler Medeni Kanunda Mobbinge İlişkin Düzenlemeler xii

15 İş Kanununda Mobbinge İlişkin Düzenlemeler Uluslararası Hukukta Mobbinge İlişkin Hükümler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Mobbing Türkiye de Mobbing Çeşitli Ülkelerde Mobbing Fransa da Mobbing Almanya da Mobbing İsviçre de Mobbing ABD de Mobbing Japonya da Mobbing ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UYGULAMA 3.1. Uygulamanın Amacı Veri ve Yöntem Bulgular İstanbul daki Özel Grup Hastane İçin Analiz Sonuçları Anadolu daki Özel Grup Hastane İçin Analiz Sonuçları xiii

16 İstanbul daki Özel Bir Grup Hastane Çalışanlarına Uygulanan Mobbing İle Anadolu daki Özel Bir Grup Hastane Çalışanlarına Uygulanan Mobbingin Karşılaştırılması SONUÇ EK TABLOLAR KAYNAKÇA xiv

17 KISALTMALAR LİSTESİ T.C. : Türkiye Cumhuriyeti ABD : Amerika Birleşik Devletleri ILO : Uluslarası Çalışma Örgütü TSSB: Travma Sonrası Stres Bozukluğu Vb : Ve bunun gibi Vs: Vesaire Örn: Örnek xv

18 ŞEKİLLER LİSTESİ SAYFA NO: Şekil 1.Çatışma Çerçevesinden Mobbing Aşamaları xvi

19 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Mobbing ile İlgili Tanımlar... 8 Tablo 2: Çatışma ve Mobbing arasındaki farklılıklar Tablo 3. İstanbul da ki Özel Grup Hastanenin Sağlık Çalışanlarının Demografik Özellikleri Tablo 4. İstanbul daki Özel Grup Hastanenin Likert Sonuçları Tablo 5. İstanbul daki Hastanelerde İşyerinizde Yukarıdaki Olumsuz Davranışlardan Herhangi Birine Bir Veya Birden Fazla Kez Maruz Bırakıldınız Mı Sorusuna Verilen Cevapların Frekans Tablosu Tablo 6. Anadolu daki Özel Grup Hastanenin Sağlık Çalışanlarının Demografik Özellikleri Tablo 7. Anadolu da ki Özel Grup Hastanenin Likert Sonuçları Tablo 8. Anadolu daki Hastanelerde İşyerinizde Yukarıdaki Olumsuz Davranışlardan Herhangi Birine Bir Veya Birden Fazla Kez Maruz Bırakıldınız Mı Sorusuna Verilen Cevapların Frekans Tablosu Tablo 9. İstanbul ve Anadolu daki Sonuçların Karşılaştırılması xvii

20 BİRİNCİ BÖLÜM MOBBİNG KAVRAMI, TARİHÇESİ, ÖZELLİKLERİ 1.Giriş Çalışanlar bulundukları örgütlerde kendilerine eş değer çalışanlar, astları ve üstleri ile birlikte sosyal bir ilişki içindedirler. Günümüzde çalışanlar yoğun iş temposu nedeniyle zamanlarının büyük bir kısmını iş yerinde geçirmektedir. Bu nedenle çalışanın içinde bulunduğu iş ortamı ve bu ortamda oluşan sosyal ilişkilerin onun motivasyon ve performansı üzerinde önemli etkileri vardır. Çalışanların iş hayatındaki sosyal ilişkilerinin durumu çalışanın performansını ve özel hayatını etkilediği gibi örgütün başarısını da önemli ölçüde etkilemektedir. Örgütlerin hedefleri doğrultusunda büyümesinde, gelişmesinde ve ileri gitmesinde insan kaynağının rolü çok önemli bir yer tutmaktadır. Örgütün mevcut insan kaynağının motivasyonu ve performansı ne kadar yüksek olursa örgütün başarısı da o kadar yüksek olur. Motivasyonu ve performansı yüksek çalışan, mevcut bilgi birikimini işe yansıtmakta ve yeni bilgiler öğrenmekte istekli olacak, örgütün başarısına katkıda bulunduğu için aidiyet duygusu artacak, işine severek giden ve işyerinde mutlu bir insan olarak özel hayatında da olumlu bir sürece girecektir. Hem iş hayatında hem de özel hayatında moral ve motivasyonu yüksek olan insan toplum hayatına da olumlu yaklaşımlarla katılacaktır. Çalışma hayatında içinde bulunduğumuz ortamda her zaman her şeyin yolunda gitmediği dönemler olabilir. Bunlar arada bir olan işle ilgili bazı aksaklıklardan ya da başka bir çalışanın veya yöneticinin o ana özel gergin bir psikolojide olmasından kaynaklanabildiği gibi çalışma ortamında sürekli ve düzenli hale dönüşmüş iletişim sorunları olarak da karşımıza çıkabilir. Eğer iş ortamında çalışanın sürekli olarak moral, motivasyon ve performansını düşüren, iş yerine gelme isteğini kıran ve aidiyet duygusunu azaltan iletişim sorunları mevcutsa işte o zaman çalışanların kabusu olan mobbingden söz etmemiz gerekecektir. 1

21 Bu çalışmada; mobbing kavramının ayrıntılı olarak ele alınarak İstanbul ve Anadolu daki özel hastanelerde sağlık çalışanlarının mobbinge uğrama sıklıklarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde mobbing kavramı ve tarihçesi, mobingin çeşitleri, mobbingi etkileyen faktörler ile mobbingin içinde yer alan tüm unsurların genel özellikleri hakkında bilgi verilirken; ikinci bölümde mobbing sürecinin aşamaları, mobbing ortamındaki roller, mobbingin sonuçları, mobbingle başa çıkma yöntemleri ve hukuksal boyutu üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde ise İstanbul ve Anadolu daki özel hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarının mobbinge uğrama sıklıklarının karşılaştırıldığı anket çalışmasının istatistiksel sonuçları yer almaktadır. Bu istatistiksel sonuçlar değerlendirme bölümde yorumlanırken sonuç bölümünde ise mobbing kavramının genel özellikleri ile uygulama sonuçları birlikte ele alınarak tespitler yapılacak ve öneriler sunulacaktır. 2

22 1.1.Mobbing Mobbing, iş yerinde, bir veya nadiren birkaç çalışanın, bir veya daha fazla çalışan (nadiren dört kişiden fazla ) tarafından, her gün ve birkaç ay süre ile sistematik olarak duygusal yönden zarar verici davranışlara maruz kalmasıdır. Mobbing, iş yerinde gerçekleşen bir yıpratma sürecidir. Bu süreçte, hedef seçilen kişi, saldırgan davranışlarla yıldırılmaya çalışılır. Bir olumsuz davranışın yıldırıcı etkisi, onun tekrarlanma sıklığında gizlidir. Süreç mobbing / yıldırma, hedef seçilen mağdur, davranışları gerçekleştiren (ler) saldırgan olarak tanımlanır 1. Mob sözcüğü, kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık anlamına gelmektedir. Latince de kararsız kalabalık anlamına gelen mobile vulgus sözcüklerinden gelmektedir. Mob fiili Latince de ortalıkta toplanmak, saldırmak veya rahatsız etmek anlamındadır. 2 Mobbing kavramı Türkçe de psikolojik taciz olarak kullanılsa da literatürde farklı terimlerle de ifade edilmektedir. Psikolojik şiddet (psychological violence), zorbalık (bullying / victimisation), duygusal istismar (emotional abuse), işyeri terörü (workplace terrorization), psikolojik terör (psychological terrorization), kötü muamele (maltreatment / mistreatment), taciz (harassment) ve istismar (abuse) terimleri bunlardan en çok kullanılanlarıdır. 3 Bu terimlere ek olarak Türkçe de mobbing yerine yıldırma 4 kelimesi de sıkça kullanılmaktadır. Bu çalışmada mobbing ve psikolojik taciz terimi dönüşümlü olarak kullanılmıştır. 1 Gökçe, T. A. (2008). Mobbing: İşyerinde Yıldırma Nedenleri ve Başa Çıkma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi 2 Davenport, N.. R.D. Schwartz ve G.P. Elliot. (2003). İşyerinde Duygusal Taciz. O.C.Önertoy. (çev.). İstanbul: Sistem Yayınları 3 Yaman, E. (2009). Yönetim Psikolojisi Açısından İşyerinde Psikoşiddet - Mobbing. Ankara: Nobel Yayınevi 4 Gökçe, T. A. (2008). Mobbing: İşyerinde Yıldırma. Eğitim Örneği. Ankara: Pegem Akademi 3

23 Mobbinge ilişkin ilk araştırmaları yapan Leymann, mobbingi; bir ya da birden fazla kişinin, bir kişiyi hedef alarak, sistematik bir şekilde ahlaki olmayan ve düşmanca davranışlarda bulunması, devam eden bu davranışlar neticesinde de kişinin savunmasız ve çaresiz bir duruma itilmesi olarak tanımlamaktadır. Bu durumun mobbing olabilmesi için düşmanca davranışların belli bir sıklıkta ve uzun bir süredir devam ediyor olması gereklidir. Bu tanımlamada geçici kurum içi çatışmalar hariç tutulmuş, psikiyatrik ve psikosomatik rahatsızlıkların başladığı kırılma noktası üzerinde odaklanılmıştır. Bu noktada kurum içi çatışmalar ve mobbing birbirinden ayrıştırılmıştır. Bir başka deyişle asıl önemli olan ne yapıldığı ve nasıl yapıldığı değil, bu davranışların ne kadar süredir devam ettiği ve hangi sıklıkla meydana geldiğidir Mobbingin Tarihçesi Mobbing terimi ilk olarak Avusturyalı hayvan davranışları uzman (zoologist, hayvan psikoloğu = animal psychologist, kuşbilimci = ornithologist) Nobel ödüllü Konrad Lorenz (D Ö. 1989) tarafından 1960 lı yıllarda kullanıldı. Lorenz bu terim ile küçük cüsseli hayvan gruplarının büyük bir hayvana karşı toplu olarak saldırmasını tanımlamaya çalışmıştır. Özellikle bu konuda kuşların davranışları üzerinde çalışmalar yapmıştır. Aslında Konrad Lorenz den de önce kuşların baskı ve saldırma davranışlarını inceleyen İngiliz biyolojist Glas Alexander Spalding 19.yy (D Ö. 1877) bu durumu gözlemlemiş ve tanımlamıştır. Konrad Lorenz ise mobbing terimini kullanarak bu alandaki çalışmaları popüler hale getirmiştir. Lorenzle beraber mobbing terimi bu alanda kullanılır olmuştur. 6 Lorenz den sonra Heinemann, çocuklarda diğer çocuklara yönelik olarak sergilenen, genelde zorbalık, kabadayılık olarak bilinen davranışları tanımlamak amacıyla mobbing terimini kullanmıştır. Heinemann, Lorenz in mobbing kavramını, kurbanı yalıtan ve ümitsizlik nedeniyle intihara kadar götürebilen bu davranışın ciddiyetini vurgulamak amacıyla kullanmıştır. 7 5 Leymann, H. (1996). The Content and Development of Mobbing at Work.Eıropen Journal of Work and OrganizationalPsychology, 5,2. 6 Gün, H. (2010). Çalışma Ortamında Psikolojik Taciz Mobbing / Bullying İşyeri Sendromu. Ankara: Lazer Yayınevi 7 Davenport, N.. R.D. Schwartz ve G.P. Elliot. (2003). İşyerinde Duygusal Taciz. O.C.Önertoy. (çev.). İstanbul: Sistem Yayınları 4

24 Mobbing kavramını insan bilimleri içinde mesleki anlamda ve sosyal sistemle ilişkili olarak ilk kişi ise 1980 li yılların başında İsveçli bilim adamı ve eğitim psikoloğu Leymann dır. Leymann ın tanımladığı bu davranış biçimi, usandırmak, taciz etmek, rahatsızlık vermek, güçlük çıkartmak anlamlarına gelen psikolojik terördür. Leymann ın mobbing tanımı içinde özellikle iki belirleme dikkati çekmektedir. Bunlar; ahlak dışı iletişimsel yönelim ve sistematik düşmanlıktır. 8 İsveç ve Almanya da yaptığı araştırmalar sonucunda taciz ve yıldrıma olaylarının iş dünyasında geniş boyutta yer aldığını belirleyen Leymann, 1984 yılında araştırma bulgularını bir rapor halinde yayınlamış ve bu raporun ardından mobbing, örgütteki duygusal taciz ve saldırılıları da kapsar şekilde ele alınmaya başlanmıştır. 9 Leymann ın görüşleri ve araştırmaları, örgütlerdeki mobing davranışlarına ilişkin araştırmalara temel oluşturmuştur. Leymann, örgütte mobbing davranışının varlığını belirtmekle kalmamış, davranışın özel niteliklerini, ortaya çıkış şeklini, uygulanan şiddetten enn fazla etkilenen kişiler ve doğabilecek psikolojik sonuçları da vurgulamıştır. İş yaşamında mobbinge dikkat ve ilginin, İskandinav ülkelerinden sonra Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde yayılmasını sağlamıştır. Günümüzde İsveç, Avusturya, Almanya, Fransa İngiltere, Japonya, Avustralya ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede mobbingle ilgili araştırmalar ve yayınlar yapılmaktadır Sheehan, M. (2004). Workplace Mobbing: A Proactive Respuse-Paper Presented At The Workplace Mobbing Conference. Brisbane-Avustralia. Griffith University. S Özler, E.D.. C.G. Atalay ve M.D. Şahin. (2008). Mobbingin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisnin Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Kütahya. S Tınaz, P. (2006). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing). İstanbul: Beta Basım 5

25 Leyyman ın çalışmalarına benzer çalışmalar adı mobbing olmasa da Brodsky tarafından yapılmış ve The Harresed Worker (Taciz Edilmiş Çalışan) adlı kitabında yayınlamıştır. Brodsky, taciz kavramını, başkasını yıpratmak, ona eziyet etmek, onu engellemek veya ondan tepki almak amacıyla tekrar tekrar ve sürekli olarak yapılan girişimler; sürekli diğer kişiyi kışkırtan, ona baskı yapan, korkutan, yıldıran veya rahatını kaçıran davranışlarda bulunmak anlamında kullanmıştır. Brodsky, tacizin, zihinsel ve fiziksel sağlık ile işgören verimliliği üzerinde yaralayıcı ve yaygın etkileri olduğunu vurgulamıştır de Adams Bullying at Work to Confront and Overcome It (İşyerinde Zorbalık: Yüzleşme ve Aşma Yöntemleri) kitabında bullying kavramını sürekli kusur bulma ve bireyleri küçük düşürme anlamında kullanmış, bunun nedeni olarak da böyle bir ortama sessiz kalan yönetim anlayışının varlığını neden olarak göstermiştir da İngiliz yazar Field, Bully in Sight adlı kitabında zorbalığı, bir kimsenin kurbanının kendine güvenine ve öz saygısına sürekli ve acımasız bir biçimde saldırması olarak tanımlamıştır ve zorbalığın temelinde kurban üzerinde haksız bir biçimde üstünlük kurmak, onu buyruğu altına almak ve yok etmek arzusu olduğunu vurgulamıştır de Chappell ve Martino nun hazırladığı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan Violence at Work (İşyerinde Şiddet) adlı raporda mobbing diğer şiddet hareketleri ile birlikte kullanılmış, mobbing ve bullying eylemleri kapsamında şiddete yönelik davranışlar tartışılmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü nün 1999 da yayınladığı raporunda ise fiziksel ve duygusal yönüyle örgütte şiddet incelenmiş, bu olgunun yeni yüzyılda işyerlerinde görülen en ciddi sorunlardan biri olduğu vurgulanmıştır. Böylece konuya uluslararası boyutta dikkat çekilmiştir Davenport, Schwartz ve Elliot.. (2003). a.g.e. 12 ( ). 13 Çobanoğlu, Ş. (2005). Mobbing, İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri. İstanbul: Timaş Yayınları 14 Davenport, Schwartz ve Elliot.. (2003). a.g.e. 6

26 Mobbing, başka dillerde tam karşılığının bulunup o dilin sözlüğüne geçirilmesi çok güç bir kavramdır. Her ne kadar, her dilde mobbingi karşılayan bir sözcük türetilmeye çalışılmışsa da, işyerinde hedef kişilerin özgüven ve özsaygılarına yönelik sürekli ve acımasız bir saldırı şeklinde tanımlanan mobbing kavramının, diğer yabancı dillerde de İngilizce söyleniş şekliyle kullanıldığı gözlemlenmektedir. Mobbing olgusunun ilk kez tanımlandığı ülke İsveç te, mobbing terimi ile birlikte, işletmenin küçülme politikası nedeniyle istihdamın daraltılması, işgücünün genç çalışanlardan oluşturulması ve örgüt içinde istenmeyen bir kişiden kurtulmanın hedeflenmesi nedeniyle firma yönetiminin uyguladığı kasıtlı ve gerçek bir stratejinin yaşama geçirildiği bir mobbing olgusunu ifade etmek amacıyla bossing kavramının kullanıldığı da bilinmektedir. Danimarka da ise mobbing olgusunun sınırları içerinde en sık kullanılan sözcük bullying dir Tınaz, P.. F. Bayram. ve H. Ergin. (2008). Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik Taciz: Mobbing. İstanbul. Beta Yayınevi 7

27 Tablo 1: Mobbing ile İlgili Tanımlar REFERANS TARİH TERİM TANIM Bordsky 1976 Taciz (Harassment) Tyhlefors 1987 Matthiesen, Rakness, Rrökkum Leymann 1990 Kile 1990 Günah Keçisi İlan Etme (Scapegoating) 1989 Yıldırma (Mobbing) Yıldırma (Mobbing) Psikolojik Terör (Psychological Terrorization) Sağlığı Tehdit Eden Liderlik (Healt Endangering Leadership) Bir kişi tarafından başkasına ısrarla devam eden işkencevari olan, yıpratan, hayal kırıklığına uğratan davranışlardır.bu tür davranışlar kurbanı tahrik eder, baskı altında bırakır, korkuya, yılgınlığa veya en azından kurbanda rahatsızlığa neden olur. Bir kişinin veya grubun bir veya birden fazla bireye belli bir periyot boyunca sürekli olarak olumsuz davranışlarda bulunmasıdır. Bir veya daha fazla kişinin iş gruplarındaki bir veya daha fazla kişiyi hedef alan, sürekli olarak devam eden olumsuz davranışlarıdır. Bir veya birkaç kişi tarafından yalnızca bir kişiyi hedef alan düşmanca, ahlak dışı ve sistematik bir iletişim biçimidir. Bir yönetici tarafından astlarına açık veya gizlice ama sürekli olarak uygulanan, utandıran ve taciz eden davranışlardır. Wilson 1991 Ashfort 1994 İşyeri Travması (Workplace Trauma) Adi Zorbalık (Petty Tyranny) Çalışanın maruz kaldığı, başka bir çalışan veya yönetici tarafından sürekli olarak yapılan istemli ve kötü niyetli davranışlardır.bu davranışlar kurbanda işyerine karşı yabancılık, adaptasyon sorunu ve izole edilmişlik izlenimi uyandırır. Bir yöneticinin sahip olduğu yetkiyi astlarını aşağılamada, farklı fikirleri susturmada, anlayıp dinlemeden keyfi cezalandırmada kullanarak kendini yüceltmesi davranışıdır. Vartia 1993 Taciz (Harassment) Bir kişinin, bir kişi veya grup tarafından tekrarlı olarak olumsuz davranışlara maruz kalmasıdır. Björkqvist, Österman & Hjelt-Back 1994 Taciz (Harassment) Karşı tarafın kendini müdafaasını engellemek için, bir veya birkaç nedeni bahane ederek fiziksel veya zihinsel acı vermek yoluyla tekraren rahatsız edilmesidir. Adams 1992 Zorbalık (Bullying) Özel veya kamusal alanda br kişiyi hedef alan ve kurbanı utandıran, sindiren; ısrarcı eleştiri, suistimal ve olumsuz davranışlar bütünüdür. Kaynak: Einarsen (2000) den Akt, Tanoğlu, 2006:24 8

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: KARAMAN İL ÖZEL İDARESİNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Nazlı

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YERİNDE YILDIRMA (MOBBING) VE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Bitirme Tezi Ensar ALDIĞ 200982023 Danışman:Yrd.Doç.Dr. Deniz KANTUR İstanbul,

Detaylı

HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hanım SEYREK. Tez Danışmanı: Doç. Dr.

HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Hanım SEYREK. Tez Danışmanı: Doç. Dr. T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK PROGRAMI HEMŞİRELERDE ADALET ALGISININ MOBBİNG DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hanım SEYREK Tez Danışmanı: Doç. Dr. Dilek YILDIRIM

Detaylı

BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİNİN İŞYERİNDE DUYGUSAL TACİZE (MOBBİNG) ETKİLERİ HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİNİN İŞYERİNDE DUYGUSAL TACİZE (MOBBİNG) ETKİLERİ HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Journal of Azerbaijani Studies 13 BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİNİN İŞYERİNDE DUYGUSAL TACİZE (MOBBİNG) ETKİLERİ HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA M. Kemal DEMİRCİ * (Dumlupınar Universitesi, Türkiye) Derya

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOBBİNG İN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KAMU SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK İrfan ATALAY Ankara-2010 T.C. ATILIM

Detaylı

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING)

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) Cengiz ÇUKUR TBMM Yasama Uzmanı Cengiz Çukur 1977 de Çankırı/Ilgaz da doğdu. 2000 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü nü bitirdi. 2001-2005 yılları arasında

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 :169-186 (2007)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 :169-186 (2007) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 :169-186 (2007) İŞ YERİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK ŞİDDETİN YAPISI VE BOYUTLARI: 4-5 YILDIZLI

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 : 317-334 (2007)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 : 317-334 (2007) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:7- Sayı/No: 2 : 317-334 (2007) ÖRGÜTLERDE MOBBİNG YÖNETİMİNDE DESTEKLEYİCİ VE RİSK AZALTICI ÖNERİLER

Detaylı

Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Mobbing Davranışları ile Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi

Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Mobbing Davranışları ile Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi TC. HALĐÇ ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK ANABĐLĐM DALI Hemşirelerin Yöneticileri Tarafından Mobbing Davranışları ile Karşılaşma Durumlarının Belirlenmesi CULYA ÜYE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

Detaylı

PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSUNA 4857 SAYILI İŞ KANUNU AÇISINDAN BİR BAKIŞ

PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSUNA 4857 SAYILI İŞ KANUNU AÇISINDAN BİR BAKIŞ PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSUNA 4857 SAYILI İŞ KANUNU AÇISINDAN BİR BAKIŞ Selver Yıldız 1 İlknur Kılkış 2 Özet Psikolojik taciz (mobbing), üstleri, çalışma arkadaşları ve astları tarafından çalışanın işten ayrılmasını

Detaylı

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Ekim / Kasım / Aralık Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 10 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Ekim / Kasım / Aralık Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 10 Yıl: 2014 ISSN: Print 2147-4168 Online 2147-5385 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLARA KARŞI PSİKOLOJİK TACİZ: TÜRKİYE DEKİ DURUM VE İŞYERİNDE SOSYAL HİZMET ODAĞINDA ÖNERİLEN ÇÖZÜM MEKANİZMALARI 1-23 Asuman AKTAŞ

Detaylı

MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME

MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME Zeynep Duygu ULUSOY * 1 Özet: Mobbing olgusuna ilişkin farkındalığın artmasıyla konuyla ilgili olarak Türk hukukunda

Detaylı

BASKIDA. Asistan Hekimlerin Tükenmişlik ve Mobbing Düzeylerinin İncelenmesi. Dr. Elif DİKMETAŞ 1, Dr. Mehmet TOP 2, Dr.

BASKIDA. Asistan Hekimlerin Tükenmişlik ve Mobbing Düzeylerinin İncelenmesi. Dr. Elif DİKMETAŞ 1, Dr. Mehmet TOP 2, Dr. Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22( ): Asistan Hekimlerin Tükenmişlik ve Mobbing Düzeylerinin İncelenmesi BASKIDA Dr. Elif DİKMETAŞ 1, Dr. Mehmet TOP 2, Dr. Gülpembe ERGİN 3 ÖZET Amaç: İnsan kaynakları yönetiminde

Detaylı

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS

PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS PERSONEL GÜÇLENDİRME YÖNETİMİNDE GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI UYGULAMASI: KEMER BÖLGESİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ GÖZDE ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ İşletme Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Sedat

Detaylı

MOBBİNG DAVRANIŞI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ

MOBBİNG DAVRANIŞI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ MOBBİNG DAVRANIŞI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ Nesrin Baş 1, E.Timuçin Oral 2 ÖZET Giriş: Mobbing karşısında gösterilen tutumlar ve tepkiler çalışanın kişilik özellikleri, yetiştiği kültür, eğitim

Detaylı

BULLYING VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ : KARS İLİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA

BULLYING VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ : KARS İLİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:8 Sayı:15 Bahar 2009 s.133-150 BULLYING VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ : KARS İLİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR ARAŞTIRMA Sebahattin YILDIZ Sevda

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FUTBOL HAKEMLERİNİN İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEHMET KARGÜN BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER

AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE İÇİ ŞİDDET MAĞDURU OLUP BOŞANMA SÜRECİNDE BULUNAN KADINLARDA TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ VE İLİŞKİLİ ÖZELLİKLER Aslı ÇAKIR PARMAKSIZOĞLU Kocaeli

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI BİREYSEL KARİYER PLANLAMADA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER ve ÜNİVERSİTELERİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN

I. TEŞEKKÜR. En derin duygularımla teşekkür ederim. Tuğba KAHRAMAN I. TEŞEKKÜR Yüksek Lisans eğitimim ve tezimi hazırladığım süre içinde göstermiş olduğu büyük desteği, özverisi, ilgisi, zamanı, katkıları ve sabrı için Değerli Hocam Danışmanım Yrd. Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİ İLE EVLİLİK DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Hazırlayan Celal Kadir Çelik Eğitim Bilimleri Ana Bilim

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ)

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ) T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ) SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN HEMŞĐRELERE YÖNELĐK ŞĐDDETĐN BELĐRLENMESĐ NEVĐN ALTINTAŞ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. YASEMĐN KUTLU PSĐKĐYATRĐ

Detaylı

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ

KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAMU ÖRGÜTLERİNDE MOTiVASYON VE İŞ TATMİNİ CENGİZ TÜMGAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ HAZİRAN 2007 T.C.

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ.

Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK ÖRNEĞİ. T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi KADIN GİRİŞİMCİLERİN RİSK ALMA EĞİLİMİ VE KENDİNE GÜVEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ZONGULDAK

Detaylı

ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER PLANLAMASI, KARİYER GELİŞTİRMESİ ve BİR KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI OLARAK KOÇLUK UYGULAMALARI

ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER PLANLAMASI, KARİYER GELİŞTİRMESİ ve BİR KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI OLARAK KOÇLUK UYGULAMALARI ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER PLANLAMASI, KARİYER GELİŞTİRMESİ ve BİR KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI OLARAK KOÇLUK UYGULAMALARI Ekim BALTA AYDIN Ekim, 2007 DENİZLİ ÖRGÜTLERDE KARİYER YÖNETİMİ, KARİYER

Detaylı

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ

ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ VE NEDENLERİ Hazırlayan: Aysun (KARABIYIK) ÖZİPEK Danışman: Yrd.Doç. Dr. Vildan ONUR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı