Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Giriş Kur ân Kerîm, 23 yıl süren peygamberlik dönemi içinde Hz. Muhammed e (s.a.v.) vahiy yoluyla âlemlerin Rabbi olan Allâh katından indirilen bir kitaptır. 1 Fâtiha sûresiyle başlar Nâs sûresiyle biter. İndirildiği günden beri kuşaktan kuşağa hem yazılı olarak hem de belleklerde korunmuştur. Kur ân-ı Kerîm de konuşan hep Allâh tır. Sözün içerdiği anlam da kelime dizgisi de O na aittir. Kur ân Kerîm âyet âyet indirilmiştir. Gelen âyetlerin sağlıklı bir şekilde korunması, böylece Kur'ân-ı Kerim'den tek bir âyetin dahi eksik kalmaması endişesi, herkesten önce bu vahye muhatap olan Hz. Muhammed (s.a.v.)'i sarmıştır. Söz konusu düşünce Hz. Peygamber'de ilk inen âyetlerle birlikte kendisini gösterir. Bu kaygı Hz. Peygamber'i, vahyi telakki ettiği anlarda, bir taraftan melek kendisine âyetleri okurken diğer taraftan mırıldanmak suretiyle inen âyetleri çabucak ezberlemeye sevk etmiştir. Meleğin kendisine âyetleri okumasından sonraki sürecin tümüyle kendisine kaldığı düşüncesi onda büyük bir sorumluluk duygusu uyandırır. Çok geçmeden inen ilk âyetlerden birinde Rabbi kendisini bu konuda şöyle rahatlatır: א 1 Bkz. Vâkıa/80. 15

2 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir (Resûlüm!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma! Onu toplamak (cem etmek, bir araya getirmek) ve onun Kur'ân'ı (onu okutmak) şüphesiz bize aittir. 2 Böylece Yüce Allâh, Kur ân-ı Kerîm in bir araya getirilerek toplanmasını ve Kur ân olarak insanlara ulaştırılmasını üzerine aldığını ilk elden haber vermiş olmaktadır. 3 Bundan önce gönderdiği lokal dinlerin hiçbirinin kitabı için sağlamadığı bir korumayı Allâhü Teâlâ Kur ân için sağlamıştır. Çünkü Kur ân, Kıyâmete kadar sürecek evrensel bir dinin hidâyet kaynağıdır. K א Kur'ân'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. 4 Şu halde, elimizde bulunan Kur ân her bakımdan Allâh ın koruması altındadır. Bize ulaştırdığı gibi bizden sonraki kuşaklara da yine O'nun tarafından ulaştırılacaktır. Kur'ân-ı Kerîm'in her türlü âyıp ve kusurdan uzak tutulacağı yaratıcı tarafından şöyle bildirilir: Kıyâmet/16-17 Kur ân-ı Kerîm in cem i hususunda bazı rivayetlerde, kimi sûrelerin tertibinin ictihâdî olduğuna dair bilgiler vardır. Gerek yukarıdaki âyet, gerekse önümüzde duran muazzam sayısal yapı Kur ân-ı Kerîm in her hâlükârda Allâh ın riayeti altında olduğunu göstermektedir. Hicr/9 16

3 Giriş א K Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez! O, hikmet sahibi, çok övülen Allâh'tan indirilmiştir. 5 Buraya kadar ortaya koyduğumuz izahlar gösteriyor ki, târihi süreç ne şekilde cereyân etmiş olursa olsun, Kur'ânı Kerîm her zaman Yüce Yaratıcının gözetimi altında kalmıştır. Göz ardı edilmemesi gereken bir başka konu da, Kur'ân-ı Kerim'in kendisini bir ''kitap'' olarak ortaya koyduğu gerçeğidir. Bu da onun, sahifeler halinde dağınık bir malzeme olarak kalmayacağını, bir araya getirilip kitap halini alacağına dair önemli bir karinedir. Yüce Allâh'ın Kur'ân-ı Kerîm hakkında pek çok âyette yaptığı ''kitap'' vurgusunu iyi değerlendirmek gerekir. Bunu anlamak için beşerin kültür birikiminde kitap kavramının nasıl bir yer tuttuğuna dikkat edilmelidir. Kitap yazmış her müellif şunu çok iyi bilir ki, gerek sahip olduğu deneyimlerin sonucunda gerekse öğrendikleri dolayısıyla her kişi pek çok yararlı bilgiye sahip olabilir. Ancak bunları bir araya getirip tanzim etmek ve belli bir düzen içerisinde yazıya dökmek zor bir iştir. Bu nedenledir ki pek çok kişi bilgi sahibi olduğu halde telif sahibi değildir. İnsanların telifatında itina gösterdikleri ''tertip ve düzen'' olgusunun Cenabı Hak'ın ''kitab''ında bulunmadığını düşünmek yersiz bir düşünce olur. Bu açıdan bakılığında Yüce Yaratıcının Kur'ân hakkında yaptığı ''kitap'' vurgusunu, 5 Fussilet/42 17

4 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir onun sahip olduğu düzen ve tertibe işâret saymaya engel bir durum görünmemektedir. Nitekim Hûd sûresinin ilk âyeti aynen şöyledir: א K Elif. Lâm. Râ. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allâh) tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitap'tır. 6 Kur'ân-ı Kerîm'in yapısının müretteb olduğunu gösteren bu yaklaşımları daha fazla âyetle ve hadisi şerifle tartışmak mümkündür. Ancak elinizdeki çalışmanın amacı bu değildir. İkili Simetrik kitap 1 adını verdiğimiz bu çalışma Kur'ân-ı Kerîm'in gerek sûre tertibi gerekse âyet sayıları bakımından sayısal bir düzen içerip içermediğini araştıran bir dizi matematiksel analizlerden meydana gelmektedir. Amacı, elimizde bulunan Kur'ân-ı Kerîm'in yapısını ortaya koymaktır; yani vakıayı tespitten ibarettir. Unutulmamalıdır ki bu araştırma sondan yapılan bir incelemedir; dolayısıyla, ortaya koyduğu sonuçlar, bir bakıma geri besleme niteliğine haiz verilerden oluşmaktadır. Bu çalışma neden matematiksel bir yaklaşımı esas almaktadır, sorusunu şöyle yanıtlamak mümkündür: Bunun nedeni Kur'ân-ı Kerîm'in kendi yapısıdır. Bir kitap olarak Kur'ân-ı Kerîm sayısal bir temel üzerine oturmuştur. Herhangi bir sayfasını açtığınızda sizi hemen sayılar karşılar. Dolayısıyla nümerik zemin, bizim bir tercihimiz değil 6 Fussilet/42 18

5 Giriş ''Kitab''ı indirenin bir tecellisidir. Aşağıdaki cümleye dikkat ediniz: Kur'ân-ı Kerim 114 sûreden meydana gelmektedir. Bu ifâde Kur'ân-ı Kerîm'in yapısını anlatmaya elverişli çok kısa bir cümledir. Görüldüğü gibi bu tanım bile matematiksel bir izahtır. Zira içinde bir ''sayı'' barındırmaktadır. Neticede, sayılardan tamamen müstağni kalarak, Kur'ân-ı Kerîm'in yapısını tahlil etmenin muhal olduğu ortadadır. Dolayısıyla, başka açılardan incelemek ne denli meşru ise, Kur'ân-ı Kerîm'in yapısını sayısal bakımından irdelemek de bir o kadar meşrudur. Hatta böylesi bir araştırma tedebbür-i Kur'ân kapsamında görülmeli, bundan önce ihmal edildiği için ayrıca yüreklendirilmedir. Kur'ân-ı Kerîm incelendiğinde Yüce Yaratıcının matematik konusuna önem verdiği, hatta bu konuda zâtını pek çok yerde övdüğü görülür. Yüce Allâh matematik bakımından kendisinin üstüne olmadığını bir âyette şöyle beyân eder: Hesap yapan olarak biz yeteriz 7 Başka bir âyette ise, hesabının şaşmaz olduğunu bildirir: א 7 Enbiyâ/47 19

6 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Şüphesiz Allâh, her şeyin hesabını keskin yapandır 8 Bir başka âyette ise hesap konusunda en hızlı olduğunu haber verir: א ve O hesap yapanların en hızlısıdır! 9 Hesap konusunda bu denli iddialı olan bir zâtın, her zaman kendi adıyla anılacak bir kitabı, matematikten anlayanların dikkatini celp edecek tarzda tanzim etmiş olmasında şaşılacak bir durum yoktur. Bazı insanlar matematiği sevmez. Rakamlarla ünsiyetleri bulunmadığı için onlara göre her sayı aynı olabilir. Böyleleri ''tek'' sayı ile ''çift'' sayı arasındaki ayırımı dahi önemsemeyebilir. Oysaki Allâh bu iki sayı türünün üzerine Kur'ân-ı Kerîm'de yemin etmiştir: Çifte de teke de andolsun 10 א א Bilinmelidir ki Allâh, sadece ''çok önemli'' şeyler üzerine yemin eder Nisâ/86 Nisâ/86 Fecr/3 Bu yeminlere örnek olarak, Cenâbı Hak'ın zâtı (Nisa/63), Kıyâmet günü (Kıyâmet/1) ve yıldızların konumu (Vâkıa/75) sayılabilir. 20

7 Giriş Kur ân-ı Kerîm i gönderen yüce Allâh, pek çok yerde kendisinden el-alîm diye söz eder. el-alîm demek bilmediği bir şey olmayan bilgili demektir. Bu noktadan hareketle, kulların bugüne kadar bildiği ve yarınlarda öğreneceği her türlü bilgiyi Allâh ın zaten bildiği anlaşılmaktadır. Matematik beşerin ortak dilidir. Zâtını takdir edebilmeleri için Allâh tarafından insanlara öğretilmiştir. Kur ân-ı Kerîm de matematikten anlayanlar bilen bir topluluk tanımlamasıyla onurlandırılır: א א א א א א א א א K Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların nı ve hesabı bilmeniz için ona (aya) birtakım konumlar takdir eden O'dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir topluluğa âyetlerini açıklamaktadır. 12 Allâh ın, kavrayışımızın üstündeki matematik bilgisini evrenin her noktasında gözlemekteyiz. İnsanoğlu maddeyi incelerken matematikten yararlanmaktadır. Allâh ın, yarattığı her şey üzerine kazıdığı sanatını matematik diliyle çözdükçe insanın, yaratıcısı karşısında hayranlığı artmaktadır. Yarattıkları üzerinde gerçekleştirdiğimiz bu araştırmaların neden bir benzerini aynı zâtın gönderdiği kitap üzerinde yapmayalım? Elinizdeki çalışma bu hareket noktasından yola çıkılarak hazırlanmıştır. 12 Yûnus/5 21

8 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Ancak bu noktada içinde sayı bulunan her türlü yaklaşımın matematiksel bir analiz sayılamayacağını hatırlatmakta yarar vardır. Zira bugüne kadar yapılmış çalışmaların pek çoğunda görülen en önemli eksiklik bilimsel anlamda bir nesnellikten yoksun olmalarıdır. Bunun bir inanç işi olduğundan hareketle öznel yaklaşımda bulunmayı sakıncasız addetmişlerdir. Kısa vadede müminler üzerinde belli bir heyecan uyandırmış olsa bile, bu çalışmaların, uzun vadede yıpratıcı sonuçları olmuştur. Daha da kötüsü bu alanda bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacılara her bakımdan negatif bir zemini miras bırakmışlardır. Bu durumu bizzat yaşayan biri olarak var olan olumsuz tabloya bir yenisi eklememek için büyük bir özen gösterdik. Bu nedenle bu çalışmada, anlamlara dayalı yahut bütünü kuşatmayan parçacı, dolayısıyla öznel sayılabilecek herhangi bir tespite yer vermemeye dikkat edilmiştir. Pek çok çalışmada olduğu gibi, baştan öngörülen bir rakamı, bir takım noktasal tespitlerle elde etme gayretine asla girişilmemiştir. Zira bu türden çalışmalar, belli bir kesim tarafından kabul görse de, kişiden kişiye değişkenlik arz etmeleri dolayısıyla tutarlı bulunmamaktadır. Bu çalışmada ortaya konulan tespitler, Kur'ân-ı Kerîm'in tümünü gözeten, öznel herhangi bir referansa dayanmayan, inançlı inançsız her hangi bir araştırmacının da ele aldığında aynen varacağı sonuçlardan ibarettir. Bizim açımızdan elde edilen sonuçların beğenilip beğenilmemesi değil doğru ve nesnel olması önemlidir. Yukarıda verdiğimiz örneğe dönecek olursak, Kur'ân 114 sûreden oluşmaktadır, cümlesi ne denli tartışılmaz bir gerçek ise bu çalışmada okuyucuya sunulan tablolar da bir o kadar hakikattir. 22

9 Giriş Bu araştırma Kur'ân-ı Kerim'de, tesâdüflerle izâh edilmesi mümkün olmayan bir sayısal yapı bulunduğunu insanların dikkatine sunmaktadır. Amacı, bu son derece hassas düzenli yapının varlığını ortaya koymaktır. Bundan ötesi bu kitabın ilgi alanının dışındadır. Kitapta ortaya konan tablolar son derece somut gerçeklerdir. Dolayısıyla, Kur'ân-ı Kerîm'in tertibinin tevkifî olması ya da olmaması önümüzde duran bu sayısal nizamın varlığını etkilemez; sadece yorum farkı doğurur. Tertibin tevkifî olduğunu düşünenler, Kur'ân-ı Kerîm'in bu müstesna düzenini Cenâbı Hak'ka doğrudan hamlederken, diğerleri bunu dolaylı olarak yine Allâh'a izâfe etmek durumundadırlar; zira bu sayısal nizâmın beşer yapısı olamayacağı gerçeği tüm çıplaklığıyla ortadadır. İkili Simetrik kitap 1, bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan oluşan 4 kitaptan ilkidir. Elinizdeki birinci kitapta aşağıdaki konu başlıklarına yer verilmiştir: Tek ve Çift Sayılar Sayısı Numarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı Numarasından Küçük Olan Sûreler Asal Sayılar Numaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar İkiye de üçe de bölünmeyen sayılar İkiye de üçe de bölünen sayılar İkiye bölünen sayılar Üçe bölünen sayılar Asal Çarpanlar Toplamı Mükemmel Sayılar (Perfect Numbers) Zengin Sayılar (Abundant Numbers) Kıt Sayılar (Deficient Numbers) Her incelemenin sonunda ortaya çıkan sonuçlar, Kur'ân-ı Kerim'in tümünü içine alan tablolar halinde okuyucunun dikkatine sunulmuştur. 23

10 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Tablolara bakıldığında ''ikili simetrik yapı'' hemen dikkati çeker. Çalışmaya adını verdiğimiz bu kavram Kur ânı Kerîm üzerindeki matematiksel araştırmalarımızın bir sonucu olduğu kadar, bizatihi Kur ân-ı gönderen Allâh ın, kitabı için kullandığı bir tanımlamadır: א א א א א א K Allâh sözün en güzelini, ikili simetrik kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, onun etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap, Allah'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. 13 Bu âyet, ikili simetrik kitap 1'de ortaya konulan tabloları, ilâhi iradenin bir sonucu olarak değerlendirenler açısından son derece anlamlıdır. Zira Kur'ân-ı Kerîm'in tertibinin üzerine oturduğu matematiksel yapı, yine Kur'ân-ı Kerîm'de bundan 14 asır önce açık bir dille haber verilmektedir. Bu âyet için meâl'lere bakıldığında çoğunlukla simetrik ifâdesinin yerine ''birbirine benzeyen''; ikili ifadesinin yerine ise ''tekrarlanan'' kavramlarının kullanıldığı görülür. Bu durum yadırganmamalıdır. Zira bunlar adı 13 Zümer/23 24

11 Giriş üstünde meâl'dir. Meâl'ler birebir (kelimesi kelimesine) tercümeler ihtiva etmez. Simetrik kitap 1, sayılarla arası iyi olan-olmayan herkesin istifâde edebileceği düzeyde primer yaklaşımlardan meydana gelmektedir. Analizler, tamamen dört işlem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kitapta, ileri matematik ürünü herhangi bir yaklaşıma bilinçli olarak yer verilmemiştir. Kur ân-ı Kerîm kendisini içinde rayb (kuşkulu şey, kesin olmayan bilgi) asla bulunmayan kitap 14 olarak tanıtır. Bu, Allâh ın kitabına özgü bir husustur. Biz kulların yazdıkları ya da söyledikleri şeylerin kusursuz olması düşünülemez. Dolayısıyla, hatalarımızı bizimle paylaşacak okurlarımıza şimdiden teşekkür ederiz. Hadis dalında yaptığım çalışmalarda olduğu kadar bu alanda yaptığım çalışmaları da öneri ve tavsiyeleriyle yüreklendiren muhterem hocam Prof. Dr. M. Ali SÖNMEZ beyefendiye; her zaman yanımda olan, bu kitabın geçirdiği tüm evrelerde z katkıları bulunan değerli kardeşim Elek. Müh. Haydar SOYSAL a ve çalışmalarımı büyük bir sabır ve tahammülle karşılayan aile efradıma burada teşekkür etmeyi ifâsı zarûri bir borç bilirim. Dr. Müh. Halis AYDEMİR Bursa Bakara/2. 25

12 Kur ân-ı Kerîm Fihristi Kur ân Kerîm fihristinde her sûre iki sayı ile tanımlanır. Biri sûrenin sıralamadaki yerini gösteren sıra numarasıdır. Diğeri ise, sûrenin içerdiği âyet nı belirten bir rakamdır. 1 Örnek: Sûrenin sıra numarası Sûrenin adı Sûrenin içerdiği âyet 1 Fâtiha 7 Kur ân-ı Kerîm de 114 sûre mevcuttur. Dolayısıyla fihristte 114 sıra numarası ve bu sıra numaralarına karşılık gelen 114 âyet vardır: no Sûre adı no Sûre adı 1 Fâtiha 7 58 Mücâdele 22 2 Bakara Haşr 24 3 Âl-i İmrân Mümtehine 13 4 Nisâ Saff 14 5 Mâide Cum'a 11 6 En'âm Münâfikûn 11 7 A'râf Teğâbün 18 8 Enfâl Talâk 12 9 Tevbe Tahrîm Yûnus Mülk 30 1 Bu vesile ile şunu hatırlatmakta fayda vardır: Bazı Kur ân fihristlerinde âyet sayıları bakımından matbaa hataları mevcuttur. Burada verdiğimiz yaklaşımları tahkik etmek isteyen okuyucularımız, öncelikle kullandıkları fihristi, sûrelerin içerdikleri âyet sayıları bakımından gözden geçirip tashih etmelidirler. 26

13 Kur ân-ı Kerîm Fihristi 11 Hûd Kalem Yûsuf Hâkka Ra'd Me'âric İbrâhîm Nûh Hicr Cin Nahl Müzzemmil İsrâ Müddessir Kehf Kıyâmet Meryem İnsân Tâhâ Mürselât Enbiyâ Nebe' Hac Nâzi'ât Mü'minûn Abese Nûr Tekvîr Furkân İnfitâr u'arâ Mutaffifîn Neml İnşikâk Kasas Bürûc Ankebût Târık Rûm A'lâ Lokmân Gâşiye Secde Fecr Ahzâb Beled Sebe' ems Fâtır Leyl Yâsîn Duhâ Sâffât İnşirâh 8 38 Sâd Tîn 8 39 Zümer Alak Mü'min kadir 5 41 Fussilet Beyyine 8 42 ûrâ Zilzâl 8 43 Zuhruf Âdiyât Duhân Kâri'a Câsiye Tekâsür 8 46 Ahkâf Asr 3 47 Muhammed Hümeze 9 48 Fetih Fil 5 27

14 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 49 Hucurât Kureyş 4 50 Kâf Mâûn 7 51 Zâriyât Kevser 3 52 Tûr Kâfirûn 6 53 Necm Nasr 3 54 Kamer Tebbet 5 55 Rahmân İhlâs 4 56 Vâkı'a Felak 5 57 Hâdîd Nâs 6 Liste-1 Görüldüğü üzere sûrelerin ayet sayıları sıradışı bir görünüm sergiler. İlk bakışta aralarında bir ilişki bulunduğunu sezinlemek mümkün değildir. Çünkü olabildiğince dağınık bir dizilim içindedir. Bu kitap, Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıralanışını ve âyet sayılarını sayısal yöntemlerle analiz etmektedir. Bu yüzden yukarıdaki liste, bu çalışmanın her bölümünde farklı farklı matematiksel yaklaşımlara konu olacaktır. 28

15 Tek ve Çift Sayılar Kur ân-ı Kerîm de bulunan 114 sûreyi âyet sayıları bakımından tek ve çift olanlar şeklinde iki kümeye ayıralım: tek olan sûreler kümesi Sûre Adı Sûre Adı Sayısı Sayısı Fâtiha 7 Tûr 49 En'âm 165 Kamer 55 Enfâl 75 Hâdîd 29 Tevbe 129 Mümtehine 13 Yûnus 109 Cum'a 11 Hûd 123 Münâfikûn 11 Yûsuf 111 İnsân 31 Ra'd 43 Tekvîr 29 Hicr 99 İnfitâr 19 İsrâ 111 İnşikâk 25 Tâhâ 135 Târık 17 Furkân 77 A'lâ 19 Şu'arâ 227 Şems 15 Neml 93 Leyl 21 Ankebût 69 Duhâ 11 Ahzâb 73 Alak 19 Fâtır 45 kadir 5 Yâsîn 83 Âdiyât 11 Zümer 75 Kâri'a 11 Mü'min 85 Asr 3 Şûrâ 53 Hümeze 9 Zuhruf 89 Fil 5 Duhân 59 Mâûn 7 Câsiye 37 Kevser 3 Ahkâf 35 Nasr 3 Fetih 29 Tebbet 5 Kâf 45 Felak 5 Liste-2 29

16 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Yukarıdaki listede görüldüğü üzere, Kur ân-ı Kerim de bulunan sûrelerden âyet tek olanların 54 tür. çift olan sûreler kümesi Sûre Adı Sûre Adı Sayısı Sayısı Bakara 286 Teğâbün 18 Âl-i i İmrân 200 Talâk 12 Nisâ 176 Tahrîm 12 Mâide 120 Mülk 30 A'râf 206 Kalem 52 İbrâhîm 52 Hâkka 52 Nahl 128 Me'âric 44 Kehf 110 Nûh 28 Meryem 98 Cin 28 Enbiyâ 112 Müzzemmil 20 Hac 78 Müddessir 56 Mü'minûn 118 Kıyâmet 40 Nûr 64 Mürselât 50 Kasas 88 Nebe' 40 Rûm 60 Nâzi'ât 46 Lokmân 34 Abese 42 Secde 30 Mutaffifîn 36 Sebe' 54 Bürûc 22 Sâffât 182 Gâşiye 26 Sâd 88 Fecr 30 Fussilet 54 Beled 20 Muhammed 38 İnşirâh 8 Hucurât 18 Tîn 8 Zâriyât 60 Beyyine 8 Necm 62 Zilzâl 8 Rahmân 78 Tekâsür 8 Vâkı'a 96 Kureyş 4 30

17 Tek vr çift sayılar Mücâdele 22 Kâfirûn 6 Haşr 24 İhlâs 4 Saff 14 Nâs 6 Liste-3 Yukarıdaki listede görüldüğü üzere, Kur ân-ı Kerim de bulunan sûrelerden âyet çift olanların 60 tır. Toplam sûre tek olan sûrelerin çift olan sûrelerin Şekil-1 Sûrelerin âyet sayıları bakımından dağılımı görülüyor. tek olan sûrelerden sıra numarası da tek olanlar Sûre Adı Sûre Adı no Sayısı no Sayısı 1 Fâtiha 7 57 Hâdîd 29 9 Tevbe Münâfikûn Hûd Tekvîr Ra'd A'lâ Hicr Şems İsrâ Duhâ Furkân kadir 5 27 Neml Kâri'a Ankebût Asr 3 31

18 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 33 Ahzâb Fil 5 35 Fâtır Mâûn 7 39 Zümer Tebbet 5 43 Zuhruf Felak 5 45 Câsiye 37 Liste-4 Liste-4 te 27 sûre vardır. tek olan sûrelerden sıra numarası çift olanlar Sûre Adı Sûre Adı no Sayısı no Sayısı 6 En'âm Kamer 55 8 Enfâl Mümtehine Yûnus Cum'a Yûsuf İnsân Tâhâ İnfitâr Şu'arâ İnşikâk Yâsîn Târık Mü'min Leyl Şûrâ Alak Duhân Âdiyât Ahkâf Hümeze 9 48 Fetih Kevser 3 50 Kâf Nasr 3 52 Tûr 49 Liste-5 Liste-5 te 27 sûre vardır. 32

19 Tek vr çift sayılar tek olan sûrelerin numarası tek, âyet da tek olan sûrelerin numarası çift, âyet tek olan sûrelerin Şekil-2 tek olan sûrelerin sıra numaralarına göre eşit dağılımı görülüyor. Değerlendirme dışı sıralanmış gibi bir görünüm veren âyet tek olan bu 54 sûrenin, sıra numaralarıyla birebir eşleşerek 27 tek ve 27 çift olarak ikiye bölünmesi son derece çarpıcıdır. Bu 54 sûre ardışık bir dizilimle dizilseydi, o zaman sıra numarası bakımından 27 tek ve 27 çift olarak ikiye bölünmesi normal olurdu. Yani bu 54 sûre, Kur ân-ı Kerîm in ilk 54 sûresini oluştursaydı, ya da sondan 54 sûre olarak yer tutsaydı; o zaman 27 tek ve 27 çift olarak ikiye bölünmesi doğal karşılanırdı. Son derce karışık bir dizilimden böylesi bir dengenin ortaya çıkması dikkat çekicidir. Bu dengenin zorluğunu anlamak için Kur ân-ı Kerîm in sûrelerinden herhangi birinin bir âyet eksik ya da fazla olması durumunu bir an için varsayalım: Örneğin İhlâs sûresi 3 âyet değil de 4 âyet olsaydı? Bu durumda Kur ân daki âyet tek olan sûrelerin bir azalacak çift olanların ise bir artmış olacaktır. Yâni yukarıdaki kümemiz artık 53 elemanlı bir küme olacaktır. 53 ikiye bölünemeyeceği için söz konusu denge kaybolacaktır. Diğer taraftan söz konusu kümede sıra numarası tek olanların 27 den 26 ya inecektir. Bu durum Kur ân-ı Kerim in her sûresi için geçerlidir. Herhangi 33

20 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir birindeki en küçük bir artırma ya da eksiltme var olan dengeyi tümden yok eder. Bu yaptığımız tahlil bundan sonraki her sonuç için de geçerlidir. Şimdi, aynı yaklaşımla âyet çift olan sûreleri inceleyelim. çift olan sûrelerden sıra numarası tek olanlar Sûre Adı Sûre Adı no Sayısı no Sayısı 3 Âl-i i İmrân Saff 14 5 Mâide Talâk 12 7 A'râf Mülk Meryem Hâkka Enbiyâ Nûh Mü'minûn Müzzemmil Lokmân Kıyâmet Sâffât Mürselât Fussilet Nâzi'ât Muhammed Mutaffifîn Hucurât Bürûc Zâriyât Fecr Necm Tîn 8 55 Rahmân Zilzâl 8 59 Haşr Kâfirûn 6 Liste-6 Liste-6 da 30 sûre vardır. çift olan sûrelerden sıra numarası çift olanlar Sûre Adı Sûre Adı no Sayısı no Sayısı 2 Bakara Tahrîm 12 4 Nisâ Kalem 52 34

21 Tek vr çift sayılar 14 İbrâhîm Me'âric Nahl Cin Kehf Müddessir Hac Nebe' Nûr Abese Kasas Gâşiye Rûm Beled Secde İnşirâh 8 34 Sebe' Beyyine 8 38 Sâd Tekâsür 8 56 Vâkı'a Kureyş 4 58 Mücâdele İhlâs 4 64 Teğâbün Nâs 6 Liste-7 Liste-7 de 30 sûre vardır. çift olan sûrelerin numarası tek, âyet çift olan sûrelerin numarası çift, âyet da çift olan sûrelerin Şekil-3 çift olan sûrelerin sıra numaralarına göre eşit dağılımı görülüyor. Değerlendirme çift olan sûreler kümesinin de aynı tabiatı ortaya koyması yukarıda konu ettiğimiz dengenin basit bir denge olmadığını gösteriyor. Bu durum bir önceki değerlendirmemizi iki kat daha güçlendirmektedir. Sonuçları bir arada görelim: 35

22 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir no Sûre adı TEK - TEK 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 ÇİFT - ÇİFT TEK - ÇİFT ÇİFT - TEK S i m e t r i e k s e n i ekilde, âyet çift ve tek olan sûrelerin sıra numaralarına göre eşit dağılımı görülüyor. 36

23 Tek vr çift sayılar ve sıra numarası türdeş olan sûreler kümesi Bir sûreyi ilgilendiren bu iki rakamı birlikte ele alalım. Sûre sıra numarası çift ve âyet çift olanlarla sûre sıra numarası tek ve âyet tek olanları bir küme; sûre sıra numarası tek olduğu halde âyet çift, ya da sûre sıra numarası çift olduğu halde âyet tek olanları da ayrı bir küme yapalım. örnek: numarası ve âyet türdeş olan sûrelere 1 Fâtiha 7 Fâtiha sûresinin sıra numarası da âyet da tek sayıdır. Dolayısıyla Fâtiha sûresi bu anlamda türdeş bir sûredir. 2 Bakara 286 Bakara sûresi de türdeş bir sûredir. Çünkü sıra numarası da âyet da çift bir sayıdır; yani aynı türdendir. örnek: numarası ve âyet türdeş olmayan sûrelere 3 Âl-i İmrân 200 Âl-i İmrân sûresi sıra numarası tek, âyet çift olan bir sûredir. Dolayısıyla Âl-i İmrân sûresi bu anlamda türdeş olmayan bir sûredir. 6 En'âm 165 En'âm sûresi de türdeş olmayan bir sûredir. Çünkü sıra numarası çift olduğu halde âyet tektir; yani aynı türden değildir. 37

24 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Şimdi bu iki kümenin elemanlarını ayrı ayrı görelim: numarası ve âyet türdeş olan sûreler no Sûre adı no Sûre adı 1 Fâtiha 7 63 Münâfikûn 11 2 Bakara Teğâbün 18 4 Nisâ Tahrîm 12 9 Tevbe Kalem Hûd Me'âric Ra'd Cin İbrâhîm Müddessir Hicr Nebe' Nahl Abese İsrâ Tekvîr Kehf A'lâ Hac Gâşiye Nûr Beled Furkân Şems Neml Duhâ Kasas İnşirâh 8 29 Ankebût kadir 5 30 Rûm Beyyine 8 32 Secde Kâri'a Ahzâb Tekâsür 8 34 Sebe' Asr 3 35 Fâtır Fil 5 38 Sâd Kureyş 4 39 Zümer Mâûn 7 43 Zuhruf Tebbet 5 45 Câsiye İhlâs 4 56 Vâkı'a Felak 5 57 Hâdîd Nâs 6 58 Mücâdele 22 Liste-8 38

25 Tek vr çift sayılar numarası ve âyet türdeş olan sûrelerden oluşan bu kümenin eleman 57 dir. numarası ve âyet türdeş olmayan sûreler no Sûre adı no Sûre adı 3 Âl-i İmrân Haşr 24 5 Mâide Mümtehine 13 6 En'âm Saff 14 7 A'râf Cum'a 11 8 Enfâl Talâk Yûnus Mülk Yûsuf Hâkka Meryem Nûh Tâhâ Müzzemmil Enbiyâ Kıyâmet Mü'minûn İnsân Şu'arâ Mürselât Lokmân Nâzi'ât Yâsîn İnfitâr Sâffât Mutaffifîn Mü'min İnşikâk Fussilet Bürûc Şûrâ Târık Duhân Fecr Ahkâf Leyl Muhammed Tîn 8 48 Fetih Alak Hucurât Zilzâl 8 50 Kâf Âdiyât Zâriyât Hümeze 9 52 Tûr Kevser 3 53 Necm Kâfirûn 6 54 Kamer Nasr 3 55 Rahmân 78 Liste-9 39

26 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir numarası ve âyet türdeş olmayan sûrelerden oluşan bu kümenin eleman 57 dir. Dolayısıyla Kur ân-ı Kerim in yarısı türdeş sûrelerden yarısı da türdeş olmayan sûrelerden oluşmaktadır. 1 Sonuçları bir arada görelim: < א א Allâh sözün en güzelini ikili simetrik kitap olarak indirdi (Zümer/23) 1 Bu durumu görmek için ikinci bir yöntem de şudur. Sûrelerin sıra numaralarıyla âyet sayıları toplanır. Ortaya çıkan 114 sayıdan çift olanlar bir kümede tek olanlar başka bir kümede gruplanır. Ortaya çıkan bu yeni iki kümenin denk olduğu görülür. 40

27 Tek vr çift sayılar no Sûre adı TÜRDE TÜRDE OLMAYAN 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s S i m e t r i e k s e n i ekilde türdeş olan ve olmayan sûrelerin eşit dağılımı görülüyor. 41

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Tüm asal sayıların bölen kümelerinde iki asal sayı vardır. Bunlara ilaveten 4, 8 ve 9 gibi sayıların bölen kümelerinde de iki asal sayı bulunmaktadır. Örnek: 9 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 3, 9} 1 ve

Detaylı

Sûre adı no. sayısı no

Sûre adı no. sayısı no 1 hariç bütün asal sayıların bölen kümesi iki elemanlıdır. Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini, bölen kümesi iki elemanlı olan sayılar bakımından ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesinde Dört Asal Bulunan Sayılar Bu bölümde, bölen kümesinde dört asal bulunan sayıları ele alacağız. Böylece Kur ân-ı Kerîm fihristini tümüyle incelemiş olacağız. Zira Kur ân-ı Kerîm fihristinde

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde, bölen kümesinde ikiden fazla eleman bulunan sayıları ele alacağız. Aşağıdaki Kur ân-ı Kerîm fihristinde bölen kümesi eleman sayısı > 2 olan sayılar işaretlenmiş bulunmaktadır: Sıra Âyet Sıra

Detaylı

İkiye de üçe de bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

İkiye de üçe de bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye de üçe de bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

Üçe bölünen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel anlamda bir uyum bulunup bulunmadığını

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka hiçbir sayıya kalansız olarak bölünemeyen pozitif tamsayıya asal sayı denir. Asal sayılar = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Asal sayılar, matematikle ilgilenen herkesin

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

Ellibin Yıllık Bir Gün

Ellibin Yıllık Bir Gün Ellibin Yıllık Bir Gün Editör Prof. Dr. Recai Doğan Yazar Prof. Dr. Beyza Bilgin ISBN: 978-605-9247-49-8 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 3000 Adet Yayınları Yayın No: 224 Web: grafikeryayin.com Kapak ve

Detaylı

Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde Rivayetleri

Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde Rivayetleri ARAŞTIRMA NOTU VE YORUMLAR Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 58:1 (2017), ss.225-238 DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001468 Mekkī-Medenī Sure Tertipleri: Hz. Ā işe, İbn Abbās-Kurayb, Mucāhid ve Ḳatāde

Detaylı

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ

MUHTASAR KUR AN RİSALESİ MUHTASAR KUR AN RİSALESİ Kur ân-ı Kerîm âlemlerin Rabbi 1 Allah (cc) katından 2 indirilmiştir 3. Âyetleri hikmetlerle dolu 4, apaçık 5 bir Kitap tır 6. Onlar Allah (cc) 'ın mesajları 7 ve belgeleridir

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ

SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ Dini Araştırmalar, Ocak-Haziran 2016, Cilt : 19, Sayı : 48, ss. 129-152 129 DOI: SURELERİN BELİRLİ DÖNEMLERE VE OLAYLARA İZÂFESİ Burhan ÇONKOR Öz Bu makalede özellikle son dönemde Kur ân surelerini dönemlere

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUM VE TECVİD VIII İLH 402 8 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam

Hz. Peygamber'in ilk muhatapları olan Mekkelilerle mücadelesini anlatan Kur'ân'da tam 2. Ders İLK MUHATAPLAR NEDEN KUR'ÂN'A İMAN ETMEDİLER? Sahâbe demek ne demektir? 1. Beşeriyetlerin İzharı 2. Zaafiyetlerin Islahı 3. Kabiliyetlerin İnşası 4. Mesuliyetlerin İdraki 5. Rehberiyetlerin İhyası

Detaylı

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması ve Kur an ın Genç Muhafızları Hafızlık Yarışması UYGULAMA ESASLARI

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DKB205 3 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP ORTAOKULLARI Yıldız Nidâ Kız Öğrenciler Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Yıldız Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Yıldız Nidâ

Detaylı

Şehristânî nin Mefâtîhu l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri

Şehristânî nin Mefâtîhu l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri İslâm Araştırmaları Dergisi, 38 (2017): 45-87 doi: 10.26570/isad.346788 Şehristânî nin Mefâtîhu l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri Recep Arpa* Bilindiği gibi Hz. Peygamber inen

Detaylı

KUR ÂN MEAL DEFTER 2017

KUR ÂN MEAL DEFTER 2017 KUR ÂN MEAL DEFTER 2017 DÜŞÜN YAYINCILIK KUR AN MEAL DEFTER Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Genel Yayın Yönetmeni: Hümeyra Okuyan Redakte: Rümeysa Hafızoğlu - Abdullah Mesut Kapak: MottoProject Mizanpaj: Ahmet

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DKB 107 1 1+2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan

Question. Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi. Dr.İbrahimiyan Question Kur an ın (Defaten Ve Tedricî) İnişi Dr.İbrahimiyan Answer: Kur an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah ın, aziz ve alîm Allah ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah ın, rahman ve rahim Allah ın,

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması İmam Hatip Ortaokulları Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 9-10

KURAN YOLU- DERS 9-10 KURAN YOLU- DERS 9-10 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 6 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1. İsm-i Tafdil: «Daha» ve «En» kelimeleri ile yapılan Karşılaştırma Sıfatlarıdır. Örneğin,

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI A. KUR AN-I KERİM DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAM GİRİŞ Kur an-ı Kerim, İslam dininin ana kaynaklarının birincisidir.

Detaylı

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR Kuran da 29 surenin başında, bilinen bir kelime oluşturmaksızın yer alan bağımsız harfler veya harf grupları vardır. Bunlar harf ayetlerdir ve 29 surenin

Detaylı

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması

İmam Hatip Ortaokulları. Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları. Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması İmam Hatip Ortaokulları Genç Nidâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışmaları Genç Sadâ Kur an-ı Kerim i Güzel Okuma Yarışması Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması

Detaylı

Kur an İlimlerine Giriş-2

Kur an İlimlerine Giriş-2 Kur an İlimlerine Giriş-2 Muhammed bin Abdülkerim eş-şehristânî Çev: Ömer Dinç Arş. Gör., Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana bilim dalı Araştırma Görevlisi omer_dinc25@hotmail.com Atıf Muhammed

Detaylı

Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız

Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Mucize, insan veya insan topluluğunun kapasitesinin üstünde, doğa kurallarının ötesinde olanı ifade eder. Bir Peygamber

Detaylı

01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER

01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER 01-147 Meal 19/12/06 10:07 Sayfa145 İÇİNDEKİLER Birkaç terimin anlamı...147 Birinci Bölüm Sûre 1: Fâtiha...148 Sûre 2: Bakara...159 Sûre 3: Âl-i İmran...197 Sûre 4: Nisâ...224 İkinci Bölüm Sûre 5: Mâide...253

Detaylı

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar

Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Kur an-ı Kerim deki Temel Emirler ve Yasaklar Emirler Allah a iman edin (Al-i İmran [3] 193), O na hiçbir şeyi ortak koşmayın (Nisa [4] 36). Yalnızca O na kulluk edin (Fatiha [1] 5). Allah ı çok anın ve

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2009/2, Cilt: 8, Sayı: 16 HITIT UNIVERSITY DIVINITY FACULTY JOURNAL ISSN 1303-7757 2009/2, Volume: 8, Issue: 16 HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN

Detaylı

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13)

Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13) Sureleri İsimleriyle Tanıyalım: KUR AN SIRASI (1-13) Fâtiha; Kur ân-ı Kerîm in başlangıç suresinin adı olup açan, başlangıç, giriş anlamına gelmektedir. Kur an ın girişi, önsözü mahiyetinde olduğundan

Detaylı

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri

C. Kurulların Görev ve Sorumlulukları, 1. Yürütme Kurulları,Yönerge nin 11. maddesi hükümlerince oluşturulacak ve 12. maddede belirtilen görevleri Ek-1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI HATİP VE İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA, HAFIZLIK VE EZAN OKUMA LARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR A. Yarışmalara Başvurular, 1. Öğrencilerin başvuruları Yönerge

Detaylı

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E.

KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. 1 KİTAB'I MUKADDES VE KUR'AN'I KERİM FİHRİSTİ: ANA KONULARINA GÖRE BENZEYİŞ VE FARKLILIKLARIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ DANİEL E. WİCKWİRE A.A. Edebiyat Fakültesi Th.B. İlahiyat Fakültesi M.A. Kitabı Mukaddes

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak.

Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak. F I K I H K Ö Ş E S İ Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.bundandırki fıkıh usülle başlar.anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak. Hanefilere göre fıkıh;kişinin amel bakımından lehinde

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI UYGULAMA ESASLARI Belgin AYDIN Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı EK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Detaylı

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden

Detaylı

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ

İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ Memduh ÇELMELİ İLÂH İlâh: Tapılmaya lâyık görülen yüce varlık. «Lâ ilahe illallah Allah tan başka ilah yoktur.» İlâhî: Allah a ait. Allah a özgü. Allah ile ilgili. ilahi KİTAP VAHİY

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com PEYGAMBERLERE İNANÇ PEYGAMBER İNSANLAR Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com PEYGAMBERLERE İNANÇ PEYGAMBER İNSANLAR Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com PEYGAMBERLERE İNANÇ PEYGAMBER İNSANLAR Memduh ÇELMELİ PEYGAMBER İSMET Allah tarafından, insanlar arasından seçilen ve O nun mesajlarını insanlara ileten elçidir. «Peygamber» kavramı Farsça dır. Kur an

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 69. HÂKKA SÛRESI Sûrenin Genel Tanıtımı Sûrenin Meâli Âyetlerin Tefsîri Âyetler:...288

İÇİNDEKİLER. 69. HÂKKA SÛRESI Sûrenin Genel Tanıtımı Sûrenin Meâli Âyetlerin Tefsîri Âyetler:...288 İÇİNDEKİLER Takdim........................................ 7 Önsöz......................................... 9 Giriş......................................... 13 A) Kur ân-ı Kerîm in Kur ân daki İsimleri...................

Detaylı

HZ. OSMAN A (35/656) NÜZÛL SIRASINA GÖRE MUSHAF NİSPET EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME*

HZ. OSMAN A (35/656) NÜZÛL SIRASINA GÖRE MUSHAF NİSPET EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME* SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 4 SAYI 1 s. 173-182 HZ. OSMAN A (35/656) NÜZÛL SIRASINA GÖRE MUSHAF NİSPET EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME* Muhammed Şerif KAHRAMAN* Özet Rivâyetlerde

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar!

KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! KUR AN NİÇİN İNDİRİLMİŞTİR? Ey insanlar! Rabbinizden size, bir öğüt, gönüllerde olan (kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntı)lara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet (olan Kur

Detaylı

İÇİNDEKİLER Başlıklara tıklayınca ilgili konuya ulaşabilirsiniz.

İÇİNDEKİLER Başlıklara tıklayınca ilgili konuya ulaşabilirsiniz. KADİR SÛRESİ Turgut ÇİFTÇİ 1 İÇİNDEKİLER Başlıklara tıklayınca ilgili konuya ulaşabilirsiniz. AYDINLANMA GECESİ... 1 KADİR SÛRESİ... 2 LEYLETU L-KADR... 2 KADR SÖZCÜĞÜ... 2 KADR VE KUR AN... 3 NEDEN GECE?...

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı Öğrenim Hakkı Madde 57 Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula

Detaylı

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki

5- Hafızlık Kur an-i Kerim Okuma Ve Ezan Okuma yarışmaları ile ilgili uygulama aşağıdaki MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMAM HATİP LİSELERİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA YAPILACAK HAFIZLIK KUR AN-I KERİM OKUMA VE EZAN OKUMA YARIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1- Amaç: Bu yönergenin

Detaylı

Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları

Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları Prof. Dr. Hüseyin PEKER Atıf / - Peker, H. (2012). Kur an a Göre Dindarlığın Boyutları, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 (2), 41-49. Özet- Kur an

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM PROGRAMI ANKARA 2015 1 Bu programın uygulanması, Başkanlık Makamının 14.07.2015

Detaylı

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU KUR AN-I KERİM DİNİ BİLGİLER ÖĞRENME ALANI Yüzünden Okuma Ezber İtikat İbadet Siyer Ahlâk 6 ÜNİTELER 1. Kur (50 ) 2. Kur (50 ) 3. Kur

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Kur an da Toprak ve Yeryüzü Lafızları

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies. Kur an da Toprak ve Yeryüzü Lafızları ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies Yıl IV, Sayı 1, Ocak 2012 Kültürümüzde Toprak, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal Oytun Altun www.actaturcica.com

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Okul Öncesi İçin DUÂLAR SÛRELER. Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR Okul Öncesi İçin DUÂLAR ve SÛRELER Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN OKUL ÖNCESİ İÇİN DUALAR VE SURELER 3 Melek

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden itibaren

Detaylı

KUR'AN PINARI SINAVI 2017

KUR'AN PINARI SINAVI 2017 1. Duha suresinde Allah(cc), Hz Muhammed (sav) e olan ihsanını hatırlatmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi surede belirtilen ihsanlardan biri değildir? A) O seni yetim bulup barındırmadı mı? B) Seni

Detaylı

114 ASAL SAYIDA 7-19un MATEMATİKSEL ÖZELLİKLERİ

114 ASAL SAYIDA 7-19un MATEMATİKSEL ÖZELLİKLERİ 114 ASAL SAYIDA 7-19un MATEMATİKSEL ÖZELLİKLERİ Kuran sure sayısı kadarki ilk 114 asal sayıyı incelediğimizde, Kuran ın henüz inmeden sayısal sistemin 7 ve 19 ikilisi ile kurgulandığına dair matematiksel

Detaylı

GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal

GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal 65 GOSOS Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi/GOSOS Gaziosmanpasa University Social Sciences Researches Journal (Kış 2015) 10/2: 100-120 /(Winter 2015) 10/2: 65-84 Doi Number:

Detaylı

3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz?

3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz? 3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz? ي ا أ ي ه ا الن ب ي إ ن ا أ ر س ل ن اك ش اه د ا و م ب ش ر ا و ن ذ ير ا و د اع ي ا إ ل ى الل ه ب إ ذ ن ه و س ر اج ا م ن ير ا Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit,

Detaylı

KUR ÂN IN, NÜZÛL DÖNEMİ PUTPEREST ARAPLARI İÇİN KAYNAKLIĞI ÜZERİNE

KUR ÂN IN, NÜZÛL DÖNEMİ PUTPEREST ARAPLARI İÇİN KAYNAKLIĞI ÜZERİNE İstem, Yıl:2, Sayı:4, 2004, s. 53-61 KUR ÂN IN, NÜZÛL DÖNEMİ PUTPEREST ARAPLARI İÇİN KAYNAKLIĞI ÜZERİNE Prof.Dr. Adnan DEMİRCAN Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi On the Usability of the Quran as a

Detaylı

Mülheim an der Ruhr. İslam & Cami. Bağış: IBAN: DE BIC: SPMHDE3EXXX

Mülheim an der Ruhr. İslam & Cami. Bağış: IBAN: DE BIC: SPMHDE3EXXX Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Sandstraße 126 C 45473 Mülheim an der Ruhr Tel.: 02 08-47 03 10 Fax: 02 08-47 98 91 İnternet: www.mh-fatihmoschee.com Email: info@mh-fatihmoschee.com

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

REFERANS AYET: HİCR 87

REFERANS AYET: HİCR 87 REFERANS AYET: HİCR 87 Hicr Suresi nin 87 nci ayeti Tekrarlanan İkilinin verildiğini ve verilen iki sayıdan birinin 7 olduğunu bildiren tek ayettir. Ayrıca bu ayet peygambere indirilen vahyin hem sayısal

Detaylı

RESÛL-İ EKREM (SAV) İN KUR ÂN-I KERÎM İ TİLÂVETLERİ

RESÛL-İ EKREM (SAV) İN KUR ÂN-I KERÎM İ TİLÂVETLERİ RESÛL-İ EKREM (SAV) İN KUR ÂN-I KERÎM İ TİLÂVETLERİ (Yrd. Doç. Dr. Fatih Çollak) 1 Resûl-i Ekrem (sav) âlemlere rahmet olarak gönderilmiş 2 ve O na en büyük mûcize olarak Kur ân-ı Kerîm verilmiştir 3.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

SURE VE İÇİNDEKİ KADEMELİ 132 NUN HARFİ

SURE VE İÇİNDEKİ KADEMELİ 132 NUN HARFİ NUN SURESİ ve (N) 68 68. SURE VE İÇİNDEKİ KADEMELİ NUN HARFİ N sayısı 0 68 6-5 7 5-5 7 5 6 Kalem suresinin iki (?) ayetinde hiç Nun harfi yok. Bunlar 0'nci ve 0'ıncı ayetler. Bu durum 68. surede grup oluşturuyor.

Detaylı

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir?

1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri değildir? DİN KÜLTÜRÜ 6. SINIF 1. ÜNİTE TEST 1 1- Aşağıdakilerden hangisi suhuf gönderilen peygamberlerden biri a)hz. İbrahim b)hz. Yunus c)hz. Şit d)hz. Adem 2- Varlıklar hakkında düşünerek Allah ın varlığına ve

Detaylı

HESAP. (kesiklik var; süreklilik örnekleniyor) Hesap sürecinin zaman ekseninde geçtiği durumlar

HESAP. (kesiklik var; süreklilik örnekleniyor) Hesap sürecinin zaman ekseninde geçtiği durumlar HESAP Hesap soyut bir süreçtir. Bu çarpıcı ifade üzerine bazıları, hesaplayıcı dediğimiz somut makinelerde cereyan eden somut süreçlerin nasıl olup da hesap sayılmayacağını sorgulayabilirler. Bunun basit

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı