Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Giriş Kur ân Kerîm, 23 yıl süren peygamberlik dönemi içinde Hz. Muhammed e (s.a.v.) vahiy yoluyla âlemlerin Rabbi olan Allâh katından indirilen bir kitaptır. 1 Fâtiha sûresiyle başlar Nâs sûresiyle biter. İndirildiği günden beri kuşaktan kuşağa hem yazılı olarak hem de belleklerde korunmuştur. Kur ân-ı Kerîm de konuşan hep Allâh tır. Sözün içerdiği anlam da kelime dizgisi de O na aittir. Kur ân Kerîm âyet âyet indirilmiştir. Gelen âyetlerin sağlıklı bir şekilde korunması, böylece Kur'ân-ı Kerim'den tek bir âyetin dahi eksik kalmaması endişesi, herkesten önce bu vahye muhatap olan Hz. Muhammed (s.a.v.)'i sarmıştır. Söz konusu düşünce Hz. Peygamber'de ilk inen âyetlerle birlikte kendisini gösterir. Bu kaygı Hz. Peygamber'i, vahyi telakki ettiği anlarda, bir taraftan melek kendisine âyetleri okurken diğer taraftan mırıldanmak suretiyle inen âyetleri çabucak ezberlemeye sevk etmiştir. Meleğin kendisine âyetleri okumasından sonraki sürecin tümüyle kendisine kaldığı düşüncesi onda büyük bir sorumluluk duygusu uyandırır. Çok geçmeden inen ilk âyetlerden birinde Rabbi kendisini bu konuda şöyle rahatlatır: א 1 Bkz. Vâkıa/80. 15

2 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir (Resûlüm!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma! Onu toplamak (cem etmek, bir araya getirmek) ve onun Kur'ân'ı (onu okutmak) şüphesiz bize aittir. 2 Böylece Yüce Allâh, Kur ân-ı Kerîm in bir araya getirilerek toplanmasını ve Kur ân olarak insanlara ulaştırılmasını üzerine aldığını ilk elden haber vermiş olmaktadır. 3 Bundan önce gönderdiği lokal dinlerin hiçbirinin kitabı için sağlamadığı bir korumayı Allâhü Teâlâ Kur ân için sağlamıştır. Çünkü Kur ân, Kıyâmete kadar sürecek evrensel bir dinin hidâyet kaynağıdır. K א Kur'ân'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız. 4 Şu halde, elimizde bulunan Kur ân her bakımdan Allâh ın koruması altındadır. Bize ulaştırdığı gibi bizden sonraki kuşaklara da yine O'nun tarafından ulaştırılacaktır. Kur'ân-ı Kerîm'in her türlü âyıp ve kusurdan uzak tutulacağı yaratıcı tarafından şöyle bildirilir: Kıyâmet/16-17 Kur ân-ı Kerîm in cem i hususunda bazı rivayetlerde, kimi sûrelerin tertibinin ictihâdî olduğuna dair bilgiler vardır. Gerek yukarıdaki âyet, gerekse önümüzde duran muazzam sayısal yapı Kur ân-ı Kerîm in her hâlükârda Allâh ın riayeti altında olduğunu göstermektedir. Hicr/9 16

3 Giriş א K Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez! O, hikmet sahibi, çok övülen Allâh'tan indirilmiştir. 5 Buraya kadar ortaya koyduğumuz izahlar gösteriyor ki, târihi süreç ne şekilde cereyân etmiş olursa olsun, Kur'ânı Kerîm her zaman Yüce Yaratıcının gözetimi altında kalmıştır. Göz ardı edilmemesi gereken bir başka konu da, Kur'ân-ı Kerim'in kendisini bir ''kitap'' olarak ortaya koyduğu gerçeğidir. Bu da onun, sahifeler halinde dağınık bir malzeme olarak kalmayacağını, bir araya getirilip kitap halini alacağına dair önemli bir karinedir. Yüce Allâh'ın Kur'ân-ı Kerîm hakkında pek çok âyette yaptığı ''kitap'' vurgusunu iyi değerlendirmek gerekir. Bunu anlamak için beşerin kültür birikiminde kitap kavramının nasıl bir yer tuttuğuna dikkat edilmelidir. Kitap yazmış her müellif şunu çok iyi bilir ki, gerek sahip olduğu deneyimlerin sonucunda gerekse öğrendikleri dolayısıyla her kişi pek çok yararlı bilgiye sahip olabilir. Ancak bunları bir araya getirip tanzim etmek ve belli bir düzen içerisinde yazıya dökmek zor bir iştir. Bu nedenledir ki pek çok kişi bilgi sahibi olduğu halde telif sahibi değildir. İnsanların telifatında itina gösterdikleri ''tertip ve düzen'' olgusunun Cenabı Hak'ın ''kitab''ında bulunmadığını düşünmek yersiz bir düşünce olur. Bu açıdan bakılığında Yüce Yaratıcının Kur'ân hakkında yaptığı ''kitap'' vurgusunu, 5 Fussilet/42 17

4 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir onun sahip olduğu düzen ve tertibe işâret saymaya engel bir durum görünmemektedir. Nitekim Hûd sûresinin ilk âyeti aynen şöyledir: א K Elif. Lâm. Râ. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allâh) tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitap'tır. 6 Kur'ân-ı Kerîm'in yapısının müretteb olduğunu gösteren bu yaklaşımları daha fazla âyetle ve hadisi şerifle tartışmak mümkündür. Ancak elinizdeki çalışmanın amacı bu değildir. İkili Simetrik kitap 1 adını verdiğimiz bu çalışma Kur'ân-ı Kerîm'in gerek sûre tertibi gerekse âyet sayıları bakımından sayısal bir düzen içerip içermediğini araştıran bir dizi matematiksel analizlerden meydana gelmektedir. Amacı, elimizde bulunan Kur'ân-ı Kerîm'in yapısını ortaya koymaktır; yani vakıayı tespitten ibarettir. Unutulmamalıdır ki bu araştırma sondan yapılan bir incelemedir; dolayısıyla, ortaya koyduğu sonuçlar, bir bakıma geri besleme niteliğine haiz verilerden oluşmaktadır. Bu çalışma neden matematiksel bir yaklaşımı esas almaktadır, sorusunu şöyle yanıtlamak mümkündür: Bunun nedeni Kur'ân-ı Kerîm'in kendi yapısıdır. Bir kitap olarak Kur'ân-ı Kerîm sayısal bir temel üzerine oturmuştur. Herhangi bir sayfasını açtığınızda sizi hemen sayılar karşılar. Dolayısıyla nümerik zemin, bizim bir tercihimiz değil 6 Fussilet/42 18

5 Giriş ''Kitab''ı indirenin bir tecellisidir. Aşağıdaki cümleye dikkat ediniz: Kur'ân-ı Kerim 114 sûreden meydana gelmektedir. Bu ifâde Kur'ân-ı Kerîm'in yapısını anlatmaya elverişli çok kısa bir cümledir. Görüldüğü gibi bu tanım bile matematiksel bir izahtır. Zira içinde bir ''sayı'' barındırmaktadır. Neticede, sayılardan tamamen müstağni kalarak, Kur'ân-ı Kerîm'in yapısını tahlil etmenin muhal olduğu ortadadır. Dolayısıyla, başka açılardan incelemek ne denli meşru ise, Kur'ân-ı Kerîm'in yapısını sayısal bakımından irdelemek de bir o kadar meşrudur. Hatta böylesi bir araştırma tedebbür-i Kur'ân kapsamında görülmeli, bundan önce ihmal edildiği için ayrıca yüreklendirilmedir. Kur'ân-ı Kerîm incelendiğinde Yüce Yaratıcının matematik konusuna önem verdiği, hatta bu konuda zâtını pek çok yerde övdüğü görülür. Yüce Allâh matematik bakımından kendisinin üstüne olmadığını bir âyette şöyle beyân eder: Hesap yapan olarak biz yeteriz 7 Başka bir âyette ise, hesabının şaşmaz olduğunu bildirir: א 7 Enbiyâ/47 19

6 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Şüphesiz Allâh, her şeyin hesabını keskin yapandır 8 Bir başka âyette ise hesap konusunda en hızlı olduğunu haber verir: א ve O hesap yapanların en hızlısıdır! 9 Hesap konusunda bu denli iddialı olan bir zâtın, her zaman kendi adıyla anılacak bir kitabı, matematikten anlayanların dikkatini celp edecek tarzda tanzim etmiş olmasında şaşılacak bir durum yoktur. Bazı insanlar matematiği sevmez. Rakamlarla ünsiyetleri bulunmadığı için onlara göre her sayı aynı olabilir. Böyleleri ''tek'' sayı ile ''çift'' sayı arasındaki ayırımı dahi önemsemeyebilir. Oysaki Allâh bu iki sayı türünün üzerine Kur'ân-ı Kerîm'de yemin etmiştir: Çifte de teke de andolsun 10 א א Bilinmelidir ki Allâh, sadece ''çok önemli'' şeyler üzerine yemin eder Nisâ/86 Nisâ/86 Fecr/3 Bu yeminlere örnek olarak, Cenâbı Hak'ın zâtı (Nisa/63), Kıyâmet günü (Kıyâmet/1) ve yıldızların konumu (Vâkıa/75) sayılabilir. 20

7 Giriş Kur ân-ı Kerîm i gönderen yüce Allâh, pek çok yerde kendisinden el-alîm diye söz eder. el-alîm demek bilmediği bir şey olmayan bilgili demektir. Bu noktadan hareketle, kulların bugüne kadar bildiği ve yarınlarda öğreneceği her türlü bilgiyi Allâh ın zaten bildiği anlaşılmaktadır. Matematik beşerin ortak dilidir. Zâtını takdir edebilmeleri için Allâh tarafından insanlara öğretilmiştir. Kur ân-ı Kerîm de matematikten anlayanlar bilen bir topluluk tanımlamasıyla onurlandırılır: א א א א א א א א א K Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların nı ve hesabı bilmeniz için ona (aya) birtakım konumlar takdir eden O'dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir topluluğa âyetlerini açıklamaktadır. 12 Allâh ın, kavrayışımızın üstündeki matematik bilgisini evrenin her noktasında gözlemekteyiz. İnsanoğlu maddeyi incelerken matematikten yararlanmaktadır. Allâh ın, yarattığı her şey üzerine kazıdığı sanatını matematik diliyle çözdükçe insanın, yaratıcısı karşısında hayranlığı artmaktadır. Yarattıkları üzerinde gerçekleştirdiğimiz bu araştırmaların neden bir benzerini aynı zâtın gönderdiği kitap üzerinde yapmayalım? Elinizdeki çalışma bu hareket noktasından yola çıkılarak hazırlanmıştır. 12 Yûnus/5 21

8 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Ancak bu noktada içinde sayı bulunan her türlü yaklaşımın matematiksel bir analiz sayılamayacağını hatırlatmakta yarar vardır. Zira bugüne kadar yapılmış çalışmaların pek çoğunda görülen en önemli eksiklik bilimsel anlamda bir nesnellikten yoksun olmalarıdır. Bunun bir inanç işi olduğundan hareketle öznel yaklaşımda bulunmayı sakıncasız addetmişlerdir. Kısa vadede müminler üzerinde belli bir heyecan uyandırmış olsa bile, bu çalışmaların, uzun vadede yıpratıcı sonuçları olmuştur. Daha da kötüsü bu alanda bilimsel araştırma yapmak isteyen araştırmacılara her bakımdan negatif bir zemini miras bırakmışlardır. Bu durumu bizzat yaşayan biri olarak var olan olumsuz tabloya bir yenisi eklememek için büyük bir özen gösterdik. Bu nedenle bu çalışmada, anlamlara dayalı yahut bütünü kuşatmayan parçacı, dolayısıyla öznel sayılabilecek herhangi bir tespite yer vermemeye dikkat edilmiştir. Pek çok çalışmada olduğu gibi, baştan öngörülen bir rakamı, bir takım noktasal tespitlerle elde etme gayretine asla girişilmemiştir. Zira bu türden çalışmalar, belli bir kesim tarafından kabul görse de, kişiden kişiye değişkenlik arz etmeleri dolayısıyla tutarlı bulunmamaktadır. Bu çalışmada ortaya konulan tespitler, Kur'ân-ı Kerîm'in tümünü gözeten, öznel herhangi bir referansa dayanmayan, inançlı inançsız her hangi bir araştırmacının da ele aldığında aynen varacağı sonuçlardan ibarettir. Bizim açımızdan elde edilen sonuçların beğenilip beğenilmemesi değil doğru ve nesnel olması önemlidir. Yukarıda verdiğimiz örneğe dönecek olursak, Kur'ân 114 sûreden oluşmaktadır, cümlesi ne denli tartışılmaz bir gerçek ise bu çalışmada okuyucuya sunulan tablolar da bir o kadar hakikattir. 22

9 Giriş Bu araştırma Kur'ân-ı Kerim'de, tesâdüflerle izâh edilmesi mümkün olmayan bir sayısal yapı bulunduğunu insanların dikkatine sunmaktadır. Amacı, bu son derece hassas düzenli yapının varlığını ortaya koymaktır. Bundan ötesi bu kitabın ilgi alanının dışındadır. Kitapta ortaya konan tablolar son derece somut gerçeklerdir. Dolayısıyla, Kur'ân-ı Kerîm'in tertibinin tevkifî olması ya da olmaması önümüzde duran bu sayısal nizamın varlığını etkilemez; sadece yorum farkı doğurur. Tertibin tevkifî olduğunu düşünenler, Kur'ân-ı Kerîm'in bu müstesna düzenini Cenâbı Hak'ka doğrudan hamlederken, diğerleri bunu dolaylı olarak yine Allâh'a izâfe etmek durumundadırlar; zira bu sayısal nizâmın beşer yapısı olamayacağı gerçeği tüm çıplaklığıyla ortadadır. İkili Simetrik kitap 1, bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan oluşan 4 kitaptan ilkidir. Elinizdeki birinci kitapta aşağıdaki konu başlıklarına yer verilmiştir: Tek ve Çift Sayılar Sayısı Numarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı Numarasından Küçük Olan Sûreler Asal Sayılar Numaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar İkiye de üçe de bölünmeyen sayılar İkiye de üçe de bölünen sayılar İkiye bölünen sayılar Üçe bölünen sayılar Asal Çarpanlar Toplamı Mükemmel Sayılar (Perfect Numbers) Zengin Sayılar (Abundant Numbers) Kıt Sayılar (Deficient Numbers) Her incelemenin sonunda ortaya çıkan sonuçlar, Kur'ân-ı Kerim'in tümünü içine alan tablolar halinde okuyucunun dikkatine sunulmuştur. 23

10 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Tablolara bakıldığında ''ikili simetrik yapı'' hemen dikkati çeker. Çalışmaya adını verdiğimiz bu kavram Kur ânı Kerîm üzerindeki matematiksel araştırmalarımızın bir sonucu olduğu kadar, bizatihi Kur ân-ı gönderen Allâh ın, kitabı için kullandığı bir tanımlamadır: א א א א א א K Allâh sözün en güzelini, ikili simetrik kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, onun etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap, Allah'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. 13 Bu âyet, ikili simetrik kitap 1'de ortaya konulan tabloları, ilâhi iradenin bir sonucu olarak değerlendirenler açısından son derece anlamlıdır. Zira Kur'ân-ı Kerîm'in tertibinin üzerine oturduğu matematiksel yapı, yine Kur'ân-ı Kerîm'de bundan 14 asır önce açık bir dille haber verilmektedir. Bu âyet için meâl'lere bakıldığında çoğunlukla simetrik ifâdesinin yerine ''birbirine benzeyen''; ikili ifadesinin yerine ise ''tekrarlanan'' kavramlarının kullanıldığı görülür. Bu durum yadırganmamalıdır. Zira bunlar adı 13 Zümer/23 24

11 Giriş üstünde meâl'dir. Meâl'ler birebir (kelimesi kelimesine) tercümeler ihtiva etmez. Simetrik kitap 1, sayılarla arası iyi olan-olmayan herkesin istifâde edebileceği düzeyde primer yaklaşımlardan meydana gelmektedir. Analizler, tamamen dört işlem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu kitapta, ileri matematik ürünü herhangi bir yaklaşıma bilinçli olarak yer verilmemiştir. Kur ân-ı Kerîm kendisini içinde rayb (kuşkulu şey, kesin olmayan bilgi) asla bulunmayan kitap 14 olarak tanıtır. Bu, Allâh ın kitabına özgü bir husustur. Biz kulların yazdıkları ya da söyledikleri şeylerin kusursuz olması düşünülemez. Dolayısıyla, hatalarımızı bizimle paylaşacak okurlarımıza şimdiden teşekkür ederiz. Hadis dalında yaptığım çalışmalarda olduğu kadar bu alanda yaptığım çalışmaları da öneri ve tavsiyeleriyle yüreklendiren muhterem hocam Prof. Dr. M. Ali SÖNMEZ beyefendiye; her zaman yanımda olan, bu kitabın geçirdiği tüm evrelerde z katkıları bulunan değerli kardeşim Elek. Müh. Haydar SOYSAL a ve çalışmalarımı büyük bir sabır ve tahammülle karşılayan aile efradıma burada teşekkür etmeyi ifâsı zarûri bir borç bilirim. Dr. Müh. Halis AYDEMİR Bursa Bakara/2. 25

12 Kur ân-ı Kerîm Fihristi Kur ân Kerîm fihristinde her sûre iki sayı ile tanımlanır. Biri sûrenin sıralamadaki yerini gösteren sıra numarasıdır. Diğeri ise, sûrenin içerdiği âyet nı belirten bir rakamdır. 1 Örnek: Sûrenin sıra numarası Sûrenin adı Sûrenin içerdiği âyet 1 Fâtiha 7 Kur ân-ı Kerîm de 114 sûre mevcuttur. Dolayısıyla fihristte 114 sıra numarası ve bu sıra numaralarına karşılık gelen 114 âyet vardır: no Sûre adı no Sûre adı 1 Fâtiha 7 58 Mücâdele 22 2 Bakara Haşr 24 3 Âl-i İmrân Mümtehine 13 4 Nisâ Saff 14 5 Mâide Cum'a 11 6 En'âm Münâfikûn 11 7 A'râf Teğâbün 18 8 Enfâl Talâk 12 9 Tevbe Tahrîm Yûnus Mülk 30 1 Bu vesile ile şunu hatırlatmakta fayda vardır: Bazı Kur ân fihristlerinde âyet sayıları bakımından matbaa hataları mevcuttur. Burada verdiğimiz yaklaşımları tahkik etmek isteyen okuyucularımız, öncelikle kullandıkları fihristi, sûrelerin içerdikleri âyet sayıları bakımından gözden geçirip tashih etmelidirler. 26

13 Kur ân-ı Kerîm Fihristi 11 Hûd Kalem Yûsuf Hâkka Ra'd Me'âric İbrâhîm Nûh Hicr Cin Nahl Müzzemmil İsrâ Müddessir Kehf Kıyâmet Meryem İnsân Tâhâ Mürselât Enbiyâ Nebe' Hac Nâzi'ât Mü'minûn Abese Nûr Tekvîr Furkân İnfitâr u'arâ Mutaffifîn Neml İnşikâk Kasas Bürûc Ankebût Târık Rûm A'lâ Lokmân Gâşiye Secde Fecr Ahzâb Beled Sebe' ems Fâtır Leyl Yâsîn Duhâ Sâffât İnşirâh 8 38 Sâd Tîn 8 39 Zümer Alak Mü'min kadir 5 41 Fussilet Beyyine 8 42 ûrâ Zilzâl 8 43 Zuhruf Âdiyât Duhân Kâri'a Câsiye Tekâsür 8 46 Ahkâf Asr 3 47 Muhammed Hümeze 9 48 Fetih Fil 5 27

14 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 49 Hucurât Kureyş 4 50 Kâf Mâûn 7 51 Zâriyât Kevser 3 52 Tûr Kâfirûn 6 53 Necm Nasr 3 54 Kamer Tebbet 5 55 Rahmân İhlâs 4 56 Vâkı'a Felak 5 57 Hâdîd Nâs 6 Liste-1 Görüldüğü üzere sûrelerin ayet sayıları sıradışı bir görünüm sergiler. İlk bakışta aralarında bir ilişki bulunduğunu sezinlemek mümkün değildir. Çünkü olabildiğince dağınık bir dizilim içindedir. Bu kitap, Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıralanışını ve âyet sayılarını sayısal yöntemlerle analiz etmektedir. Bu yüzden yukarıdaki liste, bu çalışmanın her bölümünde farklı farklı matematiksel yaklaşımlara konu olacaktır. 28

15 Tek ve Çift Sayılar Kur ân-ı Kerîm de bulunan 114 sûreyi âyet sayıları bakımından tek ve çift olanlar şeklinde iki kümeye ayıralım: tek olan sûreler kümesi Sûre Adı Sûre Adı Sayısı Sayısı Fâtiha 7 Tûr 49 En'âm 165 Kamer 55 Enfâl 75 Hâdîd 29 Tevbe 129 Mümtehine 13 Yûnus 109 Cum'a 11 Hûd 123 Münâfikûn 11 Yûsuf 111 İnsân 31 Ra'd 43 Tekvîr 29 Hicr 99 İnfitâr 19 İsrâ 111 İnşikâk 25 Tâhâ 135 Târık 17 Furkân 77 A'lâ 19 Şu'arâ 227 Şems 15 Neml 93 Leyl 21 Ankebût 69 Duhâ 11 Ahzâb 73 Alak 19 Fâtır 45 kadir 5 Yâsîn 83 Âdiyât 11 Zümer 75 Kâri'a 11 Mü'min 85 Asr 3 Şûrâ 53 Hümeze 9 Zuhruf 89 Fil 5 Duhân 59 Mâûn 7 Câsiye 37 Kevser 3 Ahkâf 35 Nasr 3 Fetih 29 Tebbet 5 Kâf 45 Felak 5 Liste-2 29

16 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Yukarıdaki listede görüldüğü üzere, Kur ân-ı Kerim de bulunan sûrelerden âyet tek olanların 54 tür. çift olan sûreler kümesi Sûre Adı Sûre Adı Sayısı Sayısı Bakara 286 Teğâbün 18 Âl-i i İmrân 200 Talâk 12 Nisâ 176 Tahrîm 12 Mâide 120 Mülk 30 A'râf 206 Kalem 52 İbrâhîm 52 Hâkka 52 Nahl 128 Me'âric 44 Kehf 110 Nûh 28 Meryem 98 Cin 28 Enbiyâ 112 Müzzemmil 20 Hac 78 Müddessir 56 Mü'minûn 118 Kıyâmet 40 Nûr 64 Mürselât 50 Kasas 88 Nebe' 40 Rûm 60 Nâzi'ât 46 Lokmân 34 Abese 42 Secde 30 Mutaffifîn 36 Sebe' 54 Bürûc 22 Sâffât 182 Gâşiye 26 Sâd 88 Fecr 30 Fussilet 54 Beled 20 Muhammed 38 İnşirâh 8 Hucurât 18 Tîn 8 Zâriyât 60 Beyyine 8 Necm 62 Zilzâl 8 Rahmân 78 Tekâsür 8 Vâkı'a 96 Kureyş 4 30

17 Tek vr çift sayılar Mücâdele 22 Kâfirûn 6 Haşr 24 İhlâs 4 Saff 14 Nâs 6 Liste-3 Yukarıdaki listede görüldüğü üzere, Kur ân-ı Kerim de bulunan sûrelerden âyet çift olanların 60 tır. Toplam sûre tek olan sûrelerin çift olan sûrelerin Şekil-1 Sûrelerin âyet sayıları bakımından dağılımı görülüyor. tek olan sûrelerden sıra numarası da tek olanlar Sûre Adı Sûre Adı no Sayısı no Sayısı 1 Fâtiha 7 57 Hâdîd 29 9 Tevbe Münâfikûn Hûd Tekvîr Ra'd A'lâ Hicr Şems İsrâ Duhâ Furkân kadir 5 27 Neml Kâri'a Ankebût Asr 3 31

18 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 33 Ahzâb Fil 5 35 Fâtır Mâûn 7 39 Zümer Tebbet 5 43 Zuhruf Felak 5 45 Câsiye 37 Liste-4 Liste-4 te 27 sûre vardır. tek olan sûrelerden sıra numarası çift olanlar Sûre Adı Sûre Adı no Sayısı no Sayısı 6 En'âm Kamer 55 8 Enfâl Mümtehine Yûnus Cum'a Yûsuf İnsân Tâhâ İnfitâr Şu'arâ İnşikâk Yâsîn Târık Mü'min Leyl Şûrâ Alak Duhân Âdiyât Ahkâf Hümeze 9 48 Fetih Kevser 3 50 Kâf Nasr 3 52 Tûr 49 Liste-5 Liste-5 te 27 sûre vardır. 32

19 Tek vr çift sayılar tek olan sûrelerin numarası tek, âyet da tek olan sûrelerin numarası çift, âyet tek olan sûrelerin Şekil-2 tek olan sûrelerin sıra numaralarına göre eşit dağılımı görülüyor. Değerlendirme dışı sıralanmış gibi bir görünüm veren âyet tek olan bu 54 sûrenin, sıra numaralarıyla birebir eşleşerek 27 tek ve 27 çift olarak ikiye bölünmesi son derece çarpıcıdır. Bu 54 sûre ardışık bir dizilimle dizilseydi, o zaman sıra numarası bakımından 27 tek ve 27 çift olarak ikiye bölünmesi normal olurdu. Yani bu 54 sûre, Kur ân-ı Kerîm in ilk 54 sûresini oluştursaydı, ya da sondan 54 sûre olarak yer tutsaydı; o zaman 27 tek ve 27 çift olarak ikiye bölünmesi doğal karşılanırdı. Son derce karışık bir dizilimden böylesi bir dengenin ortaya çıkması dikkat çekicidir. Bu dengenin zorluğunu anlamak için Kur ân-ı Kerîm in sûrelerinden herhangi birinin bir âyet eksik ya da fazla olması durumunu bir an için varsayalım: Örneğin İhlâs sûresi 3 âyet değil de 4 âyet olsaydı? Bu durumda Kur ân daki âyet tek olan sûrelerin bir azalacak çift olanların ise bir artmış olacaktır. Yâni yukarıdaki kümemiz artık 53 elemanlı bir küme olacaktır. 53 ikiye bölünemeyeceği için söz konusu denge kaybolacaktır. Diğer taraftan söz konusu kümede sıra numarası tek olanların 27 den 26 ya inecektir. Bu durum Kur ân-ı Kerim in her sûresi için geçerlidir. Herhangi 33

20 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir birindeki en küçük bir artırma ya da eksiltme var olan dengeyi tümden yok eder. Bu yaptığımız tahlil bundan sonraki her sonuç için de geçerlidir. Şimdi, aynı yaklaşımla âyet çift olan sûreleri inceleyelim. çift olan sûrelerden sıra numarası tek olanlar Sûre Adı Sûre Adı no Sayısı no Sayısı 3 Âl-i i İmrân Saff 14 5 Mâide Talâk 12 7 A'râf Mülk Meryem Hâkka Enbiyâ Nûh Mü'minûn Müzzemmil Lokmân Kıyâmet Sâffât Mürselât Fussilet Nâzi'ât Muhammed Mutaffifîn Hucurât Bürûc Zâriyât Fecr Necm Tîn 8 55 Rahmân Zilzâl 8 59 Haşr Kâfirûn 6 Liste-6 Liste-6 da 30 sûre vardır. çift olan sûrelerden sıra numarası çift olanlar Sûre Adı Sûre Adı no Sayısı no Sayısı 2 Bakara Tahrîm 12 4 Nisâ Kalem 52 34

21 Tek vr çift sayılar 14 İbrâhîm Me'âric Nahl Cin Kehf Müddessir Hac Nebe' Nûr Abese Kasas Gâşiye Rûm Beled Secde İnşirâh 8 34 Sebe' Beyyine 8 38 Sâd Tekâsür 8 56 Vâkı'a Kureyş 4 58 Mücâdele İhlâs 4 64 Teğâbün Nâs 6 Liste-7 Liste-7 de 30 sûre vardır. çift olan sûrelerin numarası tek, âyet çift olan sûrelerin numarası çift, âyet da çift olan sûrelerin Şekil-3 çift olan sûrelerin sıra numaralarına göre eşit dağılımı görülüyor. Değerlendirme çift olan sûreler kümesinin de aynı tabiatı ortaya koyması yukarıda konu ettiğimiz dengenin basit bir denge olmadığını gösteriyor. Bu durum bir önceki değerlendirmemizi iki kat daha güçlendirmektedir. Sonuçları bir arada görelim: 35

22 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir no Sûre adı TEK - TEK 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 ÇİFT - ÇİFT TEK - ÇİFT ÇİFT - TEK S i m e t r i e k s e n i ekilde, âyet çift ve tek olan sûrelerin sıra numaralarına göre eşit dağılımı görülüyor. 36

23 Tek vr çift sayılar ve sıra numarası türdeş olan sûreler kümesi Bir sûreyi ilgilendiren bu iki rakamı birlikte ele alalım. Sûre sıra numarası çift ve âyet çift olanlarla sûre sıra numarası tek ve âyet tek olanları bir küme; sûre sıra numarası tek olduğu halde âyet çift, ya da sûre sıra numarası çift olduğu halde âyet tek olanları da ayrı bir küme yapalım. örnek: numarası ve âyet türdeş olan sûrelere 1 Fâtiha 7 Fâtiha sûresinin sıra numarası da âyet da tek sayıdır. Dolayısıyla Fâtiha sûresi bu anlamda türdeş bir sûredir. 2 Bakara 286 Bakara sûresi de türdeş bir sûredir. Çünkü sıra numarası da âyet da çift bir sayıdır; yani aynı türdendir. örnek: numarası ve âyet türdeş olmayan sûrelere 3 Âl-i İmrân 200 Âl-i İmrân sûresi sıra numarası tek, âyet çift olan bir sûredir. Dolayısıyla Âl-i İmrân sûresi bu anlamda türdeş olmayan bir sûredir. 6 En'âm 165 En'âm sûresi de türdeş olmayan bir sûredir. Çünkü sıra numarası çift olduğu halde âyet tektir; yani aynı türden değildir. 37

24 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Şimdi bu iki kümenin elemanlarını ayrı ayrı görelim: numarası ve âyet türdeş olan sûreler no Sûre adı no Sûre adı 1 Fâtiha 7 63 Münâfikûn 11 2 Bakara Teğâbün 18 4 Nisâ Tahrîm 12 9 Tevbe Kalem Hûd Me'âric Ra'd Cin İbrâhîm Müddessir Hicr Nebe' Nahl Abese İsrâ Tekvîr Kehf A'lâ Hac Gâşiye Nûr Beled Furkân Şems Neml Duhâ Kasas İnşirâh 8 29 Ankebût kadir 5 30 Rûm Beyyine 8 32 Secde Kâri'a Ahzâb Tekâsür 8 34 Sebe' Asr 3 35 Fâtır Fil 5 38 Sâd Kureyş 4 39 Zümer Mâûn 7 43 Zuhruf Tebbet 5 45 Câsiye İhlâs 4 56 Vâkı'a Felak 5 57 Hâdîd Nâs 6 58 Mücâdele 22 Liste-8 38

25 Tek vr çift sayılar numarası ve âyet türdeş olan sûrelerden oluşan bu kümenin eleman 57 dir. numarası ve âyet türdeş olmayan sûreler no Sûre adı no Sûre adı 3 Âl-i İmrân Haşr 24 5 Mâide Mümtehine 13 6 En'âm Saff 14 7 A'râf Cum'a 11 8 Enfâl Talâk Yûnus Mülk Yûsuf Hâkka Meryem Nûh Tâhâ Müzzemmil Enbiyâ Kıyâmet Mü'minûn İnsân Şu'arâ Mürselât Lokmân Nâzi'ât Yâsîn İnfitâr Sâffât Mutaffifîn Mü'min İnşikâk Fussilet Bürûc Şûrâ Târık Duhân Fecr Ahkâf Leyl Muhammed Tîn 8 48 Fetih Alak Hucurât Zilzâl 8 50 Kâf Âdiyât Zâriyât Hümeze 9 52 Tûr Kevser 3 53 Necm Kâfirûn 6 54 Kamer Nasr 3 55 Rahmân 78 Liste-9 39

26 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir numarası ve âyet türdeş olmayan sûrelerden oluşan bu kümenin eleman 57 dir. Dolayısıyla Kur ân-ı Kerim in yarısı türdeş sûrelerden yarısı da türdeş olmayan sûrelerden oluşmaktadır. 1 Sonuçları bir arada görelim: < א א Allâh sözün en güzelini ikili simetrik kitap olarak indirdi (Zümer/23) 1 Bu durumu görmek için ikinci bir yöntem de şudur. Sûrelerin sıra numaralarıyla âyet sayıları toplanır. Ortaya çıkan 114 sayıdan çift olanlar bir kümede tek olanlar başka bir kümede gruplanır. Ortaya çıkan bu yeni iki kümenin denk olduğu görülür. 40

27 Tek vr çift sayılar no Sûre adı TÜRDE TÜRDE OLMAYAN 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s S i m e t r i e k s e n i ekilde türdeş olan ve olmayan sûrelerin eşit dağılımı görülüyor. 41

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

KURAN-I KERİM TEFSİRİ İBN-İ KESİR-2

KURAN-I KERİM TEFSİRİ İBN-İ KESİR-2 KURAN-I KERİM TEFSİRİ İBN-İ KESİR-2 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik

KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik KUR AN-I HAKÎM VE AÇIKLAMALI MEÂLİ Qur an al-hakîm And Its Meaning With Explanation Muhammed Çelik Özet Kur an-ı Hakîm ve Açıklamalı Meâli, Kur'an Tefsiri sahasında otorite olan Prof. Dr. Suat Yıldırım

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KUR ÂN IN BAKIŞI Doç. Dr. Mehmet OKUYAN ÖZET İnsanlık tarihi incelendiğinde erkeklerin, sahip oldukları fiziki güç, kuvvet ve diğer bir takım sebepler nedeniyle kadınları ikinci

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ

KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ KURAN-I KERİM DİYANET VAKFI MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR. Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 11. SINIF YAZARLAR Eyüp KOÇ Musa ŞİMŞEKÇAKAN Mehmet BAYDAŞ Dr. Eşref ALTAŞ DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

Belgili Tanımlık. Kutsal Quran

Belgili Tanımlık. Kutsal Quran Belgili Tanımlık Kutsal Quran Ercüme in Belgili Tanımlık Meal Içinde Belgili Tanımlık Türkçe Forme Yanında Ecek Kahverengi Masa in Içindekiler Masa in Içindekiler... i SURA 1. FATIHA SURESI... 1 SURA 2.

Detaylı

MUCİZE YALANLARI. Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun.

MUCİZE YALANLARI. Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun. MUCİZE YALANLARI Hazırlayanlar: Mucize Yalanları Sitesi Çalışma Grubu (TuranDursun.com) PDF olarak düzenleyen: Arap Şükrü (TuranDursun.com) Sayfa - Konular [Sayfa 3] - Başlarken - Kuran Mucizeleri İddialarındaki

Detaylı

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL

ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR. Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI 10. SINIF YAZARLAR Dr. Ahmet EKŞİ Ahmet YAPICI Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

KURAN-I KERİM SÜLEYMAN ATEŞ MEALİ

KURAN-I KERİM SÜLEYMAN ATEŞ MEALİ KURAN-I KERİM SÜLEYMAN ATEŞ MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 10, Sayı: 1, 2001 ss. 137-164 DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ Mehmet ŞANVER * ÖZET Kur'an'ın tebliğ ve eğitim-öğretim

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi

DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Y ayinlara : 19. ISSN 1303-5231 DiCLE ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGisi HAKEMLi DERGi ClLT: IX SAYI : 2 DiYARBAKlR 2007 KUR' AN-I IlAKİM VE AÇIKLAMALI MEALi

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN)

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) Ankara 2012 Bu öğretim programının Kur an kurslarında

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

KUR'ÂN ve FEN BİLİMLERİ

KUR'ÂN ve FEN BİLİMLERİ KUR'AN ARAŞTIRMALARI DİZİSİ: 3 KUR'ÂN ve FEN BİLİMLERİ Prof. Dr. Celâl KIRCA Erciyes Üniversitesi llaliiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Beşinci Baskı MARİFET YAYINLARI Yerebatan Cad. Çatalçeşine Sok. Defne

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama)

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (Pilot Uygulama) Ankara 2011 Kur an kurslarında bu öğretim programının uygulanması, Din

Detaylı