TAKDİM. Biri i Baskı: Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek."

Transkript

1

2 2

3 3 ZÜBEYİR GÜNDÜZALP

4 4 Biri i Baskı: 2010 Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek Kapak Tasarı ı: Bası Tarihi: Kası Matbaa:.. Mat aa ılık - İsta TAKDİM ul

5 5 Hayatı ı so dö e i de )ü eyir Ağa ey i yakı ı da ulu a ge çler ardı. )ü eyir Ağa ey, isale-i Nur hiz eti i eslek e eşre iyle u ge çleri do at aya çalışıyordu. Eyüp Ek ekçi, Ah et E i Der ekli, Ah et Ta yel e Ö er Çiçek Yir i Yedi) bunlardan ilk akla gelenlerdir. olda saga ayaktakiler: Eyüp Ek ekçi,ilha i Çalı,Ah ey Ta yel, Celkan,Oturanlar: Kudret Tevruz. üştü Tafral,Ö er Çiçek,Ah et E i der ekli. A dullah )ü eyir Gü düzalp, hayatı oyu a Üstad e isale-i Nur la ilgili kale e aldığı yazıları ı, efat et ede az ö e u ge çlere e a et et iş e u lar üzeri e çalış aları ı asiyet et iştir. Bu ge çler de, )ü eyir Ağa ey i efatı ı he e ardı da, ir araya gel iş e u asiyete uyarak yaz aya aşla ışlardır. Gözde uzak bir eve çekil işler e kırk gü hiç dışarı çık a ak suretiyle ta a ı ı daktiloyla yaz ışlar e her iri e ir üsha düşe ek şekilde çoğaltarak uhafaza et işlerdir. Yıllar ö e )ü eyir Ağa ey le ilgili iyografi çalış ası ı yaparke u üshalarda birinin Ömer Çiçek te olduğu u gör üştü. Bu so dere e ühi eslekî, il î e fikrî e a et, kutsal ir sır gi i ugü lere kadar zayi ol ada gele il iştir. Bu dosyada rastgele açtığı çarpı ı paragrafları okudukça, Bu lar ede ugü e kadar sakla dı, açığa çıkarıl adı? diye hayıfla dığı, hatta u ları eli de ulu dura lara tarizde ulu duğu ol uştur. Her defası da ileri sürdükleri eşri e dair şartları he üz oluş adığı gerekçeleri e i tat i et e iş, so u da Herhalde u da da kaderi ir hük ü ar. Her şeyi ir vakt-i erhu u ar de ek zoru da kal ışı dır.

6 6 Evet, itiraf ve ifade edeyim ki, Risale-i Nur u ahiyeti, Üstad ı şahsiyeti e eslek e eşre i i elikleri hususu da ütü Nur tale eleri i hayrete düşüre ek, hayra ıraka ak ir hazi e ile karşı karşıyayız. İ a ıyoru ki, hayatı ı Üstad ı e Nur u yolu da çilelerle, eşakkatlerle geçir iş Üstad ı ö de gele tale esi, arisi, ekili ola )ü eyir Gü düzalp i o eşsiz sadakati, şi di eser hali e gele otları ı okudukça, yazdıkları ı her satırı da isale-i Nur e Üstad a sadakat, uha et e hür et a aları ı fışkırdığı izi Üstad e isale-i ura taşıdığı e o ları farkı ı fark ettirerek azara erdiği görüle ektir. Risale-i Nur u asıl uhteşe ir hazi e-i hakikat, Üstad Hazretleri i ise asıl üyük ir şahsiyet e o u etrafı da halkala a hiz etkârları ı hiz et-i diniye de e de li fedakâr e kahra a lık ör eği, oldukları ı göster ektedir. Üstad ve Risale-i Nura e tarzı a sadakati ö e i i çok daha deri de idraki e esile ola aktır. Bu üyük da aya daha ir a da sahip çıkıl ası a katkıda ulu a aktır. Böyle ir da aya e hakikate sahip olduğu uzda dolayı da Allah a ola şükra ı ız arta aktır. )ü eyir Gü düzalp i e gi ruhu da, ze gi kal i de e keski aklı da ihlâsa ürü erek çıka sözleri i adeta ütü e liği ize irer ok gi i işlediği i e sizi yeniden Risale-i Nur e Üstad ko usu da for atladığı ı hissede eksi iz. Ya a i! Bu e ihlâs, u e sadakat, u e uha et, u e hür et, u e azi sa ır, se at e eta et! de ekte ke di izi ala aya aksı ız. Ö er Çiçek i Yir i Yedi e so geçirdiği ağır hastalık se e iyle iş hayatı da ayrılıp e e ağla asıyla, kader, ke disi i u çalış aya adeta e ur et iş e u hazi eyi gü yüzü e çıkar ak o a asip ol uştur. Çalış a ı aşından beri kendisiyle irti atı ız de a et iştir. Bu arada sadık olduğu a i a dığı ir rüyada )ü eyir Ağa ey i tıpkı hadiste tarif edile şekliyle haşir gü ü ka irde toprak içi de ayağa kalktığı ı e üzeri deki toz toprakları silkelediği i gördü. )ü eyir Gü düzalp, da ası ı derdiyle u âle e eda etti. A a u çalış aları hazırla ıp istifadeye su ul asıyla da a e ye ide diril iş gi i ka ri de es ud ola ağı a i a ıyoru.

7 7 a i, u gerçekleri okuyup haz et eyi, hayatı ıza geçir eyi, o ları gittiği urlu yolda giderek e ed de o Nurlu kafileye iltihak ede ahtiyarlarda ol ayı izlere nasip etsin diye niyaz ediyor, sizleri bu hazine-i Nur la aş aşa ırakıyoru. ا لح ين ال ع ل الصا السا ع ى سي ن م ح صح ه ا ج ع ين ع ى آله Ömer Çiçek İFADE-İ ME AM

8 8 Şu u he e ifade edeli ki: Zübeyir Ağa eyi kale i de çıka azıları ke di el yazısıyla azıları daktilo edil iş uhtelif eti ler e ot defteri deki otlar e sohbetlerinde a lattığı hakikatler onun Üstad ve Risale-i nurdan istifadeleridir, ona has ve hususîdir. Zaten kendisi de yazdığı otlarla ilgili olarak şu ları söylemektedir: Müşahedatı ı kaydede defterleri de herha gi ir tertip ve usule riayet ederek değil, a ak gördükleri i zaman zaman kendime ders almak ve ibret almak gaflete düş e ek ve hiz ette tökezlememek, hata ve kusurlara düş e ek, ir seyyie le binler seyyie ve uvaffakıyetsizliklere duçar olmamak ve böylece milyonlarca müttehid ve mütesanid Nur tale eri i addi veya a evi hukukları a taarruz ve tecavüz etmemek, bu yüzden dünya ve ahirette cezalara giriftar olmamak için not ediyorum. Bundan dolayı iz de bu zamana kadar u u a eşri i düşü edik. Fakat kardeşlerle soh etleri izde u larda aklettiği izde azı ağa ey e kardeşler; Kardeşi u ları yaz, unlar Üstad ve Risale-i uru a latıyor Bizi Üstad ve Risale-i Nur a taşıyor, kitap hali e getir ki istifade edilsi, hususi kalıp kay ol ası diye yoğu istek e teş ik gördük. Bunun üzerine bölük pörçük olan bu etrukâtı ve ona ait elimizde olan ve bildiği iz e arsa ta zi edip eşri e karar erdik e uzu ir çalış a so u u ( -11-cilt- ) kitap hali e getir eye u affak olduk. İ şallah istifadeye medar olur. Bu çalış a, ayrı a o u a lata ir kitap gi idir O u Üstad e isale-i Nura ittibada sadakat ve hassasiyeti, azimeti esas alan takva e a eli, hiz ette ted ir e ted iri, yetiştiri i tarz e üslu u e yakı da şahit olduğu uz daha birçok ders e ör ek alı a ak hayretfeza eziyet e ah alleri i de a latarak o u u yö üyle de ta ı ak e ta ıt ak istedik. O u Üstad e risale-i nura dair yazdıgı ke di dili de e kale i de çıka eti lerle da a ızla ilgili asıl ir deri liğe e izyo a sahip, u û e-i hüsn-ü isal, istifadeye şaya, da ası içi yaşaya e e de li idealist efkûre i dâhi ir da a ada ı olduğu u a la aya Hal ve istikbale anlatmaya ihtiyaç duyduk. Ay ı zamanda bu metinler e tuttuğu otlar, dairemiz içinde meslek e tarz değişikliği yaparak onu alet ve basamak yapmak isteye leri u i firadî a layışları a iştirak et ediği i elgesi gi idir. O a is ad edile ir kısı ri ayetlere de cevap ve tekzip iteliği dedir.

9 9 O, Üstad ve Risale-i Nuru hiz et usül e esasları a dair düşü e dü yası ı yazdıklarıyla ke disi ize ke disi a lat akta e ta ıt aktadır. Başka söze ha et ırak a aktadır. Bu yazdığı eti ler e ot defteri e aldığı otlarla o ları ize ererek u lar sizi u lara çalışı dedi Üstad e isale-i Nuru anlatan bir hazine ırak ış, farkı da e şuuru da değildik. Bu yazılı eti ler dışı da şu ları söylüyordu. Bu a layış ir eslek değişikliğidir, eslek değiştiriyorlar. Üstadı ızı hiz et tarzı, gayesi ve Risale-i Nur u esleği Kur a î, i a î, a e î, uhre î, İslâ î, il î e fikrîdir! İçti aî, siyasî, e dü ye î üesseseleş ek tarzı da değildir tarifiyle ifade edip Üstadı Risale-i uru as ak içi at aa kuralı diye lere, at aa ılar ur u olacak, ü ellitha e kuralı istegi e, ciltciler nurcu olacak, gazete kurmak istegine gazeteciler nurcu olacak dedigini anlatarak üstadı ehaz gösteriyordu. Ve has dairede hizmette bulunan talebeleri azarları dagıl a ası aksadıyla isale-i Nura hizmet niyetiyle dahi olsa ) üstad bu tarza musaade etmiyordu.bu ları has daire dışı da Üstadı şahs-ı a e isi içi de bulunan meslekleri ge iş dairede kendi adı a dü ye î çalışa sair ehl-i iman yapacak diyerek ben Üstadı e isale-i Nurun Kur a î, i a î, uhre î e a e î çalış a tarzı a sadakatte ir aşı a kalsa, ütü dü ya aleyhi e geçse faraza yakı da ur ular da istifa etse yi e de üstadı ı bu meslek ve eşre i de de a ederi diyerek isale-i uru hiz et tarzı a sadakatin önemini tahşidatla,nur Talebelerinin azarları dagıl ası ı e içti aî eşguliyetlerle siyasete ulaştırıl ası ı ö le eye çalış ıştır. Bu a rağ e has dairede iken ge iş dairede hizmet etmeyi kendi iradeleri ile tercih ede ler u faaliyetleri i o u iz i e teş iki ile yaptıkları ı söylerek, ya lış ilgi er ektedirler. Biz de u se eple ildiği iz e şahit olduğu uz doğruları şâhid-i adil olmak için yazmaya karar verdik ve )ü eyir ağa eyi ke di yazdıkları e sözlü a latı ıyla yazdık ki o a ait ola ı ve Zübeyiri çizgiyi nesl-i hazır e ati bilsin. Zübeyiri çizgi üstadı çizgisidir e o u de a ı e hü esi hü esi e ta ke disidir. Tahiri ağa ey )ü eyiri tarzı üstadı de a ıdır,)ü eyir efe di ay e üstad gi i yapıyor derdi. Biz ir e aatiz şahsî hareket ede eyiz. Biri izi hatasıyla hepi iz i tiha ediliyoruz. Şahsî çalış ıyoruz. Üstadı ızı şahs-ı a e isi adı a çalışıyoruz. Yal ız değiliz iz ir e aatiz, ferdi hareket edemeyiz.

10 10 Başı oş değiliz, izi ir Üstadı ız ar. O u içi hü esi hü esi e o a itti a eslek e eşre i e sadakat tarzı ızdır. Ay ı Üstad a, ay ı e aat a, ay ı da aya e şahs-ı a e iyeye i tisap ede herkesi e aat ruhuyla hareket et esi şahsi düşünüp, şahsi hareket etmemesi ona e su iyeti şe idir. isale-i Nur u i a î e Kur a î hakikatları ı lisa -ı hali izlede ko uş a ız lazı. Bu lar a eli ize ya sı azsa artadır. Kütüb-ü İslâ iyede ıza-yı İlâhî yi, lisa -ı kalde ziyade lisa -ı hal, a el ve ihlâs kaza dırır yazılı. Ma e î ihad-ı ek er-i di iyeyi i a iye e Kur a îyede, ihlâs ile lisan-ı hal, lisa -ı kalde ziyade tesirlidir. Nefsimize okumak Risale-i Nur u sadakatle hergü az da olsa efsi izi ıslah iyetiyle efsi ize oku ak, nefsi ter iyede e hiz ette ya ıl a ak e isa et ede il ek içi ö e lidir. Meslekî ütü hatalar okuya a ak e okudugu a sadakat eksikliği de çıkıyor. Hataları gider eye çalışırke isale-i Nur da ders yaparak akla kapı aç ak, ikazları efsi izde aşlayarak uhite yay aktır. Hiz eti izde usül e esaslar Kur a îdir, ko uşa yal ız hakikattır üzeri e siyaseti gölgesi i düşür e ek şarttır. Risale-i Nuru Kur a î, İ a î e uhre î hiz et usül e esasları a sadakat şartları Üstadı ızı şartlarıdır. Bu lar he eski aid de he ye i aid de ardır. Üstad, daire-i â e isi e u şartlarla ka ul ediyor, u şartlara uyup ta, eğer ruz-i ahşerde perişa ola olursa o e i sırtı ı yükü olsu yeter ki o u daireye ola ahdi i oz ası diyor Kader-i İlâhî Nur Tale eleri i ince eleklerle eler. Ta ki sadık ola larla ol aya lar bilinsin. Üstadı ız İhlâsı kaza ak e uhafaza et ek dersi i eriyor urayı okuyu a titriyoru kardeşi diyerek dikkatleri isale-i ur e tarzı a çekiyordu. Hâtırasız dâvâ ol az Üstadı diğer hiz etkârları ı aklettiği o a ait harika haller e Üstadı ızla geçe hapisha e gü leri e uhtelif hatıralar Kur a hiz eti de aruz kaldıkları sıkı tı e

11 11 zulümler ve hiz ette yaşa a diğer uhtelif hatıralar ize ögretti ki hatırası ol aya bir dava olmaz, u hatıra e hakikatler ur uluk da ası ı tarihi i yaza aklara elge iteliği dedir. Bu da öyle kara lıkta kal a ası içi yazıl ası lazı geldiği i o u şu sözleriyle de idrak ettik: Bu hususta Zübeyir Ağa ey şu ları söylüyordu: Üstada ait e arsa i zi aya çekilip yaz ak istiyoru, yaz ıştı da, fakat azısı Urfa da azısı da alt ış ihtilali de A kara da taharriler de gitti, kurtara adık. Üstada ait hatıralar derslerde ahsedili e di leye leri gözleri parlar ilgiyle di le ek isterler bunun için anlatıyoru, siz de derslerde yeri e aka ı geli e a latırsı ız, ta ki Üstada ait e arsa ili si e istifade edilsi. Ay ı za a da u lar Üstadı ızı ak al, ah al e ef ali de ala ağı ız a elî e tat ikî dersleridir Üstadı ıza ait hatıraları bir faydası da hadiseler karşısı da ufku uzu açar derdi. İsi siz kahra a lar Ayrı a azı ehl-i hiz eti ders alı a ak fedakârlıkları e üs et hatıraları a da yer erdik. Bu lar hiz eti u gü lere asıl şartlarda geldiği e ha gi fedakârlıklarla çalışıldığı ı gösteren güzel örneklerdir. Hal ve istikbalde meyadin-i cihadda manevî cihad-ı ek er-i diniye-i i a iye e Kur a îyede ulu a lara u u e-i hüsn-ü misaldir. Ay ı za a da u isi siz kahra a ları fedakârlıkları ı yaz akla ir e i tarihe de ot düşül üştür. Tarz arayışı a uhtaç degildir Böyle üyük ir da a ı çok ağır şartlarda i kişaf e i tişarı içi u ur-u nuriyenin ted ir e ted iri de ulu a azı saff-ı e el ehl-i hiz eti, esleği ize ters düşe hataları ı şahsî kal adığı şahs-ı a e i i de zarar gördüğü ifade edilerek, u ları ör ekleri eril iş, öyle e Bediüzza a ı tale eleri i farklı hiz et şık e şekilleriyle hiz et et ek içi usul e tarz arayışı a uhtaç ırak adığı urgula ak iste iştir. Ders almak Yaşa a olaylar zikredilirke öyle hatalara geç işte ders alıp gele ekte düşül esi diye u aka da ü erred hadisede ahsedilerek Bediüzza a 'ı da ası a

12 12 Bediüzza a ı tarzı da hiz et edilir zarureti e ölçüsü e o a sadakati önemi bir kez daha teyit edil iştir İstik ale taşı ak Bu hakikat e hatıratları hal e istik ale taşı ak içi ot alıp uhafaza et eye ayrı a azı ağa eyler e de teş ik edildik, u sayede u eti eye geli di. Burada ir hakkı tesli et ek isteri o da şudur: Be İsta ul a gelip )ü eyir Ağa eyi ya ı da kal aya aşladığı da Muhtere Meh ed Fırı ı Ağa eyi a a şöyle de işti: Meh ed Fırı ı Ö er kardeş! Biz )ü eyir Ağa eyi kıy eti i ile edik ağzı da Haşiye a a er dedi. Bu ları o a ot alıp tuta il e Haşiye Burada Fırı ı ağa eyi u sözü ü iraz aç ak isteri e çıkarsa yaz, ir sureti i de e uhafaza ede il e de şöyle ki; )ü eyir Ağa ey üstakil bir daire tutturup bizi ya ı a alı aya kadar ki seyle yir i dört saat ay ı dairede era er kal ıyordu. Bu ye i ir duru du. Fırı ı Ağa eyi u ye i halde a a erdiği ir göre dir. )ü eyir Ağa eyi Kirazlı es itdeki duru u u halde farklı idi. Üst kattaki odası da za a za a aşağıya i diği de orada o a ulu a larla e kadar kalırsa o kadar görüşüp ko uş a ü kü ola ilirdi. ade e Eyüp ek ekçi Ağa ey hususî hiz etiyle ilgile diği içi o u la de a lı görüşüp ko uş a i kâ ı ardı, aşkalarıyla ay ı dairede kal ak gi i her a görüş e hali yoktu. İhtiya a i ae odası a ka ul eder eya aşağı ders ahalli e i er görüşürdü. )ate kaldığı yer tek oda ir yerdi, kardeşlerle era er kal aya üsait değildi.

13 13 hakperest ol a lazı ki u teş iki e de tesiri üyük oldu e ugü u u u istifadesi içi düze le ip eşre hazırla dı. Bu da dolayı Meh ed Fırı ı Ağa eye şükra duyguları ı ifade etmek isterim. Tahiri Mutlu Ağa ey üştü Tafral Bir aşka teş ik Tahiri Mutlu Ağa eyde ol uştur. Tahiri Ağa ey era er kaldığı ız za a ize )ü eyir de ek Üstad de ek, Üstad demek Zübeyir demek çünkü Zübeyir ne derse Üstaddan söyler Zübeyir Efendi ne derse ot alı ir sureti i de a a eri dedi. Ayrı a şu ları da ila e etti. Bir gü Üstadı ız )ü eyir i odası a çağırıp ütü sergüzeşti hayatı ı o a a lattı. Biz Üstad ı ya ı a üsaadesi ol ada, çağır ada gire ezdik. Ama Zübeyir Efendi bunlardan üstes a idi. Her za a ya ı da e hiz eti de idi. O u için ne varsa )ü eyir de Haşiye var. O da e Üstadı ızı diğer hiz etkârları da Üstada ait a latıla e arsa ot al a ızı teş ik ederdi. Üstada ait Haşiye üştü Tafral ke disiyle yapıla ir röportajda Üstadı alakasıyla ilgili Tahiri Ağa eyde şu ları aklet ektedir. SUAL: Üstadla ola şahsî )ü eyir ağa eye hususî ü ase etleri hakkı da eler iliyorsu uz? CEVAP: Bir za a Tahirî Ağa ey'de ir esele hakkı da; "Üstadda duyduğu uz ir şey ar ı?" diye sor uştu. Verdiği e a ı da: Biz böyle meseleleri bilmeyiz, ancak Zübeyir efendi ilir. Büyük zatları ir sır kâti i olur )ü eyir de Üstad'ı sır kâti i idi. Üstad Hazretleri daha çok o u la hususî soh et ederdi de işti.

14 14 Üstadı e yakı ı odur Bir gün Tahiri Ağa ey, Isparta da gel işti. Ke disi e ir esele sor uştu. Şu a da e sorduğu u hatırla ıyoru. A a Tahiri Ağa eyi, suali e e a e şöyle dediği i çok iyi hatırlıyoru : Ahi! Bu e u a e zer eseleler i e e deri dir; iz ile eyiz. Biz derken, Üstad Hazretleri i ya ı da kala diğer hiz etkârları ı kastediyordu. A ak )ü eyir Efe di ilir. Çü kü her üyük zâtı ir sır kâti i olur. )ü eyir Ağa ey, Üstadı ızı sır kâti iydi. e i soru a e ap erir, er ez, o u il e. Biz Üstadı a dest al ası es ası da e sair akitlerde dışarıda ulu uruz; fakat )ü eyir çok kere ya ı da olur, soh et ederdi. Gele irileri olsa ile o, ya ı da olurdu. Üstadı e yakı ı odur de işti. Ahmed Emin Dernekli Tahiri Ağa eyi )ü eyir Ağa eye erdiği ö e i şöyle a latıyor. Tahiri Ağa ey, o u huzuru da çoğu kez ayakta elleri i ö e ağlayarak, hür etkâr ir şekilde dururdu. Baze )ü eyir Ağa ey, üley a iyede A adolu da gele kardeşlerle görüş ek üzere ara ızda ayrıl ak isterdi. Tahiri Ağa ey Bugü de kal. dediği de O, Ağa ey git e lâzı derdi. Gittikte so ra arkası da : Kardeşi o ir ku a da, iz o a üdahale ede eyiz. derdi. Tahiri Ağa ey ir gü şöyle de işti. Biz Üstadı ya ı da yatsıda so ra diğer kardeşlerle birlikte ya bir defa ya iki defa kal ışızdır, o kadar. A a )ü eyir, yatsıda so ra Üstad istirahata çekili eye kadar de a lı ya ı daydı. O u sırrı a o âkıftı. O u içi ize sor ayı, o a sorun. )ü eyir Ağa ey ize a a her şeyi sorabilirsiniz. Üstaddan izin varsa cevap veririm, Üstadda izi yoksa e ap er e de işti. Biz de u lara daya arak ke disi e hep sorardık. Vefatı da tah i e gü ö eydi. isale-i Nur da özetle -20- adde söyledi özü şuydu. Ki se ki sede hiz et içi ruhsat al aya ak. Dersha e aç a ı, hiz et et enin engeli olmaz. Her Nur talebesi, Risale-i Nur u ke di alı gi i ilip hiz et eder. Ka iliyeti e göre her

15 15 erede e duysa ız ot edi toplayı, Üstadı ıza ait hiç ir şey kay ol ası u utul ası tespit edilsi. Çünkü Üstadı ız Müçtehid-i azam Müfessir-i Kur a Asrı e usu oş söyle ez her sözü de hik et ardır dedi. Tahiri Ağa ey )ü eyir Ağa eyi Üstada sadakati i e üstadı o a ola hususî alakası ı e yakı lığı ı u tarzda u üslupta a latırdı. Tahiri Ağa eyi ta ıya ve onun soh eti e uhatap ola irçok kardeşi iz o da u a latıla ları di le iştir. Bu sözler Tahiri Mutlu Ağa eyi üşahedesi e ka aatleridir. Abdulavid MUTKAN Bir aşka i et orçlu olduğu Muhtere Ağa eyi A dül ahid Mutka dır. Zaman za a e i iş yeri e gel e lütfu da ulu urdu. oh etleri izde u hakikatlerden nakiller yapardı. O da Kardeşi se u ları yaz! Niye yaz ıyorsu? diye tatlı sert ikaz ederdi. Yaz a hususunda beni cesaretlendirirdi.bu hakikatları kitap haline gelmesinde o u u teş ikleri i de üyük katkısı ol uştur. O a da şükra ları ı su uyoru. alanda Risale-i Nur u yayar. orula ak ir şey yok. Üstadda aklet işse ta a. Zübeyir Ağa eyi daya ak oktası, Üstad e isale-i Nur du. İleride karşılaşa ağı ız hadiselere karşı asıl hareket ede eği izi sor uştu. Bu ko uda Üstadda ir akil arsa o u sorup yapar, değilse isale-i Nur da yazılışıyla, o u la a el edersi iz. )ü eyir de dese, e Üstadı e isale-i Nur u dediği i yaparı der, istik alde öyle hadiselere karşı daya ırsı ız de işti. O izi hür yap ıştı.

16 16 Hz. Üstad Bediüzzaman Said Nursî En muteber nakillerine en güvenilir kimselerdir Bu çalış a ızda ağırlıklı olarak Üstadı ızı, arisleri e a e î e latları, e gittikte so ra a a ettikleri hür eti o lara ede ekler dediği hususî hiz eti de de a lı ulu uş hiz etkârları da akiller ula aksı ız. Bu ağa eyleri iz aza î ihlâs, aza î uhu et, aza î tak a, aza î sadakat, aza î feragat, aza î fedakârlık eziyetleri e aliktirler. O u hususî e u u î ah ali e, usul e tarzı a, eslek e eşre i e yakı da şahit e akıf ol uşlardır. Bu da dolayı Üstadı ıza ait nakillerinde en ute er, sıhhati e e gü e ilir ki selerdir. Bunlar şu lardır. Tahiri Mutlu M.Sungur Z.gündüzalp B.Yüksel C.Çalışka H.Bayra A.Yeği Üstada aidiyet ve ay iyetçiliğe sadık kal ak Daire-i Nuriye ge işle iş, hiz eti iz ugü iha şü ul i kişaf et iştir. He e herkesi ehli tahkik e tetkik ol ası ekle e ez, u da dolayı azı akillerde ilgi

17 17 kirliliği e şahit ol aktayız. Bu akilleri edil eye uhtaçtır. irçoğu u ağa eyleri izde tahkik e teyit Nakillerde eksik, fazla, aka ı farklı aklet ek akli ta iatı da ardır. Ay ı ol aya akil Üstadı ya lış a la aya e a lat aya hiz et eder ki esuliyet-i manevîyeyi u iptir. Üstadı ız e i lisa ı aşkalara e ze ez diyor. Bir okta, ir irgül değişse a a e ahiyet değişiyor, ay iyetçiliğe sadık kal ak tale eliği şe idir. Biz de eli izde geldiği e u hususa dikkat ettik. Hakiki mahiyet ve derecesini gösteriyor Bir gün dersde Mucizat-ı Ah ediye a.s.. risalesi de okuyorduk. )ü eyir Ağa ey iyer kitapları, Efe di izi a.s.. sade e hayat-ı addiyesi i azara aldıkları da, okuya larda peyga eri ize a.s.. karşı ihtira kırılıyor. isale-i Nur ise peyga er Efe di izi a.s. şahsiyet-i maneviyesini harika bir surette tavsif ve tasvir ediyor. Peygamber Efendimizin (a.s.m.) hakiki mahiyet ve derecesi i gösteriyor diye izah et işti. Biz de urada i tikalle Üstadı ızı eşeri ah ali de ziyade şahsiyet-i maneviyesini ta sif e tas ir et eye, hatıraları u yö ü e azar-ı dikkati çek eye çalıştık. Hayat-ı maddiye ve ahval-i eşeriyesi de ziyade a a e ahiyete hasrı azar ettik. Okuya ları da u okta-i azarla oku aları ı ü it ediyor e diliyoruz. İkazları dikkate aldık Bu hiz eti ayları, gü eşleri, yıldızları ağa eyleri izi Üstad a ait harika hal, hakikat e hatıratları eşri e u afakat a ası taşıya fakat dikkat edil esi gereke ikazları ı dikkate aldık.

18 18 u gur Ağa ey Ne eddi Şahi er e yazdığı Muhtere kardeşi Ne ektupta şu ları söylüyor: eddi Bey! Nur Üstadı ıza ait e küçük ir hatırayı ul ayı gaye-i hayat edi işi izdeki â â, hiç şüphe yok ki, pek ul îdir. Bu hususta size ir e dişe i izhâr et işti ki: Mu izat-ı Ahmediye Risalesinde ki Altı ı Nükte ola ak herhalde, Fahr-i Âlem (s.a.v.) Efe di izde ahisle, esulullahı târihçe-i hayatı a akıldığı za a ah al-i eşeriyesi i ahsi de şahsiyet-i mâneviyesi olan küllî mâhiyet-i kudsiyesine mutlaka arf-ı azar et ek lüzu u u ihtar ediyor. se ede eri her asırda üç yüz elli ilyo Müslü a ları Esse e ü kel fâil sırrı a hase atları ı ir isli se a a mâlik olan ilâ âhir... eyâ ı ki o asırları serdar-ı hidâyeti e so ü eddid-i Ekber olan Hazret-i Nur Üstad ı da hayat-ı eşeriyesi deki azı üz i ah âl, ilerideki küllî e u u î e uriyet e azifedarlığı a ir ukaddi e, ir alâ et i iş ki, za a e ze i u hakikatı göster iştir. İşte siz yazıları ızda u hususu azara alırsa ız iyi edersiniz. Tarihçe-i Hayat taki haşiyeleri, dikkat ederseniz, Hazret-i Nur Üstad, bu iti arla ka ul uyur uşlardır. Üstadı ızı Tarihçe-i Hayatı a akıldığı za a ah al-i eşeriyesi i ahsi de şahsiyet-i maneviyesi olan küllî mahiyet-i mübarekine ve vazife-i kudsiyesine atf-ı nazar edilmiştir. Üstadı ıza ait akil e a latı larda utlaka u okta-i nazarla ak ak e u yö ü ü azara er ek lazı e zaruridir. Çü kü Üstada ait hatıralar e irçok harikûlâdelikler şahsiyet-i maneviyesinden maslahat-ı a a iye e iz -i İlâhî sayesinde sudur ediyordu. o Şahidler

19 19 A dül e id Ağa ey Ey Nadire-i Fıtrat Hate ül ü eddidi ola Üstadı! a a yapıla zulü lere e fi üdafaada ulu aya ağız. Çü kü affetti. A ak ta a ı a üsaade et ediği hikâye-i hal ka ili de asıl ış ola Tarihçe-i hayatı daki ter ü e-i hali de hariç kala azı harika halleri i e azhariyetleri i yaz akla zali leri yaptıkları zulü lerde e dere e i safsızlık gösterdikleri i ila içi a e î izi e üsaade i istiyoruz. Üstadı sizi u hatırat e harika halleri izi u a açla kale e al aya çalıştık diyor. Üstadı! Hayatı ızda irçok harikulâdelikler şahsiyet-i maneviyenizden maslahat-ı Rabbaniye ve izn-i İlâhî sayesi de südur ediyordu. Bu ları üz i ir kıs ı ı gözleri ile üşahade ede ile tale eleri iz e hiz etkârları ız ha d e se alarla lâyık zatlara aklediyorlardı. Bu larda tes it ede ildikleri izde azıları ı Nur Tale eleri e arzetmek hizmet-i Nuriye-yi i a iye içi ir İslâ î e i e olduğu ka aat-ı ka ilesi deyiz Tahiri Ağa ey Üstad a ait erde e duysa ız işitse iz ot edi toplayı, Üstadı ıza ait hiç ir şey

20 20 kay ol ası u utul ası tes it edilsi. Çü kü Üstadı ız üçtehid-i azam, müfessir-i Kur a Asrı e usu oş söyle ez her sözü de her hareketi de hik et ardır diyor. Üstadla kaimdir. Risale-i Nur, Üstadı sü uhat-ı kal iyesi de i aret aşta aşa sü uhat-ı Kur a iyedir. isale-i Nur u he hâli, he istik ali Üstadla kai dir. isale-i Nur okundukça onun müellif-i uhtere i aziz e e i Üstadı ız a ılarak o a te ih-i nazar edilecektir. Tarihçe-i Hayat taki a latıla larda gayrı, ak al e ah ali de ili ek, ta ı ak e öğre il ek iste ektedir. Bu lar da isale-i Nur a ayi e hükmündedir. )ü eyir Ağa ey Bu çalış alar takriz ahiyeti dedir. )ü eyir ağa ey isale-i Nur külliyatı a ait kita ları so u daki isale-i Nura ait takrizler hakkı da, A dül e id Ağa ey Üstad a Bu lara lüzu ar ıydı? diye sordu. Üstad, A dül e id herkes se i gi i üdakkik değil, u ları lüzu u ar dedigini söyledi. Bundan dolayı Üstada ait u çalış alar e azı dan bir takriz olarak kabul edilmelidir.

21 21 A dülkadir Badıllı Üstada ait hal e hatıratlar hal-i halis ve kelimat-ı tayyi edir Bu hakikatleri şi diye kadar yaza a akta dolayı üzü tü e azı e dişeleri i A dülkadir Badıllı ağa eyi giderdi e e i esaretle dirdi O a da şükra ları ı sunuyorum. Ve bir hususu anlat ada geçe eye eği oda şudur: A dülkadir Badıllı Ağa ey Üstadı tarihçe-i hayatı ı yazarke )ü eyir Ağa eyi Üstadı Ispartaya efyedilişi e kadar ola hayatı ı Üstadı Bediüzza a aid Nursî i Hayatı Meslek e Meşre i aşlığı ı koyup kale e aldığı ı duyu a e de istedi ke disi e gö derdi. Ufak ir ot yazıp a a geri gö derdiği de izi siz fotokopisini al adığı ı yazıyor. Bu e i elik, u e üyüklük Yara i! Be ki i ki, e de izi ala aksı ağa ey? )ate e sa a gö der işi. Daha so ra İsta ul da olduğu u duyup ziyareti e gitti. Görüş e izde şi di kale e ala ildiği otları da söz etti. Şi diye kadar yaza adığı da e i aştığı da dert ya ıp yazılı eti leri dışı da ir u kadar da hafıza da olduğu u a latarak ge ik ekle u uta ile eği e dişeleri i söyle işti. Ke disi e eril esi hali de kale e ala ile eği i söyledi. Fakat hafıza da ola ları yaza il ek içi yazarke era er ol a ız gerektiği i u u ise e i ti ari eşguliyeti se e iyle ü kü ola aya ağı ı söyledi. O za a a a: Kork a! Vakti saati geli e yazarsı Üstada ait hal ve hatıratlar hal-i halis ve kelimat-ı tayyi e olduğu da hafızada kalır, silinmez, kaybolmaz, yeri ve za a ı geli e hatırı a gelir dedi. Bu sözle çok rahatladı. Bu e üyük ir tes it adeta keramet gibi, aynen öyle oldu.

22 22 Badıllı Ağa eyi el yazısı ile gö derdiği ektup Kader za a yok diye se isi u ları yaz ayı geçiktire, al sa a za a dedi. Hastalık se e iyle e i yatırdı. Kaderi ir şefkati olarak ka ul ettiği e çok ta şükrettiği u halde istifade ile za a soru u kal adı. İş aşa düştü, esareti i toplayıp yaz aya aşladı. Yazılı eti leri dışı da hafıza da ola lar ay e Badıllı ağa eyi i dediği gi i yazdıkça ir ir hatırı a geldi. Üstada ait keli at-ı tayyi e i kay ol adığı ı yaşayarak gördü. Ve uzu ir çalış a so u da kitap hali e getirmeye inayet-i ilahiye e Üstadı ı hi etiyle u affak oldu, istihda edildi. İ şaallah istifadeye edar olur. Bu çalış a ızda aksadı ız: Üstadı ız Hz. Bediüzza a aid Nursî yi ta ı ak e ta ıt ak e a la ak a lat aktır. Fakat gerçek ola şudur ki, u çalış a ir zerre ile değildir. e Hz. Bediüzza a a e eserleri e üştak ü e er ütefekkirler e eraklılar e Üstadı e eserleri i il eye ler e doyuru u doğruları e ilgileri öğre ek

23 23 isteye ler içi esas ola Bediüzza a Ce ap Veriyor eseri de a latıldığı gi i ir yol izle ektir. Orda şöyle de il ektedir. Bediüzzaman Cevap veriyor Tarihçe-i hayatı Malu dur ki; Bir zâtı il ek e ta ı ak içi e elâ o u tarihçe-i hayatı gözden geçirilir. Hayatı ı uhtelif safha e ta akaları da e e iyeti ayrı ayrı i kılâplara dûçar olduğu za a e de irlerde, asıl hareket ettiği tetkik edilir. Bu suretle i a ışları da, ka aat e fikirleri de e da ası daki sadakati, az i, doğruluğu e se atı te eyyü et iş olur. Eserleri o ra o zatı tarif ede ir ihette o u eserleridir. Eserleri ile o zatı ; akıl, kal, ruh gi i â e î e hakikî şahsiyeti i dere e-i üs at e kıy eti te arüz eder. Bilhassa zâtı ı ir atı ola eserleri, i sa kitleleri de üs et te sir husûle getir iş e yapı ı ir rol oy a ış ise, u daha güzel e ek el ir târif edi idir. Muasırları ve yakı ları o ra o zatı ildire e ta ıttıra aşka ir ephede. Görüştüğü, ta ıştığı e era er çalıştığı arkadaşları, dostları e eserleri i okuya e hayatı ı tetkik ederek ili e hik et iza ı ile ko uşa, uasırları ola i sa lardır. Bu üç cepheden bakmak

24 24 Mümtaz ve dâhi ir şahsiyeti, zâtı ı tereşşuhu e âyi esi hük ü de ola u üç ephede, sıdk e doğruluğu, fazilet e hakka iyeti uru aksederse, şek e şüphe kal az ki o zat; azife, azhariyet, ahlâk e fazilet gi i i sa î ke alâtı e -i âlâsı a, e güzel oktası a doğru ka at açıp gidiyor de ektir. Köprü ol aktır Yukarda söyle diği gi i o zatı ildire e ta ıttıra aşka bir cephe de görüştüğü, ta ıştığı e era er çalıştığı arkadaşları, dostlarıdır. Biz de o hiz etkârları uasırı e uhata ı ol uş ki seler olarak u çalış a ızda ir e ze de olsa u ları Üstadla geç işi i e hiz et hatıraları ı hale e istik ale a latma hususunda kendimizi soru lu hissediyoruz. Hz. Bediüzza a e eserleri e üştak, ü e er, ütefekkir e eraklıları, Üstadı e eserleri i u ephede de ta ı aları ı sağla ak araları da köprü ol aktır. Bu kahra a fedaileri hayatı Üstadla kai dir. Bu da aya hayatı hakir görerek hiz et et iş e hiz eti u gü lere gel esi de e çok çile e sıkı tıyı o lar çek iştir. Hepi izi o larda ala ağı ız dersler olduğu a i a ıyoruz. İ şaallah perde ol ada ya sıta il işizdir. Ey aziz ve e ip Üstadı! Bu ları eşret ekle eğer kusur işle işse Huzur-u manevinizde kemal-i hürmetle affı ızı, hi et e şefaati izi hiç ir değeri i ol adığı ı ilerek yal arıyoru Ö er ÇİÇEK yir i yedi I. BÖLÜM )ÜBEYİ AĞABEY İN KI A BİYOG AFİ İ

25 25 yılı da Ko ya Er e ek te dü yaya gelir. İlköğre i i i burada tamamlar. Er e ek te Posta üdürlüğü yapa Şefik Bey, o u posta eye e ur olarak göre e alır. Bir gü çalıştığı posta e ye teftişe gele ir üfettiş )ü eyiri çok ka iliyetli ir ge ç olduğu u a layı a eğiti e de a et esi i ister e Şefik Beye, Bu ço uk tahsili e utlaka de a et elidir der. Er e ek te ortaokul ol adığı da ilifke ye giderek öğre i i i orada ta a lar. yılı da ortaokulu itirdikte so ra Ko ya da açıla ir i tiha ı kaza arak tekrar Er e ek Posta esi de çalış aya aşlar. Burada ir üddet çalıştıkta so ra, Şu at de askere gider. Eki te askerde terhis olur. Kası tarihi de Ko ya Posta esi de a iple e uru olarak ye ide göre e aşlar. isale-i Nur la urada ta ışır. İ ALE-İ NU U TANIMA I 3 Kita ı var O ları Bitireyi o ra Okuru Oku aya çok düşkü ola )ü eyir, isale-i Nur u ta ı ada ö e Doğu e Batı klasikleri i e Psikoloji, Fizyoloji, hita et sa atı e ço uk psikolojisi üzeri e irçok kitap okur. Kendisine ilk defa Risale-i Nur u oku ası içi ere Nur tale esi ıfat Filizer e, Üç yüz kita ı ar; o ları ir itireyi, o da so ra se i erdiği u kitapları okuru der.

26 26 ıfat Filizer Ke disiyle sürekli ilgile e ıfat Ağa ey içi şu ları söyler: ıfat e çıkıyordu. olursu, dakika ko i Nur a el e çalışıyordu. Üç ay peşi de koştu. Nerde olsa karşı a Be i görü e he e isale-i Nur u okuyor usu? Bir okusa şöyle öyle olursu derdi. Vazifede çıkı a, ıfat, Vakti iz ü asipse irkaç uşalı der, o irkaç dakika iki saat olurdu. Dağa gideri, öyle eserler eraklıyı, ki isaleleri oku pazara gideri yi e orada. Nur uları karşı a çıkartır ta ıştırır. Böyle ar, Okusa elagatı, ko uş a üslu u i kişaf eder der. Be de i eseri, ha gi eser? Şu kitapları itireyi okuru derdi e ihayet aya aşladı. Beş saat, yedi saat e kadar olursa. )a a Ti areti Yap aya Başladı Ti aret te yapardı. Bi olsa, i eş yüz olsa, iki i olsa it iyor. o ra u efsi desisesi dedi. Beş ti areti ardı, iri a a lık, e ihayet za a ti areti yap aya aşladı. Yeri e irisi e para erip aktırdı ; so ra hepsi i ıraktı. Mesleği iz eşakkattir Üstadı ilk defa ziyarete gitti. Afyo da E irdağ ı a giderke asıta ula adı. Bir at ara ası ulup o u la gitti. Me si kış olduğu da soğukta çi i kesti, çok zah et e eşakkat çekti. Nihayet Üstadı ziyarete azhar oldu. Üstadı ilk sözü: Kardaşı, esleği iz eşakkattir! Meşakkat ise ala et-i ak uliyettir dedi. İlk defa olan bu ziyarette Üstad )i er ola is i i, )ü eyir olarak değiştirdi. Üstadı e i a eliyat eder gi i zih i i te izledi

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012 Bir İnci SAĞLIK-SEN- 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 14 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin MEMİŞ Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Abdülaziz ASLAN Genel

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20 Yıl: 2 Sayı: 20 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Ağustos 2008 Bir milletin yükselmesi ancak iki şey iledir: Biri milleti bir araya toplayan birlik ruhuna yöneliş, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan arzusudur.

Detaylı

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL

Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Birinci Fasıl İKİNCİ ASIR SONUNA KADAR DOĞRU YOL Allah'ın Resulü, etraflarında Sahabileri, ince bir değnekle kum üzerine derince ve dümdüz biz çizgi çektiler ve sonra bu çizginin iki yanına kırkayağa benzer

Detaylı

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016

EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK EC)A KOOPE ATİFİ KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ -2016 EDAK İLETİŞİM BİLGİLERİ EDAK SS İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ KARACAOĞLAN MAH. 6173 SOK NO:4 IŞIKKENT-İZMİR

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden

KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden RUHUMUZU ARARKE N KENDİ RUHUMUZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9) T-etkili-1(th Giden KEND İ RUHUIV_UZU ARARKEN (PRİ ZMA - 9).911. Tethulfah Gülen NIL Kendi Ruhumuzu Ararken (Prizma - 9) Copyright C) Nil Yayınları,

Detaylı

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ

ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET HATIRALARLA ÇANAKKALE ÇANAKKALE ÜZERİNE MEHMET NİYAZİ İLE SÖYLEŞİ Aylık Dergi Mart 2015 Sayı 291 ÇANAKKALE BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞ DESTANI ÇANAKKALE DE KADER B RL EDEN ÜMMET Çanakkale, Osmanlı Devleti nin çöküşünü hızlandıran Birinci Dünya Savaşı içinde kazandığımız

Detaylı

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın ücretsiz ekidir Yayına Hazırlayanlar: Dr. Nevnihal BAYAR Kübra YETİŞ ŞAMLI Kapak Tasarım: Tûba ŞAMLI Basım: ÖZAL Matbaası Dağıtım: Ertuğrul

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Hasan ÇİFTÇİ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hciftci62@hotmail.com Giriş Özet [Hasan Çiftçi, Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Can Dündar. SARI ZEYBEK Atatürk'ün Son 300 Günü Yazan: Can Dündar

Can Dündar. SARI ZEYBEK Atatürk'ün Son 300 Günü Yazan: Can Dündar SARI ZEYBEK Atatürk'ün Son 300 Günü Yazan: Can Dündar Can Dündar 10. yıla önsöz İnanması güç: Sarı Zeybek yazılalı 10 yıl olmuş. Kitabı bitirdiğim günü dün gibi anımsıyorum oysa... 1994 güzüydü. Gece eşim

Detaylı

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK Tarayan Süleyman Yüksel www.suleymanyuksel.com Düzenleyen Ömer Arslan E-Yayın: ayraç sanal yayın Ocak, 2008 http://ayrac.org ayrac.org@gmail.com 2 İSKENDER PALA 1958,

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ Kadir PEPE* Giriş Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelip, 27

Detaylı

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr FİYATI: 8.50 TL Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 26 SAYI: 103 OCAK - ŞUBAT - MART 2014 / 106702-2014/1 www.yeniumit.com.tr O'nun için yaratılmıştı kevn ü mekânlar, Bu muammayı ancak onu tanıyan anlar;

Detaylı

Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl

Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl Kurmay Yarbay Mustafa Kemal Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ 2010 ISBN : 978-975-409-568-5

Detaylı

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Çeviren: Dr. Mehmet Marufi Samsun 2005 2 3 1- Halkı Tanrı ya çağırınız ve insanları Melei A lâ nın tavır ve davranışına davet ediniz. Yetimlere şefkatli baba,

Detaylı

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Yrd. Doç. Dr. M. Fetih Yanardağ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) TÜRK ROMANINDA BÜROKRAT Türk romanlarında, özellikle

Detaylı