TAKDİM. Biri i Baskı: Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKDİM. Biri i Baskı: 2010. Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek."

Transkript

1

2 2

3 3 ZÜBEYİR GÜNDÜZALP

4 4 Biri i Baskı: 2010 Editör: ISBN: Kita ı Adı: Üstadı Bediüzza a Yazar: Zübeyir Gündüzalp Hazırlaya : Ömer Çiçek Kapak Tasarı ı: Bası Tarihi: Kası Matbaa:.. Mat aa ılık - İsta TAKDİM ul

5 5 Hayatı ı so dö e i de )ü eyir Ağa ey i yakı ı da ulu a ge çler ardı. )ü eyir Ağa ey, isale-i Nur hiz eti i eslek e eşre iyle u ge çleri do at aya çalışıyordu. Eyüp Ek ekçi, Ah et E i Der ekli, Ah et Ta yel e Ö er Çiçek Yir i Yedi) bunlardan ilk akla gelenlerdir. olda saga ayaktakiler: Eyüp Ek ekçi,ilha i Çalı,Ah ey Ta yel, Celkan,Oturanlar: Kudret Tevruz. üştü Tafral,Ö er Çiçek,Ah et E i der ekli. A dullah )ü eyir Gü düzalp, hayatı oyu a Üstad e isale-i Nur la ilgili kale e aldığı yazıları ı, efat et ede az ö e u ge çlere e a et et iş e u lar üzeri e çalış aları ı asiyet et iştir. Bu ge çler de, )ü eyir Ağa ey i efatı ı he e ardı da, ir araya gel iş e u asiyete uyarak yaz aya aşla ışlardır. Gözde uzak bir eve çekil işler e kırk gü hiç dışarı çık a ak suretiyle ta a ı ı daktiloyla yaz ışlar e her iri e ir üsha düşe ek şekilde çoğaltarak uhafaza et işlerdir. Yıllar ö e )ü eyir Ağa ey le ilgili iyografi çalış ası ı yaparke u üshalarda birinin Ömer Çiçek te olduğu u gör üştü. Bu so dere e ühi eslekî, il î e fikrî e a et, kutsal ir sır gi i ugü lere kadar zayi ol ada gele il iştir. Bu dosyada rastgele açtığı çarpı ı paragrafları okudukça, Bu lar ede ugü e kadar sakla dı, açığa çıkarıl adı? diye hayıfla dığı, hatta u ları eli de ulu dura lara tarizde ulu duğu ol uştur. Her defası da ileri sürdükleri eşri e dair şartları he üz oluş adığı gerekçeleri e i tat i et e iş, so u da Herhalde u da da kaderi ir hük ü ar. Her şeyi ir vakt-i erhu u ar de ek zoru da kal ışı dır.

6 6 Evet, itiraf ve ifade edeyim ki, Risale-i Nur u ahiyeti, Üstad ı şahsiyeti e eslek e eşre i i elikleri hususu da ütü Nur tale eleri i hayrete düşüre ek, hayra ıraka ak ir hazi e ile karşı karşıyayız. İ a ıyoru ki, hayatı ı Üstad ı e Nur u yolu da çilelerle, eşakkatlerle geçir iş Üstad ı ö de gele tale esi, arisi, ekili ola )ü eyir Gü düzalp i o eşsiz sadakati, şi di eser hali e gele otları ı okudukça, yazdıkları ı her satırı da isale-i Nur e Üstad a sadakat, uha et e hür et a aları ı fışkırdığı izi Üstad e isale-i ura taşıdığı e o ları farkı ı fark ettirerek azara erdiği görüle ektir. Risale-i Nur u asıl uhteşe ir hazi e-i hakikat, Üstad Hazretleri i ise asıl üyük ir şahsiyet e o u etrafı da halkala a hiz etkârları ı hiz et-i diniye de e de li fedakâr e kahra a lık ör eği, oldukları ı göster ektedir. Üstad ve Risale-i Nura e tarzı a sadakati ö e i i çok daha deri de idraki e esile ola aktır. Bu üyük da aya daha ir a da sahip çıkıl ası a katkıda ulu a aktır. Böyle ir da aya e hakikate sahip olduğu uzda dolayı da Allah a ola şükra ı ız arta aktır. )ü eyir Gü düzalp i e gi ruhu da, ze gi kal i de e keski aklı da ihlâsa ürü erek çıka sözleri i adeta ütü e liği ize irer ok gi i işlediği i e sizi yeniden Risale-i Nur e Üstad ko usu da for atladığı ı hissede eksi iz. Ya a i! Bu e ihlâs, u e sadakat, u e uha et, u e hür et, u e azi sa ır, se at e eta et! de ekte ke di izi ala aya aksı ız. Ö er Çiçek i Yir i Yedi e so geçirdiği ağır hastalık se e iyle iş hayatı da ayrılıp e e ağla asıyla, kader, ke disi i u çalış aya adeta e ur et iş e u hazi eyi gü yüzü e çıkar ak o a asip ol uştur. Çalış a ı aşından beri kendisiyle irti atı ız de a et iştir. Bu arada sadık olduğu a i a dığı ir rüyada )ü eyir Ağa ey i tıpkı hadiste tarif edile şekliyle haşir gü ü ka irde toprak içi de ayağa kalktığı ı e üzeri deki toz toprakları silkelediği i gördü. )ü eyir Gü düzalp, da ası ı derdiyle u âle e eda etti. A a u çalış aları hazırla ıp istifadeye su ul asıyla da a e ye ide diril iş gi i ka ri de es ud ola ağı a i a ıyoru.

7 7 a i, u gerçekleri okuyup haz et eyi, hayatı ıza geçir eyi, o ları gittiği urlu yolda giderek e ed de o Nurlu kafileye iltihak ede ahtiyarlarda ol ayı izlere nasip etsin diye niyaz ediyor, sizleri bu hazine-i Nur la aş aşa ırakıyoru. ا لح ين ال ع ل الصا السا ع ى سي ن م ح صح ه ا ج ع ين ع ى آله Ömer Çiçek İFADE-İ ME AM

8 8 Şu u he e ifade edeli ki: Zübeyir Ağa eyi kale i de çıka azıları ke di el yazısıyla azıları daktilo edil iş uhtelif eti ler e ot defteri deki otlar e sohbetlerinde a lattığı hakikatler onun Üstad ve Risale-i nurdan istifadeleridir, ona has ve hususîdir. Zaten kendisi de yazdığı otlarla ilgili olarak şu ları söylemektedir: Müşahedatı ı kaydede defterleri de herha gi ir tertip ve usule riayet ederek değil, a ak gördükleri i zaman zaman kendime ders almak ve ibret almak gaflete düş e ek ve hiz ette tökezlememek, hata ve kusurlara düş e ek, ir seyyie le binler seyyie ve uvaffakıyetsizliklere duçar olmamak ve böylece milyonlarca müttehid ve mütesanid Nur tale eri i addi veya a evi hukukları a taarruz ve tecavüz etmemek, bu yüzden dünya ve ahirette cezalara giriftar olmamak için not ediyorum. Bundan dolayı iz de bu zamana kadar u u a eşri i düşü edik. Fakat kardeşlerle soh etleri izde u larda aklettiği izde azı ağa ey e kardeşler; Kardeşi u ları yaz, unlar Üstad ve Risale-i uru a latıyor Bizi Üstad ve Risale-i Nur a taşıyor, kitap hali e getir ki istifade edilsi, hususi kalıp kay ol ası diye yoğu istek e teş ik gördük. Bunun üzerine bölük pörçük olan bu etrukâtı ve ona ait elimizde olan ve bildiği iz e arsa ta zi edip eşri e karar erdik e uzu ir çalış a so u u ( -11-cilt- ) kitap hali e getir eye u affak olduk. İ şallah istifadeye medar olur. Bu çalış a, ayrı a o u a lata ir kitap gi idir O u Üstad e isale-i Nura ittibada sadakat ve hassasiyeti, azimeti esas alan takva e a eli, hiz ette ted ir e ted iri, yetiştiri i tarz e üslu u e yakı da şahit olduğu uz daha birçok ders e ör ek alı a ak hayretfeza eziyet e ah alleri i de a latarak o u u yö üyle de ta ı ak e ta ıt ak istedik. O u Üstad e risale-i nura dair yazdıgı ke di dili de e kale i de çıka eti lerle da a ızla ilgili asıl ir deri liğe e izyo a sahip, u û e-i hüsn-ü isal, istifadeye şaya, da ası içi yaşaya e e de li idealist efkûre i dâhi ir da a ada ı olduğu u a la aya Hal ve istikbale anlatmaya ihtiyaç duyduk. Ay ı zamanda bu metinler e tuttuğu otlar, dairemiz içinde meslek e tarz değişikliği yaparak onu alet ve basamak yapmak isteye leri u i firadî a layışları a iştirak et ediği i elgesi gi idir. O a is ad edile ir kısı ri ayetlere de cevap ve tekzip iteliği dedir.

9 9 O, Üstad ve Risale-i Nuru hiz et usül e esasları a dair düşü e dü yası ı yazdıklarıyla ke disi ize ke disi a lat akta e ta ıt aktadır. Başka söze ha et ırak a aktadır. Bu yazdığı eti ler e ot defteri e aldığı otlarla o ları ize ererek u lar sizi u lara çalışı dedi Üstad e isale-i Nuru anlatan bir hazine ırak ış, farkı da e şuuru da değildik. Bu yazılı eti ler dışı da şu ları söylüyordu. Bu a layış ir eslek değişikliğidir, eslek değiştiriyorlar. Üstadı ızı hiz et tarzı, gayesi ve Risale-i Nur u esleği Kur a î, i a î, a e î, uhre î, İslâ î, il î e fikrîdir! İçti aî, siyasî, e dü ye î üesseseleş ek tarzı da değildir tarifiyle ifade edip Üstadı Risale-i uru as ak içi at aa kuralı diye lere, at aa ılar ur u olacak, ü ellitha e kuralı istegi e, ciltciler nurcu olacak, gazete kurmak istegine gazeteciler nurcu olacak dedigini anlatarak üstadı ehaz gösteriyordu. Ve has dairede hizmette bulunan talebeleri azarları dagıl a ası aksadıyla isale-i Nura hizmet niyetiyle dahi olsa ) üstad bu tarza musaade etmiyordu.bu ları has daire dışı da Üstadı şahs-ı a e isi içi de bulunan meslekleri ge iş dairede kendi adı a dü ye î çalışa sair ehl-i iman yapacak diyerek ben Üstadı e isale-i Nurun Kur a î, i a î, uhre î e a e î çalış a tarzı a sadakatte ir aşı a kalsa, ütü dü ya aleyhi e geçse faraza yakı da ur ular da istifa etse yi e de üstadı ı bu meslek ve eşre i de de a ederi diyerek isale-i uru hiz et tarzı a sadakatin önemini tahşidatla,nur Talebelerinin azarları dagıl ası ı e içti aî eşguliyetlerle siyasete ulaştırıl ası ı ö le eye çalış ıştır. Bu a rağ e has dairede iken ge iş dairede hizmet etmeyi kendi iradeleri ile tercih ede ler u faaliyetleri i o u iz i e teş iki ile yaptıkları ı söylerek, ya lış ilgi er ektedirler. Biz de u se eple ildiği iz e şahit olduğu uz doğruları şâhid-i adil olmak için yazmaya karar verdik ve )ü eyir ağa eyi ke di yazdıkları e sözlü a latı ıyla yazdık ki o a ait ola ı ve Zübeyiri çizgiyi nesl-i hazır e ati bilsin. Zübeyiri çizgi üstadı çizgisidir e o u de a ı e hü esi hü esi e ta ke disidir. Tahiri ağa ey )ü eyiri tarzı üstadı de a ıdır,)ü eyir efe di ay e üstad gi i yapıyor derdi. Biz ir e aatiz şahsî hareket ede eyiz. Biri izi hatasıyla hepi iz i tiha ediliyoruz. Şahsî çalış ıyoruz. Üstadı ızı şahs-ı a e isi adı a çalışıyoruz. Yal ız değiliz iz ir e aatiz, ferdi hareket edemeyiz.

10 10 Başı oş değiliz, izi ir Üstadı ız ar. O u içi hü esi hü esi e o a itti a eslek e eşre i e sadakat tarzı ızdır. Ay ı Üstad a, ay ı e aat a, ay ı da aya e şahs-ı a e iyeye i tisap ede herkesi e aat ruhuyla hareket et esi şahsi düşünüp, şahsi hareket etmemesi ona e su iyeti şe idir. isale-i Nur u i a î e Kur a î hakikatları ı lisa -ı hali izlede ko uş a ız lazı. Bu lar a eli ize ya sı azsa artadır. Kütüb-ü İslâ iyede ıza-yı İlâhî yi, lisa -ı kalde ziyade lisa -ı hal, a el ve ihlâs kaza dırır yazılı. Ma e î ihad-ı ek er-i di iyeyi i a iye e Kur a îyede, ihlâs ile lisan-ı hal, lisa -ı kalde ziyade tesirlidir. Nefsimize okumak Risale-i Nur u sadakatle hergü az da olsa efsi izi ıslah iyetiyle efsi ize oku ak, nefsi ter iyede e hiz ette ya ıl a ak e isa et ede il ek içi ö e lidir. Meslekî ütü hatalar okuya a ak e okudugu a sadakat eksikliği de çıkıyor. Hataları gider eye çalışırke isale-i Nur da ders yaparak akla kapı aç ak, ikazları efsi izde aşlayarak uhite yay aktır. Hiz eti izde usül e esaslar Kur a îdir, ko uşa yal ız hakikattır üzeri e siyaseti gölgesi i düşür e ek şarttır. Risale-i Nuru Kur a î, İ a î e uhre î hiz et usül e esasları a sadakat şartları Üstadı ızı şartlarıdır. Bu lar he eski aid de he ye i aid de ardır. Üstad, daire-i â e isi e u şartlarla ka ul ediyor, u şartlara uyup ta, eğer ruz-i ahşerde perişa ola olursa o e i sırtı ı yükü olsu yeter ki o u daireye ola ahdi i oz ası diyor Kader-i İlâhî Nur Tale eleri i ince eleklerle eler. Ta ki sadık ola larla ol aya lar bilinsin. Üstadı ız İhlâsı kaza ak e uhafaza et ek dersi i eriyor urayı okuyu a titriyoru kardeşi diyerek dikkatleri isale-i ur e tarzı a çekiyordu. Hâtırasız dâvâ ol az Üstadı diğer hiz etkârları ı aklettiği o a ait harika haller e Üstadı ızla geçe hapisha e gü leri e uhtelif hatıralar Kur a hiz eti de aruz kaldıkları sıkı tı e

11 11 zulümler ve hiz ette yaşa a diğer uhtelif hatıralar ize ögretti ki hatırası ol aya bir dava olmaz, u hatıra e hakikatler ur uluk da ası ı tarihi i yaza aklara elge iteliği dedir. Bu da öyle kara lıkta kal a ası içi yazıl ası lazı geldiği i o u şu sözleriyle de idrak ettik: Bu hususta Zübeyir Ağa ey şu ları söylüyordu: Üstada ait e arsa i zi aya çekilip yaz ak istiyoru, yaz ıştı da, fakat azısı Urfa da azısı da alt ış ihtilali de A kara da taharriler de gitti, kurtara adık. Üstada ait hatıralar derslerde ahsedili e di leye leri gözleri parlar ilgiyle di le ek isterler bunun için anlatıyoru, siz de derslerde yeri e aka ı geli e a latırsı ız, ta ki Üstada ait e arsa ili si e istifade edilsi. Ay ı za a da u lar Üstadı ızı ak al, ah al e ef ali de ala ağı ız a elî e tat ikî dersleridir Üstadı ıza ait hatıraları bir faydası da hadiseler karşısı da ufku uzu açar derdi. İsi siz kahra a lar Ayrı a azı ehl-i hiz eti ders alı a ak fedakârlıkları e üs et hatıraları a da yer erdik. Bu lar hiz eti u gü lere asıl şartlarda geldiği e ha gi fedakârlıklarla çalışıldığı ı gösteren güzel örneklerdir. Hal ve istikbalde meyadin-i cihadda manevî cihad-ı ek er-i diniye-i i a iye e Kur a îyede ulu a lara u u e-i hüsn-ü misaldir. Ay ı za a da u isi siz kahra a ları fedakârlıkları ı yaz akla ir e i tarihe de ot düşül üştür. Tarz arayışı a uhtaç degildir Böyle üyük ir da a ı çok ağır şartlarda i kişaf e i tişarı içi u ur-u nuriyenin ted ir e ted iri de ulu a azı saff-ı e el ehl-i hiz eti, esleği ize ters düşe hataları ı şahsî kal adığı şahs-ı a e i i de zarar gördüğü ifade edilerek, u ları ör ekleri eril iş, öyle e Bediüzza a ı tale eleri i farklı hiz et şık e şekilleriyle hiz et et ek içi usul e tarz arayışı a uhtaç ırak adığı urgula ak iste iştir. Ders almak Yaşa a olaylar zikredilirke öyle hatalara geç işte ders alıp gele ekte düşül esi diye u aka da ü erred hadisede ahsedilerek Bediüzza a 'ı da ası a

12 12 Bediüzza a ı tarzı da hiz et edilir zarureti e ölçüsü e o a sadakati önemi bir kez daha teyit edil iştir İstik ale taşı ak Bu hakikat e hatıratları hal e istik ale taşı ak içi ot alıp uhafaza et eye ayrı a azı ağa eyler e de teş ik edildik, u sayede u eti eye geli di. Burada ir hakkı tesli et ek isteri o da şudur: Be İsta ul a gelip )ü eyir Ağa eyi ya ı da kal aya aşladığı da Muhtere Meh ed Fırı ı Ağa eyi a a şöyle de işti: Meh ed Fırı ı Ö er kardeş! Biz )ü eyir Ağa eyi kıy eti i ile edik ağzı da Haşiye a a er dedi. Bu ları o a ot alıp tuta il e Haşiye Burada Fırı ı ağa eyi u sözü ü iraz aç ak isteri e çıkarsa yaz, ir sureti i de e uhafaza ede il e de şöyle ki; )ü eyir Ağa ey üstakil bir daire tutturup bizi ya ı a alı aya kadar ki seyle yir i dört saat ay ı dairede era er kal ıyordu. Bu ye i ir duru du. Fırı ı Ağa eyi u ye i halde a a erdiği ir göre dir. )ü eyir Ağa eyi Kirazlı es itdeki duru u u halde farklı idi. Üst kattaki odası da za a za a aşağıya i diği de orada o a ulu a larla e kadar kalırsa o kadar görüşüp ko uş a ü kü ola ilirdi. ade e Eyüp ek ekçi Ağa ey hususî hiz etiyle ilgile diği içi o u la de a lı görüşüp ko uş a i kâ ı ardı, aşkalarıyla ay ı dairede kal ak gi i her a görüş e hali yoktu. İhtiya a i ae odası a ka ul eder eya aşağı ders ahalli e i er görüşürdü. )ate kaldığı yer tek oda ir yerdi, kardeşlerle era er kal aya üsait değildi.

13 13 hakperest ol a lazı ki u teş iki e de tesiri üyük oldu e ugü u u u istifadesi içi düze le ip eşre hazırla dı. Bu da dolayı Meh ed Fırı ı Ağa eye şükra duyguları ı ifade etmek isterim. Tahiri Mutlu Ağa ey üştü Tafral Bir aşka teş ik Tahiri Mutlu Ağa eyde ol uştur. Tahiri Ağa ey era er kaldığı ız za a ize )ü eyir de ek Üstad de ek, Üstad demek Zübeyir demek çünkü Zübeyir ne derse Üstaddan söyler Zübeyir Efendi ne derse ot alı ir sureti i de a a eri dedi. Ayrı a şu ları da ila e etti. Bir gü Üstadı ız )ü eyir i odası a çağırıp ütü sergüzeşti hayatı ı o a a lattı. Biz Üstad ı ya ı a üsaadesi ol ada, çağır ada gire ezdik. Ama Zübeyir Efendi bunlardan üstes a idi. Her za a ya ı da e hiz eti de idi. O u için ne varsa )ü eyir de Haşiye var. O da e Üstadı ızı diğer hiz etkârları da Üstada ait a latıla e arsa ot al a ızı teş ik ederdi. Üstada ait Haşiye üştü Tafral ke disiyle yapıla ir röportajda Üstadı alakasıyla ilgili Tahiri Ağa eyde şu ları aklet ektedir. SUAL: Üstadla ola şahsî )ü eyir ağa eye hususî ü ase etleri hakkı da eler iliyorsu uz? CEVAP: Bir za a Tahirî Ağa ey'de ir esele hakkı da; "Üstadda duyduğu uz ir şey ar ı?" diye sor uştu. Verdiği e a ı da: Biz böyle meseleleri bilmeyiz, ancak Zübeyir efendi ilir. Büyük zatları ir sır kâti i olur )ü eyir de Üstad'ı sır kâti i idi. Üstad Hazretleri daha çok o u la hususî soh et ederdi de işti.

14 14 Üstadı e yakı ı odur Bir gün Tahiri Ağa ey, Isparta da gel işti. Ke disi e ir esele sor uştu. Şu a da e sorduğu u hatırla ıyoru. A a Tahiri Ağa eyi, suali e e a e şöyle dediği i çok iyi hatırlıyoru : Ahi! Bu e u a e zer eseleler i e e deri dir; iz ile eyiz. Biz derken, Üstad Hazretleri i ya ı da kala diğer hiz etkârları ı kastediyordu. A ak )ü eyir Efe di ilir. Çü kü her üyük zâtı ir sır kâti i olur. )ü eyir Ağa ey, Üstadı ızı sır kâti iydi. e i soru a e ap erir, er ez, o u il e. Biz Üstadı a dest al ası es ası da e sair akitlerde dışarıda ulu uruz; fakat )ü eyir çok kere ya ı da olur, soh et ederdi. Gele irileri olsa ile o, ya ı da olurdu. Üstadı e yakı ı odur de işti. Ahmed Emin Dernekli Tahiri Ağa eyi )ü eyir Ağa eye erdiği ö e i şöyle a latıyor. Tahiri Ağa ey, o u huzuru da çoğu kez ayakta elleri i ö e ağlayarak, hür etkâr ir şekilde dururdu. Baze )ü eyir Ağa ey, üley a iyede A adolu da gele kardeşlerle görüş ek üzere ara ızda ayrıl ak isterdi. Tahiri Ağa ey Bugü de kal. dediği de O, Ağa ey git e lâzı derdi. Gittikte so ra arkası da : Kardeşi o ir ku a da, iz o a üdahale ede eyiz. derdi. Tahiri Ağa ey ir gü şöyle de işti. Biz Üstadı ya ı da yatsıda so ra diğer kardeşlerle birlikte ya bir defa ya iki defa kal ışızdır, o kadar. A a )ü eyir, yatsıda so ra Üstad istirahata çekili eye kadar de a lı ya ı daydı. O u sırrı a o âkıftı. O u içi ize sor ayı, o a sorun. )ü eyir Ağa ey ize a a her şeyi sorabilirsiniz. Üstaddan izin varsa cevap veririm, Üstadda izi yoksa e ap er e de işti. Biz de u lara daya arak ke disi e hep sorardık. Vefatı da tah i e gü ö eydi. isale-i Nur da özetle -20- adde söyledi özü şuydu. Ki se ki sede hiz et içi ruhsat al aya ak. Dersha e aç a ı, hiz et et enin engeli olmaz. Her Nur talebesi, Risale-i Nur u ke di alı gi i ilip hiz et eder. Ka iliyeti e göre her

15 15 erede e duysa ız ot edi toplayı, Üstadı ıza ait hiç ir şey kay ol ası u utul ası tespit edilsi. Çünkü Üstadı ız Müçtehid-i azam Müfessir-i Kur a Asrı e usu oş söyle ez her sözü de hik et ardır dedi. Tahiri Ağa ey )ü eyir Ağa eyi Üstada sadakati i e üstadı o a ola hususî alakası ı e yakı lığı ı u tarzda u üslupta a latırdı. Tahiri Ağa eyi ta ıya ve onun soh eti e uhatap ola irçok kardeşi iz o da u a latıla ları di le iştir. Bu sözler Tahiri Mutlu Ağa eyi üşahedesi e ka aatleridir. Abdulavid MUTKAN Bir aşka i et orçlu olduğu Muhtere Ağa eyi A dül ahid Mutka dır. Zaman za a e i iş yeri e gel e lütfu da ulu urdu. oh etleri izde u hakikatlerden nakiller yapardı. O da Kardeşi se u ları yaz! Niye yaz ıyorsu? diye tatlı sert ikaz ederdi. Yaz a hususunda beni cesaretlendirirdi.bu hakikatları kitap haline gelmesinde o u u teş ikleri i de üyük katkısı ol uştur. O a da şükra ları ı su uyoru. alanda Risale-i Nur u yayar. orula ak ir şey yok. Üstadda aklet işse ta a. Zübeyir Ağa eyi daya ak oktası, Üstad e isale-i Nur du. İleride karşılaşa ağı ız hadiselere karşı asıl hareket ede eği izi sor uştu. Bu ko uda Üstadda ir akil arsa o u sorup yapar, değilse isale-i Nur da yazılışıyla, o u la a el edersi iz. )ü eyir de dese, e Üstadı e isale-i Nur u dediği i yaparı der, istik alde öyle hadiselere karşı daya ırsı ız de işti. O izi hür yap ıştı.

16 16 Hz. Üstad Bediüzzaman Said Nursî En muteber nakillerine en güvenilir kimselerdir Bu çalış a ızda ağırlıklı olarak Üstadı ızı, arisleri e a e î e latları, e gittikte so ra a a ettikleri hür eti o lara ede ekler dediği hususî hiz eti de de a lı ulu uş hiz etkârları da akiller ula aksı ız. Bu ağa eyleri iz aza î ihlâs, aza î uhu et, aza î tak a, aza î sadakat, aza î feragat, aza î fedakârlık eziyetleri e aliktirler. O u hususî e u u î ah ali e, usul e tarzı a, eslek e eşre i e yakı da şahit e akıf ol uşlardır. Bu da dolayı Üstadı ıza ait nakillerinde en ute er, sıhhati e e gü e ilir ki selerdir. Bunlar şu lardır. Tahiri Mutlu M.Sungur Z.gündüzalp B.Yüksel C.Çalışka H.Bayra A.Yeği Üstada aidiyet ve ay iyetçiliğe sadık kal ak Daire-i Nuriye ge işle iş, hiz eti iz ugü iha şü ul i kişaf et iştir. He e herkesi ehli tahkik e tetkik ol ası ekle e ez, u da dolayı azı akillerde ilgi

17 17 kirliliği e şahit ol aktayız. Bu akilleri edil eye uhtaçtır. irçoğu u ağa eyleri izde tahkik e teyit Nakillerde eksik, fazla, aka ı farklı aklet ek akli ta iatı da ardır. Ay ı ol aya akil Üstadı ya lış a la aya e a lat aya hiz et eder ki esuliyet-i manevîyeyi u iptir. Üstadı ız e i lisa ı aşkalara e ze ez diyor. Bir okta, ir irgül değişse a a e ahiyet değişiyor, ay iyetçiliğe sadık kal ak tale eliği şe idir. Biz de eli izde geldiği e u hususa dikkat ettik. Hakiki mahiyet ve derecesini gösteriyor Bir gün dersde Mucizat-ı Ah ediye a.s.. risalesi de okuyorduk. )ü eyir Ağa ey iyer kitapları, Efe di izi a.s.. sade e hayat-ı addiyesi i azara aldıkları da, okuya larda peyga eri ize a.s.. karşı ihtira kırılıyor. isale-i Nur ise peyga er Efe di izi a.s. şahsiyet-i maneviyesini harika bir surette tavsif ve tasvir ediyor. Peygamber Efendimizin (a.s.m.) hakiki mahiyet ve derecesi i gösteriyor diye izah et işti. Biz de urada i tikalle Üstadı ızı eşeri ah ali de ziyade şahsiyet-i maneviyesini ta sif e tas ir et eye, hatıraları u yö ü e azar-ı dikkati çek eye çalıştık. Hayat-ı maddiye ve ahval-i eşeriyesi de ziyade a a e ahiyete hasrı azar ettik. Okuya ları da u okta-i azarla oku aları ı ü it ediyor e diliyoruz. İkazları dikkate aldık Bu hiz eti ayları, gü eşleri, yıldızları ağa eyleri izi Üstad a ait harika hal, hakikat e hatıratları eşri e u afakat a ası taşıya fakat dikkat edil esi gereke ikazları ı dikkate aldık.

18 18 u gur Ağa ey Ne eddi Şahi er e yazdığı Muhtere kardeşi Ne ektupta şu ları söylüyor: eddi Bey! Nur Üstadı ıza ait e küçük ir hatırayı ul ayı gaye-i hayat edi işi izdeki â â, hiç şüphe yok ki, pek ul îdir. Bu hususta size ir e dişe i izhâr et işti ki: Mu izat-ı Ahmediye Risalesinde ki Altı ı Nükte ola ak herhalde, Fahr-i Âlem (s.a.v.) Efe di izde ahisle, esulullahı târihçe-i hayatı a akıldığı za a ah al-i eşeriyesi i ahsi de şahsiyet-i mâneviyesi olan küllî mâhiyet-i kudsiyesine mutlaka arf-ı azar et ek lüzu u u ihtar ediyor. se ede eri her asırda üç yüz elli ilyo Müslü a ları Esse e ü kel fâil sırrı a hase atları ı ir isli se a a mâlik olan ilâ âhir... eyâ ı ki o asırları serdar-ı hidâyeti e so ü eddid-i Ekber olan Hazret-i Nur Üstad ı da hayat-ı eşeriyesi deki azı üz i ah âl, ilerideki küllî e u u î e uriyet e azifedarlığı a ir ukaddi e, ir alâ et i iş ki, za a e ze i u hakikatı göster iştir. İşte siz yazıları ızda u hususu azara alırsa ız iyi edersiniz. Tarihçe-i Hayat taki haşiyeleri, dikkat ederseniz, Hazret-i Nur Üstad, bu iti arla ka ul uyur uşlardır. Üstadı ızı Tarihçe-i Hayatı a akıldığı za a ah al-i eşeriyesi i ahsi de şahsiyet-i maneviyesi olan küllî mahiyet-i mübarekine ve vazife-i kudsiyesine atf-ı nazar edilmiştir. Üstadı ıza ait akil e a latı larda utlaka u okta-i nazarla ak ak e u yö ü ü azara er ek lazı e zaruridir. Çü kü Üstada ait hatıralar e irçok harikûlâdelikler şahsiyet-i maneviyesinden maslahat-ı a a iye e iz -i İlâhî sayesinde sudur ediyordu. o Şahidler

19 19 A dül e id Ağa ey Ey Nadire-i Fıtrat Hate ül ü eddidi ola Üstadı! a a yapıla zulü lere e fi üdafaada ulu aya ağız. Çü kü affetti. A ak ta a ı a üsaade et ediği hikâye-i hal ka ili de asıl ış ola Tarihçe-i hayatı daki ter ü e-i hali de hariç kala azı harika halleri i e azhariyetleri i yaz akla zali leri yaptıkları zulü lerde e dere e i safsızlık gösterdikleri i ila içi a e î izi e üsaade i istiyoruz. Üstadı sizi u hatırat e harika halleri izi u a açla kale e al aya çalıştık diyor. Üstadı! Hayatı ızda irçok harikulâdelikler şahsiyet-i maneviyenizden maslahat-ı Rabbaniye ve izn-i İlâhî sayesi de südur ediyordu. Bu ları üz i ir kıs ı ı gözleri ile üşahade ede ile tale eleri iz e hiz etkârları ız ha d e se alarla lâyık zatlara aklediyorlardı. Bu larda tes it ede ildikleri izde azıları ı Nur Tale eleri e arzetmek hizmet-i Nuriye-yi i a iye içi ir İslâ î e i e olduğu ka aat-ı ka ilesi deyiz Tahiri Ağa ey Üstad a ait erde e duysa ız işitse iz ot edi toplayı, Üstadı ıza ait hiç ir şey

20 20 kay ol ası u utul ası tes it edilsi. Çü kü Üstadı ız üçtehid-i azam, müfessir-i Kur a Asrı e usu oş söyle ez her sözü de her hareketi de hik et ardır diyor. Üstadla kaimdir. Risale-i Nur, Üstadı sü uhat-ı kal iyesi de i aret aşta aşa sü uhat-ı Kur a iyedir. isale-i Nur u he hâli, he istik ali Üstadla kai dir. isale-i Nur okundukça onun müellif-i uhtere i aziz e e i Üstadı ız a ılarak o a te ih-i nazar edilecektir. Tarihçe-i Hayat taki a latıla larda gayrı, ak al e ah ali de ili ek, ta ı ak e öğre il ek iste ektedir. Bu lar da isale-i Nur a ayi e hükmündedir. )ü eyir Ağa ey Bu çalış alar takriz ahiyeti dedir. )ü eyir ağa ey isale-i Nur külliyatı a ait kita ları so u daki isale-i Nura ait takrizler hakkı da, A dül e id Ağa ey Üstad a Bu lara lüzu ar ıydı? diye sordu. Üstad, A dül e id herkes se i gi i üdakkik değil, u ları lüzu u ar dedigini söyledi. Bundan dolayı Üstada ait u çalış alar e azı dan bir takriz olarak kabul edilmelidir.

21 21 A dülkadir Badıllı Üstada ait hal e hatıratlar hal-i halis ve kelimat-ı tayyi edir Bu hakikatleri şi diye kadar yaza a akta dolayı üzü tü e azı e dişeleri i A dülkadir Badıllı ağa eyi giderdi e e i esaretle dirdi O a da şükra ları ı sunuyorum. Ve bir hususu anlat ada geçe eye eği oda şudur: A dülkadir Badıllı Ağa ey Üstadı tarihçe-i hayatı ı yazarke )ü eyir Ağa eyi Üstadı Ispartaya efyedilişi e kadar ola hayatı ı Üstadı Bediüzza a aid Nursî i Hayatı Meslek e Meşre i aşlığı ı koyup kale e aldığı ı duyu a e de istedi ke disi e gö derdi. Ufak ir ot yazıp a a geri gö derdiği de izi siz fotokopisini al adığı ı yazıyor. Bu e i elik, u e üyüklük Yara i! Be ki i ki, e de izi ala aksı ağa ey? )ate e sa a gö der işi. Daha so ra İsta ul da olduğu u duyup ziyareti e gitti. Görüş e izde şi di kale e ala ildiği otları da söz etti. Şi diye kadar yaza adığı da e i aştığı da dert ya ıp yazılı eti leri dışı da ir u kadar da hafıza da olduğu u a latarak ge ik ekle u uta ile eği e dişeleri i söyle işti. Ke disi e eril esi hali de kale e ala ile eği i söyledi. Fakat hafıza da ola ları yaza il ek içi yazarke era er ol a ız gerektiği i u u ise e i ti ari eşguliyeti se e iyle ü kü ola aya ağı ı söyledi. O za a a a: Kork a! Vakti saati geli e yazarsı Üstada ait hal ve hatıratlar hal-i halis ve kelimat-ı tayyi e olduğu da hafızada kalır, silinmez, kaybolmaz, yeri ve za a ı geli e hatırı a gelir dedi. Bu sözle çok rahatladı. Bu e üyük ir tes it adeta keramet gibi, aynen öyle oldu.

22 22 Badıllı Ağa eyi el yazısı ile gö derdiği ektup Kader za a yok diye se isi u ları yaz ayı geçiktire, al sa a za a dedi. Hastalık se e iyle e i yatırdı. Kaderi ir şefkati olarak ka ul ettiği e çok ta şükrettiği u halde istifade ile za a soru u kal adı. İş aşa düştü, esareti i toplayıp yaz aya aşladı. Yazılı eti leri dışı da hafıza da ola lar ay e Badıllı ağa eyi i dediği gi i yazdıkça ir ir hatırı a geldi. Üstada ait keli at-ı tayyi e i kay ol adığı ı yaşayarak gördü. Ve uzu ir çalış a so u da kitap hali e getirmeye inayet-i ilahiye e Üstadı ı hi etiyle u affak oldu, istihda edildi. İ şaallah istifadeye edar olur. Bu çalış a ızda aksadı ız: Üstadı ız Hz. Bediüzza a aid Nursî yi ta ı ak e ta ıt ak e a la ak a lat aktır. Fakat gerçek ola şudur ki, u çalış a ir zerre ile değildir. e Hz. Bediüzza a a e eserleri e üştak ü e er ütefekkirler e eraklılar e Üstadı e eserleri i il eye ler e doyuru u doğruları e ilgileri öğre ek

23 23 isteye ler içi esas ola Bediüzza a Ce ap Veriyor eseri de a latıldığı gi i ir yol izle ektir. Orda şöyle de il ektedir. Bediüzzaman Cevap veriyor Tarihçe-i hayatı Malu dur ki; Bir zâtı il ek e ta ı ak içi e elâ o u tarihçe-i hayatı gözden geçirilir. Hayatı ı uhtelif safha e ta akaları da e e iyeti ayrı ayrı i kılâplara dûçar olduğu za a e de irlerde, asıl hareket ettiği tetkik edilir. Bu suretle i a ışları da, ka aat e fikirleri de e da ası daki sadakati, az i, doğruluğu e se atı te eyyü et iş olur. Eserleri o ra o zatı tarif ede ir ihette o u eserleridir. Eserleri ile o zatı ; akıl, kal, ruh gi i â e î e hakikî şahsiyeti i dere e-i üs at e kıy eti te arüz eder. Bilhassa zâtı ı ir atı ola eserleri, i sa kitleleri de üs et te sir husûle getir iş e yapı ı ir rol oy a ış ise, u daha güzel e ek el ir târif edi idir. Muasırları ve yakı ları o ra o zatı ildire e ta ıttıra aşka ir ephede. Görüştüğü, ta ıştığı e era er çalıştığı arkadaşları, dostları e eserleri i okuya e hayatı ı tetkik ederek ili e hik et iza ı ile ko uşa, uasırları ola i sa lardır. Bu üç cepheden bakmak

24 24 Mümtaz ve dâhi ir şahsiyeti, zâtı ı tereşşuhu e âyi esi hük ü de ola u üç ephede, sıdk e doğruluğu, fazilet e hakka iyeti uru aksederse, şek e şüphe kal az ki o zat; azife, azhariyet, ahlâk e fazilet gi i i sa î ke alâtı e -i âlâsı a, e güzel oktası a doğru ka at açıp gidiyor de ektir. Köprü ol aktır Yukarda söyle diği gi i o zatı ildire e ta ıttıra aşka bir cephe de görüştüğü, ta ıştığı e era er çalıştığı arkadaşları, dostlarıdır. Biz de o hiz etkârları uasırı e uhata ı ol uş ki seler olarak u çalış a ızda ir e ze de olsa u ları Üstadla geç işi i e hiz et hatıraları ı hale e istik ale a latma hususunda kendimizi soru lu hissediyoruz. Hz. Bediüzza a e eserleri e üştak, ü e er, ütefekkir e eraklıları, Üstadı e eserleri i u ephede de ta ı aları ı sağla ak araları da köprü ol aktır. Bu kahra a fedaileri hayatı Üstadla kai dir. Bu da aya hayatı hakir görerek hiz et et iş e hiz eti u gü lere gel esi de e çok çile e sıkı tıyı o lar çek iştir. Hepi izi o larda ala ağı ız dersler olduğu a i a ıyoruz. İ şaallah perde ol ada ya sıta il işizdir. Ey aziz ve e ip Üstadı! Bu ları eşret ekle eğer kusur işle işse Huzur-u manevinizde kemal-i hürmetle affı ızı, hi et e şefaati izi hiç ir değeri i ol adığı ı ilerek yal arıyoru Ö er ÇİÇEK yir i yedi I. BÖLÜM )ÜBEYİ AĞABEY İN KI A BİYOG AFİ İ

25 25 yılı da Ko ya Er e ek te dü yaya gelir. İlköğre i i i burada tamamlar. Er e ek te Posta üdürlüğü yapa Şefik Bey, o u posta eye e ur olarak göre e alır. Bir gü çalıştığı posta e ye teftişe gele ir üfettiş )ü eyiri çok ka iliyetli ir ge ç olduğu u a layı a eğiti e de a et esi i ister e Şefik Beye, Bu ço uk tahsili e utlaka de a et elidir der. Er e ek te ortaokul ol adığı da ilifke ye giderek öğre i i i orada ta a lar. yılı da ortaokulu itirdikte so ra Ko ya da açıla ir i tiha ı kaza arak tekrar Er e ek Posta esi de çalış aya aşlar. Burada ir üddet çalıştıkta so ra, Şu at de askere gider. Eki te askerde terhis olur. Kası tarihi de Ko ya Posta esi de a iple e uru olarak ye ide göre e aşlar. isale-i Nur la urada ta ışır. İ ALE-İ NU U TANIMA I 3 Kita ı var O ları Bitireyi o ra Okuru Oku aya çok düşkü ola )ü eyir, isale-i Nur u ta ı ada ö e Doğu e Batı klasikleri i e Psikoloji, Fizyoloji, hita et sa atı e ço uk psikolojisi üzeri e irçok kitap okur. Kendisine ilk defa Risale-i Nur u oku ası içi ere Nur tale esi ıfat Filizer e, Üç yüz kita ı ar; o ları ir itireyi, o da so ra se i erdiği u kitapları okuru der.

26 26 ıfat Filizer Ke disiyle sürekli ilgile e ıfat Ağa ey içi şu ları söyler: ıfat e çıkıyordu. olursu, dakika ko i Nur a el e çalışıyordu. Üç ay peşi de koştu. Nerde olsa karşı a Be i görü e he e isale-i Nur u okuyor usu? Bir okusa şöyle öyle olursu derdi. Vazifede çıkı a, ıfat, Vakti iz ü asipse irkaç uşalı der, o irkaç dakika iki saat olurdu. Dağa gideri, öyle eserler eraklıyı, ki isaleleri oku pazara gideri yi e orada. Nur uları karşı a çıkartır ta ıştırır. Böyle ar, Okusa elagatı, ko uş a üslu u i kişaf eder der. Be de i eseri, ha gi eser? Şu kitapları itireyi okuru derdi e ihayet aya aşladı. Beş saat, yedi saat e kadar olursa. )a a Ti areti Yap aya Başladı Ti aret te yapardı. Bi olsa, i eş yüz olsa, iki i olsa it iyor. o ra u efsi desisesi dedi. Beş ti areti ardı, iri a a lık, e ihayet za a ti areti yap aya aşladı. Yeri e irisi e para erip aktırdı ; so ra hepsi i ıraktı. Mesleği iz eşakkattir Üstadı ilk defa ziyarete gitti. Afyo da E irdağ ı a giderke asıta ula adı. Bir at ara ası ulup o u la gitti. Me si kış olduğu da soğukta çi i kesti, çok zah et e eşakkat çekti. Nihayet Üstadı ziyarete azhar oldu. Üstadı ilk sözü: Kardaşı, esleği iz eşakkattir! Meşakkat ise ala et-i ak uliyettir dedi. İlk defa olan bu ziyarette Üstad )i er ola is i i, )ü eyir olarak değiştirdi. Üstadı e i a eliyat eder gi i zih i i te izledi

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE

PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCE A a düşü eyi destekleye, u görüşü okuru kafası da etleş esi i sağlaya yardı ı yargılara yardı ı düşü e de ektedir. Yardı ı düşü eyi ul aya yö elik

Detaylı

Rekabet Kurumu İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Kılavuz

Rekabet Kurumu İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Kılavuz Rekabet Kurumu İle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hakkında Kılavuz Reka et Kuru u, Sayılı Reka eti Koru ası Hakkı da Ka u "Ka u " ile kendisine verilen görevleri yerine getirirke çeşitli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Anasayfa...4 Güncellemeler Sekmesi...4 Yazılar Menüsü...4 Tüm Yazılar Sekmesi...5

İÇİNDEKİLER. Anasayfa...4 Güncellemeler Sekmesi...4 Yazılar Menüsü...4 Tüm Yazılar Sekmesi...5 İÇİNDEKİLER WordPress kullanım kılavuzu...3 WordPress Kılavuzu : WordPress Nasıl Kurulur?...3 Cpanel üzerinden tek tıkla wordpress kurulumu...3 WordPress Kılavuzu : WordPress Yönetici Paneli...3 Başlangıç

Detaylı

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri,

E-Bü lten. Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri, E-Bü lten MART 5 Başkanın Mesajı Değerli FODER Destekçileri, Ülkemizde G Dö e Başka lığı ı te ilk kez gerçekleştiril ekte ol asıyla örtüşe Küresel Para Haftası proje etki liği i geçe yıla kıyasla çok daha

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07.

. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu. Dağ ılık. Son güncelleme: 05.07. Dü a Ro ot Oli pi atı/wro World Ro ot Ol piad. Türki e Tur u ası, 2015 Kurallı Klas a Lise Grubu O u açıkla ası, Kurallar, Pua la dır a ve Masa Kurulumu Dağ ılık Son güncelleme: 05.07.2015 İçi dekiler

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türk Borçlar Kanunu. Kira Sözleşmesi. Güncellenme Tarihi:

Türk Borçlar Kanunu. Kira Sözleşmesi. Güncellenme Tarihi: Türk Borçlar Kanunu Kira Sözleşmesi 1 Güncellenme Tarihi: 01.06.2014 Temmuz öncesinde kira ilişkilerine sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun ile bu kanunda d zenlenmeyen konularda Eski Borçlar Kanunu

Detaylı

T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA SUNULAN NO HİZMET 1 U u i Ko trollerde halkı Sağlığı ile ilgili yerlerde yapıla de eti lerde Ge el )a ıta Yö et eliği

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı. Tedarik Profili Kulla ı ı

Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı. Tedarik Profili Kulla ı ı İsta ul Tekstil ve Konfeksiyon İhra atçılar Birliği atı al a Portalı Tedarik Profili Kulla ı ı Dökü a ı İÇİNDEKİLER 1. SATIN ALMA PORTALINA KAYIT OLMA 03 1.1. Tedarikçi Kayıt/Gü elle e 04 1.1.1.Genel Bilgiler

Detaylı

İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i

İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i İ sa Hakları Evre sel Beya a esi, 1948 Madde 3: Yaşa ak, özgürlük ve kişi güve liği herkesi hakkıdır. Madde 5: Hiç ki se e işke e apıla az, zali e, i sa lık dışı ve a o ur kırı ı davra ışlarda ulu ula

Detaylı

GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL

GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL GEÇMİŞ )AMAN -Dİ FİİL Boşlukları elirli geç iş za a ekleriyle dolduralı. 1. Ders iraz ö e it 2. Öğre i az ö e evap ver. 3. Kardeşi iraz ö e uyu.. 4. (Ben )ev işleri i itir. 5. Biz dü öğle ye eği ye.. 6.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TAM LİSTESİ VE MADDELERLE AÇIKLAMALARI BM Birleş iş illetler BM kurul ası çalış aları Ağustos tarihli Atla tik ildirisi ile aşla ış, ihai kuruluş i zası Nisa de i zala ıştır.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersi Adı Öğreti Dili Anatomi TÜRKÇE Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X) Uzakta Öğreti Diğer Dersin Türü Dersin Alan Kodu Ders

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

araştır a, u gula alara destek, politikalar üretil esi çalış aları ap akta ız.

araştır a, u gula alara destek, politikalar üretil esi çalış aları ap akta ız. E-Bülten HAZİRAN 2015 Başkanın Mesajı Değerli FODER Destekçileri, Fi a sal Okur azarlık e Erişi Der eği olarak kuruluşu uzda iti are de let, özel sektör e diğer si il toplu kuruluşları ile iş irliği aparak

Detaylı

E-Bülten - Kasım Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri,

E-Bülten - Kasım Başkanın Mesajı. Değerli FODER Destekçileri, E-Bülten - Kasım Başkanın Mesajı 5 Değerli FODER Destekçileri, Fi a sal Okuryazarlık e Erişi Der eği FODE adı a ir ayı daha hareketli e ereketli a ılarla geride ıraktık. Türkiye' i istikrarlı üyü esi i

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

BEKLE BİZİ DARDANOS YİNE GELİYORUZ!!!!

BEKLE BİZİ DARDANOS YİNE GELİYORUZ!!!! BEKLE BİZİ DARDANOS YİNE GELİYORUZ!!!! KAMP 15 ALLSTAR YARIŞMALARI 3 SAYI YARIŞMASI TEMEL BECERİ YARIŞMASI KAMPA GELEN SPORCULARA YAZ SPOR OKULU ANTRENMANLARI ÜCRETSİZ HEDİYELER KAMP T-SHİRT Ü 2 ADET AVRASYA

Detaylı

Değerli FODE Destekçileri,

Değerli FODE Destekçileri, E BÜLTEN - ARALIK 2015 Başkanın Mesajı Değerli FODE Destekçileri, Finansal okuryazar bir Türkiye olma yolunda 2015 yılı daki e ekleri iz e katkıları ız içi sizlere teşekkür ediyoru. Geride ıraktığı ız

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET

*GALIBIYET VE MAGLUBIYET Sorularlarisale.com G *GALIBIYET VE MAGLUBIYET (Hamiyet) (Ihtilaf) (Ittihad) (Isa A.S. ) kelimelerine ve 921ve 1207. sira numarasina da bakiniz. 274- Ehl-i dalaletin galibiyetindeki sebebler: * 13. Lem

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

ANLATIM BO)UKLUĞU BAĞDAŞIKLIKLA İLGİLİ ANLATIM BO)UKLUKLARI (ANLAMSAL)

ANLATIM BO)UKLUĞU BAĞDAŞIKLIKLA İLGİLİ ANLATIM BO)UKLUKLARI (ANLAMSAL) ANLATIM BO)UKLUĞU ANLATIM BO)UKLUĞU BAĞDAŞIKLIKLA İLGİLİ ANLATIM BO)UKLUKLARI (ANLAMSAL) Bağdaşıklık, ü lelerde ya da eti lerde ir araya getirile keli eleri a la a uyu içi de ol alarıdır. 1. KELİMELERİN

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Robot Oyun Güncellemeleri

Robot Oyun Güncellemeleri Robot Oyun Güncellemeleri 38- BAĞLANTI GÖREVİNDE FIRILDAĞI DÖNDÜRME (06.01.2015) Kural 39 gereği her aşla gıç es ası da ro otu hareket ettire eği veya kulla a ağı es eleri tamamen üs ala ı içi de ol ası

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Risale-i Nur Kur anın ruhunu, gayesini, hedefini izah eden çok mükemmel bir tefsirdir.

Risale-i Nur Kur anın ruhunu, gayesini, hedefini izah eden çok mükemmel bir tefsirdir. ABUZER DEMİR Risale-i Nur Kur anın ruhunu, gayesini, hedefini izah eden çok mükemmel bir tefsirdir. Risale-i Nur Kur anın ruhunu, gayesini, hedefini izah eden çok mükemmel bir tefsirdir. -Kısaca kendinizden

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

HERŞEY DAHİL SİSTEMİ SINIRSIZ VE ÜCRETSİZ İÇECEKLER HEDİYELER KAMP T-SHİRT Ü 2 ADET AVRASYA SPOR LOGOLU PLAJ HAVLUSU

HERŞEY DAHİL SİSTEMİ SINIRSIZ VE ÜCRETSİZ İÇECEKLER HEDİYELER KAMP T-SHİRT Ü 2 ADET AVRASYA SPOR LOGOLU PLAJ HAVLUSU KOLAY ÖDEME KOŞULLARI TAKSİT İMKANLARI HERŞEY DAHİL SİSTEMİ SINIRSIZ VE ÜCRETSİZ İÇECEKLER HEDİYELER KAMP T-SHİRT Ü 2 ADET AVRASYA SPOR LOGOLU PLAJ HAVLUSU TESİS GÖRÜNTÜLERİ PLAJ VE DENİZ ANİMASYON SHOWLARI

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin)

1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) Birnci vize 1.Aşağıdaki isimlere uygun sıfatkarı getiriniz.(büyük, açık, tuzlu, şekerli, soğuk, uzun,güzel, zengin) a)... su b)... otel c)... kahve ç)... çay d)... yemek e)... boylu f)... adam g)... kız

Detaylı

Yanma ve Yangın Vize Soruları - Cevapları 25.04.2015

Yanma ve Yangın Vize Soruları - Cevapları 25.04.2015 Yanma ve Yangın Vize Soruları - Cevapları 25.04.2015 1 )A il yö le dir e ve aydı lat a ar atürleri yerleşi kuralları ile ilgili aşağıdakilerde ha gisi veya ha gileri doğrudur? I- Yö le dir e işaretleri,

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

OKUMAYAN TAKIMLAR ula ık/dağı ık çalışır tekrar çalışır ve vakit kay eder daha çok turnuvada hake lerde öğre ir puan kaybeder stresli olurlar

OKUMAYAN TAKIMLAR ula ık/dağı ık çalışır tekrar çalışır ve vakit kay eder daha çok turnuvada hake lerde öğre ir puan kaybeder stresli olurlar Görevler KRİTİK UYARI Herkesi aşağıda verile görevleri detayları ile ilgili ilgili ol ası gerektiği kadar, tur uvaya hem yeni katıla akları ve hem de de eyi li takı ları ro ot oyu uyla ilgili diğer kritik

Detaylı

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$ ilk yar'larımızın değerli dostları, çoktandır ekteki yazıyı tutuyordum, yeni gönüllülerimizin kaçırmaması gereken bir yazı... Sevgili İbrahim'i daha önceki yazılarından tanıyanlar ekteki coşkuyu çok güzel

Detaylı

Lütfi ŞAHİN /

Lütfi ŞAHİN / Lütfi ŞAHİN / www.lutfisahininsitesi.com Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster kâfir, ister Mecusi, ister puta tapan ol yine gel, Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş

Detaylı

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN Süleyman Demirel Üniversitesi Ulusal ve Uluslararası Araştır a Proje Koordi atörlüğü LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2209/A - Araştır a Projeleri Destek Progra ı Bilgilendirme Semineri (2015/2. Dönem) 15 Ekim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Ta ıtı For u Dersi Adı Öğreti Dili Kimyasallar ve Tehlikeleri Türkçe Dersi Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğiti Öğreti Siste i Örgü Öğreti X Uzakta Öğreti Ders

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

E-Bülten - Ekim 2015 Başkanın Mesajı

E-Bülten - Ekim 2015 Başkanın Mesajı E-Bülten - Ekim 2015 Başkanın Mesajı Değerli FODER Destekçileri, OECD tarafı da akredite edil iş Türkiye i ilk e tek Fi a sal Okuryazarlık e Erişi a açlı si il toplum örgütü olarak yaptığı ız ütü çalış

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

En büyük gücümüz teşkilatlarımız

En büyük gücümüz teşkilatlarımız En büyük gücümüz teşkilatlarımız Temmuz 28, 2012-11:30:21 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''10 yıldan beride bu tarihe layık olmak için takımımızın başı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde

Detaylı

l9l0 yılında Van'da doğdu. Bediüzzaman'ın eski talebelerindendir. l935'de Eskişehir dâvasında gayr-i mevkuf muhakeme olundu.

l9l0 yılında Van'da doğdu. Bediüzzaman'ın eski talebelerindendir. l935'de Eskişehir dâvasında gayr-i mevkuf muhakeme olundu. Sorularlarisale.com İSMAİL PERİHANOĞLU l9l0 yılında Van'da doğdu. Bediüzzaman'ın eski talebelerindendir. l935'de Eskişehir dâvasında gayr-i mevkuf muhakeme olundu. İsmail Perihanoğlu, aslen Buharalı bir

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Nefsini Bilen Rabbini Bilir

Nefsini Bilen Rabbini Bilir Mehmedkirkinci.com Nefsini Bilen Rabbini Bilir Nefis, zat manasına gelir. Yani cisim ve ruhun ikisine birlikte nefis denilir. Nefis, insanın daire-i hayatı içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki

Detaylı

İOBD ' i iki farklı ersiyo da uygula ası ardır. Birisi İOS içi diğeri A droid içi dir.

İOBD ' i iki farklı ersiyo da uygula ası ardır. Birisi İOS içi diğeri A droid içi dir. Bu ürü ü kulla dığı ız içi teşekkür ederiz. Lütfe ürü ü kulla ada ö e u kla uzu dikkatli e okuyun. Bu el klavuzu,nitro BİLİŞİM Şirketi i İOBD ürü ü asıl kulla ıla ağı ı a lat aktadır. Ürünü kullanmadan

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

20 Derste Eski Türkçe

20 Derste Eski Türkçe !! 20 Derste Eski Türkçe Ders Notları!!!!!! Cüneyt Ölçer! !!! ÖNSÖZ Türk Nümismatik Derneği olarak Osmanlı ve İslam paraları koleksiyoncularına faydalı olmak arzu ve isteği île bu özel sayımızı çıkartmış

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

"Vesvese" ile "korku" aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?..

Vesvese ile korku aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?.. Sorularlarisale.com "Vesvese" ile "korku" aynı mıdır? Risalelerde vesveye önem vermemek, modern bilimde ise korkunun üzerine gitmekten bahsediliyor?.. İnsan olarak imtihanda olduğumuz için; bize verilen

Detaylı

SHKS- Hastane KURUM AL Hİ)MET YÖNETİMİ

SHKS- Hastane KURUM AL Hİ)MET YÖNETİMİ SHKS- Hastane KURUM AL Hİ)MET YÖNETİMİ Revizyon Dikey Boyut Bölü No Standart No Değerle dir e Ölçütü Yatay Boyut STANDARTLAR 01 01 KURUM AL Hİ)MET YÖNETİMİ 01 01 01 YÖNETİM Hİ)METLERİ 950 00 01 01 01 00

Detaylı

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz NAFAKA 1 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Hind, kendisini boşayan kocasından hamile olduğunu ifade edip, gebelik Açıklama: Kadın ister fakir isterse zengin olsun, ister Müslüman isterse ehl-i kitaptan bulunsun,

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Yüksekova ve Cizre nin il yapılacağı duyuldu, 70 küsur ilçe Ben de istiyorum diye ayağa kalktı. Akhisar, Tarsus, Nazilli, Alanya,

Detaylı

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI

LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI LİXİL 5. ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTELER MİMARLIK YARIŞMASI İ.T.Ü. MİMARLIK FAKÜLTESİ EKİBİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK YARIŞMA. Yarış a ı ko usu ve kapsa ı : LIXIL Corporation Research Institute ve Shinkenchiku-sha

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ EKONOMİK ZAMAN EKOLOJİK KORSAN GÜVENLİK 5 SORUN 1 ÇÖZÜM EKONOMİK ZAMAN EKOLOJİK KORSAN GÜVENLİK SORUN 1 : EKONOMİK KAYIP TÜRKİYE TOPLAM TAKSİ SAYISI İSTANBUL 19.000 ANKARA 7.900

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

SABIR SABIRLA ILGILI BIRKAC HADIS

SABIR SABIRLA ILGILI BIRKAC HADIS SABIR https://www.youtube.com/watch?v=o3d-txeahik 1)Sabirin manasi nedir? 2)Bu dunyada neye sabrederiz? 3)Sabrin getirecegi bir kazanc var midir? SABIRLA ILGILI BIRKAC HADIS * Hz. E es radıyallahu a h

Detaylı

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN

KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Serdar BİLGİN KASTAMONU LÂHİKASI NDA SOSYOLOJİK ARKA PLAN Anahtar Kelimeler: heyet-i içtimaiye, hayat-i içtimaiye, şahs-ı manevi, iştirâk-i amâli uhrevî, ekser-ahkâm 1-BİREY NEDİR? Birey, sınırlı bir bedende

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

Görevler. OKUMAYAN TAKIMLAR ula ık/dağı ık çalışır tekrar çalışır ve vakit kay eder. puan kaybeder stres yaşaya ilirler

Görevler. OKUMAYAN TAKIMLAR ula ık/dağı ık çalışır tekrar çalışır ve vakit kay eder. puan kaybeder stres yaşaya ilirler Görevler KRİTİK UYARI Aşağıda verile görevlerin detayları ile ilgili takı ı ızdaki herkesin ilgili ol ası gerekiyor. Ayrı a, turnuvaya hem ilk kez katıla ak takı lara, hem de de eyi li takı lara, ro ot

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Küçüklerin Büyük Soruları-4

Küçüklerin Büyük Soruları-4 Küçüklerin Büyük Soruları-4 Yayın no: 186 KUR AN OKUMAYI NEDEN ÖĞRENMELİYİM? Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen/kapak: Zafer Yayınları Isbn: 978 605 4965 07 6 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları,

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Zeynep in Günlüğü. Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) Fatma BAŞA. Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI

Zeynep in Günlüğü. Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) Fatma BAŞA. Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI Hikaye Yazarı Sevinç DOĞAN ( Türkçe Öğretmeni ) İmtiyaz Sahibi Adına Ramazan BALCI Okul Müdürü Fatma BAŞA ( Özel Eğitim Öğretmeni ) Kapak Tasarımı ve Sayfa Tasarımı Ahmet ŞAMLI ( Görsel Sanatlar Öğretmeni

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim.

Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Selam size ey yüce şehitler, Yahya Çavuşlar, Koca seyitler. Uyuyan nice adsız yiğitler, Adınızı tarihe yazmaya geldim. Tarihimizin altın sayfalarında yer alan en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı