Sayl t L,f- Konu : Yaklagrk Maliyet. vruessnsbsine. ADANA L}. /t0 tzor4 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FOII.M

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayl t L,f- Konu : Yaklagrk Maliyet. vruessnsbsine. ADANA L}. /t0 tzor4 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FOII.M"

Transkript

1 Sayl L,f- Konu : Yaklagrk Maliye T.C. ATANA VALiLiGi Halk Sa$r[r Miidiirliigii YAKLA$K MALYETE ESAS FO.M vruessnsbsine ADANA L}. /0 zor4 Midirliifrimiiziin ihiyacr olan agafrda cinsi, mikan ve ozelli belirilen (12) ka malzemenin emini igin; 4734 Sayfu Kamu ihale Kanunun g.maddesi gerepi yaklagrk maliyee esas izere; Birim fiyalannrn bildirilmesini rica ederim. Birim Fiyaa Esas ig Kaleminin Adr Birim Fiyar(Tl) Toplam Fiyar(Tl) Pipeboy (Makropipeleme cihazr) Su filrasyon cihazr (3'lii Holder) Dijial brire Mikrobiyoloj ik inkibaor eiiv Lazer je bilgisayar yazrcsr Onemli Nolar: En son yaklagrk fiya bildirim kabul ririhi... / ; arihi mesai saai biimine kadardr. : Birim fryalar iizerinden bildirdi[iniz oplam bedel (.D.v harig belirile,cekir. : Fiyalar Tiirk Lirasr olarak verilecekir. EK: Teknik garnameler (7Safa) Teknik $arnameye Adana Halk Salhgr Mridiirliigiiniilr ineme Siesinden Ulagrlabilir riba Adresi:Halk Saflfr Miidiirhi[ri Reqabey Mah15 Ocak Cad. No:53 Seyhan/ADANA iiba Tel: l9ll lr-iba Fax: l9ll

2 T.$. $A*i_ i K *ii.ris.i!li* Ti.irkiye l-&lk Sagl!6r Kuf*mu AHsL/NiKRoBiyoLoJi LABoRATUVAR TEKNK $ARTNAE s #${.,1# H i i LEGioNELLA iqin cilalz TEKNiK $ARTNAMESi.TEK KAPL OiTNY SOGUTUCU 1.1 ig aydrnlama floresan olmahdrr. 1.2 Carril olmahdrr. 1.3 Aliiminyum gergeveli kapr olmahdrr. 1.4 Soluuiu srcaklik gahqma arah$r +1/+10 oc olmahdrr. 1.5 Ne hacmi l olmahdrr. 1.6 So[uucular Tiirkak veya eqdeperi kuruluqan konu ile ilgili alanda akredie olmuq kalibrasyon laborauvarmdan kalibrasyonu yaprldrlrna dair belge isenecelrir. So$uucu srcakhk derecesi 5+3 olmaldrr. 1.7 Herbirinin iizerinde drgarrdan srcakhk dlgmeye yarayandijial kalibrasyonu yaprlmrq ermomereler olmahdrr. 2.STEREO ndxnosrop : 2.1. Sereo mikroskobur en az 5 : veya 4.4: zumlana Ozellili olmal, zumlama srrasmda gdriinii disorsiyona u[ramamah ve neli$ bozulmamahdrr.g0rini ne olmahdrr Biygme fakdri arah.pr 0.8X veya 4X aruhpnda ve kademesiz yaprlabilmelidir. 2.3.Mikroskopun ana gdvdesi iizerinde lx objekif sandar olarak bulunmahdrr. Mikroskobun oplam biiyiimesi 8X - 35 X arasmda veya daha biiyiik olabilir. 2.4.Mikroskobun bir gif genig saha F.N. : 22-2 mm olan 10.K okiileri bulunmaldrr.her ikisi de diyopri ay arh, gdzliikle de kullamlabilen okilerleri olmahdrr 2.5.1X sandar objekif ile mikroskobu:r gahqma mesafesi mm olmahdr. 2.6.Mikroskobun 45 derece e[imli binokiler baghfr bulunaca]krr. Baqhk iizerinde gdzle arasr mesafe mm veya daha geniq ayarlanabilir olmahdrr. 2.T.Mikroskopla beraber oz oriisi verilmelidir' 2.S.Mikroskoba gerekisinde 0.3x, 0.4x, 0.5x,0.7x, l:'25x, 1'6x, akrlabilmelidir. 2X deperinde 6n lens

3 @ TEKNK $ARTNA{E $;{ }*.f,f",$ {?.*. $A*i:'{ EAA,s,i.iLi$i Tilrkiye Halk Sagligi l{uruynu /MiKROBYOLOJi LABORATUVAR 2.9.Mikroskobun ablasr al ve is aydrnlama LED aydmlalma sisemine sahipir. iki aydrnlama birbirinden ba$rmsrz konrol edilebilmelidir. Us aydrnlama kayrurgrna agr verilebilmelidir 2.l0'Onerilen cihazrn SO 9001 serifikasr bulunmah ve ulujlar aiasr ireim sandarlanna sahip olmahdrr. Firma TSE arafindan onayh Teknik Servis Yeerlilik $ig#d;rhip olmaldrr. 2.ll.Mikroskop ireim ve monaj haalanna karyr2 yrl, bu sirenin biimini miieakip 10 yrl boy'nca yedek parqa, bakrm ve onanm garanili olacakrr. 3.MAKROPPETLEME CHAZ: l'cihaz Tl;1_\,..g".veya plasiken imal edilmiq dlgim p:ipeleri, volimerik pipeler ile birlike kullamlmak iizere geliqirilmiq olm-ahdrr 2.Cihazkimyasal maddelere ve a$lnmaya dayamkh maeryalden i.ireilmig olmaldrr. 3. Cihazda slvmln emilmesi - bogalrlmasr igin gerekli vakum ve basmg bir pompa vasrasr ile olugurulmahdrr. C Olgim ve volimerik pipeler normal amosferik basrng ile boqalrllmaldrr. -5- gi.lrydq polnpamn emme ve bosalma hrzr pompa hrz _konrol drilmesi ile ayarlanabilmelidir. Bdvlelikle biiyiik- hacimli pipelerde' "--.-boq ui^u'irlid;r;il;bidli"iqiil h".diip;iier ise yavaqlarlabilmelidir..6.cihaz.elle kolayhkla kullamlabilmeli ve bir parmak harekei ile emme ve bogalma yapabilmesi igin 2 (iki) ayn buonu bulunmahdrr. 7.clhann fi lre uuculan ve pipe adapdrleri ooklavlanabilmelidir, 8.Cihaz25 ml hacimi 5 saniyede alabilmelidir. 9.Cihaz 8 saae kadar kordonsuz gahqabilmeli ve garjdan sonra devarn edebilmelidir. l0.cihazda garj edilmesi gerekilini beliren bir ikazdilmesi bulunmahdrr. ll-cihaz ransformad,ri, duvar uucusu ve 2 ade 0.45pm lik membran filresi ile birlike verilmelidir. l2.onerilen cihaz uluslar arasl ireim sandarlanna sahip olmah lio 9001 serifikasr bulunmaldr. ve eklif eden firma TSE arafindan onayh Teknik Servis Yedrhfik Belgesine sahip olmaldrr. l3.cihaz fabrikasyon haalarnakargr yrl garanili olmahdrr. :-orin Nc:F i)4..,a1,ls Li ${}

4 T.f $A*i-i( ila1,i\i{li*l Tirkiye Haik Sa&lig? l{liruml, il jeirim{eo]:im: iahsl/lvrixnoriyor,o.ri LABORATUVAR TEKNiK $ARTNAN{E pq.}$i{f,${ i 4.SU FLTRASYON CLdAZVE VAKUM POMPAS ;;il;;;;;";;;;;;;;-- j i i ' Ugli manifoldun im aksamlan paslanmaz geliken imal edilmig olup; sisem iginde bulunan srzdrmazhk conalan PTFE'den, o-ringler ise silikondan ya;prlmrq olmaldrr. 2. Haznenin filre uucuya kililenebilmesi igin ay'nca bir klemp (kelepge) gerekirmeyen kendinden kelepge sisemi (hazne izerine mone gekilde) olmah, ek el yardrmr ile agrlp kaparlabilmeli ve kullamcrnrn gahgma arunda her iki elini kullanabilmesine imlcan vermelidir. 3. Haznelerin izerinde kapak bulunmah ve kapaklann i9 hsmrnda, hazne kaparldrfirnda hava srzdrmazh[rm saslayan silikon cona bulunmahdrr. 4. f,. Haznenin hacmi 100 ml. olmal, ayrrcaigi egi olarak derecelendirilmig olmaldrr. Filirelerin iizerine yerlegirildiei filre desefi (filer suppor) srkrqrrrlmrq paslanmaz geliken mamul olmah ve vakum filrasyonu esnasmda filireye desek saglamahdrr Filre uuculan ile 47 veya5o mm olmak izere her iki ebad filre kullamlabilmelidir. Filre uucunun hazne, filre dese$i, kapak gibi srvrlar ile, emas eden yerleri ooklavl awraya gerek olmadan alev ile saniize edilebilmelidir. 8. Manifold imiiyle ooklav (1340C ) veya kuru hava ile (1800Cr ) serilize edilebilmekedir. 9' Parikiil yiiki fazla olan numunelerin analizlerinde ayru sisl.emle yaprlabilmesi igin isenirse uucunun filire desek ksmma, dn filire aagmamda kolayca kendinden kelepge sisemi ile kililenebilmelidir. l0.ureici frnalar SO 9001 sandardma haiz olmahdrr. ughi Manifold Sisemi ile Beraber Aqa[rdaki Malzemeler de verilece,kir : 1 ade vakum pompasl 1 pake vakum pompasml koruyucu filre (3 adelik pakelerde) Sisemle beraber verilecek olan vakum pompasl 22aY,50Hzuygun, ya$srzve membran ipinde olmaldrr. Max. emig 26l/dak, olmahdrr. Pompa isendilinde kola'yca aprnabilmesi igin iizerinde kolayhkla kavranabilen bir kolu olmahdrr. Pompa 400C srcakllrnda da galgabilmelidir. F-cx'm l.ki:f' 0;1,/A l-i$ ;' $0

5 @ i f. sa*ii,{ s,{'&f.iil$i Tirkiye Halk Sagd, Xuilmu Birim / Biiliim: /MiKRoniyol_o"ri LABoRATUVART TEKNK $ARTNATTE s.{}flrfda i Vakum pompasml koruyucu filre, filrasyon sisemine kolayca ba.slanabilmeli girig ve grkrq adapcirleri horum adaprlni olmahdrr. Filre maeryali prfe,den yaprlmrg olmah, gcizenek gapr 0.45 mic olmahdrr. Filirenin gapr 50 mm'den kgrik olmamahdrr. S.VORTEKS: l.hrzr arasrndaayarlanabilmelidir '50 ml arasmdaki ripler rahahkra kullamlabilmelidir. 3.Kangrrma yciriingesi yaklagrk 4 mm olmahdrr. 4.Qahgma gekli iipii dokundurarak veya srirekli olabilmelidir. 6.U. V. LAMBA: l'cihaz ile karanhk odayagerek olmakszm, ince Tabaka Kromaografisi Qahgmalanmn ve difier obj elerin UV r grk alnda incerenmesinde kuilamlmahdrr. 2' Cihaziizerindeki UV Lamba siseminde agma kapama dri[mesi ve dalga boyu degigirme dilmesi olmahdrr. 3' cihazdabulunan uv Lambalar 254nanomere ve 366nanomere 'lerde gahqan iki ade rip geklinde g (Sekiz) Wahk UV Lambalar olmahdrr. 4' cihaz lambasr giig sarfiyar sallamas amacl ile 10(on) dakika sire ile agrk kaldrkan soffa oomaik olarak kapanabilmelidir. 5. Cihazrn ig boyulan, en az 400x260 mm olmahdrr. T.CALAR SAAr (DiJirAL) l'qalar saa dijial olmahdrr. Saniye, dakika ve saa gcisergesi olmahdrr.ay aflanan zarnanigin galgaru sesli olarak uyarmah laborauarda kullanmaya misai olmahdrr. - s.dijital ninrr: 1. Biire ayarlanabilir hacimli ve gige isii ip oracakrr. 2' Bire LCD ekrana sahip olmah ve ayarlanan deperler ekrandan grinilebilmelidir Brire ile birlike 40/38/32mm gaph qigeler igin adapcir verilmelidir. Biirein bir ddniiqeki boqalma hacmi 2500 ul olacakrr. Birein hacim arahlr 0.01m1 ile 999.9m1 arasmda ayarlanabilir olmahdrr. {:'ex'rn Nri:F $ 1i Alirl,! *}

6 -*--- TEKNK $ARTNANE $r{fffif.${ i j Buun / B0liim: /M ixnoniyoloji..'... LABoRATUVART 5. Biire kalibre edilebilir <izellike olacakrr. 6, Biire ile birlike 2 ade l,5v qarj edilebilir pil verilmelidir. 7. Bire giqe iizerinde 360 derece ddnebilmelidir. 8' Brire fabrikasyon haalanakargr yrl icresiz, mieakip 7 yrl iicreli yedek parga,bakrm ve onaflm garanili olacakrr. g.manyetik KAR$TRC 1. cihaz genel laborauar rsrma igremleri igin uygun ormarrdrr. 2' cihaz analog olmahdrr. Hem sma hem karrgrrma gcirevini birlike veya ek ek yapabilmelidir 3. Cihaznkarrgrrma kapasiesi 2 lire olmahdrr. 4. Cihazdevir hrzr rpm olmahdrr 5' Cihaz en az 100 oc dereceye kadar sma yapabilmelidir.sr dereceleri ayarlanabilir olmahdrr rsrma.crhazn ablasr aside ve kimyasala dayanrkh olmairdrr. 6.cihaz ablasr en az r50x150 mm ve paslanm az gelikenmamill olmarrdrr T.Cihaz AC 220 Vol 50i60 Hz ile gahgmahdrr. 8' ihalagr firmarun eklif emig oldulu markarun TSE belgesirrde bulunmaldrr ve bu belge ihale dosyasma eklenmelidir. 9' Cihazr ihal eden firmarun TURKAK onayh So 9001:2008 begesi bulunmaldr ve bu belge ihale dosyasma eklenmelidir. 10' cihazfabrikasv:11:.1$:11,\ \^*12:kargr.2.yrl ricresiz garanii ve bu sire biiminden sonra 10 yr siire ile yedek pargave servis garanili 'evr evru* rw olmahdir. J' nnirnoniyolojik inrin.q,ron pruv) TEKNK $ARTNATwESi l.laborauvar ve oda kogullarrnda gahqacak masa risi ip olacakrr. 2.Cihannig hacmi 120 lire+- 10 olmahdrr. 3'Cihaz mikroprosescir konrollii olmahdrr. Paramereler dokunmaik uglar vasrasr ile 6n anfa yer alan dijial konrol panelinden ayar.lanrp se deserler ve iqleim amndaki (L gergek delerler bu ekrandan izlenebilmelidir. 4.Kullamlrr hacmi gevreleyen yiizeyler paslanmaz malzemeden yaprlmrg olmaldrr.

7 TEKNiK $ARTNANE ${?.\i;i\,g{, i LABORATUVAR S'cihazda yer alan klqeler raha ve ekili bir gekilde emizlik yaprrmasma dolayrsr ile konaminasyonun dnlemesine yrinelik olarak yuvarlarlmrq olmahdrr. 6'Asepik kiilir oram sallamak izere cihazln HEpA filre sisemi olmahdrr. 7'Termosarn gahgma ve ayarlanma hassasiyei 0.loc olacak ve ermosa elekronik grisergesi ise olacakrr. 8'Cihazrn ermosah 0-80 oc arasmda ayarlanabilir olacakrr. Aynca agrrr srcaklk yiikselmelerine karqr numuneyi v" "iha.rkoruyan mekanik ipe ikinciui..*niy" ermosar daha bulunmahdrr.?:c!3 ruin gahgmalar igin kolayhkla kalibrasyon yaprlabilir olmahdrr. l0'cihazn sandardrnda ayalanabilfu 2 ade run oiu* r. 2 ade paslanmazgeliken raf cihazlabirlike verilmelidir. ll.cihazrn kaprsr sa! arafa do!ru verecek gekilde 180 dereceden daha ile saslanacakrr. l?.\"p raflann drganya grkarrlmasrna engel olmayacak gekilde agrlarcakrr. agrlrr ipe ve meneqe aralarda kalan krsmm an emizrigine i fazlabir aqryla agrlabilir olmahclrr. Kapr srzdrm azrrsrsilikon esaslr l3'srya dayamkh' igerisini gcizelemeye imkan u.r.n cam kaprsr u..* upryr koruyan meal kaprsr ol kaprlarrn agilmasr raflann drga'ya grkarrlmasrna engel olmayacakrr. l{'cihaz isenilen sabi srcakhk iglemine programlandrkan sonra gallgma halinde iken elekrigin kesilip sal :,""*;*mfli::.gi::i""lllgl, 1{"i?T.limiler.ieinde ise e,j,e,nur,,,u ura,g, yerden devam e?l?y limileri drgrna aqmrq ise elelrikkesinisini rsrus' ueva g,rr.. u; sesli olarak ik", 15'Cihazdaprogramlanan delerler gahqma anmda kullanrcr arafindan isenildiginde "d;;;i:r l6.cihazda izlenebilecekir. rslma, alarm ikaz v e gah gmayr gdseren lambala' olacakr. l7'cihazdaayarlananprogram deferleri ciiannkapah olmasr halinde silinmeyecekir. l8'kullamlrr hacim igerisinde muhelif yerlerde olgiilen,rrukl,kl*rn arasrnd#i fark 40oc,yekadar 0.5oC'yi gegmeyecekir. 19.cihaz vol 50Hz gehir gebeke cereyaru ile gahqacakrr. 20'cihaz Tiirkak veya eqdeseri kurulugan konu ile ilgili alanda akredie laborauvanndan olmuq kalibrasyon kalibrasyoxu yaprldrlrna dair belge isenecekir.eiiv srcakhk dereces 2l' Eiiwn i 375olmahdrr. izerinde drga'dan srcakhk dlgmeye yiuy*dijial kalibra.syonu yupr-rg ermomere birlike verilmeliidr. ile 22'Cihazncjzelliklerini beliren orjinal kaalolu eklifle beraber verilecekir.bununla beraber nasrl kullanlacasru, eknik <ilgilerini, elekrii devre gemalanm igeren klavuzkiapgr[r verilecek ve bu kiapgrk Trirkge yaz:rmrs olacakr. 23'Aynca ayrrnrl ana bulma ydnemleri, elekrik-mekanik-mekanik konriiksriyon konularmr orij inal bakrm,servis igeren dcikimanlan verilecekir. 24'Cihaz her irlii iqqilik ve monaj haalarnakargr 2 yrl siireyle garanili olmaldrr. 25' Ayncaeklif ei$i cihazaai TS ya uygun Teknik Servis Hi:zme yeerlilik Belgesine ve Sanayi Ticare Bakanh$r Sarg sonrasr Hizmeleri yeerlilik belgesi olmahdrr. Fcxn l.lc; {}4.,:A"lSl,i ${}

8 C. SA*i-j( S,si(4ili1i{} Tiirhiye flak Sagirgr KuTUmu!:.. ; ie-irnnlni.iim, i,lhsuuixnosiyolojilaboratuvar -..'..' : 26' cihaz eslim arihinden iibaren imal{.v9 monaj haalannakirgr en az 2 yrlgaranili olacakrr. Bu sirede bakrm onarlm ve yedek pagadan higbir,i"r"iur.p edilmeyecel<ir.arrzabildirimind en sorra24 saa iginde firma cihaza mridalrale edecek ve en i"u ro'gin iqi.,o" cihaz garrqrr duruma fl#ff:ffi:lrj:#f*o"n sonra en az l0vrl siireyie ucrei i*i'r'e,"aa yedek parya sallamayr 27'imalayfirmarun So 9001, EN 46001, So Kalie.Belges;i, sanayi Bakanllr sarq Son ras Hizme Yeerlilik Belgesi, TSE Servis ve onanm Yeierlilik Belg;esi olacakrr. ihal ise ulusla rarasr kabul gcirmiq (So, vde, FDA, EC, TUV, ui "ujrandar belgesine haiz olmal.e fir ma eklifi nde belgelemelidir. 28'Firma' cihazlan icresiz olarak mone edecek ve im malzeme: ve aksesuarlarr ile galqrr durumda eslim edecekir. Monaj igin gerekli im malzeme ve masraflar firma. arannaan karqrlanacakrr. Lazerli Bilgis ayar y a' Baskr ^zrcr hrzr dakikada en aza4 ebah kagr igin min20 sayfa olmaldrr. b. Baskr kaliesi 1200x1200 dpi olmahdrrl. c. Baskr rengi Siyah_Beyaz d. Enaz l6 MB hafizayasahip olmahdrr. e. USB 2.0 ballanrsr olmahdrr. f. Kasr ebar ararrlrm deseklemelidir. g. Kalr besleme kapasiesi enaz200 ade ormahdrr. r' Uzerinde ade karuq/oner olmalq 1 ade karuq/oner yedek olarak verilmelidir. Bilgisayar ile baelanr kablolan (usb+paralel) ve ui l"ur"ru birlike verilmeidir. Donanrmla ilgili dokiiman, diske veya cd mulaka verilmelidir l. Garani Sriresi enaz2 yrl olmahdrr ezcl ik.llzmanr Fu"m Na:F: {}4i A - S.,i *{}

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00)

DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00) DIVop ST F 8 9 8 8 F 9 F 98 0 98 0 0 0. 0 0. 0 0 0S70 780 7 8 00 00 809 780 8 00 00 809 70. 0. 0 70. 0. 0 cod. 0S70 0/009 (Rev. 00) KULLNM, KURULUM VE KİM TLIMTLRİ DIVop ST F TR. GENEL UYR LR u kullanım

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - leme Kılavuzu 51151943 03.13 T EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Detaylı

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4

S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 1 Adet 3 Beagle Board 3 Adet 4 S.N. Malzemenin Adı/Özellikleri Miktar Cinsi 1 Programlanabilir Robot 5 Adet 2 Quadrokopter 4 motorlu Hava Aracı 3 Beagle Board 3 Adet 4 Eğilme deney seti aparatları: 5 Sayısal Çıkışlı Kuvvetli Yer Hareketi

Detaylı

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi) SAYI :B.30.2.ERC.0.05.02.00/ KAYSERİ KONU: Fiyat Teklif Hk. 21../ 04. /2009 Sayın : Firma Yetkilisi Ekli Teknik Şartnamelerde

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE

T.C. VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM. ... MÜESSESESiNE T.C. Adana Valiliği Sayı Konu : ~..r(, : Yaklaşık Maliyet Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA ı$. /Ç}~ / 2012 VAKLAŞıK MALİvETE ESAS FORM... MÜESSESESiNE Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı ve

Detaylı