ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih: İTİRAZ SAHİBİ ÖZEL ŞAHISLAR MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 143. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Konyaaltı Belediye Meclisinin gün ve 46 sayılı kararı ile değerlendirilen, 1999 yılında önce planlanmış Konyaaltı Belediyesi sınırlarında kalan bütün mahalleleri kapsayan zorunlu yol boyu ticaret, isteğe bağlı yol boyu ticaret ve isteğe bağlı zemin kat ticaret alanlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve uygun bulunan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. Konyaaltı Belediye Meclisinin gün ve 46 sayılı kararı ile değerlendirilen, 1999 yılında önce planlanmış Konyaaltı Belediyesi sınırlarında kalan bütün mahalleleri kapsayan zorunlu yol boyu ticaret, isteğe bağlı yol boyu ticaret ve isteğe bağlı zemin kat ticaret alanlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar (4 adet) ve uygun bulunan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, ada 5 parsel ile 4041 ada 26 parsele ilişkin 2 adet itirazın Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle reddinin uygun olduğu, ada 8 ve 9 parsellere ilişkin 2 adet itirazın kabulüne ve parsellerin bulunduğu güzergahta teşekkül etmiş ticari fonksiyonların ve otellerin bulunduğu görüldüğünden parsellerin cephe aldığı 551.sokağın İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Belediyesinden geldiği şekli ile uygun olduğu görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Esat GÖYÜK. Üyesi Kerim BAŞKAPTAN İmar Kom. Üyesi _ r -

2 MECLİS BAŞKANI: Muhittin BÖCEK DİVAN KATİBİ DİVAN KATİBİ MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA KON YA ALTI BELEDİYESİ M ECLİS KARARI : Busra DİRGEN : Halil Tolga AYVAZOĞLU K O N Y A V L T I BELEDİYESİ DONEMİ MART/2015 t a r ih i 06/03/2015 b ir l e ş im 1 OTURUM 1 KATILAN UYE SAYISI 32/29 Plan ve Proje Müdürlüğünün 02/03/2015 tarih ve 287 sayılı yazısı. Belediye Meclisimizin 07/03/2014 tarih ve 36 sayılı karan ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11/09/2014 tarih ve 461 sayılı kararı ile onanan, 1999 yılından önce planlanmış Konyaaltı Belediyesi sınırlarında kalan bütün mahalleleri kapsayan zorunlu yol boyu ticaret, isteğe bağlı yol boyu ticaret ve isteğe ÖZÜ bağlı zemin kat ticaret alanlanmn belirlenmesine ilişkin uygulama imar plam değişikliği ne askı süresi içerisinde yapılan 4 (dört) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; itirazlardan, Şeref CİVAN ve Arif ORHAN m taleplerinin oy birliği ile reddine; diğer itirazlardan Orhan BİLGİN ve Zeki BİLGİN in taleplerinin ise oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. G ÜNDEM NO 09 KARAR NO 46 ANTALYA KONYAALTI BELEDİYE M ECLİSİ NİN 06/03/2015 TARİH, 46 SAYILI KARARIDIR Başkanlık M akamına; İlgi ( a ) : Şeref CİVAN m gün ve 236 evrak kayıt nolu dilekçesi. İlgi (b ): A rif ORHAN m gün ve 334 evrak kayıt nolu dilekçesi. İlgi ( c ) : Orhan BİLGİN in gün ve evrak kayıt nolu dilekçesi. İlgi (d ): Zeki BİLGİN in gün ve evrak kayıt nolu dilekçesi. İlgi dilekçeler ile gün ve 36 sayılı Konyaaltı Belediye M eclisi ve gün ve 461 sayılı A ntalya Büyükşehir Belediye Meclisi K aran ile onaylanan 1999 Y ılından Önce Planlanmış Konyaaltı Belediyesi Siniri arında Kalan Bütün Mahalleleri Kapsayan Zorunlu Yolboyu Ticaret, İsteğe Bağlı Yolboyu Ticaret ve İsteğe Bağlı Zemin Kat Ticaret Alanlarının Belirlenmesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ne askı süresi içerisinde 4 (dört) adet itirazda bulunulm uştur. Konu, gün ve 31 sayılı Konyaaltı Belediye Meclisi Karan ile İmar Komisyonuna havale edilmiştir. İmar Komisyonu nun gün ve 10 sayılı karan yazımız ekinde olup, konunun görüşülmek üzere M eclise havalesini arz ederim. İfadeli, Plan ve Proje M üdürlüğünün 02/03/2015 tarih ve 287 sayılı yazısı. Büro Görevlisi M ustafa M EYVECİOĞLU: İMAR KOMİSYONU RAPORU KOMİSYONA HAVALE EDİLEN KOMİSYON TOPLANTISININ MECLİS KARARININ Karar Tarihi Karar Tarihi Karar No 31 Karar No FR.26/R.01/ 1.2

3 Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Yolboyu Ticaret alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 4 (dört) adet itirazın görüşülmesi. KARAR Bahse konu 4 adet itiraz kom isyonum uzca değerlendirilmiştir. Buna göre; 1- Şeref CİVAN, gün ve 236 evrak kayıt nolu dilekçesi ile ada 05 nolu parselde ticari kullanıma izin verilmesine yönelik talepte bulunmuştur. Ancak, bahse konu düzenlemenin 1999 yılından önce planlanmış bölgeleri kapsaması sebebiyle (parselin bulunduğu bölgenin planlan 1999 da sonra yapılmıştır) talep uygun bulunm amıştır. 2- A rif Orhan, gün ve 334 evrak kayıt nolu dilekçesi ile 4041 ada 26 nolu parseldeki mevcut binasının 5.50 m. kotlu zorunlu yolboyu ticaret alanında (ZT) kalmakta olduğu ve bu hükmün mevcut binada uygulanma olanağının bulunmadığı ifadesi ile tekrar değerlendirilmesini talep etmektedir. Talep Büyükşehir B elediyesince onaylanan plan notuna aykırı olduğundan uygun bulunm am ıştır Orhan Bilgin, gün ve evrak kayıt nolu dilekçesi ile 3833 ada 09 nolu parselin Zeki Bilgin ise gün ve evrak kayıt nolu dilekçesi ile 3833 ada 08 nolu parselin zemin katının ticari olarak kullanımı talep edilmektedir. Bahse konu parsellerin bulunduğu güzergâhta teşekkül etmiş ticari fonksiyonların ve otellerin bulunduğu görüldüğünden, parsellerin cephe aldığı 551. Sokağın İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) olarak düzenlenmesi Komisyonumuzca değerlendirilerek uygun bulunmuştur. İfadeli, 25/02/2015 tarihli, Komisyon Başkanı Cansel TUNCER (imzalı), Başkan Vekili Taner CİHANTİMUR (imzalı), Sözcü Mehmet HACIARİFOĞLU (imzalı), Üye Şafak OTUZALTI (imzalı), Üye Osman Ali ECİŞ (imzalı) İmar Komisyonu raporunu okudu. Başkan; konuyu m üzakereye açtı. Y apılan m üzakereler sonunda oylamaya geçilmiştir. Y apılan oylama sonucunda; Belediye Meclisimizin 07/03/2014 tarih ve 36 sayılı karan ile uygun bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11/09/2014 tarih ve 461 sayılı karan ile onanan, 1999 yılından önce planlanmış Konyaaltı Belediyesi sınırlannda kalan bütün mahalleleri kapsayan zorunlu yol boyu ticaret, isteğe bağlı yol boyu ticaret ve isteğe bağlı zemin kat ticaret alanlanm n belirlenmesine ilişkin uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 4 (dört) adet itirazın İmar Komisyonundan geldiği şekliyle; itirazlardan, Şeref CİVAN ve A rif ORHAN ın taleplerinin oy birliği ile reddine; diğer itirazlardan Orhan BİLGİN ve Zeki BİLGİN in taleplerinin ise oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir. Belediye Başkanı M eclis Başkam Buşra DİRGEN Divan Kâtibi Halil Tolga AYVAZOĞLU Divan Kâtibi FR.26/R.01/2.2

4 4 W # 6 y /? f \ O y ı u : /ftj& r C & «< Ç SY ' A / ^ B e / f d h y f s t / z c e ^ / f l / z o s ^ / y t p r / t? / / / / p ^ û / o ^ J 2 o Z f & / Ç j h 3 ^ / t f c a s S G /r tf'u '7 J? ca? / ^ U? ^ / c y ^ A ^ a /? & /' z 0 ^ 0 * S u f a o r c c f g / / ^ y & s v 'â /y ^ / ^?e ^ /~ e & J y cp s >{ f a v f â i * ö r s * * * ( ) c / / f < ^ / c r o ^, g y / f ^ s * y ^ /o * * c h & J t t f e c d z s v y & / / ^ & & r w f r a /. ^ > c s & r T < * t '? c / e ^ c ^ / e n A ts? 74 'c c / r t y & n t ^ ı c/<ç e r ^ * T d /s ^ /6 # * S /'s t S 'o y f '^ / o c j t T- < % n /û ^ ssy \ _ ^ Ş / o f / z ^ / j T 0 / 1 * 0 ^ (L ^ J!r< v e - f ; ~ fts r ^ {ğ ce/< Je> S ( A J o \ { <? /z / s & 7 ( 'f io / r f 2-?? o? y < c /y 3-2

5 S * J l o o o LaTP t* 9İ 3 O O o c o O O O O O O O O O o o o o o < 5 9 O 0 O O O O O O O O O * O O O o O O c 0 d M ö ' ^ ö o o o o o o o o o o o o o o > O O O Q,,,, Q O O O O 0 O O Ö O» * O 0 " * o o & c O O o O- O ORMAN FİDANLIĞI O O O O 0 O O 0 Ç ) o o o o 0 o O O o o o o o o o o ^5 O o < Mm M#9 W.4B w W o o o o o ooo oo o.» o o o <> o o o o o ^ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c

6 08/01/2015 KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ANTALYA KONU: Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde planlı alanlarda ticaret lekesi işlemesine askı süresinde itiraz GEREKÇE: 4041 ada 26 parsel A ve B bloklarda kat malikiyim. Binalarımız genel iskânlı mevcut bina olup; ticari leke lejant hükmünde 5,50 kot zorunluluğu içerdiğinden bu hükmü yerine getiremeyeceğimizden, bu hükmün mevcut binalarda konumuna göre, uygulamada en aza indirecek şekilde düzeltilmesini talep ediyorum. Talebime ait düzenlemenin yapılıp tarafımın bilgilendirilmesini arz ederim. EK: 1 adet tapu fotokopisi ADRES: Pınarbaşı Mah. Pınarbaşı Cad. Papatya Evleri No:50/A-2 Konyaaltı/ANTALYA

7

8 ^/^CDncjcao U» 'P l ors ^ 1Ciö^ ' ^ Qr' o l o r o L d e S < z jr iı^,c i( r \lo(gjo j~ > C---- L o o o *?s<=,lıl_ t v / s/<2^ i j J i t l, L n td -O d < =» b «jt u < '-> e v -N { -^ r -Y \m., d c,< ^ e y -. O - k l ^ Ü - H v W ^ p ^ «=» 1 - o ^ p U «_ o U o<*_ ' Z o ^ j a o A ^ * ( o - «. ( o o IcV -ıor-, S 2> A - d o. < x ^ P c r ^ a. I clz V j U - >.A c l' o ^ " o '= ^ - i» L. U a «J,!, ~ J r '( «^ U o y - ; o A o - s o l c r - o. k _ ^. c r ^ ^ o o n * o~ar> ^ *-'cy * y Ml o^j2l C jâ<zlt Î O r\ V ) r t İ T S ^ o a k fik n ' - ı % P. tv. T h, e & 'ö ı û n ö L. t - V ^ S o ^ > c u W \ o t f e I V / ç ^.n j ^ * 1 ^ ^ / B m t a u / a 0 ^ 0 S ^ 0 0 KOr'YA.^ L.' i t - ;- ;;; G ff 1Çff.--^Ij-if-^C;'» - x*i'' 5 Nosit 9 İ o a [ ca^ j :k P i o*- f W ^ a r j l c ı i v v ^ -

9 «ELOu a. 9 i <3/~* r v i t j j d t\ ' - 1 lîj OJ (!İV) Q_ I! cev-î oicv-dl_ A e ^ a s - l e s ı ^ ^ ı (, & /! (J«- o t -^K2_ C W /1I ^ i ^ o l c ^ b ı_ j lıjz-ıç^ O V «J, C c C ^ a ^ U - t- L ^ j O - k J ' k $ '~ " J û l o C_<Z/pU<2 0 (0 ^ 0 «^ -O ^n y o o V ı 'S«*-.t<-~lo~ ı i O,<&o'iı"rxL._ \ * O İ O o o ^ '2>'3 '2>'3> ArcJc, -S> d < z X j L o ^ 4- c lo o» f~ 4"l I I2j~} c T ^ o o - ı t ^ j ^ ^ o* i ^ k L i/o - ıa ^ J 0 ^ 2 O trio.,'/->->,, jl b - I X. >İL» ***** 9 > r-^ S o K ; \oi 0 - n j t a - u.v a > KOMYAALTI SlıUiöS.'C:.; G«tENu f c j g g g K * Tarihî:.S2jb /...\2İ.i j^cccj ^ ( önaîcaaa5^ j e r ^ h v W _ ÎW ^ JlXo(k-

10

11 ,Ç A Ş W U e ^ L 0 ^ _

12 ^ B 0 G A Ç A Y \ K KORUM ^ALAN I1 '! ' V rturtıiılrt I

13 Ö: 1/5000 (ÇIKTI ÖLÇEĞİ 1/75000) İ O V g o jsp. MİA ALAN SINIRI KEPEZ BELEDİYESİNCE TALEP EDİLEN GEÇİCİ MADDE UYGULAMA SINIRI 1. Mia Sınırı İçerisinde ilgili İlçe Belediyesince 1/5000 Ölçekli "Antalya Anakent Nazım imar Planı" Merkezi iş Alanına (Mia) İlişkin Plan Notlarının Maddeleri; Bu Maddeler Uyarınca 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonları Yapılmadan Uygulanamaz mt Ve Üzeri Yol Kesitine Cepheli İmar Adalarında 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planlarında Gösterilmek Kaydıyla "Konut Alanlarında" Zorunlu Zemin pcaret Yapılacaktır Bu Durumda Yüksek Zemin Kat Yapılması Zorunludur. ( S7 ) 20mt'nin Altında Yol Kesitine Cepheli İmar Adalarında 1/1000 Ölçekli fgulama imar Planlarında Göşterilmek Kaydıyla "Konut Alanlarında" İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İ.B.Z.T) Yapılabilir. Ancak Bu Durumda Yüksek Zemin Kat Yapılamaz tarihinden önce planlanmış ve buna göre ekli paftada sınırları belirlenmiş alanlarda, 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planlarında; Sınırları Ve Plan Notlarında Yer Almak Kaydıyla "Yol Boyu Ticaret Alanları ile Konut Alanlarında Katlar Alanı Brüt Toplamı; Verilmişse T.A.K.S.'Inı, Verilmemiş İşe Taks'ı % 30'u Geçmemek Kaydı İle Açık Ve Kapalı Çıkmalar Da Dahil Olmak Üzere Katlar Alanının (Kaks, Tia, E) Sinin %170 İni Geçemez.", Emsal Hesabı Ticaret Alanlarında Katlar Alanı= {[(Kaks, Tia, E)-Taks] X 1,70} + Taks Formülüne Göre Hesaplanır. 5. Muratpaşa Belediyesi, Kepez Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde tarihinden önce planlanmış alanlarda su basman kotu altında tertiplenen ve iskan edilen bodrum katlar ile yüksek zemin katlardaki asma katlar katlar alanına dahil edilmez.

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü T.C. A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü V * W Exp$ Sayı : 90852262-301.03- /07/2015 Konu: M anavgat 1526 ada 14,15,19,20 parseller

Detaylı

SAMÎJ geirahi: BAŞKA^LİĞİ İmar ve ŞeiMrcâsk Mad«rlsp İMAR KOMİSYON RAPORU

SAMÎJ geirahi: BAŞKA^LİĞİ İmar ve ŞeiMrcâsk Mad«rlsp İMAR KOMİSYON RAPORU SAMÎJ geirahi: BAŞKA^LİĞİ İmar ve ŞeiMrcâsk Mad«rlsp SAYİ : 39317666-21/05/2014 KONU : İmar komisyon raporu. İMAR KOMİSYON RAPORU 06.05.20 i 4 tarihinde yapılan Belediye meclis toplantısında imar komisyonuna

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.

2. Kamuya ayrılan sosyal ve teknik altyapı alanları (yol, meydan, park, ibadet yeri vb.) Kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 3.Etap Plan Hükümleri A) Genel Hükümler 1. Bu plan hükümleri 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planının plan hükümleri ile bir bütündür. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı Ġmar Kanunu

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER

İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER İMAR MEVZUATINDA SON GELİŞMELER Prof. Dr. Gürsel Öngören KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İMAR HUKUKU DERNEĞİ BAŞKANI İMAR PLANLAMASI VE İMAR HUKUKU Yerleşim bölgelerinin mevcut durumunun korunması, iyileştirilmesi

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1. VATANDAŞ TALEPLERİNDE: YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Oturum : 1 Karar Tarihi : 05.05.2014 Karar No : 82 Konusu: İller Bankası Genel Kurul toplantılarında İl Özel İdaresini temsil etmek üzere nce kendi üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin

Detaylı

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ DÖNEM KARAR NO : 4 ŞUBAT KARAR NO : 1 BİRLEŞİM TARİHİ : 05.02.2014 BİRLEŞİM NO : 3 KOMİSYONA HAVALE GEREKÇESİ : Bütçeyi ve komisyonlarının görev alanını ilgilendirmesi

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Karar No : 6 Karar Tarihi : 05/01/2015 Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 05/01/2015 tarihli yazıda aynen; 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun "Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler" başlıklı

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı