ISTANBUL TİCARET ODASI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCILAŞMA: RİSK Mİ FIRSAT MI? HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Tekin Akgeyik Doç. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISTANBUL TİCARET ODASI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCILAŞMA: RİSK Mİ FIRSAT MI? HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Tekin Akgeyik Doç. Dr."

Transkript

1

2 ISTANBUL TİCARET ODASI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCILAŞMA: RİSK Mİ FIRSAT MI? HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Tekin Akgeyik Doç. Dr. Arif Yavuz YAYIN NO: İstanbul, 2008

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAĞRI MERKEZİ Tel: (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel : (212) Faks : (212) E-posta : İnternet : Odamız yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT Artus Basım Huzur Mah. İmam Çeşme Cad. No: 14/1 Seyrantepe/İstanbul Tel: (212) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan liberalizasyon politikaları, sermaye hareketlerine ilişkin sınırlamaların kaldırılmasına zemin hazırlamıştır. Bu yönde gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yabancı sermaye yatırımlarının eskiye oranla daha fazla miktarlarda yapıldığı görülmektedir. Geleneksel olarak ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş, rekabete karşı korunmuş olan bankacılık alanının liberalize edilmesi sonucunda ortaya çıkan konsolidasyon, entegrasyon, özelleştirme ve liberalizasyona ilişkin piyasa trendlerindeki değişim yabancı banka girişlerinde artışa neden olmuştur. Tüm Dünya'da geçerli olan yabancılaşma olgusunun gelişmekte olan ülkelerin kriz sonrası dönemlerinde ya da özelleştirme sürecinde daha yoğun bir şekilde yaşandığı görülmektedir. Örneğin Doğu Avrupa'da 1995 yılında % 11 olan düzeyinde olan yabancı bankaların piyasa payı günümüzde %65'e ulaşarak 1995 senesinin altı katı seviyesine ulaşmıştır. Yabancı bankaların bu dönemde Latin Amerika, Merkezi ve Doğu Avrupa, Merkezi Asya ve Sahra Altı Afrikası ile Karayipler'de daha kuvvetli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Türkiye'de ise IMF istikrar politikaları ve AB üyelik süreci sayesinde yabancı bankalar Türk bankacılık sektörüne gözle görülür şekilde artan oranlarda dahil olmaktadır. Örneğin 2000 yılında yabancıların sektördeki %3 oranındaki ağırlığı günümüzde %50'lere dayanmıştır. Bankacılık alanındaki güncel gelişmelerden belki de en önemlisi olarak gösterilebilecek yabancılaşma konusunda hazırlanan bu çalışmanın asıl amacı yabancı banka girişlerinin Türk Bankacılık sektörü açısından risk ve fırsat analizini yaparak durum değerlemesi yapmaktır. Yabancı bankaların çeşitli ülke deneyimleri incelendiğinde yerel bankalarının peşi sıra yerel ekonomiye girerek piyasadaki rekabeti zorlayıp yerel bankaların kurumsal etkinliklerine, en önemlisi de ülke ekonomisi ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmaları olumlu yönleri olarak değerlendirilmektedir. Ancak aynı zamanda özellikle etkin bir denetim mekanizmasının olmadığı ülkelerde krizlere açık bir ekonominin yaratılması, KOBİ'lere yönelik kredi arzının sınırlanması ve kriz dönemlerinde sermayenin dışarı kaçmasında önemli bir kanal yaratmasına daha büyük sebebiyet verilmesi de dikkate alınması gereken bir başka noktadır. 3

5 Bütün bu hususlar göz önünde tutularak; konuyla ilgilenenlere bilgi sunabilmek amacıyla hazırlanan "Türk Bankacılık Sektörü'nde Yabancılaşma: Risk mi Fırsat mı?" isimli çalışma Odamızca kitap haline getirilmiş olup, çalışmayı gerçekleştiren Prof. Dr. Tekin Akgeyik ve Doç. Dr. Arif Yavuz yanında Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi personeline teşekkür eder, çalışmanın tüm üyelerimize ve konuyla ilgili herkese yararlı bir kaynak oluşturmasını dilerim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter 4

6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 GİRİŞ 9 BİRİNCİ BÖLÜM BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KÜRESEL SERMAYE I. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE BANKACILIK 15 A. SEKTÖREL YENİ EĞİLİM VE GELİŞMELER Gelişmenin Yönü ve Boyutları Yeniden Yapılanma Tartışmaları 18 a) Çok Boyutlu Dönüşüm 18 b) Melez Kurumlar: Bancassurance 19 c) Değişen İstihdam Koşulları Özelleştirme Dalgası 22 a) Yönlendirici Faktörler 22 b) Uygulama Stratejileri 23 c) Kurumsal Performans 26 B. YENİ SEKTÖREL ÇEVRE: YENİ BANKACILIK VİZYONU Teknolojik Alt Yapıda Devrim 26 a) Bilgi Teknolojileri 26 b) Elektronik B ankacılık (E-B ankacılık) 29 c) Biometrik Teknolojiler Yoğunlaşan Rekabet Stratejik Pazarlama Anlayışı Birleşme ve Satın Alma Hareketleri 36 II. FİN ANSAL LÎBERALİZASYON VE KÜRESELLEŞME. 39 A. LÎBERALİZASYON POLİTİKALARININ ROLÜ Muhafazakar Geleneğin İflası Liberalizasyon Çağı Uluslararasılaşması ve Regülasyon 43 a) Finansal Uluslararasılaşma 43 b) Thatcher Doktrini.44 c) Karşılıklı Bağımlılık 44 5

7 4. Avantajlar ve Maliyetler 45 a) Sermaye Hareketleri 45 b) Ekonomik ve Finansal Yansımalar 49 c) Kurumsal Etkinlik 47 d) Dikensiz Gül Bahçesi 48 B. BANKACILIKTA ULUSLARARASILAŞMA Yabancı Girişi: Kavram ve Sınırlamalar 49 a) Tanımsal Çerçeve 49 b) Sınırlamalar Motivasyon Faktörleri 50 a) Endüstriyel Organizasyon Teorisi 51 b) Karşılaştırmalı Avantajlar 51 c) Uluslararası Yatırım Teorisi 52 d) Portföy ve Risk Varyasyonu 52 e) Uluslararasılaşma Teorisi 53 f) Eklektik Teori Evrensellik Konsepti 54 a) Parametreler 54 b) Karar ve Yöntem 55 c) Global Bankacılık Sınırlayıcı Koşullar 56 İKİNCİ BÖLÜM KÜRESEL SERMAYE: TRENDLER, FIRSATLAR VE RİSKLER I. YABANCILAŞMA SÜRECİNDE ULUSLARARASI DENEYİMLER 59 A. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER Latin Amerika ve Karayipler'deki Gelişmeler 60 a) Deregülasyon ve Yabancılaşma 60 b) Karayipler'de Konsolidasyon Trendleri Merkezi Doğu Avrupa ve Baltık Ekonomileri 63 a) Geçiş Sancıları 63 b) Mono-Bankacılıkta Parçalanma 66 c) Liberalizasyon ve Yabancılaşma Uzakdoğu Deneyimleri 69 a) Giriş Stratejileri 69 b) "Havuç ve Sopa" Politikası 70 6

8 C) Reform ve Kaygılar Afrika ve Orta-Doğu'da Deregülasyon 76 a) Reform Tartışmaları 76 b) Finansal Açılım Programları 78 B. GELİŞMİŞ ÜLKELER ABD'de Küresel Sermaye 80 a) Liberalizasyon Süreci 80 b) Yabancı Bankaların Rolü 81 c) Mega Birleşmeler Çift Yönlü Sirkülasyon: Kanada AB'de Son Durum 85 a) Finansal Deregülasyon 85 b) Yapısal Dönüşüm 86 c) Kuzey'de Genişleme Stratejileri Diğer Gelişmiş Ülkelerde Trendler 96 a) Zorunlu Evlilikler 96 b) Pasifik Bölgesi 97 II. YABANCILAŞMA: FIRSATLAR VE ÇELİŞKİLER 99 A. BANKACILIK, YABANCILAŞMA VE FIRSAT ALGILAMALARI Finansal Derinleşme 99 a) Büyüme Dinamizmi 99 b) Kredi Olanakları Kredilendirmede Rasyonalizasyon İstikrar ve Dinamizm 103 a) Rekabetçi Ortam 103 b) İstikrar Teknoloji ve Finansal Yenilikler 104 B. ÇELİŞKİLER VE RİSKLER Varsayımlar ve Reel Politik Olgular Yabancılaşma ve Ulusal Çıkarlar a) Yabancılaşma 107 b) Ulusal Çıkarlar İstikrarsızlık Bebek Endüstrisi Argümanı Kurumsal Farklılıklar 109 7

9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCILAŞMA I. LİBERALİZ AS YON VE KÜRESEL SERMAYE 111 A. DEREGÜLASYON EĞİLİMLERİ Kurumsal Arka Plan Sektörde Dönüşüm ve Kriz. 113 a) Küresel Entegrasyon 113 b) Bankacılık Krizleri Finansal Liberalizasyon 117 B. YABANCILAŞMA EĞİLİMLERİ Yabancı İlgisi ve Boyutları Motive Edici Faktörler 122 a) Ekonomik Değişkenler 122 b) Açılım Politikaları 125 c) Kurumsal Gelişmeler 125 d) Ürün ve Müşteri Farklaştırması Sınırlayıcı Faktörler 126 II. FIRSATLAR VE POTANSİYEL RİSKLER 128 A. FIRSATLAR Yapısal Transformasyon Kurumsal Etkinlik Makro Dengeler 131 a) Küresel Sermaye 131 b) Ödemeler Dengesi 131 c) Finansal İstikrar 132 B. POTANSİYEL RİSKLER Modern Kolonizasyonculuk Dışlanma Riski Ekonomik Kaygılar 135 a) Kriz ve Kırılganlık 135 b) Bağımlılık Riski 136 c) Arbitraj İddiası 137 d) Tahsis Sorunları Yenilik Potansiyeli Sermaye ve Mevduat Çıkışı 139 SONUÇ 141 KAYNAKLAR 145 8

10 GİRİŞ Son çeyrek asırlık periyot, finansal sektörlerde ciddi değişimlerin ve liberalizasyon eğilimlerinin yaşandığı bir dönemi temsil etmektedir. Kökeni 1970Ti yıllara kadar uzanan finansal küreselleşme, liberalizasyon ve deregülasyon tartışmaları, sonraki dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin öncelikli gündemi haline gelmiştir. Bu dönemde Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF), Dünya Bankası (World Bank-WB) ve Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization-WTO) finansal piyasaların açılmasını teşvik eden güçlü uluslararası aktörler olarak ön plana çıkmışlardır. Süreci aktif olarak destekleyen bireysel oyuncular ise, ABD, Japonya ve AB'nin başat ülkeleridir. Ekonomik globalleşmenin doğal bir yansıması olan finansal küreselleşme mali piyasaların uluslararası ölçekte entegrasyonunu zorunlu hale getirmiştir. 2000Ti yıllarda geri dönülemez bir konuma ulaşmış olan entegrasyon dalgası, sadece gelişmiş değil gelişmekte olan ekonomileri de kapsayan bir fenomen haline dönüşmüştür. Gelişmekte olan bir çok piyasa küresel finansal liberalizasyona eklemlenerek yerel piyasalar için yeni fırsatlar yaratma çabasındadırlar. Bu olgu, genelde finansal sektörler, özelde bankacılık sisteminin küresel bir ölçekte deregüle edilmesine olanak sağlarken, aynı zamanda sektörün harmonize olmasına da zemin hazırlamaktadır. Finansal piyasalarının küresel oyunculara açılmasını ifade iden harmonizasyon, deregülasyon politikalarının benimsenmesini önceliklendiren bir strateji öngörmektedir. Geleneksel muhafazakar konsepte köklü bir kırılmanın yaşanması anlamına gelen deregülasyon süreci, ezber bozan yeni politik argümanların izlenmesini gerektirmektedir. Açılım politikaları, faiz oranlarının liberalize edilmesini, kredi kontrollerinin lağvedilmesini, kamu bankaları ve finansal kurumların özelleştirilmesini, yabancı banka ve finansal kurumların yerel piyasalara girmelerine ilişkin sınırlamaların azaltılmasını, kredilendirmeye ilişkin kuantatif kontrollerin kaldırılmasını ve sermaye hesaplarının liberalize edilmesini teşvik etmektedir. Liberalizasyon politikaları sermaye hareketlerine ilişkin sınırlamaların kaldırılmasına zemin hazırlayan bir ortam yaratırken, küresel sermaye mobilitesi özellikle kamusal finansal kurumların özelleştirilmesi ve sınır ötesi birleşme 9

11 operasyonları ile somutlaşmaktadır. Böylece portföy işlemlerinde artışlar yaşanırken, doğrudan yabancı yatırım hareketlerinde (foreign direct investment-fdi) ve sınır ötesi birleşme ve satın alma operasyonlarında ciddi sıçramalar gözlenmektedir. Finansal rekabeti global bir ölçeğe taşıyan bu gelişmeler, bankacılık sektörünü hem ulusal hem de örgütsel düzeyde ciddi biçimde etkilemektedir. Bu sürece uyum gösteren ulusal politikalar, finansal sektörlerde rekabeti teşvik etmeye dönük bir kurguda farklı piyasa segmentleri arasındaki düzenlemelerin azaltılması ve sınırlamaların elimine edilmesi yönündedir. Örgütsel açıdan ise, sürecin doğal bir sonucu olarak hem yerel hem de uluslararası düzeyde gözlenen rekabet baskıları organizasyonları etkinlik arayışlarına itmekte, bankaları maliyetleri azaltmaya, verimliği geliştirmeye zorlamaktadır. Etkinlik arayışları her ülkede makro ve mikro ölçekte kapsamlı reform arayışları ile karşılık bulmaktadır. Bu kapsamda sektörel alt yapı dönüştürülürken, kamunun sistem içindeki payı azaltılmaktadır. Özelleştirme ve konsolidasyon etkinlik politikalarının merkezi araçları olarak işlev görmektedir. Ayrıca yeni ürünler ve internet gibi hizmetin sunumuna ilişkin yeni kanallar geleneksel bankacılık anlayışını büyük ölçüde değiştirme eğilimindedir. Transformasyon sürecinde sinerji yaratan bilgi teknolojileri (Information Technology-IT) bankacılıkta ve finansal hizmetlerde yeni fırsatların habercisi konumundadır. Teknolojideki dramatik dönüşümler, bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşmayı mümkün kılarak yatırımcının farklı piyasalardaki kurumsal performansları izleyebilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca işlem maliyetlerinde ciddi bir etkinlik sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri finansal kuruluşların daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Özellikle internet tabanlı teknolojik donanım finansal sektörlerde gerçek anlamda bir devrimin yaşanmasına yol açmıştır. Internet teknolojisi bankacılıkta geleneksel olarak kurumsal niteliği ağır basan bir çok hizmeti bireyselleştirmiştir. Böylece müşterinin kişisel bilgisayarlar yoluyla hesaplarına ulaşması ve tüm işlemleri doğrudan interaktif bir ortamda yapabilmesi mümkün hale gelmiştir. 10

12 Finansal sektörlerde dönüşümün bir diğer yansıması birleşme ve satın alma operasyonlarındaki genişlemedir. Kar maksimizasyonu, rasyonalizasyon politikaları, belirsizliği azaltma gereksinimi ve defansif kaygılar finansal sektörlerde yerel ve sınır ötesi birleşme ve satın alma aktivitelerini destekleyici bir ortamın gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Ulusal hükümetler tarafından da desteklenen bu argümanın sektörel konsolidasyonda önemli bir diğer belirleyici olduğu açıktır. Hükümetlerin özellikle özelleştirme yoluyla bu süreci hızlandırdıkları görülmektedir. 1990'lı yıllarda finans organizasyonların yapı ve aktivitelerinde önemli değişimlere yol açan konsolidasyon politikası, birleşen kurumlar açısından etkinlik arayışlarına ve küresel rekabete yanıt olarak geliştirilen güçlü bir argüman olarak ön plana çıkarılmıştır. Böylece kurumsal etkinlik kazanımları genişlerken, evrensel bankalar küresel bir ölçekte devasa büyüklüklere ulaşarak ölçek ekonomisi ve maliyet etkinliği taleplerine tepki vermektedirler. Liberalizasyonun bir diğer yansıması yabancı sermayenin yatırımlarını giderek artan ölçüde gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere kaydırmasıdır. Yabancı banka girişinde gözlenen artışın aynı zamanda konsolidasyon, entegrasyon, özelleştirme ve liberalizasyona ilişkin piyasa trendlerinin bir sonucu olduğu görülmektedir. Bu eğilim, bir çok ülkede geleneksel olarak kapsamlı bir şekilde regüle edilmiş ve rekabete karşı korunmuş olan bankacılık alanının liberalize edilmesinin bir sonucudur. Ayrıca bankaların global bir ölçekte genişleme ve yayılmaya duydukları ilginin bu süreçteki rolü de yadsınamaz. Bu olgunun bir uzantısı olarak geçmişte yerel piyasalarda marjinal bir rol üstlenen yabancı bankaların ağırlığı artma trendine girmiştir. Hemen tüm ekonomiler için geçerli olan yabancılaşma trendinin özellikle bazı geçiş ekonomilerinde kriz sonrası dönemde ya da özelleştirme sürecinde belirgin biçimde genişlediği gözlenmektedir. Örneğin Doğu Avrupa'da yabancı bankaların piyasa payı 1995 yılında %11 düzeyinde iken bu oran günümüzde %65'e ulaşmıştır. Bu durum Latin Amerika'daki duruma oldukça benzemektedir. Asya, Afrika ve Ortadoğu'daki diğer gelişen ekonomilerde de yabancı banka girişinin giderek arttığı bilinmektedir. Bankaların sınır ötesi genişleme çabalarını motive eden bir çok faktörün olduğu açıktır. Neoklasik teori, zengin ülkelerden düşük tasarruflu ancak yük- 11

13 sek büyüme potansiyeline sahip ülkelere sermaye girişine olanak sağlayacağı gerekçesiyle finansal entegrasyonun gelişen piyasalarda büyümeyi güçlendireceği varsayımına sahiptir. Bir çok gelişmiş ekonomide belirli bir doyum noktasına ulaşmış olan yabancı bankalar orijin ülkedeki büyüme olanaklarının sınırlanmasına bağlı olarak özellikle gelişmekte olan ekonomilere yönelmektedirler. Özellikle yükselen piyasaların yarattıkları güçlü büyüme potansiyelinin yabancı bankaları cezbeden önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Ayrıca misafir ülkelerdeki düşük rekabet düzeyi ve yeni müşterilere ulaşabilme olanağı da çekici faktörler arasında yer almaktadır. Yabancı bankaların varlığı bir ülkedeki bankacılık sistemini çeşitli açılardan etkileyebilmektedir. Uluslararası düzeyde finansal entegrasyonun ve yabancı girişinin özellikle gelişmekte olan ekonomilerde sermaye piyasasının derinleşmesine zemin hazırlayacağı varsayımı hakimdir. Finansal deregülasyona ilişkin eğilimlerin son yıllarda Türkiye'de de belirgin bir hız kazandığı açıktır. Türk bankacılık sektöründe 1980'li yıllarda başlayan finansal liberalizasyon süreci sektörün güçlenmesine ve kurumsallaşmasına zemin hazırlayan bir işlev görmüştür. Özellikle 2000 ve 2001 krizleri sonrasında sektör önemli bir yeniden yapılanma dönemi geçirmiştir. Bu değişim son yıllarda yabancı bankaların sektöre gösterdikleri yoğun ilgi ile yeni bir boyut kazanmaktadır. Buna karşılık bankacılık sektöründe yabancı girişine izin verilip verilmemesi ya da yabancı girişine hangi ölçüde izin verilmesi gerektiği önemli bir tartışma alanı olarak hala varlığını sürdürmektedir. Bu konular özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda ekonomik ve politik gündem açısından hassas bir konu olma eğilimini korumaktadır. Ülkemizde yeterince olgunlaşamamış ve derinleşememiş ulusal finansal sistem büyük ölçüde bankacılık sektörüne dayanmaktadır. Dolayısıyla bankacılık sektörü ekonomik bağımsızlık, piyasa istikrarı ve sürdürülebilir büyüme konsepti açısından stratejik derecede önemli bir alan olarak görülmektedir. Ancak birçok durumda kamuoyunda yapılan tartışma ve değerlendirmelerde ekonomik ölçütler aşılarak politik algılamalar ve argümanlar ön plana çıkarılmaktadır. Her şeye rağmen finansal sektörlerde liberalizasyon eğilimlerinin bir çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yeni tartışmaları gündeme taşıdığı açıktır: Acaba Türk bankacılık sektöründe yabancılaşma yeni fırsatların mı yoksa 12

14 risklerin mi habercisidir? Muhtemel fırsat ve riskler nelerdir? Benzer deneyimlere sahip ülkelerde sonuçlar hangi yönde gelişmiştir? Küresel sermaye finansal ve reel piyasalar açısından ne gibi sonuçlar yaratmaktadır? Sınırlama gerekli midir? Bu çalışmanın amacı, finansal sektörlerde yabancı girişinin varlığı ya da düzeyiyle ilişkili bir tartışma başlatmak değil, bankacılık sektöründe yabancılaşma tartışmalarına dönük bir gündem yaratmaktır. Çalışmanın ana misyonu, bankacılık sektöründe yabancı sermaye artışını analiz etmek, mevcut durumun boyutlarını değerlendirmek, küresel sermayenin Türk bankacılık sektöründeki artışının ekonomik ve sosyal sonuçlarını risk ve fırsat çelişkileri konteksinde irdelemektedir. Çalışma, bankacılıkta deregülasyon eğilimlerini analiz etmeyi, sektörde yabancıların ilgisini uluslararası karşılaştırmalarla ortaya koymayı, bankacılık sektöründe yabancılaşma trendinin muhtemel avantaj ve dezavantajlarını çok yönlü olarak tartışmayı hedeflemektedir. Araştırma, bu amaçla üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde küreselleşme sürecinde bankacılık sektörünün konumu karşılaştırmalı bir düzlemde irdelenmektedir. Bu bölümde sektörel eğilimler, yeni bankacılık vizyonu, finansal liberalizasyon tartışmaları ve bunun yabancı girişinin teorik boyutları ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, sektördeki yabancılaşma dalgası uluslararası deneyimler çerçevesinde analiz edilmekte ve bunun sonuçları değerlendirilmektedir. Yabancı girişinin, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki konumu ile yabancılaşmanın yaratmış olduğu fırsat, risk ve tehditler bu bölümde yer verilen konulardır. Nihayet son bölümde, Türk bankacılık sektöründe yabancı girişi ekonomik ve sosyal sonuçları ile irdelenmektedir. Bankacılık sektöründe yeni trendler, yabancı sermayenin mevcut konumu ve küresel sermayenin fırsatları ve çelişkileri özellikle ön plana çıkan konulardır. 13

15

16 BİRİNCİ BÖLÜM BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KÜRESEL SERMAYE ı. KÜRESELLEŞME SÜRECINDE BANKACıLıK Son çeyrek asırlık dönemde reel ekonomik alandaki küreselleşme trendini izleyen finansal sektörler korumacılık yaklaşımından hızla uzaklaşarak uluslararasılaşma sürecine girmiştir. Bu gelişme bankacılık sisteminde daha önce görülmemiş ölçüde bir değişim sürecinin habercisi olmuştur. A. SEKTÖREL YENİ EĞİLİM VE GELİŞMELER 1. GELİŞMENİN YÖNÜ VE BOYUTLARI Son çeyrek asırlık dönemde finansal sektörler kapsamlı bir değişim süreci geçirmiştir. Değişimin yönü ve boyutları ülkeden ülkeye değişmekle birlikte özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, finansal deregülasyon ve liberalizasyon, finansal piyasaların küreselleşmesi bir çok ekonomide ve özellikle gelişmekte olan piyasalarda gözlenen dönüşüm sürecinin yansımalarıdır (Das; 2003: 132). Değişim sürecinin başat aktörleri olarak merkez bankaları, mevduat bankaları, mortgage bankaları, kredi kuruluşları, sigorta ve emeklilik fonları, finans kuruluşları, nakit yönetim şirketleri ve diğer finansal aracı kuruluşlar olarak ön plana çıkmaktadır (ILO; 2001: 5). 15

17 Dönüşüm bir çok ekonominin uluslararası bankacılığa ilişkin yasal sınırlamaları kaldığı bir süreçte ön plana çıkmıştır. Özellikle teknolojik gelişme artık finansal kuruluşların kapsamlı finansal bilgi akışlarını yönetmelerini mümkün kılmakta, maliyetlerin geçmişe göre belirgin biçiminde azaltılmasına olanak sağlamaktadır (Berger et al; 2003: 451). Gelişme her ülkede kurumsal alt yapıları dönüştürdüğü gibi yeni hizmet ve ürünlerin de yaratılmasına zemin hazırlayan bir ortam oluşturmaktadır. Bu amaçla bir çok banka faaliyet alanını genişletme stratejisi izlemektedir. Bu strateji geleneksel bankacılık sektörünün ve anlayışının daraldığını ifade ederken, muhafazakar kurumsal konsept değişime zorlanmaktadır. Örneğin Deutsche Bank gibi geleneksel bankalar bile faaliyet alanlarını çeşitlendirme çabasındadırlar. Faaliyet alanlarındaki genişleme özellikle yatırım bankalarından kaynaklanmaktadır. Yatırım bankaları ticari ve sanayi kredileri gibi yeni ürünleri geliştirerek ve borsa komisyonculuğuna yönelerek etkinlik alanlarını yeniden tanımlama eğilimindedirler (Boot; 1999: 39). Dönüşümün önemli bir sonucu da piyasaya girişin görece daha kolay bir hale gelmesidir. Bu olgu, yerel ve küresel bankacılık sektöründe rekabeti belirgin bir şekilde derinleştirmektedir. Dolayısıyla, kar marjları daralırken, bu durum hem yerel piyasalarda hem de küresel piyasalarda birleşme ve satın alma operasyonlarını teşvik etmektedir. Bu operasyonlar aslında sektörel konsolidasyonun bir yöntemi olarak ön plana çıkarken, değişim sürecine uyumu destekleyen bir sinerji de yaratmaktadır. Bu boyutuyla birleşme trendi sektörün yeniden dizayn edilmesine olanak sağlayan güçlü bir dinamizm oluşturmaktadır. Özellikle 1990'h yıllarda konsolidasyon finansal küreselleşmenin bir sonucu olarak ulusal sınırların ötesine geçen bir fenomen olma eğilimi kazanmıştır. Bu fenomen sadece ilgili ekonomileri değil aynı zamanda küresel finansal aktörleri ve aktiviteleri de etkilemektedir. Özellikle "Grup 10 Ekonomileri" (Group of Ten (G-10) Economies)* olarak tanımlanan ülkelerde son 10 yıllık dönemde birleşme ve satın alma operasyonlarında ciddi bir hareketlilik yaşanmıştır (Das; 2003: 133). Birleşme ve satın alma trendi hemen her ülkede piyasa yoğunluğunda sistematik artışlarla sonuçlanmaktadır. Merkezi Avrupa'nın geçiş ekonomileri bu * ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya ve Kanada. 16

18 süreçte iyi birer örnektir. Bu ülkelerde sektördeki oyuncu sayısının gerilemesine paralel olarak sektörel konsolidasyon da genişlemiştir. Bu gelişme piyasa ekonomisi sancılarının çekildiği bir periyotta, diğer gelişmekte olan ekonomilere göre, bankacılık sektöründe daha yüksek bir konsolidasyon oranının yaratılmasına yol açmıştır (Das; 2003: 134). Konsolidasyon bir diğer yansıması bir çok ulusal piyasanın sınırlı sayıdaki büyük aktörler tarafından domine edilmesidir. Bu olgunun tipik bir yansıması, küresel bankacılık alanında için hacim ve coğrafi yaygınlık açısından önemli bir ölçek ekonomisi etkisi yaratmasıdır. Buna karşılık hala bir çok kurum açısından ölçek ekonomisi arayışları bölgesel düzeydeki etkinlik çabalarıyla somutlaşmaktadır (Deloitte; 2006: 3). Etkinlik alanının küresel ölçekte zemin bulması uluslararası finans kurumlar açısından genişleme stratejisi olarak hem gelişmiş, hem de gelişen piyasalarda sınır ötesi büyüme potansiyelinin değerlendirilmesine odaklanmaktadır. Bu yaklaşım, entegrasyon sürecinin global düzeyde yaşanmasını mümkün kılmaktadır. Nitekim küresel bankalar sınır ötesi birleşme, satın alma ve işbirliği girişimlerini yoğunlaştırmaktadırlar. Benzer şekilde ulusal bankacılık piyasalarının büyük yabancı rakip firmaların piyasa girmesini teşvik ettiği görülmektedir. Bu geçiş yerel piyasalarda müşteri açısından banka milliyetini bir kriter olmaktan uzaklaştırırken, piyasa alanlarını yönlendiren güçlü organizasyonların ortaya çıkmasına yol açmaktadır (Berger et al: 2003: 451). Konsolidasyon trendinin küresel bir fenomen haline gelmesi bu dönemde hemen tüm ekonomilerde sektördeki oyuncu sayısının gerilemesiyle sonuçlanmıştır. Örneğin gelişmekte olan Asya ekonomilerindeki deneyimler bu yöndedir. Banka sayısı beş Asya ülkesinde (Endonezya, Kore, Malezya, Filipinler ve Tayland) ekonomik kriz döneminde azalmıştır. Bu süreç, G- 10 ekonomilerinden farklı olarak piyasa konsantrasyonunu da azaltma eğilimindedir. Latin Amerika'daki deneyimler biraz daha farklıdır. Finansal kriz bu bölgede gerek Asya gerekse Doğu Avrupa ekonomilerinden önce yaşanmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak, konsolidasyon süreci Latin Amerika'da çok daha önce başlamıştır. Banka sayısı bölgenin gelişmekte olan tüm ekonomilerinde, özellikle Arjantin ve Brezilya'da, gerilemiştir. Bu daralma piyasa konsantrasyonuna artışa paralel bir şekilde yaşanmıştır (Das; 2003: 134). 17

19 Sektörde gözlenen daralma ve konsolidasyon eğilimleri istihdamdaki daralmayı etkileyen başat faktörlerdir. Otomasyon, bilgi teknolojilerinin yaygın kullanımı ve rekabet baskılarının da bu daralmayı yönlendirdiği açıktır. Buna rağmen mali hizmetler bir çok ülkede hala istihdamın en önemli alanlarından biridir. Finansal sektörler istihdamı iki açıdan desteklemektedir. İlk olarak, sektör yüksek düzeyde kaliteli işgücünün istihdamı açısından cazibesini korumaktadır. Ayrıca bu sektör diğer sektörlere krediler arz ederek istihdamı dolaylı olarak da teşvik etmektedir. İyi işleyen bir finans sistemi bir çok ekonomide istihdamın lokomotif gücü olmaya devam etmektedir (ILO; 2001: 5). 2. YENİDEN YAPILANMA TARTIŞMALARI A) ÇOK BOYUTLU DÖNÜŞÜM Finansal hizmet sektörü küresel düzeyde görülmemiş ölçüde bir yeniden yapılanma süreci yaşamaktadır. Özellikle bankacılık sektörü 1990'lı yıllarda ciddi ve kapsamlı mevzuat, teknolojik alt yapı ve ölçek değişimi geçirmiştir. ABD'de ve Batı Avrupa'da bu süreç çok boyutlu bir zeminde yürütülürken, Asya'da ise, değişim yeniden yapılanma ile sınırlı kalmıştır. Buna karşılık, Merkezi ve Güneydoğu Avrupa'nın geçiş ekonomilerinde bu dönemde uygulamaya konulan dönüşüm politikaları bankacılık sektörünün dramatik bir biçimde yeniden inşasını gerektirmiştir. Dönüşümün nihai misyonu modern bir bankacılık sisteminin kurgulanmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda kamu bankaları özelleştirilirken, finansal liberalizasyonu destekleyen kurumlar ve alt yapı mekanizmaları geliştirilmiştir (Bonin and Hasan and Wachtel; 2005: 2156). Kamunun sektörden çekilmesi bir çok açıdan değişimin manivelası olmuştur. Her şeyden önce kamu bankaların özel alana devri özellikle gelişmekte olan ekonomilerde tüm finansal sektörü dönüştürmenin bir metodu olarak finansal liberalizasyon sürecinin bir yansımasıdır. Kamusal bankacılık alanının daraltılması sistemdeki oyuncuların değerini, büyüme fırsatlarını, karşılaşabilecek riskleri ve dolayısıyla performanslarını etkileyebilmektedir (Boubakriet al; 2005: 2016). Yeniden yapılanma girişimlerinin sektörde yarattığı en belirgin sonuçlardan birisi sisteme dahil olan yeni oyuncu profilleri ile ilişkilidir. Sigorta şirketleri (Prudential ve Zürich), borsa komisyoncuları (Schwab), dağıtıcılar (Vir- 18

20 gin, Carrefour ve Quelle) ve hatta üreticiler (General Electric ve Volkswagen) gibi yeni aktörler banka ürünlerinin provizyonu için rekabet etmektedirler. Yeni girişlerin rekabetçi profili, geleneksel piyasa kurallarını değiştirmeye zorlamaktadır. Zengin finansal piyasaların bazılarında yeni girişlerin etkisi oldukça dramatik olmaktadır. Piyasa payı sınırlı olmasına rağmen yeni aktörlerin kar marjları üzerindeki etkileri oldukça dikkate değerdir. Örneğin British Gas's Goldfish ve MBNA gibi şirketler İngiltere'de kredi kartı piyasasında kar marjlarının %20'den %12'ye çekilmesindeki belirleyici bir rol oynamıştır (ILO; 2001: 16). Sektörde rekabet oyununun bu şekilde daha çetrefil hale gelmesi kurumsal aktörleri yeni arayışlara yöneltmektedir. Sözgelimi yetkinlik temelli örgütsel yapılanma yaklaşımı bu çabaların somut bir sonucu olarak ön plana çıkan bir olgudur. Özellikle dijital devrim, bankaların çeşitli nedenlerle daha dar uzmanlık alanları yaratılmasını mümkün kılmaktadır. Geçmişte bir bankanın kredi kartı işlemlerini outsource etmesi pek rasyonel bir politika olarak görülmezken günümüzde iletişim maliyetinde gözlenen hızlı gerilemeyle bu düşünce değeri yitirmektedir. Böylece yüksek sabit maliyetli yatırım yükünden kurtulan yeni şirketler belli bir segmentte uzmanlaşarak diğer şirketlere outsourse hizmeti sağlamakta, hatta büyük iş hacimlerine ulaşabilmektedirler (ILO; 2001: 15). B) MELEZ KURUMLAR: BANCASSURANCE 1980'li yılların ortasından itibaren bankalar ve sigorta şirketleri arasında çapraz pay sahipliği ve diğer ortaklık biçimleri hem ulusal hem de uluslararası düzeyde genişleme eğilimindedir. Bancassurance bu kapsamda ön plana çıkan yeni bir kurumsal yapıyı yansıtmaktadır. Alternatif bir modeli olarak bancassurance günümüzde sigorta ve banka şirketlerinin evliliğinden meydana gelen melez bir yapıyı temsil etmektedir. Bu trend, özellikle Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya ve İngiltere'de gözlenmektedir (ILO; 2001: 21). Fransızca bir kavram olan Bancassurance sigorta ürünlerinin bir bankanın dağıtım kanalları aracılığıyla satılmasını tanımlamaktadır. Bankalar yoluyla sigorta ve emeklilik ürünlerini satan bu tür kurumlar birbirinde çok farklı ekonomik aktiviteleri bünyesinde toplamaktadır. Uluslararası deneyimler bancassurance tipi kurumların çok farklı metotlarla yaratılabildiğini göstermektedir. (Norman; 2007: 117). 19

21 Bazı analistler oldukça farklı temel alanlara sahip bankalarla sigorta şirketleri arasındaki birleşme ve satın alma operasyonlarının geçerliliğini şüphe ile karşılamaktadır. Kimya ve ilaç şirketleri, otomobil ve havacılık gibi uyumlu sektörlerde bile birleşme ve satın alma girişimleri genellikle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Buna karşılık bancassurance son dönemlerde Avrupa'da bazı finansal sektörlerde birleşme ve satın alma işlemlerinde dikkat çekici bir eğilim olmaktadır (ILO; 2001: 20). Gerçekten de Fransa'da BNP, Paribas ve Société Générale (SocGen) ile Hollanda'da ING bu yöndeki girişimlerden bazılarıdır. Benzer biçimde Crédit Suisse faaliyetlerini sigorta şirketi Winterthur'u satın alarak genişleme hedefini gerçekleştirmiştir (Boot; 1999: 54). Bancassurance İtalya'nın en büyük banka grubu Banca Intesa için de bir önceliktir. Bu grup, Avrupa'da Banca Commerciale Italiana (BCI) ile entegrasyonunu tamamladıktan sonra Avrupa'da genişleme çabasındadır (ILO; 2001: 20). Paralel bir trendin AB D'de de ön plana çıktığı görülmektedir. Modelin tipik örneği Citicorp ve Travelers Group arasındaki birleşme ile en büyük Bancassurance'm yaratılmasıdır. Citicorp ve Travelers tarafından gerçekleştirilen sektörler arası birleşme sigorta aktivitelerinin banka kökenli finansal alanlarla birleştirilmesini tipik bir yansıtmaktadır (Boot; 1999: 39). Buna karşılık bazı ülkelerde bancassurance faaliyet alanı bulamamaktadır. Japonya bu ülkelerden biridir. Bu ülkede yasal düzenlemeler kredi kurumlarının bankacılık dışındaki aktivitelere girmesini yasaklamaktadır. Buna karşılık, Japonya'da farklı bir melez örgütlenme geleneği mevcuttur. Keiretsu (şirket ağları) olarak tanımlanan bu model genellikle bir banka etrafında örgütlenen bir grup şirket arasında oldukça yakın işbirliği ile karakterize edilen çok yönlü kolektif bir dayanışma kültürünü yansıtmaktadır (Bhappu; 2000: 413). C) DEĞİŞEN İSTİHDAM KOŞULLARI Yeniden yapılanma süreci, finansal sektörlerde istihdam koşullarını ciddi biçimde dönüştürmektedir. Geçiş dönemi sadece iş güvencesini tehdit etmemekte aynı zamanda yoğun stres, motivasyon eksikliği ve örgütsel bağlılıkta da gerilemeye yol açmaktadır. 20

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GLOBAL SERMAYE HAREKETLERĐ : YÖNÜ ve YANSIMALARI ÖZET ABSTRACT

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GLOBAL SERMAYE HAREKETLERĐ : YÖNÜ ve YANSIMALARI ÖZET ABSTRACT 2 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE GLOBAL SERMAYE HAREKETLERĐ : YÖNÜ ve YANSIMALARI ÖZET Doç. Dr. Arif YAVUZ * Prof. Dr. Tekin AKGEYĐK ** Son çeyrek asırlık periyot, finansal sektörlerde dönüşüm ve liberalizasyonu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK ISTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ YAKLAŞIM: BİREYSEL EMEKLİLİK HAZIRLAYANLAR Proje Koordinatörü Prof. Dr. Esfender KORKMAZ Proje Grubu Üyeleri Doç. Dr. Tekin AKGEYİK Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER

BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER BİLGİ ve İLETİŞİM (TELEKOMÜNİKASYON) SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER ve EĞİLİMLER Global Finansal Kriz Sürecınde Yeniden Yapılanma ve Çözüm Arayışları Dr. İhsan KULALI Hakan BİLİR Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE

TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE STRATEJİK RAPOR NO: 12, ARALIK 2005 TÜRK YE DE F NANSAL ENTEGRASYON SÜREC VE BANKACILIKTA YABANCI SERMAYE Dr. Güniz ODYAKMAZ TEKEBAŞ Ç NDEK LER SUNUŞ...3 ÖZET...4 TARİHİ SÜREÇTE FİNANSAL KÜRESELLEŞME...6

Detaylı

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI

TURKiYE DE KOBi LER. REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve. KURESELLESME SURECiNDE İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYINLARI KURESELLESME SURECiNDE REKABET GUCUNUN ARTTIRILMASI ve TURKiYE DE KOBi LER PROF. DR. MUSTAFA AYKAÇ DOÇ. DR. ZEKİ PARLAK DOÇ. DR. SÜLEYMAN ÖZDEMİR ito ve DERGİSİ NİN HEDİYESİDİR

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a y ı s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE İSTİHDAM DURUMU: GENEL EĞİLİMLER ERDAL TANAS KARAGÖL,

Detaylı

Kamu-Đş; C:10, S:3/2009. ITS RESULTS and COPING STRATEJI

Kamu-Đş; C:10, S:3/2009. ITS RESULTS and COPING STRATEJI MÜŞTERĐ SALDIRGANLIĞI: SONUÇLARI ve MÜCADELE STRATEJĐSĐ Prof. Dr. Tekin AKGEYĐK Dr. Meltem GÜNGÖR Đ.Ü. Đktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Özet Müşteri saldırganlığı son on

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar

YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Yönetim Kurulu Üst Yönetim İç Sistemler Komiteler Genel Kurul a Sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu Murakıplar FAALİYET RAPORU 2009 A&T BANK 2009 YILI FAALİYET RAPORU GİRİŞ Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Genel Müdür ün Mesajı A&T BANK Hakkında Finansal Göstergeler Hissedarlar Tarihsel Gelişim & Kilometre Taşları

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2012 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI CUMHURİYET İN İLK KURUMLARINDAN BİRİ OLAN NIN KURULUŞ MİSYONU TÜRKİYE NİN KALKINMASINA, İNŞASINA VE GELİŞMESİNE HER ALANDA KATKI SAĞLAMAK OLMUŞTUR. 88 YILDIR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞAN, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

KSPO FAKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU

KSPO FAKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU KSPO F AKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU 1 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 3 Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ün Mesajı 6 Finansal Göstergeler 8 Kısaca Ekspo Faktoring 10 Dünya Ekonomisi

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Dosya Konusu ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü ayfergedikli@yahoo.com ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE NİN BANKASI 2013 FAALİYET RAPORU İş Bankası, 2013 yıl sonu itibarıyla toplam varlıkları, kredi büyüklüğü ve özkaynakları bakımından ülkemizin en büyük bankasıdır. Cumhuriyetin simgelerinden olan

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ. Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN REKABET YAPISININ ANALİZİ Dr. Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR ANKARA 2011 BDDK Kitapları No: 10 Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi Dr. Gamze Göçmen YAĞCILAR ISBN 978

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar:

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: IV - ÖZELLEŞTİRME ŞUBAT 1994 TÜGİAD, " YES " Avrupa Genç İşadamları

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz.

Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. Mena yükseliyor, biz yükseliyoruz. FAALİYET RAPORU 2010 Medenİyetİn doğduğu topraklarda yükselen güç: A&T Bank Medeniyetin doğduğu topraklarda tam 34 yıldır hızla büyümeye devam ediyoruz. Geleceğe bu

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ

TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ 2011 TÜRKİYE DE TASARRUF EĞİLİMİ İktisat Uzmanları: Hatice Erkiletlioğlu Erhan Gül Kıdemli İktisat Uzman Yardımcıları: Aslı Göksun Şat Bora Çevik Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü TÜRKİYE

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi

Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası. Kurumsal Yönetim. Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi TÜRKİYE NİN BANKASI 2010 FAALİYET RAPORU İŞ BANKASI FAALİYET RAPORU 2010 Faaliyetler 1 Türkiye nin Bankası 2 Bir Bakışta İş Bankası Kurumsal Yönetim 4 Rakamlarla İş Bankası 6 86 Yılın Öyküsü İlkler, Yenilikler

Detaylı