T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI"

Transkript

1 ISSN T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/04 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I

2 C LT: 61 SAYI: 2012/04 Türkiye Makaleler s, Haz rlama fiube Müdürlü ü'nce haz rlanmaktad r. Dan flma, elefltiri ve öneriler için haberleflme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Baflkanl, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yat r lmas gereken hesap numaras : Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye Ankara flletme Müdürlü ü Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRK YE Y ll k abone bedeli Tek bir say n n fiyat : TL. : 5.00 TL. VOLUME: 61 NUMBER: 2012/04 Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TURKEY Telephone : (90) 0(312) / 7269, 7414, 7405 Fax : (90) 0 312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankas Mithatpafla fiubesi (ANKARA/TÜRK YE) Ministry of Culture and Tourism DÖS M Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I ANKARA

3 SUNUfi lar n bilimsel çal flmalar ve araflt rmalar s ras nda bilgi ve belgeye kolayca eriflilmesinde önemli bir yeri oldu u kuflkusuzdur. Türkiye Makaleler s, Milli Kütüphane'nin kurulufl kanunundaki amaçlar ve araflt rmac lar n ihtiyaçlar do rultusunda 1952 y l ndan itibaren haz rlanmakta ve periyodik olarak kullan c lara sunulmaktad r y l na kadar sadece bas l olarak sunulan bibliyografik künyeler sonraki y llarda elektronik ortamda yay nlanmaya bafllanm flt r. Türkiye Makaleler s, halen Baflkanl m zca CD ortam nda ve internette (http://eyayinlar.mkutup.gov.tr) yay nlanmakta olup, tarama arayüzü ile kullan c n n hizmetine PDF format nda sunulmaktad r. Milli Kütüphane Baflkanl olarak bugün Türkiye Makaleler s 'n n yeni bir say s n yay nlaman n mutlulu u içerisindeyiz. Büyük bir özveri, dikkat ve itina ile haz rlanan bu çal flman n araflt rmac lar ve bilim çevreleri için gerekli ve güvenilir bir bilgi kayna olup olmad n n takdirlerini kullan c lara b rak rken bu konuda elefltiri ve önerilere de aç k oldu umuzu vurgulamak isterim. 60 y l aflk n bir süredir bibliyografya haz rlanmas ve sunulmas çal flmalar nda bugüne kadar eme i geçenlere ayr ayr teflekkür etmenin bir vefa borcunu ödemek oldu unu düflünüyor, Türkiye Makaleler s 'n n bu yeni say s n n da yararl olmas dile iyle sayg lar sunuyorum. Zülfi TOMAN Milli Kütüphane Baflkan V. iii

4 PREFACE There is no doubt that bibliographies have played an important role for access to information and documents when conducting scholarly studies and researches. The Turkish Bibliography of Articles has been published and put to the service of users periodically since 1952, according to requirements of researchers and to the aims of establishment of the National Library of Turkey. Bibliographies which were available only in print form until 1995 have been published electronically in the following years. The Turkish Bibliography of Articles is now available in digital form and online (http://eyayinlar.mkutup.gov.tr) accessible in PDF form through search interface to user. As the National Library of Turkey, we are pleased to publish the new volume of the Turkish Bibliography of Articles. I would like to emphasize that we are open to all criticism and suggestions in this field while we are giving the right to users to determine whether this volume, which is prepared with dedicated efforts, consideration and precession will be a useful and reliable source of information to researchers and scholarship. We owe a debt of gratitude to every person who has contributed their time and effort to prepare and present these bibliographies during the past 60 years. And I also hope today that this new volume of the Turkish Bibliography of Articles becomes helpful to all. Zülfi TOMAN Acting Director iv

5 ÖNSÖZ TÜRK YE MAKALELER B BL YOGRAFYASI (TMB), araflt rmac lara çal flmalar nda kolayl k sa lamak, araflt rma konular ile ilgili bilgiye ulaflmalar nda yard mc olmak amac yla 1952 y l ndan bu yana aral ks z olarak Millî Kütüphane taraf ndan yay nlanmaktad r. TMB, Millî Kütüphane'ye gönderilen bilimsel ya da kültürel a rl kl dergilerden seçilmifl makaleleri kapsar TMB ayl k olarak yay nlanmaktad r. TMB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren yeni bir bilgisayar program yla haz rlanmaya bafllanm flt r. Düzeni Dewey Onlu S n flama Sistemine göredir Ocak fasikülünden itibaren konu numaralar Dewey Onlu S n flama Sistemi 20. edisyonun 2. özetine, makalelerin bibliyografik kimlikleri ise ait olduklar konu numaras alt nda yazar soyad na, yazar yoksa ya da üçten fazla yazara sahipse makale ad na göre alfabetik olarak verilmektedir. ki veya daha fazla konu numaras na sahip bibliyografik kimlikler eriflilebilirli i kolaylaflt rmak amac yla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. Fakat gönderme yap lan bibliyografik kimliklerin bafl nda konu ve s ra numaralar yer almaz. Baz konularda yer alan makalelerin yo unlu u nedeniyle daha ayr nt l s n fland r lm flt r: 297 slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler 355 Askerlik bilimi Türkiye co rafyas Türkiye tarihi Biyografya konusundaki makalelerin (Konu numaras 920 olanlar) bibliyografik kimlikleri, ait olduklar konu numaras alt nda köfleli parantez içinde biyografisi verilen kiflinin soyad na, meslek gruplar nda ise meslek grubuna göre alfabetik olarak verilmektedir. Süreli Yay nlardaki makalelerin bibliyografik kimlikleri verilirken flu s ra izlenir: lk konu numaras (konuya ait makalenin s ra nosu) Yazar n soyad, ad. Makalenin ad (varsa çeviren, derleyen gibi katk da bulunanlar n ad ) Makalenin yer ald süreli yay n n ad Cilt veya y l bilgisi (say ) ay. y l, sayfa numaralar. Notlar Süreli Yay n n Millî Kütüphane yer numaras lk konu numaras, varsa di er konu numaralar Her fasiküle iliflkin YAZAR ADLARI D Z N, MAKALE ADLARI D Z N ve TARANAN YAYINLAR D Z N haz rlanmaktad r. Yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim konu numaras ve ait oldu u s ra numaras yla sa lanmaktad r. Y ll k yazar adlar ve makale adlar dizinlerinden bibliyografik künyeye eriflim, konu numaras n n yan nda parantez içinde romen rakam ile verilen fasikül numaras ve ait oldu u konunun s ra numaras ile sa lanmaktad r y l na ait fasiküllerden itibaren Türkiye Makaleler s, CD ortam nda ayl k olarak üretilmeye bafllanm flt r. Ayr ca y ll k dizinle birlikte y ll k olarak da haz rlanmas planlanmaktad r. v

6 INTRODUCTION BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS (TMB) has been published by the National Library of Turkey since 1952 without any interruption, in order to facilitate easy access to information by the researchers. TMB includes articles selected from the scientific, cultural, educational and other important periodicals received by the National Library. It is published monthly. With the introduction of the new computer program, automated version of the January 1993 issue was published and the application of the same procedure continues at present time. The system of TMB is in accordance with the Dewey Decimal Classification System. Beginning from the January 1994 issue subject numbers are assigned according to the 2 nd summary of 20 th edition (DDC 20) of the Dewey Decimal Classification System. The bibliographical records of articles are entered alphabetically under the surname of the author and under the corresponding subject number. In the case of non availability of the author's name, or if there are more than three authors the record is entered under the title of the article. To provide easy access, bibliographic records with two or more subject numbers are also given in corresponding sections. But there are no subject and record numbers on the referred bibliographic records. In some areas subject numbers are in more detail due to the availability of great number of articles. Examples to these kind of areas are shown below: 297 Islam and religions originating in it 355 Military science Geography of Turkey History of Turkey Bibliographic records of articles about biography (under subject number 920) are arranged in alphabetical order in bracket under the related subject number with the surname of the person whose biography is presented, and in case of professions according to the professional groups. When cataloging articles information is entered in the following order: Issue no./year The initial subject number (plus sequence number of the initial subject number) Surname and the name of the author Title of the article (if available, names of contributors such as translator, compiler) Name of the periodical in which the article published Information about volume and date (month, year, page numbers, notes) Periodical's stock number in the library Initial subject number, if available other subject numbers INDEX OF AUTHOR NAMES, INDEX OF ARTICLE TITLES and the INDEX OF INCLUDED PUBLICATIONS are prepared for each issue. Access from the INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES to bibliographic records is provided through subject numbers and their sequence numbers. Access from the ANNUAL INDEX OF AUTHOR NAMES and the INDEX OF ARTICLE TITLES is provided through issue numbers, given with Roman numerals next to subject number, and sequence number. Bibliography of Articles in Turkish Periodicals has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. vi

7 000 GENEL KONULAR GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K FELSEFE VE PS KOLOJ PS KOLOJ ET K (AHLAK FELSEFES ) ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES D N YEREL HIR ST YAN K L SES VE TAR KATLARI HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER slâm ve slâm'dan kaynaklanan dinler TOPLUM B L MLER S YASAL B L MLER EKONOM HUKUK KAMU YÖNET M Askerlik bilimi TOPLUMSAL H ZMETLER VE DERNEKLER E T M T CARET, LET fi M, TAfiIMACILIK GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKB L M D L VE D LB L M TÜRK D L ROMAN D LLER FRANSIZCA D ER D LLER DO A B L MLER VE MATEMAT K MATEMAT K ASTRONOM VE LG L B L MLER F Z K K MYA VE LG L B L MLER YER B L MLER PALEONTOLOJ PALEOZOOLOJ YAfiAM B L MLER B TK B L MLER (BOTAN K B L MLER) ZOOLOJ B L MLER (HAYVANB L MLER ) TEKNOLOJ (UYGULAMALI B L MLER)...77 TIP B L MLER TIP MÜHEND SL K VE LG L filer TARIM VE LG L TEKNOLOJ LER EV EKONOM S VE A LE YAfiAMI YÖNET M VE YARDIMCI H ZMETLER K MYA MÜHEND SL MALAT BEL RL ÜRÜNLER N MALATI B NALAR SANATLAR GÜZEL SANATLAR KENT VE PEYZAJ SANATLARI M MARLIK...151

8 730 PLAST K SANATLAR HEYKELTRAfiLIK Ç ZG SANATLARI VE DEKORAT F SANATLAR RES M SANATI VE RES MLER FOTO RAFÇILIK VE FOTO RAFLAR MÜZ K D NLENCE, E LENCE VE GÖSTER SANATLARI EDEB YAT VE RETOR K TÜRKÇE EDEB YAT NG L ZCE VE ESK NG L ZCE EDEB YAT CERMEN (TEUTON K) D LLER EDEB YATI LAT N KÖKENL D LLER EDEB YATI D ER D LLER N EDEB YATI CO RAFYA VE TAR H CO RAFYA VE SEYAHAT Türkiye Co rafyas B YOGRAF, fiecere, N fianlar ( NS GN A) 'A KADAR ESK ÇA TAR H GENEL AVRUPA TAR H BATI AVRUPA GENEL ASYA TAR H UZAKDO U Türkiye Tarihi GENEL AFR KA TAR H...173

9 000 GENEL KONULAR 050 GENEL SÜREL YAYINLAR VE D Z NLER 000 (1) Demirli, Cihad - Seda Kerimgil - Vildan Donmufl. Türkiye'deki Biliflim Teknolojileri Ö retmen Adaylar n n Mesleklerine Yönelik Görüflleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , s. Türkçe ve ng. özet SA , (2) Ege, Börteçin. Kumdan Mikroifllemciye Uzanan Uzun nce Yol. Bilim ve Teknik 45(533) , ss SA (3) Günüç, Selim - H. Ferhan Odabafl - Abdullah Kuzu. Yaflam Boyu Ö renmeyi Etkileyen Faktörler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Kontbay, Setenay - Sevgi Zeynep Do an - H. Murat Günayd n. Yap Kullanma zni Al m Süresi. Yap (365) , ss. ng. özet SA , (5) Population Based Procedural Artificial City Generation Using Beta Distribution. Mathematical & Computational Applications 17(1) , ss. ng. özet SB (1) Törenek, Mehmet. Peyami Safa ve Türk Düflüncesi Dergisi. Erdem (62/Özel say : Peyami Safa) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , HABER ORTAMLARI, GAZETEC L K Çelik, Demet - Meral Uysal. Köfle Yaz lar n n Toplumsal Cinsiyet ve Kad n E itimi Aç s ndan De erlendirilmesi. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 45(1) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , FELSEFE VE PS KOLOJ 150 PS KOLOJ 150 (1) Adana, Filiz - Hülya Arslantafl. Ergenlikte Öfke ve Öfkenin Yönetiminde Okul Hemfliresinin Rolü. Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Dergisi 12(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SB (2) Ahio lu-lindberg, E. Nihal. Piaget ve Ergenlikte Biliflsel Geliflim. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 19(1) 3

10 1.2011, ss. Türkçe ve ng. özet. Olumsuz De erlendirilmekten Korkma Düzeyleri Aras ndaki liflkiler SA 28 Kastamonu Üniversitesi 150, 370 Kastamonu E itim Dergisi 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (3) Ako lu, Alp. Beynimiz Zekâm z 1998 SA 28 S n rl yor mu? Zekân n S n rlar nda. 370, 150 Bilim ve Teknik 45(533) , ss. 150 (7) 1968 SA 27 Ery lmaz, Ali. Pozitif Psikoterapi 150, Ba lam nda Gelifltirilen Ergenler için Amaçlar Geniflletme Grup Rehberli i Program n n Etkilili inin ncelenmesi. E itim ve Bilim 37(164) , ss. Türkçe ve ng. özet. 150 (4) Baltac, Hülya fiahin. Developing an Attitude Scale Toward Seeking Psychological Help for Secondary Students. E itim Araflt rmalar 12(47) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA SA (8) 150, 370 Günefl, Adem. Din Görevlisinin Çocuklarla letifliminde Beden Dilinin 150 (5) Önemi. Diyanet (256) , Budak, Gönül. Mobbing ile ss. Mücadelede Farkl l klar n Yönetimi SC 6 Mercek 17(66) , ss. 150, SB (9) 150, 650 Karakelle, Sema. Üst Biliflsel Canbay, Hikmet - Zeynep Çetinkaya Edizer. Behiç Ak' n Çocuk Kitaplar nda Do ac Zekâ. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 32(1) , ss. Türkçe ve ng. özet. Fark ndal k, Zekâ, Problem Çözme Alg s ve Düflünme htiyac Aras ndaki Ba lant lar. E itim ve Bilim 37(164) , ss. Türkçe ve ng. özet SA SA , (10) 150 (6) Duyan, Veli - Çi dem Gülden - Selahattin Gelbal. Öz-Denetim Ölçe i- ÖDÖ: Güvenirlik ve Geçerlik Çal flmas. Toplum ve Sosyal Hizmet 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA Erdo an, Ömer - Hülya Uçuko lu. lkö retim Okulu Ö rencilerinin Anne- Baba Tutumu Alg lar ile At lganl k ve Kök, Mustafa. Sevgiye Muhtaçsak E er. Türk Yurdu 32(296) , ss SB (11) Kutsal, Dilflad - Filiz Bilge. Lise Ö rencilerinin Tükenmifllik ve Sosyal Destek Düzeyleri. E itim ve Bilim 37(164) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 370 4

11 Küçük, Duygu Piji. Müzik Ö retmenli i Anabilim Dal Ö rencilerinin letiflim ve Problem Çözme Becerileri. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 32(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) Özdo an, Öznur. Manevi ve Psikolojik Yaklafl m. Türkiye Klinikleri T bbi Onkoloji Özel 5(1/Özel say : Onkolojide Tamamlay c -Destek Tedaviler) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet ss. ng. ve Türkçe özet SB , (16) Saranl, Adile Gülflah - Nilgün Metin. Üstün Yetenekli Çocuklarda Gözlenen Sosyal-Duygusal Sorunlar. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 45(1) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (17) 2008 SB 171 Sezer, Sevgi. Yaflam n Anlam 150, 200 Konusunda Kurumsal ve Psikometrik Çal flmalar Aç s ndan Bir Bak fl. 150 (13) Ankara Üniversitesi E itim Özero lu, Ali hsan. fl Stresinin fl Bilimleri Fakültesi Dergisi 45(1) Tatminine Etkisi. Sosyal Güvenlik 2012, ss. Türkçe ve ng. Dünyas 15(78) , özet ss SA SA , (14) 150 (18) Özgen, Leyla - Bahar K nac - Mine Tabak, Ruhi Selçuk - Sultan Öztürk. Arl. Ergenlerin Yeme Tutum ve Effects of Communication Workshops Davran fllar. Ankara Üniversitesi with Parents on Adolescent Students' E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi Emotional Well-Being. Kastamonu 45(1) 2012, ss. ng. ve Üniversitesi Kastamonu E itim Türkçe özet. Dergisi 19(1) , ss SA 32 ng. ve Türkçe 300özet. 150, SA (15) Pozitif Psikoloji: Pikolojinin Yeni Do mufl Bebe i. Bilim ve Teknik 45(533) , 29. s SA Psychological Symptom Profile of Butchers Working in Slaughterhouse and Retail Meat Packing Business: A Comperative Study. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 18(2) , Türkçapar, Ünal. Güreflçilerin Farkl De iflkenler Aç s ndan Sürekli Kayg Düzeylerinin ncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 32(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Üniversite Ö rencilerinin Yaflad klar Problemler ve Psikolojik Yard m 5

12 Arama Gönüllükleri. E itim ve Bilim 37(164) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 150 Üstten, Aliye Uslu. Türk Edebiyat Derslerinin Ruhsal (Bütüncül) Zekây Gelefltirmeye Yönelik fllenmesine liflkin Ö retmen ve Ö renci Görüfllerinin De erlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 32(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , ET K (AHLAK FELSEFES ) 170 (1) Milli Tak m Düzeylerindeki Erkek Judocular n Kulüp Antrenörlerinde Gözlemledikleri Etik D fl Davran fllar. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu E itim Dergisi 19(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (1) Y ld r m, Murat. Bilimde Sahtekârl k. Bilim ve Teknik 45(533) , ss SA , ANT K, ORTAÇA, DO U FELSEFES 180 (1) 200 D N Fliche, Benoit. Ortadokslu un ve Heterodokslu un S n rlar stanbul'da Türbeler ve Kiliseler. Toplumsal Tarih (220) , ss SB , 200 Özdo an, Öznur. Manevi ve Psikolojik Yaklafl m. Türkiye Klinikleri T bbi Onkoloji Özel 5(1/Özel say : Onkolojide Tamamlay c -Destek Tedaviler) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SB , 200 Tatar, Hüsniye Canbay. Yeni Bilim Anlay fl ve Eski Ba lant lar. Türk Yurdu 32(296) , ss SB , YEREL HIR ST YAN K L SES VE TAR KATLARI fienyurt, Oya. Kudüs Kamame/K yamet Kilisesi (St. Sepulchre): Mezheplerinin Biaradal - Mekan n Parçalanmas. Sosyologca (3) , ss SA HIR ST YANLIK DIfiINDAK D NLER Yücel, Muhammet. "Hüsrevnâme" 297 slâm ve slâm'dan Nas l "Kyros'un E itimi" Oldu? kaynaklanan dinler Toplumsal Tarih (220) , ss. 297 (1) 1994 SB 96 Akkaya, Yunus. Konu: Peygamber 180 Sevgisi. Diyanet (256) , ss SC 6 6

13 297 'Öteki' Dindarl n Ortak Do as Üzerine ( ) OTAM (31) 297 (2) , ss. Türkçe ve ng. özet. Algül, Hüseyin. Hz. Peygamber Döneminde Kardefllik Uygulamalar SA 68 Diyanet (256) , ss SC (8) Ayd n, Muhammet fievki. Ahlak Var Olmak. Diyanet (256) , ss. 297 (3) 1969 SC 6 Alt ntafl, Ramazan. Koruyucu 297 Kardefllik. Diyanet (256) , ss SC (9) 297 Bakkal, Ali. Kardefllik Hukukunun Ölçüleri. Diyanet (256) , ss SC (4) 297 Alt ntafl, Ramazan. Ne Bat Bezi ve Ne de Biz Bat 'ya Alternatif: "Sadece Medeniyet Özgürlü ü" Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (5) Altuntafl, Halil. slami Bak flla Kardefllik Alg s. Diyanet (256) , ss SC (6) Ardo an, Recep. slâm Medeniyetinin Ak l ve Bilgi Temeli -Risale-i Nur Penceresinden Bak fl- Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA Avc, Özlem. slami Gençlik ve Kanaat Önderleri. Birikim (276) , ss SB , 320, (10) Bilgi, Levent. Eski Said'de Terakki ( lerleme) Düflüncesi. Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (11) Canatan, Kadir. Osmanl 'da "Medeniyet" Kavram n n Geliflimi ve Ayd nlar n Medeniyeti Alg lama Biçimleri. Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300, (12) Demir, Nimet. Bediüzzaman Said Nursî'nin Medenî nsan ve Toplum Anlay fl. Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (13) Dokuz, Gülsüm. Hep Birlikte Saf 297 (7) Tutal m. Diyanet (256) , Ay, Resul. Bizans'tan Osmanl ya ss. Anadolu'da Heterodoks nan fllar: 1969 SC 6 7

14 (20) 297 (14) Küçük, Raflit. Peygamberimizin Eraslan, Sibel. Baflkas n n Sözlerinde ve Örnekli inde Kardefllik K yameti... Diyanet (256) , ss SC 6 ve Kardefllik Hukuku. Diyanet (256) , ss SC (21) 297 (15) Nursi, Bediüzzaman Said. Nev-i Ertem, Cemil. Bediüzzaman' n Beflere Rahmet Olan Kur'ân, Ancak Formülasyonu Üzerinden Kriz ve Kriz Umumun, Lâakal Ekseriyetin Sonras. Köprü (118) 2012, Saadetini Tazammun Eden Bir ss. Türkçe ve ng. özet. Medeniyeti Kabul Eder. Köprü (118) 1977 SA , ss SA , (22) 297 (16) Okumufl, Ejder. slam'da Medeniyet Tasavvuru ve Kardefllik. Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. Fahr âlem Roman [Zeynel Abidin Rahnuma'n n "Efendimiz Fahr âlem" Adl Roman n n Tan t m ] Tan tan: Vural Kaya, Diyanet (256) , ss SC (17) Görmez, Hatice Kübra. Allah Rasulü'nün Rahmet Yüklü liflkileri (Aile ve Yak n Çevredeki Örnekli i) Diyanet (256) , ss SC (18) Ifl k, Ayhan. Nakibü'l-Eflrafl k Müessesesi. Diyanet (256) , ss SC 6 297, (19) Karsl, brahim Hilmi. Hayata Kulluk Mührünü Vurmak. Diyanet (256) , ss SC SA (23) Okuyucu, Cihan. Yunus ve Mevlana'da Namaz. Diyanet (256/Eki: Anadolu'nun Gönül Dili Yunus Emre) , ss SC (24) Ölmez, Adem. Medeniyet Kavram Üzerine Bir Deneme. Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA (25) Özçelik, Mustafa. Anadolu'nun Ruhu Yunus Emre. Diyanet (256/Eki: Anadolu'nun Gönül Dili Yunus Emre) , 1-4. ss SC

15 297 (26) Özdamar, Mustafa. Hac Veyiszade Mustafa Kurucu ( ) Diyanet (256) , ss SC (27) Özkul, Osman. Bat Medeniyeti ve Çat flmac Paradigman n Sonuçlar. Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (28) Palab y k, Adem. Medeniyetler Çat flmas m? Medeniyetler ttifak m? Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , 900 Medeniyet" Elefltirisi- Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (33) Ünal,. Hakk. Allah için Sevmek. Diyanet (256) , ss SC Yalman, Hakan. Mana-i Harfi ile Medeniyetin Ontolojik Temellerine Bir Bak fl. Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (34) Y lmaz, Kâmil. Kardefllik: Üzüntü ve Sevinci Paylaflmakt r. Diyanet (256) , 5-8. ss SC (29) Pusmaz, Durak. Yüksek Bir Duygu ve 300 TOPLUM B L MLER Yüce Bir Haslet: Vefa. Diyanet (256) , ss. Ak, Behiç. Kamusal Alan ve Sanat SC 6 Mimarl k (364) , ss SB (30) 700, 300 Tatc, Mustafa. Yunus'un Hediefi: nsan- Kâmil. Diyanet (256/Eki: 300 (1) Anadolu'nun Gönül Dili Yunus Akdede, Sacit Hadi. Devlet Emre) , ss. Tiyatrolar 'n n Özellefltirilmesinin 1969 SC 6 (Kapat lmas n n) Politik Ekonomisi. 297 ktisat ve Toplum 2(19-20) 2012, ss. 297 (31) 2011 SB 336 Ulusal, fiemsettin. Bir Kardefllik 300, 330 Hukuku Refleksi: Helalleflme. Diyanet (256) , ss SC (32) Uyan k, Mevlüt. Said Nursî'nin Medeniyet Tasavvuru -"Mimsiz Akduman, Gülümser Gültekin. Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbal n n ncelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , 300 9

16 300 (2) Akgün, Hale. Sisfos'un Kayas n Devralan Kad nlar m z. Türkiye Barolar Birli i Dergisi 24(99) , ss SA Ak n, Günkut. Bir Düzeltme ve Akademik Yay nlar n fiöyleflmesi Üzerine Birkaç Söz. Mimarl k (364) , ss SB , 300 ve Ö renme Ortam Boyutlar Aç s ndan ncelenmesi. E itim ve Bilim 37(164) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (6) Bayhan, Vehbi. Travmatik Kaos Ortam nda Depremi Anlamland rman n Sosyolojik Ba lam. Sosyologca (3) , ss SA 9 300, (3) Ako lu, Gözde - R. F rat fiipal. Düflük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Çocuklara Yönelik Erken Müdahale Yaklafl mlar : Dünyadan ve Türkiye'den Uygulamalar. Toplum ve Sosyal Hizmet 23(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (4) Akpolat, Y ld z. Türk Düflüncesinde Buhran/Bunal m ya da Yabanc laflmadan Kendi Özünü Bulmaya Do ru Giden Süreç: Bat l laflmaya Farkl Perspektiflerden Farkl Yaklafl mlar ( ronik Bir Deneme) Sosyologca (3) , ss SA 9 300, (5) Avc, Özlem. slami Gençlik ve Kanaat Önderleri. Birikim (276) , ss SB , 320, SA , 300, Bano lu, Köksal - Yasemin Bafl. Sosyoloji Dersi Ö renci Alg lar n n Derse Verilen Önem, Sosyal Kazan m Bayram, Cezmi. Dindar Nesil Tart flmas na Geçmiflten Bir Katk. Türk Yurdu 32(296) , ss SB , (7) Biçer, Hülya. Dinin Özelleflmesi ve Parçalanmas : Yeflil Vadi Konaklar Camii ve Sitesi Örne i. Sosyologca (3) , ss SA 9 300, (8) Bozkurt, Rüfltü. "Kentleflme" Yeni Dünya Düzeninin kinci Gücüdür. Mercek 17(66) , ss SB Canatan, Kadir. Osmanl 'da "Medeniyet" Kavram n n Geliflimi ve Ayd nlar n Medeniyeti Alg lama Biçimleri. Köprü (118) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (9) 10

17 Ceylan, fiule fiahin. Nesiller Aras Adalete Faydac Yaklafl m. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 61(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SA , (10) Ça lar, Selda. Engellilerin Eriflebilirlik Hakk ve Türkiye'de Eriflebilirlikleri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 61(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , (15) Demirci, 300 (11) Çak r, brahim Etem. Osmanl Toplumunda Efl ve Çocuk Say s, Statü, Servet: Sofya Örne i. OTAM (31) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (12) Çelik, Demet - Meral Uysal. Köfle Yaz lar n n Toplumsal Cinsiyet ve Kad n E itimi Aç s ndan De erlendirilmesi. Ankara Üniversitesi E itim Bilimleri Fakültesi Dergisi 45(1) 2012, ss. ng. ve Türkçe özet SA , 070 Çevik, Mustafa - Tahir At c. Ö retmenlik Mesle ini Yapmayan E itim Fakültesi Mezunlar n n Lisans E itimlerinin Günlük Yaflant lar na Etkisinin ncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi E itim Fakültesi Dergisi 32(1) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , (13) Demir, Alpaslan Tarihli Avâr z Defterine Göre Ko ans Kazas. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11(2) , ss. Türkçe ve ng. özet. 300 (14) Demir, Hilal. Toplumsal Cinsiyet Ba lam nda Militarizm. Varl k 79(1255) , ss SB Murat. Yaz l Kültürden Beyazperdeye Do u'nun Temsili. Sosyologca (3) , ss SA 9 300, 790 Dinçer, clal. Kültür Miras n n Korunmas nda "Risklere Haz rl k" Kavram n n Geliflimi. Mimarl k (364) , ss SB , 300, (16) E inli, Ayflen Temel - fievket Ifl k. Akdeniz'de Çokkültürlülü ün Yükselen Sesi: Antakya Medeniyetler Korosu. Ça dafl Yerel Yönetimler 21(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SA , , 780 Erken, Baki. Mevzuat Aç s ndan Avrupa Birli i'nde Cinsiyet Eflitli i ve Türkiye'nin Uyumu. Mercek 17(66) , ss SB , 300 Esen, Nüket. Yasaklara Ra men Kad n Yazar Olmak: Ahmed Midhat - Fatma Aliye liflkisi. Toplumsal 11

18 Tarih (220) , ss. Prens Sabahattin. Sosyologca (3) , ss SB SA 9 810, , (17) 300 (22) Gençay, Bengisu. GOA: Banyan A ac n n Alt nda Orman n F s lt lar. Foto raflar: Selcen Küçüküstel, Atlas (229) , ss SB , (18) pek, Cemalettin - Ali R za Sakl. Çay Sektöründeki Kamu Çal flanlar n n Örgütsel Kültür ve Örgüksel Vatandafll k Davran fl Alg lar. Ege Akademik Bak fl 12(2) , ss. Türkçe ve ng. özet SB , (19) til, smail Mete - Ahmet Özgür Yeniel. Türkiye'de Aile Planlamas ile lgili Yasal Düzenlemeler. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Özel 5(1/Özel say : Aile Planlamas ) 2012, 1-3. ss. Türkçe ve ng. özet SB , 340 Karasu, Mithat Arman. Kent Kültürünün Suça Etkisi-fianl urfa Örne i- Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 20(2) 2012, ss. Türkçe ve ng. özet SA , SB (20) 300, 340 Kaçmaz, Gökçe. Baykan Sezer Sosyolojisi Aç s ndan Avrupa'da slam Düflmanl na Bir Bak fl. Sosyologca (3) , ss SA 9 300, (21) Kaçmazo lu, H. Bayram. Türkiye'de Science Sociale Ekolünü Temsil Etmek ya da Sosyoloji Üzerinden Anglo-Sakson Ç karlar na Koflulmak: 300 (23) Köktürk, Milay. Büyük Bar fl. Türk Yurdu 32(296) , ss SB Köse, Elifhan. Edebiyat Üzerinden Dindar Kad n Yazarlar n Fikir Evreni: ki Düz Bir Ters ya da Paralel Evrenler. Birikim (276) , ss SB , (24) Leclant, Jean. Kahve ve Paris Kahveleri ( ) Frans zcadan çeviren: Özge Aç kkol, Yemek ve Kültür (28) 2012, ss. 300 (25) Meder, Mehmet - Zuhal Çiçek. Mahremiyet Anlay fl n n Yerinden Edilmesinin Arac Olarak Kad n Programlar n n Türsel ve Söylemsel Analizi: Denizli Örne i. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (12) , ss. Türkçe ve ng. özet SA ,

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/02 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/02 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/4 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/4 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/8 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/10 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/2 Türkiye

Detaylı