ÜMMEHAN ELGİNKAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜMMEHAN ELGİNKAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ"

Transkript

1 ELGĠNKAN VAKFI ÜMMEHAN ELGİNKAN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM SEMİNERLERİ HALKLA ĠLĠġKĠLER Eğt.Uz. Ġncinur MUMCUOĞLU MANĠSA

2 Ġncinur MUMCUOĞLU Halkla Ġlişkiler Uzmanı Ekonomik platformda, firmalar arası acımasız rekabetin gerçekleģtiği ve her alanda yeni yatırımlar, yeni atılımlar, hızlı geliģmeler ve değiģimlerin birbirini izlediği bir çağı yaģıyoruz. Ve diyebiliriz ki değiģmeyen tek Ģey, değiģimdir. Bu yarıģma içinde ekonominin çekirdeğini oluģturan firmaların çağı yakalayabilmek için kullandıkları en etkin tekniklerden birisi, belki de en önemlisi, Halkla ĠliĢkiler iģlevidir. Çağımız tek kelimeyle bilgi ve enformasyon çağıdır. Artık kurumların yaģamlarını sürdürebilmeleri için örgüt içinde ve dıģında hızlı, doğru ve etkin iģleyen bir iletiģim dokusuna ve bu amaçla da yeni bir yapılanmaya gereksinme duydukları bir gerçektir. Bu yapılanma, Halkla iliģkiler den baģka bir Ģey değildir. HALKLA ĠLĠġKĠLER NE DEĞĠLDĠR? 1. HALKLA ĠLĠġKĠLER- ĠNSAN ĠLĠġKĠLERĠ: Halkla iliģkiler, sadece halkla içiçe olmak değildir. Bir danıģma, refakat, Ģikayet dinleme ya da karģılama da değildir. Her birey, hangi meslek grubuna mensup olursa olsun daima insanlarla karģı karģıyadır. Sonuçta hem halkla iliģkilerde, hem insan iliģkilerinde iletiģim teknikleri kullanılır. 2. HALKLA ĠLĠġKĠLER- REKLAM KISTASLAR REKLAM HALKLA ĠLĠġKĠLER ĠZLEDĠKLERĠ AMAÇ SatıĢ attırmak Firma imajını kuvvetlendirmek ĠLETTĠKLERĠ MESAJ Tüketici beğenisi için yönlendirir Abartıdan uzak HEDEF KĠTLE Mevcut ve potansiyel tüketici Tüm kamuoyu FĠNANSMAN Bütçedeki payı fazladır Bütçedeki payı azdır. ZAMAN, SÜREÇ Kısa vadede sonuç alınır Uzun vadede sonuç alınır BAĞLI OLDUKLARI DEPARTMAN SatıĢ pazarlama Genel Müdür- yönetim Kurulu RĠSK Fazla Az ĠMAJ Ürün imajı Firma imajı Ancak benzer özellikleri de vardır. Bunlar: Aynı kitle iletiģim araçlarından yararlanılır. AraĢtırma her iki teknikte de kullanılan son derece önemli bir faktördür. ÇalıĢmalarda plan/program Ģarttır. Amaç, kamuoyuna mesaj iletmektir. Ġki dalda da aynı meslek mensupları çalıģır. ĠĢletmelerde belirli bir bütçeye sahiptirler. Bir diğer durum da KURUMSAL REKLAMCILIK tır. Kurumsal Reklamcılık, bir bakıma Halkla ĠliĢkiler reklamcılığı dır. Haber niteliğinde kamuoyuna duyurulmak istenen mesajın, yer ve zaman alarak duyurulmasıdır. Örneğin; açılıģ, belge ve ödül alımları, kutlamalar gibi HALKLA ĠLĠġKĠLER-PROPAGANDA: Özellikle kamu yönetimi alanında halkla iliģkiler ile propaganda kavramlarının birbirine karıģtırıldığı görülür. Gerçi her iki tekniğin de birleģtikleri noktalar yok değildir. Örneğin, her ikisi de farklı amaçlarla da olsa kamuoyu oluģturma amacını güder, benzer kitle iletiģim araçlarını kullanırlar. Propaganda, bir ideolojinin aģılanmasıdır, bir baskı vardır. Oysa halkla iliģkilerde bu baskı yoktur; çevreyle karģılıklı ve olumlu iliģkiler kurulması için çaba harcanır. 2

3 HALKLA ĠLĠġKĠLER Esas olan doğru bilgi, dürüst hareket, iyi niyettir. Fikir tartıģmalarına daima açıktır. Gerçekleri açıklama yoluyla ikna etmeye çalıģır. Yanıltıcı değildir. Yıkıcı olamaz. PROPAGANDA Tek yönlü iletiģime dayanır, abartı vardır ve iyiniyete her zaman yer verilmez. TartıĢma kabul etmez, otoriter yapıdadır. Çok tekrarla ikna etmeye çalıģır. Yanıltıcı, kandırıcı olabilir. Gerekirse yıkıcı olabilir. 4. HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠR LÜKS-MODA DEĞĠL, BĠR ĠHTĠYAÇTIR: Ġlginç Bir Olay: İsviçre de bir sigara fabrikası,satışlarının önemli ölçüde düştüğünü görür. İmal edilen sigara ise, halkın en çok tercih ettiği markadır. İmalat, kalite, ambalaj, fiyat,dağıtım, satış, reklam yönünden araştırılmalar yapılmış ve sonuç değişmemiştir. Araştırmalar derinleştikçe, halkta firmanın çalışanlarına kötü davrandığı, haklarını vermediği, sömürmekte olduğu kanısının yer ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda reklam, sorunları çözmeye yetmiyordu. Kuruluş, Halkla ilişkiler yönetimlerine uygun yollar izlemeye koyuldu. Önce bir grup basın fabrikaya davet edilerek çalışanlara sağlanan sosyal haklarla ilgili brifing verildi. Ancak gazetecilerdeki kanı o kadar sağlamdı ki bu çalışma kuruluş lehine bir katkı sağlamadı. Bunun üzerine farklı bir yol izlendi: Her sigara paketinin içine, çeşitli küçük kartlar konmaya başlandı. Kartların bir yüzünde çalışanların çocukları için yapılan kreşler, emekliler için hazırlanan evler, lojmanlar, sağlık servisleri vb. gibi bölümlerin resimleri, diğer yüzünde de resimle ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyordu. Kampanya istenen sonucu verdi. Fabrika, eski satışlara kavuştu. Kuşku yok ki sadece reklam yapılsaydı bu sonuç elde edilmezdi. Önemli olan, konuyla ilgili uzmanın doğru seçilip istihdam edilmesidir. Bunun için de geniģ açıyla bakan yönetim kadrosu gerekmektedir. Neyi, nasıl ne Ģekilde kullanacağımız bilmek önemli bir noktadır. MAYIN DÖġELĠ BĠR TARLA DÜġÜNÜN: KURAK, BAKIMSIZ, KENDĠNDEN VAZGEÇMĠġ... BU TARLAYA GĠRMEK HER ANLAMDA YÜREK ĠSTER. HALKLA ĠLĠġKĠLER UZMANLARI, BU TARLAYA ĠLK GĠRENLERDENDĠR. ONLAR ÖNCELĠKLE TARLAYI MAYINLARDAN TEMĠZLER; TOPRAĞI CANLANDIRIR, UYANDIRIR VE REKLAMCILARA TESLĠM EDERLER. REKLAMCILAR ĠSE TARLAYA RENGARENK ÇĠÇEKLER EKER, MEYVE AĞAÇLARI DĠKER, TARLAYI CAZĠP HALE GETĠRĠRLER, VE PAZARLAMACILAR... ONLAR DA TARLANIN ÜRÜNLERĠNĠ, ÇĠÇEKLERĠNĠ, MEYVELERĠNĠ SATIġA HAZIRLAR VE TEZGAHA KOYARLAR... HALKLA ĠLĠġKĠLER NEDĠR? Halkla iliģkiler, tanıma ve tanıtma sanatıdır. Toplumda olumlu bir firma imajı yaratmak, özel ve tüzel kiģilerin destek ve sempatisini kazanmaktır. Bu olgu, toplumda saygınlık kazanma savaģıdır. Halkla iliģkiler, kuruluģların duyarlı olduğu çevreyi tanıması ve kendisini bu çevreye tanıtması amacıyla iletiģim tekniklerini planlı/ programlı bir Ģekilde ve iki yönlü olarak, yönetim felsefesine dayandırılarak anlatılmasıdır. Halkla ĠliĢkiler, kamuoyunun o kuruluģla ilgili beyninde oluģan resmidir. Halkla iliģkiler bir serum değil, aģıdır. 3

4 HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN TEMEL ÖĞESĠ: ĠLETĠġĠM Ġnsanlar arası anlaģmanın temeli iletiģim olduğu halde, insanların arasındaki anlaģmazlıklarında temeli iletiģimdir. ĠletiĢim en basit ifadeyle, en az iki kiģi arasındaki duygu, düģünce ve bilgi alıģveriģidir. EtkileĢimin olduğu her yerde iletiģim, iletiģimin olduğu her yerde de etkileģim vardır. Ġnsanlar arası iletiģimler, temel olarak duygu ve düģünce alıģveriģini yürütme düzenleridir. Burada ana öğe anlatmak tır. ĠletiĢim kuran ve baģlatan kiģi kendisini, duygu ve düģünce dünyasını, iliģkilerini, iliģkilerinin kendisindeki karģılıklarını açıklamak ve karģısındakine iletmek ister. KiĢinin anlatma eylemlerinin iletiģim açısından amacı, anlaģılmak tır. ĠletiĢim, toplumsal yapının temelini oluģturan bir sistem, örgütsel yapının iģleyiģini düzenleyen bir araç, insancıl iliģkileri geliģtiren teknik ve baģarılı bir yönetim sürecidir. ĠletiĢimin en büyük amacı, kopuk ya da dağınık görünen iliģkilerin belirli bir düzene sokulması ve böylelikle örgütsel amaçlarla bireysel amaçlar arasında bilinçli bir dengenin kurulmasıdır. ĠletiĢim için; - en az iki kiģi/ grup/ kurum, - Bir konu (iletilecek mesaj) olmalıdır. ĠletiĢimde anlaģmaya zemin hazırlayacak ve anlaģmayı kolaylaģtıracak bazı özellikler vardır: - ĠletiĢimde ilk dakika- baģlangıç çok önemlidir: Dünyada tekrarlanmayacak olan tek Ģey, ilk izlenim dir. KarĢı karģıya gelen iki kiģi arasındaki ilk etkileģim, iletiģim sürecinin önemli bir belirleyicisidir. Bu etkiye yaratan faktörler, karģılaģılan kiģinin beden dilinden, kullandığı kelimeler ve kiģinin taģıdığı bütün aksesuarlardan içinde bulunduğu fiziki ortama kadar olan faktörlerin bileģkesi, algılayan kiģinin; yani bizim benimsediğimiz değerlere göre, iletiģimin ilk anında karar vermemize neden olur. Ve o kiģiye zihnimizde hemen bir etiket yapıģtırırız: Bu karar olumlu ya da olumsuz olabilir. DuruĢundan hiç hoģlanmadım, çok sıcak bir insan, ilk görüģte vuruldum gibi değerlendirmeler o kiģi ile geliģecek iletiģimin temelini oluģturur. - ĠletiĢim kiģiye değil; kiģiyle yapılır: ĠletiĢim baģka bir kiģiyle birlikte yapılandırılan bir süreçtir. ĠletiĢim onu oluģturan bireylerden birinin aktif oluģu, diğerinin ise bu eylemi seyrediģi ile kurulursa, böyle bir iliģki, doğru ve sağlıklı bir anlama ve anlaģma doğurmaz. ĠletiĢimden söz edebilmek için ortak bir platformda buluģmaya gerek vardır. Bu ortak platformda en az iki kiģi, ortak paylaģım içinde iliģkilerini sürdürebilir. Yoksa telefon ve telsizde yapılan iletiģimde olduğu gibi, kiģilerden biri hattan çıkarsa iletiģim sürdürülemez. - ĠletiĢim bir bütündür: ĠletiĢimi kelimeler, eller, gözler gibi bütünlüğünden soyutlayarak ve süreçteki bir kesite bakarak değerlendirmeye çalıģmak bizi yanıltabilir. Sözsüz iletiģim iģaretlerini veya sözlü iletiģim içeriğini tek tek değerlendirerek sonuçlara varmak yanıltıcı olabilir. ĠletiĢimin Ġlkeleri: - Açıklık, - Dikkat, - Doğruluk Tek Yönlü ĠletiĢim (Kör ĠletiĢim): Vericiden (Gönderici)den çıkan mesajın sadece iletilmesi amaçlanıyorsa, bu durumda tek yönlü iletiģim söz konusudur. Alıcının mesajı istenilen biçimde ve özde algılayıp algılamadığı ve ne ölçüde etkilendiği tartıģılamaz. Genelde bürokrasini yoğun olduğu kuruluģlarda kullanılır. Ġki Yönlü ĠletiĢim: Eğer mesaj, vericinin istediği Ģekilde algılanır ve davranıģa geçerek tekrar kaynağa dönerse, çift yönlü iletiģimden bahsedilir. Çift yönlü iletiģim feed-back dediğimiz aģamayla sona erer. Tek yönlü iletiģim uygulamayı hızlandırır, zamandan artırım sağlar; ancak sonuçta hatalar vardır. Ve bu hataların telafisinde 2. bir ek süreye ihtiyaç vardır. Çift yönlü iletiģimde uygulama daha yavaģtır; fakat hata yapma oranı azdır. ĠLETĠġĠMDE ETKĠNLĠK: KiĢi kiģiye yapılan iletiģim, insanlık kapasitemizin en temel özelliklerinden biridir. Her gün hepimiz, ailemizle, dostlarımızla, iģ ve okul arkadaģlarımızla, üstlerimiz ve astlarımızla alıģveriģ mekanlarında ya da bir çok ortamda insanlarla iç içeyiz. Bütün duygusal, sosyal ve biyolojik ihtiyaçlarımızı iletiģim sayesinde tatmin ederiz.ġletiģim sorunları nedeniyle bu ihtiyaçlarımız tatmin olmazsa, hayat kalitemiz azalmaya, yok olmaya baģlar. ĠletiĢim konusunda sorunları olan bir insanın hayatta baģarılı olması genellikle çok zordur. Eğer bir insan kendisini tanıyor ve ifade edebiliyorsa, diğer insanlar üzerinde olumlu etkide bulunabiliyorsa sosyal açıdan baģarılıdır. Bu, insanı mutlu eden bir hayat kalitesinin kazanılması anlamına gelir. 4

5 Hangi modern aracı kullanırsak kullanalım, insan insana iliģkiler kuruyoruz. O nedenle mesajı doğru vermek, mesajları doğru anlamak, iletiģim becerilerimizi daha da geliģtirmek ihtiyacı daha önem kazanmaktadır. Etkin Ġfade Kuralları: Ne söylemek istiyorsanız, bunu dolaysız ifade edin. Ne söylemek istiyorsanız bunu hemen ifade edin. Ne söylemek istiyorsanız bunu açıkça ifade edin. Ne söylemek istiyorsanız karģınızdakini yaralamadan söyleyin. BEDEN DĠLĠ (SÖZSÜZ ĠLETĠġĠM) Ġnsanlarla iletiģi kurarken dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta; sözlerle davranıģlar arasındaki paralelliktir. Yüz yüze kurulan iletişimde: KELĠMELER : %10 SES TONU : %30 BEDEN DĠLĠ : %60 Gerçek duygu ve düģüncelerimiz kelimelerin arkasına gizlediğimiz halde, beden dilimizi gizlemek mümkün değildir. Beden dilinin özellikleri: KiĢiler beden dili ile ilgili sistemli bir bilgiye sahip olmadıkları halde bu dili rahatlıkla kullanır ve yorumlar. Farkında olmadan kullanırlar. Ġnsanları etkilemekte son derece önemlidir. Ġnsan iliģkilerinin daha etkili olmasını sağlar. Yüzyüze iliģkilerde baģarıyı arttırır. KiĢi, beden dilini, kelimeleri kontrol ettiği gibi kontrol edemez. Kültür beden dilini etkiler. Ancak temel yaģamsal değerlere iliģkin duygu ve düģüncelerin aktarılmasında benzerlikler vardır. (ör, mutluluk, üzüntü, ĢaĢkınlık, tiksinti...) Ġç dengenin korunduğu ve ifade edildiği durumlarda insanların beden dili ortaktır (ör. Görmeyi istemediğimiz bir durum karģısında gözlerimiz kapatırız. Ancak bu kapatma biçimi kültüre bağlı farklılık gösterir.) ÇEġĠTLĠ BEDEN DĠLĠ ÖZELLĠKLERĠ: DURUġ (POSTÜR) Merkezin dengeli durması, dik olması: Kendini kabul ettiren, güvenli davranıģ. Bu kiģiler büyük çoğunlukla diğer insanlarla sağlıklı iletiģim içindedirler. Bu tür insanlar kendi haklarını kullandıkları gibi, baģkalarının da haklarına saygı duyarlar. Merkezin kapanması, omuzların öne düģmesi: Bu görünüģ, kiģinin kendine güven duymadığını ve içinde bulunduğu durumdan rahatsız olduğunu düģündürür. Bu kiģilerin genel olarak hayat enerjileri düģüktür ve yaptıkları iģlerden ve bulundukları ortamdan memnun değillerdir. Kendilerini güven içinde hissetmezler. Böyle bir görünüģe, büyük bir çoğunlukla zayıf ve tereddütlü bir ses tonu eģlik eder. Bu kiģiler haklarını aramakta da zorluk çektikleri gibi, kendilerini zorlayan bir talebe karģı da hayır demekte güçlük çekerler. Merkezin çok fazla açık olması, omuzların geriye doğru gitmesi: KiĢinin sınırlarını geniģlettiği bu görünüģ, onun dıģarıdan gelen her türlü uyarına daha Ģiddetli karģılık vereceğini düģündürür. Bu görünüģteki kiģi, diğer insanların hak ve duygularına da duyarsızdır. Ġnsanın davranıģı, beden kimyasını değiģtirir. Kendinizi sıkıntılı ve güçsüz hissediyorsanız, beden duruģunuzu ve merkezinizi kullanıģ biçimini kontrol edin. Bu durumda yapılacak Ģey; omuzları dikleģtirmek, merkezi açmak ve yüz kaslarını gevģetmektir. Bunları yaptığınız zaman kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü yapılan araģtırmalar insanların hissettikleri gibi davranmaktan çok, davrandıkları gibi hissettiklerini ortaya koymuģtur. ĠNSAN ĠLĠġKĠLERĠNDE BAZI BEDEN DĠLLERĠNĠN YORUMLARI BAġ HAREKETLERĠ: Yatay eksen dediğimiz gözaltı-kulak hizasına göre değerlendirilir. Yatay eksen yukarı: Burnu havada insan tipi Yatay eksen aģağıda: Efendi, ağır, çekingen vb. Yatay eksen kiģilere dönük: Anlamak eğilimi yüksek, iletiģime açık Yatay eksen kiģilere dönük değilse: AnlaĢılamayacağı duygusu hakim BaĢın sağa-sola hareketi: Hayır; olumsuzluk yanıtı BaĢın yukarı-aģağı hareketi: Evet; olumlu yanıt. 5

6 ELLER-KOLLAR: Eller, insanın kendini ifadesinde en duyarlı ve etkili organıdır. Bir orkestra Ģefinin elinde tuttuğu baton ne iģleve sahipse, konuģan kiģinin de elleri aynı iģlevi yürütür. Eller konuģmaya ritm ve duygu katar. Havayı hassas biçimde kavrama: Anlatılan konunun hassasiyetini kavratır. Havayı güçlü bir Ģekilde kavrama: Konu ile ilgili kararlılığı ve en sert mücadeleye bile hazır olduğumuzu gösterir, toplulukları duygusal olarak heyecanlandırır. Havaya vurmak: Savunduğu fikirdeki kararlılığın gerekirse kavgaya kadar gidebileceğinin bir iģaretidir. Ġki elin makas gibi açılması: ġiddetli bir reddediģ. Elin yumruk gibi kullanılması: Yumruk insanı koruyan doğal bir silahtır."bu konu için mücadele etmeye hazırım" ın ifadesidir. parmağın havaya kalkması: KonuĢmaya otoriter bir hava verir. Çok yaģlı ve güçsüz bir insanın bile parmağını kaldırarak konuģması, savunduğu görüģ konusundaki ısrarını gösterir. Avuç içinin yukarıya bakması: KonuĢmacı son derece yumuģak bir Ģekilde, dinleyiciden kendi fikrine katılmasını istiyor demektir. Avuç içinin aģağıya bakması: ArtmıĢ olan gerginliği kontrol etmek isteyen soğukkanlı bir yaklaģımdır. DESTEK OBJELERĠ : Ġnsan dengesini kaybettiği veya kendini güvende hissetmediği zaman, eli bir destek arar. Kalem, çakmak, bardak vb. bulmaya çalıģır. Parmakların ağza gitmesi: Çok yoğun baskı altında olduğunun bir göstergesidir. Bu jest, kiģinin çocukluğundaki emme refleksinin yetiģkin hayata yansımasıdır. (Güven ve destek arayıģı) Ġnsanın kendine teması: Ġnsanın kendi bedenine teması, gerginliğin yaģandığı durumlarda kiģiye rahatlık verir. (Çeneye yaslanmak, saçı okģamak, yanağa yaslanmak, ağza temas etmek, Ģakağa yaslanmak, kolları bedene sarmak vb...) Ġnsan hayrete düģtüğünde: Eli alnına gider. Parmak uçlarının alna teması, kaybolan veya ihtiyaç duyulan bir fikri geri çağırmak içindir. Aynı zamanda dikkatini yoğun olarak bir noktaya toplamak isteyenlerde görülür. Kulak memesiyle oynamak: Dikkati yoğunlaģtırma isteğinden kaynaklanır. DĠNLEME: KarĢısındakini "can kulağı "ile dinleyen kiģinin beden dili özellikleri; Eller kapalı, iģaret parmağı Ģakakta: Konuya ilgili Bedenini öne doğru eğer. BaĢını hafif yana yatırır. SIKINTI ĠFADELERĠ: Sıkılan insanın beden dili ifadeleri El, yanağa değmekten çıkıp avuç baģa destek olamaya baģlar. Çeneyi tutma, sıkma, okģama; kolları kavuģturma, geri yaslama davranıģları baģlar. YALAN ĠġARETLERĠ: Yalan söyleyen kiģilerin elleriyle yaptıkları jestler azalmaktadır. Yalan söyleyen kiģinin elini yüzüne götürme ve yüz çevresine değdirme sayısı artar. (Ör. ağzı örtmek, burna dokunmak, gözün altına bastırmak) KiĢi gözlerini sık sık konuģtuğu kiģiden kaçırır. HALKLA ĠLĠġKĠLERDE TEMEL ĠLKELER: 1. ĠKĠ YÖNLÜ ĠLETĠġĠM KURMAK: Halkla ĠliĢkilerin temeli, iletiģimdir. Bu durumda iyi bir iletiģim düzeninin kurulması Ģarttır. ĠletiĢim sistemi ne kadar iyi ve düzenli kurulursa, halkla iliģkiler de o kadar baģarılı olur. Halkla iliģkilerde iletiģim çift yönlüdür. Çünkü, firmanın karģısında halkın pasif bir konumda kalmaması beklenir. (Ġletişim süreci/ örnek uygulama: tek yönlü/ çift yönlü iletişim ) 2. DOĞRU BĠLGĠ VERMEK: Kamuoyunun inanç ve desteğinin sağlanması bu ilkeye bağlıdır. Halkla iliģkilerde sadece gerçek olan duyurulur, tanıtılır. Halkla ĠliĢkilerde amaç; iģletmeyi olmak istediği gibi değil, olduğu gibi tanıtmaktır. Gerçek olmayan ya da yanlıģ, eksik bilgilerle hazırlanan mesajların ileride gerçekleri yansıtmadığı anlaģılırsa o firmanın toplumda yarattığı olumsuz etkiyi silmek çok zordur ve bu etki belki yıllarca sürebilir. Halkın aldatılmayacağı, yanıltılmayacağı ve doğru olmayan bilgilerle yönlendirilemeyeceği gerçeğinin halkla iliģkilerle ilgilenen herkes tarafından bilinmesinde büyük yarar vardır. 3. SABIRLI ÇALIġMAK: Halkla iliģkiler sürekli ve sabır ile çalıģmak isteyen bir eylemdir. Birkaç günde sevgi, saygı kazanılamaz. Güven, dostluk kurmak zaman ister. Dostluk, karģılıklı tanıģma, yardımlaģma ve uzun süren arkadaģlık sonunda kazanılır. 6

7 Sağlam bir halkla iliģkiler, sağlam bir dostluğa benzetilebilir. Sağlam bir dostluğun kazanılması nasıl zamana bağlı ise, iyi bir halkla iliģkilerin kurulabilmesi de zaman ve sabırlı çalıģmaya bağlıdır. 4. HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠR UZMANLIK ĠġĠDĠR Bir mesleğin beklentilerini yerine getirmek, kuģkusuz belli bir eğitimden geçmeyi gerektirir. Her mesleğin sorumluluk ve yeterlilik açısından kendine göre bir çizgisi vardır. Nitekim, halkla iliģkiler eğitimi görmüģ insanların, kiģilik açısından da yeterli iseler daha büyük baģarılara ulaģtıkları bilinmektedir. Ayrıca bir iģin eğitimini görmek, bilimsel yöntemlerin kullanılma olasılığını arttırır. Çünkü halkla iliģkilerin bir ucu teknik, öteki ucu sanat olan iki kutbu birleģtirdiği söylenebilir. Sanat boyutunda kiģisel özelliklere, teknik boyutu da alınan eğitime bağlıdır. 5. YAYGIN SORUMLULUK Halkla iliģkiler, iģletmede sadece Halkla iliģkiler biriminin ya da uzmanının yapacağı bir çalıģma değildir.kitlesel bir fonksiyon olan halkla iliģkilerle ilgili strateji ve taktikler saptamak, gerekli politikaları oluģturmak, kuruluģ ile ilgili yayınlar yapmak, vd teknik görevler bu birime aittir. Fakat halkla iyi iliģkiler kurmadaki eylemsel boyut, tüm örgüt çalıģanlarının görevidir. Genel bir ifadeyle, halkla iliģkiler sorumluluğu, iģletmenin genel müdüründen kapıdaki güvenlik birimine kadar herkesin omuzundadır. Halkla iliģkiler, tatlı bir tebessüm ve güleryüzle baģlar. Telefona çıkan sekreterin sıcak ve dostça davranıģı, yeterli bilgi vermesi; kapıdaki danıģma görevlisinin gelen kiģilere yakın ve nazik ilgisi birer halkla iliģkiler uygulamasıdır. Bu nedenle halkla iliģkiler konusunda tüm personel bilinçlendirilmelidir. Halkla iliģkiler bir ekip çalıģmasıdır. 6. FĠRMA ĠMAJI: Firma imajı, çeģitli kuruluģlar hakkında insanların kafalarında oluģan düģünsel resimler anlamına gelir. Bu resimler, kiģilerin kuruluģ hakkında duydukları, gördükleri ya da kuruluģla doğrudan iliģkilerden elde edilen görüntülerdir. Bunlar; logo, renk, sembol, slogan vb. gibi materyallerdir. Firma imajını canlı tutmak için ise süreklilik gerekmektedir. Amaç, hedef kitleye iletilen mesajın belleğe geçirilmesi ve kolay kolay unutulmamasıdır. Süreklilik gösteren mesajlar, beyin merkezine yerleģir ve küçük simgeler kullanıldığında firma hatırlanır. HALKLA ĠLĠġKĠLERDE KULLANILAN ĠLETĠġĠM ARAÇLARI 1. Yazılı araçlar: Tanıtım broģürleri, duyurular, afiģ, dergi, bülten, iģletme gazetesi, ilan tahtası, duru panoları, el kitapçığı, yıllık faaliyet raporları, pankartlar vb. 2. Sözlü araçlar: Yüzyüze görüģme, telefonla görüģme, toplantı, konferans, seminer vb. 3. Görsel-iĢitsel araçlar: radyo, TV, tanıtım filmleri, sergi ve fuarlar, multivizyon gösterileri, festival ve yarıģmalar, sponsorluk (destek faaliyetleri), konser, tören, gezi, kokteyl, eğlence, kapalı devre TV leri, baģarıtarihsel köģeler, kongre, panel, web siteleri vb. HALKLA ĠLĠġKĠLERDE HEDEF KLĠTLE: 1. ĠÇ HEDEF KĠTLE: Personel, Ortaklar, Sendikalar Personel: Halkla iliģkilerin gerçek amacı, iģletmeyi iģletme dıģında yer alan kiģi ve kuruluģlara tanıtmaktır. Bir bakıma halkla iliģkiler, iģletmenin dıģa açılan penceresidir. Ancak halkla iliģkiler bir bütünü anlatır ve bu bütün içinde iģletmenin de kendi personeli de bulunur. ĠĢletme, kendi personeline ulaģamaz ve iģletmeyi öncelikle çalıģanlarına tanıtamazsa dıģ hedef kitle üzerinde hiç baģarılı olamaz. Öncelikle iģletme içinde bir birlik sağlanmalıdır. ĠĢletme içinde personelle paylaģılan bilgiler, bir kampanya öncesi test ve değerleme olanağını sağlar. Ayrıca, bilgilendirilmiģ her birey, kendi çevresi için gönüllü temsilci olur, yani iģletme ile çevre arasında bir bilgi köprüsü kurar. Bunun için de bazı yöntemler uygulanmalıdır: Telefon enformasyonu, dilek ve temenni kutuları, özel konulu toplantılar, çalıģanların ailelerine yönelmek, üst yöneticilerin bölümleri ziyaretleri, mektuplar, kurum içi süreli yayınlar, duyuru tahtaları, organizasyonlar (emeklilik, doğumgünü, kuruluģ yıldönümü, yarıģmalar, piknik, yemek vb) 2. DIġ HEDEF KĠTLE: Tüketicilerle iliģkiler (MT.T.yaĢamında müģteri velinimettir. ) Bayilerle iliģkiler (kuruluģun gözü, kulağı, cephedeki askeridir.) Kamu kuruluģları ile iliģkiler (BaĢta hükümet, parlamento üyeleri, yüksek kademedeki kuruluģlar olmak üzere yetkili grup ve kiģilere, Ģirket ile ilgili bilgiler verilmesinin sayısız yaraları vardır. Böylelikle üst düzey tarafından destek sağlanacaktır. Ağır iģleyen bürokratik yapıda iģlerin daha hızlı yürümesi sağlanacaktır. Bu da karģılıklı güven, sevgi ve sempati ile sağlanacaktır.) 7

8 Eğitim KuruluĢları ile ĠliĢkiler: (BaĢta üniversiteler olmak üzere teknik ve mesleki okullarla sürekli ve düzenli iliģkiler kurulması halkla iliģkilerin gereğidir. Eğitim kuruluģlarıyla ortak danıģmanlık faaliyetlerinde bulunur; seminer, panel ve konferanslar, toplantılar düzenleyerek topluma kendisini tanıtma ve varlığını hatırlatma fırsatını elde eder.olumlu iliģkiler sonucunda yetiģmiģ insan gücü sağlama Ģansını da elde eder. Burs verme, bir katkıda bulunma vb. sosyal sorumluluk bilincinin güzel örneklerini de yerine getirir.) Çevreyle ĠliĢkiler: Sanat, kültür çevresiyle, spor kuruluģlarıyla, sağlık kurumlarıyla, çeģitli sosyal kuruluģlarla sürekli iletiģim ve etkileģim içinde olmalıdır. (Örnek: kampanyalar- huzurevi ziyaretleri vb..) 3.BASINLA ĠLĠġKĠLER: Basın, Halkla ĠliĢkilerin gözbebeğidir. Bir iģletmenin halkla iliģkiler konusunda giriģtiği çabaların en yoğunlaģtığı alan, basınla iliģkilerdir. Basın önemlidir; çünkü reklam gibi yüksek ücret ödemeden firmanın tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca, duyuru ve reklama göre haber, daha etkili ve güvenilir sonuçlar doğurmaktadır. Bu yüzden Halkla iliģkiler uzmanları basın ile çok iyi iliģkiler kurmalıdır. Basın ile iliģkilerde dikkat edilmesi gereken noktalar: * Muhabirlere gerçek bilgiler en hızlı Ģekilde ve eksiksiz olarak verilmelidir. Muhabirlerden gerçek bilgileri saklamamak gerekir; çünkü basın, olayın gerçekçiliğiyle ilgilenir. Haber uygun, çarpıcı ve sıradansa yayınlanmayabilir, bu nedenle muhabirlere bu tarz haberlerin yayınlanması için ricada bulunmamak gerekir. Basın mensuplarına aynı oranda ilgi gösterilmeli Basında çıkan haberler için teģekkür edilmeli Gazetedeki küçük matbaa hataları ve yanlıģlıklar için Ģikayetçi olunmamalı. Basına doğru yer ve zamanda ilgi çekici haberler ulaģtırılmalıdır. Basınla iliģkilerde kullanılan araçlar: Basın bültenleri Basın toplantıları Basın turları Küpür derleme (Örnekler gösterilecek) Röportaj (Bir haber olmayıp bir çeģit duyurmadır.) HALKLA ĠLĠġKĠLERĠN ÖRGÜTLENMESĠ: 1. HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠNĠN GENEL ORGANĠZASYON ĠÇĠNDEKĠ YERĠ: Halkla iliģkiler, bir iģletmede genel müdüründen iģçisine ve memuruna kadar herkesin sorumluluğundadır. Ancak bu genel sorumluluğun dıģında belirli boyuta ulaģmıģ her firmada halkla iliģkiler olanlı ve bilinçli biçimde yürütülen bir ünitenin bulunması gerekir. Firmalar kendi amaç, eylem alanı, izlenen politika, çalıģanların sayısı ve firmanın büyüklüğüne bağlı olarak halkla iliģkiler konusunda değiģik biçimde örgütlenmeye gidebilir. Küçük ĠĢletmeler: Dar bir Pazar alanı içinde çalıģtıklarından müģteri ve çevreyle iliģkilerde zorluk çekmezler. ĠĢletmenin sahibi, bizzat h.i. sorumluluğunu yüklenir, çevreyi yakından tanır, çevreyle iliģkilerini kendisi yürütür. Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler: H.Ġ. uğraģıları daha yoğunlaģtığı için bu iģleri yürütmek üzere, firma, organizasyon içinde pazarlama ya da personel bölümüne bağlı bir- iki halkla iliģkiler uzmanı çalıģtırdığı görülür. Bu ünite bazen Ģeflik Ģekline dönüģtürülebilir. Bazı iģletmeler ise, kendi bünyesinde bir halkla iliģkiler örgütlenmesi yerine, piyasada serbest olarak çalıģan halkla iliģkiler Ģirketlerinden danıģmanlık bazında yardım alabilirler. Büyük ĠĢletmeler: Halkla iliģkilerin etkin biçimde yerine getirilmesi için organizasyon içinde halkla iliģkiler biriminin bağımsız olarak örgütlenmesi gerekir. Organizasyon yapısında ayrı bir bölüm olabileceği gibi, doğrudan genel müdüre bağlı halkla iliģkiler danıģmanı görevlendirilebilir. 2.HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠRĠMĠNĠN ÖRGÜTSEL YAPISI Halkla ĠliĢkiler Bölümünün çalıģmaları, çok geniģ bir alana yayıldığı ve çok yoğun olduğu bir gerçektir. Halkla iliģkiler, uzmanlık gerektiren bir iģtir. Halkla iliģkiler biriminin olduğu iģletmelerde, iģletmenin yapısı, amaçları, büyüklüğü ve çevreyle iliģkilerinin yoğunluğuna bağlı olarak değiģik türde bir yapılanmaya gidilebilir. Bütün iģletmeler için gerekli prototip bir halkla iliģkiler bölümünün örgütlenme modelini sunmak olanaksızdır. 8

9 HALKLA ĠLĠġKĠLER YÖNETĠMĠ: 1.ARAġTIRMA AraĢtırma, halkla iliģkiler uygulaması için önemli bir kaynaktır. AraĢtırmalardan elde edilen sonuçlar, halkla iliģkiler uzmanına bir rehber olacaktır. Halkla iliģkilerin baģarısı, yapılacak araģtırmanın sağlıklı olmasına bağlıdır. Özellikle hedef kitleyi tanıtıcı bilgilerin toplanması, araģtırmanın can alıcı noktasını oluģturur. Hedef kitlenin eğitim, gelenek, alıģkanlık, görüģ, inanç ve tüm yöresel özellikleri çok iyi bilinmelidir. Bunun için yapılacaklar: Kaynak taraması: ĠĢletmeyle ilgili basın-yayında çıkan çeģitli haberler, iģletmeye gelen Ģikayetler, öneriler, yapılan görüģmelerden elde edilen sonuçlar, hedef kitleye yönelik bilgiler, gazete ve dergiler. SoruĢturma: Ġlgili kiģilerle yüzyüze görüģme yapılması, belirli konularda bilgi alması. Anketler: Halkla iliģkiler uzmanları tarafından hazırlanan soru dizisinden oluģur ve ayrıntılı, derinliğine bilgi elde edilmesi amaçlanır. Anketin uygulanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, çıkan sonuçlar doğrultusunda bir halkla iliģkiler reçetesi nin oluģturulması gerekmektedir. AraĢtırma aģamasında sadece hedef kitleyle değil, iģletme içi araģtırmalardan toplanan bilgiler de önemlidir. Bunun için de iģletme raporları, kayıtlar, tutanaklar, personelin görüģ ve önerileri, halkla iliģkiler uzmanının izlenim ve önsezileri, birer bilgi kaynağı olarak kullanılır. 2.PLANLAMA Planlama, bilindiği gibi geleceğe iliģkin kararların önceden alınmasıdır. En kötü plan bile plansızlıktan iyidir. Prensibi, halkla iliģkilerde de geçerlidir. Yakın ve uzak bir gelecekte halkla iliģkiler konusunda ne yapılmak isteniyor, nasıl yapılacak, ne zaman yapılmalı, kimlere dönük bir kampanya ve kimler tarafından yürütülecek gibi soruların yanıtları önceden verilebilirse, bu süreç planlama çalıģması olacaktır. Bunun için planlama yaparken 7 Basamak adını verdiğimiz kuralı uygulamamız gerekmektedir: 7 basamak kuralı 1. Amaç: Herkes tarafından kolay anlaģılabilecek, üzerinde kavram tartıģmalarına veya yersiz anlatımlara meydan vermeyecek bir açıklama olması gerekir. Biz her Ģeyi, her ayrıntıyı bu açıklamaya göre planlamalıyız. 2.Hedef Kitle: belirlemiģ olduğumuz amaç, hangi insanlara ve insan gruplarına yönelmelidir? Hedef kitlenin doğru saptanması, üzerinde çalıģacağımız halkla iliģkiler programının kesin baģarısıdır. Bu nedenle hedef kitlenin özellikleri iyi saptanmalıdır. 3.Mesaj: Mesajımız, ne söylemek istediğimizdir. Biz iyi bir firmayız, Biz sizinle dostuz, Siz ailemizin bireylerisiniz. Mesajlarda dil, önemli bir unsurdur. Mesajda dikkat etmemiz gereken en önemli nokta; vermek istediğimiz mesajı belirlemek ve bunu hedef kitlenin özelliklerine göre biçimlendirmektir. 4.ĠletiĢim teknikleri: Nedir iletiģim araçları? KarĢınızdakine bir konuyu anlatmaya çalıģırken yararlandığınız her Ģeydir: Mimik-jestlerden baskılı araçlara kadar geniģ bir yelpazedir. Amacımıza, hedef kitlemize, mesajımıza en uygun iletiģim araçlarını seçmek bir beceri iģidir. Bu iģi doğru ve iyi yapanlar genellikle Halkla ĠliĢkiler Uzmanı sıfatını alırlar; çünkü özünde bilimsellik ve planlı/ programlı bir çalıģma ürünü vardır.kiģisel yetenekler, bilgi birikimi ve sistemli bir çalıģma ile birleģtiğinde halkla iliģkiler uzmanlarının gerçek niteliği ve yararı ortaya çıkmaktadır. 5. Zamanlama: Halkla iliģkiler konusuna ilgi duyan herkese bir konuyu anımsatmakta gerçekten fayda vardır. Tek bir etkinlik veya çok gösteriģli bir faaliyet ile halkla iliģkilerin amacına ulaģılamaz. Ayrıca zamanlama konusunda yanlıģlık yapılmamalı 6.Değerlendirme : Feed-back, yani geridönüģler...objektif ölçüler içinde yapılan faaliyetin yorumlanması, diğer çalıģmalara ıģık tutacaktır. 7.Bütçe: ĠĢte, en korkulu an... Bütçe! Yani halkla iliģkiler bütçesi; bir çoğuna göre fuzuli masraf kapısı olarak görünen, tasarruf tedbirleri konusunda kuģa çevrilen halkla iliģkiler bütçesi...bu da üst yönetimin halkla iliģkiler çalıģmalarına geniģ bir açıyla bakması ile mümkündür. 3.YÜRÜTME Bu aģamaya gelinceye kadar yapılan çalıģmalar daha çok statik nitelikteydi. Ancak yürütme aģaması, dinamik bir yapıyı gerektirir.burada en büyük sorumluluk, halkla iliģkiler uzmanlarına düģmektedir. Halkla iliģkiler her kademede çalıģanların sorumluluğunda da olsa halkla iliģkiler uzmanlarının baģarıya ulaģması, yetki devri oranına da bağlıdır.aksi halde iģler yapılırken sıkıntı yaģanabilir. Halkla iliģkilerin yürütülmesi, büyük ölçüde bu konuda çalıģan uzman elemanların becerilerine bağlıdır. Bu elemanların yeterli eğitimi almıģ olmaları, geçmiģ deneyimlerden yararlanmaları, önsezi ve araģtırma bulgularından oluģan bir sentezi ortaya koymaları ve geleceğe iliģkin planlardan yararlanmaları gerekir. Uygulama sırasında meydana gelebilecek sorunlar ve engellerden düģ kırıklığına uğramaksızın olayların üstüne gitme cesaretini halkla iliģkiler uzmanlarının göstermesi kaçınılmazdır. 9

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT

ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT ÖZEL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR.AHMET CÖMERT 1 ĠLETĠġĠM İki ya da daha fazla kiģinin düģünce ve fikir alıģveriģidir KonuĢma, hareket yada mimikler ile gerçekleģir. Bizim

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON

ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON ĠġLETMELERDE ĠNSAN KAYNAĞININ ETKĠLĠ YÖNETĠMĠNDE KURUM ĠÇĠ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE MOTĠVASYON YRD.DOÇ.DR. NĠLAY BAġOK YURDAKUL E-MAĠL: yurdakul@iletisim.ege.edu.tr (BU NOTLAR SEMĠNERE AĠT ALT BAġLIKLARDAN

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor?

EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? EV EKSENLĠ ÇALIġMA; Kadınlar Neden Ev Eksenli ÇalıĢıyor? Ev Eksenli ÇalıĢmanın Sorunları ve Olası Çözüm Yolları Gül ERDOST-Ev Eksenli ÇalıĢan Kadınlar ÇalıĢma Grubu BĠZ KĠMĠZ? Ev-eksenli çalıģanlardan

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

www.binnuryesilyaprak.com

www.binnuryesilyaprak.com ÇOCUKLA VE ERGENLE ĠLETĠġĠM (Anababa eğitim semineri) Prof. Dr. Binnur YEġĠLYAPRAK Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Onursal Başkanı

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR

ĠSHAKOL. Ġġ BAġVURU FORMU. Boya Sanayi A.ġ. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız. No:.. ÖNEMLĠ NOTLAR Ġġ BAġVURU FORMU ĠSHAKOL Boya Sanayi A.ġ. No:.. En Son ÇekilmiĢ Fotoğrafınız ÖNEMLĠ NOTLAR 1. BaĢvuru formunu kendi el yazınızla ve bütün soruları dikkatli ve eksiksiz olarak doldurup, imzalayınız. ĠĢ

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

Mal ve Hizmete Aç Fazla Beklentisi Olmayan Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan Fazla EleĢtirmeyen

Mal ve Hizmete Aç Fazla Beklentisi Olmayan Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan Fazla EleĢtirmeyen MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MüĢteri iliģkileri kapsamında ele alacağımız konular: MüĢteri Kavramı MüĢteri Türleri MüĢteri Memnuniyeti Kavramı Etkili MüĢteri ĠliĢkileri Ġçin Temel Ġlkeler MüĢteri ġikayetlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar 1.1. Halkla İlişkiler Kavramı ve Tanımı... 1 1.2. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi... 3 1.2.1. Dünyada Halkla

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

1. Ġnsan en önemli değerdir. 2. Yönetimin moral desteği. 3. Uzun vadede sonuç beklenmesi.

1. Ġnsan en önemli değerdir. 2. Yönetimin moral desteği. 3. Uzun vadede sonuç beklenmesi. Kalite Çemberleri,aynı sahada çalıģan, benzer iģler yapan, düzenli aralıklarla toplanan, kendi iģleri ile ilgili sorunları saptayan, inceleyen ve çözen ĠyileĢtirme Takımlarıdır. Takımlar için ideal üye

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Neler yaptık?... TÜHĠD BaĢkanı Fügen TOKSÜ ü BaĢkanı ziyaret etti

Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Neler yaptık?... TÜHĠD BaĢkanı Fügen TOKSÜ ü BaĢkanı ziyaret etti NİSAN-MAYIS 2013 e-bülteni Bizi Ġzleyin/Bize Katılın! Değerli AHİD üyeleri ve sevgili dostlarımız, Aylık e-bültenimizin Nisan-Mayıs 2013 sayısıyla karşınızdayız. Baharın gelişiyle birlikte doğa da canlanmaya

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Giriş Türkiye de Halkla İlişkilerin Gelişimi

HALKLA İLİŞKİLER. 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Giriş Türkiye de Halkla İlişkilerin Gelişimi 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Giriş HALKLA İLİŞKİLER Demokratik yöntemlerin uygulandığı toplumlarda kamuoyu ve kamuoyunun oluşumunun ne kadar büyük bir önem taşıdığı tartışmasızdır. Yüzyılımızın toplumsal ve

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006

Ek-1. Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri. 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 Ek-1 Tablo 1. TYYÇ nin OluĢturulma AĢamaları ve Tamamlanma Tarihleri TYYÇ OluĢturma AĢamaları Tamamlama Tarihi 1 Süreci baģlatmak için karar alınması Nisan 2006 2 ÇalıĢma takviminin oluģturulması 2006

Detaylı

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ TMMOB FĠZĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI ÖĞRENCĠ ÜYE VE ÖĞRENCĠ TEMSĠLCĠLĠKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Öğrenci Üyeliği ve

Detaylı

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ

MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YÖNETĠMĠ HAZĠRAN 2011 ĠÇĠNDEKĠLER VĠZYONUMUZ, MĠSYONUMUZ, MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ POLĠTĠKAMIZ.2 MÜġTERĠ GERĠ BĠLDĠRĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ... 3 GERĠ BĠLDĠRĠM SÜRECĠ HAKKINDA MÜġTERĠLERĠMĠZĠN

Detaylı

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ

YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMSAL GEREKSĠNĠMLERĠMĠZ YAġAMIMIZI DEVAM ETTĠREBĠLMEMĠZ ĠÇĠN OLMAZSA OLMAZ ĠHTĠYAÇLARIMIZ NELERDĠR? HAVA SU UYKU BESĠN Neden Olmazsa Olmaz? Bunlar Olmadan ne kadar yaģayabiliriz? HAVA SU UYKU BESĠN

Detaylı

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA HER YAKAYA BİR ROZET 1 HER ARACA BİR ÇIKARTMA SUNUŞ 2011 Unıversıade kıģ oyunları Uluslar arası nitelik taģımaktadır. Bu nedenle organizasyonunla ilgili tanıtım çalıģmalarının sadece yerel ölçekte değil,

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT

BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ. Dilek OLUT BĠR DEVLET HASTANESĠNDE ÇALIġANLARIN HASTA VE ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ ALGILARININ ĠNCELENMESĠ Dilek OLUT Tıp biliminin ilk ve temel prensiplerinden biri Önce Zarar Verme ilkesidir. Bu doğrultuda kurgulanan sağlık

Detaylı

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIġMASI 5 EYLÜL 2014 ÖDÜL TÖRENĠ SPONSORLUK ÖN BĠLGĠ DOSYASI

AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIġMASI 5 EYLÜL 2014 ÖDÜL TÖRENĠ SPONSORLUK ÖN BĠLGĠ DOSYASI AMBALAJ AY YILDIZLARI YARIġMASI 5 EYLÜL 2014 ÖDÜL TÖRENĠ SPONSORLUK ÖN BĠLGĠ DOSYASI Conrad Ġstanbul Ödül Töreni Mekanı SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR Gala Yemeği Sponsoru AçılıĢ Kokteyli Sponsoru Platin Sponsor

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU/ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ İLKOKULU-ORTAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ OKUL KOMİSYONUDUR ADI SOYADI Hüseyin ÖZCAN

Detaylı

İletişimin Bileşenleri

İletişimin Bileşenleri Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. İletişim Sürecinde; Dönüt (feedback) sağlanamıyorsa iletişim

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık

Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık Halkla ilişkiler olgusunun temelinde iletişim vardır. Etkili bir halkla ilişkiler politikasının uygulanması büyük ölçüde ikili yönlü işleyen açık iletişim kanallarının varlığına bağlıdır. Halkla ilişkilerde

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

HALKLA İLİŞKİLER. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi HALKLA İLİŞKİLER Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi Aday Memur Eğitimleri-2012 HALKLA İLİŞKİLER NEDİR? İster özel ister kamu kuruluşu olsun

Detaylı

GİRESUN LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 9. SINIFLAR REHBERLİK PLANI

GİRESUN LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 9. SINIFLAR REHBERLİK PLANI GİRESUN LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSESİ 9. SINIFLAR REHBERLİK PLANI *lik Planının Hazırlanması ETKĠNLĠK AÇIKLAMA (Kim tarafından iģlenecek?, ĠĢlenirken nelere dikkat edilecek) KULLANILACAK

Detaylı

HEDEF KİTLE. Faaliyetleri ile kurumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi olası kitleye hedef kitle diyoruz.

HEDEF KİTLE. Faaliyetleri ile kurumu olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi olası kitleye hedef kitle diyoruz. HALKLA İLİŞKİLER HEDEF KİTLE Hedef Kitle: Kuruluşun dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan insan toplulukları olarak tanımlanmaktadır. Faaliyetleri

Detaylı

Fevziye Adamcıl Işık üniversitesi Kataloglama Birimi adamcil@isikun.edu.tr Tel: 0216 528 7065 FMV IĢık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire

Fevziye Adamcıl Işık üniversitesi Kataloglama Birimi adamcil@isikun.edu.tr Tel: 0216 528 7065 FMV IĢık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire ERASMUS PERSONEL DEĞİŞİM PROGRAMI (04-08 Nisan 2011 Fevziye Adamcıl Işık üniversitesi Kataloglama Birimi adamcil@isikun.edu.tr Tel: 0216 528 7065 FMV IĢık Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi

ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi ANNE-BABA TUTUMLARI VE ÇOCUĞUN KiŞiLiK GELiŞiMiNE ETKiLERi Çocuğunuzun Nasıl Birey Olmasını İstersiniz? ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ Anne-baba-çocuk iliģkisi, temelde anne ve babanın tutumlarına bağlıdır.

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

selcuk.ince@gmail.com Selçuk ĠNCE Profesyonel SatıĢ Organizasyonu Yöneticisi

selcuk.ince@gmail.com Selçuk ĠNCE Profesyonel SatıĢ Organizasyonu Yöneticisi selcuk.ince@gmail.com Selçuk ĠNCE Profesyonel SatıĢ Organizasyonu Yöneticisi KURGULANMIġ KANAL SATIġ PROJESĠ Satış Stratejileri ve Taktikleri AMAÇ Kurgusal Kanal Yapılanması Temel SatıĢ Stratejileri ve

Detaylı

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ

HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ HABERLEŞME - İLETİŞİM STRATEJİSİ KONU SORUMLU YAPILACAK GÖZDEN GEÇİRME PER. GÖS. 1 Her yıl üye bilgilerinde güncelleme yapılması, üye durumlarının ( faaı- askıda- terk ) belirlenmesi Üyeler telefonlar

Detaylı

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY

SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ. Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETĠCĠSĠNĠN TANIMI VE NĠTELĠKLERĠ Doç.Dr.Hakan SUNAY SPOR YÖNETİCİSİNİN TANIMI Günümüzde; Bir spor yöneticisinin çok yönlü niteliklere sahip olmalıdır Özelliklede, Pratik becerileri teorik bilgilerle

Detaylı

Hafta 2. KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM. ĠLETĠġĠM ÇEġĠTLERĠ VE ARAÇLARI

Hafta 2. KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM. ĠLETĠġĠM ÇEġĠTLERĠ VE ARAÇLARI ĠLETĠġĠM ÇEġĠTLERĠ VE ARAÇLARI KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; ĠletiĢim çeģitlerini sayabilme, KiĢi içi ve kiģilerarası iliģkileri tanımlayabilme, Sözlü iletiģimin özelliklerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU :

ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : ÖĞRENCİ TANIMA FORMU KİMLİK BİLGİLERİ I. ÇOCUĞUN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : CĠNSĠYETĠ : UYRUĞU : KAÇINCI ÇOCUK OLDUĞU : KAN GRUBU : II. ANNENİN ADI-SOYADI : DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ : UYRUĞU : MEDENĠ

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. A) Gündem Oluşturma Kuramı B) Difüzyon Kuramı C) Fikir Grupları Kuramı. E) İki Aşamalı Akış Kuramı

HALKLA İLİŞKİLER. A) Gündem Oluşturma Kuramı B) Difüzyon Kuramı C) Fikir Grupları Kuramı. E) İki Aşamalı Akış Kuramı 2016 BHR R - HLKL İLİŞKİLER 1. Propaganda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tek yönlü olarak yürütülebilir. B) Temel amacı, düşünceleri biçimlendirmek ve bilinci yönetmektir. C) Hedef

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -14 AMAÇ GAZETECİLİK Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki

Detaylı

2014 YILI 2. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

2014 YILI 2. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI YILI II. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI SEMİNER KONUSU 11.10. BEN BĠLMEM BEYĠN BĠLĠR GÖKHAN OKÇU ĠZGÖREN AKADEMĠ 18.10. KENDĠNDEN BĠL BENĠ : YÜZYILIN YANLIġI UZM.PSK.ġAHĠN ÇĠFTÇĠ 25.10. MUHASEBE

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR -1. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR -1. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR -1 Halkla ilişkiler çalışmalarının, hangi alanlarda yoğunlaştırılacağı ve hangi yöntem ve araçların kullanılacağının bilinmesi, gerçekleştirilecek

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -26 AMAÇ MATBAA Bu faaliyetteki verilecek bilgiler sonucunda

Detaylı

EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU. Gençlere ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ġlk ve Tek Koçluk Programı 21 Saat CCEU

EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU. Gençlere ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Ġlk ve Tek Koçluk Programı 21 Saat CCEU ĠZ KOCLUK ICF tarafından akredite edilen eğitim programları ile gençlere, ailelerine ve gençlerle çalıģmak isteyen profesyonellere eģsiz fırsatlar sunuyor. EĞĠTĠM VE ÖĞRENCĠ KOÇLUĞU Gençlere ve Üniversite

Detaylı