6.2 Sanat Her Yerde 70 ÇOKLU ETT RGEN ÇATI -( )t-/-d r-/-er-/- r- + -t-/-t r- 71

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6.2 Sanat Her Yerde 70 ÇOKLU ETT RGEN ÇATI -( )t-/-d r-/-er-/- r- + -t-/-t r- 71"

Transkript

1 çindekiler 1. fi DÜNYASI 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 6 GEREKL L K K P -mel 8 GEREKL L K (hikaye) K P -mel yd (<mel i-di) 8 GEREKL L K (rivayet) K P -mel ym fl (<mel i-mifl) fl Yerinde 10 GEREKL L K -mek/-me + iyelik gerek(-)/laz m Baflar n n S rlar 14 ZORUNLULUK -mek zorunda/mecburiyetinde, -meye mecbur 15 ZORUNLULUK kal fi MD SPOR ZAMANI HAYALLER GERÇEK OLSA BU YIL MODA NE? E T M fiart ESTET K VE YARATICILIK 2.1 Biraz Hareket! 18 fitefil K birbiri 19 DÖNÜfiLÜLÜK kendi 20 PEK fit RME kendi Dünden Bugüne Spor 22 DÖNÜfiLÜ ÇATI -( )n En Büyük Kim? 26 fitefi ÇATI -( )fl Bir Dilek Tut 30 D LEK K P -se Ne Yaz k ki mkans z 34 D LEK (hikaye) K P (keflke) -seyd (<se i-di) Hayal Et Olsun 38 ULAÇLAR -(y)ken (<i-ken) Modan n Dünü, Bugünü 42 LGEÇLER -DEn beri / -D r Vitrinde Neler Var? 46 ULAÇLAR -D k + iyelik + -(n)den beri Bu Benim Tarz m 50 ULAÇLAR (-D )...-(y)el Ders Bafll yor 54 KOfiUL K P zaman + -(y)se (< i-se) Asla Geç De ildir 58 KOfiUL K P (koflaç tümceleri) -(y)se (<i-se) 59 D LEK (hikaye) K P (e er) -se(yd ) (<-se i-di) Ö renmenin S n r Yok Sanat Hayatt r 66 ETT RGEN ÇATI ( )t-/-d r-/-er-/- r Sanat Her Yerde 70 ÇOKLU ETT RGEN ÇATI -( )t-/-d r-/-er-/- r- + -t-/-t r Sahnede Neler Oluyor? 74 fitefi ÇATI+ETT RGEN ÇATI -( )fl- + -t r- 75

2 çindekiler 7.1 Buldum! 78 CATLAR MUC TLER ED LGEN ÇATI - l Onlars z Olmuyor 82 taraf ndan/-ce ÖBE cat Edildi Ama ( fitefi)+(ett RGEN)+(ED LGEN) ÇATI -( )fl-/-t r-/- l Hayvanlar Alemi 90 ORTAÇLAR (öznesel) -(y)en -(y)ecek/-mekte/-m fl olan Do ayla ç çe 94 ORTAÇLAR (tümleçsel) -D k/-(y)ecek + iyelik -(y)ecek/-mekte/-m fl ol + -duk + iyelik Ne Yapt k Biz? 98 ORTAÇLAR (sözlüksel) -(E/ )r/-mez/-d k/-(y)ecek/-m fl Bafll yor!.. Bafll yor! ULAÇLAR -D k/-(y)ecek + iyelik + -(n)de -D k/-(y)ecek + iyelik zaman Ödüller Sahiplerini Buluyor 106 ULAÇLAR -D k/-(y)ecek + iyelik s rada, -(y)- nce, -(E/ )r... -mez Unutulmayanlar 110 ULAÇLAR -(y)ene/-(y) nceye kadar/dek Mitoloji 114 DOLAYLI AKTARIM (bütün zamanlar) -D k/-(y)ecek + iyelik + -(n) söyle Bat l nançlar 118 DOLAYLI AKTARIM (evet/hay r sorular ) -(y) p...-me + -d k/-(y)ecek + iyelik + -(n) sor Gizemli Olaylar 122 DOLAYLI AKTARIM (koflaç tümcesi) (olup)...ol (-ma) + -d k + iyelik + -(n) 123 DOLAYLI AKTARIM (kipler) -mek/-me + iyelik gerek-/-iste yi Bayramlar 126 ULAÇLAR -D k/-(y)ecek + iyelik için, -D k/-(y)ecek + -(n)den Kutlu Olsun 130 NEDENLEfiT RME dolay /nedeniyle/yüzünden, diye Nice Y llara 134 ADLAfiTIRMA (genel) -me/-d k/-(y)ecek + iyelik + -(n)e/-(n)de/-(n)den/-(n) Farkl l klara Ra men 138 ULAÇLAR -D k/-(y)ecek + iyelik halde Kime Göre Normal? 142 ULAÇLAR -mes ne ra men/karfl n Bana Biraz zin Ver 146 KARfiITLIK -(y)e ra men/karfl n, -se de / bile 148 TAB AT ANA S NEMA DÜNYASI STER NAN STER NANMA BUGÜN BAYRAM NSANA DA R

3 1 1. fl Dünyas Yeni Bir fl Bulmal y m Efllefltirelim, tamamlayal m 1. zam 2. iflveren 3. mesai saatleri 4. ifl yo unlu u 5. maafl 6. eleman 7. terfi 8. tayin 9. ara 10. izin 8 ifl yerinin baflka bir flubesine geçme ifl karfl l al nan para, ayl k personel ifl yerinde yükselme ücret maafl art fl ifl yeri sahibi çal flmaya ara verme ifl çoklu u çal flma saatleri ifl yeri taraf ndan verilen tatil 1. Önümüzdeki sene maafllar m za % 10 zam yap lacakm fl :30 17:30 aras nda, yani içinde ofiste bulunmal s n z. 3. Bir mühendislik firmas almak üzere gazeteye ilan vermifl. 4. Kemal, baflar l çal flmalar sonucunda ederek müdür yard mc s olmufl. 5. stanbul flubemizde eleman ihtiyac var. Bu flubeye iki eleman etmeliyiz. 6. yi bir olmak istiyorsan, öncelikle elemanlar n motive etmelisin. 7. fiirketteki nedeniyle bir türlü izne ç - kamad m ve san r m bu tempo bir ay daha devam edecek. 8. Bu bana yetmiyor. stedi im ço u fleyi alam yorum. 9. Sabah n sekizinden bu saate kadar hiç vermeden çal flt m, çok yorgunum. 10. Önümüzdeki hafta patronumdan alaca m ve zmir e gidece im. 6

4 1.1 2 Yan tlayal m, iflaretleyelim, efllefltirelim Gençler fis ZL KTEN, Patronlar " fiç S Z"likten Ne yaz k ki günümüzde iflsizlik, en önemli sorunlardan biridir. fl bulmak her gün daha da zorlafl yor. Teknolojik yenilikler ile birlikte vas fs z elemanlar ifl bulam yor. Ayr ca, ekonomik krizler nedeniyle de iflletmeler daha az eleman al yor. Sonuçta iflsizlik gittikçe büyüyor. Bugünlerde gençler kendilerine uygun ifl bulamamaktan yak n yor, "Bir fakülte diplomas her kap y açmal." diye düflünüyorlar. Oysa günümüz koflullar nda art k ekmek aslan n a z nda. Sadece bir diploma al p üniversiteden mezun olmak yetmiyor. Art k ifl bulmak için gençler üniversitedeyken kendilerini daha iyi yetifltirmeli, meslekleriyle ilgili kurslara gitmeli, konferans ve seminerleri izlemeli. Öte yandan, iflverenler kalifiye eleman bulamad klar n söylüyorlar. Birçok firma eleman al rken k l k rk yar yor. Üç y ll k ifl deneyimi, 30 yafl n alt nda olmak, bir veya iki yabanc dil bilmek, bilgisayar konusunda yeterli olmak gibi özellikler art k neredeyse standart. Tabii ki lisansüstü e itim, iyi görünüfl, düzgün konuflma, yarat c l k gibi özellikler adaylar n ifl bulma flans n art r yor. Bu durumda iflsizlik sorununu çözmek hiç kolay görünmüyor. Yeni istihdam alanlar yaratmak, do ru yat r mlar yapmak gerekiyor. Genç nüfusun enerjisi iyi yönlendirilmeli, do ru zamanda do ru yerde kullan lmal. Gençler en verimli ça lar nda umutsuzlu a düflmemeli. Bu da ancak do ru politikalarla mümkün olabilir. Bugün geliflmifl pek çok ülkenin baflar s n n arkas ndaki s r budur. 1. Gençler üniversitedeyken ne yapmal lar?. 2. flsizlik sorununu çözmek için ne yapmak gerekiyor?. 3. yi bir ifl bulmak için bir çal flanda ne gibi özellikler olmal d r?. Eleman alma kriterleri Standart Tercihen ifl deneyimi düzgün konuflma 30 yafl n alt nda olmak yarat c l k yabanc dil bilmek bilgisayar kullanabilmek lisansüstü e itim iyi görünüfl Ekmek aslan n a z nda Çal flma hayat nda baflar l olmak önemli. flçi ve iflveren aras nda çok sorun var. fl bulmak çok zor. Gençler en verimli ça nda. K l k rk yarmak Her fleyi k rk parçaya bölmek Her ayr nt y çok fazla dikkate almak nsanlara çok soru sormak Karars z kalmak 1. vas fs z 3 nitelikli 2. iflletme ifl 3. kalifiye tecrübe 4. istihdam firma 5. deneyim niteliksiz 7

5 1.1 GEREKL L K K P -mel Ad l Eylem Ek? Kifli Eki Örnekler ben sen o biz siz onlar konufl üz kullan gel söyle çal fl -ma -me -mal /-meli m mi - m/-y m/-im/-yim -s n/-sin - z/-y z/-iz/-yiz -s n z/-siniz (-lar/-ler) (Siz) burada yüksek sesle konuflmamal s n z. (Ben) bu akflam ders çal flmal y m. (Sen) anneni üzmemelisin. (O)onu uzun zamand r görmüyorum. stanbul da olmal. (Biz) s navda sözlük kullanmamal m y z? Onlar da gelmeli miler? GEREKL L K (hikaye) K P -mel yd (<mel i-di) Ad l Eylem Gereklilik? Kifli Eki Örnekler ben sen o biz siz onlar inan üz ç k gel söyle çal fl -ma -me -mal /-meli m mi -yd -ydi -m -n -k -n z/-niz (-lar/-ler) (O) bunu hiç kimseye söylememeliydi. (Ben) bu derse daha çok çal flmal yd m. (Sen) anneni üzmemeliydin. (Biz) daha m erken ç kmal yd k? (Siz) bunlara inanmamal yd n z. Onlar da gelmeliydiler mi? GEREKL L K (rivayet) K P -mel ym fl (<mel i-mifl) Ad l Eylem Gereklilik? Kifli Eki Örnekler ben sen o biz siz onlar gel çal fl kullan konufl yap oku -ma -me -mal /-meli m mi -ym fl -ymifl - m/-im -s n/-sin - z/-iz -s n z/-siniz (-lar/-ler) (Biz) s navda sözlük kullanmamal m ym fl z? (Ben) bu derse daha çok çal flmal ym fl m. Ö retmen söyledi. Sen de bizimle gelmeliymiflsin. (O) bu ifli yapmamal m ym fl? (Siz) burada yüksek sesle konuflmamal ym fls n z. Onlar da okumal larm fl m? 3 Tamamlayal m 1. Çocuklar televizyon ve bilgisayara çok vakit ay r mamal. 2. Onu çok üzdüm, gönlünü almak için ne yap? 3. Cem Y lmaz n son filmi harika. Mutlaka sen de izle. 4. Evden daha erken ç k, bak iflte uça a yetiflemedik. 5. Hakan bizimle sinemaya gelemiyormufl, çünkü diflçiye git. 6. Bu formlardan ben de doldur? 7. Her ifl yerinin kendine özgü kurallar vard r ve çal flanlar bu kurallar mutlaka ö ren. 8. Dedeci im, bu kadar ilac her gün iç? 9. Hemflire Han m, röntgen filmi için yar n saat kaçta gel? 10. Doktor söylemifl, Ahmet sigaray hemen b rak. 11. Beyefendi, üzgünüm ama flu an lokantam zda hiç bofl masa yok. Gelmeden önce rezervasyon yapt r. 12. Bu raporu yar na kadar bitir? Yoksa daha fazla vaktim var m? 13. Burcu saat 2 de burada ol ama hala gelmedi. 14. Ö retmen söyledi, yar n derse gelirken hepimiz sözlük getir. 15. A: Babam nerede anne? B: Saat daha 17:00, hala iflte ol. 16. Bu s nav için daha çok çal fl, o zaman kesin iyi bir not al rlard. 4 Tamamlayal m flyerimde; 1. Mesai saatlerine, çünkü. 2. Çok fazla ara ve de özel telefon görüflmeleri. 3. Çal fl rken düzenli ve disiplinli, yoksa. 8

6 1.1 5 Okuyal m, yeniden yazal m Özgeçmifl Haz rlama Bir ifle kabul edilebilmeniz için öncelikle görüflmeye ça r lman z gereklidir / ça r lmal s n z. Görüflmeye ça r labilmeniz için de iyi bir özgeçmifliniz olmak zorundad r /. Bu yüzden " yi bir özgeçmifl, hayalinizdeki ifle ulaflman n ilk ad m d r." diyebiliriz. Di er özgeçmifllerin aras nda dikkat çekebilmek için, iflveren aç s ndan ilgi çekici bir özgeçmifl haz rlaman zda fayda vard r. flverenler, eleman seçerken "Niçin bize baflvurdu?", "Bizim için neler yapabilir?", "Bilgi ve yetenekleri ifl için uygun mu?", "Kiflisel özellikleri bizim için uygun mu?" gibi sorulara yan tlar ararlar. Dolay s yla özgeçmifliniz mutlaka bu sorulara yan t versin /. Bunlar n d fl nda özgeçmiflinizde kiflisel bilgileriniz (isim, adres, e-posta, telefon...), e itim durumunuz, kariyer hedefiniz kiflisel özellikleriniz, becerileriniz ve deneyimleriniz mutlaka bulunsun /. Kiflisel özelliklerinizi ve deneyimlerinizi yazarken iflle ilgisiz özelliklerinizden asla bahsetmeyin. /. Özgeçmiflinizde fazla bilgi vermeyin /, sadece gerekli bilgileri sunun /! 6 Doldural m Özgeçmifl Formunda Neler Olmal? 1. Ad-Soyad Adres Dinleyelim, iflaretleyelim Yedi ad mda zirve Kay t s ras 1 a) Çal flan Profili b) Baflar l olmak için... fl iliflkileri dengeli Özgüveni çok yüksek Hata yapma olas l klar fazla Yard ma muhtaç Güvensiz Geliflime aç k de il Çal flma yöntemleri gelifltirebilmifl Elefltiriye aç k Elefltiriye kapal 1. tip 2. tip 3. tip Do ru Yanl fl 1. Kursa gitti inizi kimseye söylememek gerek. 2. fl arkadafllar yla iyi geçinmek bazen zordur. 3. fl arkadafllar n zla rekabet etmek zorundas n z. 4. fl arkadafllar n zla bir tak m olmal s n z. 5. Yöneticilerinizle iyi geçinmek için onlara iltifat etmek zorunda kalabilirsiniz. 6. Planl bir çal flma yönteminiz olmal. 7. Yöneticinizin dikkatini çekmeniz için kendinize güvenmelisiniz. 9

7 1.2 fl Yerinde 8 Okuyal m, iflaretleyelim Pazartesi Sendromu Yonca Tokbafl Pazartesilerden nefret ediyorum! Pazartesileri atlay p sal ya geçmem mümkün mü? Pazartesilerin gelifli pazardan s k yor beni. Zaten ad nda hata var! Pazar - ertesi... Cuma - ertesi ne kadar güzel ama bu sözcük çok s k c. Nedense Pazartesi ve Cumartesi günleri için yeni birer isim koymam fllar... kisini de kendinden önceki günün ismine göre adland rm fllar. Her kötü fley pazartesi mi bafllamak zorunda? Ödemeler, okul, iflbafl... Oysa benim pazartesilerle ilgili bir sürü hayalim var. Erken uyanmamak, bofl bofl oturmak, plans z programs z olmak gibi... Ama bofluna, yapam yorum. Mant m diyor; Yürü k z m! fle gitmek zorundas n., gönlüm diyor; Kalkma yat, yüre inin sesini dinle!. Mant m melek olmufl, yüre im fleytan. Mesela bu sabah... Geldim ifle, tam ofise girece im, fleytan mele in akl n çeldi. Ofise girmedim ve bir kafeye gittim. Sakin bir flekilde garsondan rica ettim; "Günün kahvesinden lütfen! Ama içinde ondan m, bundan m olsun? diye sormay n. Hepsi olsun istiyorum ben!" Ald m elime herfley li hayat kahvemi, ç kt m soka a! Sonra kald rd m kafam, kapad m gözümü, içime çektim rüzgar, tatl havay. Gözümü açt m; stifa etmem laz m! dedim. Klimal bir yerde hayata daha fazla devam edemeyece im. dedim. fiirkete geri döndüm, istifa ettim. Tam Oh! diyecekken ö rendim ki müdür istifam kabul etmemifl. Ücretsiz izin verin o zaman! dedim. Olur mu can m! diye dalga geçtiler. Ben de madem öyle, iflte böyle dedim ve minik saks mla ofisimdeki cam kimseye çakt rmadan köflesinden k rd m. K r k penceremden giren rüzgarla kendimi mutlulu a davet ettim. Pazartesi sendromu yaflamamak için siz de k r n bir minik pencere, kendinize bir hava deli i aç n, içinize hayat n tatl rüzgar n çekin. fikir vermek akl n kar flt rmak akl na gelmek fikrini de ifltirmek akl n çelmek belli etmemek anlatmamak sormamak bakmamak çakt rmamak 9 Yorumlayal m Yazar son paragrafta demek istiyor ki. 10 Pazartesi sendromuna karfl ne yapal m? O gün için en güzel elbiselerimizi giyelim. Ö le tatilinde bir arkadafl m zla randevulaflal m. Akflama bir konser ayarlayal m. Baflka? 10

çindekiler 1. ALT ÜN TE fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar

çindekiler 1. ALT ÜN TE fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar çindekiler fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar Sayfa: 18-30 fl dünyas ve çal flma yaflam ile ilgili sözcükler Gereklilik Kipi -mel Gereklilik

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Tepe yöneticilerden gençlere mektup Cazip ifl alanlar Özgeçmifl ve baflvuru hatalar ISSN 1308-5689 2011 fiirketler ve dahas Yeni Mezunun fl Rehberi 2011 Yeni Mezunun fl Rehberi

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir.

portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. portre Bilkent i Bilkent yapan, daima en iyiye ulaflma çabas d r ve bunu yaparken insana verdi i de erdir. ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin yeni dekan Prof. Dr. Dilek Önkal 15. say m z n

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Bülten - lkbahar 20117

Bülten - lkbahar 20117 itibar Bülten - lkbahar 20117 FAT H KURALKAN KAND LL KULÜBÜ KURUCULAR KURULU ÜYES LET fi M VE YAYIN KOM TES BAfiKANI Kandilli Kulübü nün De erli Dostlar ; Uzun bir aradan sonra yine sizlere seslenebiliyor,

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Cahillik her kusurun anas d r. Geri

Cahillik her kusurun anas d r. Geri Eylül 2004 E T ME BAKIfi 1 Örnek ve Lider Ö retmen htiyac SUNUŞ Ahmet Gündo du GENEL BAfiKANI Cahillik her kusurun anas d r. Geri kalm fll m z n, fakirli imizin, hoflgörüsüzlü ümüzün, sivil toplum olamay

Detaylı

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

EYLEMDE K P Eylemlerin zaman ve anlam özelliklerine göre ald klar eklerle girdikleri biçimlere

EYLEMDE K P Eylemlerin zaman ve anlam özelliklerine göre ald klar eklerle girdikleri biçimlere ÜN TE: 11 EYLEM EYLEM Eylemler cümlede k l fl (ifli- hareketi), durumu, oluflu ZAMANA, K PE, K fi - YE ba l olarak anlatan sözcüklerdir: yazd, okumuflsun, boyayacaks n z... (k - l fl-ifl); kofltu, atlam

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR N bag b1 TEMMUZ 2010 S:18 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi OSMAN TURAL RÜZGÂRA KARfiI ARKADAfi ISLIKLARI» HEM AKADEM SYEN, HEM BÜROKRAT, HEM BESTEKÂR: BARI TOZAR

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z...

Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12. Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Kas m-aral k 2008 Y l: 2 Say : 12 Kurban Bayram n z ve Yeni Y l n z Kutlar z... Günefl ne zaman do acak? fiu an yaflanan; kimine göre daha kriz de il, kesin olan; piyasalar m zda kaos yafl yoruz Birçok

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler!

Mustafa Boydak. Hüsnü Özye in. Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! Mustafa Boydak Baflar da da, baflar s zl kta da müflterek hareket edin! 9 Temmuz 2008 Hüsnü Özye in Çocuklar n z paraya bo may n. Hesaplar n bilsinler! 22 Ekim 2008 Hasan Do an n an s na... ONUR SOYSAL

Detaylı

2010 da Sahne Senin stanbul!..

2010 da Sahne Senin stanbul!.. SAYFA 01 9 8 3 Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde

Detaylı

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009

Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Cemil Özer Aray fl Aray fl / Cemil Özer Copyright indeks içerik iletiflim dan flmanl k ve tic. ltd. flti. stanbul 2009 Bu kitab n tüm haklar indeks içerik iletiflim dan flmanl k ad na ndeks Yay nevi ne

Detaylı