BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ"

Transkript

1 1 1-İŞİN KONUSU: Müsabaka günleri stadyumda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin Sezonu süresince 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile tarih ve sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik ve 6222 sayılı kanun kapsamında her türlü koruma ve güvenlik hizmetidir. 2-ÖZEL GÜVENLİK BİRİMLERİNİN YETKİLERİ: Yasaların vermiş olduğu yetki, idarenin güvenlik hizmetlerine yönelik belirlemiş olduğu kurallar ve yetkililerce verilecek talimatlar doğrultusunda, yasal yetkisini kullanarak güvenlik hizmetinin etkin bir biçimde yerine getirilmesini sağlarlar. Bu yetkiyi kullanırken ve hizmetin yerine getirilmesi esnasında idare ve özel güvenlik amirinin emir ve talimatlarını dikkate alırlar. 3-YÜKLENİCİ FİRMANIN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Yüklenici Firma; Lig sezonu süresince Özel Güvenlik Birimlerinde, görevlendireceği özel güvenlik görevlilerinin; hiyerarşi düzenindeki kademelerin sorumlulukları nispetinde; 2 nci maddede belirtilen görevleri yetkilerini kullanarak, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda özel güvenlik hizmetinin yerine getirilmesini sağlayacaktır. İstekli sözleşme süresince 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 6222 sayılı Kanun da belirtilen ilgili hükümlerine göre ihale konusu iş ile ilgili çıkabilecek düzenlemelere harfiyen uyacaktır. BURSASPOR Kulübünün bilgisi ve izni olmaksızın, kendiliğinden hiçbir elektronik veya mekanik güvenlik sistemi, araç, gereç, malzeme, ekipman tesis etmeyecek ve kullanmayacak, bu hususlar için sadece BURSASPOR' a öneride bulunabilecektir. Görevlendireceği personel Özel Güvenlik Kanunu gereğince görünecek şekilde Özel Güvenlik Kimlik Kartını yakaya asılı olarak taşımalarını sağlayacak ve sürekli kontrol edecektir. Yüklenici firma; Stat da görevlendireceği personelin; Maç seyretmeye gelenlere karşı ikaz ve engellenmelerinde nazik olmalarını sağlayacaktır. Spor Müsabakalarında, (Bursa Valiliği, Emniyet Müdürlüğü gibi) ilgili kurum ve kuruluşların talep edecekleri ek yükümlülükleri karşılamak, talep edilen ek önlemleri almak yüklenicinin sorumluluğundadır ve bunun için yüklenici firma ayrıca bir bedel talep etmeyecektir. Bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak olan denetimler sonucu verilecek olan cezalar ve mali yükümlülükler Yüklenici tarafından karşılanacak olup, Bursaspor Kulübünün herhangi bir bedel veya ceza ödemek zorunda kalması halinde bu bedeli yüklenici firma Bursaspor Kulübüne ödeyecektir. Yüklenici firma; Maçta görevlendirdiği personelinin, vereceği her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslara, personelinin maçtaki görev alanı içinde meydana getireceği zarar ve ziyanın tamamını tazmin etmekle yükümlüdür. Bu bakımdan çalıştırılacak tüm personeller için zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıracaktır.yüklenici firma, sigorta poliçelerini sürekli güncel olarak tutmayı ve primlerini süresi içinde ödemeyi ve bu hususları belgelemeyi kabul ve taahhüt eder.

2 2 4-YÜKLENİCİ FİRMA MAÇLARDA GÖREVLENDİRİLECEK OLAN GÜVENLİK AMİRİ VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KRİTERLERİ VE BU KRİTERLERİN BELGELENMESİNE İLİŞKİN YÜKLENİCİ FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Yüklenici firma Bursaspor Kulübü nün ev sahibi takım olarak Bursa Atatürk Stadyumu nda veya yeni stadın tamamlanması halinde yeni stadyumda yapılacak olan müsabakalarda, Kulüp tarafından talep edilen sayıda özel güvenlik personeli ve amiri bulunduracaktır. Yüklenici Firma; Aşağıdaki kıstaslara uygun olarak Güvenlik Amiri, ve Güvenlik görevlilerinden oluşan personelleri görevlendirecektir. Yüklenici firma çalıştırdığı tüm personelinin 5188 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikte belirtilen eğitimlerini aldığını ve bu eğitimlerden kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder. Ayrıca; Yüklenici firma; Sözleşmeyi müteakip sezon içerisinde müsabakalara getireceği bünyesinde çalışan 750 Güvenlik Görevlisinin T.C. Kimlik bilgileri ile Güvenlik Kimlik bilgilerini içerir detay listeyi hazırlayarak, İl Güvenlik Kurulu ve Futbol Federasyonuna bildirilmek üzere; BURSASPOR Akreditasyon Sorumlusuna teslim edecektir. 5-GÖREV TANIMLARI: Güvenlik Amiri: Güvenlik Amiri olarak çalışmasında engel olmayan, deneyimli (rütbeli asker emeklisi veya polis emeklisi tercih sebebidir.) Güvenlik Amiri olarak görevlendirilecektir. Özel Güvenlik Kimlik Belgesine sahip, daha önce bu konuda deneyimi olan personel olacaktır. Görevleri; BURSASPOR ile Yüklenici firma arasında koordinasyonda bulunur. Maç öncesi Güvenlik toplantıları düzenler, toplantılara katılır, toplantı sonucu alınan kararların uygulanmasından sorumludur. Müsabaka günü yapılan Eşgüdüm toplantısına gerekli bilgi ve belgelerle iştirak eder. Firma ile Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ve BURSASPOR arasında koordinasyonlarda bulunur, Yasal mevzuatların uygulanmasını sağlar. Maç öncesinde VIP koruma planları ve stad güvenlik personeli yerleşim planlarını hazırlar, bu planları idareye ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ne sunar. Güvenlik Personelinin çalışmalarını denetler. Maç sonrasında; gerekli hallerde Federasyon temsilcisinin talimatıyla toplantıya iştirak eder. Maç başlama saatinden önce ve maç esnasında futbol federasyonu talimatlarına göre Akreditasyon kartlarını numaralarına göre tüm personeli kontrol eder. Noksanlıkları giderir maç öncesi güvenlik görevlilerinin organizasyonunu ve saha içerisinde dağılımını, ihtiyaç duyulan eğitimleri planlar ve icra eder. Güvenlik hizmetinin en iyi şekilde yürütülmesi için eksiklikleri ve aksayan yönleri tespit ederek gerekli tedbirleri alırlar. İdare ile sürekli bilgi akışını sağlarlar. Güvenlik elemanlarına nezaret eder ve yönetir. Güvenlik ve korumanın etkinliğini artıracak önlemleri planlar ve uygular. Güvenlik elemanlarının talimat ve kurallara uymalarını sağlar.

3 3 Güvenlik elemanlarının kılık kıyafet, saç ve sakal tıraşlarını kontrol eder. Maç izlemeye gelen seyircilere karşı ciddi, saygılı ve dikkatli olmalarını sağlar. Güvenlik elemanlarının zorunlu olarak görev yerlerinden ayrılmaları halinde güvenlik hizmetinin aksamaması için önlemini alır. Güvenlik elemanlarının görev esnasındaki hal ve hareketlerini kontrol eder ve uyarır. Maç esnasında ve sonrasında meydana gelen olaylara ait tutanakları ve bu konularla ilgili bilgileri anında idareye bildirir. Güvenlik Görevlilerine ait her türlü bilgiye sahip olur sayılı Kanun ile Uygulama yönetmeliği doğrultusunda görevlerin nasıl yerine getirileceğini bilir ve uygular. Güvenlik Personelini denetler, koordine eder ve Güvenlik Sorumlusuna karşı sorumludur. Özel Güvenlik Personeli: Özel Güvenlik Kimlik Belgesine sahip, daha önce bu konuda deneyimi olan personel olacaktır. Görevleri; Özel Güvenlik personeli Maçlarda stad içerisinde görev yapar. Güvenlik Amiri ve BURSASPOR un yararına almış olduğu tedbirleri en iyi şekilde yerine getirir. Görev anında tespit edilen aksaklıkları, eksiklikleri Güvenlik Amirine bildirir. 6-ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile tarih ve sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygun olması. Özel Güvenlik Görevlilerinin Görevlileri: 5188 sayılı Kanun ile bu kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görevlendirildiği mahalde her türlü koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirir. Bursaspor tarafından belirlenen kuralları ve verilen talimatları eksiksiz yerine getirir. Amirlerince verilecek emir ve uyarılara harfiyen uyar Maç başlama saatinden 4 (dört) saat önce görev yerine gelir ve maç bitmeden/stad boşalmadan görevinden ayrılmaz 7-KRİTERLERİN BELGELENMESİ: Yüklenici firma; Görevlendireceği her Güvenlik Personelinin idarece belirlenen kriterlere uygunluklarını belgeleyerek, belgelerin kopyalarını her görevli için ayrı ayrı dosyalayacaktır. Ayrıca aşağıdaki belgelerin teminini sağlayacaktır. Nüfus cüzdanı sureti (onaylı), Erkek personel ( Özel Güvenlik Görevlisi olur ibareli) Sağlık Raporu Bayan personel ( Özel Güvenlik Görevlisi Olur ibareli) Sağlık Raporu Bir adet fotoğraf İkametgâh ilmühaberi Tüm güvenlik personeline, standart ve aynı metin kullanılması şartıyla kendi el yazıları ile

4 4 tarih, ad, soyadı ve imzaları bulunan özgeçmişlerini belirtir bir sayfalık el yazısı örnekleri, 8-YÜKLENİCİ FİRMANIN, ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN KILIK, KIYAFET, TEÇHİZAT VE DONATIMI İLE KULLANILMASI GEREKEN VE İLGİLİ KİŞİLERİN KULLANIMINA TAHSİS EDECEĞİ GEREÇLERE İLİŞKİN, YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Yüklenici firma; görevlendirilecek Özel Güvenlik Personelinin görev alanlarında ve görevleri sırasında giymeleri gereken mevsimlik (yazlık-kışlık) kıyafetleri giyinmeleri ve kuşanmaları gereken teçhizatı; her bir personel için ayrı ayrı temin edecek ve giyinip kuşanmalarını sağlayacaktır. Yüklenici firma; Giyim, teçhizat ve donanımın sürekli, temiz, düzgün ve bakımlı olması için gerekli tüm tedbirleri almak, kontrolleri yapmak ve aksaklıkları derhal gidermekle yükümlüdür. Yazlık kıyafete ait giyecekleri, yaz mevsimi itibariyle hemen giydirmek üzere en geç Mayıs ayı sonuna kadar, kışlık kıyafete ait giyecekleri ise kış mevsimi itibariyle gereken tarihte giydirmek üzere, en geç Ekim ayı sonuna kadar personeline teslim etmiş olacaktır. Yüklenici firma; Tüm güvenlik personeline, aşağıda belirtilen giyim eşyasını, mevsimlik olarak ayrı ayrı, tek tip ve standartta yeni olarak vermek ve giydirilecek kıyafetlerin her bir cinsinden numunelerini önceden idareye bildirmekle yükümlüdür. YAZLIK KIYAFETE AİT GİYECEKLER: Cinsi Adedi Renk Niteliği Kep 1 Siyah Keten Gömlek (kısa Kollu 2 Gri Keten Pantolon 2 Siyah Keten Çorap 4 Siyah Merserize Ayakkabı 1 Siyah Deri Kemer 1 Siyah Deri KIŞLIK KIYAFETE AİT GİYECEKLER: Cinsi Adedi Renk Niteliği Kep 1 Siyah Yün Gömlek (Uzun Kollu) 2 Gri Keten Kazak 1 Siyah Yün Kravat 2 Siyah Keten Pantolon 2 Siyah Yün Çorap 4 Siyah Yün Bot 1 Siyah Deri Kışlık Mont 1 Siyah İçi Miflonlu, Su Geçirmez Kumaş Yağmurluk 1 Fosforlu İmperteks Kumaş

5 5 Yüklenici firma görevlendireceği Güvenlik Personelinin kep, kazak, gömlek, mont, vb. giyeceklerinin üzerinde; firmayı belirtir sembol ile ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK KARTI NIN, (Valilikçe verilen) tek tip ve standartta tam olarak takılı olmasını sağlamakla yükümlüdür. Yüklenici firma görevlendireceği güvenlik personeline aşağıda belirtilen gereç ve donanımı sağlayarak, tek tip ve standartta, tam ve yeni olarak vermek, taşıtmak ve yerinde, zamanında, yeterli ölçüde ve amacına uygun olarak kullandırmakla yükümlüdür. Düdük (Her görevliye), LED li El Feneri 10 adet (yedek pilleri ile birlikte), Cop (Her Görevliye), Cop taşıma kılıfı (Her Görevliye), Kelepçe (Her görevliye), Deri Kelepçe Kılıfı (Her görevliye), Stad içinde görev yapacak, Güvenlik Sorumlusu, Güvenlik Amirleri, turnike teknisyenleri ve BURSASPOR Yönetimi tarafında kullanılacak; 40 adet UHF veya VHF bandında en az 4 W. Çıkışlı El Telsizi (Batarya, Şarj Cihazı, Kemer Klipsi) Frekans tahsisli (Bursa ili genelinde rahatlıkla telsiz görüşmesi yapılabilecek), (CE) standardına 40 adet Telsiz kulaklığı. BURSASPOR tarafından verilen; Futbol Federasyonu talimatlarına uygun olarak müsabakalarda giyilmesi zorunlu olan TFF amblemli ve büyük punto rakamlarla numaralandırılmış fosforlu yeleklerin müsabaka esnasında Güvenlik Görevlilerine giydirilmesi sağlanacaktır. 9-YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÇALIŞTIRILACAK ELEMANLARIN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU KURALLAR: (Öncelikle 5188 Sayılı Kanun ve bunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte belirtilen hususlar dikkate alınarak) Güvenlik Amiri, görevini ifa ederken sivil giyinecektir. Güvenlik Amiri Hizmet birimlerinden gerekli bilgiyi alıp herhangi bir vukuat olup olmadığının tespitinden sonra stadı terk edecektir. 10-YÜKLENİCİ FİRMANIN GÖREVLENDİRECEĞİ PERSONELİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Yüklenici firma; Güvenlik görevlilerinin görevlerine zamanında gelmelerini sağlamakla, görev yerlerine geliş ve gidişlerinde yol ve yemek ücreti ile ilgili giderleri karşılamak, Yüklenici firma; çalıştırdığı elemanların her türlü özlük haklarını karşılamak ve ödemek zorundadır.(4857 ve 506 sayılı yasalara göre) Bu konularda Bursaspor un sorumluluğu yoktur Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikteki tüm hususları yerine getirecektir. Yüklenici personelinin kanunlardan doğan tüm hak ve kıdem, ihbar tazminatı gibi özlük alacakları ile Sigorta Primlerinin ödenmesinden kendisi sorumludur. Yüklenici personelinin sigorta primleri veya maaş, kıdem tazminatı gibi hak ve alacaklarından Bursaspor Sorumlu değildir. Bursaspor bu hak ve alacaklarla ilgili olarak herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması halinde Yüklenici firma Bursaspor tarafından ödenen bu bedeli derhal, herhangi bir mahkeme veya merci kararına gerek olmaksızın Bursaspor a ödeyecektir.

6 6 Yüklenici, çalıştıracağı personelini Yasaların aradığı koşullara uygun şekilde işe alacak, personele ilişkin gerekli izinleri alacak ve bildirimleri yapacaktır. Yüklenici, işe girişte aldığı personeline ait özlük dosyasında yer alan evrakların birer suretlerini (İşe giriş bildirgesi, sabıka kaydı, iş sözleşmesi, Sağlık Raporu, Güvenlik Elemanı sertifikası, 5188 sayılı Kanun uyarınca zorunlu çalışma izni, eğitim belgeleri ve yasal her türlü bildirim vb) iş bu sözleşme ile görevlendireceği personelin Kulüp de işe başlamasından bir gün öncesinde Kulüp e ulaştıracaktır. Personelce verilen bilgilerin ve Eksik belgelerin tüm sorumluluğu Yüklenici ye aittir. Yüklenici, personelinin işin yürütümü sırasında yürüttüğü disiplin kuralları duyuru yönetmelik ve diğer sözlü ve yazılı talimatlara, çalışma saatlerine ve çalışma düzeni kurallarına riayet edeceğini ve çalışma disiplininin bozulmamasına önem göstereceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Yüklenici almış olduğu iş için çalıştırdığı personelin her anlamda kefili durumundadır. Yüklenici, çalışan personel ile ilgili aylık SGK prim ödeme bildirgelerini, tahakkuk ve ödeme belgelerini ve imzalı ücret bordrolarını ve banka dekontlarını her ay düzenli olarak; personelin çıkışı halinde ise çıkış belgeleri ve ödeme belgeleri ile banka dekontlarını o ay içerisinde Kulüp e sunacaktır. Bu belgeler Kulüp e sunulmaksızın Yüklenici ye ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici, bu sözleşmenin ve bu sözleşmedeki taahhütlerinin kapsamına giren tüm personelin işvereni olarak kanun tüzük yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre personelinin ücret, tazminat, sosyal yardım, fazla mesai, yıllık izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ve diğer özlük haklarının İş kanunu ve diğer İş Mevzuatı anlamında haklarından kaynaklı taleplerinde ve SGK vergi resim prim ve harçlardan ve bunlar gereği yapılacak ödemeler ve bu ödemeler nedeni ile hak sahiplerinden gelecek talepler bakımından, 4857 sayılı Kanun çerçevesinde müteselsil sorumluluk esası benimsenmişse de Kulüp ün maruz kalacağı ödemelerde, Kulüp ün Yüklenici ye rücu hakkı saklı olup, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Yüklenici, Kulüp ün ilk talebinde nakden ve defaten ödeme yapacağını ve gerekirse Kulüp tarafından hak edişlerinden kesileceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Yüklenici, personelinin senelik izin, mazeret istirahat sebeplerinden dolayı işyerine gelmemesi hallerinde hizmetin kesintisiz olarak devam etmesi için gerekli tedbirleri alır. Bu halde aynı nitelikleri haiz başka bir personeli geçici olarak görevlendirir. Yüklenici personelinin her türlü gözetim ve denetimi Yükleniciye ait olup bu kimselerden kaynaklı her türü sorumluluk Yükleniciye aittir. Ayrıca Kulüp de yüklenicinin iş ve muamelelerini denetleme hakkına sahiptir. Yüklenici Personelini, gerek işbaşı öncesinde gerekse de işin devamı süresince İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimine tabi tutacak ve eğitim katılım formlarını Kulüp e düzenli bir şekilde teslim edecektir. Yüklenici personelinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tedbirlerine ilişkin olarak koruyucu malzeme temini, kullanımı ve denetimi, periyodik sağlık raporlarının alımı ve takibi yüklenicinin sorumluluğundadır. Görev yapacak personel, 5188 sayılı yasanın emrettiği şekilde eğitimini tamamlamış ve ilgili makamlar tarafından açılan sınav neticesinde başarılı olmuş ve 5 (beş) yıl süre ile geçerli Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip, en az 2 yıl özel güvenlik personeli olarak fiilen çalışmış, askerliğini tamamlamış adaylar arasından seçilerek görevlendirilecektir. Ayrıca söz konusu personel devamlı surette Yüklenici tarafından verilecek meslek eğitimlerine tabi tutulacak olup buna ilişkin sertifikalar Kulüp e düzenli bir şekilde teslim edilecektir. Yüklenici, hizmetin yürütümü sırasında olabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili personel ve hak sahiplerinden gelen tüm talepleri karşılar, bu nevi kaza ve hastalıklarda bunlar

7 7 gereği yapılacak ödemeler ve bu ödemeler nedeni ile hak sahiplerinden gelecek talepler bakımından, 4857 sayılı Kanun çerçevesinde müteselsil sorumluluk esası benimsenmişse de Kulüp ün maruz kalacağı ödemelerde, Kulüp ün Yükleniciye rücu hakkı saklı olup, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Yüklenici Kulüp ün ilk talebinde nakden ve defaten ödeme yapacağını ve gerekirse Kulüp tarafından hak edişlerinden kesileceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Yüklenici personelinin yahut kendisinin, sorumluluğunda bulunan yerde çalışanlara, misafirlere, ziyaretçilere veya 3. kişilere vereceği zararlar nedeni ile açılan tazminat davalarında Kulüp ten herhangi bir hak talebinde bulunmaz. Kulüp aleyhine dava açamaz. Hak sahiplerine personelinin veya kendisinin verdiği zararlar nedeni ile ödemiş olduğu bedeller için Kulüp e rücu edemez. Yukarıda madde ve bu madde nedeni ile Kulüp tarafından ödenmek zorunda kalınan bedellerin hepsinin en geniş anlamıyla Kulüp ün ilk talebinde derhal ve nakden Kulüp e ödeyeceğini beyan kabul ve taahhüt eder. Yüklenici; iş bu sözleşmenin imzasını takip eden yasal süreleri içinde taahhüt ettiği işin niteliğini ve mahallini Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma İl Müdürlüğü ne ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ne, Valilik e bildirmek, Sözleşmenin bir örneğini ilgili kurumlara sunmakla yükümlüdür. Şirket; Sosyal Güvenlik Kurumuna, Bölge Çalışma Müdürlüğü ne, Jandarma Ve Emniyet Müdürlüğü ne tescil ettirmek ve tescil belgelerinin birer örneklerini Kulüp e sunmakla yükümlüdür. Şirket in bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kulüp, tarafından her hangi bir ad altında ödeme yapılma zorunluluğu doğması halinde Şirket, Kulüp ün yapmış olduğu ödemeyi Kulüp e ilk talebinde nakden ve defaten ödeme yapacağını kabul ve taahhüt eder. 11- STATDA GÖREVLENDİRİLECEK GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN DENETLENMESİ, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde Güvenlik kimlik kartsız ve Maç içim alınan Valilik İzin Listesinin haricinde eleman görevlendirilmeyecektir. 12- BURSASPOR'UN DENETİM YETKİSİ VE DENETİM SONUCUNA İLİŞKİN OLARAK YÜKLENİCİ FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ: BURSASPOR yüklenici firmanın şartname ve sözleşme hükümlerini yerine getirip, getirmediğini her zaman denetlemeye yetkilidir. Yüklenici firma, kurum tarafından tespit edilecek ve kendisine bildirilecek aksaklık ve noksanlıkları,(telsiz, Giyim, vs.) tanınacak süre içerisinde düzeltmek ve gidermekle yükümlüdür. Yüklenici firma Özel Güvenlik personeli kanalıyla koruma ve güvenliğini sağladığı Stad ve Ek Binalarıyla ilgili Kritik Analiz Raporunu hazırlama ve Koruma Planını yapmakla yükümlüdür. BURSASPOR yetkililerince yapılacak denetimler sonucu; hizmeti yürütmede yetersizlikleri tespit edilen veya bu hizmetin mahiyetine uygun olmayan davranışları nedeniyle Özel Güvenlik Birimlerinde çalıştırılmaları uygun görülmeyen Güvenlik personelinin durumu, firmaya bildirilecek. Yüklenici firma; söz konusu Güvenlik personelini bildirimi takiben bir sonraki maçta Görevine son verilen personel tekrar BURSASPOR müsabakalarında görevlendirilmeyecektir. 13-MALİ KONULARLA İLGİLİ HUSUSLARDA: BURSASPOR ve firma arasında sağlanacaktır.

8 8 14-SORUMLULUK: Yüklenici firma; BURSASPOR'un maçlarında görevlendirdiği personelinin, stad dışında kalan kişi ve kuruluşlara vereceği her türlü zarar, ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından, personelinin kurumdaki görev alanı içinde meydana getireceği zarar ve ziyanın tamamının karşılanmasından sorumlu olacaktır. Yüklenici firma; Maçlarda görevlendirdiği personelinin dikkatsizliği, sorumsuzluğu, vb. nedenlerle Stad da meydana gelen yangın, soygun, yağma, yıkma ve sabotajlar sonucu oluşacak zararın tamamının karşılanmasından sorumlu ve yükümlüdür. Stad içerisindeki görev alanlarında yüklenici firmanın görevlendirdiği personel ile diğer şahıslar arasında meydana gelebilecek öldürme, yaralama, darp, taciz, kavga, hakaret vb. olaylarda hukuki sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır. Yüklenici firma; görevlendireceği Güvenlik personeline ilişkin olarak; 4857 sayılı iş kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatının gereklerini yürütmek ve tüm önlemleri almakla, yükümlü ve sorumludur. Yüklenicinin kanun ve ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Bursaspor herhangi bir bedel veya tazminat ödemek zorunda kalması halinde, yüklenici herhangi bir mahkeme veya merci kararına gerek olmaksızın Bursaspor tarafından ödenen bu bedel ve tazminatı derhal Bursaspor a ödeyecektir. Yüklenici firma; yukarıda belirtilmiş olan çalışma esasına göre, Her Maç için BURSASPOR tarafından belirlenecek miktarda personel görevlendirecektir. Talep edilen sayıda personelin görevlendirilmemesi halinde yüklenicinin hak ediş tutarından %5 cezai şart ödenecek ve ayrıca bu sebeple Bursaspor tarafından herhangi bir kuruma ceza ödenmek zorunda kalınırsa bu ceza da yüklenici tarafından derhal Bursaspor a ödenecektir. Yüklenici firma; görev sırasında personelin yemek veya zaruri ihtiyaçlarını maç başlama saatinden bir saat önce giderecektir. Bu nedenlerle maç sırasında, aksaklık olmamasını sağlayacaktır. Yüklenici görevlendireceği güvenlik personelinin isim listelerini maç saatinden 1 (bir) iş günü öncesinde idareye vermek zorundadır. Yüklenici görevlendireceği güvenlik personelinin isim ve gerekli olan bilgilerini Bursa Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne maç saatinden 3 (üç) iş günü öncesinde bildirmek zorundadır. Özel Güvenlik Kimlik Kartı olmayan veya süresi dolan personel görevlendirilmeyecektir. İdare tarafından belirlenen sayıda Güvenlik görevlisi maç saatinden önce ( bu süre İdare tarafından bildirilecektir) idare tarafından belirtilen yerde hazır bulundurulacaktır. Görevlendirilecek Özel Güvenlik Personeline ait Özel Güvenlik Mali Mesuliyet Sigorta Poliçelerinin birer suretleri (fotokopileri) idareye maç saatinden önce verilecektir. Yukarıda belirtilen hususlara yüklenici tarafından riayet edilmediği takdirde o maçtaki hak ediş bedelinin % 10'u oranında ceza hak edişinden kesilecektir. Ayrıca yüklenici tarafından görevlendirilen güvenlik görevlilerinin görevlerini gereği gibi yerine getirmemesi, müsabaka sırasında oluşan kavgalara müdahale etmemesi, merdiven boşluklarının boşaltılmasını sağlamaması, eksik güvenlik personeli ile çalışması vb durumların tespiti veya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Bursaspor Kulübü ne bu nedenler ile ceza verilmesi halinde, Yüklenici Bursaspor Kulübü nün uğrayacağı zararları, derhal herhangi bir mahkeme veya merci kararına gerek kalmaksızın Kulüp e ödeyeceğini, TFF tarafından verilen cezaların kendi istihkakından kesileceğini veya bunu karşılamaması halinde, alınmış olan teminat mektubun nakde

9 9 çevrilebileceğini, ayrıca bu hallerde, söz konusu müsabakadaki hak ediş bedelinin %10 u oranında cezai şartın hak edişinden kesileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bursaspor Kulübünün 15 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile dilediği zaman Yüklenici ile imzalanacak olan sözleşmeyi bedelsiz, tazminatsız olarak feshetme hakkı vardır. İş Bu İdari Şartname 14 (ondört) maddeden ibarettir. BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ. Hizmetin Verileceği Yer Hizmetin Verileceği Adres Güvenlik Görevlisi Sayısı (Toplam) 1. İŞİN KONUSU: ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde aşağıdaki tabloda detayları

Detaylı

BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ

BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ BİLKENT II PARK SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA BİLKENT II PARK SİTESİ ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ SATINALMA ŞARTNAMESİ 1. GENEL 22.09.2011 1.1. Bu şartnamede güvenlik hizmeti satın alacak

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Amaç 1. Kapsam 1. Hukuki dayanak 1. Tanımlar 1. İkinci Bölüm. Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar İÇİNDEKİLER KONU SAYFA NO Birinci Bölüm Amaç 1 Kapsam 1 Hukuki dayanak 1 Tanımlar 1 İkinci Bölüm Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Temel ilkeler 2 Usul ve esaslar 2 Onay alınması 11 Üçüncü

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI ŞOFÖR, SEKRETER, BAHÇIVAN, TEMIZLIK VE İDARI PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin Adı: Şoför, Sekreter, Bahçıvan, Temizlik ve İdari

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİN TEKNİK PERSONEL HİZMET ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İHALE KOMİSYONU AFAD VİRANŞEHİR ÇADIR KENT KONAKLAMA TESİSİ ŞEBEKE SOKAK AYDINLATMA, KOMPAZASYON, PANO, TRAFO, AG-OG-YG ENERJİ NAKİL HATLARININ BAKIM,ONARIM ve

Detaylı

TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKĐYE RADYO TELEVĐZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ SĐLAHLI ÖZEL GÜVENLĐK GÖREVLĐSĐ ĐLE KORUMA VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ ALINMASINA AĐT TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Madde-1 Đşin Konusu : 1.1. TRT Antalya

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı