TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ HİZMET BİNASI YEMEKHANESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI VE BULAŞIKÇI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu: 1.1. TRT Çukurova Müdürlüğünün Merkez hizmet binasında çalıştırılmak üzere Aşçı, Aşçı Yardımcısı ve Bulaşıkçı hizmeti satın alınması işidir Bu Teknik şartnamede; TRT Çukurova Müdürlüğü için İdare, İhaleye katılacak Şirketler için İstekli, İhale üzerinde kalan istekli için Yüklenici Şirket, TRT Çukurova Müdürlüğü veya Kurumun belirlediği sorumlu Müdürlük Müdür Yardımcılığı (Destek), Sorumlu Servis Sosyal İşler Servisini ifadesi kullanılacaktır. Madde-2 İhale konusu hizmet ve personel ile ilgili genel şartlar: 2.1. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu TRT Çukurova Müdürlüğünün Mersin Merkez Hizmet binasında bulunan mutfak, yemek salonu, bulaşıkhane, açık ve kapalı yiyecek içecek sunumu, kokteyl ve toplantı alanları ile fuayalerde çalıştırılmak üzere Aşçı, Aşçı Yardımcısı ve Bulaşıkçı alınması ihalesine katılacak olan isteklilerin istihdam edecekleri işçiler, Teknik Şartname ve Sözleşmede belirtilen görev ve yetki sınırları çerçevesinde Sosyal İşlerden Sorumlu Servis tarafından koordine edilerek belirtilen görev alanları içerisinde görevlerini ifa edeceklerdir Yüklenici, çalıştıracağı personelin; 1. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Evliler için), Nüfus cüzdanı veya onaylı örneklerini, 2. İkametgâh belgesini, 3. Öğrenim belgesini, 4. Mesleğini ifa ettiğine dair belgesini, 5. Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıkasızlık belgesini, 6. Mesleğine engel hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık raporunu, 7. 4 x 6 ebadında 3 adet fotoğrafını işe başlamadan önce idareye verecektir Yüklenici çalıştıracağı işçilerin sigorta sicil kartlarının fotokopilerini, işe başladıktan sonra 7 (yedi) iş günü içinde İdareye vermekle yükümlüdür. 2.3.Yüklenici, elemanların işe geliş ve gidiş saatlerinin takip edildiği aylık imza listelerini her ay muntazam olarak tutacak, ilgili Kontrol Teşkilatına onaylatacak ve İdareye verecektir. Elemanlara çalışma süresi içerisinde İdarece verilen kimlik kartları yakalarına takılı olacaktır maddesinde belirtilen yerlerde çalıştırılacak işçilerin unvanları, sayıları, öğrenim durumları ve ödenecek ücretler, aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olacaktır. İşçilerin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlanmadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır. 1

2 01 02 ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN ÖZELLİKLERİ SAYISI VE ÜCRET DURUMU Aşçı Mesleği ifa ettiğini belgeleyecektir. (özellikle Tabldot Yemekçiliği tecrübeli ) Aşçı Yardımcısı Mesleği ifa ettiğini belgeleyecektir.. (özellikle Tabldot Yemekçiliği tecrübeli ) İŞÇİ SAYISI ASGARİ ÜCRET FAZLASI 2 % 85 2 % Bulaşıkçı Mesleği ifa ettiğini belgeleyecektir. 1 % 10 TOPLAM ELEMAN SAYISI Yüklenici, verdiği hizmet ile ilgili olarak idarenin onayını almadan hiçbir ek masraf yapmayacaktır Yüklenici işçileri yasal çalışma sürelerini geçmemek kaydıyla idarece belirlenen gün ve saatlerde veya vardiyalı olarak çalıştırılabilecektir Yüklenici, çalıştırdığı İşçilerin kıyafetlerinin temiz ve düzgün, tıraşlarının günlük, birbirlerine ve kurum personeline karşı ölçülü ve saygılı olmalarını sağlayacaktır. İşçilerin bürolarda, koridorlarda, merdivenlerde, merdiven boşluklarında oturmaları, yemek yemeleri, sigara içmeleri, çay vb. şeyleri içmeleri, yüksek sesle konuşmaları kesinlikle yasaktır. Ayrıca hizmet yerlerinde ziyaretçi kabul etmeyeceklerdir. Yüklenici, işçilerinin görevlerinin bilincinde olmasından, görevlerini yerine getirirken kurum mevzuat ve prosedürlerinin ihlal edilmemesinden sorumludur Yüklenicinin çalıştıracağı elemanlar bu şartnamede belirtilen kurallara uymak zorundadır. Bu hususlara uymayan işçiler tespit edildiğinde yüklenici tarafından değiştirilecek ve yerine yeni eleman getirilecektir Yüklenicinin çalıştıracağı işçiler kuruma, kurum personeline vereceği zararın tümü, hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, istihkakından ya da doğacak hak edişlerinden kesilecektir. Madde-3 İş Emniyeti ve Sağlık Tedbirleri: 3.1.Yüklenici, İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre çalıştırdığı işçilerin iş güvenliği ve sağlığı konularında gerekli tedbirleri almakla ve uygulamakla yükümlüdür Yüklenici, hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve esaslarını işçilerine öğretmekle mükellef olup, bu konudaki her türlü sorumluluk yükleniciye aittir İşçilerin işe alınması, işten çıkarılması neticesinde doğabilecek tüm yükümlülükler, iş kazaları sonucunda meydana gelecek olan sorumluluklar, sigorta primleri ile ilgili sorunlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı ile ilgili tüm sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır. 3.4.Yüklenici, sözleşme imzalanmasına müteakip, işe başlamadan evvel mutfak ve yemekhanede çalıştıracağı işçilerin Sağlık Bakanlığı nın tarih ve 1059 sayılı Genelgelerinde belirtilen portör ve periyodik muayeneler esasları çerçevesinde çalışanların sağlık kontrollerini yaptıracaktır. Muayene sonuçları işletmeye ibraz edilecektir ve işçilerin özlük dosyalarında saklanacaktır. Portör muayenelerinde neticesi olumsuz çıkan eleman işe başlatılmayacaktır. Rutin muayene masraflarından İdare sorumlu değildir. Ayrıca İdare gerek gördüğü zamanlarda çalışan elemanların sağlık muayene raporunu Yüklenici Şirket ten isteyecektir İş Yasaları gereğince, işçi ve işverene yüklenmiş olan tüm yükümlülükler Yükleniciye ait olacak, bu konularda İdare taraf ve muhatap olmayacaktır. 2

3 Madde-4 Görev ve Sorumluluklar 4.1. Aşçı Mutfakta ve mutfağa bağlı bütün bölümlerde yemek hazırlama ve pişirme ile görevli tüm elemanların faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi, kontrolü ve koordinasyonundan sorumludur Yemeklerin kaliteli hazırlanabilmesi, işçilerin randımanlı çalışması için gerekli iş yöntemlerini ve gerekli pişirme standartlarını hazırlar Satın alınacak malzemelerin listesini hazırlar, satın alınan et, balık ve sebzeler ile diğer gıda maddelerinin kontrolünü yapar Porsiyon miktarlarının, lezzet ve kalitesinin standartlaştırılması amacıyla üretilen bütün yemekler için standart reçeteler geliştirilir, yeni reçetelerin denemelerini yapar Günlük olarak erzak listesini kontrol eder, ağır hareket gören malzemelerin tüketiminin hızlanmasını sağlar Mevcut yiyecek fazlasının kullanma şeklini planlar Mutfağın son derece temiz, sağlık kurallarına uygun ve güvenli olmasını sağlar Yiyecek depolarının soğutma sistemlerini kontrol eder, yiyeceklerin ilk giren ilk çıkar prensibine göre kullanılmasını sağlar Mutfakta çalışan işçiler kişisel hijyen kurallarına uymalarını sürekli kontrol eder ve sağlar Departmanında çalışan elemanlar çok düzenli ve temiz bir görünüme sahip olmalarını sağlar Daima temiz ve ütülü mutfak üniforması giyer ve bu şekilde elemanlarına örnek olmaya çalışır Teknik servis ile koordineli olarak makinelerin bakım programını hazırlar ve takip eder, gerekli hususları idareye bildirir Mutfakta hazırlanan yiyeceklerin sağlık şartlarına uygun olarak saklanmasını sağlar ve denetler Aşçı Yardımcısı Günlük olarak hazırlanması gereken yiyecekleri, belli bir plan içinde bilgi ve becerisini kullanarak, temizlik kurallarına uygun olarak servise hazır hale getirmek Mutfaktaki araç ve gereçlerin temiz, sağlığa uygun kullanılmasını, eksiksiz, temiz, olmalarını ve bakımlarının zamanında yapılmasını sağlamak Kendisine teslim edilen bütün besin maddelerini mevcut yemek listesine göre en iyi şekilde pişirip hazırlamak, kalitesini ve görüntüsünü bozmadan dağıtımını sağlamak, Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanması ve eksiksiz olarak hazırlanması, tamamen yerinde sarfını ve ziyan edilmemesini sağlamak, Yemeklerin hazırlanışı sırasında gerekli malzemenin tamam ve taze olup olmadığını kontrol etmek Yemeği tabağa yerleştirerek servise hazırlamak Aşçının hizmetle ilgili vereceği diğer görevleri yapmak İş ile bağdaşmayacak davranışlarda bulunmayacaklardır Mutfak çalışanları bone, eldiven ve maske takacaklardır Bulaşıkçı Öğle yemeklerinin bulaşıklarının yıkanması Su giderlerinin temizlenmesi Bulaşıkhanenin temizlenmesi Çöplerin depolanması, düzeni ve boşaltılmasından sorumludur Çalışma öncesi ve sonrası mutfağı temizler Her gün bulaşık makinesini kontrol etmek ve çalışır durumda olmasını sağlamak İş ile bağdaşmayacak davranışlarda bulunmayacaklardır. 3

4 4.3.8.Aşçı, Aşçı Yardımcısının hizmetle ilgili vereceği diğer görevleri yapmak. Madde-5 Çalışanlara verilecek giyim malzemeleri ve özellikleri: Aşağıda özellikleri belirtilen giyim eşyalarının renkleri Kurum tarafından belirlenecek olup, çalışacak olanların beden ve ayak ölçüleri alınarak temin edilecektir Aşçı Giyim Malzemeleri Ceket Ceket hâkim yaka ve çıt çıt lı olacaktır. Ceketin yaka, kol ve cep ağızları biyeli olacaktır. Sorumlu Aşçı ceketinin kollarının dış tarafında birer adet cep olacaktır. Yakanın içinde tela kullanılmış olacaktır Pantolon Klasik model ve beli aynı zamanda kemer takılabilir köprüleri olacaktır. Pantolon yan dikişlerinde biye olacaktır. Pantolonun her iki yanında ve arka sağda bir adet cep, paçalar ise düz olacaktır Önlük Pamuk oranı asgari % 60 olan kumaştan imal edilmiş, belden bağlamalı olup, boyu ayakkabı üzerine kadar inecektir Kep Kenar kıvrımlarında biye olacaktır. Birinci kalite gabardin kumaştan imal edilmiş olacaktır Terlik Önü kapalı, ayak ortopedik, refleks bölge yatağındaki 5 nokta ile ayak tabanına masaj özelliği olacaktır. Hijyenik yapısı ile bakteri ve mantar oluşumunu engelleyici olacaktır. Sıcağı ve soğuğu iyi izole etmeli ve ayak terlemelerini engelleyici olacaktır Aşçı Yardımcısı kıyafetleri Ceket Ceket hâkim yaka ve çıt çıt lı olacaktır. Ceketin yaka, kol ve cep ağızları biyeli olacaktır. Sorumlu Aşçı ceketinin kollarının dış tarafında birer adet cep olacaktır. Yakanın içinde tela kullanılmış olacaktır Pantolon Klasik model ve beli aynı zamanda kemer takılabilir köprüleri olacaktır. Pantolon yan dikişlerinde biye olacaktır. Pantolonun her iki yanında ve arka sağda bir adet cep, paçalar ise düz olacaktır Önlük Pamuk oranı asgari % 60 olan kumaştan imal edilmiş, belden bağlamalı olup, boyu ayakkabı üzerine kadar inecektir Kep Kenar kıvrımlarında biye olacaktır. Birinci kalite gabardin kumaştan imal edilmiş olacaktır Terlik 4

5 Beyaz renkli, önü kapalı, ayak ortopedik, refleks bölge yatağındaki 5 nokta ile ayak tabanına masaj özelliği olacaktır. Hijyenik yapısı ile bakteri ve mantar oluşumunu engelleyici olacaktır. Sıcağı ve soğuğu iyi izole etmeli ve ayak terlemelerini engelleyici olacaktır Bulaşıkçı Giyim Malzemeleri İş Elbisesi Kısa kol önlük ve pantolondan oluşan iş elbisesi, trikoton kumaştan imal edilmiş ve dikişleri kumaş rengine uygun olacaktır Su Geçirmez Önlük Uzun, boyundan askılı ve belden bağlamalı olacaktır. Ön yüzü su geçirmez malzeme kaplı olacaktır Çizme Yarım boy ebatlarında lastik olacaktır. Su geçirmez ve bakteri üretmeyen malzemeden imal edilmiş olacaktır Terlik Önü kapalı, ayak anatomisine uygun ortopedik, refleks bölge yatağındaki 5 nokta ile ayak tabanına masaj özelliği olacaktır. Hijyenik yapısı ile bakteri ve mantar oluşumunu engeller özellikte olacaktır. Sıcağı ve soğuğu iyi izole ederek ayak terlemelerini engeller özellikte olacaktır. Madde-6 Alınacak Giyim Malzemeleri Miktarları: AŞÇI (2 KİŞİ) 1. YIL 2. YIL Ceket Adet 2 2 Pantolon Adet 2 2 Önlük Adet 2 2 Kep Adet 1 1 Terlik Çift 1 1 AŞÇI YARDIMCISI(2 KİŞİ) Ceket Adet 2 2 Pantolon Adet 2 2 Önlük Adet 2 2 Kep Adet 1 1 Terlik Çift 1 1 BULAŞIKÇI (1 KİŞİ) 1. YIL 2. YIL İş Elbisesi (Kısa Kol Önlük ve Pantolon) Adet 4 4 Su Geçirmez Önlük Adet 4 4 Çizme Çift 2 2 Terlik Çift 2 2 5

6 6

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü)

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 5 KİŞİLİK 12 AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık İhale Usulü) MADDE 1- İşin Nevi ve Miktarı İşin konusu: Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Yatırım

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEMEK İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Yüklenici yiyeceklerin siparişi, satın alınması, depolanması, hazırlanması,

Detaylı

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ

T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ T.C. TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEMİŞGEZEK, PERTEK, MAZGİRT VE OVACIK ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ YEMEK PİŞİRME, DAĞITMA VE BULAŞIK YIKAMA HİZMETLERİ Madde 1. İşin Tanımı TEKNİK ŞARTNAMESİ Tunceli Halk

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 1-İŞİN KONUSU: Bursaspor Özlüce Tesislerinde 7/24 güvenliğin sağlanması konusunda görevlendirilmek üzere Özel Güvenlik Hizmetinin 1 yıl süre ile, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İhale No: 2012/22664 TANIMLAR NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 01 Haziran 2012 31 Mayıs 2013 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK İHALE USULÜ YEMEK ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 7 Yasal Kapsam : 13 b/1 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 1. adım... - 86.460,00 TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİ Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü TEMİZLİK

Detaylı

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 )

VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) VAN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 01.03.2015-15.03.2015 ) l.isin KONUSU VE YERİ Van Halk Sağlığı Müdürlüğü, Merkez ve îlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ile bağlı birimleri,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜGÜ DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK HİZMETİ TEKNİK SARTNAMESİ Madde 1- İşin Konusu: 1.1. TRT Diyarbakır Müdürlüğü ve bağlı ünitelerin hizmet binalarına ait yaklaşık 19.700

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ YEMEK HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca ihalesi yapılacak olan Çevre ilçelerde mevcut okullarda öğrenci ve

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEMİZLİK ile PARK-BAHÇE BAKIMI ve TEMİZLİĞİ HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde-1 İşin Konusu : 1.1. TRT Genel Müdürlüğünün Ankara da bulunan Genel Müdürlük ve diğer hizmet binaları

Detaylı

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ SICAK YEMEK ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır. 1.1. Türk Kızılayı,

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-

TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015- TÜRK KIZILAYI KARTAL HASTANESİ MALZEME DAHİL YEMEK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -2015-1 1. TANIMLAR 1.1. İDARE: Türk Kızılayı Kartal Hastanesi İdaresi. 1.2. YÜKLENİCİ: İhale sonucu işi alan ve sözleşme

Detaylı

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ:

MADDE 3: İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ: KARTAL BELEDİYESİ KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ VE ŞUBELERİNE; SABAH KAHVALTISI, ÖĞLE YEMEĞİ VE İKİNDİ KAHVALTISI HAZIRLAMA, DAĞITIMI VE SERVİS HİZMETLERİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN KONUSU: Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğüne

Detaylı

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ NĐĞDE ÜNĐVERSĐTESĐ 01 Mayıs 2015 30 Nisan 2016 Tarihleri Arası 19. MADDE AÇIK ĐHALE USULÜ YEMEK ALIMI ĐHALESĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TANIMLAR ĐDARE: Bu teknik şartnamede Niğde Üniversitesi Rektörlüğü bundan

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇAN LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK AŞÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ İŞÇİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.İşin Tanımı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2013 TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda belirlenen

Detaylı