Bozk r Çocuklar na Bir Umut DR. ALBERT ECKSTEIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bozk r Çocuklar na Bir Umut DR. ALBERT ECKSTEIN"

Transkript

1 Avrupa Ulusal Hematoloji Dernekleri Toplant s Danimarka da Yap ld Avrupa Hematoloji Birli i, her sene ulusal hematoloji dernekleri aras nda ba kurmak ve ilflkileri güçlendirmek amac yla Ulusal Hematoloji dernek baflkanlar ile toplanmakta. Bu seneki toplant Damimarka da THD Baflkan Muhit Özcan n da kat l m yla gerçekleflti. Devam Sayfa 8 de... Türk Hematoloji Okulu Zonguldak ta Topland Türk Hematoloji Derne i nin Türk Hematoloji Okulu kapsam nda, Haziran 2008 tarihlerinde Zonguldak ta gerçeklefltirdi i e itim çal flmalar ndan ikincisi olan Hemostaz Tromboz Kursu baflar l bir flekilde tamamland. Kursa, 28 yeni pediatrik-eriflkin yan dal hematoloji araflt rma görevlisi kat ld. Kursun yo un program aras nda kat l mc lar Zonguldak Deniz Kulübünde yap lan kurs aksam yeme inde birbirlerini daha yak ndan tan ma ve tart flma ortam buldular. Yeme e ayr ca Karaelmas ÜTF dekan yard mc s Eksal Karl, rektörü Bektafl Aç kgöz ve Zonguldak eski Milletvekili ve eski bir hematoloji hastas olan Harun Ak n da kat ld. Kursun son günü kat l mc lar n evlere dönmeden önce toplu halde Zonguldak Karaelmas ÜTF Hematoloji Bilim dal n gezme f rsat oldu. Devam Sayfa 4 te.. Bozk r Çocuklar na Bir Umut 2 3 BU SAYIDA THD E itim Burslar THD Bilimsel Alt Komite Seçimleri Yeflil Kartl Hastalara liflkin Genelge UYDO Ödemeleri THD E itim Program Hematoloji Kongre ve Kurs Tarihleri Türk Hematoloji Derne i, Avrupa Birli i Leonardo Projesinde ortak.. Avrupa Hematoloji Birli i (EHA), 2002 y l nda bafllatt çal flmalar ile Avrupa genelinde geçerli olacak bir Hematoloji Müfredat oluflturma çabas na giriflmifl ve buna paralel olarak Asistan Karnesi olarak tan mlayabilece imiz bir Avrupa Hematoloji Pasaportu haz rlam fl ve bunu üye ülkelere sunmufltur. Bu pasaportun temel amac ülkeler aras nda doktorlar n hareketini sa lamak için bir standart e itim oluflturabilmektir. Bu konudaki giriflimler yaln z AB üyelerini de il; ayn zamanda sviçre, Türkiye ve srail i de kapsamaktad r. Halen ngilizce olan müfredat bu dilin d fl nda Türkçe ve Yunancaya çevrilmifl olup, derne imizin web sayfas na konulmufltur y l nda EHA ve Avrupa Hematoloji Okulu Avrupa Birli inden ald maddi destekle bu çal flmalar gelifltirmeye bafllam fl ve Avrupa Hematolojide Sürekli T p E itimi (ECAH) Projesini gelifltirmifltir. Devam Sayfa 8 de... DR. ALBERT ECKSTEIN 1935 y l sonbahar nda stanbul ; Ankara ekspresi gecenin içinde yol al rken, Dr. Albert Eckstein, Nazilerin iktidara geliflini, göçe zorlanan Yahudileri, Türkiye den gelen daveti, Dusseldorf T p Akademisi ndeki görevinden al fl n, yar m kalan araflt rmalar n ve geride b rakt yak nlar n düflünüyordu. Pencereyi açt ; bozk r n serin, tertemiz havas n içine çekti, ç Anadolu dan Karadeniz e, Akdeniz sahilinden Toroslar a, yüzlerce köyde incelemelerde bulundu. Foto raflar çekti, köylülerle dost oldu, hastalar n n bafl nda sabahlad, pek çok çocu a flifa verdi. Onun çabalar yla, Türkiye de çocuk ölümleri önemli bir düflüfl gösterdi. De erli doktorlar yetifltirdi. Ard nda, modern çocuk hastal klar kliniklerinin kurucular n b rakt. Prof. Bahtiyar Demira, Prof. Sabiha Özgür, Prof. hsan Do ramac.. Bir Türk dostunun, Cumhuriyet tarihinin unutulmufl kahramanlar ndan birinin, günlükler, foto raflar, an lar, belgeler ve tan kl klarla zenginlefltirilmifl öyküsü, Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein in yaflam öyküsünü yine bir çocuk doktoru Prof. Dr. Nejat Akar kaleme ald Uluslararas Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi Türk Hematoloji Okulu 2- Hemostaz Tromboz Kursu Ege Bölgesine Yönelik Mezuniyet Sonras Hematoloji lk Basamak Kursu Ak m Sitometri Klinik Uygulamalar Kursu laç Firmas Çal flanlar çin Hematoloji Kursu 34. Ulusal Hematoloji Kongresi HAUD Bursiyeri Dr. Cafer Ad güzel ile Söylefli 2004 ten Günümüze THD Araflt rma Projeleri EHA Ulusal Dernekler Toplant s Leonardo Da Vinci Projesi TJH 25. Y l nda Yeni Ç kanlar

2 2- Türk Hematoloji Derne i Gazetesi - Eylül 2008 THD den Haberler THD E itim Burslar THD YDUS BAfiARI BURSU YDUS da dereceye girerek hematolojiyi seçenlere burs verece imize iliflkin, de iflik zamanlarda duyurular yapm flt k. Bu duyurular, Üniversite Rektörlerine, T p Fakültesi Dekanlar na, Dahili T p Bilimi Baflkanlar na ve Devlet Hastanesi Baflhekimlerine yönlendirilmiflti. Bunlara karfl n, adaylar n, baz merkezlerde bu duyurulardan, yöneticilerden kaynaklanan nedenlerle yeterince haberdar olamad gözlemlenmifltir. Tüm üyelerimizin kendi kurumlar nda çal flan olas Hematoloji Araflt rma Görevlisi adaylar na burs program m z duyurmalar ve ayr nt lar için THD web sayfas n kaynak göstermeleri büyük önem tafl maktad r. Burs içeri i YDUS da ilk üçe girenlere ayl k 750 YTL, ilk 10 a girenlere ayl k 600 YTL, ilk 20 ye girenlere ayl k 500 YTL ihtisaslar boyunca ayl k ödeme yap lmas fleklindedir. ASH Kongresi Kat l m Bursu THD, bu sene San Francisco da 6-9 Aral k 2008 tarihleri aras nda yap lacak ASH kongresi kat lacak 2 hekime endüstri destekçili inde yarat lan kaynakla burs veriyor. 34.UHK ya baflvuran çal flmalardan, ilk isim olarak hematoloji uzman Dr. Fatih DEM RC O LU ve Dr. fiule ÜNAL hakem de erlendirmeleri sonras nda bu bursdan yararlanmaya hak kazanm fllard r Y l Janssen Cilag Miyelom Yurtd fl E itim Bursu Türk Hematoloji Derne i, 2009 y l nda da Janssen Cilag firmas taraf ndan desteklenecek yurtd fl e itim bursu vermektedir. Burs THD ilkeleri çerçevesinde 2009 y l nda Multiple Miyelom alan nda çal flma yapmak üzere yurtd fl na gidecek Türk Hematoloji Derne i üyelerine verilecektir. Seçim kriterleri ve burs verilecek kifli say s THD yönetim kurulunca belirlenecektir. E itim bursu toplam YTL dir. Baflvuru için özgeçmifl ve yurtd fl nda yap lacak projenin ayr nt lar n gösteren kabul belgesini içeren baflvuru dilekçesini THD ofisine teslim edilmeli yada eposta ile gönderilmesi gerekmektedir. THD Bilimsel Alt Komite Seçimleri Sürelerinin dolmufl olmas nedeni ile afla da bildirilmifl olan 4 bilimsel alt komitemizde 34. Ulusal Hematoloji kongresinde baflkanl k seçimleri gerçekleflecektir. Bu alt komitelerden birine baflkan aday olmak isteyen üyelerimizin 15 Eylül 2008 tarihine kadar özgeçmiflleri ile birlikte derne imize baflvuru yapmalar gereklidir. Son yönergede belirtildi i üzere her alt komiteye 1 baflkan seçilecek olup seçilen baflkanlar sekreterlerini kendileri belirleyecektir. Alt komite baflkanl k süresi 4 y ld r. Konuyla ilgili ayr nt l bilgi afla da THD BAK yönergesinde yer almaktad r. Baflkan seçimi gerçekleflecek alt komiteler: 1- Akut Lösemiler Bilimsel A.K. 2- Kronik Miyolositer Lösemi ve Miyeloproliferatif Hastal klar Bilimsel A.K. 3- Kök Hücre Biyolojisi ve Araflt rmalar Bilimsel A.K. 4- Transfüzyon T bb - Kan Bankac l ve Hemaferez Bilimsel A.K. Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü nden Yeflil Kartl Hastalara liflkin Genelge Tüm kamu kurum ve kurulufllar ile üniversite hastaneleri bünyesindeki ilgili personele tebli i ile kemik ili i nakli gerektiren yeflil kartl hastalar n tetkik, donör taramas, tedavi ve tedavi sonras takip ifllemlerine iliflkin Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü nün no lu genelgesinin maddeleri afla da yer almaktad r. Tüm genelgeye sa l k bakanl yada den ulaflabilirsiniz. Yeflil Kartl Hastalar n: 1. T bbi zorunluluk nedeniyle gerek akraba d fl donör taramas gerekse kemik ili i nakli öncesi ve sonras nda tetkik ve tedavisi yap lmak üzere, bulundu u yerdeki il devlet hastanesi taraf ndan do rudan doku bilgi bankas /kemik ili i nakli merkezinin bulundu u üniversite veya kamu hastanelerine h zl ve etkin bir flekilde sevk edilmelerinin sa lanmas, 2. Kemik ili i nakli sonras nda da sürekli olarak takip ve tedavi gerektiren hastalar n kontrol amac yla ça r lmas halinde, bu durumun sevk evrak üzerinde veya ayr bir raporla belgelendirilmesi kayd yla, kemik ili i nakline iliflkin sevk ifllemi prosedürüne uygun olar<ak bulundu u yerdeki Bakanl m za ba l devlet hastanelerince ilgili sa l k kurumuna sevk edilmelerinin sa lanmas gerekmektedir. THD Web Sayfas THD web sayfas adresinde üye bilgilerinizi güncelleyip, kendi sayfan z oluflturabilirsiniz. Haziran 2008 UYDÖ Ödemeleri Geçmiş olsun THD eski baflkan Prof. Dr. Orhan Ulutin kalp rahats zl geçirmifltir. Ayr ca THD üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Tunal yak n zamanda bir böbrek ameliyat geçirmifltir. Hocalar m z n son durumlar n n iyi oldu unu sevinerek bildiririz. De erli hocalar m za acil flifalar diliyoruz. THD HABER 3 ayda bir yay mlanan yerel bir bültendir. Türk Hematoloji Derne i Ad na Sahibi Prof. Dr. Muhit ÖZCAN Yay n Yönetim Yeri Türk Oca Cad. No: 17/6 Ca alo lu-eminönü- STANBUL Editör ve Sorumlu Müdür Doç. Dr. Mutlu ARAT Bas n Asistan pek DURUSU letiflim Bilgileri Türk Hematoloji Derne i Sancak Mah. Turan Günefl Bul Sok. No: Çankaya/ANKARA Tel: Faks: Grafik-Tasar m-bask Bilimsel T p Yay nevi Bükrefl Sok. No: 3/20 Kavakl dere/ankara Tel: Faks: Türk Hematoloji Derne inin ödül ve desteklerinden, THD üyesi tüm ö retim elemanlar n n ve araflt r c lar n Hematoloji alan nda uluslararas düzeyde yay n yapmaya teflvik edilmesine ve Turkish Journal of Hematology dergisinin uluslararas indekslerde yer almas na yard mc olmaya iliflkin Haziran ay nda baflvurular de- erlendirilerek ödemeleri yap lm flt r. Y lda 4 kez yap lan bu ödemelerden yaralanabilmek için detaylar: sayfas nda yer almaktad r. Dernekler Kanununa göre üyelik koflullar n yerine getirmeyen 76 THD üyesi dernek üyeli inden ç kar lm flt r. Tebrikler THD üyelerinden Prof. Dr. Yeflim Ayd nok Hematologica dergisinin editörler kuruluna seçilmifltir. Kendisini tebrik eder çal flmalar nda baflar lar dileriz. Tebrikler AÜTF ö retim üyelerinden Doç. Dr. Mutlu Arat Avrupa Hematoloji Birli i E itim Komitesi ( dönemi) ne seçilmifltir. Kendisini tebrik eder çal flmalar nda baflar lar dileriz. Tebrikler THD üyelerinden Prof. Dr. Serdar Bedii Omay Mardin Artuklu Üniversitesi ne kurucu rektör olarak atanm flt r. Kendisini kutluyor, görevinde baflar lar diliyoruz.

3 Eylül Türk Hematoloji Derne i Gazetesi - 3 Kongre ve Kurslar Türk Hematoloji Derne i E itim Program ZM R Dokuz Eylül Üniversitesi Derslikler Binas Konferans Salonu Ege Bölgesine Yönelik Mezuniyet Sonras Hematoloji lk Basamak Kursu ZM R 34. Ulusal Hematoloji Kongresi ANKARA 50. Y l Kompleksi Cebeci Clinical Applications of Flow Cytometry ISPARTA Türk Hematoloji Okulu 3- Tan sal Hematoloji STANBUL laç Tan t m Uzman Kursu ANTALYA Türk Hematoloji Okulu 4- Kemik li i Yetmezli i STANBUL 2. Uluslararas Lösemi-Lenfoma-Miyelom Kongresi ANTALYA 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Hematoloji Kongre ve Kurs Tarihleri ESH E itim Program 5-7 Eylül Boston, ABD ESH Uluslar aras Konfreans CHRONIC MYELOID LEUKEMIA - Biological Basis of Therapy Eylül Atina, Yunanistan ESH Konferans MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS 3-5 Ekim Mandelieu, Fransa ESH-EHA Bilimsel Çal fltay MOLECULAR PROGNOSTIC MARKERS IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA 16 19Ekim Mandelieu, Fransa 20 th Anniversary of the First Cord Blood Transplant and 10 th Anniversary of Netcord ESH - Eurocord Netcord - EBMT - UT MD Anderson Cancer Center - Duke University International Conference BIOLOGY AND CLINICAL APPLICATIONS OF CORD BLOOD CELLS 30 Ekim - 4 Kas m Cascais, Portekiz ESH Konferans MECHANISMS OF CELL DEATH AND DISEASE: ADVANCES IN THERAPEUTIC IN- TERVENTION AND DRUG DEVELOPMENT 7-9 Kas m Barcelona, spanya ESH Konferans CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA: An update on biology, prognosis and treatment EBMT 11th Infectious Disease Working Party Training Course dealing with infections after Hematopoietic Stem Cell Transplantation Ekim 2008 Venedik, Italya EBMT 4. Lymphoma Working Party Hematopoetic Stem Cell Transplantation and Lymphomas 6-7 Kas m Sofya- Bulgaristan International Society of Hematology (ISH) 32nd World Congress Convention Centre at Central World Ekim 2008 Bangkok, Thailand International Thalassaemia Conference Ekim 2008 Singapur, Singapur 50th ASH Annual Meeting and Exposition 6-9 Aral k 2008 San Francisco, ABD 2. Uluslararas Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi Yaklafl yor May s 2009 tarihleri aras nda stanbul da düzenlenecek 2. Uluslararas Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresinin bilimsel program tamamland. Bildiri gönderim sistemi 3 Kas m 2008 de kongre web sitesi üzerinde aç lacakt r. Bilimsel Program Chronic Myeloid Leukemia - Hagop Kantarjian, M.D. Anderson Cancer Center, USA - Andreas Hochhaus, University of Heidelberg, Germany - Guiseppe Saglio, University of Turin, Italy - Richard Champlin, M.D. Anderson Cancer Center, USA Myelodysplastic Syndromes - H. Joachim Deeg, Fred Hutchinson Cancer Research Center, USA - Luca Malcovati, University of Pavia, Italy - Ghulam Mufti, King s College Hospital, UK - Richard Champlin, M.D. Anderson Cancer Center, USA Multiple Myeloma - Bart Barlogie, Myeloma Institute for Research and Therapy, USA - John D. Shaughnessy, Myeloma Institute for Research and Therapy, USA - Jean-Luc Harousseau, University Hospital Nantes, France Acute Myeloblastic Leukemia - Jacob M. Rowe, Rambam Medical Center, Israel - Anthony Goldstone, University College Hospital, London, UK - Charles Linker, University of California, USA Acute Lymphoblastic Leukemia - Robin Foa, La Sapienza University, Italy - Cristina Mecucci, University of Perugia, Italy - Jean Pierre Marie, Hospital Hotel Dieu, France Hodgkin Lymphomas Andreas Josting, University Hospital Köln, Germany - Houchingue Eghbali, Regional Cancer Centre Bordeaux Cedex, France - Jens-Ulrich Rueffer, University of Köln, Germany Chronic Myeloproliferative Disorders - Ayalew Tefferi, Mayo Clinic, USA - Srdan Verstovsek, M.D. Anderson Cancer Center, USA - Radek Skoda, University of Basel, Switzerland Chronic Lymphocytic Leukemia - Peter Dreger, University of Heidelberg, Germany - Emili Montserrat, University of Barcelona, Spain - Eva Kimby, Karolinska Institute Huddinge University, Sweden Follicular Lymphoma - Robert E. Marcus, Addenbrooke s Hospital, UK - Finbarr Cotter, Barts and the London School of Medicine, UK - Jane Winter, University of Chicago Hospitals, USA Non Hodgkin Lymphomas - Koen van Besien, University of Chicago, USA - Wyndham Wilson, National Cancer Institute, USA - Owen O Conner, Columbia University, USA Diffuse Large B Cell Lymphomas - Anna Sureda, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Spain - Norbert Schmitz, Asklepios Klinik St. Georg, Germany - Corinne Haioun, CHU Henri Mondor, France 6-9 Aral k 2008 tarihleri aras nda yap lacak ASH kongresinde 2. Uluslararas Lösemi Lenfoma Miyelom kongresinin stand yeralacakt r. Tüm üyelerimizi 172 nolu standa bekliyoruz.

4 4- Türk Hematoloji Derne i Gazetesi - Eylül 2008 Kongre ve Kurslar Türk Hematoloji Okulu, hem e itmenleri hem de ö rencilerinin fikir ve katk lar yla h zla büyümeye devam ediyor Ziller Zonguldak ta Çald Türk Hematoloji Okulu H z Kesmiyor!!! Türk Hematoloji Derne i nin Türk Hematoloji Okulu kapsam nda, Haziran 2008 tarihlerinde Zonguldak ta gerçeklefltirdi i e itim çal flmalar ndan ikincisi olan Hemostaz Tromboz Kursu baflar l bir flekilde tamamland. Kursa, 28 yeni pediatrik-eriflkin yan dal hematoloji araflt rma görevlisi kat ld. Kursun yo- un program aras nda kat l mc lar Zonguldak Deniz Kulübünde yap lan kurs aksam yeme- inde birbirlerini daha yak ndan tan ma ve tart flma ortam buldular. Yeme e ayr ca Karaelmas ÜTF dekan yard mc s Eksal Karl, rektörü Bektafl Aç kgöz ve Zonguldak eski Milletvekili ve eski bir hematoloji hastas olan Harun Ak n da kat ld. Kursun son günü kat - l mc lar n evlere dönmeden önce toplu halde Zonguldak Karaelmas ÜTF Hematoloji Bilim dal n gezme f rsat oldu. Kurs hem TTB hem de EHA taraf ndan kredilendirildi. Türk Hematoloji Okulu 3 Tan sal Hematoloji Kursu Kas m 2008 tarihleri aras nda Isparta da düzenlenecek. THO ö rencilerinden gelen öneriler üzerine kurs yo unlu u azalt larak tart flma zamanlar art r ld. Güçlü bilimsel programa ek olarak, bu kursta makale saati ve olgu tart flmalar için de zaman ayr ld. Türk Hematoloji Okulu projesi sizlerin de önerileri ile her geçen gün güçlenmekte. Tüm yandal hematoloji araflt rma görevlilerine yönelik haz rlanan 3 senede toplam 12 kursun yap laca e itim çal flmalar kapsamlar geniflliyor. Son sene temel hematoloji konular bittikten sonra son derse hematoloji araflt rma projesi üretme üzerine tümüyle pratik bir kurs yap lmas planlan yor. Tüm üyelerimizin THO ile ilgili yap c görüfllerini bekliyoruz. Ege Bölgesine Yönelik Mezuniyet Sonras Hematoloji lk Basamak Kursu Yap l yor ç hastal klar uzmanlar ve araflt rma görevlileri, çocuk hastal klar uzmanlar ve araflt rma görevlileri, aile hekimli i uzmanlar ve araflt rma görevlileri ile pratisyen hekimlere yönelik bu kurs 7 Ekim 2008 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Derslikler Binas Konferans Salonunda düzenlenecektir. Kurs kay tlar ücretsizdir. Ön kay t için kat l mc isim, iletiflim bilgileri ile çal flt kurumu adresine iletilmesi gerekmektedir. Lenfadenopatiye Yaklafl m -Sami Kart Lenfoma: Tan dan Evrelemeye - Mehmet Ali Özcan Lenfoma: Güncel Tedavi - Bülent Ündar Multiple Myelom: Tan ve Tedavi - Zahit Bolaman Pansitopeni ve Aplastik Anemi - Hayri Özsan Myelodisplastik Sendrom - Ülkü Ergene Lökositoza Yaklafl m - Ali Keskin Akut Lösemiler- Vildan Özkocaman Kronik Lenfositer Lösemi - Murat Tombulo lu Kronik Myelositer Lösemi- Güray Saydam

5 Eylül Türk Hematoloji Derne i Gazetesi - 5 Kongre ve Kurslar Ak m Sitometri Klinik Uygulamalar Kursu THD Laboratuar Standartlar Alt Komitesi ile AUTF Pediatrik Alerji- mmünoloji ve Hematoloji BD ortak düzenledi i Ak m Sitometri Klinik Uygulamalar Kursu, 6-9 Kas m 2008 tarihleri aras nda AUTF Cebeci Yerleflkesinde 50. Y l Kompleksi nde düzenlenecektir. Kursa kat l mc olmak isteyenler ya da adresinden bilgi alabilirler. Kursa kat l m s n rl say da olaca ndan baflvuru önceli i esas al nacakt r. Ak m Sitometri Klinik Uygulamalar Kursu Bilimsel Program Basics and Applications of Flow Cytometry Awtar Krishan Chronicle of Flow Cytometry Wolfgang Göhde Phenotype Analysis Aydan kincio ullar Immunophenotyping for Lenfoma Mustafa Yenerel Immunophenotyping for Leukemias Zafer Bafllar Signal Transduction Vincent Shankey Minimal Residual Disease Brent Wood Monitoring Transplantation by Flow Cytometry Emel Eksioglu Demiralp Stem Cell Analysis Bill Telford Stem Cells in Hematopoiesis Mike Keeney Flow Cytometric Methods for Red Cell Dysfunction Klara Dalva Flow Cytometric Methods for Platelet Dysfunction Gülderen Yan kkaya Demirel Flow Data Analysis in Hematolymphoid Malignancies Brent Wood Sorting and Hematological Applications Zafer Gulbas Issues on quality control for clinical cytometry - 1 Brent Wood Issues on quality control for clinical cytometry - 2 Brent Wood Pitfalls in Data Interpretration Mike Keeney Guidelines for Panel Development Sumeet Gujral General Discussion and Questions from the floor Closure of the program Awtar Krishan - Mustafa Yenerel Türk Hematoloji Derne i bir ilke daha imza at yor laç Firmas Çal flanlar için Hematoloji Kursu Üç gün sürmesi planlanan kurs Kas m 2008 tarihleri aras nda stanbul da düzenlenecektir. Kurs hematoloji alan nda temel e itim vermeyi planlamakta ve hematoloji alan nda çal flan ya da çal flmay planlayan ürün sorumlusu, ürün müdürü ve endüstri alan nda kariyer yapanlara yöneliktir. Kursa kat l m için detayl bilgiye yada adreslerinden ulaflabilirsiniz. Kurs Bafll klar : Kan fizyolojisi, Eritrosit hastal klar -Anemiler, MDS, Akut Lösemiler, Hemostaz, Hemofililer, Trombosit hastal klar, Trombofililer, KMPH ve KML, Lenfomalar ve S n flamalar, Lenfomalar Tedavi, Multipl Myeloma, Kan bankac l ve aferez, Kemik li i Nakli, Farmakokinetik, Moleküler tan yöntemleri, Hukuk, BUT. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi 8-11 Ekim 2008 zmir de Ulusal Hematoloji Kongresi Bildirileri De erlendiriliyor! Türk Hematoloji Derne i nin, 8-11 Ekim 2008 tarihleri aras nda Çeflme- zmir de düzenleyece i "34. Ulusal Hematoloji Kongresi için toplam 426 bildiri gönderildi. Bunlar Eylül ay na kadar yurtiçi ve yurtd fl ndan konular nda uzman 91 hakem taraf ndan de erlendirilmekte. Bildiriler aras ndan 135 çal flma THD bildiri ödüllerine, 128 kifli ise genç kat l mc ödülünü baflvurdu. Genç kat l mc ödülüne baflvuranlar n kongre öncesinde ö renci belgelerini THD ofise ulaflt rmalar gerekmekte. THD bildiri, en iyi poster, en güzel Türkçe, endüstri ve genç kat l mc ödülleri sahiplerine 10 Ekim 2008 Cuma akflam kongre s ras nda ödül töreninde verilecek. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre Sonras Kurslar THD Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komitesi Çalfl tay ve Mezankimal Kök Hücre Kursu çin Kay t Yapt rmay UNUTMAYINIZ! (www.hematoloji2008.org) 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Ödül ve Destekleri THD B LD R ÖDÜLÜ Kongreye sunulan bildiriler aras ndan jüri taraf ndan seçilecek 6 çal flmaya 3 ayr dalda (her dalda 2 adet olmak üzere) ödül verilecektir. Ödül Dallar : 1. Klinik hematoloji; laç ve di er tedavi çal flmalar, olgu serileri, vb gibi çal flmalar. 2. Klinik laboratuar hematoloji; Klini e do rudan katk da bulunan, tan, prognoz, evreleme ve tedaviye yan t öngörme, vb laboratuvar, hematopatolojik, sitogenetik ve di er çal flmalar. 3. Deneysel hematoloji; Moleküler biyoloji, biyokimya, farmakoloji, hücre kültürü vb. çal flmalar, hayvan deneyleri, vb. GENÇ KATILIMCI ÖDÜLÜ THD 2008 kongresinde t p ö rencisi, yüksek lisans veya doktora ö rencisi, araflt rma görevlisi (dal veya yandal) düzeyinde-birinci isim-çal flma (olgu sunumu d fl baflvuruda belirtilmek kayd ile) ile baflvurup, çal flmas kabul edilenler aras ndan seçilerek s n rl say da araflt rmac ya THD taraf ndan verilen destektir. Genç Kat l mc ödülleri hiçbir gereksinime bak lmaks z n, koflullara uygun çal flmalardan sunumu yapan birinci yazara verilecektir. Kongreye kat lmayan veya sunu yapmayanlar ödül için de erlendirmeye al nmazlar. Bu ödüle aday olanlar, çal flt klar kurumdan alacaklar, durumlar n gösteren bir belgeyi baflvurular na eklemeli ve THD ofisine ulaflt rmal d rlar. Belgesiz baflvurular kesinlikle iflleme al nmayacakt r. Ödüller kongre s ras nda duyurulacakt r. EN GÜZEL TÜRKÇE B LD R ÖDÜLÜ Türk Hematoloji Derne i ödül de erlendirme jürisi taraf ndan en güzel Türkçe kullan m na uygun görülen bildiriye THD En Güzel Türkçe Bildiri Ödülü verilecektir. EN Y POSTER ÖDÜLÜ THD De erlendirme Jürisi taraf ndan, poster olarak seçilen bildiriler aras ndan, posterini en iyi flekilde temsil eden baflar l bilimsel çal flmaya verilecektir. Kongre s ras nda aç klanacakt r. ENDÜSTR ÖDÜLLER Bu kategori için baflvuruya gerek olmaks z n de erlendirme yap lacakt r. Bayer HealthCare Bayer Schering Pharma Lenfoproliferatif Hastal klar YTL İ L A Ç Multipl Miyelom/Miyelodisplastik Sendromlar YTL Lenfoma YTL En yi Laboratuar Çal flmas YTL

6 6- Türk Hematoloji Derne i Gazetesi - Eylül 2008 HAUD Bursiyerleri Anlat yor: 3 Dr. Cafer Ad güzel ile Söylefli Say n Dr. Ad güzel bize kendinizden ve çal flmalar n zdan bahseder misiniz? Aral k 1999 y l nda hematoloji yan dal ihtisas na bafllad m, Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal n da, halen ö retim görevlisi olarak çal flmaktay m. Evliyim ve Duru isminde 7 yafl nda bir k z m var. Hematoloji uzmanl m sonras nda her hematolog gibi malin hematolojik hastal klarla ilgili birçok hasta görüp, onlar n tedavisine severek katk sunmaya çal fl rken, di er selim hematolojik hastal klar n, özelliklede trombozlu hastalar n, tedavi, takip ve etiyolojik araflt rmalar na yeterli zaman ay ramad m z gördüm. Hocam, Prof. Dr. Mahmut Bay k n teflviki ve deste i ile tromboz ve kanamal hastal klar konusunda kendimi gelifltirmek için 2005 y l nda, Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji BD bünyesinde bulunan Tromboz ve Hemostaz Laboratuar nda 1 ay Prof Dr Muzaffer Demir ile çal flt m. Sonras nda hemostaz ve tromboz konusunda daha ileri bir e itim alabilmem için, Say n Prof Dr Mahmut Bay k n ve Prof Dr Muzaffer Demir in önerileri ve destekleri ile ABD de Loyola Universitesi T p Fakültesi, Hemostaz Tromboz Araflt rma Laboratuar na baflvurarak kabul edildim. Bu aflamada Türk Hematoloji Derne i nin Hematoloji Asistan/Uzmanlar na Yurtd fl Destek Program na yapt m burs baflvurusu da kabul edildi. Haziran 2007 den beri fiikago da eflim Dr Nalan Ad güzel ve k z m z Duru ile birlikte, ben Loyola Universitesi T p Fakültesi, Hemostaz Tromboz Araflt rma Laboratuar nda araflt rmac olarak, eflimde ayn üniversitede Solunumsal Yogun Bak m Ünitesinde gözlemci ve arast r c olarak, çal fl yoruz. ABD de Loyola Universitesi, Hemostaz Tromboz Araflt rma Laboratuar n da bir sene e itim gördünüz. Bize Amerika daki ve e itim gördü ünüz üniversitedeki hematoloji alan ndaki çal flmalar hakk nda edindi iniz izlenimlerinizi aktarabilir misiniz? Amerika Birleflik Devletleri nde hematoloji e itimi, hepimizin bildi i gibi Hematoloji/Onkoloji olarak birlikte verilmektedir. Bu aç dan ele al nd nda temel hematoloji e itiminde, selim hematolojik hastal klar göz ard edilebilmekte ve bu konular özellikle ilgi gösteren hematologlar sahiplenmekteler. Trombozlu hastalar n tan ve tedavisinde birçok merkezde özellikle damar cerrahisi yapan hekimlerde aktif rol oynamaktad r. Bu nedenle Loyola Universitesi T p Fakültesi nde tromboz ve kanaman n temel felsefesi ve ilgili patolojik süreçlerin, t p fakültesi ö rencilerine anlat - m, benimde araflt r c olarak içinde yer ald m laboratuar taraf ndan verilmektedir. Bu anlamda, yan nda bulundu um Prof Dr Jawed Fareed den çok fley ö renmekteyim. Çal flt m laboratuarda en basit koagulasyon testinden, en karmafl k moleküler testlere, hayvan deneylerinden hücre kültür çal flmalar na, immunolojik testlerden ak m sitometrik çal flmalara kadar tüm araflt rmalar yapabilecek alt yap ve bunlar yürütebilecek teknik ve e itimli personel, ç kan sonuçlar yorumlayabilecek ve klinik hayata geçirebilecek deneyimli hocalar bulunmaktad r. Amerika daki hematoloji alan ndaki çal flmalar gördükten sonra Türkiye deki çal flmalar ve gelece i hakk nda neler söyleyebilirsiniz? Türkiye de tüm bilim dallar nda oldu u gibi, hele de yeterli say da yetiflmifl uzman n olmad hematolojide, hizmet a rl kl bir e itim verilebilmektedir. Bu anlamda, araflt rman nda e itimin önemli bir parças oldu unu günlük prati imizde uygulayabildi imiz ölçüde, Türk hematolojisinin hak etti i noktaya daha kolay ç kabilece ini düflünüyorum. ABD de araflt rmaya verilen önemi vurgulamak için bir örnek vermek istiyorum. T p fakültesinin 1.s n f ndan bafllayarak ö rencilerin birço u yaz tatillerinin büyük k sm n hastane içerisindeki laboratuar ve kliniklerde çeflitli projelerde çal flarak geçirmekteler. ABD de asistanl k baflvurular nda, ö rencili inde bilimsel projelerde yer alm fl hekimlerin programlara kabulü kolaylaflt r c bir etken olarak de erlendirilmektedir. Ama flunu aç kça söyleyebilirim ki, klinik bilgi ve tedavi yaklafl mlar aç s ndan Türk hematologlar ile ABD hematologlar ve di er klinisyenler aras nda büyük fark oldu unu düflünmüyorum. Orada yapt n z çal flmalar n zdan ve bu e itim sürecinin size katt klar ndan bize biraz bahsedebilir misiniz? Bulundu um laboratuarda temel koagülasyon testlerini fibrometre kullanarak protrombin zaman, aktive parsiyel tromboplastin zaman, heptest, trombin zaman ve dilue edilmifl Russel Venom Viper testlerini ö rendim. Ayn zamanda ACL cihaz ile ayn testleri yapman n yan nda, factor Xa aktivitesi ve IIa aktivitesini içeren testleri çal flt m. Çal flt m merkezde bütün koagülasyonla ilgili testlerle birlikte, ELISA, ak m sitometri ve Western Blot testleride çal fl lmaktad r. Ak m sitometri ile mikropartikul ölçümü, trombosit aktivasyonu ve trombosit agregasyonunu ö rendim ve çal fl yorum. Bu testleri kullanarak Faktor Xa ve IIa inhibitörü antikoagulan ilaçlarin etkinlik ve trombositler üzerine etkilerini araflt rd m. ELISA ile TNF-alfa, protrombin parçac k ölçümü (F 1-2), trombin- antitrombin kompleks, interlökinler, thrombinin aktifledi i fibrinoliz inhibitörü (TAFI) ve fibrin-p ht oluflumunun dansitometrik olarak ölçümünü ö rendim. Laboratuarda yürütülen çal flmalarda bu testler ile ilgili bölümleri üstlendim. Trombosit fonksiyonlar ve çeflitli antikoagülan ilaçlar n trombosit aggregasyonu üzerine etkilerini aggragometre ile test ettik. Ayr ca heparin ile iliflkili trombositopenili (HIT) hasta serumlar n, sa l kl trombositler ile kar flt rarak yap lan HIPA testini ö rendim. HIT flüpheli hasta plazmalar ndan ELISA yöntemi ile heparin-pf4 kompleksine karfl oluflan IgG, IgA ve IgM tipi antikorlara bakt m. Son 4 ayda özellikle ABD ve Avrupa da birçok ülkede heparinlerin yüksek sulfatl kontroidin sulfat ile kontamine olmas nedeni ile görülen ölümlerin nedenine yönelik çok önemli çal flmalar tamamlad k. Bunlar n yan nda Prof Dr Jawed Fareed in ve di er ö retim üyelerinin verdi- i bütün seminer ve derslere kat l yorum. Hematoloji/Onkoloji bölümünün hematoloji ile ilgili seminer serilerine, Hemostaz/Tromboz ile ilgili ABD içi ve d - fl kongrelere kat ld m. Bu kongrelerde ve daha küçük ölçekli toplant larda bu konu ile ilgili birçok bilim adam ile Dr Fareed vas tas ile tan flt m. Loyola Universitesi ndeki 1 y l m z dolmadan 1 y l daha kalmam z için teklif yap ld. International Union of Angiology derne inin sa lad burs ve Loyola Üniversitesinin sa lad destek ile 1 y l daha ayn merkezde araflt rmalar ma devam edece im. Türk Hematoloji Derne i nin Hematoloji Asistan/Uzmanlar na Yurtd fl Destek Program konusunda ne düflünüyorsunuz. Bu program için önermek istedi- iniz söylemek istedi iniz bir fley var m? Bu burs, benim ve benim gibi k s tl bütçelere sahip di er hematoloji uzman arkadafllar m n yurtd fl na gidifl hayallerini gerçeklefltirmek için çok de erli bir katk y sunmaktad r. Bu anlam da Türk Hematoloji Derne i birçok dernekten bir ad m öne ç karak bir farkl l k yaratm flt r. Bunun için Türk Hematoloji Derne i nin say n baflkan na, yönetim kuruluna ve tüm hematoloji derne i üyelerine çok teflekkür ederim. Bu program için benim önerim, burs süresi imkânlar ölçüsünde 1 y la kadar uzat lamaz m? Alt ayl k sürenin gidilen merkezlerde bir fleyler üretmek için yeterli olmad n düflünüyorum. Benimle bu söylefliyi yapt n z için sizlere çok teflekkür ederim. Hoflcakal n.

7 2004 ten günümüze THD Araflt rma Projeleri Eylül Türk Hematoloji Derne i Gazetesi Proje Baflvurusu Yap ld. 1 Proje Geri Çekildi, 5 Proje Kabul Edildi. Dr. Lebriz Yüksel Soycan THD Pediatrik Hemato -Onko Alt Komitesi Türk Bfm Grubu Ulusal (Tr-ALL Bfm 2000) ve Uluslararas Çok Merkezli (ALL Ic-Bfm 2002) Çal flmalar ndaki Verilerin Elektronik Ortamda Toplanmas ve De- erlendirilmesi Dr. Ayflen Timura ao lu Akdeniz Üniversitesi T p Fak. Hematoloji BD Multiple Miyelomada Heterozigozite Kayb ve Mikrosatellit nstabilite Dr. Ifl nsu Kuzu Ankara Üniversitesi T p Fak. Patoloji ABD Lenfoma Konsültasyon Zinciri: Türkiye de Lenfoma Tan Standardizasyonu ve Da l m n Sa lama Amaçl, Çok Merkezli, leriye Dönük Klinikopatolojik Çal flma Dr. Ender Soydan Ankara Üniversitesi T p Fak. Hematoloji BD Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonras Aseptik Femurbafl Nekrozu Geliflen Hastalarda Vitamin D Reseptor Gen Polimorfizmi Dr. Selin Aytaç Elmas Hacettepe Üniversitesi T p Fak. Hematoloji BD Dissemine ntravasküler Koagulasyonlu Çocuk Hastalarda Serum Tafi Aktivite, Antijen ve VEGF Düzeylerinin ncelenmesi Proje Baflvurusu Yap ld. 2 Proje Geri Çekildi, 4 Proje Kabul Edildi. Dr. Mutlu Arat Ankara Üniversitesi T p Fak. Hematoloji BD AML li Hastalarda Flt-3 Duplikasyon ve Mutasyonlar n n Saptanmas Dr. Fahri fiahin Ege Üniv. T p Fak. Akut Lenfoblastik Lösemi Model Hücre Dizisi Olan Ccrf-Cem de Sitozin Arabinozid ve L-Asparajinaz n Ard fl k Kullan m, Birbirlerinin Sitotoksik Özelliklerine Etkilerinin Araflt r lmas Dr. Müge Ayd n Sayito lu stanbul Üniv. Deneysel T p Araflt rmalar Enstitüsü Wint Sinyal leti Yolunda Görevli Wnt10b ve B-Katenin Genlerin Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Hastalar ndaki Ekspresyonu ve Metilasyonlar n n Araflt r lmas Dr. Aziz Polat Pamukkale Üniv. T p Fak. Talasemik Kardiyomiyopatinin Tan ve zleminde Beyin Natriüretik Peptid (Bnp) in Yeri 2006 I. Dönem 11 Proje Baflvurusu Yap ld. 2 Proje Geri Çekildi, 2 Proje Reddedildi, 7 Proje Kabul Edildi. Dr. Önder Arslan Ankara Üniversitesi T p Fak. Hematoloji BD Bypass Cerrahisinde Kullan lan Eritrosit Süspansiyonunun Filtre Edilmemesinin Ameliyat Sonras Komplikasyonlara Etkisi Dr. Lale Olcay S.B. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji E itim Ve Araflt rma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Bölümü Kongenital Nötropenilerde Ela2 Ve Gfil Gen Mutasyonlar ve Bunun Hücre Ölümü ve Di er Baz Hücre Fonksiyonlar le liflkisi Dr. M. Akif Yeflilipek Akdeniz Üniversitesi T p Fak., Pediatrik Hematoloji Yenido anlarda Ortak Hücre Anemisinin Taranmas Dr. Sarper Diler stanbul Üniv. T p Fak. T bbi Biyoloji ABD ve Kemik li- i Bankas Akut Lenfoblastik Lösemide nhibitör ve Aktivatör K r* lerin Rolü.(K r* Killer Cell Immunologlobulin Like Receptor) Dr. Güray Saydam Ege Üniversitesi T p Fak. ç Hastal klar ABD Erken Evre Mikozis Fungodies Olgular nda Periferik Kan Monunükleer Hücrelerinde Sitokin Gen Polmorfizmin Araflt r lmas Dr. Sevinç Y lmaz Türkiye Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi, Hematoloji BD Tavflanlarda skemi - Reperfüzyon Hasar n n, Periferik Kanda Kök Hücrelerin Aç a Ç kmas na Etkisi ve Bu Etkide Sitokinler le Büyüme Faktörünün Rolü Dr. Hale Ören Dokuz Eylül Üniv. T p Fak. Pediatrik Hematoloji BD ve Arlab Laboratuvarlar Talasemi Majörlü Hastalarda Taurinin Kardiyak Fonksiyonlar Üzerine Etkisinin Araflt r lmas II. Dönem 12 Proje Baflvurusu Yap ld. 3 Proje Geri Çekildi, 1 Proje Reddedildi, 8 Proje Kabul Edildi. Dr. Gülsan Türköz Sucak Gazi Ünv. T p Fak. Hematoloji BD Hematopoetik Kök Hücre Nakli Uygulanm fl Hastalarda Nakil Öncesi Demir ve Oksidatif Stres Parametrelerinin Nakil liflkili Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar Üzerindeki Etkilerinin Araflt r lmas : Retrospektif Analiz Dr. Hatice fianl Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji BD Oral Kronik Graft Versus Host Hastalar nda TNF Alfa Gen Polimorfizmi ve Periodontal Bulgular liflkisi Dr. Y ld z Y ld rmak fiiflli Etfal E itim Ve Araflt rma Hastanesi B- Talasemi Major ve Talasemi Tafl y c Hastalarda Lenfosit Alt Gruplar, Treg Hücreler ve Fox B3 Düzeyleri Dr. Filiz Vural Ege Ünv. T p Fak. Hematoloji BD Kronik Myeloproliferatif Hastal k Tan l Hastalarda Faktör V L eden Protrombin Gen Mutasyonu Durumunun Saptanmas ve Trombozla liflkisi Dr. Buket Kosova Ege Ünv. T p Fak. T bbi Biyoloji ABD Lösemi Hücre Serilerinde Stat3, Stat5a ve Stat5b Ekspresyonlar n n Modifiye Sirna larla Kal c Olarak Bask lanmas ve Apoptozun ndüklenmesi Dr. Fatmahan Atalar stanbul Ünv. Detae Genetik ABD Akut Myeloid Lösemi de Igf Sisteminin Komponentlerini Oluflturan Genlerin Igf-1 ve 2 (Insulin-Like Growth Factor 1 ve 2) le Reseptörlerinin Ekspresyonu: Apoptoz le liflkileri Dr. Merih K z l Ankara Üniversitesi T p Fak. Hematoloji BD Multipl Miyelomada Hücre Döngüsünde Rol Oynayan Siklin Ba ml Kinaz ve Retinoblastonam le Deoksifikasyon Enzimlerinden Glutatyon S Transferaz n Metilasyon Analizi Dr. Sinem Civriz Bozda Ankara Ünv. T p Fak. Hematoloji BD Stabil Angina Pektoris Nedeni le Koroner Anjiografi Yap lan Hastalarda Vonwillebrand Faktör ve Adamts13 Enzim Düzeyinin Seyri Proje Baflvurusu Yap ld, 10 u da Kabul Edildi. Dr. Nilay fientürk Pamukkale UTF Hematoloji BD Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma Immunofenotipleri le Apoptotik Indeks, Proliferatif Indeks,O6-Metilguanin Dna Metiltransferaz Metilasyon Profili Aras ndaki lilflki Dr. Ferit Avcu GATA Hematoloji BD Behçet Hastalar nda Proteazom Inhibitorü Bortezomibin T-Lenfositlere Etkilerinin in vitro Olarak Incelenmesi Dr. Cengiz Yak c er Bilkent U. Moleküler Biyoloji Bol, Akdeniz UTF Hematoloji BD ortak projesi Lösemi Tan ve Takibinde Kullan lan Füzyon Gen Ürünlerinin Çatall DNA Teknolojisi Kullan larak Kantitatif Olarak Belirlenmesi Dr. Alev Akyol Erikçi GATA Haydarpafla Hematoloji BD Idiopatik Trombositopenik Purpural Hastalarda Regulatuvar T Lenfositler Dr. Bar fl Kuflkonmaz HUTF Pediatrik Hematoloji BD Çoçukluk Ça Hematolojik Kanserlerinde Ras Gen Mutasyonlar n n S kl ve Prognostik Onemi Dr. Muhit Özcan AUTF Hematoloji BD Multiple Miyeloma Hastalar nda Doku Faktörünün Tedavilerle ve Trombotik Komplikasyonlarla liflkisi Dr. Mutlu Arat AUTF Hematoloji BD Otolog Periferik Kök Hücre Ürününde Bakteri Kontaminasyon Riski ve Aflamas n n Saptanmas Dr. Fahri fiahin Ege Üniv. T p Fak. Hematoloji BD Rapamisinin Myeloid Lösemikhücre Dizisi Olan K562 de Mtor Üzerinden Metotreksat Duyarl l na Etkisinin Araflt r lmas Dr. Hayri Özsan Dokuzeylül ÜTF Hematoloji BD Lösemik Kök Hücrelerde Erken Embriyonik Kök Hücre Transkripsiyon Faktörlerinin Ekspresyonunun Araflt r lmas Dr. fiule Mine Bakanay AUTF Hematoloji BD Miyelodisplastik Sendrom (MDS) Tan l Hastalarda HLA-Hastal a Yatk nl k ve HLA-Tedaviye Yan t liflkisinin Araflt r lmas 2008 THD Araflt rma Projesi THD yönetim kurulu, 2008 Araflt rma Proje Deste i Baflvurular ndan 5 projenin desteklenmesi karar n alm fl ve projelere ait malzemelerin al m için, THD binas nda 23 Temmuz 2008 tarihinde firmalar n kat l m yla ihale gerçeklefltirilmifltir Araflt rma Proje Deste i alan proje sahipleri ve proje konular s ras ile; Erkan Y lmaz (AÜTF Pediatrik Hematoloji BD): Trombin Reseptörü (PAR1) Geninin Vasküler Hastal klarda Taranmas Nur Hilal Turgut (Ege ÜTF Hematoloji BD): Mult pl Myelomda Bortezomibin p53 arac l kl etkinli inin ölçülmesi. fiahika Zeynep Ak (Gazi ÜTF Hematoloji BD): Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakil Al c lar n n Uzun Dönem Takiplerinde Demir Parametreleri ile Fibrojenik Mediyatörler Aras ndaki liflki Yusuf Baran ( zmir YTE): Resveratrol Uygulanan Akut ve Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Tetiklenen Kanser Sinyal leti Yolaklar, Etkinlefltirilen Hücre Ölüm Mekanizmalar ve Bu Mekanizmalar Üzerine Seramid Metabolizmas Genlerinin Etkileri Nejat Akar (AÜTF Pediatrik Hematoloji BD): Soluble EPCR düzeyleri yüksek olan ancak EPCR geni 3. ekson 23 bç insersiyonu tafl mayan trombozlu olgularda yeni mutasyon aranmas

8 8- Türk Hematoloji Derne i Gazetesi - Eylül 2008 Avrupa Ulusal Hematoloji Dernekleri Toplant s Danimarka da Yap ld 34. Ulusal Hematoloji Kongresinde 10 Ekim 2008 Saat 18:30 da Hematoloji E itimi oturumu yap lacakt r. Avrupa Hematoloji Birli i, her sene ulusal hematoloji dernekleri aras nda ba kurmak ve ilflkileri güçlendirmek amac yla Ulusal Hematoloji dernek baflkanlar ile toplanmakta. Bu seneki toplant Damimarka da THD Baflkan Muhit Özcan n da kat l m yla gerçekleflti. Bu sene ki toplant da öncelikli olarak hematoloji e itiminin standartlaflmas, yan dal e itimi ve yüksek kalitede CME (sürekli t p e itimi) hakk nda görüflüldü. Bilgi paylafl m, Avrupa da hematoloji uzmanlar n n merkez de ifltirme standartlar ve hasta bak m aç s nda bu konular n ne kadar önemli oldu u vurguland. Bu nedenle toplant içeri i tüm ulusal hematoloji derneklerinin kat l m yla haz rland ve ülkeler aras nda karfl laflt rma yap ld. Bu toplant n n ard ndan THD, ülkemizde Avrupa Hematoloji Pasaportu çal flmas na aral ks z devam etti. Bu konuda ulusal kongre s ras nda da bir toplant yap lacak. Türk Hematoloji Derne i, Avrupa Birli i Leonardo Projesinde Ortak ECAH projesi iki bölümden oluflmaktad r: A. Avrupa Hematoloji Sürekli T p E itimi Kredi Projesi B. Müfredat projesi Eylül 2005 te yap lan çal flman n ard ndan ana yap oluflturulmufl ve aralar nda THD nin de oldu u ulusal derneklerle de görüflülerek oluflturulan müfredat Kas m 2005 te kabul edilmifltir. Bu projenin en önemli ayaklar ndan birisi olan H-Net, Hematoloji E itimi Harmonizasyonu için Avrupa A projesidir (European Network for Harmonization of Training in Hematology). Bu projeye 26 ortak ve 22 ülke kat lmaktad r (THD dahil). Burada 3 plan vard r. Birinci plan, Avrupa Yetkinlik Haritas, 2. plan Avrupa Hematoloji Master S n f, 3. Plan ise H-Net portfolyo oluflturulmas d r. H-Net 2007 y l nda bir Leonardo projesi olarak Avrupa Birli ine sunulmufl ve 600,000 EURO destek istenmifltir. H-Net, harmonizasyonu desteklemek için yeni araçlar gelifltirerek ve gereksinimleri belirleyerek uzman e itimi ve hematologlar n EHA Müfredat Pasaporttu arac l ile hareketlili ini (ülke ve kurumlar aras nda program oluflturma ve rotasyon) sa layacakt r y l A ustos ay nda Avrupa Birli i bu Leonardo Projesine onay verdi ini aç klam flt r. Türk Hematoloji Derne i de ortak üye olarak projede yer alm flt r. Turkish Journal of Hematology 25. Y l nda Turkish Journal of Hematology ilk olarak 1951 y l nda Prof. Dr. E. Frank n editörlü ünde New Istanbul Contribution to Clinical Science ad yla yay nlan r. Dergi 1967 y l ndan itibaren Türk Hematoloji Derne i nin resmi bilim- 34. Ulusal Hematoloji sel yay n organ d r. Hematoloji alan nda yay nlar içeren dergi ayr ca hematoloji ile ilgili onkoloji, patoloji, biolyoloji, klinik çal flma ve epidemiyoloji 8 Ekim 2008 Saat 13:15 te Kongresinde konular n da kapsar. Dergi y llar aras nda verdi i aradan sonra 1982 y l nda Turkish Journal of Haematology ad ile yay na devam yap lacak dergi oturumuna eder. Bu sene 25. Volume unu ç karan dergi y lda 4 kez yay mlan r y - l ndan itibaren online sisteme geçen dergi 2004 y l ndan sonra sadece internet üzerinden makale kabul eder. Dergi hakk nda tüm detaylar ve makale bekliyoruz. tüm üyelerimizi de erlendirme sistemi hakk nda bilgi adresinde yer almaktad r. Turkish Journal of Hematology kar amac olmayan bilimsel çift kör hakem de erlendirmesine sahip bir dergidir. EMBASE (EXCERPTA MEDICA), CHEMICAL ABSTRACTS, SCOPUS, Türk T p dizininde yer almaktad r.1999 y l nda SCI ye yap lan baflvurusu geri çevrilir y l nda derginin 25. y l nda tekrar baflvuru yap l r. Son bir y lda TJH nin makale kabul oran %74.6 d r. Bir makalenin kabul ald ktan sonra yay nlanma aras ndaki sure de yaklafl k 235 gündür. Yeni Ç kanlar Netter ç Hastal klar Çeviri Editörleri: Serhat ÜNAL, Muzaffer DEM R Tamam renkli, 1050 sayfa. Dünya n n en iyi medikal ressam n n çizimleriyle, ç hastal klar ndaki klinik uygulamalardaki önemli konular okunabilir ve anlafl labilir bir formatta sunulmufltur. Metinlerin resim ve grafiklerle desteklenmesi bilginin ö renilmesi ve kal c olmas için uygun bir yöntemdir. T p e itimi alm fl hemen herkesin Netter in çizimlerinden yararland bilinmektedir. Günümüze kadar dilimize çevrilmifl resimli bir ç Hastal klar kayna n n olmamas bir eksiklik olarak görülmüfl ve Netter ç Hastal klar Kitab bu amaçla dilimize çevrilmifltir.

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Lösemi. Lenfoma Miyelom. Hastaları. Kongresi. 11-12 Mayıs 2013, Ankara. Yer: Congresium, Söğütözü. Lösemi Lenfoma Miyelom

Lösemi. Lenfoma Miyelom. Hastaları. Kongresi. 11-12 Mayıs 2013, Ankara. Yer: Congresium, Söğütözü. Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği 2 0 11 Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği Hastalar Konuşuyor Hastalar ve Yakınları Soruyor Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları Kongresi 11-12 Mayıs

Detaylı

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON STRATEJ S

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON STRATEJ S Türk Hematoloji Derne i E itim Çal flmalar ndan NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON STRATEJ S Editörler Fikret ARPACI Mutlu ARAT Türk Hematoloji Derne i E itim Çal

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ

UÜ-SK ORGAN VE DOKU NAKLİ PROSEDÜRÜ Rev. No : 01 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1/ 1. Amaç: UÜ-SK da organ ve doku nakli hizmetlerinden yararlanacak hastaların ve/veya canlı vericilerinin başvuru kriterlerinin ve organ bekleme listelerine

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 İNHALASYON TEDAVİLERİNDE TEMEL PRENSİPLER VE KLİNİK UYGULAMALAR Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 www.solunum.org.tr/isamcourse2013 GENEL BİLGİLER Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce. Eş zamanlı

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri

Doç. Dr. Serir Aktoğu Kurs Başkanı. Prof. Dr. Tevfik Özlü TTD Okulu Başkanı. Doç. Dr. Peri Arbak Kurs Sekreteri Türk Toraks Derneği 1. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Kursu 28-30 Mayıs tarihleri arasında İzmir İsmira Oteli nde gerçekleştirildi. Toplam 61 kursiyer, 17 öğretim üyesi, 7 araştırma görevlisi ve 1 yüksek

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

HEMATOLOJ YE BÜYÜK DARBE! 44 KADRO BOfi KALDI.

HEMATOLOJ YE BÜYÜK DARBE! 44 KADRO BOfi KALDI. HEMATOLOJ YE BÜYÜK DARBE! 44 KADRO BOfi KALDI. YDUS Yanl fl Hematolojiyi A r Vurdu Aç klanan Yan Dal Uzmanl k S nav n n (YDUS) ard ndan 70 olarak belirtilen hematoloji kadrosuna sadece 37 baflvurunun olmas

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ÖZLEM KARATANA 2. Doğum Tarihi: 11.01.1986 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ PEDİATRİK RESÜSİTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ (Sağlık Bakanlığının 29.04.2009 tarihli Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Yüksek Lisans (Türkçe

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hülya Özlem ŞENER Doğum Tarihi: 01 /02 / 1971 İletişim: Cep 532 6944739 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com hulya.sener@izmir.edu.tr Medeni Durum: Evli / 1

Detaylı

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7

T.C. YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I /7 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES YÖNET M KURULU TOPLANTI TUTANA I Toplant Tarihi Toplant No 06.05.2010 2010/7 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 06.05.2010 Per embe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer. KOMSUO LU

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES ULUSLARARASI KATILIMLI VI. ULUSAL ÇOCUK AC L TIP ve YO UN BAKIM KONGRES www.cayd.org.tr www.catyob2009.org De erli meslektafllar m z, Çocuk Acil T p ve Yo un Bak m Derne i'nin düzenleyece i, Uluslararas

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: Üniversitemiz Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans programlarına

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı. Telefon: GSM: 0536 512 30 22, İş: 0216 571 42 26 Fax:

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı. Telefon: GSM: 0536 512 30 22, İş: 0216 571 42 26 Fax: ÖZGEÇMİŞ Dr. Ant Uzay İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doğum Tarihi : 04.01.1975 Doğum Yeri İş Adresi : Razgırat, Bulgaristan : Acıbadem Kozyatağı hastanesi- Kadıköy, İstanbul Telefon: GSM: 0536 512

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı:141 Toplantı Tarihi: 29.04.2014 Salı Toplantı Saati: 12.30 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ (CV) ANAHATTI 1. Kişisel Bilgiler Buğra YILDIRIM 02.01.1986 Erzurum bugrayildirim58@gmail.com 2. Eğitim Özgeçmişi 2012, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Bütünleşik Doktora Programı

Detaylı

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulaması Yönetmeliğinin Getirdiği Yenilikler Doç.Dr.Salih MOLLAHALİLOĞLU* Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi * S.B. Geleneksel ve

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı