Bozk r Çocuklar na Bir Umut DR. ALBERT ECKSTEIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bozk r Çocuklar na Bir Umut DR. ALBERT ECKSTEIN"

Transkript

1 Avrupa Ulusal Hematoloji Dernekleri Toplant s Danimarka da Yap ld Avrupa Hematoloji Birli i, her sene ulusal hematoloji dernekleri aras nda ba kurmak ve ilflkileri güçlendirmek amac yla Ulusal Hematoloji dernek baflkanlar ile toplanmakta. Bu seneki toplant Damimarka da THD Baflkan Muhit Özcan n da kat l m yla gerçekleflti. Devam Sayfa 8 de... Türk Hematoloji Okulu Zonguldak ta Topland Türk Hematoloji Derne i nin Türk Hematoloji Okulu kapsam nda, Haziran 2008 tarihlerinde Zonguldak ta gerçeklefltirdi i e itim çal flmalar ndan ikincisi olan Hemostaz Tromboz Kursu baflar l bir flekilde tamamland. Kursa, 28 yeni pediatrik-eriflkin yan dal hematoloji araflt rma görevlisi kat ld. Kursun yo un program aras nda kat l mc lar Zonguldak Deniz Kulübünde yap lan kurs aksam yeme inde birbirlerini daha yak ndan tan ma ve tart flma ortam buldular. Yeme e ayr ca Karaelmas ÜTF dekan yard mc s Eksal Karl, rektörü Bektafl Aç kgöz ve Zonguldak eski Milletvekili ve eski bir hematoloji hastas olan Harun Ak n da kat ld. Kursun son günü kat l mc lar n evlere dönmeden önce toplu halde Zonguldak Karaelmas ÜTF Hematoloji Bilim dal n gezme f rsat oldu. Devam Sayfa 4 te.. Bozk r Çocuklar na Bir Umut 2 3 BU SAYIDA THD E itim Burslar THD Bilimsel Alt Komite Seçimleri Yeflil Kartl Hastalara liflkin Genelge UYDO Ödemeleri THD E itim Program Hematoloji Kongre ve Kurs Tarihleri Türk Hematoloji Derne i, Avrupa Birli i Leonardo Projesinde ortak.. Avrupa Hematoloji Birli i (EHA), 2002 y l nda bafllatt çal flmalar ile Avrupa genelinde geçerli olacak bir Hematoloji Müfredat oluflturma çabas na giriflmifl ve buna paralel olarak Asistan Karnesi olarak tan mlayabilece imiz bir Avrupa Hematoloji Pasaportu haz rlam fl ve bunu üye ülkelere sunmufltur. Bu pasaportun temel amac ülkeler aras nda doktorlar n hareketini sa lamak için bir standart e itim oluflturabilmektir. Bu konudaki giriflimler yaln z AB üyelerini de il; ayn zamanda sviçre, Türkiye ve srail i de kapsamaktad r. Halen ngilizce olan müfredat bu dilin d fl nda Türkçe ve Yunancaya çevrilmifl olup, derne imizin web sayfas na konulmufltur y l nda EHA ve Avrupa Hematoloji Okulu Avrupa Birli inden ald maddi destekle bu çal flmalar gelifltirmeye bafllam fl ve Avrupa Hematolojide Sürekli T p E itimi (ECAH) Projesini gelifltirmifltir. Devam Sayfa 8 de... DR. ALBERT ECKSTEIN 1935 y l sonbahar nda stanbul ; Ankara ekspresi gecenin içinde yol al rken, Dr. Albert Eckstein, Nazilerin iktidara geliflini, göçe zorlanan Yahudileri, Türkiye den gelen daveti, Dusseldorf T p Akademisi ndeki görevinden al fl n, yar m kalan araflt rmalar n ve geride b rakt yak nlar n düflünüyordu. Pencereyi açt ; bozk r n serin, tertemiz havas n içine çekti, ç Anadolu dan Karadeniz e, Akdeniz sahilinden Toroslar a, yüzlerce köyde incelemelerde bulundu. Foto raflar çekti, köylülerle dost oldu, hastalar n n bafl nda sabahlad, pek çok çocu a flifa verdi. Onun çabalar yla, Türkiye de çocuk ölümleri önemli bir düflüfl gösterdi. De erli doktorlar yetifltirdi. Ard nda, modern çocuk hastal klar kliniklerinin kurucular n b rakt. Prof. Bahtiyar Demira, Prof. Sabiha Özgür, Prof. hsan Do ramac.. Bir Türk dostunun, Cumhuriyet tarihinin unutulmufl kahramanlar ndan birinin, günlükler, foto raflar, an lar, belgeler ve tan kl klarla zenginlefltirilmifl öyküsü, Ord. Prof. Dr. Albert Eckstein in yaflam öyküsünü yine bir çocuk doktoru Prof. Dr. Nejat Akar kaleme ald Uluslararas Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi Türk Hematoloji Okulu 2- Hemostaz Tromboz Kursu Ege Bölgesine Yönelik Mezuniyet Sonras Hematoloji lk Basamak Kursu Ak m Sitometri Klinik Uygulamalar Kursu laç Firmas Çal flanlar çin Hematoloji Kursu 34. Ulusal Hematoloji Kongresi HAUD Bursiyeri Dr. Cafer Ad güzel ile Söylefli 2004 ten Günümüze THD Araflt rma Projeleri EHA Ulusal Dernekler Toplant s Leonardo Da Vinci Projesi TJH 25. Y l nda Yeni Ç kanlar

2 2- Türk Hematoloji Derne i Gazetesi - Eylül 2008 THD den Haberler THD E itim Burslar THD YDUS BAfiARI BURSU YDUS da dereceye girerek hematolojiyi seçenlere burs verece imize iliflkin, de iflik zamanlarda duyurular yapm flt k. Bu duyurular, Üniversite Rektörlerine, T p Fakültesi Dekanlar na, Dahili T p Bilimi Baflkanlar na ve Devlet Hastanesi Baflhekimlerine yönlendirilmiflti. Bunlara karfl n, adaylar n, baz merkezlerde bu duyurulardan, yöneticilerden kaynaklanan nedenlerle yeterince haberdar olamad gözlemlenmifltir. Tüm üyelerimizin kendi kurumlar nda çal flan olas Hematoloji Araflt rma Görevlisi adaylar na burs program m z duyurmalar ve ayr nt lar için THD web sayfas n kaynak göstermeleri büyük önem tafl maktad r. Burs içeri i YDUS da ilk üçe girenlere ayl k 750 YTL, ilk 10 a girenlere ayl k 600 YTL, ilk 20 ye girenlere ayl k 500 YTL ihtisaslar boyunca ayl k ödeme yap lmas fleklindedir. ASH Kongresi Kat l m Bursu THD, bu sene San Francisco da 6-9 Aral k 2008 tarihleri aras nda yap lacak ASH kongresi kat lacak 2 hekime endüstri destekçili inde yarat lan kaynakla burs veriyor. 34.UHK ya baflvuran çal flmalardan, ilk isim olarak hematoloji uzman Dr. Fatih DEM RC O LU ve Dr. fiule ÜNAL hakem de erlendirmeleri sonras nda bu bursdan yararlanmaya hak kazanm fllard r Y l Janssen Cilag Miyelom Yurtd fl E itim Bursu Türk Hematoloji Derne i, 2009 y l nda da Janssen Cilag firmas taraf ndan desteklenecek yurtd fl e itim bursu vermektedir. Burs THD ilkeleri çerçevesinde 2009 y l nda Multiple Miyelom alan nda çal flma yapmak üzere yurtd fl na gidecek Türk Hematoloji Derne i üyelerine verilecektir. Seçim kriterleri ve burs verilecek kifli say s THD yönetim kurulunca belirlenecektir. E itim bursu toplam YTL dir. Baflvuru için özgeçmifl ve yurtd fl nda yap lacak projenin ayr nt lar n gösteren kabul belgesini içeren baflvuru dilekçesini THD ofisine teslim edilmeli yada eposta ile gönderilmesi gerekmektedir. THD Bilimsel Alt Komite Seçimleri Sürelerinin dolmufl olmas nedeni ile afla da bildirilmifl olan 4 bilimsel alt komitemizde 34. Ulusal Hematoloji kongresinde baflkanl k seçimleri gerçekleflecektir. Bu alt komitelerden birine baflkan aday olmak isteyen üyelerimizin 15 Eylül 2008 tarihine kadar özgeçmiflleri ile birlikte derne imize baflvuru yapmalar gereklidir. Son yönergede belirtildi i üzere her alt komiteye 1 baflkan seçilecek olup seçilen baflkanlar sekreterlerini kendileri belirleyecektir. Alt komite baflkanl k süresi 4 y ld r. Konuyla ilgili ayr nt l bilgi afla da THD BAK yönergesinde yer almaktad r. Baflkan seçimi gerçekleflecek alt komiteler: 1- Akut Lösemiler Bilimsel A.K. 2- Kronik Miyolositer Lösemi ve Miyeloproliferatif Hastal klar Bilimsel A.K. 3- Kök Hücre Biyolojisi ve Araflt rmalar Bilimsel A.K. 4- Transfüzyon T bb - Kan Bankac l ve Hemaferez Bilimsel A.K. Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü nden Yeflil Kartl Hastalara liflkin Genelge Tüm kamu kurum ve kurulufllar ile üniversite hastaneleri bünyesindeki ilgili personele tebli i ile kemik ili i nakli gerektiren yeflil kartl hastalar n tetkik, donör taramas, tedavi ve tedavi sonras takip ifllemlerine iliflkin Sa l k Bakanl Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ü nün no lu genelgesinin maddeleri afla da yer almaktad r. Tüm genelgeye sa l k bakanl yada den ulaflabilirsiniz. Yeflil Kartl Hastalar n: 1. T bbi zorunluluk nedeniyle gerek akraba d fl donör taramas gerekse kemik ili i nakli öncesi ve sonras nda tetkik ve tedavisi yap lmak üzere, bulundu u yerdeki il devlet hastanesi taraf ndan do rudan doku bilgi bankas /kemik ili i nakli merkezinin bulundu u üniversite veya kamu hastanelerine h zl ve etkin bir flekilde sevk edilmelerinin sa lanmas, 2. Kemik ili i nakli sonras nda da sürekli olarak takip ve tedavi gerektiren hastalar n kontrol amac yla ça r lmas halinde, bu durumun sevk evrak üzerinde veya ayr bir raporla belgelendirilmesi kayd yla, kemik ili i nakline iliflkin sevk ifllemi prosedürüne uygun olar<ak bulundu u yerdeki Bakanl m za ba l devlet hastanelerince ilgili sa l k kurumuna sevk edilmelerinin sa lanmas gerekmektedir. THD Web Sayfas THD web sayfas adresinde üye bilgilerinizi güncelleyip, kendi sayfan z oluflturabilirsiniz. Haziran 2008 UYDÖ Ödemeleri Geçmiş olsun THD eski baflkan Prof. Dr. Orhan Ulutin kalp rahats zl geçirmifltir. Ayr ca THD üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Tunal yak n zamanda bir böbrek ameliyat geçirmifltir. Hocalar m z n son durumlar n n iyi oldu unu sevinerek bildiririz. De erli hocalar m za acil flifalar diliyoruz. THD HABER 3 ayda bir yay mlanan yerel bir bültendir. Türk Hematoloji Derne i Ad na Sahibi Prof. Dr. Muhit ÖZCAN Yay n Yönetim Yeri Türk Oca Cad. No: 17/6 Ca alo lu-eminönü- STANBUL Editör ve Sorumlu Müdür Doç. Dr. Mutlu ARAT Bas n Asistan pek DURUSU letiflim Bilgileri Türk Hematoloji Derne i Sancak Mah. Turan Günefl Bul Sok. No: Çankaya/ANKARA Tel: Faks: Grafik-Tasar m-bask Bilimsel T p Yay nevi Bükrefl Sok. No: 3/20 Kavakl dere/ankara Tel: Faks: Türk Hematoloji Derne inin ödül ve desteklerinden, THD üyesi tüm ö retim elemanlar n n ve araflt r c lar n Hematoloji alan nda uluslararas düzeyde yay n yapmaya teflvik edilmesine ve Turkish Journal of Hematology dergisinin uluslararas indekslerde yer almas na yard mc olmaya iliflkin Haziran ay nda baflvurular de- erlendirilerek ödemeleri yap lm flt r. Y lda 4 kez yap lan bu ödemelerden yaralanabilmek için detaylar: sayfas nda yer almaktad r. Dernekler Kanununa göre üyelik koflullar n yerine getirmeyen 76 THD üyesi dernek üyeli inden ç kar lm flt r. Tebrikler THD üyelerinden Prof. Dr. Yeflim Ayd nok Hematologica dergisinin editörler kuruluna seçilmifltir. Kendisini tebrik eder çal flmalar nda baflar lar dileriz. Tebrikler AÜTF ö retim üyelerinden Doç. Dr. Mutlu Arat Avrupa Hematoloji Birli i E itim Komitesi ( dönemi) ne seçilmifltir. Kendisini tebrik eder çal flmalar nda baflar lar dileriz. Tebrikler THD üyelerinden Prof. Dr. Serdar Bedii Omay Mardin Artuklu Üniversitesi ne kurucu rektör olarak atanm flt r. Kendisini kutluyor, görevinde baflar lar diliyoruz.

3 Eylül Türk Hematoloji Derne i Gazetesi - 3 Kongre ve Kurslar Türk Hematoloji Derne i E itim Program ZM R Dokuz Eylül Üniversitesi Derslikler Binas Konferans Salonu Ege Bölgesine Yönelik Mezuniyet Sonras Hematoloji lk Basamak Kursu ZM R 34. Ulusal Hematoloji Kongresi ANKARA 50. Y l Kompleksi Cebeci Clinical Applications of Flow Cytometry ISPARTA Türk Hematoloji Okulu 3- Tan sal Hematoloji STANBUL laç Tan t m Uzman Kursu ANTALYA Türk Hematoloji Okulu 4- Kemik li i Yetmezli i STANBUL 2. Uluslararas Lösemi-Lenfoma-Miyelom Kongresi ANTALYA 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Hematoloji Kongre ve Kurs Tarihleri ESH E itim Program 5-7 Eylül Boston, ABD ESH Uluslar aras Konfreans CHRONIC MYELOID LEUKEMIA - Biological Basis of Therapy Eylül Atina, Yunanistan ESH Konferans MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS 3-5 Ekim Mandelieu, Fransa ESH-EHA Bilimsel Çal fltay MOLECULAR PROGNOSTIC MARKERS IN ACUTE MYELOID LEUKEMIA 16 19Ekim Mandelieu, Fransa 20 th Anniversary of the First Cord Blood Transplant and 10 th Anniversary of Netcord ESH - Eurocord Netcord - EBMT - UT MD Anderson Cancer Center - Duke University International Conference BIOLOGY AND CLINICAL APPLICATIONS OF CORD BLOOD CELLS 30 Ekim - 4 Kas m Cascais, Portekiz ESH Konferans MECHANISMS OF CELL DEATH AND DISEASE: ADVANCES IN THERAPEUTIC IN- TERVENTION AND DRUG DEVELOPMENT 7-9 Kas m Barcelona, spanya ESH Konferans CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA: An update on biology, prognosis and treatment EBMT 11th Infectious Disease Working Party Training Course dealing with infections after Hematopoietic Stem Cell Transplantation Ekim 2008 Venedik, Italya EBMT 4. Lymphoma Working Party Hematopoetic Stem Cell Transplantation and Lymphomas 6-7 Kas m Sofya- Bulgaristan International Society of Hematology (ISH) 32nd World Congress Convention Centre at Central World Ekim 2008 Bangkok, Thailand International Thalassaemia Conference Ekim 2008 Singapur, Singapur 50th ASH Annual Meeting and Exposition 6-9 Aral k 2008 San Francisco, ABD 2. Uluslararas Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi Yaklafl yor May s 2009 tarihleri aras nda stanbul da düzenlenecek 2. Uluslararas Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresinin bilimsel program tamamland. Bildiri gönderim sistemi 3 Kas m 2008 de kongre web sitesi üzerinde aç lacakt r. Bilimsel Program Chronic Myeloid Leukemia - Hagop Kantarjian, M.D. Anderson Cancer Center, USA - Andreas Hochhaus, University of Heidelberg, Germany - Guiseppe Saglio, University of Turin, Italy - Richard Champlin, M.D. Anderson Cancer Center, USA Myelodysplastic Syndromes - H. Joachim Deeg, Fred Hutchinson Cancer Research Center, USA - Luca Malcovati, University of Pavia, Italy - Ghulam Mufti, King s College Hospital, UK - Richard Champlin, M.D. Anderson Cancer Center, USA Multiple Myeloma - Bart Barlogie, Myeloma Institute for Research and Therapy, USA - John D. Shaughnessy, Myeloma Institute for Research and Therapy, USA - Jean-Luc Harousseau, University Hospital Nantes, France Acute Myeloblastic Leukemia - Jacob M. Rowe, Rambam Medical Center, Israel - Anthony Goldstone, University College Hospital, London, UK - Charles Linker, University of California, USA Acute Lymphoblastic Leukemia - Robin Foa, La Sapienza University, Italy - Cristina Mecucci, University of Perugia, Italy - Jean Pierre Marie, Hospital Hotel Dieu, France Hodgkin Lymphomas Andreas Josting, University Hospital Köln, Germany - Houchingue Eghbali, Regional Cancer Centre Bordeaux Cedex, France - Jens-Ulrich Rueffer, University of Köln, Germany Chronic Myeloproliferative Disorders - Ayalew Tefferi, Mayo Clinic, USA - Srdan Verstovsek, M.D. Anderson Cancer Center, USA - Radek Skoda, University of Basel, Switzerland Chronic Lymphocytic Leukemia - Peter Dreger, University of Heidelberg, Germany - Emili Montserrat, University of Barcelona, Spain - Eva Kimby, Karolinska Institute Huddinge University, Sweden Follicular Lymphoma - Robert E. Marcus, Addenbrooke s Hospital, UK - Finbarr Cotter, Barts and the London School of Medicine, UK - Jane Winter, University of Chicago Hospitals, USA Non Hodgkin Lymphomas - Koen van Besien, University of Chicago, USA - Wyndham Wilson, National Cancer Institute, USA - Owen O Conner, Columbia University, USA Diffuse Large B Cell Lymphomas - Anna Sureda, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Spain - Norbert Schmitz, Asklepios Klinik St. Georg, Germany - Corinne Haioun, CHU Henri Mondor, France 6-9 Aral k 2008 tarihleri aras nda yap lacak ASH kongresinde 2. Uluslararas Lösemi Lenfoma Miyelom kongresinin stand yeralacakt r. Tüm üyelerimizi 172 nolu standa bekliyoruz.

4 4- Türk Hematoloji Derne i Gazetesi - Eylül 2008 Kongre ve Kurslar Türk Hematoloji Okulu, hem e itmenleri hem de ö rencilerinin fikir ve katk lar yla h zla büyümeye devam ediyor Ziller Zonguldak ta Çald Türk Hematoloji Okulu H z Kesmiyor!!! Türk Hematoloji Derne i nin Türk Hematoloji Okulu kapsam nda, Haziran 2008 tarihlerinde Zonguldak ta gerçeklefltirdi i e itim çal flmalar ndan ikincisi olan Hemostaz Tromboz Kursu baflar l bir flekilde tamamland. Kursa, 28 yeni pediatrik-eriflkin yan dal hematoloji araflt rma görevlisi kat ld. Kursun yo- un program aras nda kat l mc lar Zonguldak Deniz Kulübünde yap lan kurs aksam yeme- inde birbirlerini daha yak ndan tan ma ve tart flma ortam buldular. Yeme e ayr ca Karaelmas ÜTF dekan yard mc s Eksal Karl, rektörü Bektafl Aç kgöz ve Zonguldak eski Milletvekili ve eski bir hematoloji hastas olan Harun Ak n da kat ld. Kursun son günü kat - l mc lar n evlere dönmeden önce toplu halde Zonguldak Karaelmas ÜTF Hematoloji Bilim dal n gezme f rsat oldu. Kurs hem TTB hem de EHA taraf ndan kredilendirildi. Türk Hematoloji Okulu 3 Tan sal Hematoloji Kursu Kas m 2008 tarihleri aras nda Isparta da düzenlenecek. THO ö rencilerinden gelen öneriler üzerine kurs yo unlu u azalt larak tart flma zamanlar art r ld. Güçlü bilimsel programa ek olarak, bu kursta makale saati ve olgu tart flmalar için de zaman ayr ld. Türk Hematoloji Okulu projesi sizlerin de önerileri ile her geçen gün güçlenmekte. Tüm yandal hematoloji araflt rma görevlilerine yönelik haz rlanan 3 senede toplam 12 kursun yap laca e itim çal flmalar kapsamlar geniflliyor. Son sene temel hematoloji konular bittikten sonra son derse hematoloji araflt rma projesi üretme üzerine tümüyle pratik bir kurs yap lmas planlan yor. Tüm üyelerimizin THO ile ilgili yap c görüfllerini bekliyoruz. Ege Bölgesine Yönelik Mezuniyet Sonras Hematoloji lk Basamak Kursu Yap l yor ç hastal klar uzmanlar ve araflt rma görevlileri, çocuk hastal klar uzmanlar ve araflt rma görevlileri, aile hekimli i uzmanlar ve araflt rma görevlileri ile pratisyen hekimlere yönelik bu kurs 7 Ekim 2008 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Derslikler Binas Konferans Salonunda düzenlenecektir. Kurs kay tlar ücretsizdir. Ön kay t için kat l mc isim, iletiflim bilgileri ile çal flt kurumu adresine iletilmesi gerekmektedir. Lenfadenopatiye Yaklafl m -Sami Kart Lenfoma: Tan dan Evrelemeye - Mehmet Ali Özcan Lenfoma: Güncel Tedavi - Bülent Ündar Multiple Myelom: Tan ve Tedavi - Zahit Bolaman Pansitopeni ve Aplastik Anemi - Hayri Özsan Myelodisplastik Sendrom - Ülkü Ergene Lökositoza Yaklafl m - Ali Keskin Akut Lösemiler- Vildan Özkocaman Kronik Lenfositer Lösemi - Murat Tombulo lu Kronik Myelositer Lösemi- Güray Saydam

5 Eylül Türk Hematoloji Derne i Gazetesi - 5 Kongre ve Kurslar Ak m Sitometri Klinik Uygulamalar Kursu THD Laboratuar Standartlar Alt Komitesi ile AUTF Pediatrik Alerji- mmünoloji ve Hematoloji BD ortak düzenledi i Ak m Sitometri Klinik Uygulamalar Kursu, 6-9 Kas m 2008 tarihleri aras nda AUTF Cebeci Yerleflkesinde 50. Y l Kompleksi nde düzenlenecektir. Kursa kat l mc olmak isteyenler ya da adresinden bilgi alabilirler. Kursa kat l m s n rl say da olaca ndan baflvuru önceli i esas al nacakt r. Ak m Sitometri Klinik Uygulamalar Kursu Bilimsel Program Basics and Applications of Flow Cytometry Awtar Krishan Chronicle of Flow Cytometry Wolfgang Göhde Phenotype Analysis Aydan kincio ullar Immunophenotyping for Lenfoma Mustafa Yenerel Immunophenotyping for Leukemias Zafer Bafllar Signal Transduction Vincent Shankey Minimal Residual Disease Brent Wood Monitoring Transplantation by Flow Cytometry Emel Eksioglu Demiralp Stem Cell Analysis Bill Telford Stem Cells in Hematopoiesis Mike Keeney Flow Cytometric Methods for Red Cell Dysfunction Klara Dalva Flow Cytometric Methods for Platelet Dysfunction Gülderen Yan kkaya Demirel Flow Data Analysis in Hematolymphoid Malignancies Brent Wood Sorting and Hematological Applications Zafer Gulbas Issues on quality control for clinical cytometry - 1 Brent Wood Issues on quality control for clinical cytometry - 2 Brent Wood Pitfalls in Data Interpretration Mike Keeney Guidelines for Panel Development Sumeet Gujral General Discussion and Questions from the floor Closure of the program Awtar Krishan - Mustafa Yenerel Türk Hematoloji Derne i bir ilke daha imza at yor laç Firmas Çal flanlar için Hematoloji Kursu Üç gün sürmesi planlanan kurs Kas m 2008 tarihleri aras nda stanbul da düzenlenecektir. Kurs hematoloji alan nda temel e itim vermeyi planlamakta ve hematoloji alan nda çal flan ya da çal flmay planlayan ürün sorumlusu, ürün müdürü ve endüstri alan nda kariyer yapanlara yöneliktir. Kursa kat l m için detayl bilgiye yada adreslerinden ulaflabilirsiniz. Kurs Bafll klar : Kan fizyolojisi, Eritrosit hastal klar -Anemiler, MDS, Akut Lösemiler, Hemostaz, Hemofililer, Trombosit hastal klar, Trombofililer, KMPH ve KML, Lenfomalar ve S n flamalar, Lenfomalar Tedavi, Multipl Myeloma, Kan bankac l ve aferez, Kemik li i Nakli, Farmakokinetik, Moleküler tan yöntemleri, Hukuk, BUT. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi 8-11 Ekim 2008 zmir de Ulusal Hematoloji Kongresi Bildirileri De erlendiriliyor! Türk Hematoloji Derne i nin, 8-11 Ekim 2008 tarihleri aras nda Çeflme- zmir de düzenleyece i "34. Ulusal Hematoloji Kongresi için toplam 426 bildiri gönderildi. Bunlar Eylül ay na kadar yurtiçi ve yurtd fl ndan konular nda uzman 91 hakem taraf ndan de erlendirilmekte. Bildiriler aras ndan 135 çal flma THD bildiri ödüllerine, 128 kifli ise genç kat l mc ödülünü baflvurdu. Genç kat l mc ödülüne baflvuranlar n kongre öncesinde ö renci belgelerini THD ofise ulaflt rmalar gerekmekte. THD bildiri, en iyi poster, en güzel Türkçe, endüstri ve genç kat l mc ödülleri sahiplerine 10 Ekim 2008 Cuma akflam kongre s ras nda ödül töreninde verilecek. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Kongre Sonras Kurslar THD Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komitesi Çalfl tay ve Mezankimal Kök Hücre Kursu çin Kay t Yapt rmay UNUTMAYINIZ! (www.hematoloji2008.org) 34. Ulusal Hematoloji Kongresi Ödül ve Destekleri THD B LD R ÖDÜLÜ Kongreye sunulan bildiriler aras ndan jüri taraf ndan seçilecek 6 çal flmaya 3 ayr dalda (her dalda 2 adet olmak üzere) ödül verilecektir. Ödül Dallar : 1. Klinik hematoloji; laç ve di er tedavi çal flmalar, olgu serileri, vb gibi çal flmalar. 2. Klinik laboratuar hematoloji; Klini e do rudan katk da bulunan, tan, prognoz, evreleme ve tedaviye yan t öngörme, vb laboratuvar, hematopatolojik, sitogenetik ve di er çal flmalar. 3. Deneysel hematoloji; Moleküler biyoloji, biyokimya, farmakoloji, hücre kültürü vb. çal flmalar, hayvan deneyleri, vb. GENÇ KATILIMCI ÖDÜLÜ THD 2008 kongresinde t p ö rencisi, yüksek lisans veya doktora ö rencisi, araflt rma görevlisi (dal veya yandal) düzeyinde-birinci isim-çal flma (olgu sunumu d fl baflvuruda belirtilmek kayd ile) ile baflvurup, çal flmas kabul edilenler aras ndan seçilerek s n rl say da araflt rmac ya THD taraf ndan verilen destektir. Genç Kat l mc ödülleri hiçbir gereksinime bak lmaks z n, koflullara uygun çal flmalardan sunumu yapan birinci yazara verilecektir. Kongreye kat lmayan veya sunu yapmayanlar ödül için de erlendirmeye al nmazlar. Bu ödüle aday olanlar, çal flt klar kurumdan alacaklar, durumlar n gösteren bir belgeyi baflvurular na eklemeli ve THD ofisine ulaflt rmal d rlar. Belgesiz baflvurular kesinlikle iflleme al nmayacakt r. Ödüller kongre s ras nda duyurulacakt r. EN GÜZEL TÜRKÇE B LD R ÖDÜLÜ Türk Hematoloji Derne i ödül de erlendirme jürisi taraf ndan en güzel Türkçe kullan m na uygun görülen bildiriye THD En Güzel Türkçe Bildiri Ödülü verilecektir. EN Y POSTER ÖDÜLÜ THD De erlendirme Jürisi taraf ndan, poster olarak seçilen bildiriler aras ndan, posterini en iyi flekilde temsil eden baflar l bilimsel çal flmaya verilecektir. Kongre s ras nda aç klanacakt r. ENDÜSTR ÖDÜLLER Bu kategori için baflvuruya gerek olmaks z n de erlendirme yap lacakt r. Bayer HealthCare Bayer Schering Pharma Lenfoproliferatif Hastal klar YTL İ L A Ç Multipl Miyelom/Miyelodisplastik Sendromlar YTL Lenfoma YTL En yi Laboratuar Çal flmas YTL

6 6- Türk Hematoloji Derne i Gazetesi - Eylül 2008 HAUD Bursiyerleri Anlat yor: 3 Dr. Cafer Ad güzel ile Söylefli Say n Dr. Ad güzel bize kendinizden ve çal flmalar n zdan bahseder misiniz? Aral k 1999 y l nda hematoloji yan dal ihtisas na bafllad m, Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Hematoloji Bilim Dal n da, halen ö retim görevlisi olarak çal flmaktay m. Evliyim ve Duru isminde 7 yafl nda bir k z m var. Hematoloji uzmanl m sonras nda her hematolog gibi malin hematolojik hastal klarla ilgili birçok hasta görüp, onlar n tedavisine severek katk sunmaya çal fl rken, di er selim hematolojik hastal klar n, özelliklede trombozlu hastalar n, tedavi, takip ve etiyolojik araflt rmalar na yeterli zaman ay ramad m z gördüm. Hocam, Prof. Dr. Mahmut Bay k n teflviki ve deste i ile tromboz ve kanamal hastal klar konusunda kendimi gelifltirmek için 2005 y l nda, Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji BD bünyesinde bulunan Tromboz ve Hemostaz Laboratuar nda 1 ay Prof Dr Muzaffer Demir ile çal flt m. Sonras nda hemostaz ve tromboz konusunda daha ileri bir e itim alabilmem için, Say n Prof Dr Mahmut Bay k n ve Prof Dr Muzaffer Demir in önerileri ve destekleri ile ABD de Loyola Universitesi T p Fakültesi, Hemostaz Tromboz Araflt rma Laboratuar na baflvurarak kabul edildim. Bu aflamada Türk Hematoloji Derne i nin Hematoloji Asistan/Uzmanlar na Yurtd fl Destek Program na yapt m burs baflvurusu da kabul edildi. Haziran 2007 den beri fiikago da eflim Dr Nalan Ad güzel ve k z m z Duru ile birlikte, ben Loyola Universitesi T p Fakültesi, Hemostaz Tromboz Araflt rma Laboratuar nda araflt rmac olarak, eflimde ayn üniversitede Solunumsal Yogun Bak m Ünitesinde gözlemci ve arast r c olarak, çal fl yoruz. ABD de Loyola Universitesi, Hemostaz Tromboz Araflt rma Laboratuar n da bir sene e itim gördünüz. Bize Amerika daki ve e itim gördü ünüz üniversitedeki hematoloji alan ndaki çal flmalar hakk nda edindi iniz izlenimlerinizi aktarabilir misiniz? Amerika Birleflik Devletleri nde hematoloji e itimi, hepimizin bildi i gibi Hematoloji/Onkoloji olarak birlikte verilmektedir. Bu aç dan ele al nd nda temel hematoloji e itiminde, selim hematolojik hastal klar göz ard edilebilmekte ve bu konular özellikle ilgi gösteren hematologlar sahiplenmekteler. Trombozlu hastalar n tan ve tedavisinde birçok merkezde özellikle damar cerrahisi yapan hekimlerde aktif rol oynamaktad r. Bu nedenle Loyola Universitesi T p Fakültesi nde tromboz ve kanaman n temel felsefesi ve ilgili patolojik süreçlerin, t p fakültesi ö rencilerine anlat - m, benimde araflt r c olarak içinde yer ald m laboratuar taraf ndan verilmektedir. Bu anlamda, yan nda bulundu um Prof Dr Jawed Fareed den çok fley ö renmekteyim. Çal flt m laboratuarda en basit koagulasyon testinden, en karmafl k moleküler testlere, hayvan deneylerinden hücre kültür çal flmalar na, immunolojik testlerden ak m sitometrik çal flmalara kadar tüm araflt rmalar yapabilecek alt yap ve bunlar yürütebilecek teknik ve e itimli personel, ç kan sonuçlar yorumlayabilecek ve klinik hayata geçirebilecek deneyimli hocalar bulunmaktad r. Amerika daki hematoloji alan ndaki çal flmalar gördükten sonra Türkiye deki çal flmalar ve gelece i hakk nda neler söyleyebilirsiniz? Türkiye de tüm bilim dallar nda oldu u gibi, hele de yeterli say da yetiflmifl uzman n olmad hematolojide, hizmet a rl kl bir e itim verilebilmektedir. Bu anlamda, araflt rman nda e itimin önemli bir parças oldu unu günlük prati imizde uygulayabildi imiz ölçüde, Türk hematolojisinin hak etti i noktaya daha kolay ç kabilece ini düflünüyorum. ABD de araflt rmaya verilen önemi vurgulamak için bir örnek vermek istiyorum. T p fakültesinin 1.s n f ndan bafllayarak ö rencilerin birço u yaz tatillerinin büyük k sm n hastane içerisindeki laboratuar ve kliniklerde çeflitli projelerde çal flarak geçirmekteler. ABD de asistanl k baflvurular nda, ö rencili inde bilimsel projelerde yer alm fl hekimlerin programlara kabulü kolaylaflt r c bir etken olarak de erlendirilmektedir. Ama flunu aç kça söyleyebilirim ki, klinik bilgi ve tedavi yaklafl mlar aç s ndan Türk hematologlar ile ABD hematologlar ve di er klinisyenler aras nda büyük fark oldu unu düflünmüyorum. Orada yapt n z çal flmalar n zdan ve bu e itim sürecinin size katt klar ndan bize biraz bahsedebilir misiniz? Bulundu um laboratuarda temel koagülasyon testlerini fibrometre kullanarak protrombin zaman, aktive parsiyel tromboplastin zaman, heptest, trombin zaman ve dilue edilmifl Russel Venom Viper testlerini ö rendim. Ayn zamanda ACL cihaz ile ayn testleri yapman n yan nda, factor Xa aktivitesi ve IIa aktivitesini içeren testleri çal flt m. Çal flt m merkezde bütün koagülasyonla ilgili testlerle birlikte, ELISA, ak m sitometri ve Western Blot testleride çal fl lmaktad r. Ak m sitometri ile mikropartikul ölçümü, trombosit aktivasyonu ve trombosit agregasyonunu ö rendim ve çal fl yorum. Bu testleri kullanarak Faktor Xa ve IIa inhibitörü antikoagulan ilaçlarin etkinlik ve trombositler üzerine etkilerini araflt rd m. ELISA ile TNF-alfa, protrombin parçac k ölçümü (F 1-2), trombin- antitrombin kompleks, interlökinler, thrombinin aktifledi i fibrinoliz inhibitörü (TAFI) ve fibrin-p ht oluflumunun dansitometrik olarak ölçümünü ö rendim. Laboratuarda yürütülen çal flmalarda bu testler ile ilgili bölümleri üstlendim. Trombosit fonksiyonlar ve çeflitli antikoagülan ilaçlar n trombosit aggregasyonu üzerine etkilerini aggragometre ile test ettik. Ayr ca heparin ile iliflkili trombositopenili (HIT) hasta serumlar n, sa l kl trombositler ile kar flt rarak yap lan HIPA testini ö rendim. HIT flüpheli hasta plazmalar ndan ELISA yöntemi ile heparin-pf4 kompleksine karfl oluflan IgG, IgA ve IgM tipi antikorlara bakt m. Son 4 ayda özellikle ABD ve Avrupa da birçok ülkede heparinlerin yüksek sulfatl kontroidin sulfat ile kontamine olmas nedeni ile görülen ölümlerin nedenine yönelik çok önemli çal flmalar tamamlad k. Bunlar n yan nda Prof Dr Jawed Fareed in ve di er ö retim üyelerinin verdi- i bütün seminer ve derslere kat l yorum. Hematoloji/Onkoloji bölümünün hematoloji ile ilgili seminer serilerine, Hemostaz/Tromboz ile ilgili ABD içi ve d - fl kongrelere kat ld m. Bu kongrelerde ve daha küçük ölçekli toplant larda bu konu ile ilgili birçok bilim adam ile Dr Fareed vas tas ile tan flt m. Loyola Universitesi ndeki 1 y l m z dolmadan 1 y l daha kalmam z için teklif yap ld. International Union of Angiology derne inin sa lad burs ve Loyola Üniversitesinin sa lad destek ile 1 y l daha ayn merkezde araflt rmalar ma devam edece im. Türk Hematoloji Derne i nin Hematoloji Asistan/Uzmanlar na Yurtd fl Destek Program konusunda ne düflünüyorsunuz. Bu program için önermek istedi- iniz söylemek istedi iniz bir fley var m? Bu burs, benim ve benim gibi k s tl bütçelere sahip di er hematoloji uzman arkadafllar m n yurtd fl na gidifl hayallerini gerçeklefltirmek için çok de erli bir katk y sunmaktad r. Bu anlam da Türk Hematoloji Derne i birçok dernekten bir ad m öne ç karak bir farkl l k yaratm flt r. Bunun için Türk Hematoloji Derne i nin say n baflkan na, yönetim kuruluna ve tüm hematoloji derne i üyelerine çok teflekkür ederim. Bu program için benim önerim, burs süresi imkânlar ölçüsünde 1 y la kadar uzat lamaz m? Alt ayl k sürenin gidilen merkezlerde bir fleyler üretmek için yeterli olmad n düflünüyorum. Benimle bu söylefliyi yapt n z için sizlere çok teflekkür ederim. Hoflcakal n.

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR!

KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR! KANBİLİM KAN KAYBEDİYOR! ÜLKE TIBBI İÇİN BÜYÜK TEHLİKE! Bilindiği üzere 06 Aralık 2008 de yapılan yan dal uzmanlık sınavında açılan 67 kadronun sadece 15 ine başvuru oldu. Başvuranlardan birisi halen hematoloji

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ TÜRK HEMATOLOJ DERNEĞ TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLTENİ Temmuz-Ağustos 2010 Sayı 4 S O N B A Ş V U R U T A R İ H İ Y A K L A Ş T I! İ L K H E M A T O L O J İ Y E T E R L İ L İ K S I N A V I N A H A Z I R

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. Dr. Mecit Süerdem

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. Dr. Mecit Süerdem SOLUNUM AKTUEL 6 9/9/11 12:21 Page 1 solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır A ustos 2011 www.solunum.org.tr YIL 2 / SAYI 6 / SSN: 1309-5285 TÜSAD da Yeni Dönem BAfiKAN IN

Detaylı

DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008

DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008 DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZ-2008 2008 YILI ÇER S NDE DOÇENT OLAN MESLEKTAfiLARIMIZI KUTLUYORUZ. tebrikler DOÇ. DR. BÜLENT GÜNLÜSOY Dr. Bülent Günlüsoy 05.07.1963 tarihinde zmir'de do du. lk ve orta ö

Detaylı

THD. Bu yıl 32 ncisi yapılan Ulusal Hematoloji Kongresi, 08-12 Kasım 2006 tarihleri HABER. 32. Ulusal Kongre nin Ardından

THD. Bu yıl 32 ncisi yapılan Ulusal Hematoloji Kongresi, 08-12 Kasım 2006 tarihleri HABER. 32. Ulusal Kongre nin Ardından THD HABER Türk Hematoloji Derneği Bülteni Ocak 2007 Sayı 4 BU SAYIDA Kongremizde, hematoloji alanındaki çalışmalarını yurt dışında sürdüren, sekizi ABD den, biri Kanada dan dokuz Türk uzman, Uzmanı İle

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI KOM SYON ÇALIfiMALARI 25 14 Mart T p Haftas Komisyonu 14 Mart T p Haftas etkinlikleri içerisinde; 6 sa l k kurum ve kuruluflu ziyaret edildi 5 panel yap ld Sergi salonunda Çocuk Gözüyle Doktorlar resim

Detaylı

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü Bilim ve Teknik Kulübü G ü l g û n A k b a b a Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri... Muhabirlerimiz ve Etkinlikleri 30 Nisan-2 May s tarihleri aras nda, TÜB TAK, ODTÜ ve Elektrik Mühendisleri Odas Ankara fiubesi

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü,

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü, ünihaber Say : 86 Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr (15 günde bir ç kar) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na Geçti Kendisine ba l

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi

www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi Ç NDEK LER www.ido.org.tr Diflhekimleri emeklerinin karfl l n istedi TDB 16. Uluslararas Diflhekimli i Kongresi Meslek Sorunlar Sempozyumu nda kamuda ve özel sa l k kurulufllar nda çal flan meslektafllar

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul-

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. üyelerinin mezuniyet sonras e itim programlar na ve akademik yükselmelerine her dönemin koflul- solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır Ekim 2009 www.solunum.org.tr YIL 1 / SAYI 1 TÜSAD Gelenekten Geleceğe Uzanıyor Türkiye nin en eski derneklerinden biri olan Türkiye

Detaylı

TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME

TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME TTB - UDEK ULUSAL YETERL K KURULU III. ÇALIfiTAYI TIPTA UZMANLIK E T M NDE PROGRAM GEL fit RME VE ÖLÇME-DE ERLEND RME ÇALIfiTAY K TABI YAYINA HAZIRLAYAN Prof. Dr. Tolga Da l Ulusal Yeterlik Kurulu Baflkan

Detaylı

Türk Nöroflirürji Derne i

Türk Nöroflirürji Derne i Türk Nöroflirürji Derne i TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Mehmet Zileli 2. Baflkan Dr. Etem Beflkonakl Sekreter Dr. A ahan Ünlü Muhasip Dr. lhan Elmac Veznedar Dr. Tuncer Süzer YÖNET

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 274 74 10. Bask Yatay Ofset (0212) 547 02 76

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 274 74 10. Bask Yatay Ofset (0212) 547 02 76 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı