iljilililffiil[[ililil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "iljilililffiil[[ililil"

Transkript

1

2 tsbn iljilililffiil[[ililil

3 Hakaret Kitabr KITABEI I. 42I Edit6rler Emine Gtirsoy Naskali - Hital Qt tn Altun Kapak Minyatilr / Onur Sijnmez Diqitig Dtizen HiilyaAgkrn Baskt Qahg Ofset Davutpaqa Caddesi No:8 Topkapr - lstanbul Cflt Bayrak Matbaasr Baskl lstanbul,20l0 600 Adet lsbn T.C. Kiiltiir ve Turizm Bakanh!r Sertifi ka No: KITABIl/I Online Sang wwww.kitabus.com Qatalgegme Sk. No: 54/A CalalolIuJSTANBUL Tel:(0212) slt Faks:(02t2) KITABTl/I

4 iqindekiler ciri$ Emine Giinoy Naskali ' 1 HAKARET QE$iTLEMESI Hakaret Anlamr Olmayan Kelimelerin Hakaret Amagh Kullammr Hilal Oyun Altun. 5 Ttirkmen Ttirkgesinde llayvan Adlanmn Olumsuz Anlamda Kullanrmlan Selcan Sa[hk $ahin o 25 SihAma KazA'da Hakaret unsuru Olarak Hayvanlar Abdullah Eren o 4l Kazakga Sovgtiler Mesut Altun. 65 MAHKEMELIX HA.XENTT 17. Yiizyrlda Mardin Kadr Mahkemesine Yansryan Ktiftir Davalan Mehmet Salih Erkek. 7?

5 MEYDANA YANSIYAN HAKARET Mizah Dergilerinde Kiifiirlii Stizlerin Yazrmlan """TI"3::: $ehir Ytizeylerindeki'Kiitii' Sdzler Aytanga Dener - Ipek Ozmen I 101 Ortaoyunu ve lgragiiz Metinlerinde Kullanrlan ilengler, Sitem Stizleri, Agaglamalar Qifdem Krhg ' 129 GIRI9 Hal<aret Kitabi ktiftir, sovme, hakaret anlayrymm ve gegitlerinin belgelenmesini, tasnif edilmesini ve incelenmesini, bu birimler araslndaki srnrrlarn rartqrlmasrnr, bu alanlarla ilgili inanglarrn, tarihi olay kayrtlartnrn ortaya konmasrnr hedeflemektedir. Ktiftir, sovme ve hakarer; lanet ve beddua ile de iligkilidir. Bu grkrglar, kargr tarafi yok etme, etkisiz hale getirme, zarar verrne, mat etme, susturma, deperini dtiqtir' me arzularrnr barrndrrrr. Kiiftir, sovme, hakaret, lanet ve beddualarrn hangi yontemlerle ve ne bigimde bir yok etmeyi, zarar verrneyi ve aqalrlamayr tasavvur ettilini sorgulayabiliriz. Hakaret addedilen kelime ve ifadeler, maddi ve manevi kiilttir ortammda anlam kazanrrlar. Mesela, "aslan" yakrgtrmast taldf olarak algrlanrrken,,yrlan" veya "sivrisinek" bunun aksi bir tepki uyandrrrr: hangi hayvanlar, hangi hasletler, hangi sebeple hakaret kapsamrna girer sorusunu sorabiliriz. Hakaret kapsamrna giren kelimeler ktilttirel siiregler iginde ortaya grkabilir veya geligebilir. Mesela, etimolojisi ve tarihi geligimi incelendipinde hakaret vasfr ragrmayan "yobaz" gibi bir kelimenin nasrl hakaret kapsamrna gegti$i bu olaya bir omektir. Lanetler; kiilti.irlerin galeyanlarrdrr. Bir reddiyedir. Teskin edilemeyen ofke ve nefretin ifadesidir. Affetmediklerimize soylenen son sozdiir. Lanet; haksrzhla ulramrg, krzgrn, krrgrn insanrn bir tepkisidir. Kendi imkanlarryla bagedemedifi olaylarr, tabiat iisti.i gtiglere havale ederek adaleti aramasrdrr. Lanet, belki aynr zamanda, insantn kendini

6 koruma gabasr, "seni defterimden sildim, lanetleyip kendimden uzak' lagtrrdrm, artrk bana dokunamazsrn, beni acttamazsrn" deyigidir. Hatta, belki kottiltiklerden arrnma iggtidtsti, ferahlama yontemidir. Herhalukarda, lanet de ktifrir ve hakaret de koklti ve giiglti bir ol' gudur. Ktilttirlerin temel taglanndan biridir. Bu sebeple, ktilttirtimtizde' ki hakaret bigimlerinin derlemesi ve incelenmesi bu koklti ve gtiglti olgunun mahiyetini ortaya koyacaktrr. Kime hakaret ediliyor? Kimler hakaret ediyor? Hangi delerler iizerinden hakaret ediliyor? Argo gibi, lanet gibi, ktiftirler de dilin yaramaz gocuklarr. Onun igin sozltiklere pek alnmtyorlar. Ki.iftir ve hakaret yagryorsa gergekle srmsrkr iligliki olduklarr igin, dil onlarr yagattrlr igin yagryorlar. Dilcinin ve ktilttir tarihgisinin g6revi de bu birikimi hafizasma ve hazinesine kaydedip korumaktrr. ( HAKARET QE$ITLEN,ESI Halsret Ktah' ndayer alan yaztlar tarafi mrzdan Erkarrlmakta olan ve intemette yaynlanan Acta Tirrcica'ntn Temmuz2009 sayrcmda yayrnlanmrgttr: Acta Tirrcica - Qevrimigi Tematik Tilirkoloji Dergisi - Online Thematic Joumal of Tirrkic Studies ' Prof. Dr. Emine Giirsoy Naskali istanbul 2009

7 Hal<m et Anlann Olmay an Kelimelerin Hal<ar et Amo4h l(ullantmt Hilal Oytun Altun Bazr ifadeler belli bir baplamda kullanrldrlrnda veya belli bir tonlama ile soylendipinde hakaret ima edebilir veya bazr kelimeler toplumun bazr rarihi ve ktilttirel iligkileri sebebiyle hakaret imasr tagryabilir. Bu tip kullanrmlarrn drgrnda bu kelimeler tahkir kelimeleri delildir. Benzeri kullanrmlar her dilde bulunur ancak, bu tip kelimeler toplumdan topluma depigir ve hakaret nitelikleri iginde geqtikleri baflama gore belirlenir. Bu yazrya konu olan kelimeler hakaret anlamt tagtmay"rr, s"de." ballama g6re' agaprlayrcr ifade kazanan' kelimelerdir. Bu kullanrmlard a apml ( <abdal), rnany ak ( <maniac) omeklerinde oldulu gibi bir anlam depigikligindent sdz edilemezse de agalrlama amacryla kullanrm srkfiklarr sebebiyle belli bir kategori olarak kabul edilebilir. Hakaret amacryla kullanrlan bu ifadeler, insanlann kendilerine yaklagtrrmak istemedikleri kavramlara, durumlara igaret eden kelime' ' Hil"l Oytun Altun, Marmara Universitesi Tiirkiyat Aragtrrmalan Enstittisii ArEtrrma Gorevlisi, lsanbul. I Ar,l"rr, degisikligini tasniflerinden biri kelimenin anlamtntn nitelifine gore yaprlrr. Bur,la,."i1"* teniglemesi, anlam daralmasr, anlam iyilegmesi, anlam kdtulegmesi,'dir' Stephen Utl*"''.', Pircipbs of Semantics, 2nd ed., Blackwell, oxford 195?; stephen ull*"rrrr, Semantics;.An Introductbn m the scimce of Meaning' Blackwell' Oxiord Burada sdz konusu edilen omekler anlam kdtiilegmesi (pejoration of meaning) ile karrgtrrrlmamahdrr.

8 6. Hakaret Kitabr lerdir, bu sebeple de gorelidir; krilttirden ktilttire, hatta insandan insana defigebilir.l<nfir kelimesi bir dindarrn,lr:rmiimist kelimesi blr antikomiinistin sozltiltinde hakaret anlamr tagrr. Yine krilttirun depigmesine bafh olarak bazr kelimelerin tahkir yonii unutulur veya demodele- Sir gdvru, gingercz gibi. Ancak bunlardan tiiretilmig deyimler vardtr ve kelimelerin igerdikleri tahkir anlamr bu deyimlerde yagamakmdv:3 gdvur etiyeti, gdvur icadt, gdvw inodr,moslaf gdvwu, gh.unalattp orry yemek (veya bsnak), (bir Seyi) gdvur etmek, gdvur ohnak, (bir ie) edvur anrcu glbi uzamok, gdvur llitsil gibi, gl,vtmm elunegini yiyen gdvurunlahanr galar, vb. Tiirlqe Si)zlilL, Tiirk Dil Kurumu, Ankam 1998, C. I, s. 312'de Qingerc kelimesinin 2. anlamr "(Ktigiik g ile) s. mec. Cimri" olarak gegiyor, ancak online Gtincel Ttirkge Sozluk yayrnrnda brlyle bir agrklama yoktur. (Gazete haberlerine gore bu defigiklik 2003'te yaprlmrgtrrr "Qingenelerin isteli doltultusunda Tiirk Dil Kurumu, 22 Arahk 2003 tarihinde "Giincel Ttirkge &izltik Qahgma Grubu"nu toplayarak, "gingene" ifadesinin anlam kargrhklarrm depigtirme kararr aldr. Soz konusu karar neti. cesinde "96z ahcr, 9i! pembe renk" anlamma gelen "gingene pembesi"nin anlam kargrhlr "goz ahcr pembe" olarak defigtirildi. "Palamut bahlrnrn yavrusu" olan "gingene palamudu"nun anlam kargrhlr ise "palamut balrlrnrn eti lezzetli olan ktigtigti" oldu. Qingenelegrre, gtngenclqmek, gingenehk gibi scizctiklerin kargrhlr olarak eski scizliiklerin kargrhgrnda yer alan "cimri, hasis" gibi ctimleler ise grkarrlarak yerine "gingene gibi olmak", Qingene gibi davranmak", "gingenelefnek igi" olarak deligtirildi. Benzer bir 6mek "Arap" kelirnesi ile yaprlan Arap uyan& (ve1z Arap'rn gdrii agrldr) deyimi, aynr kurumun Ttirkge Sozltigtinde (Ankara 1998, C. I, s. 8l) bulunurken online Gtincel Tiirkge sozlukte agrlmamaktadrr. Ti.irk Dil Kurumunun online Gi.incel Tiirkge Sdzliik'tinde bulunmayan birkag omel "Qingene gahyor, Kiirt oynuyor" baghkh bir metinde goyle srralanmaktadrr: "Derme gatma, pis yere "gingene gergesi" denir. Kigilerin deligik dtigiinceleri ile karmakarrgrk hale getirdili durum "gingerre gorbasl', gtirtilttilti patrrtrh toplantr "gingene dtiftinti", yakasr agrlmadrk kiiftirletle dolu olan kavga "gingene kavgasr", agafrlanan kara kuru kigi "gingene magasr", bozuk para "gingene parasr" ile anlatrlrr. Qi! pernbeye "gingene pembesi" de diyoruz. Yoksul kigide varhkhlara ozgii geyin bulunmadrfrnr, "gingene Eadrrrnda musandrra ne arar" diyerek belirtiriz. Sonradan gormtiglerin eline yetki gegince ne yaptrklarrnr ifade etmek igin "gingeneye beylik vermigler, 6nce babasnr asmrg" lafimrz vardrr. "Qingene gingeneye gatmadrkea kasnak boynuna gegmez" agalrhk kigilerin iyice rezil olabilmeleri igin birbirlerine girmeleri gerektilini vurgular. Eli srkr kigiye de arsrzca davranana da "gingene" dendifi olur. (http://lisueb.bilkent.edu.tr&ad inl 1997 lmail 0l 59.html) Emine Giirsoy-Naskali - Hilal Qqun Altun ' 7 ) Hakaret kavramtntn alant aynt zamanda kiiftir ve #goyla kesig' mektedir. Argo ve ktiftir b,u yazmtn drgrnda brrakrlmrg, insani 6zelliklere ait, tahkir iglevi olmayan kelimelerin hakaret amagh kullanrhgla' rr ele alnmrgtrr. Canh ve giincel kullanrmlarr tespit edebilmek amacty' la bu yazr igin gtinttik gazeteler ve intemet siteleri taranmrytr.a Hakaretler muhatabn fiziksel, zihinsel, sosyal (emik, smfsal, ide' olojik, cinsel, vb.) yonlerini hedef almaktadrr. Bu tip kullanrmlar bi' reysel ozellikler ve sosyal ozellikler olarak ikiye aynldrfrnda 96yle bir tasnif yaprlabilir: A. Bireysel ozellikleri hedef alan hakaretler: 1. Fiziksel ozellikler ve rahatsrzhklar 2. Zihinsel ozellikler B. Sosyal ozellikleri hedef alan hakaretler: 1. Etnik, dini 2. ideolojik 3. Srnrfsal Bu gahgmaya konu olan kelimeler hakaret amaqh kullanrlrrken bazr kahplar tekrarlanmaktadrr. Ciimleye hakaret tonu katan' hakareti vurgulayan bu kahplar krsaca goyle sralanabilir: 1. Agalrda omekler arasrna goriilebilecek bu kahplardan birincisi soru yapsrdrr: "isim+soru.lqi+ll. tekil gahrs eki" knakrrusm! vb. Yukarrdaki gekle "ne+gahrs eki" yaprsr eklenmesiyle: "isim+soru eki+ii./iil. tekil gahrs eki nesin/nedir" gavw muswn nesin!, sizofren mi' dir nedir! vb. vb. Yine aynr yaplya "kardegim" hitabr eklenerek: safrr mrstnl<mdesim! 4 Bu yazrda kullanrlan orneklerin btiyi.ik krsmr haber ve forum sitelerinden ahnmqtrr. Bu rip kaynaklarda kullanrlan imla Ttirk Dil Kurumunca belirlenmig kurallara uyul-.mamaktadrr. Okunugu kolaylaqtrrmak amacryla ahntrlanan metinlerin imlasr Tiirk Dil Kurumu Yaztm Krlavuzu'na (2005 Ankara, VII' basrm) uydurulmug, ancak 6zel isimlerin imlastna dokunuhnamrgtrr.

9 8 r Hakaret Kitabr 3. "Allah'rn+isim+lll. tekil gahrs iyelik eki" yaprsr da hakaret kahbr olarak kullanrlmaktadr: Allah'm gigkosd vb. 5. Emik konulu hakaretlerde ise dilii, nhumugibi soy belirten kelimeler tahkir amagh kullanrlan kelimeye eklenir: ermeni dalu vb. 6. Hakaret olarak kullamlan kelimenin baqrna bagka bir hakaret kelirnesi, ktiftir eklenerek vurgu arttrrrlmaktadrr: pis gingene! vb.?. Kelimenin bagrna "ne/ne kadar" sorulan eklenebilir: rc sol<rrtsr' ruzl vb. A. Bireysel ozellikler l. Fiziksel farkhhk ve rahatsrzhklar:' Kilolu, ksa boylu, ciice veya engelli olmak genellikle istenmeyen durumlardrr. Bu kavramlarrn hakaret olarak kullamlmasryla, temelde tiim kilolu, ctice, vb. insanlara negatif bir bakq oldupu ortaya konmaktadrr. $igko, gieman: "Hem dersini gahgmamrg, hem de herkesten gigmari olan" yazaq 28 $ubat'stirecinde kulaklarrmurn gekilmesi igin Ankara'ya ga$rldrlrmrzl,... iddia ediyor." (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ha' ber.aspxlid &yazarid= 148)5 llgimd$n Cem Yrlmaz'a "komik defilsin pis 9i9ko" demek geli' yor... " ( netfforum/haberler/44z 28' icimden-cemyilmaza-komik-degilsin-pis/-59k - ) "Allah'm gigkosu ne olacak. Ben erkeklerin lideri olacafrm dostum senin gibi laytlarla igim olmaz." (http://forum.turk.ne{oku.asp?dd =52822&pg=3) Obez: "Adam dahi matematikgi de olsa senin bel gevreni 6l9emez. Ab' dominal obez seni." (http://www.drtus.com/modules.phplname=fo' rums&file=viewtopic&p= &highlight= ; 5 Yray" konu olan kelimeler her gegtikleri yerde kaln yazrlmqttr. Citce: Emine Giirsoy-Naskeli - Hilal Oytun Altun r 9 "Yazrk kendine aydrn Ttirk liberallerine... Liberaller ciisedir." (Oray E!in, AkEam Gazetesi, ) "(Jzun Boylu Ciiceler Barlara ttineyenler Sonradan tiireyenler Durmadan tireyenler Ah ciiceler ciiceler Boylarr fidan gibi Akrl ise mercimek Cehaletse diz boyu Ah ciiceler ciiceler Uzun uzun elleri Kararmrg ytirekleri Qok laf yapar dilleri Ah ciiceler ctceler Bu garkryr soyledik Qocuklar giilstin diye Cticeler krzsrn diye Ah ciiceler ciiceler : ( http ://www. birturkusoyle.comflurkuler/album-turkuler.asp?st= 2&AID=113&ASID=2?32) "Tek derdirn bu cticeler iilkesinde madem boylesine btiytik bir si' vil toplum hareketi olugturulabiliyor neden bagtmtzn srkrgtrlr diper konularda aynr giig harekete gegirilmiyor?" (http://www.radikal.com.tr /ek-haber.php lek=r2&habemo -44 I )6 6 Y"rur,r, aynr yazrdaki bagka bir ifadesi: "ciicelere de bir agrklama borgluyum: Niyetim fiziksel engellilerle alay etmek de!il." \ )

10 l0. Hakaret Kitabr Emine Giirsoy-Naskali - Hilal Oytun Altun r ll Ktyr:,,-K6r mtisiin? Kor bile bu kadar btiyrik aracr goriir. -sensin ktir, kor olmasan bu aracr buraya park etmezsin. -Sarhog oldupun her hdlinden belli." (www.delilerteknesi.com/ index.php?topic=407'0) Sa$rr: "Ben senden terazi istiyorum. Sen ise "stipr'irge yok, kalbur yok" diye sagma sapan qeyler soyltiyorsun. Silrr mrsrn, nesin?" (http://www' ogretmenforum.net/mesneviden- hikayeler-t9935'0'html) "Krz da erkek fatma: "Saflrr mrsrn kardegim" falan dedi bana'" (http://www.netteyik.biz/showthread.php k= ) Hasa olmak da istenmeyen bir durum oldufundan, hasahk ifade eden kelimelerin hakaret olarak kullanrldrfrna srkga rastlanmaktadr. Soyleyen amaglamasa da, yine bu tarz kullanrmda tiim hasta kigilere, hatta yakrnlanna ydnelik bir tahkir mevcuttur. Hasta: "flasta mrsrn oplum? Ruh hastasr mtstntz? ZekA probleminiz mi var? Tiirkge anlamryor musunuz?... Annelere, babalara da sesleniyo' rum; vermeyin ufak yagta gocufunuzun eline bilgisayarr, lntemet erigimini... Ufak saprklar, mini mini toplumdan uzak hasta insanlar yetig' tiriyorsururz, gizli ruh hastalart bunlar..." (htcp://www'oyunsitesi' comfforum/topic.asp ITOPIC-lD=6484 ) Hastdtkh: "Tv'lerdeki Hastahkh Yayrnlara Dur! Kampanyasf' (http://www' 1 dir 1.org/hastalikli-yayinlara-dur-diyelim.html ),,Milletimize Ttirk demeyi rrkgrhk olarak goren bu zihniyet hasta' hkhdrr." ( http //www.radikal-com. r/haber.php?habemo = ),,Flastahkh bir iligki kendisi ve kargrcndakinin ihtiyaglarrnr gore' meyen ve destekleyemeyen durumlarda ortaya grkar." (www.fenerbahcem.ch/club/index.php?option= com-content&task=view&id= I 4?& Itemid=85-3Zk -) Cil,zzamh: "ingiliz atlet Dwain Chambers, dtinya salon atletizm gampiyonasr takrmrna seeilmesine gosterilen tepkilerle ilgili olarak, ciizzamlymrg gibi gosterildi[ini soyledi." (http://www.msxtabs.org/forum/cesitli-rsskonulari/l cuzzamli-gibi-gosteriliyorum. htm[) "Basrn da oyunda epey on saflardadrr bu arada; en hafifinden yazarken '$izofrenler' demekle '$izofreni hastalarr' demek arasrnda daplar kadar fark vardrr. 'Crizzam hastasr' ile 'Ctizzamh' arasrnda oldufu gibi..." ( http ://www.rad ikal.com. r/haber.php?habemo = & tarih= ) Sal<at: "Ne sakatsrmz ya, linke trkladrprnda Japonca bir sayfa aqrhyor. Nerden indirecelimizi nerden bilelim, tovbe tovbe." (http://www.teknosfer.netforum/index.php kopic= 275.0) "Longley ise hdld kafadan sakat!!! Bu herifhdla basketbolu 6prenemedi." (http://listweb.bilkent.edu.trlbasket/03/0045.html) "Adolf Hitler, Kavgam... Bu da Nutuk'la beraber okunursa aradaki fark ortaya grkacaktrr. Unutulmamahdrr ki bu sakat fikirli herif bile btiytik onder AtaTtirk'ii takdir etmeden edememigtir." (http://www. hunturk.netforum&-tum-turkculerin-dikkatine- I html) Ozinlu: "KardeEim! Oztirlti miisiin, 'rar gifresi ektedir' diye kocaman yazryor orda... " ( hitp,/www.forumkral iy iz.b iz/archive/index.php/thread html) 2. Zihinsel farkhhk ve rahatsuhklar: Embesil: "[Kuzey Kore] Drgigleri Bakanhlr, goriigmelerin Washington'rn d0gmanh[r ytiztinden stiremeyecepini belirtirken, ABD Bagkanr George \il. Bush igin, 'En temel ahldki deperlerden yoksun siyasi embesill dedi." (http'//www.radikal.com.tr/haber.php?habem o= )

11 12. Hakaret Kitabr Emine Giirsoy-Naskali - Hihl Oytun Altun r 13 idiott "Oyle olsaydr gimdihepimiz idiot, embesil, insan krh[rndan grk' mrg tiplemeler olurduk." (http://www'aleviweb'comforum/archive/index.php/t ?.html),,Di[er rarafran zekd seviyesi oftalamanrn altrnda olan (idiot) ap' tal diyecelimiz insanlar ise gocuk yapmaya devam ediyorlar'" ( iket/idiot)? dilekkk ( :41) "Thmam sen idiotsun ama idiotlupunu da bu kadar belli etmenin alemi yok yani..." (http//www.azbo,ne{muzik/boz-maximum/) Bwtak: "Htgrmla Pakdemirli'nin odasrndan grkan igbagaran, yanrnda bulunanlara,,thrafsrz kalmasr gereken genel bagkanvekilimiz resmen taraf oluyor. Bir bunakla ufragtyoruz' diye konugtu'" (http://www'ak' sam.com.tr/arsiv/aksam/2003/0 1 / 1 O/politika/politika6'html) "HIDDETI soruyor "Ne gabuk bittin" Gtinegte buz gibi eriyip gittin Gegmigi elinin tersiyle ittin Thrihi unutan bunak mlsln sen" Fikr& oguzrtirk ( http :i/www. anmloj i. com/siir/sii* iir_sql.asp? siir-id=895178) "Qattrk belaya yahu. Kardegim bunak mrsrn? Ne gizlisi' ne ajan' dast, ne itiraft?" (http://www.samanyoluhaber'com/yazar-709?0'html) Alzheimer: "Bu siyasilerin hafizasr mr zayrf, alzheimer mr hepsi? Apo yakalandrprnda ikridardr ve idam cezasr vardr." (http://www.forumneuro.com/ haber-arsivi/ ?'ak'partiye'serefli-olun'cagrisi'hrml)?,.ldio..".y" adh bir film hakkrnda yazrlmrg bir yazrdan: le/tt / Moron: "Kanada Bagbakanr Jean Chretien, NATO'nun Prag zirvesinde ABD Bagkanr George \7. Bush igin sarf ettipi 'bu adam moron' scizleri basrna yansryan bag sozciisii Frangoise Ducros'a sahip grkarak, istifa taleplelini geri gevirdi." (hcp://www.radikal.com.tr/ haber.php?haberno=57647) "Bir olrenci bunu kargrmda soylese direk suratrna 'moron musun arkadag, EMO'nun aerhmmr nasrl bilmezsin'de derim." (http://www. teknikforum.com/viewtopic.php?t= &start= 26 ) Spasdlc: "Fetullahgr depilim... ama senin gibi spastik, komrinist, laik, dinsizin bana yobaz, fagist demeii benim dolru yolda olduluma igarettir..." ( http ://www. zevkli.org/d inciler-bu- ulke-sizin-ese riniz - t6t 5 740p2. html!s=fa0f4e4a9 1daa9d4f d83d6b5 1 5& ) "iyi ig valla, para kazanan yetenekli, kazanamayan spastik!" (http// -sevismeler-yilmaz-erdogan-kitabintamami-t4.html?s= 12a03aaII 534e7 54e353cb756b19bfd5&) :Jr r,* ben Real Madrid'den bahsediyorum, sen otistik mi. sin... Ben i.ilke ismi verdim mil" (http://china.goal.com/tr/articolo. aspx?contenutold=630578) Psilapat: "Nerden bulursun boyle geyleri..psikopat mrsrn sen ya. Seni tahmin etmek gok zor." (http://www.balikdostlari.comfforum/showthread.php?p=51493) "$imdiye kadar sahip oldulunuz en psikopat film dvdleri neler? (psikopat derken yani en olayr agmq, stra dtgt, akrl almaz ya da iilkemizde yayrnlanmasr pek mtimktin olmayan ktilt filmleri kast ediyorum)" (http://www.sinemafanatik.com/yabbse/index.php?board=4; action = display;threadid= I 190?)8 I B,rradaki kullanrm takdir ifadesidir.

12 14. HakaretKitabr $izofen' "Bu amerika hep boyle, durduk yere panik yaratmayt seviyor, has' ta mrdr, gizofren mi&r nedir? (http://www. itusozluk.com/goster'php/i +know+what+you+did+ last+summer#) "Klzrm var ya, sen doktor olmadan once bir doktora goriin. Qtinkti gizofrenik hareketler sergiliyorsun. Haytr, yanrndakileri de buna nasrl alet ediyorsun, irsi mi gizoflupunuz anlayamadrm? (http://vids' myspace.com/index.cfm?fuseaction= vids.channel& ChannellD= ) Paranoyak.. "Paranoyak mrsrn nesin? Ben sadece 'sol propagandasr yapryor gibi geliyor'dedim dtigtincelerimi yazmak iginde senden miisaade alacak 'defilim." (http://wwwatsizcilar.com/ forum/kemal'sunal't1 25 t 2'html) B. Sosyal ozellikler 1. Etnik, dini: Qingerc: "Babamrn onca hakaretine ve'gingene misiniz siz ne bu galgr gulgu'nidalan arasmda attlan gamarlar goztimti yrldrrmrg sadece ofrenmeye gahganlan izlemek durumunda kalmrqtrm ama stu sanki beni igten ige sanyor ve btittin cazibesiyle igine gekiyordu tiim benligimi yavaq yavag." (http://www.mahmutpolat.net/modules.php lname=polat) "Bir de gu akaryakrt hadisesi artrk, gingene karrsrna dondti' Bir zam yapryortar, iki gtin sonra indirim, i.ig giin sonra bir daha zarn."" (http://www.delikanforum.net/haberler'siyaset-konusu-soru-ve'c vap I 'lar memura-2-simitlik-zam.html ) $opar (Qingene gocu[u) : "Higbir basketbolcu bu ayakkabryt giymez, Amerika'daki basket' bolcu ozentisi 250 kilotuk gopar zencilerin ayaprnda g6rebilirsiniz ama." (http://wwwhardwaremania.com/ forum/off'topic/t-t'k/birader' ayakkabinin-sesini-kisar-misin' hmI) ' Emine GiirsoyNaskali - Hilal Oytun Altun ' 15 "Sizin beyniniz gorbahk hadi bakrn dalganrza babahk bizim bura' sr gok kalabahk Hadi lan gopar siz itsiniz ipinizi kopar Raprmla u!ra;- ma kagar delikanh olsan kag yazar" (http: llazbiz-azbuz.com/allforums. jsp?userld=? Z&pageNumber=6) Ermeni: "Yasin Hayal'in avukan Fuat Turgut ise'kuduz Ermeniler'diye hakaret etti." (htf://www.radikal.com.tr/haber.php?habemo= ) "Cahil sensin mihrace denen akrlsrz Ermeni dijlii" (http:/lwww. network5 4. com/ Forum/ /threa d I ilasr' t 3 MERSo/oDDNDE+ALLAHIN +KUDRET o/odd +TECELL o/odd+ ETT%DD) Ymanr: "Ermeni diilii Tasyos'un Zaman gazetesinde salyah yaztlar yazma' srna hig gagrrmadrm gtinkri; bu gazete de Yunan dtilti, Herktil Milas, Ermeni dtilti Etyen Mahgupyan tarafindan da aynt salyah yaztlat yaztl' drfrnr gordtik." (http://www.otuken.net/modules.php? name=news &file=article&sid=4389) Rwn:. "Alevi'ye ktiftir eden ecdatstzlar, Osmanhyr kim kurdu, Selgukluyu kim kurdu, Erdebil tekkesi nedir, bir aragtrrtn sizi Rum krrmasr Er' meni diilti Arap pigleri." (http://resim.urlax.netffivircik-ali-tel-vurdu-beni-resimleri-fotografl ari-qpixetfsuiqq. aspx ) Arap "Kasaptaki ete so$an dopramam... Anlaltysom Ara.p olaym! Qtinkri bu yagrma geldim... Boyle laf duymadrm. (Yrlmaz Ozdil, Htirriyet Gazetesi, ) Bedeui: "Lakin, ben 6. yiizyrlda yagayan bir gtil bedevisi defilim, benim algrm, drinyam, kelime haznem, diigiinme kabiliyetim daha farkh, hatta kat be kat daha fazla." (http://forum. seslisozluk.com/showthread. php?t= 13091&page:2)

13 16.'Hakaret Kitabr "lstanbul Barosu'nun ikincisini dtizenledigi Cumhuriyet Hukuku Paneli'nde Cumhurbagkanr Gtil ve egi Hayrunnisa Giil'e haksret ige' ren sozler sarf edildi. "Qankaya'ya Arap bedevi krhkh bir egle birlikte bir adam grktr ve Qankaya'yr ele gegirdi." (httpt//www.habert.com/haber/ /Barodan-Cumhurbaskanina-hakaret.php ) "...krsa bir zaman 6nce tilkemize ziyarct igin gelen' gtil bedevisi Suud krah Abdullah,... bu soyu krrrk giil bedevisinin..." (http://www. hunturk.net/forum/k-turk-askerinden.bedeviye'adamlik'dersi' htrnl) Kitrt: ( ' "Qrinkri ttim pis Ktirtler, Ttirklerin kafasrnr bu gekilde uyugturup saman altrndan su yiirotiirler. Pis Kiirtlerin tamama yakrnr haindir." ( http,//www.frmtr.com/guncel/ 1 13 I dtpli-ahmet-turk.pkkya- te' ror-orgutu-diyemem- 6.html ) Yahu.di, S abetay, Sriry ani, Silonist; "Atatiirk'ten sonra baktn bizi yonetenlerin soy alaglanna hemen hemen hepsi bozuk, ya Ermeni tohumu ya Yahudi tohumu ya Sabe. tay ya mason ya Stiryani!! " (http://www.forumturkiye.com/showthread.php?t=7636) "BugrF TBMM'de bulunan Trirkiye israil Dostluk Grubu da bu sinsi Siyoriist planlarrn piyonlandrr. Ama herhalde Ozkoktinde bir Yahudi tohumu bulunan Ertu!ruIOzkok gunlan yazryor:..." (http://www. millicozum. comfcontent/ v iew I I 6 82 ) "Siz egek misiniz yoksa yahudi dolleri mi?" (http://www.otu' ken.net/modules.php? name=news&file=article&sid=2879) G dvur, l<hfir, dhui7, imonxt, kinpsrt: "fjlan gerefsiz kontdrakula, g6vur musun nesin. Alzrnr bozma, camiyi katma ige... zekanda problem mi var senin gavur tohumu! Yo' ni git yazma bir daha bu gruba. Fenerbahge'nin senin gibi gavur taraf' tara ihtiyacr yok. (http://mashable.hi5.com/friend/ groupl A N I Z 7o 2 B A M I N lo/o ZBSo/o 2 5 C3 I F e n e r b a h c e -AN Yo2584o/o25C2o/o25B0KERo/o2B--topic-html) Emine Giirsoy-Naskali - Hilal Oytun Altun o 17,,ulan kahpe herif sen kimsin. Ulktictilere laf edersin, dinsiz ki. tapsrz herif..." (http://www.zevkli.org/dinciler-bu-ulke-sizin-eseriniz. 6 I 52 4 Opl.html ls = faof4e 4 a9 I daag d4 f d83 d6b &amp ; ) "Ama sue otelcide degil ki kardegim, adam givurlulunu sergilemit..." (http://www.minare.netforum/haber-dunyasi/alin-size-bir's-da' ha-gavur-memleketindeyim-sanki't html) "CHP'1i olmugsa ne olmuq bagtmua kral mr olmug bu mendebur haysiyetsiz utanmaz ahlaksrz dinsiz imansrz herif." (http://www.samanyoluhaber.com/detay.php?type=haber&id= &tumu=1)'Yo- "saldrnyor kafir kahpenin dolii." (http://tr.truveo'com/saldl' RIYOR.KAFO/OC4YOBOR'KAHPENO/OC4OIOBON'DO/OC3O/O96LO/OC3O/O 9C-1id1282r427734) "Laiklik KAfirliktir, $eytan da Laik idi." (http://tr'truveo'com/ Laiklik-Kafirliktir- o/oc5 o/o geeytan-d a-laik-o/oc4%b0dilid/3 1 6i ) "Benimle gok samimiyiz diye tanrgtrrdrlr komgusuyla ikili konug' ma esnasrnda o qahsn laik, kafir bir goriige sahip oldupunu anladtm." (http://www.habereditor.com/news- detail'php? id= ) -Yorumlar' rumlardan- dan- Bazen bir kelime dripedriz hakaret olarak delil de istenmeyen bir durumun 6me!i olarak kullanrlrr: Afrikah,,Acr bir 6mek verirsek, dibimizdeki Yunanistan'da bile biz Tiirkleri Arap veya Afrikah zanneden insanlarrn bulundupunu hayretle duyduk. Hiiniyet gazeresinin bir Cumartesi ekinde yer alan bir haber' de, Yunanh kimyager ve gair Yani Bozoki; 'Egimde Ttirkler hakkrnda bazr onyargrlar varrh. Ba:rlan ona Ttirkleri geri kalmrg bir Arap veya Af' rikah gibi anlatmrglar. Egimdeki bu fikri deligtirinceye kadar hayli u[- ragtlm' diyor." (http://wwwausturkiye.net/devam-yazi'asp?idyazi=375),lama ben kiiltr.irtimden uzaklagrp bir ulak goztiyle bakrlacaksam hatta hald barbar damgasr yiyeceksem, Avrupa'ntn i$gisi olacaksam

14 18 t Hakaret Kitabr Emine Gtirsoy-Naskali - Hilal Qtun Altun r 19 Afrikah gibi yagarrm daha iyi! " (http://www.turkforum.net/showthread.php?t=25537) 2. ideolojik: Karqrt ideolojik gortigliiler birbirlerini diigman gorebilir ve bu dtigmanhk hisui ile ideolojinin adr bir hakaret kelirnesine dontigttiri.iltir. Boyle oldufu igin tamamen sdyleyenin bulundupu gruba gore kelime, hakaret sayrlu veya sayrlmaz. Evrensel olarak hakaret anlamt tagryan fagist, vl<q, gibi kelimeler bunlardan farkhdrr. "- Akrlh konug lan. $eriat sevdahsr. - Konugmazsam ne olur lan laik, kemalist, komiinist, ulusalcr seni..."' (http:/ln r*-. zevkli.org/dinciler-bu-ulke-sizin-eserin iz-t p2. html?s = fa 0f 4 e4a9 I daag d4f d83d 6b5 1 5 & amp; ) "- Ama senin srfatlarrnr sayabilirim: Safcr, Fagist, Yobaz, Gerici, Fethullacr, Dinci, Somtirticti ve de geri zekah. - fetullahgr de[ilim.. ama senin gibi spastik, komiinist, laik, dinsizin bana yobaz, fagist demesi benim dolru yolda olduluma igarettir..." (http:/iwww.zevkli.org/dinciler-bu-ulke-sizin-eseriniz-t6 I 524Ap 2.html?s=fa0f4 e4a9 ldaa9 d4f d83 d6b5 1 5 & ) "Programrn baglamasrndan 15 dakika once, konserin verildili yerden birkagtm.otede, yani Giingoren'de cesetler pargalandr; kol bacak havaya uguftu. Bu laik, ateist, agnostik, aczmendi mtisveddelerinin de umurunda olmadr." (Ali Bulag, Zaman Gazetesi, ) "KAfir Kemalistler 1939' da Ayasofu a'yr camiden miizeye gevirdiler ve hdlen miizedir... KAfir Suriye rejimi, kafir Kemalist rejimini ornek ediniyor!" (http://www.hilafet.com/ dergi/h lhl35-i361 haber.htm) "Yeni nesil tilkticri genglerin %95'nin fetosgu olduluilrn farkrnda olmak rzdrrap verici bir durumdu. Ben ise gu an gevremde fetogeu ollnayan tek kigiyim diyebilirim." (http://www.hedefturan.com/modules.php lname =Forums&file =viewtopic&t= ) "Baykal ve CHP yoneticileri gibi dostlarrnrz (!) varken kanah bedava Fetocu-Unakrtana kaptrrmadrprmrza dua edin." (http://www. turktime.com/default.asp?page=haber &id=23 182) -Yorumlardan- "Fagist AKP'nin Fettoshcu polis destekli I Mayrs terorii: Cop, gaz, basrngh su ve tekme bayramr." (http://www.devinecookingrecipes.comivideo/-sl5 nemgv0s/istanbul- cumhuriyet.mitingi.harb iyemarsi.html) "Allah Tiirk Millerine hainlik eden, Milleri ktifre gotiiren bu zavalh Fetullahgrlarr kahretsin. Allah bu masonik pagavralarla hareket eden saprklarrn.oyunlarrnr bozsun." (http:/iwww.otuken.net/modules.phpl name=news &file=article&sid=4389) "Thyyip Erdopan isterse dtinyanrn en kotti yonetimini sergilesin, isterse batrrsrn tilkeyi. 75 milyon oyum olsa hepsini olene kadar Thyyip Erdopan'a vermezsem ulusalcr olayrm:)" (http://www.haber7. com/haber/ /ahmet-hakan-gaza-gelme-latif-abi. php ) Yorumlardan "Azrnhk arayanlar analarrna babalarrnr sorsunlar. Bunlar, gimdilerde libog, bu gekilde AB'ye girersek finog olacak zatlardrr." ( http ://www.delikanforum.net/haberler-siyaset-konusu-soru-ve-cevap' lar/z353 B-simdiki-libos-ab-de-finos.html) "Emin Qolagan, "Thkkeli Libog" namryla maruf yazarin, bir donem MiT igin ajanhk yaptrpnr, Suriye'de rejim muhalifleriyle i$birli-!i iginde devlete hizmet ettilini yazdr." (http://www.medyakronik.net/arsiv/polemik-003.htm) (Fatih Altayh, Hrirriyet Gazetesi, ) "Gontilliiler yanagrnca yerinden doprulan adam baqladr ba[rrmaya: "Anargistler, defolun buradan..." (http,//arsiv.sabah.com.tr/ 1999l0Bl30lv04.htm) ' "Siz 12 Eyltil'ri hig mi duymadrnrzl 12 Eyltil'rin rengi kara, mesulleri krzrl idi. Katrksrz mason, insanhk diigmanr agafrhk Yahudilerdi. (http://www.otuken.net/modules. php?name =News&file=article& sid=2879)

15 20 r Hakaret Kitabr "Allah belalannr versin pis masonlar." (http://www'bydigi'nedil' ginc-konula r I ?5.kuran-yasaklansina-onlarca.suc-duyurusu.html ) 3. Srnrfsal Yukarrdaki kullanrmlarrn yanl srra farkh sosyal ozellikler de haka' rete konu olmaktadrr. Kr;t'ri, 01, uneln, mmaba, besleme: "samimiyetsiz, avantact, arsu, koylii, gdrgtisiiz, muhteris ve Srtkr Abileri'nden bir selamr bile esirgiyorlar." (http://www.aksam.com'tr/ yazar. asp?a=83239, 10,1 1 ),,sen boyle ktiylti kadrnlan gibi megggelllehler dersen, boyle padiqahlar, pagalar filan (hem de benim yanrmda) bu gocuk da seni parma' prnda firrl finl dondtirtir tabii." (AyEa $en, Radikal Gazetesi, ),,Bir siire sonra baba evinin sultanr loo0altrnhk krz horlanmaya baglamrg, o asil, o hanrm gelinin adr "ag krzrna, gorgi.isiiz ktzlna" dontig' mtigttir." (http://www.erzurumlu.ne tl Yazil549lzekiye-comakli/bir'tur' kunun-oykusu.html),,yener'in gurbetgi gruplarr 'Amele' diyerek agaprladrprnr da sozlerine ekleyen Ors ile $en, gunlan soylediler: 'Hande Yener, 11 Mayrs'ta Hannovecde gergeklegecek konsere 'Gurbetgi amelelerle aynt sahneye grkmam'diyerek aynr gtin Adana'dan.lstanbul'a ugmut ve lstanbul Atatiirk Havalimanr'ndan kagmrgtrr. Bahane olarak da kendisinden 6nce grkacak alt gruplarr Avrupa'da yagayan Ttirkler oldupu igin'gur' betgi ameleler'olarak tanrmlamq ve bu gruplarla aynt sahneye Erkmay".ugrru soylemigtir." (http://www.nehaber'com/haberx/ l9l gurbetci-ameleler.htm ) "Sanki bizim polis maraba, onu yonetenler de bey paga veya a!a" ' Olur mu boyle bir zihfiiyet?" (http://blog.milliyet'com'tr/blog'aspx? BlogNo=119219) "... len besleme, ( http ://www. raparsiv. oic&p= ': seni muhatap alanda kabahat, Allah'rn bebesi'" acom/modules.php?name =Forums&file =viewto- Emine Giirsoy-Naskali - Hilal Qtun Altun o 2l Bu kelimelerin hakaret heline gelmesinin temelinde insanlartn kendilerine o gekilde hitap edildiginde rahatsrz olmast yatmaktadrr. Bir omek: "Halka en yakm oldufu nokta, 1965 segimlerinden once, merhum Mehmet Ali Aybar'rn radyo konugmalannda hdla kulaklarrmda gmlayan "rrgatlaaaar, marabalaaaar" seslenigi olmugtu!" (Engin Ardrg, Sabah Gazetesi, ) Cinsel rollerle ilgili kelimeler de hakaret amagh kullanrlmaktadrr. bu tip kelimelerde dilin erkek lehine, kadn ve egcinsele aleyhine igledigi gortilmektedir: Kanktbkh benzeri ifadeler bu kategoride deferlendirilebilir: "Bu karr krhkh herifler, Yrldrrrm abiye aracrlarla haber yollaya' rak; "Cuma Ali neler yazmg. Ak Partide adam yok" dedi demigler." (http://www.ereglimedya.com/index.php?islem =yazar&id=92) Medeni durumla ilgili kelimelerden dul bir kadrn veya geq bir yagta eylenmemig bir krz olmak da genel olarak istenilmeyen durumlarrn adlarr olarak muhatabr aqaprlayrcr amagh kullanrlmaktadr, dullun, ev' del<.a.ims (ktil, krzkurusu, vb. "Ttirkiye'nin AB'den gordiilti negatif tavtrla htzla "evde kalmrq krz kurusu psikolojisi"ne itildigi agrk." (http://arsiv.sabah.com.tr -30. I 42.html) LZ I I0 vazi628 Bireysel ve sosyal ozelliklerin drgrnda diler sozltik alanlartndan bazr kelimelerin de hakaret ainagh kullanrldrfr goriili.ir, bunlarrn bagrnda da bu yazrnrn girig krsmrnda belirtildi$ gibi hayvan adl4rr gelmek' tedir. Hayvanlarrn bir krsmt bazt yonleriyle insanlar tarafindan sevim' siz bulundupundan bazt hayvan adlarr hakaret amaglt kullanrlmakadrr. e,egcinsellik'le ilgili kelimeler hemen hemen biitiin dillerde bir agalrlama ifadesi olarak kullanrlmaktadrr. Bu 9ok yaygrn olan egcinsellile hakaretamiz bakrg giiniimiizde elegtirilmeye baglanmrgtrr. Eqcinsellife kargr olanlar igin "homofobik", "transfobik" kelimeleri, bazen hakaret tonunda, kullanrlmaktadrr. Feminizm kargrtlarr igin ve erkek egemen zihniyeti elegtirel tonda "cinsiyetgi/sexist" tabirleii kullanrlmakmdrr.

16 1.2 r Hakaret Kitabr Emine Giirsoy-Naskali - Hilal Qrun Altun. 23 Nadir olmakla birlikte bazr 6zel isimlerin de hakaret olarak kulla' nrldrpr-birkag omek bulunmaktadrr: "Konuqmanrn devamnda Komiircii, "(...) Vallahi kendimi ikide bir anlatacafrm, 'ben casus delilim, ben kimse igin gahqmryorum, kimseye haber gotrirmtiyorum, gazeteci defilim ya normal insani konuguyorum stirekli', ama bir gey, tamdrm mt ve bir gey daha sezdim, ee Mehmet'le hepsi gortigriyorlar... Kczban g67iikiiloru7. B aydrr bir gey yokmug gibi davrantyoruz... 8 gtin 6nce Eemberin hepsini tamamladrm ve benim igin onemli olan btittin cevaplar ahndr bitti... Ekip, ekip olarak g izofren" diyor. " ( http :i/www. bakterim.com/yurt' ic i-h abetler l I ' gazeteci- guler-komurcu-bunlarin'heps i'sizofren.html ) "Ti.irbanh Krz, beslemeydi. Kemalist Diiq'tin Kezban'tydr. Bagnt agrp salon-salomanje hayata gegebilecek rafinelife erigmedili siirece 'beslemelere has meggalelerle'yeniyetmeligini (ve eriqkinlipini) ortiilti mortiihi gegirebilirdi." (Perihan Mafden, Radikal Gazetesi, ) "Senin sosyal fobilerin mi var... mtizikse mtizik.'. iprenq ya da de' lil sana ne, kdmil misin sen... yok yok sazan" (http://www.geyiq.com/ forum/hastasyyym/hastay y m' onaa'327 3 B.html ) "sitede yaztlanlarr kaynak belirtmeden word'e aktarrp "fw: turk astronot ve houston! cok komikkkk!" diye arkadaglanna yollayan pespayedir, hemzemindir, hrncaldrr, ulugtur."l0 (www.sourtimes.org) Birey, muhatabma ofkesini ifade etmek, kargrsrndakini ktigrimse' mek igin, en yakrnrnda, kendinden daha zayrf gordtiltintin srfatlannt kullanabilecelini, iginde yagadrlr toplumdan oprenmekte ve yine ona ofretmektedir. $oyle ki;hasn, kdr, a1, gingene, vb. toplumun onde gelenleri depillerdir. Bu tip ozellikler kolektif bilingaltrnda'olumsuz' olarak bellenmiqtir, sanki toplum bireye "bunlar gibi olma" demektedir' Birey bunlarr hakaret olarak kullandrkga kargrsrndakini'oteki'legtir' mekte, kendini hem muhatabrndan, hem de hakarete konu ettilinden daha yriksek bir yere koymaktadrr. Toplumsal bilingaltrnda, '6teki'olmaktan kagnma gtidtisti, insani farkhhk ve zaaflarla alay edilmesi utancrndan daha baskrn goninmektedir, ancak bu sosyal psikolojinin alanrna giren bir konudur. Bu yazr igin taranan dmeklerde, yag ve e!itim seviyesi drigtrikge insani ozelliklerin hakaret olarak kullanrmrnrn arttrfr; epitim seviyesi y0kseldikge bu kullanrmlarrn giderek azaldrfr, ancak yok olmadrpr tespit edildi. Fiziksel Ctice Ctizamh Hasta Yazrda deferlendirilen omeklerin alfabetik listesi goyledir: Hastahkh Kor Obez Orutl i Sa[rr Sakat Bireysel ozellikler $igko, gigman Zihinsel Alzheimer Bunak Embesil idiot Moron Otistik Paranoyak Psikopat Spastik $izofren Etnik, dinl Afrikah Arap Bedevi Qingene Ermeni Kurt Rum Sabetay Stiryani $opar Yahudi Yunan Dinsiz GAvur lmansz Kdfir Kitapsrz Sosyal Ozellikler Ideolojik Agnostik Anargist Dinci Fethullacr, Fetocu, Fetoggu, Fettoshcu, Fetullahgr, Kemalist Komonist Laik Libog Mason Sapcr Siyonist Ulusalcr Srnrfsal A9 Amele Besleme Evde kalmrg krz kurusu Irgat Karr krhkh K6ylii Maraba 10 Bu ifade, siteye erigim tarihimiz olan rarihinden daha sonra kaldrillmrgtrr. $u an sitenin en alt boltmtindeki uyarr metninde bu ifade yer almamaktadrr.

17 T tnkmen T inkge sinde Hay v an Adlmtrun Ohtmsuz AnlnTnda Kullnntmlnn Selcan Sa![rk' GiriE Farkh bir anlagma bigimi saplamak iizere aynr meslek veya topluluktaki insanlann ortak dildeki kelimelere Ozel anlamlar vermek, bazr kelimelerde defigiklik yapmak, dilin lehgelerinden, eskimig ofelerinden ve yabancr kokenli bigimlerinden de yararlanmak suretiyle olugturduklarr, herkesge anlagrlmayan kelime ve deyimlerden olugan ozel dil;r genel olarak teklifsiz, kaba vb. geqitli konugma bigimleriz olarak ranrmlanan argonun, Tiirk dilinde 3 temel iizerine kuruldupu belirti lirrs (1) SozcuEiin baph bulundugu dildeki anlamrnr depigtirmek yoluyla yani sozciilti mecazlagtrmak yoluyla; (2) Argo sozciilti yabancr dilterden aynen veya Ttirkgeye uygunlagtrrrlarak almak yoluyla; " Dr. G. Selcan Salhk, Ankara Universitesi Dil ve Thrih-Cofrafi,a Fakriltesi Qafdag Ti.irk Lehgeleri ve Edebiyatlarr Boliimti Aragtrrma Gdrevlisi, Ankara. I Korkmaz, Zeynep, GtanqTeim6 Sd?hz!i:i, Genigletilmig 3. baskr, Tiirk Dil Kurumu yayrnlarr, Ankara 200?, s Berke Vardar (yonetiminde), Ag*lamal Dirhilim Tenmbrt Sdd*gu, ABC Kicabevi, lstanbul 1998, s Ferit Devellioflu, T*k Argo Sdzlrigu, 5. baskr, Bilgi Yayrnevi, Ankara l9?0, s. 39.

18 26. Hakaret Kitabr Emine Gtirsoy-Naskali - Hilal Oytun Altun. 2? (3) Yabancr veya baelt bulundupu dilden uydurma, yakrgttrma veya benzetme yoluyla. Ferit Devellioflu, bu rig temelden birincisini agrklarken Ttirkiye Ttirkgesinde ahapot, engut,bilductn, galul, nrek gibi 6meklerde hayvar adlarrndan kurulan argo lcullanrmlarr bu birinci gruba dahil eder. Bu hayvanlar kimi zaman goriiniigleri, duruglan, bakrglarr kimi zaman karakter ozelliklerine gclre insanlara benzetilerek, adlan zamanla kumazhk, tembellik, saflrk, bayafrhk vb. insana Ozgii soyut, gopu zaman olumsuz kavramlan nitelemek iizere metaforlagtrrrlmrg ve yine insan' lar igin kullanrlmaya baglanmrgtrr. Dilbiliminde argo ile benier bir kavram olarak pejoratif "kotiileyici, olumsuz', anlam kavramr ile de kargrlagrlmakndrr. Pejoratif, bir kavramr koniluk, bayalrhk de[eri katarak belirten oleler igin kullanrlan asafilay:r;- sozcuklera geklinde tanrmlanrr. Bu gahgmada hayvan adlarr. nrn dofrudan argo olarak kullanrlmalannln yanl srra olumsuz anlamlar ifade etmek rizere pejoratif kullanrmlarrna da dikkat gekilecektir. Ttirkiye Ttirkgesinde hayvan adlanntn olumsuz anlamh, argo kullanrmlarrnr bugtine kadar hizrrlana gelen argo sozltiklerimizden5 tespit ermek mtimktindtir. Bu. argo sozltikler gostermektedir ki, Ttirkiye Tiirkgesinde angttt,brldwcm,l<ckkk,kerl<cnezgibi kuqlardan rnc)uk,hindi, adek,l<nzgibi ktimes hayvanlann a; kegi, ktt&n, irlek, akaz gibi btiytik ve ktigtik baglayvanlardan, ay', gal<nj,geyik gibi yaban hayvanlartna ve l<cfal, sazan, nskwnrugibi bahk adlarrna varlncaya kadar pek gok hayvan adr argo kullanrma sahiptir.. Ttirkiye Ttirkgesi argosunda kullanrlan hayvan adlarrna, Halil Ersoylu'nun "Tiirk Argosunda Genel Dilin Hayvan Adlarrndan Yararlanrlma" adh makalesinde genig yer verilmiqtir. Ersoylu, gahgmasrnda hayvan adlarrnr I. Karada yagayan hayvanlar, II. Suda yagayan hayvan- 4 Vardat age., s.28. t Devellioglu, age.; Hulki Aktung, B*}ik Argo Sazli;ltt (Tanldaryh), Genigletilmig 5. baskr, Yalr Kredi yayrnlarr, lstanbul vd. Tiirkiye TUrkgesinin argo xizltikleri iein bk. Gtilden Safol,.Argo Sdzltikleri", TtirkKiihitrttnde Argo, SOTA yayrnlarr, Haarlem- Hollanda 2Cf]2, s.73'93' lar, III. Hayalde yaqayan (mitolojik) hayvanlar olarak temelde rig srnrfa ayrrmrg, karada yaqayan hayvanlan da kuqlar ve karada yagayan diper hayvanlar olarak ikiye ayrrmayl uygun gormtigtiir.6 Konunun Trirk lehgeleri ile ilgili olarak kargrlaqtrrmah bir gekilde deperlendirmelerinin gok fazla yaprlmamrg oldupu gdrtlmektedir. Bu galqmada, Trirkmen Ttirkgesindeki hayvan adlarmrn olumsuz anlamh kullanrmlan tizerinde detayh olarak durulurken Ttrklye TrirkEesi de goz Onrine ahnacaktrr. 1. Trirkmen Tiirkgesinde Hayvan Adlarrnrn Olumsuz Anlamda Kullanrmlarr: Hayvan adlarr tarihsel Trirk dilinden g{intimi.ize olumlu-olumsuz gok gegitli mecaz anlamlar yriklenmiglerdir. Kaggarh Dio,dn'rnda, bir kadrn do[um yaptrfrnda ebeye tilkri miitogdt azuban mi? "tilki mi do!. du yoksa kurt mu?" diye soruldupunu kaydeder.? Bu soru Divan'da, dopan gocufun oplan mr yoksa krz mr oldulunu 6lrenmek amacryla sorulurken, krz gocuk utangae, gekingen ve kurnaz tilkiye, erkek gocuklarr ise cesur kurda benzetilirler.8 Bugrin bu soru Trirkmen Trirkgesinde bir geyin neticesinin olumlu mu, olumsuz,mu oldulunu olrenmek amacryla Gurt m tilki? "Kurt mu, rilki mi?" geklinde srkga sorulmaktadrr.e Tiirkmen Tiirkgesinde bu soru erkek tarafi adrna krz istemeye giden sox aydtctya, yani gortictiye de vazifesini yerine getirdikten sonra sorulur. Goriicii, krz tarafiyla gortigrip olan biteni erkek tarafrna anlatmak igin gittifinde erkek tarafi sorar: Gzrtmwtfi, tilki?. Soz aydrcr cevap olarak Gurtltuuz derse bu iglerin yolunda gitti[i anlamna gelir.ro Burada H"lil Ersoylu, "Ti.irk Argosunda Genel Dilin Hayvan Adlarrndan Yararlanrlma", T*kKibiirunde Argo, SOTA yayrnlarr, Haarlem- Hollanda 7002, s ? R. Dankoff, J. Kelly, Mahmad al.kaigai's DiudnLugdri't-Turft, I, Harvard Universiry Press, 1982, s gJ. Berdi Sanyev, "Tiirkmencedeki Nezaket Kurallarrnrn Mitli, Kiilrtjrel ve DiI Ozellik. leri", lll. Ululararuy^flrkDilKurultayt 1996, Ttirk Dil Kurumu yayrnlan, Ankara 1999, s G. Selcan Sallrk, "Ttirkmen Diipiin Gelenefi", ModzmTiirkliik Arasurmalan Dergisi, C. 3, S. 2, Haziran 2006, s,74.

19 28 r Hakaret Kitabr Emine Gttsoy.Naskali - Hilal Qtun Altun r 29 Ttirk mitolojisinde onemli bir rol [stlenen kurt olumlu sonuca igaret ederken, dlki olumsuz sonuca igaret etmektedir. Ttirk dilinin tarihsel kaynaklarrnd an Kutndgu Bilrgde de arslan, esri "kaplan" tnrqz "do' ' muz", bdri "kurt", kipek, ad7"ayt", kutut"yaban st[lrt", lgnl tilkit"ktzl tilki", riar bu6y a "deve aygrrr/erkek deve", sa* z7an "saksa[an"' k4y4 lguzgunt"kaya kuzgunu", 1ll4n, gadan "aktep", Qtbwt"sinek" gibi hayvan adlarr ile yaprlmrg benzetmelere rasdanmaktadr: Omefin kottiltik ile ilgili olarak; isit i$ke Yat1na satlo' lglga lsut isizkk Ytlan oi sini akge l<'or.,kotii arkadaga yaklagma sana zarar getirir; kottiltik yrlandrr, dik' kat et, seni sokar." (KB, 1297) Birkumandandabulunmasrgerekenvastflarrnsayrldrprdizelerde; I<crek siibaltrpbubir $A P'b$ Jag.l,(n liizursabu tiitse Yon$ J ac.da kin ar slan Y ilr eki ker ek ls*rew&n esri bileki l<erek n rylz teg titimlig btm teg ki4i ad'fiayu azgnr $uwz tcg 6gi pana aqtbolsa lgrnl tillcii teg 'titir bugran teg ka 69 siirse l<eg sa!+z$anda s$alf ketek wtsa iiz laya $uz&mt tegyva$ twsakoz..dugmanakargrseferegrkmakveordununhareketiniidareede. bilmek iiirr/ k,rm"rrdanrn 9u birkaq vasfa sahip olmast gerekir/'onun yiirepi h"rpt. aslan yi.irepi gibi / ve dbviigiirken de bilepi kaplan penge',t,rit ot *trdrr/ O do*.,, gibi inatgr, kurt gibi kuvvetli / ayr gibi azrh.rf"b"r, srfrrr gibi kinci olmahdrr / Aynr zamanda ktrmut tilki gibi hi' lekar olmah/ deve aygrn gibi kin ve o9 gtitmelidir / Kendisini saksa' fandan daha ihtiyatlt tutmah; gdztinii kaya kuzgunu gibi uzaklara Eevirmelidir." (KB, ) Bir diper omekte dtinyada btittin iyiliklerin, kanunun, gelenek ve goreneklerin yok olmasrndan, sadece insan artrklarrnrn, insan krhprnda dolaqanlarrn (hayvanlann) kaldrklanndan gikdyetle gdyle denilmektedir: gatla,n teg til<crler, gtbun teg sorarlar lapek teg it:rerln $aywn wayt "Onlar akrep gibi sokarlar, sinek gibi kanrmr emerler i kopek gibi havlarlar, hangisine yetigeyim." (KB, 6601) Kutad4u Bilrg'den getirilen yukandaki omeklerde kottiltik yrlana benzetilirken, aslan ytirekli, cesur; kaplan ve kurt gtiglii, kuvyetli; domuz inatgr, ayr azrlr, yaban srfn ve erkek deve kinci, tilki hilekar, saksapan ihtiyath, kuzgun keskin gozlti; sokmasr ile akrep, kan emmesi ile sinek ve havlamasr ile kopek ise zararh hayvanlar olarak gdriilmekteo"ttt;uru kavimlerinin en eski zamanlardan beri en gok kullandrklarr takvim sistemi olan,rr dolayrsr ile Ttirkmen ktilttirtinde de yagayan on iki hayvanh Tiirk takvimi de Ttirkmenlerde kimi hayvan adlanna olumlu ya da olumsuz yaklagrmrn tespitine yardrmcr olabilir. Ttirkmen Tiirkleri arasrnda miqe adr da verilen bu on iki hayvanh takvim sisteminde hangi yrln verimli, hangi yrhn kurak, hangi yrhn krg aylarrnrn getin olacalrnln ayrrt edilmesi esas alnrken, hayvanlarrn beden yaprlarr, yagayrg ozellikleri, nitelikleri ve biidin bunlarla ilgili halk inanrglarr takip edilmektedir. Buna gore omefin it yrh igin halk arasrnda it ytlt ek, dor4zyb or geklindeki inang hdkimdir. Bahkyrh, bahprn suda yafmasr sebebiyle suyun bol oldufu, verimli yrl olarak algrlanrrken; y- lnr yh yrlanm kumu yalamasrndan ottiri.i kurak gegecek yrl olarak al. grlanmaktadrr. Bicin "maymun" yrh da yrlan yrh ile benzer kabul edilir. Trirkmenler arasrnda esasen bicin "maymun", tovean "tavgan", talak"tavuk', yrlan yrllarr zor gegen, alrr yrllar olarak kabul edilmektedirler.r2 ll t2 Turan, Osman, On ikt Hayuanb Tink Takuimi,2. Baskr, Ottiken Yayrnlarr, Istanbul 7004, s.32. Gurbanov, O., T. Tokgayerr, S. $ammakoq A. Eminov, TiirknenkandakiHayuanlanq Atlrrnlruq Ugd;Ili Sazlagi (T*knwrye-R*sga-Latince),lhm, Aggabat 199?, s. I 10.

20 30. Hakaret Kitabr Emine Giirsoy-Naskali - Hilal Oytun Altun o 31 Thrihsel kaynaklardan gi.intimiize dolru gelindipinde' Tiirkmen Tiirkgesinin heniiz tam olarak haztrlanmrq bir argo sozlilltintin mevcut olmadrlr gonilur. Bununla birlikte bu tiir kullantmtn bazt dmekletine Tinl,,men DiliniqSozlrigi'nde (1962) rastlamak miimkiindtir: Doryr.z: f. iri gdvdek, kalm uektsa ayakh, gift toynakhhayan 2 ' So' ginghakmund.e ulntilyan siiz: Miintmedirl golmdan stpflwrrq dnnull "Sap *; rn "Lind"n kw tulamazsm, damuz" B' Kerbab ay eu' Ayl4r (TDS' 265 )' ESek: 1. KIyaIW f anilryosmdan bolu krsa, kulnl<lm uzun hnjvan 2 ' Soclme, beddrn: OI-a til1s esek ekeni! "Tunbir eeelunis!" (TDS' 822)' it: 1. yvau memelilzr farnilyostndan ev halua.n 2. Tiksindirici, hain: Siz adarngitprru litiren, Jffncthk i)qin yallarryan bir npar o'rymtz itler! B' Kerb ab ay ev - Ay gtth Adim (TDS' 3 44 ). Ti}ki: 1. Kapek sojwdan, uwtkujruklu, memeli, ywauhayvan 2' hilzkar, yalartct insan: Ol tiirys tilkidir "O qok hilel<nrhrlyalanct&r" Qok (TDS,649). Xvlll.yy.klAsikTtirkmenedebiyatrnrnenOnemligairiMahdum. kulu,nun Divan'rnda dahi bu hayvan adlarr olumsuzlupu anlatmak iein kullanrlrrlar Toryz bolup stnln nanaz lsol ^l* "Zetsatxntl (mru Ytlan, gtyanlar D oluban dn g kimin bohn Y ar anlm "Domuz olup siiriiliir namazl brrakanlar/ ZekAt vermeyen kamr yrlan, gtyan dolu dap gibi olur yarenler'"l3 $air yukarrdaki dizelerinde namaz krlmayanlarr domuza benzetirken,,ekat vermeyenleri ise tizerinde ytlan ve gryanlar barrndrran dapa benzetir. Divan'da gegen bir diper dizede ise $ybetkes sfiteti dorytzdut ha$dnta denilerek grybei eden insan domuza benzetilmigtir' Aqalrdaki ti l4 Hayati Yrlmaz, Mohdumkuh f\udnt (inceleme'metin'diin)' Ankara Universitesi' so,v"r gir."'r"' Enstiti.isi.i Qaldag Ttirk Lehgeleri ve Edebiyatlarr Anabilim Dalr, Basrlmamrg Doktora Tezi, Ankara 2005, s' 170'20-'' 44' age., s. 1o5ro5/53, 298. dortltikte ise kopek ve tilkiye olumsuz yaklagrm soz konusuyken, aslan tercih edilmektedir: Nmrwrde yiit wsaq isiq $ayvmat itlen snnak islenbir zdt eymtloz Tilki uzwt gtinde 6nn tojurmnz Yegdin og hem boka Eire yil7 wsarl "Namerde bagvursan igini kayrrmaz/kopekten kemik istesen bir gey ayrrmaz/ Tilki uzun gtinde kendini (bile) doyuramaz/ Ag da olsa as' lana bagvursan yegdir."r5 Trirkiye Ttrkgesinde yukarrda saydrlrmrz dmnu7, esek, it', dlki gibi hayvan adlanntn yanl srra gal<al, xgant, sfftlan, yrlan gibi hayvan adlan da mecaz anlamlarryla argoda kullanrlmakta ve bu kullanrm omekleri' ne hem sandart dilin sozltiklerinde hem de argo sozhiklerinde rastlanmaktadrr. Ttirkmen Tiirkgesinin standart tiirtine ait Tiakmen Diknir1 Scizlagi'nde ise bu hayvan adlartnrn g6gme mant "mecaz anlam" igeren argo kullanrmlanna rastlanmamakta, bu hayvan adlarr ile ilgili madde baqlarrnda sadece Tool. "zooloii" ktsaltmast dtigtilerek temel anlamlannrn verildili gortilmektedir. Trirkmen Ttirklerinde hayvan adlanna olumlu veya olumsuz anlamlar ytiklenmesi durumuna Ttirkmenlerin ad verme gelenekleri de rgrk tutar. Tiirkmen Trirklerinin ad verme gelenekleri ile ilgili rivayetler hangi hayvan,adlanna olumlu, hangi hayvan adlarrna olumsuz yak' lagrldrprnr anlamamtza yardtmct olur. Bu rivayetlerden biri goyledir: "Bir rivayete gdre bir yetigkine, dofdufunda anasr-babasr Egek adrnr vermiglermig. Bu kigi gocuklupunda kendisine takrlan bu addan rahatsrzhk duyuyormug. Onu 14 yagrnda evlendirmigler. 15 yagrna geldilinde Nevruz bayramrna yakrn bir zamanda adrnr deligtirmek iste' miq. Kansr da onun bu istepini anlayrp, kendisine daha iyi bir isim segip almasr konusunda onunla konugmuq, ancak Egek kartstntn sozr.inii dinlememig. Nevruz bayramtntn kutlandrlr yerde toplanan yaghlara meramlnr anlattrfrnda, onlar bu meselede Egek'in karrsr ile konugtuk' '5 ogr.,,. 76- zo24l4bl6.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies

Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi Online Thematic Journal of Turkic Studies www.actaturcica.com Yıl 1, Sayı 2/1, Temmuz 2009 Türk Kültüründe Hakaret, Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Hilal

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls

icindekii,bn /r. isr,alt ARAZi ve vergi sisrnuinin TE$EKKUTU vn osmanlr DEVRiNDEKi $EKiLLERLE MUKAYESESi... ls icindekii,bn J x /r. Koy, rovlu vb ivrpnratorluk...... I V. Milletleraran Ttirkiye Sosyal ve iktisat Tarihi Kongresi. Teblidler, U.U. Tiirkiyat Arasttrmave Uygulama Merkezi, istanbul 2l-25, Adustos 1989.

Detaylı

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK

TURiZMYETURiZM OLAYI. TURiZM: Yeterli boq zamana, yeterli mali olanaklara ve seyahatten. DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Marmara lletisim Dergisi, Sayr:8, Ekim 1994 Mamara Joumal of Conununications, Number:8, October 1994 DAR KAPSAMDA TURiZM VE OTELCiLiK Arg. Giir. nuru OZCnn MARMARA r-rllvensiresi itetiqim Faktiltesi Dar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa

r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin r Personelin gahgma bigimlerinin de temiz ve safihkh r Yiyeceklerle ufiragan ki5ilerin temiz ve uygunsa CAP r Grdalarrn bulundufu bolgede galrgan herkesin onsoz Beslenme insanoflunun iemel ihtiyaglarrndan biridir. Grda maddeleri yagam igin vazgegilmez unsurlar olmasrnrn yanrnda insan saflrfrnr tehlikeye

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi.

PROGRAMLAMA DiLLERi. NATURAL ve IMS bunlara 6rnek verilebilir. Bu diller profesvonellerin. Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi. Marmara lletisim Dergisi, Sayt:7, TemmuT 1994 PROGRAMLAMA DiLLERi Arq. Giir. Levent ELDENiZ MARMARA r-n rivpnsiresi itetiqim Fakiiltesi Bilgisayar bilimi bilgi iglemin araglannr ve geli$im stirecini igerir.

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr

l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr l. BE$ERi TrBBi UR0N0N ADr TERKUR krem, 30 g KISA URUN BiLGiSi 2. KALiTATiF ve KANTiTATiT niln$iu Etkin madde: I g krem igerisinde; Altiminlum hidroksiklorit 190 mg Yardrmcr maddeler: 1 g kem igerisinde;

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 1. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 1., 3. ve 4. cümlelerde piþmek sözcüðü duyu organlarýmýzdan biriyle algýlanabilmektedir. Ancak 2. cümlede geçen bir iþte

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI

HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Marmara lletisim Dergisi, Sayt:9, Ocak 1995 Marmara Joumal of Communicatiotts, Number:9, Janrcry 1995 HALKLA ir,igximnde RADYONUN yeri VE RADYO REKLAMLARI Arq.Giir. ntrru 6ZCBN MARMARA UMVERSITESi Iletigim

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3922-c1e8-39ab-8e60-c949 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983

Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla giriyoruz Yıl 1983 - Turgut Sunalp'e seçim kaybettiren medya kazası - Gaffur'a Vakit zulmü Ve - İki ayrı "KANATLI" kaza RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı * * * Bu haftaki yazımıza geçmişten bir medya kazasıyla

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI

İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI Ekim İLKÖĞRETİM OKULU 2-/A SINIFI TÜRKÇE DERSİ İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KURSU PLANI AY GÜN SÜRE/dk KAZANIMLAR KONU / Yapılacak Çalışma Yazma Kurallarını Uygulama: e sesini öğreniyorum. 1. Yazmaya hazırlık

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Yalan haber yaprlmasr ve kiginin haysiyet ve qerefine yiinelik bir saldrrrda bulunulmast durumunda cevap ve diizeltme hakkr tantnmaktadrr'

Yalan haber yaprlmasr ve kiginin haysiyet ve qerefine yiinelik bir saldrrrda bulunulmast durumunda cevap ve diizeltme hakkr tantnmaktadrr' Adr Soyadr: No: CEVAP ANAHTARI KiTLE ii-eti$iit,t MEVZU ATI 2. SINIF V ize SORULARI 1- Cevap ve diizeltme hakkr hangi hallerde tanrnrr?(l0) Yalan haber yaprlmasr ve kiginin haysiyet ve qerefine yiinelik

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

============================================================================

============================================================================ SATILIK 56 CHEVY Gönderen : Turgay - 16/01/2008 02:15 Arkadaþlar satýlýk bir 56 chevy resmi buldum ama çeþitli nedenlerden dolayý burada yayýnlamak istemiyorum. Ýlgilenen arkadaþlar buraya cevap olarak

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ

ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ ADALET ve CESARET ÖYKÜLERİ Yayın no: 170 ADALET VE CESARET ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 4965 24 3 Sertifika no: 14452 Uğurböceği

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ SINIF İÇİ ETKİNLİK PLANI MAYIS-HAZİRAN AYI İŞLENEN DEĞER: AİLEMİZİ ARKADAŞLARIMIZI VE HAYVANLARI SEVMEK ARKADAŞ SEVGİSİ DOSTLUK

DEĞERLER EĞİTİMİ SINIF İÇİ ETKİNLİK PLANI MAYIS-HAZİRAN AYI İŞLENEN DEĞER: AİLEMİZİ ARKADAŞLARIMIZI VE HAYVANLARI SEVMEK ARKADAŞ SEVGİSİ DOSTLUK DEĞERLER EĞİTİMİ SINIF İÇİ ETKİNLİK PLANI MAYIS-HAZİRAN AYI İŞLENEN DEĞER: AİLEMİZİ ARKADAŞLARIMIZI VE HAYVANLARI SEVMEK ARKADAŞ SEVGİSİ DOSTLUK ETKİNLİK SÜRESİ: 30 DK. ETKİNLİK ZAMANI: TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI. ihriyac LisrEsi. Fiyat 6/0 Polyprolen keskin l3 rnm l/2 100 ADDT

T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI. ihriyac LisrEsi. Fiyat 6/0 Polyprolen keskin l3 rnm l/2 100 ADDT T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI Sayr :8.r0-4.lSM.4.72.00.20t dfq\ Konu : Teklife Davet 08.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye 6

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ Amaçlar Türkiye de ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye katkı sağlamak Yazılı basındaki etnik ve dini kimliklere karşı ayrımcı, cinsiyetçi ve homofobik

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak

3. Kigi yatakh tedavi kurumunda yatarak tedavi gdriiyor ise varsa hastanede yattrlrna dair belge yoksa kiginin/ailenin durumu belirtir tutanak Ek-1 AiLE HEKiMLiGi uyculatvr,csr performans nndnnr,nnninnrnsi irinqz xbnnxl,nni VE SI]NULMASI GEREKEN EVRAKLAR Aile hekimligi uygulamasurda gahqan personele yaprlacak olan ddemelere ittrazlart delerlendirme

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman:

Öykü ile ilgili bitişik eğik yazı ile 5N1K soruları üretip çözünüz. nasıl : ne zaman: Hafta Sonu Ev Çalışması BALON Küçük çocuk, baloncuyu büyülenmiş gibi takip ederken, şaşkınlığını izleyemiyordu. Onu hayrete düşüren şey, "Bizim eve bile sığmaz" dediği o güzelim balonların adamı nasıl

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK

ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK ÖZEL KIRAÇ ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ RAPORU (NİSAN 2015) KARŞILIKSIZ İYİLİK YAPMAK 5.sınıf öğrencileriyle Karşılıksız İyilik Yapmak ne demektir? sorusu üzerine sınıfta beyin

Detaylı

MARMARA TINIVCNSITESI iletigim Faktiltesi

MARMARA TINIVCNSITESI iletigim Faktiltesi Marmara lletisim Dergisi, Sayt:8, Ekim 1994 Marmara Joumal of Conuru.nications, Nutnber:8, October Ig4 TF,LEV izyonun e ocuklar tizbninoeri Brxisi Eleanor E. Maccoby Qev. Filiz Aydofan MARMARA TINIVCNSITESI

Detaylı

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları

Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları Dinleme, Okuma, Konuşma, Yazma Kuralları ÇALIŞMA KAĞIDI - 1 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına ise çiziniz. İlk cümle size yardımcı olmak için örnekte gösterilmiştir.

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti

ir:',i{i?5 47.73 Belirli bir mala tahsis edilmig masazalarda ticareti tffi iil fiffi ilil[ililililttilu illililillil [ffi flil Sayr :38.A.0f,' TI.,RK FczActLsnr sialigi MERKEZ rurygri Konu : NACE Rev.2 Altrh Ekonomik Faaliyet Srnrflamasmrn Giincellenmesi hk. ir:',i{i?5 Y*s"$**"fllli

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı