... - INFERTIUTEDE SERVIKAL FAKTOR * a) İn vivo PCT (Sims-Huhner Testi) b) İn vivo Oavaian'm fraksiyone PCT c) İ.ntrauterin pct (grant testi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... - INFERTIUTEDE SERVIKAL FAKTOR * a) İn vivo PCT (Sims-Huhner Testi) b) İn vivo Oavaian'm fraksiyone PCT c) İ.ntrauterin pct (grant testi)"

Transkript

1 GÜZİN INFERTIUTEDE SERVIKAL FAKTOR * Or. Kadir GÜZİN İnfertilitede cervikal faktöron % sıklıkla sorumlu olduou bildirilmişsede, çift. lerin dikkarli araşhrılması ve erkek faktöronon uygun olarak hariç tutulması sonucu, gerçek insidens belkide % 5-1 O' dan fazla değildir. ( 1 ) CERVIKAL FAKTORU GENEL OLARAK ARAŞTIRAN nsnıı ŞUNLARDIR: 1- Cervikal kanalın mikrobiyoloiik incelenmesi. 2- Cervikal kanal kürefeii ve.histepetoloiik tetkikler. 3- Endocervikal östroien reseptörler (ER) tayinleri. a) Ultrasonografik tetkik.. ~) Ut_e~e-Cervikal Manometrik basınç tayint.. 6- Cervikal mukusun skorlanması. 7- Sperm-mukus uygunsuzluk tesrleri: a) İn vivo PCT (Sims-Huhner Testi) b) İn vivo Oavaian'm fraksiyone PCT c) İ.ntrauterin pct (grant testi) d) }n vitro pct (slayt test) e) in Vitro Kramer'in kapiller penetrasyon testi ij in Vitro Kurzrok-Miller testi (çapraz test) Cervix'den spemı baqlıdır. migrosyonu 3 faktöre Bunlar: Spe':'!'~zoonl~rın mukusu eenetre etmekabılıyeti, cervıkal mukusun fibriller yapısı ve spennotozooların depolanmasına ve korunmasına yardımcıolan cervikal krip~erin morfolojik konfigorosyonudur. (1,2,3) İn Vitro çalışmalar, sperm viabilitesinin cervikal mukusun glikoz düzeyiyle ilişkili : Jineko patoloji lnfeıtilite kongresinde panel konusu olarak tebliğ edildi. 87

2 ZEYNEP KAMİL TIP IÜLTINİ Cilt; 23 Sayu 1 olduğunu göstermektedir. Bundan öte birçok infertil hastada ceıvikal mukusun gli~ koz konsentrosyonunda düşme bulunmuşrur.{4) Cervikal mukus endoservik'in sekretuar hücrelerinden üretilen kompleks bir salgıdır. Cervikal mukusun en önemli bileşikleri karbonhidratlar ve müsin tipindeki yüksek molekuler ağırlıklı gilikoproteinlerdir. (5) Cervikal mukusun sekresyonunun ovaryon hormonlar regüle eder. Östrojen bol miktarda sulu mukus üretimini uyarırken, progesteron ceıvikol epitelyal hücrelerin aktivitesini inhibe eder. Cervikal mukustaki SERVİIAL MUIUS Miktar Viskozite o= o l = 0.1 ml 2 = 0.2 ml 3 = 0.3 ml veya fazla O = Kalın,premenstruel mukus 1 = İntermediate tip (visköz) 2 = Biraz visköz 3 = Normal mid-cycle mukus (Pre-ovulatuar) Ferning O - [ristalizasyon yok l = Atipik f ern formasyonu 2 = Primer ve sekonder dallanma 3 = Tersiyer ve quarterner dallanma Spinnbarkeit o= 1 = 1-2""" 5-3 = 1 cm 4 cm B cm 9 cm Sellülerite O ~ 11 hücre/hpf 1 = 6-10 hücre/hpf 2 ~ 1-5 hücre/hpf 3 = O hücre/hpf Servikal Skor : Maksimum skor : 15, Skor lo'dan azsa uygunsuz mukus, 5'den azsa kötü servikal sekresyon Tablo 1.1

3 GÜZİN Servikal Mukusun (SH) degerlendirilmesi ı--~-~n"'""~-~ Seri Semen analizi,-1l1...~~, Anormal Normal Normal Anormal SM tedavisi ~stkoital te~ Erk!k faktörünün Erken (2-10 h) Geç (18-24 h) ~ 10 motil spenn/hpf!q motil sperm/hpf ---- Tekrarla. 'S"(zaman?). Servikal faktör IV sperm SM normal penetrasyon testi SlideZ ~ller tüp tedavisi 1. testi +. :ı; Kötü penetrasyon lıi penetraszon. ~ ~ İnseminasyon loital ve vaginal testi faktörleri gözden ı geçir Çapraz test 7~ locanın spermi Donörün spermi & & Donörün SM Kadının SM Ta&la2 bu siklik değişmelerin sperm penetrosyonu, beslenmesi ve sağ kalımı üzerinde etkileri vardır. (67) Preovulotvar mukus sperm penetrasyonu için en uygun ola~ıdır. (8,9) Sperm penatrosyonu normal sik- lüsün 9. gününde başlar ve ovulasyonu doğru gittfkçe yükselir Ovulasyondan 1-2 gün sonra inhibe olursa da daha az bir derecede bir süre devam edebilir. (1 O). Preovulotuar mukus bol, ince, berrak asellüler ve alkalendir. (4) fem'leşme (kristellizasyon ve yüksek spinnbarkeit gösterir. Miktar, spinnbarkeit, femleşme, vizkozite ve sellülereteye göre bir skorlama sistemi oluşturulmuştur. Tablo 1. Her birine 0-3 arası puan verilir. Maksimum skor olan 15 ideal proovuletuar cervikal mukustur. 1 O' dan az skoru olan cervikal mukusun kalitesi relatif olarak bozulmuş olup, 89

4 ZEYNEP KAMİL np BÜLTENİ Ciltı 23 Saytı 1 Sperm -Mukus Penetrosyon Testi (Kromers(s Penetrasyon Kopil/er Test) Skorlaması Karar Skor En az Sperm sayısı Mesafe (cm) Zaman l'ı il ıi il l ll!i ır Ilı 1 ~ ı: lij' 11 d iill i 11 i'ı iyi Yeterli Orta Kötü Negatif l o 5 1/2 h 5 2h 5 2h s 2h <J 2h <3 2h Spermatozocılorın 30 dakika yo do 2 sootte 3 ve 5 cm.de on cız 1 ya do 1 O canlı spermatozoaların bulunması durumunda Skor 5 olarak puanlanır. 5 1 den az skorda ise spenn penetrasyonunu engelleyen uygunsuz cervikal mukus vardır {11 ). Cervikal mukusun klinik incelenmesinde ayncı PID ve infeksiyon şüphesi varsa kültür çalışmaları da yapılır (l 8). Postcoital test (Sims - Huhner testi). mümkün olduğunca ovulasyon zamanına yakın uygulanmalıdır. 2 gün öncesinden cinsel perhiz yapılır ve interkours'dan yaklaşık 6-1 O saat sonra test yapılır. Başlangıç standart test kötü sonuç verirse, ikinci test koituston 1 3 saat sonra (erken test) planlanır. Tredway ve arkadaşları P C T için en uygun zamanın interkourse'un 2.5 saat sonrası olduğunu bildirmişlerdir (9, 13). başlar (il). Negatif veya anormal sonuçlu postroitol testin en sık sebebi uygun olmayan zamanlamadır ( 12). Cervikal mukusun başı relatif olarak vizkoz olan örnekleri yüksek derecede yüzey gerilimi gösterirler ve bu sperm tarafından penetre edilmez. Bu örnekler spennle karışhnldığında sperm invazyonu oluşabilir. Koitus sırasında mukusle spermin karışhğı göz önüne alınırsa, bu invitre mixing test (M test) spermin in vivo mukusu genetre etme yeteneğine saptamada önemli bir araçhr (13, 14, 15). Ejakulasyondan sonra spermler hızla intemal os seviyesine ulaşırlar Sayıları 24 saate kadar relatif olarak aynı kalır.(1 O) Koitustan 2 saat sonra cervikal kanalın tü~ münde sperm kolonileri oluşmuştur. 24 saatten sonra spennlerin sayısı azalmaya Hücre artıkları ve lökosirler mukusta sperm ilerlemesini bozar. Ciddi endocervicitis azalmış femlite ile birliktedir. Aşırı alkalen cervikal mukus (8.5'den fazla) spenn viabilitesini ters yönde etkileyebilir. Ce,rvikal mukusun optimal ph' 7-

5 GÜZİN A- SLtDE METOD 200 VE 400 BOVUTMEDE : 5 DAKİKADA Fi lvlikroskopalaninda/ 15 M:>TfL SPERM 15 "" F2 11 il / IO 11 il B- KAPİLLER TOP METOClJ ( INVtTRO SPERM- SERVIKAL MUKUS PETRASVON TESTi ) {Kremer testi) BELiRLİ SUREDE, BELlRLl UZAKLIGA, SPERM..ERİN SERVtKAL MUKOSLE COL.U KAPİLLER TOP lclnce UL~MASININ SKORLAlf/ıASINI GöSTEREN BlR TESTDtR ( IO dok, 30 dok, 2 saat, 3 saat ) ( I- 3-5 cm uzaklık) 91

6 ZETNEP KAMiL TIP BÜLTENİ Cilt; 23 Sayn arasıdır (14-16) Cervikal mukusda antikor bulunan hastaların çoğunda PCT negatif oldukça anormaldir (2). Kremer buna ilaveten spermlerin ilerleyici lıareketlerini kaybettiklerini ve lokal sollanma hareketi gösterdiklerini bildirmiştir.(2) Amputasyon, konizasyon, ektensif koterizasyon veya krioterapi servikal tümörler ve endovervecitis, inferdilitede servikal faktörün anatomik ve organik nedenleridir (21 ). Seri postkoital testler, çok sayıda motil sperme eşlik eder, artmış akıcılı ve spınbarkeit olan preavulotuvor cervikal mukuslar göstermişler. (12-13) ANORMAL SPERM SERVİKAL MUKUS İLİŞKİSİNİN ETİYOLOJİK SINIFLANDIRILMASI A- KADINLA ILIŞKIU SEBEPLER 1- UYGUNSUZ ZAMANLAMA 2- OVUIA TUVAR BOZUKLUKLAR o) Anovulosyon b) Kolay ortaya çıkarılamayan ovulasyon işlem anormallikleri 3- DEPOLAMA BOZUKLUKLAR/ o) Oysparünia b) Prolapsus c) Konjenital ve anatomik anormallikler 4- ANATOMİK VE ORGANİK SEBEP LER o) Serviksin derin konizasyonu yada omputasyonu b) Derin konizasyon yada Cryoteropisi c) Tümörleri : - Polip, Leiomyoma d) Aşırı stenozu e) Endoseıvisitis 5- UYGUNSUZ SERViKAL MÜKÜS o) Artmış vizkozite b) Artmış sellülerite (infeksiyon) c) Asid müküs d) Sperm antikor mevcudiyeti B- ERKEKLE İLİŞKİLİ SEBEPLER 1 - DEPOLAMA PROBLEMLERİ a) İmpotans b) Retrograde ejakulasyon c) Hypospaties 2- SEMEN BOZUKLUKLAR/ o) Düşük sayı b) Düşük motilite c) Yüksek anormal şekil oranı d) Artmış volüm (8 mi den fazla) e) Azalmış volüm (bir mi den az) n Semenin likefiye olamaması 3- ANTİ SPERM ANTİKORLARININ SEMENDE VE/VEYA SEMİNAL PLASMADA MEVCUT OLMASI (2) Ovulasyondan sonra mukus kalınlaşır. Kombine postkoital testler ve endometrial ospirasyonlar perivulotuvar dönemlerde endometriol kovitede bol sperm göstermiştir (17). Moghissi de fraksiyone po stc:oital test uygulanmıştır. Cervical mukusta sperm sayısı fazla oldukça gebelik 92

7 şansı arhnaktadır. (16) Postcoital test negatif veya anormal sonuç verdiğinde invitro cervical mukus - sperm penetrasyon testleri yapılmalıdır. (Tablo 2) Bu amaç için iki farklı teknik vardır. : Slide Yöntemi (A) ve kapiller tüp (B) yöntemi PCT, İf'vitro test ve senen analizi bwlguları arasında belirgin korrelasyon vardır. (17) Slide yöntemi orjinal olarak Miller ve Kurzrok tarafından tanımlanmıştır. Kapiller tüp sisteminde spermlerin kapiller tüp içindeki cervical mukusu penetre etre kabiliyeti aranır. Lineer penetrasyon ve penetrasyon yoğunluğu kaydedilmekte olup bir skorlama sistemi geliştirilmiştir. (Tablo 4) İnvivo ve invitro testler negatif olduğunda, normal donar spermi invitre olarak kadının cervical mukusu ile ve fertil bir dönemden elde edilen preovulatuvar cervical mukusu ile kocanın spermi karşılaştırılmalıdır. Bu çapraz test ile GÜZİN anormal sonuçtan cervical mukusun mu yoksa sperminmi sorumlu olduğu anlaşılır. Moghissi ve arkadaşları, insan sıklos ortası mukusu yerine domuz cervical mukusu kullanmıştır (16). iki mukus birbirine benzerdir. Başka bir çalışmada iki mukusla yapılan sperm penetrasyon testleri ile postcoital test sonuçlarını karşılştırmışlardır (17,21) Bu ve benzeri çalışmaların domuz cervicol mucusu olan kapiller tüpler piyasaya çıkarılmışhr. Postcitol test negatif fakat sperm penetrosyon test uygun olduğunda, inseminoyan testi gündeme gelebilir, Post inseminosyan testinin sonuçları, postcoital teste benzer olarak değerlendirilir. Postin seminasyon testinin, PCT'ye göre daha iyi çıkması özellikle ovulasyon volümünün azlığında ve cervical mukus miktarının yetersizliğinde görülür. v --- -~ ijijjij!ii ijjjpijijjijijji iiiıiii irı!ıııı liiılllı illiilijiii jjiiii!ii ~ jjijiiii&iii iiijij iiiiii iii!i'iiiiiii iiiiii iiiiiiiiiii iiiii iiiiiiiiiiii iiiii!l iiiiiiiiiii iiiiv'~oiiiiii... jijjijiijijiliii; tiliiii - i;iiiiioı! ijijjii TEDAVİ /.}o) Antibiotikler (Doxocydin 100 mg/ gün A günleri) b) Guaifenisin 3x200 mg/ gün c) Vojinal duş (ph=6.3'den düşük olanlara lnsler sol, Rin9er Laktat veya Glikoz sol. ile prekoitolvojinal duş) il.} Honnonal Tedavi Östrojenler: Premorin m9/9ün A 8-0vulosyon Ethinyl Estradiol A mic/gun A 7-15 mic/gün A mic/gün Clomifen Citrcıte (CC) A 3-7 veya mg/gün hmg/hcg 111. Homolog veya Heterolog İnseminasyon o) Cervikal kap yöntemiyle, b) İntra servikol c) İntrauterin d) İntroperitoneal Spermler, Swim Up ve Washed yapıldıktan sonra özel kateterle ortalamo cc verilir. (19-20) --~ ~ ~ r 95

8 DYNIP KAMİL TIP BÜLTENi Ciltı 23 Sayn 1 SERVİKAL FAKTÖRDE TEDAVİ Mukus miktarını arttıımak için, siklüsün orto-geç foliküler fazı boyunca östrojen verilebilir. Endojen folliküler östroien düzeyini arttıımak için human menapousal genedotropinler kullanılabilir. Bu arada dozaj iyi ayarlanmalı ve çoğul gebelik ile hipesitimulasyon sendromu akılda tutulmalıdır. Cervicitjs durumunda hastanın ve partnerinin doxisilin ile detavi edilmesi bazı müellifler tarafından sawnulmuştur. Konjenital molformasyon ya da önceki cerrahi sonrası endocervicol glandların yokluğu ya da nonfonksyonel durumu var50 yıkanmış spermlerin intrauterine inseninasyonu ile, 3 siklüslük tedavi ile hastaların % ' ında gebelik bildirilmiştir. Bu tedaviye cevap vermeyen hastalarda IUF veya GIFT düşünülebilir. (18, 19,20.) KAYNAKLAR 1) Tredway Dr, Settlage OF, Nokomuro DM, Motoshimcı M, Umezoki CV, Mishell DR, Significonce of timine for postcoitol evolucıtion of cervicol mucus, Am J Obstet Gynecol 121 : 387, lnsler V, Glaıerman M, Memstein O, Zeidel L, Misgow N. Cervicol aypts ond their role in storing spermatozoo. in: lnsler V Beffendorf G (eds) Advc:ın ces in dicıgnosis and trecıtment of infertility Elservier (North Hollond, New York, Pl 95, 1981.) 3.. Kellennan AS, Weid JC. Sperm motility and sur vivol in relotion to glucoce coneentoriion: Arı in vitro study, Fertil Steril 21 : 802, Yurewicz EC, Mohissi KS. Purific:otion of humon midcyvle c:ervicol mucin o and choroc:terizotion of its oligosac~horides with respeet to size, composition and microheterogeneity, J Biol Chem 256: 11898, Moghissi KS. Composition ond function of cervi col secretion. İn: Grupp R (ed), Hondbook of Physiology, Endocrinology il, Port 2, Chopter 13, Ameri can Physiology Sodety Moghissi KS, Dobic:h O, Levine J, Nevhous OW. Mechonism of spennmigrotion, Fertile Steril 15; 15, Moghissi KS: Syner FN, Evans TN. Acomposite pıcture of menstruol eyde, Am J Obstet Gynec::ol 114:405, Moghi.ssi KS, Cyclic changes of c:ervicol mucus in normal ond progestin treoted women, Fertile Steril 17: 663, Moghissiks: Poskoitol test, physiologic bcısis, tedınique ond interpretcıtion Fertil steril, 27: 1117, Q.. Hulmon, sovoge TE, Bromhom Or, Prognostic: volue of the post c:oitol test Prospectivi study bosed on time spesific: c:oception rotes. Br. J. Obstet, Gyna ecol 89, Collins J A, So Y, Wilson E H, Wrixon J, Cos per R F The postcoitol test as o predidor of pregnoncy among 355 infertile couples Fertil steril 41 : 703, Dovajon, Nokomuro O M, K Horma K, Spermcıtozocın transport in cervical mueus. Obstet Gyneacol SWV 25: 1, 1970

9 GÜZİN 13 lredwoy Dr, Settlase Dr. Jr$ Significonce of ti ming for the post, coital evaluation of cervical mucus. Am Obstet Gyec:ol 121 ; 387, ' Tredwoy Dr, Buehanon G C, Drake Is: Compa rison of the froctionol post coital test ond semen onolises Am. J. Obstet. Gynecol 130: 647, Alexander N S: Evoluation of mole infertility with on in vitro cervic:al mueu& penetration test Fer til. Steril 37; 823, Moghissi KS, Segc:ıl, Mein had O, Agranow SS: invitro sperm cervicol mucus penetration studies in human ond bovine cervical mucus. Fertil Steril 37: 823, Dovajan V, Kunitoke GM: Fractionc:ıl invivo ond invitro exomination of postcoitol aıarvia:ıl mueus in hurnan Fertil steril 20: ıı.. De lcıuvois J, Blakes M, Hcırrison RF, Hurley R, Stonley VE: Frequenc.y of Mycoplosmo in fertil ond infertil couples lcınc:et 1 : 1973, Confino E, Fribera J, Dudhiewicz. B.A., Gleic her N: lntro uterin insemination with woshed humon spermotozoo Fertil Steril 46: Chung no. P, Poon M.L91, Chon W.S, Wong C: lntrouterin insernination is not useful in Oligoost~ henospermio Fertil Steril 51: 682, Parke IS, Tredway Or, Buchonon B,C:A recıs seştment of the fradionol postcoital test. om. J. Obs tet Gyneml 133:382, lredwoy Dr: The postcoitol test in obstetric ond Gynecology, Vol 5, Edited by seiorro, Hogerstown, Horpel""Row,

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim Op. Dr. Celal Yola Klinik Şefi Doç.Dr. Kadir Savan TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT

Detaylı

İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (Intrauterine Insemination) injekte edilerek gebelik elde edilmeye çalışılmaktadır.

İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (Intrauterine Insemination) injekte edilerek gebelik elde edilmeye çalışılmaktadır. ANDROLOJİ/Andrology İNFERTİLİTE NEDENİYLE EŞ SPERMİ İLE UYGULANAN 78 İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (İUİ) SİKLUSUNUN SONUÇLARI VE İUİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA RESULTS OF 78 INTRAUTERINE

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ

IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA ETKĠSĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI IVF-ICSI-ET SĠKLUSLARINDA LUTEAL FAZ DESTEĞĠ ĠÇĠN VERĠLEN PROGESTERON VE PROGESTERON + ÖSTRADĠOLÜN GEBELĠK ORANLARINA

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com İNFERTİLİTE: İnfertilite, son 12 aylık zaman diliminde korunmadan cinsel birleşme olduğu halde spontan konsepsiyonun olmaması olarak tanımlanır. İnfertilite geçici veya çoğu azoospermide olduğu gibi kalıcı

Detaylı

ay r m için özel boyalara ihtiyaç vard r. Semen kalitesi, tekrarlanan örneklerle büyük oranda

ay r m için özel boyalara ihtiyaç vard r. Semen kalitesi, tekrarlanan örneklerle büyük oranda 414 Bölüm Dört Üreme Endokrinolojisi ve nfertilite rapotik etkinli i de olabilen tubal patensinin (histerosalpingogram) radyolojik de erlendirmesinin yap lmas n içerir De erlendirme aflamas n ak lda tutmak

Detaylı

Blast. Derlemeler. TSRM Yönetim Kurulu Kararları. TSRM Yurtdışı Burs Yönetmeliği Sektörel Sorunlar. www.tsrm.org.tr

Blast. Derlemeler. TSRM Yönetim Kurulu Kararları. TSRM Yurtdışı Burs Yönetmeliği Sektörel Sorunlar. www.tsrm.org.tr TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni Mart-Nisan /2014 ISSN: 2148-3361 2. SAYI YIL:1 Derlemeler TSRM Yönetim Kurulu Kararları 6. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE KONGRESİ 06-09

Detaylı

İçindekiler. IV. Üreme ve seksüel fonksiyon

İçindekiler. IV. Üreme ve seksüel fonksiyon İçindekiler IV. Üreme ve seksüel fonksiyon 4.1 Erkek infertilitesi 4.1.1 Tanım ve demografik veriler //Teoman Cem Kadıoğlu, Emin Aliyev 4.1.2 Öykü ve sistemlerin gözden geçirilmesi 4.1.3 İnfertil hastanın

Detaylı

Biyolog Nihal Yıldırım YÜKSEK LİSANS TEZİ

Biyolog Nihal Yıldırım YÜKSEK LİSANS TEZİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAZAL FOLİKÜL STİMÜLAN HORMON DÜZEYİNİN İNTRASİTOPLAZMİK SPERM ENJEKSİYONU SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ Biyolog

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ÜROLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: DOÇ. DR. H. METE ÇEK BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEMEN ANALİZ SİSTEMİ (CASA) İLE YAPILAN SPERM MORFOLOJİSİ İNCELEMELERİNİN

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ:OP. DR. NİMET GÖKER SERVİKAL İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE TANI YÖNTEMLERİNİN VE

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü Kriterlerine Göre Standart Semen Analizi Standard Semen Analysis Criteria of World Health Organization

Dünya Sağlık Örgütü Kriterlerine Göre Standart Semen Analizi Standard Semen Analysis Criteria of World Health Organization 1 SEMEN ANALİZİ VE YORUMLANMASI I INTERPRETATION OF SEMEN ANALYSIS Dünya Sağlık Örgütü Kriterlerine Göre Standart Semen Analizi Standard Semen Analysis Criteria of World Health Organization Ahmet Gökçe

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 900 IU/1.08 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Bir kartuş, 1.08 ml sulu solüsyonda net toplam 900 IU

Detaylı

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ

İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL TÜP BEBEK VE KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, tüp bebek ve infertilite tedavileri üzerine özelleşmiş dinamik bir merkezdir. Bizler tüm ekip olarak Küçük bir

Detaylı

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ

OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN İMPLANTASYON ÖNCESİ EMBRİYO GELİŞİMİ VE GEBELİK ORANI ÜZERİNE ETKİSİ Tıbbi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/99 Projenin Başlığı p97/vcp (Valosin-containing protein) Lokalizasyonun Fertil ve İnfertil Bireylerin

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Yakan B, Başak EB ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜP BEBEK ÜNİTESİNDE OCAK 2005-AĞUSTOS 2006 TARİHLERİ ARASINDA TEDAVİ GÖREN HASTALARIN KLİNİK GEBELİĞİ ÜZERİNDE BAZI PARAMETRELERİN

Detaylı

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI FERTİL VE İNFERTİL SEMEN ÖRNEKLERİNDE ENERJİ ÜRETİMİNDE GÖREV ALAN BAZI SİTOZOLİK VE MİTOKONDRİYAL ENZİM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com 1-Penis Sertleşme sorununun tanı ve tedavisi Ereksiyon bozukluğu bir kere tespit edildikten sonra (libido eksikliği, erken boşalma vb.nin tersine), çeşitli muayeneler ve testlerle sorunun gerçek sebebi,

Detaylı

İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility Treatment

İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility Treatment Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):162-178 doi:10.5455/cap.20130511 İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ

ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ADENOMİYOTİK DOKUDA AROMATAZ ENZİMİNİN İMMUNOHİSTOKİMYASAL METODLA GÖSTERİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ÖZGÜR KARTAL TEZ DANIŞMANI

Detaylı

PUREGON 600 IU/0.72 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş

PUREGON 600 IU/0.72 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş KISA ÜRÜN BĐLGĐLERĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI PUREGON 600 IU/0.72 ml s.c. enjeksiyon için solüsyon içeren kartuş 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Bir kartuş, 0.72 ml sulu solüsyonda 600 IU rekombinant

Detaylı

ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ

ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ Đnfertilite, düzenli ve korunmasız cinsel birliktelik olmasına rağmen bir yıl sonunda gebeliğin gerçekleşememesi olarak tanımlanmaktadır.eğer bir yıl veya daha fazla süredir

Detaylı

Puregon 100 IU ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON

Puregon 100 IU ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON Puregon 100 IU ENJEKSİYON İÇİN SOLÜSYON FORMÜLÜ 1 flakon 0.5ml sulu solüsyon; 100 IU FSH aktivitesi, 25mg sukroz, 7.35mg sodyum sitrat, 0.1mg polisorbat 20, 0.25mg L-metionin ve y.m. enjeksiyonluk su içerir.

Detaylı

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj

Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Van Tıp Dergisi: 16 (2):67-72, 2009 Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj Servikal Yetmezlik ve Servikal Serklaj İsmet Gün Amaç: Bizim amacımız servikal yetmezlik tanısında ultrasonun yeterliliği ve yapılan

Detaylı

Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Puregon 300 IU Kartus ENJEKSIYON IÇIN SOLÜSYON FORMÜLÜ Puregon kartuş, 0.36 ml lik enjeksiyonluk solüsyonda, net olarak toplam 300 IU rekombinant folikül uyarıcı hormon (FSH) (follitropin beta) aktif maddesini

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ TERCİH NEDENLERİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

SAĞLIK PERSONELİNİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ TERCİH NEDENLERİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK PERSONELİNİN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİNİ TERCİH NEDENLERİ Özlem ÇİFTÇİ ÖZTÜRK DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı