... - INFERTIUTEDE SERVIKAL FAKTOR * a) İn vivo PCT (Sims-Huhner Testi) b) İn vivo Oavaian'm fraksiyone PCT c) İ.ntrauterin pct (grant testi)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... - INFERTIUTEDE SERVIKAL FAKTOR * a) İn vivo PCT (Sims-Huhner Testi) b) İn vivo Oavaian'm fraksiyone PCT c) İ.ntrauterin pct (grant testi)"

Transkript

1 GÜZİN INFERTIUTEDE SERVIKAL FAKTOR * Or. Kadir GÜZİN İnfertilitede cervikal faktöron % sıklıkla sorumlu olduou bildirilmişsede, çift. lerin dikkarli araşhrılması ve erkek faktöronon uygun olarak hariç tutulması sonucu, gerçek insidens belkide % 5-1 O' dan fazla değildir. ( 1 ) CERVIKAL FAKTORU GENEL OLARAK ARAŞTIRAN nsnıı ŞUNLARDIR: 1- Cervikal kanalın mikrobiyoloiik incelenmesi. 2- Cervikal kanal kürefeii ve.histepetoloiik tetkikler. 3- Endocervikal östroien reseptörler (ER) tayinleri. a) Ultrasonografik tetkik.. ~) Ut_e~e-Cervikal Manometrik basınç tayint.. 6- Cervikal mukusun skorlanması. 7- Sperm-mukus uygunsuzluk tesrleri: a) İn vivo PCT (Sims-Huhner Testi) b) İn vivo Oavaian'm fraksiyone PCT c) İ.ntrauterin pct (grant testi) d) }n vitro pct (slayt test) e) in Vitro Kramer'in kapiller penetrasyon testi ij in Vitro Kurzrok-Miller testi (çapraz test) Cervix'den spemı baqlıdır. migrosyonu 3 faktöre Bunlar: Spe':'!'~zoonl~rın mukusu eenetre etmekabılıyeti, cervıkal mukusun fibriller yapısı ve spennotozooların depolanmasına ve korunmasına yardımcıolan cervikal krip~erin morfolojik konfigorosyonudur. (1,2,3) İn Vitro çalışmalar, sperm viabilitesinin cervikal mukusun glikoz düzeyiyle ilişkili : Jineko patoloji lnfeıtilite kongresinde panel konusu olarak tebliğ edildi. 87

2 ZEYNEP KAMİL TIP IÜLTINİ Cilt; 23 Sayu 1 olduğunu göstermektedir. Bundan öte birçok infertil hastada ceıvikal mukusun gli~ koz konsentrosyonunda düşme bulunmuşrur.{4) Cervikal mukus endoservik'in sekretuar hücrelerinden üretilen kompleks bir salgıdır. Cervikal mukusun en önemli bileşikleri karbonhidratlar ve müsin tipindeki yüksek molekuler ağırlıklı gilikoproteinlerdir. (5) Cervikal mukusun sekresyonunun ovaryon hormonlar regüle eder. Östrojen bol miktarda sulu mukus üretimini uyarırken, progesteron ceıvikol epitelyal hücrelerin aktivitesini inhibe eder. Cervikal mukustaki SERVİIAL MUIUS Miktar Viskozite o= o l = 0.1 ml 2 = 0.2 ml 3 = 0.3 ml veya fazla O = Kalın,premenstruel mukus 1 = İntermediate tip (visköz) 2 = Biraz visköz 3 = Normal mid-cycle mukus (Pre-ovulatuar) Ferning O - [ristalizasyon yok l = Atipik f ern formasyonu 2 = Primer ve sekonder dallanma 3 = Tersiyer ve quarterner dallanma Spinnbarkeit o= 1 = 1-2""" 5-3 = 1 cm 4 cm B cm 9 cm Sellülerite O ~ 11 hücre/hpf 1 = 6-10 hücre/hpf 2 ~ 1-5 hücre/hpf 3 = O hücre/hpf Servikal Skor : Maksimum skor : 15, Skor lo'dan azsa uygunsuz mukus, 5'den azsa kötü servikal sekresyon Tablo 1.1

3 GÜZİN Servikal Mukusun (SH) degerlendirilmesi ı--~-~n"'""~-~ Seri Semen analizi,-1l1...~~, Anormal Normal Normal Anormal SM tedavisi ~stkoital te~ Erk!k faktörünün Erken (2-10 h) Geç (18-24 h) ~ 10 motil spenn/hpf!q motil sperm/hpf ---- Tekrarla. 'S"(zaman?). Servikal faktör IV sperm SM normal penetrasyon testi SlideZ ~ller tüp tedavisi 1. testi +. :ı; Kötü penetrasyon lıi penetraszon. ~ ~ İnseminasyon loital ve vaginal testi faktörleri gözden ı geçir Çapraz test 7~ locanın spermi Donörün spermi & & Donörün SM Kadının SM Ta&la2 bu siklik değişmelerin sperm penetrosyonu, beslenmesi ve sağ kalımı üzerinde etkileri vardır. (67) Preovulotvar mukus sperm penetrasyonu için en uygun ola~ıdır. (8,9) Sperm penatrosyonu normal sik- lüsün 9. gününde başlar ve ovulasyonu doğru gittfkçe yükselir Ovulasyondan 1-2 gün sonra inhibe olursa da daha az bir derecede bir süre devam edebilir. (1 O). Preovulotuar mukus bol, ince, berrak asellüler ve alkalendir. (4) fem'leşme (kristellizasyon ve yüksek spinnbarkeit gösterir. Miktar, spinnbarkeit, femleşme, vizkozite ve sellülereteye göre bir skorlama sistemi oluşturulmuştur. Tablo 1. Her birine 0-3 arası puan verilir. Maksimum skor olan 15 ideal proovuletuar cervikal mukustur. 1 O' dan az skoru olan cervikal mukusun kalitesi relatif olarak bozulmuş olup, 89

4 ZEYNEP KAMİL np BÜLTENİ Ciltı 23 Saytı 1 Sperm -Mukus Penetrosyon Testi (Kromers(s Penetrasyon Kopil/er Test) Skorlaması Karar Skor En az Sperm sayısı Mesafe (cm) Zaman l'ı il ıi il l ll!i ır Ilı 1 ~ ı: lij' 11 d iill i 11 i'ı iyi Yeterli Orta Kötü Negatif l o 5 1/2 h 5 2h 5 2h s 2h <J 2h <3 2h Spermatozocılorın 30 dakika yo do 2 sootte 3 ve 5 cm.de on cız 1 ya do 1 O canlı spermatozoaların bulunması durumunda Skor 5 olarak puanlanır. 5 1 den az skorda ise spenn penetrasyonunu engelleyen uygunsuz cervikal mukus vardır {11 ). Cervikal mukusun klinik incelenmesinde ayncı PID ve infeksiyon şüphesi varsa kültür çalışmaları da yapılır (l 8). Postcoital test (Sims - Huhner testi). mümkün olduğunca ovulasyon zamanına yakın uygulanmalıdır. 2 gün öncesinden cinsel perhiz yapılır ve interkours'dan yaklaşık 6-1 O saat sonra test yapılır. Başlangıç standart test kötü sonuç verirse, ikinci test koituston 1 3 saat sonra (erken test) planlanır. Tredway ve arkadaşları P C T için en uygun zamanın interkourse'un 2.5 saat sonrası olduğunu bildirmişlerdir (9, 13). başlar (il). Negatif veya anormal sonuçlu postroitol testin en sık sebebi uygun olmayan zamanlamadır ( 12). Cervikal mukusun başı relatif olarak vizkoz olan örnekleri yüksek derecede yüzey gerilimi gösterirler ve bu sperm tarafından penetre edilmez. Bu örnekler spennle karışhnldığında sperm invazyonu oluşabilir. Koitus sırasında mukusle spermin karışhğı göz önüne alınırsa, bu invitre mixing test (M test) spermin in vivo mukusu genetre etme yeteneğine saptamada önemli bir araçhr (13, 14, 15). Ejakulasyondan sonra spermler hızla intemal os seviyesine ulaşırlar Sayıları 24 saate kadar relatif olarak aynı kalır.(1 O) Koitustan 2 saat sonra cervikal kanalın tü~ münde sperm kolonileri oluşmuştur. 24 saatten sonra spennlerin sayısı azalmaya Hücre artıkları ve lökosirler mukusta sperm ilerlemesini bozar. Ciddi endocervicitis azalmış femlite ile birliktedir. Aşırı alkalen cervikal mukus (8.5'den fazla) spenn viabilitesini ters yönde etkileyebilir. Ce,rvikal mukusun optimal ph' 7-

5 GÜZİN A- SLtDE METOD 200 VE 400 BOVUTMEDE : 5 DAKİKADA Fi lvlikroskopalaninda/ 15 M:>TfL SPERM 15 "" F2 11 il / IO 11 il B- KAPİLLER TOP METOClJ ( INVtTRO SPERM- SERVIKAL MUKUS PETRASVON TESTi ) {Kremer testi) BELiRLİ SUREDE, BELlRLl UZAKLIGA, SPERM..ERİN SERVtKAL MUKOSLE COL.U KAPİLLER TOP lclnce UL~MASININ SKORLAlf/ıASINI GöSTEREN BlR TESTDtR ( IO dok, 30 dok, 2 saat, 3 saat ) ( I- 3-5 cm uzaklık) 91

6 ZETNEP KAMiL TIP BÜLTENİ Cilt; 23 Sayn arasıdır (14-16) Cervikal mukusda antikor bulunan hastaların çoğunda PCT negatif oldukça anormaldir (2). Kremer buna ilaveten spermlerin ilerleyici lıareketlerini kaybettiklerini ve lokal sollanma hareketi gösterdiklerini bildirmiştir.(2) Amputasyon, konizasyon, ektensif koterizasyon veya krioterapi servikal tümörler ve endovervecitis, inferdilitede servikal faktörün anatomik ve organik nedenleridir (21 ). Seri postkoital testler, çok sayıda motil sperme eşlik eder, artmış akıcılı ve spınbarkeit olan preavulotuvor cervikal mukuslar göstermişler. (12-13) ANORMAL SPERM SERVİKAL MUKUS İLİŞKİSİNİN ETİYOLOJİK SINIFLANDIRILMASI A- KADINLA ILIŞKIU SEBEPLER 1- UYGUNSUZ ZAMANLAMA 2- OVUIA TUVAR BOZUKLUKLAR o) Anovulosyon b) Kolay ortaya çıkarılamayan ovulasyon işlem anormallikleri 3- DEPOLAMA BOZUKLUKLAR/ o) Oysparünia b) Prolapsus c) Konjenital ve anatomik anormallikler 4- ANATOMİK VE ORGANİK SEBEP LER o) Serviksin derin konizasyonu yada omputasyonu b) Derin konizasyon yada Cryoteropisi c) Tümörleri : - Polip, Leiomyoma d) Aşırı stenozu e) Endoseıvisitis 5- UYGUNSUZ SERViKAL MÜKÜS o) Artmış vizkozite b) Artmış sellülerite (infeksiyon) c) Asid müküs d) Sperm antikor mevcudiyeti B- ERKEKLE İLİŞKİLİ SEBEPLER 1 - DEPOLAMA PROBLEMLERİ a) İmpotans b) Retrograde ejakulasyon c) Hypospaties 2- SEMEN BOZUKLUKLAR/ o) Düşük sayı b) Düşük motilite c) Yüksek anormal şekil oranı d) Artmış volüm (8 mi den fazla) e) Azalmış volüm (bir mi den az) n Semenin likefiye olamaması 3- ANTİ SPERM ANTİKORLARININ SEMENDE VE/VEYA SEMİNAL PLASMADA MEVCUT OLMASI (2) Ovulasyondan sonra mukus kalınlaşır. Kombine postkoital testler ve endometrial ospirasyonlar perivulotuvar dönemlerde endometriol kovitede bol sperm göstermiştir (17). Moghissi de fraksiyone po stc:oital test uygulanmıştır. Cervical mukusta sperm sayısı fazla oldukça gebelik 92

7 şansı arhnaktadır. (16) Postcoital test negatif veya anormal sonuç verdiğinde invitro cervical mukus - sperm penetrasyon testleri yapılmalıdır. (Tablo 2) Bu amaç için iki farklı teknik vardır. : Slide Yöntemi (A) ve kapiller tüp (B) yöntemi PCT, İf'vitro test ve senen analizi bwlguları arasında belirgin korrelasyon vardır. (17) Slide yöntemi orjinal olarak Miller ve Kurzrok tarafından tanımlanmıştır. Kapiller tüp sisteminde spermlerin kapiller tüp içindeki cervical mukusu penetre etre kabiliyeti aranır. Lineer penetrasyon ve penetrasyon yoğunluğu kaydedilmekte olup bir skorlama sistemi geliştirilmiştir. (Tablo 4) İnvivo ve invitro testler negatif olduğunda, normal donar spermi invitre olarak kadının cervical mukusu ile ve fertil bir dönemden elde edilen preovulatuvar cervical mukusu ile kocanın spermi karşılaştırılmalıdır. Bu çapraz test ile GÜZİN anormal sonuçtan cervical mukusun mu yoksa sperminmi sorumlu olduğu anlaşılır. Moghissi ve arkadaşları, insan sıklos ortası mukusu yerine domuz cervical mukusu kullanmıştır (16). iki mukus birbirine benzerdir. Başka bir çalışmada iki mukusla yapılan sperm penetrasyon testleri ile postcoital test sonuçlarını karşılştırmışlardır (17,21) Bu ve benzeri çalışmaların domuz cervicol mucusu olan kapiller tüpler piyasaya çıkarılmışhr. Postcitol test negatif fakat sperm penetrosyon test uygun olduğunda, inseminoyan testi gündeme gelebilir, Post inseminosyan testinin sonuçları, postcoital teste benzer olarak değerlendirilir. Postin seminasyon testinin, PCT'ye göre daha iyi çıkması özellikle ovulasyon volümünün azlığında ve cervical mukus miktarının yetersizliğinde görülür. v --- -~ ijijjij!ii ijjjpijijjijijji iiiıiii irı!ıııı liiılllı illiilijiii jjiiii!ii ~ jjijiiii&iii iiijij iiiiii iii!i'iiiiiii iiiiii iiiiiiiiiii iiiii iiiiiiiiiiii iiiii!l iiiiiiiiiii iiiiv'~oiiiiii... jijjijiijijiliii; tiliiii - i;iiiiioı! ijijjii TEDAVİ /.}o) Antibiotikler (Doxocydin 100 mg/ gün A günleri) b) Guaifenisin 3x200 mg/ gün c) Vojinal duş (ph=6.3'den düşük olanlara lnsler sol, Rin9er Laktat veya Glikoz sol. ile prekoitolvojinal duş) il.} Honnonal Tedavi Östrojenler: Premorin m9/9ün A 8-0vulosyon Ethinyl Estradiol A mic/gun A 7-15 mic/gün A mic/gün Clomifen Citrcıte (CC) A 3-7 veya mg/gün hmg/hcg 111. Homolog veya Heterolog İnseminasyon o) Cervikal kap yöntemiyle, b) İntra servikol c) İntrauterin d) İntroperitoneal Spermler, Swim Up ve Washed yapıldıktan sonra özel kateterle ortalamo cc verilir. (19-20) --~ ~ ~ r 95

8 DYNIP KAMİL TIP BÜLTENi Ciltı 23 Sayn 1 SERVİKAL FAKTÖRDE TEDAVİ Mukus miktarını arttıımak için, siklüsün orto-geç foliküler fazı boyunca östrojen verilebilir. Endojen folliküler östroien düzeyini arttıımak için human menapousal genedotropinler kullanılabilir. Bu arada dozaj iyi ayarlanmalı ve çoğul gebelik ile hipesitimulasyon sendromu akılda tutulmalıdır. Cervicitjs durumunda hastanın ve partnerinin doxisilin ile detavi edilmesi bazı müellifler tarafından sawnulmuştur. Konjenital molformasyon ya da önceki cerrahi sonrası endocervicol glandların yokluğu ya da nonfonksyonel durumu var50 yıkanmış spermlerin intrauterine inseninasyonu ile, 3 siklüslük tedavi ile hastaların % ' ında gebelik bildirilmiştir. Bu tedaviye cevap vermeyen hastalarda IUF veya GIFT düşünülebilir. (18, 19,20.) KAYNAKLAR 1) Tredway Dr, Settlage OF, Nokomuro DM, Motoshimcı M, Umezoki CV, Mishell DR, Significonce of timine for postcoitol evolucıtion of cervicol mucus, Am J Obstet Gynecol 121 : 387, lnsler V, Glaıerman M, Memstein O, Zeidel L, Misgow N. Cervicol aypts ond their role in storing spermatozoo. in: lnsler V Beffendorf G (eds) Advc:ın ces in dicıgnosis and trecıtment of infertility Elservier (North Hollond, New York, Pl 95, 1981.) 3.. Kellennan AS, Weid JC. Sperm motility and sur vivol in relotion to glucoce coneentoriion: Arı in vitro study, Fertil Steril 21 : 802, Yurewicz EC, Mohissi KS. Purific:otion of humon midcyvle c:ervicol mucin o and choroc:terizotion of its oligosac~horides with respeet to size, composition and microheterogeneity, J Biol Chem 256: 11898, Moghissi KS. Composition ond function of cervi col secretion. İn: Grupp R (ed), Hondbook of Physiology, Endocrinology il, Port 2, Chopter 13, Ameri can Physiology Sodety Moghissi KS, Dobic:h O, Levine J, Nevhous OW. Mechonism of spennmigrotion, Fertile Steril 15; 15, Moghissi KS: Syner FN, Evans TN. Acomposite pıcture of menstruol eyde, Am J Obstet Gynec::ol 114:405, Moghi.ssi KS, Cyclic changes of c:ervicol mucus in normal ond progestin treoted women, Fertile Steril 17: 663, Moghissiks: Poskoitol test, physiologic bcısis, tedınique ond interpretcıtion Fertil steril, 27: 1117, Q.. Hulmon, sovoge TE, Bromhom Or, Prognostic: volue of the post c:oitol test Prospectivi study bosed on time spesific: c:oception rotes. Br. J. Obstet, Gyna ecol 89, Collins J A, So Y, Wilson E H, Wrixon J, Cos per R F The postcoitol test as o predidor of pregnoncy among 355 infertile couples Fertil steril 41 : 703, Dovajon, Nokomuro O M, K Horma K, Spermcıtozocın transport in cervical mueus. Obstet Gyneacol SWV 25: 1, 1970

9 GÜZİN 13 lredwoy Dr, Settlase Dr. Jr$ Significonce of ti ming for the post, coital evaluation of cervical mucus. Am Obstet Gyec:ol 121 ; 387, ' Tredwoy Dr, Buehanon G C, Drake Is: Compa rison of the froctionol post coital test ond semen onolises Am. J. Obstet. Gynecol 130: 647, Alexander N S: Evoluation of mole infertility with on in vitro cervic:al mueu& penetration test Fer til. Steril 37; 823, Moghissi KS, Segc:ıl, Mein had O, Agranow SS: invitro sperm cervicol mucus penetration studies in human ond bovine cervical mucus. Fertil Steril 37: 823, Dovajan V, Kunitoke GM: Fractionc:ıl invivo ond invitro exomination of postcoitol aıarvia:ıl mueus in hurnan Fertil steril 20: ıı.. De lcıuvois J, Blakes M, Hcırrison RF, Hurley R, Stonley VE: Frequenc.y of Mycoplosmo in fertil ond infertil couples lcınc:et 1 : 1973, Confino E, Fribera J, Dudhiewicz. B.A., Gleic her N: lntro uterin insemination with woshed humon spermotozoo Fertil Steril 46: Chung no. P, Poon M.L91, Chon W.S, Wong C: lntrouterin insernination is not useful in Oligoost~ henospermio Fertil Steril 51: 682, Parke IS, Tredway Or, Buchonon B,C:A recıs seştment of the fradionol postcoital test. om. J. Obs tet Gyneml 133:382, lredwoy Dr: The postcoitol test in obstetric ond Gynecology, Vol 5, Edited by seiorro, Hogerstown, Horpel""Row,

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. İlknur M. GÖNENÇ Yardımcı üreme teknolojisi (YÜT) son yıllarda birçok infertil çiftin çocuk sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bilim adamları Miriam F. Menkin ve John Rock ın ilk olarak 1944 yılında bir

Detaylı

ÖZET. CERVICAL FACTOR in FEMALE İNFERTİLITV SUMMARY

ÖZET. CERVICAL FACTOR in FEMALE İNFERTİLITV SUMMARY KADIN İNFERTILITESİNDE SERVİKAL FAKTÖR Dr. Umur KUYUMCUOÖLU C-l Dr. A. Füsun AKSU C-l Dr. Dilek KUYUMCUOÖLU (*) ÖZET $ervikal bölge, spermatozoa'nın karşılaştığı Uk potansiyel engeldir. Değerlendirilmesi,

Detaylı

THE COMPERATIVE ANALYSIS OF :fractionel POSTCOITAL TEST-CERVICAL SCORING AND SOME VARIABLES OF SPERM ANALYSIS

THE COMPERATIVE ANALYSIS OF :fractionel POSTCOITAL TEST-CERVICAL SCORING AND SOME VARIABLES OF SPERM ANALYSIS SO İNFERTİL ÇİFTTE FRAKSİYONE POST KOİTAL TEST, SERVİKAL SKORLAMA ve BAZI SPERMİOGRAM PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ THE COMPERATIVE ANALYSIS OF :fractionel POSTCOITAL TEST-CERVICAL SCORING AND

Detaylı

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ

DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ DOĞAL AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ DENİLİNCE AKLINIZA NELER GELİYOR? DoĞal Aile Planlaması Yöntemleri Dünya Sağlık Örgütü, doğal aile planlaması yöntemlerini, menstrüel siklusun

Detaylı

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç İNFERTİLİTE NEDENLERİ İlknur M. Gönenç ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ Endokrin Bozukluklar Hipotalamik disfonksiyon (Kallmann) Hipoffizer yetmezlik ( tm., rad, cerrahi ) Hiperprolaktinemi, Adrenal hiperplazi

Detaylı

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ

ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ DOÇ.DR.MİTAT KOZ Kadın ve erkek üreme sistemi dölün üretilmesi amacı ile özelleşmiş özel organlardan oluşmaktadır. Bazı üreme organları cinsiyet hücrelerini üretir, diğerleri

Detaylı

Gebelik nasıl oluşur?

Gebelik nasıl oluşur? Normal doğurgan çiftlerde, normal sıklıkta cinsel ilişki durumunda aylık gebe kalma oranı % 25 dir. Bu oran 1 yıl sonunda % 85, 2 yıl sonunda ise % 90 civarındadır. Gebelik nasıl oluşur? Gebeliğin oluşması

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

İnfertil Dişiler. Çiftleşme zorlukları. Deneyimsiz erkek. Normal çiftleşmeden sonra başarısız gebelik. Seyrek östrus. Deneyimsiz dişi.

İnfertil Dişiler. Çiftleşme zorlukları. Deneyimsiz erkek. Normal çiftleşmeden sonra başarısız gebelik. Seyrek östrus. Deneyimsiz dişi. İnfertil Dişiler Çiftleşme zorlukları Deneyimsiz erkek Deneyimsiz dişi Erkekte fizyolojik problemler Dişide Dişinin hazır olmaması Vulval stenosis Vestibuler konstrüksiyon Vaginal Vaginal hiperplazi ya

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D

Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Varikoselde en iyi tedavi hangisi? Prof.Dr.Önder YAMAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.B.D Arena resmi koyalım Sunu Planı Varikosel tanımı ve pato-fizolojisi Varikosel testisi etkiler mi? Varikosel

Detaylı

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR

SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR SPERM KAYNAĞININ IVF/ICSI BAŞARISINA ETKİSİ VE TESE İÇİN YENİ ENDİKASYONLAR Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Androloji Bilim Dalı Sperm Kaynakları

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI

AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI AROMATAZ İNHİBİTÖRLERİNİN TEK BAŞINA VEYA GONADOTROPİNLERLE KULLANILMASI Dr. Koray ELTER EUROFERTIL Tüp Bebek Merkezi Androstenedion Estron AROMATAZ Testosteron Hız Belirleyici Estradiol Basamak Overlerin

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD

Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Üroloji ABD Tanım İnfertilite, cinsel yönden aktif ve kontrasepsiyon uygulamayan bir çiftin bir yıl içerisinde gebelik elde edememesi durumudur (WHO). Epidemiyoloji Çiftlerin yaklaşık

Detaylı

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi

İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi İnfertilite ile depresyon ve anksiyete ilişkisi Y R D. D O Ç. D R. M İ N E İ S L İ M Y E TA Ş K I N B A L I K E S İ R Ü N İ V E R S İ T E S I TIP FA K Ü LT E S İ K A D I N H A S TA L I K L A R I V E D

Detaylı

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) Yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) (Assisted Reproduction Techniques, ART) temel amacı, infertil çiftin sağlıklı bir bebek sahibi olmasıdır. IVF-ET

Detaylı

ANORMAL SPERM PARAMETRESİ OLAN ERKEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ (JİNEKOLOJİK BAKIŞ) Prof.Dr. Tayfun ÖZÇAKIR

ANORMAL SPERM PARAMETRESİ OLAN ERKEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ (JİNEKOLOJİK BAKIŞ) Prof.Dr. Tayfun ÖZÇAKIR ANORMAL SPERM PARAMETRESİ OLAN ERKEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ (JİNEKOLOJİK BAKIŞ) Prof.Dr. Tayfun ÖZÇAKIR Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tüp Bebek Ünitesi Direktörü Manisa

Detaylı

INFERTILE VE ABORTUSTA MYCOPLAS 1 MA INFEKSIVONUNUN ROLÜ. GiRiŞ

INFERTILE VE ABORTUSTA MYCOPLAS 1 MA INFEKSIVONUNUN ROLÜ. GiRiŞ INFERTILE VE ABORTUSTA MYCOPLAS MA INFEKSIVONUNUN ROLÜ Prof. Dr. Yalçın EÔEGİ ( *) Doç. Dr. A!bdullah TURFANDA(*) Uz. Dr. Fecrialem SEVİLEN ( *) Asis, Dr. Cihangir ORHON ( *) Doç. Dr. Ergin BENGİSU(*)

Detaylı

ĠNFERTĠLĠTE TANI YÖNTEMLERĠ. İlknur M. Gönenç

ĠNFERTĠLĠTE TANI YÖNTEMLERĠ. İlknur M. Gönenç ĠNFERTĠLĠTE TANI YÖNTEMLERĠ İlknur M. Gönenç ANAMNEZ Çiftlerin her ikisine yönelik; sosyo demografik özellikler evlilik ve infertilite süreci sorgulanır. Psikoseksüel faktörler Fekontabiliteyi azaltan

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

Sperm Bozuklukları Sperm Testi: Sperm testi nasıl yapılır, gerekli koşullar nelerdir?

Sperm Bozuklukları Sperm Testi: Sperm testi nasıl yapılır, gerekli koşullar nelerdir? Sperm Bozuklukları Sperm Bozuklukları Çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık yarısında neden erkeğe bağlı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü nün yaptığı araştırmalar doğrultusunda dünya genelinde erkeklerde

Detaylı

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir:

Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen komponenti nedeniyle KOK kullanamayan kadınlarda alternatif bir kontrasepsiyon seçeneğidir: SADECE SADECE PROGESTERON PROGESTERON İÇEREN İÇEREN ORAL ORAL KONTRASEPTİF KONTRASEPTİF KULLANIMI KULLANIMI Doç. Doç. Dr. Dr. Nafiye Nafiye Yılmaz Yılmaz Sadece progesteron içeren kontraseptifler östrojen

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

Değerlendirme. Seksüel Anamnez Detaylı bir medikal ve psikolojik anamnez Partnerle görüşme Medikal anamnez Seksüel anamnez

Değerlendirme. Seksüel Anamnez Detaylı bir medikal ve psikolojik anamnez Partnerle görüşme Medikal anamnez Seksüel anamnez Dr. MANSUR DAĞGÜLLİ Epidemiyoloji Memnun edici seksüel performansa izin verecek yeterli ereksiyonu sağlamak ve devam ettirmedeki kalıcı yetersizlik Hem etkilenen kişiler hem de onların partner ve ailelerinin

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR MENAPOZ DÖNEMİ VE HORMONLAR DR.ALEV ÖKTEM Menapozun Nedeni Overlerdeki oositlerin üreme yaşlanması sırasında ovülasyon ve atrezi nedeniyle tükenmesidir Kronolojik yaş üreme yaşlanmasının tespiti için çok

Detaylı

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011)

Anormal Kolposkopik Bulgular-1 (IFCPC, 2011) Anormal Kolposkopik Bulgular-1 Genel Değerlendirme Lezyonun lokalizasyonu T/Z içinde veya dışında Saat kadranına göre yeri Lezyonun büyüklüğü Kapladığı kadran sayısı Kapladığı alan yüzdesi Grade-1(Minör)

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

Endometriozis: Cerrahi yaklaşım

Endometriozis: Cerrahi yaklaşım Endometriozis: Cerrahi yaklaşım Doç. Dr. İbrahim Esinler Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı Cerrahi Tedavi-Amaç Şikâyetler Dismenore (%90), disparanü-kronik pelvik

Detaylı

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi;

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA-s Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur ( androjen ). DHEA- sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir. Kadınlarda

Detaylı

İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA / CLINICAL RESEARCH Van Tıp Derg 23(1): 81-85, 2016 İnfertil Kadınlarda Klomifen Sitrat ve rfsh ile Ovülasyon İndüksiyonu Sonrası İntrauterin İnseminasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

Detaylı

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler

IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler IUI da Başarıyı Etkileyen Faktörler Ayşin Akdoğan Ege Üniversitesi Aile Planlaması ve Kısırlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İZMİR Dünyada %13-15 çift infertilite sorunu yaşıyor Prevalansı gelişmekte olan

Detaylı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı

Anormal Servikal Sitolojide Yönetim. Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı Anormal Servikal Sitolojide Yönetim Dr. M. Coşan Terek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı 2001 Bethesda Terminolojisi Skuamoz hücre Atipik skuamoz hücreler Nedeni

Detaylı

İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi

İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi İntra Uterin İnseminasyon (IUI) Doç.Dr.Şahin ZETEROĞLU ACIBADEM BURSA HASTANESİ Üreme Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Temel Amaçlar Endikasyonlar Klinik ve laboratuar metodları Başarı durumu IUI vs zamanlı

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler. Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. İntrauterine İnseminasyonda prognostik faktörler Dr. Mehmet Erdem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. IUI da prognostik faktörler İntrauterine inseminasyon: Sperm hazırlama

Detaylı

Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu. Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi

Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu. Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi Oral ajanlarla ovulasyon induksiyonu Doc. Dr. Fatma Ferda Verit Suleymaniye Kadin Hastaliklari ve Dogum Egitim ve Arastirma Hastanesi Klomifen sitrat Ovulasyon induksiyonu amaciyla ilk kez 1961 yilinda

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi

Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme. Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu olan kadınlarda, cerrahi veya Yardımcı Üreme Teknikleri ile kanıta dayalı infertilite tedavisi Polikistik over sendromu (PKOS), 1930 yılında wedge rezeksiyonun tariflenmesinden

Detaylı

DOĞURGANLIK BİLİNCİ GELİŞTİRME VE İNFERTİLİTE AÇISINDAN ÖNEMİ. İlknur M. Gönenç

DOĞURGANLIK BİLİNCİ GELİŞTİRME VE İNFERTİLİTE AÇISINDAN ÖNEMİ. İlknur M. Gönenç DOĞURGANLIK BİLİNCİ GELİŞTİRME VE İNFERTİLİTE AÇISINDAN ÖNEMİ İlknur M. Gönenç Doğurganlık Bilinci Kadın ve erkek üreme anatomisi ve fizyolojisi arasındaki ilişkiyi ve buna bağlı olarak doğurganlık işlevini

Detaylı

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS hiperandrojenism, anovulasyon, overde polikistik görünüm Obezite

Detaylı

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT)

2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) 2007 yılı Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) ve 2007 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulama Tebliği (SUT) Sosyal Güvenlik Güvencesinden dolayı sağlık yardımı kullanan kişilerin, sağlık yardımından faydalanmasına

Detaylı

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ İnfertilite (Kısırlık); döl oluşturma yeteneğinin azalması ya da yokluğu ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Hem erkeklerde, hem de kadınlarda

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

İnfertilitede Ultrasonografinin Yeri

İnfertilitede Ultrasonografinin Yeri İnfertilitede Ultrasonografinin Yeri Metin UNSAL* Ömer BEYKAL ** Fahrettin HASIRCIOĞLU** Salih GÛRAN** Serdar YÜKSEL** Son birkaç yıldır ultrasonografı, infertil kadınlarda stimüle veya nonstimüle sikluslarda,

Detaylı

ği Derne Üroonkoloji

ği Derne Üroonkoloji İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMALARI ÖNCESİ PPD. TESTİ ÖLÇUM DEĞERİ ILE IDRAR IL-2 VE IL-lO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON AMAÇ Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında transüretral tumör rezeksiyonu sonrası

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

Gebelikte Progesteron Kullanımı. Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi

Gebelikte Progesteron Kullanımı. Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Gebelikte Progesteron Kullanımı Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron Östriol Progesteron

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu

Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri. Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu Erkek infertilitesinde tedavi prensipleri Doç.Dr.Cem ÇELİK Bahçeci Sağlık Grubu ÜCD Ege Şubesi - Ege Üroloji Derneği 20.02.2014 3 % 30-40 Anamnez N Fizik muayene N Endokrin testler N SEMEN ANALİZİ SAYI

Detaylı

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur.

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur. Polipler küçük ve çoğu zaman iyi huylu küçük tümoral oluşumlardır. Vücutta rahim ağzı, rahimin içi (endometrium), ses telleri ve barsaklar gibi pekçok değişik bölgede görülebilir. Endometrial polip rahimin

Detaylı

Birinci Basamak Ovulasyon İndüksiyonu. Prof Dr. Ahmet Zeki Işık İzmir Medikalpark Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi

Birinci Basamak Ovulasyon İndüksiyonu. Prof Dr. Ahmet Zeki Işık İzmir Medikalpark Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Birinci Basamak Ovulasyon İndüksiyonu Prof Dr. Ahmet Zeki Işık İzmir Medikalpark Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Anovulatuar hastalar İnfertilite şikayetiyle başvuran çiftlerin %20 sinde anovulasyon mevcuttur.

Detaylı

KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ

KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ KADIN İNFERTİLİTESİNDE LABORATUVARIN ROLÜ OVERYEN REZERV PREMATÜR OVARYEN YETMEZLİK POLİKİSTİK OVER SENDROMU Dr.MURAT ÖKTEM Menstrüel siklusların düzenli olması %95 ovülasyon olduğunu gösterir. Fakat yeterli

Detaylı

ÖZET SERVİKAL YETMEZLİK VAKALARIMIZ

ÖZET SERVİKAL YETMEZLİK VAKALARIMIZ SERVİKAL YETMEZLİK VAKALARIMIZ Dr. Çelik Ç.< > - Op. Dr. Seçkin L. - Doç. Dr. Dölen i.c u> Op. Dr. Kurtaran V.C**>- Op. Dr. Gelişen O. Op. Dr. Yıldıran M.

Detaylı

INSEMINASYON UYGULANARAK GEBELİK IAŞARllAN 2 OLGU ANALİZİ

INSEMINASYON UYGULANARAK GEBELİK IAŞARllAN 2 OLGU ANALİZİ Yl~Ş SEMENLE HOMOLOG MTRAUTERİN INSEMINASYON UYGULANARAK GEBELİK IAŞARllAN 2 OLGU ANALİZİ (... ) Dr. Kadir GÜZİN, Dr. Can TÜFEKÇİ, Dr. AyferGÜLERYÜZ Dr. Semiye GİRİT, Dr. Gültekin KÖSE, Bio. Kim. Uzm.

Detaylı

HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZMDE ÜREME TEDAVİSİ VE SONRASINDAKİ SÜREÇ. Önemli Not : Bu yazı bilgilendirme ve yol gösterme amaçlıdır.

HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZMDE ÜREME TEDAVİSİ VE SONRASINDAKİ SÜREÇ. Önemli Not : Bu yazı bilgilendirme ve yol gösterme amaçlıdır. HİPOGONADOTROPİK HİPOGONADİZMDE ÜREME TEDAVİSİ VE SONRASINDAKİ SÜREÇ Önei Not : Bu yazı bilgilendirme ve yol gösterme amaçlıdır. Saygılarıa... Uğur AYDOĞAN - Gazi Üniversitesi ugur@hipogonadizm.org ugur.aydogan@gazi.edu.tr

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

BAKTERİLERDE GENETİK MADDE AKTARILMASI

BAKTERİLERDE GENETİK MADDE AKTARILMASI BAKTERİLERDE GENETİK MADDE AKTARILMASI Bakterilerde genetik maddenin bir kısmı bakteriden bakteriye aktarılabilmekte ve bunun sonucunda önemli genetik değişmeler olmaktadır Verici hücre ile alıcı hücre

Detaylı

Yazar Ad 41 Prof. Dr. Haluk ÖZEN Cinsel hayat çocuk yaştan itibaren hayatımızın önemli bir kesimini oluşturur. Yaşlılık döneminde cinsellik ayrı bir özellik taşır. Yaşlı erkek kimdir, hangi yaş yaşlanma

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

WHO-2010 Kriterlerine Göre Semen Parametreleri Neler Değişti?

WHO-2010 Kriterlerine Göre Semen Parametreleri Neler Değişti? WHO-2010 Kriterlerine Göre Semen Parametreleri Neler Değişti? Gülşen Aktan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Androloji Bilim Dalı Dünya Sağlık Örgütü El Kitabı The WHO

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI

ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI ANKARA MEME HASTALIKLARI DERNEĞİ BİLİMSEL TOPLANTISI 27.11.2014 GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE MEME KANSERİ Dr.Pınar Uyar Göçün Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD 41 y, kadın Sağ memeden

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU. Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012

PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU. Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012 PCOS da OVÜLASYON İNDÜKSİYONU Prof. Dr. Erbil Doğan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi TJOD İZMİR Kasım 2012 PCOS açıklanamayan hiperandrojenik kronik anovülasyonla seyreden heterojen bir hastalıktır.

Detaylı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Dr. Gökhan Özyiğit Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı SBRT Endikasyonları Tedavi öncesi endikasyon değerlendirilmesi Cerrahi, Brakiterapi ve eksternal RT seçenekleri

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Cinsel Kimlik Bozuklukları

Cinsel Kimlik Bozuklukları Endokrinolog Gözü ile Cinsel Kimlik Bozuklukları Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Cinsel Kimlik Bozukluğu (Transseksüalite) Bir kişinin normal seksuel

Detaylı

Üreme siklusu anomalileri. Araş. Gör. Uzm. Betül Mammadov

Üreme siklusu anomalileri. Araş. Gör. Uzm. Betül Mammadov Üreme siklusu anomalileri Araş. Gör. Uzm. Betül Mammadov Menstrual düzensizlikler Normal siklusu yöneten hipotalamus-hipofizovaryum fonksiyon ünitesinin her basamağındaki bir yetersizlik anormal siklus

Detaylı

26.09.2011. Preeklampsi. Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Preeklampsi Maternal Sendrom /Endotel Disfonksiyonu

26.09.2011. Preeklampsi. Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Preeklampsi Maternal Sendrom /Endotel Disfonksiyonu 26.9.11 Hipertansiyon (>14/ 9) ve Proteinüri ( >.3 g / 24-s) > gebelik hafta En sık medikal komplikasyon (%2-7) Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Maternal ve Perinatal Mortalite ve Morbidite

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık;

İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık; ERKEKLERDE KISIRLIK İnfertilite; Kısırlık; Erkeklerde Kısırlık; Kısırlık ne demektir? Kısırlık bir yıllık bir denemeyi takiben çocuk sahibi olamamaktır. Kısırlık şikayetlerinin üçte biri erkeklerden kaynaklanır.

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

DİŞİ ÜREME ORGANLARI

DİŞİ ÜREME ORGANLARI DİŞİ ÜREME ORGANLARI Dişi üreme organları dişi gamet hücresi ovumu (yumurtayı) üreten ovaryumlar ile ovumun döllendiği, döllenme sonrasında gebeliğin şekillendiği ve gelişen yavrunun dışarı çıkarıldığı

Detaylı

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Rauf Melekoğlu Sevil Eraslan Ebru Çelik Harika Gözde Gözükara Bağ İnönü

Detaylı

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş

IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş IUI endikasyonlarında IVF yapalım mı? Prof.Dr.M.Bülent Tıraş Acıbadem Maslak Hastanesi Tüp Bebek Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü IUI endikasyonları Ejekulatuar disfonksiyon, seksüel disfonksiyon,

Detaylı

PRETERM EYLEM ÖNGÖRÜSÜ. Doç. Dr. Derya EROĞLU

PRETERM EYLEM ÖNGÖRÜSÜ. Doç. Dr. Derya EROĞLU Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği VIII. Ulusal Kongresi 11-14 Ekim 2012 Harbiye Askeri Müze PRETERM EYLEM ÖNGÖRÜSÜ Doç. Dr. Derya EROĞLU Acıbadem Universitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları

Detaylı

İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (Intrauterine Insemination) injekte edilerek gebelik elde edilmeye çalışılmaktadır.

İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (Intrauterine Insemination) injekte edilerek gebelik elde edilmeye çalışılmaktadır. ANDROLOJİ/Andrology İNFERTİLİTE NEDENİYLE EŞ SPERMİ İLE UYGULANAN 78 İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON (İUİ) SİKLUSUNUN SONUÇLARI VE İUİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA RESULTS OF 78 INTRAUTERINE

Detaylı

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması;

Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; AMENORE Adet Yokluğu; Adet Kesilmesi; Menstruasyon un Kesilmesi; Adetlerin Durması; Genç kızlarda menstruasyon 9 ila 18 yaş arasında başlar. 12 yaş averaj yaşıdır ve birçoğu bu yaşta başlar. Adetin olmamasına

Detaylı

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Boğa Sperması, Fertilite, Servikal Mukus, Penetrasyon Testi, CMPT.

ARAŞTIRMA. Anahtar Kelimeler: Boğa Sperması, Fertilite, Servikal Mukus, Penetrasyon Testi, CMPT. ARAŞTIRMA 2006: 20 (5): 351-356 http://www.fusabil.org. Muzaffer TAŞ 1 Ümit CİRİT 2 Süleyman BACINOĞLU 2 Kemal AK 2 İrfan Kamuran İLERİ 2 1 Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Reprodüksiyon

Detaylı

Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı. The use of aromatase inhibitors for ovulation induction

Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı. The use of aromatase inhibitors for ovulation induction Aromataz İnhibitörlerinin Ovulasyon İndüksiyonunda Kullanımı The use of aromatase inhibitors for ovulation induction Anat Hershko Klement a,b and Robert F. Casper a,b a Division of Reproductive Sciences,

Detaylı

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir

BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir BİYOTEKNOLOJİ NEDİR? Canlılar aracılığı ile ürün ve hizmet üretmektir Reprodüktif Biyoteknolojinin Amacı Canlılarda in vivo ve in vitro koşullarda gen kaynaklarının uzun süreli korunması ve daha fazla

Detaylı

Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ.

Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ. Prof. Dr. İrfan Orhan Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Androloji BD, Elazığ. Ejakülatör Kanal Patolojileri 1942 R. Gutierrez 1973 S. Farley, R. Barnes İnfertilitedeki önemi Azoospermi (Obstrüktif)

Detaylı

Hipofiz beyin tabanında burnun arkasında optik sinirlerin altında yer alan küçük bir bezdir.

Hipofiz beyin tabanında burnun arkasında optik sinirlerin altında yer alan küçük bir bezdir. PROLAKATİNOMA NEDİR? Hipofiz beyin tabanında burnun arkasında optik sinirlerin altında yer alan küçük bir bezdir. Hipofiz tiroid, overler, testisler ve adrenal bezleri kontrol eden hormonları üretir. Hipofiz

Detaylı

ğ ş ş ğ ö Ğ ş ö Ü ö ğ ğ ö Ş Ü ş ş ğ ö ş şş Ö ş ş Ş Ö Ü ş ş ğ ş ş ş ş ğ ğ ğ ğ ş ö Ğ ş ş ğ ş ö Ğ Ç Ç ğ Ş Ş ş ğ Ş ö ğ ş ö ğ ö ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ö ş ğ Ç ö ş ğ Ş ğ Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ş ş ö ö Ş Ş ş ö ş ş Ş ş ş ş ö ö

Detaylı

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır.

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır. Intrauterine administration of hcg immediately after oocyte retrieval and the outcome of ICSI: a randomized controlled trial Oosit Retrivalden hemen sonra intrauterin hcg uygulamasının ICSI sonuçları üzerine

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi

Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi Servikal Preinvaziv Lezyonların Yönetimi Doç Dr Gökhan Tulunay Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EA Hastanesi-Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği Preinvaziv lezyonların terminolojisi 2 Ulusal Kanser

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

Kolposkopi: Kime, Ne Zaman Yapılmalıdır? Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Kolposkopi: Kime, Ne Zaman Yapılmalıdır? Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD : Kime, Ne Zaman Yapılmalıdır? Doç. Dr. Nejat Özgül Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Hazırlık asla acil bir prosedür değildir, Prosedür öncesi hasta bilgilendirilmelidir,

Detaylı