YENi DÜNYA DÜZENiNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKiYE. Prof. Dr. Kerem ALKİN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENi DÜNYA DÜZENiNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKiYE. Prof. Dr. Kerem ALKİN"

Transkript

1

2 YENi DÜNYA DÜZENiNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKiYE Prof. Dr. Kerem ALKİN YAYlN NO: 200~82 İstanbul, 200

3 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odas) Tüm haklar sakldr. Bu yaynn hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun önceden yazl izni olmakszn mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya herhangi bir şekilde çoğaltlamaz. Eserin baz bölümleri veya paragraflar, sadece araştrma veya özel çalşmalar amacyla, yazarn ad ve İTO belirtilmek suretiyle kullanlabilir. ISBN (Basl) ISBN (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (22) 444 O 486 İTO yaynlar için ayrntl bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi' nden alnabilir. Tel : (22) Faks : (22) E-posta : İnternet : Odamz yaynlarna tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT İnter Basm, Yayn, Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti. İOSB, Eskoop Sanayi Sitesi Bl Blok No:63 Başakşehir/İstanbul Tel: (22) Faks: (22)

4 YENi DÜNYA DÜZENiNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRI<iYE

5 Prof. Dr. Kerem ALKiN 965 ylnda İstanbul'da doğdu. Işk Lisesi İlkokulu'nda ilköğretimini tamamladktan sonra, Saint-Michel Lisesi'nde eğitimini sürdürdü. 983 ylnda Saint-Michel'den mezun olup, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimine başlad. 987 ylnda lisans eğitimini tamamlayarak, ayn yln eylül aynda hem İstanbul Üniversitesi'nde araştrma görevliliğine, hem de İktisat Anabilim Dal'nda yükseklisans eğitimine başlad. 989 ylnda doktora tez çalşmalar için kaynak amaçl ve ksa süreli olarak İngiltere'de bulundu. 993 yl şubat aynda doktora unvann alp ağustos aynda yardmc doçent kadrosuna atand. İstanbul Üniversitesi, İTÜ, Deniz Harp Okulu ve Harp Akademileri'nde çeşitli konularda dersler verdi. Halen, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Harp Akademileri'ndeki görevi sürmektedir. 998 yl kasm aynda doçent oldu ve 2000 yl mays aynda doçentlik kadrosuna atand. İstanbul Üniversitesi'nde idari görevlerde bulundu, ulusal ve uluslararas toplant organizasyonlarnda görev ald. Ekim 200'de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde göreve başlad. Yurtiçinde ve yurtdşnda yaynlanmş önenli sayda araştrma, rapor ve makalesi bulunmaktadr. Çeşitli gazete ve internet ortanndaki haber portallarnda yorum ve yazlar sürmektedir.

6 içindekiler Tablolar Listesi...? Sunuş... 9 Önsöz... ll. Kamu Mali Disiplini Mali Kural ve Ülke Örnekleri Kamu Mali Disiplini... l3.2 Mali Kural Ülke Örnekleri İngiltere ve Mali Kural Uygulamas... ~ Arjantin ve Mali Kural Uygulamas Yeni Zelanda ve Mali Kural Uygulamas Sosyal Güvenlik Sistemi Özel Emeklilik ve Ülke Örnekleri Sosyal Güvenlik Sistemi Özel Emeklilik Ülke Örnekleri Şili ve Özel Emeklilik Sistemleri Hindistan ve Özel Emeklilik Sistemleri İstihdam, Emek Piyasasnda Esneklik ve Ülke Örnekleri İstihdam Emek Piyasasnda Esneklik Ülke Uygulamalan Avrupa Birliği Uygulamalan Hollanda Danimarka Finansal Piyasalar, Bölgesel Finans Merkezleri ve Ülke Örnekleri Finansal Piyasalar Finans Merkezleri Ülke Örnekleri Abu Dabi-Dubai Singapur Uluslararas Rekabet, Künelenme ve Ülke Örnekleri Uluslararas Rekabet Künelenme Yaklaşm Ülke Örnelderi; Hindistan... 58

7 6. Büyüme, Yabanc Sermaye Yatnmlan ve Ülke Ömekleri Ekonomik Büyüme Yabanc Sermaye Yatnmlan Ülke Örnekleri İrlanda Çin Sonuç; Yapsal Reformlar, Ülkelerin Konumlarunalan ve Türkiye İçin Çkarmlar Yapsal Reformlar ve Ülkelerin Konumlanmalan Türkiye İçin Çkanmlar Kaynakça... 8

8 TABLOLAR LiSTESi Tablo.l İngiltere'de Kamu Mali Göstergeleri... 8 Tablo.2 Arjantin'de Konsolide Kamu Sektörü Mali Göstergeleri....20

9

10 SUNUŞ Küresel kapitalizmin, yinni birinci yüzyln başndan günümüze kadar sürdürmekte olduğu benzersiz genişlemede, merkezi plan ekonomilerinin çökmesiyle beraber, keşfedilmemiş pazarlarn ve maddi kaynaklarn da küresel kapitalizme açlmş olmasnn etkisi önemli olmuştur. Günümüzde uluslararas firmalarn, snr ötesi satşiarm gerçekleştirmek ve maliyetlerini düşürmek amacyla, ucuz kaynak arayşlar, baz ülkeleri rekabette üstün ve yükselmekte olan güçler olarak öne çkartmaktadr. Sanayi ve ticaretin yoğunlaştğ bu ülkelerde aym zamanda fnansal piyasalar da genişlemeye başlamaktadr. Uluslararas ticarette sağladklar ucuz kaynak avantajyla, cazibe merkezi haline gelen Çin, Hindistan gibi ülkelerin, Türkiye'ye karş bir yandan işgücü maliyeti avantaj sağlarken, diğer yandan daha kolaylaştrlmş çevre standartlarna sahip olmalar, ticari ve finansal anlamda küreselleşmeye aktif olarak katlabilen ve yararlanabilen bir ülke olmaya çalşan Türkiye'nin durumunu güçleştinnektedir. Ülkemizin yeni dünya düzenindeki konumunun belirlenmesi bakmndan gerekli reformlarn doğru, güvenilir ve kapsaml bir şekilde yaplmas son derece önemlidir. Zira bu düzende Türkiye, kendine yer arayan değil, kendine yer edinmiş bir ülke olarak yer almaldr. Bu itibarla, dünyadaki başarl ülke ve reform örnekleri, küresel konumlandrmadaki etkileri ve Türkiye için önemli bulgular ele alnarak, neler yaplmas gerektiği konusunda somut politika önerileri ortaya koyan araştrmann tüm ilgililere faydal olmasn diler, yayn hazrlayan Prof. Dr. Kerem Alkin' e teşekkür ederim. Dr. Cengiz ERSUN Genel Sekreter

11

12 ONSOZ Küresel ekonomik gelişmelerin ulaştğ noktada ülkeler yeni dönemin koşullarna uyum sağlamak, rekabet güçlerini artrmak ve ekonomik hedeflerine ulaşabilmek için ekonomi politikalan tasarlamakta ve uygulamaktadr. Ülkelerin ekonomi politikalar klasik politika araçlannn ötesinde önemli yapsal reformlan içermektedir. Yapsal reform uygulamalan ile birlikte ülkeler hem birbirlerine karş rekabet güçlerini artrmakta hem de yeni dünya düzeninde kendilerini konunlandrnaktadrlar. Türkiye de önemli yapsal reform gündemi olan ve küresel yeni koşullar içinde rekabet gücünü artrarak kendini konunlandrmaya çalşan bir ülkedir. Bu çerçevede "Yeni Dünya Düzeninde Yapsal Reformlar" isimli çalşna hazrlanmştr. Çalşna bu alanda dünyadaki başarl üllce ve reform örneklerini, bunlarn ülkelerin küresel konunlandnnadaki etkilerini ve Türkiye için yol gösterici olacak önemli bulgular ortaya koymaktadr. Çalşma yedi bölümden oluşmaktadr. Birinci bölüm Kamu Mali Disiplini, Mali Kural Ve Ülke Örnekleri, ikinci bölüm Sosyal Güvenlik Sistemi, Özel Emeklilik Ve Ülke Örnekleri, üçüncü bölüm İstihdam, Emek Piyasasnda Esneklik Ve Ülke Örnekleri, dördüncü bölüm Finansal Piyasalar, Bölgesel Finans Merkezleri Ve Ülke Örnekleri, beşinci bölüm Uluslararas Rekabet, Kümelenme Ve Ülke Örnekleri, altnc bölüm Büyüme, Yabanc Sermaye Yatrmlan Ve Ülke Örnekleri ile yedinci ve sonuç bölümü ise Yapsal Reformlar, Ülkelerin Konunlanmalar Ve Türkiye İçin Çkanmlardr. Çalşmamzn Türkiye'nin yapsal reformlannda ve küresel konumlandrna hedefinde yararl olmasn dilerim. Sayglarmla, Prof. Dr. Kerem ALKİN İstanbul, Mart 200

13

14 . Kamu Mali Disiplini Mali Kumi ve Ülke Örnekleri. Kamu Mali Disiplini... Ulkelerin ekonomik olarak temel hedefleri ve öncelikleri birbirine benzerdir. Bunlar sürdürülebilir ekonomik büyüme, tam istihdam seviyesine ulaşlmas, fiyat istikrar, adaletli gelir dağln ve dengeli dş ticaret gibi hedeflerdir. Ülkelerin kamu otoriteleri bu ekonomik hedeflere ulaşlmasnda temelde para ve naliye politikalarn uygulamaktadr. Uygulanan para ve naliye politikalan ülkeler arasnda ve dönemler arasnda farkllklar gösterebilmektedir. Maliye politikalan da bu anlamda zaman içinde öncelikli hedefleri, politika araçlan ve sonuçlan itibari ile değişim gösterebilrnektedir. Maliye politikalan günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu mali disiplininin sağlannas ve bu yolla kamu açklannn belirli bir büyüklükte korunmas, kamu borç stokunun azaltlmas ve belirli snrlar içinde tutulmas gibi öncelikiere sahip olmaktadr. Bu öncelikiere bağl olarak genel tann itibari ile karnuda mali disiplinin sağlannas ve sürdürülmesinde kullanlan politika araçlan da değişmektedir. Kamu mali disiplinin sağlannas ve sürdürülmesinde son dönemlerde kullanlan en önemli politika arac "Mali Kural"dr..2 Mcli Kural Kamu mali disiplininin sağlannas arnac ile uygulanmaya başlanan mali kurallar, özellikle gelişmiş ülkelerin 970'li yllardan itibaren karşlaştklar ekonomik koşullar sonucu ortaya çkmştr. Gelişmiş ülkelerde, 970'li yllarda petrol krizi sonras yavaşlayan ekonomik büyüme ile birlikte refah devleti anlayş ve demografik baslalann ortaya çkardğ koşullar karşsnda kamu kesimlerinin ekonomi içinde pay artmş, artan kamu harcama ihtiyac karşsnda kamu açklan ve kamu borçlar da yükselneye başlamştr.

15 4 İSTANBUL TİCARET ODASI 980'li yllarda bu koşullar devam etmiş, gelişmiş ülkelerde kamu borç stoku/gsyh oranlan önemli ölçüde yükselmiş ve 990'l yllann başndan itibaren kamu borçlannn sürdürülebilirliği ve daha geniş olarak sürdürülebilir kamu maliyesi ve kamu mali yönetimi tartşlmaya başlanmştr. Sürdürülebilir kamu maliyesi ve kamu mali yönetimi tartşmalannn artmaya başladğ 990'l yllarda küreselleşme en önemli dşsal ekonomik koşul haline gelmiştir. 989 ylndaki Washington Uzlaşmas (Washington Consensus) ile piyasa ekonomisi, kamunun ekonomideki paynn azaltlmas, deregülasyonlar ve uluslararas sermaye hareketlerinde serbesti gibi ekonomik eğilimlerin ağrlk kazanmas ile birlikte küreselleşme hzlanmş ve sürdürülebilir kamu mali yönetimi için yeni koşullar ortaya çkmştr. Bu yeni dönemin koşullan gelişen ülkeleri ve az gelişmiş ülkeleri birlikte etkilerneye başlamş, para ve maliye politikalanndaki bağmszlğn azalmas veya karşlkl bağmllğn artmas ile birlikte, özellikle 990'l ylarda kamu borç stoklannn artş ve sk ekonomik krizler ile karşlaşlmştr. Bu yeni ve değişen küresel ekonomik koşullar içinde gelişmiş ve gelişen ülkeler sürdürülebilir kamu maliyesi ve istikrarl bir ekonomik büyüme için kamu mali yönetimlerinde klasik maliye politikalannn dşnda ilk kez mali kural uygulamalanna yer vermeye başlamşlardr. Bu çerçevedeabd'de 986 ylnda uygulamayakonulan Gramm-Rudman Hallings sistemi, Avrupa Birliği'nde 993 ylndan itibaren uygulanmaya konulan Maastricht Kriterleri, İngiltere' de 998 ylndan itibaren uygulamaya başlanan Mali İstikrar Yasas ve Yeni Zelanda'da 994 ylnda uygulamaya konulan Mali Sorumluluk Yasas mali kural uygulamalanna yönelik örneklerdir. Mali kurallar sadece gelişmiş ülkeler ile snrl kalmayp Arjantin, Hindistan, Şili, Brezilya, Meksika gibi ülkelerde de uygulama alan bulmaktadr. farkl Mali kural uygulamalan giderek yaygnlaşmakla birlikte ülkeler arasnda uygulamalar bulunmakta ve uygulamalar yenilenmektedir. Bu açdan

16 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKİYE 5 bakldğnda mali kural uygulamalar ülkelerin ihtiyac ve yine ülkelerin kurumsal ve yönetsel yaps ile şekillenmektedir. Mali kurallar; mali politikalarn oluşturulmas, mali kararlarn alnmas ve mali uygulamalar sürecine ilişkin hukuki normlar ile temel ilke ve esaslardan oluşmaktadr. Teknik uygulamada ise temel mali değişkenler üzerine konulan sürekli nitelikteki saysal hedefler-snrlamalar olarak tanmlanmaktadr. Mali kurallarn tasarannas sürecinde sekiz temel kriter bulunmaktadr. Bu kriterler; mali kurallar iyi tanmlanmal belirsizliklere yer verilmemelidir. Kural uygulamalannda şeffaflk sağlanmaldr. Kurallar basit ve anlaşlr olmaldr. Kurallar esnek olmaldr. Kurallar ulaşlmas arzu edilen hedeflerle uyumlu olmaldr. Kurallarn kredibilitesi olmaldr. Kurallar diğer politikalarla uyumlu olmaldr. Kurallar diğer yapsal reformlan destekleyici nitelikte olmaldr. Mali kurallar yaygn uygulamalan itibari ile dört grupta smflandnlmaktadr. Bunlar; Bütçe Dengesine ve Bütçe Açğna İlişkin Kurallar, Borçlanma ve Borç Stokuna İlişkin Kurallar, Harcamalara İlişkin Kurallar ve Geliriere İlişkin Kurallardr. Mali kurallann temel nitelikleri ise şöyledir; Hukuki dayanağa sahip olmalar gerekmektedir. Anayasal ve yasal düzenlemeler ve uluslararas antlaşmalar hukuki dayanaklar oluşturmaktadr. Kural uygulanmas süreklilik arz etmelidir. Kural uygulamalarna ilişkin yaptnn ve otomatik düzeltme mekanizmalar olmaldr. Ülkeler uygulamada bütçe açklannn snrlanmas, borç stokunun azaltlmas, makro ekonomik istikrar sağlanmas ve kamu mali yönetiminin etkinliğinin ve kalitesinin arttnlmas gibi farkl ekonomik öncelikiere bağl olarak mali kurallar tasarlamak:ta, uygulamakta ve bu farkl uygulamalarn farkl ekonomik sonuçlan olmaktadr.

17 6 İSTANBUL TİCARET ODASI.3 Ülke Örnekleri Çok sayda gelişmiş ve gelişmekte olan ülke kamu mali yönetiminde kurala dayal mali politika anlayşn esas alan mali kurallar uygulamaktadr. Bu çerçevede Mali Kural uygulamalarna örnek olarak İngiltere, Arjantin ve Yeni Zelanda seçilmiş olup bu bölümde üç ülkenin uygulamalar ayrntl olarak incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu üç ülke örneğine geçilmeden önce tam üyelik müzakere sürecinde olunan Avrupa Birliği'ndeki mali kural uygulamasna da yer verilmektedir. Buna göre, Avrupa Birliği ekonomik ve parasal birliğe geçiş sürecinde üye ve aday ülkelerin uyumlu para ve maliye politikalar uygulamalarm benimsemiştir. Avrupa Birliği, parasal birliğin kurulmas ve tek para birimi Euro'ya geçişin bir ön koşulu olarak kamu mali disiplini sağlanmasn belirlemiş ve bu amaçla ortak mali kurallarn hazrlanmas ve uygulanmas kararn almştr. Birliğe üye ülkelerde uygulanacak ortak mali kurallar belirleyen temel belge olan ve 993 Kasm aynda yürürlüğe giren Maastricht anlaşmasnn genel mali kural hükümleri şunlardr; Üye devletler yüksek kamu açklarndan saknmaldr. Üye ülkeler açk ve borç stoklar kriterleri itibariyle saysal olarak snrlandrlmştr. Avrupa Komisyonu üye ülkeleri bu kriterler itibari ile izlemektedir. Kriterlerden ilki olan genel devlet açğnn GSYH içindeki pay yüzde 3 eşik değer ve alt ile ikinci olarak genel devlet brüt borç stokunun GSYH orannn yüzde 60' aşmamas dr. Üye ülkeler Avrupa Birliği'nin genelindeki bu mali kriteriere uyum sağlamak için farkl özelliklere sahip mali kurallar uygulamaktadr. Bu mali kurallar bütçe dengesi ve açğna ilişkin kurallar, borç stokuna ilişkin kurallar, harcama kurallar ve gelir kurallar olarak uygulanmaktadr..3. ingiltere ve Mali Kural Uygulamas İngiltere 980'li yllarn tamannda arz yanls ve liberal ekonomi politikalarn benimsemiş, ekonomide önemli yapsal dönüşümler gerçekleştirmiş

18 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKİYE 7 ve kamunun ekonomideki rolünü ve payn azaltmştr. Buna bağl olarak 990 ylna gelindiğinde kamu açklar ve kamu borçlar itibari ile önemli bir kamu mali disiplini sağlanmştr. Ancak kamu mali disiplini kalc olamamş ve 990 ylndan sonra kamu mali göstergeleri kamu harcamalarndaki genişlemeye bağl olarak bozulmaya başlamş ve 995 ylnda kamu açklar, borç stoku ve borçlanma ihtiyac en yüksek seviyelerine ulaşmştr. İngiltere' de 997 ylnda iktidara gelen yeni hükümet kamu mali disiplininin sağlanmasna yönelik olarak bir dizi reformu yürürlüğe koymaya başlamştr. İngiltere' de mali kural ilk kez bu kapsamda uygulanmştr. Mali kural uygulamalarn düzeleyen Mali İstikrar Kanunu (The Code For Fiscal Stability) 998 ylnda yürürlüğe girmiştir. Mali İstikrar Kanunu mali politikalarn oluşturulma ve uygulama sürecine yönelik temel ilke ve esaslar belirlemekte ve üç temel alan düzelemektedir. Bu alalar kamu maliyesine ilişkin ilke ve esaslar, mali kurallara ilişkin hükümler ile raporlama ve denetim mekanizmalarnn oluşturulmasdr. Mali İstikrar Kanunu şeffaflk, istikrar, sorumluluk, adalet ve etkinlik ilkelerine bağl kalarak hükümetlere mali politikalarn yürütülmesine ilişkin amaçlarn açklama ve kurala dayal maliye politikas uygulama yükümlülüğü getirmektedir. İngiltere' de uygulanan mali kurallar aşağdaki gibidir; Altn Kural; ekonomik konjonktür boyunca hükümet sadece kamu yatrm harcamalar için borçlanmaya gidecek ve cari harcamalar için borçlanlmayacaktr. Bu kural bütçe dengesi yerine cari dengeyi esas almaktadr. Cari harcamalarn cari gelirler yoluyla karşlanmas esastr. Kuraln uygulanmasnda cari denge yllk olarak değil ekonomik konjonktür ( ve dönemleri) dönemleri boyunca esas alnmaktadr. Kural tüm kamu kesimini kapsamaktadr.

19 İ 8 İSTANBUL TİCARET O D ASI Sürdürülebilir Yatrm Kural: Kamu net borç stokunun GSYH içerisindeki paynn konjonktür dönemi boyunca yüzde 40 referans değerinin altnda olmas esas alnmaktadr. İngiltere'de mali kural uygulamas başarl olmuş ve sağlanan kamu mali disiplini ile kamu mali göstergeleri iyileşmiş ve istikrar kazanmştr yllar arasnda cari kamu dengesi yüzde 0. orannda (GSYH'ya oran) fazla vermiştir. Kamu net borç stoku/gsyh oran da yüzde 40 eşik değerinin altna inmiştir. Kamu kesimi borçlanma gereği/gsyh oram da yüzde 4.7 oranndan 2007 ylnda yüzde 2.7 oranna inmiştir. Kural uygulamasyla birlikte kamu kesiminin genel ekonomi içindeki pay da azaltlmştr. Tablo.l İngiltere'nin Kamu Mali Göstergeleri (GSYH'ya Oran, Yüzde) Göstergeler Kamu Kesimi Toplam Harcamalan 42,9 37,6 40,6 36, 40,6 Kamu Kesimi Cari Harcamalan 4,0 36,2 39,2 35,6 38,5 Kamu Kesimi Yatrm Harcamalan,9,4,4 0,5 2, Kamu Kesimi Borçlanma Gereği 4,9,0 4,7 -,9 2,7 KİT Borçlanma Gereği, -0,4-0,3-0,3-0,2 Mahalli İdareler Borçlanma Gereği 0,8 0, -0, 0,2 0,2 Merkezi Yönetim Borçlanma Gereği 3,0,3 5, -,9 2,7 Kamu Net Borç Stoku 46,0 26,2 42,6 3,4 37,6 Kaynak: Arjorfin Ve Mali Kural Uygulamas Arjantin mali kural uygulamalan açsndan iki farkl döneme sahne olmuş ve gelişen ülkeler uygulamalan açsndan önemli tecrübelere sahip bir örnek oluşturmaktadr. Arjantin'de 2000 ylmda yaşanan derin ekonomik krizin öncesinde ve sonrasnda farkl mali kural uygulamalan olmuş ve farkl sonuçlar ile karşlaşlmştr.

20 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKİYE 9 Arjantin'de 2000 öncesinde bir kerede ve kapsaml bir mali kural düzenlemesi yaplnamş, 990'l yllarn başndan itibaren kademeli ve parçal mali kural uygulamalanna geçilmiştir.993 ylnda çkanlan Kamu Mali Yönetirü Kanunu ile Maliye Bakanlğna mali disiplini sağlama konusunda baz yetkiler verilmiştir. 996 ylndaki Bütçe Uygulamasna İlişkin İlave Standartlar ve Yönetsel Düzenlemeler Kanunu ile kaynağ gösterilmeden harcama yaplamayacağna ilişkin bir hüküm getirilniştir. 998 ylndaki Mali Konvertibilite Kanunu ile ilk defa saysal mali kurallar uygulanmaya başlamştr. Cari faiz dş harcamalarm ekonomik büyüme oram ile snrlandnlarak kamu açğmn sona erdirilmesi amaçlanmştr. Aynca konjonktürel dalgalanmalann kamu maliyesi üzerindeki etkilerinin azaltlmas için bir Mali İstikrar Fonu oluşturulmuştur. Arjantin'de 990'l yllarda oluşturulan mali kural uygulamalan başanl olamamş, özellikle 997 Asya krizi ve 998 ylnda Rusya ve Brezilya krizleri ardndan Arjantin derin bir ekonomik kriz ile karşlaşmş ve 200 ylnda moratoryuma gidilerek kamu borçlan uluslararas kuruluşlar tarafndan yeniden yaplandnlnştr. Arjantin derin ekonomik krizin etkilerini 2002 ylna kadar yaşamaya devam etmiş, ardndan sağlanmaya başlanan ekonomik iyileşmeye paralel olarak 2004 ylnda mali kural düzenlemelerini içeren Mali Sorumluluk Kanunu kabul edilmiştir. Mali Sorumluluk Kanunu ile faiz dş harcama artş GSYH büyüme oramyla snrlandnlmş, bütçe açğna ilişkin GSYH'ya oran olarak bir tavan belirlenmiştir. Konseyi kurulnuştur. Mali kurallara uyurnun takibi için Mali Sorumluluk Arjantin'de 2004 ylndan itibaren uygulanan mali kural düzenlemeleri hzl ekonomik büyümenin de katks ile ( arasnda yllk ortalama yüzde 8.6 büyüme) kamu mali göstergelerinde önemli iyileşmeler sağlamaya başlamştr sonrasnda mali kural uygulamalar ile birlikte Arjantin'de sağlanan faiz dş fazla ile birlikte kamu genel bütçesi fazla vermiş ve toplam borç stokunun GSYH oran gerilemiştir.

21 20 İSTANBUL TİCARET ODASI Ancak bu iyileşmelerin kalc olabilmesi için daha genş kamuoyu desteğine, şeffaflğa, istisnai uygulama girişimlerinin önlenmesine ve daha sağlkl kamu kesimi istatistiklerinin yaynanmasna ihtiyaç duyulmaktadr. Tablo.2 Arjantin'de Konsolide Kamu Sektörü Mali Göstergeleri (GSYH'ya Oran,Yüzde) Faiz Dş Fazla 0, 0,4 -,3 0,6 Toplam Gelirler 23,3 24,6 23,7 22,9 Toplam Harcamalar 27,6 28,2 29,6 24,8 Faiz Dş Harcamalar 23,2 24,2 25,0 22,3 Denge -4,3-3,6-5,9 -,8 Toplam Borç Stoku 46, 5,5 62,2 64,2 Kaynak: IMF Country Report No, 05/ Yeni Zeh:mda ve Mali Kural Uygulamas ,0 5, 3,8 4,5 4,5 25,9 28,9 28,6 28,4 28,2 24,8 25, 26,6 26,3 26,2 22,8 23,8 24,9 24,0 23,7, 3,7 2,0 2, 2,0 44,5 33,9 0,2 95,8 80,3 Yeni Zelanda 984 ylndan sonra geniş ve kapsaml kamu kesimi reformlan ile gelişmiş ve gelişen ülkeler için örnek teşkil eden ülke konumuna gelmiştir. Dünya ekonomisinde 970'li yllarn stagflasyon dönemi, 980 ylnda yaşanan ikinci petrol krizi ve Güney Amerika ülkelerinin karşlaştğ borç krizi tüm ülkeleri ve Yeni Zelanday da etkilemiştir. 980'li yllara gelindiğinde Yeni Zelanda ekonomisinde kamu hem üretici, hem hizmet sağlayc, hem düzenleyici, hem de fiyat belirleyici olarak ağrlkl olarak yer almaktayd Dünya ekonomisinde bozulan koşullar karşsnda kamu ağrlkl Yeni Zelanda ekonomisi enflasyon, bütçe açklan, yüksek kamu borçlan, yüksek işsizlik gibi yapsal sorunlar ile karşlaşmş ve 984 ylmda derin bir ekonomik kriz yaşannaya başlamştr. 984 ylmda yaplan seçimler ile başa gelen yeni hükümet krizin de etkisiyle kapsaml bir reform süreci başlatmştr. Reformlarn temel amac devletin

22 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKİYE 2 ekonomide daha iyi kaynak kullanmn sağlamak amacyla yapmakta olduğu ve son derece karmaşk bir yapya bürünen müdahelelerin kaldmimas ve mümkün olduğunca piyasa kurallarnn uygulanmasna geçilmesini sağlamak olmuştur. Bu kapsanda kamu mali yönetimi ile ilgili olarak 986 ylndan itibaren önemli yasal düzenlemeler yaplmştr. Bu yasal düzenlemeler içinde 994 ylnda çkarlan Mali Sorumluluk Kanunu (Fiscal Responsibility Act) Mali Kural uygulamalarnda başl başna yeni bir aşamaya geçilmesine yol açmştr. 994 ylnda kabul edilen Mali Sorumluluk Kanunu maliye politikasnn oluşturulmas ve uygulamasyla ilgili temel ilkeleri getirmiş, hükümetleri düzenli olarak ksa ve uzun vadeli mali hedeflerini açklanas konusunda da yasal zorunluluk altna sokmuştur. Dzüenleme saysal hedefler oluşturulmasndan çok hükümetin mali politikalarla ilgili olan karar alma süreçlerini güçlendirmek ve kamuoyunu mali politikalar hakknda daha fazla bilgilendirmek amacn taşmaktadr. Kanun hükümete aşağda sralanan yükülülükleri getirmiştir; Hükümetler sorumlu bir mali yönetimin gerektirdiği şekilde mevcut mali kanunlardaki temel ilkelere uymal ve kamuya açk bir şekilde maliye politikalarn değerlendirmelidir. Eğer herhangi bir nedenden dolay hükümet belirlemiş olduğu politikalardan ve mali ilkelerden bir sapma gösteruse bunu mutlaka kamuoyuna nedenleri ile birlikte açklamak zorundadr. Mali kararlarn yansmalarn ve üç yllk projeksiyonlar gösteren ekonomik ve mali güncelleştirme raporlar düzenli olarak çkarlmaldr. Gelecek mali yln bütçesiyle ilgili olarak, özellikle mali stratejilerle ksa vadeli mali hedefleri ve uzun vadeli mali amaçlar ortaya koyan bütçe politikas beyan çkartlmal dr. Mali sorululuk kanunu, ayrca Parlamento ile onun sorumlu komisyonu olan "Finansman ve Harcama Komisyonu"na hükümetin mali politikalarn

23 22 İSTANBUL TİCARET ODASI değerlendirirken kullanacağ ve sorumluluk arayacağ dört temel ilke getirmiştir. Bu ilkeler borçlannay makul bir düzeyde sürdürmek, mali riskierin basiretli şekilde yönetilmesi, makul bir düzeyde öngörülebilir vergi miktan ve oranlannn sağlanmas olarak sralanmaktadr. Yeni Zelanda kamu mali yönetiminde kademel, kapsaml ve uyumlu reformlan başar ile gerçekleştirmiş ve diğer ülkeler için bir başar örneği haline gelmiştir. Mali sorumluluk kanunu mali kural için saysal hedefler koymaktan çok, mali kuraln etkin çalşmas için gerekli olan yeterince bilgilendirilmiş bir kamusal karar alma sürecini oluşturnakta, hizmetin üretilmesinde gerek siyasi gerekse bürokratik-teknik sorumluluklan net bir şekilde tespit etmekte ve birbirinden aynştrmakta, hzl etmektedir. karşlk veren ve etkin çalşan bir sistemi teşvik Yeni Zelanda örneği mali kural uygulamalan içinde saysal hedefler ve kurallar konulmasna ilave olarak mali kuraln başar ile uygulanmas için gerekli koşullan yaratan bir reform örneği olarak tarihe geçmiş ve Yeni Zelanda'da uygulama dönemlerinde kamu-mali disiplininin sağlanmasna azami katk sağlamştr.

24 2. Sosyol Güvenlik Sistemi Özel Emeklilik ve Ülke Örnekleri 2. Sosyal Güvenlik Sistemi osyal güvenlik sistemleri genel itibari ile ülkelerde çalşaniann S birikimleri ile çalşma çağ sonras nüfusun emeklilik ödemelerini finanse eden sistemlerdir. Hemen bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal güvenlik sistemleri dağtm esasna dayaldr (PAYG- Pay As You Go) ve kamu tarafndan yönetilmektedir. Ülkelerdeki sosyal güvenlik sistemleri kurumsallaşma ve yaplanma açsndan farkl olmakla birlikte ekonomik yaşama getirdikleri katk ve yük bakrnndan birbirlerine benzerdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal güvenlik sistemleri önemli bir süredir reform ihtiyac ile karş karşya bulunmaktadr. Bunun ilk nedeni mevcut sosyal güvenlik sistemlerinin ekonomik açdan ortaya çkardklan uzun vadeli kayplar, ikincisi ise özellikle gelişmiş ülkelerde sistemlerin nüfusun yaşanma basks karşsnda sürdürülebilir klnnasdr. Günümüzün dağtm esasna dayal kamu emeklilik sigortalarnn en önemli ortak noktas bu sistemlerin "fonlaşmamş" ve "bireyselleşmemiş" olmasdr. Bu sistemde, çalşanlardan kesilen vergiler bireysel hesaplara gitmemekte, ayn mali yl içerisinde emeldilere yaşllk maaş olarak ödenmektedir. Bu mevcut sistem genç nesillerden yaşllara ve yüksek gelirlilerden düşük gelidilere gelir dağtm yapan bir kurumsal yapya sahiptir. Bireyin çalşma yaşam boyunca kesilen primler üzerinde hiçbir mülkiyet hakk yoktur ve bu primlerle oluşturulan kaynaklann ne şekilde kullanlacağ ve kendi emekli maaş konusunda tüm yetki sisteme braklmştr. Dağtm sistemine dayal sosyal güvenlik sisteminin ekonomik açdan ortaya koyduğu uzun vadeli kayplar ekonomiye sağladğ olumlu katklan aşmaya başlamştr. Sistemin ekonomiye sağladğ katklar şöyle sralanabilir; bireye yaşadğ sürece emeklilik maaş ödenir, bireyi yaşam boyunca

25 24 İSTANBUL TİCARET ODASI karşlaşacağ işsizlik ve maaş belirsizliğine karş ksmi olarak garanti altna alr ve bireyin emeklilik maaşn genel ekonomideki ve özellikle sermaye piyasalanndaki fiyat ve getiri dalgalanmalanndan korur. Mevcut sistemin ekonomik açdan ortaya çkardğ olumsuz etkiler ise şunlardr; tasarrufu azaltr, tasarruf oran yüksek olan çalşma çağ nüfustan, gelirinin büyük bir ksmn tüketime ayran yaşllara kaynak aktanr, yavaşlayan sermaye birikimi yeni iş olanaklarn, istihdam ve reel ücretleri azaltr. Bireyin emek arzn ve işverenin işçi talebini azaltr; vergi oran yüzünden kayt dş ekonomiyi özendilli dolayl olarak bütçeye ek yük getirir. Dağtm sistemine dayal mevcut sosyal güvenlik emeklilik sistemlerinin beraberinde getirdiği yüksek vergi (prim) oranlannn ekonomik faaliyetleri özendirici değil caydnc olmas ekonomik açdan sosyal güvenlik sistemlerinde reform ihtiyacn arttrmaktadr. Dağtm sistemine dayal sosyal güvenlik emeklilik sistemlerinde reform ihtiyacn ortaya çkaran ikinci unsur ise ülkelerde yaşlanan nüfusun etkisi ile devlet harcamalannn önemli bir bölümünün yaşlllann emeklilik ve sağlk hizmetlerine gitmeye başlamasdr. Mevcut sistemlerin sürdürülebilirliği açsndan reform ihtiyac bulunmaktadr. Çok sayda ülke sosyal güvenlik sistemleri ile ilgili reform çalşmalarn sürdürmektedir. Sosyal güvenlik sistemlerinde reform ihtiyac karşlannaktadr. iki boyutta Bunlardan ilki temelde dağtm sistemine dayal yapnn korunarak sosyal güvenlik emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasdr. Bu amaçla yaplan reformlar daha çok emeklilik sistemlerinin aktüerya dengesinin korunmasna yönelik olmaktadr. Bu çerçevede emeklilik yaş yükseltilnekte, daha uzun süre çalşmaya yönelik teşvikler verilmekte, bağlama oranlan düşürülmekte, prim ödeme oranlan ve süreleri arttrlmakta, emeklilik haklarnda ksntlar yaplmaktadr.

26 YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKİYE 25 Sosyal güvenlik sistemlerinde ikinci ve radikal içerikteki reform boyutu ise, emeklilik sistemlerinin özelleştirilmesi ile dağtm sistemine dayal kurumsal yaplardan fonlanmş sistemlere ve bireysel hesaplara geçilmesidir. 2.2 Özel Emeklilik Sosyal güvenlik sistemlerinde kalc ve etkili reform sistemlerin kaçnlmaz olarak kademeli veya radikal şekilde özelleştirilnesidir. Bunun iki temel nedeni bulunmaktadr. İlkinde uzayan ortalama insan ömrüne paralel olarak emeklilik yaşnn da sürekli arttrlmas mümkün değildir. Bu durum dağtm yönteminin en önemli açmazlanndan biridir. Ayn şekilde prim oranlannn arttrlmasnn ve yaşllk ödemelerinin kstlanmasnn da bir snn bulunmaktadr. Bu tedbirler sorunu kalc olaral( çözememektedir. Dağtm sisteminde yaşamlan bu kriz, bu tedbirlerin de ötesinde sistemde köklü değişikliklerin yaplmasm gerektirmektedir. Ekonomik açdan değerlendirildiğinde ise dağtm sisteminin özelleştirilerek bireysel sisteme geçiş ile birlikte birey refahnn ve ülkenin ekonomik performansnn arttğ görülmektedir. Özel emeklilik sistemine geçiş ile birlikte orta uzun vadede sermaye stoku, emek arz, kişi baş milli gelir ve reel ücretlerde artş sağlanmaktadr. Bu iki temel nedene bağl olarak sosyal güvenlik emeklilik sistemleri özelleştirilmektedir. Özelleştirme iki şekilde gerçekleşmektedir. İlkinde dağtm yöntemine dayal sistem korunmakta ve bu sistemin tamamlaycs olarak özel emeklilik sistemleri kurulmakta ve teşvik edilmektedir. Hollanda, İngiltere, Güney Kore, Meksika, Yeni Zelanda iki sistemi de etkin kullanan ülkelerdir. Özel emeklilik sistemlerine geçişte radikal yöntem ise dağtm yöntemine dayal sistemin terk edilerek, fonlaşma ve bireyselleşme yöntemine dayal özel emeklilik sistemlerinin kurulmas ve uygulanmasdr.

27 26 İSTANBUL TİCARET ODASI 2.3 Ülke Örnekleri Özel emeklilik sisternlerinde ülke örnekleri olarak l980'li yllarn başnda sistemi uygulamaya koyan Şili ile 2000'li yllarda uygulamaya başlayan Hindistan örnekleri incelenmesi yararl olacaktr Şili ve Özel Emeklilik Sistemleri Sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesinde ve özel emeklilik sistemlerine geçişte Şili bir örnek model olarale gösterilmektedir. 98 ylnda gerçekleştirilen emeklilik reformu ile Şili sosyal güvenlik sisteminde tamamen özel emeklilik uygulamalanna geçmiştir. Şili' de özelleştirme öncesi Sosyal Güvenlik Sistemi bugün de bir çok ülkenin sosyal güvenlik sisteminde yaşanan sorunlar ile karş karşya kalmştr. Sistemin temelini dağtm yöntemi oluşturmakta olup, sistemde çok sayda emeklilik program ve emeklilik kurumu bulunmaktayd. Sistem karmaşk hukuki düzenlemeler içinde işveren ve çalşanlar için yüksek prim ödemeleri ile yük oluşturmaya başlamştr. Prim oranlanmn yüksekliği nedeniyle ilave istihdam yaratlmas smrlanmş, mevcut çalşanlar ve işverenler' de kayt dşna sürüklenmiştir. Sistem içinde olanlar yeterli erneidilik maaşma ulaşmazken, kayt dşmn genişlemesi ile birlikte nüfusun önemli bir bölümü sosyal güvenlik sistemi kapsamnn dşnda kalmştr. Bunlara bağl olarak sosyal güvenlik sistemi önemli açklar vermeye başlamş ve kamu bu açklan bütçeden karşlaynca, bütçe ve mali disiplin kaybolmuştur. Bugün bir çok ülkenin sosyal güvenlik emeklilik sisteminin karşlaştğ sorunlar ile Şili 970'li yllarn sonunda karşlaşmş ve Şili sosyal güvenlik sisteminde radikal reform kararlar alarak öncelikle 978 ylnda sosyal güvenlik sistemini tek çat altnda toplamş, ardndan 98 ylnda sistemi özelleştinniştir. Şili 98 ylnda sistemi tamamen özelleştirerek dağtm yöntemini terk etmiş ve bireysel hesaplara dayanan emeklilik sistemine geçmiştir,

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI Erhan USTA Devlet Planlama Teşkilatı 22 Mayıs 2008 Sunuş Planı Ülkemizde belediyelerin kaynak ve harcamalarının Gelişimi Artış nedenleri Kullanımı Belediyelerde

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Temel Sorunlar ve CHP nin Ekonomi Politikaları Eylül 2012

Türkiye Ekonomisinde Temel Sorunlar ve CHP nin Ekonomi Politikaları Eylül 2012 Türkiye Ekonomisinde Temel Sorunlar ve CHP nin Ekonomi Politikaları Eylül 2012 Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili 1 2003-2012 Bir Başarı Hikayesi Var mı?

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara

TUTANAK 13/05/2015. : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi. : ILO Türkiye Ofisi, Ankara 13/05/2015 TUTANAK Konu Yer : Türkiye Kooperatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi : ILO Türkiye Ofisi, Ankara Tarih/Saat : 13 Mays 2015, Saat:10.00-12.00 Gündem Gerekenler : Kooperatif İstatistiklerinin

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE ÜLKELERİN MAKRO DENGELERİNDE İSTİKRARSIZLIK VE ÇÖZÜMSÜZLÜK (BÜTÇE VE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI) İSTİKRARSIZ BÜYÜME VE DALGALANMA

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomilerinde. Yeni Kalkınma Modeline Doğru

Dünya ve Türkiye Ekonomilerinde. Yeni Kalkınma Modeline Doğru Dünya ve Türkiye Ekonomilerinde Yeni Kalkınma Modeline Doğru Dr. TEVFİK ALTINOK Hazine ve Dış Ticaret E. Müsteşarı Finans Kulüp Başkanı İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 19.Kasım.2015 I. DÜNYA EKONOMİSİ 2 EKONOMİK

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2013 ACI KAYBIMIZ TÜRKİYE-NORVEÇ İŞBİRLİĞİ FORUMU 1938 DEN 2013 E 10 KASIM LAR END RUSYA TAYLAND ÇİN İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 3 gün boyunca

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 2 İÇ RİSK YÖNETİMİ EYLÜL 2015 1-) Risk Yönetimi Nedir? Üniversitemizde, risk olarak tanmlanan muhtemel olumsuz olay

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ

Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması. Tahsin BAKIRTAŞ 5 inci İSTANBUL EKONOMİ ve FİNANS KONFERANSI 26-27 Kasım 215 Original Sin olgusu ve BRIC-T ülkelerinin Dış finansmana Dayalı Kalkınması Tahsin BAKIRTAŞ Original Sin olgusu Bugünün dünya finans düzeninde,

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması 22-23 Mayıs 2008, Ankara Yerel Yönetimlerin Borçlanmasına Yönelik Hukuki Çerçeve Kapsamında Uluslararası

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır Ankara 26 Haziran 212 28, kişi başı gelirin ABD ye oranı (doğal log) Türkiye nin esas

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Kasım 2016, Sayı: 44. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 44 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular Genel Müdürlüğü nün AB ye üye ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerdeki makroekonomik

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Mayıs 2017, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

İKTİSAT POLİTİKALARI

İKTİSAT POLİTİKALARI İKTİSAT POLİTİKALARI İktisat Politikalarının Unsurları Veriler Amaçlar Araçlar VERİLER Ekonominin Yapısı ve İşleyişi Oldukları gibi kabul edilmesi gerekli olan değişkenler İklim Üretim Tekniği Tercih ve

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN

TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON YEŞİM CAN KIRKLARELİ-2014 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TÜRKİYE DE 2013 YILINDA ENFLASYON HAZIRLAYAN YEŞİM CAN Adres: Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.

İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakk m zda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1. İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler 1.1 Hakkmzda 1.2 Vizyon-Misyon 1.3 Hesap Dönemi 1.4 Şirket Ünvan 1.5 Sermayesi ve Toplam Hisse Senedi 1.6 Ortaklk Yaps 1.7 Yönetim Organ, Yönetici ve Personel Bilgileri 1.8

Detaylı

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu

Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu Türkiye`de Sağlıkta Dönüşüm ve Endüstrimizin Mevcut Durumu II. Sağlık Ekonomisi Kongresi, 4-5 Aralık 2014 Ecz. Halil Tunç Köksal Genel Sekreter Yrd. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir?

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? Politikaların kalitesini arttırmaya yönelik bir çerçeve 26 Mayıs 2009 Çerçeve Türkiye deki koordinasyon tartışmalarının

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı

Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Türkiye de işsizler artık daha yaşlı Esen Çağlar, Ozan Acar, Haki Pamuk Mart 2007 2001 krizinden günümüze Türkiye ekonomisinde iki önemli yapı değişikliği birlikte yaşanmıştır. Bir yandan makroekonomik

Detaylı

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ

KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5.Cilt, 1.Sayt (M art 2001) 29.. 35 KARA YOLLARINDA TRAFiK GÜVENLİGİ VE TRAFiK KAZALARlN EKONOMİK AÇlDAN BİR DEGERLENDİRMESİ Abdulmuttalip DEMiREL, Ali Paydar AKGÜNGÖR

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış

Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Türkiye de Sosyal Güvenlik Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış Değerlendirme Notu Volkan Yılmaz Dünyadaki sosyal güvenlik reformu eğilimlerine paralel olarak, 2000 li yılların ortasından bu yana ülkemizin

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Eser Pirgan Matur Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Kalkınma Bakanlığı 24 Ekim 2014 03.11.2014 1 Sunum Planı Yurtiçi Tasarrufların Kalkınma

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ 2010 RAPORU TÜRKİYE ŞEKER SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ANKARA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER TEMMUZ RAPORU Son Güncelleme: 03/08/, Şeker-İş Sendikası Genel Merkezi AR-GE(Araştırma Geliştirme) Birimi Karanfil

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 30.06.2015 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı