TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ"

Transkript

1 HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ Ocak 2003, Say : 15 Ç NDEK LER Editörden Baflyaz Donbaz, V., Mezraa Teleilat ta (Birecik) Bulunan Çiviyaz l Belgeler 1 Köro lu, K., Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal' n Özgeçmifli ve Yay nlar 5 Kitap ve Dergi Köro lu, K., Yeni Yay nlar, Kitap Tan tmalar Matern, P., Helios und Sol, Kulte und Ikonographie des Griechischen und Römischen Sonnengottes, stanbul 2002, 366 sayfa, 133 resim, Ege Yay nlar, (Erten, E.) 9 Sylloge Nummorum Graecorum Turkey I the Muharrem Kayhan Collection, (Haz. K. Konuk), Ausonius Numismatica Anatolica 1, stanbul-bordeaux 2002, 102 sayfa, 41 levha, dizin, (Soyal, Z. S.) 9 Anadolu Araflt rmalar /Jahrbuch für Kleinasiatische Forschung XVI,. Ü. Bas m ve Yay nevi Müdürlü ü, stanbul 2002, 636 sayfa, (Peker, H.) 10 Penelope M. Allison-Frank B. Sear, Casa della Caccia antica (VII 4, 48), Häuser in Pompeji, Band 11, Ed.: V. M. Strocka, Deutsches Archäologisches Institut, Hirmer Verlag, München 2002 (Zeyrek, T. H.) 11 Arkeoloji Dünyas ndan Arkeolojinin Büyük Kayb : Braidwood lar (Özdo an, M.) 12 Avrasya Arkeoloji Enstitüsü Kuruldu (Belli, O.) 12 V. Uluslararas Hititoloji Kongresi, VII. Türk T p Tarihi Kongresi, 38. Uluslararas T p Tarihi Kongresi (Do an-alparslan, M.) 12 Kaz Araflt rma Bilgi, Ö., kiztepe Kaz Raporu Belli, O., Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü 2002 Y l Kaz Çal flmalar 14 Belli, O., 2002 Y l Afla ve Yukar Anzaf Urartu Kaleleri Kaz s 15 Duru, R., Tilmen Höyük Onar m ve Çevre Düzenlemesi Çal flmalar Karul, N., Mezraa-Teleilat 18 Girginer, K. S.- E. Yüksel, 2002 Kizzuwatna Araflt rmalar I 18 Erkanal, A. - K. ren, 2002 Y l Güney Aiolis Yüzey Araflt rmalar 20 Dönmez, fi.- S. Atasoy, Samsun li 2002 Dönemi Yüzey Araflt rmas 20 Özcan, M.- F. Dereli- fi. Dönmez, Kovuklukaya Kurtarma Kaz s 21 Enstitüden Uluslararas Atölye Çal flmas 22 Enstitümüzün Yeni Süreli Yay n : Colloquium Anatolicum 4 Enstitü Kütüphanesinden Haberler (Alparslan, M.) 23

2 Türk Eskiça Bilimleri Enstitüsü Haberler Say :15 (Ocak 2003) Editör Kemalettin Köro lu Editör Yard mc s Meltem Do an-alparslan Sayfa Düzenlemesi ve Bask Zero Prodüksiyon Ltd. Yaz lar kaynak gösterilmek flart yla kullan labilir. Ocak ve May s aylar nda yay mlan r. Ücretsizdir. Türk Eskiça Bilimleri Enstitüsü Ekrem Tur Sokak, No Beyo lu- STANBUL Tel/Faks: (0212) E mail:

3 Editörden Anadolu Arkeolojisi, geçti imiz birkaç ay içinde yerleri oldukça zor doldurulacak bilim insanlar n kaybetti: Türk Eskiça Bilimleri Enstitüsü nün fieref Üyesi olan Ekrem Akurgal, Bat Uygarl n n Anadolu daki kökleri ve özellikle de Ege bölgesi üzerine yapt kapsaml sentezlerle tan nmaktad r. Bu say da, k sa özgeçmifli ile birçok Avrupa diline çevrilmifl kitaplar ve makaleleri yan nda bir Cumhuriyet ayd n olarak ülkemizi ilgilendiren farkl konulardaki görüfl ve de erlendirmelerini içeren yaz lar - n da bulacaks n z. Yak ndo u arkeolojisi ve özellikle de Anadolu prehistoryas konusunda gelifltirdikleri farkl ve özgün fikirleri ile bilim dünyas nda yer bulan Braidwood lar ise Arkeoloji Dünyas ndan bölümünde Mehmet Özdo an n yaz s yla an lmaktad r. Sumerolog Veysel Donbaz n haz rlad Haberler in baflyaz s, Mezraa Teleilat taki Demir Ça yap s nda bulunan çiviyaz l belgelerin ilk yay n d r. Burada var lan sonuçlar n söz konusu tabakan n tarihlenmesi konusundaki verileri zenginlefltirece i kuflkusuzdur. Eskiça bilimleriyle ilgili bizim ulaflabildi imiz veya adlar bize bildirilen en yeni yay nlar n listesi ve birkaç tanesinin tan t m Kitap - Dergi bölümünde, 2002 y l nda yap lan birkaç kaz ve yüzey araflt rmas n n ilk k sa sonuçlar ise Kaz - Araflt rma bölümünde yer almaktad r. Türk Eskiça Bilimleri Enstitüsü, geçen say da duyurdu umuz Identifying Changes: The Transition from Bronze to Iron Ages in Anatolia and its Neighbouring Regions (De iflimi Tan mlama: Anadolu ve Yak n Çevresinde Tunç Ça ndan Demir Ça na Geçifl) konulu uluslararas atölye çal flmas n 8-9 Kas m 2002 tarihinde stanbul da Cartoon Hotel de gerçeklefltirdi. Büyük ilgiyle izlenen toplant hakk ndaki baz ayr nt lar ve gerçekleflen program Enstitüden bölümünde yeniden duyurmaktay z. Ayr ca bu bölümde enstitünün yeni süreli yay n Colloquium Anatolicum un birinci say s ve hemen hemen tümüyle yenilenen kütüphane tan t lmakta, yeni gelen kitaplar ise liste olarak verilmektedir. Bar fla daha çok flans tan nan bir dünya dile iyle... Kemalettin Köro lu Enstitü yay nlar m za yenileri kat l yor! JTI (Tütün Ürünleri San. Tic. A.fi.) sponsorlu unda pek yak nda üç yeni yay n daha okuyucular ile buluflacakt r. Söz konusu kitaplar flunlard r: Prof. Dr. Belk s Dinçol, Eski Önasya da Suç Kavram ve Ceza, Prof. Dr. Çi dem Dürüflken, Roma Dini, Yard. Doç. Dr. Kaan ren, Vazo Resimlerinin Ifl nda Eski Yunan Çömlekçili i. Arka kapakta listesini sundu umuz yay nlar m za Ege Yay nlar ndan ulaflabilirsiniz. Ege Yay nlar Aslan Yata Sokak, Sedef Palas Apt., No: 35/ Cihangir - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) E.posta: Mezraa Teleilat ta (Birecik) Bulunan Çiviyaz l Belgeler Veysel Donbaz Sumerolog Prof. Dr. Mehmet Özdo an taraf ndan Birecik Teleilat da 21L-39,1 açmalar nda 2002 y l A ustos- Eylül aylar nda yürütülen kaz larda tablet olmas muhtemel piflmifl toprak parçalar bulunmufltur. Prof. Dr. Ali Dinçol un bana haber verip bunlara bakmam hususundaki teklifi ile bu parçalar taraf mdan incelenmifltir. Pek çok parçadan oluflan malzeme o kadar kirli ve tozluydu ki, bunlar üzerinde çiviyaz s kay tlar n n olmas ihtimali yok gibiydi. Bunlar dikkatlice, biraz temizlenince, tablet parçalar olduklar ortaya ç kt. Tablet parçalar olma olas l yla getirilmifl bulunan kil malzemelerin bir k sm yaz s zd. Ancak baz tablet parçalar, tabletlerin bütünlenmesinde dolgu malzemesi olarak faydal oldular. Tablet parçalar üzerinde yapt m z birlefltirme ve temizleme ifllemleri sonunda 4-5 tablete ait parça ortaya ç kt. Parça 4 ile 5 yaz duktusu yönünden büyük olas l kla bir tablete ait olmalar gerekiyorsa da, bunlar flimdilik birbirlerine tam olarak birleflmeyen iki parça olarak ele al nmak durumundad rlar. Bafllang çta, bu parçalar n tablet olmalar ihtimalinin çok zay f oldu unu, (üstlerinde tafl d klar toz toprak nedeniyle) söylemifltik. Tablet parçalar n n kaz yerinden ç kar lmas iflleminin çok dikkatli yap lm fl olmas, sözkonusu tabletlerden bir netice ç kar lmas n kolaylaflt rm fl görünmektedir. Ancak bunlar birlefltirildikten sonra tablette yaz lanlar okuyabilmek pek kolay olmad. Hiç bir tablet parças tam de ildi. Dolay s yla da bunlardan tam bir fiil, bir yer ismi veya flah s ismi elde etmek mümkün olmad. Ancak bu husustaki tecrübemiz ve bu kabil tabletler üzerinde yapm fl bulundu umuz çal flmalar n burada çok faydas n gördük (V. Donbaz- M. W. Stolper, stanbul Mura û Texts, Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, stanbul 1997). Bu hususta uzun uzun çal flma f rsat m z n olmamas na ra men, elde etti imiz ilk ipuçlar na göre bu tablet parçalar n n, Akhamenid-Pers Hanedan Devri nde (.Ö ) yaz lm fl olan, Geç Yeni Babil tabletleri olduklar n söyleyebiliriz. Yaz özellikleri ve hepsinden önemlisi tabletlerin duktusu ve baz flah s isimlerinin okunabilmifl olmas, bu kan ya varmam zda en büyük etken olmufltur. Tablet parçalar n n çok kötü durumda olmalar zaten iyi bir okuma için en büyük maniad r. Bununla birlikte parçalara 1,2,3,4(+)5 fleklinde numaralar verilmifl ve kopyalar da yap lm flt r. Bu kopyalar flimdilik bir ilk çal flma fleklinde ele al nmal d r. Ancak, daha sonra TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER 1

4 MEZRAA TELE LAT TA (B REC K) BULUNAN Ç V YAZILI BELGELER Teleilat Demir Ça yap s bunlar gazete gibi okunacaklar diye de bir ümidimizin olmamas gerekir. Tabletlerden okuyabildi imiz kadar yla, bize verdi i bilgiler afla dad r. Benzer tabletler Babil, Kasr Höyük, Barsippa ve Ur da da bulunmufltur. Teleilat No. 1 fiekil olarak hiç bir yaz l kay ta benzemeyen piflmifl toprak üzerine yaz lm fl, iki parçadan düzgün bir kay t. 7.2x2.8x1.6 cm. Tabletin üst kenar nda bir kaç sat r var. Arka yüz yaz s z gibi (ya da k r k). Ü.k. 1 ) [ ]-ab ga [ md ]EN-DI[N-i ] 2 ) [ ] x-x md EN-x [ A- ú á md 30-D[IN-i ki sat rl k yaz s z boflluk var 3 ) [ ] 4 Qu ta-ri ú-mar-qa-am- m[a] 4 ) [ ] DU 10.GA ú-be-ri LÚ QAL.LA 5 ) [ ] x x x m Ha-ri-[ ]...Bêl-uball[i ] 2 ) Bêl-. Sîn-. n o lu 3 ) 4 tarru-.n ö ütecekler 4 ) æb- ú-be-ri, hizmetçi (qallu).. 5 )..(Bay) Hari En iyi korunmufl görünen tabletten bu kadarc k bilgi alabiliyoruz. Teleilat No. 2 Teleilat Demir Ça yap s, plan Tablet buluntu yeri Birçok parçadan yap flt r lma büyük bir tablet. 8.5x5.9x3 cm. Tabletin sa üst kenar korunmufl durumda. Büyük olmas na ra men bu tabletten de kesin bir bilgi almak mümkün de il. Öy. 1) [, a]-na 2) [.]-KÁM 3) [.]-x-dingir.meω 4) [.] x-x-x-ni md ENha-x-x 5) [ ] Ra-hi -i-im?-dingir.meω x md IM-ra?- ma-ni? 6) [ ]-GI?- d EN (Mu allim-bêl)[ ] x x Tabletin geri kalan k r k. Arka yüzde kat i olarak okunabilen : 1)..(2) (bir kral n saltanat y l n gösteren say KÁM ile biter) 3)..[Rahîm]-il 4) Bêl-ha ra 5) Rahîm-il (ve)addu-ræmanni 6) Mu allim-bêl. Ay 1 ).. 2 ). x-qu 3 ) 11 ma-na 4 )..2 x -da 5 ) x qu d EN.. 1 ve 5 sat rda belki de sila (hacim) ölçülerinde bir maddeden bahsediliyor. Sat r. 3 de 11 minal k (hacim ölçüsü) bir madde söz konusu olabilir. (5) sila Bêl (ile bafllayan bir isim) Teleilat No. 3 Hiç k r olmayan ve kendi bafl na var olan bir tablet parças. Sol taraf n alt bofl. 3.3x3x1.9 cm. 1 ).}-RA ki A- ú á m [ 2 ) A ú á m [. 3 ) A- ú á m [.. 4 ) A- ú [á m 2 TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER

5 MEZRAA TELE LAT TA (B REC K) BULUNAN Ç V YAZILI BELGELER Teleilat No.1 ü.k. Teleilat No.3 Teleilat - No.2 Öy. Teleilat No.4 Teleilat No.5 Ay. 1 ) 2 )..(Bir isim muhtemelen) filan n o lu.. (k r k). 3 ) - 4 ) ayn filan n o lu diye bitiyor. Ancak hiç bir isim tam de il. Teleilat No. 4 Bu parça ile 5 numaral parça ayn tablete ait olabilir. 1 ) [..] md A[G ] (2 ) A- ú á md EN-DI[N-i ] (3 ) x x m NUMUN-su-S[.SÁ] (4 ) [ ina IG]I m ARAD- (5 ) [..]-GIΩ Nabû (2 ) Bêl-uballi in o lu (3 )..Zêru-su-lî ir (4 ) Arad-. nin [gözetiminde] (5 )[ ]-lî ir. Teleilat No. 5 1 ) [.] 2 ) [.] -ta ha n[i] 3 ) [.]LÚ mu-kin-nu m [.] TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER 3

6 MEZRAA TELE LAT TA (B REC K) BULUNAN Ç V YAZILI BELGELER 4 ) [..]A- ú [á m..] 5 ) [.] 1 ) - 2 ) tercüme edilemez 3 ) fiahitler.. 4 ) filan n o lu filan [ ] 5 ).. Bu tabletler her ne kadar say ca az iseler de burada bir arfliv olma ihtimalini de akla getirmektedirler. Metinlerimizde en s k geçen ve tanr Bêl teoforik elementiyle bafllayan isim, bir no lu tablette epey korunmufltur. Bu isim bu haliyle md EN-DINs[u-E] (Bêl-balassu-iqbi) veya md EN-DIN-i[ ] (Bêl-uballi ) olabilir. Her iki isim de Mura û tabletlerinde geçmektedir. Çok zay f bir ihtimal de olsa bu küçük arfliv bu isimlerden birisini tafl yan kifliye ait olabilir. Teleilat ta daha önce bulunan tabletlere benzer olan md EN-DIN-i in geçti i benzer tabletler, M.W. Stolper in Fifth Century Nippur: Texts of the Mura ûs and from their Suroundings JCS 53 (2001): da yay nlanm flt r. Buna ek olarak benzer baflka tabletler ile ilgili yay n listesi ise yan sütundad r: 1) Stolper, M.W., The Kasr Archive Achaemenid History IV Centre and Periphery Proceedings of the Groningen 1988 Achaemenid History Workshop, ed. H. Sanusi-Weerdenburg ve A. Khurt, Nederlands Instituut voor het Nabiye Oosten, Leiden 1990: ) Stolper, M.W., Bel umu the Satrap, Lenguage, Literature and History: Philological and Historical Studies Presented to Erica Reiner (AOS 67), New Haven 1987: ) Stolper, M.W., Late Achaemenid, Early Macedonian and Early Seleucid Records of Deposit and Related tetxs, (Supp. N.77 agli ANNAL 53/4), Napoli Güney Do u Anadolu da bulunmufl olan tabletler ile ilgili faydalan labilecek kaynakça ise flöyledir: 1) Michalowski, P.-A. M s r, Two Old Babylonian Tablets from Kazane Höyük, NABU 1996: ) Michalowski, P.-A. M s r, Kazane Höyük-1992, Kaz Sonuçlar Toplant s 15, 1994: ) Michalowski, P.-A. M s r, Cuneiform Texts from Kazane Höyük, JCS 50, 1998: 53. Enstitümüzün Yeni Süreli Yay n Ç kt! Colloquium Anatolicum (Anadolu Sohbetleri) ad ndaki süreli yay n m z n ilk say s ç kt. Y ll k olarak ç kmas hedeflenen yay n m z n 2002 say s, Mercedes-Benz in katk lar yla, Ege Yay nlar taraf ndan 150 sayfa olarak bas ld. Yay n n bu say s 2002 y l içerisinde yap lan y ll k konferanslara ait makaleleri içermektedir. Daha sonraki say larda, y ll k konferanslar n yan s ra farkl alanlarda ele al nm fl bilimsel makalelere de yer verilecektir. Meltem Do an-alparslan ve Metin Alparslan n editörlü ünde haz rlanan bu say da yer alanlar: Ali Dinçol Yeni Bir Süreli Yay na Bafllarken/ Introduction to the Publication of the New Periodical, Güven Arsebük Evrimi Kendine Özgü Bir Canl : nsan (English Summary: The Human Being: a Mammal with an Evolution Uniquely of its Own), Jak Yakar Etnografya Ifl nda Arkeolojide Sosyal ve Kültürel De erlendirmeler (English Summary: Implications of Ethnography for Archaeology), A. Coflkun Özgünel lyada Destan ve Apollon Smintheus Tap na, Manfred Korfmann Troia-Anatolien, eine Vergangenheit mit Zukunft/Troia-Anadolu: Gelece i Olan Geçmifl (Çev: fi. Uzuno lu, M. Alparslan). Colloquium Anatolicum I, Ege Yay nlar ndan temin edilebilir. 4 TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER

7 Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal n Özgeçmifli ve Yay nlar Kemalettin Köro lu Akurgal, tarihinde, Osmanl mparatorlu- u nun bir parças olan Hayfa n n Tulkarem kasabas nda do du. Çocuklu unun bir bölümünü Adapazar / Akyaz da geçirdi. 1930/31 - de stanbul Erkek Lisesi ni bitirdi. Önce Hukuk Fakültesi ne yaz ld. Ancak bir y l sonra devlet s nav ve bursu kazanarak arkeoloji ö renimi için Almanya ya gitti. Burada dönemin ünlü hocalar ndan dersler ald. Lykia Kabartmalar konusundaki tezini 1939 y l nda tamamlayarak II. Dünya Savafl n n gergin ortam nda Türkiye ye döndü y l nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi ne asistan olarak atand. Ayn y l Harpy An t konulu çal flmas yla ilk tezli doçent oldu da profesör, 1957 de de ordinaryüs profesör ünvanlar n ald da ayn fakültede dekan olarak hizmet etti. Yöneticili i döneminde Epigrafi dal n, Türk Sanat Tarihi, Tiyatro ve Kütüphanecilik bölümlerini kurdu. Antolica dergisi onun giriflimleriyle yay n hayat na bafllad (1956). Kadmos ve Epigraphica Anatolica dergilerinin ise editörlü ünü yapt de toplanan X. Klasik Arkeoloji Kongresi ni Türk Tarih Kurumu ad na organize etti ve Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology 1-2-3, (TTK Ankara 1978) adl yay n n editörlü ünü üstlendi y l ndan sonra yapt arkeolojik çal flmalarla Eski zmir (Bayrakl ), Foça (Phokaia), Çandarl (Pitane), Daskyleion (Ergili), Erythrai ve Sinop antik kentlerini bilim dünyas na tan tt ve ülke turizmine kazand rd. Ankara Üniversitesi yan nda, y l nda Amerika da Princeton, Avrupa da y l nda Berlin, 1976 da Pisa Scuola Normale Superiore, 1980/81 de Viyana üniversitelerinde konuk ö retim üyesi olarak dersler verdi. Ord. Prof. Dr. Akurgal, Bordeaux Üniversitesi (1961), Atina Üniversitesi (1988), Lecce Üniversitesi (1990) ve Anadolu Üniversitesi (1990) taraf ndan Fahri Doktor ünvan ile onurland r ld. Ald ödüller ve niflanlar aras nda, Federal Almanya Büyük Liyakat Niflan (1979), F. Almanya Goethe Madalyas (1979), T.C. Kültür Bakanl Büyük ödülü (1981), I Cavalli d Oro di San Marco ödülü (1986), talyan Commandatore niflan (1987), Fransa Cumhurbaflkanl n n verdi i Légion d Honneuer Officer rütbesi (1990), Belçika Ordre de la Couronne brevesi (1991) say labilir. Ayr ca yurt içinde birçok kurum kendisine ödül ve plaket vermifltir. Akurgal, Türk Tarih Kurumu ( ), Eski Eserler ve An tlar Yüksek Kurulu ( ), Avusturya Arkeoloji Enstitüsü (1960), Avusturya Akademisi (1968), ngiliz Akademisi (1969), sveç Akademisi (1969), Danimarka Akademisi (1972), Frans z Akademisi (1979), Westfälische Akademie (Almanya 1983), Academia dei Lincei ( talya 1983) üyesi; Londra Society for Promotion of Hellenic Studies (1954), Amerikan Arkeoloji Enstitüsü (1961), Society of Antiquaries of London (1978), Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü (1979), Ellen Arkeoloji Enstitüsü (1983), Avusturya Arkeoloji Enstitüsü (1987), Türk Eskiça Bilimleri Enstitüsü (1994) ve Türkiye Bilimler Akademisi nin fieref Üyesi dir. Ayr ca Alman Kültür Merkezleri stiflare Kurulu nun Genel Baflkanl n ( ), Türkiye-Yunanistan Dostluk Derne i ( ) ve Ege Kültür Vakf n n baflkanl n ( ) yapm flt r. Yaflam boyunca bitmeyen bir enerji ve üstün bir çabayla çal flt. En zor ve karmafl k konularda yeni sentezler ve de erlendirmeler yapt. Çal flmalar uluslararas nitelikteydi ve bu nedenle birçok dile çevrildi. Eserlerinin ço u Avrupa da ngilizce, Almanca, Frans zca ve talyanca dillerinde yay mland. Bunlardan Orient und Okzident dört dile çevrildi ve 150 binin üzerinde bas ld. Anadolu nun sahip oldu u zengin birikimi hem uluslararas topluma ve hem de Türk halk na tan tmak için büyük çaba harcad. Genifl kitlelere ulaflan dergilerde ve gazetelerde yazd yaz lar, verdi i konferanslar ile yapt söylefliler bu çabas n n ürünüdür. Önceleri pahal ve zor bulundu u için Türkçe yay mlanamayan kitaplar da büyük bir okuyucu kitlesine ulaflt y l nda dokuzuncu kez bas lan Ancient Civilizations and Ruins of Turkey adl eserinin Türkçe çevirisi olan Anadolu Uygarl klar adl kitab 2000 y l nda yedinci, bir di er çal flmas olan Anadolu Kültür Tarihi ise yaln zca bir y lda sekizinci bask s n yapt. Günlük yaflam nda ölçülü ve ayr cal kl davranmaya, güzel giyinmeye ve seçkin topluluklarla birlikte olmaya özen gösterdi. Çal flmalar n, evliliklerini ve hatta arkeoloji bölümüne seçti i ö rencileri bile bu anlay flla gelifltirdi. Baflta arkeoloji bilimi olmak üzere, evrensel de erler ve ülkemizin Bat Uygarl ile bütünleflmesi gibi konularda yapt de erlendirmelerle an lacak olan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER 5

8 EKREM AKURGAL IN ARDINDAN arkas nda silinmeyecek izler b rakarak tarihinde aram zdan ayr ld. Ekrem Akurgal a arma an olarak ç kar lm fl Anadolu (Anatolia Festschrift Akurgal XXI, 1987) dergisi, ald ödül için haz rlanm fl Premio Internazionale I Cavalli d Oro di San Marco (Venezia 1986) adl kitapç k, Milli Kütüphane Katalo u ve süreli yay nlar ile baflta Bir Arkeolo un An lar olmak üzere kitaplar ndan derledi imiz afla daki yay n listesi bu yaflam sonsuzlaflt racak bafll ca birikimidir. Kitaplar Griechische Reliefs des VI. Jahrhunderts aus Lykien (Doktora tezi), DAI Berlin Remarques Stylistiques sur les Reliefs de Malatya, DTCF stanbul Späthethitische Bildkunst, DTCF, stanbul Phrygische Kunst, DTCF, Ankara Zwei Grabstelen vorklassischer Zeit aus Sinope, de Gruyter, Berlin Vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Sinope, TTK, Ankara 1956 (L. Budde ile). Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander, de Gruyter, Berlin Die Kunst der Hethiter, Hirmer, München The Arts of the Hittites, Thames and Hudson, London Arte degli Ittiti, Sansoni, Firenze Orient und Okzident, Holle Verlag, Baden-Baden The Birth of Greek Art, Methuen, London The Art of Greece, Its Origins, Crown, New York Orient et Occident, Albin Michel, Paris Oriente e Occidente, Il Saggiatore, Milano Treasures of Turkey, Skira, Geneva New York 1966 (C. Mango - R. Ettinghausen ile). Urartäische und altiranische Kunstzentren, TTK, Ankara Ancient Civilizations and Ruins of Turkey, Haflet, stanbul Civilisation et sites antiques de Turque, stanbul Erythrai. An ancient Ionian city, Tifset, zmir The Art and Architecture of Turkey, Oxford University Press, London 1980 (Ed. 8 yazarla birlikte). Kunst in der Türkei, Office du livre, Fribourg ve Würzburg L Art en Turquie, Office du Livre, Fribourg Eski zmir I, Yerleflme Katlar ve Athena Tap na, TTK, Ankara Alt-Smyrna, TTK, Ankara Griechische und römische Kunst in der Türkei, Hirmer, München Turquie, Paris 1990 (G. Duby, R. Mantran, J.-P. Roux ile birlikte). Eskiça da Ege ve zmir, Yaflar Holding Y., zmir Anadolu Uygarl klar, NET Y., stanbul Hatti ve Hitit Uygarl klar, Yaflar Holding Y., zmir The Hattian and Hittite Civilizations, Kültür Bakanl Y., Ankara Anadolu Kültür Tarihi, TÜB TAK, Ankara Türkiye nin Kültür Sorunlar ve Anadolu Uygarl klar n n Dünya Tarihindeki Önemi, Bilgi Y., Ankara Bir Arkeolo un An lar, Türkiye Cumhuriyeti kültür tarihinden birkaç yaprak, TÜBA, Ankara Ege: Bat Uygarl n n Do du u Yer, Do u Helen Kültür Tarihi.Ö , zmir Büyükflehir Belediyesi Y., zmir The Aegean: Birthplace of Western Civilization, History of East Greek Art and Culture B.C., zmir Makaleler Sophokles ve Antigone, Varl k 12/209, 1942: Pazarl da Ç kan Eserler Üzerine Yeni Araflt rmalar, Bemerkungen zu den architektonischen Terrakottareliefs aus Pazarl in Phrygien, Belleten VII/25, 1943: Mimar Sinan n En Büyük Eseri, Harman 2, 1943: 6-8. Yeni Alman Mimarisi, Millet 11, 1943: Eski Yunanl larda Spor, Millet 17, 1943: Elen Tiyatrosu, Türk Tiyatrosu 2/167, 1944: Sanat Tarihi Bak m ndan Sinan, Dil Tarih Co rafya Fakültesi Dergisi II/3, 1944: slam Sanat nda Türklerin Rolü, Dil Tarih Co rafya Fakültesi Dergisi II/4, 1944: Arkeoloji Araflt rmalar, zmir ve dolaylar ndaki eski eserler hakk nda birkaç not, A.Ü. Dil Tarih Co rafya Fakültesi Arkeoloji Enstitüsü Yay nlar 47, 1945: Tarihte fiark-garp Münasebetleri bak m ndan Hatay Bölgesinin önemi, A.Ü. Dil Tarih Co rafya Fakültesi Arkeoloji Enstitüsü Yay nlar 37, 1945: Arkaik ve Klasik Ça larda zmir, Smyrne a l epoque archaïque et classique, Belleten X/37, 1946: Bayrakl Kaz s Ön Rapor, Bayrakl erster vorläufiger Bericht über die Ausgrabungen in Alt-Smyrna, Dil Tarih Co rafya Fakültesi Dergisi VIII/1-2, 1950: Hitit Sanat n n Yunan Sanat na Tesirleri, Türk Tarih Kongresi IV (1948) 1952: Eski zmir, Dünya ve Türkiye 4/43, 1953: Foça Kaz lar ve Kyme Sondajlar, Türk Arkeoloji Dergisi VI/1, 1956: Sinop Kaz lar, Die Ausgrabungen von Sinop, Türk Arkeoloji Dergisi VI/1, 1956: Tarih lmi ve Atatürk, Belleten XX/80, 1956: Les fouilles de Phocée et les sondages de Kymé, Recherches faites à Cyzique et à Ergili, Anatolia I, 1956: Bat Anadolu Arkeoloji stasyonu Çal flmalar, Foça, Kyme, Kyzikos ve Daskyleion Çal flmalar, Anatolia I, 1956: Foça Kaz lar, Türk Arkeoloji Dergisi VII/1, 1957: 39. Forschungen in Phrygien, Anatolia III, 1958: Yortankultur-Siedlung in Ovabay nd r bei Bal kesir, Anatolia III, 1958: Urartu Medeniyeti, Anatolia IV, 1959: Urartäische Kunst, Anatolia IV, 1959: Chronologie der phrygischen Kunst, Anatolia IV, 1959: Asianici Occidentali Antichi Centri, Enciclopedia Universale dell Arte II, Roma: TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER

9 EKREM AKURGAL IN ARDINDAN Çandarl (Pitane) Kaz s, Türk Arkeoloji Dergisi X/1, 1960: 5-6. Vom äolischen zum ionischen Kapitell, Anatolia V, 1960: 1-7. Çandarl Kaz s, Belleten XXV/99, 1961: L art plastique hittite, Revue des Études Anciennes LXIII, 1961: The Early Period and the Golden Age of Ionia, American Journal of Archaeology 66, 1962: slamiyet Devrinde Türk Sanat, Ülkü 12/67, 1963: slamiyet Devrinde Türk Sanat, Ülkü 12/68, 1963: Homeros tan skender e Kadar Anadolu da Sanat, Belleten XXVII/107, 1963: Die Kunst der Hethiter, Neuere Hethiterforschung, Historia 7, 1964: Kyzikos ta Bulunan ki Arkaik Eser, Neue archaische Bildwerke aus Kyzikos, stanbul Arkeoloji Müzeleri Y ll 11-12, 1964: Les problèmes de l art pyrygien, Huitième congrès international d archéologie classique, Paris 1963, Le rayonnement des civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques, Paris 1965: Neue archaische Bildwerke aus Kyzikos, Antike Kunst VIII, 1965: Griechisch-Persische Reliefs aus Daskyleion, Iranica Antiqua VI, 1966: Ergili Kaz lar, Türk Tarih Kongresi VI, 1967: Çandarl Kaz lar, Türk Tarih Kongresi VI, 1967: Foça Kaz lar, Türk Tarih Kongresi VI, 1967: Eine Silberschale aus dem Pontus, Antike Kunst X, 1967: Influences orientales sur l art grec aux VIIIe et VIIe siècles av.j.c. Annales Archéologiques Arabes Syriennes XXI, 1971: Bibliyografya, Prof. Dr. Celal Saraç, Ionia Pozitif Bilimi Temel Kaynaklar ve Etkileri, zmir 1971, Belleten, XXXVII, 1973: Recai Seçkin-Örnek nsan, Dr. A. Recai Seçkin e Arma an, Ankara 1974: 5-7. Zur Datierung der Grabstelen aus Daskyleion, Mansel e Arma an, Mélanges Mansel, Ankara 1974: Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, Belleten, XXXIX/154, 1975: Fragments de figurines en terre cuite de style phrygien récent, Revue Archéologique 1976: Türkiye ve Türk Uygarl klar, D fliflleri Akademisi Yay nlar 39, Ankara 1976: Ulusal Kültürün Geliflmesinde Ölçü Nedir? Bat E itim Kurumu Dergisi 4/ 45, 1976: Daskyleion, Erythrai, Phokaia, Kyme, Kyzikos, Sinope, Smyrna maddeleri, The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, Princeton University Press K y Uygarl klar, Coastal Civilizations, Sanat Dünyam z 3/8, 1976: Hattiler, Hititler ve Günefl Kursu, Belleten XLI/162, 1977: Klasik Ça Uygarl ve Türkler, Klasik Ça Araflt rmalar Kurumu Klasik Ça Düflüncesi ve Ça dafl Kültür Sempozyumu, Ankara 1977: Türkiye nin Kültür Sorunlar, Ulusal Kültür 1/1, 1978: Üniversitelerimizde Bilim Yap l yor mu? Kemalizm ve Türkiye 3/26, 1978: 22-23,30. Sinan, The Great Architect of the 16th Century, Turkish Treasures 1978/1: 3-9. Analyse iconographique, stylistique et structurale de l architecture et de la sculpture de Tell Halaf, Mélanges offerts à Emmanuel Laroche, Florilegium Anatolicum, Paris 1979: Aramean and Phoenicien stylistic and iconographic elements in Neo-Hittite art, Temples and high places in biblical times, Proceedings of the colloquium in honor of the centennial of Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, Jerusalem March 1977, Jerusalem 1981: Früharchaische Kapitelle vom Tempel der Athena in Alt- Smyrna, Annuario della Archeologica di Atene delle Missioni Italiane in Oriente LIX, 1981: Erythrai 1979 Kaz lar, II. Kaz Sonuçlar Toplant s, Ankara 1981: Bayrakl 1979 Kaz lar, II. Kaz Sonuçlar Toplant s, Ankara 1981: Türkiye nin Kültür Sorunlar, Milli Kültür fiuras 1982: Türkiye nin Kültür Sorunlar, Belleten XLVI/182, 1982: Zur Datierung der ältesten ionischen Münzen mit Löwenkopfdarstellungen, Beiträge zur Alterstumskunde Kleinasiens, Festschrift für Kurt Bittel, Mainz am Rhein 1983: Das dunkle Zeitalter Kleinasiens, Griechenland, die Ägäis und die Levante während der Dark Ages vom 12. bis zum 9.JH. V. Chr., Akten des Smyposions von Stift Zwettl Oktober 1980, Wien 1983: Tarih Öncesi Ça lardan Osmanl lara, Hürriyet Gösteri (Özel Say ) 1983: 3-7. Arkeoloji nin Ülkemizdeki Durumu Üzerine Bir Konuflma, Bilim Dergisi 3/8, 1984: Ulusal Mimarl n Yeniden Do uflu, Mimaride Türk Milli Uslubu Semineri Haziran 1984: Klasik Arkeoloji de Bir Uzman: Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, Bir Konuflma, Sanat Olay 53, 1985: (Cemile Garan ile) Y l Erythrai Çal flmalar, VI. Kaz Sonuçlar Toplant s, Ankara 1985: 279. Bayrakl 1983 Çal flmalar, VI. Kaz Sonuçlar Toplant s, Ankara 1985: Eine ephesische Elfenbeinstatuette aus Erythrai, Festgabe zur Vollendung des 70. Lebensjahres von Hermann Vetters, Wien 1985: Neue archaische Skulpturen aus Anatolien, Archaische und Klassische Griechische Plastic, Akten des internationalen Kolloquiums vom April 1985 in Athen, Mainz am Rhein 1986: Anadolu Tarihinin Oluflmas nda Jeomorfolojik Özelliklerin Rolü, Anadolu Araflt rmalar X, 1986: Bayrakl Kaz lar 1985 Raporu, VIII. Kaz Sonuçlar Toplant s II, Ankara 1987: 1-6. TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER 7

10 EKREM AKURGAL IN ARDINDAN Bayrakl Nekropolis Çal flmalar, IX. Kaz Sonuçlar Toplant s II, Ankara 1988: Alacahöyük, Image 11, 1988: 5-7. L Art Classique en Asie Mineure, Praktiká tou XII Diethnoús Sunedríou Klasikés Archaiologías, Athéna 4-10 Septembríou 1983, 4, Atina 1988: Äolisches Kymation, Istanbuler Mitteilungen 39, 1989: Bayrakl dan Gelen Arkaik Kad n Bafl, Festschrift für Jale nan Jale nan Arma an, stanbul 1989: 1-4. Arkeoloji Üzerine Bir Konuflma, Argos 1/6, 1989: (G. Pulhan, E. Sitar ile). Anadolu Uygarl klar n n Özellikleri ve Bat l Dünya Görüflünün Oluflmas ndaki Rolleri, Some Particularities of Anatolian Civilizations and their Contributions to Western Culture, Müze 1, 1989: Bemerkungen zur Frage der örtlichen und zeitlichen Einordnung der griechischen archaischen Grossplastik Kleinasiens, Festschrift für Nikolaus Himmelmann, Mainz 1989: Are the Ritual Standards of Alacahöyük Royal Symbols of the Hattian or Hittite Kings? Anatolia and the Ancient Near East, Tahsin Özgüç e Arma an, Ankara 1989: 1-2. Grundzüge der hermogeneischen Architektur, Hermogenes und die hochhellenistische Architecture, Mainz am Rhein 1990: Greek Archaic Art in Asia Minor, Dialexeis , Idruma Nikolaou P. Goulandre, Atena 1990: Öz Mimarisini Tan yan Milletler Kendi Biçimlerini Yaratabilirler (Bir konuflma), Milli Kültür 71, 1990: Augustus Tap na ve Yaz tlar Kraliçesi, Ankara Dergisi 1/1, 1990: Y l Bayrakl (Eski zmir) Kaz s Çal flmalar, XII. Kaz Sonuçlar Toplant s II, Ankara 1991: Hayat ve Türkiye deki Arkeoloji Çal flmalar Üzerine, Sanat Çevresi 148, 1991: Zur Entstehung der ostgriechischen Klein-und Grossplastik, Istanbuler Mitteilungen 42, 1992: L Art Hatti, Festschrift für Sedat Alp Sedat Alp a Arma an, Ankara 1992: 1-5. Zur Entstehung des griechischen Greifenbildes, Festschrift für Erika Simon, Mainz am Rhein 1992: Die einheimischen und fremden Elemente in der lykischen Kunst und ihre Eigenheiten, Akten des II Internationalen Lykien-Symposions, Wien 1993: Naissance de l art Grec figuré archaïque en Anatolie, Académie des Inscription & Belles Lettres, Séances de l Année 1993 Janvier Mars: Darstellung von seelischen Stimmungen im späthethithischphönikisierenden Stil, Istanbuler Mitteilungen 43, 1993: La Grece de l Est, Berceau de la Civilisation Occidentale, Phocée et de la Fondation de Marseille, Musées de Marseille 1995: Tre opere d arte anatoliche, Studi di antichità. Università di Lecce 8/1, 1995: Bat Anadolu da Konut, Yerleflme ve Kent Planlamas (M.Ö ), Housing, Settlement and Urban Planning in Western Anatolia ( B.C.), Tarihten Günümüze Anadolu da Konut ve Yerleflme, Housing and Settlement in Anatolia. A Historical Perspective, HABITAT II, stanbul 1996: Ulusal Kültürün Geliflmesinde Ölçü Nedir? Kültür Sanat 29, 1996: 4-6, Anatolia ( B.C.), History of Humanity II, UNESCO, Paris 1996: Tanzender Satyr als Stützfigur eines Kandelabers aus Alt- Smyrna, Istanbuler Mitteilungen 46, 1996: Sosyal Bilimleri Önemsemiyoruz, Atatürkçü Düflünce 4/41, 1997: 7. Classification and Chronology of the Hattian and Hittite Periods in Anatolian History ( B.C.), Karatepe deki Ifl k, Halet Çambel e Sunulan Yaz lar, stanbul 1998: Anadolu da Tarih Boyunca Din ve Devlet, 1. Ulusal Kültür Kongresi Demokrasi Kültürü ve Globalleflme, zmir 1998: 1-6. Arif Müfid Mansel, Anadolu Araflt rmalar XVI, 2002: Kitap ve Dergi Yeni Yay nlar, 2002 Akurgal, E., Bir Arkeolo un An lar. Türkiye Cumhuriyeti kültür tarihinden birkaç yaprak, Ankara , Türkiye Bilimler Akademisi Y. Anadolu Araflt rmalar XVI, Barrow, R. H., Romal lar (Çev. E. Gürol), stanbul 2002, z Y. Brandau, B., Troia. Bir Kent ve Mitleri Yeni Keflifler (Çev. V. Çorlu), Ankara 2002, Arkadafl Y. Colloquium Anatolicum I (Ed. M. Do an-alparslan, M. Alparslan), stanbul 2002, Türk Eskiça Bilimleri Enstitüsü Y. Çaykara, E. (Söylefli), Arkeoloji nin Delikanl s. Muhibbe Darga Kitab, stanbul 2002, fl Bankas Kültür Y. Duchene, H., Troia Hazineleri veya Schliemann n Düflü, stanbul 2002, Yap Kredi Y. Estin, C.-H. Laporte, Yunan ve Roma Mitolojisi (Çev. M. Eran), Ankara 2002, TÜB TAK Y. Freely, J., Türkiye Uygarl klar Rehberi I-V (Çev. T. Birkan, G.Koca, A.Biçen), stanbul 2002, Yap Kredi Y. Kollektif, 38. Uluslararas T p Tarihi Kongresi. stanbul Arkeoloji Müzeleri Geçmiflten Günümüze T p Sergisi, stanbul, KB An tlar ve Müzeler Genel Müd. stanbul Arkeoloji Müzeleri Y. Kollektif, Birecik-Suruç, stanbul 2002, TÜBA TÜKSEK Y. Kollektif, Buldan, stanbul 2002, TÜBA TÜKSEK Y. Kollektif, Gap Bölgesinde Kültür Varl klar n n Korunmas, Yaflat lmas ve Tan t lmas Sempozyumu, Ankara 2000, GAP Y. Kollektif, Hititler ve Hitit mparatorlu u Tanr l Halk. Die Hethiter und ihr Reich Das volkder 1000 Götter, Bonn TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2004, Say : 18 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Mustafa H. Sayar, Çukurova n n Gizemli Kalesi Karasis ve Çevresindeki Kültür Varl klar Bilim Dünyas na Tan t

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2005, Say : 20 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Ali Ertan plikçi Ayla Savafl Bak r, Klazomenai Zeytinya flli i 1 Kitap Tan t mlar Belli, O., 2004, Anadolu'da

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003 GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) YAYINLARI: 1 Bu kitab n bütün haklar Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi

Detaylı

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2961 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1916 TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Yazarlar Prof.Dr. Ali BAfi (Ünite 1) Ö r.gör. Cengiz BEKTAfi (Ünite 2) Prof.Dr. R. Hüseyin ÜNAL

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R

yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R TAR H KENTLER B RL DERG S yerel kimlik SAYI: 21 OCAK-fiUBAT-MART 2010 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR-ÜCRETS ZD R GEÇM fiten GELECE E ANTAKYA SEM NER KORUMA DOSYASI BAKAB TOPLANTISI SULTANH SAR ZEYT NYA I FABR

Detaylı

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu.

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu. 1973 s.1-3 Her yeni giriflim gibi, YAPI dergisinin temelinde de umut ve güven bulunmaktad r. YAPI dergisi, en genifl anlam yla bütün yap sal sorunlar incelemek amac ndad r. Tarabya Yafll lar Sitesi, stanbul

Detaylı

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken *

Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Osmanl Kad n Hakk nda Hukuk Kaynaklar na Dayal Çal flmalar 499 Türkiye Araflt rmalar Literatür Dergisi, Cilt 6, Say 11, 2008, 499-516 Ça dafl Türk Düflüncesi çinde Hilmi Ziya Ülken * Yücel BULUT ** Merhum

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü,

ünihaber Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr Sosyal Bilimler Enstitüsü, ünihaber Say : 86 Ankara Üniversitesi Haber Bülteni 01-15 May s 2007 www.ankara.edu.tr (15 günde bir ç kar) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Ö renci Kay t ve zleme Program na Geçti Kendisine ba l

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

Avrupa ya Türk Ç karmas

Avrupa ya Türk Ç karmas ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Avrupa nsan Türk Kültürünü Merak Ediyor Türkler Bu Kez Londra y Fethetti Ali Y. Koç, Genç Küresel Liderler çinde 17 Aral k Sonras ve Türkiye de Üçüncü Sektör Ram Pacific

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

C M Y CM MY CY CMY K

C M Y CM MY CY CMY K ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu 2010 çindekiler Do a ve Kültürle Var z 3 Baflkan'dan 4 Genel Sekreter'den 6 Do al Miras 8 7 A aç Ormanlar 9 Kültür Miras 16 Kendini Koruyan Kentler 18 Planlama 28 Kent Müzeleri

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

1. Say / Nisan 2006 KÜ Fener Koç Universitesi Araflt rma Dergisi Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Merkezi: Türkiye de Arkeoloji, Mimari ve Tarihsel Sanat Keflfetmek KOÇ ÜN VERS TES ADINA SAH B Attila

Detaylı

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler

çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 E itim Örgütlenme Do al Çevre Tan t m Kültürel Çevre Etkinlikler çindekiler ÇEKÜL Vakfı Çalıflma Raporu Nisan 2008 Eylül 2009 02 04 06 08 09 10 Baflkan'dan Genel Sekreter'den ÇEKÜL Vakf Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Do al Çevre 7 A aç Ormanlar 36 39 42 45 E itim Kentler

Detaylı

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009

Dün, Bugün, Yar n. Faaliyet Raporu 2009 Dün, Bugün, Yar n Faaliyet Raporu 2009 Kapak Görseli: Calatrava East London, Crossing London Great Britan, 1990 Betonarme ve çelik kullan lm flt r. Tafl y c ve yol betonarmedir. Tafl y c lar aras nda çelik

Detaylı

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org

MaliyeKulübü. aktif gençlerin dergisi. MART 2011 Say 01. 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi. www.istanbulmaliye.org MART 2011 Say 01 2010-2011 - İstanbul Üniversitesi www.istanbulmaliye.org 0 050408 001453 Kurul çindekiler MT YAZ SAH B.Ü ktisat Fakültesi ad na Prof.Dr. Salim Atefl OKTAR Kurucu Maliye Kulübü ad na Mustafa

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 4000 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta:

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı