pecya Ögrencilerde Alkol Kullan ım S ıklığı ve Sosyal Öğrenme ile ili şkisi* Hasan HERKEN, İshan ÖZKAN, Ali S. ÇİLLİ, Said BODUR ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "pecya Ögrencilerde Alkol Kullan ım S ıklığı ve Sosyal Öğrenme ile ili şkisi* Hasan HERKEN, İshan ÖZKAN, Ali S. ÇİLLİ, Said BODUR ÖZET"

Transkript

1 Ögrencilerde Alkol Kullan ım S ıklığı ve Sosyal Öğrenme ile ili şkisi* Hasan HERKEN, İshan ÖZKAN, Ali S. ÇİLLİ, Said BODUR ÖZET Gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olmak üzere dünya genelinde alkollü içki tüketimi h ızla artmaktadır. Buna bağlı olarak gelişen sorunlar her geçen gün daha başa çıkılmaz hale gelmektedir. Alkol kullan ım ında sosyal öğrenmenin etkisi farkedildikçe önleme programlar ında ailenin üzerinde daha çok durulmaktadır. Çalışma orta ve yüksek Ö ğrenim gençliğinin, alkol kullan ım s ıkl ığı ile alkol kullan ım ın ın sosyodemografik özellikler ve sosyal ö ğ- renme arasındaki ilişkiyi belirlemek amac ıyla yap ıldı. Çalışma, Konya merkezinde, ortaokul, lise, yüksekokul ve ç ıraklık eğitim merkezlerinde ö ğrenim gören 1559 gençle yap ıldı. Okulların seçiminde öğrenci alanındaki puan s ıralaması, kent merkezine olan uzakl ıkları dikkate al ınarak tabakalı rastgele örneklem yap ıldı. Örneğe ç ıkan okuldaki s ın ıflar rastgele yöntemle belirlendi. Gençlere sosyodemografik özellikleri, aile bireylerinin alkol kullanıp kullanmadığı, kendilerine yak ın olan veya yak ın buldukları ve örnek ald ıkları ki şilerin alkol kullan ıp kullanmadıkların ı sorgulayan anket uygulandı. Sonuçlar SPSS for Windows 6.0 program ında Ki-kare ve lojistik regresyon analizi ile değerlendirildi. Gençlerin 177'si (% 11.3) ayda en az bir kez alkol almaktaydı. Alkol al ım oranları her iki cinsiyette benzerdi. Gençlerin alkol kullan ım ı ile babanın, örnek alınan öğreticinin, ağabey veya ablanın alkol alması gencin yaşı ve alkolü zararlı ve kötü olarak alg ılama arasında ilişki bulundu. Gençlerin alkol kullanım ında sosyal öğrenme önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Alkol kullan ım ının önlenmesinde örnek alınabilecek ki şilerin (anne, baba, ağabey, abla, öğretmen veya me şhur kişiler) özendirici tarzda alkol kullanmaların ın olumsuz etkisine dikkat gekilmelidir. Anahtar kelimeler: Alkol kullan ım ı, sosyal öğrenme, öğrenci, yayg ınlık Düşünen Adam; 2000, 13(2): SUMMARY Alcohol consu ınption has been increasıng all over the world, especially in developing countries. Problems depending on alcohol consumption are getting intractable day by day. In prevention schemes, family becomes more important as the effect of social learning is noticed. This study was carried out ta determine the relationship between the alcohol use the frequency of this habit and socio-demographic characteristics and social learning of alcohol use. The study was made on 1559 students in secondary and high schools and apprentice education centers in Konya while choosing schools we paid special attention to the acceptance points of the students and to the distance of the school to the city-centre. Besides this, folded random study groups were formed and the classes in the school were chosen randomly. The young students were asked about their socio-demographic characteristics, whether the other members of their family (and the people they feel close to them) have alcohol or not through a survey. The results were evaluated by Chi-square test and logistic regression analyse in the programme of SPSS for windows of adolescent (11.3 %) said that they had alcohol once a mounth. A relation was estabhished between alcohol use of adolescent and their fathers, ideal teachers or elder brothers and sister s who drink alcohol. It was also, established that there was a relationship between this habit of young people and their age and their understanding of alcohol as something bad and harmful. It is suggested that social learning has very important role in adolescent's alcohol use. Attention should be giyen to the negative effect of the alcohol use of people who can be taken examples by adolescent's (mother, father, elder, brother, sister, teacher, popular people). Key words: Alcohol use, social learning, st ııdent, epidemiology * VII. Anadolu Psikiyatri Günlerinde bildiri olarak sunulmu ştur. ** Selçuk Üniversitesi T ıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal ı 87

2 Ögrencilerde Alkol Kullamm Srld ıg ı ve Sosyal Öğrenme ile 114kisi GİRİŞ Alkol kullanıldığında bireye yalanc ı bir iyilik ve kendine güven duygusu verir. Gençlik ça ğının özellikleri nedeniyle gençler aras ında cezbedici bir madde olarak görülmektedir. Geli şmekte olan ülkelerde belirgin olmak üzere alkol kullan ımı giderek artmaktad ır. Alkol kullan ım ı, genellikle kronik seyreden, etyolojisi karma şık ciddi bir psikososyal sorundur. Alkole kar şı ebeveynlerin umursamaz tutumu, ağabey ve ablan ın kullanmas ı her iki cins için de yatkınlaştınc ı rol oynamaktad ır (1 ' 2). Bu ili şkinin bütün kötü al ışkanlıklar (sigara, alkol, ilaç, eroin vb.) için geçerli oldu ğu öne sürülmektedir. Yap ılan çal ışmalar kötü ali şkanlıklann hiyerarşik bir s ırayla sigara, alkol, madde ba ğımlılığı şeklinde ilerlediğini göstermektedir (3 '4). Gençlerin alkol kullan ım ına dikkat art ışı, bu dönemin özellikleri ile ilgilidir. Ço ğu ergen,.başlangıçta deneme, merak veya görme amac ıyla alkol kullanmakta sonra da b ırakmaktad ır. Fakat bu denemeler biyolojik ve toplumsal olarak yatkın olan gençlerin ileride alkol veya madde ba ğımlısı olmasına haz ırl ık anlam ına da gelmektedir. Bu nedenle yeti şkin dönemindeki alkol kullan ımının önlenebilmesi için, gözler gençlik dönemine çevrilmektedir. Bu dönemde kötü al ışkanlıldara yol açan nedenler ve yönlenmeler ara ştınlmaktad ır. Eğer madde kullan ımı yerine daha uygun başetme becerileri geli ştirilebilirse, kötü alışkanlıklara karşı başarılı olunabilece ği umudu beslenmektedir(5). ABD'de ya ş aras ında alkol, sigara ve marihuana kullananlann say ısı 3 milyon civanndad ır. Lise öğrencilerinin % 87'si ya şamları boyunca, % 76's ı geçmiş y ıl boyunca, % 51'i geçen ay boyunca çe şitli kereler alkol kullandığı bildirilmiştir. Günlük kullan ım oran ı % 3.4'dür (6-8). Istanbul'da lise ö ğrencilerinin % 56.2'sinin en az bir kez alkol kulland ığı, % 23.5'inin son bir ayda kullanm ış olduğu ve % 38'inin ise kullan ıp kullanmamakta karars ız olduğu bildirilmiştir (9). Ankara'da ya ş üzerinde yap ılan çalışmada bu oran % 6.7, Gemlik'de yap ılan çalışmada ise % 11.6 olarak bulunmu ştur ( ı 031). Çalışma, gençlerin alkol kullan ımı ile sosyo- dernografık özellikler ve sosyal ö ğrenme aras ındaki ilişkiyi belirlemek amac ıyla yap ıldı. GEREÇ ve YÖNTEM Çalışmaya Konya il merkezinde bulunan 5 ortaokul, 5 lise, 3 yüksekokul ve 1 ç ıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenim gören yaş arasındaki gençler dahil edildi. Okulların seçiminde öğrenci alimındaki puan s ı- ralaması, kentin merkezine olan uzakl ıklan dikkate alınarak tabakah rastgele örneklemle yap ıldı. Örneğe çıkan okuldaki s ınıflar rastgele yöntemle belirlendi, s ınıftaki her öğrenci çal ışmaya alındı. Gençlere sosyodemografık özellikleri ve alkol kullanım ı ile ilgili bilgiler içeren bir anket uyguland ı. Alman alkolün miktanna bak ılmaks ızın düzenli olarak ayda en az bir kez alkol alanlar alkol kullan ıyor kabul edildi. Anketler, araştırmac ılar tarafından okullara gidilerek sınıflarda sadece ara ştırmac ının gözlemi altında, isim almmadan uyguland ı. Elde edilen veriler "SPSS for windows 6.0" program ında Ki-kare ve lojistik regresyon analizi ile de ğerlendirildi. BULGULAR Çalışma grubunda örne ğe çıkan yaş aras ındaki 1559 gençten 958'i (% 61.5) erkek, ya ş ortalamalan 15.44, 602'si (% 38.5) k ız, yaş ortalamalan idi. Ayda en az bir kez alkol ald ığını ifade eden genç say ısı 177 (% 11.3) idi. Ayda en az bir kez alkol aldığını ifade eden erkek say ısı 115 (% 12), kız sayısı 62 (% 10.3) olarak saptand ı, cinsiyeti«aras ı fark yoktu (p>0.05). Gençlerden 50'sinin (% 3.2) babas ı, 14'ünün (% 0.9) annesi ölmü ştü. Anne-babadan birinin ölmü ş olması ile alkol kullanımı aras ında istatistiksel olarak anlaml ı ilişki bulunmadı (p>0.05). Gençlerin alkol kullanımı ile sosyodemografık özelliklerin ve sosyal öğrenmenin ilişkisi Tablo 1 ve 2'de özetlenmi ştir. Gençlerin alkol kullan ımı ile ailenin gelir düzeyinin yüksek olmas ı, annesinin çal ışmas ı ve eğitim düzeyi yüksek olmas ı ile ilişki bulundu (Tablo 2). Alkol 88

3 Ögrencilerde Alkol Kullan ım S ıklığı ve Sosyal Ö ğrenme ile ilişkisi Tablo 1. Alkol kullan ım ı ile sosyo demografik özelliklerin ili şkisi. Alkol alan Alkol almayan Değişken Sayı Say ı x2 sd P Annenin çal ışma durumu < Çal ışıyor 70* Çal ışmıyor Annenin öğrenim düzeyi İlkokul 43* < Orta öğrenim Yüksekokul Baban ın öğrenim düzeyi >0.05 İlkokul Orta öğrenim Yüksekokul Baban ın mesleği <0.001 Memur, emekli işçi 11* Esnaf 31 9, Serbest Gelir durumu Düşük < * Orta Yüksek Okur yazar olmayan 6 kişi ilkokul mezunu kabul edildi. %'ler sat ır esasına göre alındı. Tablo 2. Alkol kullan ımın ın sosyal öğrenme ile ili şkisi. Alkol alan Alkol almayan Değişken Say ı Say ı x2 sd Anne alkol < Alıyor 12* 52.2 Il 47.8 Alm ıyor Annenin önceden alkol al ıp almadığı < Kullanm ış 9* Kullamnamış Anne hamilelikle <0.01 Alkol alm ış 7* Alkol almam ış Baba halen alkol <0.001 Al ıyor 60* Alm ıyor Baba önceden <0.001 Alkol almış 73* Alkol almam ış Gencin sevdiği sanatç ı 25,65 < Alkol al ıyor 60* Alkol alm ıyor Gencin sevdiği öğretici < Alkol al ıyor 41* Alkol alm ıyor Gencin alkol anlay ışı Yasak < Hoş değil Normal 79* Gencin sigara kullanma durumu < Kullan ıyor 82* Kullanm ıyor Ağabey, ablan ın alkol durumu <0.004 Kullan ıyor 46* Kullanm ıyor

4 Ögrencilerde Alkol Kullan ım Sıklığı ve Sosyal Öğrenme ile ilişkisi Tablo 3. Alkol kullanan gençlerin özelliklerinin lojistik regresyon analizi. Değişken B S.E. Wald, sd=1 Sig R + Ağabey veya ablan ın kullanmas ı Ailenin geliri özenilen öğretmen Gencin yaşı Gencin sigara kullanmas ı > Gencin alkol alg ılayışı > Anne eğitimi r Annenin çalışma durumu > Annenin alkol durumu Annenin önceden alkol almas ı > Annenin hamilelikte alkol almas ı > Baban ın alkol kullanmas ı Baban ın önceden alkol kullanmas ı Özenilen me şhur ki şinin alkol almas ı Bu model alkol kullananlarin % 92.43'sini do ğru tahmin etmiştir. Uyum iyiliği (Goodness of Fit)= (x2= , df=14 p<0.0001) kullanan gençler, kullanmayanlara göre daha yüksek oranda sigara kulland ığı ve alkol kullanmay ı normal olarak algıladığı tesbit edildi. Yine anne ve babalar ı önceden veya halen alkol alanlar, özenilen ö ğ- retmen, ağabey veya ablan ın alkol kullanmas ı ve gencin sigara kullanmas ı alkol kullanımında etkili bulundu. Alkol kullanımında etkili görünen çok say ıda değişkenden baz ıları birbiriyle ilişkili olduğundan, gerçekten alkol kullan ımı ile ilişkili olanlar ı ayırdedebilmek için lojistik regresyon analizi yap ıldı. Sonuçlar Tablo 3'de gösterilmi ştir. Gençlerin alkol kullan ımı; annenin eğitimi, ailenin geliri, ağabey veya ablan ın, baban ın, sevilen eğiticisinin alkol kullanmas ı, gencin yaşı, sigara kullanmas ı ve alkol kullanmay ı normal olarak algılamas ı etkiliyordu. Bu model alkol kullanan vakalann tespit doğruluğu % idi. Bu modele göre annenin iş ve hamilelikte veya önceden alkol kullan ıp kulllanmamas ı ile babanın işi, eğitimi, önceden alkol kullanıp kullanmamas ı, sevdiği meşhur kişilerin durumu etkili bulunmad ı. Baban ın alkol kullanmas ı ise çocuklarının kullanmas ını azalt ıc ı etki gösteriyordu. Alkolle tanışma yaşla birlikte artıyordu (Grafik 1). Alkolü deneyen genç say ısı 263 (% 16.9) idi. Deneyen öğrencilerin 86's ı (% 32.7) sadece bir kez deneyip bir daha kullanmad ıklarını ifade ettiler. Alkolü deneme ya şlannda pik yapmaktayd ı (% 52). Öğrencilerden 36's ı (% 20.5) alkolü tekrar kul Ya ş Grafik 1. Alkolü denemenin ya şlara göre dağılımı. lanmayı düşünüyor ve 151'i (% 79.5) b ırakmay ı düşünüyordu. TARTIŞMA Orta ve yüksek ö ğrenimdeki gençlerde alkol kullanım oran ı % 11.3'tür. Bu oran Okan ve ark. (11) liseli öğrencilerle yaptığı çalışmada bulduğu % 11.6 ile benzer, Yazman' ın (9) İstanbul'da liseli gençlerde bulduğu (% 23.5) sonuçtan dü şüktür. Yazman' ın bulduğu oran ın yüksek olmas ı yöre farkl ılığına bağlı olabilir. Yine bulunan sonuçlar benzer ya ş gruplarında yurtd ışında yap ılan Morison ve ark. (16), ABD'de lise ö ğrencilerinde bildirdiği % 51'den, Villalbi ve ark. (12), Barselona'da öğrencilerde bildirdi ği erkeklerde % 19, k ızlarda % 16'dan daha dü şüktür. Bunda kültürel ve dinsel farkl ılık etkili olabilir. Al- 90

5 Ögrencilerde Alkol Kullan ım S ıklığı ve Sosyal Ö ğrenme ile İlişkisi kolü kötü olarak alg ılaman ın çalışmanın yapıldığı kültürde ABD ve İspanya'daki kültürden daha sert algılanmas ına bağlı olabilir (13' 14). Alkol kullanan gençlerin ailelerinin gelir düzeyi kullanmayanlara göre yüksek bulundu. Bu, Kaya ve ark. (19) çalışmasının sonuçlar ı ile uyumludur. Fakat Isveç (20) ve Ispanya'da (12) yap ılan çalışmalarda alkol kullanan gençlerin ailelerinin daha dü şük sosyodemografık düzeye sahip olduklar ı belirtilmektedir. Bunda çal ışmaların yapıldığı ülkelerdeki dü şük ve yüksek ekonomik düzey aynm ının göreceli olmas ına bağlı olabilir. Ailenin gelir düzeyinin yükselmesi ile çocu ğun alkole ulaşılabilirliğinin kolay olmas ının da etkisi olabilir. Cohen ve ark. (15) yaptığı çalışmada ailenin çocuklarına olduğundan daha fazla vakit ay ırmas ının çocukların alkol ve sigara kullan ımını azalttığını belirtmektedirler. Bir di ğer çalışmada ailenin çocu ğa karşı deste ğinin azalmas ının alkol kullan ımına yatkınlaşurıc ı olabileceği bildirilmektedir (16). Ağabey veya ablanın alkol kullanmas ı gençlerin alkol kullanımında etkili bulunmas ı, kendileri kulland ıkları için çocuklara kar şı yasaklayıc ı olamamalan, hatta kendileri kullanmalar ı sebebiyle model olmalar ına bağlı olabilir (17). Baban ın halen alkol almas ının gençlerin alkol kullan ımını azaltıcı etkisinin bulunmas ı, alkol kullanımın ın aile içi etkile şimi bozucu etkisine bağlı olabilir. Sevilen öğreticinin alkol kullanmas ının gençlerin alkol kullan ım ında etkili olmas ı Bandura'n ın sevilen_ kişilerin bireyler taraf ından taklit edildi ği yolundaki görüşleri ile uyumludur (18). Alkol alanların beraberinde sigara kullanmas ı kötü alışkanlıklann tek bir fenomen oldu ğu (22), alkol ve sigara kullanımının birbirinin belirleyicisi oldu ğu şeklinde görü şlerle örtü şmektedir (23). Sonuç olarak gençlerin alkol kullan ım ında, büyük karde ş ve sevilen öğreticiden etkilenme söz konusudur. Ayrıca al ım gücü ve alkolle ilgili alg ılamada önemlidir. Bu ç ıkanmlar ışığında alkolle mücadelede yeti şkinlerin özendirici tuturnlardan kaç ınmaları önerilebilir. KAYNAKLAR 1. Fawzy FI, Coombs RH, Gerber B: Generational continuity in the use of substances; the impact of substances the impact of parental substance use on adolescent substance use. Addict Behav 8:109-14, Mc Dermott D: The relationship of parental drug use and parents attitude concerning adolescent drug use to adolescent drug use. Adolescence 19:89-97, Mercer GW, Kohn PM: Child-rearing factors, outhoritarianizm drug use attitudes and adolescent drug use a model. J Genet Psychol 163:159-71, Sieber MF, Angst J: Alcohol, tobacco and connabis: 12-year longitudinal associations with antecedent social context and personality. Drug Alcohol Depand 25:281-92, Kandel D, Logan JA: Patterns of drug use from adolescence to young adulthood: I. periods of risk for initiation, continued use and discontination. Am J Puplic Health 74:990-66, Morison SF, Rogers PD, Thomas MH: Alcohol ad adolescents pediatrics clinics of North America. 42:371-87, Alexander DE, Gwyther RE: Alcoholism in adolescents and their families. Pediatric Clin North Am 42:217-34, Halikas J: Substance abuse in children and adolescents. Garfinkel BD, Carls GA, Weller EB (eds). Psychiatric disorder in children and adolescents. WB Saunders Company, Philadelphia , Yazman Ü: Istanbul'da lise öğrencilerinde psikoaktif madde kullanım yaygınlığı ve bakış aç ılan. Uzmanl ık Tezi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi, İstanbul, Özbay H, Göka E, Akta ş AM ve ark: Ergenlerde sigara, alkol ve madde kullan ım ının benlik imaj ı. Depresyon ve anksiyete ölçümleri ile ilişkileri. Dü şünen Adam 4:53-58, Okan N, Şıvka MS, Resmi Ş ve ark: Lise ö ğrencilerinde içki ve sigara kullan ımı. Uludağ Üniv Tıp Fak Derg 3:285-89, Villalbi JR, Comin E, Nebat M, et al: Prevalence and determinants of alcohol consumption among school children in Barcelona. J Sch Health 3:123-6, Barnes GM: Impact of the family on adolescent drinking pattems. Blone HT, Kasten TR (eds). Alcohol and family research and ciinical perspectives. The Guilford Press, Newyork, , Catarello AM, Clayton RR, Leukefeld CG: Adolescent alcohol and drug abuse. Oldham JM, Ribo MR (eds). Review of psychiatry. Vol. 14 American Psychiatric Press, Inc, Washington DC, , Cohen DA, Richardson J, Lapree L: Parating behaviors and the onset of smoking and alcohol use: a longitudinal study. Pediatrics 94:368-75, Schor EL: Adolescent alcohol use social detenninant and the case for early family.certered prevention. Family-focused prevention of adolescent drinking. Bull NY Acad Med 2:335-56, Ary DV, Tildesley E, Hops H, et al: The influence of parent, sibling and peer modeling and attitudes on adolescent use of alcohol. Int J Addict 9:853-80, Bandura A: Social learning theory. Newyork, J Prentice Hall, Kaya N, Çilli AS, Herken H ve ark: Orta öğrenim ve üniversite öğrencilerinde madde kullan ım yayg ınlığı ve anne-baba tutumu ile ili şkisi. 5. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Serbest Bildiriler, Nisan Kocaeli, Persson E, Hanson BS, Rstom AS: Alcohol habits among teenagers in sweden, factors of importance. J Stud Alcohol 6:719-25, Hops H, Tildesley E, Lichtenstein E, et al: Parent-adolescent problem-solving intra&ions and drug use. Am J Drug Alcohol Abuse 16:239-58, McNeill AD, Jarvis MJ, Stapleton JA, et al: Prospective study of factors predicting uptake of smoking in adolescents. J Epidemiol Communicity Health 43:72-8, Hansen WB, Graham JW, Sobel JI, et al: The consistency of peer and parent influences on tobacco, alcohol and marihuana use among young adolescents. J Behav Med 10:559-79,

Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği

Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (3) 179-185 (2010) Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği Derya Gümüş Doğan*,

Detaylı

Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi

Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi 40 Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi Üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı ve aile sorunları ile ilişkisi Serpil KOLAY AKFERT, 1 Ebru ÇAKICI, 2

Detaylı

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*)

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) Arș. Gör. Gülnaz KARATAY** Prof. Dr. Gülümser KUBİLAY** ÖZET Amaç: Bu çalıșma; Ankara Belediyesi sınırları

Detaylı

Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması

Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması 20 Esrar ve meperidin kullanım bozukluğu nedeni ile... Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması E. Cüneyt EVREN, 1 Kültegin

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 265-272 Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler [Attitudes against Smoking of Non-Smoker University

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri

Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Araştırmalar / Researches E. Avcı, M. N. İlhan, E. F. Civil Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tütün, Alkol ve Ürünlerini Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenleri Prevalance of The Tobacco Alcohol and Products

Detaylı

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ TJPH/THSD TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ August 2010 Published three times a year Volume 8 Number 2 Ağustos 2010 Yılda üç kez yayınlanır Cilt 8 Sayı 2 Contents From the Editor

Detaylı

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma

Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Kadına Yönelik Fiziksel ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Kar şılaştırmal ı Bir Çal ışma Evrim ERBEK *, Nezih ERADAMLAR **, Emrem BE ŞTEPE *, Hülya AKAR ***, Latif ALPKAN **** ÖZET Amaç: Bu çalışmada,

Detaylı

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler

pecya Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Etkileyen Faktörler Orta Yaş Erkeklerde Ebeveyn Ölümü Sonras ı Rezidüel Yas ı Mustafa ÖZKAN* ÖZET Bu çalışman ın amacı 1-5 y ıl önce anne velveya babas ını kaybetmi ş orta yaştaki erkeklerde ebeveyn ölümüne bağlı rezidüel

Detaylı

16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ

16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL 16-20 YAŞ GRUBU ERGENLERDE AİLE İŞLEVLERİ VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZININ İNCELENMESİ: BİR ÜNİVERSİTE ÖRNEKLEMİ INVESTIGATION

Detaylı

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT

Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET. pecya ABSTRACT Hemşirelerin Ruh Sağlığı Bozuk Olan Bireylere Karşı Tutum ve Davran ışlarının Değerlendirilmesi Nihal BOSTANCI *, Nesrin AŞTI ** ÖZET Amaç: Bu çal ışma, hem şirelerin ruh sağlığı bozuk olan bireylere karşı

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi ÖZET. pecya SUMMARY Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Panik Bozuklukta Depresyon ve Ki şilik Bozukluğu Komorbiditesi İrem YALUĞ *, Neşe KOCABAŞOĞLU *, Gülşen AYDOĞAN *, Berfu GÜNEL * ÖZET Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve panik

Detaylı

* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara

* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DURUMU VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (GATA, 2004) Uzm. Dr. Cengiz Han AÇIKEL*, Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ*, Yrd. Doç. Dr. Muharrem UÇAR*, Uzm. Dr.

Detaylı

Kahramanmaraş ta Yurtta Kalan Erkek Lise Öğrencilerinin Maraş Otu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

Kahramanmaraş ta Yurtta Kalan Erkek Lise Öğrencilerinin Maraş Otu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları Kahramanmaraş ta Yurtta Kalan Erkek Lise Öğrencilerinin Maraş Otu Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları Hamit Sırrı Keten, Hüseyin Üçer, Hakan Önay, Mustafa Cerit, Halil Gürsoy, Mustafa Çelik Onikişubat

Detaylı

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya

Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği ÖZET. pecya Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçe ğinin Geçerlilik ve Güvenilirli ği Türkay DEMIR*, Demet ERALP-DEM İR*, Erdoğan ÖZMEN*, Ömer UYSAL** ÖZET Bu çalışmada araştırmacıların ve klinisyenlerin giderek

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler

Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 53 Lise Öğrencilerinin Şiddet Algıları, Şiddet Eğilim Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler High School Student s Perception of Violence, Level of Tendency to Violence and

Detaylı

ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ *

ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ * C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003, 7 (1) ALKOL BAĞIMLISI ERKEKLERİN EŞLERİNİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLER VE BAŞETME TARZLARININ BELİRLENMESİ * Güzin KORKMAZ **, Dilek BATUR **, Ebru KARAKUŞ **, Havva

Detaylı

HEMAR-G. Anneler ve Adolesan Çocukları Arasında Cinsellik Konusunda İletişim: Annelerin Bakış Açısı HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ.

HEMAR-G. Anneler ve Adolesan Çocukları Arasında Cinsellik Konusunda İletişim: Annelerin Bakış Açısı HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ. HEMAR-G HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ Anneler ve Adolesan Çocukları Arasında Cinsellik Konusunda İletişim: Annelerin Bakış Açısı Belgin AKIN* Emel EGE** Çiğdem ARIKAN*** Dane BURSA**** Nesime

Detaylı

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi 30 Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve... Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi Cüneyt

Detaylı

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT

Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Bir Gözden Geçirme. Kadriye PEHLİVAN * ÖZET. pecya ABSTRACT Psikiyatrik Kad ın Hastalarda Evlilik ve Ebeveyn Olma: Kadriye PEHLİVAN * ÖZET Bu gözden geçirmede şizofreni ve mizaç bozukluklar ında cinsiyet farkl ıl ıklarına değinilerek kad ın hastaların evlilik ve

Detaylı

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları

Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları ARAŞTIRMALAR / Researches Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları A Pilot Study: Sexual Experience and Risky Sexual Behaviours of University Students

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72 AYLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL-DUYGUSAL DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72 AYLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL-DUYGUSAL DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1 Ocak 2012 Cilt:20 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 63-80 YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72 AYLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL-DUYGUSAL DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1 Özet

Detaylı

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ

ISSN : 1308-7444 ggunay@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNE GÖRE KIZLARA YÖNELĠK AĠLE ĠÇĠ ġġddet VE NEDENLERĠ ISSN:106-111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: C0056 SOCIAL SCIENCES Gülay Günay Received: October 2010 Özgün Bener Accepted: January 2011 Karbük University

Detaylı

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiFırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 383-394, ELAZIĞ-2006 ÖĞRENCİLERDE YALNIZLIK VE SOSYAL DESTEK İLE BUNLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN

Detaylı

Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi

Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25(3):163-70 Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU 1, Dr. Fatih ÖNCÜ 2, Dr. Seda

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı