Akut pulmoner emboli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akut pulmoner emboli"

Transkript

1 Eğitim Education 221 Acute pulmonary embolism Kaan Okyay, Mustafa Cemri, Atiye Çengel Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Ankara, Türkiye Girifl Pulmoner emboli (PE) s k görülen bir kardiyopulmoner hastal k olup Amerika Birleflik Devletleri nde y ll k insidans %0.1 in üzerindedir ve tan y takiben ilk 3 aydaki mortalite oran % 15 e varmaktad r (1). Her yafl grubunda erkeklerde görülme s kl daha fazlad r ve mortalite oranlar erkek cinsiyette, yafll larda ve zencilerde daha yüksek saptanm flt r (2,3). Pulmoner emboli mortalite ve morbiditesi y llar içinde özellikle tan, tan dan sonraki risk de erlendirilmesi ve tedavi konusundaki geliflmeler ve uzun dönem antikoagülasyon sayesinde azalm flt r. Venöz Tromboembolizm Klinik olarak ortaya ç kan PE lerin % 90 n n alt ekstremitelerin proksimal derin venlerinden kaynakland bilinmektedir fakat derin ven trombuslerinin 2/3 ü sessiz kalmakta ve gözden kaçmaktad r. Derin ven trombozu seyrinde pulmoner sintigrafi yap lan bir çal flmada hastalar n % 40 nda klinik olarak sessiz seyreden PE bulunmufltur (4). Ayr ca akut PE seyrinde ultrasonografik olarak derin venlerde trombus olgular n ço unda gösterilememektedir. Venöz tromboemboliye neden olabilecek risk faktörlerini kal tsal (antitrombin eksikli i, protein C ve protein S eksikli i, faktör XII eksikli i, protrombin 20210A mutasyonu, faktör V Leiden mutasyonu, hiperhomosisteinemi, antikardiyolipin antikorlar ) ve edinsel (ileri yafl, immobilizasyon, obezite, travma, kalça k r klar, cerrahi ifllemler, sigara ve do um kontrol hap kullan m, gebelik ve pospartum dönem, malignite, kalp yetersizli- i ve hiperviskozite sendromlar ) olarak iki ana bafll kta incelemek mümkündür (5). Erken yaflta oluflan ve nedeni aç klanamayan tromboembolilerde, embolinin ataklar halinde seyretti i durumlarda, al fl lagelen bölgelerin d fl nda tromboz geliflenlerde, ailesinde erken yaflta tromboemboli öyküsü olanlarda, neonatal tromboz durumunda ve warfarin e ba l deri nekrozu geliflen hastalarda kal tsal risk faktörlerinin varl mutlaka araflt r lmal d r. Akut PE de tart flmalar her ne kadar edinsel ve kal tsal hiperkoagülopati üzerine yo unlaflm flsa da, atherosklerotik hastal klar ile spontan venöz tromboz aras nda da iliflki oldu u gösterilmifltir (6). Akut Pulmoner Embolide Hemodinami ve Gaz De iflimi Pulmoner embolide hemodinamik cevap embolinin büyüklü- üne, altta yatan kardiyo- pulmoner hastal n varl ve ciddiyetine ve nörohumoral etkilere ba l d r. Hemodinamik olarak dekompanzasyon sadece kan ak m n n fiziksel olarak t kanmas na ba l de ildir, humoral faktörlerin sal n m da etkilidir (trombositlerden serotonin, plasmadan trombin ve dokulardan histamin sal n m gibi). Akut PE de pulmoner vasküler yata n azalmas, nörohümoral etkilerle oluflan bronkokonstriksiyon hipoksiye neden olur ve pulmoner vazokonstriksiyon geliflir. Bunun sonucunda pulmoner arter bas nc artar, sa ventrikül ard yükünün artmas sa ventrikül dilatasyonu, hipokinezisi ve triküspit kapa n annuler dilatasyonu sonucu triküspit yetmezli i ile sonuçlan r. Bu patolojik süreç zamanla geriledi inden masif emboli olgular nda bile ilk 12 ile 48 saat içinde normal sistemik bas nç gözlenebilir ve hemodinamik kararl l n sürdü ü izlenimi do abilir fakat masif embolilerde genelde aniden geliflen, vazopressör ajanlara dirençli sistemik arteryel hipotansiyon ve kardiyak arest görülür (7). Tan da aritmi, hipovolemi ve sepsis gibi nedenler d flland nda 90 mmhg n n alt nda seyreden kan bas nc nda masif emboli düflünülmelidir. Masif embolinin aksine, altta yatan kardiyovasküler hastal olmayan submasif embolili hastalarda kalp debisinde beklenmedik art fl olabilir. Hipoksi sempatik tonusu artt rarak sistemik vazokonstriksiyona neden olur, venöz dönüflün ve at m volümün art fl ve taflikardinin de varl ile kardiyak debi artar (8). Altta yatan kardiyovasküler hastal k durumunda küçük bir emboli bile hastan n klini ini aniden bozarken sa l kl bireylerde pulmoner arterlerin esnek yap s nedeniyle pulmoner vasküler alan n %50 den fazlas n n t kanmas klinik aç dan ciddi pulmoner hipertansiyon geliflimine yol açar, küçük bir alanda oluflan PE nin hemodinamik ve klinik belirtileri ise genelde saptanamaz. Pulmoner infarktüs ise PE li olgular n ancak %10 unda görülür, bunun nedeni bronfliyal kanlanma ve hava yollar ile oksijenizasyonun sürmesidir. Akut PE oksijen ve karbondioksitin akci erlere etkin flekilde transferini bozar. Bunun tek nedeni akci er vaskülaritesinin azalmas de ildir. Bronkopulmoner arteryel anastomozlar n aç lmas, pulmoner arteriyo-venöz flantlar n geliflmesi ve patent foramen ovale gibi kalp-akci er içindeki flantlar pulmoner bas nc Yaz flma adresi : Dr. Kaan Okyay, Mesa Bat sitesi 12. Cd. Horonkent Sitesi 12 / 10, Bat kent Ankara, Tel: , , e-posta:

2 222 Okyay ve ark. Anadolu Kardiyol Derg azaltsa da hipoksiyi artt r r (7). Azalm fl arteryel PO2 (hipoksemi) ve artm fl alveolar-arteryel oksijen bas nç fark, PE de en temel de iflikliklerdir. Her ne kadar artm fl ölü boflluk solunumu CO2 nin eliminasyonunu azaltsa da medulladaki kemoreseptörler PCO2 deki art fllar alg layarak dakikadaki ventilasyon say s n artt r rlar ve PCO2 normal s kl kla da düflük seyreder. Akut Pulmoner Embolide Klinik De erlendirme Akut PE de klinisyenin flüphesi tan ya varmada en temel noktad r. Erken ve do ru tan birçok acil hastal kta oldu u gibi pulmoner embolide de hayat kurtar c d r. Hastalara zaman nda ve do ru tan kondu unda mortalite % 10 un alt na düflmektedir (9). Pulmoner embolide görülen bafll ca semptomlar; nefes darl, gö üs a r s, senkop, hemoptizi, öksürük, çarp nt, bafll ca bulgular ise taflikardi, takipne, siyanoz, boyunda venöz distansiyon, bacaklarda unilateral flifllik, ral ve ronküstür. Altta yatan baflka bir kardiyopulmoner problemi olmayan hastalarda nefes darl, takipne veya gö üs a r s n n varl akla PE olas l n getirse de, bu semptomlar n görüldü ü hastalar n yaklafl k yar s nda, yap lan tetkiklerle akut PE d fllanm flt r (10). Pulmoner emboli tan s nda genel olarak semptomlar n ve klinik bulgular n duyarl l yüksek fakat özgüllü ü düflüktür. Akut Pulmoner Embolide Laboratuvar ve Görüntüleme Yöntemleri Venöz Tromboz Tan s Derin ven trombozunun tan s nda kullan lan testler B-mode ve renkli Doppler ultrasonografi, impedans pletismografisi, venografi, radyoaktif fibrinojen testi ve manyetik rezonans (MR) görüntülemedir. Bu testlerin içinde akut PE tan s nda gerek maliyeti gerekse ulafl labilirli i ve özellikle proksimal trombüslerdeki baflar oran nedeniyle venöz ultrasonografi s kl kla kullan lmaktad r. Pulmoner Emboli Tan s Akci er grafisi Lineer atelektaziler, plevral effüzyon, hemidiyafragman n elevasyonu, Hampton hörgücü (pulmoner infarktüsü gösterir), Westenmark bulgusu(masif emboliyi gösterir), Fleischner iflareti(ana pulmoner arterin genifllemesi) PE de görülebilen akci er grafisi bulgular d r. Bu bulgular n hiçbiri PE için özgün de ildir. PIOPED çal flmas na göre akci er grafisi anjiyografik olarak kan tlanm fl PE olgular n n % 12 sinde normal bulunmaktad r (11). Akci er sintigrafisi Günümüzde akci er sintigrafisi, sintigrafi yorumlar n n tart flmal olmas, tomografinin daha kolay uygulanabilirli i ve ek bilgiler vermesi nedeniyle giderek daha az uygulan r hale gelmifltir. Buna ra men kontrast ajana karfl afl r duyarl l k, renal fonksiyon bozuklu u, gebelik, akci er sintigrafisi ile daha önceden PE tan s alm fl olan hastalarda önceli ini korumaktad r(9). Gö üs Tomografisi Gö üs tomografisi günümüzde tan da en önemli yöntem haline gelmifltir (12). Di er görüntüleme yöntemleri gibi (sintigrafi, anjiyografi) sadece vasküler de erlendirme yapmamas, parankim de iflikliklerinin de saptanabilmesi ve flüpheli veya belirsiz gibi flafl rt c olabilecek yorumlarda bulunmamas ve ulafl labilirli i en önemli avantajlar d r. Ayn seansta pelvik damarlar n görüntülenebilmesine, ekokardiyografi gibi ventrikül boflluklar - n n de erlendirilmesine olanak tan mas da tomografiyi üstün k lmaktad r. 1. jenerasyon tomografi cihazlar ile 5 mm lik rezolüsyon sa lanabilmekte ve PE vakalar n n üçte biri özellikle de subsegmental emboliler atlanabilmektedir. 3. jenerasyon çok aç l görüntü sa layan cihazlarla ise 1 mm rezolüsyon sa lanabilmekte, böylece submasif emboliler daha iyi tan nmakta (fiekil 1), tetkik süresi de belirgin oranda k salmaktad r (13). Manyetik Rezonans Görüntüleme Manyetik rezonans teknolojisindeki yenilikler sonucu gelifltirilen yeni sekanslar ve kontrast madde kullan m ile santral, lober ve segmental arterler yeterli kalitede de erlendirile- bilmektedir. Ek olarak sa ve sol ventrikülün yap sal ve fonksiyonel de- erlendirmesinde faydal d r. Ancak di er tetkikler gibi subsegmental düzeydeki embolileri de erlendirmede etkinli ii s n rl d r. Bu alanda yeni kontrast maddelerin gelifltirilmesi daha etkin de- erlendirme yap lmas na imkan sa layacakt r (14). Pulmoner Anjiyografi Halen alt n standart olma özelli ini korumas na ra men, di- er görüntüleme tetkiklerindeki sürekli geliflmeler pulmoner anjiyografiyi oldukça seyrek yap l r hale getirmifltir. Günümüzde subsegmental düzeydeki embolinin sorun yaratabilece i s n rl kardiyopulmoner rezervi olan olgularda ve spiral tomografinin yetersiz kald durumlarda kullan lmaktad r. Elektrokardiyografi Pulmoner emboli seyrinde görülen sinüs taflikardisi, T dalga de ifliklikleri, ST segment anormallikleri, sa ve daha az oranda sol aks sapmas, sa dal blo u ve masif embolilerde gözlenebilen S1Q3T3 paterni non-spesifik EKG bulgular d r (15) ve tan dan ziyade ay r c tan da daha faydal d rlar. Anteriyor derivasyonlarda, subepikardiyal iskemi ile uyumlu olacak flekilde T dalga inversiyonu masif PE nin en s k görülen bulgular ndan biri olarak belirtilmifl ve etkin tedavi ile bu de ifliklerin düzelebildi i gösterilmifltir(16). V1 derivasyonunda QR paterni ise sa ventrikül disfonksiyonunun önemli bir göstergesi olarak, kötü prognoz lehine bulunmufltur (17). Ekokardiyografi Kolay uygulanabilirli i, sa ventrikül fonksiyonlar n n tayininde genelde baflar l olmas, PE risk de erlendirmesinde ve tedavi etkinli inin de erlendirilmesinde fayda sa lamas bak m ndan önemli bir tetkiktir. Akut PE seyrinde normotansif hastalar n yaklafl k 1/3 ünde sa ventrikül disfonksiyonu tespit edilmifltir. Submasif PE olarak de erlendirilen bu grupta % 10 oranda PE ile iliflkili flok tablosu, %5 mortalite görülmektedir. Ekokardiyografide sa ventrikül fonksiyonlar normal saptanan submasif PE olgular n n k sa döfiekil 1. Sa ana pulmoner arter lümenini oblitere eden trombus görünümü, spiral bilgisayar tomografi

3 Anadolu Kardiyol Derg Okyay ve ark. 223 nem prognozlar benign seyretmifltir(18). Bu nedenle ekokardiyografi özellikle normotansif hastalardaki risk de erlendirilmesinde önemli bir yer tutar. Ekokardiyografide apikal 4 boflluk görüntüde, sa ventrikül end-diyastolik volümü / sol ventrikül end-diyastolik volümü 0.6 n n üzerinde ise sa ventrikül disfonksiyonu ve dolay s yla kötü prognoz lehinedir(19). Akut PE de görülebilen temel ekokardiyografi bulgular ; sa ventrikülde dilatasyon ve hipokinezi, anormal interventriküler septum hareketi, triküspit yetmezli i ve nadir de olsa trombusun direkt görüntülenmesidir(20). Pulmoner emboli tan s nda, ekokardiyografinin duyarl l %29-%52 özgüllü ü ise % 87-% 96 aras nda bulunmufltur (21). Plasma D Dimer Düzeyi Akut PE de plazmin in fibrin p ht lar n eritmesi nedeniyle endojen fibrinolizis meydana gelir ve hastalar n neredeyse tümünde D-Dimer düzeyi yüksek tespit edilir. Normal D-Dimer düzeyi klinik olas l k ne olursa olsun çok yüksek negatif prediktif özelli e sahiptir. Bir çal flmada, PE flüphesi olan 1109 hastada D-Dimer düzeyi normal bulunan 547 hastan n sadece 2 sinde PE geliflmifltir ve negatif prediktif de er %99.6 olarak hesaplanm flt r (22). Tan sal algoritmin içine D-Dimer testinin dahil edilmesi, gö üs tomografisi istemi s kl n azaltarak maliyeti azaltabilir, fakat özellikle hastanede yatmakta olan hastalarda tan sal de erin azald da unutulmamal d r. Kardiyak Enzimler Akut PE de sa ventrikül duvar stresindeki art fl sa koroner arterde kompresyona neden olarak subendokardiyal iskemiye ve sa ventrikülün mikroinfarktüsüne yol açar, bunun sonucunda da kardiyak troponinlerde art fl görülür. Sa ventrikülün yüklenmesine ikincil olarak da pro-b tip ve B-tip natriüretik peptidlerde (BNP) yükselme olur. Kardiyak troponinler miyokardiyal hücre hasar n n ve mikroskobik nekrozun en duyarl ve özgün belirteçleridir. Akut PE tan s alan ve normotansif seyreden hastalardaki Troponin T (TnT) yüksekli i hastane içi mortalite ve kötü prognozla iliflkili bulunmufltur(23). Benzer flekilde PE seyrinde kardiyak Troponin I (TnI) yüksekli i sa ventrikül disfonksiyonu ve kardiyojenik flok geliflimi bak m ndan risk faktörü olarak belirtilmifltir(24). Pulmoner emboli hastalar nda anjiyografik olarak koroner arter hastal yoklu unda bile troponin düzeylerinde art fl görülebilece i unutulmamal d r(25). Pulmoner embolide troponin düzeylerinde yükselme akut koroner sendroma k yasla genelde daha düflük düzeylerde gerçekleflir ve troponinler plazmada daha k sa süreyle saptan r (26). Kardiyak troponinler gibi plazma BNP ve NT-pro BNP düzeyleri de akut PE zemininde geliflen sa ventrikül disfonksiyonunun belirteçleridir (27). Natriüretik peptidler PE d fl nda pulmoner hipertansiyona neden olan di er durumlarda ve kronik akci er hastal klar nda da yükselir (28). lginç olarak serum ürik asit düzeyi de PE ciddiyeti ile iliflkili bulunmufl, ürik asit düzeyinin pulmoner arter bas nc nda yükselme ile do ru, kardiyak debi ile ters orant l oldu u gösterilmifltir (29). Pulmoner Embolide Tedavi 1) Medikal tedavi - Antikogülan tedavi - Fibrinolitik tedavi 2) Cerrahi tedavi ( embolektomi ) Antikoagülan Tedavi Standart Heparin Akut PE düflünülen hastaya tan sal yaklafl mlara bafllamadan mutlaka antikoagülasyon uygulanmal d r. K sa etki süresine sahip ve intravenöz yoldan uygulan lan unfraksiyone heparin (UFH), 80 U/kg bolusu takiben 18U/kg /saat dozunda infüzyon fleklinde verilir. Hedef aptt zaman sn aras d r. Düflük Molekül A rl kl Heparinler Düflük Molekül A rl kl Heparinler (DMAH) antikoagülan etkisini, faktör Xa inhibisyonu üzerinden gerçeklefltirir, unfraksiyone heparini ba layan proteinlere daha az ba lan r, endotele ba lanmaz, renal yolla at l r, plasentay geçmez, protaminle nötralizasyonu tam de ildir, yat fl süresini k salt r, monitörizasyonu gereksizdir, kanama riski daha azd r, uzun süreli kullan mda osteoporoz riski UFH ye göre çok daha azd r ve heparin arac l trombositopeniye daha az yol açar. Derin ven trombozu (DVT) tedavisi ile ilgili bir meta analizde, düflük molekül a rl kl heparinlerin UFH ye göre, kanama riskini artt rmadan mortaliteyi daha fazla azaltt gösterilmifltir (30). Kontrast venografi kullan larak yap lan bir DVT çal flmas nda ise Reviparin trombüsün büyüklü ünü azaltmada, UFH den daha etkili bulunmufltur (31). Akut PE tedavisinde düflük molekül a rl kl heparinlerin UFH kadar güvenli ve etkili oldu u, yak n zamanda yap lan bir meta-analizle tekrarlanm flt r (32). Trombolitik Tedavi Masif PE, vazopressör ajanlar n kullan m n gerektirecek düzeyde sistemik hipotansiyon, flok, dispne, takipne, taflikardi, mental durumda de iflme, oligüri gibi bulgularla kendini belli eder ve acil serviste masif emboli tan s konan hastaya önce O2 deste i, vazoaktif tedavi ve gerekli durumda entübasyon-mekanik ventilasyon deste i sa lanmal ve vakit kaybetmeden trombolitik bafllanmal d r, çünkü hayat kurtar c d r. Hemodinamik instabilitenin efllik etti i masif PE trombolitik tedavi için en net endikasyondur (33). Trombolitik ilaçlardan ürokinaz; insan embriyosu, idrar veya böbrek hücre kültüründen elde edilir ve IU 10 dakikada yükleme sonras IU/kg/saat dozunda saatlik infüzyon yap l r. Streptokinaz C grubu β-hemolitik streptokoklardan elde edilir ve IU 30 dakikada yükleme sonras IU 24 saatlik infüzyon fleklinde verilir. Rekombinan DNA teknolojisi ile elde edilen rt-pa yükleme gerektirmez toplam 100 mg, 2 saatlik infüzyon yeterlidir (34). Trombolitik ilaçlar tan dan sonraki 14 gün içinde verilebilir fakat zaman geçtikçe etkinli inde azalma meydana gelir. Trombolitik infüzyonu esnas nda, reoklüzyon klinik bir problem olarak ortaya ç kmad ndan heparin kesilmektedir. Günümüzde, yeni kuflak fibrinolitiklerin içinde FDA taraf ndan kabul gören tek ajan rt-pa d r (35). Sistemik arteryel bas nc n korundu u orta ve a r derecede sa ventrikül disfonksiyonunun efllik etti i submasif PE olgular nda, trombolitik tedavi yönünde masif PE de oldu u kadar fikir birlikteli i yoktur. Çok merkezli bir çal flmada, hemodinamik yönden stabil 101 hasta rt-pa ard ndan heparin ve yaln z heparin alanlar fleklinde randomize edildikten sonra takip eden 14 gün içinde rt- PA alan hastalar n hiçbirinde rekürren emboli görülmemifl, sa ventrikül duvar hareketlerinde düzelme olan ve sa ventrikül enddiyastolik alan nda azalma olan hastalar n say s rt-pa alanlarda almayanlara göre daha fazla bulunmufltur (36). Baflka bir çal flmada sa ventrikül disfonksiyonu olan fakat hipotansiyon ve flok görülmeyen 256 PE hastas çift kör fleklinde rt-pa ve heparin veya

4 224 Okyay ve ark. Anadolu Kardiyol Derg yaln z heparin alm fllard r. Primer sonlan m noktalar ölüm, tedaviye ra men kötüleflme nedeniyle katekolamin infüzyonu, aç k uçlu trombolizis, endotrakeal entübasyon, kardiyopulmoner resüssitasyon ve acil embolektomi yap lmas olarak belirlenmifltir. Trombolitik tedavi grubunda sonlan m noktalar % 10 sadece heparin alan grupta ise %25 olarak bulunmufltur(p=0.006). ntrakraniyal kanama hiçbir hastada görülmemifltir (37). Masif PE nedeniyle trombolitik verilen hastalar n takibinde, eskiden tromboemboli varl, 6 aydan daha az antikoagülasyon süresi, inferiyor vena kava filtresi yerlefltirilmesi trombolitik tedavi sonras nda ekokardiyografide sa ventrikül disfonksiyonu ve dilatasyonu belirtilerinin devam etmesi, tromboliz sonras PAB >50 mmhg olmas ve %30 un üzerinde pulmoner vasküler rezidüel darl n olmas ve ileri yafl uzun dönemli prognozu olumsuz etkileyen faktörler olarak belirtilmifltir(38). Pulmoner embolinin olmad derin ven trombozu olan hastalarda trombolitik tedavi verilmesi konusunda ise henüz yeterli miktarda çal flma bulunmamaktad r. nferiyor Vena Kava Filtresi nferiyor vena kava filtresi PE geliflimini önlemek için perkütan yoldan uygulanabilir fakat altta yatan trombotik süreci durdurmaz, hatta rekürren venöz tromboemboli için nidus oluflturabilir. Antikoagülasyona mutlak kontraendikasyon olmas ve tedavi edici düzeyde antikoagülasyona ra men rekürren PE olmas temel endikasyonlar d r (39). Cerrahi Embolektomi Birçok merkezde halen trombolitik tedavinin kesin kontraendike oldu u veya baflar s z kald ve hemodinamik instabilitenin efllik etti i masif PE li hastalarda uygulanmakla beraber, son dönemlerde tecrübeli merkezlerde düflük mortalite oranlar ile embolektomi yap labilmektedir. Masif PE tablosu ile de erlendirilen hastada fibrinolitik tedavi ve embolektomiyi bire bir karfl laflt ran randomize bir çal flma olmad ndan hangi tedavinin tercih edilece i merkezin ve operatörün deneyimine ba l d r. Trombolitik tedavi baflta intrakraniyal kanama olmak üzere majör kanamalara yol açmakla beraber, embolektomi de kendi içinde operatif riske sahiptir. Bu konuda Aklog ve ark. (40) kardiyojenik flok tablosundaki 29 hastaya embolektomi yapm fllar ve %89 sa kal m oran bildirmifllerdir. Bu yüksek oran h zl tan, uygun tedavi ve cerrahlar n deneyimine ba lanm flt r (bu seri aort klemp ifllemi ve kardiyopleji yap lmadan çal flan kalpte yap lm flt r). Cerrahi embolektominin ayn zamanda kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyona gidifli de azaltt belirtilmektedir (41). Masif PE tablosundaki, uzam fl kardiyopulmoner canland rma alt ndaki hastalarda kullan lan ve vücut d fl yaflam deste i olarak tercüme edilebilecek olan extracorporeal life support (ECLS) kalp-akci er makinesi görevi görerek a r fakat potansiyel olarak geri dönüflümlü solunum-kalp yetersizli inde gaz de- iflimini sa lar, doku oksijenizasyonunu idame ettirir. Perkütan yolla veno-venöz veya veno-arteryel ba lant sa lanarak çal - flan bu sistem, y llard r özellikle yeni do an ve pediyatrik dönemdeki solunum yetmezliklerinde baflar yla kullan lm flt r. Vücut d - fl yaflam deste i masif PE de medikal tedavi alt ndaki hastalara maksimum düzeyde destek sa lamak için kullan labilece i gibi, cerrahiye verilecek hastalarda köprü görevini de üstlenebilir. Pulmoner Embolide Oral Antikoagülasyon ve Profilaktik tedavi Uygun dozda ve etkin düzeyde antikoagülasyon sa layacak flekilde UFH veya DMAH baflland ktan hemen sonra warfarin tedaviye eklenmeli ve stabil warfarin dozuna ulaflana kadar 5-7 gün boyunca tedavi bir arada yürütülmelidir. Pulmoner embolide tedavisinde INR 2-3 aras nda tutulacak flekilde hasta antikoagüle edilmelidir. Baz hastalarda warfarinin küçük dozlar na bile afl r duyarl l k söz konusudur. Bu hastalarda warfarinin S-enantiyomerinin metabolizmas n yavafllatan genetik mutasyonlar suçlanmak- tad r (42). INR takibi her zaman optimal antikoagülasyonu monitörize edemeyebilir, çünkü benzer INR düzeyine sahip hastalar n doku faktörü koagülasyon zaman n n farkl olabildi i gösterilmifltir (43). Warfarin tedavisinin kesilmesinden sonra rekürrens önemli bir klinik problem oldu undan nedeni bilinmeyen venöz tromboembolilerde 6 aydan az olmamak kayd yla antikogülasyon yap lmas gereklidir. PREVENT çal flmas nda nedeni bilinmeyen PE veya DVT tan s alan ve 6 ay standart antikoagülasyon yap lan hastalardan hedef INR 1.5 ile 2 aras nda olacak flekilde uzun dönem antikoagüle edilenlerde, ortalama 2.1 y ll k takip sonunda rekürren PE, plaseboya göre 2/3 oran nda azalm flt r (44). Bu çal flmay takiben yay nlanan baflka bir çal flmada ise, standart antikoagülasyon süresini takiben hastalar INR düzeyi 2-3 aras nda olacak flekilde ve aras nda olacak flekilde randomize edilmifller ve ortalama 2.4 y ll k takip sonunda INR düzeyinin 2-3 aras nda tutuldu u hastalarda PE rekürrensi daha az görülmüfl ve bu arada kanama komplikasyonunda artma gözlenmemifltir (45). THRIVE-3 çal flmas nda nedeni bilinmeyen venöz tromboemboli tan s alan ve 6 ay standart antikoagülasyon verilen hastalar plasebo ve yeni kuflak oral direkt trombin inhibitörü Ximelagatran (günde 2 kere 24 mg) gruplar na randomize edilerek 18 ay takip edilmifller ve Ximelagatran grubunda rekürren PE %84 oran nda azalm flt r(46). Ximelagatran n, günde 2 kere sabit doz verildi inde venöz tromboembolinin tedavisinde warfarine alternatif oluflturabildi i(47) ve total diz protezi yap lacak hastalarda profilaksi sa layabildi i gösterilmifltir(48). Yeni kuflak DMAH olan Fondaparinox ortopedik cerrahiye verilecek hastalarda günde tek doz ile profilaksi için onay alm flt r(49). Fondaparinox ayn zamanda günde tek doz 7.5 mg sc verildi inde akut PE tedavisinde UFH kadar etkili bulunmufltur(50). Pulmoner emboliyi önlemenin en etkin yolu DVT yi önlemek oldu undan risk gruplar n n do ru belirlenmesi ve uygun tedavinin bafllanmas hastal n hem morbidite ve mortalitesini hem de maliyetini azalt r. Cerrahi operasyon planlanan hastalarda kalça k r operasyonlar yüksek riskliyken, elektif genel cerrahi ifllemleri düflük risklidir. Benzer flekilde, daha önceden PE veya DVT öyküsü, malignite veya alt ekstremite paralizisi olan hastalar yüksek risk alt ndad r. Post-operatif PE operasyondan genelde birkaç hafta sonra geliflti inden yüksek risk tafl yan hastalarda taburculuk sonras 3-4 hafta süreyle profilaksi verilmesi uygun bir yaklafl md r. Özellikle yafll ve hareket k s tl l olan ve DVT yönünden riskli görülen hastalar n uzun süren yolculuklar(özellikle uçak yolculuklar ) öncesinde ve izleyen birkaç günde proflaksiye al nmas gereklidir. Farmakolojik profilaksi düflük doz veya ayarlanm fl doz UFH, DMAH, Fondaparinox veya oral antikoagülanlar ile, mekanik profilaksi ise kademeli bas nçl çoraplar ve aral kl pnömatik kompresyon cihazlar ile yap lmaktad r. Sonuç tan s nda h zl tarama ve d fllama kriterlerinin belirlenmesi, hastal n tan s konduktan sonra optimal risk de erlendirmesinin yap lmas ve tedavi konusunda önemli

5 Anadolu Kardiyol Derg Okyay ve ark. 225 ilerlemeler sa lanm flt r. Moleküler genetik konusunda ilerlemeler özellikle venöz trombofiliye neden olabilecek mutasyonlar n tan s ve tedavisini kolaylaflt racakt r. Nedeni bilinmeyen venöz tromboemboli tan s alan hastalarda antikoagülasyon ömür boyu verilmedi i takdirde rekürren tromboz riskinin her zaman bulundu u gerçe i unutulmamal d r. Bu konuda kanama riskini artt rmayan ve monitörizasyon gerektirmeden etkin antikoagülasyon sa layacak ajanlar n gelifltirilmesi önemli bir aflamad r. PE h z, morbiditesi ve tedavi maliyetini azaltmada ise en önemli ad m n pulmoner emboliden korunma oldu u unutulmamal d r. Kaynaklar 1. Goldhaber SZ, Visani L, De Rosa M,. Acute pulmonary embolism: clinical outcomes in the International Cooperative Pulmonary Embolism Registry (ICOPER) Lancet 1999;353: Giuntini C, Di Ricco G, Marini C, Malillo E, Palla A. Pulmonary embolism: epidemiology. Chest 1995;107 (1Suppl.): 3S- 9S. 3. Horlander KT, Mannino DM, Leeper KV. Pulmonary embolism mortality in the United States, : an analysis using multiplecause mortality data. Ann Intern Med 2003; 20: Moser KM, Fedullo PF, LitteJohn JK, Crawford R. Frequent asymptomatic pulmonary embolism in patients with deep venous thrombosis. JAMA 1994; 271: Task force on pulmonary embolism, European Society of Cardiology. Task force report. Guidelines on diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J 2000;21: Prandoni P, Bilora F, Marchiori A et al. An association between atherosclerosis and venous thrombosis. N Engl J Med 2003; 348: Goldhaber SZ, Elliott CG. Acute pulmonary embolism: part I: epidemiology, pathophysiology, and diagnosis Circulation 2003; 108: Timuralp B. Venöz trombüs ve pulmoner tromboembolizm etyopatogenezi-kardiyovasküler sistemde patofizyolojik de ifliklikler. Ana Kardiyol Derg 2001; 1: Carson JL, Kelley MA, Duff A, et al. The clinical course of pulmonary embolism. N Engl J Med 1992; 326: Palla A, Petruzzelli S, Donnamaria V, Giuntini C. The role of suspicion in the diagnosis of pulmonary embolism. Chest 1995; 107 (1 Suppl): 21S-24S. 11. Worsley DF, Alavi A, Aronchick JM et al. Chest radiographic findings in patients with acute pulmonary embolism: observations from the PIOPED Study. Radiology 1993; 189: van Strijen MJ, de Monye W, Schiereck J, et al. For the Advances in New Technologies Evaluating the Localisation of Pulmonary Embolism Study Group. Single detector helical computed tomography as the primary diagnostic test in suspected pulmanary embolism: a multicenter clinical management study of 510 patients. Ann Intern Med 2003; 138: Schoepf UJ, Costello P. CT angiography for diagnosis of pulmonary embolism: state of the art. Radiology 2004; 230: Gupta A, Frazer CK, Ferguson JM, et al. Acute pulmonary embolism: diagnosis with MR angiography. Radiology 1999; 210: Chan TC, Vilke GM, Pollack M, Brady WJ. Electrocardiographic manifestations: pulmonary embolism. J Emerg Med 2001; 21: Ferrari E, Imbert A, Chevalier T et al. The ECG in pulmonary embolism. Predictive value of negative T waves in precordial leads - 80 case reports. Chest 1997; 113: Kucher N, Walpoth N, Wustmann K, Noveanu M, Gertsch M. QR in V1- an ECG sign associated with right ventricular strain and adverse clinical outcome in pulmonary embolism. Eur Heart J 2003; 24: Grifoni S, Olivotto I, Cecchini P, et al. Short-term clinical outcome of patients with acute pulmonary embolism, normal blood pressure and echocardiographic right ventricular dysfunction. Circulation 2000; 101: Mansencal N, Joseph T, Vieillard-Baron A, et al. Comparison of different echocardio- graphic indexes secondary to right ventricular obstruction in acute pulmonary embolism. Am J Cardiol 2003; 92: Goldhaber SZ. Echocardiography in the management of pulmonary embolism. Ann Intern Med 2002;136: Bova C, Greco F, Misuraca G, et al. Diagnostic utility of echocardiography in patients with suspected pulmonary embolism. Am J Emerg Med 2003; 21: Dunn KL, Wolf JP, Dorfman DM, et al. Normal D-dimer levels in emergency department patients suspected of acute pulmonary embolism. J Am Coll Cardiol 2002; 40: Pruszczyk P, Bochowicz A, Torbicki A, et al. Cardiac troponin T monitoring identifies high-risk group of normotensive patients with acute pulmonary embolism. Chest 2003; 123: Mehta NJ, Jani K, Khan IA. Clinical usefulness and prognostic value of elevated cardiac troponin I levels in acute pulmonary embolism. Am Heart J 2003; 145: Giannitsis E, Muller-Bardorff M, Kurowski V, et al. Independent prognostic value of cardiac troponin T in patients with confirmed pulmonary embolism. Circulation 2000; 102: Muller Bardorff M, Weidtmann B, Giannitsis E, Kurowski V, Katus HA. Release kinetics of cardiac troponin T in survivors of confirmed severe pulmonary embolism. Clin Chem 2002; 48: Tulevski II, Hirsch A, Sanson BJ, et al. Increased brain natriuretic peptide as a marker for right ventricular dysfunction in acute pulmonary embolism. Thromb Haemost. 2001; 86: Tulevski II, Groenink M, van der Wall EE, et al. Increased brain and atrial natriuretic peptides in patients with chronic right ventricular pressure overload: correlation between plasma neurohormones and right ventricular dysfunction. Heart 2001; 86: Shimizu Y, Nagaya N, Satoh T, et al. Serum uric acid level increases in proportion to the severity of pulmonary thromboembolism. Circ J 2002; 66: Gould MK, Dembitzer AD, Doyle RL, Hastie TJ, Garber AM. Lowmolecular-weight heparins compared with unfractionated heparin for treatment of acute deep venous thrombosis. A meta-analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 1999; 130: Breddin HK, Hack-Wunderle V, Nako R, et al. Effects of a low-molecular-weight heparin on thrombus regression and recurrent thromboembolism in patients with deep-vein thrombosis.n Engl J Med 2001; 344: Quinlan DJ, McQuillan A, Eikelboom JW. Low-molecular weight heparin compared with intravenous unfractionated heparin for treatment of pulmonary embolism: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Ann Intern Med. 2004; 140: Arcasoy SM, Vachani A. Local and systemic thrombolytic therapy for acute venous thromboembolism. Clin Chest Med 2003; 24: Goldhaber SZ. Contemporary pulmonary embolism thrombolysis. Chest 1995;107 (1 Suppl): S45-S Goldhaber SZ, Elliott CG. Acute pulmonary embolism: part II: risk stratification, treatment, and prevention. Circulation 2003; 108: Goldhaber SZ, Haire WD, Feldstein M, et al. Alteplase versus heparin in acute pulmonary embolism: randomised trial assessing right-ventricular function and pulmonary perfusion. Lancet 1993; 341: Konstantinides S,Geibel A, Heusel G, Heinrich F, Kasper W; Management Strategies and Prognosis of Pulmonary Embolism-3 Trial Investigators. Heparin plus alteplase compared with heparin alone in patients with submassive pulmonary embolism. N Engl J Med 2002; 347:

6 226 Okyay ve ark. Anadolu Kardiyol Derg 38. Liu P, Meneveau N, Schiele F, Bassan JP. Predictors of long-term clinical outcome of patients with acute massive pulmonary embolism after thrombolytic therapy. Chin Med J (Engl) 2003; 116: Decousus H, Leizorovicz A, Parent F, et al. A clinical trial of vena caval filters in the prevention of pulmonary embolism in patients with proximal deep-vein thrombosis. Prevention du Risque d'embolie Pulmonaire par Interruption Cave Study Group. N Engl J Med 1998; 338: Aklog L, Williams CS, Byrne JG, Goldhaber SZ. Acute pulmonary embolectomy: a contemporary approach. Circulation 2002; 105: Yalamanchili K, Fleisher AG, Lehrman SG, et al. Open pulmonary embolectomy for treatment of major pulmonary embolism. Ann Thorac Surg. 2004; 77: Higashi MK, Veenstra DL, Kondo LM, et al. Association between CYP2C9 genetic variants and anticoagulation related outcomes during warfarin therapy. JAMA 2002; 287: Brummel KE, Paradis SG, Branda RF, Mann KG. Oral anticoagulation thresholds. Circulation 2001; 104: Ridker PM, Goldhaber SZ, Danielson E, et al. Long-term, low-intensity warfarin therapy for prevention of recurrent venous thromboembolism. N Engl J Med 2003; 348: Kearon C, Ginsberg JS, Kovacs MJ, et al. Comparison of low-intensity warfarin therapy with conventional-intensity warfarin therapy for long-term prevention of recurrent venous thromboembolism. N Engl J Med 2003; 349: Schulman S, Waehlander K, Lundstrom T, Clason SB, Eriksson H; THRIVE III Investigators. Secondary prevention of venous thromboembolism with the oral direct thrombin inhibitor ximelagatran. N Engl Med. 2003; 349 : Eriksson H, Wahlander K, Gustafsson D, et al. THRIVE Investigators. A randomized, controlled, dose-guiding study of the oral direct thrombin inhibitor ximelagatran compared with standard therapy for the treatment of acute deep vein thrombosis: THRIVE I. J Thromb Haemost 2003; 1: Francis CW, Davidson BL, Berkowitz SD, et al. Ximelagatran versus warfarin for the prevention of venous thromboembolism after total knee arthroplasty. A randomized, double-blind trial. Ann Intern Med 2002; 137: Bounameaux H, Perneger T. Fondaparinux: a new synthetic pentasaccharide for thrombosis prevention. Lancet 2002; 359; Buller HR, Davidson BL, Decousus H, et al. ; MATISSE Investigators. Subcutaneous fondaparinux versus intravenous unfractionated heparin in the initial treatment of pulmonary embolism. N Engl J Med 2003; 349:

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik Pulmoner Tromboemboli Prof. Dr. Pınar Çelik PTE Sistemik venlerden gelen trombüslerin pulmoner arter ya da dallarında obstrüksiyon yapması sonucunda ortaya çıkar. Ölümlerin % 15-20 sini oluşturur. Etkenler:

Detaylı

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri

Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Pulmoner Emboli de güncel tedavi stratejileri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 25.01.2011 1 2 Pulmoner Emboli tedavisi önemli bir yere sahiptir Pulmoner

Detaylı

Tedavi. Tedavi hedefleri;

Tedavi. Tedavi hedefleri; Doç. Dr. Onur POLAT Tedavi DVT tanısı konduktan sonra doğal gidişine bırakılırsa, ölümcül komplikasyonu olan PE ve uzun dönemde sakatlık oranı son derece yüksek olan posttromboflebitik sendrom ve Pulmoner

Detaylı

Sunumu Hazırlayan PULMONER EMBOLİZM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

Sunumu Hazırlayan PULMONER EMBOLİZM. Olgu 2. Olgu 1. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM Sunumu Hazırlayan Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi Son Güncellenme

Detaylı

Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar

Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar PULMONER EMBOLİZM Venöz tromboembolizmde (PE±DVT) olumsuz sonuçlar Derin ven trombozu Pulmoner embolizm Bacak Post-trombotik Şok Non- rezolüsyon İskemisi sendrom Nüks Rekürren tromboembolizm Mortalite

Detaylı

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011

Türkiye Acil Tıp Derneği. Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM. SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi PULMONER EMBOLİZM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Türkçüer Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Damar Hasarı: Travma, cerrahi

Damar Hasarı: Travma, cerrahi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkök Göğüs Cerrahisi Pulmoner Tromboemboli Giriş Pulmoner emboli (PE) pulmoner arter dallarının sistemik venler aracılığıyla taşınan

Detaylı

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU

APAH: konjenital kalp hastalığı. Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU APAH: konjenital kalp hastalığı Prof. Dr. Sanem Nalbantgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD 2015 ADHAD 2. PAH OKULU Klinik Sınıflama 2009 Eisenmenger Sendromu ve sistemik komplikasyonlar European

Detaylı

Pulmoner embolizm halen yaygın ve tehlikeli bir klinik tablodur.

Pulmoner embolizm halen yaygın ve tehlikeli bir klinik tablodur. Pulmoner Emboli Pulmoner embolizm halen yaygın ve tehlikeli bir klinik tablodur. Tanı, risk faktörlerinin belirlenmesi ve tedavi ile ilgili birçok kapsamlı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen halen tanı

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Pulmoner Emboli D Dimer ve diğer Biyobelirteçler

Pulmoner Emboli D Dimer ve diğer Biyobelirteçler Pulmoner Emboli D Dimer ve diğer Biyobelirteçler Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Kaynaklar BMJ 2013. Clinical Review.

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Yrd.Doç.Dr. Umut GÜLAÇTI Adıyaman Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pulmoner arter veya dallarının tıkanmasıdır. Hayatı tehdit eden bir durumdur. Ani, beklenmedik, travma dışı ölümlerde 2. sırada Gerçek

Detaylı

PULMONER EMBOLİ TANISINDA

PULMONER EMBOLİ TANISINDA PULMONER EMBOLİ TANISINDA KARDİYAK BELİRTE AKDENİZ ÜNİVERSİTES TESİ TIP FAKÜLTES LTESİ ACİL L TIP ANABİLİM M DALI Dr. İlker GÜNDG NDÜZ 12-01 01-2010 ÖZET PE tanısı koymak veya onaylamak; Kısa vadeli prognoz

Detaylı

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı HEMOSTAZ Prokoagülan Antifibrinolitik Antikoagülan Profibrinolitik ÇOCUKLARDA HEMOSTAZ

Detaylı

Sunum Planı. Klinik kuşku!!! Klinik skorlama. Klinik Tablolar Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı

Sunum Planı. Klinik kuşku!!! Klinik skorlama. Klinik Tablolar Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı Sunum Planı Klinik Tanı Algoritmik tanı ve tedavi yaklaşımı Dr. Cenk BABAYĠĞĠT M.K.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. 2 Klinik kuşku!!! Pulmoner tromboembolizmde tanıya giden yol, klinik kuşku ile

Detaylı

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Trombozun komplikasyonları Trombozun kliniği; tromboembolik olayın yerine,

Detaylı

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir

PULMONER EMBOLİ. Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ Doç Dr Tunçalp Demir PULMONER EMBOLİ- Tanım (Tromboembolik akciğer hastalığı ığı) Pıhtı/pıhtıların sistemik derin venlerden pulmoner vasküler yatağa gelmesi. Derin ven trombozu (DVT) gelişen

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ ALGORİTMALARI Dr. Orhan ARSEVEN KLİNİK TANI Klinik bulgular ; pulmoner emboli tanısı için spesifik değil ve duyarlılığı düşük Altta yatan kardiyopulmoner hastalığı bulunan

Detaylı

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER

PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL TANISAL STRATEJİLER Dr. Oktay Eray Akdeniz Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Acil Tıp T p Anabilim Dalı PULMONER EMBOLİDE GÜNCEL G TANISAL STRATEJİLER İçerik Tanısal unsurlar Belirti

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

Venöz Tromboembolizm 95. K lavuz genel özeti

Venöz Tromboembolizm 95. K lavuz genel özeti Venöz Tromboembolizm 95 K lavuz genel özeti Bu k lavuzda yer alan leri genel bir çerçeveye oturtmak amac yla bu özet haz rlanm flt r. Ancak hastalarda yap lacak olan bireysel risk de erlendirilmesinin

Detaylı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Ölüm Nedenleri Roos- Hesselink JW Heart 2009 Gebelikte Tromboembolik Olay Epidemiyoloji

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Tedavisi

Venöz Tromboembolizmin Tedavisi 74 Venöz Tromboembolizmin Tedavisi Derin ven trombozunun tedavisi Tedavinin amac Derin ven trombozu tedavisinin amac PE ve pulmoner hipertansiyon, periferik venöz hastal klar, VTE nüksü ve posttrombotik

Detaylı

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Z. Defne DÜNDAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. KONYA ŞOK Sistemik doku perfüzyonu bozulduğu ve dokulara oksijen sunumunun azaldığı klinik

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

Masif ve submasif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi sonuçlarımız

Masif ve submasif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi sonuçlarımız Masif ve submasif pulmoner tromboembolide trombolitik tedavi sonuçlarımız Şerife SAVAŞ BOZBAŞ 1, Şule AKÇAY 1, Tülay KIVANÇ 2, Aylin ÖZSANCAK 1, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU 1 1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Brunicardi FC, et al. 2010. Schwartz s Principles of Surgery, 9th Ed. USA, The McGraw Hill. Townsend CM, et al. 2008. Sabiston Textbook of Surgery, 18. Baskı. Philadelphia,

Detaylı

Ağır kanama riski olan olgular dışında kanama riskini değerlendirmek için Wells ve arkadaşlarının geliştirdiği indeks kullanılabilir (14) (Tablo 1).

Ağır kanama riski olan olgular dışında kanama riskini değerlendirmek için Wells ve arkadaşlarının geliştirdiği indeks kullanılabilir (14) (Tablo 1). 24 PULMONER TROMBOEMBOLİZM TEDAVİSİ Derin ven trombozu ve akut pulmoner tromboembolizm, aynı hastalığın yani VTE in klinik tabloları olduğundan tedavileri de birlikte ele alınmalıdır. DVT ve PTE nin tedavi

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Venöz Tromboembolizm 17

Venöz Tromboembolizm 17 Venöz Tromboembolizm 17 Venöz Tromboembolizm Venöz tromboembolizm (VTE), venöz dolafl mda oluflan tüm patolojik trombozlar n genel ad d r. En s k olarak alt ekstremite derin venlerinde (derin ven trombozu,

Detaylı

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK

YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLAR PROF. DR. TUFAN TÜKEK İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ABD Varfarin etkinliğinin kanıtlanmış olmasına rağmen suboptimal ve düşük kullanım oranı nedeniyle yeni oral antikoagülan

Detaylı

Hipertansiyon tan m ve s n flamas

Hipertansiyon tan m ve s n flamas .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 67-73 Arteryel Hipertansiyon Tedavisi Prof. Dr. Serap Erdine Dünya Sa l k Örgütü

Detaylı

Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi

Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi Masif Pulmoner Tromboembolide Trombolitik Tedavi Levent ERKAN*, Serhat FINDIK*, Ahmet ÖZTÜRK**, Hüseyin AKAN**, Tarık BAŞOĞLU***, Fatma DORU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay

Trombozlu Hastaya Yaklaşım. Dr. Figen Atalay Trombozlu Hastaya Yaklaşım Dr. Figen Atalay Sunum Planı Tanımlamalar Epidemiyoloji Patogenez Tanısal yaklaşım Risk belirlemesi Tedavi Tanımlamalar Tromboz: Arteryel ve venöz tromboembolizm (VTE) dolaşımda

Detaylı

Total Kalça ve Diz Artroplasti Cerrahisi Sonrası Derin Ven Trombozu Proflaksisi: Yeni Nesil Antikoagülan (Rivaroxaban) Sonuçları

Total Kalça ve Diz Artroplasti Cerrahisi Sonrası Derin Ven Trombozu Proflaksisi: Yeni Nesil Antikoagülan (Rivaroxaban) Sonuçları Total Kalça ve Diz Artroplasti Cerrahisi Sonrası Derin Ven Trombozu Proflaksisi: Yeni Nesil Antikoagülan (Rivaroxaban) Sonuçları Burak Bağ, Berk Batman, Mert Çimeli, Aykut Kılıç, Karl Michael Lux Danışman:

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD

Direk Trombin İnhibitörleri. Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Direk Trombin İnhibitörleri Yrd. Doç. Dr. Şükrü Gürbüz İnönü Üniversitesi Acil Tıp AD Antikoagülan tedavi Tromboembolik olaylar günümüzde en önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir Risk faktörlerine

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir.

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir. 1) Şiddetli şokta, böbrekte aşağıdakilerden hangisi görülür? (1999 EYLÜL) a.glomerulonefrit b.pyelonefrit c.akut tubuler lezyon d.papiller nekroz e.akut interstisiyel nefrit Hipovolemik şokta böbrekte

Detaylı

KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES

KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES zmir Gö üs Hastanesi Dergisi, Cilt XVIII, Say 3, 2004 KIRKDOKUZ PULMONER EMBOL OLGUSUNUN RETROSPEKT F DE ERLEND R LMES THE RETROSPECTIVE EVALUATION OF FOURTYNINE CASES WITH PULMONARY EMBOLISM Ahmet Emin

Detaylı

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler

Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi. Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Kasık Komplikasyonları ve Yönetimi Doç.Dr.Gültekin F. Hobikoğlu Medicana Bahçelievler Femoral Komplikasyonlar External kanama ve hematom (%2-15) Psödoanevrizma (%1-5) Retroperitoneal hematom (

Detaylı

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması

Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Uterus Myomu Tarafından Basıya Uğrayan Sol iliac Venin Neden Olduğu Derin Ven Trombozunda Venöz Stent Uygulaması Dr. Seda TANYERİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Y.İ.E.A.H Kardiyoloji Asistanı

Detaylı

Masif Pulmoner Embolizm

Masif Pulmoner Embolizm Masif Pulmoner Embolizm Orhan ARSEVEN* * İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL Massive Pulmonary Embolism Key Words: Massive pulmonary embolism, Thrombolytic

Detaylı

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi

Gebelikte Venöz Tromboembolizm. Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Gebelikte Venöz Tromboembolizm Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Maternal Fetal Tıp Ünitesi Mekanizma Lokasyon Hastalıklar Arteriel tromboz Aterosklerotik plak rüptürü Sol kalp boşluğu

Detaylı

Submasif Pulmoner Tromboemboli Olgularında Sağ Ventrikül Disfonksiyonunu Saptamada Beyin Natriüretik Peptid ve Kardiyak Troponin I nın Tanı Değeri

Submasif Pulmoner Tromboemboli Olgularında Sağ Ventrikül Disfonksiyonunu Saptamada Beyin Natriüretik Peptid ve Kardiyak Troponin I nın Tanı Değeri ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION Submasif Pulmoner Tromboemboli Olgularında Sağ Ventrikül Disfonksiyonunu Saptamada Beyin Natriüretik Peptid ve Kardiyak Troponin I nın Tanı Değeri The Diagnostic

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr.

Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama. Prof. Dr. Akut Pulmoner Embolide Ultrasonografi İle Hızlandırılmış Kateter Eşliğinde Direkt Trombolitik Tedavi: Türkiye deki İlk Uygulama Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ Yıllık Görülme Oranı USA: >600,000; Avrupa >1,000,000

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

TEDAVİ ÖNCESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

TEDAVİ ÖNCESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ TEDAVİ ÖNCESİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ 22 Pulmoner tromboembolizm (PTE) tanısı konulan hastanın erken mortalite açısından yüksek riskli (masif), orta riskli (submasif) veya düşük riskli (nonmasif) olarak ayırdedilmesi,

Detaylı

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa

Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Aydın KARAKUZU, Belde TARHAN Feyza YAYCI, Serpil DEREN, Cihangir CANVER Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lefkoşa Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (ECMO) -İleri respiratuar ve kardiak yetmezlikte

Detaylı

Serap Argun Barış, Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Taha Güllü, Nesrin Turhan, Füsun Yıldız. Abstract

Serap Argun Barış, Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Taha Güllü, Nesrin Turhan, Füsun Yıldız. Abstract ISSN 1300-2961 Araştırmalar / Original Articles Pulmoner Embolide Plazma Laktat Düzeyinin Prognostik Önemi Prognostıc Importance of Plasma Lactate Level in Pulmonary Embolısm Serap Argun Barış, Haşim Boyacı,

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

Venöz Tromboembolizm. Türk Toraks Derne i Okulu. Prof. Dr. Orhan ARSEVEN

Venöz Tromboembolizm. Türk Toraks Derne i Okulu. Prof. Dr. Orhan ARSEVEN Venöz Tromboembolizm Prof. Dr. Orhan ARSEVEN stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, STANBUL e-mail: oarseven@istanbul.edu.tr Pulmoner embolizm (PE), kardiyovasküler

Detaylı

Derin ven trombozunda güncel tedavi yaklaşımları

Derin ven trombozunda güncel tedavi yaklaşımları Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery Derin ven trombozunda güncel tedavi yaklaşımları Current treatment strategies in deep vein thrombosis Ali

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D.

Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. Uzm. Dr. Yusuf Ali ALTUNCI Ege Ünv. Tıp Fak.Acil Tıp A.D. 27 yaş erkek Ani başlayan göğüs ağrısı Nefes darlığı Nefes alırken sol göğüs bölgesinde ağrı hissediyor OLASI TANINIZ? Kuzey Kıbrıs Acil Tıp Günleri

Detaylı

Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler

Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda yaşam süresi üzerine etki eden faktörler Osman Nuri HATİPOĞLU 1, Gökhan PERİNÇEK 2, Ebru ÇAKIR EDİS 1, Erhan TABAKOĞLU 1, Gündeniz

Detaylı

Pulmoner Tromboembolİ. Dr. Sabri Demircan

Pulmoner Tromboembolİ. Dr. Sabri Demircan Pulmoner Tromboembolİ Dr. Sabri Demircan Pulmoner Tromboemboli Tanım Pıh$ veya pıh$ların sistemik derin venlerden pulmoner vasküler yatağa ulaşması. DVT gelişen hastaların % 10 unda pulmoner emboli gelişir.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Akut pulmoner emboli DERLEME. Aile Hekimliği. Mehmet Halis Tanrıverdİ (*), Abdurrahman Abakay (**) ISSN 1300-526X ÖZET SUMMARY

Akut pulmoner emboli DERLEME. Aile Hekimliği. Mehmet Halis Tanrıverdİ (*), Abdurrahman Abakay (**) ISSN 1300-526X ÖZET SUMMARY doi:10.5222/j.goztepetrh.2012.030 DERLEME ISSN 1300-526X Aile Hekimliği Akut pulmoner emboli Mehmet Halis Tanrıverdİ (*), Abdurrahman Abakay (**) ÖZET Pulmoner emboli (PE) sık karşılaşılan ve yaşamı tehdit

Detaylı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 Dr. Merve Gü eş Öza dı 03.11.2015 Ta ı Sepsis; keli e olarak Yu a lıları kulla dığı putrid kokuş a de türetil iştir. The

Detaylı

Neden VTE tedavisi? Amaçlar neler? Yap lacak olan tedavi yöntemleri ile ulafl lmak istenen hedefler afla da verilmifltir.

Neden VTE tedavisi? Amaçlar neler? Yap lacak olan tedavi yöntemleri ile ulafl lmak istenen hedefler afla da verilmifltir. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KRON K VENÖZ YETERS ZL K Sempozyum Dizisi No: 56 Nisan 2007; s. 71-80 Derin Ven Trombozunun deal Tedavisi Nas l Olmal d r? Doç. Dr. Muzaffer

Detaylı

PULMONER EMBOLİ. Uzm. Dr. Mücahit KAPÇI

PULMONER EMBOLİ. Uzm. Dr. Mücahit KAPÇI PULMONER EMBOLİ Uzm. Dr. Mücahit KAPÇI Sunu planı Giriş Etyoloji Epidemiyoloji Risk faktörleri Klinik Tanı Algoritmalar Tedavi Özel durumlar Aklımıza gelmeli! Giriş Pulmoner emboli (PTE) ve derin ven trombozu

Detaylı

Dr Rüya Mutluay Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi

Dr Rüya Mutluay Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Dr Rüya Mutluay Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi AV fistüle göre tünelli kateterle 5 kat, tünelsiz kateterle 7 kat artmış enfeksiyon riski! Kateterle diyalize başlanan hastalarda kalıcı damar

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Venöz Tromboembolizm Profilaksisi

Yoğun Bakım Ünitesinde Venöz Tromboembolizm Profilaksisi Yoğun Bakım Ünitesinde Venöz Tromboembolizm Profilaksisi H. Gül ÖNGEN* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İSTANBUL Venous Thromboembolism Prophylaxis in

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Pulmoner Emboli. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D.

Pulmoner Emboli. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D. Pulmoner Emboli Yrd. Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Ay Hitit Üniversitesi Çorum EAH Acil Tıp A.D. Pulmoner Emboli Pulmoner arter veya dallarının trombüs veya emboli ile tıkanmasına pulmoner tromboemboli (PTE)

Detaylı

Derin Ven Trombozu Bulunan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Derin Ven Trombozu Bulunan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Araştırma Makalesi / Research Article Derin Ven Trombozu Bulunan Hastalarda Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

Pulmoner tromboembolide güncel tanı ve tedavi

Pulmoner tromboembolide güncel tanı ve tedavi JCEI / Şen ve Abakay. Pulmoner tromboembolide tanı ve tedavi 2013; 4 (3): 405-410 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0315 DERLEME / REVIEW ARTICLE Pulmoner

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları

Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları ÖZGÜN ARAŞTIRMA ORIGINAL INVESTIGATION KLİNİK SORUNLAR CLINICAL PROBLEMS Orta ve Yüksek Riskli Pulmoner Embolizm Olgularında Streptokinaz Tedavisi Sonuçları The Results of Streptokinase Therapy in Acute

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım. Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD

ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım. Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD İçerik Tanım EKG Tedavi 2 3 4 5 Tanım MI a ait tipik klinik bulgular Anamnez

Detaylı

DERİN VEN TROMBOZU & PULMONER EMBOLİ. Dr. Cengiz Köksal Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

DERİN VEN TROMBOZU & PULMONER EMBOLİ. Dr. Cengiz Köksal Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi DERİN VEN TROMBOZU & PULMONER EMBOLİ Dr. Cengiz Köksal Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akut Derin Ven trombozu-etyoloji Staz (İmmobilizasyon) STAZ Erken mobilizasyon İntermittant

Detaylı

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini

Takiplerde hastalarda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiğini Dönem IV Kardiyoloji Stajı Konu: Atrial fibrilasyonlu hastaya yaklaşım Amaç: Bu dersin sonunda dönem IV öğrencileri atrial fibrilasyonu tanımlayabilecek, hastaya yaklaşımdaki temel prensipleri belirtebileceklerdir.

Detaylı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı

Kime? Pulmoner Görüntüleme. Hangi tetkik? Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Akciğer grafisi. Travma. Göğüs ağrısı. Nefes darlığı Kime? Pulmoner Görüntüleme Dr. Özlem YİĞİT Akdeniz Acil Tıp A.D. 09.02.2010 Travma Göğüs ağrısı Nefes darlığı 1 2 Hangi tetkik? Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi Toraks tomografisi Pulmoner anjiografi

Detaylı

MİYOKARDIN İSKEMİK SORUNLARINA YAKLAŞIM

MİYOKARDIN İSKEMİK SORUNLARINA YAKLAŞIM MİYOKARDIN İSKEMİK SORUNLARINA YAKLAŞIM Akut Koroner Sendrom ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMI) ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü (NSTEMI) Kararsız angina pektoris (KA) Tanı Semptomlar (angina

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM

YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM YOĞUN BAKIMDA KARDİYAK ARİTMİLERE YAKLAŞIM Doç. Dr. Ali Serdar Fak Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Şubat 2009 Konu akışı Yoğun bakım hastalarında aritmi sıklığı ve çeşitleri

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

Venöz Tromboembolizm

Venöz Tromboembolizm Venöz Tromboembolizm 65 Medikal Hastalarda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Akut dahili hastal klar nedeniyle hastaneye yatan hastalar VTE aç s ndan önemli bir risk alt ndad rlar. Genel medikal

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. ISSN Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

PULMONER TROMBOEMBOLİZM TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU.  ISSN Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 11 Eylül 2009 Volume 10 Supplement 11 September

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD Plan AKS Patofizyolojisi Antiplatelet Mekanizma Antiplatelet İlaç Çalışmaları UA/NSTEMI de

Detaylı