TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HİZMET BELGELENDİRME YÖNERGESİ YKK : XVI/ Yürürlük Tarihi : 23 AĞUSTOS 2007 Revizyon Tarihi : 13 TEMMUZ 2010 Revizyon No : 01 Revizyon Yürürlük Tarihi : 13 TEMMUZ 2010 Revizyon No:01 1/18

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Türk Standardları Enstitüsü tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili Türk Standardlarına ve/veya Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanmış olan kriterlere göre belgelendirilmesi, belgelerin kullanma usul ve esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu yönerge, Türk Standardları Enstitüsü nün Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesi alanında yapacağı tüm belgelendirme faaliyetlerini kapsar. Hukuki dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, Türk Standardları Enstitüsü nün 132 Sayılı kuruluş Kanununun 2. maddesinin (I) bendine dayanılarak hazırlanmıştır İKİNCİ BÖLÜM Kısaltmalar ve Tarifler Bu yönerge içerisinde geçen kısaltma ve tarifler MADDE 4 - (1) Yönetim Kurulu:Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu. (2)TSE:Türk Standardları Enstitüsü. (3)ÜBM:Türk Standardları Enstitüsü Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı. (4)Yönerge:Türk Standardları Enstitüsü Hizmet Belgelendirme Yönergesi. (5)İlgili Hizmet Belgelendirme birimi: Hizmet belgelendirmesi yapmak üzere yetkilendirilmiş müdürlük ve temsilcilikler. (6)Başvuru Sahibi (Kuruluş):ÜBM nin öngördüğü yükümlülükleri üstlenerek, bir hizmetin belgelendirilmesi amacıyla TSE ye başvuran gerçek veya tüzel kişi. (7)Belge Sahibi (Kuruluş):ÜBM nin öngördüğü yükümlülükleri yerine getirerek, ilgili Standarda veya Kritere uygun olan hizmetler için belge almaya hak kazanan gerçek veya tüzel kişi. (8)Sözleşme:Hizmet belgelendirme markasını kullanma hakkı verilmek üzere kuruluş yetkilisiyle ÜBM Başkanı veya ÜBM Başkanının yetkilendirdiği birim yöneticisi arasında imzalanan anlaşma. (9) Standard:Türk Standardı (10)Kriter:TSE tarafından yayınlanmış, belgelendirme amacıyla kullanılabilecek standardın bulunmadığı konularda, standard yayınlanıncaya kadar mevcut teknolojik bilgi seviyesi, hizmetin özellikleri ve ülkemizin şartları dikkate alınarak belgelendirmeye esas teşkil etmek üzere TSE Standard Hazırlama Merkezi tarafından hazırlanan doküman. (11)Belge (Hizmet Yeterlilik Belgesi): Hizmet Yeterlilik Belgelendirmesine esas teşkil eden Standard/kriter şartlarını sağlayan kuruluşlar için bu yönerge ve ÜBM kalite sistemi kapsamında yürütülen belgelendirme işlemlerine bağlı olarak düzenlenen doküman (12)Özel İnceleme: Özel talep üzerine başvuru sahibi kuruluşa belge vermek amacıyla yapılmayan, inceleme sonucunun tutanak ve/veya bir rapor ile belirtildiği incelemedir. (13)Gün:Bu yönerge içerisinde süre olarak verilen tüm gün ibareleri takvim günüdür. Son günün tatil gününe gelmesi durumunda ise takip eden ilk iş günü işlem yapılır. (14)Belge Kapsamı:Kuruluşun hangi imalatçı/ithalatçının hangi markaları için hangi Türk standardına veya kritere uygun olarak hizmet verdiğini gösteren bilgi (15)Fiziki eksiklik:kuruluşun hizmet yerinde tekrar inceleme yapılarak kapatılabilecek uygunsuzluk (16)Doküman eksikliği:kuruluşun hizmet yerinde tekrar inceleme yapılmaksızın, dokümanları incelenerek kapatılabilecek uygunsuzluk Revizyon No:01 2/18

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Organlar İnceleme uzmanı/uzmanları MADDE 5 - (1) Kuruluşların hizmet yerlerinde bu yönerge esasları çerçevesinde, uzmanı olduğu Türk Standardına/kriterine uygunluk incelemeleri gerçekleştirmek ve sistem dokümanlarını kullanarak raporlamak için görevlendirilmiş kişi/kişilerdir. (2) İnceleme uzman/uzmanları uzmanlar havuzundan seçilerek görevlendirilir. Belgelendirme hakkında karar veren uzman MADDE 6 - (1) İnceleme uzmanının değerlendirme sonucuyla ilgili tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde karar veren, ÜBM Başkanı veya yetkilendirdiği yönetici tarafından görevlendirilen TSE bünyesinde görev yapmakta olan ve belgelendirme hizmetleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi kişidir. Belgelendirme hakkında karar veren uzman, bu yönerge esasları çerçevesinde, belgelendirme birimlerinden intikal eden inceleme formlarıyla uygulama konusunda sunulan hususları teknik olarak değerlendirir ve nihai karara bağlar. İtiraz ve şikayet komitesi MADDE 7-(1) Bu yönergenin esasları çerçevesinde, tarafsızlık, bağımsızlık ve şeffaflık ilkesini sağlayabilecek şekilde, ÜBM tarafından teklif edilen ve TSE Başkanı tarafından atanan, TSE bünyesinde görev yapmakta olan kişilerden oluşan ve ÜBM tarafından yürütülen belgelendirme hizmetleriyle ilgili itiraz, şikayet ve uyuşmazlıkları karara bağlayan karar organıdır. Sözleşme ve belge onay makamı MADDE 8 -(1) Hazırlanan sözleşme ve belgeler ÜBM Başkanı veya ÜBM Başkanının yetkilendirdiği birim yöneticisi. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Başvuru Şartları ve Kabulü Başvurunun yapılması MADDE 9 -(1) Kuruluşların başvuruları, başvuru formu veya talep dilekçesiyle alınır. Hizmet Belgelendirme Birimlerinin belirlenen çalışma alanlarının (hinterlandlarının) dışında belgelendirme yapabilmeleri için ÜBM Başkanı veya Hizmet Belgelendirme Grup Başkanının yazılı izni gereklidir. (2) Başvuru aşamasında, başvuru çeşidine göre istenecek dokümanlar Tablo1 de verilmiştir. (3) Başvuru formu kuruluş yetkilisi veya yetkilendirdiği bir temsilci tarafından imzalanır. Başvuru formunu imzalayarak ilgili Hizmet Belgelendirme birimine ulaştıran kuruluş bu yönerge hükümlerini kabul etmiş sayılır. (4) Kuruluşun hizmet verdiği adreste birden çok kuruluşun faaliyet göstermesi halinde, bir kuruluşun müracaatı kabul edilir. Aynı hizmet yeri adresinde hizmet veren birden fazla kuruluş belgelendirilmez. Bununla beraber bir kuruluşun hizmet adresi başka bir kuruluşun merkez adresi olamaz. (5)Sözleşmeye dayalı iş yapan (peyzaj, temizlik, endeks okuma, vb.) kuruluşlarda hizmet yeri adresi olarak merkez adresi Hizmet Yeterlilik Belgesine yazılır. Bu durumda kuruluşların merkez adreslerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü veri tabanına kayıtlı olması ve bu adres için şirket (COKEY) numarası alması gerekmektedir. Kuruluşun incelenen hizmet yeri adresinin sözleşmede yer alması şartıyla Hizmet Yeterlilik Belgesine yazılması istenirse standardına uygun,. adresinde hizmet vermektedir ibaresi belge kapsamına yazılabilir. Bu işlem Revizyon No:01 3/18

4 için kuruluşun hizmet adresinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü veri tabanına kayıtlı olmasına ve bu adres için şirket (COKEY) numarası almasına gerek yoktur. (6) Kuruluşlar aynı adres ve aynı ünvan için birden çok belge talebinde bulunabilir. (7) Bir başvuru formuyla aynı hizmet yeri için birden fazla standard/kriter konusunda başvuru yapılabilir. Farklı hizmet yerlerinin belgelendirilmesi için ayrı başvuru formu doldurulmalıdır. Şubeler için ayrı belge düzenlenir bu nedenle şubesi olan kuruluşlardan her şube için başvuru formu istenir. (8) Başvurunun kabulü için avans ücreti yatırılmalıdır, avans ücreti yatırılmış olan başvurular işleme alınır, eksik evraklar inceleme sırasında tamamlanabilir. Eksik evrakla belgelendirme işlemi sonuçlandırılmaz. (9) Kamu kuruluşlarından başvuru formu ve belgelendirme giderleri avansının ödendiğini gösteren belge talep edilir. (10) Kuruluş ve bu kuruluşun yetkili servisi olduğu firma arasında noter huzurunda yapılmış sözleşmenin aslı ya da ıslak imzalı sözleşmeyle tarafların noterden onaylı imza sirkülerinin fotokopisi talep edilir. Vekiller için noter onaylı vekaletnamenin ve imza sirkülerinin fotokopisi gerekmektedir. (11) Kuruluşun kendi ürettiği ürüne servis hizmeti vermesi durumunda başvuru sırasında Marka Tescili ya da kuruluşun marka tesciline başvuruda bulunduğunu gösteren ürün için başlatılmış ve ön araştırması yapılmış olduğunu ifade eden bir yazı aranır. Tescil işlemlerinin tamamlanması için belgelendirme tarihinden itibaren bir yıl süre verilir. Ancak, bu süre sonunda marka tescil işleminin sonuçlanmamış olması halinde belge yenileme işlemi yapılmaz. Marka tescil işlemi olumsuz sonuçlanan firmaların, yeni bir marka için tescil başvurusu yaptıklarına dair yukarıda bahsedilen bir yazıyı ilgili Hizmet Belgelendirme Birimine sunmaları durumunda bir sefere mahsus olmak kaydıyla bir (1) yıl süre verilir. Kuruluş tescil edilmiş farklı bir markaya göre belge düzenlenmesini talep etmesi halinde belge yeni markaya göre düzenlenir. (12) Kuruluş dağıtıcı/distribütör durumunda veya kendi ithal ettiği ürüne servislik verecek ise bu ürünün tüm sorumluluğunu üstlendiğini gösteren bir taahhütnameyi başvuru sırasında teslim etmelidir. (13) Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecek kuruluşun merkez ve inceleme yapılan hizmet yeri adresinin (kamu kurumları ve sözleşmeye dayalı hizmet verenler hariç) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü veri tabanına kayıtlı olması ve bu adres için şirket (COKEY) numarası alması gerekmektedir. Hizmet Yeterlilik Belgesi verilen veya verilecek kuruluşun tüm bilgileri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü veri tabanından alınmaktadır. Bu nedenle inceleme yapılan hizmet yeri adresi için şirket (COKEY) numarasını almamış hiç bir kuruluşa belge verilemez. Bir başka deyişle Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenlenebilmesi için sistem dokümanları üzerinde belirtilen adresin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü nden alınan şirket (COKEY) numarası adresi ile birbirini tutması gerekmektedir. (14) Hizmet Yeterlilik Belgesi verilecek kamu kuruluşlarından şirket (COKEY) numarası istenmez. Kamu kuruluşları ÜBM Başkanlığı tarafından oluşturulan veri tabanına merkez ve hizmet adresini kayıt ettirmek zorundadır. Kamu kurumlarının Hizmet Yeterlilik Belgesi üzerine yazılacak merkez ve hizmet adresleri bu veri tabanından alınır. (15) Hizmet belgelendirme birimlerinin hizmet verdiği standardlar/kiriterler adresinde açıklanmıştır. Bu standardlar/kiriterler dışında başvurunun kabul edilebilmesi için ÜBM Başkanlığının onayı gerekir. ÜBM, belgelendirme yapma imkanının bulunmadığına karar verdiği konularda, ÜBM Başkanının onayıyla belgelendirme yapmayı reddeder. ÜBM Başkanlığının reddettiği konularda belgelendirme yapılamaz. Revizyon No:01 4/18

5 (16) Kuruluş tarafından başvurunun yapılması ve bu başvurunun kabul edilmesi belgelendirme sürecinin olumlu sonuçlanacağı anlamına gelmemektedir. (17) Kuruluş yetkili servislik hizmeti dışındaki konularda başvuruyorsa Tablo 1 de belirtilen 7 ve 8 numaralı dokümanlar dışında tanımlanan tüm dokümanları getirmelidir. (18) İmalatçı, olumlu sonuçlanan TSE ve/veya TSEK incelemesi üzerinden 1 (bir) yıl geçmeden TSE ve/veya TSEK belgeli ürüne yönelik Hizmet Yeterlilik Belgesi başvurusunda bulunursa imalatçı kuruluşun imalat adresindeki hizmet yerinde inceleme yapılmadan belge düzenlenir. Bu sırada imalatçı kuruluştan belgelendirme yapılacak standardların/kriterlerin ve bu yönergenin öngördüğü dokümanlar alınır. Bu tür kuruluşlara mali hususlar, bu yönergenin 38. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği şekilde uygulanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Uygulanan İşlemler İlk inceleme MADDE 10-(1) Bu yönerge esasları çerçevesinde ilgili Türk Standardına/kriterine göre başvurunun kabul edilmesinin ardından inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından yapılan belgelendirme incelemesidir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Değerlendirme MADDE 11-(1) İnceleme uzmanı veya uzmanları hizmet yerinde inceleme yapıldığını gösteren inceleme raporunu değerlendirme sonucunu belirterek belgelendirme hakkında karar verecek uzmana sunar. Verilen belgelendirme hakkında karara göre işlem yapılır. İnceleme olumsuzlukları MADDE 12 -(1) Yapılan incelemelerde ortaya çıkan eksilikler, fiziki ve doküman eksilikleri olarak ikiye ayrılır. (2) Fiziki eksiklik tespit edilmesi durumunda inceleme sonucu olumsuz olarak sonuçlandırılır. Kuruluşun, söz konusu fiziki eksiklikleri ortadan kaldırdığını yazılı olarak bildirmesi halinde, inceleme üzerinden 3 (üç) ay geçmemişse sadece incelemede tespit edilen eksiklikler değerlendirilir. İnceleme üzerinden 3 (üç) ay geçmesi durumunda kuruluşta yeniden inceleme yapılır. (3) İnceleme sırasında, doküman eksiklikleri ortaya çıkarsa, inceleme uzmanı tarafından eksikliğin giderilmesi için kuruluşa 30 (otuz) günü aşmamak üzere süre verilir. Bu süre inceleme uzmanı veya uzmanlarının incelemeyi sonuçlandırmadan bekleyebilecekleri en uzun süredir. Kuruluş verilen süre içerisinde eksiklikleri giderdiği takdirde belgelendirme işlemine devam edilir. Aksi takdirde verilen süreyi dolduran incelemeler olumsuz olarak sonuçlandırılarak, kuruluşa eksikliklerden dolayı belge verilemediği veya belgenin askıya alındığına dair yazılı bilgi verilir. (4) Kuruluş, doküman eksiklikleri nedeniyle olumsuz sonuçlanan ilk incelemede, doküman eksikliklerini ilk inceleme tarihi üzerinden 3 (üç) ay geçmeden ilgili Hizmet Belgelendirme Birimlerine ulaştırabilir. Bu durumda ilgili inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından eksikliklerin kapatıldığı görülerek, tekrar incelemeye gerek kalmadan belgelendirme işlemi sonuçlandırılır. (5) Süresi içerisinde kapatılmayan eksiklikler nedeniyle, inceleme olumsuz sonuçlanmış ve kuruluş yukarıda tanımlanan 3 (üç) aylık süre sonunda müracaat etmiş ise kuruluşun başvurusu yeni müracaat olarak değerlendirilir ve kuruluş yeniden incelenir. (6) Belgeli kuruluşlarda yapılan incelemelerde olumsuz sonuç ortaya çıkması durumunda askı veya fesih işlemleri uygulanır Sözleşmenin akdi ve belgenin düzenlenmesi Revizyon No:01 5/18

6 MADDE 13-(1) Belgelendirme hakkında kararın olumlu olması halinde belge ve sözleşme düzenlenir. (2) Kuruluş kendi ürettiği veya ithal ettiği ürünler için hizmet veriyorsa, hazırlanan belge kapsamına kuruluşun kendi ünvanı, marka veya markaları yazılır. Kuruluş imalatı/ithalatı kendisi yapmıyor ise belge kapsamına imalatçı/ithalatçı adı, marka veya markaları yazılır. (3) Yetkili servisliklere yönelik olmayan standard veya kritere göre düzenlenen belgenin kapsamına belgelendirilen kuruluşun talebi olması halinde belgelendirilen kuruluşun veya imalatçı/ithalatçının ünvanı ve markaları yazılabilir. Belgenin kapsamına İmalatçının/ithalatçının yazılabilmesi için ilgili standard veya kriteri gösteren imalatçı/ithalatçı ile imzalanmış sözleşme, belgelendirilen kuruluşun yazılabilmesi için ise taahhütname veya marka tescil belgesi gereklidir. (4) Sözleşme imzalanmasından sonra kuruluş, belge kullanma hakkını kazanır. (5) Kuruluş tarafından talep edilmesi durumunda belge İngilizce de düzenlenebilir. Ara kontrol MADDE 14 - (1) Bu yönerge esasları çerçevesinde, belge sahibi kuruluşun ilgili Türk standardına/kriterine uygunluğunu devam ettirdiğini kontrol etmek üzere, inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından iki yıl içerisinde en az bir defa yapılan incelemedir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Belgelendirmeye esas teşkil eden şartlara, hizmet yerinde tespit edilen uygunsuzluklara veya şikayetlere bağlı olarak ara kontrol sıklığı TSE tarafından artırılabilir. Belge sahibi kuruluşlarda yapılacak olan tüm incelemelerde belge kapsamında yer alan tüm standardlar/kriterler incelenerek, ara kontrol de yapılır. Adres değişikliği MADDE 15 - (1) Taşınarak adres değişikliği olması durumunda; bu yönerge esasları çerçevesinde kuruluşun yeni adresinde ilgili standarda/kritere uygunluğunun devam edip etmediğinin tespiti için, inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından yapılan incelemedir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Kuruluşun merkez adresi değişir, hizmet yeri adresi değişmez ise 2. maddeye göre işlem yapılır. (2) Taşınmadan adres değişikliği olması durumunda; kuruluşun, hizmet yeri değişmemek kaydıyla tablo 1 de istenilen dokümanların sağlanması durumunda sahip olduğu belgede adres değişikliği yapılması işlemidir. Bu konuyla ilgili işlemler kuruluşun ara kontrol durumu dikkate alınarak hizmet yerinde inceleme yapılmadan gerçekleştirilir. (3)Hizmet adresi değişen kuruluşların eski belge kapsamlarında yer alan imalatçı/ithalatçı kuruluşlardan, belge kapsamına yazılmaları üzerinden 1 (bir) yıl geçmeyenler yeni belge kapsamına yazılırlar. (4)Adres değişikliği durumunda kuruluş ile imalatçı/ithalatçı arasında imzalanan sözleşmeler en geç belge kullanım süresi sonuna kadar yeni adrese göre düzenlenmelidir. Kapsam genişletme MADDE 16- (1) Kuruluşun belge kapsamına standard/kriter ilavesi yapılmasıdır. Kuruluşun, başvuru bölümünde açıklandığı şekilde başvurması durumunda, ilgili standarda/kritere uygun olarak belgedeki kapsamın yeniden düzenlenmesi amacıyla inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından yapılan incelemedir. Bu konuyla ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Kapsam genişletme amacıyla yapılan incelemede kuruluş, kapsam genişletme talep edilen standardın/kriterin şartlarını sağlayamazsa kapsam genişletme yapılmaz, kuruluşun belgesi önceki kapsamıyla devam eder. (2) Belgeye yazılan kuruluş ve marka ekleme yoluyla kapsam genişletme; standardın/kriterin izin vermesi durumunda belge kapsamının yeniden düzenlenmesidir. Bu konuyla ilgili işlemler kuruluşun ara kontrol durumu dikkate alınarak hizmet yerinde inceleme yapılmadan gerçekleştirilebilir. Kapsam daraltma Revizyon No:01 6/18

7 MADDE 17 - (1) Kuruluşun sahip olduğu belgede bulunan kapsamdan konu veya kuruluş çıkartma işlemidir. Belge kapsamından konu veya kuruluş çıkartılabilmesi için, çıkartılmak istenen kuruluş veya konunun belge kapsamında bir yılını doldurmuş olması gerekmektedir. (2) Ancak İmalatçı/İthalatçı kuruluşla servis veren kuruluş arasında sözleşmenin sona ermesi hususunda mutabakat olduğunu daha önceki sözleşmeyi imzalayan yetkilinin veya kuruluş yetkilisi olduğunu ispatlayan kişinin imzasının bulunduğu bir dilekçeyle belgelendirmeleri durumunda kapsam daraltma yapılır. Bu işlem her iki tarafın noter onaylı imza sirkülerinin fotokopisi alınarak, dilekçe üzerindeki imzaların imza sirkülerindeki imzayla birbirini tutup tutmadığı kontrol edilerek yapılır. Bu konuyla ilgili işlemler kuruluşun ara kontrol durumu dikkate alınarak hizmet yerinde inceleme yapılmadan gerçekleştirilebilir. (3) İmalatçı/İthalatçı kuruluş, belge kapsamından çıkmak isterse, belge sahibi kuruluşla İmalatçı/İthalatçı kuruluş arasında yapılmış olan sözleşme dikkate alınarak belgeye yazılış tarihinden itibaren bir yılın dolması şartıyla sözleşmeyi imzalayan yetkilinin veya kuruluş yetkilisi olduğunu ispatlayan kişinin ıslak imzası bulunan bir dilekçeyle talep edilmesi veya noter aracılığıyla sözleşmenin iptal edildiğini bildirilmesi durumunda belgenin son geçerlilik tarihinde veya belge yenilenirken çıkartılır. (4) İnceleme sırasında uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda da kapsam daraltma işlemi inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından gerçekleştirilebilir. El değişikliği MADDE 18 - (1) Belge alan kuruluşun veya hisselerinin, kuruluşun sahibini değiştirecek şekilde el değiştirmesi durumunda, mevcut belge feshedilir. Kuruluşun belge almak amacıyla yeniden başvurması gereklidir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. (2) Şahıs firmaları şirkete dönüşürse eski belge feshedilir. Kuruluşun belge almak amacıyla yeniden başvurması gereklidir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Standard/kriter değişikliği MADDE 19 - (1) Belge sahibi kuruluşların ilgili olduğu standardda/kriterde değişiklik olması durumunda yeni şartlara uygunluğun sağlanması için yapılan uygulamalardır. (2) Söz konusu değişikliklerin inceleme gerektirip gerektirmediği ÜBM Başkanlığı tarafından teknik açıdan incelenerek belirlenir. (3) Belgelendirmeye esas teşkil eden standard/kriterdeki değişiklikler, hizmet yeri için ilave şartlar gerektirmiyorsa hizmet yerinde inceleme yapılmadan belge yenilenebilir. Aksi durumda kuruluşun değiştirilmiş standarda/kritere göre incelemesi gerçekleştirilir. (4) Standard/kriterde değişiklik olması durumunda belge sahibi kuruluşların belgeleri, belge üzerindeki son geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Bu süre sonunda değiştirilmiş standarda 19. Maddenin 2. Fıkrası dikkate alınarak geçişleri sağlanır. (5) İnceleme sırasında standard değişir ise görev incelemeye başlanan standarda göre tamamlanır. (6) Standardın değiştiği tarihle, belgenin geçerlilik süresi arasında belgenin yeniden düzenlenmesini gerektirecek bir sebeple incelenme gerekirse, inceleme değiştirilmiş standarda göre gerçekleştirilir. Ancak, söz konusu inceleme müşteri ve/veya tüketici şikayeti sonucunda gerçekleşiyorsa, inceleme belge kapsamı üzerinde yer alan standard veya kritere göre gerçekleştirilir. (Bu madde Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulunun 08/11/2012 tarih ve 60 sayılı toplantısında alınan 460 numaralı kararla yukarıdaki şekilde yeniden yayınlanmıştır.) Revizyon No:01 7/18

8 (7) Belgelendirmeye esas teşkil eden standard/kriterde oluşan değişiklikleri kuruluş adresinde Standard Hazırlama Merkez Başkanlığı hizmetlerinden takip etmek zorundadır. (8) Değiştirilmiş Standard/kritere uyum için gerekli düzenlemeleri yapmayan kuruluşun ilgili belge kapsamından söz konusu standard/kriter çıkarılır. Takip MADDE 20 - (1) Kuruluşlarda, fiziki eksiklik tespit edilmesi sonucunda inceleme üzerinden 3 (üç) ay geçmeden sadece incelemede tespit edilen eksikliklerin inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından değerlendirilmesidir. Kuruluşlarda can ve/veya mal güvenliğini tehlikeye atacak bir durum tespit edilmesi halinde tüm Standard/kriter incelenebilir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. Kuruluş şartlarında değişiklik MADDE 21 - (1) Belge sahibi kuruluşun kendi şartlarında oluşan ve ilgili Türk standardına/kriterine uygunluk durumunu bozan adres değişikliği, yeniden yapılanma, organizasyon değişikliği vb. değişikliklerdir. Bu değişiklikleri kuruluş, ilgili Hizmet Belgelendirme birimine 30 (otuz) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. (2) Söz konusu değişikliklerin inceleme gerektirip gerektirmediği Hizmet Belgelendirme birimi tarafından teknik açıdan incelenerek belirlenir. (3) İnceleme kararı alınması durumunda yönerge esasları çerçevesinde inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından kuruluşta inceleme gerçekleştirilir. Belge sahibi kuruluşda ünvan değişikliği MADDE 22 - (1) Belge sahibi kuruluşun ünvanının değişmesi halinde yapılacak işlemlerdir. Bu yönergenin başvuru bölümünde istenen dokümanların kuruluş tarafından getirilmesi durumunda kuruluşun yeni statüsüne göre belge düzenlenir. (2)Kuruluş, yönetimi değişmeksizin başka bir kuruluşla birleşirse bu maddeye göre işlem yapılır. (3) Bu konuyla ilgili işlemler kuruluşun ara kontrol durumu dikkate alınarak hizmet yerinde inceleme yapılmadan gerçekleştirilebilir. (4) Ünvan değişikliği durumunda kuruluş ile imalatçı/ithalatçı arasında imzalanan sözleşmeler en geç belge kullanım süresi sonuna kadar yeni ünvana göre düzenlenmelidir. Belge sahibi kuruluşlarda belge yenileme MADDE 23 - (1) Belgelerin geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. Belgenin kullanım süresinin dolması durumunda kuruluş ilgili Hizmet Belgelendirme birimine başvurarak belgesinin kullanım süresini uzatır. (2) Belge sahibi kuruluşun talebi, belgesinin aslı ve/veya belgesinin fotokopisi ve/veya bir dilekçeyle alınır. Belgelendirmeye esas teşkil eden şartlarda her hangi bir değişiklik yok ve ara kontrolüde zamanında yapılmışsa kuruluşun belge yenileme işlemi yapılır. Aksi taktirde kuruluşun hizmet adresi incelenerek belge yenilemesi yapılır. (3) Önceki sözleşmenin devam etmesi durumunda belge yenilemek için yeni sözleşme yapılmasına gerek yoktur. (4) Belge yenileme işlemi sadece belgenin verildiği Hizmet Belgelendirme biriminde yapılır. (5) Belge yenileme işlemi belge üzerinde yer alan geçerlilik tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce bu geçerlilik tarihi sonunda yürürlüğe girecek şekilde yapılabilir. (6) Belge yenilemeyi geciktiren kuruluşların belgeleri Madde 28 (3) de belirtilen askı süresi içerisinde belgenin son geçerlilik tarihinden itibaren yenilenir. (7) Bu konuyla ilgili işlemler kuruluşun ara kontrol durumu dikkate alınarak hizmet yerinde inceleme yapılmadan gerçekleştirilebilir. Müşteri/tüketici şikayeti Revizyon No:01 8/18

9 MADDE 24 - (1) Belgeli kuruluşun verdiği hizmetle ilgili Hizmet Belgelendirme birimine bir şikayet olması durumunda Hizmet Belgelendirme birimi tarafından belgeli kuruluşların ara kontrol kapsamında incelenmesi işlemidir. (2) Söz konusu şikayetlerin inceleme gerektirip gerektirmediği ilgili Hizmet Belgelendirme birimi tarafından teknik açıdan incelenerek belirlenir. (3) Söz konusu şikayet inceleme gerektiriyorsa inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından kuruluşta inceleme gerçekleştirilir. (4) Belge Sahibi Kuruluş, şikayetin haklılığına bakılmaksızın şikayete yönelik TSE nin yaptığı tüm inceleme masraflarını ve şikayetin haklı bulunması durumunda, tüketici/müşteri mağduriyetinin giderilmesine yönelik tamir, bakım vb. masrafları karşılamakla yükümlüdür. Özel İnceleme MADDE 25 - (1) Özel talep üzerine inceleme uzmanı veya uzmanları tarafından yapılan incelemedir. Bu konu ile ilgili işlemler hizmet yerinde inceleme gerektirir. (2) Özel inceleme sonucunda başvuru sahibi kuruluşa hizmet yeterlilik belgesi verilemez. (3) İncelemenin olumsuz olması durumunda inceleme sonucu tutanakla, olumlu olması durumunda raporla belirtilir.. Belgenin zayi olması MADDE 26 - (1) Belge sahibi kuruluş belgesini kaybettiğini söyleyerek yenisinin verilmesi talebiyle başvuruda bulunursa; belgenin kaybedildiğini bildiren bir dilekçeyle ilgili Hizmet Belgelendirme birimine başvurmalıdır. Bu durumda belge yazılarak kuruluşa verilir. Belge devri MADDE 27 - (1) Kuruluş, belge ve ilgili Hizmet Belgelendirme markasını kullanma hakkını başka bir gerçek veya tüzel kişiye devredemez, kiralayamaz. ALTINCI BÖLÜM Yönergeye Aykırı Hareket, Belgenin Askıya Alınması, Sözleşmenin Feshedilmesi ve Belgenin Geri Alınması Belgenin askıya alınması MADDE 28 - (1) Belge verilen kuruluşla yapılan sözleşme gereği aşağıdaki şartların oluşması durumunda belge askıya alınır; a) Hizmet Belgelendirme Yönergesi ne aykırı hareket edilmesi, b) Kuruluşun verdiği hizmette ortaya çıkan eksiklik sonucu kuruluştan istenen faaliyetlerin yerine getirilmemesi, c) Grev, lokavt, tevsi, yeniden yapılanma, tabii afetler veya benzeri mücbir sebeplerden dolayı kuruluş talebiyle, ç) TSE Hizmet Belgelendirme Markası kullanım şartlarına uyulmaması, d) Belge yürürlükte iken gerçekleştirilen incelemelerde, kuruluşun belgelendirme şartlarına uygunluğunu kaybettiğinin tespit edilmesi, (uygunluğu kaybettiren durum giderilemeyecek ölçüde ise fesih işlemi yapılabilir) e) Belgenin geçerlilik süresinin son bulduğu tarihte belgenin yenilenmemesi, f) Kuruluşun mali yükümlülüğünü yerine getirmemesi, g)inceleme sonucunda kuruluşun 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna uymadığının tespit edilmesi. (2) İlgili Hizmet Belgelendirme birimi, yukarıda tanımlanmayan fakat ortaya çıkabilecek benzer durumların oluşması halinde de belgeyi askıya alma hakkına sahiptir. Revizyon No:01 9/18

10 (3) Askıya alma kararı kuruluşa yazıyla bildirilir. Belgenin askıda kalma süresi en fazla 6 (altı) aydır. (Bu madde Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulunun 08/11/2012 tarih ve 60 sayılı toplantısında alınan 460 numaralı kararla yukarıdaki şekilde yeniden yayınlanmıştır.) (4) Kuruluş belgenin askıya alınması kararının kendisine tebliğ edilmesinin ardından belge ve TSE Hizmet Belgelendirme Markasının kullanımını durdurur. (5) Kuruluş belgesinin orjinalini askı kararının kendisine tebliğini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde ilgili Hizmet Belgelendirme birimine iade eder. İade gerçekleşmediği taktirde 30 (otuz) gün sonunda fesih işlemine geçilir. Askı sebebi 28-e maddesi ise kuruluşun belgesi talep edilmez. (6) Hizmet Belgelendirme birimi belgenin askıya alındığına dair kararları resmi gazetede, TSE yayınlarında ve günlük gazetelerde gerekçeli olarak yayınlama hakkına sahiptir. (7) Kuruluş askıya alınmış olan belgesini kaybettiğini söyleyerek belge iadesini gerçekleştirmez ise; belgenin kaybedildiğini gösteren gazetede yayınlanmış kayıp ilanı ve bir dilekçeyle ilgili Hizmet Belgelendirme birimine bildirir. (8) Kuruluş askı süresinde müşterisini yanıltacak tüm beyanları durdurur. Belge askıda iken kuruluş ihtiyaç halinde müşteri ve potansiyel müşterilerine belge durumunu açıklar. (9) Askıya alma müşteriye verilen bir uygunsuz hizmetten kaynaklanıyorsa belge sahibi kuruluş verdiği benzer hizmetlerin tamamını gözden geçirecek bir sistem kurmalıdır. Bu gözden geçirme hizmeti, verilen hizmeti geri çağırmak ve tekrar vermek gibi yöntemleri içermelidir. (10) Askıya alma zamanı kuruluşa tebliğ tarihidir. (11) Askıda kalma süresi içerisinde askıya alma nedeni ortadan kalkar ise belge askıdan indirilir ve tekrar kaldığı noktadan başlayarak yürürlüğe girer. Belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshedilmesi MADDE 29 - (1) Kuruluşa verilen belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda geri alınır ve yapılan sözleşme feshedilir. a) Askıya alma sebeplerinin askı süresi bitene kadar giderilmemesi, b) Kuruluşta yapılan incelemede kuruluşun belgelendirme şartlarına uygunluğunu kaybettiğinin tespit edilmesi c) Kuruluşta verilen hizmetin can ve mal güvenliği açısından tehlike arzetmesi, ç) Kuruluşun iflas etmesi, d) Kuruluşun el değiştirmesi/satılması, e) Kuruluşun belge kapsamındaki faaliyetlere son vermesi, f) Kuruluşun belgeyi belge kapsamında belirtilen hizmetlerden farklı alanda kullanması, g) Kuruluşun TSE ye yanlış bilgi vermesi ve/veya incelemeyi zorlaştırması, h) Kuruluşun TSE yi yanıltmaya yönelik çalışması; standard/kriter şartlarını (çalışan personel sayısının azalması, cihazların bulunmaması, vb.) ve Hizmet Belgelendirme Yönergesi şartlarını belgesinin geçerlilik süresi içerisinde bilerek ihlal etmesi, ı) Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı, i) Kuruluşun belgede belirtilen adreste bulunmaması, j) Kuruluşa ait tüzel kişiliğin değişmesi, k) Kuruluşun belgede tahrifat yapması, l) TSE tarafından gelen inceleme talebinin süre belirtilmeksizin kabul edilmemesi veya yapılacak incelemenin iptalini istemesi, m) Kuruluşun kendi isteğiyle Revizyon No:01 10/18

11 (2) İlgili Hizmet Belgelendirme birimi yukarıda tanımlanmayan fakat ortaya çıkabilecek benzer durumların oluşması halinde de belgeyi birim amiri kararıyla geri alma hakkına sahiptir. (3) Fesih kararı kuruluşa yazıyla bildirilir. İlgili Hizmet Belgelendirme birimi belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshedilmesine dair kararları resmi gazetede bir ay içerisinde yayınlar. Bununla beraber İlgili Hizmet Belgelendirme birimi bu kararları TSE yayınlarında ve günlük gazetelerde gerekçeli olarak yayınlama hakkına da sahiptir. (4) Belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshedilmesine dair karar resmi gazetede yayınlanmadan önce kuruluş fesih sebebini ortadan kaldırırsa fesih işlemi durdurulur.kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından belge talep edilirse kuruluşun yeniden müracaat etmesi gerekir. (5) Verilen belge geri alındığında kuruluş belgeli kuruluşlar arasından çıkarılır. Kuruluşun belgesinin geri alınması kararının kendisine tebliğini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde belgesini ilgili Hizmet Belgelendirme birimine iade etmelidir. Kuruluş belgesini iade etmediği taktirde hukuki işlemler hukuk Müşavirliği tarafından başlatılır. (6) Belgesi geri alınmış kuruluşla ilgili ödenmemiş hizmet faturaları bulunuyorsa icra işlemi merkezde Hukuk Müşavirliği tarafından başlatılır. (7) Belge geri alma işlemi; belge üzerinde iktibas ve tahrifat, kuruluşun belgeli olduğu süre içerisinde ilgili Hizmet Belgelendirme birimine yanlış bilgi vermesi veya bilgi vermemesi, TSE yi yanıltmaya yönelik çalışması, belgeyi haksız kullanımı, incelemeyi zorlaştırması ve kuruluşun kendi isteği sonucunda gerçekleşmiş ise kuruluşun yeni müracaatı 6 (altı) ay boyunca kabul edilmez. Kendi isteği ile fesih durumunda yapılacak işlemler imalatçılar için uygulanmaz. (8) Belge geri alma işlemi yapılan kuruluşa hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmaz. (9) Belgenin geri alnması ve sözleşmenin fesih tarihi tebliğ tarihidir. Belgelerin ve/veya markaların haksız kullanılması MADDE 30 - (1) Belgelerin ve/veya markaların haksız kullanılması durumunda yapılacak işlemler TSE tarafından belirlenerek web sayfasında müşterilerimizin bilgisine sunulan usul ve esaslara göre belirlenir. YEDİNCİ BÖLÜM İtiraz Şikayet ve Uyuşmazlıklar İtiraz, şikayet ve uyuşmazlıklar MADDE 31 -(1)Hizmet belgelendirmeyle ilgili itiraz, şikayet ve uyuşmazlık başvuruları, ilgili Hizmet Belgelendirme Birimine yazılı olarak yapılır. Belgelendirmeyle ilgili kararlara itiraz süresi kararın tebliğ edilmesini takiben 15 (onbeş) gündür. Bu süre içinde verilen karara yazılı olarak itiraz edilmemesi kuruluşun tüm haklarını kaybetmesine sebep olur. (2)Hizmet Belgelendirme Birimleri tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar hakkında ortaya çıkan ve çözümlenemeyen itiraz, şikâyet ve uyuşmazlıklar İtiraz ve Şikâyet Komitesine ilgili Hizmet Belgelendirme Birimi veya ÜBM Başkanının görevlendiridiği kişi tarafından iletilir. İtiraz ve Şikâyet Komitesinin aldığı kararlar ilgili taraflara bildirilir. İtiraz ve Şikâyet Komitesinin kararı nihai karardır. ÜBM ye karşı yükümlülükleri SEKİZİNCİ BÖLÜM Kuruluşun Hak ve Yükümlülükleri Revizyon No:01 11/18

12 MADDE 32 - (1) Kuruluş, ÜBM tarafından talep edilen tüm bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak vermekle, bunlarla ilgili kayıt ve dokümanları ibraz etmekle, belgelendirme çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. (2) Kuruluş kullanma hakkı verilen belgeyi sözleşmenin akdinden sonra vereceği hizmetlerde, ayrıca yazılı ve görsel basında vereceği ilan ve reklamlarda sözleşmesinde belirtildiği şekilde kullanabilir. (3) Kuruluş ÜBM tarafından kullanma hakkı verilen belgeyi sadece belge üzerinde yer alan adreste, belge kapsamında ve sadece ilgili standardda yer alan konular için kullanabilir. (4) Kuruluş belgelendirme çalışmalarında, ilgili Hizmet Belgelendirme birimiyle yapılan yazışmalarda, kendisini temsil eden kişilerin beyan ve taahhütlerini kuruluşun kendi beyan ve taahhüdü olarak kabul etmekle yükümlüdür. (5) Kuruluş, belgelendirilmiş hizmet yeriyle ilgili belirlenmiş şartlara uygun hizmet yapmakla ve bunu belgeli olduğu sürece sağlamakla yükümlüdür. (6) Kuruluşun kalite sisteminde, hizmet prosesinde, hizmet yerinde, uyguladığı Standard veya kriterde, yönetiminde, yapısında, sahipliğinde bir değişiklik olması durumunda 30 (otuz) gün içerisinde ilgili Hizmet Belgelendirme birimine yazılı bildirmek ve bununla ilgili belgeleri göndermekle yükümlüdür. Bu değişiklikler karşısında yapılacak işleme ilgili Hizmet Belgelendirme birimi karar verir. (7) Kuruluş, verdiği hizmeti bir süre için durdurması veya hizmetten vazgeçmesi durumunda ilgili belgelendirme birimlerini yazılı olarak haberdar etmekle yükümlüdür. (8) Kuruluş incelemenin yürütülebilmesi için inceleme dokümanlarını, tüm kapalı ve açık alanlara giriş imkanını, kayıtları, inceleme kapsamında bulunan personeli ve müşteri kayıtlarını inceleme uzmanının değerlendirmesine açık tutmalıdır. (9) Kuruluş, belge kullanma hakkını hiçbir kişi veya kuruluşa devredemez. (10) Kuruluş inceleme uzmanı/uzmanlarının harcirah, ulaşım, konaklama masraflarını karşılamakla yükümlüdür. (11) Kuruluş, belge kapsamında yer almayan hizmetlerinin belgeli olduğunu beyan edemez, sözleşmeyle verilen belge kullanma hakkını müşterilerini yanıltıcı bir şekilde kullanamaz. Kuruluş reklam, tanıtım ve benzeri faaliyetlerinde, belgeli hizmetlerinin belgeli olmayan hizmetlerinden rahatça ayırt edilebilecek şekilde tanımlamakla ve bu konuda ilgili Hizmet Belgelendirme biriminin yapacağı ikaz ve taleplere uygun hareket etmekle yükümlüdür. (12) TSE Hizmet Belgelendirme Markası kullanım şartları TSE Hizmet Belgelendirme Marka Kullanım Talimatı nda açıklanmıştır. Bu talimat TSE İnternet sayfasında yayınlanmaktadır. Kuruluş burada açıklanan kurallara uymakla yükümlüdür. Kuruluş belgesini ve markasını TSE nin itibarını zedeleyecek şekilde kullanamaz, şaşırtıcı yanıltıcı ve yetkisiz beyanlarda bulunamaz. (13) Belgenin askıya alınması halinde, askı süresince belgelendirmeye atıf yapan reklâm malzemelerini kullanamaz ve sahip olduğu belgeyi altıncı bölümde belirtildiği süre içerisinde İlgili Hizmet Belgelendirme birimine teslim etmekle yükümlüdür. (14) Belgenin iptal edilmesi halinde, belgelendirmeye atıf yapan reklâm malzemelerini kullanamaz. Bu durumda belgelendirmeye atıf yapan bütün dokümanları imha etmekle ve sahip olduğu belgeyi 30 (otuz) gün içerisinde ilgili Hizmet Belgelendirme birimine teslim etmekle yükümlüdür. (15) Kuruluş, belgelerini kısmen veya okunmayı zorlaştıracak bir şekilde çoğaltamaz, belgelerin aslını veya kopyalarını tahrif edemez. (16) Kuruluş kendisinden talep edilen faaliyetleri inceleme sırasında kendilerine verilen süre içinde yerine getirmekle yükümlüdür. (17) Kuruluş, TSE nin internet sayfalarında yayınlanan ilanları takip etmekle yükümlüdür. Bu ilanlar kuruluşun adresine yapılan tebligat hükmündedir. Revizyon No:01 12/18

13 (18) Kuruluş, bu yönerge kapsamında verilen hizmetlere ilişkin olarak adına tahakkuk ettirilen ücretleri belirtilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. (19) Kuruluşun ilgili Hizmet Belgelendirme biriminde kayıtlı olan adresini değiştirmesi ve bu değişikliği ilgili hizmet belgelendirme birimine bildirmemesi durumunda ilgili Hizmet Belgelendirme biriminde kayıtlı olan adresine yapılan tebligatların, kuruluşa hukuken yapılmış olduğunu kabul etmekle yükümlüdür. (20) Kuruluş üçüncü taraflardan kendisine bildirilen her türlü şikayetin kaydını tutmalı ve Hizmet Belgelendirme birimine sunulmak üzere hazır bulundurmalıdır. Şikayetler ve hizmet sırasında ortaya çıkan ve kuruluşun ilgili Standard veya kritere uygunluğunu etkileyen uygunsuzluklar için önlem alınmasını sağlamalı ve bu önlemleri dokümante etmelidir. (21) Kuruluş, belge kullanma hakkı verilen hizmetin; ilgili standardlara veya TSE tarafından belirlenmiş ilgili kritere uygun olmaması ve hatalarından kaynaklanacak her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyanı karşılamak hususunda ÜBM ye karşı sorumludur. Bu sorumluluk kuruluş sahibiyle var ise ortaklarının ve yöneticilerinin kendi mal varlıklarını da müteselsilen kapsayacak şekildedir. (22)Kuruluşun veya belgesinin kapsamına yazdırdığı imalatçı/ithalatçı kuruluşun herhangi birinin adres ve/veya ünvanının değişmesi durumunda en geç belge kullanım süresi sonuna kadar yeni unvan ve/veya adrese göre sözleşmelerini de yenilemelidir. Kuruluşun müşterilerine karşı yükümlülükleri MADDE 33 - (1) Kuruluş, belge kullanma hakkı verilen hizmetin; ilgili standardlara veya TSE tarafından belirlenmiş ilgili kritere uygun olmaması ve hatalarından kaynaklanacak her türlü maddi, manevi zarar ve ziyanı karşılamak hususunda müşterilerine karşı sorumludur. Bu sorumluluk kuruluş sahibiyle var ise ortaklarının ve yöneticilerinin kendi mal varlıklarını da müteselsilen kapsayacak şekildedir. (2) Kuruluş, gerek bizzat tüketicinin başvurusu ve gerekse TSE nin ikazı üzerine verdiği hizmetten doğacak şikayeti, verdiği hizmet sırasında müşteri malına verdiği zararı, kusurlu hizmetini hiçbir bedel, fark talep etmeksizin onarmak, yenisiyle değiştirmek veya satın alma bedelini defaten ödemekle yükümlüdür. (3) İhtilaf hallerinde TSE nin vereceği karar kesindir. DOKUZUNCU BÖLÜM TSE nin Yükümlülükleri TSE nin belge sahibi kuruluşa karşı yükümlülükleri MADDE 34 - (1) TSE ile ilgili yükümlülükler yapılan işlemlerle sınırlıdır. (2) TSE, faaliyetlerinde hizmet alan kuruluşa karşı tarafsızlık, bağımsızlık, eşit muamele, dürüstlük, şeffaflık, gizlilik ilkelerine uygun davranır. Bu kurallar çerçevesinde şekillenen etik esaslara bağlı kalarak bu yönerge ve kalite sistemi çerçevesinde işlemlerini yürütür. (3) TSE vermekte olduğu belgelendirme hizmetleri esnasında, hizmet verdiği kuruluştan temin ettiği bilgi ve dokümanlar hakkında gizlilik ilkesine riayet eder. (4) TSE sözleşmenin gereği olarak vermesi gerekli olan bilgiler ve hizmeti ilgilendiren konularda yürürlükteki hukuk hükümleri çerçevesinde yetkili otoritelerin veya adli makamların bilgi ve doküman talepleriyle yasal olarak gerekli diğer haller hariç olmak üzere üçüncü taraflara kuruluşun yazılı izni olmaksızın bilgi vermez. (5) Hizmet Belgelendirmeye esas hususlarla ilgili değişiklikler uygulamaya alınmadan önce kuruluşların ve kuruluş müşterileri gibi ilgili tarafların görüşlerini almak ve uygulamaya hazırlanmalarını sağlayabilmek için TSE nin internet sayfalarında ilan edilir. ONUNCU BÖLÜM Revizyon No:01 13/18

14 Mali Hususlar Ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesi MADDE 35 -(1) Bu yönergede tanımlanan ücretler ÜBM tarafından tespit edilir ve TSE Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Aşağıda belirtilen ücretler tespit edilen miktarlara göre kuruluşa verilen hizmetlerin çeşidine bağlı olarak toplanarak tahakkuk ettirilir. TSE, bu yönergeyi ve mali hususları önceden uyarı veya bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Hizmet belgelendirme ücretlerinin yer aldığı ücret çizelgesi bu yönerge sonunda verilmiştir. Hizmet belgelendirmeyle ilgili tüm mali hususları da bu yönerge belirler. Belgelendirme giderleri avansı MADDE 36-(1) Belge talebinde bulunan kuruluştan belgelendirme hizmetleriyle ilgili yapılacak harcamalardan mahsup edilmek üzere avans alınır. (2) Belgelendirme işleminin tamamlanmasını takiben düzenlenen fatura bedelinin, alınan belgelendirme giderleri avansından az olması halinde artan miktar kuruluşa talep ettiği taktirde iade edilir. Alınan belgelendirme giderleri avansının fatura bedelini karşılamaması durumunda aradaki fark kuruluştan tahsil edilir. Yıllık Belge kullanma ücreti MADDE 37 -(1) Kuruluşun hizmet yerinde yapılan inceleme sonucunun olumlu olması ve/veya belgenin geçerlilik süresi sonunda yenilenmesi halinde bir yıl geçerli olmak üzere düzenlenen belge için peşin tahakkuk ettirilen ücrettir. Hiçbir şart altında tamamı veya bir kısmı iade edilmez Standard/kriter, yetkili servislik sözleşmesi ve marka ücreti MADDE 38 -(1) Kuruluşlara verilen belge kapsamında birden fazla standard/kriter, birden fazla yetkili servislik sözleşmesi ve birden fazla marka yer aldığında her bir yetkili servislik sözleşmesi, her bir standard/kriter ve her bir marka için peşin tahakkuk ettirilen ücrettir. (2) Aynı standard/kriter altında yer alan aynı markalar tek kabul edilerek ücretlendirilir. Bu madde Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulunun 31 Mayıs 2012 tarih ve 42 sayılı toplantısında alınan 341 numaralı kararla yürürlükten kaldırılmıştır. (3) TSE ve/veya TSEK belgeli imalatçı bu yönergenin 9. Maddesinin 18. fıkrasına göre belgelendirilmişse Hizmet Yeterlilik Belgesi için inceleme ücreti dışındaki tüm ücretler alınır. İşlem ücreti MADDE 39 - (1) İlk Başvuru, belge yenileme ve ara kontrol dışında kuruluşun talebiyle yapılan her işlemde peşin olarak tahakkuk ettirilen ücrettir. (2) Kuruluş bir dilekçe ile aynı anda birden fazla işlem talebinde bulunursa işlem ücreti bir adet tahakkuk ettirilir. Teknik hizmet ücreti MADDE 40 -(1) Kuruluşlarda yapılan her bir inceleme için peşin tahakkuk ettirilen ücrettir. TSE araçlarıyla ulaşım ücreti MADDE 41 -(1) Kuruluşlara ulaşımın TSE araçlarıyla sağlanması durumunda her bir kuruluştan peşin tahakkuk ettirilen ücrettir. (2) Bu metotla ulaşımın sağlanması durumunda hareket merkezi TSE dir. (3) Bu ücretler ulaşımın kuruluş tarafından sağlanması durumunda talep edilmez. Özel inceleme ücreti MADDE 42 -(1) Kuruluşlardan gelen özel inceleme talepleri karşılığında her inceleme için peşin tahakkuk ettirilen ücrettir. İnceleme giderleri Revizyon No:01 14/18

15 MADDE 43 -(1) İnceleme amacıyla kuruluşa gönderilen uzman/uzmanların harcirahı, ulaşımı ve konaklama giderlerinin toplamı olarak peşin tahakkuk ettirilen ücrettir. Aynı adres ve aynı ünvan için birden çok belge talebi MADDE 44 -(1)Kuruluşların aynı adres ve aynı ünvan için birden çok belge talebinde bulunmaları durumunda her belge ayrı ayrı ücretlendirilir. Belge yenilenmesinin belge üzerinde yer alan geçerlilik tarihinden önce veya sonra yapılması MADDE 45 -(1) Bu yönergenin 23. Maddesinin 5 ve 6. fıkrasına göre belge yenilemesi yapılırsa kuruluşa herhangi bir indirim veya geri ödeme yapılmaz. İngilizce Belge Ücreti MADDE 46 -(1) Kuruluşun talebi üzerine İngilizce belge düzenlenmesi durumunda Teknik Hizmet Ücreti hariç tüm ücretler kuruluştan talep edilir. Ücretlerin ödenmemesi MADDE 47 -(1) Belgelendirme hizmeti alan taraflar, tahakkuk ettirilen faturaları 30 (otuz) gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. Hizmet faturası ödenmeden belgelendirme işlemi tamamlanmaz, kuruluşa belge teslim edilmez. Bu süre içerisinde ödenmemiş alacaklarda kuruluş temerrüde düşmüş sayılır. (2) Hizmet alan kuruluşların zamanında ödemedikleri faturalarla ilgili borcu, tahakkuk ettirilecek gecikme zammıyla birlikte ödemekle yükümlüdür. Gecikme zammı borcun muaccel olduğu tarihten itibaren hesaplanır. Faiz nispeti, alacaklarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tahsil eden kurumlar için tespit edilen ve aynı Kanunun 5l. Maddesine göre Kararnameyle belirlenen faiz nispetidir. Ödeme yapma şekli MADDE 48 -(1) Kuruluş fatura ödemelerini TSE Birimlerinin veznesine makbuz karşılığı olarak yatırabilir. Bunun haricinde bankalardaki TSE hesap numaralarına yapılan ödemelerde ödeme dekontu alınmalı ve ödeme referansı olarak fatura numarası belirtilmelidir. Hizmet talebinden vazgeçilmesi halinde ücretlendirme MADDE 49 -(1 )Belgelendirme hizmeti verilirken hizmetin herhangi bir aşamasında kuruluşun hizmet talebinden vazgeçmesi halinde bu hususun ilgili belgelendirme birimine bildirimi tarihine kadar geçen süre içerisinde verilen hizmetlere ilişkin ücretler kuruluşa tahakkuk ettirilir. (2) Kuruluşa aldığı hizmet karşılığında tahakkuk ettirilen tüm faturalar kuruluş tarafından ödenir. ONBİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Genel kurallar MADDE 50 - (1) Kuruluşlar bu yönerge hükümlerine eksiksiz olarak uymayı kabul etmiş sayılır. İhtilaf halinde, sözleşmesinde belirtilmiş olan mahkeme ve icra dairesinin yanı sıra Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. (2) TSE, verilen belgelerin denetimi ve gözetimi için gerekli tedbir ve usulleri geliştirir ve uygular. Belgelendirme faaliyetlerinin güvenilirliğini ve saygınlığını garanti altına almak için, ihtiyaç duyulan işlemleri yapma ve ek tedbirleri yürürlüğe koyma hakkını saklı tutar. (3) Kuruluşun yazılı talebi halinde; grev, lokavt, tesire, sipariş alamama veya stokların eritilememesi, tabii afetler ve benzeri mücbir sebeplerden dolayı hizmetin durdurulması halinde, kuruluşa belge kullanma hakkı veren sözleşmelerinin devamı hususunda uygun bir süre tanınması hususunda Hizmet Belgelendirme birimi yetkilidir. Bu süre içerisinde Hizmet Belgelendirme birimi her türlü hakları mahfuzdur. Revizyon No:01 15/18

16 (4) Belgelendirme işlemlerinde kullanılan ve ÜBM tarafından hazırlanmış her türlü belgelendirme dokümanının telif hakları ÜBM ye ait olup kısmen veya tamamen iktibas ve tahrif edilemez. (5) TSE bu yönergeyi her zaman değiştirmek hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar, belgenin son kullanma tarihine kadar geçerlidir. Belge yenilemeleri yürürlükteki yönerge hükümlerine uyularak yapılır. (6) Adrese mektupla yapılan tebliğ kuruluşa yapılmış sayılır. Herhangi bir yayın organı ya da TSE internet sayfasında yapılan kuruluşla ilgili ilan adrese yapılan tebliğ yerine geçer. Kuruluşlar Hizmet Belgelendirme birimi genel uygulamaları ve kendileriyle ilgili tüm bilgileri TSE internet sayfasından takip etmekle sorumludur. (7)Belge sahibi kuruluş belgelendirme sonrasında bu yönerge ve ilgili Standardların hükümlerine aykırı hareket eder, bu durumu TSE ye bildirmez ve bu durum TSE tarafından tespit edilirse belgeli kuruluş için Bölüm 6 da belirtilen işlemler yapılır. Bu kuruluşların belge kapsamlarında yazılı olan imalatçı/ithalatçılar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. ONİKİNCİ BÖLÜM Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Yürürlük MADDE 51 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle daha önce TSE Yönetim Kurulunun 23 AĞUSTOS 2007 tarih ve XVI/ sayılı kararıyla kabul edilerek 15 AĞUSTOS 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelendirme Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 52 - (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle beraber, yürürlüğe giriş tarihinden önce muhtelif tarihlerde yayımlanmış, bu yönergeye aykırı olan Yönetim Kurulu Kararları, tamimler, talimatlar ve görüşler vb. yürürlükten kaldırılmıştır. ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük Yürürlük MADDE 53 - (1) Bu Yönerge Yönetim Kurulu nun 13 Temmuz 2010 tarih ve XVII/ Sayılı kararıyla 13 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. MADDE 54 - (1) Bu Yönerge hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür. Revizyon No:01 16/18

17 Bu yönergenin 17. Maddesine göre işlem yapılır. Lütfen bağlı bulunduğunuz Hizmet Belgelendirme birimi ile irtibat kurunuz. Kuruluş el değiştirdiyse mevcut belgesi feshedilir bu durumda yeni firma ile ilgili başvuru gereklidir. Belgenizin aslı ve/veya belgenizin fotokopisi ve/veya bir dilekçeyle bağlı bulunduğunuz Hizmet Belgelendirme birimine başvurunuz İlk Başvuru Taşınarak Adres Değişikliği Taşınmadan Adres Değişikliği Standard/Kriter İlavesi Belgeye Yazılan Kuruluş Eklenmesi Belgeye Yazılan Kuruluş veya konu çıkartma yoluyla kapsam daraltma Unvan Değişikliği Belge Sahibi Kuruluş şartlarındaki değişiklik Belge Sahibi Kuruluşun el değiştirmesi Belge sahibi Kuruluşlarda Belge yenileme BAŞVURU ÇEŞİDİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU İSTENEN BELGELER 1 Başvuru formu GEREKLİ 2 Kuruluş yetkilisinin noter tasdikli imza sirkülerinin fotokopisi GEREKLİ GEREKLİ 3 İş yeri açma ruhsatı veya vergi levhası Sözleşme ile iş yapan kuruluşlarda (peyzaj, temizlik, endeks okuma, vb.) bu belgeler kuruluşun merkezine ait olacaktır. GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ 4 Belgelendirme giderleri avansının ödendiğini gösteren makbuz GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ 5 Dilekçe GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ 6 İlgili belediyeden alınmış adres değişikliği yazısı GEREKLİ Kuruluş ve bu kuruluşun yetkili servisi olduğu kuruluş arasında, noter huzurunda yapılmış sözleşmenin aslı ya da ıslak imzalı sözleşme ( ıslak imzalı sözleşme getirilirse, tarafların noterden onaylı imza sirkülerinin fotokopisi de getirilmelidir) Sözleşmeler markayı içermeli ve bir yıldan daha kısa süreli olmamalıdır. Vekiller için noter onaylı vekaletnamenin fotokopisi getirilmelidir. Sözleşmeler hizmet adresi için düzenlenmelidir. Kuruluş; İthal ettiği ürüne servis verecek ise bu ürünün tüm sorumluluğunu üstlendiğini gösteren bir taahhütname, Ürettiği ürüne servis hizmeti verecek ise, Marka Tescili ya da kuruluşun marka tesciline başvuruda bulunduğunu gösteren, ürün için başlatılmış ve ön araştırması yapılmış olduğunu ifade eden bir yazı aranır Şirket (COKEY) numarası Şirket (COKEY) numarası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü nden alınmaktadır. İnceleme Sonucu Değerlendirme Formu üzerinde belirtilen merkez ve hizmet yeri adresinin şirket (COKEY) numarası adresi ile birbirini tutması gerekmektedir.hizmet Yeterlilik Belgesi kapsamına yazılacak olan tüm kuruluşların merkez ve hizmet yeri adresleri için şirket (COKEY) numarası alması gerekmektedir.kamu kuruluşlarından şirket (COKEY) numarası istenmez. Kamu kuruluşları ÜBM Başkanlığı tarafından oluşturulan veri tabanına merkez ve hizmet adresini kayıt ettirmek zorundadır. GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ GEREKLİ TABLO 1: BELGELENDİRMEDE İSTENEN EVRAKLAR TABLOSU Revizyon No:01 17/18

18 Hizmet Yeterlilik Belgesi Ücret Çizelgesi Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulunun 31 Mayıs 2012 tarih ve 42 sayılı toplantısında alınan 341 numaralı kararla aşağıdaki şekilde yeniden yayınlanmıştır. HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ÜCRET ÇİZELGESİ 1. YILLIK BELGE KULLANMA ÜCRETİ YILLIK BELGE KULLANMA ÜCRETİ 400 TL + KDV 2.TEKNİK HİZMET ÜCRETİ TEKNİK HİZMET ÜCRETİ 200 TL+KDV 3. STANDARD/KRİTER, YETKİLİ SERVİSLİK SÖZLEŞMESİ VE MARKA ÜCRETİ BELGE KAPSAMINDA BULUNAN İLK STANDARD/KRİTER + BU STANDARD/KRİTERE BAĞLI İLK YETKİLİ SERVİSLİK SÖZLEŞMESİ + BU SERVİSE BAĞLI İLK MARKA YILLIK BELGE ÜCRETİ İÇERİSİNDE ÜCRETLENDİRİLİR. BUNUN DIŞINDA BELGE KAPSAMINDA YER ALAN HER BİR STANDARD/KRİTER, HER BİR YETKİLİ SERVİSLİK SÖZLEŞMESİ VE HER BİR MARKA 50 TL + KDV ÜZERİNDEN ÜCRETLENDİRİLİR. NOT 1: TSE VE/VEYA TSEK BELGELİ İMALATÇI BU YÖNERGENİN 9. MADDESİNİN 18. FIKRASINA GÖRE BELGELENDİRİLMİŞSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İÇİN TEKNİK HİZMET ÜCRETİ DIŞINDAKİ TÜM ÜCRETLER KURULUŞA YANSITILIR. 4.İŞLEM ÜCRETİ İŞLEM ÜCRETİ 150 TL+KDV 5. TSE ARAÇLARIYLA ULAŞIM ÜCRETİ ULAŞIM TSE ARAÇLARI İLE SAĞLANIRSA HAREKET MERKEZİ TSE DİR BU DURUMDA; İL SINIRLARI İÇERİSİNDE VE KALİTE KAMPUSU-İSTANBUL ARASINDA ULAŞIM TSE ARAÇLARI İLE SAĞLANIRSA HER BİR KURULUŞ İÇİN 50 TL + KDV ÜZERİNDEN ÜCRETLENDİRİLİR. İL SINIRLARI DIŞINDA ULAŞIM TSE ARAÇLARI ILE SAĞLANIRSA GİDİŞ-GELİŞ KİLOMETRESİ TOPLAMI * 0.40 TL + KDV TL ÜZERİNDEN ÜCRETLENDİRİLİR VE ORTAYA ÇIKAN MALIYET HER BIR KURULUŞA YANSITILIR. NOT 1: YUKARIDAKİ ÜCRETLER ULAŞIMIN KURULUŞ TARAFINDAN SAĞLANMASI DURUMUNDA TALEP EDİLMEZ 6. İNCELEME GİDERLERİ İNCELEME HEYETİNİN HARCİRAH, ULAŞIM, KONAKLAMA MASRAFLARI DA HİZMET FATURASINA İLAVE EDİLİR. 7. ÖZEL İNCELEME ÜCRETİ (İNCELEME UZMANI /KURULUŞ) ÖZEL İNCELEME ÜCRETİ 500 TL+KDV 8. BELGELENDİRME GİDERLERİ AVANSI BAŞVURU ÖNCESİNDE; 300 TL AVANS ALINIR 9. İNGİLİZCE BELGE ÜCRETİ KURULUŞTAN TEKNİK HİZMET ÜCRETİ HARİÇ TÜM ÜCRETLER TALEP EDİLİR. 10. HESAP NUMARASI BİLGİLERİ Revizyon No:01 18/18

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ VE MÜŞTERİ DOSTU MARKA BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ VE MÜŞTERİ DOSTU MARKA BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ VE MÜŞTERİ DOSTU MARKA BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 BİRİNCİ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HİZMET YERİ BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 Revizyon Tarihi :18/02/2015 XIX/90-399

Detaylı

TESİS/SERVİS UYGUNLUK MUAYENE TALİMATI

TESİS/SERVİS UYGUNLUK MUAYENE TALİMATI : 1 / 13 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan muayene ve deney muayene deney ve belgelendirme

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET YERİ BELGELENDİRME, MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ-MÜŞTERİ DOSTU MARKA VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

Detaylı

TEST UYGUNLUK MUAYENE TALİMATI

TEST UYGUNLUK MUAYENE TALİMATI : 1 / 5 Amaç IEP tarafından, Türk Standardlarına, EN Standardlarına, Teknik şartnamelere göre talep edilen uygunluk muayenelerinin yapılması usul ve esaslarını belirler.. Kapsam IEP Belgelendirme Merkezi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HİZMET YERİ BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI

HİZMET YERİ BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET YERİ BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI YKK : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 Revizyon Tarihi : 23/03/2017

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50/236 numaralı Yürürlük Tarihi : 05/05/2014 YÖNETİM

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME USUL VE ESASLARI Yönetim Kurulu Karar No : 10/07/2014 tarih ve XIX/60/271 Yürürlük Tarihi : 10/07/2014 Revizyon Karar No : 12/05/2016 tarih ve XX/52-248

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ GÖZETİM VE MUAYENE MERKEZİ BAŞKANLIĞI GÖZETİM VE MUAYENE ÜCRETLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, TSE GMMB Gözetim ve

Detaylı

İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ

İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) BELGELENDİRME YÖNERGESİ YKK : 11.10.2012/XVIII/57-438 Yürürlük Tarihi : 11.10.2012 Revizyon Tarihi : - Revizyon No :

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ HELAL BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGESİ Yönetim Kurulu Karar No : 10/07/2014 tarih ve XIX/34/148 numaralı Yürürlük Tarihi : 21/07/2014 HELAL BELGELENDİRME

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ Yönetim Kurulu Karar No : 29/04/2014 tarih ve XIX/50-236 sayılı

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI

SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI SİSTEM BELGELENDİRME ÜCRET TALİMATI AMAÇ: Bu talimat 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülen Sistem Belgelendirme Faaliyetlerinde uygulanacak ücretlerle ilgili şartları

Detaylı

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ

İTU SERTİFİKALARIN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE İPTALİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ İTU Yönetmeliği ve kriterleri kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri kapsamında ve ilgili alt kapsamlarda belgeli firmaların belgesinin askıya alınması, geri çekilmesi, kapsamının

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ HELAL BELGELENDİRME SİSTEMİ YÖNERGESİ YKK : 07.07.2011/XVIII-5-54 Yürürlük Tarihi : 07.07.2011 Revizyon Tarihi : 02/11/2012 Revizyon No : 01 Revizyon

Detaylı

1 / 9 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 9 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu talimatın amacı, DHB ürün/hizmet Belgelendirme Merkezi nin, Türkiye de ve uluslar arası alanda yapmakta olduğu helal gıda ve ürün belgelendirmesi faaliyetlerinin yürütülmesi, bu faaliyetler kapsamında

Detaylı

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org

1 / 5 Bağlarbaşı Mh. 1. Barış Sk. No:36 Osmangazi, Bursa / Türkiye +90 224 240 12 34 / +90 224 246 07 07 www.dunyahelalbirligi.org AMAÇ: Bu prosedürün amacı; DHBTS.OIC/SMIIC1 Helal Sertifikasyon belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar standardı kapsamında, DHB ye Helal Sertifikasyon belgesi almak üzere başvuruların alınması,

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA.BASILMIŞ HALİ KONTROLSÜZ KOPYADIR. YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 16.04.2013 Madde 2.6 CPC LOGOSUNUN, İŞARETİNİN, RAPORUNUN, BELGESİNİN VE KİMLİK NUMARASININ KULLANIMI olarak isminin, 2.6.4 Müşteri, CPC raporunu,

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/15 Ref : 6/15 Konu: FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır.

TALİMAT. 00 İlk yayındır Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. Sayfa No : 1/4 REVİZYON İZLEME TABLOSU NO AÇIKLAMA TARİH 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların düzeltilmesi yapılmıştır. 02 Akreditasyon denetiminde bulunan uygunsuzlukların

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ARAÇ TADİL, İNCELEME, ONAY MUAYENE GÖZETİM USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ARAÇ TADİL, İNCELEME, ONAY MUAYENE GÖZETİM USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ARAÇ TADİL, İNCELEME, ONAY MUAYENE GÖZETİM USUL VE ESASLARI (TSE Otomotiv Merkezi Başkanlığı Araç Tadil, İnceleme, Onay ve Belgelendirme Yönergesi) YKK : 10/07/2014 XIX/60-272

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI : 1 / 5 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan muayene, muayene deney, İnceleme ve Proje

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. TMMOB SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ VE BÜRO TESCİL BELGESİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Yönetim Kurulu'nun 25 Nisan 1989 tarih ve 102 no.lu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Amaç Madde1- Bu

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ Çevre izni Çevre İzni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYONUN ASKIYA ALINMASI, GERİ ÇEKİLMESİ VE KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR Doküman No.: P702 Revizyon No: 05 Yürürlük Tarihi: 02.01.2012

Detaylı

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ

BELGE MARKA VE LOGONUN KULLANIMI PROSEDÜRÜ REVİZYON Takip Tablosu No Tarih Açıklama 01 17.04.2017 Kuruluşun değişen logosu dokümanda revize edildi. 02 03 04 05 06 Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı 1 / 6 1-AMAÇ Bu prosedürün amacı; belge,

Detaylı

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

30.04.2009 / 27215. 30 Nisan 2009 PERŞEMBE. Resmî Gazete. (Mükerrer) Sayı : 27215 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: 30.04.2009 / 27215 30 Nisan 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27215 (Mükerrer) TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları,

YÖNETMELİK. ç) Bütünleştirici parça: Aksam imalatında kullanılan ve bu Yönetmeliğin Ek-1 inde belirtilen temel parçaları, 24 Haziran 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29752 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan.

KYK BELGEM BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ. YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No. Değişiklik Tarihi. Değişikliği Yapan. BELGE, MARKA VE LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ DOKÜMAN NO : PR.09 YAYIN / DEĞİŞİKLİK DURUMU Revizyon No Değişiklik No Değişiklik Tarihi 01 01 03.04.2017 Değişikliği Yapan Yıldırım ERTÜRKAN Onaylayan Arda SÜRMELİ

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halil İbrahim YÖRÜBULUT Çevre Denetimi Şube Müdürü

ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halil İbrahim YÖRÜBULUT Çevre Denetimi Şube Müdürü ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Halil İbrahim YÖRÜBULUT Çevre Denetimi Şube Müdürü 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ek Madde 2 (Ek: 26/4/2006 5491/23 md.) Faaliyetleri sonucu

Detaylı

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 )

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) Taraflar MADDE 1- (1) İşbu anlaşma, bir tarafta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (bundan sonra GENEL MÜDÜRLÜK olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... 2

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TEST VE BELGELENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLİŞİM TEST VE BELGELENDİRME ÜCRET TARİFESİ Doküman BTBD-00-00-YYN-01 Yayın Tarihi 31/12/2014 Revizyon Tarihi 25/08/2015 03 TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 29115 YÖNETMELİK ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İÇİNDEKİLER İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI Bölüm I BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ... 3 MADDE 1... 3 Amaç... 3 MADDE 2... 3 Tanımlar... 3 MADDE 3... 3

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İMKB UYUŞMAZLIK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ İSTANBUL 2012 İMKB Yönetim Kurulunun 18/07/2012 tarihli ve 1489 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uyuşmazlık

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİM.F.22/00../ /20. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR TESİSAT NO: Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı / ünvanı EK

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/7 Ref : 6/7 Konu: AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

geliştirilmesini sağlamak, kamuoyunun bu alandaki teknolojik

geliştirilmesini sağlamak, kamuoyunun bu alandaki teknolojik TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ALTERNATİF VE TEMİZ ENERJİLİ KARA, DENİZ VE HAVA ARAÇLARININ TASARIMI, YAPIMI VE/VEYA YARIŞ ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE (*)(**) Amaç Madde 1. Alternatif

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010. Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 23 İST, 08.02.2010 ÖZET: Bazı Kanunlarda değişiklik yapan 5951 sayılı Kanun yayımlandı. BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 5951 SAYILI KANUN YAYIMLANDI 05 Şubat 2010 tarihli Resmi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-13/557 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar

Detaylı

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez.

FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 30 / 06 / 2016 SİRKÜLER SAYISI : 2016

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı; Mesleki Yeterlilik Kurumunun mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

6 SİGMA YEŞİL KUŞAK PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ

6 SİGMA YEŞİL KUŞAK PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ PERSONEL BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ. 2007 Sistem Denetim Belgelendirme Ltd. Şti. Tel: 0 232 348 78 83 Fax: 0 232 348 78 93 1 TARAFLAR ALICI : Adres : Tel Fax : Tel : Fax : YÜKLENİCİ Adres : Sistem Denetim

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/4 Ref : 6/4 Konu: ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3

1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 1. KURULUŞUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ... 2 2. SERTİFİKANIN ASKIYA ALINACAĞI DURUMLAR VE PROSEDÜR... 3 3. SÖZLEŞMENİN FESHEDİLECEĞİ VE SERTİFİKANIN GERİ ÇEKİLECEĞİ DURUMLAR VE PROSEDÜR... 4 4. SERTİFİKANIN

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/62

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/62 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.00/ 592 12./09/2011 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2011/62 1. Sağlık kurum faturalarının teslimi, incelenmesi ve ödeme işlemleri... 3 1.1. Fatura dönemi ve teslimi...

Detaylı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı

Çıkar Çelişkisi Analizi Talimatı Sayfa No 1/7 Yayın, Değişiklik Ve Dağıtım Sayfası Değişen Sayfa Tarih Değişiklik Revizyon No 24/11/2014 Yeni yayın 00 Dağıtım Listesi (Baskı) Kalite Yönetim Temsilcisi (Orijinal Baskı) Belgelendirme Müdürü

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSAL YETERLİLİKLERİN GÜNCELLENMESİ VE YAPILAN GÜNCELLEMELERİN SINAV VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve Kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği,

YÖNETMELİK. c) Değişiklik: Ürünlere pazarlama izni verilmesine esas bilgi ve belgelerde yapılan değişikliği, 24 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28152 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TSE TARAFINDAN İŞ GELİŞTİRİCİ VEYA BİLİRKİŞİ ÇALIŞTIRILMASI İLE GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERLE İŞBİRLİĞİ TESİS EDİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Yönetim Kurulu Karar No : 12/03/2015 tarih

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

ÜRÜN BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ UBS-01 TS EN ISO/IEC 17065 ÜRÜN, PROSES VE HİZMET BELGELENDİRME AKREDİTASYON SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/7 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 Belgelendirme süreçleriyle ilgili süreler ve bazı şartlar eklendi. Uygunsuzlukarın bildirim süresi, uygunsuzlukların giderme süresi, askı süresi, hangi

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. SORUMLULAR. Uygunluk değerlendirme hizmeti veren bütün birimler. 4. KISALTMA VE TARİFLER

1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. SORUMLULAR. Uygunluk değerlendirme hizmeti veren bütün birimler. 4. KISALTMA VE TARİFLER 1. AMAÇ Bu prosedür, Türk Standardları Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan uygunluk değerlendirme hizmetleriyle ilgili olabilecek itiraz, şikâyet ve uyuşmazlıkların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı