BAġVURU SAHĠBĠ: Normdata Destek ve Dan. Hizmetleri Ltd. ġti, Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi No:55 K.4 GüneĢli / ĠSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAġVURU SAHĠBĠ: Normdata Destek ve Dan. Hizmetleri Ltd. ġti, Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi No:55 K.4 GüneĢli / ĠSTANBUL"

Transkript

1 TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. BaĢkan Hicabi ECE, Ali KAYA, Bahattin IġIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Normdata Destek ve Dan. Hizmetleri Ltd. ġti, Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi No:55 K.4 GüneĢli / ĠSTANBUL ĠHALEYĠ YAPAN ĠDARE: Sarıyer Belediye BaĢkanlığı, Maltız Deresi No:26 Sarıyer/ĠSTANBUL BAġVURUYA KONU ĠHALE: 2009/ Ġhale Kayıt Numaralı Server Sistemleri Antivirüs Programı Alımı Ġhalesi KURUMCA YAPILAN ĠNCELEME VE DEĞERLENDĠRME: tarih ve I.M / E sayılı Esas Ġnceleme Raporunda; Sarıyer Belediye BaĢkanlığı tarafından tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Server Sistemleri Antivirüs Programı Alımı ihalesine iliģkin olarak Normdata Destek ve Dan. Hizmetleri Ltd. ġti. nin tarihinde yaptığı Ģikayet baģvurusunun, idarenin tarihli yazısı ile reddi üzerine, baģvuru sahibinin tarih ve 1274 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen Ģikayet baģvurusunda bulunduğu, Ġdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiģtir. KARAR: Esas Ġnceleme Raporu ve ekleri incelendi: Ġtirazen Ģikayet dilekçesinde özetle; Ġhale üzerinde bırakılan isteklinin storage (depolama ürünü) teklif etmesi gerekirken server teklif ettiği, bu nedenle ihalenin teknik Ģartnameye uygun teklif vermeyen firma üzerinde bırakıldığı, 1

2 Ġdarece Ģikayet baģvurularının, ihale sürecinde bazı belgelerin gizliliği esas olduğundan taleplerinin değerlendirmeye alınmadığından bahisle reddedildiği, Bu gerekçenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan saydamlık ve eģit muamele ilkesine aykırı olduğu, Ayrıca, idarenin Ģikayet süreci sonuçlanmadan mevzuata aykırı olarak sözleģme imzaladığı, Ġddialarına yer verilmiģtir. BaĢvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aģağıdaki hususlar tespit edilmiģtir: 4734 sayılı Kanunun 37 inci maddesinin ikinci fıkrasında; tekliflerin değerlendirildiği ilk aģamada; belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği; bu aģamada, isteklilerin ihale konusu iģi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen Ģartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği ve uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dıģı bırakılacağı hüküm altına alınmıģtır. Mal alımı ihalelerinde, teklif edilen ürünün marka/modelinin belirtilmesinin ve teklif edilen ürünlerin teknik Ģartnameye uygunluğunun teknik dokümanlarla tevsik edilmesinin istenilmediği durumlarda ihalenin geçerli teklifler arasında en düģük teklifi veren istekli üzerinde bırakılarak ürünlerin teknik Ģartnameye uygun olup olmadığının Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muayene ve kabul aģamasında yapılacak değerlendirme ile belirlenmesi mümkündür. Ancak, ihale dokümanında isteklilerce teklif edilen ürünlerin marka/modelinin belirtilmesi ve teknik Ģartnameye uygun olduğunun teklifle birlikte sunulan dokümanlarla tevsik edilmesinin istenildiği durumlarda 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca; ihale komisyonlarının, isteklilerin diğer belgeler yönüyle teklifi geçerli sayılan isteklilerin, teklif ettikleri ürünlerin teknik Ģartnameye uygun olup olmadığını da tespit ederek ihaleyi sonuçlandırması gerekmektedir. Ġncelenen ihalede, ihale dokümanında isteklilerce teklif edilen ürünün marka/modelinin teklif mektubunda belirtilmesinin ve teklif edilen ürünlerin teknik Ģartnameye uygun olduğuna dair katalog, broģür, teknik Ģartnameye cevaplar vb. teknik doküman istenilmediği belirlenmiģtir. 2

3 Bu durumda, ihalenin geçerli teklifler arasında en düģük teklifi veren istekli üzerinde bırakılması ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihale konusu malın teslimi aģamasında teslim edilen ürünlerin teknik Ģartnameye uygun olup olmadığına iliģkin değerlendirme yapılarak muayene ve kabul iģlemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. Ancak, incelenen ihalede idarece istenilmemesine rağmen, isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin marka/modellerinin teklif mektubu eki cetvelde belirtildiği ve teklifle birlikte teklif edilen ürünlere iliģkin belgelerin de verildiği tespit edilmiģtir. Bu durumda, isteklilerce teklif edilen ürünün marka/modeli belirtildiğinden, teklifin Ģartlı teklif niteliği kazanacağı; muayene kabul aģamasında isteklilerin sorumluluğunun teklif ettikleri ürünün teslimiyle sınırlı olmasının söz konusu olacağı, teklif edilen ürünün teknik Ģartnameye uygun olmadığının tespit edilmesi halinde istekliden teklif edilen üründen farklı ve teknik Ģartnameye uygun ürün teklif edilmesinin istenilmesi gerekeceği, bu durumun uyuģmazlık konusu olabileceği dikkate alındığında; isteklilerce teklif mektubu eki cetvelde marka/modeli belirtilen ürünlerin teknik Ģartnameye uygun olup olmadığına iliģkin değerlendirmelerin de 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi çerçevesinde ihale komisyonunca yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, ihaleyi yapan idareden ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünlerin, teknik Ģartnamede belirlenen özellikleri karģılayıp karģılamadığının tespiti için teknik dokümanın temin edilerek, idarelerince yapılan değerlendirmeyle birlikte Kuruma gönderilmesi istenilmiģtir. Ġdarece, ihale üzerinde bırakılan istekliden, teklif edilen ürünlere iliģkin teknik doküman (katalog verileri, teknik Ģartnameye uygunluk beyanı vb.) belgeler temin edilerek, teklif edilen ürünlere iliģkin idarelerince yapılan incelemede Ģartnameye aykırılık bulunmadığına dair görüģle birlikte Kurumumuza intikal ettirilmiģtir. Ġdarece gönderilen belgelerin incelenmesi sonucunda; ihale dokümanı kapsamında idarece hazırlanan birim fiyat cetvelinin ikinci sırasında yer verilen Storage Depolama Birimi için, Ģikayetçi tarafından birim fiyat cetvelinin 5 inci sırasında Storage Sun JT X4240 Storage Systems Ģeklinde teklif verildiği tespit edilmiģtir. Kurumca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürüne ait dokümanların iddia konusu husus çerçevesinde incelenerek teklif edilen ürünün teknik Ģartnameye uygun olup olmadığı hususunda akademik bir kuruluģtan tarih ve 3464 sayılı yazı ile teknik görüģ sorulmuģ olup tarih ve 5124 sayılı yazı ekinde Kuruma intikal ettirilen teknik görüģ yazısında; Veri depolama sistemleri, özelleştirilmiş denetim birimi ve disk dizileri olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. İsteklinin önerdiği Sun firması tarafından geliştirilen açık veri depolama (Open Storage) sisteminde özelleştirilmiş denetim birimi yerine sunucu makineler üzerinde veri depolama için 3

4 özelleştirilmiş işletim sistemi ve yazılımlar yürütülerek gereksinimler karşılanmaktadır. İsteklinin teklifi incelendiğinde denetim birimi olarak Sun Fire 4240 Server sunucu cihazın, disk dizisi olarak ise Sun Storage J4200 Array disk dizisinin teklif edildiği görülmüştür. Bu cihazların ekte sunulan teknik özellikleri incelendiğinde gerek denetim birimi olarak kullanılan sunucuda gerekse disk dizisinin, FC tipi diskleri desteklediğine ve denetim birimi üzerinde 4 (dört) adet Gpbs FC G/Ç birimi bulunduğuna dair bir ibare görülmemiştir. Bu durumda, teklif edilen veri depolama sistemi teknik şartnamede tanımlanan sitemi karşılamamaktadır. Ģeklinde teknik değerlendirmeye yer verilmiģtir. Anılan teknik görüģte belirtilen hususlar çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün teknik Ģartnamede belirtilen teknik özellikleri karģılamadığı anlaģılmıģtır. Dolayısıyla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca değerlendirme dıģı bırakılması gerekirken ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık görülmemiģtir. Diğer yandan, incelenen ihalede ihale komisyonu üyelerinin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teknik değerlendirme yapabilecek mesleki uzmanlıklarının olup olmadığı hususunda duraksamaya düģüldüğünden idareden ihale komisyonu üyelerinin mesleki unvanlarının belirtilmesi de istenilmiģtir. Ġdarenin tarih ve 2010/76 sayılı yazısında ihale komisyonu asil ve yedek üyelerinin mesleki unvanları; ASĠL ÜYELER BaĢkan Saadet GÖNE Jeomorfolog Mali üye Metin GÜNSEREN Mali Hiz. Mü. Üye Sevim KOÇ Gelirler Birim Uzmanı Üye Behiç UZUN Elektrik Teknisyeni Üye Yusuf MORKOÇ Satınalma Memuru YEDEK ÜYELER BaĢkan Dursun ġġġman Yazı ĠĢleri Müdür Mali üye AyĢe DEMĠR Mali Hiz. ġef. Üye Sevgi ATALAY Mühendis Üye Gönül KEMAL Veri Haz. Kont. ĠĢ. Üye Mustafa BALCI Veri Haz. Memuru Ģeklinde bildirilmiģtir sayılı Kanunun 6 ncı maddesi; İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve 4

5 muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir. İhaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir. hükmünü amir olup, Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde; ihale komisyonun asil/yedek üyelerinin hangi sıfatla komisyonda yer alacaklarının belirtilmesi, ihale komisyonunun idarenin personelinden oluģturulması esas olmakla birlikte ihaleyi yapan idarede yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabileceği, ihale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluģturulan ihale komisyonu dıģında baģka adlar altında komisyonlar kurulamayacağı hüküm altına alınmıģtır. Buna karģın, incelenen ihalede ihale komisyon kararında imzası bulunanların (asıl üyeler) hangilerinin ihale konusu iģin uzmanı sıfatıyla görevlendirildiğine veya bu kiģilerin görev unvanları dıģında ihale konusu iģin uzmanı kabul edilebilecek mesleki niteliğe sahip olduklarına dair bir bilgi bulunmadığı gibi idareden istenilen yazılı açıklamada da bu kiģilerden hangilerinin ihale konusu iģin uzmanı olarak komisyonda görevlendirildiklerine iliģkin açıklama yapılmamıģtır. Bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik dokümanların, teknik Ģartnameye uygun olup olmadığına iliģkin olarak, Bilgi ĠĢlem Müdürlüğünün görüģlerinin esas alındığı belirlenmiģtir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ve Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümlerine uyulmadan teģekkül ettirilen ihale komisyonunun, incelenen ihalede 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi çerçevesinde teklif edilen ürünlere iliģkin değerlendirme ehliyeti bulunmadığı anlaģılmıģtır. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aykırı olarak teģekkül ettirilen ihale komisyonunun, gerek ihale üzerinde bırakılan isteklinin, gerekse Ģikayetçinin teklifinin teknik Ģartnameye uygun olup olmadığına iliģkin değerlendirme yapma yetisi olmadığı anlaģıldığından ihale komisyon kararının hukuken geçerliğinin de tartıģmalı hale geleceği açıktır. Yukarıda yapılan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen Ģartları haiz olmayan ihale komisyonu kararlarına göre ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı anlaģılmıģ olup ihalenin iptali gerektiği sonucuna ulaģılmıģtır sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak Ģikayet baģvuruları üzerine on gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, on günlük sürenin bitimini veya kararın bildirim tarihini izleyen on gün içinde, Kamu Ġhale Kurumuna itirazen Ģikayet baģvurusunda 5

6 bulunulabileceği ve idarelerce bu süre içerisinde sözleģme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıģtır. BaĢvuruya konu ihalede, idarece tarihli iģlemle Ģikayetin reddine karar verildikten sonra Kuruma yapılacak itirazen Ģikayet baģvurusu için öngörülen on günlük itirazen Ģikayet süresi beklenilmeden tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleģmenin imzalandığı tespit edilmiģtir. Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen iģlemlerin düzeltici iģlemle giderilemeyecek nitelikte iģlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiģ sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara Ġdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere; Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline, Esasta oybirliği, usulde oyçokluğu ile karar verildi. Dr. Hasan GÜL Başkan Hicabi ECE II. Başkan Ali KAYA Bahattin IŞIK Ali Kemal AKKOÇ Hakan GÜNAL Kazım ÖZKAN Adem KAMALI Erkan DEMİRTAŞ 6

7 Ġncelemeye konu ihalede; 1- Usul yönünden; KARŞI OY 4734 sayılı Kanun un 54. maddesinin 1. fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı iģlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen Ģekil ve usul kurallarına uygun olmak Ģartıyla Ģikayet ve itirazen Ģikayet baģvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinde; Ģikayet baģvurusu, ihale sürecindeki iģlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu iģlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmıģ olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21. maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beģ gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleģmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, ilanda yer alan hususlara yönelik baģvuruların süresinin ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik baģvuruların süresinin ise dokümanın satın alındığı tarihte baģlayacağı, ilan, ön yeterlik veya ihale dokümanına iliģkin Ģikayetlerin birinci fıkradaki süreleri aģmamak üzere en geç ihale veya son baģvuru tarihinden üç iģ günü öncesine kadar yapılabileceği, 56. maddesinin 1. fıkrasında; idareye Ģikayet baģvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleģme imzalanmadan önce itirazen Ģikâyet baģvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıģtır. Ġhalelere Yönelik BaĢvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik baģvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına iliģkin idari iģlem veya eylemler, hakkında baģvuruda bulunabileceği, 6. maddesinin 2. fıkrasında; ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik Ģikâyetlerin, birinci fıkradaki süreleri aģmamak kaydıyla baģvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son baģvuru tarihinden üç iģ günü öncesine kadar yapılabileceği, 15. maddesinin 1. fıkrasında; Kuruma yapılan baģvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 17. maddesinin 1. fıkrasında; 16. maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından baģvurunun reddine karar verileceği hükmüne yer verilmiģtir. Öte yandan, anılan Yönetmeliğin 16. maddesinde; baģvuruların sırasıyla, baģvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı, baģvuru sahibinin ehliyeti; baģvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı, baģvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile baģvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı, ihaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği, baģvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği, idareye baģvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının baģvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği, idare tarafından Ģikâyet üzerine alınan karar baģvuru sahibine bildirilmiģ ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği, baģvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise baģvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı, aynı kiģi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kiģi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile baģvuruda bulunulup bulunulmadığı yönünden inceleneceği düzenlenmiģtir. Ġhalelere Yönelik BaĢvurular Hakkında Tebliğin 11. maddesinin 7. fıkrasında; baģvuru dilekçesi ve eklerinde Yönetmeliğin 8. ve 16. maddelerinde sayılan bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması ve baģvuru süresinin henüz dolmamıģ olması halinde, baģvuru sahibi veya vekili/temsilcisi tarafından söz konusu eksikliklerin baģvuru süresi içerisinde tamamlanmasını teminen eksik bilgi ve belgeler Kurumun adresinde yayımlanacağı düzenlemesine yer verilmiģtir. 7

8 ġikâyet baģvurusunun Ön Ġnceleme Konuları yönünden incelenmesi sonucunda; BaĢvuru dilekçesine eklenen vekâletnamede; Ģikâyet dilekçesinde imzası bulunan kiģiye verilen yetkiler arasında Ģikâyet ve/veya itirazen Ģikâyet baģvurusunda bulunulması sayılmamıģ olup, anılan vekâletname ile Ģirketi temsilen Ģikâyet ve itirazen Ģikâyet yetkisi bulunmadığı anlaģılmıģtır. Bunun üzerine, anılan Tebliğ hükmü uyarınca, tespit edilen eksikliğin giderilmesi gerektiği hususunun Kurumun resmi web sitesinde yayımlandığı, ancak Ġhalelere Yönelik BaĢvurular Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca on günlük itirazen Ģikâyet süresinde ( tarihine kadar) eksikliğin giderilmediği belirlenmiģtir. Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, baģvurunun reddine karar verilmesi gerektiğinden, iģin esasının incelenmesine iliģkin Kurul kararına katılmıyorum. 2- ĠĢin esası açısından ise; Usul yönünden karara katılmamakla beraber, baģvuru sahibinin Ģikâyeti üzerine düzenlenen ön inceleme raporunun, tarihinde yapılan 2010/010 no lu toplantıda 17 no lu gündem olarak görüģülmesi sonucunda, (Kurul Çoğunluğunca) baģvurunun esasının incelenmesine geçildiğinden, iģin esası hakkında yapılan tespit ve değerlendirmeler sonucu verilen ihalenin iptaline iliģkin karara katılıyorum. Erkan DEMİRTAŞ 8

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU

18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU 18- ĠHALE TARĠHĠNDEN 3 ĠġGÜNÜ ÖNCESĠNE KADAR ĠDAREYE ġġkâyet BAġVURUSU ġġkayet SÜRESĠ İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetlerin istekli olabilecekler tarafından (Ġstekli olabilecek;

Detaylı

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ

57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ 57- ĠDARE TARAFINDAN ġġkayet BAġVURUSUNA CEVAP VERĠLMESĠ KAMU ĠHALE MEVZUATI ĠHALELERE YÖNELĠK BAġVURULAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Ġdare Tarafından Ġnceleme ġikayet baģvurusu üzerine inceleme MADDE 10 (1) İhalelere

Detaylı

-> 7 13.12.2013 22:18

-> 7 13.12.2013 22:18 ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

Merkez / AMASYA ç) İhalenin yapılacağı adres: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler

Merkez / AMASYA ç) İhalenin yapılacağı adres: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı B.K.K. eki esaslarının 20 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA

İHALEYİ YAPAN İDARE: BURBAK-Bursa Bakım Onarım-Ulaşım-Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Buski Tesisleri Acemler Nilüfer/BURSA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ: Piramit

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet analiz raporu nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı Toplantı No : 2010/066 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 18.10.2010

Detaylı

KONU: İhale usulünün yanlış belirlenmesi ve yanlış uygulanması hakkındaki karar özeti. Karar Tarihi: 26.07.2010. Karar No. 2010/UY.

KONU: İhale usulünün yanlış belirlenmesi ve yanlış uygulanması hakkındaki karar özeti. Karar Tarihi: 26.07.2010. Karar No. 2010/UY. UYGULANACAK İHALE USULLERİ (Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü, Pazarlık Usulü) HAKKINDAKİ EMSAL KARARLAR (Kamu İhale Kanunu 18 inci, 19 uncu, 20 nci ve 21 inci Maddeleri) KONU: İhale

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALİ YILI PAZARLIK USUSLÜ İLE 103 KALEM TIBBİ CİHAZ (SARF) MALZEMESİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2004/163796 İhale Kayıt Numaralı İstanbul Sanat Meslek Eğitim Kursları ve Seminerleri Organizasyonu İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2004/163796 İhale Kayıt Numaralı İstanbul Sanat Meslek Eğitim Kursları ve Seminerleri Organizasyonu İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Çağatay ÖZCAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ: Başkanlık

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/10768 İhale Kayıt Numaralı Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis (Hizmeti Alımı) İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

1- Konak Gazetesi Ocak 2013 Sayısı 15.000 ADET. 2- Konak Gazetesi ġubat 2013 Sayısı 15.000 ADET. 3- Konak Gazetesi Mart 2013 Sayısı 15.

1- Konak Gazetesi Ocak 2013 Sayısı 15.000 ADET. 2- Konak Gazetesi ġubat 2013 Sayısı 15.000 ADET. 3- Konak Gazetesi Mart 2013 Sayısı 15. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Ġzmir Konak Belediyesi Konak Gazetesinin 2013 Yılı Sayılarının Çıkarılması Hizmet Alımı ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE

Detaylı

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25.

BAŞVURU SAHİBİ: Çepaş Galvaniz Demir Çelik Mad. İnş. Nak. Tic. San. A.Ş., Saray Mah. 175.Sokak No:2-2A (İstanbul Yolu 25. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı... VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü)

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı... VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü) Sayı : B.17.0.00.SGB.0.65.300/ Konu : Ġhale ĠĢlem Dosyası.. VALĠLĠĞĠNE (Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü) Ġlgi: 06/02/2012 tarihli ve B.17.4.ASM.4...00.00.2012/ sayılı yazınız ve eki Ġhale ĠĢlem

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Evler Mah. Kocasinan Bulvarı Üçler Apt. No: 102/1 KAYSERİ

BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Örnek Evler Mah. Kocasinan Bulvarı Üçler Apt. No: 102/1 KAYSERİ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Meday Has. Ürün.

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK AġÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ ĠġÇĠ HĠZMET ALIMI HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ: Advanced Bıonıcs İşitme Cihazları Tic. Ltd. Şti., Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi No:65/7 Bakırköy/İSTANBUL

BAŞVURU SAHİBİ: Advanced Bıonıcs İşitme Cihazları Tic. Ltd. Şti., Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi No:65/7 Bakırköy/İSTANBUL TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan : Mahmut GÜRSES Üyeler :II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Advanced Bıonıcs İşitme Cihazları

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen 4x2 Kombi van araç mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 -

Açık ihale usulü ile ihale edilen 4x2 Kombi van araç mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Açık ihale usulü ile ihale edilen 4x2 Kombi van araç mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: DEMĠRCĠ

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2008/158517 İhale Kayıt Numaralı Kadın Doğum Bölümü 1. Kat Tadilatı İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2008/158517 İhale Kayıt Numaralı Kadın Doğum Bölümü 1. Kat Tadilatı İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Çağatay ÖZCAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen TRT Genel Müdürlüğü Merkez ve TaĢra Birimleri için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı idari

Açık ihale usulü ile ihale edilen TRT Genel Müdürlüğü Merkez ve TaĢra Birimleri için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı idari Açık ihale usulü ile ihale edilen TRT Genel Müdürlüğü Merkez ve TaĢra Birimleri için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

Detaylı

YERĠ :Bandırma Belediyesi TARĠHĠ :04/03/2011 SAATI :10.00 ĠHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DĠZĠ PUSULASI

YERĠ :Bandırma Belediyesi TARĠHĠ :04/03/2011 SAATI :10.00 ĠHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DĠZĠ PUSULASI ĠHALESĠ YAPILACAK ĠġĠN ADI : FĠDAN ALIMI ĠKN. : 2011/ 28575 YERĠ :Bandırma Belediyesi TARĠHĠ :04/03/2011 SAATI :10.00 ĠHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu a)ġdari ġartname, b)teknik ġartname c)sözleģme

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN : Ġzmir Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan muhtelif park,bahçe ve sevgi yollarındaki yeģil alanların bakım

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN : Ġzmir Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan muhtelif park,bahçe ve sevgi yollarındaki yeģil alanların bakım AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN : Ġzmir Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan muhtelif park,bahçe ve sevgi yollarındaki yeģil alanların bakım ve temizlik hizmet alımı iģi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Alp Sosyal Hizmetler İnşaat Dayanıklı Tüketim

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler :Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Ziver İnşaat Taah. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş - Yazıcıoğlu

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

TÜLOMSAŞ SANAL SERVER SİSTEMİ İÇİN YAZILIM A.P.K. DAİRE BAŞKANLIĞI 60,- TL

TÜLOMSAŞ SANAL SERVER SİSTEMİ İÇİN YAZILIM A.P.K. DAİRE BAŞKANLIĞI 60,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN A.K.Ü. Kampusleri Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN A.K.Ü. Kampusleri Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN A.K.Ü. Kampusleri Altyapı ve Çevre Düzenlemeleri ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin

Detaylı