... D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R... GEÇERLÝ OLACAK TARÝFE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "... D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R... GEÇERLÝ OLACAK TARÝFE"

Transkript

1 Adana CZACI ODASI Yýl:1 Sayý:2 Kasým 2005 GÜNCEL Derðerli Meslektaþlarým, Eczacý Haberin bu sayýdaki gündemi kurum ziyaretleri ve baþta SSK, Yeþilkart olmak üzere uygulama mevzuatlarýna iliþkin çalýþmalarý kapsýyor yýlýnýn eczanelerimiz açýsýndan en önemli sýkýntýsý Bütçe Uygulama Talimatý deðiþiklikleri, SSK ilaç uygulama talimatýnýn bulmaca misali çözümlenmesi oldu yýlý Bütçe Uygulama Talimatý tüm kurumlarýn dahil olduðu tek tip hale getiriliyor. Web sayfamýzda Sosyal Güvenlik Kurumu ile TEB in görüþme halinde olduðu Taslak B.U.T. ýný bulabilirsiniz. Eczanelerimiz ve mesleðimizin yeniden þekillendiðini hissediyoruz. B.U.T. nýn tek tipe getirilmesinin devamýnda Sosyal Güvenlik Kurumlarýnýn birleþtirilmesi ve tabiki Genel Saðlýk Sigortasý gelecek. Kurumlar, kurallar ve herþeyden önemlisi ülkemiz sürekli deðiþiklik içindeyken bizlerin de bu deðiþiklerden olumlu ve olumsuz etkilenmesi kaçýnýlmaz olacaktýr. Önemli olan günü yorumlarken ön yargýsýz ve saðduyu ile objektif olmak, geleceði planlarkende sorumluluk bilinciyle davranabilmektir. Bizler temsilcilik anlayýþýyla, Web sayfamýz ile güncel le meslektaþlarýmýzý biraraya getirmenin, bilgilendirmenin ve ortak çözüm üretmenin yollarýný arýyoruz. Yaþam bir mücadele, kurallarý ve amacý olan bir mücadele. Deðiþen saðlýk sisteminde ve deðiþen saðlýk anlayýþýnda eczacýnýn yeni rolü Üreten, Öðrenen-Öðreten, Örgütlü ve Bilimsel Kimliði ile hayata müdehale etme koþullarýný sürekli zorlayabilen bir duruþ olmalýdýr. Saygýlarýmla, Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Yeni Dönem Temsilciliklerimiz Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu olarak yeni dönemde temsilcilik sistemi deðiþtirilerek Adana Ýl Merkezi toplam 16 temsilcilik bölgesine ayrýlmýþtýr. Etkin ve direk iletiþim için Yönetim Kurulu olarak temsilcilerimizin üzerinde yük olan kaðýt ile yapýlan duyurular kaldýrýlmýþtýr. Web sayfamýz ve hýzlý iletiþim için kullanýlan Duyuru Sistemi ile üyelerimize daha çabuk ulaþabilmeyi amaçlýyoruz. Temsilcilerimizin, deontoloji konusunda çalýþma yapmalarý ; bölgelerindeki meslektaþlarý ile uyum içerisinde en azýndan ayda bir kez toplantý yapmalarý ; Yönetim Kurulu Faaliyetleri ve önemli olaylar-sorunlar hakkýnda bilgilendirme yapmalarýný amaçlamaktayýz. Bu yüzden aktif bir temsilcilik için Yönetim Kurulu Üyelerimiz de belli temsilciliklerden sorumlu kýlýnmýþtýr. Olaylara ve sorunlara, daha çabuk çözüm ulaþtýrmak için çalýþmaktayýz. Sizlerin desteði ve temsilcilerimiz de katkýlarýyla daha iyiye ve daha güzele ulaþmayý hedeflemekteyiz. Aþaðýda yeni temsilcilik bölgelerimiz, temsilci ve temsilci yardýmcýlarýmýz ve bölgelerindeki eczaneler yer almaktadýr.

2 .. SEYHAN 1 Ecz. Alperen GÜRAKAN (ALPEREN Eczanesi) Ecz. Meryem ERDÝNÇ (ERDÝNÇ Eczanesi) Ecz. Ýlhan GÜLTEKÝN (GÜLTEKÝN Eczanesi) 2000 EVLER, GÜZELYALI, ÖZDEÞ, COÞKUN, IÞILAY, YAYCIOÐLU, KURTTEPE, TEKÝN, GÜRDAÐ, FEYZA, MAHFESIÐMAZ, ERAY, ARDA, DOÐA, TAÞTEPE, CEYHAN, ÜNAL, DEMÝRSAN, GÜLÞEN,HUZUREVLERÝ, BARKIN,ÝBNÝ-SÝNA, KUBÝLAY, SARP, KARA, ÇEVÝKELLÝ, AKDENÝZ, FATÝH, YENÝ DALKIR, SOYUBOL, ÝPEK SEYHAN 2 Ecz. Reyhan TOPUZ (ARZUM Eczanesi) Ecz. Turhan TAMER (NAMIKKEMAL Eczanesi) Ecz. Haþim SÖKÜN (SÖKÜN Eczanesi) GÜL, DÝLEK, MENGÝ, TAMBAY, SULAR, KOZAN, HATEM, ÞENCAN, TOPALOÐLU, REÞATBEY, CAN, VALÝYOLU, AYÞEGÜL, ERSOYLAR, GÖNÜL, EKREM, GAZÝPAÞA, UÐUR, MÜGE, NURSTAD, DEFNE, ÞÝFA, GÜLERYÜZ SEYHAN 3 Ecz. Hakan ÇELÝK (BAÞKENT Eczanesi) Ecz. Emine ALICI (BURÇÝN Eczanesi) Ecz. Gülþah YILMAZ (GÜLÞAH Eczanesi) DURDANE, ÇALIÞKAN, ÜLKER, MEVKÝ, BARDAKÇIOÐLU, NESLÝHAN, TUÐÇE, GÜLHANE, NUMUNE ÞÝFA, ADIYAMAN, BURCU, MÜRSEL, PÜREN, CEMRE, HACETTEPE, ÝMAMOÐLU, BÝRLÝK, NECEF, ASLI, GÖKOVA, HASTANELER, ÝHTÝSAS, GÜNEÞ, DÝDEM, HALE, YENÝ BARAJ, ATICILAR, TOROS, LAL SEYHAN 4 Temscilci: Ecz. Betül ARICIOÐLU (BETÜL Eczanesi) Temsilci Yardýmcýlarý Ecz. Hatice ÖZTÜRK (KOZA Eczanesi) Ecz. Yücel BÝRÝCÝK (DAÐLIOÐLU Eczanesi) YAÐMUR, HALK, OBALAR, SEVÝNDÝK, ATALI, ERDOÐAN, ULUKAN, AKÞAM, GÜLBAHÇESÝ, ZÖHRE, ALTUNTAÞ, AYDIN, ÝLHAN, DOÐUÞ, ESÝN, DUMLUPINAR, ÞEBNEM, NÝHAL, ÝSTÝKLAL, ESKÝ ÝSTASYON, HARMAN, ERSALAN, HACIBAYRAM SEYHAN, ERTÜRK, MERT, BAHAR, SERHUN SEYHAN 5 Ecz. Emre BOZYÝÐÝT (BULVAR Eczanesi) Ecz. Fatma YAHÞÝ (EREN Eczanesi) Ecz. Hayriye ULULAR (ULULAR Eczanesi) GÜRIÞIK, YÜKSEL, PARLAK, ÇOLAK, SÝNEM, KIRAÇ, GÖKÇEN, TEKCAN, GÖKPINAR, ULULAR, UFUK, EBRU, BERKAY, OZAN, BEYZA, YENÝ HEDÝYE, GÜNDÜZ, GÜLAY, EGE, HÜLYA, BATU, GÖKBEN, ZEYNEP, NÝLÜFER SEYHAN 6 Ecz. Canan KAHYA (CANAN KAHYA Eczanesi) Ecz. Tuba KAYADELEN (TUBA Eczanesi) Ecz. Hakan FENNÝBÝLEK (BEYAZ Eczanesi) FULYA, ARIK, REFÝKA CANAN, DOÐAN CEM, GERGÝN, ERDÝ, BALCALI, LEVENT, BULDU, ÖZBÝLGE, BOLAYIRLI, EVREN, TURGUT, EYLÜL, AYTEKÝN, SEHER, EZGÝ, BAÞARI, NURDAN, ERSOY, SIZMAZ, SAN, ÞAHÝN KANAT, FÜSUN, KUTLAY SEYHAN 7 Ecz. Sonay HANAÐASI (EMREGÜN Eczanesi) Ecz. Gönül KAYA (KOCA) (EKÝN Eczanesi) Ecz. Þükran ÖZEL (ÞÜKRAN ÖZEL Eczanesi) KARDEÞ, YEÞÝLYURT, ÝTÝMAT, MERAL, ÖGE, SONER, MAVÝ BULVAR, ÞAFAK, TELLÝDERE, ATALAY, LOKMAN, PIRIL, ARIKAN, ARDIÇ, ÇAÐRI, NÝMET, KEVSER, GÜRKAN, KARAÝSALI, YEÞÝL BAÐLAR, UTKU, ESAT GÜRSOY, KANAL, SAYGIN, SEVÝNÇLER, TUFAN, AYFER, AKAN, VÝLAYET SEYHAN 8 Ecz. Güzin TÜMER (GÜZÝN Eczanesi) Ecz. Saim ÖZSAYDI (ÖZSAYDI Eczanesi) Ecz. Bülent AKSÖZ (AKSÖZ Eczanesi) ZEYNELOÐLU, SENA, ELZEM, ÖZBEK, NEÞE, ONUR, ÞAKÝRPAÞA, AKSA, GÜLBAHAR, ÖZDE, ÜNSAL, KARNAS, SERAP, YENÝ ÇALIÞKAN, DENÝZLÝ, DENÝZLÝ NUR, ÇINAR, BARKAL, TAYLAN, PELÝN, EMÝN, MENGÜ, FEVZÝPAÞA SEYHAN 9 Ecz. Þevket KARAERASLAN (ÝYÝLÝK Eczanesi) Ecz. Fikret Ziya ÖZKURT (ÖZKURT Eczanesi) Ecz. Murat AKGÜN (AKGÜN Eczanesi) YANARATEÞ, ÜNLÜ, BÝLGE, OKAN, KONAK, SAÐLIK, HUZUR, MERKEZ, TANSEL, VATAN, ABÝDÝNPAÞA, ÞADÝYE CEMÝL, NECLA, PINAR, YENÝÞENLER, ÞÝRÝN, ALÝPEK, TÜRKMEN, SONAY, EMEL, CÝVAN, ÇELÝK, YENER SEYHAN 10 Ecz. Kübra KÖKSAL (KÜBRA Eczanesi) Ecz. Muharrem KESOVA (YENÝBEY Eczanesi) CANSU, TÜZÜN, ASUMAN, HÜRRÝYET, KÝPRÝ, YASEMÝN, CÝHAN, MURAT YILMAZ, ÇAPAR, CEYLAN, ÜMÝT, MELÝH, FIRAT, ÞAHÝN, FARUK, DEVA, ELÝF, KAVUZLU, BARBAROS, SAYDAM, ÖMÜR, OKTAY, BÜYÜK, YALAKI, SUCUZADE, BARAJ, GÜVEN SEYHAN 11 Ecz. Mürüvet TANRISEVER (TANRISEVER Eczanesi) ÖYKÜM, BURCUM, POLEN, ÞENÖZ, ÇUKUROVA, ÇERÇÝ, HANDAN, ZÝLE, TÜRKER, KADIOÐLU, BÝRSEN, BURCU, TOKLU, ÖÐRETMENOÐLU, DURAN, PARK, AVADAN, BELDE, FEHÝMAN, KAHYALAR, YENÝ SEYHAN 12 Ecz. Sühendan TOKSÖZ (TOKSÖZ Eczanesi) Ecz. Sümeyya YILMAZ (YAÞAM Eczanesi) Ecz. Tuba ULULAR (IHLAMUR Eczanesi) NÜKET, NUMUNE, BÝRDAL, YEZDAN, ZERRÝN, SIHHAT, AYÞE, CEMALPAÞA, ÝREM, ERÇETÝN, TAKADAÞ, DAMLA, ZEYNEP BÝÇER, GÜNGÖR, NALAN DEMÝR, BEREN, ORHAN, ÖYKÜ, TAÞKIN YÜREÐÝR 1 Ecz. Ali ÇEVRÝM (ÇEVRÝM Eczanesi) Ecz. Nuran ZAÝMOÐLU (ZAÝMOÐLU Eczanesi) Ecz. Kemal ÝKÝDAÐ (ÝKÝDAÐ Eczanesi) ÇÝZMELÝOÐLU, TÜLÝN, NADÝR, GÝZER ONDOKUZMAYIS, YARDIM,SABAHLAR, METROPOL, ADA, AYKAN, GÜVEL, SÝTELER, EMRE, BAÞAK, OÐUZ, HAYAT, NÝL, KARÞIYAKA ÝSMET, ÝHSAN ERTAN, NÝSAN, KARÞIYAKA FÝLÝZ, NOYANER, SORGUÇ, ÖZERDEVE, AÞLAMACI, ÝSTANBUL, DÝLAY, BORA YÜREÐÝR 2 Ecz. Volkan ZAÝMOÐLU (VOLKAN Eczanesi) Ecz. Zeynep YILMAZ (GÜNDOÐDU Eczanesi) Ecz. Sabriye EKÝZOÐLU (ILGIN Eczanesi) MUTLU, AKINCILAR, SARIÇAM, ÖNAL, DEMET, DALGIÇ, ÞENAL, BEREKET, GÜLLÜK, SEÇKÝN, SUNA, FÝKÝR, ÞEVKÝ, BALER, GÖZDE, MELÝKE, ÇAKIR, KOZAN ÞÝFA, ZÜBEYDE, SAYMAN, SOFULU, ATAK, KELEBEK, YENÝYAYLA, ÖZGE, GÜLTEPE, GÖKHAN, EMÝNE, CEBESOY, KOZAN SAÐLIK YÜREÐÝR 3 Ecz. Necla YILDIZ (YAVUZLAR Eczanesi) Ecz. Orhan ATALAY (RAGIP METÝN Eczanesi) Ecz. Funda ÖZDEMÝR (FUNDA Eczanesi) ÖZLEM, YÜREÐÝR, YÝÐÝT, METÝN, MURAT, ÖZDEN, SÝNANPAÞA, KARACA, FÝLÝZ ÖZKAN, ZÝNCÝRLÝ, ÝRÝS, RENÝN, GÜLGÜN, ATÝK, BOLAT, AYDINDAÐ, FARMA, NESRÝN, TAÞ, MELTEM, ERDEM, CEM, ÖZÇAÐ

3 .. Ýlçe Temsilcilikleri Ecz. A. Menderes GÖKÇE (Saimbeyli) Ecz. Haluk KIZILÞAR (Misis) Ecz. Ýbrahim KARGIOÐLU (Kadirli) Ecz. Kazým ÞEN (Karaisali) Ecz. Kemal A. BULUT (Feke) Ecz. Mehmet AÇIKGÖZ (Kozan) Ecz. Mehmet METLÝOÐLU (Düziçi) Ecz. Mustafa USLU (Aladað) Ecz. Olgun GÜNDOÐAN (Ýmamoðlu) Ecz. Refik GÜN (Pozantý) Ecz. Serpil ÇERÇÝOÐLU (Tufanbeyli) Ecz. Sevim UÇAR (Karataþ) Ecz. Þerife ULUDAMAR (Doðankent) Ecz. Tibet ÖZDARENDELÝ (Bahçe) Ecz. Zuhal DEMÝR (Ceyhan) EKÝM 2005 YENÝ ACILAN ECZANELER Ecz. Fatma Güzin YONCA GÜZÝN Eczanesi Tufanpaþa Mah. 15 Sok. No: 39 Kadirli/OSMANÝYE Ecz. Mehmet Ali GÜLDEN GÜVEN Eczanesi Eskibey Mah. Þehit Kemal Yüzgeç Bul. No:72 Seyhan/ADANA Ecz. Fatih HAYATOGLU HAYAT Eczanesi Tufanpaþa Mah. Sokak No: 15 No: 41/4 Kadirli/OSMANÝYE Ecz. Deniz ACIBUCU DENÝZ Eczanesi Bað Mah. Hükümet Cad. NO: 80/A Kadirli/OSMANÝYE Ecz. Zerrin GELÝÞKEN ZERAY Eczanesi Hürriyet Mah. Atatürk Cad. 81/A Yeþilköy Beldesi Yumurtalýk/ADANA Ecz. Günser GÜNGÖR GÜVEN Eczanesi Yeni Mah. No: 1 Salbas Beldesi Karaisalý / ADANA Ecz. Mutlu AKINCI AKINCI Eczanesi Tufanpaþa Mah. Saimbeyli Cad. 57/C Kozan / ADANA Ecz. Kutlay YILMAZ KUTLAY Eczanesi Sümer Mah. 61 Sok. No: 2 Seyhan / ADANA Ecz. Filiz ÖZKARAKOYUNCU FÝLÝZÝM Eczanesi Kemaliye Mah. Atatürk Cad. Karataþ Saðlýk Ocaðý Yaný Karataþ/ADANA Ecz. Duygu ÞAÐBAN YOSUN Eczanesi Ýsmetpaþa Mah. Þehit Mehmet Özel Cad. 107/D Seyhan/ADANA Ecz. Mehmet Oðuz PAMPAL YEÞÝLOVA ÞÝFA Eczanesi Yeþilova Mah. Aydýnlar Sok. 2 Nolu Saðlýkocaðý Karþýsý Düziçi/OSMANÝYE Ecz. Mehlika CAMURDAN EMEK Eczanesi Emek Mah. Emek Cad. No: 30/1 Seyhan/ADANA Ecz. Senem KUYUBEK SENEM Eczanesi Yeþilyurt Mah. Karaafat Cad. No: 74/A Seyhan/ADANA Ecz. Esra YILMAZ YENÝPINAR Eczanesi Özgür Mah. 1 Sok. No: 29/A Yüreðir/ADANA EKÝM 2005 NAKÝL OLAN ECZANELER Ecz. Nezahat ÇOÞKUN VÝLAYET Eczanesi Yeniyurt Mah. 100 Sok. 13/A Seyhan / ADANA Ecz. Zeynep CEBESOY ERDÝ Eczanesi Güzel Yalý Mah. Adnan Kahveci Bul. Tuncay Kenanoðlu Apt. No: 59/2 Seyhan / ADANA Ecz. Oktay VURANKAYA ÇARE Eczanesi Akkapý Mah. Þehy Cemil Cad. No: 173 Seyhan / ADANA Ecz. Ömer DAÐ Þanlýurfa Ýli Merkez Ýlçesi Esentepe Mah. Hastahane Cad. No: 25/A Adresinden ESENTEPE Eczanesini, BURUK Eczanesi Adý altýnda Ýlimiz Yüreðir ilçesi Buruk Beldesi Ýstiklal Mah. 1. Cad. No: 111/A Ecz. Mahmut Nedim SÖZÜTEK AKÇATEKÝR Eczanesi Demet Evler Mah. 119 Sok. No: 63/A Seyhan / ADANA

4 ANDOREX GARGARA HAKKINDA 03/10/2005 T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün Birliðimize gönderdiði tarih sayýlý yazýda Delta Vital Ýlaç San.Tic.Ltd.Þti. adýna ruhsatlý "Andorex Gargara" isimli preparatýn 029( ) serisi ve "Andorex Sprey" isimli preparatýn 080( ), 045( ) serilerinin etkin madde miktarýnýn % 17.4-% 38.2 oranýnda eksik bulunmasý ve içinde tortu bulunmasý nedeniyle "Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik" gereðince 2. sýnýf geri çekme iþleminin uygulandýðý ve gereðinin yapýlmasýnýn ilgili firmaya duyurulduðu bildirilmektedir. Adý geçen preparatlarýn belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara veya ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerektiði önemle duyurulur. SAÐLIK BAKANLIÐI'NIN SSK'DAN DEVREDÝLEN ÝLAÇLAR ÝLE ÝLGÝLÝ GENELGESÝ Türk Eczacýlarý Birliði nden Odamýza gelen 03/10/2005 tarih ve 34.A sayýlý yazý ile; T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan tarih 2005/148 sayýlý GENELGE ile, Saðlýk Birimlerinin Bakanlýða devri sonrasýnda SSK Hastaneleri ve SSK'ya baðlý diðer saðlýk birimlerinin uhdesinde olup, Saðlýk Bakanlýðýna teslim edilen ilaçlarýn iç ve dýþ ambalajlarýnda yer alan "SSK Malýdýr Satýlamaz" ibareleri için, Makam'dan tarihli ve 2088 sayýlý "OLUR" alýndýðý ve devir ilaçlarýnýn iç ve dýþ ambalajlarýna "Saðlýk birimlerinin devri sonrasý stok ilaçtýr, satýlabilir."etiketinin yapýþtýrýlabilmesi imkanýnýn saðlandýðý; Bu çerçevede, gerek ecza depolarýnda ve gerekse serbest eczanelerde, "Saðlýk birimlerinin devri sonrasý stok ilaçtýr, satýlabilir."þeklinde etiketlenmiþ ilaçlarýn bulundurulmasýnda, bu ilaçlarýn satýlmasýnda ve kurumlara fatura edilmesinde herhangi bir sakýnca bulunmadýðý bildirilmektedir. CAMPTO 40 MG/2 ML IV VE CAMPTO 100 MG/5 ML IV PERFÜZYON ÝÇÝN ENJEKTABL SOLÜSYON HAKKINDA Odamýza 04/10/2005 tarihinde Türk Eczacýlarý Birliði'nden gelen 34.A sayýlý yazý ile; T.C. Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü'nden gelen tarih sayýlý yazýda; T.C Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün tarih sayýlý yazýsýna istinaden, Pfizer Ýlaçlarý Ltd.Þti.'nin ithal ruhsatýna sahip olduðu "Ýrinotecan Hydrochloride Trihydrate" etkin maddeli "Campto 40 mg/2 ml. IV ve Campto 100 mg/5 ml. IV Perfüzyon Ýçin Enjektabl Solüsyon" adlý preparatlarýn küçük hücreli akciðer kanserinde birinci basamak kemoterapi sonrasý yineleme gösteren veya tedaviye dirençli hastalarda 2.basamak tedavide tek ilaç olarak veya kombinasyon rejimlerinde kullanýmýnýn Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan uygun bulunduðu ve bundan sonra yapýlacak iþlemlerde bu endikasyonun da esas alýnmasýnýn gerektiði bildirilmektedir. EK 2/D BEDELÝ ÖDENECEK ÝLAÇLAR LÝSTESÝNDE DÜZENLEMELER YAPILDI Odamýza Türk Eczacýlarý Birliðinden ve 34.A nolu sayý ile T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan tarih sayýlý Genelge ile, bazý ilaçlarýn piyasada ulaþýlabilme imkanlarýnýn kýsýtlýlýðý yanýnda, eþdeðer ilaç uygulamalarýnda ortaya çýkan aksaklýklarýn giderilmesi, yeni ruhsat ve satýþ izni almýþ ilaçlarýn zaruri hallerde bir an önce tedavide kullanýlabilmesi ve listelerdeki teknik hatalarýn düzeltilmesi maksadýyla 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý eki EK-2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi'nde bazý deðiþiklikler yapýldýðý bildirilmektedir. Buna göre, 1) Talimat eki EK-2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi'nde yer alan ilaçlardan, Genelge eki EK-1 listede yer alan ilaçlar çýkartýlmýþ, 2) Talimat eki EK-2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi'nde yer alan ilaçlardan, Genelge eki EK-2 listede yer alan ilaçlarda gerekli düzenlemeler yapýlmýþ, 3)Talimat eki EK-2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi'nde yer alan ilaçlara, Genelge eki EK-3 listede yer alan ilaçlar eklenmiþtir. Ýlgili düzenlemeler tarihinden itibaren geçerli olup, meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. (Talimatýn eklerini adresinde bulabilirsiniz.) AVEA VPN ABONESÝ OLAN ÜYELERÝMÝZ HAKKINDA gelen 34.A sayýlý yazý ile Avea Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Kurumsal Satýþ Direktörlüðü tarafýndan gönderilen tarih sayýlý yazý ile, kuruluþ ile Birliðimiz arasýnda tarihinde imzalanan VPN protokolünün EK-3 1.Maddesi gereðince, üyelerimiz için geçerli olan tarifede yapýlan fiyat düzenlemesi aþaðýda belirtilmektedir. Yeni fiyat tarifesi 22 Ekim 2005 tarihinden itibaren geçerli olacaktýr TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN

5 GEÇERLÝ OLACAK TARÝFE SABÝT ÜCRET GRUP ÝÇÝ TL 0 TL YTL 0,0000 YTL GRUP DIÞI (AVEA 505) SABÝT TELEFON TL TL YTL 0, YTL DÝÐER OPERATÖR AVEA TL TL YTL 0.12 YTL INFLIXIMAB, ADALIMUNAB, ETANERCEPT HAKKINDA GENELGE 07/10/2005 tarih ve 34.A sayý ile gelen yazýda, T.C Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün tarih sayýlý yazýsý ile Birliðimize gönderilen ve tarihinde Birliðimize ulaþan "TNF-a Blokerleri (infliximab, adalimumab, etanercept)" hakkýndaki tarih 149/2005 sayýlý Genelgesi ekte iletilmektedir. Uygulamaya 1 Ekim 2005 tarihinden itibaren baþlanacaktýr. Tüm Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. SSK provizyon sisteminde tarihinde yayýnlanan duyuru ve sözleþmeli eczanelerin reçete karþýlarken yaþadýklarý sorunlarý belirleyip hafifletebilmek için 04 Ekim 2005 tarihinde yönetim kurulumuzdan Ecz. Alev TÜRKER, Ecz. Ersun ÖZKAN, Ecz. Ahmet Han ALPMAN ve mevzuat komisyonumuzdan Ecz. Nesrin SEÇKÝ birlikte bir toplantý yapmýþlardýr. Toplantý sonunda varýlan sonuçlarý görüþmek üzere 05 Ekim 2005 tarihinde Hatay ve Mersin Eczacý Odalarý yönetim kurullarý ile birlikte SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürümüz H. Lütfullah DÜZYOL ve sorumlu eczacýmýz Ecz. Mehmet EM ile randevu alýnýp görüþülmüþtür. Bu görüþmeler neticesinde; 1) SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürlüðü'ndeki görevli eczacýlarý reçete karþýlarken yaþanan sorunlarla ilgili olarak eczane çalýþanlarýnýn aramasý uygun deðildir. Bu konuda tüm meslektaþlarýmýzýn gerekli özeni göstereceðine inanýyoruz. 2) Reçete üzerinde hasta adý, soyadý, sicil no, protokol no, doktor kaþesi, teþhis, hasta imzasý, hasta telefon nosu veya adresi, eczane kaþesi mutlaka bulunmalýdýr. 3) Reçete arkasýna atýlan imzalarýn hastanýn kendisi veya yakýný tarafýndan atýlmasý zorunludur. 4) Sadece U.S.T. Ýbaresi ile uzun süreli kullaným butonu kullanýlmamalý, reçetede mutlaka tedavi gün sayýsý belirtilmelidir. 5) Reçetelerin hastanýn özel durumunun dikkate alýnarak iþlenmesi gerekmektedir. (analýk, iþ kazasý, yatan hasta gibi) 6) Naive veya nüks olduðu ve ALT. Deðerleri yazýlý olmayan interferon reçeteleri karþýlanmamalýdýr. 7) Yurt dýþý reçetelerinin her ülke ve her hasta grubu ayrý olmak üzere tanzim edip ayrý dilekçe ve ayrý üst yazý ile ayrý çuvalda teslim edilmelidir. 8) Provizyon sistemindeki uyarýlar dikkatlice takip edilmeli, (Örn., R, U kaydý, endikasyon uyarýsý gibi) reçetelerdeki teþhislerin ve rapor teþhislerinin hatasýz girilmesi þarttýr. Muayene ücreti butonu hatalý kullanýlmamalýdýr. 9) Evraklar zamanýnda ve eksiksiz (eksik reçete, prim makbuzu, listeler gibi) teslim edilmeli mümkünse reçeteler zaman kaybýna yol açmamasý için ayda bir kez fatura edilmelidir. 10) Düzeltme yapýlacak reçeteler sadece eczacýya veya vekaleti olan kiþiye teslim edileceðinden, yetkisiz kiþiler kuruma gönderilmemelidir. 11) Kurum personeline ( SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürlükleri ve tüm il müdürlüklerinde çalýþan 657 ye tabii memurlar ) SSK ile anlaþma yapan tüm eczanelerden ilaç temin edilebilir. (Eski SSK hastane personeli hariç) 12) Telefon, adres, banka hesap numarasý deðiþiklikleri kuruma bildirilmelidir. 13) Gebelik teþhisi olan reçetelerde analýk butonu kullanýlmalýdýr. 14) Tüp bebek tedavisine yönelik reçeteler ödenmez. Bayan infertilite ve erkek infertilite reçeteleri; raporda kullanýlacak ilacýn ismi ve baþlangýç dozu olmasý kaydýyla ödenir. Diðer detaylar hususunda bütçe uygulama talimatý incelenmelidir. Bayan infertilite tedavisinde, raporlarýn aslý kullanýlacaktýr. Erkek hastalarda FSH düzeyleri raporda belirtilecektir. 15) Bir hastanenin iþyeri hekimi, kendi personelinin sevkini, hastane içindeki diðer birimlere yapabilir. 16) GLÝVEC REÇETELERÝ: a- Saðlýk Bakanlýðýnýn onay verdiði endikasyonlarda; ilgili uzman doktorun çýkardýðý rapor eþliðinde; b- PH pozitif olan hastalarda (organ kaybý varsa) kronik fazdaki hastalarda 3 MUIGÜN/m2 dozdan az olmamak kaydýyla interferon kullanan hastalarda tedaviye yanýt alýnamamasý durumunda; c- YENÝ taný konulmuþ KML vakalarýnda; d- BLAST krizi hýzlanmýþ vakalarda bu durumlarýn raporda belirtilmesi ve raporun hematolog tarafýndan çýkarýlmasý ve reçetenin hematoloji uzmaný tarafýndan yazýlmasý durumunda ödenir. e- Metastatik malign gist hastalarýnda ilacýn adý ve dozu yazýlmalýdýr. 17) Endikasyon dýþý verilen reçeteler ödenmez. (Örn., kronik karaciðer teþhisi ile faktör yazýlmasý gibi) Faktör reçeteleri sadece faktör eksikliðinde kullanýlacaktýr. 18) Human albumin reçetelerinde; raporda; albumin düzeyinin 2,5'in altýnda olmasý ayrýca hastanýn kilosu, günlük

6 uygulanacak doz ve ilaç adý mutlaka belirtilmelidir. Reçetede hastanýn hastaneye yatýþ tarihi bulunmalýdýr. Hasta hastanede yattýðý sürece ayný raporu kullanabilir. Bir reçete en fazla 3 günlük doz verilebilir. Ancak raporda ilacýn toplam kullanýlacak kutu adedi belirtilmiþ ise o rapor tekrar kullanýlamaz.(örn., raporda 5 kutu kullanýlmasý uygundur ibaresi var ise, ayný rapor tekrar kullanýlamaz.) 19) Eritropoetin reçetelerinde, hemoglobin, hemotokrit deðerleri, hasta kg ve kg baþýna uygulanacak haftalýk eritropoetin dozunun ünite olarak yazýlmasý gerekmektedir. (Dozlar sisteme ünite olarak girilmelidir.) raporda ilacýn adý, dozu bulunmalýdýr. Reçeteler ilgili uzman hekim tarafýndan yazýlmalýdýr. 20) Mamalar (parenteral ve enteral beslenme ürünleri) yatan hastalarda raporsuz verilebilir. (Özel koþullara tabii olanlar hariçtir.). Hastanýn kg, günlük kalori ihtiyacý, kütle indeksi ve kullanýlacak ilacýn ismi ve dozu reçeteye yazýlacaktýr. Beslenme ürünleri ayakta tedavilerde, raporla ödenir. Yutma bozukluðu olan ve nörolojiden çýkan raporlar muafiyet kapsamýnda olup diðerleri kullaným raporu olarak iþlem görecektir. Kanser hastalarýnda beslenme solüsyonlarý muafiyet kapsamýndadýr. Ayakta ve yatan hastada mutlaka raporlu verilen mamalar PKV-1-2, Avenil-Penyldin liprafin dir. Bu mamalar katýlým payýndan da muaftýr. 21) Astým raporlarý gibi U kayýtlý ilaçlar (Özel koþulu yok ise) yatan hastalarda pratisyen hekim tarafýndan yazýlabilir. Yine bu tür ilaçlar hastanýn uygun raporu olmak üzere ayaktan tedavide özel koþuluda yok ise pratisyen hekim tarafýndan rapor dahilindeki ilaçlarý yazýlabilmektedir. 22) Remicade ÝV formu yatan hastada, ÝM formu ise ayaktan tedavide 2 aylýk ödenmektedir. 23) Üniversite hastanelerine yapýlan sevklerde hastane adý yazmasýna gerek yoktur. 24) Ýþ kazasý olan çalýþan SSK'lýlardan kaza raporu düzenlenmiþ ise fotokopisi alýnacak, bu rapor düzenlenmemiþ ise doktor tarafýndan reçeteye iþ kazasý olduðu mutlaka yazýlacaktýr. 25) Raporlarda adýnýn bulunmasýna raðmen rapor teþhisi ile uyum göstermeyen ve sisteme girilemeyen ilaçlarda raporu kullaným raporu olarak girebilmek için SSK provizyon sisteminde ilaç bilgileri kýsmýnda ilaç barkotu okutulacak; burada ilaç ile ilgili rapor teþhisleri kýsmýnda kullaným raporu ibaresi olan ilaçlar için raporlar kullaným raporu olarak girilebilecek aksi taktirde kullaným raporu olarak girilemeyecektir. 26) Geçmiþ tarihli eczacýlarýmýzýn elinde kalan hastane iþyeri hekimlerinin ayný hastane doktoruna sevk ettiði hasta reçeteler bir kereye mahsus ayný koþullarda manuel olarak faturalandýrýlabilecektir. ATOSEV SOSYAL TESÝSLERÝ Adana Ticaret Odasý Sosyal Hizmetler ve Eðitim vakfý tarafýndan tarihine kadar Adana Eczacýlar Odasý üyelerinin ATOSEV Sosyal Tesisleri giriþ aidatý YTL olarak tespit edilmiþ ve kredi kartý ile 10 taksitte ödeme kolaylýðý saðlanmýþtýr. Konuya ilgi duyan meslektaþlarýmýz ATOSEV vakýf müdürlüðü ile irtibata geçebilirler. ÝLAÇ MUAFÝYET RAPORLARI HAKKINDA SSK Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Adana Saðlýk Ýþleri Müdürlüðü'nden 12/10/2005 tarihinde gönderilen 06/10/ sayýlý Genelge aþaðýda yer almaktadýr. Sayý: B.13.2.SSK /XVII Konu: Ýlaç Muafiyet Raporlarý Ankara GENELGE XVII-9 Ek ÝLGÝ: tarihli XVII-8 Ek Genelge Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlanan kimselerin; uzun süre tedaviyi gerektiren hastalýklarýnda ayaktan yapýlan tedavileri sýrasýnda kullanýmýna gerek görülen ilaçlarýn bedellerinden iþtirak payý alýnmamasý amacýyla saðlýk kurulu raporu düzenlenmesinde uyulacak kurallar yukarýda tarih ve sayýsý kayýtlý Genelge ile duyurulmuþ idi. Bu Genelgenin 3- c) maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. 3- c) Saðlýk Kurulu Raporlarýnda 15 yaþýn üzerindeki hastalarda mutlaka resim bulunacak, tüm haneleri eksiksiz olarak düzenlenecek, kesinlikle el yazýsý ile yazýlmayacaktýr. Bilginizi ve gereðini, konunun tüm ilgililere imza karþýlýðý duyurulmasýný önemle rica ederiz. ZÝRAAT BANKASI HESAP NUMARALARI HAKKINDA Defterdarlýktan ve Mal Müdürlüklerinden alacaklý olan eczacýlarýn paralarýnýn, banka hesap numaralarýna gönderilmesi iþlemi bilgisayar vasýtasýyla elektronik ortamda yapýlmaktadýr. Elektronik ortamda aktarýlacak gönderme emirlerinde,eczacýlarýn Ziraat Bankasýndaki hesaplarýnýn mutlaka ( 12 haneli ) formatýnda sisteme girilmesi gerekmektedir. Eczanelere yapýlan ilaç ödemeleriyle ilgili olarak. Ziraat Bankasýnda hesabý olan hak sahiplerinin hesap numaralarýnýn, yukarýda belirtilen formata uygun olmamasý nedeni ile ödemeleri yapýlamamaktadýr. Söz konuþu aksaklýðýn giderilebilmesi için, eczanelerin, ilgili Ziraat Bankasý Þubelerindeki hesaplarýný formatýna çevirerek, bu formattaki yeni hesap numaralarýný aþaðýdaki bilgiler doldurularak Adana Eczacý Odasý'na fakslamalarý(faks numaramýz ) ya da mail adresine acilen gönderilmesi gerekmektedir.ayrýca bundan sonra kesecekleri faturalar üzerinde de bu hesap numarasýný belirtmeleri

7 gerekmektedir. (Web sayfamýzýn "Ýletiþim" kýsmýndan da mail atýlabilmektedir.) Önemle duyurulur. ECZACI ADI SOYADI: ECZANE ADI: VERGÝ NO: BANKA ADI VE ÞUBESÝ(SADECE ZÝRAAT BANKASI HESABINIZI BELÝRTÝNÝZ): BANKA HESAP NO: BAÐKUR DAN PRÝM ÖDEMESÝ HAKKINDA Bað-Kur Genel Müdürlüðü Finansman ve Aktüerya Daire Baþkanlýðý'ndan gelen tarih B.13.BKG sayýlý yazý ile, Kurum primlerinin sigortalýlarca en kolay ödenebilmesine yönelik olarak yapýlan çalýþmalar aktarýlmýþ ve 2005 yýlýnda baþlatýlan internet, ATM ve telefon bankacýlýðý yoluyla prim tahsilatý uygulamasýna geçiþ çalýþmalarý kapsamýnda, protokol yapýlan T.Halk Bankasý, T. Vakýflar Bankasý, T.Garanti Bankasý, Yapý ve Kredi Bankasý ve Asya Finans Kurumu aracýlýðýyla sigortalýlarýn banka þubelerine gitmeden evlerinden, iþyerlerinden veya herhangi bir internet eriþim noktasýndan internet, ATM veya telefon bankacýlýðý yoluyla primlerini ödeyebilmelerinin saðlandýðý bildirilmiþtir. GERÝ ÇEKME "DUROGESIC TRANSDERMAL FLASTER 50 MCG" Odamýza Türk Eczacýlarý Birliðinden Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün tarihinde Birliðimize ulaþan tarih sayýlý yazýsýnda, Johnson & Johnson Sýhhi Malzeme San. ve Tic.Ltd.Þti. yetkililerinin tarihli yazýlarýnda; - Ýthal ruhsatýna sahip olduklarý Durogesic Transdermal Flaster 50 mcg/saat adlý preparatýn iyi yapýþmamasý nedeniyle ilacýn (jel) dýþarý sýzdýðý tespit edilen serilerine üretici firma tarafýndan 2.sýnýf geri çekme uygulandýðý, - Söz konusu hatalý serilerden Türkiye'ye ithal edilerek daðýtýmý yapýlan 5CB2P00 ve 5DB3D00 seri numaralýlarýnýn, 15 Aðustos 1986 tarih sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik" gereðince 2. sýnýf geri çekileceði bildirilmektedir. Anýlan yazýnýn bir örneði ekte iletilmekte olup, konu hakkýnda bilgilerinizi ve adý geçen preparata ait 5CB2P00 ve 5DB3D00 seri numaralýlarýnýn ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir. SSK TÝP SÖZLEÞME REVÝZYONU (6) 13/10/2005 tarih 34.A sayý ile Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýlaç ve Eczacýlýk Daire Baþkanlýðý tarafýndan yayýnlanan tarih sayýlý Genel Yazý ile Tip Sözleþme revizyonu yapýlmýþtýr. Buna göre; 1- Tip Sözleþmenin "5.Sözleþmenin Feshi Halleri" baþlýklý bölümün 5.c maddesinde yer alan "Eczanede, eczacýnýn, eczane çalýþanlarýnýn ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþilerin saðlýk karneleri hariç her ne þekilde veya her ne amaçla olursa olsun, saðlýk karnesi bulundurulduðunun tespiti halinde ilk tespitte eczanenin 60 gün süre ile ilaç vermesi durdurulur, tekrarý halinde sözleþmesi feshedilir. Fesih tarihinden itibaren 1 yýl sözleþme imzalanmaz." hükmü; "Eczanede ve ruhsatnameye esas olan sýnýrlar dahilinde, eczacýnýn kendisine ve/veya sorumlu müdürüne veya eczane çalýþanlarýna veya bunlarýn anne, baba, eþ ve çocuklar ile kardeþlerine ait olanlar hariç olmak üzere her ne þekilde veya her ne amaçla olursa olsun, saðlýk karnesi bulundurulduðunun tespiti halinde ilk tespitte eczanenin 60 gün süre ile ilaç vermesi durdurulur, tekrarý halinde sözleþmesi feshedilir. Fesih tarihinden itibaren 1 yýl sözleþme imzalanmaz." þeklinde deðiþtirilmiþtir tarih sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatý uyarýnca eþdeðer ilaç uygulamasýna tarihinde baþlanmasý nedeniyle tarih XVII/5 sayýlý Ek Genelge eki Tip Sözleþmede yer alan "Eþdeðer Ýlaç: Ayný etkin maddeyi, ayný doz ve ayný farmasötik formda içeren, diðer bir deyiþle farmasötik açýdan eþdeðer olan ilaç" hükmü, tarih sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama talimatýnda yer alan "Eþdeðer ilaç: Temelde, sýnýrlandýrýlmýþ bir terapötik eþdeðerlik olarak, ayný endikasyon için kullanýlabilecek ayný etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formlarý arasýnda fiyat karþýlaþtýrýlarak uygulanýr." þeklinde deðiþtirilmiþtir. 3 - Tip Sözleþmenin 4.4. maddesi "Ýlaç temini ile ilgili olarak Kurum veya diðer kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulunularak kamu davasý açýlan eczanenin sözleþmesi dava sonuna (karar kesinleþinceye) kadar askýya alýnýr. Bu eczanelere ait bedelleri kesin veya avans þeklinde ödenmeyen reçeteler, altý ay içinde kontrol edilerek protokolde belirtilen ödeme sürelerine baðlý kalýnmaksýzýn bedelleri ödenir. Bedelleri avans olarak ödenen reçeteler ise bir yýl içinde kontrol edilir. Mahkumiyetine karar verilen eczanenin sözleþmesi fesih edilir sayýlý

8 Kanunun 4. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde mahkumiyetine karar verilen eczaneler ile bir daha sözleþme yapýlmaz" þeklinde düzenlenmiþtir. REÇETE KAYIT DEFTERÝ VE AKILCI ÝLAÇ KULLANIMI Deðerli Meslektaþlarým, T. C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün 05 Aðustos 2005 tarih ve B100IEG (GENELGE 2005/123) sayýlý "Eczanelerin denetimi ve ilaç tasarrufu" genelgesi ile ve 13 Ocak 2005 tarih B100EG sayýlý "Kontrole tabii ilaçlarýn satýþý" ile ilgili yazýsýna dayanarak, Adana Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nün tarih ve B104ÝSM /899 (22055) sayýlý "Reçete kayýt defterleri hakkýnda" ve tarih ve B104ÝSM /898 (22056) sayýlý "Eczanelerin denetimi ve ilaç tasarrufu hakkýnda" yazýsý, tarihinde odamýza gönderilmiþtir. Yazýlar ile ilgili Saðlýk Müdürlüðü ile yapýlan görüþmelerde sonucunda bazý konular aþaðýda özetlenmiþtir: 1. Adana Ýl Saðlýk Müdürlüðü yetkilileri Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün genelgesi doðrultusunda ilimiz eczanelerine sýk ve yoðun denetimlere baþlayacaktýr. 2. Eczacýlar mutlak surette eczanelerinin baþýnda bulunmalýdýr. 3. Kontrole tabii ilaçlar ile psikotrop ve narkotik içerikli ilaç ve reçeteler çok düzenli bir þekilde tutanak altýna alýnmalý, giriþ ve çýkýþlar sýk sýk kontrol edilmelidir. 4. Eczanelerde kesinlikle karne, ilaç kupürü ve kupürü kesik ilaç bulunmamasý gerekmektedir. 5. Saðlýk Müdürlüðü denetimlerinde saðlýk kurum ve kuruluþlarýndan çýkan reçeteler ile eczanelerin karþýladýklarý reçeteler arasýnda paralel iliþki kurulacaktýr. Buna göre eczaneler 6197 sayýlý Eczacýlar ve Eczaneler Hakýndaki Kanunun 26 ve 32. maddeleri gereði Reçete Kayýt Defteri bulundurmak ve karþýladýklarý reçeteleri reçete kayýt defterine kaydetmeleri veya reçeteler bilgisayar kaydý yapýlýyor ise, TEB'den onaylý sürekli form kaðýdý çýktýsýna iþlemek ve istendiðinde ibraz etmek zorundadýr. 6. Doktor, eczacý ve hastalarý akýlcý ilaç kullanýmý ile ilgili bilgilendirici çalýþmalar Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Eczacý Odasý nezdinde devam etmektedir. Kupür kesimi, akýlcý ilaç kullanýmý ile ilgili broþür ve afiþler önümüzdeki günlerde eczanelerimize ulaþtýrýlacaktýr. Gereðini bilgilerinize sunarým. EKLERÝ : 1. Saðlýk Bakanlýðý Genelgesi 2. Saðlýk Bakanlýðý Yazýsý 3 ve 4. Adana Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yazýsý (Ekleri Oda sayfamýzda bulabilirsiniz.) Saygýlarýmla Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Genel Sekreter BAÐ-KUR KURUM SAÐLIK KURULU UYGULAMASINA SON VERDÝ Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan Ýl Müdürlükleri'ne gönderilen tarih 3704 sayýlý yazý Genel Yazý ile, "Yönetim Kurulu'nun tarih ve 2005/470 sayýlý kararý ile; Geri ödeme kurumlarý arasýnda birlikteliðin saðlanmasý, hasta maðduriyetlerine sebebiyet verilmemesi, hastalarýn ilaca eriþiminin saðlanmasý için bazý ilaçlarýn Saðlýk Kurulunda deðerlendirilmesi uygulamasýnýn sona erdirilmesinin uygun bulunduðu" bildirilmektedir. Buna göre, 1) 15 Ekim 2005 tarihinden itibaren, daha önce Kurum Saðlýk Kurulu'nda deðerlendirilen ilaçlarýn bedellerinin geri ödenmesine iliþkin olarak Ekte belirlenen usul ve esaslar uyulacaktýr. Uygulamanýn baþlangýç tarihi ile reçete tarihlerinin iliþkilendirileceði bildirilmekte olup; hastalarýn elinde mevcut, süresi dolmamýþ olan saðlýk kurulu raporlarý (aþaðýda belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiþ ise) geçerliliðini koruyacaktýr. 2) Eczaneler tarafýndan, söz konusu ilaçlar için, bedelinin hastadan tahsil edilerek hasta adýna fatura düzenlenmesi uygulamasýna son verilecektir. Kurum ile sözleþmeli eczaneler tarafýndan, 15 Ekim 2005 tarihinden itibaren, reçete muhteviyatý ilaçlar, eczane tarafýndan ekte belirtilen esaslar doðrultusunda karþýlanarak kuruma fatura edilecektir. 1) BÜYÜME HORMONLARI Büyüme hormonlarýnýn ödeme ve kullanýmý hususlarýnda Bütçe Uygulama Talimatý'nýn Büyüme Hormonlarý Kullaným Esaslarý baþlýðý altýndaki bölüm doðrultusunda deðerlendirilmesi ve yine ayný Talimatýn Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesi'nde bulunan 7.Endokrin Sistem Hastalýklarý, Hipofiz Yetmezliði, Büyüme Hormonu maddeleri göz önüne alýnarak ödeme yapýlacaktýr. 2) BOTULISMUS TOKSÝNÝ Botulismus Toksini kullaným ve ödeme esaslarý ile ilgili olarak Bütçe Uygulama Talimatýnýn Botulismus Toksini Tip A baþlýðý altýndaki deðerlendirmeler esas alýnacak ve Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesi'ndeki 10.Kronik Nörolojik Hastalýklar, 10.3 Ekstrapiramidal Sistem Hastalýklarý, Distoniler, Hemifasial Spazm,

9 Botulismus Toksini Tip A ve 10.9 Serebral Palsy Botulinum Toksini maddeleri göz önüne alýnarak ödeme yapýlacaktýr. 3) SÝNTÝGRAFÝ TETKÝKLERÝNDE KULLANILAN RADYOFARMASÖTÝK AJANLAR ÝLE RADYOAKTÝF IYOT TEDAVÝSÝNDE KULLANILAN RADYOAKTÝF MADDELER Bu kapsamdaki ajan ve maddeler Bütçe Uygulama Talimatýndaki Resmi Saðlýk Kurumlarý Fiyat Tarifesi Ek: 8 Listesinin 3380 Sýra Nolu 8.2.NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVÝ baþlýðý altýndaki 3470 sýra nolu Nükleer Onkoloji ve 3485 sýra nolu Radyo Nüklid Tedavi maddeleri çerçevesinde deðerlendirilecektir. 4) BESLENME SOLUSYONLARI Bu kapsamdaki ürünler ile ilgili kullaným esaslarý Bütçe Uygulama Talimatý'nýn Enteral ve Parenteral Beslenme Ürünleri Verilme Ýlkeleri baþlýðý altýnda açýklanmýþtýr. Ödemelerle ile ilgili olarak Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesindeki "2.Kanser 2.9 Oral ve Enteral Beslenme Ürünleri"; "6.Gastrointestinal Sistem Hastalýklarý 6.5 Korozif Gastrointestinal Yanýklar; Beslenme Ürünleri" ve "10.Kronik Nörolojik Hastalýklar 10.8 Oral Beslenmenin Mümkün Olmadýðý Kronik Nörolojik ve Kas Hastalýklarý, Enteral Beslenme Solüsyonlarý" maddeleri kapsamýnda deðerlendirme yapýlmasý uygun olacaktýr. Ayrýca 12.3 Hastanede Yatan Hastalarda Kullanýlacak Ýlaçlar baþlýðý altýndaki bölümün son paragrafý da kanser hastalarýna beslenme solüsyonlarýnýn ödenmesi ile ilgilidir. 5) ANESTEZÝK MADDELER Bu maddelerin kullanýmý ve ödemesi ile ilgili olarak Bütçe Uygulama Talimatýnda Ek-2/B SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALÝNDE ÖDENECEK ÝLAÇLAR listesinin 1- Maddesi (her türlü intravenöz, inhalasyon anestezikleri) düzenleme getirmektedir. Ayrýca bu listedeki ilaçlarýn ödenebilmesi için bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almasý gerekmektedir. 6) ACTILYSE TEDAVÝ SETÝ Bu ilaç sadece Akut Miyokard Enfarktüsü ile Akut Masif Pulmoner (Akciðer) Emboli tanýlarýnda endikedir. Ödemesi ile ilgili olarak Bütçe Uygulama Talimatýnda SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALÝNDE ÖDENECEK ÝLAÇLAR Listesinin 6.Maddesindeki Streptokinaz ve Ürokinaz gibi deðerlendirilecektir. 7) ORGAN SAKLAMA SOLÜSYONLARI Bu maddelerin kullanýmý ve ödemesi ile ilgili olarak Bütçe Uygulama Talimatýndaki 10.Organ Nakli ve Diyaliz Tedavileri 10.1 Organ Nakli Tedavileri baþlýðý altýnda düzenleme yapýlmýþtýr. 8) TRANSPLANTASYON (ORGAN NAKLÝ) ÝÇÝN KULLANILAN FLAKONLAR Bütçe Uygulama Talimatýndaki "10.Organ Nakli ve Diyaliz Tedavileri, 10.1 Organ Nakli Tedavileri" baþlýðý altýnda ve Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesinde bulunan "3.Kronik Böbrek Hastalýklarý ve Organ Nakli" baþlýðý altýndaki düzenlemelerle söz konusu flakonlarýn ödemesi yapýlacaktýr. 9) YURTDIÞINDAN SAÐLIK BAKANLIÐININ ÝZNÝYLE GETÝRÝLEN YURTÝÇÝNDE BULUNMAYAN ÝTHAL ÝLAÇLAR Bu ilaçlarýn ödemeleri ile ilgili olarak Bütçe Uygulama Talimatýnýn 16.3 ncü maddesinde iki paragraf halinde açýklama yapýlmýþtýr. Buna göre - Alkeran (Over Ca, Meme Ca, Polisitemia Vera, Multiple Myeloma, Kemik Ýliði Hazýrlama Rejimleri tanýmlarýnda endikedir. ) - Erbitux (Türkiye'de tedavi seçeneðini kullanmýþ hastalarda Metastatik Kolon Ca, Metastatik Rektum Ca tanýlarýnda endikedir.) - Iressa (Türkiye'dek tedavi seçeneðini kullanmýþ hastalarda Küçük Hücre Dýþý (Non Small Cell) Akciðer Ca tanýlarýnda endikedir.) Kanser kemoterapisi amacýyla kullanýlan ilaçlar olup; Saðlýk Bakanlýðý Onayý ile yurtdýþýndan getirildiklerinde Bütçe Uygulama Talimatýndaki Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesinin "2.Kanser" baþlýðý altýndaki "Antineoplastik Ýlaçlar" kapsamýnda deðerlendirilecektir. - Lioresal (Baklofen Pompasý) isimli preparatýn Bütçe Uygulama Talimatýndaki Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesinin 10.Kronik Nörolojik Hastalýklar, 10.5 Demiyelinizan Hastalýklar (Lökodistrofi, Multipl Skleroz vb.) Baklofen ve 10.9 Serebral Palsy, Baklofen maddeleri ile Spastisite tanýsýnda Hasta Katýlým Payýndan Muaf Olarak ödenecektir. - Alimta (Primer Malign Mezotelyoma tanýsýnda endikedir) isimli ilaç yurt dýþýndan ruhsat sahibi firma aracýlýðýyla özel izinle toplu getirtilmiþ olup Türkiye piyasasýnda mevcuttur. Bu nedenle de þahsi tedavi için reçete bazýnda yurt dýþýndan getirtilmesine izin verilmemektedir. Ancak, ödemelerde yine Bütçe Uygulama Talimatýndaki Hasta Katýlým Payýndan Muaf Ýlaçlar Listesinin "Kanser" baþlýðý altýndaki

10 "Antineoplastik Ýlaçlar" kapsamýnda deðerlendirilecektir. 10) SYNAGIS 50 MG MG IM ENJEKSÝYON ÝÇÝN LÝYOFÝLÝZE TOZ ÝÇEREN FLAKON (POLÝZÝVÝZUMAB) Adý geçen preparatýn ödenmesi ile ilgili olarak Bütçe Uygulama Talimatýnýn Nolu maddesinde yapýlan açýklamalar esas alýnacaktýr. 11) KRONÝK ORTA ÞÝDDETLÝ PLAK PSÖRÝASÝSLÝ, SÝSTEMÝK TEDAVÝ YA DA FOTOTERAPÝ TEDAVÝSÝNE ADAY YETÝÞKÝN HASTALARIN TEDAVÝSÝNDE ENDÝKE OLAN YURT DIÞI SATIÞI BULUNAN "EFALIZUMAB" isimli preparat; Ticari ismi Raptiva olan Efalizumab etken maddeli ilacýn ancak Türkiye'deki tedavi seçeneklerini tüketmiþ ve tedaviye dirençli olduðu üniversite, eðitim ve araþtýrma hastanelerinin saðlýk kurulu raporlarýyla tespit edilmiþ hastalarda kullaným endikasyonu bulunmaktadýr. Bu vakalarda Saðlýk Bakanlýðý'ndan onay alýnarak getirtilen ilacýn bedelinin ödenmesi, katýlým payý hasta tarafýndan karþýlanmak þartýyla yapýlacaktýr. Söz konusu ilaçlarýn, Bütçe Uygulama Talimatý hükümlerine göre geri ödemeleri yapýlýrken, anýlan Talimat hükümlerinde yapýlan deðiþikliklere açýklýk getiren; a) tarih ve sayýlý b) tarih ve sayýlý c) tarih ve sayýlý d) tarih ve sayýlý e) tarih ve sayýlý Talimatlarýn esas alýnmasý gerekmektedir. YEÞÝL KART ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ DUYURU Deðerli Meslektaþlarým, Seyhan ve Yüreðir Grup Baþkanlýklarý Yeþil Kart Bürosu Yetkilileri ile yapýlan görüþme sonucu bilgilendirme notlarý aþaðýdadýr: A. Defterdarlýk Muhasebe Müdürlüðü'ne Yeþil Kart ödeneði gelmiþtir. B ay sonuna kadar olan tüm reçeteler Defterdarlýk Muhasebe Müdürlüðü'ne gönderilmiþtir ay faturalarýnýn tahakkuklarý kesilmiþ olup;defterdarlýða gönderilmek üzere Yeþil Kart bürosundadýr ay faturalarý incelemeleri bitmiþ olup;seyhan'da düzeltilmesi için Eczacý Odasýna 219 eczaneye ait evrak gönderilmiþtir. C ve 8. aylarda reçete iadeleri bulunan eczanelerin reçete eksikliklerini tamamlayýp bir an önce yeþil kart bürosuna teslim etmesi gerekmekte veya eczacý tarafýndan fatura bedelinin eksik ödenmesi isteniyorsa, eksik ödeme yapýlmasý ile ilgili bir yazý Yeþil Kart bürosuna ivedi olarak ulaþtýrýlmalýdýr. Aksi takdirde evrak eksikliðinden dolayý eczane faturalarýnýn tahakkuku yapýlamamaktadýr. D. Yeþil Kart Reçeteleri karþýlarken aþaðýdaki konulara titizlikle uyulmasý gerekmektedir. 1. Reçete üzerinde Yeþil Kart hastasýnýn TC Kimlik nosu ile ilaç alanýn tel ve/veya adresi olmalýdýr. 2. Raporlu reçetelerde raporlarýn "ASLI GÝBÝDÝR"onayýna dikkat edilmelidir. BUT'a göre yeþil kart reçetelerinde rapor onayý reçeteyi yazan doktor veya raporu çýkaran hastane tarafýndan yapýlmalýdýr. 3. Yeni doðan bebek reçetelerinde mutlaka doðum raporu fotokopisi bulunmalý veya doktor reçete üzerine "yeni doðum......günlük bebek" notu düþmelidir. 4. Sözleþmeye göre Yeþil Kart yatan hasta reçeteleri hastane eczaneleri tarafýndan karþýlanmaktadýr. Serbest eczaneler Yeþil Kart yatan hasta reçetelerini veremez. 5. Reçeteler karþýlanýrken, eþdeðer ilaçlar için mutlaka provizyon sisteminden "E" onayý alýnmalýdýr. 6. Enjektabl ilaçlar da enjektör kaþesi vurulmalý veya enjektör alýndýðýna dair yazý yazýlmalý ve ikinci imza mutlaka alýnmalýdýr. 7. Verilen ilaç ile provizyon (reçete arkasý) çýktýsýndaki ilaç ismi ayný olmalýdýr. 8. Reçete arkasý çýktýsýndaki provizyon no ile reçete dökümlerindeki provizyon no ayný olmalýdýr. 9. Raporlu reçetelerde dozlara dikkat edilmelidir. 10. Reçetedeki hasta adý ile reçete arkasý çýktýsýndaki hasta adýnýn mutlaka uyumlu olmasý gerekmektedir. Tersi iade gerekçesidir. 11. Reçetelere reçete içeriði dýþýnda eksik ve/veya fazla ilaç kupürü yapýþtýrýlmaktadýr. Bu konuda daha dikkatli davranýlmasý gerekmektedir. 12. Saðlýk Müdürlüðü ile yaptýðýmýz sözleþme gereði reçete içeriði ilaçlar yerine farklý ilaçlarýn verilmesi ve uyarýya raðmen tekrarý sözleþme feshini gerektirmektedir. Bu konuda çok titiz davranýlmasý gerekmektedir. Saygýlarýmla Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Genel Sekreter GAZÝLERE ÝLÝÞKÝN TEDAVÝ GÝDERLERÝ MSB.Adana Ýç Tedarik Bölge Baþkanlýðýnca reçete bedelleri ödenmekte olan 1005 sayýlý kanun

11 kapsamýndaki gazilerin saðlýk ocaklarýnca yazýlan reçetelerinin ve ilaç bedellerinin ödenmesinin ilgili emirle uygun olmayacaðý ve gazilerin saðlýk ocaklarýnca yazýlan reçete bedellerinin MSB.Ýç Tedarik Bölge Baþkanlýðýnca ödenmeyeceði bildirilmiþtir. 21/10/2005 tarihinden sonraki gazi reçeteleri karþýlanýrken bu hususa dikkat edilmesi önemle rica olunur. LAMICTAL DC 25 MG,50 MG,100 MG,200 MG ÇÖZÜNEBÝLÝR TABLET HAKKINDA T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðünce Birliðimize gönderilen tarih sayýlý yazý ile; T.C.Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün tarih sayýlý yazýsý gereðince, Glaxo Smith Kline Ýlaçlarý San. ve Tic. A.Þ.'nin ithal ruhsatýna sahip olduðu "Lamotrigine" etkin maddesini içeren "Lamictal DC 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, Çözünür Çiðneme Tableti" isimli preparatlarýn özellikle depresif epizodlarýn yoðun olduðu duygu durumu bozukluklarýnda, yeni ataklarýn önlenmesinde profilaktik amaçla kullaným endikasyonunun uygun bulunduðu bildirilmektedir. Bundan böyle yapýlacak iþlemlere esas teþkil etmek üzere, belirtilen yeni endikasyonun deðerlendirmeye alýnmasý gerekmektedir. BAÐ-KUR DAN RADYOOPAK ÝLAÇLAR VE AVANDÝA TABLET HAKKINDA Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nýn Bað-Kur Ýl Müdürlükleri'ne gönderdiði tarih 3818 sayýlý yazýda; tarih 1737 sayýlý Talimat'ýn 2.Maddesinin "b" ve "c" bentlerinde radyoopak maddeler için düzenlenen reçetelere ait uygulamalara iliþkin hususlarýn bildirildiði; söz konusu Talimat'ta bu ilaçlarý ihtiva eden reçetelerde "Hastanemizde Yoktur" kaþesi aranmasýna iliþkin bir hüküm yer almadýðýndan, Bað-Kur tarafýndan yapýlan kontrol iþlemi sýrasýnda söz konusu kaþenin aranmayacaðý bildirilmektedir. Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý Bað-Kur Ýl Müdürlüklerine gönderdiði tarih 3817 sayýlý yazýda ise Glaxo Smith Kline Ýlaçlarý San.ve Tic.A.Þ. tarafýndan piyasaya sunulan oral antidiyabetik preparat Avandia'nýn onaylý endikasyonunun Tip 2 Diyabet (insüline baðlý olmayan diabetes mellitus) tedavisi olduðu, reçetelerin teþhis kýsmýnda sadece "Diabetes Mellitus (DM)" olarak belirtilmiþ olmasý halinde de bedelinin Bað-Kur tarafýndan karþýlanabildiði belirtilmektedir. BAÐ-KUR DAN TÜP BEBEK TEDAVÝSÝ VE LAMÝCTAL HAKKINDA Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nýn Bað-Kur Ýl Müdürlükleri'ne gönderdiði tarih 3783 sayýlý yazýda; Yönetim Kurulu'nun tarih 2005/40 sayýlý kararý ile "Tüp bebek, intrauterin inseminasyonu (IUI) over inseminasyon (OI) tedavilerinin Bütçe Uygulama Talimatýnda belirtilen þartlar doðrultusunda Bað-Kur tarafýndan karþýlanmasý ve ayrýca tüp bebek tedavisinde kullanýlacak ilaçlarýn, Bütçe Uygulama Talimatý eki ilaç listelerinde yer almak kaydýyla, bu Talimatýn 12.1 inci maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecek resmi saðlýk kurulu raporunda belirtilen dozlarý aþmayacak þekilde, üremeye yardýmcý tedavi merkezlerinde hekim tarafýndan reçete edilerek, hasta katýlým payý alýnmak suretiyle temin edilmesi" hususunun uygun bulunduðu; Bu itibarla, tüp bebek uygulamalarý ile ilgili olarak kullanýlmasý gerekli görülen ilaçlarýn usulüne uygun olarak düzenlenmiþ saðlýk kurulu raporuna istinaden, tedavinin yapýldýðý özel üremeye yardýmcý tedavi merkezlerinde tedaviyi yapacak uzman hekim tarafýndan reçete edilmesi halinde sözleþmeli eczanelerden temin edilebileceði ve bedellerinin Bað-Kur tarafýndan karþýlanacaðý bildirilmektedir. Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý Bað-Kur Ýl Müdürlüklerine gönderdiði tarih 3823 sayýlý yazýda ise Glaxo Smith Kline Ýlaçlarý San.ve Tic.A.Þ.'nin ithal ruhsatýna sahip olduðu "Lamotrigine" etken maddesini içeren "Lamictal DC 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg Çözünür Çiðneme Tableti" isimli preparatlarýn özellikle depresif epizodlarýn yoðun olduðu duygu durumu bozukluklarýnda, yeni ataklarýn önlenmesinde profilaktik amaçla kullaným endikasyonunun uygun bulunduðu, söz konusu endikasyonun kýsaca "Bipolar Bozukluðu" ifade ettiði bildirilmektedir. SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜNDEN KOGENATE HAKKINDAKÝ YAZI Saðlýk Müdürlüðünden Aþaðýda isim, etken madde, ruhsat sahibi ile ruhsat tarih ve numaralarý

12 belirtilen preparatlar turuncu reçeteye tabi olup,hemofili ve kan ürünleri reçetelerinde yeni uygulamalarla ilgili Genelgeler doðrultusunda acil durumlarda söz konusu preparatlar bir defaya mahsus olmak üzere mor reçeteye de yazýlabilecektir. Kogenate FS 250 IU Flakon (Biem Týbbi Cihaz ve Ýlaç San.Tic.Ltd.Þti.) Recombinant Antihemofilik Faktör VIII etken maddeli ve 04/07/ /8 ruhsat tarih ve no'lu Kogenate FS 500 IU Flakon (Biem Týbbi Cihaz ve Ýlaç San.Tic.Ltd.Þti.) Recombinant Antihemofilik Faktör VIII etken maddeli ve 04/07/ /6 ruhsat tarih ve no'lu Kogenate FS 1000 IU Flakon (Biem Týbbi Cihaz ve Ýlaç San.Tic.Ltd.Þti.) Recombinant Antihemofilik Faktör VIII etken maddeli ve 07/07/ /7 ruhsat tarih ve no'lu BAÐ-KUR DAN ORTHOVISC FLAKON HAKKINDA Birliðimize.Orthovisc flakon isimli ilaç bedelinin geri ödenmesi sýrasýnda, kurum provizyon sisteminden onay alýnmýþ olmasýna karþýlýk Bað-Kur Ýl Müdürlükleri tarafýndan yapýlan kontrollerde kesinti yapýldýðýna dair bildirimde bulunulmasý nedeniyle, konu Birliðimiz tarafýndan Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na aktarýlarak bilgi istenmiþtir. Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan gönderilen tarih B.13.1.BKG / sayýlý yazý ile, tedavide, teþhise baðlý olarak Orthovisc Flakon 1 ml/hafta veya 2 ml/hafta pozoloji ile kullanýldýðý, bu doðrultuda sisteme giriþ yapýlýrken gün bölümüne 7(yedi) olarak iþlenmesi gerektiði;bu þekilde, her iki dize uygulama söz konusu ise on günlük doz için sistem tarafýndan dört kutu ilaç bedelinin ödendiði bildirilmektedir. Bunun dýþýnda yapýlan hatalý yüklemelere baðlý olarak, sistemden daha fazla sayýda ilaç için provizyon alýnmasý mümkün olmakla birlikte, geri ödemede Ýl Müdürlüklerinde yapýlan kontrol sonucu tespit edilen hatalara baðlý olarak gerekli düþüþler yapýldýðý belirtilmiþtir. Bu nedenle, üyelerimiz tarafýndan anýlan ilaç ve farmakolojik eþdeðerleri için Bað-Kur provizyon sistemine yapýlacak reçete giriþlerinde, Ýl Müdürlüklerince yapýlacak reçete kontrollerinde yapýlacak kesinti nedeniyle herhangi bir maðduriyet yaþanmamasý için yukarýda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. BAÐ-KUR DAN CAMPTO ADLI ÝLAÇ HAKKINDA Bað-Kur Genel Müdürlüðü Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý'nýn Bað-Kur Ýl Müdürlüklerine gönderdiði tarih 3838 sayýlý yazýda; Pfizer Ýlaçlarý Ltd.Þti.'nin ithal ruhsatýna sahip olduðu "Ýrinotecan Hydrochloride Trihydrate" etken maddesini içeren "Campto 40 mg/2 ml IV ve Campto 100 mg/5 ml IV Perfüzyon Ýçin Enjektabl Solüsyon" isimli preparatlarýn küçük hücreli akciðer kanserinde birinci basamak kemoterapi sonrasý yineleme veya tedaviye dirençli hastalarda 2.basamak tedavide tek ilaç olarak veya kombinasyon rejimlerinde kullanýmýnýn Saðlýk Bakanlýðýnca uygun görüldüðü bildirilmektedir. TEB 35.OLAÐAN BÜYÜK KONGRE HAKKINDA Türk Eczacýlarý Birliði 35. Olaðan Büyük Kongresi 15, 16, 17, 18 Aralýk 2005 tarihlerinde Ankara Dedeman Oteli'nde (Büklüm Sok. No:1 Akay/Ankara) toplanacaktýr. Kongre'ye katýlacaklarýn rezervasyonu için en geç 11 Kasým 2005 Cuma gününe kadar Birliðimize kayit formlarýnýn gönderilmesi gerekmektedir. ÖDENEKLERE ÝLÝÞKÝN TEL EMRÝ YAYINLANDI Odamýza Türk Eczacýlarý Birliði nden T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan Maliye Bakaný Kemal Unakýtan imzalý Ayrýntýlý Harcama Programý konulu tarih sayýlý Tel Emri yayýnlanmýþtýr. Bu Tel Emri uyarýnca, daire ve idarelerin ihtiyaçlarý da göz önünde bulundurularak konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin ayrýntýlý harcama programlarýnýn IV. döneminde (Ekim, Kasým, Aralýk) (03) Mal ve Hizmet Alýmlarý ekonomik kodu altýnda yer alan ödenekleri serbest býrakýlmýþ olup, Tedavi ve Cenaze Giderleri de (03) Mal ve Hizmet Alýmlarý ekonomik kodu altýnda yer almaktadýr. T.C.Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü nün tarihli Tel Emri adresindeki web sayfamýzdan görülebilir.

13 KAYIP KIRMIZI, YEÞÝL, MOR REÇETE ARAMA MOTORU KULLANIMI Adana Eczacý Odasý web sitesi olan adresinde kayýp ya da çalýntý olan kýrmýzý, yeþil, mor ve turuncu reçeteler ile kayýp doktor kaþelerini bulmak için bir arama motoru yer almaktadýr. Bu arama motorunu þüpheye düþtüðünüz ya da her verdiðiniz kýrmýzý, yeþil, mor ve turuncu reçete için kullanabilirsiniz. Bu arama motorunu kullanmak için; 1. adresindeki Adana Eczacý Odasý web sitesi sayfasý açýlýr. 2. Web sayfamýzýn sol tarafýnda bulunan ÝÞLEMLER kýsmýndan KAYIP ÝHBARI kýsmý týklatýlarak açýlýr. 3. Web sayfasýnýn ortasýnda KAYIP ÝHBARI baþlýðýnýn altýnda yer alan Aranan kutucuðunun içine sorgulamak istediðiniz reçetenin herhangi 3 rakamý yazýlýr. Örneðin aramak istediðimiz reçete seri numarasý 00 H olsun. Aranan kýsmýna 212 yazdýðýmýzda içinde 212 bulunan tüm kayýtlar ekrana gelecektir. Gelen kayýt örnekleri þunlardýr: ÝZMÝR Ýlimiz Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniði'nden Uzm. Dr. Serpil Yaprak EREKAY adýna zimmetli Seri 00H nolu yeþil reçetelerin kullanýlmýþ 3. nüshalarýn ve kullanýlmamýþ boþ reçetelerin de bulunduðu tüm koçanýn tarihinde çalýþdýðý bildirilmiþtir. Reçetenin kaybolduðu zaman aralýðýnda, Nilüfer aydýn (sicil no: ), Þehriban Toprak (sicil no: ), Hayriye Özel (sicil no: ), Pýnar Deveci ( sicil no: ) isimli hastalarýn söz konusu poliklinikte muayene olduðu bildirilmiþtir. Ankara Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Ýbn-i Sina Hastanesi Nöroþiruji Ana Bilim Dalýna ait B96-( ) seri numaralý Yeþil reçetelerin bir sureti hasta tarafýndan iade edilmemiþtir. 4. Eðer aramada çýkan kayýtlar sizin elinizdeki reçete ile uyum gösteriyorsa reçeteyi karþýlamayýnýz ve çalýntý reçeteler için en yakýn Emniyet Birimini ve Saðlýk Müdürlüðüne bilgi veriniz.

14 YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR Eylül Ayýnda Yeni Çýkan Ýlaçlar Ürün Ýsmi RYNSET 10 MG 10 TABLET RYNSET 10 MG 20 TABLET NUROFEN COLD & FLU 24 TABLET ARIXTRA 2.5 MG 0.5 ML 10 SRN ALVASTIN 20 MG 30 TABLET ALVASTIN 40 MG 30 TABLET ALVASTIN 10 MG 30 TABLET LOXIBIN 100 MG 28 TABLET LOXIBIN 50 MG 28 TABLET LOXIBIN 50 MG 56 TABLET ZYPREXA VELOTAB 5 MG 28 TABLET ZYPREXA VELOTAB 10 MG 28 TABLET TIORELAX 4 MG 2 ML 6 AMPUL MAXIHOT 12 EFF POSET HELICOL 15 MG 30 KAPSÜL ZINFO-C PLUS 60 TB SIOZWO 100 ML BURUN SPREYÝ FENOGAL 200 MG 30 KAPSÜL Firma ALÝ RAÝF ÝLAÇ ALÝ RAÝF ÝLAÇ ABDÝ ÝBRAHÝM GLAXO SMÝTHKLÝNE ÝLAÇ ALÝ RAÝF ÝLAÇ ALÝ RAÝF ÝLAÇ ALÝ RAÝF BÝOFARMA ÝLAÇ BÝOFARMA ÝLAÇ BÝOFARMA ÝLAÇ LILLY ÝLAÇ LILLY ÝLAÇ SANTA FARMA-GÜREL ÝLAÇ ABDÝ ÝBRAHÝM ECZACIBAÞI ÝLAÇ BERKO ÝLAÇ GEN ÝLAÇ GALEPHAR Fiyat 3,24 YTL TL 5,40 YTL TL 6,63 YTL TL 203,02 YTL TL 40,10 YTL TL 59,00 YTL TL 23,29 YTL TL 45,60 YTL TL 25,67 YTL TL 45,60 YTL TL 92,13 YTL TL 184,31 YTL TL 6,28 YTL TL 5,80 YTL TL 16,88 YTL TL 15,00 YTL TL 23,75 YTL TL 12,40 YTL TL Barkod Tarih SSK ÝÞYERÝ HEKÝMÝ YETKÝSÝ Dr.Hakan ÇÝÇEK Çukurova Kargo Ltd.Þti. Dr.Ebru AKKOYUN Kavsa Ýnþ.Boya Kim.San.Tic.Ltd.Þti. Dr.Ekrem BÝLÝZ Mengenler Otomotiv Dr.Þenol YETÝÞKÝN Özimko Ýnþ.ve Tic.Ltd.Þti Tumaz Ýnþ.ve Tic.Ltd.Þti. Tahir ACAROÐLU Ýnþ.Müh. Adana Dr.Tibet ATLI TEMSA Termomekanik San ve Tic.A.Þ. SSK ÝÞYERÝ HEKÝMÝ YETKÝSÝ ÝPTALÝ Adana Saðlýk Ýl Müdürlüðü dahilinde faaliyet gösteren Commercial Union, Hayat Sigorta AÞ Adana adresindeki iþyerlerinde sigortalýlarý muayene ve tedavi için Dr. Sedat Dolmuþ'a tanýnan Genel Müdürlüðümüzün tarih ve sayýlý yazý ile iptal edilmiþtir. Adana Saðlýk Ýl Müdürlüðü dahilinde faaliyet gösteren tf Tekstil Konfeksiyon San Tic Ltd Þti Adana adresindeki iþyerlerinde sigortalýlarý muayene ve tedavi için Dr. Yusuf Ünal'a tanýnan Genel Müdürlüðümüzün tarih ve sayýlý yazý ile iptal edilmiþtir.

15 YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR Ekim Ayýnda Yeni Çýkan Ýlaçlar Ürün Ýsmi TERBONILE 250 MG 14 TABLET TERBONILE 250 MG 28 TABLET ZALAIN 300 MG 1 VAJ SUPP TENDURA 2 MG 20 TABLET TENDURA 4 MG 20 TABLET TEKFIN 250 MG 14 TABLET TEKFIN 250 MG 28 TABLET MELCAM 7.5 MG 30 TABLET MELCAM 15 MG 30 TABLET TRIO 7 BLISTER TED.PAKETÝ TRIO 14 BLISTER TED.PAKETÝ TEKFIN %1 30 ML SPREY EGIRA 25 MG 4 TABLET EGIRA 50 MG 4 TABLET EGIRA 100 MG 4 TABLET BATIODIN 30 ML SOLÜSYON MALTOFER 5 ML 20 FLAKON BIOCALCIN 200 IU 28 NAZAL SPREY ZESPIRA 10 MG 28 TABLET ZOFER 8 MG 6 TABLET RELOKAP FORT 10 TABLET VIRON 200 MG 70 KAPSÜL VIRON 200 MG 84 KAPSÜL VIRON 200 MG 140 KAPSÜL VIRON 200 MG 168 KAPSÜL NEXIUM 20 MG 28 TABLET NEXIUM 40 MG 28 TABLET GLIRID 1 MG 30 TABLET GLIRID 2 MG 30 TABLET GLIRID 3 MG 30 TABLET HIPERSAR 10 MG 28 TABLET HIPERSAR 20 MG 28 TABLET HIPERSAR 40 MG 28 TABLET OLMETEC 10 MG 28 TABLET OLMETEC 20 MG 28 TABLET OLMETEC 40 MG 28 TABLET Firma BÝLÝM ÝLAÇ BÝLÝM ÝLAÇ ADEKA ADEKA ADEKA DEVA ÝLAÇ DEVA ÝLAÇ DEVA ÝLAÇ DEVA ÝLAÇ DEVA ÝLAÇ DEVA ÝLAÇ DEVA ÝLAÇ SANOVEL SANOVEL SANOVEL ORO ÝLAÇ ABDÝ ÝBRAHÝM BÝOGEN ÝLAÇ BÝLÝM ÝLAÇ ADEKA YENÝ ÝLAÇ SANOVEL SANOVEL SANOVEL SANOVEL ASTRA ZENECA ASTRA ZENECA ECZACIBAÞI ÝLAÇ ECZACIBAÞI ÝLAÇ ECZACIBAÞI ÝLAÇ Ý.ETHEM ULAGAY ÝLAÇ Ý.ETHEM ULAGAY ÝLAÇ Ý.ETHEM ULAGAY ÝLAÇ PFÝZER ÝLAÇ PFÝZER ÝLAÇ PFÝZER ÝLAÇ Fiyat 30,63 YTL TL 56,81 YTL TL 6,42 YTL TL 11,30 YTL TL 17,16 YTL TL 30,56 YTL TL 56,82 YTL TL 11,77 YTL TL 16,71 YTL TL 39,65 YTL TL 79,75 YTL TL 10,48 YTL TL 27,49 YTL TL 43,49 YTL TL 53,14 YTL TL 2,20 YTL TL 17,65 YTL TL 105,21 YTL TL 48,70 YTL TL 63,14 YTL TL 2,25 YTL TL 352,88 YTL TL 417,13 YTL TL 577,15 YTL TL 694,43 YTL TL 54,18 YTL TL 69,92 YTL TL 6,56 YTL TL 11,55 YTL TL 14,50 YTL TL 23,66 YTL TL 37,56 YTL TL 38,16 YTL TL 23,66 YTL TL 37,56 YTL TL 38,16 YTL TL Barkod Tarih

16 REKLAM & TANITIM EKÝM AYI FAALÝYET RAPORU ÖZETÝ 3 EKÝM tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eczane kapanýþ saatleri olarak belirlenmiþtir. GRÝP AÞISI UYGULAMASI HAKKINDA BOSSA TAÞ çalýþanlarýna yapýlacak olan grip aþýsý uygulamasý ile ilgili Saðlýk Müdürlüðüne bilgi verilmiþtir. Özellikle kýþ aylarýnda eczane dýþýnda satýlmasý yasak olan aþýlarýn çeþitli firma ve kuruluþlarca yasadýþý olarak satýldýðý ve uygulandýðý gözlenmektedir. Bu konuda meslektaþlarýmýzýn Eczacý Odasý veya Saðlýk Müdürlüðüne belge ile bildirmesi yasadýþý grip aþýsý satýþý ve uygulama yapýlmasýný önleyecektir. 4 EKÝM Pozantý da ki meslektaþlarýmýzýn dilekçesi üzerine Oda Baþkanýmýz,kontrol edilmemiþ ve teslim alýnmayan Yeþil Kart faturalarý hakkýnda ilgili birimler ile görüþmeleri yapmýþ ve meslektaþlarýmýzýn maðduriyetleri giderilmiþtir. SSK provizyon sisteminde tarihinde yayýnlanan duyuru ve sözleþmeli eczanelerin reçete karþýlarken yaþadýklarý sorunlarý belirleyip hafifletebilmek için 04 Ekim 2005 tarihinde yönetim kurulumuz ve mevzuat komisyonumuz birlikte bir toplantý yapmýþlardýr. Kamu Eczacýlarýmýz ile ilgili olan Döner Sermaye Ek Ödeme Yönergesinde deðiþiklik yapýlmasý için Kamu Eczacýlarý Komisyonu tarafýndan hazýrlanan yazý Türk Eczacýlarý Birliði ne iletilmiþtir. 5 EKÝM 04/10/2005 tarihinde yapýlan toplantý sonucunda varýlan sonuçlarý görüþmek üzere 05 Ekim 2005 tarihinde Hatay ve Mersin Eczacý Odalarý yönetim kurullarý ile birlikte SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürümüz H. Lütfullah DÜZYOL ve sorumlu eczacýmýz Ecz. Mehmet EM ile randevu alýnýp; raporlarda sýk karþýlaþýlan sorunlar, reçete iadeleri ve reçetelerde yapýlan kesintiler konusunda görüþme yapýlmýþtýr. Bu görüþmelerin neticesinde 26 maddelik bir yazý Adana Eczacý Odasý web sitesinde yayýnlanmýþtýr. (26 Maddenin Tamamýný Duyurular Bölümünde Okuyabilirsiniz.) 14 EKÝM Yeni seçilen Yönetim Kurulumuz Adana Valisi Sayýn Cahit KIRAÇ ý ziyaret etmiþtir. Ziyarette Oda Baþkanýmýz Adana Eczacý Odasý nýn faaliyetlerini aktarmýþ ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi sayýn Valimize tanýtmýþtýr. 17 EKÝM Oda Baþkanýmýz saat 10:00 da Adana Valiliði nde yapýlan Pakistan Depremine Yardým Kampanyasý toplantýsýna katýlmýþtýr. Yapýlacak yardýmlar ile ilgili üyelerimize cep telefonu mesajý ve web sayfamýzda ayrýntýlý bilgi verilmiþtir. Yönetim Kurulumuz Bað-Kur Ýl Müdürü Sayýn Hasan BAZ ý ziyaret etmiþtir. Yapýlan nezaket ziyaretinde Odamýzca hazýrlanacak olan Periton Diyaliz Protokolü ile ilgili bilgi de verilmiþtir. Yönetim Kurulumuz Adana Saðlýk Ýl Müdür Vekili sayýn Dr. Çaðlar ÇATAK ý ziyaret etmiþtir. Yapýlan ziyarette Hemofili ve Kan ürünleri reçetelerinin daðýtýmý için bilgi verilmiþ ve Numune Hastanesi veya Çukurova Devlet Hastanesinde daðýtým bürosu için yer talep edilmiþtir. 18 EKÝM Yönetim Kurulumuz Seyhan Saðlýk Grup Baþkanlýðý nda reçete iadeleri ile görüþmeler yaparak, iade edilecek olan reçeteler kontrol edilmiþ ve iade edilecek 520 evraktan 330 evrak iade edilmemiþtir. 19 EKÝM Yönetim Kurulumuz Seyhan Saðlýk Grup Baþkanlýðý nda iade edilecek olan reçeteleri kontrol etmiþlerdir. Yönetim Kurulumuz Adana Vergi Dairesi Baþkanlýðý görevine gelen sayýn Fatih ACAR ý ziyaret etmiþtir. Oda Binamýzda yeni dönemde atanan temsilci ve temsilci yardýmcýlarý ile ilk temsilci toplantýsý yapýlmýþtýr. 21 EKÝM Yönetim Kurulumuz Yüreðir Saðlýk Grup Baþkanlýðý ný ziyaret edilerek, iade edilen reçeteler hakkýnda görüþmeler yapýlmýþtýr. Seyhan ve Yüreðir Saðlýk Grup Baþkanlýklarý ile yapýlan görüþmeler neticesinde Dikkat Edilecek Hususlar konusunda web sayfamýzda duyuru yayýnlanmýþtýr. 26 EKÝM Çukurova Üniversitesi Rektörlüðü nden Faturalarda istenen hususlar konusunda görüþme yapmak üzere Yönetim Kurulumuz saat 10:00 da Çukurova Üniversitesi Rektörü sayýn Prof.Dr.Alper AKINOÐLU nu ;saat 10:30 da Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr.Banu ÝNANÇ ý;saat 11:00 de Bütçe Daire Baþkaný ný ziyaret etmiþlerdir. 27 EKÝM Adana Eczacý Odasý web sayfasý ve Duyuru sisteminin meslektaþlarýmýzýn bilgisayarlarýna yüklenmesi ve çalýþmasý ile ilgili Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Bilgisayar Komisyonu üyelerimiz, eczaneleri ziyaret ederek yüklemeleri yapmýþlardýr. Ýmtiyaz Sahibi Ecz. Burhanettin BULUT TEB 4. Bölge Adana Eczacý Odasý Baþkaný Genel Yayýn Yönetmeni Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ Genel Yayýn Koordinatörü Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ecz. Esra DEMÝRTÜRK Yönetim Yeri ve Yazýþma Adresi Reþatbey Mahallesi Adalet Caddesi No: 22 Seyhan/ADANA Tel: (pbx) Fax: web: adeob un ekidir. Parayla satýlmaz. Yapým: Tel: Fax: web:

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

Adana CZACI ODASI www.adanaeo.org.tr Yýl:1 Sayý:1 Kasým 2005 Deðerli Meslektaþlarým; GÜNCEL 2005 Seçimli Olaðan Genel Kurul Yapýldý. Ýlgi ve katýlýmýn yüksek olduðu seviyeli bir Genel Kurul yaptýk. En

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

w w w. a d a n a e o. o r g. t r

w w w. a d a n a e o. o r g. t r Adana Eczacý Odasý w w w. a d a n a e o. o r g. t r GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT B aþkan Hangi Tarafýn Taraftarýsýnýz? Yýl:5 Say ý:59 TEMMUZ 2010 SON E-HABER Ý ÇIKARIYORUZ. Güncel Haberlerin yer aldýðý

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:58 HAZÝRAN 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan SUÇLU BULUNURSA, DAHASI; SUÇLU KALMAZSA NE OLACAK? Deðiþim ve dönüþümün kýskacýnda olduðumuz bugünlerde

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Yýl:4 Sayý:52 Aralýk 2009 4 ARALIK TA HEP BERABER KAPATTIK! ÞÝMDÝ NE OLACAK! Hükümetin meslek birliðimize yönelik tehditleri devam

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi

3 bin kiþi Ankara'ya gitmedi Vali Baþköy'den yeni yýl mesajý Vali Sabri Baþköy yeni yýl nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Mesajýna "Her yeni yýl, yeni umutlarý ve beklentileri beraberinde getirmektedir" diyerek baþlayan Vali Baþköy,

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara,

Detaylı

35. BÜYÜK KONGREYE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLER TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI 2005 ARALIK ADANA TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI 35. Yayýna Hazýrlayanlar: Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Kongre Delegeleri Mevzuat

Detaylı

Nereden nereye geldik

Nereden nereye geldik Ýsmail Vural MHP den AK Parti ye katýlým MHP Uðurludað meclis üyesi Ýsmail Vural AK Parti ye katýldý. * HABERÝ 4 DE AK Parti de kimse kavga beklemesin AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe kongrelerinin

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı