Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 GÜNCEL Adana Eczacý Odasý Deðerli meslektaþlarým, 35. Olaðan Büyük Kongre Aralýk tarihlerinde Ankara da yapýlacak. Her kongre aslýnda yani bir tarihin yani bir dönemin baþlangýcýdýr. 35. büyük konrede tarihi bir kongre olacaktýr. Son iki yýl ilaçla Eczacýlýk ve Saðlýkla ilgili önemli deðiþiklikler ve düzenlemelerle geçti. Önümüzdeki dönem artýk son düzenlemelerin yapýlacaðý iki yýl olacaktýr. (GSS, Ulusal Ýlaç Kurumu, 6197 sayýlý eczacýlýk yasasý, aile hekimliði vb.) Bu düzenlemeler meslek yararýna olabileceði gibi, dezavantajlarla dolu da olabilecektir. Ciddi risklerde içerecektir. Ancak saðlýkla ilgili görünen odur ki piyasa ekonomisi gereði sosyal devlet kavramý aþýnacaktýr. Eczacý bir kamu görevi gerçekleþtiriyor olmasýndan dolayý eczacý örgütleri, Mesleki çýkarlarýný savunurken, sosyal devletin yýpranmasýna, doðaldýr ki ilgisiz kalmayacaktýr. Bu bilinç ve anlayýþla Adana Eczacý Odasý her zaman Büyük Kongre toplantýlara hazýrlýklar yaparak gitti. Oluþturduðu görüþ ve projelerini taþýyarak aktif görevler üstlendi. Ýktidar veya muhalefet kavramlarýndan daha çok mesleðin geleceðine iliþkin tasarýmlarý önemsemiþtir. Tarihsel olarak mesleki kazanýmlarýmýzla dayanýþma ruhumuz arasýndaki baðlantýyý sürekli hatýrlamalýyýz. Deðerlerimiz ýþýðýnda, çaðdaþ, paylaþýmcý, tüm üyelerini kucaklayan bir merkez heyeti oluþmasý dileðiyle. Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Yýl:1 Sayý:3 Kasým 2005 Yeni Dönem Komisyonlarýmýz Eylül 2005 tarihinde Oda Genel Kurulu ve seçimlerimiz yapýldý. Oluþan yeni Yönetim Kurulumuz Denetçi Eczacý, Bölge Temsilcileri Bölge Temsilci Yardýmcýlarýnýn atamalarýnýn ardýndan Kasým 2005 ayý içerisinde yeni dönem komisyon üyelerinin atamalarý da gerçekleþtirildi. Sevgi ve Demokrasi paylaþýldýkça artar. Aksine sýkýntý ve acý paylaþýldýkça azalýr. Yönetim Kurulumuz görev ve sorumluluklarýn da paylaþýlarak sorunlarýn daha kolay aþýlabileceðinin bilincindedir. Delegeleri, Kurullarý, Denetçileri, Temsilcileri, Temsilci Yardýmcýlarý ve komisyon üyeleri ile birlikte geniþ katýlýmlar sonucu sorunlarýn üstesinden geleceðimize inanýyoruz. Dayanýþmanýn odaðý olan Balcalý Bürosunda görev alacak olan Tevzii Bürosu Komisyonu, Mesleðimizin kanseri olan Muvazaa ile mücadelemizde görev alacak olan Muvazaa Komisyonu, Ýlaç sektörünün bileþenleri olan ilaç firmalarý ve daðýtýcýsý ecza depolarý ile eczacýlarýmýzýn iliþkilerini düzenlemede görev alan Depo Firmalar Komisyonu, Mesleki ve sosyal dayanýþmayý saðlayacak olan Sosyal Faaliyetler Komisyonu, Bütçe Uygulama Talimatýný yorumlayýp eczacýlarýmýza ýþýk tutacak olan Mevzuat Komisyonu, Eczacýlarýmýz ile iletiþim saðlayacak olan Bilgisayar Komisyonu, ADEOB a can veren Yayýn Komisyonu, MÝEP ve araþtýrmalarý ile mesleki kimliðimizin geliþmesini saðlayan Bilim Komisyonu, Kamu nun taþýnamaz hale gelen yükünü aþmaya çalýþan Kamu Eczacýlarý Komisyonu, Ýle zorluklarý aþacaðýmýza, geleceðimizi daha saðlýklý planlayabileceðimize inanýyoruz. Aydýnlýk günlerde birlikte olmak dileklerimiz ile.

2 .. TEVZÝ BÜROSU KOMÝSYONU 1. ECZ. SONAY HANAÐASI 2. ECZ.NEJLA YILDIZ 3. ECZ.MUHARREM KESOVA MUVAZAA KOMÝSYONU 1. ECZ.TÜLÝN GEDÝK 2. ECZ.NEJLA YILDIZ 3. ECZ.ERDEM KIZILTEPE 4. ECZ.AYSEL SÖZÜTEK 5. ECZ.T.HALUK DÖVENCÝ DEPO FÝRMALAR KOMÝSYONU 1. ECZ.ÖMER DEMÝR 2. ECZ.FÝKRET ZÝYA ÖZKURT 3. ECZ.GÜLÞAH YILMAZ 4. ECZ.HATÝCE ÖZTÜRK 5. ECZ.T.HALUK DÖVENCÝ 6. ECZ.SÜMEYYA YILMAZ KALAÐOÐLU 7. ECZ.SEVÝNÇ SOÐUKKANLI 8. ECZ.A.DÝNÇAY BAHÇECÝ SOSYAL FAALÝYETLER KOMÝSYONU 1. ECZ.SALÝM CAVLAK 2. ECZ.EMRE BOZYÝÐÝT 3. ECZ.NÝLHAN TOTUK 4. ECZ.GÖNÜL KOCA 5. ECZ.SELÝN ATEÞ 6. ECZ.ÝSMAÝL ÇAÐLAR GÖK 7. ECZ.PELÝN TEKÝN 8. ECZ.SEVÝNÇ SOÐUKKANLI 9. ECZ.SÜMEYYA YILMAZ KALAÐOÐLU 10. ECZ.GÜLÞAH YILMAZ 11. ECZ.MELTEM BÝLGÝN 12. ECZ.ÞEBNEM BERKER GÜLAÇTI 13. ECZ.AKIN YILMAZ 14. ECZ.ESRA KARAGEDÝK MEVZUAT KOMÝSYONU 1. ECZ.NESRÝN SEÇKÝ 2. ECZ.NEJLA YILDIZ 3. ECZ.MERYEM ERDÝNÇ 4. ECZ.ESRA KARAGEDÝK 5. ECZ.AYÞEGÜL BAÞTOÐ 6. ECZ.FATÝH KAYACI 7. ECZ.BÝLGE ÜSTEKÝDAÐ 8. ECZ.SENEM KUYBEK BÝLGÝSAYAR KOMÝSYONU 1. ECZ.ALÝ ÇEVRÝM 2. ECZ.ERDEM GÜVEL 3. ECZ.OKTAY VURANKAYA 4. ECZ.KEMAL ÝKÝDAÐ 5. ECZ.M.TANSEL KORKMAZ BÝLÝM KOMÝSYONU 1. PROF.DR.ERGÝN ÞÝNGÝRÝK 2. UZM.ECZ.VOLKAN ZAÝMOÐLU 3. ECZ.BURCU TOKLU 4. ECZ.HAKAN DENÝZ 5. ECZ.HAYRÝYE GÜLTEKÝN 6. ECZ.FATÝH BERKTAÞ 7. ECZ.ELÝF DUYGUN 8. ECZ.GÖKBEN AKGÜLOÐLU 9. ECZ.ÝSMAÝL ÇAÐLAR GÖK 10. ECZ.SELÝN ATEÞ 11. ECZ.BERNA KANAN KAMU ECZACILARI KOMÝSYONU 1. ECZ.ÇÝÇEK GÜLEK 2. ECZ.HÜLYA KAHRAMAN 3. ECZ.SALÝHA GÖKÇE 4. ECZ.NAZMÝYE GÜR 5. ECZ.MÜNÝRE ÖZDEMÝR 6. ECZ.NÝHAL BAYSAL 7. ECZ.BENGÜ ÇÝFTÇÝ 8. ECZ.FÝLÝZ KOÇ 9. ECZ.BEYZA NUR AYILGAN 10. ECZ.GÜL EMÝNE ÖZGEN 11. ECZ.EMÝNE ERTAÞ 12. ECZ.S.KIVANÇ ÖZGEN 13. ECZ.SERHAN ALANYA 14. ECZ.D.ÞEBNEM TAÞDELEN 15. ECZ.AYHAN GÜLER 16. ECZ.SELENGA TÜRKMEN 17. ECZ.YILDIZ FÝGEN BOZKURT

3 .. KASIM 2005 YENÝ AÇILAN ECZANELER Ecz. Emre ÖZSOY ÖZSOY Eczanesi Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Türkocaðý Mah. Regülatör Köprü Sokaðý No:9 Ecz. Öznur ÖZEN ÖZNUR Eczanesi Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Döþeme Mah. 42 Sok. Emlak Bank Konutlarý Akasya Apt. No:7 Zemin kat 2 E Ecz. Esra SAYGICAK ESRA Eczanesi Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Toros Mah. Mehmet Kartal Bul. Serdarhan Apt. Zemin Kat No:20 KASIM 2005 YENÝ NAKÝL OLAN ECZANELER Ecz. Mine DEMÝRBÜKER (ÖZGEN) DEMÝRBÜKER Eczanesi Osmaniye Ýli Mareþal Fevzi Çakmak Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. No:36 Ecz. Emine Çiðdem AKKAYA BURCUM Eczanesi Ýlimiz Yüreðir Ýlçesi Levent Mah. 94 Sok. No:31 Ecz. Tolga AVÞAR AVÞAR Eczanesi Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Hacý Ömer Sabancý Bul. No:20/B Ecz. Murat UÇAK SAYDAM Eczanesi Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Saydam Mah. No:265 Ecz. Mustafa KARNAS KARNAS Eczanesi Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Bahçelievler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:70/A MESUL MÜDÜRLÜKLER Ecz. Serap KADIOÐLU DÝLER HALK Eczanesi Osmaniye Ýli Alibeyli Mah. Dr. Ahmet Alkan Cad. Ecz. Ferda KAHYA ÝMÝR KÝMYA TIBBÝ CÝHAZ ECZA DEPOSU TÝC. Ve SAN.A.Þ. Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Cevat Yurdakul Cad. No:7 Ecz. Semra YALÇIN (DEMÝRÖZ) S.S. EDAK ECZA KOOPERATÝFÝ ADANA ÞUBESÝ Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Fuzuli Cad. Cemalpaþa Mah. Galerie Ýþ Merkezi No:140 Ecz. Mehmet Akif OLGUNER ÜNSAL Eczanesi Ýlimiz Seyhan Ýlçesi Uçak Mah. Þakirpaþa Cad. No:77/A Ecz. Lütfiye Nur BÝÇER ALADAÐ Eczanesi Ýlmiz Aladað Ýlçesi Sinanpaþa Mah. Ýnönü Cad. Belediye Ýþhaný No:2 KASIM 2005 YENÝ ÇIKAN ÝLAÇLAR Ürün Ýsmi NOVADE 0.5 MG 90 TABLET NOVADE 1 MG 90 TABLET NOVADE 2 MG 90 TABLET CLONEX 100 MG 50 TABLET CLONEX 25 MG 50 TABLET METOJECT 10 MG 1 ML HAZ. SRN METOJECT 15 MG 1.5 ML HAZ. SRN METOJECT 20 MG 2 ML HAZ. SRN METOJECT 25 MG 2.5 ML HAZ. SRN NEURONTIN 600 MG 50 TABLET ORACEFTIN 500 MG 20 TABLET TRAMADOLOR 50 MG 10 KAPSÜL TRAMADOLOR 50 MG 30 KAPSÜL LIPOVAS 20 MG 28 TABLET LIPOVAS 40 MG 28 TABLET Firma ECZACIBAÞI ÝLAÇ ECZACIBAÞI ÝLAÇ ECZACIBAÞI ÝLAÇ ADEKA ADEKA ONKO ONKO ONKO ONKO PFÝZER FAKO ÝLAÇLARI ÝLSAN ÝLTAÞ ÝLSAN ÝLTAÞ ÝLSAN ÝLTAÞ ÝLSAN ÝLTAÞ Fiyat 20,29 YTL TL 20,29 YTL TL 20,29 YTL TL 37,37 YTL TL 10,67 YTL TL 33,38 YTL TL 39,25 YTL TL 47,35 YTL TL 51,82 YTL TL 73,87 YTL TL 48,08 YTL TL 3,40 YTL TL 9,66 YTL TL 17,23 YTL TL 34,24 YTL TL Barkod Tarih

4 SSK'DAN ENJEKTÖR BEDELLERÝ HAKKINDA GENELGE Sayý Konu Ankara : B.13.2.SSK /XVIII :Enjektör Bedelleri Ýlgi: tarih XVIII-6 Ek Genelge GENELGE XVll 10-EK Kurumumuz saðlýk yardýmlarýndan yararlananlarýn tedavileri için gerekli bulunan enjektör bedellerinin sözleþmeli eczanelere ödenmesinde esas alýnacak fiyatlar ilgide kayýtlý Ek Genelge ile duyurulmuþ idi. Sözleþmeli eczanelerin Kurumumuza ait reçetelerdeki enjektabl preparatlar ve insülin uygulanmasýna yönelik enjektörlerin fiyatlarý aradan geçen süre de göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmiþtir. Aþaðýda belirtilen fiyatlarýn ikinci bir duyuruya kadar ödenmesi uygun görülmüþtür. Bu nedenle ilgi de kayýtlý Ek Genelge iptal edilmiþtir. Bu durumda; 1-Sözleþmeli eczanelerce karþýlanan enjektörler için belirlenen fiyatlar esas alýnarak ödeme yapýlacaktýr. 2-Hastalarýn bu enjektörleri sözleþmeli eczanelerden almalarý halinde aþaðýda belirtilen fiyatlar esas alýnacaktýr. Kiþilerin parasýný ödeyerek bu ürünleri kendilerinin temim etmeleri halinde ise reçete ve fatura aslýna dayanýlarak mevzuat doðrultusunda ödeme yapýlacaktýr. 3-Enjektörler ilaç niteliði taþýmamasý nedeniyle katký payý kesintisi yapýlmayacaktýr. Bilgilerinizi ve buna göre gereði yapýlmak üzere tüm ilgililere (sözleþmeli eczaneler dahil) duyuru yapýlmasýný önemle rica ederiz. Enjektör 2cc 0,08 YTL Enjektör 5cc 0,09 YTL Enjektör 10cc 0,11 YTL Enjektör 20cc 0,21 YTL Enjektör 50 cc 0,60 YTL Ýnsülin Enjektörü 100ýu/ml 0.33 YTL Opr.Dr. Sami TÜRKOÐLU (Genel Müdür. V. Kurum Baþkan V.) Sait ERSOY (Sigorta Ýþleri Genel Müdürü.) SSK'DAN ÝLAÇ MUAFÝYET RAPORLARI HAKKINDA GENELGE Sayý :B.13.2.SSK /XVII Konu: Ýlaç Muafiyet Raporlarý ÝLGÝ: tarihli XVII-8 Ek Genelge Ankara GENELGE XVII-9 Ek Kurum saðlýk yardýmlarýndan yararlanan kimselerin; uzun süre tedaviyi gerektiren hastalýklarýnda ayaktan yapýlan tedavileri sýrasýnda kullanýmýna gerek görülen ilaçlarýn bedellerinden iþtirak payý alýnmamasý amacýyla saðlýk kurulu raporu düzenlenmesinde uyulacak kurallar yukarýda tarih ve sayýsý kayýtlý Genelge ile duyurulmuþ idi. Bu Genelgenin 3- c) maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. 3- c) Saðlýk Kurulu Raporlarýnda 15 yaþýn üzerindeki hastalarda mutlaka resim bulunacak, tüm haneleri eksiksiz olarak düzenlenecek, kesinlikle el yazýsý ile yazýlmayacaktýr. Bilginizi ve gereðini, konunun tüm ilgililere imza karþýlýðý duyurulmasýný önemle rica ederiz. Opr.Dr. Sami TÜRKOÐLU (Genel Müdür. V. Kurum Baþkan V.) Sait ERSOY (Sigorta Ýþleri Genel Müdürü.) SIBELIUM KAPSÜL GERÝ ÇEKME Odamýza Türk Eczacýlarý Birliði'nden gelen yazý ile; T.C. Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nün Birliðimize gönderdiði tarih sayýlý yazýda Johnson & Johnson Sýhhi Malzeme San.ve Tic.Ltd.Þti.'ne ait Sibelium Kapsül isimli preparatýn seri numaralýlarýna fiyat kupüründe ürün isminin Sibeluim olarak yazýlmasý nedeniyle 15 Aðustos 1986 tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Farmasötik ve Týbbi Müstahzar,

5 Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri Çekilmesi ve Toplatýlmasý Hakkýnda Yönetmelik" gereðince 3. sýnýf geri çekme iþleminin uygulandýðý ve gereðinin yapýlmasýnýn ilgili firmaya duyurulduðu bildirilmektedir. Adý geçen preparatýn belirtilen serilerine ait ürünlerin ilgili depolara veya ruhsat sahibi firmaya iade edilmesi gerekmektedir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRLÜÐÜ REÇETELERÝ HAKKINDA Çukurova Üniversitesi Rektörlüðü'ne baðlý fakülte ve yüksekokullara fatura kesilirken EK 2 liste dökümlerinde memurun bordro numarasýnýn mutlaka yazýlmasý,listede memur isimlerinin mutlaka bulunmasý ve eksiksiz olmasý,fatura üzerlerinde banka hesap numaralarýnýn yazýlý olmasý; ayrýca fatura edilen reçetelerde yapýlan "Kamu Ýskontolarýnýn" reçete arkalarýnda gösterilmesi, fatura edilen reçeteler için döküm listesi (icmal listesi)yapýlmasý ve bu döküm listesinde (icmal listesi) "Kamu Ýskontolarýnýn", hasta katýlým payýnýn, %3,5 iskontonun gösterilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin eksik olmasý durumunda evraklarýn teslim alýnmayacaðý bildirilmiþtir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN DÝKKATÝNE TARÝH :11/11/2005 SAYI :05/1497 TSK ile Anlaþmalý Eczanelerin Dikkatine; 6. Kolordu Komutanlýðý ile yapýlan görüþmeler sonucu, Adana Ýli Askeri Hastane reçete tevzii sýrasýna girerek ve/veya sýra harici TSK ile (Kolordu, 10. Tanker Üs Komutanlýðý, Ýç Tedarik Bölge Baþkanlýðý, Jandarma Bölge Komutanlýðý) anlaþma yaparak reçete karþýlayan meslektaþlarýmýzýn Askeri Hastane reçete tevzii nöbeti harici TSK personel ve/veya er/erbaþ reçeteler karþýlamadýðý veya karþýlamak istemedikleri bildirilmiþtir. Adana ili Askeri Hastane reçete tevzii sýrasý için 4 kuruma (Kolordu, 10. Tanker Üs Komutanlýðý, Ýç Tedarik Bölge Baþkanlýðý, Jandarma Bölge Komutanlýðý) anlaþma veren eczanelerimizin, Askeri Hastane sýrasý haricinde gelen TSK personeli ve/veya Er/Erbaþ reçetelerini BUT 2005'e göre karþýlamalarý gerekmektedir. Bunun aksine davranýþ gösteren meslektaþlarýmýzýn anýlan kurumlarca sözleþmenin feshine gidileceði ve/veya 1 (bir) yýl Askeri Hastane sýrasýndan çýkarýlacaðýndan konuya azami dikkatin gösterilerek hastalarýn maðdur edilmemesi önemle duyurulur. HUZUREVÝ PROTOKOLÜ HAKKINDA TARÝH: 11/11/2005 SAYI : 05/ yýlýnda Sosyal Hizmetler Adana Ýl Müdürlüðü ve 4.Bölge Adana Eczacý Odasý arasýnda imzalanan tevzii protokolü gereðince Huzurevi bünyesinde kalan Bað-Kur, Emekli Sandýðý ve SSK mensuplarýnýn reçeteleri ile masraflarý Huzurevi tarafýndan karþýlanan ücretsiz hastalara ait reçeteler, ve Huzurevi personeli ve bakmakla yükümlü olduklarýna ait reçeteler sözleþmeli eczanelere eþit limit dahilinde daðýtýlmaktadýr tarihinden itibaren Huzurevi Müdürlüðü'nden çýkan tüm reçetelere (Bað-Kur, Emekli Sandýðý, SSK ücretsiz yaþlýlar, Huzurevi personeli ve yakýnlarýna ait reçeteler) Adana Eczacý Odasý Huzurevi Tevzii Bürosu'nun kaþesi vurulmasý ve onay numarasýnýn bulunmasý zorunludur. Eczacý Odasý Kaþesi ve onayýnýn bulunmadýðý reçeteler Kurum tarafýndan ödenmeyecektir. Huzurevi Tevzii Protokolünde reçeteler eþit limit prensibine göre sözleþmeli eczanelere tevzii edilmektedir. Limit 1.000,00.-YTL(BinYTL) ile sýnýrlandýrýlmýþtýr. Acil durumlar dýþýnda ve personelin maðdur olmamasý için karþýlanan reçetelerde de 1.000,00.- YTL (Bin YTL) sýnýrýnýn geçilmemesi gerekmektedir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. TEDAVÝ YARDIMINA ÝLÝÞKÝN GENELGE Odamýza Türk Eczacýlarý Birliði'nden gelen yazý ile; T.C. Maliye Bakanlýðý Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan tarih ve sayýlý "Tedavi Yardýmýna Ýliþkin Genelge" ile, Beþeri ve Týbbi Ürünlerin Fiyatlandýrýlmasýna Dair Karar gereðince oluþturulan Geri Ödeme Komisyonunun tarihli ve 5 sayýlý kararýna istinaden, tarihli ve Mükerrer sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan tedavi yardýmýna iliþkin (4) sýra numaralý 2005 Mali Yýlý Bütçe Uygulama Talimatýna ekli Ek-2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi'nde yer almakla birlikte indirim oranlarý deðiþen ilaçlarýn uygulayýcý kurumlara duyurabilmesi amacýyla belirtilen deðiþiklik ve düzenlemelerin yapýlmasýnýn uygun görüldüðü bildirilmektedir.

6 Buna göre; 1- Talimat eki Ek-2/D Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi'nde yer alan ilaçlardan, indirim oranlarý ve yeni eþdeðer gruplarýyla beraber, Genelge eki (EK_1) sayýlý listede 2- Talimatýn 14.1nci maddesi gereðince, orijinal ilaçlardan 2005 yýlý içerisinde altý yýlýný doldurmasý nedeniyle indirim oranlarý deðiþen ilaçlar,daha önce yayýmlanan Talimat ekinde belirtilmiþ olmakla birlikte, uygulamada herhangi bir tereddüde mahal verilmemesi amacýyla indirim oranlarýnýn deðiþtiði tarihler ve uygulanacak yeni indirim oranlarý belirtilmek suretiyle Genelge eki (EK-2 ) sayýlý listede gösterilmiþtir. Genelge yayýmý tarihinde ( ) yürürlüðe girmiþtir. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. (Bakanlýk Genelgesi ve Deðiþen ilaçlarýn listesi web sayfamýzda yer almaktadýr.) ADANA DEFTERDARLIÐI 01/12/2005 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN EMEKLÝ SANDIÐI PROVÝZYON SÝSTEMÝ ÜZERÝNDEN REÇETE EDÝLECEKTÝR Adana Defterdarlýðý Muhasebe Müdürlüðü'nden gelen yazý ile ; Muhasebe Müdürlüklerine baðlý kurumlarýn tüm kamu personeli ve bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerine ait reçeteleri 01.Aralýk.2005 tarihinden itibaren ülke genelinde Emekli Sandýðý Provizyon Sistemi kullanýlarak karþýlanacaktýr. Aþaðýda Emekli Sandýðý Provizyon Sistemi'nde kullanýlacak kurumlarýn Saymanlýk Kodlarý yer almaktadýr. Bu kurumlar haricinde kalan diðer kurumlarýn reçeteleri eski sistemde karþýlanmaya devam edilecektir. Ýleriki günlerde tarafýmýza iletilecek olan saymanlýk kodlarý ayrýca bildirilecektir. Saymanlýk kodu bulunan kurumlarýn reçeteleri muhakkak 30.Kasým.2005 tarihi itibarý ile faturalandýrýlacak ve 01.Aralýk.2005 günü kurumlara teslim edilecektir. Bilindiði üzere, Maliye Bakanlýðýnýn 21/03/2005 tarih ve 5447 sayýlý Genel Yazýsý ile; kamu personeli ve bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerinin ilaç ödemelerinin kontrolünde Emekli Sandýðý Reçete Kontrol Sisteminin kullanýlacaðý, Ankara ilindeki uygulamanýn 15/04/2005 tarihinde baþlatýlacaðý, diðer illerde ise belirlenecek takvime göre uygulamaya geçileceði duyurulmuþtu. 1 Aralýk 2005 tarihinden itibaren uygulamanýn ülke genelindeki bütün MUHASEBE MÜDÜRLÜKLERÝNÝ kapsayacak þekilde yaygýnlaþtýrýlmasýna karar verilmiþtir. Maaþ ödemesi yapýlan her bir tahakkuk dairesi için Emekli Sandýðýndan birer kurum kodu alýnmýþtýr. Eczaneler ilaç verirken ekte yer alan Emekli Sandýðý tarafýndan verilen bu kodlarý kullanacaklardýr. 1 Aralýk 2005 tarihi itibariyle Adana Defterdarlýðý Muhasebe Müdürlüðü tarafýndan kontrolleri ve ödemeleri yapýlan kurumlara ait reçeteler, Emekli Sandýðý provizyon sistemi üzerinden karþýlanacaktýr. Eczaneler uygulamanýn baþlayacaðý tarihten önceki reçeteleri 30 Kasým 2005 tarihi itibariyle faturaya baðlayarak ertesi gün tahakkuk dairelerine göndereceklerdir. Bilgilerinize sunulur. BALCALI VE FRESENIUS REÇETE TEVZÝÝ HAKKINDA Deðerli Meslektaþlarýmýz; Mesleki dayanýþmanýn odaðý olarak tanýmladýðýmýz "Çukurova Üniversitesi Balcalý Hastanesi Yatan Hasta Daðýtýmý" ve "Fresenius Reçetelerinin Daðýtýmý" sistemi yaklaþýk 5 yýldýr devam etmektedir. Bugüne kadar sisteme Adana Eczacýlarýnýn içtenlikle sahiplendiði kanýtlanmýþtýr. Ancak son zamanlarda oluþan bazý aksaklýklarý gidermek için aþaðýda hususlarý hatýrlatmakta yarara görmekteyiz. 1-) Size gönderilen reçetelerin, eczanenize gelen diðer resmi reçetelerden tek farký geliþ biçimidir. Fakslanan her reçeteyi, raporlarý dikkatlice inceleyiniz. Þüphelendiðiniz, eksikleri olduðunu düþündüðünüz her konu için büro ile haberleþip bilgi alýnýz. Bilgisayardan provizyon alamadýðýnýz reçeteyi ve bulamadýðýnýz ilacý büroya bildiriniz. 2-) Size fakslanan reçeteleri, size belirtilen süre içinde mutlaka büroya ulaþtýrýnýz. Bu konu çok önemlidir. Bu süre saattir. Hastaya ilacý zamanýnda ulaþtýrmak mesleki, insani ve sistem açýsýndan önem arz etmektedir. Protokolün 11.maddesine göre 1 nci ve 2 nci gecikmede uyarý, 3. gecikmede kesinlikle sýradan çýkartýlacaðýnýzý unutmayýnýz. 3) Kurum ve reçete seçmek protokol hükümlerine aykýrýdýr. Fakslanan reçeteler limit ve kurum gözetilerek eþit þekilde daðýtýlmaktadýr. Protokolün 10. maddesine göre reçeteler fakslandýktan sonra reçete karþýlamayý reddetmek

7 ilkinde uyarý, ikincisinde sistemden çýkarýlma nedenidir. 4) SSK reçetelerinin daðýlýmýndan sonra büronun iþ hacmi artmýþtýr. Limitini dolduran eczaneler reçetelerini bir gün sonra saat 11.00'e kadar bürodan alacaklardýr. Katký payý dekontunu göstermeden ve saat 11.00'den sonra reçetelerini almak için büroya giden arkadaþlarýmýzýn reçeteleri kesinlikle verilmeyecektir. Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu DUYURU SÝSTEMÝ HAKKINDA Bilindiði gibi Adana Eczacý Odasý Üyeleri ile iletiþimi ve duyurularý temsilciler aracýlýðý ile kaðýt kullanarak yapmakta idi. Adana Eczacý Odasý (www.adanaeo.org.tr) WEB sayfasýnýn aktif hale getirilmesinin ardýndan daha hýzlý iletiþimin saðlanmasý için "Duyuru Sistemi" programýný uygulamaya sokmuþtur. Geçen süre içerisinde "Duyuru Sistemi" ni aktif olarak kullanamayan Eczacýlarýmýzýn olduðu görülmüþtür. "Duyuru Sistemi" programý saðlýklý çalýþmayan veya programý bilgisayara kuramayan meslektaþlarýmýzýn odamýza baþvurmalarý gerekmektedir. OSMANÝYE ÝLÝ ÝÇÝN KURUM KODLARI Bilindiði üzere, Maliye Bakanlýðýnýn 21/03/2005 tarih ve 5447 sayýlý Genel Yazýsý ile; kamu personeli ve bakmakla yükümlü olduklarý aile fertlerinin ilaç ödemelerinin kontrolünde Emekli Sandýðý Reçete Kontrol Sisteminin kullanýlacaðý, Ankara ilindeki uygulamanýn 15/04/2005 tarihinde baþlatýlacaðý, diðer illerde ise belirlenecek takvime göre uygulamaya geçileceði duyurulmuþtu. 1 Aralýk 2005 tarihinden itibaren uygulamanýn ülke genelindeki bütün MUHASEBE MÜDÜRLÜKLERÝNÝ kapsayacak þekilde yaygýnlaþtýrýlmasýna karar verilmiþtir. Maaþ ödemesi yapýlan her bir tahakkuk dairesi için Emekli Sandýðýndan birer kurum kodu alýnmýþtýr. Eczaneler ilaç verirken ekte yer alan Emekli Sandýðý tarafýndan verilen bu kodlarý kullanacaklardýr. 1 Aralýk 2005 tarihi itibariyle Osmaniye Defterdarlýðý Muhasebe Müdürlüðü tarafýndan kontrolleri ve ödemeleri yapýlan kurumlara ait reçeteler, Emekli Sandýðý provizyon sistemi üzerinden karþýlanacaktýr. Eczaneler uygulamanýn baþlayacaðý tarihten önceki reçeteleri 30 Kasým 2005 tarihi itibariyle faturaya baðlayarak ertesi gün tahakkuk dairelerine göndereceklerdir. Bilgilerinize sunulur. Saygýlarýmýzla. ÝTHAL ÝLAÇLAR HK TEB'den odamýza gönderilen tarih ve 34A nolu yazýda Saðlýk Bakanlýðý ile Türk Eczacýlarý Birliði arasýnda 3 Aralýk 1996 tarihinde yapýlan protokol ile hastanýn tedavisi için hekim tarafýndan gerekli görülen ve reçeteye yazýlan ancak ülkemizde ruhsatlý olmayan ya da ruhsatlý olduðu halde çeþitli nedenlerle üretimi veya ithalatý yapýlamayan ve Saðlýk Bakanlýðý'nca onaylanan reçetelerdeki ilaçlar Birliðimiz tarafýndan kiþisel tedavide kullanýlmak üzere yurtdýþýndan temin edilerek ve hastalara veya yakýnlarýna ulaþtýrýlmakta olduðu belirtilmiþtir. Türk Eczacýlarý Birliði ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasýnda, SSK saðlýk yardýmýndan yararlanan hastalarýn tedavilerinde gerekli görülen ilaçlarýn TEB tarafýndan yurtdýþýndan temin edilmesi için 18 Kasým 2005 tarihinde Protokol imzalandýðý ve protokol uyarýnca yutdýþýndan ilaç getirtmek isteyen SSK hak sahiplerinin Sigorta Ýþleri Ýl Müdürlüklerine ve Saðlýk Ýþleri Ýl Müdürlüklerine yönlendirilmesi istenmiþtir. MABTHERA 500MG/50 ML IV INF ÝÇÝN SOL. ÝÇEREN FLAKON HK TEB'den odamýza tarihli gönderilen yazýda tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan "Farmasötik ve Týbbi Müstahzar, Madde, Malzema ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatlarýn Geri çekilmesi ve toplatýlmasý hakkýnda yönetmelik" e göre firmanýn talebi üzerine aþaðýda belirtilen preparata 3. sýnýf geri çekme iþlemi uygulandýðý belirtilmektedir. Stoklarýnýzda bulunanan sözkonusu serilere ait ürünleri, ilgili depolara veya ruhsat sahibi firmaya iade etmniz gerekmektedir. Preparat Adý : Mabthera 500mg/50Ml IV Ýnf. Ýçin Sol. Ýçeren Flakon (ROche Müstahzarlarý) Seri No: B2054-Mayýs 2005 Geri Çekme Sýnýfý : 3 (ecza depolarý seviyesinden) Geri Çekme Nedeni: Ürünün aliminyum kapþonunun çok iyi sýkýþtýrýlmamasýndan dolayý koruyucu kapaðýn çýkarýlmasýndan sonra aliminyum kapþon ve týpanýn bütün halinde çýkmasý. PAKÝSTAN DEPREMÝNE YAPILAN YARDIM HAKKINDA Pakistan'da meydana gelen deprem felaketi ile ilgili olarak Adana Valiliði'nin düzenlediði toplantýya Oda Baþkanýmýz Ecz.Burhanettin BULUT katýlmýþ; Pakistan Halký'nýn yaralarýnýn sarýlmasýna

8 bir parça katký vermek amacý ile Odamýz Web Sayfasýnda duyuru yapýlmýþ idi. Odamýz aracýlýðý ile eczacýlarýmýzdan toplanan toplam 6.152,06 YTL(AltýbinyüzelliikiYTLAltýYKr) Valilik hesabýna yatýrýlmýþtýr. Dayanýþma olgusunun yaþantýmýzýn her alanýnda var olmasýný diliyor,konuya duyarlýlýk gösteren tüm meslektaþlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz. NÖBETÇÝ ECZANE LEVHALARI HAKKINDA Son zamanlarda odamýza eczanelerdeki nöbetçi eczane levhalarýnýn asýlmamasý veya yanlýþ asýlmasý yönünde yapýlan hasta þikayetlerin artmasý nedeniyle ECZACILIK-ÝLAÇ YASA VE YÖNETMELÝKLERÝ'NDE yeralan hususlarý tekrar hatýrlatma ihtiyacý duyduk. "Eczaneler kapalý olsalar dahi nöbetçi eczaneleri gösteren ýþýklandýrýlmýþ bir levha asmak zorundadýrlar. Ayrýca nöbetlerde içerdekileri uyarmak için eczane kapýlarýna zil düzeni kurulmasý zorunludur." Gereken özenin gösterilmesini diliyoruz. Ayrýca daha önce duyurulan nöbetten çýkan eczanelerin listesi tekrar aþaðýda verilmiþtir. Hastaneler Bölgesi Nöbet Listesi; 3. Sýrada bulunan CANPINARI Eczanesi kapandýðýndan, Seyhan Ýlçesi Nöbet Listesi; 2. Sýrada bulunan BURCUM Eczanesi nakil olduðundan, 2. Sýrada bulunan ÇARE Eczanesi nakil olduðundan, 3. Sýrada bulunan IÞILAY Eczanesi saðlýk nedenlerinden, 27. Sýrada bulunan GÜLBAHÇESÝ Eczanesi saðlýk nedenlerinden, 28. Sýrada bulunan HÜLYA Eczanesi kapandýðýndan dolayý Nöbet çizelgelerinden çýkartýlmýþtýr SSK RAPORLARI HAKKINDA ÖZEL HASTANELERDEN VE TIP MERKEZLERÝNDEN ÇIKAN SAÐLIK KURULU RAPORLARI SSK HASTALARI ÝÇÝN GEÇERLÝ DEÐÝLDÝR. SSK REÇETELERÝ KARÞILARKEN ÝLAÇ BÝLGÝLERÝ KISMINI KULLANINIZ SSK Reçeteleri karþýlarken,reçetede bulunan ilaçlarýn öncelikle "SSK Provizyon Sistemi"nde bulunan "ÝLAÇ BÝLGÝLERÝ" kýsmýndan barkod okutulmasý suretiyle ilaç verilme koþullarýnýn incelenmesi ;reçetelerin DOÐRU ve EKSÝKSÝZ verilmesini saðlayacaktýr. Özellikle Raporlu reçeteler,yatan Hasta Reçeteleri,Balcalý ve Fresenius reçeteleri karþýlanýrken mutlaka "ÝLAÇ BÝLGÝLERÝ" kýsmýný kullanýnýz. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. SSK ALACAKLARI HAKKINDA SSK SAÐLIK ÝÞLERÝ BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜNDEN GELEN BÝLGÝ ÝLE;"SSK SÖZLEÞMESÝNÝN 1.5 MADDESINE GÖRE ECZACILAR KURUMDAN ALACAKLARINI TEMLÝK EDEMEZLER" MESLEKTAÞLARIMIZA ÖNEMLE DUYURULUR. SOSYAL GÜVENLÝK KURULUÞLARININ TEK TÝP PROTOKOLLE ÝLAÇ ALIMLARI KONUSUNDAKÝ ÇALIÞMALAR Odamýza Türk Eczacýlarý Birliði'nden gelen yazý ile; Sosyal güvenlik kuruluþlarýnýn ayný kurallarla ilaç almalarý (tek tip protokol) çalýþmalarý sürecinde hazýrlanan talimat taslaðý tarihinde Birliðimize ulaþmýþ; incelenmesi ve oluþacak görüþlerin Birliðimize aktarýlmasý için Bölge Eczacý Odalarýna gönderilmiþtir. Birliðimizce oluþturulan çalýþma grubu, Bölge Eczacý Odalarýndan gelen görüþleri de dikkate alarak talimat taslaðýný deðerlendirmiþ ve oluþturulan öneri ve deðiþiklikler 21 Ekim 2005 tarihinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nda gerçekleþtirilen toplantýda yetkililere açýklanmýþtýr. Sözlü olarak yapýlan görüþmelerde Birliðimiz görüþleri yazýlý olarak yetkili makamlara teslim edilmiþtir. Söz konusu toplantýda yazýlý ve sözlü olarak sunulan Birliðimiz görüþleri Ek'te gönderilmekte olup, açýk renkle iþaretlenen bölümler Talimattaki yenilikleri, koyu renkle iþaretlenen bölümler ise Birliðimizin önerilerini iþaret etmektedir. Talimat taslaðý hakkýndaki görüþme ve Birliðimizin giriþimleri devam etmekte olup, geliþmeler aktarýlacaktýr. Meslektaþlarýmýza önemle duyurulur. (Bütçe uygulama taslaðýný adresinde bulabilirsiniz.) ORDESA MARKALI BEBEK MAMALARININ GERÝ ÇEKÝLMESÝ HAKKINDA tarihinde TEB'den odamýza gönderilen yazý ile ORDESA markalý bebek mamalarýnýn piyasadan geri çekilmesi konusunda Ýspanyol Labortorios Ordesa S.L. vekili Av. Vehbi Kahveci tarafýndan gönderilen bilgilendirme yazýsýný adresinde bulabilirsiniz.

9 ADANA ÝLÝ MUHASEBE MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI KURUMLAR DAÝRENÝN ADI Emekli Sandýð Kurum Kodu ADI Emekli Sandýð Kurum Kodu 1.Nolu Saðlýk Kur.Dön.Ser nolu Takdir Kom.Bþk Nolu Saðlýk Kur.Dön.Ser Nolu Takdir Kom.Müd Nolu Saðlýk Kur.Dön.Ser Yýl Pozantý Devlet Hastanesi Adana Devlet Hastanesi Adana Doðumevi Hastanesi Adana lab.meslek Lisesi Adana Numune Hastanesi Adli Týp Kurumu Baþ Adli Týp Kurumu Baþ Adliye Basýn-Yayýn Enformasyon Ýl Müd Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü Beþocak Vergi Dairesi Bölge Çalýþma Müdürlüðü Bölge Ýdere Mah. Baþ Bölge Müd. Meteoroloji Bütçe Dairesi Baþk Ceyhan Devlet Hastanesi Ceyhan Saðlýk Meslek Lisesi Cezaevi Müdür.1 E Tipi Cezaevi Müdür.1 F Tipi Çuk.Devlet Senfoni Orkest Çuk.tar.Arþ.Dön.Ser.S.Müd Çuk.Tarýmsal Araþ. Müd Çuk.Ünv.Döner Serm.Müd Çukur.Kadýn Doð.Ve Çocuk Hast Çukurova Devlet Hastanesi Çukurova vergi Dairesi Devlet Güvenlik Mahkemesi Devlet Ýstatistik Enstitüsü Diyanet Ýl Müftülüðü DLH.8.Bölge Müdür. ( Maaþ ) Eðitim Araçlarý Eðitim Araçlarý Merkezi Eðitim Mer. Müdür. _Def Gelirler Bölge Müdürlüðü Gelirler Ýdaresi Ýdari Mali Ýþler Müd Gelirler Ýdaresi Ýnsan kaynaklarý Müd Gögüs Hastalýklarý Hastanesi Güzel San. Galerisi Müd Güzel San. Galerisi Müd Hýf.End.Müd. ( Refik Say. ) Ý. ve Denet.Koor.Gel.Müd Ýl Çevre ve Orman Müdür Ýl Dernekler Müdürlüðü Ýl Emniyet Müdürlüðü Ýl Halk Kütüphanesi Müd Ýl Jandarma Komt Ýl Kontrol Labaratuvarý Ýl Kültür ve Turizm Müd Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Ýl Nüfus Müdürlüðü Ýl Saðlýk Müd.(Ana Çoçuk Sað) Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ýmamoðlu Devlet Hastanesi Ýþ Müfettiþleri Gr.Baþ Ýþ Saðlýðý Ve Güv.Lab.Þefliði Jandarma Bölge Komt Karaisalý Devlet Hastanesi Karaisalý Saðlýk Mes. Lisesi Katma Bütçeli.Ýda.say Kozan Devlet Hast Kozan Saðlýk Meslek Lis Kriminal Polis Laboratuar Müd Kül. Tab.Var.Kor.Kur.Müd Kültür merkezi Müd Mil.Eðt. Md.( Ýlköðretim Müf.) Milli Emlak Denet.Bþk Milli Emlak Müd Muhakemat Müdürlüðü Muhasebe Denetmenleri Muhasebe Müdürlüðü Müze Müdürlüðü Personel Müdürlüðü Polis Ok.Kemal Ser.Pol.Ok Rehber.Araþ.Müdür.(Özel Eðt. ) Rolove ve Anýt.Müdürlüðü Ruh Saðlýðý Hastalýklarý Hast Saðlýk Eðitim Merkezi Saðlýk Meslek Lisesi -Adana Sanayi ve Tic.Ýl Müd Seyhan Vergi Dairesi Sýtma Bölge Baþkanlýðý Sivil Savunma Sivil Savunma Arama Kurtar.Müd Sivil Savunma Arama Kurtar.Müd Tamirhane Müdürlüðü Tarým Ýl Müdürlüðü ( Tedavi ) Tarým mek..eðt.arþ.müd Turizm Danýþma Müd Usül Tah.gelir Müd Vakýflar Böl.Say.Müd VALÝLÝK Vasýtalý Ver.gel.müd Vasýtasýz ver.gel.müd Verem Savaþ 1.Grp.Baþk Verem Savaþ Dispanser Verem Savaþ Dispanser.- Ceyhan Verem Savaþý 1.Grup Baþkanlýðý Vergi Dairesi Baþkanlýðý Veter. Kont.Araþ.Ens.Müd Yüreðir Vergi Dairesi Zirai Mücadele Müdürlüðü Ziyapaþa Ver.Dairesi Mü

10 OSMANÝYE ÝLÝ MUHASEBE MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI KURUMLAR DAÝRE ADI EMEKLÝ DAÝRE ADI EMEKLÝ KODU KODU ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI-OSMANÝYE MKNZ. PÝYADE TUGAY KOMUTANLIÐI ADLÝYE ANA OKULU- MAKBULE HANIM ANA OKULU-ZÜBEYDE HANIM ANADOLU GÜZEL SANATLAR LÝSESÝ ANADOLU LÝSESÝ-OSMANÝYE ASKERLÝK ÞUBESÝ BAÞKANLIÐI CEZAEVÝ MÜDÜRLÜÐÜ-KAPALI EÐÝTÝM ARAÇLARI MERKEZÝ EÐÝTÝM ARAÇLARI MERKEZÝ EÐÝTÝM ARAÇLARI MERKEZÝ FEN LÝSESÝ- OSMANÝYE GELÝR MÜDÜRLÜÐÜ ÝL DERNEKLER MÜDÜRLÜÐÜ ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ÝL MÝLLÝEÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ÝL MÜFTÜLÜK ÝL NÜFUS MÜDÜRLÜÐÜ ÝLKÖÐRETÝM OKUL-BAHÇE ÝLKÖÐRETÝM OKULU- OÐUZ APANOÐLU ÝLKÖÐRETÝM OKULU-7 OCAK ÝLKÖÐRETÝM OKULU-75 YIL ÝLKÖÐRETÝM OKULU-80 YIL ÝLKÖÐRETÝM OKULU-ATATÜRK ÝLKÖÐRETÝM OKULU-CEBELÝ BEREKET ÝLKÖÐRETÝM OKULU-CEVDETÝYE ÝLKÖÐRETÝM OKULU-CUMHURÝYET ÝLKÖÐRETÝM OKULU-ERTUÐRUL GAZÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU-FATÝH ÝLKÖÐRETÝM OKULU-GAZÝ MUSTAFA KEMAL ÝLKÖÐRETÝM OKULU-GÖÐCEDAM ÝLKÖÐRETÝM OKULU-GÜNEYSU ÝLKÖÐRETÝM OKULU-ISSIZCA ÝLKÖÐRETÝM OKULU-ÝSTÝKLAL ÝLKÖÐRETÝM OKULU-K.S.SÜLEYMAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU-KANLIGEÇÝT ÝLKÖÐRETÝM OKULU-KIRMACALI ÝLKÖÐRETÝM OKULU-KIRMITLI ÝLKÖÐRETÝM OKULU-KÖY ÝLKÖÐRETÝM OKULU-M.FEVZÝ ÇAKMAK ÝLKÖÐRETÝM OKULU-MEHMET AKÝF ERSOY ÝLKÖÐRETÝM OKULU-MÝMAR SÝNAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU-MÝTHATPAÞA ÝLKÖÐRETÝM OKULU-MÜNÝRE HANIM ÝLKÖÐRETÝM OKULU-NAMIK KEMAL ÝLKÖÐRETÝM OKULU-NURDAÐI ÝLKÖÐRETÝM OKULU-OSMANÝYE ÝLKÖÐRETÝM OKULU-REMZÝ ÖZER ÝLKÖÐRETÝM OKULU-S. YASEMÝN TEKÝN ÝLKÖÐRETÝM OKULU-SAÝMBEY ÝLKÖÐRETÝM OKULU-SALÝH BAHÇELÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU-TEHCÝ ÝLKÖÐRETÝM OKULU-ÜLKÜ ÝLKÖÐRETÝM OKULU-VALÝ ÝSMAÝL FIRAT ÝLKÖÐRETÝM OKULU-VALÝ ÜMÝT KARAHAN ÝLKÖÐRETÝM OKULU-YALIM EREZ ÝLKÖÐRETÝM OKULU-YAVERÝYE ÝLKÖÐRETÝM OKULU-YAVUZ SELÝM ÝLKÖÐRETÝM OKULU-YUNUS EMRE LÝSE- ATATÜRK LÝSE- CEVDETÝYE LÝSE- DERVÝÞPAÞA LÝSE- M. AKÝF ERSOY LÝSE- OSMANÝYE MÝLLÝ EMLAK MÜDÜRLÜÐÜ MUHAKEMAT MÜDÜRLÜÐÜ MUHASEBE MÜDÜRLÜÐÜ PERSONEL MÜDÜRLÜÐÜ S.H.Ç.E.K. SAYMANLIK MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIÐI SEÇÝM KURULU BAÞKANLIÐI SÝVÝL SAVUNMA VALÝLÝK VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜ-OSMANÝYE

11 .. KASIM AYI FAALÝYET RAPORU ÖZETÝ (2) 17 KASIM Oda Baþkanýmýz TEB 35.Büyük Kongre ve oluþacak Merkez Heyeti ile ilgili Ankara'da yapýlan toplantýya katýlmýþtýr. 18 KASIM Yönetim Kurulumuz Osmaniye Ýl Temsilciliði'ni ziyaret etmiþtir. Osmaniye Ýl Temsilcisi ve Temsilci atamalarý yapýlmýþ; 2006 Bütçe Uygulama Taslaðý ve Yönetim Kurulu Faaliyetleri hakkýnda Osmaniyeli Meslektaþlarýmýza bilgi verilmiþtir. 21 KASIM Yönetim Kurulumuz, SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürlüðü yetkilileri ile birlikte bir eczane denetimine katýlmýþlardýr. Yüreðir Ýlçesi Buruk ve Sofulu Bölgesi'nde bulunan meslektaþlarýmýz ile birlikte Adana Eczacý Odasý'nda Yönetim Kurulumuzun da katýldýðý, deontoloji konulu bir toplantý yapýlmýþtýr. 22 KASIM Oda Baþkanýmýz TEB 35.Büyük Kongre ve oluþacak Merkez Heyeti ile ilgili Ankara'da yapýlan toplantýya katýlmýþtýr. 23 KASIM Yönetim Kurulumuz Seyhan Grup Baþkanlýðý yetkilileri ile Yeþil Kart reçetelerinin Emekli Sandýðý sistemi üzerinden iade edilmesi konusunda görüþmüþtür. Eksiklikleri nedeniyle iade edilen reçeteler Seyhan Grup Baþkanlýðý'ndan teslim alýnmýþtýr. 24 KASIM Yönetim Kurulumuz ve Büyük Kongre Delegeleri Aralýk tarihlerinde yapýlacak olan TEB 35.Büyük Kongresi gündemli bir toplantý yapmýþlardýr. Yönetim Kurulumuz görevine yeni atanan Emekli Sandýðý Bölge Müdürü'nü ziyaret etmiþtir. Yapýlan nezaket ziyaretinde Emekli Sandýðý geciken ödemeleri ve iade reçeteler de görüþülmüþtür. 25 KASIM Oda Baþkanýmýz Batman Eczacý Odasý yeni hizmet binasý açýlýþ törenine katýlmýþtýr. Kamu Eczacýlarý Komisyonunun 9,16,23 Kasým tarihlerinde yaptýklarý ve kamu eczacýlarýnýn özlük haklarý ve döner sermaye ile ilgili sorunlarýný içeren yazý Oda Baþkanýmýz tarafýndan Batman'da Sayýn Saðlýk Bakaný'na takdim edilmiþtir. 28 KASIM Yönetim Kurulumuz ve Mevzuat Komisyonumuz Emekli Sandýðý'nda görevli eczacýlarýmýz ile iade edilen ve ödenmeyen reçeteler konusunda görüþmeler yapmýþ ve mevzuat eksikliði bulunmayan reçetelerin ödemeleri saðlanmýþtýr. 30 KASIM Yönetim Kurulumuz ve Mevzuat Komisyonumuz Bað- Kur da görevli meslektaþlarýmýz ile Bað-Kur tarafýndan iade edilen reçeteler ve 2005 Uygulama Talimatýnda karþýlaþýlan sorunlarla ilgili görüþme yapmýþtýr.

12 .. KASIM AYI FAALÝYET RAPORU ÖZETÝ (1) 31 EKÝM Yönetim Kurulumuzun SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürlüðü yetkilileri ile yaptýklarý görüþmelerde raporlarda elle yazýlan rapor numaralarý ve rapor tarihlerinin geçici süre kabul edilmesi konusu ve avans ödemelerinin %100 ödenmesi konusunda 2006 yýlý için talepte bulunulmasý görüþülmüþtür. Meslektaþlarýmýzýn Odamýza baþvurularý ile iade edilen reçeteler konusunda görüþmeler yapýlmýþtýr. Yönetim Kurulumuz Avrupa Birliði Destek Projesi kapsamýnda Saðlýk Müdürlüðü yetkilileri ile görüþme yapmýþtýr. Avrupa Birliði Destek projesi için þehrimiz ve ülkemiz için hangi projelerin yapýlabileceði konusunda ön çalýþma yapýlmýþtýr. Ayrýca Saðlýk Müdürlüðü ile Adana Eczacý Odasý'nýn düzenleyeceði Aþý ve Soðuk Zincir eðitimi planlanmýþtýr. 8 KASIM Ülkemizde büyük sorun oluþturan ve binlerce organ bekleyen hastalara yardýmcý olabilmek ve organ baðýþý kültürünü topluma kazandýrma çalýþmalarýnýn bir parçasý olarak Çukurova Üniversitesinde yapýlan "Organ Baðýþý" hakkýndaki toplantýya Yönetim Kurulumuz katýlmýþtýr. 9 KASIM SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürlüðü sorumlu eczacýsý Ecz.Mehmet EM ve Adana,Hatay,Mersin Eczacý Odalarý Yönetim Kurulu üyeleri birlikte yapýlan görüþmede; "Universal Hastanesi'nden çýkan raporlarýn kabul edilmeyeceði, "Reçetelerin çuval ile gönderilmesi uygulamasýnýn 2 ay daha devam edeceði, "Ödemelerde yaþanan aksamanýn SSK Saðlýk Ýþleri Bölge Müdürlüðü bilgisayar sistemlerinden kaynaklandýðý, "Raporlarda tarih ve sayýlarýn elle de yazýlabileceði konularý karara baðlanmýþtýr. 10 KASIM Yönetim Kurulumuz Atamýzýn ölümünün 67. yýlýnda Atatürk Anýtýna çelenk koyup saygý duruþunda bulunmuþtur. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Denetleme Kurulu Üyemiz Adana Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü sayýn Muzaffer AYGÜN'ü ziyaret etmiþtir. Yapýlan ziyarette Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü bünyesinde 2002 yýlýndan bu yana tevzisi yapýlan Huzurevi'nde kalan yaþlý,bað-kur,emekli Sandýðý,SSK mensubu hastalarýn ve Huzurevi personeline ait reçetelerin Eczacý Odasý onayý olmadan reçetelerin ödenmemesi hususu görüþülmüþtür. Bu konuda Sosyal Hizmetler bünyesinde bulunan tüm birimlerin reçetelerinde Eczacý Odasý onayý aranmaktadýr. Bu reçetelerin onayý Fresenius Diyaliz Merkezi'nde bulunan büromuzda yapýlmakta ve kayýt altýna alýnmaktadýr. Huzurevi Kurumu'na ait tüm reçetelerde protokol gereði YTL'lik limitin aþýlmamasý gerekmektedir. 15 KASIM Aylýk olaðan Temsilci Toplantýsý Odamýz Toplantý salonu'nda yapýlmýþtýr. Yapýlan toplantýya 42 Temsilci ve temsilci yardýmcýsý meslektaþýmýz katýlmýþtýr. Toplantýda yeni temsilcilik sistemi, Ekim ayý faaliyetleri ve Adana Eczacý Odasý Duyuru sistemi konularý aktarýlmýþtýr. Ayrýca 2006 bütçe uygulama taslaðý hakkýnda bilgi verilmiþtir. 16 KASIM Yönetim Kurulumuz TCDD Saðlýk Müdürlüðü ile iade edilen reçeteler ve Bütçe Uygulama Talimatý konusunda ve Saðlýk Biriminde yapýlan reçete yönlendirmeleri konusunda görüþ alýþveriþinde bulunmuþtur. Bu görüþmeler sonucunda Bütçe Uygulama talimatý'na uyan iade edilmiþ reçetelerin sorunlarý çözülmüþ ve ödenmeleri saðlanmýþtýr. Devamý Ön Sayfadadýr... Ýmtiyaz Sahibi Ecz. Burhanettin BULUT TEB 4. Bölge Adana Eczacý Odasý Baþkaný Genel Yayýn Yönetmeni Ecz. Ö. Mürsel YALBUZDAÐ Genel Yayýn Koordinatörü Ecz. Ali Yücel SEÇKÝ Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Ecz. Esra DEMÝRTÜRK Yönetim Yeri ve Yazýþma Adresi Reþatbey Mahallesi Adalet Caddesi No: 22 Seyhan/ADANA Tel: (pbx) Fax: web: adeob un ekidir. Parayla satýlmaz. Yapým: REKLAM & TANITIM Tel: Fax: web:

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:5 Ocak 2006 GÜNCEL Yýllar çok çabuk geçiyor. 2005 eczacýlýk açýsýndan oldukça hareketli bir yýl oldu. 10 Þubat 2005 SSK'nýn serbest eczanelere açýlmasý

Detaylı

... D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R... GEÇERLÝ OLACAK TARÝFE

... D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R D U Y U R U L A R... GEÇERLÝ OLACAK TARÝFE Adana CZACI ODASI www.adanaeo.org.tr Yýl:1 Sayý:2 Kasým 2005 GÜNCEL Derðerli Meslektaþlarým, Eczacý Haberin bu sayýdaki gündemi kurum ziyaretleri ve baþta SSK, Yeþilkart olmak üzere uygulama mevzuatlarýna

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:7 Mart 2006 GÜNCEL REKABET KURUMU ODAMIZI DENETLEDÝ Aslýnda ikinci kez denetlendik. Ýlk rekabet kurumu ile tanýþmamýz 2001 yýlýnda oldu. Bir meslektaþýmýz,

Detaylı

Adana CZACI ODASI www.adanaeo.org.tr Yýl:1 Sayý:1 Kasým 2005 Deðerli Meslektaþlarým; GÜNCEL 2005 Seçimli Olaðan Genel Kurul Yapýldý. Ýlgi ve katýlýmýn yüksek olduðu seviyeli bir Genel Kurul yaptýk. En

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan DEMOKRASÝYE GÜNCEL TAHAMMÜL SINIRI Baþta 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasý olmak üzere, anayasanýn deðiþtirilemez maddelerini dahi

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:53 Ocak 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan ÖRGÜTLÜ MÜCADELEDEN ÖNCE ÖRGÜT OLMAYI BÝLMEK! T.C. DANIÞTAY ONUNCU DAÝRESÝ YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI ALDI.

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:56 Nisan 2010 Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YEL DEÐÝRMENÝNE KARÞI OLMAK GÜNCEL Günümüz dünyasý, klasik tanýmlarýnýn dýþýnda bir hayat yaþýyor. Ýktisadi

Detaylı

PROTOKOL SSK Baþkanlýðý Saðlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü ile Türk Eczacýlarý Birliði Merkez Heyeti arasýnda eczanelerden temin edilecek ilaçlarla ilgili olarak Kurumumuz ile eczaneler arasýnda yapýlacak sözleþme

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:54 Þubat 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan YENÝ ANLAYIÞTA MESLEK ÖRGÜTLENMESÝ ÝHTÝYACI SGK ÝLE SÖZLEÞMELÝ ECZANELERÝN 2010 YILI ÝÇÝN YAPACAKLARI

Detaylı

www.adanaeo.org.tr Adana Eczacý Odasý Yýl:1 Sayý:4 Aralýk 2005 TEB Kongresi 15-18 Aralýk 2005 te yapýldý. Adana Eczacý Odasý geçmiþten bugüne TEB Kongrelerinde etkili olarak temsil edildi. Bu dönemde TEB

Detaylı

w w w. a d a n a e o. o r g. t r

w w w. a d a n a e o. o r g. t r Adana Eczacý Odasý w w w. a d a n a e o. o r g. t r GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT B aþkan Hangi Tarafýn Taraftarýsýnýz? Yýl:5 Say ý:59 TEMMUZ 2010 SON E-HABER Ý ÇIKARIYORUZ. Güncel Haberlerin yer aldýðý

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan Yýl:4 Sayý:52 Aralýk 2009 4 ARALIK TA HEP BERABER KAPATTIK! ÞÝMDÝ NE OLACAK! Hükümetin meslek birliðimize yönelik tehditleri devam

Detaylı

Adana Eczacý Odasý www.adanaeo.org.tr Yýl:5 Sayý:58 HAZÝRAN 2010 GÜNCEL Ecz. Burhanettin BULUT Baþkan SUÇLU BULUNURSA, DAHASI; SUÇLU KALMAZSA NE OLACAK? Deðiþim ve dönüþümün kýskacýnda olduðumuz bugünlerde

Detaylı

TEB. 4. Bölge Adana Eczacý Odasý yayýn organýdýr. Üç ayda bir yayýnlanan bu dergi eczacýlara ücretsiz olarak daðýtýlýr. YIL: 11 KASIM 2004 Yayýn Kurulu Baþkan Ecz. Oðuzhan SÜRME Baþkan Yardýmcýsý Ecz.

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 7 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme 2005 Yýlý Projeleri T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara,

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

35. BÜYÜK KONGREYE ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLER TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI 2005 ARALIK ADANA TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI 35. Yayýna Hazýrlayanlar: Adana Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Kongre Delegeleri Mevzuat

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir.

Yapýmý Mezitli Viranþehir de düþünülen Batý Atýksu Arýtma Tesisi ile ilgili kamulaþtýrma çalýþmalarý devam etmektedir. BAÞKANIN SUNUÞU Deðerli Mersinliler; Kentimizde ikamet eden binlerce vatandaþýmýzýn sürdüðü yaþam doðal kaynaklarýmýzý mümkün olan en iyi þekilde kullanmayý zorunluluk haline getirmiþtir. Sürdürebilir

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

AKP HÜKÜMETÝ ile Adým Adým SAÐLIKTA YIKIM GÝRÝÞ 5 yýla yaklaþan AKP Hükümeti dönemi birçok alanda yapýsal deðiþimlerin gerçekleþtirildiði bir dönem olarak yaþandý. Bu deðiþimlerin ortak özelliði ise Türkiye

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

2013'te 9 bin konut satýldý

2013'te 9 bin konut satýldý Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz"

Detaylı

2010'da umudumuzu tazeleyerek

2010'da umudumuzu tazeleyerek Ankara Tabip Odasý Füsun Sayek Týp Bilim ve Hizmet Ödülleri için son baþvuru tarihi: 30 Ocak 2009 Ýyi hekimlik deðerleri için ve saðlýðý piyasaya teslim eden anlayýþa karþý uzun yýllar Türk Tabipleri Birliði

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı