KĠRA DEĞERLEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KĠRA DEĞERLEME RAPORU"

Transkript

1 KĠRA DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap, Sosyal Bina (8. Blok), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu işyerleri (2949 Ada, 7 nolu parsel) Esenyurt / ĠSTANBUL DAYANAK SÖZLEġME : 15 Eylül 2011 tarih ve /036 no ile MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : EKSPERTĠZ TARĠHĠ : 26 Eylül 2011 RAPOR TARĠHĠ : 03 Ekim 2011 RAPORUN KONUSU : Bu rapor, yukarıda adresi belirtilen Ġnnovia Projesi 1. Etapta konumlu ve mülkiyeti Development Finance ĠnĢaat Pazarlama ve Tic. Ltd. ġti ye ait olan 10 adet iģyerinin aylık kira değerlerinin tespitine yönelik olarak hazırlanmıştır. RAPORUN TÜRÜ : Konu değerleme raporu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ve ilgili tebliğlere uygun olarak hazırlanmıştır. -1-

2 Ġçindekiler Sayfa No ġġrket BĠLGĠLERĠ... 3 MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ... 4 UYGUNLUK BEYANI VE KISITLAYICI KOġULLAR... 5 TAPU KAYITLARI... 6 TAPU TAKYĠDATI... 7 TAġINMAZLARIN ÇEVRE VE KONUMU... 7 ĠNNOVĠA PROJESĠ... 9 YAPILARIN ĠNġAAT ÖZELLĠKLERĠ AÇIKLAMALAR DEĞERLENDĠRME FĠYATLANDIRMA SONUÇ

3 ġġrket BĠLGĠLERĠ ġirket Adı : Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ġirket Merkezi : İstanbul ġirket Adresi : Gömeç Sokak, No: 37 Akgün İş Merkezi Kat 3/ Acıbadem Kadıköy / İSTANBUL Telefon : (0216) (0216) (0216) (0216) (0216) Faks : (0216) Ġrtibat Büroları : Antalya İrtibat Bürosu Telefon : (0242) Faks : (0242) eposta Web : : KuruluĢ (Tescil) Tarihi : 10 Ocak 2005 Sermaye Piyasası Kurul kaydına alınıģ Tarih ve Karar No : 07 Nisan /462 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurul kaydına alınıģ Tarih ve Karar No : 12 Mart Ticaret Sicil No : / KuruluĢ Sermayesi ġimdiki Sermayesi : ,-TL : ,-TL -3-

4 MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ ġġrketġn ÜNVANI : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ġġrketġn ADRESĠ TELEFON NO : (212) FAKS NO : (212) KURULUġ TARĠHĠ : KAYITLI SERMAYE TAVANI ÖDENMĠġ SERMAYESĠ : Büyükdere Cd. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat: Levent/ İstanbul : ,-TL : ,01-TL HALKA AÇIKLIK ORANI : % 15,84 FAALĠYET KONUSU : Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara, sermaye piyasası araçlarına ve sermaye piyasalarına yatırım yapmaktadır. Şirket ayrıca belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilmekte ve SPK düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilmektedir. Şirket Türkiye'de kurulmuş olup Türkiye'de faaliyet göstermektedir. PORTFÖYÜNDE YER ALAN GAYRĠMENKULLER : Tekirdağ İli, Barbaros Beldesi, Tavanlıçeşme Mevkii, G18b10d2d pafta, 201 Ada, 1 nolu ve 8103 ve 8104 nolu parseller (8.166 m 2 yüzölçümlü 3 adet parsel) İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, güzelce mahallesi, 19 IV pafta, 444 ada, 2 parsel'de inşa edilmekte olan Güzelşehir projesindeki alışveriş merkezi'nde (toplam m 2 kullanım alanlı) 12 adet natamam işyeri İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Ekşinoz köyü, Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi nde, 2949 ada, 7 parsel'de inşa edilen İnnovia projesi 1. etap'tan 55 adet tam, 3 adet hisseli daire İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Eşkinoz köyü, Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi nde, 2949 ada, 8 parsel'de inşa edilen İnnovia projesi 1. etap'taki m 2 kullanım alanlı kreş binasında %70 pay İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Eşkinoz köyü, Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi nde, 2949 ada, 7 parsel'de inşa edilen İnnovia projesi 1. etap'ta (771 m 2 kullanım alanlı) 6 adet ticari ünite İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Eşkinoz köyü, Mehterçeşme mahallesi, hürriyet Caddesi nde, 2947 ada, 48, 49, 50, 51, 52, 54 parsellerde inşa edilmekte olan İnnovia projesi 2. etap'tan toplam adet daire İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Eşkinoz köyü, Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi nde, 2947 ada, 48, 49, 50, 51, 52, 54 parsellerde inşa edilmekte olan İnnovia Projesi 2. etap'tan 183 ofis ünitesi, 34 Avm ünitesi ve 1 sosyal tesisten oluşan toplam m 2 kullanım alanlı 218 adet ticari ünite İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Eşkinoz köyü, Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi nde, 2947 ada, 48, 49, 50, 51, 52, 54 parsellerde inşa edilmekte olan İnnovia projesi 2. etap'tan 49 bağımsız bölümlü toplam m 2 kullanım alanlı çarşı İstanbul ili, Esenyurt, Mehterçeşme mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı, 2945 ada, 35 nolu parsel üzerinde geliştirilen İnnovia projesi 3. etapta daire İstanbul ili, Esenyurt, Mehterçeşme mahallesi, nazım hikmet bulvarı, 2945 ada, 18.,19. ve 31. nolu parseller üzerinde geliştirilen İnnovia projesi 3. etapta 30 adet m 2 alanlı ticari ünite İstanbul ili, Esenyurt ilçesi, Esenyurt mahallesi, 2945 ada, 34 ve 36 nolu parseller, İnnovia 4 Projesi bünyesindeki adet daire ve ,20 m² alanlı ticari alan -4-

5 UYGUNLUK BEYANI ve KISITLAYICI KOġULLAR Bilgi ve inançlarımız doğrultusunda aşağıdaki hususları teyit ederiz. a. Raporda yer alan görüş ve sonuçlar, sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlıdır. Tümü kişisel, tarafsız ve önyargısız olarak yapılmış çalışmaların sonucudur. b. Şirketimizin değerleme konusunu oluşturan tesis ve mülklere ilişkin güncel veya geleceğe dönük hiçbir ilgisi yoktur. Bu işin içindeki taraflara karşı herhangi bir çıkarı ya da önyargısı bulunmamaktadır. c. Verdiğimiz hizmet, herhangi bir tarafın amacı lehine sonuçlanacak bir yöne veya önceden saptanmış olan bir değere; özel koşul olarak belirlenen bir sonuca ulaşmaya ya da sonraki bir olayın oluşmasına bağlı değildir. d. Şirketimiz değerlemeyi ahlâki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirmiştir. e. Şirketimiz, ekspertiz raporu tarihinden sonra gayrimenkulde meydana gelebilecek fiziksel değişikliklerin ve ekonomide yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz gelişmelerin raporda belirtilen fikir ve sonuçları etkilemesinden ötürü sorumluluk taşımaz. f. Mülkün takdir edilen değerde değişikliliğe yol açabilecek zemin altı (radyoaktivite, kirlilik, depremsellik vb.) veya yapısal sorunları içermediği varsayılmıştır. Bu hususlar, zeminde ve binada yapılacak aletsel gözlemlemeler ve statik hesaplamaların yanı sıra uygulama projelerindeki incelemeler sonucu açıklık kazanabilecek olup uzmanlığımız dışındadır. Bu tür mühendislik ve etüt gerektiren koşullar veya bunların tespiti için hiçbir sorumluluk alınmaz. -5-

6 TAPU KAYITLARI SAHĠBĠ : Development Finance İnşaat Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. ĠLĠ - ĠLÇESĠ : İstanbul Esenyurt KÖYÜ : Eşkinoz PAFTA NO : --- ADA NO : 2949 PARSEL NO : 7 NĠTELĠĞĠ : Arsa (*) YÜZÖLÇÜMÜ : ,13 m 2 YEVMĠYE NO : 4353 CĠLT NO : 53 TAPU TARĠHĠ : Sıra No Niteliği Blok No Kat No B. Bölüm No Arsa Payı Hissesine Düşen Arsa Payı Miktarı (m2) Sahife No 1 İşyeri 8 2. bodrum / , İşyeri 8 2. bodrum / , İşyeri 8 1. bodrum / , İşyeri 8 1. bodrum / , İşyeri 8 1. bodrum / , İşyeri 8 1. bodrum / , İşyeri 8 1. bodrum / , İşyeri 8 zemin / , İşyeri 8 zemin / , İşyeri / , (*) Kat irtifakı kurulmuş, henüz kat mülkiyetine geçilmemiştir. -6-

7 TAPU TAKYĠDATI İstanbul İli, Esenyurt İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü nden 26 Eylül 2011 tarihinde yapılan incelemelerde rapor konusu taşınmazların üzerinde müştereken aşağıdaki notun bulunduğu tespit edilmiştir. ġerhler Bölümü: Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. lehine tarih ve 3277 yevmiye no ile 1,-YTL bedel karşılığında kira şerhi. (Başlama tarihi , Süre: 99 yıl) TAġINMAZLARIN ÇEVRE VE KONUMU Değerlemeye konu taşınmazlar, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Ufuk (Hürriyet) Caddesi ve Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde konumlu olan İnnovia Projesinin 1. Etabındaki sosyal bina bünyesinde yer alan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu iģyerleridir. Projenin yakın çevresinde mesken olarak kullanılan katlı konut blokları bulunmaktadır. Modern şehircilik anlayışına uygun olarak gelişim gösteren bölge, gerek tamamlanmış alt yapısı, gerekse sosyal ve sportif tesisleriyle orta ve üst-orta gelir gruplarınca alternatif yerleşim yeri olarak tercih edilen ve kentsel rantın yüksek olduğu bir bölgedir. Bölge Analizi: İstanbul nüfusunun hızla artmasıyla birlikte, kent içi rantın yüksekliği, büyük alanlı arsa azlığı ve sağlıksız yapılaşma gibi nedenlerle ortaya çıkan merkezden uzaklaşma, mekânsal bir sıçramaya yol açmış ve son 15 yılda yerleşim merkezleri dışında büyük sitelerin ve uydu kentlerin yapımı gündeme gelmiştir li yılların sonuna doğru gayrimenkul yatırımı açısından cazip hale gelen bölgeye olan talep, Beylikdüzü - TEM bağlantı yolunun da faaliyete geçmesiyle en üst düzeye ulaşmıştır. -7-

8 Bu bağlamda Avrupa Yakası ndaki en önemli toplu konut yerleşim yerlerinden biri olan Beylikdüzü ve Esenyurt Bölgeleri, Regnum Astrum Towers, Solar Kent, Emlak Bankası Bizimkent Evleri, İsthanbul Evleri, İhlas Marmara Evleri, Modernist, Fi- Tower ve İnnovia gibi konut projeleri ile Okyanus Koleji, Fatih Üniversitesi, Beykent Üniversitesi gibi eğitim kuruluşlarının yanı sıra Migros, Real, Carrefour, Beylicium, Marka City gibi büyük alışveriş merkezlerinin yer aldığı bir bölge haline gelmiştir. Ulaşım: İnnovia Projesi nin ulaşım bağlantısı E-5 (D-100) Karayolu ile Avcılar da Büyükçekmece istikametine giderken Haramidere yi geçtikten sonra a) E-5 Karayolu üzerinde yer alan Bauhause ve Real Alışveriş Merkez lerinin yanından sağa dönülerek varılan 7. Cadde takiben veya b) E-5 Karayolu Bizimkent sapağından Esenyurt yönüne dönülerek Atatürk Bulvarı ve Ufuk Caddesi takiben sağlanmaktadır. E-5 (D100) Karayolu'na alternatif olarak daha uzun olmakla birlikte TEM yolu da kullanılmaktadır. TEM Otoyolu nun kullanılması durumunda gelinen istikamete göre Bahçeşehir veya Hadımköy gişelerinden çıkılarak yine E 5 (D100) Karayolu'na bağlanmak suretiyle ulaşılabilmektedir. Projenin bazı noktalara olan yaklaģık uzaklıkları Ģöyledir. - E-5 (D100) Karayolu'na m. - Avcılar a... 6,5 km. - Büyükçekmece ye... 7 km. - Atatürk Havalimanı na km. -8-

9 ĠNNOVĠA PROJESĠ İnnovia Projesi; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Mehterçeşme Mahallesi nde farklı parseller üzerinde toplam 4 etap olarak gerçekleştirilmektedir. Etaplar halinde gerçekleştirilen İnnovia Projesi tamamlandığında, toplam konut ve ticari ünite sayısı yaklaşık civarında olacaktır. Halihazırda; 1. etabın tüm inşai faaliyetleri tamamlanmış ve sitede yaşam başlamış, 2. Etap 1. Fazda yaşam başlamış olup 2. Fazın kaba ve ince inşai faaliyetleri devam etmektedir. 3. Etabın inşaatınadevam edilmekte olp, 4. etabın zemin etüdü ve sondajı yapılmış, mimari projesi hazırlanmış, hafriyata yeni başlanmıştır. İnnovia Projesi 1. Etabı: ,13 m² yüzölçümlü olan 2949 ada, 7 nolu parsel üzerinde yer almaktadır. Proje 7 adet konut bloğunda, 18 farklı tipte, 1073 adet daire ve sosyal bina ile 6 adet ticari üniteden oluşmaktadır. Tüm bloklar A ve B olmak üzere iki girişlidir. Proje için Esenyurt Belediyesi tarafında düzenlenmiş olan tarih ve 2007/4078 nolu Yapı Ruhsatı mevcuttur. Yapı ruhsatından elde edilen bilgilere göre projenin toplam inşaat alanı ,38 m² dir. İnnovia Projesi 1. etabının bünyesinde, Açık yüzme havuzları, Seyir ve güneşlenme terasları, Koru alanı, Yürüme, koşu ve bisiklet yolları, Fitness center, Açık ve kapalı spor alanları, Tenis kortu, Basketbol, voleybol ve mini futbol sahaları, Bowling salonu, Sauna ve Türk hamamı, Sosyal bina ve ticari üniteler, Açık ve kapalı otopark alanları, 24 saat özel güvenlik ve teknik bakım ekibi bulunmaktadır. -9-

10 YAPILARIN ĠNġAAT ÖZELLĠKLERĠ ĠNġAAT TARZI : B.A.K. ĠNġAAT NĠZAMI : Ayrık/Blok YAPININ YAġI : 2 KAT ADEDĠ : 4 (2 bodrum + zemin + 1 normal kat) TOPLAM ALANI (*) : Bkz. Açıklamalar/Sayfa 10 ELEKTRĠK : Şebeke SU : Şebeke KANALĠZASYON : Şebeke SU DEPOSU : Mevcut HĠDROFOR : Mevcut JENERATÖR : Mevcut DOĞALGAZ TESĠSATI : Mevcut ISITMA SĠSTEMĠ : Doğalgaz yakıtlı merkezi sistem HAVALANDIRMA SĠSTEMĠ : Mevcut YÜRÜYEN MERDĠVEN : Mevcut (4 adet) YANGIN MERDĠVENĠ : Mevcut PARK YERĠ : Kapalı ve açık otopark alanları mevcuttur. KĠRA KABĠLĠYET : Kiralanabilirlik özelliğine sahiptirler. (*) Esenyurt Tapu Sicil Müdürlüğü arşivinde yer alan kat irtifakına esas onaylı mimari projeleri üzerinde yapılan ölçümlemelerden elde edilmiştir. -10-

11 AÇIKLAMALAR Değerlemeye konu taşınmazlar İnnovia projesi 1. Etap bünyesindeki Sosyal binada konumlu olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu iģyerleridir. Sosyal Bina, 2 bodrum, zemin ve normal kat olmak üzere toplam 4 katlıdır. Binanın 2. bodrum katında 1 ve 2 nolu; 1. bodrum katında, 3, 4, 5, 6, 7 nolu; zemin katında, 8 ve 9 nolu; 1. normal katında 10 nolu işyerleri bulunmaktadır. Tüm katlarda bay-bayan WC leri yer almaktadır. Rapor konusu taşınmazların konumlu oldukları kat ve kat irtifakına esas onaylı mimari projesi üzerinden ölçümlenen kullanım alanları ile kullanım fonksiyonları aşağıda tablo halinde sunulmuştur. Sıra No Niteliği Kat No B. Bölüm No Kullanım Alanı (m 2 ) Kullanım Fonksiyonu 1 İşyeri 2. bodrum Bowling, sports bar ve mutfak 2 İşyeri 2. bodrum Çocuk oyun alanı ve mutfak 3 İşyeri 1. bodrum Market, depo ve market depo 4 İşyeri 1. bodrum 4 80 Dükkân 5 İşyeri 1. bodrum 5 50 Dükkân 6 İşyeri 1. bodrum adet dükkan, eczane, poliklinik ve depo 7 İşyeri 1. bodrum 7 25 Dükkân 8 İşyeri zemin Yemek alanı ve mutfak 9 İşyeri zemin Yemek alanı ve mutfak 10 İşyeri Danışma/Hol, 2 adet toplantı odası, 4 adet oda, bay-bayan WC leri Halihazırda 8 ve 9 nolu bağımsız bölümler İnnovia satış ofisi; 10 nolu işyeri bina ve site yönetim ofisleri; 2 nolu işyeri kiracı tarafından mobilya mağazası ve 4 nolu işyeri ise kuaför olarak kullanılmaktadır. Diğer işyerleri ise henüz kiralanmadığı için boş durumdadır. -11-

12 Satış ofisi olarak kullanılan 8 ve 9 nolu bağımsız bölümler ile mobilya mağazası olarak kullanılan 2 nolu bağımsız bölümün zeminleri seramik kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları spot aydınlatmalı asma tavandır. Kat hollerinin zeminleri seramik kaplı, duvarları saten boyalı, tavanları ise spot aydınlatmalı asma tavandır. Katlar arası irtibat, basamakları ahşap kaplı çelik merdiven ile her katta iniş ve çıkış olmak üzere 2 şer adet yürüyen merdivenle sağlanmaktadır. DEĞERLENDĠRME Taşınmazların değerine etki eden özet faktörler: Olumlu etkenler: Modern şehircilik anlayışına uygun olarak planlanmış olan İnnovia projesi 1. etap bünyesinde konumlu olmaları, Tamamlanmış alt yapıları, Ulaşım imkânlarının kolaylığı, Ticari potansiyelleri, Reklam kabiliyetleri, Müşteri celbi. Olumsuz etkenler : Ulaşımın kolay olmasına rağmen projenin şehir merkezine (göreceli olarak) uzak olması, Müşteri celbinin site sakinleriyle sınırlı olması. -12-

13 FĠYATLANDIRMA Taşınmazların aylık kira değerinin tespitinde Emsal KarĢılaĢtırma Yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde, yakın dönemde kiralık olarak pazara çıkarılmış ticari gayrimenkuller dikkate alınarak, pazar değerini etkileyebilecek kriterler çerçevesinde fiyat ayarlaması yapılmış ve konu bina için birim fiyat belirlenmiştir. Bulunan emsaller, görülebilirlik, kullanım fonksiyonu ve büyüklüğü, ticaret potansiyeli gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, çevredeki emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ve mal sahipleri ile görüşülmüş; yanı sıra ofisimizdeki mevcut data ve bilgilerden faydalanılmıştır. Çevrede yapılan piyasa araştırmalarında aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Emsal 1 : (Emlakçı Tel: ) Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yer alan binanın zemin katında konumlu m 2 kullanım alanlı depolu, asma katlı mağaza ,-TL/ay bedelle kiralıktır. (~14,29 TL/m 2 ) Emsal 2 : (Emlakçı Tel: ) Rayana Residence Projesi bünyesinde yer alan bloğun zemin katında konumlu 420 m 2 kullanım alanlı işyeri (halihazırda bir banka tarafında kiralık olarak kullanılmaktadır. Aylık ,-TL kira getirisi olduğu bilgisi alınmıştır.) ,-USD bedelle satılıktır. (~5.952,-USD/m 2 ) Emsal 3 : (Emlakçı Tel: ) Beylikdüzü ADM Consepta Plaza bünyesinde yer alan 66 m 2 kullanım alanlı ve 1+1 kullanımlı ofis 900,-TL/ay bedelle kiralıktır.. (~13,64 TL/m 2 ) Emsal 4 : (Emlakçı Tel: ) İnnovia 1 Etap karşısında konumlu Crown Residence bünyesinde zemin katta (AVM Bölümünde) yer alan 589 m 2 kullanım alanlı mağaza ,-TL/ay bedelle kiralıktır.. (~21,22 TL/m 2 ) Emsal 5 : (Emlakçı Tel: ) İnnovia 1 Etap karşısında konumlu Crown Residence bünyesinde zemin katta (AVM Bölümünde) yer alan 300 m 2 kullanım alanlı mağaza 7.500,-TL/ay bedelle kiralıktır.. (~25 TL/m 2 ) -13-

14 Emsal 6 : (Emlakçı Tel: ) Beylikdüzü nde ana cadde üzerinde yer alan Beycity Residence bünyesinde zemin katta (AVM Bölümünde) yer alan 200 m 2 kullanım alanlı mağaza ,-TL/ay bedelle kiralıktır.. (~55 TL/m 2 ) Emsal 7 : (Emlakçı Tel: ) Beylikdüzü nde cadde üzerinde yer alan Residence bünyesinde zemin katta (AVM Bölümünde) yer alan 300 m 2 kullanım alanlı mağaza 6.000,-TL/ay bedelle kiralıktır.. (~20 TL/m 2 ) Bu araştırmalardan ve yukarıda bahsedilen değerleme prosesinden hareketle konu taşınmazların yer aldığı sosyal binanın lokasyonu, taşınmazların büyüklükleri, mimari ve inşai özellikleri ve kullanım fonksiyonları dikkate alınarak takdir edilen aylık m² birim kira değerleri ve toplam kira değerleri aşağıda tablo halinde sunulmuştur. Sıra No Niteliği Kat No B. Bölüm No Kullanım Alanı (m 2 ) Aylık m 2 Birim Kira Değeri (TL) Aylık Kira Değeri (TL) 1 İşyeri 2. bodrum İşyeri 2. bodrum İşyeri 1. bodrum İşyeri 1. bodrum İşyeri 1. bodrum İşyeri 1. bodrum İşyeri 1. bodrum İşyeri zemin İşyeri zemin İşyeri , , , , , , , , , , TOPLAM (60.810) ~

15 SONUÇ Rapor içeriğinde özellikleri belirtilen 10 adet iģyerinin yerinde yapılan incelemesinde binadaki konumlarına, kullanım alanı büyüklüklerine, mimari ve inşaî özelliklerine ve gerek bölgedeki benzer yerleşim projeleri üzerinde, gerekse proje bünyesinde yapılan piyasa araştırmalarına göre günümüz ekonomik koşulları itibariyle aylık kira değerleri toplamı için, ,-TL (Altmışbirbin Türk Lirası) kıymet takdir edilmiştir. (61.000,-TL 2,513 TL/Euro (*) ,-Euro) (61.000,-TL 1,860 TL/USD (*) ,-USD) (*) Rapor tarihi itibariyle 1,-Euro = 2,513 TL; 1,- USD = 1,860 TL'dir. Euro ve USD bazındaki değerler, yalnızca bilgi için verilmiştir. Taşınmazların KDV dahil (%18) toplam aylık kira değeri ,-TL dir. Bu takdirlerimiz, taşınmazlarla ilgili ikame edilmiş bir dava bulunmadığı kabulüne dayalıdır. İşbu rapor, YeĢil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. nin talebi üzerine ve üç (3) orijinal olarak düzenlenmiş olup kopyaların kullanımları halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bilgilerinize sunulur. 03 Ekim 2011 (Ekspertiz tarihi : 26 Eylül 2011) Saygılarımızla, LOTUS Gayrimenkul Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. Kıvanç KILVAN Sorumlu Değerleme Uzmanı (Lisans No: ) Eki : Konum krokileri (2 adet/1 sayfa) Vaziyet planı Kat planları (5 sayfa) Fotoğraflar (16 adet / 8 sayfa) Değerleme uzmanını tanıtıcı bilgiler Değerleme uzmanlığı lisans belgesi Değerleme sözleşmesi sureti -15-

16 Konum krokisi -16-

17 Uydu fotografı -17-

18 Vaziyet Planı -18-

19 Binanın site bahçesinden görünümleri 2009/

20 Zemin kat 8 nolu iģyeri 2009/

21 Zemin kat 9 nolu iģyeri 2009/

22 2009/

23 1. Bodrum kat 2009/

24 2009/

25 2009/

26 2. bodrum kat 2009/

27 2009/

28 2009/

29 2009/

30 2009/

31 2009/

32 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : M. Kıvanç KILVAN Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, Medeni Hali : Evli SPK Lisans Belgesi tarih ve No : 14 Nisan 2003 / Mesleği : İnşaat Mühendisi Öğrenimi ve Mezuniyet Yılı : İstanbul Teknik Üniversitesi / 1995 İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans İngilizce Hazırlık Programı / 1996 İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programı / 1997 Mesleki Tecrübe Ordu Donatım Okulu Balıkesir : Ağustos 1997 Kasım 1998 Yedek Subay Gayrimenkul Ekspertiz ve Değerlendirme A.Ş.; : Nisan Ocak 2005 Değerleme Uzmanı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; : Ocak Şirket Kurucu Ortağı / Sorumlu Değerleme Uzmanı 2009/

33 2009/

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/131

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 442 RAPOR NO : 2011/131 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Y & Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRES : Mehterçeşme Mahallesi, Hürriyet Caddesi İnnovia Projesi, 1. Etap, Kreş Binası

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT / ĠSTANBUL (Parsel) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014 / 3333 1. RAPOR ÖZETĠ... 3 2. RAPOR BĠLGĠLERĠ... 4 3. ġġrket BĠLGĠLERĠ... 5 4. MÜġTERĠ

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.

DEĞERLEME RAPORU. : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Alkent 2000 Göl Malikâneleri, Eskice Çiftliği Köyü, 106 ada, 18 nolu parsel, Büyükçekmece

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Yeşilkent Mah., Nazım Hikmet Bulvarı, İnnovia 4. Etap Projesi, 2945 Ada, 34

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1043

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1043 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, My Office 22, B. B. No:2, 4, 5, 2,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 041 RAPOR NO : 2010/4391

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 041 RAPOR NO : 2010/4391 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Ġhlas Holding A.ġ. Ġhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.ġ. Ortak giriģimi DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Ispartakule Mevkii, Bizim Evler 2. Etap Projesi,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2011/3506 DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 127 RAPOR NO : 2011/3506

DEĞERLEME RAPORU 2011/3506 DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 127 RAPOR NO : 2011/3506 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Eskice Çiftliği Köyü, 106 ada, 19 ve 20 no lu parseller, Mezarlık Mevkii, 2

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU. : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok, Dükkan no: 31 ( 1 ) Esenler / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Turgut Reis Mahallesi, Barbaros Cad., Tekstilkent Ticaret Merkezi, A-3 Blok,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 514 RAPOR NO : 2011/447 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Saray Matbaacılık, Kâğıtçılık, Kırtasiyecilik, Ticaret ve Sanayi A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Merkez Mahallesi, Polat Sokak, No:2 Pursaklar-

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1044 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Caddesi, 3270 ada, 4 nolu parsel, C Blok Otel

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2014/025

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2014/025 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 492, Ak Apartmanı (16 adet bağımsız

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8984

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2009/8984 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : İş Bankası Merkez Şube Binası Cumhuriyet Caddesi, No:2 MuratpaĢa-ANTALYA ĠSTEK YAZISI

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/1275

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 652 RAPOR NO : 2013/1275 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Bostancı Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 492, Ak Apartmanı (16 adet bağımsız

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 437 RAPOR NO : 2009/10135

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 437 RAPOR NO : 2009/10135 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Turizm A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : 212 İstanbul Alışveriş Merkezi Mahmutbey Merkez Mahallesi, Taşocağı Caddesi,

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-02 kayıt no lu

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:71( 1 ) Çerkezköy / TEKİRDAĞ

DEĞERLEME RAPORU. : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:71( 1 ) Çerkezköy / TEKİRDAĞ DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AK-AL Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10037

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. MÜġTERĠ NO : 016 RAPOR NO : 2008/10037 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Hobyar Mahallesi, Hamidiye Caddesi, No: 46-47 Sirkeci Eminönü / İSTANBUL ĠSTEK YAZISI

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel ( 1 ) Bozüyük / BİLECİK

DEĞERLEME RAPORU. : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel ( 1 ) Bozüyük / BİLECİK DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel ( 1 ) Bozüyük / BİLECİK DAYANAK

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 295 RAPOR NO : 2012/1631

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 295 RAPOR NO : 2012/1631 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AK-AL Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : 4 Eylül Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi (Bursa - Eskişehir Karayolu)

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No: 8 Kızılay / ANKARA ĠSTEK YAZISI : 09 Kasım 2009 tarih

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2008/10027 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME.

DEĞERLEME RAPORU 2008/10027 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Ankara İş Kulesi Atatürk Bulvarı, No : 191 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA ĠSTEK YAZISI

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULLERĠN ADRESĠ : Basın Ekspres Yolu, (Bahariye Cad.) No:3, İş Bankası Güneşli Operasyon Merkezi

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. Selimpaşa-Silivri / İSTANBUL (Tesis) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 205 / 202 - - İÇİNDEKİLER. RAPOR ÖZETİ...- 3-2. RAPOR BİLGİLERİ...- 4-3.

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 1435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy / İSTANBUL

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 1435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy / İSTANBUL DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı, 435 ada, 39 nolu parsel Kadıköy /

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Büyükkarıştıran - Lüleburgaz / KIRKLARELİ (8 Adet Parsel ve Tesis) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2015 / 209 1 İÇİNDEKİLER 1. RAPOR ÖZETİ... 3 2.

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 015 RAPOR NO : 2008/10129

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. MÜġTERĠ NO : 015 RAPOR NO : 2008/10129 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ : Tunalı Hilmi Caddesi, No: 2 / B Vakıfbank Kavaklıdere Şubesi, Kavaklıdere - Çankaya

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Denizçalı Köyü, Taşköprü Mevkii, Yalova İzmit Karayolu üzeri 1126, 1145 ve 1146 nolu parseller Çiftlikköy / YALOVA

DEĞERLEME RAPORU. : Denizçalı Köyü, Taşköprü Mevkii, Yalova İzmit Karayolu üzeri 1126, 1145 ve 1146 nolu parseller Çiftlikköy / YALOVA DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AK-AL Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Denizçalı Köyü, Taşköprü Mevkii, Yalova İzmit Karayolu üzeri 1126,

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULUN ADRESĠ : Tunalı Hilmi Caddesi, Binnaz Sokak, No:2 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA ĠSTEK

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU 2008/10032 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME.

DEĞERLEME RAPORU 2008/10032 RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ ĠSTEK YAZISI. DAYANAK SÖZLEġME. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Mallmarine AlıĢveriĢ Merkezi, Kemeraltı Mahallesi, Atatürk Cadadesi, No: 28 Marmaris

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Yasal Durumuyla Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Yasal Durumuyla Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapor Türü YÖNETİCİ ÖZETİ Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 05 Aralık 2013 ve 8422-I kayıt no lu 5 iş günü Tam

Detaylı