GROUPAMA SĠGORTA INTER PARTNER ASSISTANCE TRAFĠK POLĠÇESĠ SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YURTĠÇĠ ASĠSTANS PROGRAMINA UYGUN. HĠZMET VE ġartlari

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GROUPAMA SĠGORTA INTER PARTNER ASSISTANCE TRAFĠK POLĠÇESĠ SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YURTĠÇĠ ASĠSTANS PROGRAMINA UYGUN. HĠZMET VE ġartlari"

Transkript

1 IPA- Groupama Sigorta / Trafik Araç Yardım Hizmetleri/ 52 1/8 GROUPAMA SĠGORTA INTER PARTNER ASSISTANCE TRAFĠK POLĠÇESĠ SAHĠPLERĠ ĠÇĠN YURTĠÇĠ ASĠSTANS PROGRAMINA UYGUN HĠZMET VE ġartlari

2 IPA- Groupama Sigorta / Trafik Araç Yardım Hizmetleri/ 52 2/8 BÖLÜM I - ġartlar A) TANIMLAR Sigortalı Araç : Hususi Araç : Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve/veya malların taģınması ve/veya kiralanması amacı ile kullanılan araçlar hariç; sigorta poliçesinde tanımlanan, ağırlığı kg ı geçmeyen, dört tekerlekli motorlu araçlardır. Hafif Ticari Araç : Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve/veya malların taģınması amacı ile kullanılan ve yüksüz ağırlığı kg ı geçmeyen, ambulans, minibüs, panelvan, pick-up sınıfı dört tekerlekli motorlu araçlardır. Ağır Ticari Araç : Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve/veya malların taģınması amacı ile kullanılan ve yüksüz ağırlığı 10 Tonu aģmayan midibüs, açık/kapalı kasa kamyon ve kamyonet. Özel Maksatlı Ticari Araç : Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve/veya malların taģınması amacı ile kullanılan ve yüksüz ağırlığı 10 Tonun üzerindeki otobüs, kamyon, çekici, TIR, tanker, transmikser. Sigortalı : Sigorta sözleģmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kiģi. Lehdar : Hizmetlerden faydalanma hakkına sahip olan ticari araç sürücüsü ve sigortalı araçta bulunan kiģiler, ya da Ticari Aracın bağlı bulunduğu tüzel kiģilik. Poliçe : Groupama Sigorta tarafından tanzim edilmiģ, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmıģ Trafik Sigorta Poliçesidir. Sürücü : Geçerli sürücü belgesine sahip olan kiģi veya kiģiler. Ekip : Ticari Aracı kullanan, geçerli Ticari Vasıta ehliyeti olan ve Nakliye Firması/Kurumuna bağlı olarak çalıģan azami iki adet sürücü. Referans Yılı : AnlaĢma geçerlilik süresidir. Vaka : Sigortalı araçta hasar meydana gelmesi nedeniyle IPA'ın asistans hizmeti vermesini gerektirecek olaydır. Bedensel Zarar/Yaralanma : Hastalık ve rahatsızlık dıģında, sözleģme geçerlilik süresi içinde tamamen ve direkt olarak bir araç kazası sonucu gerçekleģen bedensel yaralanma durumudur. Medikal Ekip : IPA tarafından görevlendirilmiģ, tıbbi bilgiye sahip uzman kiģi veya kiģiler.

3 IPA- Groupama Sigorta / Trafik Araç Yardım Hizmetleri/ 52 3/8 Ciddi Tıbbi Sebep : KiĢinin hayatını tehlikeye sokan önemli hastalık veya yaralanma durumu. Aile Yakını : Baba, anne, çocuk, eģ veya kardeģtir. Daimi Ġkamet Ülkesi : Poliçenin düzenlendiği ülkedir. Daimi Ġkametgah : Sigortalının poliçenin düzenlendiği ülke içindeki Poliçede belirtilen ikametgah adresidir. B) COĞRAFĠ KAPSAM Teminatlar Araç ve KiĢisel Yardım Teminatları T. C. Coğrafi Sınırlar Asistans teminatlarının tümü aksi belirtilmedikçe 0 (Sıfır) kilometreden itibaren baģlar. C) ASĠSTANS HĠZMETLERĠNĠN ġartlari Bölüm II de yeralan hizmetler aksi belirtilmedikçe; trafik kazası veya yaralanma halinde IPA Ġstanbul Ofisi tarafından no lu numaralı telefona yönlendirilmiģ olan hattın aranması ve talep edilmesi halinde verilir. D) ZAMAN AġIMI Sigorta kapsamındaki her türlü olay, olayın baģlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde geçerli olacaktır. E) IPA'nın SORUMLULUĞU IPA verdiği asistanslık hizmetlerinde, grev, savaģ, istila, yabancı düģman hareketleri, çatıģma, iç savaģ, ayaklanma, ihtilal, terörizm, askeri güç, Ģiddet kullanma, olağanüstü hal, radyoaktif veya buna benzer mücbir sebeplerden ortaya çıkan gecikme ya da suçlamalardan sorumlu tutulmayacaktır. Reasürör hiç bir durumda kendisini; polis, sivil savunma, itfaiye gibi resmi acil yardım kuruluģlarının yerine koyamaz.

4 IPA- Groupama Sigorta / Trafik Araç Yardım Hizmetleri/ 52 4/8 BÖLÜM II - TEMĠNATLAR Aksi belirtilmedikçe, aģağıda belirtilen hizmetler IPA tarafından organize edilecek ve ödenecektir. 1. Çekme Kaza halinde IPA, sigortalı aracın var ise kazanın gerçekleģtiği ildeki istenilen anlaģmalı veya yetkili servise, yok ise en yakın ildeki en yakın anlaģmalı veya yetkili servise çekimini ücretsiz sağlayacaktır. Vakanın gerçekleģtiği ilde anlaģmalı veya yetkili servis olmasına rağmen aracın farklı bir il e çekilmesinin talep edilmesi durumunda aģağıdaki limitler kapsamında çekme hizmeti verilecektir. Limiti aģan tutar önceden bilgilendirmek suretiyle sigortalıdan tahsil edilecektir. Kaza Çekme Hizmeti için ödenecek azami Limitler : Binek, Hafif Ticari ve Ağır Ticari Araçlar Özel Maksatlı Ticari Araçlar için 400 TL 500 TL 2. Vinçle Kurtarma IPA, kaza durumunda sigortalı araçların yolun dıģına çıkarak vinç ile kurtarılması gerektiği durumlarda tüm organizasyonu yaparak aģağıda belirtilen azami limitler dahilinde aracın kurtarılmasını sağlayacaktır. Limiti aģacak kurtarma iģlemlerinde tutar önceden bildirilmek suretiyle sigortalıdan tahsil edilecektir. Kurtarma Hizmeti için ödenecek azami Limitler : Binek, Hafif Ticari ve Ağır Ticari Araçlar Özel Maksatlı Ticari Araçlar 650 TL 750 TL 3. Tıbbi Nakil ve/veya Geri DönüĢ IPA, kaza sonucunda araç içerisinde seyahat eden yaralanmıģ kiģilerin, uygun donanımlı en yakın hastaneye veya tam teģekküllü bir sağlık kurumuna nakillerini sağlayacaktır. Sigortalı doktor gözetimi altında ve sağlık koģullarına uygun herhangi bir araçla (kara ambulansı, hava ambulansı ve tarifeli uçuģ da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) Bedensel Zarar ya da Hastalığa özel, daha uygun medikal donanıma sahip bir hastaneye nakledilir.

5 IPA- Groupama Sigorta / Trafik Araç Yardım Hizmetleri/ 52 5/8 Lehdar ın medikal durumu olanak veriyorsa, Türkiye deki ikametine ya da ikameti yakınındaki uygun bir hastaneye veya sağlık merkezine, gereken gözetim altında, havaalanlarına ve havaalanlarından kara ambulansıyla transferler de dahil olmak üzere, tarifeli bir havayolu ile doğrudan nakli sağlanabilir. Nakil hizmeti için baģvuran kiģinin IPA'ın bir an önce devreye girebilmesi için kendisi ya da yükümlü olduğu kiģi ile ilgili temin etmesi gereken bilgiler Ģunlardır; Kaldırıldığı hastanenin adı, adresi ve telefon numarası. Tedavi eden doktorun ve varsa aile doktorunun adres ve telefon numarası. IPA'ın Medikal Ekibi veya temsilcileri Sigortalının durumunu tesbit edebilmek için onun yanına serbestçe girebileceklerdir. ġayet bu yükümlülük yerine getirilmezse ve haklı bir itiraz olması hariç, sigortalı tıbbi yardıma hak kazanmayacaktır. Herhalükarda IPA tedaviyi üstlenen doktor ile mutabık kalarak nakil tarih ve aracını tayin edecektir. Hastanede yatmayı gerektiren bedeni zarar/yaralanma durumunda sigortalı veya onun adına hareket eden kiģi olayın vuku tarihinden itibaren 48 saat içinde IPA ı haberdar edecektir. Bu haberin verilmemesi halinde, IPA ortaya çıkacak masrafları sigortalıya ödememe hakkına sahip olacaktır. Tıbbi Nakil ve/veya Geri DönüĢ teminatı kapsamında IPA sadece Kara Ambulansı ve/veya ekonomi sınıf uçak bileti masrafını ödemekle yükümlüdür. Hava Ambulansı veya Sedyeli UçuĢ gerektiği hallerde IPA gerekli organizasyonları gerçekleģtirir ancak masraflar sigortalı tarafından karģılanır. BÖLÜM III ÖZEL KOġULLAR 1. Yukarıda açıklanan hizmetler sigortalı, sigortalı araç sürücüsü ve sigortalı araçtaki yolcuları kapsamaktadır. Aksi belirtilmedikçe, bu hizmetler IPA tarafından organize edilecek ve ilgili hizmet bölümlerinde belirtilen limitler dahilinde ödenecektir. 2. IPA nın sorumluluğu, sigortalının veya lehdarın poliçe Ģartlarına uygun hareket etmesi Ģartına bağlıdır. IPA olağandıģı iklim koģulları, hizmetin ulaģtırılacağı yerin sosyal, ekonomik ve güvenlik Ģartları gibi hizmetin sağlanmasını güçleģtiren Ģartlarda, hizmetin sağlanması için elindeki imkanlar ölçüsünde azami çabayı gösterecektir.

6 IPA- Groupama Sigorta / Trafik Araç Yardım Hizmetleri/ 52 6/8 3. Yukarıda tanımlanan yardım hizmetleri sigortalı araçta meydana gelebilecek bir kaza ile araçta seyahat eden yolcular için kaza sırasında oluģabilecek yaralanma veya ölüm riskleri için geçerlidir. 4. Poliçe kapsamında sunulan asistans hizmetlerine iliģkin talepler için Sigortalı en kısa zamanda IPA'ın Ġstanbul merkezini 24 saat boyunca, kendisine verilmiģ olan numaralı telefondan herhangi bir Ģahsi giriģimde bulunmadan önce aramalı ve: Yardım için gerekli olabilecek bilgileri eksiksiz iletmeli, Yardımın sağlanabilmesi ve zararın asgari oranda tutulabilmesi ile ilgili tedbirleri almalı, Herhangi bir kiģi veya kuruma yardım almak konusunda taahhütte bulunmamalı, sorumluluk almamalıdır. BÖLÜM IV ĠSTĠSNALAR 1. Sağlanacak hizmet ile ilgili bedelin azami teminat limitini aģması halinde sigortalı veya lehdarın onayı alınarak hizmet sağlanacak olup aģan kısmı sigortalı veya lehdar tarafından karģılanacaktır. 2. Hizmetin kapsam dıģında kaldığı durumlarda müģterinin talebi ile yapılan organizasyonlarda hizmet bedeli müģteri tarafından karģılanacaktır. 3. Hukuki kurallara ve prensiplere uygun olmayan hizmet taleplerinin red edilme hakkı saklıdır. 4. IPA aģağıda açıklanan durumlarda hizmet verme yükümlülüğü taģımayıp bunlara bağlı oluģacak masraflardan sorumlu değildir. a) IPA verdiği hizmetler ölçüsünde sorumludur; hizmetlerin veriliģinden once veya sonra araçta meydana gelmiģ hasarlardan IPA sorumlu tutulamaz. Hizmetin veriliģi esnasında hizmet sağlayıcı tarafından araca verilebilecek hasarlara karģı hizmet sağlayıcı firmalar sigortalıdır. b) Sigortalının, IPA ya müracaat etmeden alacağı hizmetlere iliģkin masrafları kapsam dıģıdır. Sigortalının doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları geri talep etme hakkı yoktur. c) Hasarlı araç içerisinde unutulan ya da bırakılan özel/değerli eģyaların kaybolması veya çalınmasından doğacak mağduriyetin tazmininden IPA sorumlu tutulamaz. Sigortalının araç içerinde bıraktığı ya da unuttuğu hertürlü değerli/değersiz eģyanın sorumluluğu kendisindedir.

7 IPA- Groupama Sigorta / Trafik Araç Yardım Hizmetleri/ 52 7/8 d) AĢağıdaki nedenlerden ileri gelen hasarlar sonucu yapılacak hizmet talepleri kapsam dıģıdır : Sigortalının veya lehdarın daha önceden varolan bir rahatsızlığı, hamilelik hali ve doğum yapma ihtimali, akıl hastalığı gibi durumlar ile intihar veya intihara teģebbüs, Araç sürücüsünün araç sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması, Araç sürücüsünün kanındaki alkol düzeyinin kanunlarca izin verilen düzeyin üzerinde olması Araç sürücüsünün ilaç veya uyuģturucu madde kullanması, SavaĢ, iģgal, yabancı düģman hareketleri, iç karıģılık, isyan, ayaklanma, ihtilal, terörist saldırılar ile askeri-inzibati güç kullanılması, Doğal felaketler; deprem, volkanik patlama, sel, fırtına, nükleer ve radyoaktif tehlikeler ve her türlü çevresel kaza, Sigortalının veya lehdarın kasten kendini yaralama veya bir suça iģtirak veya hileli hareketleri, Sigortalının her türlü araba yarıģına ya da gösterilerine yarıģmacı olarak iģtiraki, Sigortalının meģru müdafa hariç herhangi bir kavgaya karıģması, Profesyonel olarak ya da resmi bir yarıģma veya gösteri için eğitici sıfatıyla spor yapılması, Aracın taģıma kapasitesine ve kurallara uygun olarak yüklememesi ve kullanılmaması, KıĢ aylarında gerçekleģen yakıt donmalarında police dönemi içinde sadece bir kez hizmet sağlanacaktır. Sonraki talepler kapsam dıģında olacaktır. BÖLÜM V GENEL HÜKÜMLER Zaman AĢımı Sigorta kapsamındaki her türlü olay, olayın baģlangıç tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde geçerli olacaktır. (Asistans hizmetleri trafik poliçesi yürürlük tarihleri arasında geçerli olup her koģulda kontrata bağlı yükümlülüklerin sona erdiği tarihte geçerliliği sona erer)

8 IPA- Groupama Sigorta / Trafik Araç Yardım Hizmetleri/ 52 8/8 IPA'ın Sorumluluğu IPA hiç bir durumda kendisini; polis, sivil savunma, itfaiye gibi resmi acil yardım kuruluģlarının yerine koyamaz. Genel Prosedür Sınırlama Bir hasar sonucunda oluģan talep ortaya çıktığında, sigortalı bu hasarı sınırlamak yada durdurmak için çaba sarfetmek durumundadır. Kapsam dıģında yapılan tüm masraflar ve sigortalı adına ödenen bedeller, sigortalının önceden onayı alınması koģulu ile kendisinden tahsil edilir. Onay verilmeyen bedellerde, IPA sigortalının talebi üzerine hasarı asistans hizmetleri limitleri oranındaki tamiratı gerçekleģtirecektir. Ġstirdat (Geri Alım) Sigortalı IPA ın ilgili kaynaklardan gerekli ödemeleri geri alabilmesi için IPA a her türlü belgeyi sağlayacak ve formaliteleri yerine getirecektir. Geçerlilik Bu Hizmet sözleģmesi ve sonrası baģlangıçlı Groupama Sigorta tarafından düzenlenmiģ Trafik Sigorta poliçeleri için geçerli olacaktır.

OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMETİ

OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMETİ IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n 52051 1/12 BÖLÜM I - ŞARTLAR OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMETİ A) TANIMLAR Sigortalı Araç : Ticari veya profesyonel anlamda yolcu

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA - EUROP ASSISTANCE HUSUSi ARAÇ KASKO SiGORTA POLiÇESi SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI

GROUPAMA SİGORTA - EUROP ASSISTANCE HUSUSi ARAÇ KASKO SiGORTA POLiÇESi SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI GROUPAMA SİGORTA - EUROP ASSISTANCE HUSUSi ARAÇ KASKO SiGORTA POLiÇESi SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI BÖLÜM I - ŞARTLAR A) TANIMLAR Sigortalı Araç: Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve

Detaylı

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI ASĠSTANS ÜRÜNÜ A.GENEL ġartlar A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama veya daimi ikametgaha

Detaylı

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR

DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR DÖRT DÖRTLÜK ASİSTANS ÖZEL ŞARTLARI A) TANIMLAR Sigortalı: Türkiye de ikamet eden, MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. müşterileri. Asistans Hizmeti: Bu anlaşmada kapsam altına alınan, şartlar ve limitler

Detaylı

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir.

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir. HSA / EK 4 :HAFİF TİCARİ OTO KASKO POLİÇESİ ASİSTANS PROGRAMI ASİSTANS ÜRÜNÜ A. GENEL ŞARTLAR A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri Araç Yardım Hizmetleri Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri a. Aracın çekilmesi Kaza durumlarında, sigortalı aracın kazanın gerçekleştiği il dâhilinde en yakın Liberty Sigorta Seri Onarım Servisine (S.O.S),S.O.S

Detaylı

A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi.

A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. HSA / EK 5 :OTO KASKO POLİÇESİ ASİSTANS PROGRAMI ASİSTANS ÜRÜNÜ A. GENEL ŞARTLAR A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar: Hizmetlerden

Detaylı

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Ek:5 +destek Asistans Hizmeti İçeriği A) SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Aşağıdaki hizmetler, ING Bonus Mail Order yöntemi ile gerçekleştirilecektir. 1) Belirtilen adrese çiçek gönderimi siparişi, 2) Kitap bilgileri

Detaylı

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari

KARA GÜN DOSTU. ĠġSĠZLĠK. ÖZEL ġartlari KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari ĠÇĠNDEKĠLER... SAYFA I. KARA GÜN DOSTU ĠġSĠZLĠK ÖZEL ġartlari... 3 A. SĠGORTA KONUSU:... 3 B. SĠGORTA SÜRESĠ VE GEÇERLĠLĠĞĠ:... 3 C. COĞRAFĠ SINIR:... 3 D. SĠGORTALANMA

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR) LIBERTY SİGORTA/AĞIR TİCARİ KASKO YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 12 LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ

GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ GROUPAMA SİGORTA A.Ş. ASİSTANS HİZMET SÖZLEŞMESİ Groupama Medikal Yardım TANIMLAR Poliçe: Groupama tarafından tanzim edilmiş ve EAT ye bildirimi yapılmış Sağlık poliçesidir. Sigortalı: Sigortacı tarafından

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR

LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 14 LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR 2015 LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/

Detaylı

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hafif-Ağır Ticari Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 10 EK - 2 HAFĐF AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TĐCARĐ ARAÇ ASĐSTANS HĐZMETLERĐ TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları

Detaylı

ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM

ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM ANADOLU HİZMET PERT KASKO YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama Daimi İkametgaha dönüş veya yolculuğa devam seyahati Seyahate

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

Toyota Asistanım TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın vinç ile kurtarılması. Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Toyota Asistanım TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER. Aracın vinç ile kurtarılması. Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Toyota Asistanım TEMĠNATLARIN ÖZETĠ VE LĠMĠTLER Araç Teminatları Yol kenarı yardım organizasyonu Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Oto kapı kilit hizmeti Lastik değiģtirilmesi hizmeti Benzin

Detaylı

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi 1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi, 2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır. Lehdar Binek Araçlar için; 1.

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR)

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR) LIBERTY SİGORTA/HUSUSİ VE HAFIF TICARI KASKO YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 17 LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ

Detaylı

HSA / EK 4 : OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HAFİF TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR

HSA / EK 4 : OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HAFİF TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR HSA / EK 4 : OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HAFİF TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

Detaylı

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM

MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM MAPFRE GENEL SİGORTA BİNEK VE TİCARİ ARAÇ TRAFİK YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Kapsam Aracın çekilmesi 250 TL Aracın kurtarılması 500 TL Araç kazası sonucu yaralanma durumunda

Detaylı

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA!

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! HDI TRAFİK SİGORTASI ARAÇ YARDIM HİZMETİ HDI Sigorta dan Trafik Sigortanıza Yeni Boyutlar Kazandıran Hizmet Diyelim ki aracınız

Detaylı

OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLERİ HÜKÜM VE ŞARTLARI AĞIR TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet

OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLERİ HÜKÜM VE ŞARTLARI AĞIR TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLERİ HÜKÜM VE ŞARTLARI AĞIR TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. 1.2

Detaylı

MOTOSİKLET YOL YARDIM

MOTOSİKLET YOL YARDIM MOTOSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Lastik patlaması halinde aracın çekilmesi Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM

ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM ZURICH SİGORTA MOTORSİKLET YOL YARDIM Araç Teminatları Limitler Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması 300 TL 600 TL Lastik değiştirilmesi için aracın çekilmesi 300 TL Aracın kullanılamayışı nedeniyle

Detaylı

HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ

HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ Kasko veya trafik poliçelerinde bu teminatın verilmiş olması şartı ile yardım hizmetlerinden faydalanılacaktır. YARDIM HİZMETİ Yardım hizmeti; kişiler için kaza ve ani hastalık

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ

GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ GROUPAMA SİGORTA YAT ASİSTANS HİZMETLERİ I. TANIMLAR Sigortalı: Groupama Sigorta tarafından tanzim edilen yürürlükteki Yat Sigortası Poliçesinde adı belirtilmiş ve Yat Sigortası Poliçesi kapsamına dahil

Detaylı

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI

BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI BENİM ARABAM KASKO SİGORTASI Genel Özellikler Türkiye sınırları dahilinde seyreden araçları, kasko sigortaları genel şartları dahilinde, gerek seyir gerekse park halinde iken karşılaşabileceği kaza risklerine

Detaylı