Dost Al flverifl in ve Müflteri Memnuniyeti nin Adresi: içindekiler. ittifaktan haberler. ürünü,müflterilerimize sunmay z13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dost Al flverifl in ve Müflteri Memnuniyeti nin Adresi: içindekiler. ittifaktan haberler. ürünü,müflterilerimize sunmay z13"

Transkript

1

2

3 içindekiler ittifaktan haberler ittifaktan haberler: ttifak Holding turizm sektörüne giriyor ittifaktan haberler: Mercek, yeni flubeleriyle at l mda ittifaktan haberler: Afrika da Selva logo ve ambalajlar taklit ediliyor ittifaktan haberler: Selçuklu kulesi tamamlan yor ittifaktan haberler: Kulesite etkinlikleri Konya y aflt ittifaktan haberler: 2006 model Hyundai ler rent te ittifaktan haberler: 30 günde 30 üründe % 30 indirim ittifaktan haberler: Kardelen Konutlar na büyük ilgi ahmet körpe: evimize giremeyen ürünü,müflterilerimize sunmay z13 09 d o s y a : Dost Al flverifl in ve Müflteri Memnuniyeti nin Adresi: Sahibi: ttifak Holding A.fi. Ad na Genel Müdür Ahmet A rbafll Yay n Koordinatörü: Ecevit Abdullah Öksüz Yaz flleri Müdürü: Muhammed Aydo du Yay n Kurulu: Ahmet A rbafll, Ahmet Körpe, Cemil Coflgun, Ecevit (Abdullah) Öksüz, H. Ali Körpe, Hasan Da l, Necati Loras, Osman Baydar, Ramazan Keser, Tahir Atila Yap m: gratanongrata Bask : Elma Bas m ttifak Holding rtibat Adresi: 1. Organize Sanayi Bölgesi Yerlisu Sokak No: 36 Selçuklu / KONYA Tel: Fax:

4 Seyit Mehmet Bu a (Yönetim Kurulu Baflkan ) Zaman ve medeniyet YARATILMIfiLARIN içerisinde bir çok s rr çözülemeyenler aras nda zaman ve insan faktörü farkl bir yer tutar. Birisi durdurulamaz bir h zla ak p giderken di eri zaman zaman bu ak nt ya kap l r kontrolü kaybeder ve savrularak sona do ru ilerler, zaman zaman ise akan zamana karfl giriflti i mücadelede bir çok hakimiyetler kurar. Hakimiyetin asl n n ise hadimiyetten geçti i gerçe ini idrak edenler gerçek erdem sahibi olanlar olarak dünya ve ahiretlerini mamur k larlar. Mamur k l nm fl hayatlar n imarl n yapt dünya co rafyalar bir çok medeniyetin de inflas n gerçeklefltirmifl, geçmiflle gelecek aras nda insanl a hizmet edecek köprüleri infla etmifllerdir. nfla edilmifl medeniyetlerin bir çok özelli ini s ralayabilsek de en ciddi olan topyekün kalk nmas n sa layabilmifl ve yine topyekün sorumluluklar n idrak etmifl insanlar n oluflturdu u organizasyonlar olmalar en belirgin özelliklerindendir diye düflünüyorum. ttifak grubu Anadolu nun tarihte iz b rakm fl en büyük medeniyetlerinden birisi olan Selçuklu Baflkenti Konya dan dünyaya aç lan bir pencere olmas, sadece bölge halk na de il insanl a hizmet üretme hedefi, bölgesinde ve dünyan n bir çok bölgesinde var olan sizlerin geliflim idealine, meflru kazanc n manevi huzuruna tercüman olarak yoluna ç km flt r. Halen de tüm dinamizmi ile hedeflerini büyüterek yoluna devam etmektedir. Bugüne kadar karfl laflt m z tüm engelleri temellerimizin daha da sa lamlaflmas na, paylaflt m z maddi ve manevi de erlerimizin ziyadeleflmesine vesile olacak birer geliflim hamlesine dönüfltürmenin onurunu sizlerle paylafl yoruz. Paylaflt m z bu onurun yans mas olan ttifak Grubu nun; - Varl n muhafaza etmesinin yan nda art rmas n n, - Her geçen gün iflletmesi bulunan alanlarda geliflmesinin, - Yeni projelere imza atabilmesinin ve geliflimini sürdürebilmesinin temelinde siz ortaklar m z n varl ve deste i yatmaktad r. Biz de; bilgimiz, tecrübemiz ve idrakimiz oran nda sizlere hadim olmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda yak n hedeflerimiz aras nda bizdeki varl n nakde dönüfltürmek isteyen ortaklar m z n problemlerinin çözümünde hisselerimizin yeniden al n p sat labilir noktaya gelmesi oldu unu da bir kez daha hat rlatmak isterim. Konuyla ilgili kendi iç haz rl klar m z sürdürürken mevzuatlarla ilgili hususlar da ilgili makamlarla sizlerin ad na görüflmelerimizin devam etti ini bilmenizi isterim. Görüflmelerimizin en k sa sürede olumlu bir neticeye ulaflmas n bekliyoruz. Ayr ca grup içi flirketlerimizin çal flmalar ile ilgili haberleri de ilerleyen sayfalar m zda okuyabilirsiniz. Allah tan dile imiz tüm faaliyetlerimizin neticesinde dünya ve ahiret hayat m z ad na bolluk ve huzura ulaflabilmektir. Ve yine Mevla dan bizleri her iki dünyam z karartacak fiillerden uzak tutmas n niyaz eder, nice bayramlarda görüflmek üzere sayg lar sunar m ÇINAR

5 ttifak Holding turizm sektörüne giriyor TT FAK HOLD NG Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Dr. Ahmet AKMAN grup olarak Turizm sektörüne ilgi duyduklar n ve bu alanda ciddi yat r mlar planlad klar n kaydetti. Konuyla ilgili ÇINAR a bilgi veren Dr.Ahmet AK- MAN flunlar söyledi; Ülkelerin iktisadi anlamda geliflmifllikleri üretmifl olduklar de erlerin harcama biçimlerini de etkilemektedir. Bireylerin zaman içerisinde g da d fl na harcad klar rakamlar n oran bütçeleri içerisinde sürekli bir art fl e iliminde. G da d fl harcamalar n a rl ülkelerin geliflmifllik seviyelerine göre farkl l klar arzetmekte ve bu alan özellikle hiz- Turizmdeki hedefler; Gelece ini planlayan her grup gibi biz de bu sektörle ilgili yapm fl oldu umuz program ve fizibilitelerde hedefimiz; k sa süreli öngörülerden ziyade uzun süreli hedeflere ulaflmay esas al yoruz. Bu anlamda da düflüncemiz tek bir otel de il. Türkiye nin 2004 sonunda üretti i y ll k de er 300 milyar dolar aflm fl durumda. Biz büyümenin hizmet sektöründe daha kuvvetli olaca n düflünüyoruz. Bu nedenle ciddi potansiyeller içeren bu sektörde yer almak istiyoruz. met sektörü oluflturmaktad r. Bir iflletme olarak, bir ülkede sürdürülebilir bir büyümenin olabilece ine inan yorsan z yat r m karar al rs n z. Hem sürdürülebilir büyüme hem de uluslar aras siyasi ve ekonomik istikrar n istikbalde de devam edece ine inan yorsan z büyük hizmet yat r m yapabilirsiniz. Biz grup olarak siyasi istikrar da içeren sürdürülebilir büyüme sürecinin Türkiye de olabilece ine inan yoruz. Neden Turizm? Turizm; ilk yat r m maliyeti yüksek olmas na ra men hem likiditesi hem üretilen katma de eri hem döviz girdisi hem de sa lad do rudan ve dolayl istihdam en iyi olan sektörlerden birisidir. Biz de bu gerçeklerle turizm sektörüne yat r m karar ald k. Yaln z bu karar m zda da çok seçiciyiz. O kadar seçiciyiz ki; otelin bulundu u arsadan denizine, yeflil dokusundan konumuna, alt yap s ndan ulafl - m na kadar bütün de erleri içinde bar nd racak yani bize yak fl r bir yer olmas n arzuluyoruz. Nas l bir yat r m; Bizim düflüncemiz; yatak ve üzeri kapasiteli, genifl bir arsa üzerinde kurulu, yeflil dokuyu koruyabilecek, deniz ve kumdan maksimum fayday sa layabilecek, hizmet kalitesinden ödün vermeden, maliyetleri minimum seviyelere indirebilece imiz, sadece yerli turistlere de il, yabanc turistlere de hizmet verebilece- imiz ihtisas turizmini yapmay planl yoruz. Bu anlamda görüflmelerini sürdürdü ümüz arsa ve bizim normlar m za uyan oteller var. Ama mülkiyetin bize geçerek faaliyetine bafllamas n n bir süreç alaca do ald r. ttifak Holding iftar yeme i Konya y bir araya getirdi YÖNET M KURULU BAfiKANIMIZ Seyit Mehmet BU A n n ev sahipli inde düzenlenen iftar yeme imiz Konya Valisi Ahmet KAYHAN, Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir AKYÜREK, l Genel Meclisi Baflkan Mustafa Sabri AK, Selçuklu Kaymakam fiükrü Görücü, KTO, KSO, ve Ticaret Borsas Baflkanlar, Baro Baflkan, Siyasi partilerin il yöneticileri, bürokratlar, yerel ve ulusal medyan n temsilcileri ile ttifak Holding Yönetim Kurulu ve üst yöneticilerinin kat l mlar ile gerçekleflti. Kat l m n yo un oldu u iftar yeme imizde davetliler ile bizzat ilgilenen Seyit Mehmet BU A, davetliler ile bilgi al flveriflinde bulundu.

6 TT FAK TAN HABERLER... den 10 YTL lik al flverifl yapt Jeep sahibi oldu ADESE kazand rmaya devam ediyor. Gilette ürünlerinden 10 YTL lik al flverifl yapan Adese müflterileri çekiliflle, Hyundai Tuscon Jeep, Hyundai Getz otomobil ve 5 Honda motosiklet sahibi oldu. Adese Al flverifl Merkezleri düzenledi i kampanya ile müflterilerine keyifli al flveriflin yan nda otomobil düfllerini gerçeklefltirme flans da veriyor. Adese Al flverifl Merkezleri nde 30 Temmuz-9 Ekim 2005 tarihleri aras nda devam eden Gilette kampanyas n n çekilifli 18 Ekim 2005 Sal günü Adese Kulesite Ma azas nda gerçeklefltirildi. Adese Genel Müdürü Ahmet Körpe de çekilifl törenini izledi. Düzenledi i kampanyalarla bir çok müflterisini oto- mobil ve yüzlerce çeflit hediye ile buluflturan Adese Al flverifl Merkezleri Gilette ürünlerinden al flverifl yapan müflterilerine 130 milyarl k hediye verdi. Gilette, Permatik, Oral B, Duracell ve Blue II ürünlerinden 10 YTL ve katlar nda al flverifl yapan Adese müflterileri çekiliflle, 1 adet Hyundai Getz 1.6 Cool 3X, 1 adet Hyundai Tucson Jeep 2.0 Doch Cwt ve 5 adet Honda JC 34 E CBR125R Motosiklet sahibi oldu. Konya, Ankara ve Mersin de kurulu 23 Adese den al flverifl yapan dost al flverifl müflterilerince heyecanla beklenen çekilifl sonuçlar, 21 Ekim de adresinde ve tüm ma azalarda duyurulacak. den Bifa alan kazand ADESE müflterileri kazanmaya devam ediyor. Adese reyonlar ndan 3 YTL ve katlar nda Bifa ürünü alan dost al flverifl müflterileri, çekiliflle 77 muhteflem hediye kazand. Adese Al flverifl Merkezleri nde 1 Temmuz-18 Eylül tarihleri aras nda devam eden Bifa kampanyas n n çekilifli 26 Eylül 2005 Pazartesi günü saat 15 te Kule Site Ma azas nda gerçeklefltirildi. Bifa n n enfes bisküvi, çikolata, gofret, kraker, kek ve flekerleme çeflitlerinin tad na doyamayan minikler, ayn zamanda aile boyu hediye kazanman n tatl heyecan n yaflad lar. Babama otomobil, bana jeep, anneme buzdolab, ablama laptop bilgisayar, abime dijital foto raf makinesi, kardeflime scooter diyerek Bifa lezzetini seçen çocuklar da, Adese Kule Site Ma azas nda yap - lan çekilifli aileleri ile birlikte heyecanla izlediler. Tüm Adese Al flverifl Merkezleri reyonlar ndan 3 YTL ve katlar nda Bifa al flverifli yapan dost al flverifl müflterileri, 1 Hyundai Accent, 5 Pilsan akülü jeep, 5 Acer Laptop, 5 Minton dijital foto raf makinesi, 7 Samsung buzdolab ve 54 Micro scooter kazanma flans yakalad. 26 Eylül 2005 Pazartesi saat 15 te Adese Kule Site Ma azas nda Konya 5. Noteri huzurunda gerçeklefltirilen çekilifle yo un ilgi gösterildi. Adese Bifa kampanyas na kat larak Hyundai Accent kazanan Yusuf Benli otomobilini ailesiyle birlikte teslim ald. Babas n n otomobilinin anahtar n Adese Genel Müdür Yard mc s Mustafa Cüce nin elinden alan Nusret Benli nin heyecan gözlerden kaçmad. Kendisine ait otomobili bulunmad n ifade eden Yusuf Benli, Adese sayesinde ailemizin bir otomobili oldu. Hayat mda ilk defa çekilifllerden büyük bir hediye kazand m. Bana u ur getiren Adese ye teflekkür ederim dedi. Mercek, yeni flubeleriyle at l mda MERCEK yeni flubeleriyle hizmet halkalar n güçlendirmeye devam ediyor in Ekim ay itibariyle 36. sat fl noktas n hizmete açan Mercek Discount Marketler Zinciri, çal flmalar süren 2 yeni flubesinin 2005 Ekim sonunda aç lmas yla 38. ma azas na ulaflacak. Konya da perakende sektöründe discount marketçilik anlay fl yla hizmet veren Mercek, 230 un üzerinde çal flan yla, 3000 in üzerinde genifl ürün yelpazesiyle flehrin her noktas nda Yan n zdaki Dost anlay fl yla hemflehrilerimize ulaflmak için yat r mlar na sürekli bir yenisini ekliyor. 35. halkas olan Hocacihan flubesini, Hocacihan Mah. Anadolu Caddesinde hizmete açan Mercek, 36. flubesini Pirebi Mahallesi nde açt. 37. flubesini Büyüksinan Mahallesi nde açacak Mercek her zamanki kaliteli hizmet anlay fl yla, uygun fiyatlarla müflterisinin yan nda olmay fliar edinmifl, sat fl öncesi ve sonras müflteri memnuniyetini temel ilke olarak benimsemifltir. ÇINAR

7 Afrika da Selva logo ve ambalajlar taklit ediliyor SELVA özellikle Afrika kıtasında kısa bir sürede tanınan bir marka haline geldi ve ciddi tonajlara ulafltı. Bu durum Selva nın bölgedeki pazar payının da artırmasına neden oldu. Selva nın bölgede pazar kaybeden rakipleri ise flu sıralar rekabet etmek yerine, çirkin yollara baflvurarak Selva nın pazar üstünlü ünden haksız kazanç elde etmeye çalıflıyorlar. Afrika kıtasında faaliyette bulunan AMC HLDG adlı firma tarafından yapılan Mey or markalı makarnanın logo ve ambalaj tasarımı, Selva logosunun ve spaghetti ambalajlarının kötü bir taklidi durumunda. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Selva Gıda Genel Müdürü Osman Baydar; Taklit edilmek bizi mutlu ediyor ama konuyla ilgili hukuki süreç hemen bafllatıldı. Marka, ambalaj ve tescillerimizin korunması anlamında tüm yasal giriflimler yapılacaktır. açıklamasında bulundu. Selçuklu kulesi tamamlan yor KONYA eski otogar alan nda 2002 y l nda ihalesi sonuçlananan ve yap m ttifak Grup flirketlerinden Seha nflaat taraf ndan üstlenilen Selçuklu Kulesi inflaat 31 Haziran 2006 tarihinde tamamlan yor. Seha nflaat Genel Müdürü Hasan Da l, Selçuklu Kulesi ile ilgili yapt aç klamada, Kule inflaat n n ihale flartnamesine göre haz rlanan ifl plan na uygun olarak devam etti ini ve zaman nda yap m tamamlanarak teslim edilece ini belirtti. ç Anadolu nun cazibe merkezi olacak Selçuklu Kulesinin tamamland nda ayn kompleks içerisinde bulunan Kule Site Al flverifl Merkezleri ile birlikte sadece Konya n n de il ç Anadolu nun cazibe ve ticaret merkezi haline gelece ini ifade eden Seha nflaat Genel Müdürü Hasan Da l, Kompleksin inflaat nda herhangi bir gecikme flu ana kadar olmad bundan sonra da olmayacak. fl plan m za göre; 2005 Aral k ay içerisinde, ilk on kat n d fl cephe cam giydirmesi tamamlanacak. Brüt yüzeylerin d fl cephe boyamas da Aral k ay sonuna kadar bitirilecek. Ofis katlar n alç s vas iki ayl k bir sürede tamamlanacak. Döner platformun mekanik aksam tamamland, asansörlerimiz haz r, ofis merdivenleri ve yang n merdivenleri zemin tafl kaplamalar da bu y l içerisinde bitirilecek. Katlar içerisindeki çal flmalar n büyük bölümü tamamland. Seha nflaat olarak bu büyük eserin ifl teslimini de 2006 y l Haziran sonunda gerçeklefltirece iz. diye konufltu. Selçuklu Kulesi nin 38 metre derinlikte, 1 metre çap nda 144 adet kaz k üzerine infla edildi ini belirten Hasan Da l, kule inflaat nda 72 bin metrekare kal p, 3 bin 400 ton demir, 22 bin 800 metreküp betonun kullan ld n söyledi. Selva fuardan fuara kofluyor GIDAYLA LG L etkili tüm uluslararası fuarlarda yer alan Selva Gıda, 2005 yılı boyunca sektörün önemli fuarlar nda boy gösterdi. Fransa Paris S AL, Japonya Tokyo FOODEX, Çin Hongkong HOFEX, BAE Dubai AUTUMN, Suudi Arabistan Riyad SAUDIFOOD, Bosna Hersek Türk hraç Ürünleri fuarlarına katılan Selva Gıda son olarak dünyanın sayılı gıda fuarlarından biri sayılan 8-12 Ekim 2005 tarihleri arasında Almanya nın Köln kentinde gerçekleflen ANUGA Fuarına katıldı. Dünyada gıda piyasasındaki yeni geliflmeleri yakından takip etme fırsatlarını bulduklarını söyleyen Selva Gıda Dıfl Ticaret Müdürü Serdar Akgüner, aynı zamanda da hedef pazarlar için yeni müflterileri kazanma noktasında büyük fuar organizasyonlarında bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

8 TT FAK TAN HABERLER... Emine Beder, mutfak s rlar n Konyal han mlarla paylaflt KEND S DE Konyalı olan Emine Beder Türkiye nin yemek konusunda en maharetli hanımlarının Konyalı hanımlar oldu unu iddia etti. Selva Gıda nın Konya-Karaman bölgesinde gerçeklefltirdi i Emine Beder Diyor Ki: Unun yisini Benden Sorun kampanyası çerçevesinde; ülkemizin önde gelen gurme, yemek uzmanı ve yazarı Emine Beder Hanımefendi, Konyalı hanımlarla Kulesite AVM de bulufltu. Hanımların yo un ilgisiyle karflılaflan program karflılıklı soru cevap fleklinde gerçekleflti. Hanımlara bol bol yemek tarifi de veren Emine Beder, un seçiminden yumurta çırpma tekniklerine, do ru flerbet hazırlamadan tepsi ya lamanın püf noktalarına kadar yüzlerce sırrını hanımlarla paylafltı. Ramazan ayı öncesinde hanımların merak ettikleri tatlı, pasta ve börek yapmanın püf noktaları ile özel tariflerini dinleyenlere aktaran Emine Beder, çok özel 50 yemek kitabını ise Adese den Selva ürünleri alıp kampanyaya katılmaya hak kazanan 50 katılımcıya imzaladı. Kulesite etkinlikleri Konya y aflt KULES TE Al flverifl ve E lence Merkezi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsam nda birçok ünlü sanatç y hayranlar yla buluflturmaya devam ediyor. Bu çerçevede ünlü spiker ve televizyon programc s Ayflenur YAZICI, AKUT (Arama Kurtarma Derne i) kurucu üyelerinden olan ve Everest e ilk Türk t rman fl n gerçeklefltiren Nasuh MAHRUK nin, seyahatleri boyunca dünyan n çeflitli yerlerinden, kendi objektifiyle karelendirdi i foto raf sergisi, ünlü tiyatro sanatç s Ferhan fiensoy un imza günü, yine ünlü flark c Murat GÖ EBAKAN n söyleflisi, bunun yan s ra al flverifl sinerjisini artt rmak ad na düzenledi imiz kampanya çerçevesinde, belli bir al flverifl tutar karfl l verilen davetiyelerle, ünlü oyuncu Nejat UYGUR un sergiledi i C BAL KA- RAKOLU oyunu müflterilerimizin be enisine sunulmufltur. Sadece yerli de il yabanc sanatç - lar da konuk eden Kulesite Al flverifl ve E lence Merkezi, Kanada ve Yeni Zellanda dan gelen akustik rock gruplar THE BETWEEN ve STORYBOX aktivite alan m zda hayranlar yla buluflturarak ziyaretçilerinin hoflça vakit geçirmesini sa lamay sürdürüyor. Ramazan ay na istinaden ünlü yemek uzman EM NE BEDER de, Selva makarnalar n n davetlisi olarak aktivite alan m zda han mlara yemek yapman n s rlar - n, ramazanda dikkat edilmesi gereken beslenme al flkanl klar n ve merak edilen yemek tarifleriyle, han mlar ayd nlatt model Hyundai ler rent te HYUNDA nin Matrix, Atos Prime ile yenilenen Getz, Coupe ve Sonata modelleri rent Oto da bölge halk n n be enisine sunuldu. Hyundai nin bir dünya markas olma sorumlulu u içerisinde hizmet verdi- ini, rent olarak da sunmufl olduklar sat fl, servis ve yedek parça hizmetlerinin bu sorumluluk çerçevesiyle örtüflen bir yap da oldu unu vurgulayan rent A.fi. flletme Müdürü Necati Loras, Hyundai, Türkiye de k sa sürede yayg n bir a a ulaflt. rent olarak biz de Hyundai nin yeni modelleri ve kampanyalar n Türkiye geneliyle efl zamanl olarak bölge halk m za sunuyoruz. Bu anlamda Türkiye pazar na yeni sunulan bir çok modeli rent müflterileri ilk gören ve test eden oluyor. Hyundai tutkunlar n yeni modellerimizle tan flmaya ve plazam zda çaya davet ediyorum. fiu an plazam zda Matrix, Yenilenen Getz modeli, Sonata, Atos Prime ve Coupe ile Accent, Elentra modelleri, ayr ca tüm ticari araçlar m z mevcut dedi. Öte andan, Hyundai alan herkes ayn zamanda bir çocu un e itimine de katk sa lam fl olacak. Hyundai, Türkiye genelinde bafllatt, Hyundai Meflaleleri kampanyas nda sat n al nan her Hyundai araç sayesinde bir çocu un okutulmas na katk aktar lacak ve bir meflale de Hyundai sat n alan müflteriler yakacak. ÇINAR

9 Kulesite de Ramazan fienli i RAMAZAN AYI süresince Kulesite Al flverifl ve E lence Merkezi, her hafta Pazartesi, Çarflamba ve Cuma günleri olmak üzere, 20:30-22:00 saatleri aras nda aktivite alan nda canl olarak Türk sanat müzi i, Türk Halk Müzi i ve Fas l dinletileriyle müflterilerine nefleli saatler yaflatt. Ayr ca her Sal ve Perflembe günü Türk hafif ve Türk pop müzi i eserleri yine canl olarak seslendirilerek tüketicilerin al flverifllerine renk kat ld. Hafta sonlar ise saat: 13:00-15:00 aras çocuklara yönelik ramazan dokusuyla süslenmifl çocuk e lence programlar da çocuklu ailelerin hoflca vakit geçirmelerini sa lad. Selva dan ihracata yönelik iki yeni marka: Neva ve Bengi SELVA GIDA, ihracat gerçeklefltirdi i pazarlarda kalıcılı ını gelifltirebilmek, yeni müflterilerle ticaret yapabilmek ve farklı tüketim alıflkanlıkları gösteren tüketicilere farklı markalarla ulaflabilmek için iki yeni makarna markası daha oluflturdu. Selva Gıda, Japonya baflta olmak üzere Uzakdo- u, Afrika ve Ortado u da Selva n n yan s ra, Neva ve Bengi markalarıyla da yer alarak bulundu u bölgelerdeki pazar payını da artırmay planl yor. MAfi Cuteral tezgahlar EMO fuarlar nda göz dolduruyor EMO; Tak m Tezgah Üreticileri nin kat ld en büyük fuarlardan biri olma özelli i tafl yor. Her 2 y lda bir Hannover, Paris ve Milano da yap lan EMO, yeni düzenlemeye göre 2 kez ard ard na Hannover de, üçüncü keresinde yani 6. y lda Milano da yap lacakt r. EMO, Avrupa, Amerika ve Japonya firmalar n n en son teknolojilerini tan t p, ülkelerinin geliflmifllik düzeyini gösterdikleri en önemli organizasyonlardand r. mafl Makine EMO fuar na bu y lkiyle birlikte 3. kez kat l yor. mafl n 2001 y l nda ilk defa kat ld EMO fuar, 11 Eylül olaylar yla efl zamanl bafllamas na karfl n beklenenin aksine çok kalabal k ve ziyaretçilerin yo un ilgi gösterdi i bir fuar olmufltu. Bu y lki EMO fuar na MAfi, Cuteral markas yla ülke ve dünya pazar na sundu u fleritli testere tezgahlar yla kat larak müflteri ve ziyaretçileriyle bulufltu. Fuarla ilgili bilgi veren mafl Reklam ve Halkla liflkiler Birimi yetkilileri, EMO 2005 in, önceki EMO fuarlar n n biraz gerisinde kald n belirttiler. 30 günde 30 üründe % 30 indirim RAMAZAN yine bereketle geldi. Adese lerde Ramazan ay n n coflkusuna yak fl r bir kampanya ile 30 gün boyunca 30 farkl üründe yüzde 30 indirime gidildi. Müflteri memnuniyetini temel ilke edinen Adese, Ramazan ay - n n coflkusunu reyonlar na tafl d. Rahmet ve bereket ay Ramazan da Adese Al flverifl Merkezleri g dadan temizlik ürünlerine, kozmetikten zücaciyeye, konfeksiyondan beyaz eflyaya kadar bütün reyonlar nda 30 günde 30 üründe yüzde 30 indirim uygulad. Kaliteli ve bol hesapl çeflitleriyle müflterilerinin gönlüne taht kuran Adese ler, Ramazan da da vazgeçilmez mekânlardan oldu. Tarihi ve kültürel motifler içeren ma aza dekorasyonlar, iftar sonras hem al flverifl yap p hem hoflça vakit geçirmek isteyenler için çeflitli aktiviteleri, ikramlar ve çocuklar için birbirinden e lenceli gösterilerle Ramazan coflkusunun ailece yaflanabildi i Adese Al flverifl Merkezleri, tüm ürünlerde yap lan flok indirimler, yard m teflvik ve kolaylaflt rmak için her bütçeye uygun yard m paketleri ve çeklerinin yan nda sürpriz kampanyalarla evlere bereket getirdi. Adese Al flverifl Merkezleri Genel Müdürü Ahmet Körpe, Ramazan ay n n insanlar ayr bir manevi atmosfer içine ald n belirterek, Müflterilerimizin bu atmosferi daha iyi teneffüs etmesi için Ramazan ay nda 30 gün boyunca 30 üründe yüzde 30 indirim uygulad k. Konya, Ankara ve Mersin deki 23 ma aza ve bin 700 personelimizle geçti imiz y llarda oldu u gibi bu y l da Ramazan bereketini yaflad k ve yaflataca z diye konufltu.

10 TT FAK TAN HABERLER... ADESE markal ürünler hem kaliteli hem hesapl MÜfiTER dostu Adese Al flverifl Merkezleri, kendi markas n tafl yan ürünlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Kalitesi ve uygun fiyatlar yla evinizin vazgeçilmezleri aras na giren Adese markal ürünlere, parfümlü ve normal çamafl r suyu, kal c parfümlü çamafl r yumuflat c s, Lila, K rçiçe i ve Sensitive çeflitleriyle s v el sabunu, kireç çözücü, limonlu mekanik ovma tozu, limon ve amonyakl yüzey temizleyici krem de eklendi. Lider markalarla eflde er kalitede ve oldukça uygun fiyat avantaj yla müflteriye sunulan Adese private label ürünler, hem sa l n z hem cüzdan n z koruyor. Oldukça genifl bir yelpazeye sahip Adese markal ürünler aras nda s v ya, çikolata, lokum, bisküvi, çay, bakliyat, gazl içecek, kahve, margarin, fleker, sirke, kolonya, yumurta, temizlik malzemeleri, çöp torbas, buzdolab pofleti, tuvalet ka d ve peçete, h rdavat, k rtasiye, ev tekstili, zücaciye ve oto aksesuar malzemeleri yer al yor. Kardelen Konutlar na büyük ilgi SELÇUKLU lçesi Real A.V.M karfl s nda bulunan 44059,39 m 2 lik arsa üzerine planlanan Yeni Kent Kardelen Konutlar na ilgi devam ediyor. Toplam 624 dairenin ilk etab n oluflturan 240 daire, 2006 y l sonu itibariyle üyelerimize teslim edilecektir. Nokta sat fl fleklinde yap lan sat fllar m zda halk m z istedi i daireyi flimdiden belirleyip sat n alma flans na sahip bulunmaktad r. Kentimizin yeni geliflim flemas içerisinde planlanan Yeni Kent Kardelen Konutlar mimarisi ve yap m standartlar ile gene Konya m z n nadide siteleri aras na girmeyi amaç edinmifltir. Sa lam, ekonomik ve estetik konut üretiminin adresi olan SE- HA NfiAAT, Yeni Kent Kardelen Konutlar ile müflteri portföyünü geniflletmenin mutlulu unu tafl maktad r. MANOLYA VE fielale KONUTLARI YILBAfiINDA TESL M Yap m na Y l nda bafllanan 192 dairelik MANOLYA KONUTLA- RI y l bafl itibariyle üyelerine teslim edilecek. Kalite ve estetikten taviz verilmeden k sa sürede tamamlanan MANOLYA KONUTLARI kentimizin göz bebe i olan Kule Site A.V.M. ve Selçuklu Kulesi ile bütünleflerek bir cazibe merkezi oluflturmaktad r. Gene yap m na y l nda bafllanan 40 dairelik fielale KONUT- LARI da y lbafl nda üyelerine teslim edilecek. Meram bölgesinde bulunan fie- LALE KONUTLARI mimarisi ile bölgede dikkati çekmekte ve yap lan olumlu elefltiriler bizleri memnun etmektedir. 232 dairelik BEGONYA KONUTLARI n n ve yap m na tarihinde bafllanan ve 2006 y l sonu itibariyle teslim edilecek 60 dairelik LALEZAR KONAKLARI n n da yap m h zla devam etmektedir. Mimarisiyle gene bulundu u mevkinin bir numaras olmay amaç edinmifl LALEZAR KONAKLARI flimdiden ilgiyle beklenmektedir. ADESE de Ramazan coflkusu ADESE Ramazan etkinlikler ve indirimlerle flenlendirdi. Küçük dev arkadafl Halil brahim, Nasreddin Hoca ve fierbetçi, Adese müflterilerine nefleli dakikalar yaflatt lar. Adese ve Hurmac iflbirli iyle Konya ya gelen Türkiye nin en uzun adamlar ndan biri olan Halil brahim Kuzucu, Ramazan ay n n ilk üç günü iftardan sonra dost al flverifl müflterileriyle Adese Kulesite Ma azas 'nda sohbet etti. Ramazan ay n n bir di er etkinli i de Nasreddin Hoca tiplemesiydi. Geleneksel k - yafetleriyle Adese Kulesite ma azas nda müflterilerle sohbet eden Nasreddin Hoca, peflini b rakmayan miniklere kendisini anlat rken heybesinden ç kard flekerleri da tmay da unutmad. Yöresel flerbetçi k yafetleri ve manileriyle dikkat çeken fierbetçi ise, dost al flverifl müflterileriyle sohbet etti, maniler söyledi ve enfes Ramazan flerbetinden ikram etti. TOK Konutlar son aflamada ÜLKEM ZDE yaflanan h zl nüfus art fl ve h zl kentleflme nedeni ile oluflan konut ve kentleflme sorunlar n n çözümlenmesi ve üretimin art r - larak iflsizli in azalt lmas amac ile T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi nin ülkemiz genelinde bafllatm fl oldu u konut hamlesi içerisinde de kendine düflen görevi üstlenmekten çekinmemifltir. Bu maksatla T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi taraf ndan Konya m zda ihaleye ç kart lan ilk olarak 1. etap 320 adet konut ihalesinin ve akabinde 2.etap 960 adet konut ihalesinin yap m n üstlenen SEHA NfiAAT 1.Etab tarihinde 2. Etab ise tarihinde teslim edecektir. ÇINAR

11 Dost Al flverifl in ve Müflteri Memnuniyeti nin Adresi: DOSYA 1994 y l nda Dost al flverifl slogan yla perakende sektörüne ad m atan ADESE ALIfiVER fi MERKEZLER, vizyon sahibi ve üretken bir flirket olarak, yeniliklerin öncüsü olma yolunda önemli ad mlar at yor. Düflündüklerini h zla hayata geçirebilen Adese, müflterisinin nabz n tutuyor ve tüketicisini memnun edecek çözümler üretiyor. Güleryüzü, sadakati ve farkl fiyat alternatifleriyle farkl l k yarat yor. Yapt iflin, verdi i hizmetin arkas nda durmas sayesinde müflterisinin güvenini kazanan Adese, tüketicilerin marka tercihlerine, ilgi duyduklar ürün gruplar na yönelik olarak düzenledi i farkl kampanyalarla, her segmentten, her gelir grubundan tüketiciye hizmet vermenin ve müflteriyi memnun edebilmifl olman n k vanc n yafl yor.

12 i Güvenli ve keyifli al flveriflin adresi: KONYA n n ilk perakende al flverifl merkezi olarak 1994 y l nda m 2 lik binas nda hizmet vermeye bafllayan ADESE Al flverifl Merkezleri, müflteri memnuniyetini esas alan iflletmecilik anlay fl ndan taviz vermeden büyümeye devam ediyor. Geçen 10 y ll k süreç içerisinde, Ankara, Mersin ve Konya olmak üzere, toplam hizmet alan 100 bin metrekareye ulaflan 23 ma azada, 1700 personeliyle güleryüzlü, dost al flveriflin adresi olan ADESE Al flverifl Merkezleri, ayn zamanda kafeleri, restoranlar, çocuk oyun alanlar ile birer sosyal yaflam merkezi olma ifllevi de görüyor. Perakende sektöründeki 50 büyük firma içerisinde ciro baz nda 12 nci s rada yer alan ADESE, baflta stanbul da olmak üzere açaca yeni al flverifl merkezleriyle zirvenin ilk s ralar nda yer alma çabas n sürdürüyor ÇINAR

13 Konya n n ilk perakendeci al flverifl merkezi olarak 1994 y l nda 9 bin 600 m 2 lik binas nda hizmet vermeye bafllayan ADESE Al flverifl Merkezleri, müflterilerine hep en iyiyi sunmay hedef edinmifltir. Geçen 10 y ll k süreç içerisinde, Ankara- Mersin-Konya da bulunan 23 ma azaya ulaflan ADESE, ma azalar nda 1700 personel ile hizmet veriyor. Bu ma azalar n toplam hizmet alan 100 bin metrekareye yaklaflm fl durumdad r. Otopark ve sosyal tesisler de iflin içine kat ld nda bu rakam kat kat artmaktad r. Bugüne kadar yapt klar çal flmalarda her zaman öncelikli hedef müflteri memnuniyeti esas alan Adese Al flverifl Merkezleri, müflterilerine sunduklar, güler yüzlü ADESE hizmet anlay fl n otoparkta bafllat yor ve al flveriflin her an nda devam ettiriyor. ttifak lokomotif kurulufllar ndan biri alan Adese Al flverifl Merkezleri; Bir ekonomi dergisinin yapt araflt rmaya göre, Türkiye genelinde sektöründe 50 perakendeci firma içerisinde ciro baz nda 12 nci s rada yer al yor. ADESE Yönetimi yak n gelecekte, halen 3 ilde bulunan 23 ma azas nda müflterilerine sundu u al flverifl ayr cal n, baflta stanbul olmak üzere baflka flehirlerdeki tüketiciyle de buluflturmay amaçl yor. G da, Konfeksiyon, Zücaciye, Oyuncak, Elektronik gibi 18 farkl sektörde, 100 bine yak n de iflik marka ve kalitedeki ürünü bir arada müflterilerin be enisine sunan ADESE Al flverifl Merkezleri, ma azalar zincirine yenilerini ilave etmek için de iflik illerde yat r m için araflt rmalar yap - yor. Konya da bafllat lan ve her yeni ma azayla ulusal konsepte do ru ad m ad m ilerleyen ADESE yönetimi, istikrarl büyüme politikalar n n, yat r m için ald klar kararlarda öz güvenlerini art r c etkisi oldu unun alt n çiziyor. stanbul ve Ankara da büyük ölçekli al flverifl merkezleri açma giriflimlerini sürdüren Adese, en son 29 Ekim 2004 tarihinde Ankara Eryaman daki ma azas n faaliyete geçirdi. Optimum Al flverifl Merkezi içerisinde yer alan ma aza, 3 bin 600 m 2 lik bir alana sahip. Ankara da yer alan di er ma azalarla birlikte Baflkentli müflterilerine lay k olduklar hizmetin yan s ra kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunuyor. Kendi ya yla kavrulan bir yap Yerel bir perakendeci olarak hayata bafllayan Adese 11. y - l nda ulusal perakende zincirleri aras nda yerini almakta gecikmedi. Konya için ilk olman n do urdu u zorluklarla mücadelenin kazand rd birikimle Adese, kendi bünyesinde kurdu u departmanlarla, oluflan sorunlar yerinde çözme imkân na kavufltu. Öyle ki, geldi i noktada Adese, mimari

14 i projesini kendisi üretebilen, iletiflim a lar n kendisi kurabilen, ihtiyac olan bilgisayar programlar n kendisi yazabilen ve en önemlisi sektörün ihtiyac olan insan kaynaklar e itimini de kendisi üstlenebilen bir yap ya ulaflt. 11 y lda gelinen noktada, kendi ayaklar üzerinde durabilen, ataca her ad mda fizibilite süreçleri ile önünü görerek karar veren, departmanlar aras ifl paylafl m n ve çözümünü gerçeklefltirebilen yap yla Adese, kurumsal geliflimihi tamamlam fl bir flirket hüviyetini kazanm flt r y l nda Dost al flverifl slogan yla yola ç kan Adese, her fleyden önce vizyon sahibi ve üretken bir flirket olarak, yeniliklerin öncüsü olma yolunda ilerliyor. Düflündüklerini h zla faaliyete geçirebilen Adese, müflterisinin nabz n tutuyor, tüketicisini memnun edecek çözümler üretmeye çal fl - yor. Özverisi, farkl fiyat alternatifleri ve sadakatiyle farkl l k yarat yor. Yapt iflin, verdi i hizmetin arkas nda durmas sayesinde müflterisinin güvenini kazanan Adese, tüketicilerin marka tercihlerine, ilgi duyduklar ürün gruplar na yönelik farkl kampanyalar düzenleyerek, her segmentten, her gelir grubundan tüketiciye hizmet vermenin ve müflteriyi memnun edebilmifl olman n gururunu yafl yor. ÇINAR

15 Ahmet Körpe: Evimize giremeyen ürünü, müflterilerimize sunmay z ADESE Al flverifl Merkezleri Genel Müdürü Ahmet Körpe ile perakende sektörü ve sektörün lokomotif firmalar ndan biri olan ADESE nin bafllang c ndan bugüne kadarki büyüme serüvenini konufltuk. ADESE nin tercih edilmesinin nedeni ve müflterilerinizin marketinizden beklentileri nedir? A.KÖRPE : Ma aza dizayn nda veya ürün seçiminde herhangi bir gelir grubunu hedef alm yoruz. Her gruptan müflterimizin alabilece i, de iflik marka ve kalitede ürünleri bir arada bulundurmam z, piyasa flartlar nda en uygun fiyatlarla ve ödeme seçenekleri ile sunabilmemiz tercih edilmemizde önemli etkenlerdir. Al flverifli bir zevk ve e lence haline getiren mekânlar tasarlayarak, müflterilerimizin aileleriyle birlikte hoflça vakit geçirebilecekleri bir ortam oluflturma gayretindeyiz. nsanlar n güvenli, huzurlu ve rahat bir al flverifl yapabildikleri için ADESE yi tercih ettiklerini düflünüyorum. Al flverifli bir çile olmaktan kurtararak, keyifli ve huzurlu bir biçime sokan bir mekan elbette ki insanlar çekecektir. Sat fl esnas nda oldu u gibi, sat fl sonras nda da iyi bir hizmet alabilmeyi bekleyen müflteriler, istedikleri ürünleri bulabildikleri, insan sa l na önem verilen bir ortam, güler yüzlü bir hizmeti görmeyi arzulamaktad rlar. Tüm bu özellikleri kendinde toplayan ADESE, en iyi hizmeti verebilmek için personeline özel e itim programlar düzenlemektedir. Geliflen teknolojiye ve müflterilerinin beklentilerine uygun olarak kendisini gelifltirmektedir. Say n Körpe, bir perakendeci olarak sektörde karfl - laflt n z zorluklar nelerdir? Bu zorluklar n nas l afl laca n düflünüyorsunuz? A.KÖRPE : Özellikle giderlerin yükselmesi sektör için ciddi bir sorun. Ayr ca ürünlerin zaman nda tedarik edilememesi, sektördeki rakiplerin bilinçsiz fiyat rekabetine girmesi, bizim gibi organize perakendecileri etkilemekte- ADESE Genel Müdürü Ahmet Körpe

16 i Sektörde kalite ve maliyete katk lar n zla ilgili neler söyleyebilirsiniz? A.KÖRPE : Perakende sektöründe kalitesine güvenilmeyen ürünlerin sat fl çok zordur. Özellikle bizim gibi zincir marketlerin kalitesiz ürün satmas, kendini baltalamakla efl de erdir. Bu nedenle kaliteli ürünlerin üretilmedir. Öncelikle sektördeki kay t d fl ekonominin önüne geçilmesi gerekir. Sigortas z eleman çal flt ranlar, faturas z mal tedariki yapanlar, giderler noktas nda ister istemez bizden her zaman bir ad m önde olacaklard r. Ancak, müflteri için fiyat ne kadar önemli ise, güleryüz ve ilgi de bir o kadar önemlidir. Güleryüz ve ilgi ise, ADESE nin müflterisine sundu u standart bir hizmettir.. Ayn ifl kolunda faaliyet gösterdi iniz kurulufllardan sizi farkl k lan yaklafl mlar n z nelerdir? A.KÖRPE : ADESE kalite konusunda çok hassas davranan bir flirkettir. Özellikle taze ürün grubunun (manav ve taze et ürünleri) kalitesi konusunda oldukça titiz ve iddial y z. Bu bizi di er firmalara göre bir ad m öne ç kar- maktad r. Ma azalar m zda sat lan ürünlerin öncelikle kendi evimize alabilece imiz kalitede ürünler olmas na dikkat ediyoruz. Yani kalite konusunda evimize girmesine izin vermeyece imiz ürünleri, müflterilerimize sunman n do ru olmad n düflünmekteyiz. Sektördeki her firma gibi müflterilerimize ekonomik koflullarda hizmet vermek için çeflitli promosyonlar, kampanyalar yapmaktay z. ÇINAR

17 si için çal flt m z firmalara gerekli yapt r mlar uygulamaktay z. Bununla birlikte, kendi g da laboratuarlar m zda sat fla sunulmadan önce ürün numuneleri de titizlikle kontrolden geçirilmektedir. Maliyetin düflmesi, sabit maliyetlerde herhangi bir azal fl olmad takdirde üretim miktar n n art r lmas ile mümkün olmaktad r. Üretim miktar n n artabilmesi için de bu ürünlere talep olmas ve sat fl noktalar n n bulunmas gerekmektedir. Bu nedenle organize perakendecilik üreticiler için iyi bir pazard r. Ma aza say lar n n ço almas sonucu meydana gelen talep, üreticilerin tam kapasite çal flma yapmas n sa lamaktad r. Bu da ayn maliyetle daha fazla üretim yapmas ve sat fla sunmas anlam na gelmektedir. Biz bu konuda yerel üreticileri sürekli destekleyen, tam kapasite çal flmas n sa lamay amaçlayan bir strateji izlemekteyiz y l çal flmalar n z ve gelecek dönem hedeflerinizi aç klar m s n z? A.KÖRPE : ADESE Al flverifl Merkezleri nde 2004 y l - n n bafllang c ndan itibaren teknolojik alt yap için ciddi yat r mlar yap lm flt r ve yap lmaya devam edilmektedir. Bununla birlikte personelimizin e itim süreçleri gözden geçirilmifl, yetersiz kal nan konularda personelimiz e itim programlar m zla eksikliklerini tamamlam fllard r. Ayr ca ma azalar m z n otomasyon sistemi, bünyemiz içinde bulunan yaz l m biriminde çal flan uzman mühendislerimizce haz rlanm flt r. fiu an zincir ma azalar için önemli bir konu olan kategori yönetimi, stok yönetimi, siparifl yönetimi, rafta olmayan ürüne düflmenin önlenmesi gibi konular yaz l m mühendislerimizce yaz lan sistem ile çok rahat takip edilebilmektedir. Ayr ca yaz l m ekibimiz CRM uygulamalar için gerekli alt yap çal flmalar nda son noktaya gelmifltir. Yak n bir gelecekte ADESE müflteri kartlar m z müflterilerimize da t lacakt r. Bununla birlikte müflterilerimizin sorun, flikayet ve isteklerini an nda ulaflt rabilece- i Call Center ( ADS) de hizmete girmifltir. ADESE nin bundan sonraki hedefleri nelerdir? ADESE olarak, öncelikle do ru yat r mlarla büyük flehirlerde de ma azalar açmay hedefliyoruz. Ankara bölgesinde 4 olan ma aza say m z 8 e ç karmak istiyoruz. Bununla birlikte Ankara- stanbul aras ndaki illerde hedeflerimiz do rultusunda, taleplerimizi karfl layabilecek yer araflt rmas yapmaktay z. Önümüzdeki 1-2 y l içinde stanbul da 3-4 büyük ölçekli ma aza açmak hedeflerimiz aras ndad r. Büyümeyi hedeflerken bir baflka amac m z da, ülkenin kronik sorunu olan iflsizli in azalmas için istihdam alanlar açmak ADESE nin temel ilkeleri aras ndad r. ADESE Genel Müdürü Ahmet Körpe, yard mc lar Mustafa Cüce (solda) ve Mustafa Özeskiciler ile birlikte.

18 Sad k Küçükhemek: Bu aile, baflka aileye benzemez Holding ortaklar m zdan Say n Sad k KÜÇÜKHEMEK mensubu oldu u ttifak ailesinin, ilkeleri konusundaki duyarl l k ve tutarl l na iflaret ediyor. Say n Küçükhemek in içtenlik dolu cümlelerle kaleme ald yaz s n sizlerle paylafl yoruz. Sad k KÜÇÜKHEMEK, E itimci- ttifak Holding orta TT FAK, güzel ittifak. Kendine ve çevresine güven veren ittifak. Aile fertlerinin her biri, çal flkan ve güvenilir insanlard r. Sözleri dinlenir. Gerçek ne ise onu söylerler. Bu gerçe i aran za kat l nca ve sizden biri olunca anlad m. Keflke ttifak kuruldu u gün aran za kat lsayd m. Biraz geç kald m. Bir araya geldi inizi duydu um gün hemen hiç tereddüt etmeden aran za kat ld m. Çünkü ttifak ailesine güveniyordum. Bu aile, baflka bir aileye benzemiyordu. Bir kere bize güven vermiflti. ttifak ailesi, eskisi gibi hiç aksatmadan, krizlere ra men yoluna devam ediyor. Biz de tasarrufumuzu bu ailede de erlendirmeye devam ederiz. ttifak kurulmadan önce tasarruflar m z hiçbir yerde de erlendiremiyorduk. Alt n sadece paran n de erini korudu u için kâr edemiyorduk. Bankada da de erlendiremiyorduk. Çünkü bankada paras n de erlendiren, ana paradan kaybediyor. Nitekim bu gerçe i Dokuzuncu Cumhurbaflkan Süleyman Demirel flu flekilde itiraf etmifltir: Bankaya para yat ran ana paras ndan yer. Bu gerçektir. Bu sözü yabana atmayal m. Olmaz böyle fley demeyelim. Çünkü bir mal ertesi y l, faiziyle birlikte ald n z paraya alamazs n z. ttifak bunun bilincinde olmufl ve bu sebeple kâr ve zarar esas na göre kurulmufltur. Gayesi, küçük tasarruflar bir araya getirerek, ortaklar n n tasarruflar n en iyi flekilde de erlendirmektir. fl sahalar aç p, iflsiz kalifiye elemanlara istihdam imkân n gerçeklefltirmektir. Muhtaç ailelere yard m etmektir. Yetime, öksüze ve darda kalm fl insanlara kucak açmakt r. Kültürümüze ve ülke ekonomisine katk da bulunmakt r. ttifak yetiflmifl bir çok uzman genci istihdam ediyor. Üretime katk da bulunuyor. ttifak emin ad mlarla yürüyor. sraftan ve lüksten kaç n - yor. Verimli olmayan sektörlerden çekilerek, ölü yat r mdan kaç n yor. Enerjisini daha verimli kullanabilece i yeni sektörlere kayd rarak, kârl yat r mlara dönüfltürüyor. Bu sebeple günden güne büyüyor. Daha da büyüyecek. Çünkü ittifak emin ad mlarla ilerliyor. Bu sebepten dolay ittifaka sahip ç - k p, bu müesseseyi daha da ileriye götürelim. Örnek bir müessese olarak yoluna devam etmesine destek verelim. Aksi halde kâr ve zarar esas na dayanan bir müesseseyi tekrar kurmak ve yakalanan bu baflar y yeniden infla edebilmek imkâns z hale gelecektir. Bunu herkes iyice düflünmelidir. ttifak ailesine selam ve sayg lar m sunar, baflar lar dilerim. Her birinin Ramazan bayram n kutlar, Allah tan s hhat, afiyet ve mutluluklar dilerim. ÇINAR

19

20

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

SEHA NfiAAT. 09 dosya: Hayallerinizdeki mekânlar gerçe e dönüfltüren kurulufl: içindekiler. editörden. ve küresel rekabet. ittifak tan haberler

SEHA NfiAAT. 09 dosya: Hayallerinizdeki mekânlar gerçe e dönüfltüren kurulufl: içindekiler. editörden. ve küresel rekabet. ittifak tan haberler içindekiler editörden 02 dr.ahmet akman: anadolu iflletmeleri ve küresel rekabet ittifak tan haberler 03 genel kurul toplant s : ittifak holding yoluna devam ediyor hukuk deyince: hak arama bilinci 04

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ NÜFUS: 68.981.000 (2016-IMF tahmin) GSYİH: 412.295 (2016-IMF tahmin) İhracat: 227,5 milyar $ (2014) İhracat Ürünleri: Tayland ın mal ihracatının yaklaşık olarak %80 ini sanayi

Detaylı