Dost Al flverifl in ve Müflteri Memnuniyeti nin Adresi: içindekiler. ittifaktan haberler. ürünü,müflterilerimize sunmay z13

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dost Al flverifl in ve Müflteri Memnuniyeti nin Adresi: içindekiler. ittifaktan haberler. ürünü,müflterilerimize sunmay z13"

Transkript

1

2

3 içindekiler ittifaktan haberler ittifaktan haberler: ttifak Holding turizm sektörüne giriyor ittifaktan haberler: Mercek, yeni flubeleriyle at l mda ittifaktan haberler: Afrika da Selva logo ve ambalajlar taklit ediliyor ittifaktan haberler: Selçuklu kulesi tamamlan yor ittifaktan haberler: Kulesite etkinlikleri Konya y aflt ittifaktan haberler: 2006 model Hyundai ler rent te ittifaktan haberler: 30 günde 30 üründe % 30 indirim ittifaktan haberler: Kardelen Konutlar na büyük ilgi ahmet körpe: evimize giremeyen ürünü,müflterilerimize sunmay z13 09 d o s y a : Dost Al flverifl in ve Müflteri Memnuniyeti nin Adresi: Sahibi: ttifak Holding A.fi. Ad na Genel Müdür Ahmet A rbafll Yay n Koordinatörü: Ecevit Abdullah Öksüz Yaz flleri Müdürü: Muhammed Aydo du Yay n Kurulu: Ahmet A rbafll, Ahmet Körpe, Cemil Coflgun, Ecevit (Abdullah) Öksüz, H. Ali Körpe, Hasan Da l, Necati Loras, Osman Baydar, Ramazan Keser, Tahir Atila Yap m: gratanongrata Bask : Elma Bas m ttifak Holding rtibat Adresi: 1. Organize Sanayi Bölgesi Yerlisu Sokak No: 36 Selçuklu / KONYA Tel: Fax:

4 Seyit Mehmet Bu a (Yönetim Kurulu Baflkan ) Zaman ve medeniyet YARATILMIfiLARIN içerisinde bir çok s rr çözülemeyenler aras nda zaman ve insan faktörü farkl bir yer tutar. Birisi durdurulamaz bir h zla ak p giderken di eri zaman zaman bu ak nt ya kap l r kontrolü kaybeder ve savrularak sona do ru ilerler, zaman zaman ise akan zamana karfl giriflti i mücadelede bir çok hakimiyetler kurar. Hakimiyetin asl n n ise hadimiyetten geçti i gerçe ini idrak edenler gerçek erdem sahibi olanlar olarak dünya ve ahiretlerini mamur k larlar. Mamur k l nm fl hayatlar n imarl n yapt dünya co rafyalar bir çok medeniyetin de inflas n gerçeklefltirmifl, geçmiflle gelecek aras nda insanl a hizmet edecek köprüleri infla etmifllerdir. nfla edilmifl medeniyetlerin bir çok özelli ini s ralayabilsek de en ciddi olan topyekün kalk nmas n sa layabilmifl ve yine topyekün sorumluluklar n idrak etmifl insanlar n oluflturdu u organizasyonlar olmalar en belirgin özelliklerindendir diye düflünüyorum. ttifak grubu Anadolu nun tarihte iz b rakm fl en büyük medeniyetlerinden birisi olan Selçuklu Baflkenti Konya dan dünyaya aç lan bir pencere olmas, sadece bölge halk na de il insanl a hizmet üretme hedefi, bölgesinde ve dünyan n bir çok bölgesinde var olan sizlerin geliflim idealine, meflru kazanc n manevi huzuruna tercüman olarak yoluna ç km flt r. Halen de tüm dinamizmi ile hedeflerini büyüterek yoluna devam etmektedir. Bugüne kadar karfl laflt m z tüm engelleri temellerimizin daha da sa lamlaflmas na, paylaflt m z maddi ve manevi de erlerimizin ziyadeleflmesine vesile olacak birer geliflim hamlesine dönüfltürmenin onurunu sizlerle paylafl yoruz. Paylaflt m z bu onurun yans mas olan ttifak Grubu nun; - Varl n muhafaza etmesinin yan nda art rmas n n, - Her geçen gün iflletmesi bulunan alanlarda geliflmesinin, - Yeni projelere imza atabilmesinin ve geliflimini sürdürebilmesinin temelinde siz ortaklar m z n varl ve deste i yatmaktad r. Biz de; bilgimiz, tecrübemiz ve idrakimiz oran nda sizlere hadim olmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda yak n hedeflerimiz aras nda bizdeki varl n nakde dönüfltürmek isteyen ortaklar m z n problemlerinin çözümünde hisselerimizin yeniden al n p sat labilir noktaya gelmesi oldu unu da bir kez daha hat rlatmak isterim. Konuyla ilgili kendi iç haz rl klar m z sürdürürken mevzuatlarla ilgili hususlar da ilgili makamlarla sizlerin ad na görüflmelerimizin devam etti ini bilmenizi isterim. Görüflmelerimizin en k sa sürede olumlu bir neticeye ulaflmas n bekliyoruz. Ayr ca grup içi flirketlerimizin çal flmalar ile ilgili haberleri de ilerleyen sayfalar m zda okuyabilirsiniz. Allah tan dile imiz tüm faaliyetlerimizin neticesinde dünya ve ahiret hayat m z ad na bolluk ve huzura ulaflabilmektir. Ve yine Mevla dan bizleri her iki dünyam z karartacak fiillerden uzak tutmas n niyaz eder, nice bayramlarda görüflmek üzere sayg lar sunar m ÇINAR

5 ttifak Holding turizm sektörüne giriyor TT FAK HOLD NG Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Dr. Ahmet AKMAN grup olarak Turizm sektörüne ilgi duyduklar n ve bu alanda ciddi yat r mlar planlad klar n kaydetti. Konuyla ilgili ÇINAR a bilgi veren Dr.Ahmet AK- MAN flunlar söyledi; Ülkelerin iktisadi anlamda geliflmifllikleri üretmifl olduklar de erlerin harcama biçimlerini de etkilemektedir. Bireylerin zaman içerisinde g da d fl na harcad klar rakamlar n oran bütçeleri içerisinde sürekli bir art fl e iliminde. G da d fl harcamalar n a rl ülkelerin geliflmifllik seviyelerine göre farkl l klar arzetmekte ve bu alan özellikle hiz- Turizmdeki hedefler; Gelece ini planlayan her grup gibi biz de bu sektörle ilgili yapm fl oldu umuz program ve fizibilitelerde hedefimiz; k sa süreli öngörülerden ziyade uzun süreli hedeflere ulaflmay esas al yoruz. Bu anlamda da düflüncemiz tek bir otel de il. Türkiye nin 2004 sonunda üretti i y ll k de er 300 milyar dolar aflm fl durumda. Biz büyümenin hizmet sektöründe daha kuvvetli olaca n düflünüyoruz. Bu nedenle ciddi potansiyeller içeren bu sektörde yer almak istiyoruz. met sektörü oluflturmaktad r. Bir iflletme olarak, bir ülkede sürdürülebilir bir büyümenin olabilece ine inan yorsan z yat r m karar al rs n z. Hem sürdürülebilir büyüme hem de uluslar aras siyasi ve ekonomik istikrar n istikbalde de devam edece ine inan yorsan z büyük hizmet yat r m yapabilirsiniz. Biz grup olarak siyasi istikrar da içeren sürdürülebilir büyüme sürecinin Türkiye de olabilece ine inan yoruz. Neden Turizm? Turizm; ilk yat r m maliyeti yüksek olmas na ra men hem likiditesi hem üretilen katma de eri hem döviz girdisi hem de sa lad do rudan ve dolayl istihdam en iyi olan sektörlerden birisidir. Biz de bu gerçeklerle turizm sektörüne yat r m karar ald k. Yaln z bu karar m zda da çok seçiciyiz. O kadar seçiciyiz ki; otelin bulundu u arsadan denizine, yeflil dokusundan konumuna, alt yap s ndan ulafl - m na kadar bütün de erleri içinde bar nd racak yani bize yak fl r bir yer olmas n arzuluyoruz. Nas l bir yat r m; Bizim düflüncemiz; yatak ve üzeri kapasiteli, genifl bir arsa üzerinde kurulu, yeflil dokuyu koruyabilecek, deniz ve kumdan maksimum fayday sa layabilecek, hizmet kalitesinden ödün vermeden, maliyetleri minimum seviyelere indirebilece imiz, sadece yerli turistlere de il, yabanc turistlere de hizmet verebilece- imiz ihtisas turizmini yapmay planl yoruz. Bu anlamda görüflmelerini sürdürdü ümüz arsa ve bizim normlar m za uyan oteller var. Ama mülkiyetin bize geçerek faaliyetine bafllamas n n bir süreç alaca do ald r. ttifak Holding iftar yeme i Konya y bir araya getirdi YÖNET M KURULU BAfiKANIMIZ Seyit Mehmet BU A n n ev sahipli inde düzenlenen iftar yeme imiz Konya Valisi Ahmet KAYHAN, Büyükflehir Belediye Baflkan Tahir AKYÜREK, l Genel Meclisi Baflkan Mustafa Sabri AK, Selçuklu Kaymakam fiükrü Görücü, KTO, KSO, ve Ticaret Borsas Baflkanlar, Baro Baflkan, Siyasi partilerin il yöneticileri, bürokratlar, yerel ve ulusal medyan n temsilcileri ile ttifak Holding Yönetim Kurulu ve üst yöneticilerinin kat l mlar ile gerçekleflti. Kat l m n yo un oldu u iftar yeme imizde davetliler ile bizzat ilgilenen Seyit Mehmet BU A, davetliler ile bilgi al flveriflinde bulundu.

6 TT FAK TAN HABERLER... den 10 YTL lik al flverifl yapt Jeep sahibi oldu ADESE kazand rmaya devam ediyor. Gilette ürünlerinden 10 YTL lik al flverifl yapan Adese müflterileri çekiliflle, Hyundai Tuscon Jeep, Hyundai Getz otomobil ve 5 Honda motosiklet sahibi oldu. Adese Al flverifl Merkezleri düzenledi i kampanya ile müflterilerine keyifli al flveriflin yan nda otomobil düfllerini gerçeklefltirme flans da veriyor. Adese Al flverifl Merkezleri nde 30 Temmuz-9 Ekim 2005 tarihleri aras nda devam eden Gilette kampanyas n n çekilifli 18 Ekim 2005 Sal günü Adese Kulesite Ma azas nda gerçeklefltirildi. Adese Genel Müdürü Ahmet Körpe de çekilifl törenini izledi. Düzenledi i kampanyalarla bir çok müflterisini oto- mobil ve yüzlerce çeflit hediye ile buluflturan Adese Al flverifl Merkezleri Gilette ürünlerinden al flverifl yapan müflterilerine 130 milyarl k hediye verdi. Gilette, Permatik, Oral B, Duracell ve Blue II ürünlerinden 10 YTL ve katlar nda al flverifl yapan Adese müflterileri çekiliflle, 1 adet Hyundai Getz 1.6 Cool 3X, 1 adet Hyundai Tucson Jeep 2.0 Doch Cwt ve 5 adet Honda JC 34 E CBR125R Motosiklet sahibi oldu. Konya, Ankara ve Mersin de kurulu 23 Adese den al flverifl yapan dost al flverifl müflterilerince heyecanla beklenen çekilifl sonuçlar, 21 Ekim de adresinde ve tüm ma azalarda duyurulacak. den Bifa alan kazand ADESE müflterileri kazanmaya devam ediyor. Adese reyonlar ndan 3 YTL ve katlar nda Bifa ürünü alan dost al flverifl müflterileri, çekiliflle 77 muhteflem hediye kazand. Adese Al flverifl Merkezleri nde 1 Temmuz-18 Eylül tarihleri aras nda devam eden Bifa kampanyas n n çekilifli 26 Eylül 2005 Pazartesi günü saat 15 te Kule Site Ma azas nda gerçeklefltirildi. Bifa n n enfes bisküvi, çikolata, gofret, kraker, kek ve flekerleme çeflitlerinin tad na doyamayan minikler, ayn zamanda aile boyu hediye kazanman n tatl heyecan n yaflad lar. Babama otomobil, bana jeep, anneme buzdolab, ablama laptop bilgisayar, abime dijital foto raf makinesi, kardeflime scooter diyerek Bifa lezzetini seçen çocuklar da, Adese Kule Site Ma azas nda yap - lan çekilifli aileleri ile birlikte heyecanla izlediler. Tüm Adese Al flverifl Merkezleri reyonlar ndan 3 YTL ve katlar nda Bifa al flverifli yapan dost al flverifl müflterileri, 1 Hyundai Accent, 5 Pilsan akülü jeep, 5 Acer Laptop, 5 Minton dijital foto raf makinesi, 7 Samsung buzdolab ve 54 Micro scooter kazanma flans yakalad. 26 Eylül 2005 Pazartesi saat 15 te Adese Kule Site Ma azas nda Konya 5. Noteri huzurunda gerçeklefltirilen çekilifle yo un ilgi gösterildi. Adese Bifa kampanyas na kat larak Hyundai Accent kazanan Yusuf Benli otomobilini ailesiyle birlikte teslim ald. Babas n n otomobilinin anahtar n Adese Genel Müdür Yard mc s Mustafa Cüce nin elinden alan Nusret Benli nin heyecan gözlerden kaçmad. Kendisine ait otomobili bulunmad n ifade eden Yusuf Benli, Adese sayesinde ailemizin bir otomobili oldu. Hayat mda ilk defa çekilifllerden büyük bir hediye kazand m. Bana u ur getiren Adese ye teflekkür ederim dedi. Mercek, yeni flubeleriyle at l mda MERCEK yeni flubeleriyle hizmet halkalar n güçlendirmeye devam ediyor in Ekim ay itibariyle 36. sat fl noktas n hizmete açan Mercek Discount Marketler Zinciri, çal flmalar süren 2 yeni flubesinin 2005 Ekim sonunda aç lmas yla 38. ma azas na ulaflacak. Konya da perakende sektöründe discount marketçilik anlay fl yla hizmet veren Mercek, 230 un üzerinde çal flan yla, 3000 in üzerinde genifl ürün yelpazesiyle flehrin her noktas nda Yan n zdaki Dost anlay fl yla hemflehrilerimize ulaflmak için yat r mlar na sürekli bir yenisini ekliyor. 35. halkas olan Hocacihan flubesini, Hocacihan Mah. Anadolu Caddesinde hizmete açan Mercek, 36. flubesini Pirebi Mahallesi nde açt. 37. flubesini Büyüksinan Mahallesi nde açacak Mercek her zamanki kaliteli hizmet anlay fl yla, uygun fiyatlarla müflterisinin yan nda olmay fliar edinmifl, sat fl öncesi ve sonras müflteri memnuniyetini temel ilke olarak benimsemifltir. ÇINAR

7 Afrika da Selva logo ve ambalajlar taklit ediliyor SELVA özellikle Afrika kıtasında kısa bir sürede tanınan bir marka haline geldi ve ciddi tonajlara ulafltı. Bu durum Selva nın bölgedeki pazar payının da artırmasına neden oldu. Selva nın bölgede pazar kaybeden rakipleri ise flu sıralar rekabet etmek yerine, çirkin yollara baflvurarak Selva nın pazar üstünlü ünden haksız kazanç elde etmeye çalıflıyorlar. Afrika kıtasında faaliyette bulunan AMC HLDG adlı firma tarafından yapılan Mey or markalı makarnanın logo ve ambalaj tasarımı, Selva logosunun ve spaghetti ambalajlarının kötü bir taklidi durumunda. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Selva Gıda Genel Müdürü Osman Baydar; Taklit edilmek bizi mutlu ediyor ama konuyla ilgili hukuki süreç hemen bafllatıldı. Marka, ambalaj ve tescillerimizin korunması anlamında tüm yasal giriflimler yapılacaktır. açıklamasında bulundu. Selçuklu kulesi tamamlan yor KONYA eski otogar alan nda 2002 y l nda ihalesi sonuçlananan ve yap m ttifak Grup flirketlerinden Seha nflaat taraf ndan üstlenilen Selçuklu Kulesi inflaat 31 Haziran 2006 tarihinde tamamlan yor. Seha nflaat Genel Müdürü Hasan Da l, Selçuklu Kulesi ile ilgili yapt aç klamada, Kule inflaat n n ihale flartnamesine göre haz rlanan ifl plan na uygun olarak devam etti ini ve zaman nda yap m tamamlanarak teslim edilece ini belirtti. ç Anadolu nun cazibe merkezi olacak Selçuklu Kulesinin tamamland nda ayn kompleks içerisinde bulunan Kule Site Al flverifl Merkezleri ile birlikte sadece Konya n n de il ç Anadolu nun cazibe ve ticaret merkezi haline gelece ini ifade eden Seha nflaat Genel Müdürü Hasan Da l, Kompleksin inflaat nda herhangi bir gecikme flu ana kadar olmad bundan sonra da olmayacak. fl plan m za göre; 2005 Aral k ay içerisinde, ilk on kat n d fl cephe cam giydirmesi tamamlanacak. Brüt yüzeylerin d fl cephe boyamas da Aral k ay sonuna kadar bitirilecek. Ofis katlar n alç s vas iki ayl k bir sürede tamamlanacak. Döner platformun mekanik aksam tamamland, asansörlerimiz haz r, ofis merdivenleri ve yang n merdivenleri zemin tafl kaplamalar da bu y l içerisinde bitirilecek. Katlar içerisindeki çal flmalar n büyük bölümü tamamland. Seha nflaat olarak bu büyük eserin ifl teslimini de 2006 y l Haziran sonunda gerçeklefltirece iz. diye konufltu. Selçuklu Kulesi nin 38 metre derinlikte, 1 metre çap nda 144 adet kaz k üzerine infla edildi ini belirten Hasan Da l, kule inflaat nda 72 bin metrekare kal p, 3 bin 400 ton demir, 22 bin 800 metreküp betonun kullan ld n söyledi. Selva fuardan fuara kofluyor GIDAYLA LG L etkili tüm uluslararası fuarlarda yer alan Selva Gıda, 2005 yılı boyunca sektörün önemli fuarlar nda boy gösterdi. Fransa Paris S AL, Japonya Tokyo FOODEX, Çin Hongkong HOFEX, BAE Dubai AUTUMN, Suudi Arabistan Riyad SAUDIFOOD, Bosna Hersek Türk hraç Ürünleri fuarlarına katılan Selva Gıda son olarak dünyanın sayılı gıda fuarlarından biri sayılan 8-12 Ekim 2005 tarihleri arasında Almanya nın Köln kentinde gerçekleflen ANUGA Fuarına katıldı. Dünyada gıda piyasasındaki yeni geliflmeleri yakından takip etme fırsatlarını bulduklarını söyleyen Selva Gıda Dıfl Ticaret Müdürü Serdar Akgüner, aynı zamanda da hedef pazarlar için yeni müflterileri kazanma noktasında büyük fuar organizasyonlarında bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

8 TT FAK TAN HABERLER... Emine Beder, mutfak s rlar n Konyal han mlarla paylaflt KEND S DE Konyalı olan Emine Beder Türkiye nin yemek konusunda en maharetli hanımlarının Konyalı hanımlar oldu unu iddia etti. Selva Gıda nın Konya-Karaman bölgesinde gerçeklefltirdi i Emine Beder Diyor Ki: Unun yisini Benden Sorun kampanyası çerçevesinde; ülkemizin önde gelen gurme, yemek uzmanı ve yazarı Emine Beder Hanımefendi, Konyalı hanımlarla Kulesite AVM de bulufltu. Hanımların yo un ilgisiyle karflılaflan program karflılıklı soru cevap fleklinde gerçekleflti. Hanımlara bol bol yemek tarifi de veren Emine Beder, un seçiminden yumurta çırpma tekniklerine, do ru flerbet hazırlamadan tepsi ya lamanın püf noktalarına kadar yüzlerce sırrını hanımlarla paylafltı. Ramazan ayı öncesinde hanımların merak ettikleri tatlı, pasta ve börek yapmanın püf noktaları ile özel tariflerini dinleyenlere aktaran Emine Beder, çok özel 50 yemek kitabını ise Adese den Selva ürünleri alıp kampanyaya katılmaya hak kazanan 50 katılımcıya imzaladı. Kulesite etkinlikleri Konya y aflt KULES TE Al flverifl ve E lence Merkezi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsam nda birçok ünlü sanatç y hayranlar yla buluflturmaya devam ediyor. Bu çerçevede ünlü spiker ve televizyon programc s Ayflenur YAZICI, AKUT (Arama Kurtarma Derne i) kurucu üyelerinden olan ve Everest e ilk Türk t rman fl n gerçeklefltiren Nasuh MAHRUK nin, seyahatleri boyunca dünyan n çeflitli yerlerinden, kendi objektifiyle karelendirdi i foto raf sergisi, ünlü tiyatro sanatç s Ferhan fiensoy un imza günü, yine ünlü flark c Murat GÖ EBAKAN n söyleflisi, bunun yan s ra al flverifl sinerjisini artt rmak ad na düzenledi imiz kampanya çerçevesinde, belli bir al flverifl tutar karfl l verilen davetiyelerle, ünlü oyuncu Nejat UYGUR un sergiledi i C BAL KA- RAKOLU oyunu müflterilerimizin be enisine sunulmufltur. Sadece yerli de il yabanc sanatç - lar da konuk eden Kulesite Al flverifl ve E lence Merkezi, Kanada ve Yeni Zellanda dan gelen akustik rock gruplar THE BETWEEN ve STORYBOX aktivite alan m zda hayranlar yla buluflturarak ziyaretçilerinin hoflça vakit geçirmesini sa lamay sürdürüyor. Ramazan ay na istinaden ünlü yemek uzman EM NE BEDER de, Selva makarnalar n n davetlisi olarak aktivite alan m zda han mlara yemek yapman n s rlar - n, ramazanda dikkat edilmesi gereken beslenme al flkanl klar n ve merak edilen yemek tarifleriyle, han mlar ayd nlatt model Hyundai ler rent te HYUNDA nin Matrix, Atos Prime ile yenilenen Getz, Coupe ve Sonata modelleri rent Oto da bölge halk n n be enisine sunuldu. Hyundai nin bir dünya markas olma sorumlulu u içerisinde hizmet verdi- ini, rent olarak da sunmufl olduklar sat fl, servis ve yedek parça hizmetlerinin bu sorumluluk çerçevesiyle örtüflen bir yap da oldu unu vurgulayan rent A.fi. flletme Müdürü Necati Loras, Hyundai, Türkiye de k sa sürede yayg n bir a a ulaflt. rent olarak biz de Hyundai nin yeni modelleri ve kampanyalar n Türkiye geneliyle efl zamanl olarak bölge halk m za sunuyoruz. Bu anlamda Türkiye pazar na yeni sunulan bir çok modeli rent müflterileri ilk gören ve test eden oluyor. Hyundai tutkunlar n yeni modellerimizle tan flmaya ve plazam zda çaya davet ediyorum. fiu an plazam zda Matrix, Yenilenen Getz modeli, Sonata, Atos Prime ve Coupe ile Accent, Elentra modelleri, ayr ca tüm ticari araçlar m z mevcut dedi. Öte andan, Hyundai alan herkes ayn zamanda bir çocu un e itimine de katk sa lam fl olacak. Hyundai, Türkiye genelinde bafllatt, Hyundai Meflaleleri kampanyas nda sat n al nan her Hyundai araç sayesinde bir çocu un okutulmas na katk aktar lacak ve bir meflale de Hyundai sat n alan müflteriler yakacak. ÇINAR

9 Kulesite de Ramazan fienli i RAMAZAN AYI süresince Kulesite Al flverifl ve E lence Merkezi, her hafta Pazartesi, Çarflamba ve Cuma günleri olmak üzere, 20:30-22:00 saatleri aras nda aktivite alan nda canl olarak Türk sanat müzi i, Türk Halk Müzi i ve Fas l dinletileriyle müflterilerine nefleli saatler yaflatt. Ayr ca her Sal ve Perflembe günü Türk hafif ve Türk pop müzi i eserleri yine canl olarak seslendirilerek tüketicilerin al flverifllerine renk kat ld. Hafta sonlar ise saat: 13:00-15:00 aras çocuklara yönelik ramazan dokusuyla süslenmifl çocuk e lence programlar da çocuklu ailelerin hoflca vakit geçirmelerini sa lad. Selva dan ihracata yönelik iki yeni marka: Neva ve Bengi SELVA GIDA, ihracat gerçeklefltirdi i pazarlarda kalıcılı ını gelifltirebilmek, yeni müflterilerle ticaret yapabilmek ve farklı tüketim alıflkanlıkları gösteren tüketicilere farklı markalarla ulaflabilmek için iki yeni makarna markası daha oluflturdu. Selva Gıda, Japonya baflta olmak üzere Uzakdo- u, Afrika ve Ortado u da Selva n n yan s ra, Neva ve Bengi markalarıyla da yer alarak bulundu u bölgelerdeki pazar payını da artırmay planl yor. MAfi Cuteral tezgahlar EMO fuarlar nda göz dolduruyor EMO; Tak m Tezgah Üreticileri nin kat ld en büyük fuarlardan biri olma özelli i tafl yor. Her 2 y lda bir Hannover, Paris ve Milano da yap lan EMO, yeni düzenlemeye göre 2 kez ard ard na Hannover de, üçüncü keresinde yani 6. y lda Milano da yap lacakt r. EMO, Avrupa, Amerika ve Japonya firmalar n n en son teknolojilerini tan t p, ülkelerinin geliflmifllik düzeyini gösterdikleri en önemli organizasyonlardand r. mafl Makine EMO fuar na bu y lkiyle birlikte 3. kez kat l yor. mafl n 2001 y l nda ilk defa kat ld EMO fuar, 11 Eylül olaylar yla efl zamanl bafllamas na karfl n beklenenin aksine çok kalabal k ve ziyaretçilerin yo un ilgi gösterdi i bir fuar olmufltu. Bu y lki EMO fuar na MAfi, Cuteral markas yla ülke ve dünya pazar na sundu u fleritli testere tezgahlar yla kat larak müflteri ve ziyaretçileriyle bulufltu. Fuarla ilgili bilgi veren mafl Reklam ve Halkla liflkiler Birimi yetkilileri, EMO 2005 in, önceki EMO fuarlar n n biraz gerisinde kald n belirttiler. 30 günde 30 üründe % 30 indirim RAMAZAN yine bereketle geldi. Adese lerde Ramazan ay n n coflkusuna yak fl r bir kampanya ile 30 gün boyunca 30 farkl üründe yüzde 30 indirime gidildi. Müflteri memnuniyetini temel ilke edinen Adese, Ramazan ay - n n coflkusunu reyonlar na tafl d. Rahmet ve bereket ay Ramazan da Adese Al flverifl Merkezleri g dadan temizlik ürünlerine, kozmetikten zücaciyeye, konfeksiyondan beyaz eflyaya kadar bütün reyonlar nda 30 günde 30 üründe yüzde 30 indirim uygulad. Kaliteli ve bol hesapl çeflitleriyle müflterilerinin gönlüne taht kuran Adese ler, Ramazan da da vazgeçilmez mekânlardan oldu. Tarihi ve kültürel motifler içeren ma aza dekorasyonlar, iftar sonras hem al flverifl yap p hem hoflça vakit geçirmek isteyenler için çeflitli aktiviteleri, ikramlar ve çocuklar için birbirinden e lenceli gösterilerle Ramazan coflkusunun ailece yaflanabildi i Adese Al flverifl Merkezleri, tüm ürünlerde yap lan flok indirimler, yard m teflvik ve kolaylaflt rmak için her bütçeye uygun yard m paketleri ve çeklerinin yan nda sürpriz kampanyalarla evlere bereket getirdi. Adese Al flverifl Merkezleri Genel Müdürü Ahmet Körpe, Ramazan ay n n insanlar ayr bir manevi atmosfer içine ald n belirterek, Müflterilerimizin bu atmosferi daha iyi teneffüs etmesi için Ramazan ay nda 30 gün boyunca 30 üründe yüzde 30 indirim uygulad k. Konya, Ankara ve Mersin deki 23 ma aza ve bin 700 personelimizle geçti imiz y llarda oldu u gibi bu y l da Ramazan bereketini yaflad k ve yaflataca z diye konufltu.

10 TT FAK TAN HABERLER... ADESE markal ürünler hem kaliteli hem hesapl MÜfiTER dostu Adese Al flverifl Merkezleri, kendi markas n tafl yan ürünlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Kalitesi ve uygun fiyatlar yla evinizin vazgeçilmezleri aras na giren Adese markal ürünlere, parfümlü ve normal çamafl r suyu, kal c parfümlü çamafl r yumuflat c s, Lila, K rçiçe i ve Sensitive çeflitleriyle s v el sabunu, kireç çözücü, limonlu mekanik ovma tozu, limon ve amonyakl yüzey temizleyici krem de eklendi. Lider markalarla eflde er kalitede ve oldukça uygun fiyat avantaj yla müflteriye sunulan Adese private label ürünler, hem sa l n z hem cüzdan n z koruyor. Oldukça genifl bir yelpazeye sahip Adese markal ürünler aras nda s v ya, çikolata, lokum, bisküvi, çay, bakliyat, gazl içecek, kahve, margarin, fleker, sirke, kolonya, yumurta, temizlik malzemeleri, çöp torbas, buzdolab pofleti, tuvalet ka d ve peçete, h rdavat, k rtasiye, ev tekstili, zücaciye ve oto aksesuar malzemeleri yer al yor. Kardelen Konutlar na büyük ilgi SELÇUKLU lçesi Real A.V.M karfl s nda bulunan 44059,39 m 2 lik arsa üzerine planlanan Yeni Kent Kardelen Konutlar na ilgi devam ediyor. Toplam 624 dairenin ilk etab n oluflturan 240 daire, 2006 y l sonu itibariyle üyelerimize teslim edilecektir. Nokta sat fl fleklinde yap lan sat fllar m zda halk m z istedi i daireyi flimdiden belirleyip sat n alma flans na sahip bulunmaktad r. Kentimizin yeni geliflim flemas içerisinde planlanan Yeni Kent Kardelen Konutlar mimarisi ve yap m standartlar ile gene Konya m z n nadide siteleri aras na girmeyi amaç edinmifltir. Sa lam, ekonomik ve estetik konut üretiminin adresi olan SE- HA NfiAAT, Yeni Kent Kardelen Konutlar ile müflteri portföyünü geniflletmenin mutlulu unu tafl maktad r. MANOLYA VE fielale KONUTLARI YILBAfiINDA TESL M Yap m na Y l nda bafllanan 192 dairelik MANOLYA KONUTLA- RI y l bafl itibariyle üyelerine teslim edilecek. Kalite ve estetikten taviz verilmeden k sa sürede tamamlanan MANOLYA KONUTLARI kentimizin göz bebe i olan Kule Site A.V.M. ve Selçuklu Kulesi ile bütünleflerek bir cazibe merkezi oluflturmaktad r. Gene yap m na y l nda bafllanan 40 dairelik fielale KONUT- LARI da y lbafl nda üyelerine teslim edilecek. Meram bölgesinde bulunan fie- LALE KONUTLARI mimarisi ile bölgede dikkati çekmekte ve yap lan olumlu elefltiriler bizleri memnun etmektedir. 232 dairelik BEGONYA KONUTLARI n n ve yap m na tarihinde bafllanan ve 2006 y l sonu itibariyle teslim edilecek 60 dairelik LALEZAR KONAKLARI n n da yap m h zla devam etmektedir. Mimarisiyle gene bulundu u mevkinin bir numaras olmay amaç edinmifl LALEZAR KONAKLARI flimdiden ilgiyle beklenmektedir. ADESE de Ramazan coflkusu ADESE Ramazan etkinlikler ve indirimlerle flenlendirdi. Küçük dev arkadafl Halil brahim, Nasreddin Hoca ve fierbetçi, Adese müflterilerine nefleli dakikalar yaflatt lar. Adese ve Hurmac iflbirli iyle Konya ya gelen Türkiye nin en uzun adamlar ndan biri olan Halil brahim Kuzucu, Ramazan ay n n ilk üç günü iftardan sonra dost al flverifl müflterileriyle Adese Kulesite Ma azas 'nda sohbet etti. Ramazan ay n n bir di er etkinli i de Nasreddin Hoca tiplemesiydi. Geleneksel k - yafetleriyle Adese Kulesite ma azas nda müflterilerle sohbet eden Nasreddin Hoca, peflini b rakmayan miniklere kendisini anlat rken heybesinden ç kard flekerleri da tmay da unutmad. Yöresel flerbetçi k yafetleri ve manileriyle dikkat çeken fierbetçi ise, dost al flverifl müflterileriyle sohbet etti, maniler söyledi ve enfes Ramazan flerbetinden ikram etti. TOK Konutlar son aflamada ÜLKEM ZDE yaflanan h zl nüfus art fl ve h zl kentleflme nedeni ile oluflan konut ve kentleflme sorunlar n n çözümlenmesi ve üretimin art r - larak iflsizli in azalt lmas amac ile T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi nin ülkemiz genelinde bafllatm fl oldu u konut hamlesi içerisinde de kendine düflen görevi üstlenmekten çekinmemifltir. Bu maksatla T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi taraf ndan Konya m zda ihaleye ç kart lan ilk olarak 1. etap 320 adet konut ihalesinin ve akabinde 2.etap 960 adet konut ihalesinin yap m n üstlenen SEHA NfiAAT 1.Etab tarihinde 2. Etab ise tarihinde teslim edecektir. ÇINAR

11 Dost Al flverifl in ve Müflteri Memnuniyeti nin Adresi: DOSYA 1994 y l nda Dost al flverifl slogan yla perakende sektörüne ad m atan ADESE ALIfiVER fi MERKEZLER, vizyon sahibi ve üretken bir flirket olarak, yeniliklerin öncüsü olma yolunda önemli ad mlar at yor. Düflündüklerini h zla hayata geçirebilen Adese, müflterisinin nabz n tutuyor ve tüketicisini memnun edecek çözümler üretiyor. Güleryüzü, sadakati ve farkl fiyat alternatifleriyle farkl l k yarat yor. Yapt iflin, verdi i hizmetin arkas nda durmas sayesinde müflterisinin güvenini kazanan Adese, tüketicilerin marka tercihlerine, ilgi duyduklar ürün gruplar na yönelik olarak düzenledi i farkl kampanyalarla, her segmentten, her gelir grubundan tüketiciye hizmet vermenin ve müflteriyi memnun edebilmifl olman n k vanc n yafl yor.

12 i Güvenli ve keyifli al flveriflin adresi: KONYA n n ilk perakende al flverifl merkezi olarak 1994 y l nda m 2 lik binas nda hizmet vermeye bafllayan ADESE Al flverifl Merkezleri, müflteri memnuniyetini esas alan iflletmecilik anlay fl ndan taviz vermeden büyümeye devam ediyor. Geçen 10 y ll k süreç içerisinde, Ankara, Mersin ve Konya olmak üzere, toplam hizmet alan 100 bin metrekareye ulaflan 23 ma azada, 1700 personeliyle güleryüzlü, dost al flveriflin adresi olan ADESE Al flverifl Merkezleri, ayn zamanda kafeleri, restoranlar, çocuk oyun alanlar ile birer sosyal yaflam merkezi olma ifllevi de görüyor. Perakende sektöründeki 50 büyük firma içerisinde ciro baz nda 12 nci s rada yer alan ADESE, baflta stanbul da olmak üzere açaca yeni al flverifl merkezleriyle zirvenin ilk s ralar nda yer alma çabas n sürdürüyor ÇINAR

13 Konya n n ilk perakendeci al flverifl merkezi olarak 1994 y l nda 9 bin 600 m 2 lik binas nda hizmet vermeye bafllayan ADESE Al flverifl Merkezleri, müflterilerine hep en iyiyi sunmay hedef edinmifltir. Geçen 10 y ll k süreç içerisinde, Ankara- Mersin-Konya da bulunan 23 ma azaya ulaflan ADESE, ma azalar nda 1700 personel ile hizmet veriyor. Bu ma azalar n toplam hizmet alan 100 bin metrekareye yaklaflm fl durumdad r. Otopark ve sosyal tesisler de iflin içine kat ld nda bu rakam kat kat artmaktad r. Bugüne kadar yapt klar çal flmalarda her zaman öncelikli hedef müflteri memnuniyeti esas alan Adese Al flverifl Merkezleri, müflterilerine sunduklar, güler yüzlü ADESE hizmet anlay fl n otoparkta bafllat yor ve al flveriflin her an nda devam ettiriyor. ttifak lokomotif kurulufllar ndan biri alan Adese Al flverifl Merkezleri; Bir ekonomi dergisinin yapt araflt rmaya göre, Türkiye genelinde sektöründe 50 perakendeci firma içerisinde ciro baz nda 12 nci s rada yer al yor. ADESE Yönetimi yak n gelecekte, halen 3 ilde bulunan 23 ma azas nda müflterilerine sundu u al flverifl ayr cal n, baflta stanbul olmak üzere baflka flehirlerdeki tüketiciyle de buluflturmay amaçl yor. G da, Konfeksiyon, Zücaciye, Oyuncak, Elektronik gibi 18 farkl sektörde, 100 bine yak n de iflik marka ve kalitedeki ürünü bir arada müflterilerin be enisine sunan ADESE Al flverifl Merkezleri, ma azalar zincirine yenilerini ilave etmek için de iflik illerde yat r m için araflt rmalar yap - yor. Konya da bafllat lan ve her yeni ma azayla ulusal konsepte do ru ad m ad m ilerleyen ADESE yönetimi, istikrarl büyüme politikalar n n, yat r m için ald klar kararlarda öz güvenlerini art r c etkisi oldu unun alt n çiziyor. stanbul ve Ankara da büyük ölçekli al flverifl merkezleri açma giriflimlerini sürdüren Adese, en son 29 Ekim 2004 tarihinde Ankara Eryaman daki ma azas n faaliyete geçirdi. Optimum Al flverifl Merkezi içerisinde yer alan ma aza, 3 bin 600 m 2 lik bir alana sahip. Ankara da yer alan di er ma azalarla birlikte Baflkentli müflterilerine lay k olduklar hizmetin yan s ra kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunuyor. Kendi ya yla kavrulan bir yap Yerel bir perakendeci olarak hayata bafllayan Adese 11. y - l nda ulusal perakende zincirleri aras nda yerini almakta gecikmedi. Konya için ilk olman n do urdu u zorluklarla mücadelenin kazand rd birikimle Adese, kendi bünyesinde kurdu u departmanlarla, oluflan sorunlar yerinde çözme imkân na kavufltu. Öyle ki, geldi i noktada Adese, mimari

14 i projesini kendisi üretebilen, iletiflim a lar n kendisi kurabilen, ihtiyac olan bilgisayar programlar n kendisi yazabilen ve en önemlisi sektörün ihtiyac olan insan kaynaklar e itimini de kendisi üstlenebilen bir yap ya ulaflt. 11 y lda gelinen noktada, kendi ayaklar üzerinde durabilen, ataca her ad mda fizibilite süreçleri ile önünü görerek karar veren, departmanlar aras ifl paylafl m n ve çözümünü gerçeklefltirebilen yap yla Adese, kurumsal geliflimihi tamamlam fl bir flirket hüviyetini kazanm flt r y l nda Dost al flverifl slogan yla yola ç kan Adese, her fleyden önce vizyon sahibi ve üretken bir flirket olarak, yeniliklerin öncüsü olma yolunda ilerliyor. Düflündüklerini h zla faaliyete geçirebilen Adese, müflterisinin nabz n tutuyor, tüketicisini memnun edecek çözümler üretmeye çal fl - yor. Özverisi, farkl fiyat alternatifleri ve sadakatiyle farkl l k yarat yor. Yapt iflin, verdi i hizmetin arkas nda durmas sayesinde müflterisinin güvenini kazanan Adese, tüketicilerin marka tercihlerine, ilgi duyduklar ürün gruplar na yönelik farkl kampanyalar düzenleyerek, her segmentten, her gelir grubundan tüketiciye hizmet vermenin ve müflteriyi memnun edebilmifl olman n gururunu yafl yor. ÇINAR

15 Ahmet Körpe: Evimize giremeyen ürünü, müflterilerimize sunmay z ADESE Al flverifl Merkezleri Genel Müdürü Ahmet Körpe ile perakende sektörü ve sektörün lokomotif firmalar ndan biri olan ADESE nin bafllang c ndan bugüne kadarki büyüme serüvenini konufltuk. ADESE nin tercih edilmesinin nedeni ve müflterilerinizin marketinizden beklentileri nedir? A.KÖRPE : Ma aza dizayn nda veya ürün seçiminde herhangi bir gelir grubunu hedef alm yoruz. Her gruptan müflterimizin alabilece i, de iflik marka ve kalitede ürünleri bir arada bulundurmam z, piyasa flartlar nda en uygun fiyatlarla ve ödeme seçenekleri ile sunabilmemiz tercih edilmemizde önemli etkenlerdir. Al flverifli bir zevk ve e lence haline getiren mekânlar tasarlayarak, müflterilerimizin aileleriyle birlikte hoflça vakit geçirebilecekleri bir ortam oluflturma gayretindeyiz. nsanlar n güvenli, huzurlu ve rahat bir al flverifl yapabildikleri için ADESE yi tercih ettiklerini düflünüyorum. Al flverifli bir çile olmaktan kurtararak, keyifli ve huzurlu bir biçime sokan bir mekan elbette ki insanlar çekecektir. Sat fl esnas nda oldu u gibi, sat fl sonras nda da iyi bir hizmet alabilmeyi bekleyen müflteriler, istedikleri ürünleri bulabildikleri, insan sa l na önem verilen bir ortam, güler yüzlü bir hizmeti görmeyi arzulamaktad rlar. Tüm bu özellikleri kendinde toplayan ADESE, en iyi hizmeti verebilmek için personeline özel e itim programlar düzenlemektedir. Geliflen teknolojiye ve müflterilerinin beklentilerine uygun olarak kendisini gelifltirmektedir. Say n Körpe, bir perakendeci olarak sektörde karfl - laflt n z zorluklar nelerdir? Bu zorluklar n nas l afl laca n düflünüyorsunuz? A.KÖRPE : Özellikle giderlerin yükselmesi sektör için ciddi bir sorun. Ayr ca ürünlerin zaman nda tedarik edilememesi, sektördeki rakiplerin bilinçsiz fiyat rekabetine girmesi, bizim gibi organize perakendecileri etkilemekte- ADESE Genel Müdürü Ahmet Körpe

16 i Sektörde kalite ve maliyete katk lar n zla ilgili neler söyleyebilirsiniz? A.KÖRPE : Perakende sektöründe kalitesine güvenilmeyen ürünlerin sat fl çok zordur. Özellikle bizim gibi zincir marketlerin kalitesiz ürün satmas, kendini baltalamakla efl de erdir. Bu nedenle kaliteli ürünlerin üretilmedir. Öncelikle sektördeki kay t d fl ekonominin önüne geçilmesi gerekir. Sigortas z eleman çal flt ranlar, faturas z mal tedariki yapanlar, giderler noktas nda ister istemez bizden her zaman bir ad m önde olacaklard r. Ancak, müflteri için fiyat ne kadar önemli ise, güleryüz ve ilgi de bir o kadar önemlidir. Güleryüz ve ilgi ise, ADESE nin müflterisine sundu u standart bir hizmettir.. Ayn ifl kolunda faaliyet gösterdi iniz kurulufllardan sizi farkl k lan yaklafl mlar n z nelerdir? A.KÖRPE : ADESE kalite konusunda çok hassas davranan bir flirkettir. Özellikle taze ürün grubunun (manav ve taze et ürünleri) kalitesi konusunda oldukça titiz ve iddial y z. Bu bizi di er firmalara göre bir ad m öne ç kar- maktad r. Ma azalar m zda sat lan ürünlerin öncelikle kendi evimize alabilece imiz kalitede ürünler olmas na dikkat ediyoruz. Yani kalite konusunda evimize girmesine izin vermeyece imiz ürünleri, müflterilerimize sunman n do ru olmad n düflünmekteyiz. Sektördeki her firma gibi müflterilerimize ekonomik koflullarda hizmet vermek için çeflitli promosyonlar, kampanyalar yapmaktay z. ÇINAR

17 si için çal flt m z firmalara gerekli yapt r mlar uygulamaktay z. Bununla birlikte, kendi g da laboratuarlar m zda sat fla sunulmadan önce ürün numuneleri de titizlikle kontrolden geçirilmektedir. Maliyetin düflmesi, sabit maliyetlerde herhangi bir azal fl olmad takdirde üretim miktar n n art r lmas ile mümkün olmaktad r. Üretim miktar n n artabilmesi için de bu ürünlere talep olmas ve sat fl noktalar n n bulunmas gerekmektedir. Bu nedenle organize perakendecilik üreticiler için iyi bir pazard r. Ma aza say lar n n ço almas sonucu meydana gelen talep, üreticilerin tam kapasite çal flma yapmas n sa lamaktad r. Bu da ayn maliyetle daha fazla üretim yapmas ve sat fla sunmas anlam na gelmektedir. Biz bu konuda yerel üreticileri sürekli destekleyen, tam kapasite çal flmas n sa lamay amaçlayan bir strateji izlemekteyiz y l çal flmalar n z ve gelecek dönem hedeflerinizi aç klar m s n z? A.KÖRPE : ADESE Al flverifl Merkezleri nde 2004 y l - n n bafllang c ndan itibaren teknolojik alt yap için ciddi yat r mlar yap lm flt r ve yap lmaya devam edilmektedir. Bununla birlikte personelimizin e itim süreçleri gözden geçirilmifl, yetersiz kal nan konularda personelimiz e itim programlar m zla eksikliklerini tamamlam fllard r. Ayr ca ma azalar m z n otomasyon sistemi, bünyemiz içinde bulunan yaz l m biriminde çal flan uzman mühendislerimizce haz rlanm flt r. fiu an zincir ma azalar için önemli bir konu olan kategori yönetimi, stok yönetimi, siparifl yönetimi, rafta olmayan ürüne düflmenin önlenmesi gibi konular yaz l m mühendislerimizce yaz lan sistem ile çok rahat takip edilebilmektedir. Ayr ca yaz l m ekibimiz CRM uygulamalar için gerekli alt yap çal flmalar nda son noktaya gelmifltir. Yak n bir gelecekte ADESE müflteri kartlar m z müflterilerimize da t lacakt r. Bununla birlikte müflterilerimizin sorun, flikayet ve isteklerini an nda ulaflt rabilece- i Call Center ( ADS) de hizmete girmifltir. ADESE nin bundan sonraki hedefleri nelerdir? ADESE olarak, öncelikle do ru yat r mlarla büyük flehirlerde de ma azalar açmay hedefliyoruz. Ankara bölgesinde 4 olan ma aza say m z 8 e ç karmak istiyoruz. Bununla birlikte Ankara- stanbul aras ndaki illerde hedeflerimiz do rultusunda, taleplerimizi karfl layabilecek yer araflt rmas yapmaktay z. Önümüzdeki 1-2 y l içinde stanbul da 3-4 büyük ölçekli ma aza açmak hedeflerimiz aras ndad r. Büyümeyi hedeflerken bir baflka amac m z da, ülkenin kronik sorunu olan iflsizli in azalmas için istihdam alanlar açmak ADESE nin temel ilkeleri aras ndad r. ADESE Genel Müdürü Ahmet Körpe, yard mc lar Mustafa Cüce (solda) ve Mustafa Özeskiciler ile birlikte.

18 Sad k Küçükhemek: Bu aile, baflka aileye benzemez Holding ortaklar m zdan Say n Sad k KÜÇÜKHEMEK mensubu oldu u ttifak ailesinin, ilkeleri konusundaki duyarl l k ve tutarl l na iflaret ediyor. Say n Küçükhemek in içtenlik dolu cümlelerle kaleme ald yaz s n sizlerle paylafl yoruz. Sad k KÜÇÜKHEMEK, E itimci- ttifak Holding orta TT FAK, güzel ittifak. Kendine ve çevresine güven veren ittifak. Aile fertlerinin her biri, çal flkan ve güvenilir insanlard r. Sözleri dinlenir. Gerçek ne ise onu söylerler. Bu gerçe i aran za kat l nca ve sizden biri olunca anlad m. Keflke ttifak kuruldu u gün aran za kat lsayd m. Biraz geç kald m. Bir araya geldi inizi duydu um gün hemen hiç tereddüt etmeden aran za kat ld m. Çünkü ttifak ailesine güveniyordum. Bu aile, baflka bir aileye benzemiyordu. Bir kere bize güven vermiflti. ttifak ailesi, eskisi gibi hiç aksatmadan, krizlere ra men yoluna devam ediyor. Biz de tasarrufumuzu bu ailede de erlendirmeye devam ederiz. ttifak kurulmadan önce tasarruflar m z hiçbir yerde de erlendiremiyorduk. Alt n sadece paran n de erini korudu u için kâr edemiyorduk. Bankada da de erlendiremiyorduk. Çünkü bankada paras n de erlendiren, ana paradan kaybediyor. Nitekim bu gerçe i Dokuzuncu Cumhurbaflkan Süleyman Demirel flu flekilde itiraf etmifltir: Bankaya para yat ran ana paras ndan yer. Bu gerçektir. Bu sözü yabana atmayal m. Olmaz böyle fley demeyelim. Çünkü bir mal ertesi y l, faiziyle birlikte ald n z paraya alamazs n z. ttifak bunun bilincinde olmufl ve bu sebeple kâr ve zarar esas na göre kurulmufltur. Gayesi, küçük tasarruflar bir araya getirerek, ortaklar n n tasarruflar n en iyi flekilde de erlendirmektir. fl sahalar aç p, iflsiz kalifiye elemanlara istihdam imkân n gerçeklefltirmektir. Muhtaç ailelere yard m etmektir. Yetime, öksüze ve darda kalm fl insanlara kucak açmakt r. Kültürümüze ve ülke ekonomisine katk da bulunmakt r. ttifak yetiflmifl bir çok uzman genci istihdam ediyor. Üretime katk da bulunuyor. ttifak emin ad mlarla yürüyor. sraftan ve lüksten kaç n - yor. Verimli olmayan sektörlerden çekilerek, ölü yat r mdan kaç n yor. Enerjisini daha verimli kullanabilece i yeni sektörlere kayd rarak, kârl yat r mlara dönüfltürüyor. Bu sebeple günden güne büyüyor. Daha da büyüyecek. Çünkü ittifak emin ad mlarla ilerliyor. Bu sebepten dolay ittifaka sahip ç - k p, bu müesseseyi daha da ileriye götürelim. Örnek bir müessese olarak yoluna devam etmesine destek verelim. Aksi halde kâr ve zarar esas na dayanan bir müesseseyi tekrar kurmak ve yakalanan bu baflar y yeniden infla edebilmek imkâns z hale gelecektir. Bunu herkes iyice düflünmelidir. ttifak ailesine selam ve sayg lar m sunar, baflar lar dilerim. Her birinin Ramazan bayram n kutlar, Allah tan s hhat, afiyet ve mutluluklar dilerim. ÇINAR

19

20

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Merhaba... ÇINAR ED TÖRDEN. Ecevit Abdullah Öksüz

Merhaba... ÇINAR ED TÖRDEN. Ecevit Abdullah Öksüz içindekiler editörden seyit mehmet bu a: kazanmak ve paylaflmak 02 k sa haberler 03 04 aç koturum: abdullah öksüz, orhan çeker, ramazan keser, cemil coflgun 25 hukuk deyince: hukuk yarad l fltan varolan

Detaylı

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz...

Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... MART-N SAN-MAYIS 2010 SAYI 20 B ZB ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYINLANIR SAYI 20 MART-N SAN-MAYIS 2010 Yenilikçi uygulamalar m zla s n rlar aflmaya devam ediyoruz... stikbal, Bellona ve

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz

Bayilerimizden ald m z güçle büyüyoruz ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Anadolu Buluflmalar n n yedincisini Kayseri de yapt k Vehbi Koç Vakf Ad yaman da Mesleki E itim ve Teknik E itim Fakültesi binas n n temelini att Mustafa V. Koç, Bo

Detaylı

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler

De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m, Türkiye Perakendeciler Federasyonu nu birlik ve beraberlik ilkesi üzerine kurdu umuzu, bu ilkeden hareketle yerli perakendenin geliflmesi,

Detaylı

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz

stanbul un yollar nda art k bu taksileri göreceksiniz Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

46 bin kişinin nabzı burada atıyor*

46 bin kişinin nabzı burada atıyor* 46 bin kişinin nabzı burada atıyor* * Bakkal Dünyası Dergisi, 45 bin üyesiyle Türkiye'nin en fazla bakkal üyeye sahip İstanbul Bakkallar Odası'nın yayın organı. Son tüketiciye ürün satışı yapan bakkal

Detaylı

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki

Birincisi, Türkiye nin gündemi; ikincisi bu gündeme ba l olarak k sa dönem için Toplulu umuzun çözüm önerileri ve üçüncü olarak da Toplulu umuzdaki ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Koç Holding 8. Bas n ve Kamuoyu Bilgilendirme Toplant s Yap ld Türkiye nin Gelece i e-yaflam ve e-dönüflüm de e-dönüflüm...18 Masan za 217 Gazeteyi Nas l S d r

Detaylı

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler

Kazan lanlar. Lise aç l fllar yla. fiirketlerden. yi bir endüstriyel tasar mc n n. Mimarlar stanbul da bulufltu. kombiler Kurucumuz bize hayal edin demiflti. Çünkü hayal etti imizde bir gün hayallerimizi gerçeklefltirebilece imizi biliyordu. Biz, bugün Elginkan Toplulu u çal flanlar olarak hem kurucumuzun hayalleri hem de

Detaylı

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04

MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 MAKROV ZYON EK M-KASIM-ARALIK 2007 SAYI 04 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 MAKRO GÜNCEL 38 Kurban Bayram hakk nda bilinmesi gerekenler MAKRO RÖPORTAJ 40 kbal Gürp nar dan küçük mutluluklar n s rlar K r kkale

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Hayal edin. Hayal etmek yarat c l gelifltirir. Hayal etmek, düflünmek en kolay fleydir. Çünkü bir bedel ödenmez. Ama bir bedel ödeyecekseniz de,

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan

perder baflkandan 2 May s-haziran fieref Songör TPF Yönetim Kurulu Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Federasyonumuzun ev sahipli inde düzenlenen Yerel Zincirler Bulufluyor konferans n n ikincisini, Nisan ay nda gerçeklefltirdik. Y l n en önemli perakende buluflmas olarak

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z

HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z 2008 say 9 HACI BOYDAK: Bayilerimizin baflar s bizim baflar m z Evimizin komik ustas CEM DAVRAN Türkiye nin Hat ra Defteri NEB L ÖZGENTÜRK stiklal Madalyal kent KAHRAMANMARAfi KAMERA ARKASI Kalbimiz Mondi

Detaylı

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan

brahim Aybar: Sat fllar m z n Yar s Filo Sat fllar Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :37 Ocak 2008 Seat Altea XL Porsche Cayenne GTS Isuzu D-MAX Opel Astra Sedan Budget ve AVIS Genel Müdür Yard mc s nan Ekici: Pazar Çok Büyüyecek ASF

Detaylı