Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi BÖLÜM 2"

Transkript

1 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı olarak belli bir oranda küçülterek düzlem üzerinde gösterilmesine... denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kroki B) taslak C) harita D) profil ölçek 2. Haritalar yer şekillerini tam olarak gösteremezler. Haritalarda görülenler gerçeğin benzeridir. Test 1 5. Yeryüzünü düzlem üzerine aktaran çizilerde; I. ölçek kullanma, II. izohips eğrileri kullanma, III. çizimi yapılacak alana tepeden bakma, IV. harita işaretleri kullanma, gibi unsurlardan hangisi ya da hangileri düzlem üzerindeki çizimlere harita özelliği kazandırır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve IV III ve IV Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) esir ölçek kullanılması B) Yer şekillerinin oldukça engebeli olması C) üçültmenin çok yapılması D) uş bakışı görünümün tam olarak sağlanamaması üresel yüzeyin düzleme aktarılmış olması 3. Bir bölgenin haritası çizilmeden önce; I. haritanın ne amaçla kullanılacağı, II. haritanın ne kadar küçültüleceği, III. yer şekillerinin hangi yöntemle gösterileceği, IV. kullanılacak renk ve işaretlerin neler olacağı, gibi unsurlardan hangisi ya da hangilerinin öncelikli olarak belirlenmesi gerekir? 6. Yeryüzünün hatasız olarak düzlem üzerine aktarılamaması, Dünya nın hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? A) ara parçalarının düzensiz dağılması B) Şeklinin küresel olması C) Ekseninin sağa doğru eğik olması D) üçültmenin çok fazla yapılması Ekseni etrafında dönmesi 7. Harita ve plan; I. kullanım alanı, II. belli bir ölçek kullanılması, III. ayrıntıyı gösterme gücü, IV. kuş bakışı görüntüyü yansıtma, özelliklerden hangisi ya da hangileri bakımından benzerlik gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III I, II ve III 4. Harita, plan ve krokinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Yüzey şekillerini göstermeleri B) Ayrıntıyı gösterme güçleri C) Uzunluk ve alan bulmaya uygun olmaları D) uş bakışı çizilmiş olmaları Belli bir ölçeğe göre çizilmiş olmaları A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve IV D) II ve III II ve IV 8. Haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü aşağıdakilerden hangilerine bağlıdır? A) üçültme oranına B) Çizim tekniğine C) Yüzey şekillerine D) Çizimi yapılan bölgenin yüz ölçümüne Çizimi yapılacak alanın denizden uzaklığı ve yüksekliğine C 2. E 3. A 4. D 5. C 6. B 7. E 8. A

2 9. Dünya nın küresel yüzeyini düzleme aktarırken bazı bozulmalar olmaktadır. I. Haritalarda alan bozulması II. ullanılan işaretlerde değişme III. Haritalarda açı bozulması IV. Haritalarda uzunluk bozulması V. Şekillerde bozulma Buna göre, yukarıdakilerden hangisi harita çizimlerinde görülen bozulmalardan biri değildir? A) I B) II C) III D) IV V 10. Aşağıdaki haritalar İspanya nın tümüyle gösterildiği duvar haritası ve aynı ülkenin atlas sayfasındaki görüntüsüdür. 12. Aşağıdaki haritada Dünya nın belli bir bölümü gösterilmiştir. Bu harita çizilirken, Dünya nın tamamını gösterilebilmesi için öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması gereklidir? A) Geniş bir kağıt üzerine çizilmesi gereklidir. B) ullanılan ölçeğin küçültülmesi gereklidir. C) Büyük ölçekle çizilmesi gereklidir. D) Paralel ve meridyenlerin belirtilmesi gereklidir. Çizim tekniğinin değiştirilmesi gereklidir. BÖÜM Aşağıda bir bölgenin kağıt üzerine çizilmiş görüntüsü verilmiştir. İspanya nın 1/ İspanya nın 1/ ölçekli Duvar Haritası ölçekli Atlas Haritası Bu iki harita; I. küçültme oranları, II. yükselti değerleri, III. ayrıntıyı gösterme güçleri, IV. coğrafi koordinatları, gibi özelliklerden hangisi ya da hangileri bakımından benzerlik göstermez? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) II ve IV III ve IV 11. Aynı bölgeyi gösteren iki haritanın lejantlarının farklı olması bu haritaların aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olduğunu gösterir? A) ullanım amaçlarının B) üçültme oranlarının C) Çizim yöntemlerinin D) Projeksiyon yöntemlerinin Çizimi yapılan kağıtlarının boyutlarının Buna göre, yukarıdaki çizimin harita özelliği gösterebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? A) uş bakışı görünümü yansıtıyor olması B) Başlığının üzerine yazılmış olması C) üçültme oranının belirtilmiş olması D) Gösterdiği alanının büyük olması Düzlem üzerine çizilmiş olması 14. Her haritanın hazırlanış amacı farklıdır. Farklı özellikler dikkate alınarak hazırlanan haritalar, kullanım amaçları açısından farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi genel haritaların kullanıldığı alanlar arasında yer almaz? A) Bölge araştırma ve incelemeleri B) Havacılık sektörü C) Uzunluk ve alan ölçümleri D) Yön bulmak Yer yapısını incelemek 9. B 10. B 11. A 12. B 13. D 14. E 47

3 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. Bir haritada aynı alan için aşağıdaki ölçeklerin hangisi kullanılırsa haritanın ayrıntıyı gösterme gücü en fazla olur? A) 1/5.000 B) 1/ C) 1/ D) 1/ / Aşağıdaki çizgi ölçeklerden hangisinin değeri 1/ kesir ölçeğine karşılık gelir? 5. Meridyenler kutup noktalarında birleşen yarım daire yaylarıdır. Meridyenlerin aralarındaki mesafe Ekvator dan kutuplara doğru gidilçe azalır IV I V II III Test A) B) km 10 cm km Buna göre, yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde verilen alanlardan hangisi 1/ ölçekli bir haritada daha az yer kaplar? C) cm km A) I B) II C) III D) IV V D) cm km 6. Aşağıda aynı boyutlardaki kağıtlara çizimleri yapılmış bazı ülkeler verilmiştir. 5 cm 0 km 25 cm Çin Brezilya Hindistan 3. I. Coğrafi koordinatlar II. Yükselti değerleri III. Haritanın boyutları IV. Ayrıntıyı gösterme gücü Fransa Avustralya Afrika nın 1/ ölçeğiyle çizilmiş fiziki haritasının ölçeği değiştirilirse, yukarıdaki özelliklerden hangilerinin de değişmesi beklenir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV III ve IV Ülkelerden hangilerini gösteren haritalarda ayrıntılar daha azdır? A) Çin - Hindistan B) Fransa - Avustralya C) Hindistan - Brezilya D) Avustralya - Çin Brezilya - Fransa 4. Türkiye nin aşağıda verilen hangi yükseltiden bakılarak çizilen bir haritasının ayrıntısı daha az olur? A) metre B) metre C) metre D) metre.000 metre 7. Aşağıda ölçekleri verilen Türkiye haritalarından hangisinin duvarda kapladığı alan daha fazladır? A) 1/ B) 1/ C) 1/.000 D) 1/ / A 2. B 3. E 4. E 5. A 6. D 7. C

4 8. üçük ölçekli izohips haritalarında sabit aralık değeri büyükken, büyük ölçekli izohips haritalarında sabit aralık değeri küçüktür. I II III IV V Orta uşak taki bölgelerin çiziminde konik projeksiyon kullanılır. Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinin haritası konik projeksiyon ile çizilirse hata oranı diğerlerine oranla daha fazla olur? A) İtalya B) ABD C) Çin D) Türkiye Brezilya 12. Büyük ölçekli haritaların küçük ölçekli haritalardan farkı aşağıdakilerden hangisidir? A) Daha küçük kağıt kullanımını sağlaması B) Ayrıntılı çizimler yapılmasını kolaylaştırması C) Yüz ölçümü büyük alanların çizimini kolaylaştırması D) Daha çok o iş üzerine uzmanlaşmış kişilerin kullanması Harita çizimlerini zorlaştırması BÖÜM 2 Buna göre, yukarıda verilen beş farklı bölgenin izohips haritalarından hangisinin ölçeği en küçüktür? A) I B) II C) III D) IV V 9. Bir bölgenin gerçek alanı; bölgedeki engebe ve çukurluklar hesaba katılarak ölçülür. İz düşüm alan ise; bu engebe ve çukurluklar dikkate alınmadan hesaplanan alandır. Buna göre, aşağıdaki yörelerin hangisinde iz düşüm alan ile gerçek alan arasındaki fark en fazladır? 13. Aşağıda farklı oranlarda küçültülerek çizilmiş üç Türkiye haritası verilmiştir. I. harita II. harita A) Hakkâri B) Diyarbakır C) Adana D) Edirne onya III. harita 10. Yeryüzünü şekil veya alan bozulmaları olmadan düzlem üzerine geçirmek mümkün değildir. Haritalarda oluşan bu tür hataları en aza indirebilmek için oluşturulan harita çizim tekniklerine ne denir? A) artoğrafya B) ejant C) Projeksiyon D) İzohips yöntemi Grid sistemi Bu haritalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Marmara i III. haritada en fazla alan kaplamıştır. B) I. harita duvarda daha az yer kaplar. C) II. haritanın ölçeği, I. den büyük fakat III. den küçüktür. D) II. haritada hata oranı I. haritadan fazladır. Ölçeklerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı I, II ve III şeklinde olur. 8. E 9. A 10. C 11. E 12. B 13. D 49

5 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. Fiziki haritalarda yer şekillerinin gösterilmesinde kullanılan; I. izohips yöntemi, II. tarama yöntemi, III. gölgelendirme yöntemi, yöntemlerinden hangisinde bir noktanın yükseltisi bulunabilir? Test 3 5. Aşağıda iki farklı haritanın lejantları verilmiştir. I. harita A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III II ve III II. harita 2. Bütün genel ve özel haritalar ortak olarak aşağıdakilerden hangisi için elverişli değildir? A) Uzunluk hesaplama B) onum belirleme Bu haritaların lejantlarının farklı olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? C) Yükselti değerleri bulma D) Alan hesaplama Yön bulma 3. Renklendirme yöntemiyle hazırlanmış olan Antalya ilinin yer şekillerini gösteren haritasında koyu yeşil renge yer verilmemesi, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A) Ekvator a daha yakın olmasının B) Yükselti ortalamasının fazla olmasının C) arstik alanların fazla olmasının D) uzey Yarım üre nin Orta kuşağında yer almasının Oldukça küçük bir kağıda çizilmiş olmasının A) ullanım amaçlarının farklı olduğunu B) üçültme oranlarının farklı olduğunu C) Projeksiyon yöntemlerinin farklı olduğunu D) Coğrafi konumlarının benzer olduğunu Yer şekillerinin farklı olduğunu 6. Fiziki haritalarda yer şekilleri ve yükselti basamaklarının eğim doğrultusunda taranan çizgilerle gösterildiği yönteme tarama yöntemi denir. Aşağıdakilerden hangisi tarama yönteminin özelliklerinden biri değildir? 4. Fiziki haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir. III IV A) ısa çizgiler eğimin arttığını gösterir. B) Çizgilerin sıklaşması eğimin azaldığını gösterir. C) Düz yerlerde tarama yapılmaz. D) İnce, uzun çizgiler eğimin azaldığını gösterir. Tarama sıklıklarının değiştiği yerler yükselti basamaklarını gösterir. I II V Buna göre, yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangisinde kısa mesafelerde renk tonu değişimi görülmez? A) I B) II C) III D) IV V 7. Türkiye nin fiziki haritasında aşağıdaki ovalardan hangisi farklı renk ile gösterilir? A) Çukurova B) Gediz Ovası C) Ergene Ovası D) Malatya Ovası Çarşamba Ovası A 2. C 3. E 4. B 5. A 6. B 7. D

6 8. Türkiye ye ait fiziki ve siyasi haritalardan, I. eğim bulma, II. uzunluk hesaplama, III. il sınırlarını belirleme, IV. özel konum belirleme, V. yükselti bulma, gibi özelliklerden hangileri ortak olarak yapılabilen işlemlerdir? A) I II B) II III 12. Yeryüzünü kuş bakışı olarak gösterildiği için haritalar yer şekillerinin yandan görünümleri hakkında tam anlamıyla bilgi vermez. Yer şekillerinin yandan görünüşü hakkındaki bilgi profil çıkarılarak elde edilir. Aşağıdaki harita çeşitlerinden hangisi profil çıkarmaya elverişlidir? A) Siyasi haritalar B) Özel haritalar C) Topoğrafya haritaları D) İklim haritaları Beşerî haritalar BÖÜM 2 C) II IV D) III IV IV V 9. Bir fiziki haritada iki koyu kahverengi ile gösterilmiş alan arasında sarı renkle gösterilen bir alan varsa, bu alan için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Ormanlık bir alandır. B) Eğimin hızlı arttığı bir alandır. C) Yer şekilleri oldukça engebeli olduğu bir alandır. D) Ovalık bir alandır. Yağış miktarının çevresine göre fazla olduğu bir alandır. 10. Türkiye de illerin idari dağılımını gösteren haritalar aşağıdakilerden hangisi için uygun değildir? 13. Türkiye kıyılarının hangi kıyı tiplerine örnek gösterilebileceğini incelemek isteyen bir araştırmacının öncelikle aşağıdaki haritalardan hangisini kullanması gereklidir? A) Türkiye siyasi haritası B) Türkiye iklim haritası C) Türkiye bitki örtüsü haritası D) Türkiye fiziki haritası Türkiye toprak dağılışı haritası 14. IV V II III I A) Profil çıkarma B) Alan hesaplama C) Uzaklık hesaplama D) onum belirleme Yön bulma Yukarıdaki Türkiye haritasının renklendirme yöntemiyle çizildiği kabul edillirse kahverengi ve tonlarının işaretli alanların hangisinde daha fazla kullanıldığı söylenebilir? A) I B) II C) III D) IV V 11. Türkiye nin büyük ölçek kullanılarak hazırlanmış bir fiziki haritasından yararlanarak aşağıdakilerden hangisi belirlenemez? A) Ağrı Dağı nın yüksekliğini B) Ankara ile onya arasındaki kuş uçuşu uzaklığı C) Türkiye nin güneyindeki bitki örtüsünün dağılışını D) Tuz Gölü nün yüz ölçümünü İstanbul un matematik konumunu 15. Aşağıda verilen haritalardan hangisinin kullanılması halinde Doğu Anadolu nun yer şekilleri hakkında bilgi sahibi olunamaz? A) Fiziki haritalar B) Topoğrafya haritaları C) İzohips yöntemli haritalar D) Jeomorfoloji haritaları İdari bölünüş haritaları 8. C 9. D 10. A 11. C 12. C 13. D 14. E 15. E 51

7 BÖÜM 2 Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 1. İzohipslerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yükseltileri aynı olan noktalar aynı çizgi üzerinde yer alır. B) İzohipslerin sıklaştığı yerler, eğimin arttığı yerlerdir. C) Eğer çukur yoksa her eğri kendinden daha yüksek olan değere sahip olan eğriyi çevreler. D) İzohipsler arasındaki yükselti değeri eğim tarafından belirlenir. İzohipslerin uzunluğu yer şekillerinin engebeliliğine göre değişir. 4. Aşağıdaki haritada bazı alanlar gösterilmiştir. III II Bu alanların aynı ölçek kullanarak haritaları oluşturulsa hangilerinde izohips çizgilerinin daha seyrek çizildiği görülür? I Test 4 IV V 2. Aşağıdaki Türkiye haritalarından hangisinin çiziminde kullanılan ölçeğin paydasındaki değer daha küçüktür? A) B) A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV III ve V 5. Eş yükselti haritaları ile ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? C) D) A) Eş yükselti eğrilerinin uzunluğu arazinin engebeliğine göre değişir. B) İzohipsler iç içe kapanıyor ve değerleri içteki izohipse doğru azalıyorsa söz konusu yer bir tepedir. C) Akarsuyun denize döküldüğü yerde, deniz akarsuyun denize döküldüğü alandan kara içine doğru hafifçe girinti yapmış olarak gösterilmişse söz konusu şekil haliçtir. 3. İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına izohips sabit aralık değeri denilir. Ankara ve yakın çevresinin yer şekillerini göstermek amacıyla çizilen farklı iki izohips haritasında izohipslerin sabit aralık değerinin birinci haritada 250 metrede bir çizilirken, ikinci haritada 500 metrede bir çizildiği görülmüştür. Buna göre, ayrı yeri göstermelerine rağmen bu iki haritanın izohips sabit aralık değerlerinin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Hata oranlarının farklı olması B) ullanılan işaretlerin farklı olması C) Haritalarda kullanılan sembollerin farklılık gösterilmesi D) Haritaların küçültme oranlarının farklı olması Coğrafi koordinatların farklı olması D) İzohipslerin kıyı çizgisi üzerinde ya da yakınında sıklaşması o sahada falez olduğu anlamına gelir. Ölçek büyüdükçe izohips aralık değeri küçülür. Ölçek kü çüldükçe izohips aralık değeri büyür. 6. Eş yükselti eğrilerinin uzunluğu arazinin engebeliliğine göre değişmektedir. Bazı yerlerde eğriler bir nokta halini almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, eş yükselti eğrilerinin nokta halinde gösterildiği yerlerdir? A) Çoruk nehrinin vadi yamaçları B) Antalya nın kıyı şeridi C) Ağrı Dağı nın zirvesi D) onya Ovası nın kuzey kesimleri Van Gölü kıyıları D 2. E 3. D 4. A 5. B 6. C

8 7. İzohips yöntemiyle çizilmiş Doğu aradeniz fiziki haritasında izohips çizgilerinin birbirine yakın olması, aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Bitki örtüsünün gür olduğunu B) Yükseltinin fazla olduğunu C) aradeniz e kıyısı olduğunu D) Yer şekillerinin engebeliliğinin fazla olduğunu Yağış miktarının fazla ve düzenli olduğunu 11. İzohips eğrilerinin sık ya da seyrek çizilmesi yer şekillerine bağlı olarak değişir. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin gösterildiği izohips haritasında, çizgilerin sık çizildiği görülür? A) Delta ovası B) Falez C) ıyı çizgisi D) Boyun Plato yüzeyleri 12. Aşağıda verilen izohips haritalarından hangisinin ölçeği en büyüktür? BÖÜM 2 8. I. İzohipsler arasındaki mesafe II. İzohipslerin uzunlukları A) B) 900 III. İzohipsler arasındaki yükselti farkı IV. İzohipslerin sayısı C) D) İzohipslerin hangi özelliği kullanılan ölçeğe göre de- 0 Göl 450 ğişim gösterir? 800 A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I II D) II III III IV 9. İzohipslerle çizilmiş ve aynı bölgeyi gösteren 1/.000 ölçekli bir harita ile 1/ ölçekli bir harita arasındaki en önemli fark aşağıdakilerden hangisidir? A) Coğrafi koordinatların farklı olması B) Projeksiyon yöntemlerinin farklı olması C) Ayrıntıyı gösterme güçlerinin farklı olması İzohips eğrilerinin sayılarının arttığı ya da sıklaştığı yerlerde yer şekilleri engebelidir. Buna göre, aşağıda aynı ölçekle çizilmiş izohips haritalarından hangisinin gösterdiği bölgede yer şekilleri daha engebelidir? A) B) D) Hazırlanma amaçlarının farklı olması ullanılan projekiyon türlerinin farklı olması 10. Aşağıdakilerden hangisi bir izohips haritasının ölçeğinin değiştirilerek tekrar çizilmesi durumunda farklılık göstermez? A) Yer şekillerinin eğimi B) İzohips sayısı C) D) C) Haritanın büyüklüğü D) Yer şekillerinin ayrıntısı İzohipsler arası yükselti farkı 7. D 8. E 9. C 10. A 11. B 12. E 13. E 53

9 BÖÜM 2 1. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi 4. Test 5 z k t x Yukarıdaki haritada işaretlenen noktalardan hangilerinin yükseklikleri eşittir? A) x - k B) y - t C) z - t D) k - y z - x y Yukarıdaki haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yoktur? A) ıyı çizgisi B) Akarsu C) Vadi D) Haliç apalı çukur c Yukarıdaki haritada belirtilen a, b ve c noktalarının yükseltileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a > b < c B) c > b > a C) a > b > c D) a = b = c a < b = c I b a Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen X noktasının yüksekliği hangi seçenekte verilmiştir? A) m B) m C) m D) m m 600 D A X E III II IV C B 54 Yukarıdaki eş yükselti eğrileri haritasında, hangi iki noktanın yükseklikleri aynıdır? A) IV - II B) V - I C) IV - V D) III - II III - I V 1. B 2. C 3. A 4. E 5. D 6. B Yukarıdaki haritada gösterilen E noktasının yükseltisi 1500 m ise, hangi noktaların yükseltisi 900 metreden daha azdır? A) A ve B B) Yalnız B C) B ve C D) A, B ve D A, C ve D

10 7. p t r y k 10. x A y BÖÜM 2 Yukarıdaki haritada gösterilen hangi iki noktanın yükseltisi birbirine eşittir? A) yr B) pk C) pt D) kt yt Yukarıdaki izohips haritasında A noktasının yükseltisi metredir. Buna göre, x ve y noktaları arasındaki yükselti farkı kaç metredir? A) B) C) D) e d b c 11. D C E B a X Yukarıdaki haritada verilen noktaların yerleri dikkate alınırsa, X noktasından bakıldığında hangilerinin görülemeyeceği söylenir? A) a - b B) b - d C) c - e D) e - d e - a 12. Haritada işaretli noktalardan hangisinin üzerinde bulunduğu yer şekli yanlış açıklanmıştır? A) A - Boyun B) B - Uçurum C) C - Yamaç D) D - Doruk E - Akarsu vadisi A 9. A B B C D A E Yukarıdaki haritada, eş yükselti (izohips) eğrileri 150 metrelik aralıklarla geçmektedir. İki akarsuyun en yüksek, iki tepenin en alçak yerine boyun ya da bel denir. A noktasının yüksekliği 1050 metre olduğuna göre, B noktasının yükseltisi kaç metredir? Yukarıdaki izohips haritasında bu tanıma uygun yer hangi harfle işaretlenmiştir? A) A B) B C) C D) D E 7. C 8. D 9. C 10. A 11. A 12. B A) 1050 B) 1 C) 1350 D)

11 BÖÜM 2 1. Coğrafi Rehberim: Harita Bilgisi P N Test 6 G S F F -IV I- -II- -III- -V Yukarıdaki haritada belirtilen hangi noktalar arasından çıkarılacak profilde yükselti farkı en fazladır? A) P - G B) G - F C) P - S D) - F - N Yukarıdaki haritalarda gösterilen tepelerden yüksekliği en az ve en fazla olan aşağıdakilerden hangisidir? A) I - II B) II - IV C) III - II D) V - I 50 IV - III e 250 c a d 150 Yukarıdaki haritada verilen noktalarla ile ilgili yapılan aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 250 b A) a bir boyun üzerindedir. B) d de yükseklik 150- m arasındadır. C) c sırttır. D) e eğimi en çok olan yerdir. b doruktur. Yukarıdaki haritadan çıkarılabilecek doğrultulu profile aşağıdakilerden hangisi en yakındır? A) m B) m 56 A B X 1/ Yukarıdaki haritada belirtilen AB noktaları arasındaki eğim %5 olup AB arası 2 cm ile gösterilmiştir. Buna göre, X noktasının yükseltisi kaç metredir? A) 500 B) 800 C) 0 D) C) m D) m 1. E 2. C 3. D 4. A 5. C m

12 6. P Yukarıdaki haritadan çıkarılabilecek PR doğrultusundaki profil aşağıdakilerden hangisine benzer? R Yukarıdaki profil, aşağıdaki haritaların hangisinden çıkarılmış olabilir? BÖÜM 2 A) m B) m A) B) P R P R C) m D) m C) D) P R P R m P R 7. 1 / ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzaklık 4 cm ile gösterilmiştir. Bu şehirler arası uzaklık gerçekte kaç kilometredir? A) 24 B) 32 C) 36 D) / ölçekli I. haritada 12 cm ile gösterilen İzmit - Gebze arasındaki uzaklık, II. haritada 2 cm ile gösterilmiştir. 8. A ve B noktaları arası uzaklık 600 km dir. Bu uzaklık 1 / ölçekli bir Türkiye haritasında kaç cm gösterilir? A) 2 B) 18 C) 20 D) cm lik bir uzunluğun 140 km olarak gösterildiği bir haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 /.000 B) 1 / C) 1 / D) 1 / / I. harita II. harita Buna göre, II. haritanın ölçeği nedir? A) 1 /.000 B) 1 /.000 C) 1 / D) 1 / / E 7. B 8. C 9. C 10. B 11. E 57

13 BÖÜM Gerçek alanı 64 km 2 olan bir ada, ölçeği bilinmeyen bir haritada 4 cm 2 olarak gösterilmiştir. Bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 / B) 1 / C) 1 / D) 1 / / /.000 ölçekli bir haritada 16 cm 2 gösterilen bir ada, ölçeği bilinmeyen başka bir haritada 4 cm 2 gösterilmektedir. İkinci haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 / B) 1 / C) 1 / D) 1 / / km lik bir demiryolu 1 / ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir? A) 5 B) 10 C) 15 D) Aralarındaki eğim % 30 olan A ve B noktaları arasındaki uzaklık 10 km ise, yükseklik farkı kaç metredir? A) 0 metre B) 1600 metre C) metre D) metre 40 metre 14. İki nokta arasındaki eğim %12,5, yükseklik farkı 500 metre ise, bu iki nokta arasındaki uzaklık kaç kilometredir? A) 0,4 B) 4 C) 40 D) /.000 ölçekli bir haritada 12 cm gösterilen bir uzunluk, ölçeği bilinmeyen ikinci haritada 4 cm gösterilmiştir. İkinci haritanın ölçeği, aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 / B) 1 / C) 1 / D) 1 / / ölçekli bir haritada a kadar gösterilen bir uzunluk başka bir haritada a/3 kadar gösterilmiştir. 1 / Buna göre, ikinci haritanın ölçeği nedir? A) 1 / B) 1 / C) 1 / D) 1 / / Ekvator üzerinde yer alan A ve B kentlerinin arası 555 km dir. Bu mesafenin 5 cm olarak gösterildiği haritanın ölçeği, aşağıdakilerden hangisidir? / ölçekli bir haritada cm 2 ile gösterilen bir alan 1 / ölçekli başka bir haritada kaç cm 2 ile gösterilir? A) 4 B) 9 C) 16 D) A) 1 / B) 1 / C) 1 / D) 1 / / E 13. C 14. B 15. B 16. C 17. D 18. A 19. A 20. E

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir

Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Harita : Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasına denir Not: Bir çizimin harita olması için 2 temel unsur gereklidir :

Detaylı

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır. AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ HARİTA BİLGİSİ Harita Bilgisi Harita, Plan, Kroki Dünya üzerindeki bir yerin kuşbakışı görünümü, kroki, plan ya da harita olarak düzleme aktarılır.

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu

Harita Bilgisi. Mikail Mutlu 2009 Harita Bilgisi 0 Mikail Mutlu Harita Bilgisi A. Harita ve Ölçek 1. Harita İnsan ile doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkiyi inceleyen coğrafyanın dağılış, nedensellik ve bağlantı olmak üzere 3

Detaylı

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon

Harita Bilgisi HARİTA BİLGİSİ PROJEKSİYON SİSTEMİ. Konik Projeksiyon. Silindirik Projeksiyon HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuş bakışı görünümüyle bir ölçek dahilinde küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Bir çizimin harita olabilmesi için ÖLÇEK + KUŞ BAKIŞI + DÜZLEME AKTARIM

Detaylı

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Harita ve Ölçekler. Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Doç. Dr. Ünal YILDIRIM Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Harita ve Ölçekler Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün bir ölçek dahilinde

Detaylı

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre

Haritanın Tanımı. Harita Okuma ve Yorumlama. Haritanın Tanımı. Haritanın Özellikleri. Haritanın Özellikleri. Kullanım Amaçlarına Göre Haritanın Tanımı Harita Okuma ve Yorumlama Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA

HARİTADA UZUNLUK HESAPLAMA HRİT UZUNLUK HESPLM u bölümde harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklığın ölçek yardımı ile hesaplanmasınıöğreneceksiniz. Haritalarda iki nokta arasındaki en kısa uzaklık kuşuçuşu mesafe olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar.

Haritalarda bulunması gereken unsurlar: Harita unsurları, haritalar üzerindeki detayların tam olarak anlaşılması ve kullanılmasını sağlar. HARİTA BİLGİSİ: Harita: Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı olarak fiziki ve beşeri olay ve özelliklerinin, istenilen ölçeğe göre küçültülerek, özel işaretlerle, bir düzlem üzerine çizilmiş

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

COĞRAFİ REHBERİM - HARİTALAR PROJEKSİYON YÖNTEMLERİ ÖLÇEK. - Kesir Ölçek - Çizgi Ölçek

COĞRAFİ REHBERİM - HARİTALAR PROJEKSİYON YÖNTEMLERİ ÖLÇEK. - Kesir Ölçek - Çizgi Ölçek HARİTA BİLGİSİ COĞRAFİ REHBERİM - HARİTALAR PROJESİYON YÖNTEMLERİ ÖLÇE - esir Ölçek - Çizgi Ölçek ÖLÇE ÇEVİRMELERİ HARİTA ÇEŞİTLERİ HARİTALARDA YER ŞEİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ İZOHİPS (EŞ YÜSELTİ EĞRİLERİ)

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa

Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa Yeryüzünün tamamını yada bir bölümünü kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. 1.Kuşbakışı:Tam tepeden bakışa kuşbakışı denir. 2.Ölçek:Bir yeri belli oranda küçültme

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİ HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI

2. TOPOĞRAFİK HARİTALARDAN KESİT ÇIKARTILMASI 1 2. TOPOĞRFİ HRİTLRN ESİT ÇIRTILMSI Eş yükseklik eğrisi nedir? enizden yükseklikleri eşit noktaların birleştirilmeleriyle oluşan kapalı eğrilere eş yükseklik eğrileri (izohips) adı verilir. Eş yükseklik

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1

HARİTA BİLGİSİ. Produced by M. EKER 1 HARİTA BİLGİSİ Produced by M. EKER 1 ÖLÇÜ BİRİMLERİ Uzunluk, Alan ve AçıA Ölçü Birimleri Herhangi bir objenin ölçülmesinden, aynı nitelikteki objeden birim olarak belirlenen bir büyüklükle kle kıyaslanmask

Detaylı

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

HARİTA. Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. HARİTA BİLGİSİ HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe göre ve belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir. ÇEŞİTLİ ÖLÇEKLİ HARİTALARIN NUMARALANMA SİSTEMİ

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI

HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA BİLGİSİ, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTALARIN TANITIMI VE KULLANMA TEKNİKLERİ İLE TOPRAK HARİTALARININ YAPILMASI HARİTA Harita,yeryüzünün bütününü yada bir parçasını tam tepeden görünüşe

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI

DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI 0 DÜNYA NIN ŞEKLİ ve BOYUTLARI Dünya güneşten koptuktan sonra, kendi ekseni etrafında dönerken, meydana gelen kuvvetle; ekvator kısmı şişkince, kutuplardan basık kendine özgü şeklini almıştır. Bu şekle

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr

Ölçme Bilgisi. Dr. Hasan ÖZ. SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr Ölçme Bilgisi Dr. Hasan ÖZ SDÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü www.hasanoz.com.tr 1 Ölçme Bilgisi; yeryüzünün küçük ya da büyük parçalarının şekil ve büyüklüklerinin ölçülmesi ve elde

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli

31.10.2014. CEV 361 CBS ve UA. Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri. Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli CEV 361 CBS ve UA Koordinat ve Projeksiyon Sistemleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Yerin Şekli 1 Yerin Şekli Ekvator çapı: 12756 km Kuzey kutuptan güney kutuba çap: 12714 km

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ULAŞTIRMA ÇALIŞMA GRUBU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ YOL PROJESİ TASARIM KİTAPÇIĞI PROJE 1. Projenin Tanımı ve İstenenler

Detaylı

C O Ğ R A F İ K O NU M

C O Ğ R A F İ K O NU M BÖLÜM 3 C O Ğ RA Fİ K ON U M BÖLÜM 3 COĞRAFYA Yeryüzünde herhangi bir noktanın coğrafi koordinatlar ve coğrafi oluşumlar yardımıyla Dünya daki yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. İkiye ayrılır:

Detaylı

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni

Haritası yapılan bölge (dilim) Orta meridyen λ. Kuzey Kutbu. Güney Kutbu. Transversal silindir (projeksiyon yüzeyi) Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topografik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni

Kuzey Kutbu. Yerin dönme ekseni 1205321/1206321 Türkiye de Topoğrafik Harita Yapımı Ölçek Büyük Ölçekli Haritalar 1:1000,1:5000 2005 tarihli BÖHHBYY ne göre değişik kamu kurumlarınca üretilirler. Datum: GRS80 Projeksiyon: Transverse

Detaylı

JEOFİZİKTE TEMEL ÇİZİM VE TASARIM 1+2 (3 AKTS)

JEOFİZİKTE TEMEL ÇİZİM VE TASARIM 1+2 (3 AKTS) JEOFİZİKTE TEMEL ÇİZİM VE TASARIM 1+2 (3 AKTS) YRD.DOÇ.DR.EMRE TİMUR YRD.DOÇ.DR.ELÇİN GÖK DERSİN AMACI: Temel Harita bilgisi ve jeofizik verilerin iki ve üç boyutlu çizimi ve tasarımı konularında alt yapı

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU DAĞCILIK EĞİTİMLERİ HARİTACILIK ve HARİTA BİLGİSİ DERS NOTU 2005 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA NUMARASI HARİTANIN TANIMI

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT DERS 6 Perspektif Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimlerdir. Cisimlerin, gözümüzün gördüğü şekle benzer özelliklerdeki üç boyutlu (hacimsel) anlatımını

Detaylı

DOĞAL SİSTEMLER. 1. Ünite. DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. BÖLÜM. 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6. Konu Değerlendirme Testi - 1...

DOĞAL SİSTEMLER. 1. Ünite. DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. BÖLÜM. 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6. Konu Değerlendirme Testi - 1... 01 1. Ünite DOĞAL SİSTEMLER 1. BÖLÜM DOĞA ve İNSAN HARİTA BİLGİSİ 1. Doğa ve Doğal Unsurlar ve İnsan... 6 Konu Değerlendirme Testi - 1... 10 2. Harita Bilgisi... 12 3. Haritalarda Ölçek... 15 4. Kullanım

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Çizgiler Yazılar Ölçek TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/21 Çizgi Tipleri Kalın Sürekli Çizgi İnce Sürekli Çizgi Kesik Orta Çizgi Noktalıİnce Çizgi Serbest Elle Çizilen Çizgi Çizgi Çizerken

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR

BÖLÜM B EŞ ERİ DOKULAR BÖLÜM 6 Rİ DOKU L A ŞE R BE BÖLÜM 7 COĞRAFYA Coğrafya nın iki ana bölümü vardır: Yer şekillerini, iklim, toprak, bitkiler, hayvanlar ve benzeri elemanlardan oluşan fiziki (doğal) çevreyle ilgilenen fizik

Detaylı

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU

ÖRNEKTİR. COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SINIF YGS GRUBU COĞRAFYA Doğa ve İnsan - Harita Bilgisi - 1 11. SNF YGS GRUBU 1 1. Coğrafya, insanla doğal çevre arasındaki etkileşimi incelerken çeşitli ilkelerden yararlanır. Bu ilkelerden biri de nedensel lik (neden-sonuç)

Detaylı

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr.

17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. 17. 5. Nemin ve sýcaklýðýn fazla olduðu yerlerde kimyasal çözülme ve toprak oluþumu hýzlýdýr. V II Ekvator I Yukarýdaki haritada numaralandýrýlarak koyu renkle gösterilen alanlarýn hangilerinde, toprak

Detaylı

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır.

ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. ORMAN YOL AĞI VE TRANSPORT İLİŞKİLERİ Amaç Bu çalışmanın amacı; harita üzerinde bir ormanlık alanın orman yol ağı planlamasının yapılmasıdır. Bu çalışmada kullanılacak haritalar, 1/25 000 ölçekli, eş yükselti

Detaylı

Yetişkinler için Oryantiring Nermin Fenmen, 2013. Ders #1: Oryantiring haritasının temel özellikleri

Yetişkinler için Oryantiring Nermin Fenmen, 2013. Ders #1: Oryantiring haritasının temel özellikleri Başlangıç Düzeyi Ders #1: Oryantiring haritasının temel özellikleri 1. Giriş Oryantiring, size verilen harita üzerinde işaretli noktaları (hedefleri) haritadaki sembolleri çevrenizle bağdaştırarak bulmaya

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları

TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları TOPOĞRAFYA Kesitlerin Çıkarılması, Alan Hesapları, Hacim Hesapları Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

DERSĠN AMACI: Haritaları kullanan kişiye bilgi vermek, kullanma usullerini öğretmek, harita okumak ve kara yolculuğunda duyulan ihtiyacı karşılamak.

DERSĠN AMACI: Haritaları kullanan kişiye bilgi vermek, kullanma usullerini öğretmek, harita okumak ve kara yolculuğunda duyulan ihtiyacı karşılamak. HARĠTA OKUMA BĠLGĠSĠ DERSĠN AMACI: Haritaları kullanan kişiye bilgi vermek, kullanma usullerini öğretmek, harita okumak ve kara yolculuğunda duyulan ihtiyacı karşılamak. HARĠTANIN TANIMI: Harita; yeryüzünün

Detaylı

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015

Temel Haritacılık Bilgisi. Taha Sözgen İzmir, 2015 1 Temel Haritacılık Bilgisi Taha Sözgen İzmir, 2015 2 İçerik Tarihçe Harita Türleri Topoğrafya Haritaları Hidrografya Haritaları Ortofoto Haritaları Ölçek Kavramı Bir Haritada Bulunması Gerekenler Küresel

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

GRAFİK ÇİZİMİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR

GRAFİK ÇİZİMİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR Koyu uçlu bir kurşun kalem kullanın ve lütfen okunaklı yazın Bir hata yaptığınızda, lütfen yumuşak silgi kullanın ve hatanızı güzelce silin Değişkenlerin Belirlenmesi Bağımsız değişkenleri x eksenine,

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKŞEHİR ANADOLU KIZ İMAM HATİ LİSESİ 9. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKŞEHİR ANADOLU KIZ İMAM HATİ LİSESİ 9. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKŞEHİR ANADOLU KIZ İMAM HATİ LİSESİ 9. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI Tarih: 25/12/2015 ADI SOYADI: NU:.. PUAN: 1. İki meridyen arası mesafe Ekvator'dan

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR

ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR ULAŞIM YOLLARINA AİT TANIMLAR Geçki: Karayolu, demiryolu gibi ulaştıma yapılarının, yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgisinin harita ya da arazideki izdüşümüdür. Topografik

Detaylı

Kesit Görünüşler. Kesit Görünüşler

Kesit Görünüşler. Kesit Görünüşler Kesit Görünüşler Bir parçanın içkısmında bulunan delikleri, boşlukları belirtmek ve ölçülendirebilmek için hayali olarak kesildiği farzedilerek çizilen görünüştür. geometrisi bulunan parçalar daha kolay

Detaylı

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Ölçme Bilgisi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak DÜŞEY MESAFELERİN YÜKSEKLİKLERİN

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Montaj Resminin Tanımı, Önemi ve Kullanıldığı Yerler Bir makineyi meydana getiren çeşitli parçaların nasıl bir araya getirileceğini gösteren toplu olarak görünüşleri ve çalışma sistemi hakkında bize bilgi

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri

TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri TOPOĞRAFYA Yüksekliklerin Ölçülmesi Nivelman Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 1. Verinin Grafikle Gösterilmesi 2 1.1. İki Değişkenli Grafikler 3 1.1.1. Serpilme Diyagramı 4 1.1.2. Zaman Serisi Grafikleri 5 1.1.3. İktisadi Modellerde Kullanılan Grafikler

Detaylı

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM

C o ğ r a f i K o n u m coğrafi konum A. ÖZEL KONUM özel konum Türkiye nin Özel Konumu ve Sonuçları B. MATEMATİK KONUM C o ğ r a f i K o n u m Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir. A. ÖZEL KONUM Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. SORU BANKASI

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu

Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu JEODEZİ12 1 Uygulamada Gauss-Kruger Projeksiyonu Gauss-Kruger Projeksiyonunda uzunluk deformasyonu, noktanın X ekseni olarak alınan ve uzunluğu unluğu koruyan koordinat başlangıç meridyenine uzaklığının

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite4- Harita Projeksiyonları

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite4- Harita Projeksiyonları Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Ünite4- Harita Projeksiyonları İçerik Projeksiyon sistemleri Projeksiyon koordinat sistemleri Projeksiyon bozulmaları Silindirik projeksiyonlar Azimutal projeksiyonlar

Detaylı

CBS. Projeksiyon. CBS Projeksiyon. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB

CBS. Projeksiyon. CBS Projeksiyon. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Elipsoid şeklindeki dünyanın bir düzlem üzerine indirilmesi ve koordinatlarının matematiksel dönüşümleridir. Harita üç şekilde projeksiyonu

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

Yaşar EREN-2003. Altınekin-Konya. Altınekin-Konya. Meydanköy-Konya

Yaşar EREN-2003. Altınekin-Konya. Altınekin-Konya. Meydanköy-Konya Altınekin-Konya Altınekin-Konya Meydanköy-Konya Yaşar EREN-2003 Tabakalı kayaçlar homojen olmayan gerilmelerle kıvrımlanırlar. Kıvrımlar kayaç deformasyonunun en göze çarpan yapılarındandır. Meydanköy-Konya

Detaylı

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan...

YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM İÇİNDEKİLER EDİTÖR ISBN / TARİH. Sertifika No: KAPAK TASARIMI SAYFA TASARIMI BASKI VE CİLT İLETİŞİM. Doğa ve İnsan... YGS COĞRAFYA HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, çoğaltılması

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması

OPTİK Işık Nedir? Işık Kaynakları Işık Nasıl Yayılır? Tam Gölge - Yarı Gölge güneş tutulması OPTİK Işık Nedir? Işığı yaptığı davranışlarla tanırız. Işık saydam ortamlarda yayılır. Işık foton denilen taneciklerden oluşur. Fotonların belirli bir dalga boyu vardır. Bazı fiziksel olaylarda tanecik,

Detaylı

KARAYOLU (0423412 (4203410)) YILİÇİ ÖDEVİ

KARAYOLU (0423412 (4203410)) YILİÇİ ÖDEVİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI KARAYOLU (423412 (42341)) YILİÇİ ÖDEVİ AD-SOYAD : NUMARA : GRUP : PAFTA NO : KONU 1/2. ölçekteki eşyükselti

Detaylı

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ

DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Ölçme Bilgisi DERS 3 ÖLÇÜ HATALARI Kaynak: İ.ASRİ Çizim Hassasiyeti Haritaların çiziminde veya haritadan bilgi almada ne kadar itina gösterilirse gösterilsin kaçınılmayacak bir hata vardır. Buna çizim

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ İÇİNDEKİLER II Sayfa No: ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...III ŞEKİLLER LİSTESİ...VIII ÇİZELGELER LİSTESİ...XII EKLER LİSTESİ...XIII BÖLÜM 1 ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA YÖNTEMLERİ 1. ÖLÇME TEKNİĞİ VE HARİTA ALMA

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi

02.04.2012. Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi. Düşey Mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Düşey mesafelerin (Yüksekliklerin) Ölçülmesi Noktalar arasındaki düşey mesafelerin ölçülmesine yükseklik ölçmesi ya da nivelman denir. Yükseklik: Ölçülmek istenen nokta ile sıfır yüzeyi olarak kabul edilen

Detaylı

1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ

1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ 1: 1 000 000 ÖLÇEKLİ FİZİKİ HARİTASI VERİ SÖZLÜĞÜ İÇİNDEKİLER: 1. VERİ TANIMI 2. VERİ KATMANLARI 3. PROJEKSİYON BİLGİLERİ 4. VERİ KAYNAKLARI 5. VERİ GÜNCELLİĞİ 6. METAVERİ ÜRETİM TARİHİ 7. İLGİLİ BİRİM

Detaylı

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin

COĞRAFYA SORU BANKASI KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin COĞRAFYA KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Temel Haritacılık Kavramları_Ders#4 Yrd.Doç.Dr. H.Ebru ÇOLAK KTÜ. Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TEMEL HARİTA BİLGİLERİ Çevre Düzeni Planı: Ülke ve

Detaylı