PERSONEL YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR21/KYB

2 Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Daire Başkanlığında analizleri yapan/cihazları kullanan, sonuçları değerlendiren, raporları onaylayan personel ile diğer birimlerde çalışan personelin; istihdam edilmesi, yeterliliğinin sağlanması, yetkilendirilmesi ve yönetimi esaslarını belirlemektir. Bu prosedür Daire Başkanlığı Birimlerinde ihtiyaç duyulan personelin istihdam edilmesi, yeterliliğinin sağlanması, yetkilendirmesi ve yönetilmesi çalışmaları ve aşamaları ile Daire Başkanlığı Laboratuvarında görev yapan tüm personeli kapsar. 2. SORUMLULUKLAR Personelinin istihdam edilmesi, atama ve nakil işlemlerinin onaylanması, hiyerarşik düzende yönetilmesi, ücretli/ücretsiz ve yurt dışı izinlerin verilmesi/onaylanması, her türlü görevlendirmelerin yapılması, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Başkanı, Yönetim Taahhütnamesinin imzalanıp beyan edilmesi ve görev tanımlarında belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinden/getirilmesinin sağlanmasından; Analiz ve Kontrol Laboratuvar, Personel ihtiyacının tespit edilerek na bildirilmesi, göreve başlayan personele birim bazında işe uyum eğitimi verilmesinin sağlanması, kendine bağlı personelin hiyerarşik düzende yönetilmesi, işe yeni başlayan personelin yetkilendirilmesi, saatlik izinlerin onaylanması, senelik izin formlarının daire başkanına sunulmadan önce imzalanması, personel görevlendirmelerinin teklif edilmesi, personeline ait Çalışan Taahhütnamelerinin imzalanıp beyan edilmesinin sağlanması, kendine ait Yönetim Taahhütnamesinin imzalanması ve görev tanımlarında belirtilen görevlerinin yerine getirilmesinden; Birim Sorumluları, Göreve başladığı laboratuvarda işe uyum eğitiminin tamamlanması, deneylerin yapılması/cihazların kullanılması için kendine verilen personel yeterlilik eğitiminin tamamlanması/başarılması, Çalışan Taahhütnamesi imzalanıp gereklerine uyulması ve Birimin görev tanımında belirtilen görevlerini yerine getirilmesinin sağlanmasından; laboratuvar personeli, Göreve yeni başlayan personele Oryantasyon Eğitimi; verilmesi/kontrol edilmesinden; Kalite Yönetim Birimi, Laboratuvar, birim değiştiren personelin yeni görevine uyumunu sağlamak üzere; birime özgü güvenlik koşullarını ve yeni görevini tanıtacak işe uyum eğitimi ve yönlendirme faaliyetlerinden Birim Sorumlusu sorumludur

3 Sayfa No: 2/7 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 3.1. TİTCK: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 3.2. Daire Başkanlığı: Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı 3.3. Organizasyon Şeması: Mevcut ya da kurulması düşünülen bir örgütün tipini, yapısını, o örgütte bulunan birimlerin nitelik ve miktarını, birimler arasındaki yönetim ilişkileri ile koordinasyon ve kontrol bağlarını gösteren şekiller 3.4. Personel Yönetimi: Bir örgüt bünyesinde görevli kişilerin emek gücünü örgütün amaçlarına uygun olarak kullanma ve yönetme süreci ve bu sürecin bilgisi Yeterlilik: Daire Başkanlığında çalışan personelin görevlendirileceği analizler veya alanlarda teorik ve pratik eğitim sonrasında başarılı olması 3.6. Yetkilendirme: Birim/Laboratuvarda çalışan yeterlilik belgesine sahip personele yaptığı iş/çalıştığı deney alanları konusunda yetki vermek 3.7. Gözetmen: Laboratuvarda çalışan yeterlilik belgesine sahip ve yetkilendirilmiş deneyimli personel 3.8. DMK: Devlet Memurları Kanunu 3.9. SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu 4. UYGULAMA 4.1. Personel İstihdamı Personel Atama İşlemleri Daire Başkanlığı Laboratuvarları yasayla kurulmuş bir kamu kuruluşu olup, hizmet sunumunu yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu insan kaynağını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmelikler ve bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuatı çerçevesinde temin eder. Birimler tarafından görev yapacak personel ihtiyacı tespit edilerek Başkanlığa sunulur. Başkanlık tarafından, gelecekteki hizmet sunum hedefleri de dikkate alınarak gerekli kalifiye insan gücü ihtiyacını belirlenir ve birimler bazında kaynak planlaması yapılır. Yasal mevzuatın gereklerine uygun olarak ilgili makamlardan onay alınır ve 657 sayılı DMK nın ilgili maddelerine göre atama işlemleri yerine getirilir İlk defa göreve başlayacak personel için aşağıdaki belgeler istenir ve dosyasında yer alır: Tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağlık raporu 6 adet fotoğraf

4 Sayfa No: 3/7 Adli Sicil Raporu İkametgah ve Nüfus Cüzdanı Örneği Diploma Fotokopisi KPSS Sınav Sonuç Belgesi Personelin özlük dosyasında bulunabilecek diğer belgeler: Görevlendirme Yazıları Atama Kararları Terfi Kararları Eğitim Sertifikaları Asalet Yazıları Medeni Hal Değişiklik Belgeleri Yurt Dışı Görevlendirmeleri Teşekkür Belgeleri Özgeçmiş Çalışan Taahhütnamesi Mal beyanı Personeli 657 sayılı DMK ya göre görev yapmakta olup personelin disiplin ve sicil işlemleri İnsan Kaynakları Birimi tarafından bu konudaki mevzuata göre yapılır Personelin İşe Başlaması ve Görevlendirilmesi İlk kez görevlendirilen veya başka bir kurumdan naklen gelen personelin, işe başlama işlemlerinin sekreteryası, İnsan Kaynakları Birimi tarafından yapılır. İşe başlayan personelce atamasının yapıldığına dair tebellüğ yazısı imzalanır. Atama Şubesi, maaş, yolluk vb. işlemler için İdari ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı personelin göreve başladığını bildirmek üzere başlayış yazısı gönderir. Personel Kimliği hazırlanması amacıyla Büro tarafından hazırlanan Personel Bilgi Formu ilgili personel tarafından doldurulur Personelin Nakil/Emeklilik veya Görevden Ayrılma İşlemleri Görevden ayrılan personel üzerinde kayıtlı olan cihaz ve envanteri çalışır durumda teslim eder, sorumluluğu altında olan işleri eksiksiz tamamlar veya birim sorumlusunun bilgisi dahilinde devir eder. Daire Başkanlığına ait İlişik Kesme Formu doldurur ve onaylatır. Nakil yolu ile bir başka kuruma geçen

5 Sayfa No: 4/7 personel için İlişik Kesme Formu ve İdari ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Maaş Nakil İlmuhaberi Formu doldurulur. Ayrılma yazısı gideceği kuruma yazılır. e-sigorta yoluyla sigorta işten ayrılış bildirgesi bildirilir. Emeklilik için başvuruda bulunan personelin ilgili evrakları hazırlanıp SGK ye gönderilir İzin ve Rapor İşlemleri Personelin kıdem yılı ve geçmiş dönem izinleri dikkate alınarak İnsan Kaynakları Birimi tarafından kullanacakları izin günü sayısı belirlenir. İzin kullanmak isteyen personel, görev yaptığı birimde Birim Sorumlusuna izin talebini iletir. Uygun bulunması halinde, 657 sayılı DMK dikkate alınarak işlemler yapılır. Personel tarafından Yıllık İzin Formunun ilgili kısımları doldurulur. Bu formda; personelin kullanacağı izin gün sayısı, iznin hangi yıla ait olduğu, izin kullanacağı yerin adresi gibi bilgiler yer alır. Yıllık İzin Formları tarafından onaylanır ve Genel Evrak Şubesi tarafından kayıt altına alınır. Personelin hastalanması nedeniyle alınan sağlık raporları, personel tarafından, Büro aracılığı ile İnsan Kaynakları Birimine ulaştırılır, uygunluk açısından kontrol edilir. Ücretsiz İzin ve Yurt dışı izin talebinde bulunacak personel İnsan Kaynakları Birimi başvurur. Başkan tarafından uygun bulanan izinler onaylanır Personel Yetkilendirme Madde: de belirtildiği şekilde, ilk kez Kuruma atanan personele yeni görevine başlamadan önce Kurumu tanıtıcı ön bilgilendirme yapılır. Ön bilgilendirme kapsamında; personelin uymakla yükümlü olduğu idari ve yasal hükümler hakkında bilgi verilir ve uygulanan kalite sistemleri ile ilgili olarak da KYB/BKT lerce bilgilendirme yapılır Ön bilgilendirme yapılan personel için ilgili birimce Oryantasyon ve İşe Uyum Eğitimi PR07 Eğitim Prosedürüne göre verilir Laboratuvarlarda görev yapacak personel tarafından, göreve başlarken gizlilik gerektiren bilgilerin korunması, tarafsızlık gibi hususları içeren Çalışan Taahhütnamesi imzalanır ve bu belge ilgili personelin Özlük Dosyasında saklanır İşe uyum eğitimini tamamlayan birim personeline, görevlendirildiği alandaki işini/deneyleri yapabilmesi/cihazları kullanabilmesi konusunda yeterlilik kazandırmak ve sonrasında yetkilendirmek amacıyla, deneyimli ve yetkilendirilmiş bir gözetmen tarafından belirli bir süre teorik ve pratik çalışmalar yaptırılır. Bu sürenin ne kadar olacağı; personelin bilgi ve deneyimine, görev alanının kapsamına bölüm veya laboratuvardaki çalışmaların karmaşıklığına bağlıdır. Bu çalışmalar; bölümde yapılan işler, yazışmalar/düzenlenecek evrak/belgeler gibi konular ile laboratuvarda gerçekleştirilen deneyler, ilgili metotlar/standartlar, kullanılan cihazlar, ölçüm belirsizlikleri ve sonuçların hesaplanması, raporun hazırlanması gibi uygulamalı konuları kapsar. Yeni başlayan personel bu çalışmaları tamamladıktan sonra, teorik ve pratik uygulamalara ait verilerin (test sonuçları, gözlem ve yorumlar, analitik sonuçlar için

6 Sayfa No: 5/7 yeni personelle kalifiye olan bir diğer personel arasında elde edilen test sonuçlarının istatistiki değerlendirmesi vb.) değerlendirmesi yapılır ve başarılı olan personele Yeterlik Belgesi verilir. Bu belge, Birim Sorumlusu tarafından imzalanır Birim Sorumlusu tarafından, yeterliliği kanıtlanan personelin, hangi deneylerden ve deneylerin hangi kısımlarından sorumlu olduklarını gösteren bir Personel Yetki Listesi oluşturulur. Böylece, yeterlilik belgesi alan personel, gerçekleştireceği deneylerle ilgili yetkilendirilir Akreditasyon kapsamında yetkilendirilen personelin performansı, yetki alanı içinde gerçekleştirdiği deneylerin değerlendirme sonucu, Personel Yetki İzleme Formu kullanılarak izlenir. Personel Yetki İzleme Formu, yılda en az bir kez olmak üzere ilgili birim sorumlusunca doldurulur. İzleme sonucu uygun olan personelin yetkilendirilmesi devam eder. Performansı uygun olmayan personelin, yetkisi askıya alınır ve deney yapması durdurulur gerekli eğitimler verilerek yetkilendirme süreci tekrar başlatılır. Başarılı olan personelin yetkisi devam ettirilir ay veya daha fazla süre için çalışma ortamından ayrılıp tekrar işe başlayan personele deney yapma izni verilmez. Çalışma ortamından ayrılma süresi, ilgili personelin yetki izleme formunda belirtilir. Tekrar yetkilendirme kriterleri; personelin ayrılma süresine ve verilecek yetkinin kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterir ve gerekirse yetkilendirme ile ilgili belirtilen gereklilikler uygulanır. Başarılı olan personel yeniden yetkilendirilir Laboratuvara yeni bir cihaz alındığında ya da yapılan deney sayısı arttığında, personelin yetki alanlarının kapsamı genişletilebilir. Kapsam genişletme için, yetkilendirme gereklilikleri aynen uygulanır. Bu durumda Personel Yetki İzleme Formu yeniden oluşturulur Birim/Laboratuvarlarda çalışan personel için Vekalet Listesi hazırlanır. Ancak yetki devri, yeterlilik belgesine sahip ve aynı alanlarda yetkilendirilmiş personel arasında yapılabilir Personel Görev Tanımları Analiz ve Kontrol Laboratuvarları, KYT, Birim Sorumluları, BKT ler, Laboratuvar personeli (uzman, analist, analist yardımcısı, laboratuvar teknisyeni), destek personel ile diğer birimlerde çalışanların görev tanımları Görev Tanımları Formu da belirtilmiştir. Görev Tanımlarında; Görevin Gerektirdiği Nitelikler, Bağlı Olduğu En Yakın Amiri, En Yakın Gözetimi ve Denetimi Altındaki Personel, Görev ve Sorumluluklar, Yetkileri, Sınırları gibi başlıklar bulunur. Görev Tanımları Formunda, personelin bu görevi yerine getirebilmesi için gereken öğrenim düzeyi ve alanı, mesleki eğitim / deneyim (gerekli sertifika, hizmet içi eğitim, uygulama becerisi, yabancı dil vb.) ile gerekli olan hizmet/ çalışma süresi tanımlanmıştır. Personelin görevleri içinde; KYS ile ilgili görevleri ve KS lerinin gerektirdiği analiz/deney hizmetinin yapılması, metotların uygulanması, cihazların kullanılması, raporların hazırlanması ile ilgili sorumluklar da yer alır.

7 Sayfa No: 6/ Vekalet Durumu Daire Başkanlığı kilit personeli için; Daire Başkanlığı Vekalet Listesi ile Birim Vekalet Listeleri hazırlanır. Vekalet listelerinde kilit personel olarak; Daire Başkanlığı bazında:, Birim bazında: Birim Sorumlusu, BKT ve akreditasyon kapsamındaki laboratuvarlarda sorumlular, yetkilendirilmiş analistler ve bunlara vekalet eden personel yer alır Birimlerdeki akredite Laboratuvarlarda, belirli cihazları kullanma/deneyleri yapma/görüş bildirme konularında yetkilendirilen analistlere, aynı özelliklere sahip diğer analistler vekalet eder ve bu durum Birim Vekalet Listesinde belirtilir Yüksek Lisans, Doktora Programına Katılım Daire Başkanlığı; personelin yüksek lisans ve doktora programına katılımını kurumun iş tanımında yer alan konularda ve mesai saatleri içinde gelmediği zamanları mesai saati dışında çalışarak telafi etmesi şartıyla destekler. Yüksek lisans ve doktora programına katılacak personel, bir dilekçe ile mesai saati dışında, mesaiye gelmediği zamanları telafi edeceğini tahüt eder. Ayrıca dilekçe ile birlikte üniversiteden onaylı ders programını da dilekçe ile birlikte yönetime sunar. 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR 5.1. Eğitim Prosedürü 5.2. İşe Uyum Eğitimi Talimatı 5.3. Görev Tanımı El Kitabı (GTEK) 5.4. Yönetim Taahhütnamesi 5.5. Çalışan Taahhütnamesi 5.6. Stajyer Taahhütnamesi 5.7. Personel Yetki Listesi 5.8. Mal Bildirim Formu 5.9. Kısa Süreli İzin Formu Yıllık İzin Formu Maaş Nakil İlmuhaberi Formu Personel Bilgi Formu Personel Özgeçmiş Formu

8 Sayfa No: 7/ İlişik Kesme Formu Personel Yetki İzleme Formu Personel Yeterlilik Belgesi Formu Görev Tanımı Formu Daire Başkanlığı Vekalet Listesi Formu Birim Vekalet Listesi Formu 6. KAYITLAR Bu prosedürün uygulanması sonucu ortaya çıkan kayıtlar PR02/KYB kodlu Kayıtların Kontrolü Prosedürü ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik gereklerine uygun olarak kayıt altına alınır 7. REFERANS TS EN ISO 9001:2008 Standardı 6.2.Maddesi TS EN ISO/IEC 17025/Aralık 2005 Standardı 5.2. Maddesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( tarihli ve sayılı Resmi Gazete) Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

9 REVİZYON İZLEME FORMU Sayfa No: 1/5 Birim / Bölüm: KYT Doküman Dokümanın Adı İlk Yayım Revizyon Kodu Tarihi Sayısı PR21/KYB Personel Yönetimi Prosedürü Yeni Yayım Tarihi/No Revizyon Tarihi/No Değiştirilen Madde No Değişen /Çıkan/Eklenen Metin Form No: F22/ KYB/ 00

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci,

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci, 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ

3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ 3 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28727 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE DENETLENMESİNDE

Detaylı

:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nü,

:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1- Kapsam MADDE 2- Dayanak MADDE 3- Tanımlar MADDE 4- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Haziran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29375 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuzun amacı; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarının görev ve kapsamına giren ilaç, kozmetik, tıbbi enteral beslenme

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI

ANTALYA DEFTERDARLIĞI ANTALYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü hizmet alanlarına, görevlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik 15 Ağustos 2009 Tarihli Resmi GazeteSayı: 27320 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN

TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN 903.02 903.02 903.01 66369020 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLAN KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARALARI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı