PULMONER KONTÜZYON. Doç. Dr. Refik ÜLKÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PULMONER KONTÜZYON. Doç. Dr. Refik ÜLKÜ"

Transkript

1 PULMONER KONTÜZYON PULMONER KONTÜZYON VE YELKEN GÖĞÜSG VE YELKEN GÖĞÜSG Doç. Dr. Refik ÜLKÜ

2 Pulmoner Kontüzyon Dışarıdan gelen bir travma ile akciğer dokusunda belirgin laserasyon olduğu u veya olmadığı şekilde ortaya çıkan interstisyel ve alveoler hasar olarak tanımlan mlanır. Yaralanmaya bağlı ÖDEM KANAMA Akciğer dokusunda

3 Pulmoner Kontüzyon Künt (motorlu taşı şıt t kazalarından sonra göğüsün g direksiyon yada kapıya çarpması) Penetran yaralanmalarda İzole pulmoner kontüzyon genellikle patlamalar sonucunda oluşurken, urken, diğer torasik yada non torasik yaralanmalarla birlikte olan pulmoner kontuzyona göre daha az sıkls klıkta kta rastlanılır Major göğüs s yaralanması olan hastaların % de pulmoner kontüzyon gelişebilir. ebilir.

4 Pulmoner Kontüzyon Özellikle künt travmalarda ek yaralanmalar(+) atlanabilir solunum yetmezliği Penetran yaralanmalarda Kesici aletlerle yrl. KONTUZE ALAN SINIRLI ASY lerde kurşunun unun taşı şıdığıığı enerji doku tarafından absorbe edilir. Enerjinin absorbe edilme oranına na bağlı olarak doku harabiyeti artar.

5 Çocuklardaki en sık s k göğüs g s travması Kaburga kırığık ığı olmadan da görülebilir g!!! (özellikle( pediatrik olgularda) Genellikle 24 saat içinde i inde gelişir. ir. Bazı serilerde ciddi akciğer kontüzyonlar zyonlarının çoğunun ventilatör desteği gerektirdiği i (%85), ve göğüs s duvarı yaralanması ile birlikte olduğu u bildirilmiştir. PC/ FC Eastern Association for the Surgery Trauma Chest Surgery Clinics and North America 1997; 7: Am Surgeon 2000; 66:

6 Patolojik bulguların alveolokapiller duvardaki yaralanmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Oppenheimer, kontüzyonu alveol içinde inde plazma ve kan kaçağı yapan akciğer doku laserasyonu olarak tanımlam mlamıştır. J Applied Phy 1979; 47 :

7 Minör r travmalarda-(lökalize alanlarda intra-alveolar alveolar hemoraji, interstisyel ödem) Major travmalarda-(hem alveolar hem de interstisyel aralıklarda yaygın interstisyel ödem ve hemoraji, alveoler yırtıklar )

8 Yapılan çalışmalarda, pulmoner kontüzyonlu hastaların % 60 da hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyon ksiyon gelişti tiği ve şantın kontüze akciğerde arttığı gösterilmiştir. tir. Şantın arttığı durumda, ventilasyonda azalma ile kompliansın azaldığı saptanmış ıştır. Kontüze alanda PVR da yükselmey (Şantı azaltmak için i in kompansatuvar) Hipoksi (Pulmoner damar düz d z kaslarında etkilenme ya da,, lökotrien, prostaglandin, prostasiklin gibi mediatorlerin salınmas nması ) Kontüze akciğerde kalınla nlaşmış alveolar septalar ile ardından gelen bozulmuş akciğer diffüzyonunu olduğu ortaya konulmuştur Dokunun ve hava yollarının n ağıa ğırlığı artmış ış. Komplians, surfaktan miktarı ve kan akımı azalmış ıştır.

9 Pulmoner Kontüzyon - zayıf f gaz değişimi imi - artan pulmoner vasküler direnç - azalmış akciğer kompliansı

10 Semptom ve bulgular Dispne, Takipne, Hemoptizi Siyanoz Hipotansiyon Fizik muayene açıklaya klayıcı olmayabilir. Buna karşı şılık şiddetli kontüzyon durumlarında krepitan raller ve solunum seslerinde azalma görülebilir. g

11 Grafilerde tek ya da çoklu tarzda yamalı görünümü olan alveolar infiltrasyonlar görülebilir. Bunlar birleşerek erek homojen infiltrasyonları oluşturabilir. Bu homojen infiltrasyonlar bir lobu ya da bütün n akciğeri tutabilirler. Ayrıca interlober septaya ve peribronşial ial boşluklara kanama nedeniyle perihiler infiltrasyonlar da görülebilir

12 Genellikle radyolojik olarak saptanır. Olguların birçoğunun travmaya ait geçici bilinç kaybı veya ek sistem patolojilerine sahip olması nedeni ile pulmoner kontüzyon aspirasyon pnömonisi ile karışabilir. Sekresyon Retansiyonu Hipoksi Sekresyon Özelliği Pulmoner kontüzyon + + Kanlı Aspirasyon pnömonisi + + Mukopürülan Lezyon Lökalizasyon yok Anatomik alanda lokalize Radyolojik gr İlk radyoloji problemli İlk radyoloji normal

13 Pulmoner Kontüzyon ve Hematom Pulmoner kontüzyon çevre akciğer dokusunda oluşan intraparankimal kanama nedeniyle pulmoner hematom ile de karışabilir. Travmadan saat sonra ortaya çıkan ve belirgin sınırlarıyla tümöre benzeyen görüntüsü radyolojik ayırımı sağlar. Ayrıca pulmoner hematomların genellikle yalnız başlarına kangaz değişimini bozmaması nedeniyle klinik görüntü kontüzyona oranla daha iyidir. Hematomlar genellikle spontan olarak iyileşirler

14 % 70 olguda ilk iki saatte grafiler (+) Genellikle saat içerisinde i gerileyerek kaybolur

15

16 Tanıda altın n standart bilgisayarlı tomografi!!! Posttravmatik kompüterize tomografi, kontüzyonun tanısının n yanında nda hematomdan ayırımı ve pulmoner laserasyonun olup olmadığı ığını belirlemede yararlıdır. r.

17

18

19 Travmadan sonraki 6 saatte genellikle intrapulmoner kanama maksimuma ulaşı şır. Komplike olmayan pulmoner kontüzyonlu hastalar genellikle gün g n içinde i inde normale döner. Travmadan sonraki 48 saat içinde i inde pulmoner kontüzyon ilerliyorsa, komplikasyonlar gelişmi miş olabilir.

20 Komplikasyonlar Atelektazi Aspirasyon Bakteriyel Pnomoni ARDS Solunum yetersizliği

21 Pulmoner Kontüzyon zyon/ / Tedavi 1 Genellikle destek tedavisi ile PK günde g geriler. Oksijen tedavisi+ GözlemG Ağrı kontrolü yeterli ventilastonu ve sekresyonların daha iyi temizlenmesini sağlar. Sıvı kısıtlanması ( Pulmoner arter kateteri) Eğer solunum yetersizliği i mevcut ise entübasyon + Mekanik ventilasyon

22 Pulmoner Kontüzyon zyon/tedavi 2 Ağrı Kontrolü: Oral analjezik, intravenöz ya da epidural hasta kontrollu analjezik kullanılarak larak ağrıa ile etkin mücadele m edilir. Aşırı sıvı kısıtlaması yapılmaz. Hızlı volüm replasmanı gerektiği i zaman bazı gruplar kolloidlerin verilmesini önerirlerken, bunun çok önemli olmadığı ığını yeterli doku perfüzyonunun sağlanmas lanması amacıyla izotonik kristaloid ya da kolloid solusyonlar verilebileceğini ini belirtenler de vardır. r. Chest Surgery Clinics and North America 1997; 7: Indian J Crit Care Med 2004: 8:

23 Pulmoner Kontüzyon zyon/tedavi 3 Hava yolu temizliğini ini sağlamak - atelektazi gelişmesini önlemek için i in Agresif göğüs s fizyoterapisi Ventilasyon yetersiz ise, entübasyon ve ventilatör desteği sağlanmal lanmalıdır. PEEP/CPAP içeren i ventilatör rejimleri seçilmeli ve hasta olabilecek en erken zamanda ventilatörden ayrılmal lmalıdır. Steroid kullanılmas lması Tartış ışmalı Antibiyotikler Proflaktik/Enfeksiyon varlığı ığında KKY varlığı ığında hemodinamik olarak stabil hastalarda pulmoner kapiller wedge basınc ncının n yükselmesi y Diüretikler olarak bilinen hidrostatik sıvının s n aşıa şırı yüklenilmesi durumunda.

24 3 yada daha fazla ardışık kostada 2 ya da daha fazla yerde kırık olduğu zaman meydana gelir. Yelken göğüs künt travmalı Hastaların ~ %10-20 Mortalite oranı % 10-35

25 Göğüs s duvarının travmadan dolayı kırılmış segmentinin kalan göğüs g kafesi ile bütünlb nlüğünün bozulması Kırılmış seğment akciğer ekspansiyonuna katkıda bulunmaz. Normal akciğer mekanikleri bozulmuştur. Yelken göğüslg slü hastaların n % 50 si pulmoner kontüzyon ile birlikte görülür. g r. Yelken GöğüsG

26 2 yada daha fazla yerden kırılmış parçalar rijit göğüs duvarı ile olan bütünlüğünü kaybederek, inspirasyonda içe doğru çöker, ekspirasyonda ise dışa doğru itilir. Doğal yönün tersine olan bu hareketlere paradoksal solunum terimi kullanılır İnspirasyon Yelkenlenen segment zıt yöne hareket eder

27 Lateral yelken göğüs İnpirasyon Expirasyon

28 Anterior veya Sternal YG. (direksiyona çarpma) Lateral YG.( 3-7kostalar) 3 Posterior YG.(geniş ve kalın n kaslar-paradoksal solunum az)

29 İnspirasyon sırasında, kırık seğmentin içe doğru hareketi, ventilasyonu sağlayan o taraftaki fizyolojik olarak gerekli negatif inspiratuar kuvvetin oluşumunu önler. İnspirasyon Ekspiryumda etkilenen parça dışa doğru hareketle ekspiryum için zorunlu pozitif hava yolu basıncına erişimi zorlaştırarak ekspiryum volümünü engeller. Yelkenlenen segment zıt yöne hareket eder

30 Yelken göğüs g s olgularında alttaki pulmoner kontüzyonun fizyopatolojiye etkisi geniş şekilde tartışı ışılmaktadır. Tüm yelken göğüs vakalarında pulmoner kontüzyon olmadığının bilinmesi gereklidir

31 Yelken GöğüsG - Fizyopatoloji Ana problem flail chestin olduğu taraftaki akciğerdeki yaralanmadır. => Pulmoner Kontuzyon =>

32 Tanıda klinik ön planda olup alınan göğüs grafilerinde tanımlanan kırıklaraklara ait görünüm saptanır. Kırılan kosta uçlarının alttaki plevra ve akciğer parankimine penetre olmasıyla pnömotoraks motoraks, hemotoraks, hemopnömotorak motoraks veya intrapulmoner hemoraji görülebilir. Ayrıca göğüs duvarını oluşturan doku planları arasına hava girişi sonucunda cilt altı amfizemi meydana gelebilir. Lokalize amfizem doğrudan toraks duvarı yaralanmasında nda görülürken; yaygın form pnömotoraks veya pnömomediastinum nedeniyle göğüs duvarında cilt altına hava girişine ine bağlı görülür.

33 Göğüs radyografisi kırık kosta sayısını gösterebilen en kolay inceleme yöntemidir. Yelken göğüs tanısı büyük ölçüde klinik gözlemle konulabilmesine karşın kırık segmentler radyolojik olarak görülerek tanı desteklenebilr.

34 Segmental kosta kırıkları içeriye doğru rotasyon yaparak costal hook bulgusunu oluşturururlar. The costal hook: an indicator of occult flail segment in chest trauma Jackson Eur J Rad 1991

35 Belirgin ventilasyonun azalması Bronşial sekresyonlarında nda atılım m güçg üçleşir Atelektaziler gelişir. ir. Mediastinal kayma ve kalbe dönen kan miktarı azalır. (Büyük k yelken göğüste) g

36 Yelken Göğüs G Bulgu & SemptomlarS Dispne Göğüs s AğrısıA Paradoksal göğüs g hareketi Krepitasyon Hipoksi Syanoz Hipotansiyon Dinlenim tidal volumü Taşikardi ikardi-taşipne

37 Ağır r solunum yetersizliği, i, Şok, Serebral yaralanma, Yaygın kontüzyon zyon, Operasyon gereği i varsa endotrakeal entübasyon ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON

38 Yelken GöğüsG - Tedavi Ağrı kontrolü Göğüs s fizyoterapisi (gerekirse bronkoskopi) Nemli Oksijen Solunum yetersizliği i bakımından yakın gözlem Mukolitik ve inhale bronkodilatatör Kontünu nu epidural analjezi ağrıa kontrolünde nde fayda sağlay layıp, yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalma süresini kısaltır.

39 Çamaşır pensleri ile Uygulanan traksiyon veya kum torbası ile baskı uygulanması )ile tedavi ancak kısıtlı koşullarda ve acil transport sırasında kullanılabilir.

40 Yelken GöğüsG - Tedavi Operative fiks ksasyon: Genellikle gerekli değil (tarihsel)

41 Ventilatör Tedavisi PCO2 45 mmhg dan yüksek, PO2 60 mmhg dan düşük Tidal volum 6 ml/kg dan düşükse ventilasyon yetersizdir. Solunum Sayısı: 35 den fazla Thorac and Cardiovasc Surg. 2008; 20:39-45 Eur. J of Cardio-thoracic Surg. 2001; 20:

42 İNTERNAL PNÖMOTİK STABİLİZASYON İnternal pnomotik stabilizasyon olarak adlandırılan mekanik ventilasyon, göğüs duvarının fibröz stabilizasyonunu sağlar. Genellikle CPAP yada SIMV+PEEP (Senkronize intermitant mandatory ventilasyon ) modu uygulanır. Bu uygulamanın amacı respiratuar destek sağlamak ve, atelektaziyi azaltmaktır.

43 Uzun süren s ventilasyon tedavilerinde trakeal ve ventilatörden ayırma komplikasyonları yaşamamak amamak için, i in, trakeostomi sıklıkla kla erken yapılmal lmalıdır. Bununla birlikte uzun süre s MV, göğüs infeksiyonu, septisemi, barotravma gibi yüksek komplikasyonlarla birliktedir. Göğüs s duvarı kosta seğmentleri arasına yerleştirilen, çamaşır klempleri ile traksiyon geçmi miş dönemlerde kullanılm lmış olmasına rağmen bugün çoğu u klinikte uygulanmamaktadır Thorac and Cardiovasc Surg. 2008; 20:39-45 Practice management guideline for treatment of pulmonary contusion / Flail Chest 2006

44 Yelken göğüste g göğüs s duvarının n cerrahi stabilizasyonu tartış ışmalıdır. Göğüs duvarı Cerrahi Stabilizasyonu İdeal zamanlama? Etkinlik? PARANKİMAL HASAR DERECESİ

45 Yaygın pulmoner kontüzyon cerrahi stabilizasyon için in nispetten kontrendikasyondur. Bu hastalara uzun ventilasyon gereklidir, erken cerrahi stabilizasyon fayda sağlamaz. Bununla birlikte eğer e er hasta ventilatörden ayrılam lamıyorsa, pulmoner kontuzyonun kısmen çözülmesi başar arılmışsa cerrahi önerilebilir

46 Bazı çalışmalarda, ciddi pulmoner kontüzyonsuz zyonsuz,, yelken göğüslg slü künt toraks travmalı hastalarda uzun internal pnomotik stabilizasyonun ventilatöre bağlı infeksiyon komplikasyonları dolayısıyla yla uygun olmadığı belirtilmiştir. tir. Bundan başka mekanik ventilasyon göğüs s duvarı deformitesini önlemede daima başar arılı değildir ki sonradan gelişen en restriktif disfonksiyon ile sonuçlanabilir. Flail Chest Eastern Association for the Surgery Trauma 2006.

47 CERRAHİ STABİLİZASYON Orta ya da hiç pulmoner kontüzyonu olmayan hastalarda erken cerrahi stabilizasyon daha düşük yoğun bakımda kalma, daha düşük morbidite ve pulmoner sınırlayıcı komplikasyonların engellenmesi ile sonuçlanır. Travmatik hastalar birlikte olan torasik lezyonlar için torakotomiye maruz kalıyorsa yelken göğüsün stabilizasyonu zorunludur. Cardio-thoracic Surgery 2001: 20: J Trauma 2002:52 :727-32

48 CERRAHİ STABİLİZASYON ENDİKASYONLAR 1-Birlikte olan torasik yaralanmalardan dolayı torakotomi gereken hastalar. 2-Yeterli analjezi ve bronşial sekresyonların agresif temizlenmesine rağmen kötü pulmoner fonksiyonlu internal pnomotik stabilizasyon gerektiren, pulmoner kontüzyonsuz hastalar 3-Ciddi pulmoner kontüzyonlu ve kafa travmalı entübe hastalarda ventilatörden ayırma başar arısız z olursa, internal pnomotik stabilizasyonun süresini kısaltmak k içini in 4- Yaygın anterolateral yelken göğüslg slü hastalar ve kırılmk lmış kostanın dislokasyonu olan hastalarda oluşabilecek geç göğüs s duvar deformitesi ardından gelen restriktif rahatsızl zlıkları engellemek içini in. Eur.. J of Cardio-thoracic Surg ; 20: J Am Coll Surg 1998;187:

49 CİDDİ YELKEN GÖĞÜS Birlikte olan torasik yaralanma TORAKOTOMİ gerektiren yr. Birlikte olan torasik yaralanma TORAKOTOMİ gerektirmeyen CERRAHİ STABİLİZASYON 1 Solunum Yetmezliği VAR Solunum YetmezliğiYOK İNTERNAL PNOMOTİK STBLZYON. CERRAHİ STABİLİZASYON 4 Pulmoner Kontüzyon (+) Pulmoner Kontüzyon (-) İNTERNAL PNOMOTİK STABİLİZASYON CERRAHİ STABİLİZASYON 2 UZUN VENTİLASYON REZOLOSYON CERRAHİ STABİLİZASYON 3

50

51 Judet plakları Sanchez plakları

52 Kishikawa YG ün n neden olduğu u göğüs g duvarı deformitesine rağmen, pulmoner fonksiyonun, yaygın ac kontüzyonsuz hst larda yaralanmanın n 6. ayında tamamen iyileşti tiğini ini göstermig stermiştir. tir. J Trauma 1991; 31:

53 Fonksiyonal residual Kapasite incelenmesi Yalnız PK da: Kesik çizgi dolu daire PK+FC PK+FC : Dolu : daire Doluve daire tam veçizgi. tam Sadece çizgi. Sadece FC (boş FC daire- (boş daire- tam çizgi). tam çizgi). Travma control (boş daire-kesikçizgi) Travma control (boş daire-kesikçizgi) Pulmonary contusion / Flail Chest Eastern Association for the Surgery Trauma 2006

54 Mortalite Yelken Göğüs G s % Yelken Göğüs+ G s+pulmoner Kontüzyon %40 Ağır kontüzyon zyon+yelken göğüs= g MV gerekliliği i %75-85 Pnomoni-Sepsis Sepsis-ARDS-Multiorgan yetmezliği Bilateral YG ve yaş (50 ) mortaliteyi artıran ran faktörlerdir. Cardio-thoracic Surgery 2001: 20: Chest Surg Cl and North America 1997; 7: J Trauma 1990; 30:

55 SABRINIZ İÇİN TEŞEKK EKKÜR R EDERİM

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Akın Yıldızhan. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Yaşamın ilk dört dekatında birinci ölüm nedeni travmadır. Toraks travması ölümlerin %25 inde ana nedendir. Toraks travmalarının

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları

Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Yoğun Bakım Ünitesinde Bronkoskopi Uygulamaları Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Bronchoscopy Intensive Care Unit Key Words: Brochoscopy,

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Derleme Review 55 Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Noninvasive Ventilation for Acute Hypercapnic Respiratory Failure Dr. Turgut TEKE Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ VE YANDAL DERNEKLERİ İŞBİRLİĞİ İLE Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi KILAVUZLARI (1) Ekim 2014 TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ DERNEĞİ ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

Nefes Darl ğ ve Solunum Yetmezliği Olan Hastaya Yaklaş m

Nefes Darl ğ ve Solunum Yetmezliği Olan Hastaya Yaklaş m Nefes Darl ğ ve Solunum Yetmezliği Olan Hastaya Yaklaş m Yrd. Doç. Dr. Ş. Gülbin AYGENCEL Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Acil T p Anabilim Dal, ANKARA Evaluation of Dyspneic and Respiratory Failure Patient

Detaylı

Gebelikte travma. Derleme / Review. Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 GEBELİKTE GÖRÜLEN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

Gebelikte travma. Derleme / Review. Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 GEBELİKTE GÖRÜLEN ANATOMİK VE FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER Derleme / Review Gebelikte travma Veli Mihmanlı 1, Gülşen Karahisar 1 ÖZET: Gebelikte travma Gebelikte travma, maternal ve fetal morbidite ve mortalitenin en büyük sebeplerinden birisidir. Potansiyel komplikasyonlar;

Detaylı

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül

Pnömotoraks. Aslı Gül Akgül Journal of Clinical and Analytical Medicine xxx Aslı Gül Akgül Tanım, değişen sebeplere bağlı olarak plevral boşlukta viseral ve pariyetal yapraklar arasında serbest hava birikimi ve buna sekonder gelişen

Detaylı

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORAKS CERRAHİSİ İÇİN ANESTEZİ Dr. Süleyman GANİDAĞLI Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORASIK ANESTEZİ Fizyolojik Özellikler Hastanın yan yatırılması Lateral dekubit Toraksın açılması Açık pnömotoraks

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI OBEZ HASTALARDA LAPAROSKOPİK CERRAHİDE REKRUİTMENT MANEVRASI VE EŞİT ORANLI MEKANİK VENTİLASYON UN (1:1) ETKİLERİNİN

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

PLEVRAL EFÜZYONLARDA TRANSÜDA-EKSÜDA AYIRIMINDA sl-selectin DÜZEYLERİNİN TANI DEĞERİ

PLEVRAL EFÜZYONLARDA TRANSÜDA-EKSÜDA AYIRIMINDA sl-selectin DÜZEYLERİNİN TANI DEĞERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ VE GÖĞÜS CERRAHİSİ MERKEZİ ŞEF: Doç. Dr. GÜNGÖR ÇAMSARI PLEVRAL EFÜZYONLARDA TRANSÜDA-EKSÜDA AYIRIMINDA sl-selectin DÜZEYLERİNİN TANI DEĞERİ

Detaylı

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ II. GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.MUSTAFA GÜLMEN KÜNT BATIN TRAVMASI SONUCU GELİŞEN SOLİD ORGAN YARALANMALARINA GÜNCEL YAKLAŞIM

Detaylı

Solunum Sistemi Embriyolojisi

Solunum Sistemi Embriyolojisi Solunum Sistemi Embriyolojisi Embriyo yaklaşık 4 haftalıkken, solunum sisteminin ilk taslağı ön barsağın (foregut) ventral duvarından bir çıkıntı halinde belirir. Larinks, trakea ve bronşları döşeyen epitel,

Detaylı

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I

T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Editör: Prof. Dr. Fatih Ata Genç T Ü R K C E R R A H İ D E R N E Ğ İ Y A Y I N L A R I DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Yayına Hazırlayan: Prof.Dr. Fatih Ata Genç Türk

Detaylı

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 Kurs Sorumlular Prof. Dr. Mustafa Yaman Prof. Dr. Turhan Ece Doç. Dr. Sedat Alt n BRONKOSKOPİNİN

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Acil Tıp Anabilim Dalı ACİL SERVİSE BAŞVURAN AYAKTAN TEDAVİ EDİLMİŞ HAŞLANMA YANIĞI OLAN 60 YAŞ ÜZERİ YANIK HASTALARINDA AQUACELL AG HİDROFİBER YARDIMCI PANSUMAN MALZEMESİ

Detaylı

NON-İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMASI

NON-İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMASI NON-İNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMASI Solunum yetmezliği yoğun bakım ünitelerindeki hastaların çoğunda karşılaşılan bir klinik tablodur. Medikal tedavinin etkisi beklenirken, hastanın solunumu desteklemek

Detaylı

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi

Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 13: 19-25/ Ocak 2012 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi The Evaluation of Patients with B lunt Thoracic Trauma

Detaylı

Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar

Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar Journal of Clinical and Analytical Medicine Plevra Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar M. Zeki Günlüoğlu Giriş Vücuda dışarıdan yapılan her müdahale, hedeflenmeyen

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

Spinal Kord Yaralanmaları

Spinal Kord Yaralanmaları Spinal Kord Yaralanmaları Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Spinal Cord Injuries Key Words: Spinal cord, Injury. Anahtar Kelimeler: Spinal kord,

Detaylı

Kafa Travmasında Yoğun Bakım

Kafa Travmasında Yoğun Bakım Kafa Travmasında Yoğun Bakım Melike MUT*, Mustafa BERKER* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, ANKARA Nöroşirürji yoğun bakım üniteleri, postoperatif rutin hasta bakımının

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Noninvaziv Mekanik ventilasyon (NIMV) uygulamasının endikasyonları, uygulamada kullanılan maske ve aletler,

Detaylı

Akut solunum yetmezliği hangi durumlarda gelişir?

Akut solunum yetmezliği hangi durumlarda gelişir? MEKANİK VENTİLASYON Akut Solunum Yetmezliği Tanimi / Nedenleri Hipoksi ve Hiperkapni: Klinik Bulgular Mekanik Ventilasyon için Fizyopatolojik Kriterler Akut solunum yetmezliği nedir? Akut solunum yetmezliği

Detaylı