Devre : X içtima: % S. SAYISI :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devre : X içtima: % S. SAYISI :"

Transkript

1 Devre : X içtima: % S. SAYISI : 322 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış Muameleler idaresi namına hareket eden «Exprt - Imprt Bank f Washingtn» arasında imzalanan yirmi milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında kanun layihası ve Hariciye, Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/331) T. C. Başvekâlet 12. XI Kanunlar ve Kararlar * ', tetkik Dairesi Sayı : /37 T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış Muameleler İdaresi namına hareket eden «Exsprt - Imprt Bank Of Washingtn» arasında imzalanan yirmi milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlnan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 6. IX tarihinde kararlaştırılan kanun "lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. Başvekil, i -,, %..,-:-[ A. Menderes ESBABI MUCİBE 1 Temmuz Haziran 1955 Amerikan malî yılı zarfında Birleşik Amerika Hükümeti tarafından memleketimize yardım larak 1 milyn dlar tahsis, lunmuş,ve bu miktarın milyn dları memleketimize kredi esası üzerinden verilmiştir. Kredi Anlaşması tasarısı ile buna ait bnnun Maliye Vekâletimiz tarafından tetkik edilip muvafık bulunması üzerine ve icra Vekilleri Heyetinin 23. III.1955 tarihli ve 4/4645 sayılı kararma müsteniden, 6417 sayılı Kanunla meriyet müddeti teuıdidedilmiş bulunan 5436 sayılı Kanunun 1 nci maddesi şümulüne giren mezkûr Kredi Anlaşması Vaşingtn Büyükelçimiz tarafından Dış Muameleler idaresinin ajanı sıf atiyle hareket eden Exprt - Imprt Bank f Washingtn- (Eximbank) ile Nisan 1955 tarihinde Vaşingtn'da imza edilmiş ve 5436 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü gereğince imzas^ tarihinde meriyete girmiştir. Anlaşma mucibince, 1 Temmuz Haziran 1955 devresi içinde, Dış Muameleler idaresi Direktörü ile karşılıklı larak üstünde mutabık kalman emtianın mubayaası, hizmetlerin ve bu kabîl diğer işlerin sağlanması hususlarının finansmanında kullanılmak üzere hükümetimize milyn dlarlık bir kredi açılmakta ve hükümetimiz Anlaşmanın imzası anında Eximbank'a milyn dlarlık bir bn tevdi eylemektedir. % Anlaşmaya ekli bnnun tetkikinden anlaşılacağı veçhile, milyn dlarlık kredi % 4 faizli ve yıl vadelidir. Tediyeler Türk parası larak icra edilecektir. Tediyeler dlarla yapıldığı takdirde faiz nispeti % 3 lacaktır. Hükümetimiz her hangi bir zaman arzu ettiği takdirde, Exinıbank ile yapılacak müzakeratı mütaakıp bu tediye şekli ihtiyar lunabilecektir. Menfaatlerimize uygun bulunan işbu Anlaşma ile eklerinin tasdiki yüksek tensiplerine arz lunur.

2 T. B. M. M. Hariciye Encümeni Em N. 1/331 Karar N. 9 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri dış münasebetler idaresi namına hareket eden «Exprt - împrt Bank f Wasingtn» arasında imzalanan milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası Hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde müzakere lundu. Esbabı mucibede ileri sürülen hususlar encümenimizee de yerinde görüldüğünden lâyiha aynen ve ekseriyetle kabul lundu. Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Harisiye En. Reisi M. M. Kâtip îzmir İstanbul Denizli C. Baban F. Tekü A. Çbanğlu ~ 2 Hariciye Encümeni mazbatası Yüksek Reisliğe Çanakkale N. F. Alpkartal Çrum K. Terziğlu İstanbul N. Tlabar imzada bulunamadı Kastamnu B. Aktas ' Manisa //. Bayur Çanakkale B. Enüstün 17. I Çrum 8. Baran Erzurum R. S. Burçak izmir 8.. Giz Knya M. Obuz Sinb Söz hakkı mahfuz M. Tümerkan T. B. M. M. Ticaret Encümeni Esas N. 1/331 Karar N. 36. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış Muameleler idaresi namına hareket eden «Exprt - împrt Bank f Washingtn» arasında imzalanan yirmi milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası, ilgili Hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde müzakere edildi: Hükümet esbabı mucibesinde gösterilen hususat ejıcümenimizce de uygun görülerek kanun lâyihası aynen kabul lundu. Ticaret Encümeni mazbatası Yüksek Reisliğe 13. VII Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. Ticaret En. Reisi Bursa H. Şaman Mazbata Muharriri Ankara N. tnanç Kâtip Knya Ankara M. Güzelîcüınç H. Bulgurlu İmzada bulunamadı Bursa Çruh M. Erdener H. Çeltikçiğlu İmzada bulunamadı Kcaeli Kcaeli Maraş H. Ba ak H. O. Erkan M. Karaküçük Seyhan Sivas N. /. Ttn B. Yüksel (S. Sayısı : 322)

3 T. B; M. M. Bütçe Encümeni Esas N. 1/33:1 Karar N. 161 Bütçe Enün ^ 3 Yüksek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birledik Devletleri Dış Muameleler İdaresi namına hareket eden «Ekprt - Imprt Bank f - Washingtn» arasmda imzalanan yirmi milyn 'dlarlık kredi Anlaşması ve'eklerinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Meclisi Âliye takdimi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 12. XI tarihli ve 71/176 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Hariciye ve Ticaret Encümenleri mazbatalariyle birlikte Encümenimize havale edilmiş lmakla Hariciye ve Maliye Vekâletleri mümessilleri hazır ldukları halde tetkik ve müzakere «dildi. Kanun lâyihası) esbabı mucibesinde de etraflı surette izah edildiği üzere Hükümetimizle «Exprt - Imprt Bank f Washingtn» abasında Nisan 1955 tarihinde Washingtn'da imza edilmiş bulunan () milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki ve bu suretle' kırk yıl vadeli ve % 4 faizli yirmi milyn dlarlık bir kredinin 1955 Amerikan malî yılı zarfında memleketimize yapılacak (1) milyn dlarlık yardım meyanında Hükümetimiz emrine tahsisini istihdaf etmektedir. Anlaşma gereğince tediyeler Türk parası ile i mazbatası Reisliğe 29. VIII yapılacak ve dlarla tediye mümkün lduğu takdirde de faiz nispeti. % 3 e indirilecektir. Kredi Anlatmasının ve imzayı mütaakıp Kxim;banka Hükümetimizce tevdi edilen bnnun ihtiva ettiği bu şartlann menfaatlerimize uygun lduğu mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Reis Balıkesir //. îmre - Antalya K. Akmantar Çanakkale F. U. Zrlu Eskişehir A. Ptuğlu Knya R. Birand Seyhan S: Barı Trabzn 8. F. Kalaycığlu Mazbata M. Giresun M. Şener Antalya A. Tkuş Çankırı T. Uygur İzmir Dr. B. Uz Muğla N. Pyrazğht Seyhan A. Tpalğlu Trabzn /. Şener Kâtip Balıkesir M. H. Timurtaş Aydın Z. Uray Diyarbakır tf. Turgut Knya M. Bağrıaçık Rize 7. Akçal Tkad ö. Sunar Znguldak S. Ataman (S. Sayısı : 322)

4 MADDE 1. 1 Temmuz Haziran 1955 devresi zarfında «Amerika Birleşik Devletleri Dış Muameleler İdaresi» tarafından memleketimize tahsis edilen 1 milyn dlarlık yardımdan kredi şeklinde verilen milyn dlara aidlup Türkiye Cumhuriyeti ile, Amerika Birledik Devletleri Dış Muameleler İdaresi'nin ajanı sıfatı ile heraket eden «Exprt - İmprt Bank f Washingtn» arasında Nisan 1955 tarihinde imzalanan kredi Anlaşması ve ekleri tasdik lunmuştur, MADDE 2. Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. MADED 3. - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur; 6. IX Başvekil ve. Hariciye V. V. A. Menderes 4 HÜKÜMETİN TEKLİFİ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika Birleişk Devletleri Dt Muameleler İdaresi namına hareket eden «Eüprt - fynprt Bank f Washingtn» arasında imzalanan yirmi milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası Devlet Vekili Başvekil Yardımcısı Millî Müdafaa V. V. F. Köprülü Devlet Vekili M. Sarl Devlet Vekili Millî Müdafaa Vekili Hariciye Vekili Maarif Vekili C. Yardımcı İkt. ve Ticaret Vekili S. Yırcalı Güm. ve tnh. Vekili E. Kalafat Münakalât Vekili M. Çavu ğlu İşletmeler Vekili 8. Ağağlu Devlet Vekili Osman Kapanı Adliye Vekili O.. Çiçekdağ Dahiliye Vekili N. Gedik Maliye Vekili H. Platkan Nafıa Vekili K. Zeytinğlu Sıh. ve İç. Mua. Vekili Dr. B. Uz Ziraat Vekili N. ökmen Çalışma Vekili H. Erkmen (S. Sayısı : 322)

5 5 ANLAŞMA Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (aşağıda «Türkiye» diye anılacaktır) ile, Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir müessesesi'lan Expört - împrt Bank f Washingtn (aşağıda «Eximbank» diye anılacaktır) arasında Nisan 1955 tarihinde akdedilmiş ve aynı tarihte meriyete girmiştir. * Dış Muameleler İdaresi Direktörü (aşağıda «Direktör» diye anılacaktır) 1954 Jarihli Müşterek Güvenlik Kanunu hükümleri gereğince Direktör ile birlikte karşılıklı larak üstünde mutabık kalınan emtianın mubayaası ve hizmetlerin ve bu kabîl diğer işlerin sağlanması hususlarının finansmanında, kullanılmak üzere, Türkiye'ye kredi esası üzerinden milyn dlan aşmıyan veya diğer paralarla bu miktar dâhilinde bir yardımda bulunulmasının kararlaştırıldığını «Eximbank»a bildirmiş lduğundan; ve Direkte^ «Eximbank» a bu iş için ye yukardaki miktar nispetinde fnlar tahsis edeceğinden ve, «Milletlerarası Nakdî ve Mâiî Meseleler Millî Danışma Knseyi» ile istişareden snra, «Exsimbank» m krediyi kullanma ve idare etme şartlarım tasrih eylemiş bulunduğundan; * Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 1. «Exim f bank» bu Anlaşma gereğince, Türkiye ile Direktör arasında zaman zaman üzerlerinde mutabık kalınacak lan emtianın mubayaası ve hizmetlerin veya bu kabîl diğer işlerin sağlanmasınıri'temini için Türkiye'ye yardım gayesiyle, bu memleket lehine yirmi milyn dları aşmıyan veya diğer paralarla bu miktar dâhilinde bir kredi tesis eder. 2. Türkiye bu Anlaşmanın tatbika knması ile beraber resülmal lan milyn dlarlık, veya bu Anlaşma ile tesis edilen krediden yapılan avanslara tekabül eden miktarda «Eximbank» lehine tanzim etmiş lduğu, bir bnyu mezkûr bankaya vermiştir. (Melfuf «A» işaretli vesika.) 3. İşbu krediye mahsuben ve bu krediden yapılacak avanslar, Türkiye ile mutabık kalınmak suretiyle Direktör tarafından Türkiye hesabına zaman zaman yapılacak tediyeleri teşkil edecektir. Direktör bu gibi tediyeler hakkında Türkiye'ye ve «Eximbank» a muayyen devreler snunda hesap hulâsaları tevdi edecektir. Bu krediye mahsuben yapılmış larak her bir hesap hulâsasında gösterilen bütün tediyeler hes^p hulâsasının taşıdığı tarihte yapılmış bir avans addedilecektir. «Eximbank» yukarda zikredilen bn üzerine her bir avansın miktarı hakkında bir meşruhat verecektir. Tesis lunan bu kredi gereğince, dlardan gayrı bir para ile tediye yapıldığı takdirde, bu -~ paranın muadili dlar bu hesap hulâsasında gösterilecek ve bahsi geçen bn üzerine kaydedilecektir; muadil dlar miktarı bu hesap hulâsasının taşıdığı tarihteki kambiy rayicinin tatbiki su- retiyle bulunur. Bu, Anlaşmanın tatbikatında, muayyen bir tarihte yabancı bir paraya tatbik edilecek kambiy rayici şöyle lacaktır : a) Bu. Anlaşmaya Taraf lanlar başka bir rayicin uygun ve mâkul lacağı hususunda anlaşmadıkları takcürde ve efektif rayiç ile itibari kıymet arasındaki farkın % 1 den fazla lması kabul edilmediği takdirde Milletlerarası para fnu ile bu para için tarihte mutabık kalman kıymettir. b) Veyahut, zaman zaman karşılıklı larak üstünde mutabık kalınacak rayiçtir. 4. «Eximbank» faizin ödenmesinde ve Türkiye'nin bnda kayıtlı ana brcunun tediyesinde, yukardaki 3 ncü paragrafta gösterilen Türk lirasına tatbik edilecek rayice uygun larak, Eximbank'a tediye zamanında, Amerikan dları brcuna muadil larak hesabedilen miktarda Türk lirası kabul.edecektir. «Eximbank» tarafından kabul edilen Türk lirası Amerikan Maliye Nazırı tarafından tâyin edilecek Amerikan memur veya memurlarınca muhafaza edilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri. Maliye Nazırı namına devredilebilir. Vâdelerde yapılacak tediyelere tatbik edilecek kambiy ra- / yici üzerinde karşılıklı bir anlaşma bulunmadığı takdirde «Eximbank», Türkiye'nin uygun ve mâkul addettiği bir kambiy rayici üzerinden tediyeleri muvakkaten Türk lirası larak kabul edecektir. «Eximbank» 30 gün zarfında bu rayicin şayanı kabul lmadığını Türkiye'ye bildirmediği takdirde bu kambiy rayici «Eximbank» tarafından katî larak kabul edilmiş telâkki lunacaktır. Tatbik edilen (S. Sayısı : 322)

6 # 0. a cek rayiç hususumda «Eximbank» tarafından yapılacak itiraz üzerine gün idinde yeni bir kambiy rayici tesbiti hususunda mutabık kalınmadığı takdirde «Eximbank» almış lduğu Türk liralarını iade edecek ve «Mmbank» a tediye Amerikan dları ile yapılacaktır. 5. Türkiye, bu anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ödenen Türk liralarının, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye dâhilinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin her türlü masraf ve tediyelerinde kullanılabileceğine muvafakat eder. Zaman zaman karşılıklı larak varflacak anlaşmalar neticesinde bu gibi paralar diğer sahalarda da kullanılabilir veya başka paralara tahvil edilebilir. Bu Anlaşma gereğince, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ödenen Türk liralarının her hangi bir şekilde kullanılması ile alâkalı larak, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin iktisadi durumunu nazarı itibara, almayı kabul eder. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ödenen paralar hakkında işbu paragrafta yapılan atıfların, resülmal tediyelerini, ödenmemiş resülmal faizinin tediyelerini, 6 ncı paragraf: hükümlerine tevfikan peşin larak ödenecek resülmalin yapılan tediyelerin kıymetini muhafaza için ve 7 nci paragraf hükümlerine tevfikan kullanılmamış bakiyelerin faiz tediyelerini ihtiva ettiği telâkki edilecektir. ' 6. Türkiye ile «Eximbank» bu anlaşma gereğince ödenmemiş resülmal ve faiz bakiyeleri ödenincey kadar, aşağıda tarif edildiği veçhile, mâkul ve mutabık kalınmış kambiy rayici esası üzerinden bu istikraza tevfikan yapılmış lan resülmalin yabancı para ile peşin tediyelerinin Amerikan dlar kıymetini, Amerika Birleşik Devletlerinin her hangi bir hesabında, yabancı para peşin tediyeleri sarf edilmemiş larak kaldığı müddetçe, nfuhafaza etmekte mutabıktırlar. îşbu 6 ncı paragraf hükümlerine göre, bu gabi hesaplardan yapılan masraflar evvelâ bn şartlarına uygun larak resülmal ve faizin ödenmesine ve saniyen peşin tediyelere tahsis edilecektir. Türkiye, yukarıdaki 8 ncıi paragrafta kösleriıldiği veçhile, Türk lirasına tatbik edilen rayiç, hr hangi bir zamanda, Birleşik Devletler Hükümeti için, bu istikraza vöre Türk parası ile yapılmış lan peşin tediyelerin rayicinden daha müsaidlursa, Amerika Birleşik Devletlerinin elinde bulunan Türk parasının dlar kıymetine nazaran tenezzülüne göre, yeni kambiy rayici üzerinden hesaplanan Türk lirası miktarına muadil bir meblâğı Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin talebi üzerine, ödemeyi kabul eder. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, yukarıda :>mcü paragrafta gösterildiği üzere, Türk lirasına tatbik edilen rayiç,- her hangi bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri için, bu istikraza göre Türk parası ile yapılmış lan peşin tediyelerin rayicinden daha az nıüsaidlursa Amerika Birleşik Devletlerinin elinde bulunan Türk parasının dlar kıymetine nazaran artışına göre, yeni kambiy rayici üzerinden hesaplanan Türk lirası miktarına muadil bir meblâğı Türkiye Hükümetinin talebi üzerine ödemeyi kabul eder. 7. Türkiye bu Anlaşmaya göre Amerika. Birleşik Devletleri tarafından alman Türk parasının sarf edilmemiş bakiyelerinin, faiz getiren tahvillere veya Türk parası ile bankalara yapılacak 't ey dilere yatırı imasının muvafık lacağını ka^buî eder. Türkiye her hangi bir zamanda veya zaman zaman karşılıklı larak mutabık kılman bir kambiy rayici üzerinden, bu Anlaşjaa gereğince alınan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından her hangi bir şekilde tasarruf edilmiycn Türk parasının sarf edilmemiş kısmının tamamını veya bir parçasını Amerikan dları ile satınalabilir. 8. Türkiye her hangi bir zamanda işbu Anlaşmayı ve bnyu, bu Anlaşmaya ekli B 1, B 2, vesikaları esaslarına tevfikan, tarihte ödenmemiş resülmal bakiyesinin ve faizin yalnız Amerikan dları ile tesviyesini tazammun eden bir Arlaşma ve bn ile değiştirmek arzusunu izhar ederse «Eximbank» böyle bir değişikliği Türkiye i'le müzakere edecktir. Böyle bir değişikliğin vukuu halinde zaman ödenmemiş resülmalin faiz nispeti senede % 3 lacaktır. 9. «Eximbank» bnnun hâmili bulunduğu müddetçe, Âkıd Taraflar, her hangi bir samanda veya zaman zaman resülmalin ve faizin ödenmesi ile ilgili larak yukarıda anılan bnnun her rangi bir hükmünün tadilini veya, tadilinin teminini veya aynı bnyu her hangi bir sebepten de- (S. Sayısı : 322)

7 ğiştirmeyi kendi müşterek menfaatleri bakanından lüzumlu gördükleri takdirde, bu gibi tadil veya diğer değişiklikleri yazılı bir karşılıklı Anlaşma ile sağhyabilirler. 10. Türkiye, Direktör veya «Ezimbank» talebettiği takdirde bu Anlaşmaya taraf lanlar her hangi bir zamanda veya zaman zaman,resdlmalve faizin tamamının veya bir kısmının tediyesini Amerika Birleşik Devletlerine aşağıdaki maddelerin tealimi ile temin için, işbu Anlaşmayı tadil maksadiyle müzakereye girişecektir. a) Karşılıklı larak mutabık kalınacak şart, zaman ve fiyatlar ile, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye tarafından karşılıklı larak üzerlerinde mutabık kalınabileeek ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından stk yapma veya diğer gayelerle talebedilen maddeler, b) Âkıd Taraflarca karşılıklı larak mutabık kalınacak diğer kıymetli maddeler. 11. İşbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mütekaddim bir şart larak aşağıdaki vesikalar «Epimbank» a tediye edilecektir : a) İşbu Anlaşma ile bnyu imza eden ve açılan kredi ile ilgili diğer hususlarda Türkiye'nin temsilcisi sıfatiyle hareket eden kimsenin salâhiyetini tesbit eden vesika. b) Türkiye Adliye Vekili veya «Eximbank» ça şayanı kabul bir hukuk müşaviri tarafından serdedilraiş lup Türkiye'nin işbu kredi Anlatmasının akdine salâhiyet veren kanunları gereğince bütün muameleleri yapmış lduğunu ve krediye mukabil verilmiş lan bnnun muhtevi lduğu ahkâm ve şerait dairesinde Türkiye için kanunen muteber bağlayıcı bir mükellefiyet teşkil ettiğini bankayı tatmin eden bir şekilde gösterir bir mütalâaname. Yukardaki hususları tasdikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile «Exprt - İmprt Bank f Washingtn» işbu Anlaşmayı iki nüsha larak Amerika Birleşik Devletlerinde District f Glmbia'da Washingtn. şehrinde yukarda mezkûr tarihte usulü veçhile imzalamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Exsprt - İmprt Bank f Washingtn Adına ' Adına (S. Sayısı: 322)

8 BK:A Bn Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir müessesesi lan, «Bxprt - împrt Bank f Washingtn» a veya haleflerine veyahufta göstereceği diğer bir mahalle, işbu kredinin resülmali lan milyn dları, veya bu resülmalden işbu bnya mukabil kendisine tesviye edilmiş bulunan miktarı aşağıda gösterilen şekildeki taksitlerle ödemeyi ve 31 Mart 1958 den itibaren ödenmemiş kalan bakiye için zaman zaman aşağıda tasrih edilen bir faiz tediye etmeyi taahhüdeder. Altı ayda bir ödenecek lan işbu faizin tediyesine 30 Eylül 1958 den itibaren başlanacaktır. - s. îşbu bnnun resülmali ve bunun faizi, Washingtn D. C. şehrinde kâin «Exprt - împrt Bank f Washingtn» a Amerikan dları ile veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tercihine göre Taraflar arasında münakit Nisan 1955 tarihli istikraz Anlaşması hükümlerine tevfikan tamamen veya kısmen Türk parası larak ödenebilir. ödenmemiş resülmal bakiyesi üzerinden alınacak faiz senede % 4 lacaktır. Bununla beraber Türkiye Hükümeti her hangi bir zamanda mezkur.\tstikraz Anlaşmasına ve işbu bnyu mezkûr İstikraz»Anlaşmasına ekli B. 1 ve B. 2 vesikaları esaslarına tevfikan tarihte ödenmemiş t resülmal bakiyesinin ve faizin yalnız Amerikan dları ile tesviyesini tazammun eden bir Anlaşma ve bn ile değiştirmek arzusunu izhar ederse «Eximbank»böyle bir değişikliği Türkiye ile müzakere edecektir. Böyle bir değişiklik vukuunda faiz ödenmemiş resülmal bakiyesi üzerinde % 3 larak kabul edilecektir. işbu bnnun resülmali 31 Mart 1959 da başlamak üzere aşağıda tesbit edilen miktar ve tarihlerde altışar aylık taksitlerle ödenecektir. işbu krediden Türkiyenin bilfiil çekmiş lduğu miktar bu bnda zikredilen miktardan daha az lduğu takdirde, taksit miktarları üzerinde yukarda gösterilen sn tediye tarihinden snra.aşağıdaki şekilde bir ayarlama yapılacaktır: Eğer aradaki fark, bnda münderiç resülmal yekûnunun (% 10) yüzde nundan fazla lursa, resülmalin buna tekabül eden taksitlerinde aynı nispetlerde ayarlamalar yapılacaktır; eğer fark bnda mezkûr resülmal yekûnunun (% 10) yüzde nundan fazla lursa bu ayarlama, resülmalin sn taksit veya taksitlerinden tarh edilmek suretiyle yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, faizlerin vacibüttediye lduğu her hangi bir tarihte birgûna para cezası veya prim tediye etmeksizin bu bnnun taallûk ettiği resülmalin hepsini veya bir kıs- - mini vâdesi gelmeden ödeyebilir. Bu şekilde yapılacak bir ödemenin mahsubu resülmal taksitlerinden, vâdeleri sırasiyle, sn taksitten başlamak üzere yapılır. Bndaki resülmal veya faiz taksitlerinden her hangi birini vaktüzamanı ile tamam larak ademitediyesi halinde işbu ödenmiyen resülmalin tamamı ile nun tediye gününe kadar tahakkuk eden faizi, bn hâmilinin, talebine muhayyel lmak üzere derhal vacibüttediye lacaktır. Bu şekilde vaktüzamanı ile yapılmamış her hangi bir ödemenin derhal yapılmasını istemek hususunda bn sahibinin h,aiz lduğu hıyar hakkını vaktinde istimal etmemesi hiçbir suretle bu hakkından feragat demek lmıyacak ve bu hakkını dilediği zaman kullanabilecektir. işbu bn tarafların aralarında akdetmiş ldukları salifizzükir istikraz Anlaşması ahkâmına tevfikan çıkarılmış lup mezkûr Anlaşmanın bütün şart ve hükümlerine ve bu Anlaşmada yapılacak tadilât ahkâmına tâbidir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adma ( S. Sayısı : 322 )

9 » «O D i l. O C O C M O O ^ O C O l N O O ^ O CO CM _, rh,. «3 C M O O r H c O C ^ C X > r H C O C M O O r H C O C M L O t - O O O L O O O O C O C O O O r H C O C O O i,. ^ ^- < _ 0 0 > N ^ t. a N i O t - O N «5 X O W l 0 f l 0 H M C O C O O i C O C O O i < M «O O i ( M L O O i 0 5 L O O O < M L O- O O - H W X H T j ( C J 0 H ^ C X ) H T t t t - H ^ t - O ^ t - O ^ O O N N H l O O T İ l C O M t - H C D O ^ O i M t - N C O O İO,, Oi CO OO (M CO rh LO COi i rx.- H Qv*, 0 Cx.>. M bw- - r ^-. H L O ^- O O O r H r H ( M C M e ' T t T t < k O k O C 0 C 0 C 0 t - l r O i flf-si Oi «i O O rhhhr lhnccmn C! MNCC M< C3 OmC^Or ^r ^i lool Lf O 3 r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H k O l O L O L O k O L O L O l O L O L ^ 3 O O O O TH O rh (M 5 " t t N N O O O D C C - s t ı C i D 5 O O O O O c rh c c t- r-t LO CO CM t- CO» H -* t- O O O i C i O i O i O O O O O O Oi Ci Oi Oi Oi. Oi TH rh~co CO CO CO ÇO OO rh rh rh Oi CO Ci OO b- O O f M C İ O O k O C i b - C O t - O O C O C O O O O O r V l O O i < M C O r H C O c rh Oi t- H H O t- <M - COrHrHQ0rHCOrHa0rH b - k O < M r H C O C M < M k O C i C i C O 0 0 C O r H r H 0 0 a 0 b - b C O L O Q 0 O i a 0 C O < M b - r H < M < M r H 0 0 h C O l ( 5 ^ m N H O C O C O l f l M H C > t - > * N a c O «O l - 1 l O l - C O C i O O ffio>oı»ıîlc)olc»cx)cc»ûocx)^l>l-t>cocdcoco'olow^t)teo«lm C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O CO CM O CO O O0 CO OO Oi O O O OO OO (M CO CO 0O CO Oi CO rh O O t - C M O O L O C M r H r H r H CO r H 0 0 C'-'J O b i.^- * < V,\» M bc^- - ( UN v 4 bl.^- - >V1 b- l. CM ^^ OO rhrh (McMCOCO^jJ'HHkO "" LO C O C O O O O O < M - < M r H C O < M C O < M T H C O r H r H r H O (M O COCOCNCCrHCMCOCMCMCC CO r-t CO CM Oi OO LO CO LO C0 C i C O O b - C O C O O O r H C O b - rh CO b- (M CO Oi. ' C O C O O i O O r H O O C O k O C O O O r H l- O - c- CO LO CO (M?' Oi C0 CM b-cm rh CO CO CMCi C i, r H C O C M 0 0 L O r H 0 0 r H r H G C L O < M b - L O C O r H O i CO T* C O b - O C. O O O i O İ r H r H C M C O C O ' ^ L O C O C O t - - Q C C i C i rh CM CM CM 1 I I 42 O rhcmcococooooocmcooo rh LO CO CO CO rh b- Oi c LO c c Oi c LO CO rh t- b- CO 3 Oi b- LO CM LO LO CO (M CO - C O C M C D C M O p O O a O r H O O C M O0 CM (M c O C O < M 0 0 C D C O O i r H L O C M ( M < M O i r H C O O i C O 0 0 r H b - O O C O C M O O r H O O b - C O C M C O L O r H O O C M C M O O C M C M O O C O O O O İ r H O i C i r H r H C i C < l r H C O O O b - C i C O b - r H C i r H C O C a O i r H c p r H ' r H l O C O W L O C O C O O O C O r H b - r H c O c y 3 C O O i O O r H O i L O O O L O O i L O < M r H r H C O L O C O r H C O LO C r i Q O b - L O C O b - C O O î r H O i l l ( 0 0 b - < M r H C O C O b - C O L O C 0 T H b - r H O i r H 0 0 r H 0 0 L O C O C O L O r H _ rh O î O S O i O i O î O i b - b - C O C O k O L O r H C 0 ( M r H O İ 0 0 b - C O r H C 0 r H 0 0 b - k O C 0 r H O i b - ~ LO >>caioj030)««ac)c!). a a f f l 0 5 C «x» w x x a» t - ı - t T ^ ı - < C ^ ^ r H r H r H T H r H r H r H r H r H r H r H T H r H T H r H r H r H r H r H T H r H r H T H r H r H r H r H r H x a s O H H «N n w r H ^ ı ı c t f i t» ı - x x > î O O H H N w m m ^ T ( i w «5 ( c «w«).ı»»c«t <cc»c!0( c!»«flt«ı>t»t-t-t»ıst-t-t-t»ı»t-i' OiCîiOiOiOİOiOiOiOiOi.Oi OiCiOiOiCiOiCiCiCîCiOiCiCiCiOiCiCriOiOiOiCiClCiOiCiGi r H r H T - H r H r H r H r H T H r H r H T H r H r ^ ccccccccecccceccccecccccccc^ Oicöicööcööcööcöa^cöicööcöicöîcöc^cc^

10 E cca-5j4 catj4 *c a-h^cartıca Ol <M"* l> O N İO t- O CO m OOOCOCOOOTHCOCOOS rh^t sccascasaccsaınasaınaınrhin OO CO ir- m s r*t a OS O O rh. _, as as ^ a s e t - a c D O i n s c a c r H m a s c c t- m c c c «c NNNCOW^Tjl>OlOifl«DCOt-t-QOQOq ÇQ CO- CO CO CO tocococococococococococo f c r-i CO ir- tr^ c O a 1.1 c3 -* S 0! r Ö O» ç #.?r3 ca CÖ t-t-cmın^carhrhoast-cıntttc OaOaaOaOaaOaaaOaOarH ' rhrhrhrh rh. rh a atttctjarttc CO O rt< CO aacrj4c'^4ttta ıntttcactjtrht* a HOcRt-cm^N O O O O O 03 "<*4 CO rt< acdgoco'hjtcaınsirrhlr-coascominrhcorh tr-asasınassct- aca^actjh O O0 O O TH CO a Tf as rhaa-h^macsacın T* rh CO CS O TttınaTj4rHar ctr- i< n * * mtr-tr-rt4asrhotr-rhco tr-t-h-h^ir-cınt-csrha-*mmccc c c ^ T - H C 0 i n r ^ r H ı n r H i n r H C 0 O S r H t - O 0 0 i n 0 0 T H 0 a i r - r H r H - H 4 CO rft O ınt-4rr-scthactrıncmtr-ınaınarh'h4 ınrh ıncar^ın^ın^c^-?*4cın aascsarhtr-r-i H N n «* l O t» ' < B H W t O f f ı ( N» n C f i M I > N C O H t - N O O i n H O O» «ac-hhinctr- rhacınctr-s acınccsrhc-h4c ccccccc^thttt^t#"^'h/rt J ınınınınınınınccccccir- CO CO «ct*tcaa'*'*a a^aaac cmrha cctttasrhajcastr-cı-tın T*t ınaıncasrhmcarht*-t-çrh at-^tcsrhçaccb-sct-ct-asrh rh m a in c t- Tt4 CO CO T*t CS CO r-i 'sh ÇO "Hj4 ti. S ^*4 CO CM OS -H4 m c -<# Tttt-t-ç amcemt-ıne sct»a l O H t - N l O t ' O O Û O l - T j l O i f l C O O H O O O r t l O J N İ t ^ C O O l Û W Q 0 l f t H t - e 0 Q W H f N t - «Q 0 C C t * N O r t l A 0 5 C 0 l» c c a a a r - i I H O ' O p O C l f l O O O t - t-' lo İÛ r}l W CO'N N H rh rh i t r-i r-i T-i OO as rh CO OS a OO a GO rh s Os T-i rh CO c cö CS c c-*'^tmmcct*t-asas rhrhaacer)4 csssscscscscsas V^ WkJ s C5CSCSCS'^'^''',s»J^ '" PN W VAJ '^'"! ' > N*-* V*W '^'''" r, VA/ '" rı, \^sj W* ", " v WW W* WM WJ ''^''"^'"* N W* WW W^ W4 ssscsscscssssssscs ''^'^'^ es as *** esas f** rh rh r-4 rh rh CO c r-ir-irhr-it-ir-ir-it-ir-ir-ir-t r-i r-i r-i m» r-i r-i r-i <! I I I I I I I > '! I v_/ T i»» ı ı rh rh rh rh rh rh i I rh rh 0O CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO T* m as s CS OS T-i r-i I t rh CO CO cftwe>wâwciw»mc9cöffimwcr«c»»âmâri OO OO rt4 OO a a a

11 Bayın Büyükelçi,. 11 Dı$ Muameleler İdaresi Türkiye'ye kredi esasi üzerinden milyn dlarlık bir meblâğı aşmamak üzere bir yardım yapmak maksadiyle Exprt - împrt Bank f Washingtn'u Türkiye Hükümeti ile bir istikraz anlaşması akdetmek için anlaşmaya varmaya salâhiyettar kılmıştır. Bu istikraz anlaşması Türkiye ile mutabık kalınacak esaslar dâhilinde Direktör tarafından zaman zaman Türkiye hesabına vukubulaeak tediyeleri karşılamak üzere yapılacak avansları sağlıyacaktır. Bu anlaşmada derpiş lunan meblâğ tekrar ödenme şartlarına bağlı larak yardım kısmına tahsis lunacaktır. Bu mektubun gayesi anlaşma mucibince yapılacak tediyelere mütaallik idari uzlaşmaları tebarüz ettirmektir. a) Hesabatın tutulması bakımından 1954 senesi Karşılıklı Güvenlik Kanununun 2 nci faslının verdiği salâhiyete istinaden zirai metalann satışından dlayı Birleşik Devletler Hükümeti lehine tahakkuk ettirilerek bütün Tür.k parası tediyeler işbu krediye göre yapılmış avanslar telâkki edilecektir. Buna ilâveten 1954 Karşılıklı Güvenlik Kanunu gereğince kullanılabilecek paralardan Türkiye *ye müdafaayı destekleyici yardım larak ayrılan fnlardan yapılan diğer tediyeler yardım yekûnunu ödeme vâdeleri üzerinden milyn dlarlık bir meblâğa iblâğ etmek için zaruri vüsatte bahis knusu kredi üzerinden yapılmış avanslar telâkki edilecektir. b) İstikraz anlaşmasına göre Türkiye hesabına tediye edilen miktarların devre devre hesap hulâsaları Dış Muameleler İdaresi Direktörü tarafından hazırlanacak ve Türk parası. ile yapılan tediyelerin karşılığı lan dlar miktarı böyle bir hesap hulâsası tarihinde kabili tatbik kambiy rayicinin tatbiki ile tâyin edilecektir. Her hesap hulâsasının tarihi, Dış Muameleler İdaresi tarafından, bu hesap hülâsasında kaydedilen tediye devresinin en sn tarihi larak telâkki edilecektir. Bu gibi hesap hülâsalarının nrmal larak takvim ayma uygun larak tanzimi icabetmekle beraber Dış Muameleler İdaresi muhtelif büyüklükteki devreleri ihtiva eden hesap hulâsaları -tanzim edebilir. e) İşbu istikraz anlaşması mucibince Türk parası ile yapılacak gerek tediyeler gerek ödemeler için kabili tatbik Türk lirası rayici resmî satış rayici lacaktır, meğerki, her hangi bir anda Türk Hükümeti veya Birleşik Amerika Hükümeti başka bir rayicin mâkul ve âdil lacağını telkin etmiş lsunlar. < d) Hükümetiniz, Dış Muameleler İdaresine, kredi haddi dairesinde yapılacak lan tediyelerin ifası için lüzumlu lan veya arzu edilen, imza, cir veya yetkileri temin edecektir. e) Kredi istimali 30 Haziran 1955 tarihinde nihayet bulacaktır. İstisnaları: 1 taahhüt altına girilmiş sayılacağı üzere, Dış Muameleler İdaresi Direktörü tarafından kabul edilen veya Dış Muameleler İdaresi tarafından tediye edilen dlar miktarları. 2 Taahhüt altına girilmiş sayılacağı üzere Direktör tarafından kabul edilen veya ana kadar tediye edilmiş bulunan emtia dlarları karşılığı larak zirai emtialar için Birleşik Devletlere ödenen veya ödenecek Türk parası mieblâğlar. f) Dış Muameleler İdares.i Direktörü, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin her hangi bir müessese veya dairesinin mevcut veya müstakbel nizamatı gereğince her hangi bir malın imali, istihsal, alış, satış veya ihracı veya bir hizmetin bu kredi gereğince finanse edilmesi «llayısiyle gerektireceği her hangi bir rüçhan, tahsis, müsaade veya lisansın verilmesi hususunda hiçbir vecibe veya mesuliyet deruhde etmez.» Mezkûr hükümler hakkında mutabakatınızı bildirmek üzere, lef Jen takdim kılman işbu mektubun suretini imzalıyarak iade etmenizi rica ederim. Derin saygılarımla D. Â. Fi&gerald; - ( S. Sayısı : 322 )

12 - 12 Dlar ü$ tediye EK: B- 1 ANLAŞMA Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (aşağıda «Türkiye» diye anılacaktır) ile, Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir müessesesi lan Exprt - Imprt Bank f Washingtn (aşağıda «Eximbank» diye anılacaktır) arasında tarihinde akdedilmiş ve aynı, tarihte meriyete girmiştir. Dış Muameleler İdaresi Direktörü (aşağıda «direktör» diye anılacaktır) 1954 tarihli Müşterek Güvenlik Kanunu hükümleri gereğince, Türkiye Hükümeti ile karşılıklı larak mutabık kalınmış bulunan emtia iştirası ve hizmetlerin sağlanması hususlarının finansmanında kullanılmak üzere, Türkiye'ye kredi esası üzerinden,. dları veya diğer paralarla bu meblâğın muadilini aşmıyan bir yardımda bulunulması kararlaştırıldığını «Eximbank» a bildirmiş lduğundan; ve Direktör Eximbank emrine, yukarda mâruz maksatla ve sözü geçen meblâğ nispetinde bir fn tahsis edeceğinden ve «Milletlerarası Nakdî ve malî meseleler Millî Danışma Knseyi» ile istişareden snra,- «Eximbank»m bu krediyi ne gibi şartlar altında açıp tedvir edeceğini tasrih eylemiş bulunduğundan; Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 1. Eximbank,- bu Anlaşma ile Türkiye ile Direktör arasında zaman zaman mutabık kalınacak lan emtia ve hizmetlerin veya mümasil maksatların temini hususlarının finansmanında Türkiye'ye yardım gayesi ile, bu memleket lehine dlarlık veya bu meblâğın diğer paralarla muadilini aşmıyan bir kredi tesis eder. ' _ ' ' ' 2. Türkiye bu Anlaşmanın akdi ile hem zaman larak, resülmal lan dlarlık, veya' bu Anlaşma ile tesis lunan krediden çekmiş lduğu miktara tekabül eden miktarda Eximbank lehine tanzim edilmiş bir sureti işbu Anlaşmaya ekli bnyu mezkûr bankaya verir. 3. işbu krediye mahsuben ve bu krediden yapılacak avanslar, Türkiye ile mutabık kalınmak suretiyle Direktör tarafından Türkiye hesabına zaman zaman yapılacak tediyeler lacaktır. Direktör bu gibi tediyeler hakkında Türkiye'ye ve «Eximbarık»a muayyen devreler snunda hesap hulâsaları tevcji edecektir. îşbu hesap hulâsalarında bu krediye mahsuben yapılan tahsisleri gösteren tediyelerin umumi yekûnu bir hesap hulâsasının taşıdığı tarihte yapılmış bir avans addedilecektir. Eximbank her bir avansa ait meblâğı yukarda zikredilen bnya kaydedecektir. Bu Anlaşma ile tesis lunan krediler gereğince, Amerikan dlarlarından gayrı bir para ile tediye yapıldığı takdirde, bu pranın Amerikan dlan muadili hesap hulâsasında gösterilecek ve mezkûr bnya kaydedilecektir. Bu muadil para, tediyenin yapıldığı memleket parası ile memlekette Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin nrmal masrafları için hesap hulâsasının tarihinde elde bulunan Amerikan dlarına tatbik lunan kambiy rayici veya zaman taraflarca üstünde mutabık kalınacak âdil ve mâkul bir rayiç lacaktır. Bu Anlaşmanın tatbikatında, muayyen bir tarihte yabancı bir paraya tatbik edilecek kambiy rayici şu lacaktır : a) Bu Anlaşmaya Taraf lanlar başka bir rayicin uygun ve mâkul lacağı hususunda anlaşmadıkları takclirde ve efektif rayiç ile itibari kıymet arasındaki fark % 1 den fazla lması kabul edilmediği takdirde Milletlerarası Para Fnu ile bu para için tarihte mutabık kalman kıymettir. b) Veyahut, zaman zaman karşılıklı larak üstünde mutabık kalınacak rayiçtir. 4. Eximbank bnnun hamili bulunduğu müddetçe, Âkıd Taraflar, her hangi bir zamanda veya" zaman zaman gayrimüsait iktisadi şartlar v&ya diğer sebepler dlayısiyle, Tesülmal ve faiz taksitinin tediyesi ile ilgili larak yukarda anılan bnnun her hangi bir hükmünün tadilini veya tadil es- ' ( S. Sayısı : 322 )

13 13 babının teminini veya aynı bnyu her hangi diğer bir tarzda değiştirmeyi kendi müşterek menfaatleri bakımından lüzumlu gördükleri takdirde, bu gibi tadıl ve diğer değişiklikleri yazılı bir karşılıklı anlaşma ile sağlıyabilirler. 5. Directr veya Eximbank talebettikleri takdirde, bu Anlaşmaya Taraf lanlar her hangi bir zamanda veya zaman, zaman, resülmal veya faizin tamamının veya bir kısmının Amerika Birleşik Devletlerine aşağıdaki maddelerin teslimi ile tediyesini temin için işbu Anlaşmayı tadil maksadiyle müzakereye girişeceklerdir: a) Karşılıklı larak mutabık kalınacak şart, zaman ve fiyatlar ile, tarafından tâyin edilecek ve stk yapma veya diğer gayelerle Amerika Birleşik Devletleri tarafından tatalebedilen maddeler; veya (b) Âkıd Taraflarca karşılıklı larak üzerinde mutabık kalınacak diğer ehemmiyetli hususlar. 6. Eximbank, bnnun tamamen tediyesinden evvel her hangi bir tarihte Türkiye ile istişareden snra, bnnun tediye edilmemiş mütebaki resülmalinin beher 1 0 dlar kıymetinde kabili devir bnlar halinde ifrağını temin maksadiyle, Türkiye ile müzakerelere girişebilir ve bu kabili devir-bnları satış için sermaye piyasasına arz edebilir; bn bu şekle ifrağ lunduğu takdirde Türkiye, mevzuubahis kabili devir bnları tasdik ve bunların çıkarılmasını teshil için gerekli tedbirleri ittihaz eyliyecektir. 7. îşbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mütekaddim bir şart larak aşağıdaki vesikalar «Eximbank» a tevdi edilecektir: a) işbu Anlaşmayı ve bnyu imza eden ve açılan kredi ile ilgili diğer hususlarda Türkiye' nin temsilcisi sıfatiyle hareket eden kimsenin salâhiyetnamesi ve b) Türkiye Adliye Vekili veya Eximbank'ça şayanı kabul bir hukuk müşaviri tarafından serdedilmiş lup Türkiye'nin işbu kredi Anlaşmasının akdine salâhiyet veren kanunları gereğince bütün ' muameleleri yapmış lduğunu ve krediye mukabil verilmiş lan bnnun muhtevi lduğu ahkâm ve şerait dairesinde Türkiye için kanunen muteber ve bağlayıcı bir mükellefiyet teşkil ettiğini Bankayı tatmin eder bir şekilde gösterir bir mütalâananıe. Yukardaki hususları tasdikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile «Exprt - İmprt Bank f Washingtn» işbu Anlaşmayı iki nüsha larak Amerika Birleşik Devletlerinde, District.f Clumbia'da, Washingtn şehrinde yukarda mezkûr tarihte usulü veçhile imzalamışlardır. Türkiyö Cumhuriyeti Hükümeti Adına Exprt - împrt Bank f Washingtn Adına < & Sayısı : 322 )

14 14 V..8. $ Washingtn D. V. Tarih EK : B-2 Bu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerinin resmi bir müessesesi lan, «Exprt - înıprt Bank f Washingtn» a veya halef leıine veyahut da göstereceği diğer bir mahalle, is-. bu kredinin resülmali lan dlan, veya. bu resülmalden işbu bnya mukabil kendisine tesviye edilmiş bulunan miktarı, aşağıda gösterilen şekildeki taksitlerle ödemeyi ve 31 Mart 1958 den itibaren ödenmemiş, kalan bakiye için zaman zaman senede yüzde üç (% 3) i'aiz tediye etmeyi taalılıüdeder. Bu faizlerin tediyesi 30 Eylül 1958 de bağlıyacak ve bu tarihten itibaren altı ayda bir yapılacaktır. işbu Bnnun resülmali, ve bunun faizi, Washingtn D. O. şehrinde kâin «Exprt - tmprt Bank f Washingtn»*un dairei mahsusasına. Amerikan Dları ile ödenecektir. İşbu Bnnun resülmali, 31 Mart 1959 da başlanmak üzere, aşağıda gösterilen miktar ve tarihlerde altışar ajdık taksitlerle ödenecektir. Tediye tarihi Ödenmemiş bakiye Hesülmal tediyesi.faiz tediyesi Tediye yekûnu / * ü (S.-Sayısı : 322 )

15 16 Tediye ödenmemiş Resülmal Faiz Tediye tarihi bakiye tediyesi tediyesi yekûnu , M * v 211 6" * ' İ ' _ (S. Sayısı : 322*)

16 16 ~ îgbu krediden Türkiye'nin bilfiil çekmiş lduğu miktar bu bnda zikredilen miktardan daha az lduğu takdirde, taksit miktarları üzerinde yukarda gösterilen sn tediye tarihinden snra aşağıdaki şekilde bir ayarlama yapılacaktır. *Eğer aradaki fark, bnda münderiç resülmal yekûnunun (% 10) yüzde nundan fazla lursa, resülmalin^ buna tekabül eden taksitlerinde aynı nispetlerde ayarlamalar yapılacaktır; eğer fark, bnda mezkûr resülmal yekûnunun (% 10) yüzde nundan az lursa bu ayarlama, resülmalin sn taksit veya taksitlerinden tarh edilmek suretiyle yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, faizlerin vacibüttediye lduğu her hangi bir tarihte bir gûna para cezası veya prim tediye etmeksizin bu bnnun taallûk ettiği resülmalin hepsini veya bir kısmını vâdesi gelmeden ödiyebilir. Bu şekilde yapılacak bir ödemenin mahsubu resülmal taksitlerinden, vâdeleri sırasiyle, sn taksitten başlamak üzere yapılır. Bndaki resülmal veya faiz taksitlerinden her hangi birinin vaktü zamanı ile ve tamam larak ademi tediyesi halinde işbu ödenmiyen resülmalin tamamı ile nun tediye gününe kadar tahakkuk eden faizi, bn hâmilinin talebine muhayyer lmak üzere derhal vacibüttediye lacaktır. Bu şekilde vaktü zamaniyle yapılmamış her hangi bir ödemenin derhal yapılmasını istemek hususunda bn sahibinin haiz lduğu hıyar hakkını vaktinde istimal etmemesi hiçbir suretle bu hakkından feragat demek lmıyacak ve bu hakkını dilediği zaman kullanılabilecektir. îşbu bn, Tarafların aralarında akdetmiş ldukları salifüzzikir İstikraz Anlaşması, ahkâmına tevfikan çıkarılmış lup mezkûr Anlaşmanın bütün şart ve hükümlerine ve bu Anlaşmada yapılacak tadilât ahkâmına tâbidir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ekselans, '". - --,-.:.--_ Î-V İV Ankara; Aralık 1954 tarihli ve 713 sayılı ntamıza ve Hariciye Vekilinin 28 Aralık 1954 tarihli cevabına atıf yapar ve Birleşik Amerika'nın 1955 malî yılı yardım fnlarında istikraz mahiyetinde temin edilen milyn dlar karşılığı Türk lirasına tekabül eden bir miktarın ve hibe larak verilen 25 milyn dlarlık müdafaayı destekleyici yardımın % 90 nispetindeki karşılığının Millî Müdafaa Vekâletinin plânlanmış 1955 Türk malî sene bütçesi tahsislerini teşkil eden 725 milyn Türk lirasını tamamlamak için ilâve lunacağına dair Hükümetinizin katî mutabakatini istihsal etmek talimatını almış bulunduğumu bildirmekle şeref kazanırım. Ekselansları en kısa zamanda istenilen mutabakata cevap verdiği takdirde minnettar kalacağım. Bu fırsattan bilistifade, Ekselanslarına en derin saygılarımı arz eylemek isterin^. Ekselans Samet Ağağlu Hariciye Vekil Vekili Ankara ( S. Sayısı t 322)

17 Ekselans, 17 Ankara; 11 Mart milyn Türk lirasına baliğ lan Millî Müdafaa Vekâletinin 1955 Türk malî yılı bütçesini takviye sadedinde hibe esası üzerinden tahsis lunan 25 milyn dlarlık müdafaayı destekleyici frardımm % 90 nispetindeki karşılıklariyle birlikte Birleşik Amerika 1955 malî yılı yardım fnundan istikraz esası üzerinden tahsis lunan milyn dlar karşılığı Türk liralarının da Amerika Hükümeti emrinde bulundurulacağına dair Türkiye Hükümetinden katî teminat almanız zımnında Hükümetiniz tarafından talimat verilmiş lduğunu bildiren 14 Ocak 1955 tarihli ve 855 sayılı Ntama almış lduğumu bildirmekle şeref kazanırım. Millî Müdafaa Vekâletinin 725 milyn Türk liralık 1955 malî yılı bütçesini takviye sadedinde tfchsis lunan yukarda mezkûr meblâğlar hakkında Türk Hükümetinin taleblunan teminatı vermeye amade bulunduğunu bildirmek isterim. Bundan başka şurası da mukarrerdir ki, bu vesile ile teati edilmiş lan mektuplar Türkiye Oumfcariyeti Hükümetiyle Amerika Birleşik Devletleri arasında akdedilecek lan milyn dlarlık- İstikraz Anlaşmasının cüz'ü mütemmimi telâkki lunacaktır. Bu vesile ile Ekselanslarına en derin saygılarımı tekrarlarım. Ekselans Avra "Warren Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Ankara >m<^m <»... ( S. Sayısı : 322 )

(Resmî Gazete ile ilâm : 11. VI. 1959 - Sayı: 10228) Kabul tarihi 7318 3. VI. 1959

(Resmî Gazete ile ilâm : 11. VI. 1959 - Sayı: 10228) Kabul tarihi 7318 3. VI. 1959 - 841 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına Lareket eden «Export - împört Bank of Washington» arasında 28 Haziran 1957 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

S. SAYISI 185. Devre : X İçtima: 1

S. SAYISI 185. Devre : X İçtima: 1 Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI 185 Mensucat Sanayii Mevzuunda Türkiye'ye Teknik Yardım Temini Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler arasında imzalanan 12 numaralı Ek Anlaşmanın

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

T. C. Kanunim- ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı :7i - 451/3655 T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına

T. C. Kanunim- ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı :7i - 451/3655 T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına Devit : X I A / îçtnna 3 S. SAYISI : 04 ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve değişiklere mütaallik Beşinci Protokol» ün tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret

Detaylı

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. '" : '"y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. ' : 'y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni Ifltal: ı S. SAYISI : 7 Y& K 35 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

S. SAYISI. Devre : X İçtima : 2. T. C. "* Başbakanlık ',, ''** Muamelât Umum Müdürlüğü "*" Tetkik Müdürlüğü Rayı: 71/2276, 6/1374 29.IV.

S. SAYISI. Devre : X İçtima : 2. T. C. * Başbakanlık ',, ''** Muamelât Umum Müdürlüğü * Tetkik Müdürlüğü Rayı: 71/2276, 6/1374 29.IV. Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI yapacakları yatırımların İktisadi iş Birliği İdaresine garanti edilmesine dair Anlaşmanın onanması hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Ticaret ye Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI : 286 Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye' ye yapılacak yardım hakkında Anlaşma» nm onanmasına dair 5123 sayılı Kanunun 2 nci maddesine

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 - Sayı : 8654)

(Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 - Sayı : 8654) İngiltere ve Fransa Hükümetlerinden temin edilen teslihât kredileri ve diğer askerî borçların tasfiyesi hakkında imzalanan anlaşmaların tasdikma mütedair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 -

Detaylı

S. SAYISI 180. Devre *: X İçtima : 1

S. SAYISI 180. Devre *: X İçtima : 1 Devre *: X İçtima : 1 S. SAYISI 180 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460)

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460) 1192 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza edilen Anlaşma gereğince temin edilen paraların kullanılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik

Detaylı

Mimari S. SAYISI : /O

Mimari S. SAYISI : /O Devre : X Tf/t Mimari S. SAYISI : /O 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 195 malî yılı Muvazenei

Detaylı

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 3.1.1950 - Sayı: 7396) No. ~» Kabul tarihi 5484 26. XII. 1949 BlRÎNCl

Detaylı

S. SAYISI : 309. Devre : X içtima : 1

S. SAYISI : 309. Devre : X içtima : 1 Devre : X içtima : 1 S. SAYISI : 309 Çırağan Sarayı enkazı ile arsasının hazineye iadesi ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devri hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

&*pr» : X S. SAYISI : 110

&*pr» : X S. SAYISI : 110 &*pr» : X S. SAYISI : 110 Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/430) T. C. Başvekâlet

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

( S. Sayısı : 264 ) Hariciye Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye Encümeni Esas No. 1/641 Karar No. 44 Yüksek Reisliğe 27. V.

( S. Sayısı : 264 ) Hariciye Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye Encümeni Esas No. 1/641 Karar No. 44 Yüksek Reisliğe 27. V. Devre : X AA / İçtima: 3 S. SAYISI : /04 Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin çiçek aşısı vesikasına ve hacı hareketlerinin sıhhi kontroluna mütaallik bâzı maddelerinin tadili hakkındaki ek nizamnamelerin

Detaylı

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe Devre : X I f " tçtima: S. SAYISI : 00 Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir üniversite kurulması hakkında ki sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (/) T. C. Başvekâlet.

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

360 Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında Kanun

360 Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında Kanun 360 Türkiye ile Çekoslovakya arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 10. I. 1950 - Sayı : 7402) No. * Kabul tarihi 5505 4.1.1950 BÎRÎNOÎ

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

S. SAYISI : 239. Derre : X İçtima : 1

S. SAYISI : 239. Derre : X İçtima : 1 Derre : X İçtima : 1 S. SAYISI : 239 Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, Afganistan, Libya, Pakistan*, Kıbrıs, Türkiye hükümetleri için Orman Siyaseti Eğitimi temin eden bir merkezin teşkili suretiyle,

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

Devre : X içtima : 1 S. SAYISI : 239 s ek. Ziraat Encümeni mazbatası. T. B. 31. M. Ziraat Encümeni Esas No : 1/105 Karar No : 36 17.7.

Devre : X içtima : 1 S. SAYISI : 239 s ek. Ziraat Encümeni mazbatası. T. B. 31. M. Ziraat Encümeni Esas No : 1/105 Karar No : 36 17.7. Devre : X içtima : 1 S. SAYISI : 239 s ek Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, Afganistan, Libya Pakistan, Kıbrıs, Türkiye hükümetleri için orman siyaseti eğitimi temin eden bir merkezin teşkili suretiyle,

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

150 Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

150 Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 150 Türkiye ile Norveç arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 28.XII.1949 - Say % : 7391) No. Kabul tarihi 5471 21. XII. 1949 BİRÎNCÎ

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı Tadil Eden 5 sayılı Ek Protokolün Tasdikına dair Kanun

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı Tadil Eden 5 sayılı Ek Protokolün Tasdikına dair Kanun 808 Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı Tadil Eden 5 sayılı Ek Protokolün Tasdikına dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 9.IV.1955-Sayı:8977) No. Kabul tarihi

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

Devre : XI I A 1 * İçtima:! S. SAYISI : 1U/

Devre : XI I A 1 * İçtima:! S. SAYISI : 1U/ Devre : XI I A 1 * İçtima:! S. SAYISI : 1U/ Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in, Munzam değerli posta pulları çıkarılmasına dair kanun teklifi ve Münakalât, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/21)

Detaylı

TÜftKİYE İLE ÇEKOSLOVAKYA AKASINDA TİCARET ANLAŞMASI

TÜftKİYE İLE ÇEKOSLOVAKYA AKASINDA TİCARET ANLAŞMASI 59İ Türkiye ile Çekoslovakya arasında 5 Aralık 1946 tarihinde 'da imzalanan Jicaret ve Ödeme Anlaşmalariyle Modüs vivendiye Ek Anlaşma ve bağlantılarının on^annıaş?. hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat,

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat, Toplantı: OT I Dönem ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 957 malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi

Detaylı

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713)

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) S. SAYISI : 83 Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) T. C. Başvekâlet 21. XII. 1953 Muamelât Umum Müdürlüğü Sayı : 71/2699,

Detaylı

Devre : X İçtima: 2 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 2 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 2 S. SAYISI : Türkiye ile Japonya arasında imzalanan Ticaret ve Tediye anlaşmalarının tasdikine dair kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/240) 3 T. C. Başvekâlet

Detaylı

Iktısad encümeni mazbatası

Iktısad encümeni mazbatası S. Sayısı: 71 Gümrük tarife kanununa bağli idhalât umumî tarifesinin 607/ D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür.

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

Detaylı

Devre : X ÎÇtima: 2 S. SAYISI :

Devre : X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : Devre : X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 207 1 parsel numaralı arsanın satışı hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/445) T. C. Başvekâlet 24. III. 1956 Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

Esbabı mucibe lâyihası

Esbabı mucibe lâyihası S. Sayısı: 141 İngiliz menşeli mallar bedellerinin sureti tesviyesi ve idhaî edilemeyen İngihz menşeli malların idhalini teğminen nota teatisi suretile yapılan anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

Devre :XI tçtima: 3 S. SAYISI :

Devre :XI tçtima: 3 S. SAYISI : Devre :XI tçtima: S. SAYISI : 06 0 sayılı Orman Umum Müdürlüğü teşkilât Kanunu ile, 0, 777, 6, 6, sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI Sayı : 7824)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI Sayı : 7824) 792 Türk - Macar Tasfiye Protokolüne ek protokolün onanmasına dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 2. VI. 1951 - Sayı : 7824) No. Kabul tarihi 5778 28. V. 1951 BÎRÎNCÎ MADE 12 Mayıs 1949 tarihli Türk -

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi SıraNo 52 Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 25 numaralı kanun teklifile gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında

Detaylı

S. SAYISI i 310. Devre : X İçtima : 1

S. SAYISI i 310. Devre : X İçtima : 1 Devre : X İçtima : 1 S. SAYISI i 310 Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593)

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) S. Sayısı: 184 Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) T. C. Başvekâlet 27 - III - 1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : 6/1232 Büyük Mille i

Detaylı

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun

Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun Türkiye ile Avusturya arasında imzalanan Tiaret ve Ödeme Anlaşmaları ile Mödüs vivendinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 19. I. 1950 - Sayı : 7410) No. Kabul tarihi 5513 11.1.1950 BlRÎNCl

Detaylı

T.C. RESMİ GAZETE PERŞEMBE. ir ANIINI AR W% Jt% Al %J Al JLı Jnk E\ Kuruluş tarihî: 1 Elam 188«- İMİ. Sayı: 9638 20 HAZİRAN 1957

T.C. RESMİ GAZETE PERŞEMBE. ir ANIINI AR W% Jt% Al %J Al JLı Jnk E\ Kuruluş tarihî: 1 Elam 188«- İMİ. Sayı: 9638 20 HAZİRAN 1957 T.C. RESMİ GAZETE Kuruluş tarihî: 1 Elam 188«- İMİ îâote ve yom isteri içi Başvekalet Neşriyat ve Mudevxxmat Umum Müdürlüğüne müracaat okmstr 20 HAZİRAN 1957 PERŞEMBE Sayı: 9638 J ir ANIINI AR W% Jt% Al

Detaylı

35 Türkiye ile Almanya arasında 31 ilkkânım 1942 tarihinde imza edilen Kredi Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun

35 Türkiye ile Almanya arasında 31 ilkkânım 1942 tarihinde imza edilen Kredi Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun 35 Türkiye ile Almanya arasında 31 ilkkânım 1942 tarihinde imza edilen Kredi Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun (liesmî Gazete ile neşir ve ilâm : 21. IV. 1943 - Sayı : 538?) No. Kabul tarihi 4398 14.

Detaylı

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : 255 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa,

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50)

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50) Devre : XI İçtima : 1 S. SAYISI : 162 İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1955

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

S. Sayısı: 193. Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585)

S. Sayısı: 193. Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585) S. Sayısı: 193 Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585) T. C. Başvekâlet 21 - III -1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı

Detaylı

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI :

Devre r X îçtima: 2 S. SAYISI : Devre r X îçtima: S. SAYISI : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

797 - İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilen Ticaret ve tediye Anlaşmasile melfuflarının tasdiki hakkında kanun

797 - İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilen Ticaret ve tediye Anlaşmasile melfuflarının tasdiki hakkında kanun 797 - İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde Londrada imza edilen Ticaret ve tediye Anlaşmasile melfuflarının tasdiki hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : n/v1/1940 - Sayı : 4527) No. Kabul

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310)

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) Dönem : Toplantı : MİLLET MECLİSİ S.'Sayışı : 9 istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/30) T. a Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

Devre: XI İçtima: 2 S. SAYISI :

Devre: XI İçtima: 2 S. SAYISI : Devre: XI İçtima: S. SAYISI : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu Kanuna ek, ve sayılı kanunlara bağlı cetvellerde dağişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meolisi Yüksek Reisliğine

Türkiye Büyük Millet Meolisi Yüksek Reisliğine Devre : X fcttaıa: 3 S. SAYISI : 157 Antalya Mebusu Burhanettin Onat'ın, hariçten satmahnan buharlı yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın gümrük resminden istisnasına dair 3339 sayılı Kanunun birinci

Detaylı

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65

14 Türk mevzuatında ticari senetler Bibliyografya... 1 Ehemmiveti... IV. POLİÇE (Genel olarak) ' 65 1 İÇİNDEKİLER Sayfa I. KIYMETLİ EVRAK... 3-27 1 Hak ve senet...... 3 2 a) Alacak senetlerinde /... 4 3 b) Emtia senetlerinde... 6 4 c) Ortaklıkla ilgili senetlerde

Detaylı

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ EK 1 ( Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel müdürlüğünün Kişilerden Alacaklar başlıklı sıra no:16 nolu Genel tebliğinin ek 2 si olan ve örneği aşağıda gösterilen senet düzenlendiği tarihe göre gerekli değişiklikler

Detaylı

S. SAYISI : 03. Başbakan A. Menderes

S. SAYISI : 03. Başbakan A. Menderes S. SAYISI : 03 Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye ile idaresine dair kanun lâyihası ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/372) T. C. Başbakanlık 12. IV.

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu S. SAYISI : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair sayılı Kanuna bağlı ve sayılı cetvellerde değişiklik yapılması

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının

643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının 643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının tasdikına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/VI/1935 - Sayı : 3035) No. Kabul tarihi 2791 14 -VI -1935

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

Devre ; X ÎÇtim»: 2 & SAYISI :

Devre ; X ÎÇtim»: 2 & SAYISI : Devre ; X ÎÇtim: 2 & SAYISI : 3 Denizli Mebusu Ahmet Hamdi Sancar ve 6 arkadaşının, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 366 sayılı Kanuna bağlı () sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

Bu tadillerin ve eklenmesi zaruri sayılan diğer bâzı hükümlerin etraflı olarak izahı, takdim edilen lâyihaya göre aşağıda arz edilmiştir.

Bu tadillerin ve eklenmesi zaruri sayılan diğer bâzı hükümlerin etraflı olarak izahı, takdim edilen lâyihaya göre aşağıda arz edilmiştir. Devre : X içtima: 1 S. SAYISI : 245 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye, Ticaret ve Bütçe encümenleri

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016) 100 Türkiye - Fransa - İngiltere Üç taraflı karşılıklı yardım Muahedesine merbut Hususi Anlaşmanın tatbiki zımnında 8 sonkânun 1940 tarihinde Paris'te imzalanan Kredi Anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun

Detaylı

T.C. Resim Gazete KANUNLAR PERŞEMBE. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 18 MART 1954. Sayı: 8661

T.C. Resim Gazete KANUNLAR PERŞEMBE. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 18 MART 1954. Sayı: 8661 T.C. Resim Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 18 MART 1954 PERŞEMBE Sayı: 8661 J KANUNLAR Veteriner hekimliği

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Toplantı: 12 *\{&G CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî

Detaylı

No. 7âl2 &6 6. VI. 1950

No. 7âl2 &6 6. VI. 1950 826 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cumhuriyeti Hükümeti arasında 17 Nisan 1958 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ile en ziyade müsaadeye mazhar millet kaidesine mütaallik Protokolün ve ekleri mektupların

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Türkiye ile İtalya arasındaki Kültür Anlaşmasının onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları raporları

Türkiye ile İtalya arasındaki Kültür Anlaşmasının onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları raporları - ' S. SAYİSİ :, Türkiye ile İtalya arasındaki Kültür Anlaşmasının onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/238) : T. C. Başbakanlık 25. VII. 1951 Muamelât

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası (1/519)

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası (1/519) Devre * X İçtima: 3 S. SAYISI : 284 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası ile Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, elektrik metalürjide kullanılacak

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

Dönem Toplantı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı 254

Dönem Toplantı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı 254 Dönem Toplantı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı 254 Gümüşane Milletvekili Nureddin Öz demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu maddesine bir fıkra

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı