Devre : X içtima: % S. SAYISI :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devre : X içtima: % S. SAYISI :"

Transkript

1 Devre : X içtima: % S. SAYISI : 322 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış Muameleler idaresi namına hareket eden «Exprt - Imprt Bank f Washingtn» arasında imzalanan yirmi milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında kanun layihası ve Hariciye, Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/331) T. C. Başvekâlet 12. XI Kanunlar ve Kararlar * ', tetkik Dairesi Sayı : /37 T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış Muameleler İdaresi namına hareket eden «Exsprt - Imprt Bank Of Washingtn» arasında imzalanan yirmi milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlnan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 6. IX tarihinde kararlaştırılan kanun "lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. Başvekil, i -,, %..,-:-[ A. Menderes ESBABI MUCİBE 1 Temmuz Haziran 1955 Amerikan malî yılı zarfında Birleşik Amerika Hükümeti tarafından memleketimize yardım larak 1 milyn dlar tahsis, lunmuş,ve bu miktarın milyn dları memleketimize kredi esası üzerinden verilmiştir. Kredi Anlaşması tasarısı ile buna ait bnnun Maliye Vekâletimiz tarafından tetkik edilip muvafık bulunması üzerine ve icra Vekilleri Heyetinin 23. III.1955 tarihli ve 4/4645 sayılı kararma müsteniden, 6417 sayılı Kanunla meriyet müddeti teuıdidedilmiş bulunan 5436 sayılı Kanunun 1 nci maddesi şümulüne giren mezkûr Kredi Anlaşması Vaşingtn Büyükelçimiz tarafından Dış Muameleler idaresinin ajanı sıf atiyle hareket eden Exprt - Imprt Bank f Washingtn- (Eximbank) ile Nisan 1955 tarihinde Vaşingtn'da imza edilmiş ve 5436 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmü gereğince imzas^ tarihinde meriyete girmiştir. Anlaşma mucibince, 1 Temmuz Haziran 1955 devresi içinde, Dış Muameleler idaresi Direktörü ile karşılıklı larak üstünde mutabık kalman emtianın mubayaası, hizmetlerin ve bu kabîl diğer işlerin sağlanması hususlarının finansmanında kullanılmak üzere hükümetimize milyn dlarlık bir kredi açılmakta ve hükümetimiz Anlaşmanın imzası anında Eximbank'a milyn dlarlık bir bn tevdi eylemektedir. % Anlaşmaya ekli bnnun tetkikinden anlaşılacağı veçhile, milyn dlarlık kredi % 4 faizli ve yıl vadelidir. Tediyeler Türk parası larak icra edilecektir. Tediyeler dlarla yapıldığı takdirde faiz nispeti % 3 lacaktır. Hükümetimiz her hangi bir zaman arzu ettiği takdirde, Exinıbank ile yapılacak müzakeratı mütaakıp bu tediye şekli ihtiyar lunabilecektir. Menfaatlerimize uygun bulunan işbu Anlaşma ile eklerinin tasdiki yüksek tensiplerine arz lunur.

2 T. B. M. M. Hariciye Encümeni Em N. 1/331 Karar N. 9 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri dış münasebetler idaresi namına hareket eden «Exprt - împrt Bank f Wasingtn» arasında imzalanan milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası Hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde müzakere lundu. Esbabı mucibede ileri sürülen hususlar encümenimizee de yerinde görüldüğünden lâyiha aynen ve ekseriyetle kabul lundu. Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Harisiye En. Reisi M. M. Kâtip îzmir İstanbul Denizli C. Baban F. Tekü A. Çbanğlu ~ 2 Hariciye Encümeni mazbatası Yüksek Reisliğe Çanakkale N. F. Alpkartal Çrum K. Terziğlu İstanbul N. Tlabar imzada bulunamadı Kastamnu B. Aktas ' Manisa //. Bayur Çanakkale B. Enüstün 17. I Çrum 8. Baran Erzurum R. S. Burçak izmir 8.. Giz Knya M. Obuz Sinb Söz hakkı mahfuz M. Tümerkan T. B. M. M. Ticaret Encümeni Esas N. 1/331 Karar N. 36. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış Muameleler idaresi namına hareket eden «Exprt - împrt Bank f Washingtn» arasında imzalanan yirmi milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası, ilgili Hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde müzakere edildi: Hükümet esbabı mucibesinde gösterilen hususat ejıcümenimizce de uygun görülerek kanun lâyihası aynen kabul lundu. Ticaret Encümeni mazbatası Yüksek Reisliğe 13. VII Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. Ticaret En. Reisi Bursa H. Şaman Mazbata Muharriri Ankara N. tnanç Kâtip Knya Ankara M. Güzelîcüınç H. Bulgurlu İmzada bulunamadı Bursa Çruh M. Erdener H. Çeltikçiğlu İmzada bulunamadı Kcaeli Kcaeli Maraş H. Ba ak H. O. Erkan M. Karaküçük Seyhan Sivas N. /. Ttn B. Yüksel (S. Sayısı : 322)

3 T. B; M. M. Bütçe Encümeni Esas N. 1/33:1 Karar N. 161 Bütçe Enün ^ 3 Yüksek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birledik Devletleri Dış Muameleler İdaresi namına hareket eden «Ekprt - Imprt Bank f - Washingtn» arasmda imzalanan yirmi milyn 'dlarlık kredi Anlaşması ve'eklerinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Meclisi Âliye takdimi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 12. XI tarihli ve 71/176 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Hariciye ve Ticaret Encümenleri mazbatalariyle birlikte Encümenimize havale edilmiş lmakla Hariciye ve Maliye Vekâletleri mümessilleri hazır ldukları halde tetkik ve müzakere «dildi. Kanun lâyihası) esbabı mucibesinde de etraflı surette izah edildiği üzere Hükümetimizle «Exprt - Imprt Bank f Washingtn» abasında Nisan 1955 tarihinde Washingtn'da imza edilmiş bulunan () milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki ve bu suretle' kırk yıl vadeli ve % 4 faizli yirmi milyn dlarlık bir kredinin 1955 Amerikan malî yılı zarfında memleketimize yapılacak (1) milyn dlarlık yardım meyanında Hükümetimiz emrine tahsisini istihdaf etmektedir. Anlaşma gereğince tediyeler Türk parası ile i mazbatası Reisliğe 29. VIII yapılacak ve dlarla tediye mümkün lduğu takdirde de faiz nispeti. % 3 e indirilecektir. Kredi Anlatmasının ve imzayı mütaakıp Kxim;banka Hükümetimizce tevdi edilen bnnun ihtiva ettiği bu şartlann menfaatlerimize uygun lduğu mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve lâyiha Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Reis Balıkesir //. îmre - Antalya K. Akmantar Çanakkale F. U. Zrlu Eskişehir A. Ptuğlu Knya R. Birand Seyhan S: Barı Trabzn 8. F. Kalaycığlu Mazbata M. Giresun M. Şener Antalya A. Tkuş Çankırı T. Uygur İzmir Dr. B. Uz Muğla N. Pyrazğht Seyhan A. Tpalğlu Trabzn /. Şener Kâtip Balıkesir M. H. Timurtaş Aydın Z. Uray Diyarbakır tf. Turgut Knya M. Bağrıaçık Rize 7. Akçal Tkad ö. Sunar Znguldak S. Ataman (S. Sayısı : 322)

4 MADDE 1. 1 Temmuz Haziran 1955 devresi zarfında «Amerika Birleşik Devletleri Dış Muameleler İdaresi» tarafından memleketimize tahsis edilen 1 milyn dlarlık yardımdan kredi şeklinde verilen milyn dlara aidlup Türkiye Cumhuriyeti ile, Amerika Birledik Devletleri Dış Muameleler İdaresi'nin ajanı sıfatı ile heraket eden «Exprt - İmprt Bank f Washingtn» arasında Nisan 1955 tarihinde imzalanan kredi Anlaşması ve ekleri tasdik lunmuştur, MADDE 2. Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer. MADED 3. - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur; 6. IX Başvekil ve. Hariciye V. V. A. Menderes 4 HÜKÜMETİN TEKLİFİ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika Birleişk Devletleri Dt Muameleler İdaresi namına hareket eden «Eüprt - fynprt Bank f Washingtn» arasında imzalanan yirmi milyn dlarlık kredi Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında kanun lâyihası Devlet Vekili Başvekil Yardımcısı Millî Müdafaa V. V. F. Köprülü Devlet Vekili M. Sarl Devlet Vekili Millî Müdafaa Vekili Hariciye Vekili Maarif Vekili C. Yardımcı İkt. ve Ticaret Vekili S. Yırcalı Güm. ve tnh. Vekili E. Kalafat Münakalât Vekili M. Çavu ğlu İşletmeler Vekili 8. Ağağlu Devlet Vekili Osman Kapanı Adliye Vekili O.. Çiçekdağ Dahiliye Vekili N. Gedik Maliye Vekili H. Platkan Nafıa Vekili K. Zeytinğlu Sıh. ve İç. Mua. Vekili Dr. B. Uz Ziraat Vekili N. ökmen Çalışma Vekili H. Erkmen (S. Sayısı : 322)

5 5 ANLAŞMA Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (aşağıda «Türkiye» diye anılacaktır) ile, Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir müessesesi'lan Expört - împrt Bank f Washingtn (aşağıda «Eximbank» diye anılacaktır) arasında Nisan 1955 tarihinde akdedilmiş ve aynı tarihte meriyete girmiştir. * Dış Muameleler İdaresi Direktörü (aşağıda «Direktör» diye anılacaktır) 1954 Jarihli Müşterek Güvenlik Kanunu hükümleri gereğince Direktör ile birlikte karşılıklı larak üstünde mutabık kalınan emtianın mubayaası ve hizmetlerin ve bu kabîl diğer işlerin sağlanması hususlarının finansmanında, kullanılmak üzere, Türkiye'ye kredi esası üzerinden milyn dlan aşmıyan veya diğer paralarla bu miktar dâhilinde bir yardımda bulunulmasının kararlaştırıldığını «Eximbank»a bildirmiş lduğundan; ve Direkte^ «Eximbank» a bu iş için ye yukardaki miktar nispetinde fnlar tahsis edeceğinden ve, «Milletlerarası Nakdî ve Mâiî Meseleler Millî Danışma Knseyi» ile istişareden snra, «Exsimbank» m krediyi kullanma ve idare etme şartlarım tasrih eylemiş bulunduğundan; * Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 1. «Exim f bank» bu Anlaşma gereğince, Türkiye ile Direktör arasında zaman zaman üzerlerinde mutabık kalınacak lan emtianın mubayaası ve hizmetlerin veya bu kabîl diğer işlerin sağlanmasınıri'temini için Türkiye'ye yardım gayesiyle, bu memleket lehine yirmi milyn dları aşmıyan veya diğer paralarla bu miktar dâhilinde bir kredi tesis eder. 2. Türkiye bu Anlaşmanın tatbika knması ile beraber resülmal lan milyn dlarlık, veya bu Anlaşma ile tesis edilen krediden yapılan avanslara tekabül eden miktarda «Eximbank» lehine tanzim etmiş lduğu, bir bnyu mezkûr bankaya vermiştir. (Melfuf «A» işaretli vesika.) 3. İşbu krediye mahsuben ve bu krediden yapılacak avanslar, Türkiye ile mutabık kalınmak suretiyle Direktör tarafından Türkiye hesabına zaman zaman yapılacak tediyeleri teşkil edecektir. Direktör bu gibi tediyeler hakkında Türkiye'ye ve «Eximbank» a muayyen devreler snunda hesap hulâsaları tevdi edecektir. Bu krediye mahsuben yapılmış larak her bir hesap hulâsasında gösterilen bütün tediyeler hes^p hulâsasının taşıdığı tarihte yapılmış bir avans addedilecektir. «Eximbank» yukarda zikredilen bn üzerine her bir avansın miktarı hakkında bir meşruhat verecektir. Tesis lunan bu kredi gereğince, dlardan gayrı bir para ile tediye yapıldığı takdirde, bu -~ paranın muadili dlar bu hesap hulâsasında gösterilecek ve bahsi geçen bn üzerine kaydedilecektir; muadil dlar miktarı bu hesap hulâsasının taşıdığı tarihteki kambiy rayicinin tatbiki su- retiyle bulunur. Bu, Anlaşmanın tatbikatında, muayyen bir tarihte yabancı bir paraya tatbik edilecek kambiy rayici şöyle lacaktır : a) Bu. Anlaşmaya Taraf lanlar başka bir rayicin uygun ve mâkul lacağı hususunda anlaşmadıkları takcürde ve efektif rayiç ile itibari kıymet arasındaki farkın % 1 den fazla lması kabul edilmediği takdirde Milletlerarası para fnu ile bu para için tarihte mutabık kalman kıymettir. b) Veyahut, zaman zaman karşılıklı larak üstünde mutabık kalınacak rayiçtir. 4. «Eximbank» faizin ödenmesinde ve Türkiye'nin bnda kayıtlı ana brcunun tediyesinde, yukardaki 3 ncü paragrafta gösterilen Türk lirasına tatbik edilecek rayice uygun larak, Eximbank'a tediye zamanında, Amerikan dları brcuna muadil larak hesabedilen miktarda Türk lirası kabul.edecektir. «Eximbank» tarafından kabul edilen Türk lirası Amerikan Maliye Nazırı tarafından tâyin edilecek Amerikan memur veya memurlarınca muhafaza edilmek üzere Amerika Birleşik Devletleri. Maliye Nazırı namına devredilebilir. Vâdelerde yapılacak tediyelere tatbik edilecek kambiy ra- / yici üzerinde karşılıklı bir anlaşma bulunmadığı takdirde «Eximbank», Türkiye'nin uygun ve mâkul addettiği bir kambiy rayici üzerinden tediyeleri muvakkaten Türk lirası larak kabul edecektir. «Eximbank» 30 gün zarfında bu rayicin şayanı kabul lmadığını Türkiye'ye bildirmediği takdirde bu kambiy rayici «Eximbank» tarafından katî larak kabul edilmiş telâkki lunacaktır. Tatbik edilen (S. Sayısı : 322)

6 # 0. a cek rayiç hususumda «Eximbank» tarafından yapılacak itiraz üzerine gün idinde yeni bir kambiy rayici tesbiti hususunda mutabık kalınmadığı takdirde «Eximbank» almış lduğu Türk liralarını iade edecek ve «Mmbank» a tediye Amerikan dları ile yapılacaktır. 5. Türkiye, bu anlaşma gereğince Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ödenen Türk liralarının, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye dâhilinde Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin her türlü masraf ve tediyelerinde kullanılabileceğine muvafakat eder. Zaman zaman karşılıklı larak varflacak anlaşmalar neticesinde bu gibi paralar diğer sahalarda da kullanılabilir veya başka paralara tahvil edilebilir. Bu Anlaşma gereğince, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ödenen Türk liralarının her hangi bir şekilde kullanılması ile alâkalı larak, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin iktisadi durumunu nazarı itibara, almayı kabul eder. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine ödenen paralar hakkında işbu paragrafta yapılan atıfların, resülmal tediyelerini, ödenmemiş resülmal faizinin tediyelerini, 6 ncı paragraf: hükümlerine tevfikan peşin larak ödenecek resülmalin yapılan tediyelerin kıymetini muhafaza için ve 7 nci paragraf hükümlerine tevfikan kullanılmamış bakiyelerin faiz tediyelerini ihtiva ettiği telâkki edilecektir. ' 6. Türkiye ile «Eximbank» bu anlaşma gereğince ödenmemiş resülmal ve faiz bakiyeleri ödenincey kadar, aşağıda tarif edildiği veçhile, mâkul ve mutabık kalınmış kambiy rayici esası üzerinden bu istikraza tevfikan yapılmış lan resülmalin yabancı para ile peşin tediyelerinin Amerikan dlar kıymetini, Amerika Birleşik Devletlerinin her hangi bir hesabında, yabancı para peşin tediyeleri sarf edilmemiş larak kaldığı müddetçe, nfuhafaza etmekte mutabıktırlar. îşbu 6 ncı paragraf hükümlerine göre, bu gabi hesaplardan yapılan masraflar evvelâ bn şartlarına uygun larak resülmal ve faizin ödenmesine ve saniyen peşin tediyelere tahsis edilecektir. Türkiye, yukarıdaki 8 ncıi paragrafta kösleriıldiği veçhile, Türk lirasına tatbik edilen rayiç, hr hangi bir zamanda, Birleşik Devletler Hükümeti için, bu istikraza vöre Türk parası ile yapılmış lan peşin tediyelerin rayicinden daha müsaidlursa, Amerika Birleşik Devletlerinin elinde bulunan Türk parasının dlar kıymetine nazaran tenezzülüne göre, yeni kambiy rayici üzerinden hesaplanan Türk lirası miktarına muadil bir meblâğı Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin talebi üzerine, ödemeyi kabul eder. Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, yukarıda :>mcü paragrafta gösterildiği üzere, Türk lirasına tatbik edilen rayiç,- her hangi bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri için, bu istikraza göre Türk parası ile yapılmış lan peşin tediyelerin rayicinden daha az nıüsaidlursa Amerika Birleşik Devletlerinin elinde bulunan Türk parasının dlar kıymetine nazaran artışına göre, yeni kambiy rayici üzerinden hesaplanan Türk lirası miktarına muadil bir meblâğı Türkiye Hükümetinin talebi üzerine ödemeyi kabul eder. 7. Türkiye bu Anlaşmaya göre Amerika. Birleşik Devletleri tarafından alman Türk parasının sarf edilmemiş bakiyelerinin, faiz getiren tahvillere veya Türk parası ile bankalara yapılacak 't ey dilere yatırı imasının muvafık lacağını ka^buî eder. Türkiye her hangi bir zamanda veya zaman zaman karşılıklı larak mutabık kılman bir kambiy rayici üzerinden, bu Anlaşjaa gereğince alınan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından her hangi bir şekilde tasarruf edilmiycn Türk parasının sarf edilmemiş kısmının tamamını veya bir parçasını Amerikan dları ile satınalabilir. 8. Türkiye her hangi bir zamanda işbu Anlaşmayı ve bnyu, bu Anlaşmaya ekli B 1, B 2, vesikaları esaslarına tevfikan, tarihte ödenmemiş resülmal bakiyesinin ve faizin yalnız Amerikan dları ile tesviyesini tazammun eden bir Arlaşma ve bn ile değiştirmek arzusunu izhar ederse «Eximbank» böyle bir değişikliği Türkiye i'le müzakere edecktir. Böyle bir değişikliğin vukuu halinde zaman ödenmemiş resülmalin faiz nispeti senede % 3 lacaktır. 9. «Eximbank» bnnun hâmili bulunduğu müddetçe, Âkıd Taraflar, her hangi bir samanda veya zaman zaman resülmalin ve faizin ödenmesi ile ilgili larak yukarıda anılan bnnun her rangi bir hükmünün tadilini veya, tadilinin teminini veya aynı bnyu her hangi bir sebepten de- (S. Sayısı : 322)

7 ğiştirmeyi kendi müşterek menfaatleri bakanından lüzumlu gördükleri takdirde, bu gibi tadil veya diğer değişiklikleri yazılı bir karşılıklı Anlaşma ile sağhyabilirler. 10. Türkiye, Direktör veya «Ezimbank» talebettiği takdirde bu Anlaşmaya taraf lanlar her hangi bir zamanda veya zaman zaman,resdlmalve faizin tamamının veya bir kısmının tediyesini Amerika Birleşik Devletlerine aşağıdaki maddelerin tealimi ile temin için, işbu Anlaşmayı tadil maksadiyle müzakereye girişecektir. a) Karşılıklı larak mutabık kalınacak şart, zaman ve fiyatlar ile, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye tarafından karşılıklı larak üzerlerinde mutabık kalınabileeek ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından stk yapma veya diğer gayelerle talebedilen maddeler, b) Âkıd Taraflarca karşılıklı larak mutabık kalınacak diğer kıymetli maddeler. 11. İşbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mütekaddim bir şart larak aşağıdaki vesikalar «Epimbank» a tediye edilecektir : a) İşbu Anlaşma ile bnyu imza eden ve açılan kredi ile ilgili diğer hususlarda Türkiye'nin temsilcisi sıfatiyle hareket eden kimsenin salâhiyetini tesbit eden vesika. b) Türkiye Adliye Vekili veya «Eximbank» ça şayanı kabul bir hukuk müşaviri tarafından serdedilraiş lup Türkiye'nin işbu kredi Anlatmasının akdine salâhiyet veren kanunları gereğince bütün muameleleri yapmış lduğunu ve krediye mukabil verilmiş lan bnnun muhtevi lduğu ahkâm ve şerait dairesinde Türkiye için kanunen muteber bağlayıcı bir mükellefiyet teşkil ettiğini bankayı tatmin eden bir şekilde gösterir bir mütalâaname. Yukardaki hususları tasdikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile «Exprt - İmprt Bank f Washingtn» işbu Anlaşmayı iki nüsha larak Amerika Birleşik Devletlerinde District f Glmbia'da Washingtn. şehrinde yukarda mezkûr tarihte usulü veçhile imzalamışlardır. Türkiye Cumhuriyeti Exsprt - İmprt Bank f Washingtn Adına ' Adına (S. Sayısı: 322)

8 BK:A Bn Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir müessesesi lan, «Bxprt - împrt Bank f Washingtn» a veya haleflerine veyahufta göstereceği diğer bir mahalle, işbu kredinin resülmali lan milyn dları, veya bu resülmalden işbu bnya mukabil kendisine tesviye edilmiş bulunan miktarı aşağıda gösterilen şekildeki taksitlerle ödemeyi ve 31 Mart 1958 den itibaren ödenmemiş kalan bakiye için zaman zaman aşağıda tasrih edilen bir faiz tediye etmeyi taahhüdeder. Altı ayda bir ödenecek lan işbu faizin tediyesine 30 Eylül 1958 den itibaren başlanacaktır. - s. îşbu bnnun resülmali ve bunun faizi, Washingtn D. C. şehrinde kâin «Exprt - împrt Bank f Washingtn» a Amerikan dları ile veya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tercihine göre Taraflar arasında münakit Nisan 1955 tarihli istikraz Anlaşması hükümlerine tevfikan tamamen veya kısmen Türk parası larak ödenebilir. ödenmemiş resülmal bakiyesi üzerinden alınacak faiz senede % 4 lacaktır. Bununla beraber Türkiye Hükümeti her hangi bir zamanda mezkur.\tstikraz Anlaşmasına ve işbu bnyu mezkûr İstikraz»Anlaşmasına ekli B. 1 ve B. 2 vesikaları esaslarına tevfikan tarihte ödenmemiş t resülmal bakiyesinin ve faizin yalnız Amerikan dları ile tesviyesini tazammun eden bir Anlaşma ve bn ile değiştirmek arzusunu izhar ederse «Eximbank»böyle bir değişikliği Türkiye ile müzakere edecektir. Böyle bir değişiklik vukuunda faiz ödenmemiş resülmal bakiyesi üzerinde % 3 larak kabul edilecektir. işbu bnnun resülmali 31 Mart 1959 da başlamak üzere aşağıda tesbit edilen miktar ve tarihlerde altışar aylık taksitlerle ödenecektir. işbu krediden Türkiyenin bilfiil çekmiş lduğu miktar bu bnda zikredilen miktardan daha az lduğu takdirde, taksit miktarları üzerinde yukarda gösterilen sn tediye tarihinden snra.aşağıdaki şekilde bir ayarlama yapılacaktır: Eğer aradaki fark, bnda münderiç resülmal yekûnunun (% 10) yüzde nundan fazla lursa, resülmalin buna tekabül eden taksitlerinde aynı nispetlerde ayarlamalar yapılacaktır; eğer fark bnda mezkûr resülmal yekûnunun (% 10) yüzde nundan fazla lursa bu ayarlama, resülmalin sn taksit veya taksitlerinden tarh edilmek suretiyle yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, faizlerin vacibüttediye lduğu her hangi bir tarihte birgûna para cezası veya prim tediye etmeksizin bu bnnun taallûk ettiği resülmalin hepsini veya bir kıs- - mini vâdesi gelmeden ödeyebilir. Bu şekilde yapılacak bir ödemenin mahsubu resülmal taksitlerinden, vâdeleri sırasiyle, sn taksitten başlamak üzere yapılır. Bndaki resülmal veya faiz taksitlerinden her hangi birini vaktüzamanı ile tamam larak ademitediyesi halinde işbu ödenmiyen resülmalin tamamı ile nun tediye gününe kadar tahakkuk eden faizi, bn hâmilinin, talebine muhayyel lmak üzere derhal vacibüttediye lacaktır. Bu şekilde vaktüzamanı ile yapılmamış her hangi bir ödemenin derhal yapılmasını istemek hususunda bn sahibinin h,aiz lduğu hıyar hakkını vaktinde istimal etmemesi hiçbir suretle bu hakkından feragat demek lmıyacak ve bu hakkını dilediği zaman kullanabilecektir. işbu bn tarafların aralarında akdetmiş ldukları salifizzükir istikraz Anlaşması ahkâmına tevfikan çıkarılmış lup mezkûr Anlaşmanın bütün şart ve hükümlerine ve bu Anlaşmada yapılacak tadilât ahkâmına tâbidir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adma ( S. Sayısı : 322 )

9 » «O D i l. O C O C M O O ^ O C O l N O O ^ O CO CM _, rh,. «3 C M O O r H c O C ^ C X > r H C O C M O O r H C O C M L O t - O O O L O O O O C O C O O O r H C O C O O i,. ^ ^- < _ 0 0 > N ^ t. a N i O t - O N «5 X O W l 0 f l 0 H M C O C O O i C O C O O i < M «O O i ( M L O O i 0 5 L O O O < M L O- O O - H W X H T j ( C J 0 H ^ C X ) H T t t t - H ^ t - O ^ t - O ^ O O N N H l O O T İ l C O M t - H C D O ^ O i M t - N C O O İO,, Oi CO OO (M CO rh LO COi i rx.- H Qv*, 0 Cx.>. M bw- - r ^-. H L O ^- O O O r H r H ( M C M e ' T t T t < k O k O C 0 C 0 C 0 t - l r O i flf-si Oi «i O O rhhhr lhnccmn C! MNCC M< C3 OmC^Or ^r ^i lool Lf O 3 r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H r H k O l O L O L O k O L O L O l O L O L ^ 3 O O O O TH O rh (M 5 " t t N N O O O D C C - s t ı C i D 5 O O O O O c rh c c t- r-t LO CO CM t- CO» H -* t- O O O i C i O i O i O O O O O O Oi Ci Oi Oi Oi. Oi TH rh~co CO CO CO ÇO OO rh rh rh Oi CO Ci OO b- O O f M C İ O O k O C i b - C O t - O O C O C O O O O O r V l O O i < M C O r H C O c rh Oi t- H H O t- <M - COrHrHQ0rHCOrHa0rH b - k O < M r H C O C M < M k O C i C i C O 0 0 C O r H r H 0 0 a 0 b - b C O L O Q 0 O i a 0 C O < M b - r H < M < M r H 0 0 h C O l ( 5 ^ m N H O C O C O l f l M H C > t - > * N a c O «O l - 1 l O l - C O C i O O ffio>oı»ıîlc)olc»cx)cc»ûocx)^l>l-t>cocdcoco'olow^t)teo«lm C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O CO CM O CO O O0 CO OO Oi O O O OO OO (M CO CO 0O CO Oi CO rh O O t - C M O O L O C M r H r H r H CO r H 0 0 C'-'J O b i.^- * < V,\» M bc^- - ( UN v 4 bl.^- - >V1 b- l. CM ^^ OO rhrh (McMCOCO^jJ'HHkO "" LO C O C O O O O O < M - < M r H C O < M C O < M T H C O r H r H r H O (M O COCOCNCCrHCMCOCMCMCC CO r-t CO CM Oi OO LO CO LO C0 C i C O O b - C O C O O O r H C O b - rh CO b- (M CO Oi. ' C O C O O i O O r H O O C O k O C O O O r H l- O - c- CO LO CO (M?' Oi C0 CM b-cm rh CO CO CMCi C i, r H C O C M 0 0 L O r H 0 0 r H r H G C L O < M b - L O C O r H O i CO T* C O b - O C. O O O i O İ r H r H C M C O C O ' ^ L O C O C O t - - Q C C i C i rh CM CM CM 1 I I 42 O rhcmcococooooocmcooo rh LO CO CO CO rh b- Oi c LO c c Oi c LO CO rh t- b- CO 3 Oi b- LO CM LO LO CO (M CO - C O C M C D C M O p O O a O r H O O C M O0 CM (M c O C O < M 0 0 C D C O O i r H L O C M ( M < M O i r H C O O i C O 0 0 r H b - O O C O C M O O r H O O b - C O C M C O L O r H O O C M C M O O C M C M O O C O O O O İ r H O i C i r H r H C i C < l r H C O O O b - C i C O b - r H C i r H C O C a O i r H c p r H ' r H l O C O W L O C O C O O O C O r H b - r H c O c y 3 C O O i O O r H O i L O O O L O O i L O < M r H r H C O L O C O r H C O LO C r i Q O b - L O C O b - C O O î r H O i l l ( 0 0 b - < M r H C O C O b - C O L O C 0 T H b - r H O i r H 0 0 r H 0 0 L O C O C O L O r H _ rh O î O S O i O i O î O i b - b - C O C O k O L O r H C 0 ( M r H O İ 0 0 b - C O r H C 0 r H 0 0 b - k O C 0 r H O i b - ~ LO >>caioj030)««ac)c!). a a f f l 0 5 C «x» w x x a» t - ı - t T ^ ı - < C ^ ^ r H r H r H T H r H r H r H r H r H r H r H T H r H T H r H r H r H r H r H T H r H r H T H r H r H r H r H r H x a s O H H «N n w r H ^ ı ı c t f i t» ı - x x > î O O H H N w m m ^ T ( i w «5 ( c «w«).ı»»c«t <cc»c!0( c!»«flt«ı>t»t-t-t»ıst-t-t-t»ı»t-i' OiCîiOiOiOİOiOiOiOiOi.Oi OiCiOiOiCiOiCiCiCîCiOiCiCiCiOiCiCriOiOiOiCiClCiOiCiGi r H r H T - H r H r H r H r H T H r H r H T H r H r ^ ccccccccecccceccccecccccccc^ Oicöicööcööcööcöa^cöicööcöicöîcöc^cc^

10 E cca-5j4 catj4 *c a-h^cartıca Ol <M"* l> O N İO t- O CO m OOOCOCOOOTHCOCOOS rh^t sccascasaccsaınasaınaınrhin OO CO ir- m s r*t a OS O O rh. _, as as ^ a s e t - a c D O i n s c a c r H m a s c c t- m c c c «c NNNCOW^Tjl>OlOifl«DCOt-t-QOQOq ÇQ CO- CO CO CO tocococococococococococo f c r-i CO ir- tr^ c O a 1.1 c3 -* S 0! r Ö O» ç #.?r3 ca CÖ t-t-cmın^carhrhoast-cıntttc OaOaaOaOaaOaaaOaOarH ' rhrhrhrh rh. rh a atttctjarttc CO O rt< CO aacrj4c'^4ttta ıntttcactjtrht* a HOcRt-cm^N O O O O O 03 "<*4 CO rt< acdgoco'hjtcaınsirrhlr-coascominrhcorh tr-asasınassct- aca^actjh O O0 O O TH CO a Tf as rhaa-h^macsacın T* rh CO CS O TttınaTj4rHar ctr- i< n * * mtr-tr-rt4asrhotr-rhco tr-t-h-h^ir-cınt-csrha-*mmccc c c ^ T - H C 0 i n r ^ r H ı n r H i n r H C 0 O S r H t - O 0 0 i n 0 0 T H 0 a i r - r H r H - H 4 CO rft O ınt-4rr-scthactrıncmtr-ınaınarh'h4 ınrh ıncar^ın^ın^c^-?*4cın aascsarhtr-r-i H N n «* l O t» ' < B H W t O f f ı ( N» n C f i M I > N C O H t - N O O i n H O O» «ac-hhinctr- rhacınctr-s acınccsrhc-h4c ccccccc^thttt^t#"^'h/rt J ınınınınınınınccccccir- CO CO «ct*tcaa'*'*a a^aaac cmrha cctttasrhajcastr-cı-tın T*t ınaıncasrhmcarht*-t-çrh at-^tcsrhçaccb-sct-ct-asrh rh m a in c t- Tt4 CO CO T*t CS CO r-i 'sh ÇO "Hj4 ti. S ^*4 CO CM OS -H4 m c -<# Tttt-t-ç amcemt-ıne sct»a l O H t - N l O t ' O O Û O l - T j l O i f l C O O H O O O r t l O J N İ t ^ C O O l Û W Q 0 l f t H t - e 0 Q W H f N t - «Q 0 C C t * N O r t l A 0 5 C 0 l» c c a a a r - i I H O ' O p O C l f l O O O t - t-' lo İÛ r}l W CO'N N H rh rh i t r-i r-i T-i OO as rh CO OS a OO a GO rh s Os T-i rh CO c cö CS c c-*'^tmmcct*t-asas rhrhaacer)4 csssscscscscsas V^ WkJ s C5CSCSCS'^'^''',s»J^ '" PN W VAJ '^'"! ' > N*-* V*W '^'''" r, VA/ '" rı, \^sj W* ", " v WW W* WM WJ ''^''"^'"* N W* WW W^ W4 ssscsscscssssssscs ''^'^'^ es as *** esas f** rh rh r-4 rh rh CO c r-ir-irhr-it-ir-ir-it-ir-ir-ir-t r-i r-i r-i m» r-i r-i r-i <! I I I I I I I > '! I v_/ T i»» ı ı rh rh rh rh rh rh i I rh rh 0O CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO T* m as s CS OS T-i r-i I t rh CO CO cftwe>wâwciw»mc9cöffimwcr«c»»âmâri OO OO rt4 OO a a a

11 Bayın Büyükelçi,. 11 Dı$ Muameleler İdaresi Türkiye'ye kredi esasi üzerinden milyn dlarlık bir meblâğı aşmamak üzere bir yardım yapmak maksadiyle Exprt - împrt Bank f Washingtn'u Türkiye Hükümeti ile bir istikraz anlaşması akdetmek için anlaşmaya varmaya salâhiyettar kılmıştır. Bu istikraz anlaşması Türkiye ile mutabık kalınacak esaslar dâhilinde Direktör tarafından zaman zaman Türkiye hesabına vukubulaeak tediyeleri karşılamak üzere yapılacak avansları sağlıyacaktır. Bu anlaşmada derpiş lunan meblâğ tekrar ödenme şartlarına bağlı larak yardım kısmına tahsis lunacaktır. Bu mektubun gayesi anlaşma mucibince yapılacak tediyelere mütaallik idari uzlaşmaları tebarüz ettirmektir. a) Hesabatın tutulması bakımından 1954 senesi Karşılıklı Güvenlik Kanununun 2 nci faslının verdiği salâhiyete istinaden zirai metalann satışından dlayı Birleşik Devletler Hükümeti lehine tahakkuk ettirilerek bütün Tür.k parası tediyeler işbu krediye göre yapılmış avanslar telâkki edilecektir. Buna ilâveten 1954 Karşılıklı Güvenlik Kanunu gereğince kullanılabilecek paralardan Türkiye *ye müdafaayı destekleyici yardım larak ayrılan fnlardan yapılan diğer tediyeler yardım yekûnunu ödeme vâdeleri üzerinden milyn dlarlık bir meblâğa iblâğ etmek için zaruri vüsatte bahis knusu kredi üzerinden yapılmış avanslar telâkki edilecektir. b) İstikraz anlaşmasına göre Türkiye hesabına tediye edilen miktarların devre devre hesap hulâsaları Dış Muameleler İdaresi Direktörü tarafından hazırlanacak ve Türk parası. ile yapılan tediyelerin karşılığı lan dlar miktarı böyle bir hesap hulâsası tarihinde kabili tatbik kambiy rayicinin tatbiki ile tâyin edilecektir. Her hesap hulâsasının tarihi, Dış Muameleler İdaresi tarafından, bu hesap hülâsasında kaydedilen tediye devresinin en sn tarihi larak telâkki edilecektir. Bu gibi hesap hülâsalarının nrmal larak takvim ayma uygun larak tanzimi icabetmekle beraber Dış Muameleler İdaresi muhtelif büyüklükteki devreleri ihtiva eden hesap hulâsaları -tanzim edebilir. e) İşbu istikraz anlaşması mucibince Türk parası ile yapılacak gerek tediyeler gerek ödemeler için kabili tatbik Türk lirası rayici resmî satış rayici lacaktır, meğerki, her hangi bir anda Türk Hükümeti veya Birleşik Amerika Hükümeti başka bir rayicin mâkul ve âdil lacağını telkin etmiş lsunlar. < d) Hükümetiniz, Dış Muameleler İdaresine, kredi haddi dairesinde yapılacak lan tediyelerin ifası için lüzumlu lan veya arzu edilen, imza, cir veya yetkileri temin edecektir. e) Kredi istimali 30 Haziran 1955 tarihinde nihayet bulacaktır. İstisnaları: 1 taahhüt altına girilmiş sayılacağı üzere, Dış Muameleler İdaresi Direktörü tarafından kabul edilen veya Dış Muameleler İdaresi tarafından tediye edilen dlar miktarları. 2 Taahhüt altına girilmiş sayılacağı üzere Direktör tarafından kabul edilen veya ana kadar tediye edilmiş bulunan emtia dlarları karşılığı larak zirai emtialar için Birleşik Devletlere ödenen veya ödenecek Türk parası mieblâğlar. f) Dış Muameleler İdares.i Direktörü, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin her hangi bir müessese veya dairesinin mevcut veya müstakbel nizamatı gereğince her hangi bir malın imali, istihsal, alış, satış veya ihracı veya bir hizmetin bu kredi gereğince finanse edilmesi «llayısiyle gerektireceği her hangi bir rüçhan, tahsis, müsaade veya lisansın verilmesi hususunda hiçbir vecibe veya mesuliyet deruhde etmez.» Mezkûr hükümler hakkında mutabakatınızı bildirmek üzere, lef Jen takdim kılman işbu mektubun suretini imzalıyarak iade etmenizi rica ederim. Derin saygılarımla D. Â. Fi&gerald; - ( S. Sayısı : 322 )

12 - 12 Dlar ü$ tediye EK: B- 1 ANLAŞMA Bu Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (aşağıda «Türkiye» diye anılacaktır) ile, Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir müessesesi lan Exprt - Imprt Bank f Washingtn (aşağıda «Eximbank» diye anılacaktır) arasında tarihinde akdedilmiş ve aynı, tarihte meriyete girmiştir. Dış Muameleler İdaresi Direktörü (aşağıda «direktör» diye anılacaktır) 1954 tarihli Müşterek Güvenlik Kanunu hükümleri gereğince, Türkiye Hükümeti ile karşılıklı larak mutabık kalınmış bulunan emtia iştirası ve hizmetlerin sağlanması hususlarının finansmanında kullanılmak üzere, Türkiye'ye kredi esası üzerinden,. dları veya diğer paralarla bu meblâğın muadilini aşmıyan bir yardımda bulunulması kararlaştırıldığını «Eximbank» a bildirmiş lduğundan; ve Direktör Eximbank emrine, yukarda mâruz maksatla ve sözü geçen meblâğ nispetinde bir fn tahsis edeceğinden ve «Milletlerarası Nakdî ve malî meseleler Millî Danışma Knseyi» ile istişareden snra,- «Eximbank»m bu krediyi ne gibi şartlar altında açıp tedvir edeceğini tasrih eylemiş bulunduğundan; Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 1. Eximbank,- bu Anlaşma ile Türkiye ile Direktör arasında zaman zaman mutabık kalınacak lan emtia ve hizmetlerin veya mümasil maksatların temini hususlarının finansmanında Türkiye'ye yardım gayesi ile, bu memleket lehine dlarlık veya bu meblâğın diğer paralarla muadilini aşmıyan bir kredi tesis eder. ' _ ' ' ' 2. Türkiye bu Anlaşmanın akdi ile hem zaman larak, resülmal lan dlarlık, veya' bu Anlaşma ile tesis lunan krediden çekmiş lduğu miktara tekabül eden miktarda Eximbank lehine tanzim edilmiş bir sureti işbu Anlaşmaya ekli bnyu mezkûr bankaya verir. 3. işbu krediye mahsuben ve bu krediden yapılacak avanslar, Türkiye ile mutabık kalınmak suretiyle Direktör tarafından Türkiye hesabına zaman zaman yapılacak tediyeler lacaktır. Direktör bu gibi tediyeler hakkında Türkiye'ye ve «Eximbarık»a muayyen devreler snunda hesap hulâsaları tevcji edecektir. îşbu hesap hulâsalarında bu krediye mahsuben yapılan tahsisleri gösteren tediyelerin umumi yekûnu bir hesap hulâsasının taşıdığı tarihte yapılmış bir avans addedilecektir. Eximbank her bir avansa ait meblâğı yukarda zikredilen bnya kaydedecektir. Bu Anlaşma ile tesis lunan krediler gereğince, Amerikan dlarlarından gayrı bir para ile tediye yapıldığı takdirde, bu pranın Amerikan dlan muadili hesap hulâsasında gösterilecek ve mezkûr bnya kaydedilecektir. Bu muadil para, tediyenin yapıldığı memleket parası ile memlekette Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin nrmal masrafları için hesap hulâsasının tarihinde elde bulunan Amerikan dlarına tatbik lunan kambiy rayici veya zaman taraflarca üstünde mutabık kalınacak âdil ve mâkul bir rayiç lacaktır. Bu Anlaşmanın tatbikatında, muayyen bir tarihte yabancı bir paraya tatbik edilecek kambiy rayici şu lacaktır : a) Bu Anlaşmaya Taraf lanlar başka bir rayicin uygun ve mâkul lacağı hususunda anlaşmadıkları takclirde ve efektif rayiç ile itibari kıymet arasındaki fark % 1 den fazla lması kabul edilmediği takdirde Milletlerarası Para Fnu ile bu para için tarihte mutabık kalman kıymettir. b) Veyahut, zaman zaman karşılıklı larak üstünde mutabık kalınacak rayiçtir. 4. Eximbank bnnun hamili bulunduğu müddetçe, Âkıd Taraflar, her hangi bir zamanda veya" zaman zaman gayrimüsait iktisadi şartlar v&ya diğer sebepler dlayısiyle, Tesülmal ve faiz taksitinin tediyesi ile ilgili larak yukarda anılan bnnun her hangi bir hükmünün tadilini veya tadil es- ' ( S. Sayısı : 322 )

13 13 babının teminini veya aynı bnyu her hangi diğer bir tarzda değiştirmeyi kendi müşterek menfaatleri bakımından lüzumlu gördükleri takdirde, bu gibi tadıl ve diğer değişiklikleri yazılı bir karşılıklı anlaşma ile sağlıyabilirler. 5. Directr veya Eximbank talebettikleri takdirde, bu Anlaşmaya Taraf lanlar her hangi bir zamanda veya zaman, zaman, resülmal veya faizin tamamının veya bir kısmının Amerika Birleşik Devletlerine aşağıdaki maddelerin teslimi ile tediyesini temin için işbu Anlaşmayı tadil maksadiyle müzakereye girişeceklerdir: a) Karşılıklı larak mutabık kalınacak şart, zaman ve fiyatlar ile, tarafından tâyin edilecek ve stk yapma veya diğer gayelerle Amerika Birleşik Devletleri tarafından tatalebedilen maddeler; veya (b) Âkıd Taraflarca karşılıklı larak üzerinde mutabık kalınacak diğer ehemmiyetli hususlar. 6. Eximbank, bnnun tamamen tediyesinden evvel her hangi bir tarihte Türkiye ile istişareden snra, bnnun tediye edilmemiş mütebaki resülmalinin beher 1 0 dlar kıymetinde kabili devir bnlar halinde ifrağını temin maksadiyle, Türkiye ile müzakerelere girişebilir ve bu kabili devir-bnları satış için sermaye piyasasına arz edebilir; bn bu şekle ifrağ lunduğu takdirde Türkiye, mevzuubahis kabili devir bnları tasdik ve bunların çıkarılmasını teshil için gerekli tedbirleri ittihaz eyliyecektir. 7. îşbu krediden yapılacak ilk tediyeden önce ve bu tediyeye mütekaddim bir şart larak aşağıdaki vesikalar «Eximbank» a tevdi edilecektir: a) işbu Anlaşmayı ve bnyu imza eden ve açılan kredi ile ilgili diğer hususlarda Türkiye' nin temsilcisi sıfatiyle hareket eden kimsenin salâhiyetnamesi ve b) Türkiye Adliye Vekili veya Eximbank'ça şayanı kabul bir hukuk müşaviri tarafından serdedilmiş lup Türkiye'nin işbu kredi Anlaşmasının akdine salâhiyet veren kanunları gereğince bütün ' muameleleri yapmış lduğunu ve krediye mukabil verilmiş lan bnnun muhtevi lduğu ahkâm ve şerait dairesinde Türkiye için kanunen muteber ve bağlayıcı bir mükellefiyet teşkil ettiğini Bankayı tatmin eder bir şekilde gösterir bir mütalâananıe. Yukardaki hususları tasdikan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile «Exprt - İmprt Bank f Washingtn» işbu Anlaşmayı iki nüsha larak Amerika Birleşik Devletlerinde, District.f Clumbia'da, Washingtn şehrinde yukarda mezkûr tarihte usulü veçhile imzalamışlardır. Türkiyö Cumhuriyeti Hükümeti Adına Exprt - împrt Bank f Washingtn Adına < & Sayısı : 322 )

14 14 V..8. $ Washingtn D. V. Tarih EK : B-2 Bu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletlerinin resmi bir müessesesi lan, «Exprt - înıprt Bank f Washingtn» a veya halef leıine veyahut da göstereceği diğer bir mahalle, is-. bu kredinin resülmali lan dlan, veya. bu resülmalden işbu bnya mukabil kendisine tesviye edilmiş bulunan miktarı, aşağıda gösterilen şekildeki taksitlerle ödemeyi ve 31 Mart 1958 den itibaren ödenmemiş, kalan bakiye için zaman zaman senede yüzde üç (% 3) i'aiz tediye etmeyi taalılıüdeder. Bu faizlerin tediyesi 30 Eylül 1958 de bağlıyacak ve bu tarihten itibaren altı ayda bir yapılacaktır. işbu Bnnun resülmali, ve bunun faizi, Washingtn D. O. şehrinde kâin «Exprt - tmprt Bank f Washingtn»*un dairei mahsusasına. Amerikan Dları ile ödenecektir. İşbu Bnnun resülmali, 31 Mart 1959 da başlanmak üzere, aşağıda gösterilen miktar ve tarihlerde altışar ajdık taksitlerle ödenecektir. Tediye tarihi Ödenmemiş bakiye Hesülmal tediyesi.faiz tediyesi Tediye yekûnu / * ü (S.-Sayısı : 322 )

15 16 Tediye ödenmemiş Resülmal Faiz Tediye tarihi bakiye tediyesi tediyesi yekûnu , M * v 211 6" * ' İ ' _ (S. Sayısı : 322*)

16 16 ~ îgbu krediden Türkiye'nin bilfiil çekmiş lduğu miktar bu bnda zikredilen miktardan daha az lduğu takdirde, taksit miktarları üzerinde yukarda gösterilen sn tediye tarihinden snra aşağıdaki şekilde bir ayarlama yapılacaktır. *Eğer aradaki fark, bnda münderiç resülmal yekûnunun (% 10) yüzde nundan fazla lursa, resülmalin^ buna tekabül eden taksitlerinde aynı nispetlerde ayarlamalar yapılacaktır; eğer fark, bnda mezkûr resülmal yekûnunun (% 10) yüzde nundan az lursa bu ayarlama, resülmalin sn taksit veya taksitlerinden tarh edilmek suretiyle yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, faizlerin vacibüttediye lduğu her hangi bir tarihte bir gûna para cezası veya prim tediye etmeksizin bu bnnun taallûk ettiği resülmalin hepsini veya bir kısmını vâdesi gelmeden ödiyebilir. Bu şekilde yapılacak bir ödemenin mahsubu resülmal taksitlerinden, vâdeleri sırasiyle, sn taksitten başlamak üzere yapılır. Bndaki resülmal veya faiz taksitlerinden her hangi birinin vaktü zamanı ile ve tamam larak ademi tediyesi halinde işbu ödenmiyen resülmalin tamamı ile nun tediye gününe kadar tahakkuk eden faizi, bn hâmilinin talebine muhayyer lmak üzere derhal vacibüttediye lacaktır. Bu şekilde vaktü zamaniyle yapılmamış her hangi bir ödemenin derhal yapılmasını istemek hususunda bn sahibinin haiz lduğu hıyar hakkını vaktinde istimal etmemesi hiçbir suretle bu hakkından feragat demek lmıyacak ve bu hakkını dilediği zaman kullanılabilecektir. îşbu bn, Tarafların aralarında akdetmiş ldukları salifüzzikir İstikraz Anlaşması, ahkâmına tevfikan çıkarılmış lup mezkûr Anlaşmanın bütün şart ve hükümlerine ve bu Anlaşmada yapılacak tadilât ahkâmına tâbidir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Ekselans, '". - --,-.:.--_ Î-V İV Ankara; Aralık 1954 tarihli ve 713 sayılı ntamıza ve Hariciye Vekilinin 28 Aralık 1954 tarihli cevabına atıf yapar ve Birleşik Amerika'nın 1955 malî yılı yardım fnlarında istikraz mahiyetinde temin edilen milyn dlar karşılığı Türk lirasına tekabül eden bir miktarın ve hibe larak verilen 25 milyn dlarlık müdafaayı destekleyici yardımın % 90 nispetindeki karşılığının Millî Müdafaa Vekâletinin plânlanmış 1955 Türk malî sene bütçesi tahsislerini teşkil eden 725 milyn Türk lirasını tamamlamak için ilâve lunacağına dair Hükümetinizin katî mutabakatini istihsal etmek talimatını almış bulunduğumu bildirmekle şeref kazanırım. Ekselansları en kısa zamanda istenilen mutabakata cevap verdiği takdirde minnettar kalacağım. Bu fırsattan bilistifade, Ekselanslarına en derin saygılarımı arz eylemek isterin^. Ekselans Samet Ağağlu Hariciye Vekil Vekili Ankara ( S. Sayısı t 322)

17 Ekselans, 17 Ankara; 11 Mart milyn Türk lirasına baliğ lan Millî Müdafaa Vekâletinin 1955 Türk malî yılı bütçesini takviye sadedinde hibe esası üzerinden tahsis lunan 25 milyn dlarlık müdafaayı destekleyici frardımm % 90 nispetindeki karşılıklariyle birlikte Birleşik Amerika 1955 malî yılı yardım fnundan istikraz esası üzerinden tahsis lunan milyn dlar karşılığı Türk liralarının da Amerika Hükümeti emrinde bulundurulacağına dair Türkiye Hükümetinden katî teminat almanız zımnında Hükümetiniz tarafından talimat verilmiş lduğunu bildiren 14 Ocak 1955 tarihli ve 855 sayılı Ntama almış lduğumu bildirmekle şeref kazanırım. Millî Müdafaa Vekâletinin 725 milyn Türk liralık 1955 malî yılı bütçesini takviye sadedinde tfchsis lunan yukarda mezkûr meblâğlar hakkında Türk Hükümetinin taleblunan teminatı vermeye amade bulunduğunu bildirmek isterim. Bundan başka şurası da mukarrerdir ki, bu vesile ile teati edilmiş lan mektuplar Türkiye Oumfcariyeti Hükümetiyle Amerika Birleşik Devletleri arasında akdedilecek lan milyn dlarlık- İstikraz Anlaşmasının cüz'ü mütemmimi telâkki lunacaktır. Bu vesile ile Ekselanslarına en derin saygılarımı tekrarlarım. Ekselans Avra "Warren Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Ankara >m<^m <»... ( S. Sayısı : 322 )

T. C.. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi * Sayı. 71-259/259 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 23. I.

T. C.. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi * Sayı. 71-259/259 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 23. I. " Dfivrö X istimal 3 _ s. SAYISI : 44 Off - Shore Tedarik Programına mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle

Detaylı

S. SAYISI. Devre : X İçtima : 2. T. C. "* Başbakanlık ',, ''** Muamelât Umum Müdürlüğü "*" Tetkik Müdürlüğü Rayı: 71/2276, 6/1374 29.IV.

S. SAYISI. Devre : X İçtima : 2. T. C. * Başbakanlık ',, ''** Muamelât Umum Müdürlüğü * Tetkik Müdürlüğü Rayı: 71/2276, 6/1374 29.IV. Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI yapacakları yatırımların İktisadi iş Birliği İdaresine garanti edilmesine dair Anlaşmanın onanması hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Ticaret ye Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 5 EYLÜL 1961 SALI Sayı: 10898 J KANUNLAR Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26.1.1942 - Sayı : 5016) 100 Türkiye - Fransa - İngiltere Üç taraflı karşılıklı yardım Muahedesine merbut Hususi Anlaşmanın tatbiki zımnında 8 sonkânun 1940 tarihinde Paris'te imzalanan Kredi Anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun

Detaylı

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası S. Sayısı: 184 Bursa ve Mûttehid elektrik Türk anonim şirketleri imtiyazlahle tesisatının ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET. TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ

1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET. TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ 1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ 1951 ve 1954 ŞİRKETLER KANUNU GEREĞİNCE SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM MAHDUT MESULİYETLİ

Detaylı

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler S. Sayısı: 135 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair kanun lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler

DÖRDÜNCÜ KİTAP. Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL. Gemi BİRİNCİ KISIM. Umumi Hükümler DÖRDÜNCÜ KİTAP Deniz Ticareti BİRİNCİ FASIL Gemi BİRİNCİ KISIM Umumi Hükümler A) Tarifler: I - Gemi, ticaret gemisi: Madde 816 Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket etmesi imkanına

Detaylı

Hariciye encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye encümeni 12. VIII. 1942 Esas No. 1/855 Karar No. 13 Yüksek Reisliğe

Hariciye encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye encümeni 12. VIII. 1942 Esas No. 1/855 Karar No. 13 Yüksek Reisliğe S. Sayısı: 19 Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşmanın tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları

Detaylı

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU 3431 ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 982 Kuruluş: Madde

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151)

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI : 199 Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası d/151) t T. C. Başbakanlık 2. VII. 1952 Muamelât Umum

Detaylı

1019 îzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâaı : 2^/Yi/1933 - Sayı : 2436)

1019 îzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâaı : 2^/Yi/1933 - Sayı : 2436) 1019 îzmir rıhtım şirketinin imtiyazı ile tesisatının satın alınmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâaı : 2^/Yi/1933 - Sayı : 2436) Nö. Kabn] tarihi 2309 12-VI-1933 BtRÎNCÎ MADDE Nafıa vekâleti!e

Detaylı

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem

Bu kimsenin icabını zamanında vasıl olmuş addetmeğe hakkı vardır. Vaktinde gönderilen kabul haberi icabı yapana geç varır ve o kimse onunla mülzem 569 BORÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 818 Kabul Tarihi : 22/4/1926 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/5/1926 Sayı : 366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 762 * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ

GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 31.12.1956, No : 4/8520 Dayandığı Kanunun Tarihi : 29.6.1956, No : 6762 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 4.2.1957, No : 9526 Yayımlandığı Düsturun

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ Sayı: 7136 KANUNLAR Türkiye ile Âlmanya'daki

Detaylı

İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi

İstanbul Milletvekili Naci öktem ve 8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi Dönem : 1 Toplantı :2 MÎLLET MECLlSl S. Sayısı : 526 istanbul Milletvekili Naci Öktem ve 8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa Milletvekili Muammer

Detaylı

MADDE 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur.

MADDE 1 - İki taraf karşılıklı ve birbirine uygun surette rızalarını beyan ettikleri takdirde, akit tamam olur. KANUN NO: 818 BORÇLAR KANUNU (*) Kabul Tarihi: 22 Nisan 1926 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mayıs 1926 - Sayı: 366 3.t. Düstur, c.7 - s.763 (*) 4.2.2011 tarih 27836 sayılı R.G.'de yayımlanan, 11.1.2011

Detaylı

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1795 ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4081 Kabul Tarihi : 2/7/1941 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/7/1941 Sayı : 4856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 22 Sayfa : 505

Detaylı

HARP ESİRLERİNE YAPILACAK MUAMELE İLE İLGİLİ CENEVRE SÖZLEŞMESİ 12 AĞUSTOS 1949 (Kanun No.6020, 21 OCAK 1953)

HARP ESİRLERİNE YAPILACAK MUAMELE İLE İLGİLİ CENEVRE SÖZLEŞMESİ 12 AĞUSTOS 1949 (Kanun No.6020, 21 OCAK 1953) HARP ESİRLERİNE YAPILACAK MUAMELE İLE İLGİLİ CENEVRE SÖZLEŞMESİ 12 AĞUSTOS 1949 (Kanun No.6020, 21 OCAK 1953) 27 TEMMUZ 1929'da akdolunan ve harp esirlerine yapılacak muameleye mütedair olan Sözleşmeyi

Detaylı

HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME

HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME insan HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZLEŞME Avrupa Konseyi üyesi olan Âkıd Hükümetler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948 de ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini;

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4)

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4) 2525 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4) Kanun Numarası : 6200 Kabul Tarihi : 18/12/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/12/1953 Sayı : 8592 Yayımlandığı

Detaylı