; YAPI I$LERI VE TEKNIK DAIRE BA$KANLIGI : Vll\,lARi BURO : 1,1li,lAR-8lRlM SORUi/LUSU : HAWA SOLi,IAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "; YAPI I$LERI VE TEKNIK DAIRE BA$KANLIGI : Vll\,lARi BURO : 1,1li,lAR-8lRlM SORUi/LUSU : HAWA SOLi,IAZ"

Transkript

1 EK-3 ANKARA uwivensire si GOREV TANIMI FORMU B0LUiru BA6L BiRiMl UNVAIII ADI SOYAOI ; YAPI I$LERI VE TEKNIK DAIRE BA$KANLIGI : Vll\,lARi BURO : 1,1li,lAR-8lRlM SORUi/LUSU : HAWA SOLi,IAZ SORUMLULUKLARI ( ;iiro\ llndin ldrgl l)roicnrn : rrlrrxrt vc rrlrrslar arasr rtan(hrlllra.tnct:/tula-ntcslckt ru tcknrk gcreklilikltrc lrrllanrcrnrn talcplcnrrc rrtbut,'larttk zattritntttrlit rc clstkslz rrlilrlrk hil,/lrl lr)ilx. Gdrevl rinin gerektrdiiii mesleki yeledili(iinr geli$drmek. l',lim8fl Birimin Sorumlusu olatak birimde yurutulen her tirlu il vo 6lemler nedenr jle Baqkanltga kartl sorumludur. GOREV ALANI a) llimlri proic otu$nrrmah b) ProF ytprm hirm6t allml i$lerindc lonaolliil c) intat ysprm itlorindr konrolliik d) Dioer prole disiplinleti ile saglamak. e) ilgilt bidm proie koordinatii i ile koo.din.syonu sagl8mrlf) Tarihi binal.rd! talep edilen degigiktiklff iqin K0ttiir w Tabiat Vathklsrl Koruma Kurulu'na gatoderilmet ozere dosya hrznlamdt. g) Sorumluluou altrndsti p.sonelid galrymalatlnl konlrol eltn l. h) Birim igindd(i ge(e*li koordinasymu saclamak. i) Birim artq vo gereqlerinin temini w baklm onsrtmr iqin qerefili koordinrsyonu yapmdt' i) Amirlel talafmdsn verilen benzeri gairevleri yapmak. YETKILERI a)birim gahtanlsnnrn grinliik izinlerine onay vermek,lam giin ve lazlast izintori dqerlendirerek idarsye teklif etm l.

2 EK-3 ANKARA Uruive nsiresi CONEV TANIMI FORMU BOLUi,U BAGU BiRlrrtl UNVANI AOI SOYADI : YAPI i$ieri VE TEKNIK DA RE BA9KANLIGI : MllvtARl EURO : VlirAR : MERAL fuieral DEMIRCAN { iorer lcnrlin kli[i I'r,1cnin : rrlrrsltl lc rrhrslar urasr \l.ln(lrrtlara.mc\'/lrirlit.nrcslcki rc lcknrl gcreklrliklcre rc iltih kullanr,-:rrrrn ta r:plonot: ulllun olrrll /rnranrnda rc ckstkstt,tllrll haztrlanuk Go vlerinin goreklirdii.ii mesloki yeterliligini ge[qlirmek. Bidmde yurutrilen her t[rl0 ig ve q{errll r n deni ile Birim So{umlusuna ka$l sorumludu( GOREV ALANI a) bl c) d) e) f) Mimari proi. olultrrmak Proje yspmr hizmet alrmr itlerindo konrolliik Ingrt yrprm iqlerinde konbolliil Dioer prqe disiplinleri ile koo{dtnasyonu saolamak ilgili birim proi. koordinatii{ii il. koordinasyonu sa6lrmd(. Tarihi binalrfds talep edilen degiliklikld iein Xiihiir v! Tabiat Varftkltn Korumr Xurulu'nr g(hdedlmek iizete dosyt hurrllmsl. Amirler tarsfrndan ve{ilen benzeri gd{evbri yaprnak.

3 EK.3 ANKARA UNIVERSITESI GOREV TANIMI FORMU BOLUilU BAGLI BiRIIII I unvllt ADI SOYADI YAPI i$lerive IEKNiK DAIRE BAI)KANL16I IJIII,IARI BURO Ii IMAR GOKTAN imamoglu SORUiILULUKLARI ( i(tre\ lcndt n lihgl l,roicnin, rrhrsal ru rrirrslur slln(larllirra.rte\/rtlla.ntcslekt re tcknik gcrcklillklcrc rc rlprlt 'rrasr Luilarrernrrr trluplerinc ulgun,rlitruk tr tnantrttla rc clsrkrtz,,larak hazrrllrnlrl. Gdrevlerinin gerektirdigi mesleki yeterlili0ini gelqtirmek Birimde yurutulen hff trirld is ve iel mlet nedenr il Einm Sorumlusuna kargl so{umludur GOREV ALANI Mimrri proie olutturmat Proia yaprm hizmet akmt ifle.inds kontroll0k ingat yaprm itlorindo konrotliik Diger proje displinleri ile koordinasyonu saolamak llgili birim ploje kooldinatiiro ile koofdinasyonu saglrm8l. Tarihi binalsrds talsp editen degigiklikl r iqin Kiiltiir vo Tdbist Varlrklan Korumt Krrulu'na gbnderilmet iizete docyr hezrrlamak. Amirle( tarsftndan ve(ilen benzeri g<i{evled yapmaka) b) c, d) e) 0

4 EK-3 ANKARA ONiVERSiTESI GOREV TANIMI FORMU BOLOiIU BAGLI BiRiItI UNVANI ADI SOYADI : YAPI I$LERIVE TEI(NiK DA RE 8A$KANIIGI : i/imari BURO : r.,til\,[ar : I]ELDA ERGUN SORUITLULUKTARI ( irirc', tcndin klir)i Projcnrn. rrlusal,,c {hlslar arlrsr st.rmlitnhra-me vzrnta-rncslcki rc tcknrk gcrcf.hliklerc rc rlgrlr lrrllanrctrtn talcplcnnc rtrurrn,tlurak z:rnranrntla rc ck-llsiz.rlatlk lurzrrllrnrak. Gdrevlerinin gerektirdigi mesleki yetedili0ini geli$tirmek. Einmds yurutulan her turlu ig ve il emle[ n denitlg Binm Sorumlusuna kaqt sorurnludur al b) c) dl e) Mimrri prdc olu lt]mal Prois yaprmr hizmet ahmr itlorinde kontolluk in$t ylpm itle.indr kontoll0t Diger proio displinleri llo koordinasyonu saolamak itgili lirim proie koordinstiirii ilo koordin$yonu saglamrk. Tarihi binrlardr talep edilen degitiklikler igin Kiiltiir ve Tabiat Vsrl*l8n Korumr Kurulu'na gaindetilmel iizer. dosyt hrrfillmd(. g) Amirler taratrndsn \re{ilen benzeri ga'{evl ri yapmal. YETKILERI

5 EK.3 ANKARA UNiVERS TES GOREV TANIMI FORMU B0LriMri BA6U BiRiiII UNVANI Aot soyaol : YAP t$lerive TEXNTK DAIRE BA9KANLIGI : I\, KANIK TESISAT :liuhendis : fuietin YILDIZ SORUMLULUKLARI lvlohendis unvanrntn gerekirdioi yeiki ve devredilmig olan yethiler qergeveaande sorumlu olduou i9 ve illemleri kanun ve dige. mevzuat dijzenlemelerine uygun olarak yerine getirmek. Yaph6r i9 ve iglemlerle ilgili olarak bidm amirine diirenli bilgi vermek. l,,lekanik Tesisat Birimin Sorumlusu olamk birimde ydruttilen her turlu ig ve i$lemler ned ni ile Batkanhga kargt sorumtudur. GOREV ALANI Kurumca yaprmr veya onanmr planlanan brnalann Inlasl rqrn tesrsat projelerinr ve rhale dokumanlaflnt hazrrlamak I veya hrzmet satrn ahnmasr lekhnde haztrlanan pro.je ve dokumanlan rnceleyerek onayrnt saglamak.. Hizmet satrn alma Seklinde yaprlacak prole r$lennde rlrn yakla$rk maliyetrnin hesaplanarak thale olurunun Jlrnmasrndan, proielerin bftrrilerek kabulunun yaprlmasrna kadarki sureglen rlgili kanun, ydnetmelik, sdztesme, rs programr, gartname ve ekleriyle, ten ve sanat kurallallna gore yapmak. yapttrmak, Hesaplartn ve rlgrli ataqmanlafln kontroldnu yapmak.. l$rn yefl tesirmrnden geqrcr kabultlne kadar r$rn njtelrgi de goz onunde bulundurularak sozlegmesinde belirlenen teknrk elemanlar rqrn yuklenlctnrn sundugu teknrk personel taahhutnamesrnrn degerlendtrmesrnr yapmak. - Ingaatrn tesrsat rslennrn, sozlegme ve eklefl rle onaylt ts programtna uygun olarak yaptlmastnr saolamak_ - Ytiklenicr ve kontrollugun yaprlan rmalatlara karir,rk brrlikte dlizenledrkleri hakedig raporlaflnt, scizlesme ve eklerl dogrultusunda kontrol etmek. - Ara ve son kestn hesap metrallartna dahrl edilen olgu ve mrkarlar rle atagman deoerlennrn gerekrrse mahallinde Incelemesinr yapmak.. lngaatlafln afa kesin metrajlart ve kesrn hesaplannrn kontrolunu ve Incelemesini yapmak, Incelemesi tamamlanm'g kesrn hesaplann sonuqlannr yuklenrcisrne brldrrmek, kesrn hesap hakedrg raporunun tahakkuka haztr duruma getrnlmesrnr saglamak Mekanrk rmalat oranlannrn sdzle$mesindekt pursanta, oranlanna uygunlu0unu kontrol etmek - Binalann gegici kabulve kestn kabulunde uzman uye olarak gdrev yapmak, muayene ve kontrol iglemlerinde uzman uye olarak bulunmak - QalrSma yonetmelioi ve diger mevzuatla belrrlenen gorevlerden yetkr devn rle yonetmrne vefllen r9 ve illemlefl, zamanrnda ve beklenen kalitede yerine getirmek, bu kapsamda kendisrne baelr servisler igrn r9 planlafl haztrlamak ve btflm aminnin onavtna sunmak. - Gdrev alanrna grren konularda teknololk ve guncel gehgmeler takrp etmek, uygulamalara yansrmasr gereken gelrqmelen dederlendrrmek ve uygulamaya ydneitk nrhat karafl almak rizere amirine lletmek. - Drger brnmlerle rg rl!krlert kurmak, koordrnasyon ve isbrrlrei olanaklaflnr gdzetmek ve degerlendlrmek. - Yetkrnlklerr rtibanyle gorevlendifllmesr durumunda iq egttio olarak e0 m programlanna kattlmak - ivaiyetindeki personelrn yetkinhgini ve performansrnr artrrmak rlzere eeitim rhtryaqlaflnr tespil etmek, eertim

6 taleplerint degerlendrrmek ve eglttm planlna dahrl edrlmek uzere brflm amrrine rletmek, rl ba$lnda verllecek egltlmlerde personeli eqnmek ve ydnlendrrmek. - Gdrev alantna glren rg sureqlelnrn belt lenmesr, buna rli$kin uygulama sonuqlarlntfl taklp edilmesl. degerlendinlmesa. geretlrgrnde revize edilmesi rle llglli galrsmalara katrlmak - lhale tslemlennde venlen g6rev gerqevesrnde thale Itlemlerrnt yu{utmek, komrsyonlarda gorev almak. - iiin gegici ve kesrn kabullerini sdzlesme ve eklerinde yer alan hususlara uygun olarak yapmak ve Kurum Bagkanlr0rnrn onayrna sunulmaslnl saelamak - imalatt gerqekleqtirilen veya yaprml devam etmeke olan rlin, yaprmr stlrecinde meydana gelen zorunlu degi$iklikter veya proje degi$ikligi nedentyle ortaya qrkacak olan rmalat artlg veya eksrlilletini fiyat ve mrktar yononden kontrol etmek ve in$aat ve Emlak Daire Balkanltglna iletilmesrni saglamak. - Kurumun ingaatlanyla ilgrli olarak denetim elemanlan, kontrolle gdrevii personeli ve dloer kurumlarln denetlm elemanlaarndan alrnan raporlar rle mahkeme kararlarlna lstlnaden gerekli tqlemlen yapmak. - Kuruma teklat edrlen bina ve arsalafln krymet takdin qalrgmalarlna katrlmak - ingaat ve Emlak 0aire BaSkanlrEt tle koordineli brr lekrlde mesleoi rle tlgtli kendislne verllen gorevlefl yapmar - Amirleri tarafrndan venlecek benzer nitelikteki diger gorevleri yapmak Gairovdanmdt tsnrmlanan itlomlelde yetftilidir.

7 EK-3 ANKARA UNiVERSiTESi GOREV TANIMI FORMU E0Liitrru BAGLI BIRiI{I UNVANI ADI SOYAOI : yapr rgleri VE TEKNIK 0A RE BA$KANLIGI : I\,IEKANIK TESISAT :]\.,tuhendis : YAVUZ OryUCEL SORUMLULUKTARI Mijhendi3unvan n nge'ekirdiciyetkivedevredi mi'o anyetki ergergevesindesorum uo duduigve islemte.i kanun ve diger mevzuat d0zenlemelerine uygun olarak yerine getirmek. YaptrEr i9 ve iglemlerle ilgili olarak birim amirine dilzenli bilgi vetmek. GOREV ALANI Kurumca yaptmt veya onanmt ptanlanan binalarln Ingasl lqln tesisat prorelerlni ve lhale dokumanlarlnl haztdamak veya hzret sattn altnmasl gekllnde hazlrlanan proje ve dokumanlart Inceleyerek onayrnl saglamal( - Hizmet satln alma $ekllnde yaprlacak proje reierlnde istn yaklaslk maltyeltnln hesaplanarak lhale olurunun allnmastndan, projelerin bitinlerek kabulunun yapllmaslna kadarki sureqleri llgtli kanun, ydnetmellk, sozlesme, l9 programt, gartname ve eklerlyle, fen ve sanat kurallarlna gore yapmak' yaptlrmak - Hesaplarrn ve rlgtli atagmanlarln kontrolunu yapmak., iqin yeri teshmrnden geeiq kabuliine kadar rstn ntehoi de 9oz onunde bulunduruiarak s6zlesmesinde beltrlenen teknik elemanlar rqln ytiklenicinln sundugu teknlk personel taahhotnamestnin degerlendirmeslnl yapmak' - insaatrn tesisat islerinln, sdzlegme ve ekleri rle onayll l9 programlna uygun olarak yaprlmaslnl saglamak- - yrjklenici ve kontrollueun yaptlan tmalatlara karsllrk blrhkte dtienledlklerl hakedtl raporlarlnl. sozlegme ve eklerl do0rultusunda kontrol etmex. - Ara ve son kesin hesap metrallanna dahil edilen olqu ve mlktarlar lle ataqman degerlerinln gerekirse mahallinde incelemesrnr yapmak. - ingaaflann ara kesin metrallan ve kestn hesaplarlnln kontrol0no ve incelemestni yapmak. incelemesl tamamlanmle kesin hesaplann sonuqlartnl yuklenicislne bildirmek, kesan hesap hakedis raporunun tahakkuka hazlr duruma getrrilmesini saelamak. Mekanrk imalat oranlarlntn sozlesmesindeki pursantai oranlarlna uygunluounu kontrol etmek - Binalafln geglct kabul ve kestn Kaoulunde uzman uye oiarak gdrev yapmak, muayene ve kontrol ielemlerlnde uzman uye olarak bulunmak - Qalrlma ydnetmeligi ve dloer mevzuatla belt'len n gorevlerden yetkl devn ile yonetimine verllen ll ve lslemlerl' zamantnda ve beklenen kalitede yenne getrrmek, bu kapsamda kendaslne bagll servsler lgln ll planlart hazlrlamak ve birim amirinin onayrna sunmak. - Gdrev atanrna gtren konutarda teknololtk ve guncel gelrsmeleri takip etmek, uygulamalara yanslmasl gereken Eelrqmeleri degerlendirmek ve uygulamaya yonelik nrhal kararl almak uzere amlrrne rlelmel( - Dioer bnmlerte il rll!kilen kurmak, koo.dtnasyon ve rqbrrligi olanaklarrnt gozetmek ve deeerlendirmek - Yetkinliklen itibariyle gorevlendirilmesl durumunda rq egittci olarak eotlm programlarlna katrlmak - Vlaiyetindek persone nyetkiniigln./eperformanstnlarttrmak.zereegitimihtiyaq annitespitetmek.e6 tim taleplefint degerlendirmek ve egttim planrna dahll edilmek uzere btrim amrflne iletmek, rs bagrnda verliecek eeitlmlerde

8 personelr egtmek ve yonlendlrmek. Gdrev alanlna glren li sureqlerrnln belirlenmesl buna llt$kln Llygulama sonuqlarlnrn takrp edilmesi' deeerlendrnlmesl. gelektlglnde revee edtlmesl tle tlglli Qaltqmalara katllmak' - lhale lgletnlennde verrlen gorev CerQevesinde ihale lllernletlni yur!'tmek, komisyonlarda gdrev almal( - lein geqrcr ve kesln kabullerrnl s6zlelme ve eklerlnd6 yer alan hususlara uygun olarak yapmak ve Kurum Balkanllgrntn onaylna sunulmaslnl sa!lamak.ima at gerqek e$tn enveyayap mtdevametmekeo an! n'yap m SurecIndemeydanage enzoruniudee l khk er veyaproiedegig k iginedenly eonayaqlkacako animatatartlsveyaeksi il e]inifiyatvemiktarydntindenkontro etmek ve lnsaat ve Emlak Oatre BaTkanlrErna rletllmesrnr saglamak -Kurumun n$aaflany ai gi iolarakdenetime eman ar,kontro egorev pefsone ived oerkufumlar ndenelm elemanlaflndan altnan raporlar rle mahkeme kararlarlna lstlnaden gerekli illemleri yapmak. - Kuruma teklf edllen bina ve arsalann klymei takdin qalrimalarlna katllmak' - ingaat ve Emlak Dalre Bagkanhgl ile koordaneti blr gekilde meslegi ile rlglli kendisine verrlen gdrevleri yapmak, Amrrlen taraftndan verllecek benzer nrtellktekl dlger gdrevlefl yapmak I G6rov alsnrndt trnmlanrn iglemlerda ye{(ilidir. YETKILERI

9 EK.3 ANKARA UNiVERS TESi GOREV TANIMI FORMU EOLUMU BA6LI BIRIMI UNVANI ADI SOYADI : yapr i$lertve TEKNiK DA RE BA$KANLIGI : lv KANiK TES SAT :l\iuhendis : RAtvtAZAN DEMIRKOL SORUITILULUKLARI Mijhendis unvanln n ge'ektirdigi yetki ve de\,redi mi' o an yetki er gergevesinde sorum u o duou i9 ve illemteli kanun ve da6er mevzuai dllzenlemeterine uygun olalak yerine getirmek. YaPttol il ve iglemlerle ilgili olarak birim ami.ine dilrenli bilgi vermek. I GOREV ALANI Kurumcayap mlveyaonarimip anlananb na artningas tclntesisatproje eflniveihaledok0manlar n hazirlamak veya hrzmet sattn allnmasl geklinde hazlrlanan proje ve dokumanlan inceleyerek onaylnl saelamak. Hrzmet satrn alma Qeklrnde yapllacak prole l!lennde isin yaklaqlk maliyetinrn hesaplanarak ihale olurunun alrnmastndan, prolelefln biirilerek kabultinun yapllmaslna kadarki s0reqlen llgili kanun, yonetmelik, sozlesme, r9 programr, gartname ve ekleriyle, fen ve sanat kurallarlna gore yapmak, yapttlrnak ' Hesaplann ve rlglli atagmanlarrn kontrolunu yapmak, isin yeri teslimlnden geqici kabulune kadar!$in nfteligi de goz onunde bulunduruiarak sozlelmesinde behftenen teknik elemanlar tgln yul(lenrcrntn sundueu teknik personeltaahhutnamesrnin deoerlendirmeslni yapmak - inlaattn testsat iglerintn, sozleqme ve eklerl rle onayll ll programlna uygun olarak yapllmaslnl saglamak - Yrjklenici ve kontrollugun yaptlan tmalatlara kartlllk blrllkte duzenledtklerl hakedrg raporlarlnl, sozleqme ve eklerl dogrultusunda kontrol etmek. - Ara ve son kestn hesap metrallaflna dahll edilen dlqu ve mlkarlar tle atagman deeerlerrnin gerekirse mahallinde rncelemesinr yapmal( - ingaatafln ara kestn metrajlan ve kesin hesaplaflnrn kontroliinu ve Incelemesrni yapmak, incelem sl tamamlanmls kesin hesaplartn sonuqlarlnl y0klenicisine blldirmek, kesin hesap hakedis raporunun tahakkuka hazrr duruma getrfl lmesrni saelamak. lvlekanrk imalat oranlarlnln sdzlesmesindeki pursantal oraniartna uygunlugunu kontrol etmek - Binalann geqlcl kabul ve kestn kabulunde uzman dye olarak gorev yapmak muayene ve kontrol tslemlerinde uzman uye olarak bulunmak. -Qa Emay6netme iqivedigermevzuat abe idenengorevlerdenyetk devnileydnetim neverllenieveislemlerl. zamantnda ve beklenen kahtede yeflne getirmek. bu kapsamda kendtsine baoll servisler lgrn l9 planlarl hazlrlamak ve brnm aminnin onavlna sunmak - Gdrev alantna gtren konutarda teknolojrk ve guncel gelismeiert taktp etmek, uyguiamalara yansrmasl gereken gelismeleri deoerlendirmek ve uygulamaya ydnellk nrhai karan almak dzere amlrine rletmek - Diger birimlerle rs lliikilerl kurmak' koordrnasyon ve igblrli6i olanaklarlnl gozetmek ve deeerlendlrmek'. Yetkinliklen {ibarlyle gorevlendrrllmesl durumunda i9 egrtiq olarak eg[im programlaflna katllmak' - l,raryetindeki personelin yetklnllginl ve performanstnl artrrmak ''rzere eqitlm rhtlyaqlarlnl tesprt etmek' egitlm taleplerina degerlendirmek ve egr!m planrna dahil edrlmek uzere brrim amlrine rletmek' rs batrnda verllecek egitimlerde I l I I

10 personeli e0rtmek ve yonlendirmek. - Gtrev alantna gtren rq s0reqleflnin belirlenmesl. buna rlt$kin uygulama sonuqlarlntn taktp edrlmes. de{ierlendiritmest, gerektloande revize edilmesi il6 'lglli Calltmalara katllmak - ihale itlemlerinds verilen gorev Cerqevesinde ihale rglemlerini yuruttnek, komlsyonlarda gdrev almak - lgin geqici ve k sln kabullerini sdzlesme ve eklennde yer alan hususlara uygun olarak yapmak ve Kurum Baqkanlrgrnrn onaylna sunulmaslnl saglamak - imalatr gergekleitirilen veya yaplml devam etmeke olan rlin, yaprml surec'nde meydana gelen zorunlu deoiliklikler veya proje degigrkligi nedeniyle ortaya qlkacak olan rmalat artrs veya eksrlillerinl fiyat ve mikiar ydnrjnden kontrol etmek ve ingaat ve Emlak Daire Baskanhglna itetlmesini saelamak' - Kurumun Insaadanyla tlgili olarak denetam elernanlafl, kontrolle gorevli personeta ve diger kurumlarln denetlm elemanlaflndan allnan raporlar ile mahkeme kararlarlna istinaden gerekli iqlemlen yapmak' - Kuruma teklif edtlen bina ve atsalarln klymet takdiri Qalllmalarlna katllmak - ingaat ve Emlak Daare Balkanhgt ile koordineli bir lektlde mesleoa ile rlgila kendisine venlen gdrevleri yapmak - Amirlen tarafindan venlecek benzer nfelikteki dioer gdrevleri yapmak Giirov alsnrnda bntml sn illemledo ye (ilidir.

11 :ta E;a T=;. 'A le*eg =E 3: a,;? na g* shqh sfiee ;;ig EE,sg=:t :E53? EE gebe liei;i: g;ee; :! TTEF IEEg:E; ; Aqt! E ;EHE^ u, 93:se * i ;F s: Et;t efeee;t sefite ='F ii6: g;g:f 3? 9"" f EE eeee IEilE;E-* friteetestcege li: A aeee Ee g6gr E ir*? ;eerq a;!tie itq;+:l a HH:E ee EF"*: xi:if;e,q FgiE s; =ts: ;sieist 3;i3t *re $;$? E;HEi+; : ie ue "'*=-re TTEE$s. = 9$e! #3; :;Ft gf.-a +E;* iee; *-EsFsE g+teea: lii* +EF HgTE ie:e;et ;E*E ;gi EE$g ;g'he*ee Ft N cn sl

12 igr rsh rg g;e tee E'F *:: (o;oc.r6:--! ;Ft E= EE EE; g= gea :$E g EEE gef ;: 1; sch 'if EFe.gas e +H FIs =S, ;sr q*f i i:"e i:r $5; = ai = =ie ;E: ;t*u F ;EE IEE. $E6 H ;Eg :,dee sr:e S.,$;*C :EgE +*: T b"g? HEiE EEgE E EIfr E;EF 'E$;* E ;E; in;g a;r = sef ECAg EE=E E :*: ;;: et:e. ; E9,: E_E;E gene 5 :*= s: q ;see g';h$ an g ft I c,, r/rr -7 d c ao) l-!/'r..e o ul (^ {v 0)F od )P!c v, 0., 'a= 6r lll tu9 (o-o o- :er i:(' J.- J{U 0J- 9q, -.t *e >c 4l J:- qr6 ri'> vrcc = (!(! CC ='7 =- 'tl tjl.o(!u FF.=.' "= r9 60.! =('N r->= io v. ac.g -vv.r2".e H c o.f.9 c = (t o o 0.,, = l- Vc) -:z c ;9 ;0, \J L]) Gt'- >c v(o ('vt (!_c Y Lrr tr0) vti -Y (! (o ;_s O(o o-- l! iz!t(u =q, (E:f :3- J>\!o >! u9l ;iu -:g. rn,.o F co o) r{

13 'a o O! 'a o, -lz =,{ J o x E (T {o! c, -c. _6 r- (! '6F -)< ft U; cto.rr = => qjl!.=o =(o EJ (oruct col ::> oo) -Y r- c9 :2.= s1_ -:!/l 3 EbE : t,as!\---= l;= > = =(u(oc 3 ;a* I ;8E E b t99or-i EcH :,5F9!-tro 6 q-c.c E (og tr (o.- 'A s ae= e ->!arr ; r'a.{ E_s: (''-o(u C-,a'O) E---> c:e_:z E 3*s.u>Ed C F.!Ero -- O.l OO ;.5:sS '!;-(f {, ro -'- A\,.- - ; E; b 3!s a.-r-=- n=3 E 3.8.E,5;"8 -E>>. n n.-tr * sp= E 0! g = -:-o -o.=yvr.:(uo)f Yt E,gpc ;.L"{; -a ri Fl rg'j(o s IrE 3 a _E yycc. f Yls f ts;f :- E -,S i 8fr= g6d-.o : Fg$ i (ce* S rse ; tr'et oo9i a Ed! e gee ('or.= NI L-.o ye (l.,.g ri E-w ('- - -S! P.og (UC=rE c'==t! c -.:J o= (u E = -.Y.- = i =vfr ;,o.9t 9* Eie e o- o:+.c h= r-q0l}. fr;q E.=crqoL P>-O ':Y i Y.= - = EE O.(u A - EU I 6pE ).i a : q6- r--.\j- 3 = gs i= ;; :l:!'jo g EG. == TE O t'{ -l idcj '-=0, sc'= o)r!: iz c!'l 9E l; c 9E (o.:? 'bo g j_o ;== (U(o c F= v7 '= ar-gb E'E ESU il-.a* '3 E.-' ;T xi =fo s r b* ={r.= '- c, o. ; q)-d ) '!' o -.9. al;.8 ==.:a X -c, -:ro(o Sor> oe'-!,- >- (Er-= F vt O, -: q, '= 90 Erocu-) : -=' =(l'cj. ': q,) qr.=l =)-;= O(J'!ooJ o>oo o tr 1r n-j,!ee y;bo _= 1- -J(u:J ^a 't <rt -

14 1' (u 11' C' c '- co oe (u (u (',.: e a J (o (o,oo c.f o lji -:a u (u,!- ; q.l N (o (t o

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr DiCLE UNi\TRsiTEsi ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr Hasan YAVUZ idari ve Mali igler Daire Bagkanr DEGERLERLMLZ -M.Tuncay OGETURK.MtiSIiiInYUCEL - Abdullah DEI\dRAIAY - MehmetAYCAN - ednan OZDEMiR

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX

MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX VASHA TTAN Si TF Si YONFI]M PLANI 1- XISALTMALARI [,1K KMK Mashattan Kooperalrf BK Medenr Kan!n Kat Mtlkiyeti Kaaunu Tapuda $i9li Ayazada 2 pafta 1 ada t3g parsel

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADDE-1-HUKUKİ YAPI: Bu iç yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3505 sayılı kanuna eklenen ek 4. Madde ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih 87/11594 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Ankara

Detaylı

irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile

irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile oksijenator (TUP SETi ile) 1) cenel ozrrlixlrn z1 rerruir ozntirlrn a) Genel ol

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C KARS BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1992 No: 18 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Efeler Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışması, Belediyenin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR

YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR YAPIM ISLERINDE GECICI VE-KESIN KABUL ISLEMLERININ GERCEKLEaTIRILME SURECI VE KARSILASILAN HUKUKI SORUNLAR Yajar GOK Say~jtay Bajdenetgsl Yaplm sozlegmelerini de kapsam~nalan eser (istisna) sozlegmelerinde

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Planlama ve Kentsel Tasarım Şefliği Evrak Büro Şefliği T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Plan ve Proje Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı