KONUT ALIM REHBER. Yap -Endüstri Merkezi A.fi. taraf ndan düzenlenen Konut Al m Rehberi Fiba Gayrimenkul ün katk lar yla haz rlanm flt r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUT ALIM REHBER. Yap -Endüstri Merkezi A.fi. taraf ndan düzenlenen Konut Al m Rehberi Fiba Gayrimenkul ün katk lar yla haz rlanm flt r."

Transkript

1 KONUT ALIM REHBER Copyright: Yap -Endüstri Merkezi A.fi. Konut Al m Rehberinin her hakk sakl olup tümünün ya da bölümlerinin fotokopi, ofset, teksir ya da baflka yollarla ço alt lmas ancak Yap -Endüstri Merkezi A.fi.'nin yaz l onay ile olabilir. Yap -Endüstri Merkezi A.fi. taraf ndan düzenlenen Konut Al m Rehberi Fiba Gayrimenkul ün katk lar yla haz rlanm flt r.

2 güvenimiz tam... Çünkü size her aç dan mükemmel yaflam alanlar sunmak için çok çal fl yoruz. Güvenlikte en son standartlar, tasar mda ça n tüm yeniliklerini, çevre düzenlemesi ve ulafl mda en güzeli ve en kolay ar yoruz. Sizin de güveniniz tam olsun diye... Fiba Gayrimenkul Gelifltirme nflaat ve Yat r m A.fi. 1. Levent Plaza, Büyükdere Cad. No: 173 A Blok Kat 8 Levent stanbul T: (0212) F: (0212) Fiba Gayrimenkul Gelifltirme nflaat ve Yat r m A.fi. Fiba Holding ifltirakidir.

3 Konut Al m Rehberi nedir? Konut Al m Rehberi, konut almak isteyen kiflilerin sat n almay düflündükleri konutu teknik, ekonomik ve hukuki aç dan de erlendirmesine katk da bulunmay hedefleyen soru listelerinden ve uyar lardan oluflan bir belgedir. Konut Al m Rehberi'nin hedef kitlesini kimler oluflturuyor? Sat n al nmas düflünülen konutu teknik, ekonomik ve hukuki yönden de erlendirmek isteyen herkes bu rehberin hedef kitlesini oluflturmaktad r. Konut Al m Rehberi'nde yer alan sorular, ülkemiz koflullar gözetilerek a rl kl olarak, betonarme tafl y c sistemi olan apartman türü konut yap lar n kapsayacak flekilde haz rlanm flt r. Konut Al m Rehberi neden haz rland? Konut, temel önceliklerimiz aras nda yer al yor. Bafl m z güvenle sokabilece imiz bir konut edinmek günümüzde de hem önemli bir fiziksel gereksinim hem de yaflam m z boyunca yapt m z en büyük ekonomik yat r mlardan biri. Ancak ne yaz k ki konutlar n ve kentlerin büyük bir bölümü yaflam kalitesine iliflkin asgari standartlar yakalamaktan uzak. Özellikle 1999'da yaflanan büyük deprem felaketi, sorunun boyutlar n n tahmin edilenden daha da vahim oldu unu gösterdi. Konut sektörünün tüketicisi ekonomik, teknik, hukuki ve estetik aç dan karfl laflt sorunlar bir yana, can güvenli i konusunda da art k daha endifleli. Ça dafl yap sanat n n baz temel ilkeleri ve uygulamalar konusunda az da olsa fikir sahibi olmak zor de ildir. Bu rehber yaflam n z boyunca yapt n z en önemli yat r m kararlar ndan birini verirken ya da kirac olarak bafl n z sokabilece iniz bir yer ararken, edinmek istedi iniz konutu daha iyi tan man za ve gerekti inde çeflitli uzmanlara do ru sorular yöneltmenize yard mc olacakt r. Yap -Endüstri Merkezi (YEM) taraf ndan haz rlanan Konut Al m Rehberi, konut kalitesi ile yaflam kalitesi aras ndaki iliflkiyi biraz daha görünür k larak tüketicilerin korunmas do rultusunda daha bilinçli tercihler yapmas na rehberlik etmeyi hedefliyor. Konut Al m Rehberi nas l haz rland? Konut Al m Rehberi iki aflamada haz rland. lk aflamada yurt içinde ve yurt d fl nda çeflitli özel kurulufllar ve kamu kurulufllar taraf ndan konut sektörünün ve ürünlerinin kalite denetimi amac ile haz rlanan dokümanlar ve ulusal bas n yay n organlar nda çeflitli tarihlerde konut piyasas yla ilgili yay mlanm fl haberler taranarak Araflt rma Görevlisi Dr. Emrah Acar (.T.Ü.), Araflt rma Görevlisi Ela Öney Yaz c (.T.Ü.) ve YEM Yap Bilgi Merkezi taraf ndan bir ön taslak haz rland. kinci aflamada haz rlanan taslak çeflitli uzmanlar n dikkatine sunularak, taslakta yer alan soru listelerinde yanl fl ya da yan lt c bulduklar sorular belirlemeleri ve gerekli düzeltmeleri/eklemeleri önermeleri istendi. lardan ayr ca, yan tlanmas için uzman deste i gerektiren ve gerektirmeyen sorular ay rt etmeleri istendi. Bu aflamada uzmanl k alanlar çerçevesinde çal flmay ; Prof. Dr. A. fiule Özüekren (.T.Ü.); Prof.Dr. Feridun Ç l (.T.Ü.); Yrd. Doç. Dr. Yüksel Demir (.T.Ü.); Yrd. Doç. Dr. pek Akp nar (.T.Ü.) ve Araflt rma Görevlisi Dr. Haluk Sesigür (.T.Ü.) gözden geçirdi. lar, tüketicileri yanl fl yönlendirebilecek ya da kültürel özelliklerine ba l olarak anlam farkl yorumlanabilecek sorular n Konut Al m Rehberi'nde olabildi ince az yer almas için özen gösterdi. Konut Al m Rehberi'ni nas l kullanabilirsiniz? Konut Al m Rehberi'nde yer alan sorulara 'evet', 'hay r' ya da 'de erlendirmemle ' yan tlar verebilirsiniz. Verdi iniz yan tlar konutun 'olumlu' () ve 'olumsuz' (-) özellikleri olarak görebilirsiniz. Art () iflaretlerinin say ca çok olmas söz konusu konutun gereksinmelerinizi karfl lamaya daha yatk n oldu u anlam na 4 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 5

4 gelmektedir. Baz sorular n yan ndaki (/-) iflareti, konutun ilgili özelli inin olumlu ya da olumsuz olabilece i, ancak bunu belirlemek için bir uzmana dan flman z gerekebilece i anlam na gelmektedir. ' ' yan tlar ço unluktaysa konutunuzu de erlendirmek için Konut Al m Rehberi d fl nda baflka kaynaklara baflvurman z önerilir. Yap lar çok say da malzeme, eleman ve bileflenin bir araya getirilmesi ile oluflan karmafl k ürünlerdir. Bir konutun, tafl y c sistem, elektrik, yal t m, s tma vb. ö elerinin her biri farkl uzmanlar n ilgi alan na girmekte ve her bir konut için o konutun koflullar gözetilerek özgün proje çözümleri gelifltirilmektedir. Dolay s yla bir konut için sorun oluflturabilecek bir özellik bir baflka konut için sorun oluflturmayabilir! Öte yandan, bir konutun tüm özellikleri her zaman ç plak gözle görünür de ildir! Dolay s yla hiçbir rehber size gerçek bir uzman kadar yard mc olamaz ve sizi uzman yapmaz! Konut Al m Rehberi'nde yan tlamak için uzman deste ine gereksinim duyabilece iniz sorular ( ) sembolü kullan larak sorular n yan nda belirtilmifltir. Lütfen bilgi eksikli i duydu unuz ve ikna olmad n z her konuda uzmanlara baflvurunuz! Konut Al m Rehberi 'bitmifl' bir çal flma de ildir ve kuflkusuz eksik yönleri bulunmaktad r. Rehber sürekli olarak gelifltirilerek güncellenecek ve belirli aral klarla konut yat r mc lar n n ve kullan c lar n n ilgisine sunulacakt r. Konut Al m Rehberi'ne ayr ca Yap Endüstri Merkezi'nin web portal olan adresinden ulaflabilirsiniz. Rehberde yer almas n önerdi iniz sorular ve rehbere yönelik elefltirilerinizi adresine gönderebilirsiniz. A Hukuki De erlendirme Konut üzerinde ipotek ya da haciz karar var m? - Konutun tapusu var m? (Tapunun tek kifli üzerine ya da çok ortakl olup olmad n, kullan m hakk -intifa- durumunu ö reniniz) - Binan n yönetim plan n incelediniz mi? Binan n kat mülkiyeti ve kat irtifak özelliklerini ö rendiniz mi? (Kat Mülkiyeti Kanunu'nda apartman dairesi 'ba ms z bölüm' olarak adland r lmaktad r. Binan n hangi bölümlerinin 'ortak alan', hangi bölümlerinin 'eklenti', hangi bölümlerinin 'ba ms z bölüm' oldu unu; her ba ms z bölüme ne kadar 'arsa pay ' düfltü ünü ö reniniz) Binan n yap m ruhsat var m? (Bir binan n ruhsat n n olmas, binada yer alan ba ms z konut bölümlerinin de ruhsat oldu u anlam na gelmemektedir! Tapudaki projeye ve aç klamalara uygunluk konusunda dikkatli olunuz) Binan n kullan m izni var m? (Bina infla halindeyse kullan m izni almaya uygun oldu undan emin olunuz) Binan n elektrik ve su için konut kullan m na geçifli yap lm fl m? - Binan n ticari amaçlar için ayr lm fl dükkan, depo gibi bölümleri varsa bunlar n kullan m amaçlar belirlenmifl mi? çinde kirac oturan bir konut al yorsan z kira kontrat n incelediniz mi? - - B Ekonomik De erlendirme Konut zemin sa laml, bitmifllik düzeyi, yafl, tapu durumu, ruhsat, kullan m izni, kaçak ekler olup olmamas vb. aç lardan banka kredisi alma koflullar n sa l yor mu? Çeflitli bankalar n koflullar n ö renerek vade, ayl k ödeme miktar, toplam ödeme, kredi süresi vb. aç lardan karfl laflt rd n z m? (Faiz ödemelerinin sizi daha sonraki y llarda güç durumda b rakmayaca ndan emin olunuz) Konutun bulundu u bölgedeki ortalama kira getirisi sizin için kabul edilebilir düzeyde mi? (Komflular n za ve yak n çevredeki emlakç lara dan fl n z.) Konutta tadilat, bak m, onar m ve yenileme gerektiren bölümlerin ve cihazlar n bütçenize etkisini dikkate ald n z m? 6 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 7

5 Konutun bulundu u çevredeki ortalama yaflam giderleri yaflam standartlar n zdan ödün vermenizi gerektiriyor mu? C Genel Mimari Özellikler Binan n onayl bir mimari projesi var m? Konutun geçmifl y llara ait s tma/so utma giderleri sizin için kabul edilebilir düzeyde mi? (Komflular n zdan geçmifl y llara ait faturalar edinerek fikir sahibi olabilirsiniz. Yüksek bir s nma gideri, konutta yeterli s yal t m bulunmad anlam na gelebilir) Konutun ortalama aidat giderleri sizin için kabul edilebilir düzeyde mi? (Ortak alanlar n giderlerine kat l m pay n n nas l hesapland n ö reniniz) nfla halinde bir konut sat n al yorsan z sat c n n güvenilirli i, mali durumu ve geçmiflte satt konutlar konusunda bilgi edindiniz mi? (Konutun size taahhüt edilen süre, maliyet ve kalite koflullar n sa layaca ndan emin misiniz?) Konutun geçmifl y llara ait ödenmemifl emlak vergisi vb. borçlar olup olmad n ö rendiniz mi? Konuttaki sabit elektrikli, elektronik, mekanik cihazlar bozuldu u takdirde kolayl kla yenileyebilir ya da bak m n yapt rabilir misiniz? (Bu tür cihazlar n garanti belgelerini istemeyi unutmay n z) Binada, sonradan, orijinal mimari projesinde olmayan de ifliklikler yap lm fl m? (Yap lm flsa bu tür de iflikliklerin nedenini ö reniniz) Binan n görünüflü ve iç mekanlar estetik bak m ndan sizi tatmin ediyor mu? Konut bugünkü ihtiyaçlar n z n yan s ra yak n gelecekteki ihtiyaçlar n z karfl lamaya da uygun mu? Konut plan, bu vb. bir durumda yeni düzenlemeler yapman za izin veriyor mu? (Örne in ailenize yeni bireyler kat lmas olas l n dikkate al n z) Konut engelli ya da yafll bir insan n kullan m için uygun mu? (Örne in merdivenlerin, merdiven sahanl klar n n, koridor geniflliklerinin ve di er ilgili mekanlar n tekerlekli bir sandalyenin girifl/dönüfl yapmas na uygun oldu undan emin olunuz) Zaman n z n ço unu geçirdi iniz mekanlar yeterince gün fl al yor mu? (Örne in, gün ortas nda yapay ayd nlatma kullanmadan oturabiliyor musunuz?) Binan n ortak mekanlar ndaki asansör, jeneratör vb. cihazlar n gürültüsü uyuman za/çal flman za engel oluyor mu? Konuttaki oda say s ihtiyaçlar n z karfl lamaya yeterli mi? Konut plan mobilyalar n z yerlefltirmenize uygun mu? (Odalar n büyüklü ünün ve duvarlardaki girintilerin/ç k nt lar n mobilyalar n z yerlefltirmeniz aç s ndan sorun yaratmayaca ndan emin olunuz) Konuttaki banyo/wc say s ihtiyaçlar n z karfl lamaya yeterli mi? Banyo/WC engelli ya da yafll bir insan taraf ndan kullan lmaya uygun mu? Konut içindeki sand k odas, dolap vb. alanlar n say s ve büyüklü ü ihtiyaçlar n z karfl lamaya yeterli mi? Bina befl kattan daha yüksek ise asansör var m? (Güncel yönetmelikler befl kat n üzerindeki binalarda asansör yap lmas n zorunlu k lmaktad r) Asansör acil bir durumda sedye, tekerlekli sandalye gibi araçlar n kullan m aç s ndan uygun mu? Konutta çöp bacas var m? Balkon ve merdiven korkuluklar tehlike oluflturuyor mu? (Örne in, korkuluklar n aralar küçük çocuklar n geçmesine izin veriyor mu? Çocuklar taraf ndan bir merdiven gibi kullan labilir mi? Korkuluk yüksekli i 90 cm'den az m?) 8 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 9

6 Bina giriflinde gerekli durumlarda kullan lmak üzere bir rampa var m? Bina giriflinde kar, ya mur, rüzgâr gibi d fl etkilerden korunman z için saçak ve rüzgârl k düflünülmüfl mü? Bina girifli gece yar s korkmadan içeri girebilece iniz ve kötü niyetli yabanc lar cayd racak biçimde tasarlanm fl ve ayd nlat lm fl m? Binada güncel yönetmeliklere uygun bir s nak mekan var m? Konut-d fl depolama alanlar var m? (Örne in bodrum katta depolama amac ile ayr lan bir bölüm var m?) Bodrumun girifl ve ç k fllar kontrollü mü? (Örne in, bodruma b rakt n z eflyalar n güvenli inden emin olabiliyor musunuz?) Su, elektrik ve gaz sayac gibi cihazlara kolay eriflilebiliyor mu? D Bina Çevresi Binan n önüne park edilen araçlar sizin için sorun yarat yor mu? (Örne in, gün fl ndan yararlanman z engelliyor ya da gürültü oluflturuyor mu?) Komflu binalar ya da binan n çevresindeki do al engeller konutun günefl fl ndan yeterince yararlanmas n engelliyor mu? Kamusal alanlar ile binaya ait alanlar birbirinden ayr lm fl m? Ziyaretçilerinizin araçlar n park edebilece i bir otopark var m? Toplu tafl ma araçlar na makul bir sürede eriflebiliyor musunuz? Yak n çevrede çocuklar n z n vakit geçirebilece i oyun alanlar var m? Konutun manzaras var m? Binan n bahçe düzenlemesi yap lm fl m? Konutun manzaras n n ileride kapanma olas l var m? Binan n güvenli ve yeterli bir otopark /garaj var m? (Örne in, yabanc araçlar n parketmesini engelleyecek önlemler al nm fl m?) Otoparkta/garajda yeterli bir ayd nlatma sistemi var m? Binada çocuklar n güvenli bir biçimde oynayabilecekleri, bina sakinleri ile bir araya gelinebilecek ortak mekanlar var m? Yak n çevrede vakit geçirebilece iniz yeflil alanlar var m? Al flverifl merkezlerine kolayl kla eriflilebiliyor mu? Konut ve varsa çocu un e itim görece i okul aras ndaki mesafe uygun mu? Konut ve iflyeriniz aras ndaki mesafe uygun mu? Sa l k hizmetlerine kolay eriflilebiliyor mu? Sinema, tiyatro vb. kültür hizmetlerine kolayl kla eriflilebiliyor mu? Posta/kargo hizmetlerine kolayca eriflilebiliyor mu? Acil bir durumda itfaiye ve ambulans araçlar konuta kolay eriflebilir mi? Binan n çöp depolama alanlar sokaktan geçen insanlar n ya da komflular n z n göz zevkini bozuyor mu? Bina h rs zl k olaylar na karfl güvenli mi? (Binan n bulundu u bölgedeki suç oranlar hakk nda bilgi edininiz) Bina çevresindeki kald r mlar düzgün ve sa lam m? Bina çevresindeki ya mur ve at k sular kendili inden kolayl kla uzaklafl yor mu? Binan n yak n çevresinde insan sa l n etkileyebilecek yüksek gerilim hatt vb. unsurlar var m? Yak n çevrede otoyol, havaalan, endüstriyel üretim tesisleri gibi gürültü ya da kirlilik kaynaklar var m? 10 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 11

7 E Tafl y c Sistem ve Deprem Dayan m Binan n onayl bir tafl y c sistem projesi var m? Binan n mevcut tafl y c sistemi ile projelendirilmesinde öngörülen tafl y c sistemi aras nda farklar var m? Binan n deprem güvenlili i konusunda bilgi edindiniz mi? (Binay bir uzmana inceleterek tafl y c sistemin 'düzenlili i' ve deprem dayan m n etkileyen di er özellikleri konusunda bilgi edininiz. Binadaki ç kmalar, sonradan müdahele ile aç lan boflluklar, kald r lan duvarlar, bodrum kat olup olmamas, haz r beton kullan m, suya karfl al nan önlemler, çevredeki di er binalar n durumu vb. pek çok unsur binan n deprem güvenlili ini olumlu/olumsuz yönde etkileyecektir) Bina yürürlükteki deprem yönetmeli ine uyygun olarak infla edilmifl mi? Binan n tafl y c sisteminde daha önce onar m yap ld na iliflkin izler var m? (Onar m yap ld ysa nedenlerini ve onar m n sonuçlar n ö reniniz) Binan n zemin koflullar konusunda bilgi edindiniz mi? (Binan n zemin raporu varsa, bununla bir uzmana dan fl n z) F Mutfak ve Banyolar Binan n yap m s ras nda çekilmifl video görüntüleri/foto raflar var m? (Binan n tafl y c sistemi hakk nda uzmanlara sorular yöneltmenizi kolaylaflt rabilir) Temellerde su yal t m yap lm fl m? Banyo / mutfak do al fl k al yor mu? Banyo / mutfak kolayl kla havaland r labiliyor mu? Mutfak ölçüleri ihtiyac n za uygun mu? Mutfakta ve banyoda bulafl k makinesi, çamafl r makinesi vb. elektrikli cihazlar n yerlefltirilebilmesi için yeterli ve uygun alan b rak lm fl m? Mutfakta ve banyoda bulafl k makinesi, çamafl r makinesi vb. cihazlar için tesisat ba lant lar var m? Banyo ve mutfaktaki mekanik, elektrikli, elektronik sabit cihazlar çal fl yor mu? Mutfakta s cak su tesisat var m? Binan n s tma sistemi sürekli s cak su sa l yor mu? Banyo ve mutfaktaki musluk ve bataryalar çal fl yor mu? S cak su musluk ve bataryalara makul bir sürede ulafl yor mu? Banyo ve mutfak dolaplar ihtiyaçlar n z için yeterli mi? Banyo ve mutfak dolaplar n n yüksekli i kullan m n z için uygun mu? Lavabo, küvet, dufl teknesi gibi donat larda çatlama, k r lma ya da su s z nt s var m? 12 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 13

8 G Duvarlar, Tavanlar ve Döflemeler Binan n d fl duvarlar na ve gereken durumlarda döflemelerine s yal t m yap lm fl m? (Örne in, duvarlarda görülen siyah lekeler, küf vb. sorunlar su ve s yal t m yap lmad n gösterir) Binadaki ses yal t m düzeyi yeterli mi? (Komflular n sesini iflitmeden oturabiliyor musunuz?) D flar dan gelen çevre gürültüsü rahats zl k veriyor mu? Gerekli yerlerde su yal t m yap lm fl m? (Özellikle bodrum katta su yal t m yap lmamas binan n tafl y c sistemine zarar verebilir) Duvar, tavan ve döflemelerde çatlama, dökülme, kabarma, küflenme, solma vb. problemler var m? Balkon, teras gibi mekanlar n döflemeleri suyun kolayl kla uzaklaflmas na uygun mu? Döfleme kaplamalar kolay temizlenebiliyor mu? Banyo ve mutfak döflemeleri kaymaya karfl güvenli mi? Süpürgeliklerin döflemeler ve duvarlar ile birleflim yerlerinde aç lma, ayr lma vb. sorunlar var m? Farkl döfleme malzemeleri ile kaplanm fl mekanlar aras ndaki geçifller için özel çözümler düflünülmüfl mü? H Kap lar ve Pencereler Kap genifllikleri yeterli mi? (Mobilyalar n ve beyaz eflyalar n rahatl kla sokulup ç kar labilece inden emin olunuz) Kap ve pencere boyutlar ve say lar gün fl ndan yeterince yararlanman z için uygun mu? Kap ve pencereler düzgün bir biçimde çal fl yor mu? Kap ve pencere aksam tam m? Kap ve pencerelerde s yal t m var m? Kap ve pencerelerde ses yal t m var m? Kap larda, pencerelerde, eflik ve denizliklerde su ve rutubet kaynakl bozulmalar var m? Pencerelerden ve d fl cepheye aç lan kap lardan (balkon kap s, sokak kap s vb.) su s z nt s oldu una dair izler görüyor musunuz? Pencere ve denizliklerin birleflim yerlerinde k r lma/çatlama/ayr lma vb. sorunlar var m? Pencereler d flar dan kolayl kla temizlenebiliyor mu? 14 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 15

9 I Çat lar ve Bodrum Katlar Çat da su yal t m yap lm fl m? Çat da s yal t m yap lm fl m? Konut mekanlar n dolaflarak ihtiyaçlar n z karfl layabilecek say da ve uygun yerlerde priz, anahtar ve ayd nlatma sortisi olup olmad n kontrol ettiniz mi? (Örne in, elektrikli cihazlar n z uzatma kablolar na gereksinim duymaks z n kullanabiliyor musunuz?) Çat kaplamalar nda k r k, y rt k vb. hasarlar var m? (Çat n n en son ne zaman bak m onar m gördü ünü ö reniniz) Bodrum kata s tma sistemi ve di er sistemlerle ilgili cihazlar yerlefltirilmiflse, bu cihazlar n yerlefltirilme biçiminin standartlara uygun olup olmad n ö rendiniz mi? Bodrum kat kolayl kla havaland r labiliyor mu? Çat n n ve bodrum kat n n performans konusunda fikir sahibi olmak için ya murlu bir günün ard ndan konutu ziyaret ettiniz mi? Prizler, anahtarlar ve ayd nlatma elemanlar çal fl yor mu? Elektrik kablolar n n ve prizlerin özellikle çocuklar için tehlike oluflturmamas için önlem al nm fl m? (Örne in kapaklar ya da kilitleri var m?) Elektrik tesisat n n topraklamas yap lm fl m? Prizler ve anahtarlar uygun yerlere ve görüntü kirlili i yaratmayacak biçimde yerlefltirilmifl mi? Yafll ya da engelli kullan c lar priz, anahtar vb. elemanlara kolayl kla eriflebiliyor mu? (Örne in, yerden yükseklikleri uygun mu?) Banyo ve mutfak gibi slak mekanlarda prizler suya ve su buhar na karfl korumal m? Mekanlardaki anahtarlar kap girifllerine yak n m? Konut mekanlar nda birden fazla ayd nlatma eleman varsa, kademeli olarak kullanarak enerji tasarrufu yapabiliyor musunuz? (Örne in, pencereden uzak konumdaki ayd nlatma elemanlar n ba ms z olarak kullanabiliyor musunuz?) Konut içinde telefon hatt var m? Kablolu TV hatt var m? Konut içinde bilgisayar vb. cihazlar için uygun say da ve yerlerde veri kablolar döflenmifl mi? Kap zili, düofon ve kamera gibi cihazlar çal fl yor mu? Binan n ortak mekanlar ndaki ayd nlatma sisteminde enerji tasarrufu sa layacak ya da güvenli i art rmak için yararl olabilecek önlemler al nm fl m? (Örne in hareket dedektörleri vb. cihazlar var m?) Konut d fl nda bahçe ve balkon gibi mekanlarda kullan labilecek elektrikli cihazlar için priz var m? J Elektrik, Telefon ve Ayd nlatma Sistemi Elektrik sistemi sahip oldu unuz elektrikli cihazlar n yükünü kald racak kapasitede mi? Mekanlardaki prizleri ve ayd nlatma elemanlar n kontrol eden sigortalar ayr ayr düzenlenmifl mi? Konut d fl ndaki ayd nlatma elemanlar konut içinden kontrol edilebiliyor mu? (Örne in, merdiven sahanl n kap y açmadan ayd nlatabiliyor musunuz?) Konutta jeneratör var m? Binada ya da bina çevresinde y ld r m düflmesine karfl önlem al nm fl m? 16 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 17

10 K Is tma-so utma-havaland rma Sistemi Binan z yeni yap lm flsa, s ihtiyac kimlik belgesi var m? (Bu belge s nma için ne kadar yak t tüketece iniz ve binan z n s yal t m konusunda size fikir verir) Is tma sisteminin türünü (merkezi/münferit) ve s tmada kullan lan yak t türünü (gaz, kömür, elektrik vb.) ö rendiniz mi? Binan n s tma sisteminde kullan lan yak t türüne ba l olarak (kat ya da s v yak t) yak t n güvenli bir biçimde depolanabilece i bir alan düflünülmüfl mü? Boyler, klima, kombi vb. cihazlar çal fl yor mu? Binan n s tma-havaland rma-so utma sisteminin en son ne zaman bak m-onar m-yenileme geçirdi ini ö rendiniz mi? (Binan n s tma sisteminde gerekli güvenlik önlemlerinin al nd ndan emin olunuz) Binada s tma/havaland rma/so utma amac ile günefl vb. alternatif enerji kaynaklar ndan yararlan l yor mu? Is tma/havaland rma/so utma sistemi konutun farkl mekanlar nda kademeli olarak devreye sokulabilecek biçimde tasarlanm fl m? (Örne in, konutun yaln zca seçilen mekanlar s t labiliyor mu?) Binan n s tma-havaland rma-so utma sisteminin geçmifl y llardaki performans konusunda bilgi edindiniz mi? Is tma sisteminde kullan lan boru ve kanallar yal t lm fl m? L S hhi Tesisat Binan n s hhi tesisat n n en son ne zaman bak m-onar myenileme geçirdi ini ö rendiniz mi? Aç ktaki borularda çatlama, çürüme, su s z nt s, yal t mla ilgili vb. sorunlar var m? (Tesisat borular nda gerekli s yal t m önlemlerinin al nd ndan emin olunuz) Eviye alt ndaki dolaplar açarak borularda su s z nt s olup olmad n kontrol ettiniz mi? Banyoda ve mutfakta su bas nc n n yeterli olup olmad n kontrol ettiniz mi? (Musluklar ayn anda açarak ve tuvalet sifonunu çekerek su bas nc n kontrol ediniz) Banyo ve mutfaklarda boru tesisat ndaki sorunlardan kaynaklanan kötü kokular var m? (Tesisat n havaland r ld ndan emin olunuz) Boru tesisat kullan ld nda afl r gürültüye neden oluyor mu? Binada su deposu var m? (Kapasitesini ve hangi s kl kla temizlendi ini ö reniniz) 18 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 19

11 M Yang n Güvenli i Binada yang n merdiveni var m? (Yang n merdiveninin güncel yönetmeliklere uygun oldu undan emin olunuz) Yang n merdiveni acil bir durumda h zla bina d fl na ç kman za izin verecek biçimde konumland r lm fl m? (Acil bir durumda yang n merdivenine makul bir sürede ulaflabiliyor musunuz?) Yang n merdiveni ve çevre duvarlar, acil bir durumda bina d fl na ç kman z için size süre kazand racak biçimde uygun ve dayan kl malzemelerle infla edilmifl mi? Bina içinde yang n dedektörleri var m? Bina içinde otomatik sprinkler (su püskürten yang n söndürücüler) var m? Binada s tma sisteminin türüne ba l olarak yang n riskini azaltacak önlemler al nm fl m? (Örne in, do algaz s z nt s n alg layan dedektörler var m? Konutta yak n zamanda baca temizli i yap lm fl m?) Tesisat n duvarlar, döflemeleri ve tavanlar deldi i noktalar alev ve duman n yay lmas n yavafllatacak malzemeler ile kapat lm fl m? Yang n merdivenine aç lan kap lar kaç fl yönüne do ru iterek aç lacak biçimde infla edilmifl mi? Yang n merdivenine aç lan kap lar otomatik olarak arkan zdan kapan yor mu? Acil bir durumda yang n kaç fl yollar otomatik olarak ayd nlat l yor mu? Yang n merdivenlerinin kenarlar nda güvenli küpeflte veya korkuluk yap lm fl m? Pencere genifllikleri yang n merdivenine ya da bina ç k fl na ulaflamad n z durumda itfaiye taraf ndan pencereden kurtar lman za uygun mu? Yang n n bina içinde yay lmas n yavafllatmak üzere bina içinde bölümler oluflturulmufl mu? Binada önceden kaydedilmifl yard m ça r s n yang n an nda otomatik olarak itfaiyeye ileten bir telefon arama cihaz var m? UZMANLIK GEREKT REN KONULARDA BAfiVURULMASI ÖNER LEN ODA, DERNEK, B RL K, KURUM VE KURULUfiLAR SERAM K, V TR F YE MALZEMELER Seramik Federasyonu (SERFED) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: - TES SAT Tesisat nflaat Malzemecileri Derne i (T MDER) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: AYDINLATMA S STEM TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas Genel Merkez Tel: (0312) Faks: (0312) Web: E-posta: TAfiIYICI S STEM VE DEPREM DAYANIMI TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Genel Merkez Tel: (0312) Faks: (0312) Web: E-posta: ISITMA, SO UTMA, HAVALANDIRMA S STEM TMMOB Makine Mühendisleri Odas Genel Merkez Tel: (0312) Faks: (0312) Web: E-posta: SERAM K, V TR F YE MALZEMELER Türk Seramik Derne i (TSD) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: - E-posta: KAPI / PENCERE Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derne i (TALSAD) Tel: (0216) Faks: (0216) Web: - E-posta: - HUKUK DE ERLEND RME Türkiye Barolar Birli i Tel: (0312) / / Faks: (0312) Web: E-posta: YANGINDAN KORUNMA Türkiye Yang ndan Korunma ve E itim Vakf / Yang ndan Korunma Derne i (TÜYAK) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: AYDINLATMA GEREÇLER Ayd nlatma Gereçleri malatç lar Derne i (AG D) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: BOYA Boya Sanayicileri Derne i (BOSAD) Tel: (0216) Faks: (0216) Web: E-posta: ÇATI ÇATIDER ÇATICILAR DERNE Tel: (0216) Faks: (0216) Web: E-posta: DO ALGAZ Do algaz Cihazlar Sanayi Derne i (DOS DER) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: ISI, SU, SES, YANGIN YALITIMI Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER) Tel: Faks: Web: E-posta: ISITMA, SO UTMA, HAVALANDIRMA S STEM klimlendirme So utma Klima malatç lar Derne i ( SK D) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: YAPI MALZEMELER nflaat Malzemeleri Sanayicileri Derne i ( MSAD) Tel: Faks: Web: E-posta: GENEL M MAR ÖZELL KLER Mimarlar Odas Genel Merkez Tel: (0312) Faks: (0312) Web: E-posta: KAPI / PENCERE Plastik Profil Üreticileri Kalite Birli i Derne i (PÜKAD) Tel: (0216) Faks: (0216) Web: E-posta: 20 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 21

12 NOTLAR: 22 KONUT ALIM REHBER

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL K TABI. SOYAK Maviflehir B Bölgesi'nden konut. sat n almak suretiyle, fiirketimize

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL K TABI. SOYAK Maviflehir B Bölgesi'nden konut. sat n almak suretiyle, fiirketimize SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL K TABI Hoşgeldiniz, SOYAK Maviflehir B Bölgesi'nden konut sat n almak suretiyle, fiirketimize gösterdi iniz güvene bir kez daha teflekkür eder; yeni yuvan zda nesiller

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 21 - YANGIN TES SATI 21.1. M MAR TASARIMDA YANGIN GÜVENL 21.1.1. Girifl 21.1.2. Bina Yerleflimi 21.1.3. Bina Bölmeleri, Cepheler, Çat lar 21.1.4. Kaç fl Yollar ve Yang n

Detaylı

Hoşgeldiniz, SOYAK Evreka Rezidans TANITIM VE KULLANIM EL K TABI. SOYAK Evreka Rezidans Projesi nden. konut sat n almak suretiyle, flirketimize

Hoşgeldiniz, SOYAK Evreka Rezidans TANITIM VE KULLANIM EL K TABI. SOYAK Evreka Rezidans Projesi nden. konut sat n almak suretiyle, flirketimize SOYAK Evreka Rezidans TANITIM VE KULLANIM EL K TABI Hoşgeldiniz, SOYAK Evreka Rezidans Projesi nden konut sat n almak suretiyle, flirketimize gösterdi iniz güvene bir kez daha teflekkür eder; yeni yuvan

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

hepimiz için abc afete haz rl k el kitab

hepimiz için abc afete haz rl k el kitab hepimiz için abc afete haz rl k el kitab Hepimiz çin ABC Afete Haz rl k El Kitab Bu e itim pro ram, Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt rma Enstitüsü Afete Haz rl k E itim Projesi

Detaylı

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab

depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a2 dkyb depreme karfl yap sal bilinç e itimi el kitab dkyb2 5/11/06 12:47 AM Page a3 Depreme Karfl Yap sal Bilinç El Kitab Bu e itim pro ram Bo aziçi Üniversitesi, Kandilli

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 2 - MEKAN K TES SAT filer NDE PRAT K NOTLAR 2.1. TEM Z SO UK SU TES SATI 2.2. TEM Z SICAK SU TES SATI 2.3. ISI VE NEM ZOLASYONU 2.4. SIHH TES SAT GEREÇLER 2.5. ISITMA TES

Detaylı

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R M MARLIK KASIM 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : PROF. DR. GÖNÜL UTKUTU Gazi Üniversitesi Mimarl k Fakültesi mimarl k SELAM, B L M TEKN K DERG S N N SEVG L OKUYUCULARI, Uzun y llard r, dergimizin

Detaylı

2 Do ru Çözüm: Do ru Yal t m 3 Binalarda Yang nlara Karfl Can ve Mal Güvenli ini Nas l Sa layabiliriz?

2 Do ru Çözüm: Do ru Yal t m 3 Binalarda Yang nlara Karfl Can ve Mal Güvenli ini Nas l Sa layabiliriz? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

Dünyam z n gelece i ve enerji

Dünyam z n gelece i ve enerji Dünyam z n gelece i ve enerji Hepimiz biliyoruz ki yaflam m z sürdürebilece imiz tek bir dünya var. Ancak bu dünyaya ne kadar duyarl y z acaba? Asl nda bilmedi imiz ya da bilip de yapmad m z o kadar çok

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s

TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Genel Kurul TMMOB Mimarlar Odas Ola anüstü Genel Kurul Toplant s Odam z n 4 Dönem Ola anüstü Genel Kurulu 3-4-5 Nisan 2009 Cuma-Cumartesi-Pazar günleri Ankara da Oda Genel Merkezinde (Konur Sokak No.4

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme EGEM MARLIK 2008/1-64 Orcan Gündüz, Prof. Dr. DEÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme çerisinde yaflad m z yerleflimlerin

Detaylı

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi

Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Enerji Verimlili i Ö retmen Rehberi Girifl 2 Enerji E itimi Neden Gereklidir? 3 Okullarda Enerji Kullan m 3 Okullarda Enerji Verimlili i E itiminin Önemi 4 BÖLÜM I Enerjini Bofla Harcama! Kitab n n ncelenmesi

Detaylı

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L R YAPI TASARIMI KILAVUZU

SÜRDÜRÜLEB L R YAPI TASARIMI KILAVUZU SÜRDÜRÜLEB L R YAPI TASARIMI KILAVUZU Editör lker Kahraman t M MARLAR ODASI ZM R fiubes t Mimarlar Odas zmir fiubesi Yay nlar Editör : lker Kahraman Yazarlar : Ahmet Vefa Orhon, Asl han fienel Solmaz,

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı