KONUT ALIM REHBER. Yap -Endüstri Merkezi A.fi. taraf ndan düzenlenen Konut Al m Rehberi Fiba Gayrimenkul ün katk lar yla haz rlanm flt r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUT ALIM REHBER. Yap -Endüstri Merkezi A.fi. taraf ndan düzenlenen Konut Al m Rehberi Fiba Gayrimenkul ün katk lar yla haz rlanm flt r."

Transkript

1 KONUT ALIM REHBER Copyright: Yap -Endüstri Merkezi A.fi. Konut Al m Rehberinin her hakk sakl olup tümünün ya da bölümlerinin fotokopi, ofset, teksir ya da baflka yollarla ço alt lmas ancak Yap -Endüstri Merkezi A.fi.'nin yaz l onay ile olabilir. Yap -Endüstri Merkezi A.fi. taraf ndan düzenlenen Konut Al m Rehberi Fiba Gayrimenkul ün katk lar yla haz rlanm flt r.

2 güvenimiz tam... Çünkü size her aç dan mükemmel yaflam alanlar sunmak için çok çal fl yoruz. Güvenlikte en son standartlar, tasar mda ça n tüm yeniliklerini, çevre düzenlemesi ve ulafl mda en güzeli ve en kolay ar yoruz. Sizin de güveniniz tam olsun diye... Fiba Gayrimenkul Gelifltirme nflaat ve Yat r m A.fi. 1. Levent Plaza, Büyükdere Cad. No: 173 A Blok Kat 8 Levent stanbul T: (0212) F: (0212) Fiba Gayrimenkul Gelifltirme nflaat ve Yat r m A.fi. Fiba Holding ifltirakidir.

3 Konut Al m Rehberi nedir? Konut Al m Rehberi, konut almak isteyen kiflilerin sat n almay düflündükleri konutu teknik, ekonomik ve hukuki aç dan de erlendirmesine katk da bulunmay hedefleyen soru listelerinden ve uyar lardan oluflan bir belgedir. Konut Al m Rehberi'nin hedef kitlesini kimler oluflturuyor? Sat n al nmas düflünülen konutu teknik, ekonomik ve hukuki yönden de erlendirmek isteyen herkes bu rehberin hedef kitlesini oluflturmaktad r. Konut Al m Rehberi'nde yer alan sorular, ülkemiz koflullar gözetilerek a rl kl olarak, betonarme tafl y c sistemi olan apartman türü konut yap lar n kapsayacak flekilde haz rlanm flt r. Konut Al m Rehberi neden haz rland? Konut, temel önceliklerimiz aras nda yer al yor. Bafl m z güvenle sokabilece imiz bir konut edinmek günümüzde de hem önemli bir fiziksel gereksinim hem de yaflam m z boyunca yapt m z en büyük ekonomik yat r mlardan biri. Ancak ne yaz k ki konutlar n ve kentlerin büyük bir bölümü yaflam kalitesine iliflkin asgari standartlar yakalamaktan uzak. Özellikle 1999'da yaflanan büyük deprem felaketi, sorunun boyutlar n n tahmin edilenden daha da vahim oldu unu gösterdi. Konut sektörünün tüketicisi ekonomik, teknik, hukuki ve estetik aç dan karfl laflt sorunlar bir yana, can güvenli i konusunda da art k daha endifleli. Ça dafl yap sanat n n baz temel ilkeleri ve uygulamalar konusunda az da olsa fikir sahibi olmak zor de ildir. Bu rehber yaflam n z boyunca yapt n z en önemli yat r m kararlar ndan birini verirken ya da kirac olarak bafl n z sokabilece iniz bir yer ararken, edinmek istedi iniz konutu daha iyi tan man za ve gerekti inde çeflitli uzmanlara do ru sorular yöneltmenize yard mc olacakt r. Yap -Endüstri Merkezi (YEM) taraf ndan haz rlanan Konut Al m Rehberi, konut kalitesi ile yaflam kalitesi aras ndaki iliflkiyi biraz daha görünür k larak tüketicilerin korunmas do rultusunda daha bilinçli tercihler yapmas na rehberlik etmeyi hedefliyor. Konut Al m Rehberi nas l haz rland? Konut Al m Rehberi iki aflamada haz rland. lk aflamada yurt içinde ve yurt d fl nda çeflitli özel kurulufllar ve kamu kurulufllar taraf ndan konut sektörünün ve ürünlerinin kalite denetimi amac ile haz rlanan dokümanlar ve ulusal bas n yay n organlar nda çeflitli tarihlerde konut piyasas yla ilgili yay mlanm fl haberler taranarak Araflt rma Görevlisi Dr. Emrah Acar (.T.Ü.), Araflt rma Görevlisi Ela Öney Yaz c (.T.Ü.) ve YEM Yap Bilgi Merkezi taraf ndan bir ön taslak haz rland. kinci aflamada haz rlanan taslak çeflitli uzmanlar n dikkatine sunularak, taslakta yer alan soru listelerinde yanl fl ya da yan lt c bulduklar sorular belirlemeleri ve gerekli düzeltmeleri/eklemeleri önermeleri istendi. lardan ayr ca, yan tlanmas için uzman deste i gerektiren ve gerektirmeyen sorular ay rt etmeleri istendi. Bu aflamada uzmanl k alanlar çerçevesinde çal flmay ; Prof. Dr. A. fiule Özüekren (.T.Ü.); Prof.Dr. Feridun Ç l (.T.Ü.); Yrd. Doç. Dr. Yüksel Demir (.T.Ü.); Yrd. Doç. Dr. pek Akp nar (.T.Ü.) ve Araflt rma Görevlisi Dr. Haluk Sesigür (.T.Ü.) gözden geçirdi. lar, tüketicileri yanl fl yönlendirebilecek ya da kültürel özelliklerine ba l olarak anlam farkl yorumlanabilecek sorular n Konut Al m Rehberi'nde olabildi ince az yer almas için özen gösterdi. Konut Al m Rehberi'ni nas l kullanabilirsiniz? Konut Al m Rehberi'nde yer alan sorulara 'evet', 'hay r' ya da 'de erlendirmemle ' yan tlar verebilirsiniz. Verdi iniz yan tlar konutun 'olumlu' () ve 'olumsuz' (-) özellikleri olarak görebilirsiniz. Art () iflaretlerinin say ca çok olmas söz konusu konutun gereksinmelerinizi karfl lamaya daha yatk n oldu u anlam na 4 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 5

4 gelmektedir. Baz sorular n yan ndaki (/-) iflareti, konutun ilgili özelli inin olumlu ya da olumsuz olabilece i, ancak bunu belirlemek için bir uzmana dan flman z gerekebilece i anlam na gelmektedir. ' ' yan tlar ço unluktaysa konutunuzu de erlendirmek için Konut Al m Rehberi d fl nda baflka kaynaklara baflvurman z önerilir. Yap lar çok say da malzeme, eleman ve bileflenin bir araya getirilmesi ile oluflan karmafl k ürünlerdir. Bir konutun, tafl y c sistem, elektrik, yal t m, s tma vb. ö elerinin her biri farkl uzmanlar n ilgi alan na girmekte ve her bir konut için o konutun koflullar gözetilerek özgün proje çözümleri gelifltirilmektedir. Dolay s yla bir konut için sorun oluflturabilecek bir özellik bir baflka konut için sorun oluflturmayabilir! Öte yandan, bir konutun tüm özellikleri her zaman ç plak gözle görünür de ildir! Dolay s yla hiçbir rehber size gerçek bir uzman kadar yard mc olamaz ve sizi uzman yapmaz! Konut Al m Rehberi'nde yan tlamak için uzman deste ine gereksinim duyabilece iniz sorular ( ) sembolü kullan larak sorular n yan nda belirtilmifltir. Lütfen bilgi eksikli i duydu unuz ve ikna olmad n z her konuda uzmanlara baflvurunuz! Konut Al m Rehberi 'bitmifl' bir çal flma de ildir ve kuflkusuz eksik yönleri bulunmaktad r. Rehber sürekli olarak gelifltirilerek güncellenecek ve belirli aral klarla konut yat r mc lar n n ve kullan c lar n n ilgisine sunulacakt r. Konut Al m Rehberi'ne ayr ca Yap Endüstri Merkezi'nin web portal olan adresinden ulaflabilirsiniz. Rehberde yer almas n önerdi iniz sorular ve rehbere yönelik elefltirilerinizi adresine gönderebilirsiniz. A Hukuki De erlendirme Konut üzerinde ipotek ya da haciz karar var m? - Konutun tapusu var m? (Tapunun tek kifli üzerine ya da çok ortakl olup olmad n, kullan m hakk -intifa- durumunu ö reniniz) - Binan n yönetim plan n incelediniz mi? Binan n kat mülkiyeti ve kat irtifak özelliklerini ö rendiniz mi? (Kat Mülkiyeti Kanunu'nda apartman dairesi 'ba ms z bölüm' olarak adland r lmaktad r. Binan n hangi bölümlerinin 'ortak alan', hangi bölümlerinin 'eklenti', hangi bölümlerinin 'ba ms z bölüm' oldu unu; her ba ms z bölüme ne kadar 'arsa pay ' düfltü ünü ö reniniz) Binan n yap m ruhsat var m? (Bir binan n ruhsat n n olmas, binada yer alan ba ms z konut bölümlerinin de ruhsat oldu u anlam na gelmemektedir! Tapudaki projeye ve aç klamalara uygunluk konusunda dikkatli olunuz) Binan n kullan m izni var m? (Bina infla halindeyse kullan m izni almaya uygun oldu undan emin olunuz) Binan n elektrik ve su için konut kullan m na geçifli yap lm fl m? - Binan n ticari amaçlar için ayr lm fl dükkan, depo gibi bölümleri varsa bunlar n kullan m amaçlar belirlenmifl mi? çinde kirac oturan bir konut al yorsan z kira kontrat n incelediniz mi? - - B Ekonomik De erlendirme Konut zemin sa laml, bitmifllik düzeyi, yafl, tapu durumu, ruhsat, kullan m izni, kaçak ekler olup olmamas vb. aç lardan banka kredisi alma koflullar n sa l yor mu? Çeflitli bankalar n koflullar n ö renerek vade, ayl k ödeme miktar, toplam ödeme, kredi süresi vb. aç lardan karfl laflt rd n z m? (Faiz ödemelerinin sizi daha sonraki y llarda güç durumda b rakmayaca ndan emin olunuz) Konutun bulundu u bölgedeki ortalama kira getirisi sizin için kabul edilebilir düzeyde mi? (Komflular n za ve yak n çevredeki emlakç lara dan fl n z.) Konutta tadilat, bak m, onar m ve yenileme gerektiren bölümlerin ve cihazlar n bütçenize etkisini dikkate ald n z m? 6 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 7

5 Konutun bulundu u çevredeki ortalama yaflam giderleri yaflam standartlar n zdan ödün vermenizi gerektiriyor mu? C Genel Mimari Özellikler Binan n onayl bir mimari projesi var m? Konutun geçmifl y llara ait s tma/so utma giderleri sizin için kabul edilebilir düzeyde mi? (Komflular n zdan geçmifl y llara ait faturalar edinerek fikir sahibi olabilirsiniz. Yüksek bir s nma gideri, konutta yeterli s yal t m bulunmad anlam na gelebilir) Konutun ortalama aidat giderleri sizin için kabul edilebilir düzeyde mi? (Ortak alanlar n giderlerine kat l m pay n n nas l hesapland n ö reniniz) nfla halinde bir konut sat n al yorsan z sat c n n güvenilirli i, mali durumu ve geçmiflte satt konutlar konusunda bilgi edindiniz mi? (Konutun size taahhüt edilen süre, maliyet ve kalite koflullar n sa layaca ndan emin misiniz?) Konutun geçmifl y llara ait ödenmemifl emlak vergisi vb. borçlar olup olmad n ö rendiniz mi? Konuttaki sabit elektrikli, elektronik, mekanik cihazlar bozuldu u takdirde kolayl kla yenileyebilir ya da bak m n yapt rabilir misiniz? (Bu tür cihazlar n garanti belgelerini istemeyi unutmay n z) Binada, sonradan, orijinal mimari projesinde olmayan de ifliklikler yap lm fl m? (Yap lm flsa bu tür de iflikliklerin nedenini ö reniniz) Binan n görünüflü ve iç mekanlar estetik bak m ndan sizi tatmin ediyor mu? Konut bugünkü ihtiyaçlar n z n yan s ra yak n gelecekteki ihtiyaçlar n z karfl lamaya da uygun mu? Konut plan, bu vb. bir durumda yeni düzenlemeler yapman za izin veriyor mu? (Örne in ailenize yeni bireyler kat lmas olas l n dikkate al n z) Konut engelli ya da yafll bir insan n kullan m için uygun mu? (Örne in merdivenlerin, merdiven sahanl klar n n, koridor geniflliklerinin ve di er ilgili mekanlar n tekerlekli bir sandalyenin girifl/dönüfl yapmas na uygun oldu undan emin olunuz) Zaman n z n ço unu geçirdi iniz mekanlar yeterince gün fl al yor mu? (Örne in, gün ortas nda yapay ayd nlatma kullanmadan oturabiliyor musunuz?) Binan n ortak mekanlar ndaki asansör, jeneratör vb. cihazlar n gürültüsü uyuman za/çal flman za engel oluyor mu? Konuttaki oda say s ihtiyaçlar n z karfl lamaya yeterli mi? Konut plan mobilyalar n z yerlefltirmenize uygun mu? (Odalar n büyüklü ünün ve duvarlardaki girintilerin/ç k nt lar n mobilyalar n z yerlefltirmeniz aç s ndan sorun yaratmayaca ndan emin olunuz) Konuttaki banyo/wc say s ihtiyaçlar n z karfl lamaya yeterli mi? Banyo/WC engelli ya da yafll bir insan taraf ndan kullan lmaya uygun mu? Konut içindeki sand k odas, dolap vb. alanlar n say s ve büyüklü ü ihtiyaçlar n z karfl lamaya yeterli mi? Bina befl kattan daha yüksek ise asansör var m? (Güncel yönetmelikler befl kat n üzerindeki binalarda asansör yap lmas n zorunlu k lmaktad r) Asansör acil bir durumda sedye, tekerlekli sandalye gibi araçlar n kullan m aç s ndan uygun mu? Konutta çöp bacas var m? Balkon ve merdiven korkuluklar tehlike oluflturuyor mu? (Örne in, korkuluklar n aralar küçük çocuklar n geçmesine izin veriyor mu? Çocuklar taraf ndan bir merdiven gibi kullan labilir mi? Korkuluk yüksekli i 90 cm'den az m?) 8 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 9

6 Bina giriflinde gerekli durumlarda kullan lmak üzere bir rampa var m? Bina giriflinde kar, ya mur, rüzgâr gibi d fl etkilerden korunman z için saçak ve rüzgârl k düflünülmüfl mü? Bina girifli gece yar s korkmadan içeri girebilece iniz ve kötü niyetli yabanc lar cayd racak biçimde tasarlanm fl ve ayd nlat lm fl m? Binada güncel yönetmeliklere uygun bir s nak mekan var m? Konut-d fl depolama alanlar var m? (Örne in bodrum katta depolama amac ile ayr lan bir bölüm var m?) Bodrumun girifl ve ç k fllar kontrollü mü? (Örne in, bodruma b rakt n z eflyalar n güvenli inden emin olabiliyor musunuz?) Su, elektrik ve gaz sayac gibi cihazlara kolay eriflilebiliyor mu? D Bina Çevresi Binan n önüne park edilen araçlar sizin için sorun yarat yor mu? (Örne in, gün fl ndan yararlanman z engelliyor ya da gürültü oluflturuyor mu?) Komflu binalar ya da binan n çevresindeki do al engeller konutun günefl fl ndan yeterince yararlanmas n engelliyor mu? Kamusal alanlar ile binaya ait alanlar birbirinden ayr lm fl m? Ziyaretçilerinizin araçlar n park edebilece i bir otopark var m? Toplu tafl ma araçlar na makul bir sürede eriflebiliyor musunuz? Yak n çevrede çocuklar n z n vakit geçirebilece i oyun alanlar var m? Konutun manzaras var m? Binan n bahçe düzenlemesi yap lm fl m? Konutun manzaras n n ileride kapanma olas l var m? Binan n güvenli ve yeterli bir otopark /garaj var m? (Örne in, yabanc araçlar n parketmesini engelleyecek önlemler al nm fl m?) Otoparkta/garajda yeterli bir ayd nlatma sistemi var m? Binada çocuklar n güvenli bir biçimde oynayabilecekleri, bina sakinleri ile bir araya gelinebilecek ortak mekanlar var m? Yak n çevrede vakit geçirebilece iniz yeflil alanlar var m? Al flverifl merkezlerine kolayl kla eriflilebiliyor mu? Konut ve varsa çocu un e itim görece i okul aras ndaki mesafe uygun mu? Konut ve iflyeriniz aras ndaki mesafe uygun mu? Sa l k hizmetlerine kolay eriflilebiliyor mu? Sinema, tiyatro vb. kültür hizmetlerine kolayl kla eriflilebiliyor mu? Posta/kargo hizmetlerine kolayca eriflilebiliyor mu? Acil bir durumda itfaiye ve ambulans araçlar konuta kolay eriflebilir mi? Binan n çöp depolama alanlar sokaktan geçen insanlar n ya da komflular n z n göz zevkini bozuyor mu? Bina h rs zl k olaylar na karfl güvenli mi? (Binan n bulundu u bölgedeki suç oranlar hakk nda bilgi edininiz) Bina çevresindeki kald r mlar düzgün ve sa lam m? Bina çevresindeki ya mur ve at k sular kendili inden kolayl kla uzaklafl yor mu? Binan n yak n çevresinde insan sa l n etkileyebilecek yüksek gerilim hatt vb. unsurlar var m? Yak n çevrede otoyol, havaalan, endüstriyel üretim tesisleri gibi gürültü ya da kirlilik kaynaklar var m? 10 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 11

7 E Tafl y c Sistem ve Deprem Dayan m Binan n onayl bir tafl y c sistem projesi var m? Binan n mevcut tafl y c sistemi ile projelendirilmesinde öngörülen tafl y c sistemi aras nda farklar var m? Binan n deprem güvenlili i konusunda bilgi edindiniz mi? (Binay bir uzmana inceleterek tafl y c sistemin 'düzenlili i' ve deprem dayan m n etkileyen di er özellikleri konusunda bilgi edininiz. Binadaki ç kmalar, sonradan müdahele ile aç lan boflluklar, kald r lan duvarlar, bodrum kat olup olmamas, haz r beton kullan m, suya karfl al nan önlemler, çevredeki di er binalar n durumu vb. pek çok unsur binan n deprem güvenlili ini olumlu/olumsuz yönde etkileyecektir) Bina yürürlükteki deprem yönetmeli ine uyygun olarak infla edilmifl mi? Binan n tafl y c sisteminde daha önce onar m yap ld na iliflkin izler var m? (Onar m yap ld ysa nedenlerini ve onar m n sonuçlar n ö reniniz) Binan n zemin koflullar konusunda bilgi edindiniz mi? (Binan n zemin raporu varsa, bununla bir uzmana dan fl n z) F Mutfak ve Banyolar Binan n yap m s ras nda çekilmifl video görüntüleri/foto raflar var m? (Binan n tafl y c sistemi hakk nda uzmanlara sorular yöneltmenizi kolaylaflt rabilir) Temellerde su yal t m yap lm fl m? Banyo / mutfak do al fl k al yor mu? Banyo / mutfak kolayl kla havaland r labiliyor mu? Mutfak ölçüleri ihtiyac n za uygun mu? Mutfakta ve banyoda bulafl k makinesi, çamafl r makinesi vb. elektrikli cihazlar n yerlefltirilebilmesi için yeterli ve uygun alan b rak lm fl m? Mutfakta ve banyoda bulafl k makinesi, çamafl r makinesi vb. cihazlar için tesisat ba lant lar var m? Banyo ve mutfaktaki mekanik, elektrikli, elektronik sabit cihazlar çal fl yor mu? Mutfakta s cak su tesisat var m? Binan n s tma sistemi sürekli s cak su sa l yor mu? Banyo ve mutfaktaki musluk ve bataryalar çal fl yor mu? S cak su musluk ve bataryalara makul bir sürede ulafl yor mu? Banyo ve mutfak dolaplar ihtiyaçlar n z için yeterli mi? Banyo ve mutfak dolaplar n n yüksekli i kullan m n z için uygun mu? Lavabo, küvet, dufl teknesi gibi donat larda çatlama, k r lma ya da su s z nt s var m? 12 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 13

8 G Duvarlar, Tavanlar ve Döflemeler Binan n d fl duvarlar na ve gereken durumlarda döflemelerine s yal t m yap lm fl m? (Örne in, duvarlarda görülen siyah lekeler, küf vb. sorunlar su ve s yal t m yap lmad n gösterir) Binadaki ses yal t m düzeyi yeterli mi? (Komflular n sesini iflitmeden oturabiliyor musunuz?) D flar dan gelen çevre gürültüsü rahats zl k veriyor mu? Gerekli yerlerde su yal t m yap lm fl m? (Özellikle bodrum katta su yal t m yap lmamas binan n tafl y c sistemine zarar verebilir) Duvar, tavan ve döflemelerde çatlama, dökülme, kabarma, küflenme, solma vb. problemler var m? Balkon, teras gibi mekanlar n döflemeleri suyun kolayl kla uzaklaflmas na uygun mu? Döfleme kaplamalar kolay temizlenebiliyor mu? Banyo ve mutfak döflemeleri kaymaya karfl güvenli mi? Süpürgeliklerin döflemeler ve duvarlar ile birleflim yerlerinde aç lma, ayr lma vb. sorunlar var m? Farkl döfleme malzemeleri ile kaplanm fl mekanlar aras ndaki geçifller için özel çözümler düflünülmüfl mü? H Kap lar ve Pencereler Kap genifllikleri yeterli mi? (Mobilyalar n ve beyaz eflyalar n rahatl kla sokulup ç kar labilece inden emin olunuz) Kap ve pencere boyutlar ve say lar gün fl ndan yeterince yararlanman z için uygun mu? Kap ve pencereler düzgün bir biçimde çal fl yor mu? Kap ve pencere aksam tam m? Kap ve pencerelerde s yal t m var m? Kap ve pencerelerde ses yal t m var m? Kap larda, pencerelerde, eflik ve denizliklerde su ve rutubet kaynakl bozulmalar var m? Pencerelerden ve d fl cepheye aç lan kap lardan (balkon kap s, sokak kap s vb.) su s z nt s oldu una dair izler görüyor musunuz? Pencere ve denizliklerin birleflim yerlerinde k r lma/çatlama/ayr lma vb. sorunlar var m? Pencereler d flar dan kolayl kla temizlenebiliyor mu? 14 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 15

9 I Çat lar ve Bodrum Katlar Çat da su yal t m yap lm fl m? Çat da s yal t m yap lm fl m? Konut mekanlar n dolaflarak ihtiyaçlar n z karfl layabilecek say da ve uygun yerlerde priz, anahtar ve ayd nlatma sortisi olup olmad n kontrol ettiniz mi? (Örne in, elektrikli cihazlar n z uzatma kablolar na gereksinim duymaks z n kullanabiliyor musunuz?) Çat kaplamalar nda k r k, y rt k vb. hasarlar var m? (Çat n n en son ne zaman bak m onar m gördü ünü ö reniniz) Bodrum kata s tma sistemi ve di er sistemlerle ilgili cihazlar yerlefltirilmiflse, bu cihazlar n yerlefltirilme biçiminin standartlara uygun olup olmad n ö rendiniz mi? Bodrum kat kolayl kla havaland r labiliyor mu? Çat n n ve bodrum kat n n performans konusunda fikir sahibi olmak için ya murlu bir günün ard ndan konutu ziyaret ettiniz mi? Prizler, anahtarlar ve ayd nlatma elemanlar çal fl yor mu? Elektrik kablolar n n ve prizlerin özellikle çocuklar için tehlike oluflturmamas için önlem al nm fl m? (Örne in kapaklar ya da kilitleri var m?) Elektrik tesisat n n topraklamas yap lm fl m? Prizler ve anahtarlar uygun yerlere ve görüntü kirlili i yaratmayacak biçimde yerlefltirilmifl mi? Yafll ya da engelli kullan c lar priz, anahtar vb. elemanlara kolayl kla eriflebiliyor mu? (Örne in, yerden yükseklikleri uygun mu?) Banyo ve mutfak gibi slak mekanlarda prizler suya ve su buhar na karfl korumal m? Mekanlardaki anahtarlar kap girifllerine yak n m? Konut mekanlar nda birden fazla ayd nlatma eleman varsa, kademeli olarak kullanarak enerji tasarrufu yapabiliyor musunuz? (Örne in, pencereden uzak konumdaki ayd nlatma elemanlar n ba ms z olarak kullanabiliyor musunuz?) Konut içinde telefon hatt var m? Kablolu TV hatt var m? Konut içinde bilgisayar vb. cihazlar için uygun say da ve yerlerde veri kablolar döflenmifl mi? Kap zili, düofon ve kamera gibi cihazlar çal fl yor mu? Binan n ortak mekanlar ndaki ayd nlatma sisteminde enerji tasarrufu sa layacak ya da güvenli i art rmak için yararl olabilecek önlemler al nm fl m? (Örne in hareket dedektörleri vb. cihazlar var m?) Konut d fl nda bahçe ve balkon gibi mekanlarda kullan labilecek elektrikli cihazlar için priz var m? J Elektrik, Telefon ve Ayd nlatma Sistemi Elektrik sistemi sahip oldu unuz elektrikli cihazlar n yükünü kald racak kapasitede mi? Mekanlardaki prizleri ve ayd nlatma elemanlar n kontrol eden sigortalar ayr ayr düzenlenmifl mi? Konut d fl ndaki ayd nlatma elemanlar konut içinden kontrol edilebiliyor mu? (Örne in, merdiven sahanl n kap y açmadan ayd nlatabiliyor musunuz?) Konutta jeneratör var m? Binada ya da bina çevresinde y ld r m düflmesine karfl önlem al nm fl m? 16 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 17

10 K Is tma-so utma-havaland rma Sistemi Binan z yeni yap lm flsa, s ihtiyac kimlik belgesi var m? (Bu belge s nma için ne kadar yak t tüketece iniz ve binan z n s yal t m konusunda size fikir verir) Is tma sisteminin türünü (merkezi/münferit) ve s tmada kullan lan yak t türünü (gaz, kömür, elektrik vb.) ö rendiniz mi? Binan n s tma sisteminde kullan lan yak t türüne ba l olarak (kat ya da s v yak t) yak t n güvenli bir biçimde depolanabilece i bir alan düflünülmüfl mü? Boyler, klima, kombi vb. cihazlar çal fl yor mu? Binan n s tma-havaland rma-so utma sisteminin en son ne zaman bak m-onar m-yenileme geçirdi ini ö rendiniz mi? (Binan n s tma sisteminde gerekli güvenlik önlemlerinin al nd ndan emin olunuz) Binada s tma/havaland rma/so utma amac ile günefl vb. alternatif enerji kaynaklar ndan yararlan l yor mu? Is tma/havaland rma/so utma sistemi konutun farkl mekanlar nda kademeli olarak devreye sokulabilecek biçimde tasarlanm fl m? (Örne in, konutun yaln zca seçilen mekanlar s t labiliyor mu?) Binan n s tma-havaland rma-so utma sisteminin geçmifl y llardaki performans konusunda bilgi edindiniz mi? Is tma sisteminde kullan lan boru ve kanallar yal t lm fl m? L S hhi Tesisat Binan n s hhi tesisat n n en son ne zaman bak m-onar myenileme geçirdi ini ö rendiniz mi? Aç ktaki borularda çatlama, çürüme, su s z nt s, yal t mla ilgili vb. sorunlar var m? (Tesisat borular nda gerekli s yal t m önlemlerinin al nd ndan emin olunuz) Eviye alt ndaki dolaplar açarak borularda su s z nt s olup olmad n kontrol ettiniz mi? Banyoda ve mutfakta su bas nc n n yeterli olup olmad n kontrol ettiniz mi? (Musluklar ayn anda açarak ve tuvalet sifonunu çekerek su bas nc n kontrol ediniz) Banyo ve mutfaklarda boru tesisat ndaki sorunlardan kaynaklanan kötü kokular var m? (Tesisat n havaland r ld ndan emin olunuz) Boru tesisat kullan ld nda afl r gürültüye neden oluyor mu? Binada su deposu var m? (Kapasitesini ve hangi s kl kla temizlendi ini ö reniniz) 18 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 19

11 M Yang n Güvenli i Binada yang n merdiveni var m? (Yang n merdiveninin güncel yönetmeliklere uygun oldu undan emin olunuz) Yang n merdiveni acil bir durumda h zla bina d fl na ç kman za izin verecek biçimde konumland r lm fl m? (Acil bir durumda yang n merdivenine makul bir sürede ulaflabiliyor musunuz?) Yang n merdiveni ve çevre duvarlar, acil bir durumda bina d fl na ç kman z için size süre kazand racak biçimde uygun ve dayan kl malzemelerle infla edilmifl mi? Bina içinde yang n dedektörleri var m? Bina içinde otomatik sprinkler (su püskürten yang n söndürücüler) var m? Binada s tma sisteminin türüne ba l olarak yang n riskini azaltacak önlemler al nm fl m? (Örne in, do algaz s z nt s n alg layan dedektörler var m? Konutta yak n zamanda baca temizli i yap lm fl m?) Tesisat n duvarlar, döflemeleri ve tavanlar deldi i noktalar alev ve duman n yay lmas n yavafllatacak malzemeler ile kapat lm fl m? Yang n merdivenine aç lan kap lar kaç fl yönüne do ru iterek aç lacak biçimde infla edilmifl mi? Yang n merdivenine aç lan kap lar otomatik olarak arkan zdan kapan yor mu? Acil bir durumda yang n kaç fl yollar otomatik olarak ayd nlat l yor mu? Yang n merdivenlerinin kenarlar nda güvenli küpeflte veya korkuluk yap lm fl m? Pencere genifllikleri yang n merdivenine ya da bina ç k fl na ulaflamad n z durumda itfaiye taraf ndan pencereden kurtar lman za uygun mu? Yang n n bina içinde yay lmas n yavafllatmak üzere bina içinde bölümler oluflturulmufl mu? Binada önceden kaydedilmifl yard m ça r s n yang n an nda otomatik olarak itfaiyeye ileten bir telefon arama cihaz var m? UZMANLIK GEREKT REN KONULARDA BAfiVURULMASI ÖNER LEN ODA, DERNEK, B RL K, KURUM VE KURULUfiLAR SERAM K, V TR F YE MALZEMELER Seramik Federasyonu (SERFED) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: - TES SAT Tesisat nflaat Malzemecileri Derne i (T MDER) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: AYDINLATMA S STEM TMMOB Elektrik Mühendisleri Odas Genel Merkez Tel: (0312) Faks: (0312) Web: E-posta: TAfiIYICI S STEM VE DEPREM DAYANIMI TMMOB nflaat Mühendisleri Odas Genel Merkez Tel: (0312) Faks: (0312) Web: E-posta: ISITMA, SO UTMA, HAVALANDIRMA S STEM TMMOB Makine Mühendisleri Odas Genel Merkez Tel: (0312) Faks: (0312) Web: E-posta: SERAM K, V TR F YE MALZEMELER Türk Seramik Derne i (TSD) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: - E-posta: KAPI / PENCERE Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derne i (TALSAD) Tel: (0216) Faks: (0216) Web: - E-posta: - HUKUK DE ERLEND RME Türkiye Barolar Birli i Tel: (0312) / / Faks: (0312) Web: E-posta: YANGINDAN KORUNMA Türkiye Yang ndan Korunma ve E itim Vakf / Yang ndan Korunma Derne i (TÜYAK) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: AYDINLATMA GEREÇLER Ayd nlatma Gereçleri malatç lar Derne i (AG D) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: BOYA Boya Sanayicileri Derne i (BOSAD) Tel: (0216) Faks: (0216) Web: E-posta: ÇATI ÇATIDER ÇATICILAR DERNE Tel: (0216) Faks: (0216) Web: E-posta: DO ALGAZ Do algaz Cihazlar Sanayi Derne i (DOS DER) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: ISI, SU, SES, YANGIN YALITIMI Is, Su, Ses ve Yang n Yal t mc lar Derne i ( ZODER) Tel: Faks: Web: E-posta: ISITMA, SO UTMA, HAVALANDIRMA S STEM klimlendirme So utma Klima malatç lar Derne i ( SK D) Tel: (0212) Faks: (0212) Web: E-posta: YAPI MALZEMELER nflaat Malzemeleri Sanayicileri Derne i ( MSAD) Tel: Faks: Web: E-posta: GENEL M MAR ÖZELL KLER Mimarlar Odas Genel Merkez Tel: (0312) Faks: (0312) Web: E-posta: KAPI / PENCERE Plastik Profil Üreticileri Kalite Birli i Derne i (PÜKAD) Tel: (0216) Faks: (0216) Web: E-posta: 20 KONUT ALIM REHBER KONUT ALIM REHBER 21

12 NOTLAR: 22 KONUT ALIM REHBER

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK D Ü fi ASTERA L E D N Z Y A fi A M PARK ASTERA PARK D Ü fi L E D N Z Y A fi A M OL MP YAT STADI K TELL KAVfi. TEM AVRUPA KONUTLARI SOYAK S TES GÜMRÜK KAVfi. STAR TV TOK LKÖ RET M OKULU TOK EVLER ATAKENT

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.YAĞMUR SUYU TESİSATI Yağmur suyu tesisatı, konut çatısı üzerine düşen yağmur sularını çatı olukları vasıtası

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İşyeri Teslim Tutanağı 2 %20 Seviyesinde; 3 %60 Seviyesinde; SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2.İş Yeri Teslim Tutanağı 3.Ruhsat Fotokopisi 4.Personel

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015

OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015 OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015 KONU : 3 Üncü Üç Aylık Denetim Raporu. 46538 ADA TEMSİLCİLER KURULU BAŞKANLIĞINA

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam...

Em neller İnşaat modern ve güvenl mekanlar... Dört Dörtlük Bir Yaşam... Dört Dörtlük Bir Yaşam... www. verapark.com.tr Em neller İnşaat Doğayla, doğal olanla yaşamak için... Vera Park Konutları 4-1- www.verapark.com.tr Yeni bir daire alırken orada uzun bir hayat süreceğinizi

Detaylı

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Yatay, Beyaz ve E risel

Yatay, Beyaz ve E risel 40 Yatay, Beyaz ve E risel YATAY ETK L, TEK KATLI, E R SEL B R YAPI OLAN TOB YÖNET M B NASI, BULUNDU U ARAZ N N EN YÜKSEK NOKTASINDA, MANZARAYA HAK M OLACAK fiek LDE KONUMLANMAKTADIR Prodek Mimarl k -

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Datça Konut Mimarl II

Datça Konut Mimarl II 30 Datça Konut Mimarl II EGE M MARLIK DERG S N N 65. SAYISINDA YARIMADANIN EN KARAKTER ST K KONUT T P OLAN TEK MEKANLI YAfiAMA B R M NCELENM fit. BU MAKALEDE SE TEK MEKANLI YAfiAMA B R M N N BASKIN M MAR

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Bölüm 1: Bölüm 2: Bölüm 3: Bölüm 4: Bölüm 5: Bölüm 6: Bölüm 7:

Bölüm 1: Bölüm 2: Bölüm 3: Bölüm 4: Bölüm 5: Bölüm 6: Bölüm 7: TEKNİK ŞARTNAME İçindekiler Bölüm 1: İnşaat Bölüm 2: İç Mekanlar a) Döşeme b) Duvar c) Tavan d) Mutfak e) Banyo f) Mobilya Bölüm 3: Dış Mekanlar Bölüm 4: Mekanik Bölüm 5: Elektrik Bölüm 6: Güvenlik Bölüm

Detaylı

GHS PERMANENT HOME. İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay.

GHS PERMANENT HOME. İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS PERMANENT HOME İnsanları yuva sahibi yapıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS PERMANENT HOME İnsanların hayat kalitesini artırıyoruz. Hızlı. Güvenli. Kolay. GHS Permanent Homes kalıcı ve sürdürülebilirlik

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88

Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88 Yefliltepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvar Can Sitesi A Blok Kat: 2 Dair: 3 No: 351 Merkez - Trabzon Tel: +90 462 229 80 81 Fax: +90 462 229 11 88 www.tarikaydin.com.tr info@tarikaydin.com.tr Herşey yeniden

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Dikey Yaflam Yatay Geçit

Dikey Yaflam Yatay Geçit Dikey Yaflam Yatay Geçit ZM R N KÜLTÜR, SANAT, E LENCE VE ALIfiVER fi MERKEZ OLAN ALSANCAK TA NfiA ED LEN THE PORT RESIDENCE, KULLANICILARINA KIBRIS fieh TLER CADDES N N CANLILI INI ZEM N KATINDA DA SÜRDÜREN

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız

Sanatsal bir yaklaşımla bir yaşam stili sunan Meram Park Villaları ile tasarım ve fonksiyonelliğin mimari bütünlükle birleşimine şahit olacaksınız Konya nın son dönemlerde en hızlı gelişen bölgesinde, DEKOR inşaatın 30 yılı aşkın tecrübesinin yansıması, yakından tanıdığınız yaşamınıza kalite kazandıran felsefesiyle MERAM PARK VİLLARI hayata geçiyor.

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

T.C. YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠÇ MĠMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ RAPORU

T.C. YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠÇ MĠMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ RAPORU T.C. YAġAR ÜNĠVERSĠTESĠ MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠÇ MĠMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ RAPORU 12080003041 IġINSU DĠKMEN EYLÜL, 2015 ĠZMĠR STAJ YAPAN ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI : IġINSU DĠKMEN NUMARASI : 12080003041

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

neden s yal t m yapt rmal y z?

neden s yal t m yapt rmal y z? neden s yal t m yapt rmal y z? ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN

SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN SÜREKL MESLEK GEL fi M E T M PROGRAMI N SAN MAYIS HAZ RAN 2007 SÜREKL MESLEK GEL fi M E T MLER VE KRED LEND RME ESASLARINA L fik N B LG LEND RME Sürekli Mesleki Geliflim çerçevesinde Odam z bünyesinde

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Teknik. Tesisat ve Duman Yal t m. Faruk Bilal / nflaat Müh. Himerpa A.fi.

Teknik. Tesisat ve Duman Yal t m. Faruk Bilal / nflaat Müh. Himerpa A.fi. Tesisat ve Duman Yal t m Faruk Bilal / nflaat Müh. Himerpa A.fi. Duman, kat yada gaz haldeki yanma ürünleri için kullan lan genel bir terimdir ve yanmam fl parçac klarla, yan c dan kimyasal de iflim yoluyla

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı