T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1

2 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALiYET RAPORU

3 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR Feridun TAŞÇI Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 1.Sınıf Emniyet Müdürü YAYINA HAZIRLAYANLAR Halil İbrahim YAYLAGÜL Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1.Sınıf Emniyet Müdürü Ömer Faruk ÖZBEN Strateji Geliştirme Daire Başkan Yardımcısı 2.Sınıf Emniyet Müdürü Engin ASLAN Strateji Planlama Şube Müdürü 4.Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet AYDIN Analiz Büro Amiri Komiser Yardımcısı Recep KARA Polis Memuru Adem AY Polis Memuru Tasarım-Baskı: Başak Matbaacılık Ankara, 2013

4 Polis Asker Kadar Disiplinli, Hukukçu Kadar Hukuk Adamı, Bir Anne Kadar Şefkatli Olmalıdır.

5

6 Bakan Sunuşu Türk Polis Teşkilatı, vatandaşlarımızın güven içerisinde özgür bir şekilde yaşaması için personeli ile ülke nüfusunun %77 sine 24 saat kesintisiz güvenlik hizmeti sunmaktadır. Önleyici polislik anlayışını benimseyen Türk Polis Teşkilatı vatandaşlarını muhtemel tehlikelerden korumakla birlikte vuku bulan suçlarda suç ve suçluların tespiti ile adalete teslimini gerçekleştirmektedir. Kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışını benimsemiş olan Türk polis teşkilatı bir yıllık zaman diliminde gerçekleştirdiği faaliyetlerini 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü 2012 Yılı Faaliyet Raporu ile kamuoyuna açıklamaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 2012 yılı idare faaliyet raporunu teşkil eden bu belgede Teşkilat hakkında genel bilgilerin yanında vatandaşa sunulan hizmetlerin ve uluslararası faaliyetlerin detaylarını bulacaksınız. Gelişen ve değişen yüzüyle Emniyet Teşkilatı güvenlik anlayışına yeni bir pencereden bakarak özgürlük ve güvenlik dengesini korumayı ilke edinmiş, her mensubunun kendisini üniformalı bir vatandaş olarak gördüğü, toplumun huzuru için güvenlik hizmeti sunan bir kurumdur. Yetki ve sorumlulukları doğrultusunda görev ifa eden Emniyet Teşkilatı sahip olduğu kaynakları etkin bir şekilde kullanarak şeffaflık anlayışı içerisinde kamuoyuna bilgilendirmede bulunmaktadır. Profesyonelce sunduğu güvenlik hizmeti ile uluslararası alanda kendisinden sıklıkla söz ettiren Türk Emniyet Teşkilatı bölgesel ve uluslararası birçok işbirliği faaliyeti içerisinde eğitici konumuyla dünya polislerini eğitir bir pozisyona gelmiştir. Bu vesileyle tüm Teşkilat personelini sunmuş olduğu kaliteli hizmetten dolayı kutluyor, 2012 Mali Yılı Emniyet Genel Müdürlüğü faaliyetlerini içeren raporun hazırlanma sürecindeki çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Muammer GÜLER İçişleri Bakanı

7

8 Üst Yönetici Sunuşu Emniyet Teşkilatı, toplumun huzur ve güvenliğini sağlama görevini çağımızın tüm bilgi ve teknolojik kaynaklarından yararlanarak, mevcut ekonomik imkânlar çerçevesinde, en kısa sürede, en iyi ve en verimli şekilde yerine getirme bilinciyle çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Teşkilatımız, suç olgusunun sınırları aştığı bir dünyada, insan hak ve özgürlüklerini korumak, huzur ve güvenliği sağlamak amacı ile suçların önlenmesi ve suç işleyenlerin yakalanması başta olmak üzere, üstlendiği tüm hizmetleri; hukuk devleti ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi gözeten, birey memnuniyeti odaklı ve toplum destekli hizmet anlayışı içerisinde yerine getirmektedir. Asayiş ve terör suçları, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile organize suçlar başta olmak üzere her suç türüyle mücadelede elde ettiği başarılar ve hayata geçirdiği projeler sayesinde Emniyet Teşkilatı, toplumun geniş desteğini alarak, en çok güven duyulan kurumlar arasında yer almıştır. Polis Teşkilatımızın suçla mücadele ve önleyici polislik alanındaki başarıları özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından ilgiyle takip edilmekte ve yapılan işbirliği anlaşmaları çerçevesinde düzenlenen toplantılar ve eğitim faaliyetleriyle, bu ülke polis teşkilatlarına bilgi ve tecrübeler aktarılmaktadır. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun gereği olarak, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü 2012 yılı Faaliyet Raporu nda, Emniyet Teşkilatını tanıtıcı genel bilgilerin yanı sıra 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylarını bulacaksınız Titiz ve özverili bir çalışma sonucu hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü 2012 yılı Faaliyet Raporu nun tüm kurum ve vatandaşlarımıza faydalı olacağı inancıyla emeği geçen personelime teşekkür ediyorum. Mehmet KILIÇLAR Vali Emniyet Genel Müdürü

9 , icindekiler, GENEL BİLGİLER A- M syon-v zyon 10 B- Yetk Görev Ve Sorumluluklar 12 C- İdareye İl şk n B lg ler 13 Teşk lat Yapısı 13 İnsan Kaynakları 14 Eğ t m H zmetler 18 D- Sunulan H zmetler 27 8 Suçla Mücadele H zmetler 28 Stratej Gel şt rme H zmetler 58 Loj st k H zmetler 62 Traf k H zmetler 70 Uluslararası İl şk ler 74 Yönet m ve İç Kontrol 82 AMAÇ VE HEDEFLER A- Stratej k Amaçlar 84 B- Temel Pol t kalar ve Öncel kler 86 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mal B lg ler 88 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- İç ve Dış Değerlend rme 92 B- Mal H zmetler B r m Yönet c s n n Beyanı 94 C- İç Kontrol Güvence Beyanı 95 EK: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ 96

10 GENEL BILGILER

11 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU A MİSYON-VİZYON MİSYONUMUZ 10 Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkân sağlayan bir ortamın oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamaktır.

12 VİZYONUMUZ 11 Düzen, barış, huzur ve güvenliği bozmak isteyenleri caydıran, bozanları gerekli tüm delillerle hızlı yakalayan, kamu güvenlik politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan, mutlu personeli ve insan merkezli kaliteli hizmetleriyle güven veren örnek bir teşkilat olmaktır.

13 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR Pol s Teşk latı 10 N san 1845 tar h nde Pol s N zamnames le kurulmuş olup, Cumhur yet n lanından sonra 4 Haz ran 1937 tar hl ve 3201 sayılı Emn yet Teşk latı Kanunu le bugünkü yapının. temeller oluşturulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar özgürlük ve güvenl k denges n temel lkes olarak ben msem ş Türk Pol s Teşk latı yasaların kend s ne verd ğ yetk ve sorumluluklar çevres nde hukuk devlet lkeler ve nsan hakları perspekt f nde güvenl k h zmet üretmekted r. Türk Pol s Teşk latının görev n düzenleyen 2559 sayılı Pol s Vaz fe ve Salah yet Kanununun lk maddes : Pol s, asay ş amme, şahıs, tasarruf emn yet n ve mesken masun yet n korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammen n st rahatını tem n eder. Yardım steyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, al l ve ac zlere muavenet eder. Kanunun ve n zamnameler n kend s ne verd ğ vaz feler yapar. şekl nde düzenlenm şt r. Y ne aynı kanunun 2. maddes ; Pol s n genel emn yetle lg l görevler k kısımdır. 12 A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmel klere, hükümet em rler ne ve kamu düzen ne uygun olmayan hareketler n şlenmes nden önce bu kanun hükümler da res nde önünü almak, B) İşlenm ş olan b r suç hakkında Ceza Muhakemeler Kanunu le d ğer kanunlarda yazılı görevler yapmak, Kanun metn nde bel rt ld ğ üzere pol s n adl ve dar olmak üzere 2 temel görev bulunmaktadır. Pol s n adl görevler suçun şlenmes yle başlar. Cumhur yet Savcıları adına soruşturmayı yürüterek, şüphel ve suç del ller n yargı merc ler ne tesl m etmek pol s n temel adl görev d r. Pol s n dar görevler se; genel asay ş ve kamu düzen n korumak, muhtaçlara, yaşlılara, sakat ve güçsüzlere, hastalara ve çocuklara yardım etmekt r. Pol s teşk latı Adl ve İdar görevler n har c nde, özel olarak bel rlenm ş bazı görevler yer ne get rmekle de görevlend r lm şt r. Bu görevler; traf k düzenlemeler, pasaport, s lah taşıma/bulundurma belges, taşıt sürücü belges, araç traf k ve tesc l belges, özel güvenl k belgeler, patlayıcı maddelerle lg l belgeler g b b rçok konuda belgelend rme h zmetler n n ver lmes görevler d r. Yukarıda üç ana başlıkta bel rt len ş ve şlemler ç n 271 kanun, 51 tüzük, 168 yönetmel k, 87 Bakanlar Kurulu Kararnames ve 62 yönerge, pol se görev ve sorumluluk vermekted r.

14 C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER TEŞKİLAT YAPISI Emn yet Genel Müdürlüğü Teşk latı, merkez, taşra ve yurtdışı teşk latlarından oluşur. Taşrada olup da doğrudan merkeze bağlı b r mler de mevcuttur. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI TAŞRA TEŞKİLATI YURTDIŞI TEŞKİLATI 13 Teftiş Kurulu Başkanlığı Emniyet Müşavirlikleri Hukuk Müşavirliği Trafik Hizmetleri Başkanlığı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Akademisi Başkanlığı Daire Başkanlıkları MERKEZE BAĞLI TAŞRA TEŞKİLATI Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Polis Koleji Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Müdürlüğü İL VE İLÇE TAŞRA TEŞKİLATI İl Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü İlçe Emniyet Amirliği Emniyet Ataşelikleri Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü

15 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İNSAN KAYNAKLARI 14

16 PERSONEL DURUMU Pol s Teşk latı personel le ülke nüfusunun %77's ne h zmet vermekted r. B r öncek yıla a t personel sayısı karşılaştırıldığında emn yet h zmetler sınıfında artış oranı % 3,7 d r yılında b r pol s memuru ortalama 297 vatandaşa h zmet ver rken, 2012 yılı t bar yle bu sayı 291 e düşmüştür. Teşkilat personelinin hizmet sınıflarına göre dağılımı Emniyet Hizmetleri Sınıfı G.İ.H Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Akademik Kadro Diğer Hizmet Sınıfları TOPLAM Emniyet Teşkilatı Personelinin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Emn yet Teşk latı Personel n n (% 95) Emn yet H zmetler, u (% 5) se d ğer h zmet sınıflarındandır. Emn yet H zmetler Sınıfının % 11 n pol s am rler, % 87 s n pol s memurları ve % 2 s n se çarşı ve mahalle bekç ler oluşturmaktadır. Çarşı ve Mah. Bekçileri %2 Polis Amiri %11 15 Polis Memuru %87

17 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbelerine Göre Dağılımı Rütbeler /1 Sınıf Emniyet Müdürü /2 Sınıf Emniyet Müdürü Sınıf Emniyet Müdürü Sınıf Emniyet Müdürü Sınıf Emniyet Müdürü Emniyet Amiri Başkomiser Komiser Komiser Yardımcısı Başpolis Memuru Polis Memuru Çarşı ve Mahalle Bekçisi TOPLAM

18 Emn yet H zmetler Sınıfı Personel c ns yet yönünden değerlend r ld ğ nde, personel n n % 6 sı bayan, % 94 ü se erkekt r. Teşk latımızda çalışan Emn yet H zmetler Sınıfı personel n, % 88 yüksekokul ve ün vers te, % 11 l se, % 1 se lkokul ve ortaokul mezunudur. Özell kle pol s memurlarının çalışırken yüksek öğren mler n tamamlaması, pol s okullarının Pol s Meslek Yüksekokullarına dönüştürülmes ve ün vers te mezunlarının Pol s Meslek Eğ t m Merkezler ne alınmasıyla, pol s memurlarının eğ t m sev yes son yıllarda c dd anlamda yükselm şt r. Ayrıca Emn yet Teşk latında yüksek l sans ve 238 doktora yapmış personel mevcuttur. 17 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelin Eğitim Durumu 50 46,70% 40 39,69% ,59% ,1% 1,07% 1,74% 0,1% İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans Y. Lisans Doktora

19 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM HİZMETLERİ 18

20 Varlığının temel gayes halkının huzur ve güvenl ğ n sağlamak olan Teşk latımız, görev n n fası ve kal tel h zmet sunmanın, ancak n tel kl ve eğ t ml nsan gücüyle yapılab leceğ n n b l nc nde olarak personel m z n eğ t m ne, Eğ t me yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır" felsefes yle bu alanda sürekl yatırımlar yapmaktadır. Geleceğ n pol s n yaratmak amacıyla pol s ye alandak gel şmeler tak p ed lmekte ve Teşk lat mensuplarının bu yen l klere adapte olması amacıyla eğ t m programları düzenlenmekted r. 19

21 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM KURUMLARIMIZ Teşk latımız h zmetler nde görevlend r lmek üzere alınan pol s am r ya da memur adayları Teşk latımız bünyes nde bulunan; Pol s Kolej, Pol s Akadem s, Pol s Meslek Yüksek Okulu, Pol s Meslek Eğ t m Merkez Müdürlükler nde konumlarına göre meslek temel eğ t m almaktadırlar. Pol s Kolej 20 Pol s Kolej, Emn yet Teşk latına am r yet şt ren Pol s Akadem s ne veya Emn yet Teşk latının ht yaç duyacağı branşlarda fakülte ve yüksek okullara kaynak sağlamak amacıyla kurulmuş, parasız, yatılı ve resm ün formalı b r eğ t m kurumudur. Eğ t m süres 4 yıl olup, Anadolu L seler fen b l mler alanı haftalık ders ç zelges uygulanır. Pol s Kolej nde öğrenc lere nez h b r ortamda teknoloj ve yabancı d l destekl eğ t m ver lmekte, her türlü sosyal ve spor akt v teler yapma mkanı tanınmaktadır. Kolej öğrenc ler tarafından 2012 yılında atıcılık, karate, oryant r ng ve satranç g b spor dallarında Türk ye ve uluslararası müsabakalarda 6 sı altın, 12 s gümüş ve 29 u bronz olmak üzere toplam 47 madalya kazanılmıştır yılında Pol s Kolej n terc h eden adaydan, öğrenc Pol s Kolej ne G r ş Sınavına katılmaya hak kazanmış, aday se sınava katılmıştır. Sınav net ces nde Pol s Kolej ne toplam 300 öğrenc alınmıştır. Pol s Akadem s Pol s Akadem s ; Güvenl k B l mler Fakültes, Güvenl k B l mler Enst tüsü, Pol s Meslek Yüksek Okulları ve Araştırma Merkezler nden oluşan b r eğ t m kurumudur. Pol s Akadem s nde altı ayrı karakterde eğ t m ve öğret m h zmet sunulmaktadır. Bunlar: Ön L sans Eğ t m, L sans Eğ t m, Yüksek L sans ve Doktora Eğ t m, Fakülte ve Yüksek Okullar (FYO) Eğ t m, Araştırma Merkezler, Yönet c l k Eğ t m d r.

22 21

23 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Güvenl k B l mler Fakültes, Teşk latımıza am r sınıfı personel yet şt ren eğ t m kurumudur. Güvenl k B l mler Fakültes n n öğrenc kaynağını; Pol s Kolej ve l se mezunları le yabancı uyruklu öğrenc ler oluşturmaktadır. Pol sl k alanında teor k ve prat k eğ t mler n ver ld ğ Güvenl k B l mler Fakültes nde eğ t m öğret m yılında 310 u yabancı uyruklu olmak üzere toplam öğrenc öğren m görmekted r. 22 Polis Akademisinde Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler Ülkeler Öğrenci Sayısı Ülkeler Öğrenci Sayısı Arnavutluk 4 Yemen 23 Azerbaycan 20 B.A.E 5 Filistin 38 Etiyopya 26 Afganistan 18 Kosova 10 Kırgızistan 29 Türkmenistan 19 K.K.T.C. 22 Moğolistan 26 Makedonya 29 Ürdün 25 Sudan 15 Bosna-Hersek 1 Toplam 310 Güvenl k B l mler Enst tüsünde kurum ç ve kurum dışından gelen öğrenc lere yüksek l sans ve doktora eğ t m de ver lmekted r. Güvenl k B l mler Enst tüsü anab l m dallarında toplam 821 yüksek l sans ve 210 doktora öğrenc s bulunmaktadır.

24 Güvenl k B l mler Enst tüsü nde; t Suç Araştırmaları, t Güvenl k Stratej ler ve Yönet m, t Uluslararası Güvenl k, t Adl B l mler, t Ceza Adalet, t Ulaşım Güvenl ğ ve Yönet m olmak üzere 6 anab l m dalı bulunmaktadır. Pol s Meslek Yüksek Okulları Pol s Akadem s ne bağlı Pol s Meslek Yüksek Okulları; Teşk latımızın personel ht yacını karşılamak üzere 2 yıl sürel ön l sans düzey nde, meslek eğ t m-öğret m ve uygulama yapan parasız yatılı yüksek öğret m kurumlarıdır. Teşk latımız bünyes nde faal yet gösteren 29 Pol s Meslek Yüksek Okulunda öğrenc öğren m görmekted r. 23

25 24 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

26 Pol s Meslek Eğ t m Merkezler Pol s Meslek Eğ t m Merkezler ; Teşk latımızın personel ht yacını karşılamak amacıyla 4 yıllık ün vers te mezunu adayların, en az 6 aylık meslek temel eğ t me tab tutulduktan sonra pol s memuru olmalarına mkân tanıyan eğ t m kurumlarıdır yılı çers nde 10 Pol s Meslek Eğ t m Merkez nden toplam öğrenc mezun olarak Teşk latımızda pol s memuru olarak göreve başlamıştır 05 Kasım 2012 tar h nde başlatılan 12. dönem pol s meslek eğ t m le b rl kte modüler eğ t m s stem ne geç lm ş ve eğ t m süres 38 haftayı kapsayacak şek lde 6 aydan 9 aylık b r süreye çıkarılmıştır. Halen eğ t m görmekte olan pol s adayının eğ t m tar h nde sona erecekt r. 25 HİZMET İÇİ EĞİTİMLER Hukukun temel lkeler ve nsan haklarına saygı çerçeves nde daha kal tel h zmet sunmak amacıyla Teşk latımız, nsan kaynaklarının gel ş m ne sürekl yatırım yapmaktadır. Bu amaçla, sürekl değ şen mevzuata uyum sağlamak, gel şen b l msel ve teknoloj k metotları yakından zlemek ve sunduğu güvenl k h zmet n n standartlarını yükseltmek amacıyla h zmet ç eğ t mler n t t zl kle sürdürmekted r yılı çer s nde, personel m ze yönel k farklı konularda h zmet ç eğ t m programları düzenlenm ş olup eğ t mlere personel katılmıştır. Yıl sonu t bar yle mükerrer eğ t mler har ç personel m z n % 68 h zmet ç eğ t mden geç r lm şt r.

27 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AKILLI SINIF PROJESİ 81 İl Emn yet Müdürlüğünde kurulumu tamamlanarak h zmete g ren akıllı sınıflarda kurs yerlerle eğ t c ler arasında canlı let ş m kurularak aynı anda k ş n n eğ t m göreb leceğ b r s stem kurulmuştur. Yapılan Proje le 2006 yılında EGM Anıttepe ve Gölbaşı Kampüsler nde b rer adet akıllı sınıf kurulmuş ve kurulduğu tar hten t baren 2012 yılı sonuna kadar h zmet ç eğ t mlerde personel m z, uzaktan eğ t m yöntem yle eğ t m almış ve bu eğ t mlerden toplam TL tasarruf sağlanmıştır. YABANCI DİL EĞİTİMLERİ Teşk latımızın, gerek AB ülkeler ve d ğer ülkeler le yürüttüğü k l l şk ler gerekse bölge ülkeler yle gel şt r len pol s ye l şk ler neden yle yabancı d l b len personel sayısının artırılması ht yacı doğmuştur. Bu amaçla Teşk latımız bünyes nde kurulan Yabancı D ller Eğ t m Ün tes nde İng l zce, Rusça, Fransızca, Arapça ve İspanyolca d ller nde toplam personele d l eğ t m ver lm şt r. 26 YURTDIŞI EĞİTİMLERİ Teşk latımız; ht yaç duyulan alanlarda b l msel çalışmalarda bulunmak, yabancı ülke pol s teşk latlarını tanımak, çalışmalarını yer nde görmek, faydalı olab lecek pol s ye uygulamaları aktarmak, Teşk latın geleceğ ne yön verecek personel yet şt rmek amacıyla yüksek l sans, doktora, kısa sürel h zmet ç eğ t mler ve staj eğ t m ç n ABD ve AB ülkeler ne personel göndermekted r. Yurtdışında değ ş k ülkelerde toplam 38 personel m z doktora ve yüksek l sans eğ t mler ne devam etmekted rler. Ayrıca 2012 yılında 6 personel m z doktora, 8 personel m z yüksek l sans ve 27 personel m z se kısa sürel (h zmet ç ) eğ t mler ç n ABD ye, 2 personel m z se staj eğ t m ç n Avusturya ve Romanya ya gönder lm şt r. Halen Yurtdışında Eğitime Devam Eden Personel Tablosu Ülke Yüksek Lisans Doktora A.B.D Avusturya - 1 İngiltere 1 1 Almanya 1 1 Toplam 13 25

28 D SUNULAN HİZMETLER Teşkilatımız suçla mücadelesinde, hukuk devleti ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik arasındaki hassas dengeyi gözeten, birey memnuniyeti odaklı ve toplum destekli hizmet sunma anlayışını temel ilke olarak benimsemiştir. ş Özgürlük 27 Güvenlik

29 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SUÇLA MÜCADELE HİZMETLERİ 28

30 ASAYİŞ SUÇLARI İLE MÜCADELE Suçu önlemen n daha öneml olduğunun ve daha az mal yet gerekt rd ğ n n b l nc nde olan Teşk latımız, suç önleme ve st hbarat odaklı pol sl k anlayışını, asay ş suçlarıyla mücadele alanına da uyarlamış, toplum destekl h zmet sunma anlayışına ve teknoloj k alt yapıya dayanan b r mücadele stratej s ben msem şt r. Asayiş Suçları Oranları Suç Türü 2006 * Yılına Göre Oranı (%) Kapkaç Gasp Oto Hırsızlığı Kasten Öldürme İnsan Ticareti İşyerinden Hırsızlık Yankesicilik Öldürmeye Teşebbüs Rüşvet Meskun Mahalde Ateş Etmek * Daha önce suç sayılmayan ve suç numarası verilmeyen, ancak yeni TCK ile suç olarak tanımlanan fiiller de dahil edilerek hazırlanan format esas alındığından, karşılaştırmalar 2006 yılı verileri baz alınarak yapılmıştır.

31 30 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

32 GÜVEN TİMLERİ VE YILDIRIM EKİPLERİ UYGULAMASI Pol s n Asay ş Suçları le Mücadele Stratej s n n Gel şt r lmes ve Güçlend r lmes Projes kapsamında kurulan Güven T mler ve Yıldırım Ek pler le; Pol s n sokak hâk m yet artırılmış, Suça anında müdahalede artış sağlanmış, Suçlular üzer nde caydırıcılık artırılmış, Şüphel ve sanıkların yakalanmasında artış kayded lm şt r. Güven t mler ve yıldırım ek pler nde görevl personel, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde s v l ve farklı görünümlere bürünerek kamufle olmuş b r şek lde görev yapmaktadır. Güven T mler ve Yıldırım Ek pler n n müdahale ett ğ olayda, k ş yakalanmıştır. Güven Timleri ve Yıldırım Ekiplerinin Faaliyetleri SUÇ TÜRÜ Olay Sayısı Yakalanan Kişi Sayısı Hırsızlık OtoHırsızlığı Kapkaç Yankesicilik Gasp Yaralama CinselTaciz Sayılı Kanuna Muhalefet Dolandırıcılık TOPLAM Güven Timleri ve Yıldırım Ekiplerinin Ele Geçirdikleri Suça Konu Malzemeler Ruhsatsız Silah Delici ve Kesici Alet Esrar Eroin Ecstasy Hap Sentetik Uyuşturucu Afyon Kokain adet adet gr gr adet adet gr. 831gr.

33 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Ayrıca; Güven T mler ve Yıldırım Ek pler n n yapmış olduğu faal yetlerde aranan k ş lerden s yakalanmış, adet çalıntı taşıt se bulunmuştur. TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK 32 Toplum Destekl Pol sl k, genel güvenl k h zmetler n n ve suçla mücadelen n sadece pol s h zmet eksenl sağlanamayacağı gerçeğ nden hareketle, pol s n bu alanda d ğer kamu kurum ve kuruluşlarının, s v l toplum örgütler n n, eğ t m kurumları le vatandaşın desteğ n almasını ve şb rl ğ yapmasını temel alan pol sl k anlayışıdır. Toplum destekl pol sl k h zmetler kapsamında, sosyal duyarlılığı ve farkındalığı artırmaya, çocukları ve gençler suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korumaya, a leler çocukların maruz kalab leceğ tehl keler konusunda b lg lend rmeye, b reyler n güvenl k önlemler konusunda b lg lend r lmes ne ve toplumda güven artırmaya yönel k b rçok faal yet gerçekleşt r lmekted r. Toplum Destekli Polislik Etkinlikleri Etkinlik Sayısı Katılımcı Mahalle Toplantıları Site-Apartman Toplantıları Okullarda Düzenlenen Bilgilendirme Toplantıları Esnafa Yönelik Toplantılar Vatandaşa Yönelik Toplantılar Resmi Kurumlara Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Özel Güvenlik Kuruluşlarına Bilgilendirme Toplantıları Sivil Toplum Kuruluşlarına Bilgilendirme Toplantıları

34 33

35 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 yılı çer s nde toplum destekl pol sl k kapsamında mahalle ve s te/apartman sak nler, öğrenc ve vel ler, kamu kurum ve kuruluşlarından k ş n n katılım sağladığı adet sorumluluk alanı huzur, b lg lend rme, okul a le b rl ğ toplantıları le b reysel rt bat çalışmaları yapılarak toplumu b l nçlend rmeye ve suçla mücadeleye katkı sağlamalarına yönel k faal yetler gerçekleşt r lm şt r. 34 Yapılan Destek Ziyaretleri Ziyaret Edilen Suç/Olay Mağduru Sayısı İntihara Teşebbüs Mağduru Sayısı Taziye Ziyareti Yapılan Hane Sayısı

36 WEB ÜZERİNDEN MAHALLE POLİSİNE ERİŞİM UYGULAMASI Web Üzerinden Mahalle Polisine Erişim Uygulama le vatandaşlarımızın mahalles nde görev yapan ve topluma yakın b r anlayışla h zmet sunmayı amaçlayan Toplum Destekl Pol slere, çağımızın vazgeç lmez let ş m vasıtası olan nternet üzer nden de ulaşab lmes n n, vatandaşlarımızın güvenl k h zmetler ne katılım ve desteğ n sağlamak bakımından kaçınılmaz b r h zmet sunma yöntem olduğu değerlend r lmekted r. Uygulama kapsamında; Web Üzer nden Mahalle Pol s ne Er ş m Projes çalışmaları tamamlanmış ve 05 Ocak 2012 tar h nde kullanıma açılmıştır. 35 Projeye 2012 yılında vatandaşımız s stem üzer nden g r ş yapmış, ayrıca 505 vatandaşımızdan ma l gelm şt r. Proje sayes nde; t Vatandaşlarımızın, e-devlet kapısı olan ye.gov.tr adres üzer nden mahalle pol s n öğreneb lmes, t Mahalle sak nler n n mahalleler nden sorumlu Toplum Destekl Pol s (TDP) le let ş m kurması ve bu let ş m n modern let ş m araçları kullanılmak suret yle yer ne get r lmes ne mkân sağlanması, t Vatandaşlarımızın TDP h zmetler hakkında b lg lend r lmes, t Güvenl k h zmetler konusunda toplumsal desteğ n artırılması, t Güvenl k h zmetler n n yürütülmes yönüyle daha gen ş b r toplum kes m ne ulaşılmasının sağlanması, t TDP h zmetler n n daha etk n ve ver ml b r şek lde sunulması ç n vatandaşlarımızın TDP hakkındak görüş ve öner ler n n alınması amaçlanmaktadır.

37 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE HİZMETLERİ Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü le Emn yet Genel Müdürlüğü arasında tar h nde mzalanan Kadına Karşı Ş ddet n Önlenmes nde Pol s n Rolü ve Uygulanacak Prosedürler Eğ t m Projes Protokolü kapsamında, oluşturulan 245 k ş l k eğ t c kadro le Pol s Merkez nde yaklaşık Emn yet Teşk latı personel ne eğ t m ver lm şt r. Bu eğ t mlerde kadına yönel k ş ddet, a le ç ş ddet, toplumsal c ns yet eş tl ğ, mağdurlara yaklaşım tarzı ve mevzuat konuları şlenm şt r. Emn yet Genel Müdürlüğü Asay ş Da res Başkanlığı bünyes nde, yen b r b r m olarak A le İç Ş ddet İle Mücadele Şube Müdürlüğü kurularak tar h nde faal yete geç r lm şt r Güvenl k Butonu P lot Uygulaması; Kadına Yönel k Ş ddetle Mücadele Kapsamında Elektron k Destek Teknoloj ler n n Kullanılmasına Yönel k P lot Uygulama İşb rl ğ Protokolü A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü le İç şler Bakanlığı Emn yet Genel Müdürlüğü arasında tar h nde mzalanmıştır. 36 Protokol le Adana ve Bursa ller nde p lot uygulamasına başlanan güvenl k butonu mahkeme kararı le elektron k destek s stem nden yararlanacak olan ş ddet mağdurlarına ŞÖNİM de (Ş ddet Önleme ve İzleme Merkez ) tesl m ed lmekted r. Mağdurun tehl key h ssett ğ anda butona basması le konum b lg s ve sesl çağrısı 155 haber merkez ne ulaşmakta ve görevl ler m z tarafından s nyal alınan yere en yakın pol s ek b yönlend r lmekted r. Böylece ş ddet mağdurlarının ac l durumlarda ser müdahale etmek suret yle daha etk l korunmasını sağlamak amaçlanmıştır. GÜVENLİ HAYAT VE GÜVENLİ GELECEK İÇİN ÇOCUK VE GENÇLER SOSYAL KORUMA VE DESTEK PROGRAMI (ÇOGEP) Program, çocuk ve gençler n k ş sel ve sosyal gel ş mler n n sağlanması çerçeves nde toplumsal açıdan korunmalarına l şk n tedb rler n yaşama geç r lmes, bu kapsamda kend ler ne sosyal ve eğ t m desteğ sağlanarak topluma faydalı b reyler olarak yet şmeler ne katkıda bulunmayı, kente göçle gelm ş, uyum sağlayamamış veya d ğer dezavantajlı toplum kes mler n n şeh r yaşamına dâh l ed lmes n ve güvenl yaşama dolaylı olarak olumsuz yönde etk eden yoksunlukları azaltmayı amaçlamaktadır. 02/02/2012 tar h nde mzalanan Protokol le Program, tar h nde yürütülmek üzere 81 l Val l ğ m ze gönder lm şt r yılında 17 lde uygulanan program, 2013 yılında 37 lde ve 2014 te se 81 lde uygulamaya konulacak olup, uygulama 2016 yılı sonuna kadar devam edecekt r.

38 GÜVENLİ OKUL / GÜVENLİ EĞİTİM Çocuklarımızın güven çer s nde öğren mler n sürdürmes ve eğ t m olumsuz etk leyen ş ddet çer kl olayların önlenmes amacıyla, okul yönet mler n n rt bat kurab leceğ ve güvenl k sorunlarını paylaşab leceğ rt bat görevl s bel rlenm şt r. Ayrıca okullarda meydana geleb lecek an ve kr z n tel ğ taşıyan olayları kontrol altına almak amacıyla kr ze müdahale ek b oluşturulmuştur. Proje kapsamında Eğ t m Öğret m Dönem nde; serv s taşıtı, nternet kafe / d ğer umuma açık yerler denetlenm şt r. 37

39 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU UMUT YILDIZI PROJESİ Önley c pol sl k anlayışımız çerçeves nde yürütmüş olduğumuz öneml projelerden b r de Umut Yıldızı Projes d r. Proje le Ülkem zde yaş suça sürüklenm ş ve sokağa t lm ş çocukların suçlardan ve zararlı alışkanlıklardan korunması amaçlanmaktadır. Proje le bu yaş grubunda bulunan çocukların let ş m ve meslek becer ler n n gel şt r lerek ş sah b olmaları ve sosyal rehab l tasyonu sağlanması hedeflenmekted r. Umut Yıldızı Projesi Kapsamında Tespit Edilen Çocuklara İlişkin Bilgiler Çocuk Sayıları Toplam Proje Kapsamında Tespit Edilen Eğitimi Tamamlayıp Sertifika Alan Eğitimi Devam Eden 408 İş İstihdamı Sağlanan POLİS MERKEZLERİ Toplumun her kes m n n güvenl kle lg l talep ve beklent ler n karşılayan ve vatandaşımızın lk müracaat kapısı olan pol s merkezler, Teşk latımız ç n özel b r öneme sah pt r. Ülke genel nde e ulaşan sayısıyla şlevsel b r konuma sah p pol s merkezler n n sunduğu h zmet n kal tes, vatandaşlarımızın güvenl k memnun yet n sağlamada ve pol s majının güçlend r lmes nde en öneml etkenlerdend r ve 2012 yılları çer s nde; Pol s Merkezler n n % 99 u kamera s stemler yle donatılmıştır. 89 Pol s Merkez n n nşaatına başlanmış olup, bunlardan 46 sı tamamlanarak h zmete açılmış, 43 ünün nşaatına devam ed lmekted r Pol s Merkez n n bakım ve onarımı yapılarak tefr şatı yen lenm şt r.

40 GÜVENLİK HİZMETLERİ TOPLUMSAL OLAYLAR Ülkem zdek demokrat k hak ve özgürlükler n zeng nleşmes ne katkı sağlayan ve Anayasamız le güvence altına alınan, toplantı ve göster yürüyüşü düzenleme, düşüncey açıklama ve yayma le send kal ve s yasal hakların yasalara uygun b r şek lde kullanımını tem n etmek ve d ğer vatandaşları rahatsız etmeden bu hakların kullanımını sağlayacak huzurlu ve güvenl b r ortam yaratmak Teşk latımızın görevler arasındadır. Bu çerçevede; t 2012 yılı çer s nde yasadışı olarak düzenlenen 802 etk nl ğe müdahale ed lm şt r. t Müdahaleler esnasında zaman zaman yaşanan olumsuzlukların önlenmes ve tekrar etmemes amacıyla 16 farklı konuda çev k kuvvet personel h zmet ç eğ t me tab tutulmuştur. Ülke Genelinde Meydana Gelen Toplumsal Olaylar Suç Unsuru Olay Sayısı Yakalanan Şüpheli Polis Yaralı Vatandaş Yasadışı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Olaylı Basın Açıklaması TOPLAM

41 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SPOR GÜVENLİĞİ Ülkem zde organ ze ed len ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında güvenl k önlemler n n uluslararası standartlar çerçeves nde alınarak, spor olaylarının huzur ve güven çer s nde geçmes n sağlamak, fanat k ve hol ganlar yüzünden meydana gelen olayları toplumsal b r olay hal ne gelmeden bertaraf etmek amacıyla güvenl k tedb rler alınmaktadır. Hol ganlar konusunda d ğer ülke pol s teşk latlarının ulusal b lg merkezler le haberleşme sağlanmakta ve Teşk latımız bünyes nde oluşturulan Ulusal B lg Merkez sıfatıyla Ülkem z uluslararası düzeyde tems l ed lmekted r. 40

42 FİKRİ VE SINAİ SUÇLARLA MÜCADELE Ülkem z n ekonom k gel ş m nde yen teknoloj ler gel şt rmen n, yaratıcılığı teşv k etmen n ve bu amaçla zlenecek stratej n n temel nde, f kr ve sınaî hakların etk n olarak korunduğu b r ortam oluşturmanın ön koşul olduğu nancını taşıyan Teşk latımız, takl t ürünler ve korsan yayıncılıkla mücadele etmekted r. 41 Teşk latımız, f kr mülk yet suçlarına yönel k yürütmekte olduğu mücadelede lg l kurum/kuruluşlar, meslek b rl kler ve s v l toplum örgütler arasındak koord nasyonu başarılı b r şek lde yer ne get rmekted r. Bu mücadele çerçeves nde 2012 yılında yapılan operasyonlar, yakalanan şüphel ler ve ele geç r len materyallere l şk n b lg ler aşağıdadır. Yıllar Operasyon Sayısı Şüpheli Sayısı Kitap-CD-Kaset

43 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE Gel şen teknoloj yle b rl kte suç ve suçlu prof ller de değ şmekte, suçlular örgütlenmekte, ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutlarda yasadışı faal yetlere g r şmekted rler. Teşk latımız; b r nsanlık suçu olan uyuşturucu madde kaçakçılığı, ülkem z n toplumsal ve ekonom k dokusunu tahr p ederek ekonom n n gel ş m n sekteye uğratan mal suçlar ve kamunun barış ve huzurunu hlal ederek haksız menfaat ve çıkar elde eden organ ze suçlar le etk n b r şek lde mücadele etmek ç n gerekl tüm çalışmaları yürütmekted r. NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE Küreselleşme, bağımlı sayısının artması ve terör faal yetler ; dünya genel nde uyuşturucu madde sorununu ülke sorunu olmaktan çıkararak, bölgesel ve uluslararası b r suç türüne dönüştürmekted r. Türk ye, üzer nde bulunduğu coğrafyadan kaynaklanan çok hassas b r konuma sah p olması neden yle, Afgan stan kaynaklı afyon ve türevler le Avrupa kaynaklı sentet k uyuşturucu maddeler ve bunların üret m nde kullanılan k myasal maddeler n traf ğ nden olumsuz etk lenmekted r. 42 Teşk latımız, narkot k suçlarla mücadeles n, suç organ zasyonlarının sürekl gel şt rd kler yen yol ve yöntemler deş fre ve bertaraf edecek kab l yete sah p d nam k b r yapı ve anlayış çer s nde sürdürmekted r. Bu mücadelede teknoloj n n sağlamış olduğu mkânlar, anal z programları, kontrollü tesl mat uygulamaları g b pol s ye tekn k ve takt kler etk n olarak kullanılmaktadır.

44 Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Suçları Operasyon Sayısı Yakalanan Şüpheli Sayısı Toplumu zeh rleyen uyuşturucu çeteler ne yönel k olarak gerçekleşt r len operasyonlarda, sadece uyuşturucu madde tac rler değ l aynı zamanda hırsızlık, adam öldürme, sahtec l k, dolandırıcılık, yağmalama g b suçları daha önce şlem ş olan şahıslar da yakalanmaktadır. Dolayısıyla bu operasyonlarla asay şe müess r suçların önlenmes ne de c dd katkılar sağlanmaktadır. Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı Suçlarında Ele Geçirilen Maddeler Eroin kg kg. Esrar kg kg. Afyon 105 kg. 179 kg. Kokain 591 kg. 402 kg. Asetik Anhidrit lt. 72 lt. Sentetik Ecza adet adet Ecstasy adet adet Captagon adet adet 43 Avrupa genel nde gerçekleşt r len ecstasy yakalamalarına bakıldığında; Ülkem z, en çok üret len ve tüket len ülkeler arasında olmamasına rağmen ecstasy yakalamalarında lk üçe g rmekted r. Teşk latımız, Güvenl k ve İşb rl ğ Anlaşması (GİB) mzaladığı ülkeler n, uyuşturucu le mücadele eden b r mler ve rt bat görevl ler yle karşılıklı operasyonel b lg değ ş m ve kontrollü tesl mat uygulamalarında bulunmak ve projel çalışmalar gerçekleşt rmek suret yle, narkot k suçlarla mücadeles n uluslararası alanda da kararlılıkla sürdürmekted r. İnsanımızı uyuşturucu madde kullanımına yönelten yurt ç uyuşturucu şebekeler ne (sokak satıcılarına) karşı da etk l mücadele yürütülmekted r. Bu çerçevede gerçekleşt r len 855 projel operasyonda uyuşturucu sokak satıcısı yakalanmıştır.

45 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU MALİ SUÇLARLA MÜCADELE Yolsuzluk suçları, Ülkem z n s yasal, sosyal ve ekonom k hayatına büyük zararlar vermekte, hukuk ve asay ş düzen n doğrudan veya dolaylı yönde etk lemekted r. Bu suçların şlenmes yle bütçe açığı artmakta, ekonom k aktörler arasında fırsat eş ts zl ğ oluşmakta, ekonom k st krar bozulmakta, gel r dağılımındak adalets zl k oranı büyümekte ve toplumun devlete olan güven sarsılmaktadır. Teşk latımız, başta yolsuzluk suçları olmak üzere akaryakıt kaçakçılığı, s gara kaçakçılığı, tar h eser kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı, nsan t caret vb. tüm mal suçlarla mücadele konusunda gel şen ve değ şen şartlara karşı d nam k ve akt f b r yapı gel şt rerek ve planlı operasyonlar yaparak mücadeles n sürdürmekted r. 44

46 Meydana Gelen Bazı Mali Suçlar Suç Türü Parada Sahtecilik Belgede Sahtecilik Göçmen Kaçakçılığı İnsan Ticareti Nitelikli Dolandırıcılık Yolsuzluk Akaryakıt Kaçakçılığı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı EmtiaKaçakçılığı Mali Suçlarda Ele Geçirilen Suç Unsurları Suç Unsuru Sahte Pasaport 475 adet 999 adet Sahte Vize 123 adet 229 adet Sahte Nüfus Cüzdanı adet adet Sahte adet adet Sahte Döviz adet adet Tarihi Eser adet adet Sikke adet adet İçki şişe şişe Sigara paket paket Akaryakıt lt lt. 45 GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ Ülkem z; coğraf konumu t bar yle doğu-batı arasında b r köprü ve Karaden z den açık den zlere tek çıkış kapısı olan boğazlara sah p olmasının yanında, demokrat k ve evrensel hukuk lkeler n uygulayan b r ülke olması neden yle kaynak, trans t ve hedef olarak olumsuz yönde en çok etk lenen ülke konumundadır. Göçmen kaçakçılığı ve nsan t caret le mücadele kapsamında 2012 yılında yapılan 318 operasyonda, 960 organ zatör le b rl kte kaçak göçmen hakkında şlem yapılmıştır.

47 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE Teşk latımız, toplumda sosyal çözülmelere, ceza adalet s stem n n etk s z kalmasına, yolsuzluğun yaygınlaşmasına, en n hayet nde demokrat k ve parlamenter s steme nancın kaybolmasına neden olan organ ze suç örgütler yle mücadeles ne kararlılıkla devam etmekted r. Bu suçlarla mücadelede, gel şm ş r sk anal z, prof lleme yöntemler ve modern soruşturma tekn kler le pol s takt kler kullanılmakta, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla şb rl ğ ve koord nasyona önem ver lmekted r. Organize Suç Verileri Suç Unsuru Operasyon Sayısı Yakalanan Şüpheli Sayısı Organize Suçlarda Ele Geçirilen Suç Unsurları Suç Unsuru Tabanca Uzun Namlulu Silah 14 8 Av Tüfeği Fişek Kurusıkı Tabanca El Bombası 1 1 SİLAH KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE 2012 yılında s lah kaçakçılığı le mücadele kapsamında ülke genel nde 205 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda yakalanan 834 şahıstan 168 tutuklanmıştır. Yakalanan şahıslarla b rl kte, 509 adet tabanca, 27 adet uzun namlulu s lah, 92 adet av tüfeğ ve adet f şek ele geç r lm şt r. Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Suçları Suç Unsuru Operasyon Sayısı Yakalanan Şüpheli Sayısı Ele Geçirilen Suç Unsurları Suç Unsuru Tabanca Uzun Namlulu Silah Av Tüfeği Fişek Kurusıkı Tabanca 81 84

48 47

49 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ULUSLARARASI UYUŞTURUCU ve ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE AKADEMİSİ (TADOC) Sınır aşan uyuşturucu ve organ ze suçlarla mücadelede bölgesel ve uluslararası şb rl ğ kurulması, sürdürülmes ve gel şt r lmes ç n uygun zem n oluşturmayı amaçlayan TADOC, 26 Haz ran 2000 tar h nde Ülkem z le B rleşm ş M lletler Uyuşturucu ve Suç Of s arasında mzalanan uluslararası b r met nle kurulmuştur. TADOC ulusal çerçevede; Emn yet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah l Güvenl k Komutanlığı personel ne eğ t m vermekted r. Uluslararası çerçevede se; t AB, t AGİT, 48 t NATO-Rusya Konsey, t UNODC, t Karaden z Ekonom k İşb rl ğ, t Ekonom k İşb rl ğ Teşk latı ve Balkan ülkeler le ülkem z arasında k l güvenl k şb rl ğ anlaşmasına sah p ülkeler n pol s, jandarma, sah l güvenl k ve gümrük görevl ler ne TADOC da ortak sem ner, konferans ve eğ t m programları gerçekleşt r lmekted r. TADOC da uygulanan eğ t m programları, sınır aşan uyuşturucu ve organ ze suçlara karşı mücadele stratej s ve yöntemler n n standard zasyonuna ve bu suçlara karşı sürdürülen bölgesel ve uluslararası mücadelen n güçlenmes ne katkı sağlamaktadır. Gerçekleştirilen Ulusal ve Uluslararası Eğitim Faaliyetleri Yıllar Ulusal Uluslararası Program Sayısı Katılımcı Sayısı Program Sayısı Katılımcı Sayısı Toplam

50 49

51 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE UYUŞTURUCU VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI İZLEME MERKEZİ (TUBİM) TUBİM, madde kullanımı le mücadele konusunda tüm ulusal ver ler n toplanıp değerlend r ld ğ ve tüm kurumlar arasında koord nasyonun sağlandığı b r merkezd r. Ayrıca EMCDDA (Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkez ) ulusal zleme merkez d r. TUBİM 5 ana alanda çalışmalarını sürdürmekted r; t Genel Nüfusta ve Gençlerde Madde Kullanım Yaygınlığı t Probleml Madde Kullanımı (Ağır Uyuşturucu Kullanımı) t Madde Kullanımı Bağlantılı Bulaşıcı Hastalıklar t Madde Kullanımı Bağlantılı Ölümler ve Ölüm Oranları t Tedav Talep Gösterges TUBİM, Ülkem zdek madde kullanımı ve bağımlılığı le lg l tüm süreçler zleyeb lmek ç n bu alanda çalışan kamu kurum / kuruluşları ve s v l toplum örgütler n n tems lc ler nden oluşan Kurumsal Temas Noktası le b rl kte çalışmaktadır. Halen 34 Kurumsal, 167 İl Temas Noktası vardır. 50 Madde ve madde kullanımı le mücadele alanında yapılacak olan ulusal ve uluslararası çalışmalarda şb rl ğ n n arttırılması amacıyla, B l m Kurulu na paralel olarak TUBİM bünyes nde Ulusal Koord nasyon Kurulu kurulmuştur. Bu kurul, TUBİM koord nes nde B l m Kurulu nun aldığı tavs ye kararları doğrultusunda yapılmış ve yapılacak olan çalışmaları değerlend rmekted r yılı çer s nde madde kullanımı le mücadele uygulama ve rt bat b r mler nde görevl personel tarafından akt v te gerçekleşt r lm şt r. Bu akt v telerde; öğretmen öğrenc vel s, STK üyes, kamu kurum çalışanı, 409 basın mensubu, özel sektör çalışanı, l se ve ün vers te öğrenc s, d ğer olmak üzere olmak üzere toplam k ş ye ulaşılmıştır. İl Temas Noktaları Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetler Faaliyetin Adı Konferans Tiyatro / Film Basın Diğer Toplam

52 KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ Köpek Eğ t m Merkez, lk kurulduğunda sadece narkot k, detektör ve asay ş-devr ye köpekler n n ve darec ler n n eğ t mler n vermekte ken, zaman çer s ndek ht yaçlar doğrultusunda eğ t m verd ğ branş sayısını arttırmıştır. Köpek Eğ t m Merkez nde; gerek yurt ç nde bulunan ve suçla mücadele eden Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetler Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü g b kurumların, gerekse güvenl k şb rl ğ anlaşması mzalanan ülkeler n, bu alanda mücadele eden b r mler n n eğ t m talepler karşılanarak, suçla mücadeleye destek sağlanmaktadır. Köpek Eğ t m Merkez nde 11 farklı branşta köpek ve köpek darec s eğ t m ver lmekte olup, Teşk latımız bünyes nde halen 269 görev köpeğ bulunmaktadır. 51

53 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SİBER SUÇLAR İLE MÜCADELE Son yıllarda ülke genel nde artan nternet kullanımı, gel şen b lg sayar teknoloj s ve programlama d ller neden yle özell kle sanal ortamda dolandırıcılık suçlarında artış gözlenmekted r. Teşk latımız b l ş m suçlarının önlenmes ne doğrudan veya dolaylı katkı sağlayab lecek k ş ve kuruluşlarla şb rl ğ yaparak, dünya standartlarında uygulanan yen teknoloj ler kullanarak suç ve fa ller n n tesp t ed lmes ve yakalanmasına önem vermekted r yılında yapılan operasyonda şüphel yakalanmıştır. Siber Suçlar Tablosu 52 Suç Unsuru Olay Sayısı Yakalanan Şüpheli Olay Sayısı Yakalanan Şüpheli Kredi Kartı Sahteciliği ve Dolandırıcılığı İnteraktif Banka Dolandırıcılığı Bilişim Suçları ve Sistemleri Dolandırıcılığı İnternet Aracılığıyla Dolandırıcılık Diğer TOPLAM

54 TERÖR SUÇLARI İLE MÜCADELE Teşk latımız, kanunlarda terör suçu olarak n telenen suçların şlenmes ne engel olunması ve bu suçları şleyenler n yetk l yargı makamları önüne çıkartılması temel görev doğrultusunda, terörle mücadeles n hukuk devlet lkeler ve nsan haklarına saygılı görev anlayışı çerçeves nde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden b r mlerle koord nasyon ve şb rl ğ ç nde sürdürmekted r yılında, terörle mücadele kapsamında önceden alınan st hbaratlar le yürütülen t t z ve başarılı çalışmalar net ces nde, b rçok menfur eylem n gerçekleşmes engellenm şt r. Terör Olayları ve Yakalananlar 2012 Yılı Olay Sayısı Operasyon Sayısı Yakalanan Sayısı Operasyonlarda Ele Geçirilen Patlayıcı Madde ve Silah Mühimmat Miktarı Suç Unsuru C3-C4-A4 - RDX TNT Diğer Patlayıcı Maddeler Uzun Namlulu Silah Tabanca El Bombası Mermi Miktarı gr gr. 439 adet 153 adet 817 adet adet 53

55 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU KRİMİNAL, OLAY YERİ VE LABORATUVAR HİZMETLERİ Suçla mücadele ederken ben msed ğ m z, del lden sanığa ulaşma prens b kapsamında, adl ve dar soruşturmalar sırasında elde ed len madd del ller n, b l msel usullerle ncelenmes ve değerlend r lmes suret yle, suç ve suçlunun tesp t ve spatında tekn k h zmet yürüten Kr m nal Pol s Laboratuvarlarında, DNA anal z, parmak z, bal st k nceleme, sahte belge, b yoloj k ve k myasal del ller n ncelenmes, ses, görüntü ve dataların ncelenmes uluslararası standart ve kal tede en son tekn kler kullanılarak yapılmaktadır yılı çer s nde Kr m nal Pol s Laboratuvarlarında; Bal st k alanında; nceleme yapılmıştır. Ateşl s lah kullanılan olaya a t adet kovan ve adet merm çek rdeğ n n hang s lahlarla atılmış oldukları tesp t ed lm şt r. Belge ncelemeler alanında; adet nceleme raporu düzenlenm şt r. Yapılan bu ncelemeler esnasında toplam adet belge ve mukayese belge üzer nde nceleme gerçekleşt r lm şt r olayın aydınlatılmasına yönel k katkıda bulunulmuştur. B yoloj k ncelemeler alanında; adet ekspert z raporu düzenlenm şt r. Bu çalışmalarda gönder len numune üzer nde anal z gerçekleşt r lm şt r. 54

56 K myasal ncelemeler alanında; adet ekspert z raporu tanz m ed lm şt r. Uyuşturucu maddeler, atış artıkları, yangın artıkları, patlayıcı madde ve d ğer anal z grupları adı altında gerçekleşt r len çalışmalar sonucunda, olayın aydınlatılmasına yönel k katkıda bulunulmuştur yılında Bomba B lg Merkez ne olay nt kal etm şt r. Bunlardan; 685 patlamış bomba olayı, 204 ü patlamamış el yapımı bomba olayı, 223 ü patlamamış asker müh mmat olayıdır. 112 olayda bomba yapım malzemeler ele geç r lm ş olup, 264 olayda el yapımı yangın çıkarıcı kullanıldığı tesp t ed lm şt r. Tanımlayıcı numaraları yönüyle ncelenen adet araçtan aded n n change (motor ya da şase numarasının değ şt r lm ş) olduğu tesp t ed lm şt r. Ses görüntü ve data ncelemeler alanında 1.786, z ncelemeler alanında adet rapor tanz m ed lm şt r. 55

57 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU KORUMA HİZMETLERİ Hava meydanları, den z l manları, sınır kapıları g b stratej k ve ülke v zyonuna doğrudan etk eden tes slerdek güvenl k önlemler n, uluslararası sözleşmelere uygun olarak tes s etmek ve bu alanlarda koruma görev yapan kamu ve özel sektör çalışanlarını b l nçlend rmek ve eğ tmek Teşk latımızın görevler arasındadır. Ayrıca devlet büyükler n, Ülkem z z yaret eden yabancı devlet adamlarını, stratej k önem bulunan d ğer b na ve tes sler koruma h zmetler de Teşk latımızca yürütülmekted r yılında Ülkem z z yaret eden toplam 537 yabancı heyet ve devlet adamına koruma h zmet ver lm şt r. Aşağıdak tabloda 4 başlıkta ver len koruma h zmetler nde toplam personel görev yapmaktadır. Koruma Hizmeti Verilen Yerler Tablosu Yıllar Kamu Kurum ve Kuruluşu Büyükelçilik, Konsolosluk, Yabancı Temsilcilik Siyasi Parti Binası Özel Koruma Kararı Olan Şahısların İkametleri Toplam

58 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ 5188 sayılı Özel Güvenl k H zmetler ne Da r Kanun çerçeves nde İç şler Bakanlığı adına özel güvenl k ş rketler ve eğ t m kurumları le özel güvenl k görevl s olacaklarla lg l tüm ş ve şlemler Teşk latımız tarafından yürütülmekted r. Pol sl k eğ t m gerekt rmeyen nöbet, devr ye h zmetler, konser, spor müsabakaları ve benzer sosyal etk nl klerde alınan güvenl k tedb rler, ayrıca rut n koruma ve güvenl k h zmetler n n özel güvenl k mar fet yle yer ne get r ld ğ AVM ler g b yerler, kamuya açık alanlar öneml b r güvenl k standardına kavuşturulmuştur. Bu projen n öneml sonuçlarından b r tanes de bu h zmetler daha önces nde fa eden Emn yet Teşk latı personel n n asl görev ne dönmes ne sağlanmış olmasıdır. Sertifikalı Özel Güvenlik Personeli Özel Güvenlik Görevlisi Sayısı Özel Güvenlik Şirketi Özel Güvenlik Eğitim Kurumu

59 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ 58

60 Teşk latımız, Stratej k Planını nternet adres nden kamuoyuna duyurarak, tar h nden t baren uygulamaya geç rm şt r. Teşk latımız faal yetler ne l şk n mal saydamlık ve hesap ver leb l rl ğ n sağlanması amacıyla 2011 yılı Faal yet Raporu hazırlanarak kamuoyu le paylaşılmıştır. Stratej k plan doğrultusunda yürütülmes gereken faal yetler, bu faal yetler n kaynak ht yacını, performans hedef ve göstergeler n çeren 2013 yılı Performans Programı hazırlanarak Genel Müdürlüğümüz nternet s tes nde yayınlanmıştır YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI Emn yet Genel Müdürlüğünün 5 yıllık kurum pol t kasını oluşturacak olan Stratej k Plan Çalışmaları kapsamında; a) Merkez teşk latı b r mler nden toplam 58 personele Stratej k Plan Eğ t m ver lerek stratej k plan hazırlama ek b oluşturulmuştur. b) 81 İl Emn yet Müdürlüğü ve 50 Eğ t m Öğret m Kurumu Müdürlükler ne stratej k plana konu olab lecek sorun ve çözüm öner ler n çeren çalıştaylar yaptırılarak sonuçları alınmıştır.

61 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALİYET RAPORU c) İç paydaş, dış paydaş ve vatandaşlarımıza yönel k olarak anketler hazırlanarak sonuçları anal ze tab tutulmuştur. d) Dış paydaşlarımızla (kamu kurumu, kuruluş ve ün vers telerden katılan 70 k ş ) ve ç paydaşlarımızla (merkez b r mler ve 20 lden katılan 100 personel) ortak akıl çalıştayı düzenlenerek teşk latın sorunları ve çözüm öner ler tartışılmış ortaya çıkan f k rler anal z ed lm şt r. e) 2012 İl Emn yet Müdürler Kızılcahamam Çalıştayında ele alınan konular eylem planları şekl nde düzenlenerek son hal ver lm şt r. f) DİYEK proje/öner f k r s stem ne merkez ve taşra b r mler nde değ ş k rütbe ve görevde bulunan personelce gönder len teşk lat h zmetler n gel şt r c f k r ve proje öner ler b r m görev alanlarına göre sınıflandırmaya tab tutulmuştur. Yapılan çalışmalar ve elde ed len ver ler sonucunda Teşk latımızın gel şt r lmes gereken yönler b r m görev alanına göre sınıflandırılarak her b r b r m ç n anal z raporu oluşturulmuş ve b r mlere gönder lm şt r. B r mler m zce gel şt r lmes gereken yönler ne dönük hazırladıkları hedefler, stratej ler, performans göstergeler ve mal yet çalışmalarının tamamlanması le EGM Stratej k Planı ön taslağı oluşturulmuştur. 60 Oluşturulan ön taslak üst yönet c onayının ardından emn yet teşk latının 5 yıllık yol har tasını ç zen üst belge olarak yürürlüğe g recek ve şlevsel b r şek lde yürütülecekt r.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK Emniyet Genel Müdür Yardımcısı V. Mülkiye Başmüfettişi

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK DİYOR Kİ Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şefkatli olmalıdır. İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Atatürk diyor ki... Herkesin

Detaylı

EGM İdari Faaliyet Raporu 2006

EGM İdari Faaliyet Raporu 2006 EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 ATATÜRK DİYOR Kİ Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes

Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler. MUSTAFA EFE Yönet m Kurulu Başkanı Türk ye Odalar ve Borsalar B rl ğ T caret Odaları Konsey Üyes Odalar resm ve rut n şler n n dışında üyeler n n t car yaşamını düzenleyerek kural ve kanunların hazırlanmasında, hem st hdam hem de katma değer üretmeler nde katkıda bulunmak g b görevler üstlenen kurumlardır.

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve âsâyişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 1 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve asayişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve asayişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte bulunmasıyla mümkündür. Mustafa Kemal

Detaylı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele. 2012 Raporu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele. 2012 Raporu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2012 Raporu ANKARA - NİSAN 2013 Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Konur Sk. No:40, 06640 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 462 72 50 Faks: 0312 417 06 21 http://www.kom.gov.tr

Detaylı

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu

T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu T.C. Başbakanlık 2012 Faaliyet Raporu Ankara, 2013 Bu Rapor, 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet

Detaylı

2011 Raporu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

2011 Raporu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Konur Sk. No:4, 664 Kızılay/ANKARA Tel: 312 412 72 5 Faks: 312 417 6 21 http://www.kom.gov.tr KOM Yayınları Yayın No: 78 Baskı : Mart 212 Ankara Yayın Türü

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI HAKKIMIZDA FSL Grup tecrübel yönet m kadrosu ve uzman ek pler ; Kal te, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenl ğ, K ş sel Gel ş m Eğ t mler, Mak ne Emn yet Otomasyon ve R sk Yönet m alanında

Detaylı

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir. petinfo 66 PET SAĞLIĞI DERGİSİ AĞUSTOS 2014 SAYI 66 EPİLEPS EPİLE EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLEPSİ Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

Detaylı

EMCDDA 2010 YILLIK RAPORU

EMCDDA 2010 YILLIK RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı

Detaylı

ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU

ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU HAKİKAT ADALET HAFIZA MERKEZİ Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi 12 Tophane 34425 İstanbul/Türkiye +90 212 243 32 27 info@hakikatadalethafiza.org www.hakikatadalethafiza.org

Detaylı

YENİŞEHİR KAMPÜS YAYINLARI ASİSTAN EL KİTABI

YENİŞEHİR KAMPÜS YAYINLARI ASİSTAN EL KİTABI YENİŞEHİR KAMPÜS YAYINLARI ASİSTAN EL KİTABI YAYIN NO : 09.0200.0000.000/BY.013.081.521 ISBN : 978-605-85416 1.BASKI SEKRETERYA Süreyya KIRVAR KAPAK TASARIM Mel s VAROL GRAFİK TASARIM ve DÜZENLEME Gürem

Detaylı

CSG Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. City Security Group. Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar

CSG Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş. City Security Group. Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar City Security Group Daha Güvenli Okullar, Daha Güvenli Yarınlar GÜVENLİ OKUL PROJESİ Eğitim Denetim - Akreditasyon Çırağan Cad. No:47 Beşiktaş/İSTANBUL 0212 381 01 18 Sayfa 1 CSG-City Security Group Mükemmeliyetçilik

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2. a. Vizyon ve Misyon 5. b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6. (1) Fiziksel Yapı 12. (2) Teşkilat Yapısı 15

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2. a. Vizyon ve Misyon 5. b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6. (1) Fiziksel Yapı 12. (2) Teşkilat Yapısı 15 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3-4 1. GENEL BİLGİLER 5 a. Vizyon ve Misyon 5 b. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 c. İdareye İlişkin Bilgiler 12 (1) Fiziksel Yapı 12 (2) Teşkilat Yapısı 15

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK)

EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE. Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK) EMCDDA 2007 YILLIK RAPORU Reitox Ulusal Temas Noktası TÜRKİYE Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bağımlılık ile Mücadele 2007 Yılı Ulusal Raporu (TASLAK) REITOX ANKARA 2007 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL

Detaylı