YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001"

Transkript

1 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; sağlık h zmet sunucularının sundukları sağlık h zmet bedel ne karşılık olarak Kuruma gönderd kler veya k ş adına düzenled kler fatura bedeller n n ödeneb lmes amacıyla; fatura ek belgeler n tesl m, örneklenmes, ncelenmes, ödenecek tutarın tesp t ve sağlık h zmet sunucularının değerlend r lmes ne l şk n usul ve esasları düzenlemekt r. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmel k; Kurum mevzuatı ve tıbb nceleme ş ve şlemler le bunları yürüten k ş ler, kom syonlar ve sağlık h zmet sunucularını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 31/5/2006 tar hl ve 5510 sayılı Sosyal S gortalar ve Genel Sağlık S gortası Kanununun 63 üncü, 73 üncü, 97 nc, 103 üncü ve 107 nc maddeler le 16/5/2006 tar hl ve 5502 sayılı Sosyal Güvenl k Kurumu Kanununun Ek 1 nc maddes ne ve 10/12/2003 tar hl ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönet m ve Kontrol Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmel kte geçen; a) Eczane: 18/12/1953 tar hl ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faal yet gösteren ve b r nc basamak sağlık kuruluşu olan serbest eczaneler, b) Fatura: İş, mal veya h zmet alımlarında; ş n, malın veya h zmet n özell ğ ne veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmes gereken belgelerden; 1) Faturayı, 2) Fatura yer ne geçen belgelerden; serbest meslek makbuzunu, g der pusulasını, müstahs l makbuzunu, g r ş ve yolcu taşıma b letler le Uluslararası Hava Taşıyıcıları B rl ğ üyes ş rketlerce düzenlenen elektron k yolcu b letler n ve akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kayded c c hazlara a t satış f ş n, 3) Kanunen fatura veya fatura yer ne geçen belgeler düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan Harcama Pusulasını, 4) 31/12/2005 tar hl ve üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Muhasebe Yetk l s Mutemetler n n Görevlend r lmeler, Yetk ler, Denet m ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmel kte bel rlenen asgar b lg ler taşıyan alındıyı, 5) Yurt dışında yapılan ş ve h zmet alımları le mal alım bedeller n n ödenmes nde se, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve b r m am r veya lg l mevzuatında bel rt len yetk l lerce onaylı tercümeler ekl fatura veya benzer belgeler, c) Fatura ek belge: İlg l mevzuatlarda tanımlanan ödemeye esas olan kanıtlayıcı belgeler, ç) Fatura dönem : Her ayın b r nc ve son gününü kapsayan dönem, d) Fatura nceleme b r m : Kurum merkez ve taşra teşk latı sağlık h zmet sunucuları ödeme serv s n, e) Götürü bedel: Sağlık H zmet Sunucusu tarafından sözleşmen n geçerl olduğu dönemde ver lecek sağlık h zmetler ne karşılık Kurumca ödenecek sab t bütçe rakamını, f) Kanun: 5510 sayılı Kanunu, g) Kes nt tutarı: Örnekleme yöntem le yapılan ncelemelerdek kes nt oranının, örnekleme oranı d kkate alınarak faturanın tamamına yansıtılması le bulunan tutarı, ğ) Kurum: Sosyal Güvenl k Kurumunu, h) MEDULA: Sağlık h zmet kullanım ver s toplamak ve bu ver lere dayanarak faturalama şlem n gerçekleşt rmek amacıyla Kurum tarafından uygulanan ve şlet len elektron k b lg s stem n, ı) Opt syenl k müesseses : 22/6/2004 tar hl ve 5193 sayılı Opt syenl k Hakkında Kanun uyarınca opt syenl k ruhsatnames le açılmış müesseseler, ) Örnekleme yöntem : Ödemeye esas teşk l eden kanıtlayıcı belgelerden bel rlenen oranda belgen n ncelemeye alınmasını ve tesp t ed len kes nt oranının tüm belgelere teşm l ed lmes n, j) Sağlık h zmet : Genel sağlık s gortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu k ş lere Kanunun 63 üncü maddes gereğ f nansmanı sağlanacak tıbbî ürün ve h zmetler le 73 üncü madde kapsamında bel rt len st sna sağlık h zmetler n, k) Sağlık h zmet sunucusu: Sağlık h zmet n sunan ve/veya üreten; gerçek k ş ler le kamu ve özel hukuk tüzel k ş ler n ve bunların tüzel k ş l ğ olmayan şubeler n, l) Sağlık kurum/kuruluşu: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan gerçek k ş, kamu ve özel hukuk tüzel k ş ler ne a t tüm sağlık kurum ve kuruluşunu, m) Satış merkez /merkez: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan; tıbb c haz ve malzemeler n dağıtımının, satışının veya k ş ye özel üret l p uygulamasının yapıldığı yerler, gazete.gov.tr/esk ler/2017/03/ htm 1/8

2 n) Reçete Grubu: 1) A grubu reçete: Günüb rl k tedav reçeteler de dâh l olmak üzere yatan hasta reçeteler n ve sağlık raporu le tem n ed len laç/ laçları çeren reçeteler, 2) B grubu reçete: Kurum mevzuatına göre ayrı fatura ed lmes ne l şk n düzenleme olmayan veya çer ğ nde herhang b r raporlu laç bulundurmayan ayaktan hasta reçeteler n, 3) C grubu reçete: Kurum mevzuatına göre ayrı fatura ed lmes ne l şk n düzenleme olan reçeteler le sıralı dağıtım s stem ne tab reçeteler, fade eder. İKİNCİ BÖLÜM Fatura Ek Belgeler n Tesl m Fatura ek belgeler n tesl m MADDE 5 (1) Fatura dönem ç nde, sağlık h zmet sunucusu tarafından sunulan sağlık h zmetler ne l şk n düzenlenen fatura ek belgeler, tak p eden ayın 1 nc gününden 15 nc gününe (15 nc gün dâh l), 15 nc günün hafta sonu veya resmî tat le rastlaması hal nde se tak p eden lk ş gününe kadark süre ç nde Kurumun lg l b r m ne tesl m ed lmes hal nde tesl m ed ld ğ ayın 15 nc günü, bu süre ç nde tesl m ed lmeyen faturalar se, Kurumun lg l b r m ne tesl m ed ld ğ ayı tak p eden ayın 15 nc günü tesl m ed lm ş olarak kabul ed l r. Kurum gerekl gördüğü durumlarda bu süreler uzatab l r. Tesl m süreler ç nde kalmak şartıyla, fatura ek belgeler n kabulünü yapan fatura nceleme b r mler tarafından ş planına göre sağlık h zmet sunucularına fatura tesl m ç n randevu tar h ver leb l r. (2) Sağlık h zmet sunucusu tarafından, fatura ek belgeler Kurumun resm nternet s tes nde duyurulan lg l b r me tesl m ed l r. Kargo veya adel taahhütlü posta le gönder len belgeler ç n kargoya veya postaya ver ld ğ tar h, normal posta le gönder len belgeler ç n Kurum kayıtlarına g r ş tar h esas alınarak şlem görür. Ancak Kurum tarafından fatura tesl m tar h mücb r sebeplerle erteleneb l r. Bu durumda faturaların tesl m ç n ver len ek süre çer s nde tesl m ed len faturalar zamanında tesl m ed lm ş sayılır. (3) Eczaneler tarafından her ayın 1 le 15' arasında karşılanan kan ürünü ve hemof l reçeteler tak p eden 3 ş günü ç nde, her ayın 16 sı la ay sonu arasında karşılanan reçeteler se tak p eden 3 ş günü ç nde olmak üzere ayda k kere faturalandırılarak Kurumun lg l taşra teşk latına tesl m ed l r. (4) Götürü bedel sözleşmes yapılan sağlık h zmet sunucusu vereceğ sağlık h zmetler ne a t b lg ler Kurumun lg l mevzuatı çerçeves nde MEDULA s stem ne kaydederek, y ne anılan mevzuatta yer alan süre ve kurallar çerçeves nde dönem sonlandırması yapar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sağlık Kurum/Kuruluşu Fatura Ek Belgeler n Örneklenmes ve İncelenmes MADDE 6 (1) Genel sağlık s gortası kapsamında yer alan k ş lere, f nansmanı karşılanan sağlık h zmetler ne l şk n olarak sağlık kurum/kuruluşu tarafından ver len h zmetlere a t başvuru numaraları; 5502 sayılı Kanunun Ek 1 nc maddes ne göre %5 la %10 oranında genel sonuçlar verecek şek lde bas t rastgele yöntem le örneklenerek ncelen r. (2) Örnekleme ptal ancak Kurum b lg şlem s stem nden kaynaklanan tekn k sorun neden yle yapılab l r. (3) Örnekleme yöntem n kabul etmeyen sağlık kurum/kuruluşuna a t fatura ek belgeler n tamamı ncelen r. (4) Kurum ht yaç duyduğu hallerde fatura ek belgeler n tamamını ncelemeye yetk l d r. MADDE 7 (1) Sağlık kurum/kuruluşu tarafından sunulan sağlık h zmetler ne a t fatura ek belgeler, Kurumca görevlend r len personel ve kom syonlar tarafından lg l mevzuat ve tıbb uygunluk yönünden ncelen r. MADDE 8 (1) Sağlık kurum/kuruluşu, ncelenen fatura dönem ne a t oluşan kes nt tutarı ve gerekçeler ne l şk n kabul ya da t raz yönündek kararını, Kurum b lg şlem s stem nde ncelend bares n n bel rd ğ veya tebl ğ ed ld ğ tar h tak p eden 5 ş günü ç nde Kurum b lg şlem s stem üzer nden b ld r r. Üçüncü basamak sağlık h zmet sunucularında bu süre 10 ş günüdür. (2) İt raz d lekçes nde gerekçes bel rt lmem ş olan t razlar değerlend rmeye alınmaz. (3) Sağlık kurum/kuruluşu, ncelenen manuel faturalara a t oluşan kes nt tutarı ve gerekçeler ne l şk n kabul ya da t raz yolundak kararını, Kurumca ncelemen n b tt ğ ne da r yazının sağlık kurum/kuruluşuna tebl ğ ed ld ğ tar h tak p eden 5 ş günü ç nde Kuruma elden veya faks yoluyla t raz gerekçeler le b rl kte b ld r r. ın faks le b ld r lmes hal nde, b ld r m n aslının elden, adel taahhütlü posta ya da kargoya 3 ş günü çer s nde ver lerek Kuruma gönder lmes gerek r. Bel rt len süre ç nde t raz etmeyen sağlık kurum/kuruluşu tarafından kes nt tutarı kabul ed lm ş sayılır. (4) İncelenen fatura dönem le lg l olarak Kuruma yapılan t razlar n ha d r. Sağlık kurum/kuruluşu tarafından, aynı fatura dönem yle lg l olarak Kuruma yen den herhang b r t razda bulunulamaz. (5) Örnekleme yöntem n kabul etmeyen sağlık kurum/kuruluşu tarafından yapılan t razlar le sağlık kurum/kuruluşu tarafından Kurum b lg şlem s stem kullanılmadan Kuruma manuel fatura ed len sağlık h zmetler ne a t faturalara yapılan t razlar 5 nc madden n k nc fıkrası kapsamında Kurum resm nternet s tes nde duyurulan lg l b r m tarafından değerlend r lerek karara bağlanır. Sağlık kurum/kuruluşu t raz değerlend rme kom syonu MADDE 9 (1) Kom syon, sağlık sosyal güvenl k merkez müdürünün görevlend receğ uzman tab p, tab p, d ş tab b veya eczacılar arasından k personel le sağlık kurum/kuruluşunun hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda yetk lend r lm ş sağlık kurum/kuruluşunda çalışma z n belges le görev yapan b r hek m n katılımı le üç üyeden oluşur. Sağlık kurum/kuruluşu bünyes nde çalışma z n belges le görev yapan hek m n olmaması hal nde gazete.gov.tr/esk ler/2017/03/ htm 2/8

3 sağlık kurum/kuruluşu kanun tems lc s Kom syona üye olarak katılır. Sağlık kurum/kuruluşu adına toplantıya katılacak k ş n n yetk /görevlend rme belges toplantıdan önce Kuruma braz ed l r. Kom syonun kurulması ve karar alması ç n üyeler n tamamının bulunması esastır. (2) Kom syon, nceleme b r mler tarafından yapılan nceleme sonucu oluşan kes nt tutarlarına sağlık kurum/kuruluşu tarafından yapılan t razları değerlend rmek üzere t razın Kurum kayıtlarına g rd ğ tar h tak p eden 5 ş günü çer s nde toplanır. (3) Kom syon tarafından kararlar en fazla 30 ş günü çer s nde ve oy b rl ğ le alınır. Kom syon tarafından alınan kararlar n ha olup Kom syona veya Kuruma yapılacak t razlar değerlend rmeye alınmaz. (4) Kom syon tarafından karara bağlanamayan t razlar se, gerekçeler le b rl kte Sağlık Kurum/Kuruluşu İt raz Değerlend rme Üst Kom syonuna nt kal ett r l r. (5) Kom syon, t raza konu başvuru/tak p numaralarına a t fatura ek belgelerle lg l b lg ve belgey sağlık kurum/kuruluşundan talep etme yetk s ne sah pt r. (6) Kom syon, lg l mevzuata aykırı olarak fatura ed ld ğ n tesp t ett ğ örneklenm ş d ğer tak pler de nceleyeb l r, ncelenmes n steyeb l r. (7) Kom syon toplantılarına sağlık kurum/kuruluşu yetk l s n n mücb r sebepler har ç olmak üzere katılmaması hal nde, d ğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınır, yapılan kes nt lere a t t razlar katılımcılar tarafından değerlend r lerek karara bağlanır. Alınan karar n ha olup karar le lg l Kuruma t razda bulunulamaz. (8) Sağlık sosyal güvenl k merkezler nde gerekt ğ nde b rden fazla Sağlık Kurum/Kuruluşu İt raz Değerlend rme Kom syonu kurulab l r. Aynı sağlık kurum/kuruluşuna a t aynı fatura dönem ç n b rden fazla Sağlık Kurum/Kuruluşu İt raz Değerlend rme Kom syonu kurulamaz. Sağlık kurumu/kuruluşu t raz değerlend rme üst kom syonu MADDE 10 (1) Kom syon, Kurumun merkez ve taşra teşk latı kadrolarında bulunan, 14/7/1965 tar hl ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bel rt len sağlık h zmetler sınıfı personel nden görevlend r len en az beş üyeden oluşur. Kurum, üçüncü basamak resm sağlık kurumlarında görevl uzman tab plerden de üye bel rleyeb l r. Kom syonun kurulması ve karar alması ç n üyeler n tamamının bulunması esastır. (2) Kom syon, Kurum b lg şlem s stem üzer nden gelen t razları değerlend rmek üzere let tar h n zleyen 10 ş günü ç nde toplanır. Kom syon, t raza a t Kurum b lg şlem s stem üzer nden gönder len fatura ek belgeler lg l mevzuat ve tıbb uygunluk yönünden ncelen r. (3) Kom syon tarafından kararlar en çok 10 ş günü ç nde ve salt çoğunluk le alınır. (4) Genel Sağlık S gortası Genel Müdürü, Kom syon üyeler n bel rleme ve değ şt rme yetk s ne sah p olup gerekt ğ nde b rden fazla Kom syon kurab l r. (5) Kom syon tarafından alınan kararlar n ha olup Kom syona veya Kuruma yapılacak t razlar değerlend rmeye alınmaz. (6) Alınan kararlar MEDULA s stem üzer nden lg l lere b ld r l r. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eczane Fatura Ek Belgeler n n Örneklenmes ve İncelenmes MADDE 11 (1) Eczaneler tarafından karşılanan reçetelerden; a) A grubu reçeteler %10, b) B grubu reçeteler %5, c) C grubu reçeteler; 1) Sıralı dağıtım kapsamı dışında kalan ve ayrı faturalandırılan reçeteler n tamamı, 2) Sıralı dağıtım kapsamında olmasına rağmen ayrı faturalandırılan reçeteler n tamamı, 3) Sıralı dağıtım kapsamında olan d ğer reçeteler %10 oranında, genel sonuçlar verecek şek lde bas t rastgele yöntem le örneklenerek ncelen r. (2) Fatura gruplarındak reçete sayısının 10 dan az olması durumunda tamamı ncelen r. Örneklem n 10 adetten az olması durumunda reçete sayısı 10 a tamamlanır. (3) Kurum b lg şlem s stem nden kaynaklanan nedenler veya faturanın eczaneye ade ed lmes n gerekt ren nedenler har c nde örnekleme ptal yapılmaz. (4) Kurum ht yaç duyduğu hallerde fatura ek belgeler n tamamını ncelemeye yetk l d r. MADDE 12 (1) Örnekleme yöntem n kabul eden eczaneler n reçete ve ekler nden sadece örnekleme sonucu tesp t ed len reçete ve ekler, örnekleme yöntem n kabul etmeyen eczaneler n se tüm reçete ve ekler Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleşme/protokol hükümler ne uygunluğu yönünden Kurumca görevlend r len personel tarafından fatura tesl m tar hler d kkate alınarak ncelen r. MADDE 13 (1) Eczane, ncelenen fatura dönem ne a t oluşan kes nt tutarı ve gerekçeler ne l şk n kabul ya da t raz yönündek kararını, Kurum b lg şlem s stem nde ncelend bares n n bel rd ğ veya tebl ğ ed ld ğ tar h tak p eden 5 ş günü ç nde Kurum b lg şlem s stem üzer nden b ld r r. İt raza konu her b r reçeteye l şk n gerekçeler n yer aldığı t raz d lekçes Kurumun resm nternet s tes nde duyurulan lg l b r m ne ver l r. ın faks le b ld r lmes hal nde, b ld r m n aslının elden, adel taahhütlü posta ya da kargoya 3 ş günü çer s nde ver lerek Kuruma gönder lmes gerek r. Bel rt len süre ç nde t raz etmeyen eczaneler n kes nt tutarı eczane tarafından kabul ed lm ş sayılır. (2) İt raz d lekçes nde gerekçes bel rt lmem ş olan t razlar değerlend rmeye alınmaz. gazete.gov.tr/esk ler/2017/03/ htm 3/8

4 (3) İt raz süreler n n tesp t nde t raza l şk n evrakın elden ver lmes ya da t razın normal posta le yapılması hal nde Kurum kayıtlarına g rd ğ tar h, adel taahhütlü posta ya da kargo yoluyla gönder lmes hal nde se posta ya da kargoya ver l ş tar h elektron k ortamda yapılması durumunda da s steme kayıt tar h esas alınır. (4) Kurumca örnekleme yöntem le yapılan nceleme sonucunda tesp t ed len kes nt oranının; a) A ve C grubu reçeteler ç n %3 ün, B grubu reçeteler ç n %5 n altında olması hal nde yalnızca kes nt yapılan reçeteler n Eczane İt raz Değerlend rme Kom syonunca ncelenmes ç n, b) A ve C grubu reçeteler ç n %3 ün, B grubu reçeteler ç n %5 n üzer nde olması hal nde, kes nt yapılan reçeteler n Eczane İt raz Değerlend rme Kom syonunca ncelenmes ya da Eczane İt raz Değerlend rme Kom syonuna let lmeks z n reçete nceleyen b r mler tarafından reçeteler n tamamının ncelenmes ç n t razda bulunulab l r. c) Tamamı ncelenen reçetelerde kes nt oranının artması durumunda örneklem dışındak reçeteler ç n ayrıca t razda bulunulab l r. (5) Reçeteler n Eczane İt raz Değerlend rme Kom syonunca değerlend r lmes n n ardından lg l faturanın tamamının ncelenmes talep ed lemez. (6) Örnekleme yöntem n kabul etmeyen eczaneler n kes nt lerle lg l t razları se sağlık sosyal güvenl k merkez tarafından değerlend r lerek karara bağlanır. Eczane t raz değerlend rme kom syonu MADDE 14 (1) Kom syon, sağlık sosyal güvenl k merkez müdürü veya görevlend receğ personel başkanlığında, sağlık sosyal güvenl k merkez nde görev yapan b r sağlık h zmetler sınıfı personel le reçetes ncelenen eczacı ve bölge eczacı odasından b r eczacı olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. Reçetes ncelenen eczacının Kom syona katılamaması hal nde hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda yetk lend r lm ş başka b r eczacı Kom syona katılab l r. Kom syonun kurulması ve karar alması ç n üyeler n tamamının bulunması esastır. (2) Kom syon, nceleme b r mler tarafından yapılan nceleme sonucu oluşan kes nt tutarlarına eczane tarafından yapılan t razları değerlend rmek üzere t razın Kurum kayıtlarına g rd ğ tar h tak p eden 5 ş günü ç nde toplanır. (3) Kom syon tarafından kararlar en fazla 30 ş günü çer s nde ve oy b rl ğ le alınır. Eş tl k olması hal nde konu Eczane İt raz Değerlend rme Üst Kom syonuna nt kal ett r l r. (4) Kom syonda, eczane tarafından t raz ed len reçete ve ek belgeler n ncelemes yapılır. Kom syon, t raza konu reçetelere a t her türlü b lg ve belgey eczaneden talep etme yetk s ne sah pt r. (5) Kom syon toplantılarına reçetes ncelenen eczacı veya yer ne yetk lend r len k ş n n mücb r sebepler har ç olmak üzere katılmaması hal nde, d ğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınır ve yapılan kes nt lere a t t razlar katılımcılar tarafından değerlend r lerek karara bağlanır. Alınan kararlar n ha olup karar le lg l Kuruma t razda bulunulamaz. (6) Kom syonda alınan kararlar tutanak altına alınarak Kom syon kararının sonucu hakkında t raz eden eczaneye yazılı olarak b lg ver l r. (7) Et k kurallar çerçeves nde Kom syona katılan üyelere yetk ve sorumluklarına l şk n taahhüt mzalatılır. Eczane t raz değerlend rme üst kom syonu MADDE 15 (1) Kom syon, Genel Sağlık S gortası Genel Müdürünün görevlend rd ğ k uzman tab p, tab p, d ş tab b veya eczacı le Türk Eczacılar B rl ğ n tems len Merkez Heyet üyeler nden b r k ş olmak üzere toplam üç üyeden oluşur. (2) Genel Sağlık S gortası Genel Müdürü gerekt ğ nde b rden fazla Kom syon kurab l r. (3) Kom syonda; Eczane İt raz Değerlend rme Kom syonunda oy b rl ğ le karar alınamamış olan reçete ve ek belgeler n ncelemes yapılır. (4) Kom syon, t raza konu reçetelere a t her türlü b lg ve belgey nceleme ve talep etme yetk s ne sah pt r. (5) Kom syon 15 günde b r toplanır. Kom syona gel ş sırasına göre en geç 90 gün çer s nde ncelenerek oy çokluğu le karara bağlanır. (6) Et k kurallar çerçeves nde, Kom syona katılan üyelere yetk ve sorumluklarına l şk n taahhüt mzalatılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Görmeye Yardımcı Tıbb Malzeme Fatura Ek Belgeler n Örneklenmes ve İncelenmes MADDE 16 (1) İlg l mevzuatta tanımlanmış olan raporla tem n ed len; gözlük, cam ve çerçeve bedeller ne a t fatura ek belgeler n tamamı ncelen r, d ğer fatura ek belgeler se 5502 sayılı Kanunun Ek 1 nc maddes ne göre %5 la %10 oranında genel sonuçlar verecek şek lde bas t rastgele yöntem le örneklenerek ncelen r. (2) Örneklenen fatura ek belgeler n sayısının 10 dan az olması durumunda tamamı ncelen r. (3) Kurum ht yaç duyduğu hallerde fatura ek belgeler n tamamını ncelemeye yetk l d r. MADDE 17 (1) Örnekleme yöntem n kabul eden opt syenl k müesseseler n n sadece örnekleme sonucu tesp t ed len fatura ek belgeler ; örnekleme yöntem n kabul etmeyen opt syenl k müesseseler n n se, tüm fatura ek belgeler Kurumca yayımlanan mevzuat le sözleşme hükümler ne uygunluğu yönünden fatura nceleme b r mler tarafından ncelen r. (2) Yurt dışı s gortalılara a t reçetelerde prov zyon sorgulaması yapılab len ülke s gortalıları har ç, sosyal güvenl k l müdürlükler nce düzenlenm ş ve onaylanmış Sosyal Güvenl k Sözleşmes ne Göre Sağlık Yardım Belges n n aslı veya fotokop s le müracaat eden k ş lere a t faturalar ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak düzenlen r ve tamamı ncelen r. gazete.gov.tr/esk ler/2017/03/ htm 4/8

5 MADDE 18 (1) Opt syenl k müesseses, ncelenen fatura dönem ne a t oluşan kes nt tutarı ve gerekçeler ne l şk n kabul ya da t raz yönündek kararını, Kurum b lg şlem s stem nde ncelend bares n n bel rd ğ veya tebl ğ ed ld ğ tar h tak p eden 5 ş günü ç nde Kurum b lg şlem s stem üzer nden b ld r r. İt raza konu her b r reçeteye l şk n gerekçeler n yer aldığı t raz d lekçes Kurumun resm nternet s tes nde duyurulan lg l b r m ne ver l r. ın faks le b ld r lmes hal nde, b ld r m n aslının elden, adel taahhütlü posta ya da kargoya 3 ş günü çer s nde ver lerek Kuruma gönder lmes gerek r. Bel rt len süre ç nde t raz etmeyen opt syenl k müesseses tarafından, kes nt tutarı kabul ed lm ş sayılır. (2) İt raz süreler n n tesp t nde, t raz belges n n elden ver lmes veya t razların normal posta le yapılması hal nde belgen n Kurum kayıtlarına g rd ğ tar h, adel taahhütlü posta aracılığıyla yapılması hal nde se postaya ver l ş tar h esas alınır. (3) İt raz d lekçes nde gerekçes bel rt lmem ş olan t razlar değerlend rmeye alınmaz. (4) Örnekleme yöntem n kabul etmeyen opt syenl k müesseses tarafından yapılan t raz, Kurumun resm nternet s tes nde duyurulan lg l b r m tarafından değerlend r lerek karara bağlanır. (5) Kurumca örnekleme yöntem le yapılan nceleme sonucunda tesp t ed len kes nt oranının %5 n üzer nde olması hal nde; a) Kes nt yapılan reçeteler n Görmeye Yardımcı Tıbb Malzeme İt raz Değerlend rme Kom syonunca ncelenmes ya da Görmeye Yardımcı Tıbb Malzeme İt raz Değerlend rme Kom syonuna let lmeks z n reçete nceleyen b r mler tarafından reçeteler n tamamının ncelenmes ç n t razda bulunulab l r. b) Tamamı ncelenen reçetelerde kes nt oranının artması durumunda örneklem dışındak reçeteler ç n t razda bulunulab l r. (6) Reçeteler n Görmeye Yardımcı Tıbb Malzeme İt raz Değerlend rme Kom syonunca değerlend r lmes n n ardından lg l faturanın tamamının ncelenmes talep ed lemez. (7) Örnekleme yöntem n kabul etmeyen opt syenl k müesseses n n kes nt lerle lg l t razları se sağlık sosyal güvenl k merkez tarafından değerlend r lerek karara bağlanır. Görmeye yardımcı tıbb malzeme t raz değerlend rme kom syonu MADDE 19 (1) Kom syon, sosyal güvenl k l müdürü, sağlık sosyal güvenl k merkez müdürü veya görevlend receğ personel başkanlığında, sosyal güvenl k l müdürlüğünde veya sağlık sosyal güvenl k merkez müdürlüğünde görev yapan b r personel le fatura ek belgeler ncelenen opt syenl k müesseses n n hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda yetk lend r lm ş olan b r tems lc s olmak üzere üç üyeden oluşur. (2) Kom syon, nceleme b r mler tarafından yapılan nceleme sonucu oluşan kes nt tutarlarına opt syenl k müesseses tarafından yapılan t razları değerlend rmek üzere t razın Kurum kayıtlarına g rd ğ tar h tak p eden 5 ş günü ç nde toplanır. (3) Kom syon kararları 10 ş günü çer s nde oyçokluğu le alınır. (4) Kom syonda, opt syenl k müesseses tarafından t raz ed len reçete ve ek belgeler n ncelemes yapılır. (5) Kom syon, t raza konu reçetelere a t her türlü b lg ve belgey opt syenl k müesseses nden talep etme yetk s ne sah pt r. (6) Kom syon toplantılarına reçetes ncelenen opt syenl k müesseses n n yetk lend r lm ş tems lc s n n mücb r sebepler har ç olmak üzere katılmaması hal nde, d ğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınır ve yapılan kes nt lere a t t razlar katılımcılar tarafından değerlend r lerek karara bağlanır. Alınan kararlar n ha olup karar le lg l Kuruma t razda bulunulamaz. (7) Kom syonda alınan kararlar tutanak altına alınarak kom syon kararının sonucu hakkında t raz eden opt syenl k müesseses ne yazılı olarak b lg ver l r. (8) Kom syon tarafından alınan kararlar n ha olup Kom syona veya Kuruma yapılacak t razlar değerlend rmeye alınmaz. ALTINCI BÖLÜM Sözleşmel Satış Merkez /Merkez Tarafından Ayakta Tedav de Kullanılan Tıbb Malzemelere A t Fatura Ek Belgeler n Örneklenmes ve İncelenmes MADDE 20 (1) İlg l mevzuatta tanımlanmış olan tıbb malzeme fatura ek belgeler 5502 sayılı Kanunun Ek 1 nc maddes ne göre %5 la %10 oranında genel sonuçlar verecek şek lde bas t rastgele yöntem le örneklenerek ncelen r. Reçete sayısının 10 dan az olması durumunda tamamı ncelen r. (2) Kurum ht yaç duyduğu hallerde fatura ek belgeler n tamamını ncelemeye yetk l d r. MADDE 21 (1) Kurumla sözleşmel satış merkez /merkez tarafından düzenlenen fatura ek belgeler n ncelenmes nde; a) Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleşme hükümler nde yapılan düzenlemelere göre reçeteler n n tamamının ncelenmes hüküm altına alınmış olan satış merkez /merkez har c nde, b) %5 la %10 oranında örnekleme yöntem n kabul eden satış merkez /merkez reçete ve ekler nden sadece örnekleme sonucu tesp t ed len reçete ve ekler, c) Örnekleme yöntem n kabul etmeyen satış merkez n n/merkez n tüm reçete ve ekler, Kurumca görevlend r len personel tarafından lg l mevzuat, sözleşme hükümler ve tıbb uygunluk yönünden ncelen r. (2) Yurt dışı s gortalılara a t reçetelerde, sosyal güvenl k l müdürlükler nce düzenlenm ş ve onaylanmış Sosyal Güvenl k Sözleşmes ne Göre Sağlık Yardım Belges aslı veya fotokop s le müracaat eden k ş lere a t faturalar ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere manuel olarak düzenlen r ve tamamı ncelen r. gazete.gov.tr/esk ler/2017/03/ htm 5/8

6 MADDE 22 (1) Tıbb malzeme satış merkez /merkez, ncelenen fatura dönem ne a t oluşan kes nt tutarı ve gerekçeler ne l şk n kabul ya da t raz yönündek kararını, Kurum b lg şlem s stem nde ncelend bares n n bel rd ğ veya tebl ğ ed ld ğ tar h tak p eden 5 ş günü ç nde Kurum b lg şlem s stem üzer nden b ld r r. İt raza konu her b r reçeteye l şk n gerekçeler n yer aldığı t raz d lekçes Kurumun resm nternet s tes nde duyurulan lg l b r m ne ver l r. ın faks le b ld r lmes hal nde, b ld r m n aslının elden, adel taahhütlü posta ya da kargoya 3 ş günü çer s nde ver lerek Kuruma gönder lmes gerek r. Bel rt len süre ç nde t raz etmeyen tıbb malzeme satış merkezler tarafından kes nt tutarı kabul ed lm ş sayılır. (2) İt raz d lekçes nde gerekçes bel rt lmem ş olan t razlar değerlend rmeye alınmaz. (3) İt raz süreler n n tesp t nde t raza l şk n evrakın elden ver lmes ya da t razın normal posta le yapılması hal nde Kurum kayıtlarına g rd ğ tar h, adel taahhütlü posta ya da kargo yoluyla gönder lmes hal nde se posta ya da kargoya ver l ş tar h elektron k ortamda yapılması durumunda da s steme kayıt tar h esas alınır. (4) Kurumca yayımlanan mevzuat ve sözleşme hükümler nde yapılan düzenlemelere göre reçeteler n n tamamının ncelenmes hüküm altına alınmış satış merkez /merkez ve örnekleme yöntem n kabul etmeyen satış merkez /merkez tarafından yapılan t raz Tıbb Malzeme İt raz Değerlend rme Kom syonu tarafından değerlend r lerek karara bağlanır. (5) Kurumca örnekleme yöntem le yapılan nceleme sonucunda tesp t ed len kes nt oranının %10 un üzer nde olması hal nde; a) Kes nt yapılan reçeteler n Tıbb Malzeme İt raz Değerlend rme Kom syonunca ncelenmes ya da Tıbb Malzeme İt raz Değerlend rme Kom syonuna let lmeks z n reçete nceleyen b r mler tarafından, reçeteler n tamamının ncelenmes ç n t razda bulunulab l r. b) Tamamı ncelenen reçetelerde kes nt oranının artması durumunda örneklem dışındak reçeteler ç n t razda bulunulab l r. (6) İncelenen fatura dönem le lg l olarak Kom syona yapılan t razlarla lg l alınan kararlar n ha d r. Satış merkez /merkez tarafından, aynı fatura dönem yle lg l olarak Kuruma yen den herhang b r t razda bulunulamaz. Ayakta tedav de kullanılan tıbb malzeme t raz değerlend rme kom syonu MADDE 23 (1) Kom syon, Sağlık Sosyal Güvenl k Merkez Müdürü veya görevlend receğ personel başkanlığında, Sağlık Sosyal Güvenl k Merkez nde görev yapan b r sağlık h zmetler sınıfı personel le fatura ek belgeler ncelenen satış merkez n n/merkez n hak ve alacaklarından vazgeçme konusunda yetk lend r lm ş olan b r tems lc s olmak üzere üç üyeden oluşur. (2) Kom syon, nceleme b r mler tarafından yapılan nceleme sonucu oluşan kes nt tutarlarına satış merkez /merkez tarafından yapılan t razları değerlend rmek üzere t razın Kurum kayıtlarına g rd ğ tar h tak p eden 5 ş günü ç nde toplanır. (3) Kom syon kararları 10 ş günü çer s nde oy çokluğu le alınır. (4) Kom syon toplantılarına reçetes ncelenen satış merkez n n/merkez n yetk lend r lm ş tems lc s n n mücb r sebepler har ç olmak üzere katılmaması hal nde, d ğer üyeler tarafından bu durum tutanak altına alınır ve yapılan kes nt lere a t t razlar katılımcılar tarafından değerlend r lerek karara bağlanır. (5) Alınan kararlar n ha olup karar le lg l Kuruma t razda bulunulamaz. (6) Kom syon, t raza konu fatura ek belgelere a t her türlü b lg ve belgey satış merkez nden/merkezden talep etme yetk s ne sah pt r. (7) Kom syon tarafından alınan kararlar le lg l MEDULA-Tıbb Malzeme Prov zyon S stem üzer nde yapılması gereken değ ş kl kler, Kom syon ya da lg l merkez müdürü tarafından görevlend r len personel tarafından yapılır. (8) Kom syonda alınan kararlar tutanak altına alınarak Kom syon kararının sonucu t raz eden satış merkez ne/merkeze yazılı olarak b ld r r. YEDİNCİ BÖLÜM Ödeme İşlemler Ödeme şlemler MADDE 24 (1) Ödemeler her ayın 15 nc gününde yapılır. 15 nc günün hafta sonu veya resm tat l olması hal nde, ödeme tak p eden lk ş gününde yapılır. (2) Sağlık h zmet sunucusuna, fatura ek belgeler n tesl m tar h nden t baren 60 gün çer s nde ncelemes tamamlanmış olan fatura ek belgeler n, kes nt tutarları har ç olmak üzere ger kalan tutarı 60 ıncı güne kadar öden r. Sağlık h zmet sunucusu serbest eczanelerce tem n ed len kan ürünler ve hemof l fatura ek belgeler n n tesl m tar h nden t baren 15 gün çer s nde ncelemes tamamlanmış olan fatura ek belgeler n n, kes nt tutarları har ç olmak üzere ger kalan tutarı 15 nc güne kadar öden r. (3) Tesl m tar h nden t baren 60 gün çer s nde ncelenmes tamamlanamayan sağlık h zmetler ne a t fatura dönem nde tahakkuk eden tutarın tamamı 60 ıncı gün avans olarak öden r ve nceleme şlemler ne devam ed l r. Sağlık h zmet sunucusu serbest eczanelerce tem n ed len kan ürünler ve hemof l fatura ek belgeler n n tesl m tar h nden t baren 15 gün çer s nde ncelenmes tamamlanamayan sağlık h zmetler ne a t fatura dönem nde tahakkuk eden tutarın tamamı 15 nc gün avans olarak öden r ve nceleme şlemler ne devam ed l r. Fatura ve ek belgeler, fatura tesl m tar h nden t baren üç ay ç nde ncelenerek avans hesabı kapatılır. İnceleme süres n n tak p eden mal yıla s rayet etmes durumunda, avans artıkları hakkında 5018 sayılı Kanunun 35 nc maddes ndek akred t flere l şk n hükümler uygulanır. (4) Süres ç nde t razların yapılmaması durumunda kes nt tutarı sağlık h zmet sunucusu tarafından kabul ed lm ş sayılır ve nceleme sonucu bel rlenen tutarda ödeme yapılır. gazete.gov.tr/esk ler/2017/03/ htm 6/8

7 (5) İnceleme sonucu fazla ödeme yapıldığının tesp t hâl nde; söz konusu fazla ödeme sağlık h zmet sunucusunun varsa Kurumdak alacağından kanun fa z le b rl kte mahsup ed l r. Alacağının bu m ktarı karşılamaması veya alacağının bulunmaması durumunda se genel hükümlere göre tahs l ed l r. (6) Sağlık h zmet sunucusuna ödenecek olan fatura tutarından Kurum alacakları mahsup ed lerek ger ye kalan tutar lg l ödeme dönem nde sağlık h zmet sunucusuna b ld r l r ve süres nde öden r. (7) Götürü bedel sözleşmes mzalayan Sağlık H zmet Sunucularının ödemeler taraflarca sözleşmede bel rlenen sürelerde yapılır. (8) Kurumca sözleşmes /protokolü feshed len veya yen sözleşme/protokol yapılmayan sağlık h zmet sunucusuna; Kurum kayıtlarında bulunan tüm fatura dönemler ne a t nceleme, denet m ve t raz şlemler sonuçlanıncaya kadar herhang b r ödeme yapılmaz. (9) Kurumca sözleşmes /protokolü n tel kl dolandırıcılık neden yle feshed len sağlık h zmet sunucusuyla herhang b r nedenle sözleşme yen lenm ş olsa dah Kurum kayıtlarında bulunan tüm fatura dönemler ne a t nceleme, denet m ve t raz şlemler sonuçlanıncaya kadar herhang b r ödeme yapılmaz. SEKİZİNCİ BÖLÜM Sağlık H zmet Sunucuları Değerlend rme İşlemler Sağlık h zmet sunucuları değerlend rme MADDE 25 (1) Kuruma let len ş kâyet ve hbar sonucu yapılan denet mler le Kurum tarafından yapılan planlı denet m, nceleme ve soruşturmalar doğrultusunda; a) Tesp t ed len veya öngörülen Kurum zararının; sağlık h zmet sunucusunun ödemes n n durdurulmasının talep ed ld ğ tar hten öncek altı aylık muaccel veya müeccel alacaklarına a t fatura ortalamasının % 5 nden fazla olması, b) İnceleme veya soruşturma esnasında Kurum zararına sebep olan f ller n nceleneb len dönemler n dışındak dönemlerde de gerçekleşt ğ ne da r emareler n bulunması, c) Sağlık h zmet sunucusunun sağlık h zmet vermemes, nceleme veya soruşturma sürerken sağlık h zmet vermekten vazgeçmes, ç) Kayıt ve belgeler n brazdan kaçınması, d) Sağlık h zmet sunucusunun muvazaalı olarak şlet ld ğ ne da r del l veya emareler n bulunması, e) Sağlık h zmet sunucusunun d ğer şletmeler nde de Kurum zararına yol açan f l ve eylemler n varlığı, g b haller n gerçekleşmes durumlarında sağlık h zmet sunucusu hakkında karar alınmak üzere Sağlık H zmet Sunucuları Değerlend rme Kom syonuna let l r. Sağlık h zmet sunucuları değerlend rme kom syonu MADDE 26 (1) Kom syon, Genel Sağlık S gortası Genel Müdürü veya Genel Müdürünün görevlend receğ b r Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında Genel Sağlık S gortası Genel Müdürlüğü bünyes nde görev alan k Da re Başkanı, Stratej Gel şt rme Başkanlığında görevl b r da re başkanı, Rehberl k ve Teft ş Başkanlığında görevl b r refakat müfett ş, Hukuk Müşav rl ğ nde görevl b r hukuk müşav r le kom syona let len dosyanın ön ncelemes n yapan b r mden yetk l b r personel olmak üzere yed üyeden oluşur. (2) Sağlık H zmet Sunucuları Değerlend rme Kom syonu ve Sağlık H zmet Sunucuları Değerlend rme Üst Kom syonu sekretarya şlemler sağlık h zmet sunucuları sözleşmeler n yürüten Da re Başkanlığınca yürütülür. (3) Kom syon, ön ncelemes yapılan sağlık h zmet sunucusunu değerlend rmek üzere dosyanın Genel Sağlık S gortası Genel Müdürlüğü kayıtlarına g rd ğ tar h tak p eden 5 ş günü ç nde toplanır. (4) Kom syonun kurulması ve karar alması ç n üyeler n tamamının bulunması esastır, kararlar oy çokluğu le alınır. Alınan karar lg l sağlık h zmet sunucusuna ve Kurumun lg l b r mler ne uygulanmak üzere ved l kle tebl ğ ed l r. (5) Alınan kararlara yapılacak t razların, sağlık h zmet sunucusuna tebl ğ ed ld ğ tar h tak p eden beş ş günü ç nde Kuruma elden yapılması gerek r. İt raz kararın uygulanmasını durdurmaz. Kom syon kararına yapılan t razlar Sağlık H zmet Sunucuları Değerlend rme Üst Kom syonunca değerlend r l r. (6) Kom syon ödemes durdurulacak tutarın üst sınırını, her b r ay ç n aylık fatura tutarının % 80 n geçmeyecek şek lde bel rler. Sağlık h zmet sunucuları değerlend rme üst kom syonu MADDE 27 (1) Kom syon, Kurum Başkanı veya Kurum Başkanının görevlend receğ Başkan Yardımcısı başkanlığında Genel Sağlık S gortası Genel Müdürü, Rehberl k ve Teft ş Başkanı, B r nc Hukuk Müşav r ve Stratej Gel şt rme Başkanı olmak üzere beş üyeden oluşur. (2) Kom syon, Sağlık H zmet Sunucuları Değerlend rme Kom syonunun aldığı karara t razı değerlend rmek üzere t razın Kurum kayıtlarına g rd ğ tar h tak p eden beş ş günü ç nde toplanır. (3) Kom syonun kurulması ve karar alması ç n üyeler n tamamının bulunması esastır, kararlar oy çokluğu le alınır. (4) Alınan kararlar n ha olup lg l sağlık h zmet sunucusuna ve Kurumun lg l b r mler ne uygulanmak üzere ved l kle tebl ğ ed l r. DOKUZUNCU BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 28 (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer. Yürütme MADDE 29 (1) Bu Yönetmel k hükümler n Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanı yürütür. gazete.gov.tr/esk ler/2017/03/ htm 7/8

8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

1- A ve B grubu reçeteler için örneklenen reçete sayılarında değişiklik oldu mu?

1- A ve B grubu reçeteler için örneklenen reçete sayılarında değişiklik oldu mu? 1- A ve B grubu reçeteler için örneklenen reçete sayılarında değişiklik oldu mu? A grubu reçeteler %10, B grubu reçeteler % 5 oranında örneklenerek incelenmeye devam edilecektir. 2- C grubu reçeteler için

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

FATURA BEDELLERĠNĠN ÖDENMESĠ KONULU 2011/62 SAYILI GENELGE

FATURA BEDELLERĠNĠN ÖDENMESĠ KONULU 2011/62 SAYILI GENELGE FATURA BEDELLERĠNĠN ÖDENMESĠ KONULU 2011/62 SAYILI GENELGE SAĞLIK HĠZMETĠ SUNUCULARININ FATURALARININ ĠNCELENMESĠNE VE BEDELLERĠNĠN ÖDENMESĠNE ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 11.05.2012 DUYURU 2011/62 SAYILI FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONULU GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA DUYURU Fatura bedellerinin ödenmesi konulu 12/09/2011 tarihli ve 2011/62 sayılı Genelgede, 04/05/2012

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.03.02/1221 23/11/2012 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2012/36 Bilindiği üzere Kurumumuzla

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.00/592 12/09/2011 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2011/62 1. Sağlık kurum faturalarının teslimi, incelenmesi ve ödeme işlemleri... 2 1.1. Fatura dönemi ve teslimi...

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/62

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/62 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.00/ 592 12./09/2011 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2011/62 1. Sağlık kurum faturalarının teslimi, incelenmesi ve ödeme işlemleri... 3 1.1. Fatura dönemi ve teslimi...

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı: B.13.2.SGK.0.11.06.00/592 12/09/2011 Konu: Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2011/62 1. Sağlık kurum faturalarının

Detaylı

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmel ğ n amacı; Mal H zmetler Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemekt

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA.

T.C. Resmî Gazete YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA. T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 30001 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr İçindekiler

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_!

https://yoks s.yok.gov.tr/akademikilan/menu.zul;jsess on d=mhqvwuh0x LTYaARaajweUDSby0oPPzdHlwpLWzbtSWbTzBtuwy_! İlan B lg ler Akadem k İlanlar Modülü İlan L steleme Arş v ÖYP Arş v İlan No : 1019864 Yazdır Kapat İLAN LİSTESİ Üniversite İlan çıkılan Yer Seç n z Gönderilme Durumu Gönder ld YÖK Karar Durumu İlanın

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi

Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı:34202324-010.06.02-21628 Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi 12/10/2015 Başbakan Yardımcılığından:

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü NOT: 12/03/2009 tarih ve 2009/44 sayılı Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesinde, 23/ 2/2010 tarih ve 2010/31 sayılı genelge ve 24/09/2010 tarih ve 2010/110 sayılı genelgeyle yapılan değişikliklerin birleştirilmiş

Detaylı

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Hazퟘ ran 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29757 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 29 N san 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/690 Olağanüstü hal kapsamında

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel k, 21/6/1927 tar hl ve 1111 sayılı Askerl k Kanununun 35 nc maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır. 17 Ek m 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27379 YÖNETMELİK M llî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 216 12/03/2009 KONU: Fatura Bedellerinin Ödenmesi GENELGE 2009/44 Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet

Detaylı

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ek m 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İç şler Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmel ğ n amacı; beled

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı SAYI : B.13.1.SGK.0.03.03.00/ 3671952 12/03/2009 KONU : Fatura Bedellerinin Ödenmesi

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE

TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Dış T caret Müsteşarlığından: Amaç TEBLİĞ İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ,

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARARIN ÖZETİ : Norm kadro düzenlemeler 윁. R A P O R VE K A R A R: 04/06/2007/2007 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Yazı İşler Müdürlüğünün 29/05/2007 tar h ve 1027 sayılı tekl f

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Strateji Geliştirme Başkanı. Sayı : B.13.2.SGK.01.SGB/255 01/08/2008 Konu : Fatura Bedellerinin Ödenmesi.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Strateji Geliştirme Başkanı. Sayı : B.13.2.SGK.01.SGB/255 01/08/2008 Konu : Fatura Bedellerinin Ödenmesi. Sayı : B.13.2.SGK.01.SGB/255 01/08/2008 Konu : Fatura Bedellerinin Ödenmesi. GENELGE 2007/46 Ek-2 Sağlık hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu idarelerine ait döner sermayeli işletmelerin hizmet

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

H zmet Standartları Tablosu

H zmet Standartları Tablosu H zmet Standartları Tablosu S.No H zmet n Adı Başvuruda İsten len Belgeler H zmet n Tamamlanma Süres (En Geç Süre) 1 Tekn k Uygulama Sorumluluğu (TUS) -Tapu mal k n n d lekçes vek l olması durumunda ayrıca.

Detaylı

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂 Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resm 錀㤂 Gazete Tar 錀㤂 h 錀㤂 : 03.04.2007 Resm 錀㤂 Gazete Sayısı: 26482 KURUMLAR VERGİSİ GENEL

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 29 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29903 Adnan Menderes Ün vers tes nden: YÖNETMELİK ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmel k Beled ye Teft ş Kurulunun kuruluş, görev, yetk ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı

Personel : Kurumda kadrolar belirlenen görevlerde, Personel Yönetmeli i hükümlerine göre

Personel : Kurumda kadrolar belirlenen görevlerde, Personel Yönetmeli i hükümlerine göre TÜB TAK EÚ T M, STAJ, B LG ve GÖRGÜ ARTIRMAK AMACIYLA YURT DIÞI GÖREVLEND RME ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araßt rma Kurumu nda çal ßan personelin e itim,

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 6 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29910 YÖNETMELİK Munzur Ün vers tes nden: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI. fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan

GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI.  fkat l m.com.tr/sozlesmeler_ve_b lg _formlar.aspx adres nde b r örneğ bulunan Sayfa 1/7 GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC K ml k No: MUHATAP:Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No.97 Ş şl /İstanbul KONU :Sözleşmede genel şlem koşulu

Detaylı

H zmet Standartları Tablosu

H zmet Standartları Tablosu H zmet Standartları Tablosu S.No H zmet n Adı Başvuruda İsten len Belgeler H zmet n Tamamlanma Süres (En Geç Süre) 1 İmar Durumu 2 Yazılı İmar Durumu 3 İmar Plan Kopyası 4 Yer Seç m 5 Kısıtlılık 2-Güncel

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmel 쀀 k; 4/11/1981 tar 쀀 hl 쀀 ve 2547 sayılı Yükseköğret 쀀 m Kanununun 14 üncü maddes 쀀 ne dayanılarak hazırlanmıştır. 9 Şubat 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28554 Bezm 쀀 âlem Vakıf Ün 쀀 vers 쀀 tes 쀀 nden: BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 N san 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK A le ve Sosyal Pol t kalar Bakanlığından: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29827 Mers n Ün vers tes nden: YÖNETMELİK MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Ek m 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30197 Gümrük ve T caret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE SİNGAPUR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

1 / :16

1 / :16 1 / 9 22.03.2017 10:16 22 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30015 YÖNETMELİK Alanya Alaadd n Keykubat Ün vers tes nden: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel 뒘 kler Üyel 뒘 k Duyurular İlet 뒘 ş 뒘 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1017417 İlanın Çıkılacağı yer IĞDIR ÜNİVERSİTESİ >IĞDIR MESLEK

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019385 İlanın Çıkılacağı yer ANADOLU ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK Kadro

Detaylı

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC.

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC. Zaman Kazandırır Yönetimi Kolaylaştırır MyDOC Giderleri zaltır... Elektronik Döküman Yönetim Sistemi B U S İ N E S C O L L B S U P P O P N E U S D M İ N H M O N İ Z E E M DEĞELEİMİZ Blue ime, bilișim sektöründe

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. M syon ve V zyon B. Yetk, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 06.04.2017 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016509 İlanın Çıkılacağı yer ANKARA

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI HİZMET YERİ BELGELENDİRME, MÜŞTERİ DOSTU KURULUŞ-MÜŞTERİ DOSTU MARKA VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ

Detaylı

HAYVANLARI KORUMA KANUNU

HAYVANLARI KORUMA KANUNU HAYVANLARI KORUMA KANUNU Kanun No. 5199 Kabul Tar h : 24.6.2004 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARAR NO : 2008/266 DAİRESİ : Mal H zmetler Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 05 12 2008 KONUSU: Ücret tar fes hk. EVRAK NO : 6752 GELİŞ TARİHİ : 24 11 2008 KARARIN

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı