Düzenlenen Piyasalarda Hangi Rekabet Politikas? Yönetiflim ve Sektörel Perspektifler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düzenlenen Piyasalarda Hangi Rekabet Politikas? Yönetiflim ve Sektörel Perspektifler"

Transkript

1 STANBUL B LG ÜN VERS TES Düzenlenen Piyasalarda Hangi Rekabet Politikas? Yönetiflim ve Sektörel Perspektifler Tarih: 5-6 Eylül 2008 Yer: stanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü STANBUL B LG ÜN VERS TES

2 PROGRAM 5 Eylül 2008, Cuma YATAY SINIRLAMALAR 9.00 Kay t 9.20 Aç l fl Konuflmalar Dr. Ioannis Lianos (UCL, IMEDIPA) Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem Sanl ( stanbul Bilgi Üniversitesi) 9.45 lk Oturum: A Ekonomileri için Optimal Rekabet Politikas : Küçük ve Geliflmekte Olan Ekonomilerdeki Sorunlar smail Hakk Karakelle (Kurul Üyesi, Rekabet Kurumu) Prof. David Evans (LECG, UCL) Prof. Michal Gal (Haifa Üniversitesi, NYU) Dr. Ioannis Kessides (Dünya Bankas ) Dr. Ioannis Kokkoris ( ngiltere Adil Ticaret Ofisi, IMEDIPA) Dr. P nar Ba c (Case Associates) Kahve aras kinci Oturum: Regülasyon Tasar m : Kurumsal Çerçeve ve Düzenleme Tekniklerinin Evrimi: Rekabet Politikas için Sonuçlar Osman Sevaio lu (ODTÜ) Dr. Ioannis Lianos (UCL, IMEDIPA) & Javier Tapia (UCL, OFGEM) Prof. Stephen Littlechild (Judge flletme Fakültesi, Cambridge Üniversitesi) Prof. Alexandre de Streel (Namur Üniversitesi) Tart flmac : Halil Baha Karabudak (Rekabet Kurumu Baflkan Dan flman, TEPAV) Ö le Yeme i

3 14.30 Üçüncü Oturum: Düzenlenen Piyasalarda Regülasyon ile Rekabet Hukuku Aras ndaki Etkileflim Prof. Valentine Korah (UCL) Kris Dekeyser (Genel Müdür, AB Komisyonu) Diana Guy (Baflkan Yard mc s, Birleflik Krall k Rekabet Komisyonu) Alberto Heimler (Direktör, talyan Rekabet Kurumu) Prof. Laurence Idot (Paris Üniversitesi II Pantheon-Assas, Rekabet Hukuku Enstitüsü) Kenneth Glazer (Direktör Yard mc s, ABD Federal Ticaret Komisyonu Rekabet Dairesi) lmutluhan Selçuk (Hergüner Bilgen Özeke) Kahve Aras Dördüncü Oturum: Rekabete Ayk r Devlet Müdahalesi: Standartlar n ve Yapt r mlar n Evrimi Prof. Laurence Idot (Paris Üniversitesi II Pantheon-Assas, Rekabet Hukuku Enstitüsü) Yaflar Tekdemir (Uzman, Rekabet Kurumu) Ian Forrester (White & Case) Dr. Philip Marsden (BIICL, OFT) Dr. Antonio Bavasso (Allen & Overy, UCL) Manolis Kasotakis (Lampadarios Hukuk Bürosu) Ioannis Biblis (Shell) lk gün oturumlar n n sonu 6 Eylül 2008, Cumartesi D KEY SINIRLAMALAR 9.30 Birinci Oturum: Medya ve Telekom Piyasalar nda Rekabet Politikas Sorunlar Kenneth Glazer (Direktör Yard mc s, ABD Federal Ticaret Komisyonu Rekabet Dairesi) Dr. Cento Veljanovski (Case Associates) Simon Bishop (RBB Economics) Kenneth Glazer (Direktör Yard mc s, ABD Federal Ticaret Komisyonu Rekabet Dairesi) Bo tjan Makarovi (Telekomünikasyon Dairesi Baflkan, APEK, Slovenya Elektronik letiflimi Düzenleme Kurumu) Andrej Fatur (Kings College London) Ioannis Dryllerakis (Dryllerakis & Associates) Kahve Aras

4 11.45 kinci Oturum: Finansal Hizmetler Sektöründe Rekabet Politikas Sorunlar Petko Nikolov (Baflkan, Bulgaristan Rekabet Kurumu) Frederic Jenny (Hakim, Fransa Yüksek Mahkemesi, OECD, OFT) Dr. Christos Gortsos (Hellenic Bank Association) Gönenç Gürkaynak (ELIG) Tart flmac : Dr. R dvan Çabukel (Baflkan Yard mc s, TMSF) Ö le Yeme i Üçüncü Oturum: Enerji Sektöründe Rekabet Politikas Sorunlar Dr. Michael Thomadakis (Baflkan Yard mc s, Yunanistan Enerji Kurumu) Dr. Jorge Padilla (LECG) Dr. Claes Bengtsson (Avrupa Birli i Komisyonu, Rekabet Genel Müdürlü ü) Doç. Dr. Fuat O uz (Baflkent Üniversitesi) Dr. Xenofon Paparrigopoulos (PI Partners) Dr. Alan Riley (City Üniversitesi, Londra) Doç. Dr. zak Atiyas (Sabanc Üniversitesi) Kahve aras Dördüncü Oturum: Posta ve Tafl mac l k Sektörlerinde Rekabet Politikas Sorunlar Frederic Jenny (Hakim, Fransa Yüksek Mahkemesi, OECD, OFT) Prof. John Kallaugher (Latham & Watkins, UCL) Dr. Nikolaos Farantouris (Pire Üniversitesi) Dr. George Katapodis ( zmir Üniversitesi) Dr. Florian Wagner Von Papp (UCL) P nar Art ran ( stanbul Bilgi Üniversitesi) Sonuç Dr. Assimakis Komninos (White & Case, UCL) Dr. Ioannis Kokkoris ( ngiltere Adil Ticaret Ofisi, City Üniversitesi) Kapan fl Konferans dili ngilizce'dir. Simültane tercüme yap lacakt r.

5 KAYIT B LG S Konferansa kat l m için kay t yapt r lmas gereklidir. Kay t ücreti 100 avrodur. Ücret, konferans süresince sunulan yemek ve içecek hizmetlerini de kapsamaktad r. S n rl say da olmak üzere, akademisyen ve ö renciler için kay t ücreti al nmayacakt r. Kay t ve ücret ödeme ifllemleri münhas ran University College London (UCL) taraf ndan yürütülmektedir. Bu ifllemler, afla daki adresler üzerinden faks veya internet arac l yap labilir. nternet arac l yla kay t için: Faks arac l yla kay t için: +44 (0) Konferans n bafllang ç tarihinden en geç 10 gün öncesinde yaz l olarak bildirilmesi kayd yla, yap lan kay t iptal edilebilir. Bu durumda 25 avro kesinti yap lacakt r. Bu tarihten sonra yap lacak iptaller için herhangi bir flekilde geri ödeme yap lmayacakt r. Konferansa kay t yapt rmas na ra men kat lamayacak olan kiflilerin, yerlerine baflkalar n ikame etmeleri mümkündür. Konferans ngiltere ve Wales Hukuk Birli i taraf ndan 14.5 kredi (CPD) ile akredite olmufltur. Sorular n z için: Lisa Penfold UCL Hukuk Fakültesi Telefon: +44 (0) Faks: +44 (0) e-posta: stanbul Bilgi Üniversitesi Ça r Merkezi: e-posta: Konferans Düzenleyicileri Hakk nda Daha Fazla Bilgi için: stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi için: UCL Hukuk Fakültesi için: UCL Avrupa'da Hukuk ve Yönetiflim Merkezinin Çal flmalar için: Rekabet Hukuku ve Politikas Çal flmalar Enstitüsü için:

6