Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 3, 2013 (52-61) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 3, 2013 (52-61) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması M. Selda TÖZÜM 1, Sennur ALAY AKSOY 1, Cemil ALKAN 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi, Müh. Fak. Tekstil Müh. Böl Isparta/TÜRKİYE 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Tokat/TÜRKİYE Özet Çalışmada ısı depolama özellikli pamuklu kumaşların üretimi amaçlanmıştır. Bu amaç için, faz değişim maddesi olarak n-oktadekan içeren poli(metil metakrilat-ko-akrilik asit) duvarlı mikrokapsüller kumaşlara uygulanmıştır. Mikrokapsüllerin kumaşlara uygulanması glutaraldehit çapraz bağlayıcısı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yapısında karboksilik asit fonksiyonel grubu bulundan kapsüllerin kumaşlara tutunmasında tuzun etkisini araştırmak için mikrokapsüllerin kumaşlara uygulaması tuz ilaveli ve tuz ilavesiz gerçekleştirilmiştir. Kumaşların ısı depolama kapasiteleri DSC cihazı ile belirlenmiştir. Kumaş yapısında mikrokapsüllerin varlığı ve dağılımı SEM ile analiz edilmiştir. Mikrokapsül uygulanmış kumaşların yapısındaki mikrokapsül varlığı kimyasal olarak FT-IR analizi ile ispatlanmıştır. DSC sonuçları tuz ilave edilerek mikrokapsül uygulanmış kumaşların ısı depolama kapasitesinin tuz ilavesiz mikrokapsül uygulanmış kumaşlarınkine göre çok daha yüksek olduğunu ispatlamıştır. Böylece tuz ilavesinin mikrokapsüllerin life affinitesini artırdığı tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Mikrokapsül, poli(metil metakrilat-ko-akrilik asit), n-oktadekan, ısı depolama Application of Poly (Methyl Methacrylate-co-Acrylic Acid)-Wall Microcapsules With Paraffin Core to Cotton Fabrics Abstract In study, production of cotton fabrics with heat storage property was aimed. For this aim, poly (methyl methacrylate-co-acrylic acid)-walled microcapsules containing n-octadecane as the phase change material were applied to fabrics. Application of microcapsules to fabrics was carried out by using glutaraldehyde cross-linker. To investigate the effect of salt on adhesion of microcapsules having functional carboxylic acid group to the fabrics, microcapsule application was carried out with and without salt addition. The heat storage capacity of the fabrics was determined by DSC equipment. The presence and distribution of microcapsules on the fabric structure were analyzed by SEM. The microcapsule presence chemically on structure of fabrics was proved by FT-IR analysis. DSC results proved that heat storage capacity of microcapsule applied fabrics with salt addition was higher than microcapsule applied fabrics without salt addition. Therefore it was determined that salt addition increased affinity of microcapsules to fabrics. Keywords: Microcapsule, poly(methyl methacrylate-co-acrylic acid), n-octadecane, heat storage Bu makaleye atıf yapmak için Tözüm M.S., Alay Aksoy, S. *, Poli(Metil Metakrilat-ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Çekirdekli Mikrokapsüllerin Pamuklu Kumaşlara Uygulanması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2013, 7(3) How to cite this article Tözüm M.S., Alay Aksoy, S. *, Application of Poly (Methyl Methacrylate-co-Acrylic Acid)-Wall Microcapsules With Paraffin Core to Cotton Fabrics Electronic Journal of Textile Technologies, 2013, 7(3)

2 Tözüm M.S., Alay Aksoy, S.,Alkan C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) GİRİŞ Faz değiştiren maddeler belirli bir sıcaklık aralığında bir fazdan başka bir faza geçiş yapan maddelerdir. Bu geçiş sırasında ısıyı depolayabilmekte ya da tam tersi faz değişimi durumda depolanan ısıyı yayabilmektedirler [1,2]. Faz değişimi süresince büyük miktarda ısı depolama ve yayma kapasitesine sahip olmaları faz değişim maddelerinin ısı depolama kaynağı olarak büyük ilgi görmelerini sağlamaktadır [2]. Günümüzde tekstil ürünlerine ısıl konfor özellikleri kazandırmak amacıyla faz değişim maddeleri çeşitli yöntemlerle uygulanmaktadır. Faz değişim maddeleri, sıcaklık değişimi sırasında büyük hacimsel değişim göstermeleri, tekstile direk uygulandıklarında kolayca uzaklaşmaları gibi kullanımları ile ilgili bazı problemlere sahiptirler [3]. Karşılaşılabilecek bu sorunlardan dolayı faz değişim maddelerinin mikrokapsüllenerek kullanımı tercih edilmektedir. Mikrokapsülayon faz değiştiren maddelerin ısı iletim katsayısını artırması itibari ile de avantajlı bir tekniktir. FDM içeren mikrokapsüller tekstil ürünlerine lif çekim yöntemi, kaplama, laminasyon, bitim işlemi gibi farklı yöntemlerle uygulanmaktadır. Çalışmalar incelendiğinde genellikle emdirme [4,5,6] ve kaplama [7,8] metotlarının tercih edildiği görülmektedir. Shin ve arkadaşları, eykosan içerikli melamin formaldehit duvarlı mikrokapsülleri emdirme metodu ile polyester örme kumaşlara uyguladıkları çalışmalarında kumaşların 4,44 j/g ısı depoladığını tespit etmişlerdir [4]. Salaün ve arkadaşları, %77 oranında n-hekzadekan/n-eykosan karışımı içeren melamin formaldehit mikrokapsülleri pamuklu kumaşlara emdirme yöntemi ile uygulamış, ısıl düzenleyici tekstil kumaşları üretmeyi amaçlamışlardır [5]. Alay ve arkadaşları polibütilakrilat/n-hekzadekan mikrokapsülleri emülsiyon polimerizasyon metodu ile sentezlemişlerdir. Çalışmada alil metakrilat çapraz bağlayıcısı kullanılarak üretilen polibütil akrilat duvarlı mikrokapsüller emdirme yöntemi ile %100 pamuklu ve %50/50 pamuk/pes karışımı kumaşlara uygulanmıştır. Çalışmada pamuklu kumaşların 6.56 J/g, pamuk/polyester karışımı kumaşların J/g ısı depolama kapasitesine sahip olduğu belirlenmiştir [6]. Sánchez ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada, parafin vaksı içeren polistiren duvarlı mikrokapsüller süspansiyon polimerizasyon yöntemi ile sentezlenmiş ve pamuklu kumaşlara kaplama yöntemi ile uygulanmıştır [7]. Önder ve arkadaşları ise kompleks koaservasyon yöntemi ile ürettikleri jelatin-arap zamkı duvarlı oktadekan, hekzadekan, nanodekan çekirdekli mikrokapsülleri dokuma kumaşlara ısıl özellikler kazandırmak amacıyla kaplama yöntemiyle uygulamışlardır [8]. Bu çalışmada n-oktadekan çekirdekli poli(metil metakrilat-ko-akrilik asit) duvarlı mikrokapsüller pamuklu kumaşlara emdirme yöntemi ile uygulanmıştır. Mikrokapsül uygulanmış kumaşların ısıl özellikleri ve mikrokapsüllerin kumaş yüzeyinde dağılımı incelenmiştir. Ayrıca mikrokapsüllerin kumaş yapısında varlığı kimyasal olarak FT-IR analizi ile tespit edilmiştir. 2. MALZEME Bu çalışmada ısı depolama özellikli pamuklu kumaş üretimi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında duvar yapısında liflerin fonksiyonel grupları ile etkileşebilecek fonksiyonel gruplar bulunduran mikrokapsüllerin glutardaldehit çapraz bağlayıcısı ile kumaşlara bağlanması araştırılmıştır. Bu kapsamda duvar yapısında karboksilik asit (-COOH) grubu bulunan mikrokapsüller kullanılmıştır. Mikrokapsüller 111M484 Tübitak Araştırma Projesi kapsamında üretilmiş %5 oranında akrilik asit içeren poli(metil metakrilat-ko-akrilik asit) duvarlı, n-oktadekan çekirdekli mikrokapsüllerdir. Kumaşlara uygulanacak mikrokapsüller ve ısıl özellikleri Tablo1 de özet halinde verilmiştir. 53

3 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) Poli(Metil Metakrilat-Ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Tablo 1. Kumaş uygulamasında kullanılan mikrokapsüller ve özellikleri [9] Mikrokapsül Adı Erime Entalpisi (J/g) Erime sıcaklığı ( C) Katılaşma Entalpisi (J/g) Katılaşma sıcaklığı ( C) Poli(MMA-ko-AA)/n-oktadekan 84, ,96-79, ,22 Mikrokapsüllerin kumaşlara kimyasal olarak bağlanması için çapraz bağlayıcı olarak glutaraldehit, katalizör olarak magnezyum klorür, mikrokapsül çözeltisinde kumaşların mikrokapsüllere karşı affinitesini artırmak amacıyla tuz (NaCl) kullanılmıştır. Tablo 2 de kullanılan çapraz bağlayıcı ve katalizör özellikleri verilmiştir. Tablo 2. Mikrokapsüllerin kumaşa uygulanması sırasında kullanılan çapraz bağlayıcı ve özellikleri Çapraz bağlayıcı Katalizatörler Kimyasal Kimyasal Kimyasal Markaları Markaları İsimleri Yapısı İsimleri Glutaraldehit (GA)(%25) SigmaAldrich MgCl 2 BASF Kumaşların işlem sonrası konforla ilişkili kullanım performansının iyileştirilmesi amacıyla ise yumuşatıcı olarak Perrustol VNO kullanılmıştır. Mikrokapsül uygulanmış kumaşa ait özellikler ise Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3. Mikrokapsül uygulamasında kullanılan kumaşlara ait özellikler Ham madde Yapı Gramaj (g/m 2 ) Çözgü sıklığı/ilmek çubuğu sıklığı Atkı sıklığı/ İlmek çubuğu sıklığı %100 pamuk Dokuma YÖNTEM 3.1. Mikrokapsüllerin Kumaşa Uygulanması Çalışmanın ilk aşamasında, mikrokapsüller saf su içerisinde homojen bir dağılım gösterecek şekilde yüksek devirli homojinazatörde karıştırılmıştır. Mikrokapsüllerin kumaşlara uygulanması iki farklı yöntem ile gerçekleştirilmiştir. İlk yöntemde homojen karışıma çapraz bağlayıcı ve katalizör ilave edilerek kumaş 1 saat çözelti içerisinde bekletildikten sonra 2 bar basınç altında 2 m/dk hız ile fulard cihazından geçirilmiştir. Diğer bir yöntemde ise homojen karışıma tuz ilave edilerek kumaş 1 saat çözelti içerisinde bekletildikten sonra çapraz bağlayıcı ve katalizör ilave edilmiştir. Kumaş tekrar yarım saat çözeltide bekletildikten sonra fulard cihazından geçirilmiştir. Fularddan geçirilen kumaşlar fikse cihazında 80 ºC de 5 dakika kurutma, 120 ºC de 1 dakika fikse işlemine tabi tutularak mikrokapsüllerin kumaş yapısına sabitlenmesi sağlanmıştır. Tablo 4 de mikrokapsül uygulama şartları özet olarak verilmiştir. 54

4 Tözüm M.S., Alay Aksoy, S.,Alkan C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) Tablo 4. Mikrokapsül uygulama şartları Mikrokapsül türü ve konsantrasyonu Numune Kodu Çapraz bağlayıcı türü ve Poli(MMA-ko- AA)/noktadekan 60g/L Pamuk 1 Pamuk 2 miktarı GA 40 g/l GA 40 g/l Katalizör türü ve miktarı MgCl 2 10 g/l MgCl 2 10 g/l ve tuz (NaCl) %1 Yumuşatıcı ve miktarı Perrustol VNO 60g/L Perrustol VNO 60g/L Olası bağlanma GA yapısındaki aldehit grupları ile lif ve kapsül yapısındaki reaktif grupların bağlanması Çalışmada yapılan bu uygulama yöntemlerinde kumaşların mikrokapsül çözeltisiyle fulardan geçtikten sonraki yaş ağırlıkları hassas terazide tartılarak aşağıdaki eşitliğe (1) göre alınan flotte oranları hesaplanmıştır. Alınan flotte oranı = Emdirilmiş tekstil mamulünün ağırlığı-kuru tekstil mamulünün ağırlığı /Kuru tekstil mamulünün ağırlığı x 100 (eşitlik 1) Farklı yöntemler ile uygulanmış kumaşların ilk ağırlıkları, emdirme sonrası yaş ağırlıkları, aldıkları flotte oranları ve fikse sonrası ağırlıkları Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5. Mikrokapsül uygulanmış kumaşların emdirme sonrası yaş ağırlıkları ve aldıkları flotte oranları Kumaş İlk ağırlık (g) Emdirme sonrası ağırlık (g) Fikse sonrası ağırlık (g) Pamuklu1 5,206 11,348 5, Pamuklu2 1,868 5,047 2, Alınan flotte oranı (%) 3.2. DSC analizi Mikrokapsül uygulanmış kumaşların ısıl özellikleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümünde mevcut Perkin Emler marka DSC cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Isıl analizler 0 C C sıcaklıkları arasında 10 C/dk ısıtma/soğutma oranında azot (N 2 ) atmosferinde gerçekleştirilmiştir SEM analizi Mikrokapsül uygulanmış kumaşların yapısındaki mikrokapsül varlığını tespit etmek için SEM analizi yapılmıştır. SEM analizleri Erciyes Üniversitesi, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi nde gerçekleştirilmiştir. Analiz öncesi kumaş numuneleri iletken materyal ile kaplanmıştır FT-IR analizi Mikrokapsül uygulanmış kumaşların kimyasal yapılarını analiz etmek için FT-IR spektroskopisi kullanılmıştır. Kumaşların IR spektrumları KBr diskleri hazırlanarak Jasco FT/IR 340 spektrofotometre cihazı (Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kimya Bölümü, Tokat) kullanılarak cm -1 aralığında kaydedilmiştir. Analiz sırasında tarama sayısı 16, çözünürlük 4 cm 1 olarak ayarlanmıştır. 55

5 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) Poli(Metil Metakrilat-Ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin 4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 3.1. DSC analizi sonuçları Şekil 1 de MgCl 2 katalizörlüğünde GA çapraz bağlayıcısı eşliğinde Poli(MMA-ko-AA)/n-oktadekan mikrokapsülleri uygulanmış Pamuk1 kumaşlara ait DSC eğrisi verilmiştir. DSC sonuçları incelendiğinde, mikrokapsül uygulanmış kumaşların 26,93 ºC de 7,29 J/g ısı depolama, 25,86 ºC de -4,75 J/g ısı yayma kapasitesine sahip oldukları görülmüştür. Kopolimer yapısına % 5 oranında akrilik asit ilave edilmiş n- oktadekan içeren mikrokapsüller 26,96 ºC erime ve 26,22 ºC katılaşma sıcaklıklarına sahip olup, kumaşların faz değişim sıcaklıklarının da bu değerlere yakın olduğu tespit edilmiştir. Şekil 1. GA ve MgCl 2 ile Poli(MMA-ko-AA)/n-oktadekan mikrokapsülleri uygulanmış kumaşa ait DSC eğrisi Şekil 2 de GA ve MgCl 2 ün yanında tuz kullanılarak mikrokapsül bağlanmış Pamuk2 kumaşların DSC eğrisi verilmiştir. DSC grafiğinden kumaşların 27,22 ºC de 14,63 J/g ısı depolama, 25,88 ºC de -14,31 J/g ısı yayma kapasitesine sahip oldukları görülmüştür. Entalpi değerleri incelendiğinde ise ısı depolama özelliği kazandırılmış bu kumaşların oldukça yüksek ısı depolama kapasitesine sahip oldukları belirlenmiştir. Sonuç olarak yapılan uygulamada tuz kullanımının mikrokapsüllerin kumaşlara bağlanma yeteneğini arttırdığı dolayısıyla kumaşların da ısı depolama kapasitesinin arttığı tespit edilmiştir. 56

6 Tözüm M.S., Alay Aksoy, S.,Alkan C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) Şekil 2. GA, MgCl 2 ve tuz ile Poli(MMA-ko-AA)/n-oktadekan mikrokapsülleri uygulanmış kumaşa ait DSC eğrisi 3.2. SEM analizi sonuçları SEM analizi ile mikrokapsül uygulanmış kumaşların yapısındaki mikrokapsül varlığı ve mikrokapsüllerin kumaş yapısındaki dağılımı incelenmiştir. n-oktadekan çekirdekli poli(metil metakrilat-ko-akrilik asit) kopolimer duvarlı mikrokapsüller uygulanmış kumaşlara ait SEM görüntüleri Şekil 3 ve 4 de verilmiştir. SEM görüntüleri incelendiğinde, kumaş yapısındaki mikrokapsül varlığı açıkça görülmektedir. SEM görüntülerinden ayrıca mikrokapsüllerin nano boyutlu oldukları (1 µm den çok daha küçük boyutlu) ve kumaş yapısında yer yer topaklanarak dağılım gösterdiği de görülmektedir. Şekil 3. MgCl 2 katalizörlüğünde GA ile Poli(MMA-ko-AA)/n-oktadekan mikrokapsülleri uygulanmış Pamuk1 kumaşların SEM görüntüsü 57

7 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) Poli(Metil Metakrilat-Ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Şekil 4. Tuz (NaCl) ilave edilerek, MgCl 2 katalizörlüğünde Glutaraldehit GA ile Poli(MMA-ko-AA)/noktadekan mikrokapsülleri uygulanmış Pamuk2 kumaşların SEM görüntüsü 3.3.FTIR analizi sonuçları Mikrokapsül uygulanmış kumaşların yapısındaki mikrokapsül varlığını kimyasal olarak ispatlamak için FT-IR analizi uygulanmıştır. FT-IR analizi ile mikrokapsüllerin yapısındaki kimyasal bağların ham pamuktan farklı olarak mikrokapsül uygulanmış pamukta var olup olmadığı araştırılmıştır. Şekil 5 de pamuklu kumaşlara ait FT-IR spektrumları verilmiştir. Bu spektrumlarda mikrokapsül ve kumaşlara ait karakteristik pikler ise Tablo 6 da özet olarak verilmiştir. FT-IR analizi bulgularına göre; mikrokapsül uygulanmış kumaşlara ait spektrumda ham kumaşa ait spektrumdan farklı olarak cm -1 ve cm -1 de ortaya çıkan pikler mikrokapsül yapısındaki parafine ait C-H gerilme pikleri olup kumaşların yapısındaki mikrokapsüllerin varlığını göstermektedir cm -1 dalga boyundaki mikrokapsüllerin duvar yapısında mevcut karbonil piki mikrokapsül uygulanmış kumaşların spektrumlarında 1732 cm -1 de ortaya çıkmıştır. Bu pik kumaş yapısındaki mikrokapsül varlığının diğer bir ispatıdır. 58

8 Tözüm M.S., Alay Aksoy, S.,Alkan C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) Şekil 5. Poli(MMA-ko-AA)/n-oktadekan uygulanmış pamuklu kumaşlara ait pamuklu kumaşlara ait FT- IR spektrumları (a: mikrokapsül, b: ham kumaş, c: pamuk1, d: pamuk2 ) 59

9 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) Poli(Metil Metakrilat-Ko-Akrilik Asit) Duvarlı Parafin Tablo 6. Mikrokapsül ve mikrokapsül uygulanmış pamuklu kumaşlara ait FT-IR spektrum bilgileri Poli(MMA-ko cm-1 arasındaki geniş band kopolimer yapıdaki karboksilik AA)/n-oktadekan asidin OH gerilmesine ait bandır cm-1 ve 2859 cm-1 daki pikler mikrokapsülün yapısındaki parafine ait C-H gerilme pikleridir cm-1 dalga boyundaki keskin pik mikrokapsül duvar kopolimer yapısındaki karbonil (C=O) grubuna ait piktir cm-1 ve 1384 cm-1 dalga boylarındaki pikler mikrokapsülün yapısındaki parafine ait karakteristik C-H eğilme piklerdir. Ham pamuklu kumaş Pamuk1 Pamuk ve 1153 cm-1 dalga boyundaki pik -C-O- gerilme pikidir cm-1 OH gerilme piki 2900 cm-1 C-H gerilme piki 1432 cm-1 C-C gerilmesi (halkalı yapıda) C-H piki ( cm-1 ) cm-1 C-O gerilme piki ( cm-1) 3412 cm -1 pamuğun yapısındaki OH gerilme pikleridir cm -1 deki pikler mikrokapsülün yapısındaki parafine ait C- H gerilme pikleridir cm -1 pik kapsül duvarındaki karbonil piki olup pamuk kumaşın spektrumunda da ortaya çıkmıştır cm -1 pamuk yapısındaki C-C gerilme piki cm -1 hem kapsül hem de pamuğun yapısındaki C-H gerilme pikleridir cm -1 pamuğun yapısındaki OH gerilme pikleridir cm -1 deki pikler mikrokapsülün yapısındaki parafine ait C- H gerilme pikleridir cm -1 pik kapsül duvarındaki karbonil piki olup pamuk kumaşın spektrumunda da ortaya çıkmıştır cm -1 pamuk yapısındaki C-C gerilme piki 1456 cm -1 pamuğun yapısındaki mikrokapsüllerdeki parafine ait karakteristik C-H eğilme piklerdir cm -1 hem kapsül hem de pamuğun yapısındaki C-H gerilme pikleridir. 4. SONUÇLAR Çalışmada n-oktadekan içeren poli(metil metakrilat-ko-akrilik asit) mikrokapsüller pamuklu kumaşlara emdirme yöntemiyle uygulanmıştır. DSC analiz sonuçlarından tuz ilaveli ve ilavesiz glutaraldehit çapraz bağlayıcısı kullanılarak gerçekleştirilen mikrokapsül uygulamalarında kumaşların sırasıyla 14,63 J/g ve 7,29 J/g ısı depolama kapasitesine sahip oldukları tespit edilmiş, flotteye tuz ilavesinin lif ve mikrokapsül arasındaki çekimi arttırdığı görülmüştür. SEM görüntülerinden homojen bir dağılım olmamakla birlikte mikrokapsüllerin kumaş yapısında varlığı ispatlanmıştır. FT-IR analizinde, mikrokapsüllere ait karakteristik piklerin ham kumaştan farklı olarak mikrokapsül uygulanmış kumaşların spektrumunda ortaya çıktığı tespit edilmiş olup mikrokapsüllerin kumaş yapısında varlığı kimyasal olarak ispatlanmıştır. Teşekkür: Çalışmada kullanılan mikrokapsüller 111M484 Nolu Tübitak projesi kapsamında üretilmiştir. SEM analizleri Tübitak ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 3236-YL-1-12 nolu proje tarafından karşılanmıştır. Yazarlar TÜBİTAK a ve Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkürlerini sunar. 60

10 Tözüm M.S., Alay Aksoy, S.,Alkan C. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2013 (3) KAYNAKLAR 1. Boan,Y., (2005), Physical Mechanism and Charactarization of Smart Thermal Clothing, The Hong Kong Polytechnic University, PhDThesis, Hong Kong. 2. Mattila, H.R., (2006), Intelligent Textiles and Clothing, Woodhead Publishing Limited, 506p. Cambridge. 3. Zou, G.L., Lan, X.Z., Tan, Z.C., Sun, L.X., Zhang T., (2004). Microencapsulation of n-hexadecane as a Phase Change Material in Polyurea, 20(1): Shin, Y., Yoo, D., Son, K., (2005), Development of Thermoregulating Textile Materials with Microencapsulated Phase Change Materials (PCM). IV. Performance Properties and Hand of Fabrics Treated with PCM Microcapsules, Journal of Applied Polymer Science, 97, Salaün, F.,Devaux, E., Bourbigot, S., Rumeau, P., (2010), Thermoregulating response of cotton fabric containing microencapsulated phase change materials, Thermochimica Acta, 506, Alay, S., Göde, F., Alkan, C., (2010), Synthesis and Thermal Properties of Poly(n-butyl acrylate)/ n- Hexadecane Microcapsules Using Different Cross-Linkers and Their Application to Textile Fabrics, Journal of Applied Polymer Science, 120, Sánchez, P., Sánchez-Fernandez, M.V., Romero, A., Rodríguez, J.F., Sánchez-Silva, L., (2010), Development of Thermo-Regulating Textiles Using Paraffin Wax Microcapsules, Thermochimica Acta, 498, Önder, E., Sarıer, N., Çimen, E., (2008), Encapsulation Of Phase Change Materials By Complex Coacervation to Improve Thermal Performances of Woven Fabrics, Thermochimica Acta, 467, Kahraman Döğüşcü, D., Altun Anayurt, R., Arslan, A., Alkan, C., Alay Aksoy, S., (2013) Preparation of Poly(Methyl Methacrylate-co-Acrylic Acid)/n-Octadecane Microcapsules With Heat Storage Property, 8th International Conference - TEXSCI 2013, September 23-25, Liberec, Czech Republic (Kabul edildi). 61