Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Genel Ürün Kataloðu

2

3 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli Eðitim yaklaþýmýmýz ile nitelikli ve sorumluluk sahibi çalýþanlara sahip olmak ilkemizdir. Kalite ve verimlilik ilkesini ön planda tutarak, ekip ruhuyla, tüm çalýþanlarýmýzýn süreçlere katýlýmýný saðlayarak, planlý ve sistematik çalýþýrýz. Sektör ihtiyaçlarý göz önünde bulundurularak, ileri teknolojiyi takip eder, AR-GE ve ÜR-GE çalýþmalarýna aðýrlýk veririz. Yaklaþýmlarýmýz, verilere dayalý karar verme, Kalite Yönetim Sisteminin þartlarýna uyma, sürekli iyileþtirme ve farklýlaþma odaklý olacaktýr. Ürün-hizmet çalýþmalarýmýzý, yasalara ve çevreye saygýlý sürdüreceðiz. Kalite Politikamýz, iletiþim araçlarý kullanýlarak duyurulacak, kalite yolculuðumuzda, hedeflerimizi gerçekleþtirmede tüm çalýþanlarýmýza rehber olacaktýr. MÝSYONUMUZ Güvenilir, Kaliteli ve Estetik yaþam alanlarý yaratmak VÝZYONUMUZ Paydaþý olmaktan kývanç duyulan bir kuruluþ olmak

4 Giriþ Eskiþehir Fabrika KÜTAHYA YAPI KÝMYASALLARI (KYK) Merkezi Eskiþehir de olan Türkiye nin Lider Yapý Kimyasallarý þirketi KYK, 2001 yýlýnda kurulmuþtur. Bugün Türkiye de 3 üretim tesisine sahip olup 135 çalýþaný ile portföyünde Seramik Yapýþtýrýcýlarý, Derz Dolgularý, Teknik Yapýþtýrýcýlar, Su Ýzolasyon Ürünleri, Isý Ýzolasyon Ürünleri, Astarlar, Yüzey Temizleyiciler Ve Koruyucular, Tamir Harçlarý, vb ürünleri ile bugün 17 ülkeye ihracat yapan Türkiye nin tamamýnda ürünleri bulunan en büyük üreticilerden biridir. Bu yapýsý ile Türkiye de özel ve kamu kesiminde inþaat sektöründe güçlü bir tedarikçi olarak çalýþmalarýna ve büyümesine devam etmektedir. Çözüm ürünleri ile güvenilir iþ ortaðý olarak KYK, müþterilerinin iyi sonuçlar almasýna katký saðlamaktadýr. Bu iþ ortaklýðýný sadece ürün bazlý olarak deðil, sosyal sorumluluk çalýþmalarý, toplumsal bilince olumlu katkýlarý ile de sürdürmektedir. Sadece ürünleri ile deðil sosyal projelere olan katkýsý ile iyi bir geleceðin inþasýna da destek vermektedir. KYK Eskiþehir Merkez olmak üzere, Samsun ve Tarsus üretim tesislerinde yýllýk 250 bin ton üretim kapasitesi ile Türkiye genelinde Ýstanbul, Bursa, Ýzmir, Antalya, Ankara, Karadeniz, Eskiþehir, Adana ve Diyarbakýr Bölge Müdürlükleri ile daðýtým, perakende ve uygulama yapan 200 ana bayi tali bayisi ile ürünlerinin yurt genelinde penatrasyonunu saðlamýþtýr. Bunun yanýnda müþterilerine, uygulama teknik destek ekibi ile satýþ sonrasý güçlü destek saðlamaktadýr. %100 yerli sermaye ile Türkiye de rekabetine devam eden KYK þu an 40 farklý ürün ve 120 ürün çeþidi ile TSE ve ISO belgeleri ile sektörün en iyi kalite kontrol çalýþmasýný yürütmektedir. Yerli sermaye ile alanýnda en büyük olmayý hedefleyen KYK, müþteri memnuniyetine verdiði önemle, her yýl müþteri þikayetlerinde ciddi azalmalar saðlayarak memnun müþteri oranýný standartlarýn üzerine çýkarmýþtýr. Ürünleri ile yapýlara deðer katýp, ömürlerinin uzun ömürlü olmasýna katký saðlayarak katma deðer üretmeyi hedeflemektedir. Teknik ekip ve ürün kalitesi ile müþterilerinin birinci tedarikçisi olma hedefine mevcut müþterilerinde ulaþmýþtýr. Karþýlýklý kazan kazan anlayýþý, düzeyli ve dostane iletiþimi ile müþterilerinin sürekliliðini saðlamaktadýr. Teknolojiyi yakýndan takip eden KYK üretim ve test koþullarýnda sürekli iyileþtirmeler yapmaktadýr. 24 saatte Türkiye nin her yerine ortalama sevk süresi ile de hýzlý ve zamanýnda teslimat yapmaktadýr. Müþteri ihtiyaçlarýna göre yeni ürünler geliþtiren yapýsý ile her zaman müþterisinin yanýnda yer almaktadýr. KYK uygulamacý ustalarýna yurt genelinde düzenlediði seminerlerle sürekli yeniliklerden haberdar etmesinin yanýnda usta kulübü etkinlikleri ile de sürekli ve etkili iletiþim kurmaktadýr. Üretici, Bayi ve Usta birlikteliðinin saðlanmasý ile Müþteri memnuniyeti seviyesi arttýrýlmaktadýr. KYK tüm bu özellikleri ile yeni yatýrýmlarýna da devam etmektedir. Gelecek yýllarda yurtiçi ve yurtdýþý yeni üretim tesisleri ile sektörün lideri olma hedeflerine ilerleyecektir. Hakkýmýzda daha detaylý bilgi için: sitemizi ziyaret edebilir ya da ücretsiz danýþma hattýmýz olan numaralarý telefonumuzu arayabilirsiniz.

5 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Türkiye, enerji ihtiyacýnýn %72 sini ithal etmektedir ve kullanýlan enerjinin büyük bir bölümü konutlarda ýsýtma ve soðutma amaçlý tüketilmektedir. Yaþanan mekânlarda ýsý yalýtýmý yapýlmasý durumunda ýsýtma ve soðutma maliyetlerinde %50 ye varan tasarruf saðlanýrken, saðlýklý ve konforlu yaþam alanlarý elde edilir. Son yýllarda Devlet politikalarý da ýsý yalýtýmýný teþvik edici mekanizmalarý harekete geçirecek yönde tesis edilmektedir. Yeni yapýlardaki ýsý yalýtýmý yapýlmasý zorunluluðunun yaný sýra, mevcut yapýlardaki tadilatlarýn da enerji verimli olarak tasarlanýp uygulanmasý zorunlu hale getirilmiþtir. Bu bilinç ve sorumlulukla KYK, 2009 yýlý itibariyle Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri markasýný paket sistem olarak ýsý yalýtým sektörüne kazandýrmýþtýr. Kalite konusunda her zaman olduðu gibi özenli çalýþmalar yürüten KYK, Mantotherm markasýnda da tüm dýþ cephe ýsý yalýtým ihtiyaçlarýný karþýlayacak ürün çeþitliliðiyle bu özeni göstermeye devam etmektedir. KYK USTA KULÜBÜ ve PUAN SÝSTEMÝ 2009 yýlýnda faaliyete geçecek olan KYK Usta Kulübümüze Türkiye genelinden ustamýz kayýtlýdýr. Güncel ve düzenli bilgi paylaþýmlarýnýn yapýlacaðý bir kulüp olacaktýr. Seminer çalýþmalarý, haber dergisi gönderimi, yeniliklerden haberdar edilmesi için mesaj sisteminin kullanýlmasý gibi faaliyetler yer alacaktýr. Kulübümüze üye olmak isteyen uygulayýcýlarýmýzýn hediye kitapçýðý içindeki formu doldurup merkez fabrikamýza göndermesi yeterli olacaktýr. KYK ürünleri üzerinde var olan puanlarýn karþýlýðý birbirinden farklý 100 ürün seçilebilmektedir. Her yýl hazýrlanan güncel hediye kitapçýðý ile uygulayýcýlarýmýz birbirinden deðerli hediyelere sahip olacaktýr. Mevcut hediye katalogumuz bayilerimizde, yaptýðýmýz organizasyonlarda daðýtýlmaktadýr. Mersin Fabrika Samsun Fabrika

6 Ýndeks ÝNDEKS Dikkat edilmesi gereken noktalar Dikkat edilmesi gereken noktalar Standartlardaki tanýmlamalar Standartlardaki tanýmlamalar SERAMÝK ve KAPLAMA YAPIÞTIRICILARI MEGAFIX MEGAFIX - K BRUFIX ARTEBIANCO MEGAFLEX MEGAFLEXMAXI MEGAGRANIT MEGAPOOL MEGAQUICKSET BRUNO GAZBETON MEGAPASTEMIX MEGAEPOXY DERZ DOLGU MALZEMELERÝ, DERZ KORUYUCU ve TEMÝZLEYÝCÝLERÝ DERZ DOLGU RENKLERÝ MEGAFUGA 1-6mm MEGAFUGA-SÝL MEGAFLEXFUGA 2-10mm MEGARUSTICFUGA MEGACLEAN MEGAFUGAGUARD ÞAP, TAMÝR HARCI ve PERFORMANS ARTTIRICI KATKILAR MEGASELF 20 MEGAPAIR MEGALATEX SIVALAR, MAKÝNE SIVALARI, ISI ÝZOLASYON LEVHA HARÇLARI ve SIVALARI KYK MAKÝNE SERPME SIVASI KYK MAKÝNE SIVASI - ÝÇ KYK MAKÝNE SIVASI - DIÞ MEGASIVA ÝNCE MEGASIVA KALIN MEGATHERMOFIX MEGATHERMOCOLOR

7 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi SU ÝZOLASYON MALZEMELERÝ MEGALASTIC - 5 MEGALASTIC - 7 MEGALASTIC - 10 YÜZEY HAZIRLAYICI ASTARLAR MEGAFILM MEGAEKOFILM MEGAVISCOFILM MEGAPRIMER MANTOTHERM DIÞ CEPHE ISI YALITIM SÝSTEMLERÝ MANTOTHERM ISI YALITIM LEVHASI YAPIÞTIRMA HARCI MANTOTHERM ISI YALITIM LEVHASI SIVA HARCI MANTOTHERM EPS ISI YALITIM LEVHASI MANTOTHERM PLATÝN (KARBON TAKVÝYELÝ) ISI YALITIM LEVHASI MANTOTHERM XPS ISI YALITIM LEVHASI MANTOTHERM DONATI FÝLESÝ MANTOTHERM PROFÝLLER ve SU BASMAN PROFÝLÝ TAKOZU MANTOTHERM KÖÞE PROFÝLLERÝ MANTOTHERM DÜBEL ve HAVÞA AÇMA APARATI MANTOTHERM UYGULAMASI TEKNÝK VERÝLER ve UYGULAMA YÜZEYLERÝ TEKNÝK VERÝLER TEKNÝK VERÝLER TEKNÝK VERÝLER UYGULAMA YÜZEYLERÝ UYGULAMA YÜZEYLERÝ UYGULAMA YÜZEYLERÝ 61 UYGULAMA YÜZEYLERÝ

8 Dikkat edilmesi gereken noktalar! SERAMÝK KAPLAMALARINDA DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN NOKTALAR! Bir yüzeye seramik veya benzeri bir kaplama malzemesi ile kaplama iþlemine baþlanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar vardýr. Kýsa sürede yapýlacak tespitlerle saðlýklý ve uzun ömürlü bir kaplama iþlemi gerçekleþtirilmiþ olacaktýr. Böylece emekler de boþa gitmeyecektir. Uygulama yapýlacak olan yüzeyin özellikleri, kaplama malzemesinin özellikleri, uygulamanýn gerçekleþtirileceði ortam koþullarý ve kullanýlacak olan ekipmanlar, yapýlan iþin kalitesini doðrudan etkilemektedir. 1- UYGULAMA YAPILACAK YÜZEYÝN ÖZELLÝKLERÝ ÇOK ÝYÝ BÝLÝNMELÝDÝR! Bunun için ilk olarak uygulama yapýlacak olan yüzeyin materyalini belirleyin. Yüzey beton mu? Alçý sýva ile mi kaplý? Seramik üzerinde kaplama iþlemi mi gerçekleþtirilecek? Yüzey boyalý mý ya da alçý plaka mý? Seramik kaplama iþlemi metal yüzey üzerine mi yapýlacak? Gibi sorularla yüzey materyalini tanýmlamak önemlidir. ESKÝ YÜZEYLER Alçý ve sýva kaplý yüzeylerde çekiç veya murç, çivi vb. aletlerle yüzey kolaylýkla kazýnýyorsa saðlam yüzeye ulaþana kadar kazýma iþlemi yapýlmalýdýr. Derin kazýmalarda (3-20 mm çapýnda) MEGAPAIR tamir harcý ile tamir iþlemi yapýlmalýdýr.yatay uygulamalarda yüzeydeki bozukluklar MEGASELF 20 yardýmýyla düzeltilip teraziye getirilmelidir. Yüzeydeki kir, yað, harç kalýntýlarý vs. temizlenmelidir. Orta su emicilikteki yüzeylerde tozun yapýþtýrma iþlemini olumsuz etkilememesi için MEGAEKOFILM uygulanmalýdýr. YENÝ YÜZEYLER Yeni uygulanmýþ beton, alçý, sýva, þap gibi yüzeylerde yüzeyin tam olarak priz almýþ olmasý gerekmektedir.derin yüzey hasarlarý var ise (3-20 mm çapýnda) MEGAPAIR tamir harcý ile tamir iþlemi yapýlmalýdýr.yüzeydeki kir, yað, harç kalýntýlarý vs. temizlenmelidir. BETONARME, ÞAP ve SIVALI YÜZEYLER Su emicilik oraný yüksek olan yüzeylerde kaplama iþlemi yapýldýðý takdirde yapýþtýrma harcý normalde çok daha hýzlý þekilde kuruyacak ve hem çalýþma süresi açýsýndan hem de yapýþma gücü bakýmýndan istenilen performans elde edilemeyecektir. Bu tür yüzeylerde kaplama iþlemi yapýlmadan önce MEGAFILM uygulanarak hem yüzeyin su emiciligi azaltýlýr hem de yüzeydeki ince tozlar yüzeye tutundurularak yapýþtýrýcý üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldýrýlmaktadýr. METAL YÜZEYLER Metal yüzeyler su emiciliði olmayan, kaplama malzemelerinin yapýþtýrýlmasý için zorlu bir yüzeydir. Seramik karo, cam mozaik, vs. kaplama malzemelerini yapýþtýrmak için epoksi reçine esaslý ürün olan MEGAEPOXY kullanýlmadýr. BOYALI YÜZEYLER Öncelikle yüzey kontrol edilmeli, kabaran ve dökülen bölgeler iyice temizlenmelidir. Yapýþtýrýcýnýn yüzeye daha rahat tutunmasýný saðlamak için yüzey zýmparalanmasý faydalý olacaktýr. Yapýþtýrýcý olarak MEGAFLEX veya MEGAFLEXMAXI kullanýlmasý önerilir. AHÞAP YÜZEYLER Saðlam olmayan parçalar sabitlenmeli ve saðlamlaþtýrýlmalýdýr. Öncelikle yüzey MEGAFILM ile astarlanarak su emiciliði azaltýlmalýdýr. YERDEN ISITMALI SÝSTEMLER Yerden ýsýtmalý sistemlerin oldugu mekânlarda son kat olarak uygulanacak olan seramik kaplamalarýnýn yapýþtýrýlmasýnda kullanýlacak yapýþtýrýcýnýn esnek özellikte olmasý gerekmektedir. Çünkü yüzeyde ýsýnma ve soðuma ile birlikte, sýklýkla genleþme ve büzülme olacaktýr ve yüzeyin bu hareketine uygulanan malzemenin de ayný þekilde genleþebilmesi gerekir. Bunun için polimer katkýlarýyla esnekleþtirilmiþ MEGAFLEX yapýþtýrýcýsý ve MEGAFLEXFUGA 2-10 mm derz dolgu maddesi tercih edilmelidir. BOZUK ZEMÝNLER Yüzeyde sýklýkla bozukluklar varsa ve tamir harcý ile tamir edilmesinin mümkün olmadýðý durumlarda MEGAFIX-K ile kaplama malzemesinin yapýþtýrýlmasý gerekir. 1

9 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi 2- KAPLAMA MALZEMESÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ BÝLÝNEREK UYGUN YAPIÞTIRICI TERCÝH EDÝLMELÝDÝR Kullanýlacak seramiðin su emiciliðinin %3 ten fazla olmasý ve ebadýnýn da en fazla 33 x 33 cm olmasý durumunda standart tip seramik yapýþtýrýcýsý MEGAFIX, BRUFIX veya ARTE BIANCO kullanýlabilir. Yine kullanýlacak seramiðin su emiciligi %3 ten fazla ve ebadý da en fazla 33 x 33 cm ise ve uygulama yapýlacak olan mekanýn hýzlý bir þekilde trafiðe açýlmasý gerekiyorsa MEGAQUICKSET ile yapýþtýrma iþlemi gerçekleþtirilmelidir. Su emicililigi %3 ten az olan porselen, granit vb kaplama malzemeleri MEGAFLEX ile, kalýnlýðý 1 cm den fazla olan ve 8 metreye kadar dýþ cephe kaplamalarý ise MEGAFLEXMAXI ile yapýþtýrýlabilir. Granit, mermer gibi doðal taþ kaplama malzemeleri, doðal taþ yapýþtýrma harcý MEGAGRANIT kullanýlarak yapýþtýrýlýr. Büyük ebatlý mermer, granit gibi kaplama malzemelerine kalýn yatak uygulamasý yapýlmasý gerekir ve bunun için de uygun yapýþtýrýcý MEGAFIX-K dýr. Havuz uygulamalarý ve sürekli su ile temasta olacak mekanlarda seramik uygulamalarýnda su içerisinde mukavemeti yüksek bir yapýþtýrýcý kullanmak gerekir. Tüm ýslak mekanlar için seramik veya mozaik tarzý kaplamalarýn yapýþtýrýlmasýnda MEGAPOOL ile yapýþtýrma iþleminin yapýlmasý tercih edilmelidir. 3- UYGULAMA YAPILACAK OLAN ORTAMIN KOÞULLARI, ÜRÜNÜN PERFORMANSINI DOÐRUDAN ETKÝLER Uygulama yapýlacak olan ortamýn sýcaklýðý +30 C den fazla olmamalýdýr. Sýcak ortamlarda uygulama yapmaktan kaçýnýlmalý ve ortamýn sýcaklýðýnýn azalmasý beklenilmelidir. Yüksek sýcaklýkta çalýþýlmasý zorunlu ise yüzey ve seramikler uygulanmadan önce ýslatýlmalýdýr. Kýsa bir süre önce yüksek sýcaklýða maruz kalmýþ yüzeylerde (örnegin uzun süre güneþe maruz kalmýþ yüzeylerde) sýcaklýk düþüþü baþlar baþlamaz uygulamaya geçilecekse yüzey ýslatýlarak soðutulmalýdýr. Uygulama yapýlacak olan ortamýn sýcaklýðý +5 C den az olmamalýdýr. Uygulama yapýlmadan önce ortamýn sýcaklýðý en az bu deðere ulaþmýþ olmalýdýr. Açýk hava ve rüzgarlý ortamlarda çalýþýlmasý yapýþtýrýcýnýn çalýþma süresini düþürecektir. Bu nedenle aþýrý rüzgarlý ortamlarda çalýþýlmamalýdýr. 4-TARAKLAMA ÝÞLEMÝ, KAPLAMA MALZEMELERÝNÝN EBADINA UYGUN TARAKLI MALA ÝLE YAPILMALIDIR Doðru ebatlý taraklý mala ile yapýlan taraklama ile yapýþtýrýcýdan tam performans alýnabilir. Doðru tarak ebadý nasýl seçilir? DOÐRU EBATLI MALA NASIL SEÇÝLÝR? KAPLAMA KAROSU EBADI TARAK ÖLÇÜSÜ 5 x 5 cm e kadar 3 mm 5 x 5 cm - 10 x 10 cm arasý 4 mm 10 x 10 cm - 33 x 33 cm arasý 6 mm 33 x cm x 40 cm arasý 8 mm 40 cm x 40 cm den fazla 10 mm ÇÝMENTO ESASLI YAPIÞTIRICILARI UYGULARKEN ÞU NOKTALARA LÜTFEN DÝKKAT EDÝNÝZ! Ürün ambalajýnýn üzerinde yazan harç ve yüzey hazýrlama ile uygulama kurallarýna uyulmalýdýr. Harçta topaklanmayý engellemek ve homojenliði saðlamak için suyun üzerine toz harcýn yavaþ yavaþ eklenmesi gereklidir. Karýþtýrma iþlemi tercihen düþük devirli (400 devir/dk) mikser ile yapýlmalýdýr. Kaplama malzemesini yüzeye yerleþtirdikten sonra lastik uçlu bir tokmak ile yüzeye oturmasý saðlanmalýdýr. Kullanýma ara verildiðinde tekrar uygulamaya baþlamadan önce kaptaki harç tekrar karýþtýrýlmalýdýr. Dýþ mekân uygulamalarýnda, 20 x 20cm den büyük ebatlý karo uygulamalarýnda çift taraflý yapýþtýrma iþlemi uygulanmalýdýr. Derz dolgu iþlemine yapýþtýrma iþleminden en az 24 saat sonra geçilebilir.( MEGAQUICKSET uygulamasý hariç.) Uygulama sýrasýnda yapýþtýrýcýnýn yüzeyde film oluþturmamasýna dikkat edilmeli, film oluþmuþ ise o kýsým tekrar taraklanmalýdýr. Uygulama esnasýnda ve sonrasýnda yüzeyin hava akýmlarýndan korunmasý ve su ile temasýnýn engellenmesi gereklidir. Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalýdýr. Karýþýma ekstra su ilavesi yapýlmamalýdýr. Dýþ mekân uygulamalarýnda aþýrý rüzgârlý ve güneþli havalarda çalýþýlmamalýdýr. Deðiþik yüzey uygulamalarýnda teknik destek hattýmýzý arayýnýz. 2

10 Standarlartdaki tanýmlamalar SERAMÝK YAPIÞTIRMA HARÇLARI ÝÇÝN TSE TARAFINDAN BELÝRLENMÝÞ STANDARTLARDAKÝ TANIMLAMALAR TÜRK STANDARTLARI ENSTÝTÜSÜ tarafýndan belirlenmiþ olan, TS EN no lu Yapýþtýrýcýlar - Karo Yapýþtýrýcýlarý - Özellikler, Uygunluk Deðerlendirilmesi, Sýnýflandýrma ve Gösterim adlý standarda göre seramik yapýþtýrýcýlarý tipleri, performans sýnýflarý ve ilave özelliklerine göre sýnýflandýrýlmaktadýr. TÝP C D R PERFORMANS SINIFI VARSA ÝLAVE ÖZELLÝK E F T TS EN NO LU STANDARDA GÖRE SERAMÝK YAPIÞTIRICILARININ TÝPLERÝ 3 AYRI GRUPTA TANIMLANMIÞTIR Çimentolu yapýþtýrýcý (C) Su ile sertleþen baðlayýcý maddelerin, aglomeralarýn ve organik katkýlarýn karýþýmý. Yapýþtýrýcý kullanmadan hemen önce su veya sývý bir karýþtýrýcý ile karýþtýrýlýr. Dispersiyon yapýþtýrýcý (D) Sulu polimer dispersiyon halindeki organik baglayýcý madde(ler) ile organik katký maddelerinin ve mineral dolgu maddelerinin bir karýþýmý. Bu karýþým kullanýma hazýrdýr. Reaksiyon reçine yapýþtýrýcý (R) Sertleþmenin kimyasal reaksiyonla oluþtuðu sentetik reçine, mineral dolgu maddeleri ve organik katký maddelerinin karýþýmý. Bu yapýþtýrýcýlar bir veya daha çok bileþen þeklinde bulunur TS EN NO LU STANDARDA GÖRE SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI PERFORMANSINA GÖRE 2 GRUBA AYRILIR 1: Normal yapýþtýrýcý 2: Geliþtirilmiþ yapýþtýrýcý (ilave özellikler için þartlarý saðlayan) TS EN NO LU STANDARDA GÖRE SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI ÝLAVE ÖZELLÝKLERÝNE GÖRE 3 GRUBA AYRILIR F: Hýzlý sertleþen yapýþtýrýcý T: Kayma özelliði azaltýlmýþ yapýþtýrýcý E: Açýk bekletme süresi uzatýlmýþ yapýþtýrýcý (sadece geliþtirilmiþ çimentolu yapýþtýrýcýlar ve geliþtirilmiþ dispersiyon yapýþtýrýcýlarý için) DERZ DOLGU MALZEMELERÝ ÝÇÝN TSE TARAFINDAN BELÝRLENMÝÞ STANDARTLARDAKÝ TANIMLAMALAR TÜRK STANDARTLARI ENSTÝTÜSÜ tarafýndan belirlenmiþ olan, TS EN no lu Derz Dolgu Malzemeleri Seramik Karolar Ýçin Tarifler ve Özellikler adlý standarda göre derz dolgularý tipleri ve performans sýnýflarýna göre sýnýflandýrýlmaktadýr. TÝP ÇD (CG) RD (RG) + + PERFORMANS SINIFI ( sadece çimento esaslýlar için ) 1 2 TS EN NO LU STANDARDA GÖRE DERZ DOLGU MALZEMELERÝ TÝPLERÝ 2 AYRI GRUPTA TANIMLANMIÞTIR Çimento esaslý derz dolgu malzemesi (ÇD veya CG): Hidrolik baþlayýcýlar, agregalar, inorganik ve organik katký maddelerinin bir karýþýmý. Çimento esaslý derz dolgu malzemesi kullanýlmadan hemen önce su veya bir sývý karýþýmý ile karýþtýrýlmalýdýr. Reaksiyon reçine esaslý derz dolgu malzemesi (RD veya RG): Sertleþmenin kimyasal reaksiyonla meydana geldiði sentetik reçine agregalar, inorganik veya organik katký maddelerinin karýþýmý. Bu karýþým, bir veya daha fazla bileþen içerebilir. TS EN NO LU STANDARDA GÖRE DERZ DOLGU MALZEMELERÝ PERFORMANSINA GÖRE 2 GRUBA AYRILIR 1: Normal çimento esaslý karo derz dolgu malzemeleri 2: Geliþtirilmiþ çimento esaslý karo derz dolgu malzemeleri 3

11 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi SERAMÝK YAPIÞTIRMA HARÇLARI ÝÇÝN TSE TARAFINDAN BELÝRLENMÝÞ STANDARTLAR ÜRÜN AÇIKLAMASI STANDARTI BRUFIX ARTE BIANCO MEGAFIX MEGAFIX-K MEGAQUICKSET Kayma özelligi azaltýlmýþ, normal sertleþen çimento esaslý yapýþtýrýcý. Kayma özelligi azaltýlmýþ ve açýk bekletme süresi uzatýlmýþ, normal sertleþen çimento esaslý yapýþtýrýcý. Kayma özelligi azaltýlmýþ hýzlý sertleþen çimento esaslý yapýþtýrýcý. MEGAGRANIT MEGAPOOL MEGAFLEX MEGAFLEX-MAXI Kayma özelliði azaltýlmýþ, ilave özelliklerle geliþtirilmiþ çimento esaslý yapýþtýrýcý. Kayma özelligi azaltýlmýþ ve açýk bekletme süresi uzatýlmýþ, ilave özelliklerle geliþtirilmiþ çimento esaslý yapýþtýrýcý. MEGAPASTEMIX Normal dispersiyon yapýþtýrýcý. MEGAEPOXY Reaksiyon reçine esaslý karo ve kaplama malzemeleri yapýþtýrýcýsý. DERZ DOLGULARI ÝÇÝN TSE TARAFINDAN BELÝRLENMÝÞ STANDARTLAR ÜRÜN AÇIKLAMASI STANDARTI MEGAFUGA 1-6 mm Normal çimento esaslý karo derz dolgu malzemeleri. Geliþtirilmiþ çimento esaslý karo derz dolgu malzemeleri. MEGAEPOXY Reaksiyon reçine esaslý karo derz dolgu malzemeleri. 4

12

13 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi

14 Seramik ve kaplama yapýþtýrýcýarý MEGAFIX Standart tip karo seramik yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma özelliðine sahip, suya ve dona dayanýklý, kayma yaptýrmaz, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun seramik karo vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. Çimento esaslý yüzeyler üzerine su emme oraný %3 ten fazla olan ve max. 33X33 ebadýna kadar olan seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekânda yatay ve düþey, dýþ mekânda yatay yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr Uygulama yüzeyleri Beton, sýva, þap gibi çimento esaslý yüzeyler üzerine, seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekanda yatay ve düþey, dýþ mekanda yatay olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri, Beyaz 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 30 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 0,5 N/ mm² C1-TE (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. Avantajlarý ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Çalýþma süresi uzun ü Suya ve dona karþý dayanýklýdýr 5

15 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi MEGAFIX - K Kalýn yataklý karo seramik yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma özelliðine sahip, suya ve dona dayanýklý, kayma özelliði azaltýlmýþ, uzun süre çalýþma imkâný veren özellikle bozuk zeminler için kalýn yatak seramik yapýþtýrma harcýdýr. Çimento esaslý yüzeyler üzerine, seramik ve kalýn yatak uygulama gerektirebilecek mermer, klinker ve benzeri doðal taþ kaplama Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 8-10 mm diþli mala Gri, Beyaz 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 4-6 Kg/ m² çift taraflý uygulamalarda 7 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 30 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 0,5 N/ mm² C1-TE (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. malzemelerinin iç mekânda yatay ve düþey, dýþ mekânda yatay yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda kullanýlmalýdýr. Uygulama yüzeyleri Kalýn yatak uygulamasý gerektirebilecek çimento esaslý bozuk zeminler ve büyük ebatlý mermer, granit gibi kaplamalarýn iç mekanda yatay ve düþey, dýþ mekanda yatay olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Avantajlarý ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Çalýþma süresi uzun ü Suya ve dona karþý dayanýklýdýr ü Kalýn yataklý seramik yapýþtýrýlmasýnda idealdir 6

16 Seramik ve kaplama yapýþtýrýcýarý BRUFIX Standart tip karo seramik yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma özelliðine sahip, suya ve dona dayanýklý, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun seramik karo vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. Çimento esaslý yüzeyler üzerine su emme oraný %3 ten fazla olan ve max. 33 x 33 ebadýna kadar olan seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekânda yatay ve düþey, dýþ mekânda ise yatay yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama yüzeyleri Beton, sýva, þap gibi çimento esaslý yüzeyler üzerine, seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekanda yatay ve düþey, dýþ mekanda yatay olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 20 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 0,5 N/ mm² C1-T (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. Avantajlarý ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Suya ve dona karþý dayanýklýdýr 7

17 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi ARTEBIANCO Standart tip karo seramik yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma özelliðine sahip, suya ve dona dayanýklý, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun seramik karo vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. Çimento esaslý yüzeyler üzerine su emme oraný %3 ten fazla olan ve max. 33 x 33 ebadýna Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 20 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 0,5 N/ mm² C1-T (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. kadar olan seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekanda yatay ve düþey, dýþ mekanda yatay yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama yüzeyleri Beton, sýva, þap gibi çimento esaslý yüzeyler üzerine, seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekanda yatay ve düþey, dýþ mekanda yatay olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Avantajlarý ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Suya ve dona karþý dayanýklýdýr 8

18 Seramik ve kaplama yapýþtýrýcýarý MEGAFLEX Elastik karakterli porselen karo yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma gücü ve elastikiyet özelliðine sahip, ýsý deðiþikliklerine, suya ve dona dayanýklý, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun porselen, granit vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. iç ve dýþ ortamda yoðun trafiðe maruz hastane, okul, maðaza, market vb. yerlerde ve ýsý deðiþimlerinin çok fazla olduðu yerden ýsýtmalý zeminlerde, titreþime sahip metro, terminal ve oto istasyonlarýnýn zeminlerinde ve duvarlarýnda güvenle kullanýlýr. Uygulama yüzeyleri Hýzlý ýsý deðiþimlerine maruz kalacak, yoðun yaya ve yük trafiðinin olduðu çimento esaslý yüzeylerde, seramik, porselen, vb. kaplamalarýn iç ve dýþ mekanda hem yatay hem düþey olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri, Beyaz 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 30 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 1 N/ mm² C2-TE (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. Avantajlarý ü Esnektir ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Ekstra yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Porselen seramik gibi malzemeleri mükemmel yapýþtýrýr 9

19 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 4-10 mm diþli mala Gri, Beyaz 15 Kg lýk kraft torbada, palette 900 Kg 2-3 Kg/ m² 4-4,6 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 50 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 1 N/ mm² C2-TE (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. MEGAFLEXMAXI Elastik karakterli, büyük ebatlý porselen karo yapýþtýrýcýsý Yüksek kalitede portland çimento esaslý, yüksek yapýþma özelliðine sahip, suya ve dona dayanýklý, kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekletme süresi uzatýlmýþ ve ilave özelliklerle geliþtirilmiþ, elastikiyet özelliði arttýrýlmýþ seramik yapýþtýrma harcýdýr. Çimento esaslý yüzeyler üzerine, büyük ebatlý; seramik, granit seramik, mermer, granit vb. kaplama malzemelerinin yapýþtýrýlmasýnda, iç ve dýþ mekânlarda yatay ve dikey yüzeylerde kullanýlmasý uygundur. Uygulama yüzeyleri Hýzlý ýsý deðiþimlerine maruz kalacak, yoðun yaya ve yük trafiðinin olduðu, uygulama zorluðu yaþanacak, çimento esaslý yüzeylerde, su emme oraný düþük, büyük ebatlý seramik, porselen, vb. kaplamalarýn iç ve dýþ mekanda hem yatay hem düþey olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Avantajlarý ü Tüm kaplama ve yüzey tipleriyle uygulamada yüksek performans gösterir ü m² tüketimi diðer standart yapýþtýrýcýlara göre %40 avantajlýdýr ü Özellikle dýþ cephelerde ve zor iklim þartlarýnda uzun çalýþma süresi saðlar ü Büyük ebatlý kaplamalarýn yapýþtýrýlmasýnda idealdir 10

20 Seramik ve kaplama yapýþtýrýcýarý MEGAGRANIT Doðal taþ ve granit karo yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma gücü ve elastikiyet özelliðine sahip, ýsý deðiþikliklerine, suya ve dona dayanýklý, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun doðal taþ, granit vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. Yoðun trafiðe maruz mekânlarda, çimento esaslý yüzeyler üzerine su emme oraný düþük granit, mermer, cotto, doðal taþ vb. kaplama malzemelerinin iç mekân ve dýþ mekanda yatay ve düþey yüzeyler üzerine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama yüzeyleri Beton, sýva, þap gibi çimento esaslý yüzeyler üzerine, su emme oraný düþük, mermer, granit ve doðal taþ kaplamalarýn, iç ve dýþ mekanda hem yatay hem düþey olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri, Beyaz 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 20 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -20 C ile +80 C > 1 N/ mm² C2-T (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. Avantajlarý ü Esnektir ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Ekstra yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Granit, mermer ve cotto gibi malzemeleri mükemmel yapýþtýrýr 11

21 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi MEGAPOOL Havuz ve ýslak ortam karo yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma gücü ve elastikiyet özelliðine sahip, ýsý deðiþikliklerine, suya ve dona dayanýklý, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun porselen seramik, havuz karosu, cam karo, granit vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri, Beyaz 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 20 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -30 C ile +80 C > 1 N/ mm² C2-T (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. Özellikle ýslak hacimler için geliþtirilmiþ formülasyonu sayesinde yüzme havuzlarý, su depolarý, oto yýkama istasyonlarý vb. yerlerde iç mekân ve dýþ mekânda yatay ve düþey yüzeylere yapýþtýrma iþleminde kullanýlýr. Uygulama yüzeyleri Sürekli suyla temasta olan mekanlarda, çimento esaslý yüzeyler üzerine seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç ve dýþ mekanda hem yatay hem düþey olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Avantajlarý ü Elastiktir ü Kayma yaptýrmaz ü Porselen ve cam karolara çok iyi yapýþýr ü Ekstra yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Su iticidir, suya ve dona karþý dayanýklýdýr 12

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

ÜRÜNLER 0 20 L Taným Duvarda ve zeminde Yatayda ve düþeyde. Kullanýldýðý Yerler Özellikler Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir. mm ye kadar uygundur. Suya dayanýklýdýr. Hava þartlarýna mukavimdir.

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 0 CeraBest Fuga 20 CeraBest

Detaylı

* 2012-1 * Tüketici haklarýný korumaya yönelik önerilen KDV hariç perakende satýþ fiyatlarýdýr. Ýçindekiler SAYFA 4 7 8-11 Ürün Grubu Seramik ve Kaplama Yapýþtýrýcýlarý Derz Dolgu Renkleri Derz Dolgu

Detaylı

ÜRÜNLER AquaRoll PU Mono AquaRoll Easy AquaRoll Saniter AquaRoll Bitumy Taným Poliüretan Esaslý Su Yalýtým Kaplamasý Likit Membran Likit Membran Bitüm Emülsiyon Kullanýldýðý Yerler Sadece pozitif tarafta,

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

FÝYAT LÝSTESÝ 2015-1 Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr Not: Ürün Kataloðu üzerinde belirtilmiþ bütün öneri ve talimatlar genel olarak kendi deney ve tecrübelerimizin sonuçlarýdýr. Ürün

Detaylı

SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold CeraBest Profi CeraBest Saniter CeraBest Ultra CeraBest UniBond CeraBest WPM DERZ DOLGULARI CeraBest Fuga 105 CeraBest Fuga 120 CeraBest

Detaylı

* 201-1 * Tüketici haklarýný korumaya yönelik önerilen KDV hariç perakende satýþ fiyatlarýdýr. Ýçindekiler SAYFA 4 7 8-11 Ürün Grubu Seramik ve Kaplama Yapýþtýrýcýlarý Derz Dolgu Renkleri Derz Dolgu Malzemeleri,

Detaylı

MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN CE

MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN CE MegaFix Çimento esaslı, çevre dostu, seramik yapıştırma harcı TS EN 12004 CE ÜRÜN TANIMI Kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, çimento esaslı seramik yapıştırma harcıdır KULLANIM ALANLARI

Detaylı

KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli Eðitim yaklaþýmýmýz ile nitelikli ve sorumluluk

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

4 star - 2011 ÜCRETSÝZ DANIÞMA HATTI: 0800 34 11 111 - DANIÞMA HATTI: (0222) 444 4 595 www.kyk.com.tr - www.mantotherm.com.tr Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Isý Yalýtým Levhasý Yapýþtýrma

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

SIVA VE ÖRGÜ HARÇLARI ALÇI SIVALAR Meister AMS Meister AES Meister ASS Meister BBA ÇÝMENTOLU SIVALAR Meister SH Meister CMS Beyaz Meister CMS Dýþ Meister CMS Ýç Meister IS Meister EYA ÖRGÜ HARÇLARI Meister

Detaylı

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri

Baumit Karo Yapıştırıcıları, Derz Dolgular ve Su Yalıtım Ürünleri Baumit, ve Su Yalıtım Ürünleri Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler İleriye yönelik fikirler. Karo Uygulamalarında Profesyonel Çözümler Her Yüzey İçin Farklı Ürün Baumit, karo yapıştırıcıları ve derz

Detaylı

Ýç Sýva Alternatifleri Alt Zemin Tuðla / Bims Blok Gazbeton Meister EYA Alt Yüzey Hazýrlýðý Meister CMS Ýç Meister SDH Meister AES Alt Sýva Katý Meister CMS Ýç Meister IS Meister ASS Meister AMS Meister

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ

ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA. E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ ISI YALITIMI SU YALITIMI SES YALITIMINDA KESÝN ÇÖZÜM POLYURETHANE SIVA E rt A AS ÝNÞAAT TURÝZM ORGANÝZASYON SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ Neden Sprey Poliüretan? Sprey poliüretan sert köpük, reaksiyon süresi hýzlandýrýlmýþ

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

21 (+0,5) Kalýnlýk: 1,0 (±0.05) 21 (+0,5) Ekstrüzyon için Polystrol >95%, diger katkýlar < 5% Cam elyafý < 80%, Reçine >17%, diger katkýlar >3% / Mavi / Turuncu 23 ºC sýcaklýkta 1,05 gr/cm 3 Birim Aðýrlýk:

Detaylı

www.ozdiclekimya.com.tr

www.ozdiclekimya.com.tr ÖZ DÝCLE YAPI KÝMYASALLARI A.Þ. DÝCLE PERLÝTLÝ SIVA ALÇISI DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI DÝCLE MAKÝNE SIVA ALÇISI DÝCLE KARTNPÝYER ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA YAPIÞTIRMA ALÇISI DÝCLE ALÇI PLAKA DERZ DLGU ALÇISI

Detaylı

TAMÝR HARÇLARI SRM - H Yapýsal Tamir Harcý SRM - T Yapýsal Tamir Harcý 410 HP Beton Tamir Harcý 410 Flex Elyaflý Kalýn Tamir Harcý 410 Kalýn Tamir Harcý 205 Ýnce Tamir Harcý DÜZELTME MACUNLARI VE HARÇLAR

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

ÜRÜNLER NivoTech 105 NivoTech 110 Taným Kendinden Yayýlan Þap Kendinden Yayýlan Þap Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde seviyelendirmede. Ýç mekanlarda, Zemini ince katman halinde

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı:

TEKNOFAY EX. Bayındırlık Poz No: / /4. Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı. Ürün Tanımı: TEKNOFAY EX Bayındırlık Poz No: 04.013/1-04.013/4 Seramik, Granit ve Bims Panel Yapıştırma Harcı Ürün Tanımı: Yüksek elastikiyet ve yapışma gücüne sahip C2TE sınıfı porselen, seramik, granit seramik, cotto,

Detaylı

ZEMÝN ÞAPLARI NivoTech 105 NivoTech 110 Roxol Travaux Rapides Roxol Flex NivoTech PoroPrim NivoTech FilloPrim NivoTech MarmoPrim Eponal 376 ÇÝMENTOLU KURU ÞAPLAR NivoTech DS 2050 NivoTech ChapMix NivoTech

Detaylı

SU YALITIM TEKNOLOJÝLERÝ MS POLÝMER ESASLILAR AquaBlocker AquaBlocker Liquid RenoGrund PU ÇÝMENTO ESASLILAR CemenTech C1 CemenTech C1 Duo CemenTech Sulfat CemenTech C2 CemenTech C2 Combi CemenTech C2 Extra

Detaylı

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi

2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 2011/3 Önerilen Fiyat Listesi 1 1.1 M010116 1.2 M010218 1.3 M010315 1.4 M010415 1.5 M010518 1.6 M010615 1.7 M010715 1.8 M010715 1.9 M010815 1.10 M010920 1.11 M011015 1.12 M011110 1.13 M011215 1.14 M011215

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.!

ÜRÜN TANIMI; arasında olmalıdır.! Derz uygulaması yapıştırma işleminden bir gün sonra yapılmalıdır.! ÜRÜN TANIMI; Granülometrik karbonat tozu, portlant çimentosu ve çeşitli polimer katkılar ( yapışma, esneklik, suya karşı direnç ve aşırı soğuk ve sıcağa dayanmı arttıran ) birleşiminden oluşan, seramik,

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR

SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR SU BAZLI SONKAT BOYALAR - ASTARLAR Kardelen Plastik KÜF ÖNLEYİCİ Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, örtücülüğü yüksek, dekoratif mat iç cephe boyası. 1 20 kg 131.00 1 10 kg 67.00 4 3.5 kg 25.40 Aura Plastik

Detaylı

Sealants and Adhesives

Sealants and Adhesives Sealants and Adhesives Mutfak Ve Banyo Silikonu BONDİT MUTFAK VE BANYO SİLİKONU, mutfak ve banyo gibi rutubetli ortamlardaki sızdırmazlık ve dolgu uygulamalarında kullanılabilen yüksek kaliteli %100 silikondur.

Detaylı

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ.

ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ. ARDEX ZEMİN SİSTEMLERİ www.ardex.com.tr 1949 yılında kurulan ARDEX, dünyanın önde gelen yüksek kaliteli uzman inşaat malzemeleri geliştirip, üreten firmalarından biridir. Genel merkezi Witten, Almanya

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü. Baumit NanoporColor. (NanoporFarbe) Boya

Teknik Bilgi Föyü. Baumit NanoporColor. (NanoporFarbe) Boya Baumit NanoporColor (NanoporFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cepheler için, kullanıma hazır, silikat esaslı bir mineral boyadır. Özel olarak bu amaçla geliştirilmiş mikro yapıdaki yüzeyinin yanı sıra özel, nano

Detaylı

www.remoll.com www.remoll.com YAPI KİMYASALLARI ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 2012

www.remoll.com www.remoll.com YAPI KİMYASALLARI ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 2012 www.remoll.com www.remoll.com YAPI KİMYASALLARI ÜRÜN FİYAT LİSTESİ 12 Doğanbey Kasabası Çalkama Mevkii Beyşehir - KONYA T.: +90 332 12 27 F.: +90 332 13 23 info@remoll.com yüzeylerin sonsuz aşkı... endless

Detaylı

Yapıştırıcılar KALEKİM KALEKİMBEYAZ TECHNOFLEX GRANİTECH PROFESYONEL TECHNOBLOCK TECHNOMAX 30 RAPİTECH TECHNOPOOL TECHNOFULL TECHNOLIGHT

Yapıştırıcılar KALEKİM KALEKİMBEYAZ TECHNOFLEX GRANİTECH PROFESYONEL TECHNOBLOCK TECHNOMAX 30 RAPİTECH TECHNOPOOL TECHNOFULL TECHNOLIGHT Kalekim Yapıştırıcılar 17 Yapıştırıcılar KALEKİM KALEKİMBEYAZ TECHNOFLEX GRANİTECH PROFESYONEL TECHNOBLOCK TECHNOMAX 30 RAPİTECH TECHNOPOOL TECHNOFULL TECHNOLIGHT KALEKİMTOZUMAZ SUPERTECH TECHNOPUR 18

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yapı Kimyasalları 2014

Yapı Kimyasalları 2014 Yapı Kimyasalları 2014 su YAPIŞTIRMA HARÇLARI CERMICOL EXTRA Karo seramik yapıştırıcısı Çimento esaslı tüm yüzeylere kolay uygulama özelliği ile mükemmel yapışma, Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede

Detaylı

DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI

DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI DÝCLE SATEN PERDAH ALÇISI 30 KG. ( % ) Stoklama Þekli ve Kullaným Süresi: Ahþap palet veya takozlar üzerinde ve kuru ortamlarda maksimum 4 aya kadar stoklanabilir. Kullaným Talimatý: Su / Alçý oraný yaklaþýk

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W. www.absalci.com.tr

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W. www.absalci.com.tr SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 ABS A120 ABS A130 ABS A210 ABS B110 ABS B210W www.absalci.com.tr SERAMİK YAPIŞTIRICILARI VE DERZ DOLGULARI ABS A100 SERAMİK YAPIŞTIRICISI ABS A120 SERAMİK

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Plastik Zýmpara Trifili Býçak Yedeði Metal Kesme Makasý Dýþ Köþeler Ýçin Spatula 15 cm Vidalý Spatula Ýç Köþeler Ýçin Spatula Alçýpan

Detaylı

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015

Aquapanel ve Sistem Aksesuarları. Aquapanel 10/2015 Aquapanel ve Sistem Aksesuarları Aquapanel 10/2015 Aquapanel Matkap Uçlu Vida Aquapanel İç ve Dış Cephe Plakalarının 0,8-2,00 mm arası sac kalınlığında metal konstrüksiyonlara tespit edilmesinde kullanılan

Detaylı

Yapılar için çözümler

Yapılar için çözümler Yapılar için çözümler DIŞ CEPHE BOYALARI PLUSGUARD A01 PLUSGUARD A20 DIŞ CEPHE BOYALARI Akrilik esaslı, iklim şartlarına dayanıklı, teneffüs eden mat dış cephe boyasıdır. Su buharının dışarı atılmasını

Detaylı

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama

Açýklama. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama. Açýklama Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi Alçýpan Kenar Düzeltme Rendesi 4629 6,40 / adet Kesilen veya pah açýlan týrtýklý Alçýpan kenarlarýnýn düzeltilmesi için kullanýlýr. Alçýpan Kenar Düzeltme Rende Yedeði Alçýpan

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Universal Genel Amaçlý Silikon Bostik Universal, polisiloksan esaslý, tek bileþenli, hava ile sertleþen, genel amaçlý, %100 silikon ihtiva eden, asetik bir sýzdýrmazlýk malzemesidir. Cam / cam, cam / alüminyum

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

AQUA BLOCKER Solvent içermez Bitüm içermez Silikon içermez Yüksek elastikiyet özelliðine sahiptir Ýþçilikten tasarruf saðlar Rulo ile rahatça sürülebilir 10 mm ye kadar çatlak köprüleme özelliði vardýr

Detaylı

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI

PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝS SU BORU VE EK PARÇALARI TEKNÝK BOYUTLAR KANALÝZASYON BORULARI PÝLSA KANALÝZASYON BORULARI MEM TEK MUFLU AnmaÇapý (mm) Dýþ Çap S 2 S 4 S 8 d1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) S1 (mm) Muf Ýç Çapý d2 (mm) Conta Yuvasý

Detaylı

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI

PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI PVC ATIK SU BORULARI VE EKLEME PARÇALARI ATIK SU BORULARI Hakan MAGIC PIPE 0 hakan plastik product catalogue 7 Hakan Plastik üretim kataloðu Hakan Plastik PVC Atýk su boru ve ekleme parçalarý TS 2- EN

Detaylı

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır!

Cepheye önce daima Baumit UniPrimer Astar uygulaması yapılmalıdır! Baumit FineTop (UniversalPutz Fein) Kaplama Ürün Đç ve dış cepheler için, kullanıma hazır, nefes alma kabiliyetine sahip, ince katmanlı (son kat) kaplama. Elle veya makineli olarak uygulanabilir. Özel

Detaylı

Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri

Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri Mantolama Harçları Yapýcement Ürün sý Ürün No. Yapýcement 25 kg/torba 140175 12,40 TL/torba Isı yalıtım plaka yapıştırıcısı ve tamir harcı olarak kullanılır. Satencement

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri

Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 73 Yapıştırıcılar Yüzey Hazırlık Malzemeleri TamirArt 5-30 Mastar 10 Kalekim Astar Kalekim Dolgulu Astar İzoLine Astar 74 Kalekim Yüzey Hazırlık Malzemeleri 4001 TamirArt

Detaylı

Teknik Bilgi Föyü. Baumit MVR Uni. Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası. Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı.

Teknik Bilgi Föyü. Baumit MVR Uni. Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası. Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı. Baumit MVR Uni Beyaz Çimentolu ve Perlitli El Sıvası Ürün El ile uygulanan, fabrikada karışımı hazır kuru sıva harcı. Bileşimi Kalsiyum hidrat, beyaz çimento, kum, katkı maddeleri. Kullanım Alanları Yaygın

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAPI KİMYASALLARI

İÇİNDEKİLER YAPI KİMYASALLARI 2015 ÜRÜN KATALOĞU HAKKIMIZDA 1998 yılından itibaren ısı yalıtımı ve yapı kimyasalları konusunda edinmiş olduğu bilgi ve tecrübeler doğrultusunda 2008 yılında Deniz Yalıtım ve Konut Sistemleri San. Ve

Detaylı

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya

Baumit SilikatColor. (SilikatFarbe) Boya Baumit SilikatColor (SilikatFarbe) Boya Ürün Dış ve iç cephelere el veya makine ile uygulanabilen, sodyum silikat bazlı, kullanıma hazır mineral esaslı bir boyadır. Bileşimi Mineral esaslı dolgu maddeleri

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A. Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması

İÇİNDEKİLER SİSTEM ÇÖZÜMLERİ A. Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme Su Yalıtım Uygulaması SİSTEM ÇÖZÜMLERİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ İÇİNDEKİLER Sistem Kodu 00 00 00 00 0 0 0 0 00 00 00 0 0 0 00 00 00-A 00 00 Sistem Açılımı Islak Mekanlarda - ARDEX Su Yalıtım Sistemi Seramik Karo Kaplamalar Altı Sürme

Detaylı

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri

Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri Kalekim Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri 109 Yüzey Temizlik ve Bakım Malzemeleri SERACARE Çimento Sökücü SERACARE Leke Çıkartıcı SERACARE Derz Temizleyici SERACARE Yüzey Koruyucu 110 Kalekim Yüzey Temizlik

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

Baumit ArtlinePutz. Kaplama

Baumit ArtlinePutz. Kaplama Baumit ArtlinePutz Kaplama Ürün Cephelerin dekoratif tasarımında kullanılan, kullanıma hazır, kıvamlı, organik bağlayıcılı, ince kat örtücü bir kaplamadır. Dış ve iç cepheler için tane dokuya sahip bir

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

MasterTile FLX 24 (Eski Adı Fleksmörtel )

MasterTile FLX 24 (Eski Adı Fleksmörtel ) TANIMI MasterTile FLX 24, çimento esaslı, polimer takviyeli, seramik, porselen, granit, mermer, doğaltaş, cam mozaik ve pres tuğlaların yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabilite ve performansa sahip

Detaylı

Universal-Abtönkonzentrat

Universal-Abtönkonzentrat Universal-Abtönkonzentrat Universal-Abtönkonzentrat 20 ml decomix ile aşağıdaki renk tonu seviyeleri elde edilir Vernik 1 Dispersiyon Renklendirilecek beyaz malzeme miktarı 375 ml 750 ml 2500 ml 2,5 l

Detaylı

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ

SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ SİSTEM ÇÖZÜMLERİ 07-08 SERAMİK YAPIŞTIRICILARI SU YALITIM ÜRÜNLERİ DERZ DOLGULARI / SİLİKONLAR ASTARLAR / ADERANS ÜRÜNLERİ ZEMİN DOLGU VE KAPLAMA ÜRÜNLERİ PARKE VE ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICILARI YAPI MALZEMELERİ

Detaylı

Baumit Sıva Ürünleri. Hızlı, Ekonomik ve Estetik Çözümler. İleriye yönelik fikirler. 1

Baumit Sıva Ürünleri. Hızlı, Ekonomik ve Estetik Çözümler. İleriye yönelik fikirler. 1 Baumit Sıva Ürünleri Hızlı, Ekonomik ve Estetik Çözümler İleriye yönelik fikirler. 1 Mükemmel İÇ YÜZEYLER İÇİN MAKİNE SIVALARI Baumit MPI 25 Çimento esaslı ince dokulu makine sıvasıdır. Islak hacimler

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson PanelTack HM Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Simson Primer MSP Simson Primer M Panel Yapýþtýrýcýsý Panel Yapýþtýrýcýsý Çift

Detaylı

YÜZEY HAZIRLIK ÜRÜNLERİ ABS T05 ABS T30 ABS SA12 ABS BBA. www.absalci.com.tr

YÜZEY HAZIRLIK ÜRÜNLERİ ABS T05 ABS T30 ABS SA12 ABS BBA. www.absalci.com.tr YÜZEY HAZIRLIK ÜRÜNLERİ ABS T05 ABS T30 ABS SA12 ABS BBA www.absalci.com.tr YÜZEY HAZIRLIK ÜRÜNLERİ ABS T05 TAMİR HARCI İNCE ABS T30 TAMİR HARCI KALIN ABS SA12 ASTAR ABS BRÜT BETON ASTARI ABS T05 TAMİR

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu. Dış Cephe Ürün Grubu. Sentetik Ürün Grubu. Yol Çizgi Boyası ve Tineri. Selülozik Ürün Grubu

İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu. Dış Cephe Ürün Grubu. Sentetik Ürün Grubu. Yol Çizgi Boyası ve Tineri. Selülozik Ürün Grubu TÜRKİYE NİN FAWORİ Sİ OCAK 07 FİYAT LİSTESİ Önerilen fiyatlardır. İÇİNDEKİLER İç Cephe Ürün Grubu 4 Dış Cephe Ürün Grubu 57 Sentetik Ürün Grubu 89 Yol Çizgi Boyası ve Tineri 0 Selülozik Ürün Grubu Tutkal

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

ENERJÝ TASARRUF TEKNOLOJÝLERÝ YAPIÞTIRICILAR ClimaTech FX 120 ClimaTech PanoFix ClimaTech UniFix ClimaTech BituFix SIVALAR ClimaTech PL 206 ClimaTech PlanEx ClimaTech UniPlast PLAKALAR ClimaTech EPS -

Detaylı

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde

GP 6 Profesyonel açýlý taþlama Çok güçlü ve dayanýklý kesme-taþlama makinesi Mükemmel aðýrlýk/güç oraný Plastik kaplanmýþ metal gövde T Ü R K Ý Y E G E N E L D A Ð I T I C I S I Salamon Habib ÝTHALAT - DAHÝLÝ TÝCARET - MÜMESSÝLLÝK TÜNEL CAD. NO.26 KARAKÖY 34420 ÝSTANBUL TEL: (0212) 245 03 80-81 FAX: (0212) 249 07 95 e-mail: s.habib@superonline.com

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

(Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate

(Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate 02 (Harcın, 3mm kalınlığında, 1 m² lik yüzeye uygulanması durumundaki sarfiyatıdır. Duvar alanına göre tespit edilecek sarfiyat, tuğla ebatları dikkate alınarak hesaplanmalıdır Yaklaşık 600 gram (1 adet

Detaylı

BETON KATKILARI KILAVUZU

BETON KATKILARI KILAVUZU BETON KATKILARI KILAVUZU 04-2016 ÝÇÝNDEKÝLER Sertleþmeyi Hýzlandýrýcý Katký...2 BK02 Eski-Yeni Beton Aderans ve Su Geçirmezlik Katkýsý...8 BK03 Priz Hýzlandýrýcý Kimyasal Katlý...14 ÝÇÝNDEKÝLER BK05-C

Detaylı

Mantolama Sistemleri

Mantolama Sistemleri Mantolama Sistemleri 6 7 8 Kale Mantolama Sistemleri Uygulama Katmanları Kale Taşyünü sistem uygulama katmanları. 1. Kale Taşyünü Mantotech Yapıştırma Harcı 2. Kale Taşyünü Isı Yalıtım Levhası 3. Kale

Detaylı

AQUAPANEL Uygulama Kýlavuzu Knauf USG Systems, yapý malzemeleri ve sistemleri üretiminde lider iki uluslararasý firma olan Knauf ve USG'nin ortak giriþimiyle kurulmuþtur. Misyonu, Avrupa tüketici ve mesleki

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Seramik kesme ve delme aletleri hangi özelliklerde olmalıdır? a. Kesme ve delme aletlerin kesici kısımları keskin olmalıdır. b. Kızaklar temiz ve kolay

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu.

YHB Vida. Birim Fiyat Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu. 16.000 Adet/Kutu. 142,14 TL/kutu. 9.000 Adet/Kutu. 15,58 TL/kutu. 18,90 TL/kutu. Vida - Dübel - Bant 16.000 Adet/Kutu 9.000 Adet/Kutu SU Vida 3,5 x 45 SU Vida 3,5 x 55 141254 141255 51290 51291 51292 5397 Birim Fiyat TL 217,95 TL/kutu 142,14 TL/kutu 15,58 TL/kutu 18,90 TL/kutu 23,98

Detaylı

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır.

Baumit MPI 25. Makine Sıvası. Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Baumit MPI 25 Makine Sıvası Ürün Đç mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı kireç/çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Bileşimi Kalsiyum hidrat, çimento, sıva kumu, perlit, katkı maddeleri. Özellikler

Detaylı