Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Genel Ürün Kataloðu

2

3 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli Eðitim yaklaþýmýmýz ile nitelikli ve sorumluluk sahibi çalýþanlara sahip olmak ilkemizdir. Kalite ve verimlilik ilkesini ön planda tutarak, ekip ruhuyla, tüm çalýþanlarýmýzýn süreçlere katýlýmýný saðlayarak, planlý ve sistematik çalýþýrýz. Sektör ihtiyaçlarý göz önünde bulundurularak, ileri teknolojiyi takip eder, AR-GE ve ÜR-GE çalýþmalarýna aðýrlýk veririz. Yaklaþýmlarýmýz, verilere dayalý karar verme, Kalite Yönetim Sisteminin þartlarýna uyma, sürekli iyileþtirme ve farklýlaþma odaklý olacaktýr. Ürün-hizmet çalýþmalarýmýzý, yasalara ve çevreye saygýlý sürdüreceðiz. Kalite Politikamýz, iletiþim araçlarý kullanýlarak duyurulacak, kalite yolculuðumuzda, hedeflerimizi gerçekleþtirmede tüm çalýþanlarýmýza rehber olacaktýr. MÝSYONUMUZ Güvenilir, Kaliteli ve Estetik yaþam alanlarý yaratmak VÝZYONUMUZ Paydaþý olmaktan kývanç duyulan bir kuruluþ olmak

4 Giriþ Eskiþehir Fabrika KÜTAHYA YAPI KÝMYASALLARI (KYK) Merkezi Eskiþehir de olan Türkiye nin Lider Yapý Kimyasallarý þirketi KYK, 2001 yýlýnda kurulmuþtur. Bugün Türkiye de 3 üretim tesisine sahip olup 135 çalýþaný ile portföyünde Seramik Yapýþtýrýcýlarý, Derz Dolgularý, Teknik Yapýþtýrýcýlar, Su Ýzolasyon Ürünleri, Isý Ýzolasyon Ürünleri, Astarlar, Yüzey Temizleyiciler Ve Koruyucular, Tamir Harçlarý, vb ürünleri ile bugün 17 ülkeye ihracat yapan Türkiye nin tamamýnda ürünleri bulunan en büyük üreticilerden biridir. Bu yapýsý ile Türkiye de özel ve kamu kesiminde inþaat sektöründe güçlü bir tedarikçi olarak çalýþmalarýna ve büyümesine devam etmektedir. Çözüm ürünleri ile güvenilir iþ ortaðý olarak KYK, müþterilerinin iyi sonuçlar almasýna katký saðlamaktadýr. Bu iþ ortaklýðýný sadece ürün bazlý olarak deðil, sosyal sorumluluk çalýþmalarý, toplumsal bilince olumlu katkýlarý ile de sürdürmektedir. Sadece ürünleri ile deðil sosyal projelere olan katkýsý ile iyi bir geleceðin inþasýna da destek vermektedir. KYK Eskiþehir Merkez olmak üzere, Samsun ve Tarsus üretim tesislerinde yýllýk 250 bin ton üretim kapasitesi ile Türkiye genelinde Ýstanbul, Bursa, Ýzmir, Antalya, Ankara, Karadeniz, Eskiþehir, Adana ve Diyarbakýr Bölge Müdürlükleri ile daðýtým, perakende ve uygulama yapan 200 ana bayi tali bayisi ile ürünlerinin yurt genelinde penatrasyonunu saðlamýþtýr. Bunun yanýnda müþterilerine, uygulama teknik destek ekibi ile satýþ sonrasý güçlü destek saðlamaktadýr. %100 yerli sermaye ile Türkiye de rekabetine devam eden KYK þu an 40 farklý ürün ve 120 ürün çeþidi ile TSE ve ISO belgeleri ile sektörün en iyi kalite kontrol çalýþmasýný yürütmektedir. Yerli sermaye ile alanýnda en büyük olmayý hedefleyen KYK, müþteri memnuniyetine verdiði önemle, her yýl müþteri þikayetlerinde ciddi azalmalar saðlayarak memnun müþteri oranýný standartlarýn üzerine çýkarmýþtýr. Ürünleri ile yapýlara deðer katýp, ömürlerinin uzun ömürlü olmasýna katký saðlayarak katma deðer üretmeyi hedeflemektedir. Teknik ekip ve ürün kalitesi ile müþterilerinin birinci tedarikçisi olma hedefine mevcut müþterilerinde ulaþmýþtýr. Karþýlýklý kazan kazan anlayýþý, düzeyli ve dostane iletiþimi ile müþterilerinin sürekliliðini saðlamaktadýr. Teknolojiyi yakýndan takip eden KYK üretim ve test koþullarýnda sürekli iyileþtirmeler yapmaktadýr. 24 saatte Türkiye nin her yerine ortalama sevk süresi ile de hýzlý ve zamanýnda teslimat yapmaktadýr. Müþteri ihtiyaçlarýna göre yeni ürünler geliþtiren yapýsý ile her zaman müþterisinin yanýnda yer almaktadýr. KYK uygulamacý ustalarýna yurt genelinde düzenlediði seminerlerle sürekli yeniliklerden haberdar etmesinin yanýnda usta kulübü etkinlikleri ile de sürekli ve etkili iletiþim kurmaktadýr. Üretici, Bayi ve Usta birlikteliðinin saðlanmasý ile Müþteri memnuniyeti seviyesi arttýrýlmaktadýr. KYK tüm bu özellikleri ile yeni yatýrýmlarýna da devam etmektedir. Gelecek yýllarda yurtiçi ve yurtdýþý yeni üretim tesisleri ile sektörün lideri olma hedeflerine ilerleyecektir. Hakkýmýzda daha detaylý bilgi için: sitemizi ziyaret edebilir ya da ücretsiz danýþma hattýmýz olan numaralarý telefonumuzu arayabilirsiniz.

5 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri Türkiye, enerji ihtiyacýnýn %72 sini ithal etmektedir ve kullanýlan enerjinin büyük bir bölümü konutlarda ýsýtma ve soðutma amaçlý tüketilmektedir. Yaþanan mekânlarda ýsý yalýtýmý yapýlmasý durumunda ýsýtma ve soðutma maliyetlerinde %50 ye varan tasarruf saðlanýrken, saðlýklý ve konforlu yaþam alanlarý elde edilir. Son yýllarda Devlet politikalarý da ýsý yalýtýmýný teþvik edici mekanizmalarý harekete geçirecek yönde tesis edilmektedir. Yeni yapýlardaki ýsý yalýtýmý yapýlmasý zorunluluðunun yaný sýra, mevcut yapýlardaki tadilatlarýn da enerji verimli olarak tasarlanýp uygulanmasý zorunlu hale getirilmiþtir. Bu bilinç ve sorumlulukla KYK, 2009 yýlý itibariyle Mantotherm Dýþ Cephe Isý Yalýtým Sistemleri markasýný paket sistem olarak ýsý yalýtým sektörüne kazandýrmýþtýr. Kalite konusunda her zaman olduðu gibi özenli çalýþmalar yürüten KYK, Mantotherm markasýnda da tüm dýþ cephe ýsý yalýtým ihtiyaçlarýný karþýlayacak ürün çeþitliliðiyle bu özeni göstermeye devam etmektedir. KYK USTA KULÜBÜ ve PUAN SÝSTEMÝ 2009 yýlýnda faaliyete geçecek olan KYK Usta Kulübümüze Türkiye genelinden ustamýz kayýtlýdýr. Güncel ve düzenli bilgi paylaþýmlarýnýn yapýlacaðý bir kulüp olacaktýr. Seminer çalýþmalarý, haber dergisi gönderimi, yeniliklerden haberdar edilmesi için mesaj sisteminin kullanýlmasý gibi faaliyetler yer alacaktýr. Kulübümüze üye olmak isteyen uygulayýcýlarýmýzýn hediye kitapçýðý içindeki formu doldurup merkez fabrikamýza göndermesi yeterli olacaktýr. KYK ürünleri üzerinde var olan puanlarýn karþýlýðý birbirinden farklý 100 ürün seçilebilmektedir. Her yýl hazýrlanan güncel hediye kitapçýðý ile uygulayýcýlarýmýz birbirinden deðerli hediyelere sahip olacaktýr. Mevcut hediye katalogumuz bayilerimizde, yaptýðýmýz organizasyonlarda daðýtýlmaktadýr. Mersin Fabrika Samsun Fabrika

6 Ýndeks ÝNDEKS Dikkat edilmesi gereken noktalar Dikkat edilmesi gereken noktalar Standartlardaki tanýmlamalar Standartlardaki tanýmlamalar SERAMÝK ve KAPLAMA YAPIÞTIRICILARI MEGAFIX MEGAFIX - K BRUFIX ARTEBIANCO MEGAFLEX MEGAFLEXMAXI MEGAGRANIT MEGAPOOL MEGAQUICKSET BRUNO GAZBETON MEGAPASTEMIX MEGAEPOXY DERZ DOLGU MALZEMELERÝ, DERZ KORUYUCU ve TEMÝZLEYÝCÝLERÝ DERZ DOLGU RENKLERÝ MEGAFUGA 1-6mm MEGAFUGA-SÝL MEGAFLEXFUGA 2-10mm MEGARUSTICFUGA MEGACLEAN MEGAFUGAGUARD ÞAP, TAMÝR HARCI ve PERFORMANS ARTTIRICI KATKILAR MEGASELF 20 MEGAPAIR MEGALATEX SIVALAR, MAKÝNE SIVALARI, ISI ÝZOLASYON LEVHA HARÇLARI ve SIVALARI KYK MAKÝNE SERPME SIVASI KYK MAKÝNE SIVASI - ÝÇ KYK MAKÝNE SIVASI - DIÞ MEGASIVA ÝNCE MEGASIVA KALIN MEGATHERMOFIX MEGATHERMOCOLOR

7 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi SU ÝZOLASYON MALZEMELERÝ MEGALASTIC - 5 MEGALASTIC - 7 MEGALASTIC - 10 YÜZEY HAZIRLAYICI ASTARLAR MEGAFILM MEGAEKOFILM MEGAVISCOFILM MEGAPRIMER MANTOTHERM DIÞ CEPHE ISI YALITIM SÝSTEMLERÝ MANTOTHERM ISI YALITIM LEVHASI YAPIÞTIRMA HARCI MANTOTHERM ISI YALITIM LEVHASI SIVA HARCI MANTOTHERM EPS ISI YALITIM LEVHASI MANTOTHERM PLATÝN (KARBON TAKVÝYELÝ) ISI YALITIM LEVHASI MANTOTHERM XPS ISI YALITIM LEVHASI MANTOTHERM DONATI FÝLESÝ MANTOTHERM PROFÝLLER ve SU BASMAN PROFÝLÝ TAKOZU MANTOTHERM KÖÞE PROFÝLLERÝ MANTOTHERM DÜBEL ve HAVÞA AÇMA APARATI MANTOTHERM UYGULAMASI TEKNÝK VERÝLER ve UYGULAMA YÜZEYLERÝ TEKNÝK VERÝLER TEKNÝK VERÝLER TEKNÝK VERÝLER UYGULAMA YÜZEYLERÝ UYGULAMA YÜZEYLERÝ UYGULAMA YÜZEYLERÝ 61 UYGULAMA YÜZEYLERÝ

8 Dikkat edilmesi gereken noktalar! SERAMÝK KAPLAMALARINDA DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN NOKTALAR! Bir yüzeye seramik veya benzeri bir kaplama malzemesi ile kaplama iþlemine baþlanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar vardýr. Kýsa sürede yapýlacak tespitlerle saðlýklý ve uzun ömürlü bir kaplama iþlemi gerçekleþtirilmiþ olacaktýr. Böylece emekler de boþa gitmeyecektir. Uygulama yapýlacak olan yüzeyin özellikleri, kaplama malzemesinin özellikleri, uygulamanýn gerçekleþtirileceði ortam koþullarý ve kullanýlacak olan ekipmanlar, yapýlan iþin kalitesini doðrudan etkilemektedir. 1- UYGULAMA YAPILACAK YÜZEYÝN ÖZELLÝKLERÝ ÇOK ÝYÝ BÝLÝNMELÝDÝR! Bunun için ilk olarak uygulama yapýlacak olan yüzeyin materyalini belirleyin. Yüzey beton mu? Alçý sýva ile mi kaplý? Seramik üzerinde kaplama iþlemi mi gerçekleþtirilecek? Yüzey boyalý mý ya da alçý plaka mý? Seramik kaplama iþlemi metal yüzey üzerine mi yapýlacak? Gibi sorularla yüzey materyalini tanýmlamak önemlidir. ESKÝ YÜZEYLER Alçý ve sýva kaplý yüzeylerde çekiç veya murç, çivi vb. aletlerle yüzey kolaylýkla kazýnýyorsa saðlam yüzeye ulaþana kadar kazýma iþlemi yapýlmalýdýr. Derin kazýmalarda (3-20 mm çapýnda) MEGAPAIR tamir harcý ile tamir iþlemi yapýlmalýdýr.yatay uygulamalarda yüzeydeki bozukluklar MEGASELF 20 yardýmýyla düzeltilip teraziye getirilmelidir. Yüzeydeki kir, yað, harç kalýntýlarý vs. temizlenmelidir. Orta su emicilikteki yüzeylerde tozun yapýþtýrma iþlemini olumsuz etkilememesi için MEGAEKOFILM uygulanmalýdýr. YENÝ YÜZEYLER Yeni uygulanmýþ beton, alçý, sýva, þap gibi yüzeylerde yüzeyin tam olarak priz almýþ olmasý gerekmektedir.derin yüzey hasarlarý var ise (3-20 mm çapýnda) MEGAPAIR tamir harcý ile tamir iþlemi yapýlmalýdýr.yüzeydeki kir, yað, harç kalýntýlarý vs. temizlenmelidir. BETONARME, ÞAP ve SIVALI YÜZEYLER Su emicilik oraný yüksek olan yüzeylerde kaplama iþlemi yapýldýðý takdirde yapýþtýrma harcý normalde çok daha hýzlý þekilde kuruyacak ve hem çalýþma süresi açýsýndan hem de yapýþma gücü bakýmýndan istenilen performans elde edilemeyecektir. Bu tür yüzeylerde kaplama iþlemi yapýlmadan önce MEGAFILM uygulanarak hem yüzeyin su emiciligi azaltýlýr hem de yüzeydeki ince tozlar yüzeye tutundurularak yapýþtýrýcý üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldýrýlmaktadýr. METAL YÜZEYLER Metal yüzeyler su emiciliði olmayan, kaplama malzemelerinin yapýþtýrýlmasý için zorlu bir yüzeydir. Seramik karo, cam mozaik, vs. kaplama malzemelerini yapýþtýrmak için epoksi reçine esaslý ürün olan MEGAEPOXY kullanýlmadýr. BOYALI YÜZEYLER Öncelikle yüzey kontrol edilmeli, kabaran ve dökülen bölgeler iyice temizlenmelidir. Yapýþtýrýcýnýn yüzeye daha rahat tutunmasýný saðlamak için yüzey zýmparalanmasý faydalý olacaktýr. Yapýþtýrýcý olarak MEGAFLEX veya MEGAFLEXMAXI kullanýlmasý önerilir. AHÞAP YÜZEYLER Saðlam olmayan parçalar sabitlenmeli ve saðlamlaþtýrýlmalýdýr. Öncelikle yüzey MEGAFILM ile astarlanarak su emiciliði azaltýlmalýdýr. YERDEN ISITMALI SÝSTEMLER Yerden ýsýtmalý sistemlerin oldugu mekânlarda son kat olarak uygulanacak olan seramik kaplamalarýnýn yapýþtýrýlmasýnda kullanýlacak yapýþtýrýcýnýn esnek özellikte olmasý gerekmektedir. Çünkü yüzeyde ýsýnma ve soðuma ile birlikte, sýklýkla genleþme ve büzülme olacaktýr ve yüzeyin bu hareketine uygulanan malzemenin de ayný þekilde genleþebilmesi gerekir. Bunun için polimer katkýlarýyla esnekleþtirilmiþ MEGAFLEX yapýþtýrýcýsý ve MEGAFLEXFUGA 2-10 mm derz dolgu maddesi tercih edilmelidir. BOZUK ZEMÝNLER Yüzeyde sýklýkla bozukluklar varsa ve tamir harcý ile tamir edilmesinin mümkün olmadýðý durumlarda MEGAFIX-K ile kaplama malzemesinin yapýþtýrýlmasý gerekir. 1

9 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi 2- KAPLAMA MALZEMESÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ BÝLÝNEREK UYGUN YAPIÞTIRICI TERCÝH EDÝLMELÝDÝR Kullanýlacak seramiðin su emiciliðinin %3 ten fazla olmasý ve ebadýnýn da en fazla 33 x 33 cm olmasý durumunda standart tip seramik yapýþtýrýcýsý MEGAFIX, BRUFIX veya ARTE BIANCO kullanýlabilir. Yine kullanýlacak seramiðin su emiciligi %3 ten fazla ve ebadý da en fazla 33 x 33 cm ise ve uygulama yapýlacak olan mekanýn hýzlý bir þekilde trafiðe açýlmasý gerekiyorsa MEGAQUICKSET ile yapýþtýrma iþlemi gerçekleþtirilmelidir. Su emicililigi %3 ten az olan porselen, granit vb kaplama malzemeleri MEGAFLEX ile, kalýnlýðý 1 cm den fazla olan ve 8 metreye kadar dýþ cephe kaplamalarý ise MEGAFLEXMAXI ile yapýþtýrýlabilir. Granit, mermer gibi doðal taþ kaplama malzemeleri, doðal taþ yapýþtýrma harcý MEGAGRANIT kullanýlarak yapýþtýrýlýr. Büyük ebatlý mermer, granit gibi kaplama malzemelerine kalýn yatak uygulamasý yapýlmasý gerekir ve bunun için de uygun yapýþtýrýcý MEGAFIX-K dýr. Havuz uygulamalarý ve sürekli su ile temasta olacak mekanlarda seramik uygulamalarýnda su içerisinde mukavemeti yüksek bir yapýþtýrýcý kullanmak gerekir. Tüm ýslak mekanlar için seramik veya mozaik tarzý kaplamalarýn yapýþtýrýlmasýnda MEGAPOOL ile yapýþtýrma iþleminin yapýlmasý tercih edilmelidir. 3- UYGULAMA YAPILACAK OLAN ORTAMIN KOÞULLARI, ÜRÜNÜN PERFORMANSINI DOÐRUDAN ETKÝLER Uygulama yapýlacak olan ortamýn sýcaklýðý +30 C den fazla olmamalýdýr. Sýcak ortamlarda uygulama yapmaktan kaçýnýlmalý ve ortamýn sýcaklýðýnýn azalmasý beklenilmelidir. Yüksek sýcaklýkta çalýþýlmasý zorunlu ise yüzey ve seramikler uygulanmadan önce ýslatýlmalýdýr. Kýsa bir süre önce yüksek sýcaklýða maruz kalmýþ yüzeylerde (örnegin uzun süre güneþe maruz kalmýþ yüzeylerde) sýcaklýk düþüþü baþlar baþlamaz uygulamaya geçilecekse yüzey ýslatýlarak soðutulmalýdýr. Uygulama yapýlacak olan ortamýn sýcaklýðý +5 C den az olmamalýdýr. Uygulama yapýlmadan önce ortamýn sýcaklýðý en az bu deðere ulaþmýþ olmalýdýr. Açýk hava ve rüzgarlý ortamlarda çalýþýlmasý yapýþtýrýcýnýn çalýþma süresini düþürecektir. Bu nedenle aþýrý rüzgarlý ortamlarda çalýþýlmamalýdýr. 4-TARAKLAMA ÝÞLEMÝ, KAPLAMA MALZEMELERÝNÝN EBADINA UYGUN TARAKLI MALA ÝLE YAPILMALIDIR Doðru ebatlý taraklý mala ile yapýlan taraklama ile yapýþtýrýcýdan tam performans alýnabilir. Doðru tarak ebadý nasýl seçilir? DOÐRU EBATLI MALA NASIL SEÇÝLÝR? KAPLAMA KAROSU EBADI TARAK ÖLÇÜSÜ 5 x 5 cm e kadar 3 mm 5 x 5 cm - 10 x 10 cm arasý 4 mm 10 x 10 cm - 33 x 33 cm arasý 6 mm 33 x cm x 40 cm arasý 8 mm 40 cm x 40 cm den fazla 10 mm ÇÝMENTO ESASLI YAPIÞTIRICILARI UYGULARKEN ÞU NOKTALARA LÜTFEN DÝKKAT EDÝNÝZ! Ürün ambalajýnýn üzerinde yazan harç ve yüzey hazýrlama ile uygulama kurallarýna uyulmalýdýr. Harçta topaklanmayý engellemek ve homojenliði saðlamak için suyun üzerine toz harcýn yavaþ yavaþ eklenmesi gereklidir. Karýþtýrma iþlemi tercihen düþük devirli (400 devir/dk) mikser ile yapýlmalýdýr. Kaplama malzemesini yüzeye yerleþtirdikten sonra lastik uçlu bir tokmak ile yüzeye oturmasý saðlanmalýdýr. Kullanýma ara verildiðinde tekrar uygulamaya baþlamadan önce kaptaki harç tekrar karýþtýrýlmalýdýr. Dýþ mekân uygulamalarýnda, 20 x 20cm den büyük ebatlý karo uygulamalarýnda çift taraflý yapýþtýrma iþlemi uygulanmalýdýr. Derz dolgu iþlemine yapýþtýrma iþleminden en az 24 saat sonra geçilebilir.( MEGAQUICKSET uygulamasý hariç.) Uygulama sýrasýnda yapýþtýrýcýnýn yüzeyde film oluþturmamasýna dikkat edilmeli, film oluþmuþ ise o kýsým tekrar taraklanmalýdýr. Uygulama esnasýnda ve sonrasýnda yüzeyin hava akýmlarýndan korunmasý ve su ile temasýnýn engellenmesi gereklidir. Donmuþ, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalýdýr. Karýþýma ekstra su ilavesi yapýlmamalýdýr. Dýþ mekân uygulamalarýnda aþýrý rüzgârlý ve güneþli havalarda çalýþýlmamalýdýr. Deðiþik yüzey uygulamalarýnda teknik destek hattýmýzý arayýnýz. 2

10 Standarlartdaki tanýmlamalar SERAMÝK YAPIÞTIRMA HARÇLARI ÝÇÝN TSE TARAFINDAN BELÝRLENMÝÞ STANDARTLARDAKÝ TANIMLAMALAR TÜRK STANDARTLARI ENSTÝTÜSÜ tarafýndan belirlenmiþ olan, TS EN no lu Yapýþtýrýcýlar - Karo Yapýþtýrýcýlarý - Özellikler, Uygunluk Deðerlendirilmesi, Sýnýflandýrma ve Gösterim adlý standarda göre seramik yapýþtýrýcýlarý tipleri, performans sýnýflarý ve ilave özelliklerine göre sýnýflandýrýlmaktadýr. TÝP C D R PERFORMANS SINIFI VARSA ÝLAVE ÖZELLÝK E F T TS EN NO LU STANDARDA GÖRE SERAMÝK YAPIÞTIRICILARININ TÝPLERÝ 3 AYRI GRUPTA TANIMLANMIÞTIR Çimentolu yapýþtýrýcý (C) Su ile sertleþen baðlayýcý maddelerin, aglomeralarýn ve organik katkýlarýn karýþýmý. Yapýþtýrýcý kullanmadan hemen önce su veya sývý bir karýþtýrýcý ile karýþtýrýlýr. Dispersiyon yapýþtýrýcý (D) Sulu polimer dispersiyon halindeki organik baglayýcý madde(ler) ile organik katký maddelerinin ve mineral dolgu maddelerinin bir karýþýmý. Bu karýþým kullanýma hazýrdýr. Reaksiyon reçine yapýþtýrýcý (R) Sertleþmenin kimyasal reaksiyonla oluþtuðu sentetik reçine, mineral dolgu maddeleri ve organik katký maddelerinin karýþýmý. Bu yapýþtýrýcýlar bir veya daha çok bileþen þeklinde bulunur TS EN NO LU STANDARDA GÖRE SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI PERFORMANSINA GÖRE 2 GRUBA AYRILIR 1: Normal yapýþtýrýcý 2: Geliþtirilmiþ yapýþtýrýcý (ilave özellikler için þartlarý saðlayan) TS EN NO LU STANDARDA GÖRE SERAMÝK YAPIÞTIRICILARI ÝLAVE ÖZELLÝKLERÝNE GÖRE 3 GRUBA AYRILIR F: Hýzlý sertleþen yapýþtýrýcý T: Kayma özelliði azaltýlmýþ yapýþtýrýcý E: Açýk bekletme süresi uzatýlmýþ yapýþtýrýcý (sadece geliþtirilmiþ çimentolu yapýþtýrýcýlar ve geliþtirilmiþ dispersiyon yapýþtýrýcýlarý için) DERZ DOLGU MALZEMELERÝ ÝÇÝN TSE TARAFINDAN BELÝRLENMÝÞ STANDARTLARDAKÝ TANIMLAMALAR TÜRK STANDARTLARI ENSTÝTÜSÜ tarafýndan belirlenmiþ olan, TS EN no lu Derz Dolgu Malzemeleri Seramik Karolar Ýçin Tarifler ve Özellikler adlý standarda göre derz dolgularý tipleri ve performans sýnýflarýna göre sýnýflandýrýlmaktadýr. TÝP ÇD (CG) RD (RG) + + PERFORMANS SINIFI ( sadece çimento esaslýlar için ) 1 2 TS EN NO LU STANDARDA GÖRE DERZ DOLGU MALZEMELERÝ TÝPLERÝ 2 AYRI GRUPTA TANIMLANMIÞTIR Çimento esaslý derz dolgu malzemesi (ÇD veya CG): Hidrolik baþlayýcýlar, agregalar, inorganik ve organik katký maddelerinin bir karýþýmý. Çimento esaslý derz dolgu malzemesi kullanýlmadan hemen önce su veya bir sývý karýþýmý ile karýþtýrýlmalýdýr. Reaksiyon reçine esaslý derz dolgu malzemesi (RD veya RG): Sertleþmenin kimyasal reaksiyonla meydana geldiði sentetik reçine agregalar, inorganik veya organik katký maddelerinin karýþýmý. Bu karýþým, bir veya daha fazla bileþen içerebilir. TS EN NO LU STANDARDA GÖRE DERZ DOLGU MALZEMELERÝ PERFORMANSINA GÖRE 2 GRUBA AYRILIR 1: Normal çimento esaslý karo derz dolgu malzemeleri 2: Geliþtirilmiþ çimento esaslý karo derz dolgu malzemeleri 3

11 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi SERAMÝK YAPIÞTIRMA HARÇLARI ÝÇÝN TSE TARAFINDAN BELÝRLENMÝÞ STANDARTLAR ÜRÜN AÇIKLAMASI STANDARTI BRUFIX ARTE BIANCO MEGAFIX MEGAFIX-K MEGAQUICKSET Kayma özelligi azaltýlmýþ, normal sertleþen çimento esaslý yapýþtýrýcý. Kayma özelligi azaltýlmýþ ve açýk bekletme süresi uzatýlmýþ, normal sertleþen çimento esaslý yapýþtýrýcý. Kayma özelligi azaltýlmýþ hýzlý sertleþen çimento esaslý yapýþtýrýcý. MEGAGRANIT MEGAPOOL MEGAFLEX MEGAFLEX-MAXI Kayma özelliði azaltýlmýþ, ilave özelliklerle geliþtirilmiþ çimento esaslý yapýþtýrýcý. Kayma özelligi azaltýlmýþ ve açýk bekletme süresi uzatýlmýþ, ilave özelliklerle geliþtirilmiþ çimento esaslý yapýþtýrýcý. MEGAPASTEMIX Normal dispersiyon yapýþtýrýcý. MEGAEPOXY Reaksiyon reçine esaslý karo ve kaplama malzemeleri yapýþtýrýcýsý. DERZ DOLGULARI ÝÇÝN TSE TARAFINDAN BELÝRLENMÝÞ STANDARTLAR ÜRÜN AÇIKLAMASI STANDARTI MEGAFUGA 1-6 mm Normal çimento esaslý karo derz dolgu malzemeleri. Geliþtirilmiþ çimento esaslý karo derz dolgu malzemeleri. MEGAEPOXY Reaksiyon reçine esaslý karo derz dolgu malzemeleri. 4

12

13 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi

14 Seramik ve kaplama yapýþtýrýcýarý MEGAFIX Standart tip karo seramik yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma özelliðine sahip, suya ve dona dayanýklý, kayma yaptýrmaz, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun seramik karo vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. Çimento esaslý yüzeyler üzerine su emme oraný %3 ten fazla olan ve max. 33X33 ebadýna kadar olan seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekânda yatay ve düþey, dýþ mekânda yatay yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr Uygulama yüzeyleri Beton, sýva, þap gibi çimento esaslý yüzeyler üzerine, seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekanda yatay ve düþey, dýþ mekanda yatay olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri, Beyaz 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 30 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 0,5 N/ mm² C1-TE (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. Avantajlarý ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Çalýþma süresi uzun ü Suya ve dona karþý dayanýklýdýr 5

15 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi MEGAFIX - K Kalýn yataklý karo seramik yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma özelliðine sahip, suya ve dona dayanýklý, kayma özelliði azaltýlmýþ, uzun süre çalýþma imkâný veren özellikle bozuk zeminler için kalýn yatak seramik yapýþtýrma harcýdýr. Çimento esaslý yüzeyler üzerine, seramik ve kalýn yatak uygulama gerektirebilecek mermer, klinker ve benzeri doðal taþ kaplama Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 8-10 mm diþli mala Gri, Beyaz 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 4-6 Kg/ m² çift taraflý uygulamalarda 7 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 30 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 0,5 N/ mm² C1-TE (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. malzemelerinin iç mekânda yatay ve düþey, dýþ mekânda yatay yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda kullanýlmalýdýr. Uygulama yüzeyleri Kalýn yatak uygulamasý gerektirebilecek çimento esaslý bozuk zeminler ve büyük ebatlý mermer, granit gibi kaplamalarýn iç mekanda yatay ve düþey, dýþ mekanda yatay olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Avantajlarý ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Çalýþma süresi uzun ü Suya ve dona karþý dayanýklýdýr ü Kalýn yataklý seramik yapýþtýrýlmasýnda idealdir 6

16 Seramik ve kaplama yapýþtýrýcýarý BRUFIX Standart tip karo seramik yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma özelliðine sahip, suya ve dona dayanýklý, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun seramik karo vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. Çimento esaslý yüzeyler üzerine su emme oraný %3 ten fazla olan ve max. 33 x 33 ebadýna kadar olan seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekânda yatay ve düþey, dýþ mekânda ise yatay yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama yüzeyleri Beton, sýva, þap gibi çimento esaslý yüzeyler üzerine, seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekanda yatay ve düþey, dýþ mekanda yatay olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 20 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 0,5 N/ mm² C1-T (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. Avantajlarý ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Suya ve dona karþý dayanýklýdýr 7

17 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi ARTEBIANCO Standart tip karo seramik yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma özelliðine sahip, suya ve dona dayanýklý, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun seramik karo vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. Çimento esaslý yüzeyler üzerine su emme oraný %3 ten fazla olan ve max. 33 x 33 ebadýna Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 20 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 0,5 N/ mm² C1-T (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. kadar olan seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekanda yatay ve düþey, dýþ mekanda yatay yüzeylere yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama yüzeyleri Beton, sýva, þap gibi çimento esaslý yüzeyler üzerine, seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç mekanda yatay ve düþey, dýþ mekanda yatay olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Avantajlarý ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Suya ve dona karþý dayanýklýdýr 8

18 Seramik ve kaplama yapýþtýrýcýarý MEGAFLEX Elastik karakterli porselen karo yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma gücü ve elastikiyet özelliðine sahip, ýsý deðiþikliklerine, suya ve dona dayanýklý, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun porselen, granit vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. iç ve dýþ ortamda yoðun trafiðe maruz hastane, okul, maðaza, market vb. yerlerde ve ýsý deðiþimlerinin çok fazla olduðu yerden ýsýtmalý zeminlerde, titreþime sahip metro, terminal ve oto istasyonlarýnýn zeminlerinde ve duvarlarýnda güvenle kullanýlýr. Uygulama yüzeyleri Hýzlý ýsý deðiþimlerine maruz kalacak, yoðun yaya ve yük trafiðinin olduðu çimento esaslý yüzeylerde, seramik, porselen, vb. kaplamalarýn iç ve dýþ mekanda hem yatay hem düþey olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri, Beyaz 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 30 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 1 N/ mm² C2-TE (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. Avantajlarý ü Esnektir ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Ekstra yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Porselen seramik gibi malzemeleri mükemmel yapýþtýrýr 9

19 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 4-10 mm diþli mala Gri, Beyaz 15 Kg lýk kraft torbada, palette 900 Kg 2-3 Kg/ m² 4-4,6 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 50 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -15 C ile +80 C > 1 N/ mm² C2-TE (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. MEGAFLEXMAXI Elastik karakterli, büyük ebatlý porselen karo yapýþtýrýcýsý Yüksek kalitede portland çimento esaslý, yüksek yapýþma özelliðine sahip, suya ve dona dayanýklý, kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekletme süresi uzatýlmýþ ve ilave özelliklerle geliþtirilmiþ, elastikiyet özelliði arttýrýlmýþ seramik yapýþtýrma harcýdýr. Çimento esaslý yüzeyler üzerine, büyük ebatlý; seramik, granit seramik, mermer, granit vb. kaplama malzemelerinin yapýþtýrýlmasýnda, iç ve dýþ mekânlarda yatay ve dikey yüzeylerde kullanýlmasý uygundur. Uygulama yüzeyleri Hýzlý ýsý deðiþimlerine maruz kalacak, yoðun yaya ve yük trafiðinin olduðu, uygulama zorluðu yaþanacak, çimento esaslý yüzeylerde, su emme oraný düþük, büyük ebatlý seramik, porselen, vb. kaplamalarýn iç ve dýþ mekanda hem yatay hem düþey olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Avantajlarý ü Tüm kaplama ve yüzey tipleriyle uygulamada yüksek performans gösterir ü m² tüketimi diðer standart yapýþtýrýcýlara göre %40 avantajlýdýr ü Özellikle dýþ cephelerde ve zor iklim þartlarýnda uzun çalýþma süresi saðlar ü Büyük ebatlý kaplamalarýn yapýþtýrýlmasýnda idealdir 10

20 Seramik ve kaplama yapýþtýrýcýarý MEGAGRANIT Doðal taþ ve granit karo yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma gücü ve elastikiyet özelliðine sahip, ýsý deðiþikliklerine, suya ve dona dayanýklý, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun doðal taþ, granit vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. Yoðun trafiðe maruz mekânlarda, çimento esaslý yüzeyler üzerine su emme oraný düþük granit, mermer, cotto, doðal taþ vb. kaplama malzemelerinin iç mekân ve dýþ mekanda yatay ve düþey yüzeyler üzerine yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama yüzeyleri Beton, sýva, þap gibi çimento esaslý yüzeyler üzerine, su emme oraný düþük, mermer, granit ve doðal taþ kaplamalarýn, iç ve dýþ mekanda hem yatay hem düþey olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri, Beyaz 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 20 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -20 C ile +80 C > 1 N/ mm² C2-T (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. Avantajlarý ü Esnektir ü Kayma yaptýrmaz ü Kolay uygulanýr ü Ekstra yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Granit, mermer ve cotto gibi malzemeleri mükemmel yapýþtýrýr 11

21 KYK - Kalitenin Yeni Kimligi MEGAPOOL Havuz ve ýslak ortam karo yapýþtýrýcýsý Çimento esaslý, yüksek yapýþma gücü ve elastikiyet özelliðine sahip, ýsý deðiþikliklerine, suya ve dona dayanýklý, 6-8mm yatak kalýnlýðýna uygun porselen seramik, havuz karosu, cam karo, granit vb. kaplama malzemesi yapýþtýrýcýsýdýr. Yüksek kalitede çimento, uygun Uygulama aletleri Renk Ambalaj Tüketim Su oraný Uygulama sýcaklýðý Karýþým ömrü Kabuklaþma süresi Trafiðe açýlma süresi Depolama Sýcaklýk direnci Yapýþma mukavemeti Standartlara uygunluðu 6-8 mm diþli mala Gri, Beyaz 25 Kg lýk kraft torbada, palette 1350 Kg 3-4 Kg/ m² 6-6,5 Lt +5 C ile +30 C 3 saat > 20 dk saat Orjinal ambalajýnda, kuru ortamda 12 ay -30 C ile +80 C > 1 N/ mm² C2-T (TSE EN Nisan 2008) Yukarýdaki tablonun deðerleri laboratuar þartlarýnda tespit edilmiþtir. granülometride dolgu, sentetik reçine ve özel katkýlar içerir. Özellikle ýslak hacimler için geliþtirilmiþ formülasyonu sayesinde yüzme havuzlarý, su depolarý, oto yýkama istasyonlarý vb. yerlerde iç mekân ve dýþ mekânda yatay ve düþey yüzeylere yapýþtýrma iþleminde kullanýlýr. Uygulama yüzeyleri Sürekli suyla temasta olan mekanlarda, çimento esaslý yüzeyler üzerine seramik karo vb. kaplama malzemelerinin iç ve dýþ mekanda hem yatay hem düþey olarak yapýþtýrýlmasýnda kullanýlýr. Avantajlarý ü Elastiktir ü Kayma yaptýrmaz ü Porselen ve cam karolara çok iyi yapýþýr ü Ekstra yüksek yapýþma gücüne sahiptir ü Su iticidir, suya ve dona karþý dayanýklýdýr 12

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ

OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ OCAK 2015 FİYAT LİSTESİ ŞİRKET PROFİLİ PROFİLİ Şirketimiz yapı sektörüne, nitelikli, ekonomik ve pratik özelliklere sahip yapı kimyasallarını üretmek maksadıyla, tamamı yerli sermaye ile 1999 yılında kurulmuştur.

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Mantolama Sistemleri Kataloğu

Mantolama Sistemleri Kataloğu 2012 Mantolama Sistemleri Kataloğu Kale Mantolama Sistemleri Kataloğu 1 İçindekiler 2 3 4 5 6 7 8 10 11 15 18 23 28 30 36 Kale Grubu Kalekim Binalarda Isı Yalıtımı / Isı Yalıtmının Faydaları Isı Yalıtımı

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri

Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri Su Yalıtım ve Restorasyon Ürünleri www.maxicoll.com Su ile Aranızda Maxicoll Var YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ ANLAYIŞ Maxicoll Kimya, Yapı Kimyasalları alanında 14 yıldır üretim yaptığı inşaat

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

TÜRKiYE NiN YENi NESiL HAFiF YAPI ELEMANI

TÜRKiYE NiN YENi NESiL HAFiF YAPI ELEMANI TÜRKiYE NiN YENi NESiL HAFiF YAPI ELEMANI PonceBloc Dünyası PonceBloc dünyası hızla büyüyor. Dünyanın birçok ülkesinde PonceBloc lar geleceğin şehirlerini imar etmeye devam ediyor. GELECEĞiN DUVAR ÇÖZÜMLERi,

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

2012 Uygulama Rehberi

2012 Uygulama Rehberi 2012 Uygulama Rehberi Kalekim Uygulama Rehberi Kalekim Uygulama Rehberi 1 İçindekiler Seramik Uygulamaları 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Mevcut Seramik Üzeri Seramik Uygulaması Alçıpanel ve Alçı Yüzeyler

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar

Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar Yap flt r c lar ve Yap Kimyasallar PU Köpükler PU Köpük * Kap ve pencere kasalar n n duvara sabitlenmesinde * Boflluklar n doldurulmas nda * S cak-so uk su borular n n kaplanarak izolasyonunda * Banyo

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

YEM TEKSTÝL HAYV. SAN. VE TÝC. A.Þ. Karacasu Karaziyaret Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:26/A K.Maraþ Tel: 0344.251 25 20 (3 hat) Fax: 251 25 23 web: www.gurdalyem.com.tr e-mail: gurdal@gurdalyem.com.tr

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU ÖNSÖZ

ENGELLÝLER ÝÇÝN EVRENSEL STANDARTLAR KILAVUZU ÖNSÖZ ÖNSÖZ Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesi; tüm engelli kiþilerin mevcut olan tüm insan haklarý ve temel özgürlüklerden tam ve eþit bir þekilde faydalanmasýný desteklemek ve doðumla beraber kazandýklarý

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı