B L fi M N INDEX HALKA AÇILIYOR. Telekomünikasyon. Ev elektroni i. Lojistik. Bilgisayar teknolojisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B L fi M N INDEX HALKA AÇILIYOR. Telekomünikasyon. Ev elektroni i. Lojistik. Bilgisayar teknolojisi"

Transkript

1 B L fi M N INDEX Telekomünikasyon Ev elektroni i Lojistik Bilgisayar teknolojisi HALKA AÇILIYOR.

2 2003 Datagate hisse oran n n %85.0 e ç kar lmas 277 milyon USD konsolide ciro rakam na ulafl lmas 2004 Telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermek üzere Inko nun kurulmas Inko nun B tipi lisans almas 2002 Toplam m2 lik kapal alana sahip yeni binaya tafl nma Interpro ilk 500 BT s ralamas nda BT Toptanc /Da t c 1 ncisi 2001 Index Bilgisayar n Datagate in %50.5 ini sat n almas Index Bilgisayar n Netex in %70.0 ini sat n almas Interpro ilk 500 BT s ralamas nda donan m 1 ncisi 2000 Pouliadis & Associates in Index Bilgisayar n %50 sine ortak olmas 163 milyon USD ciro rakam na ulafl lmas 2

3 ndeks Bu tan t m broflürü, ( Broflür ) ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. nin ( ndeks veya fiirket ) halka arz ile ilgili olarak haz rlanm flt r. ndeks in milyar TL olan ödenmifl sermayesinin milyar TL ye art r lmas s ras nda mevcut ortaklar n rüçhan haklar n n k s tlanmas suretiyle, art r lan sermayeyi temsil eden milyar TL nominal de erde B Grubu hisseler halka arz edilecektir. Halka arz edilen TL karfl l sermayeyi temsil eden hisse senetleri Sermaye Piyasas Kurulu nca ( SPK ) kayda al nm flt r. Ancak kayda al nma fiirket ile hisse senetlerinin SPK veya kamuca tekeffülü anlam na gelmez. ndeks ve hisse senetlerine iliflkin detayl bilgi, 11/06/2004 tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmifl ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yay mlanacak halka arz ile ilgili zahname de ( zahname ) yer almaktad r. Sermaye Piyasas Kanunu uyar nca, zahname ve ekleri ile sirkülerde yer alan bilgilerin gerçe i dürüst bir biçimde yans tmas ndan ihraçç lar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen arac kurulufllara da zarar n ihraçç lara tazmin ettirilemeyen k sm için müracaat edilebilir. Ba ms z denetim kurulufllar ise, denetledikleri mali tablo ve raporlara iliflkin olarak haz rlad klar raporlardaki yanl fl ve yan lt c bilgi ve kanaatler nedeniyle do abilecek zararlardan hukuken sorumludur. zahname dahilinde belirtilen haller d fl nda herhangi bir kifli ya da arac kuruluflun Halka Arz ile ilgili olarak herhangi bir bilgi verme veya teyidde bulunma yetkisi yoktur. fiirket in ve/veya Lider Arac Kurum un izni olmadan verilen bilgiler veya yap lan teyidler güvenilir addedilmemelidir. Hisse senedi sat n almak suretiyle bu halka arza kat lmak isteyen yat r mc lar, konsorsiyum üyeleri bölümünde belirtilen baflvuru yerlerinden zahname nin bir kopyas n temin edebilirler. Sermaye Piyasas Kanunu uyar nca yasal prosedürün bir parças olan tasarruf sahibi sirküleri ise 13/06/2004 tarihinde Sabah ve Vatan gazetelerinde yay nlanm flt r. Bu Broflür, söz konusu hisse senetlerini sat n almay düflünen muhtemel tasarruf sahipleri için haz rlanm fl ve içeri inde yer alan bilgiler, fiirket ve güvenilirli ine emin olunan kaynaklardan elde edilmifltir. Söz konusu bilgiler ile ilgili tüm sorumluluk fiirket e aittir. 3

4 4

5 INDEX Türkiye BT Sektörü 8 Index Tan t m 10 Ortakl k Yap s 13 ndeks ve fiirketlerinin Ürün Gam 14 Neden ndeks 15 Finansal Tablolar 16 5

6 ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. Halka Arz Yap s Halka Arz Yöntemi : Sabit Fiyatla Talep Toplama Talep Toplama Tarihleri : Haziran 2004 Halka Arz Fiyat : 4,500.-TL (1,000.-TL nominal de erli bir pay için) Halka Arz Edilen Hisse Miktar : 2,700,000,000 adet hisse Arac l k Yöntemi Ek Sat fl Hakk Fiyat stikrar Lock-Up : Bakiyeyi Yüklenim : 405,000,000 adet hisse : Konu ile ilgili aç klama izahname ve sirkülerde ayr nt l olarak belirtilmifltir. : fiirket ortaklar n n ve fiirket in, halka arz takiben 180 gün süre ile tedavülü art r c hisse sat fl yapmama taahhüdü bulunmaktad r. Tahsisler Oran (%) Hisse Adedi Yurtiçi Bireysel Yat r mc lar % adet hisse Al m Gücü Yüksek Yat r mc lar % adet hisse Yurtiçi Kurumsal Yat r mc lar % adet hisse Yurtd fl Kurumsal Yat r mc lar % adet hisse ndeks Çal flanlar, Bayileri ve Tedarikçileri % adet hisse 6

7 KONSORSiYUM Konsorsiyum Lideri Arac Kurulufl Oyak Yat r m Menkul De erler A.fi. Akatlar Ebulula Caddesi F2 C Blok Levent / stanbul Tel: 0 (212) , Fax: 0 (212) ve tüm flubeleri ile Oyak Bank A.fi. nin tüm flubeleri, ve Konsorsiyum Efl Lideri Arac Kurulufl Ak Yat r m Menkul De erler A.fi. Konsorsiyum Üyesi Arac Kurulufllar nfo Menkul De erler A.fi. nter Yat r m Menkul De erler A.fi. Raymond James Yat r m Menkul De erler A.fi. Sanko Menkul De erler A.fi. Halk Yat r m Menkul De erler A.fi. Ekinciler Yat r m Menkul De erler A.fi. Gedik Yat r m Menkul De erler A.fi. Delta Menkul De erler A.fi. Yetkili Sat fl Acentalar Ata Online Menkul K ymetler A.fi. Ziraat Yat r m Menkul De erler A.fi. 7

8 Türkiye Biliflim Teknolojileri Sektörü (1) 2000 y l nda 2.4 milyar USD ifl hacmi ile o tarihe kadar en büyük hacime ulaflan Türkiye biliflim teknolojileri ( BT ) sektörü, 2000 y l sonunda yaflanan ekonomik krizin getirdi i küçülme ve özel sektör ile kamu kesiminin BT yat r m ihtiyac n ertelemesi paralelinde 2001 y l nda yaklafl k %46 oran nda küçülerek 1.3 milyar USD ye gerilemifltir y l sonras nda makroekonomik göstergelerde iyileflme paralelinde, özellikle özel sektörde ertelenen BT yat r mlar n n gerçekleflmesi ile 2002 ve 2003 y llar nda BT sektörü kriz öncesi dönemde oldu u gibi y ll k ortalama büyüme oran ( CAGR ) %20 ile büyümeye devam etmifltir. Önümüzdeki y llarda sektörde yakalanan h zl büyüme trendinin devam etmesi, 2006 y l nda tamamlanmas planlanan e-devlet modeli ile kamunun BT yat r mlar nda art fl beklentisi ve kriz döneminde ertelenen BT yat r m ihtiyac n n ekonomide stabilizasyonun bafllad 2004 y l sonras h zlanmas ile y llar aras nda sektörün CAGR %18 oran nda büyüme gösterece i tahmin edilmektedir. BT Sektörü Büyüklü ü (Milyon US$) 2007T 4, T 3, T 3, T 2, T ,310 1,878 1, , , * Kaynak IDC ve Tübisad (1) Bu bölüm IDC ve Tübisad taraf ndan yay nlanan bilgilerden faydalan larak haz rlanm flt r.

9 Türk BT sektörü donan m a rl kl d r. Teknolojik altyap y temsil etmesi ve Türkiye deki düflük penetrasyon oranlar dikkate al narak donan m a rl n n önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi beklenmektedir. OECD verilerine göre, Türkiye de 2002 y l itibar ile yaklafl k 3 milyon adet kiflisel bilgisayar ( PC ) sto u bulunmaktad r. Bu rakam, her 100 kifliye ortalama 4.46 adet PC penetrasyonuna tekabül etmektedir y l nda dünya ortalamas 9.91, orta-yüksek gelirli ülkeler ortalamas ve yüksek gelirli ülkeler ortalamas ise dir. Türkiye nin dünya ortalamas na ulaflmas için daha 3,500,000 adet PC sat lmas (yenilemeler d fl nda) gerekmektedir. Önümüzdeki y llarda telekomünikasyon sektöründeki liberalleflme, Internet ve cep telefonu kullan m nda halen devam eden art fl, artan e-ticaret hacmi, kamu ve özel sektörde geçti imiz y llarda ertelenen BT yat r mlar n n devreye al nmas, KOB lerin daha rekabetçi bir yap ya kavuflmas için BT yat r mlar na daha fazla a rl k vermesi ve e-devlet/e-e itim projeleri ile birlikte BT sektörünün geçmiflte oldu u gibi ekonomik büyümenin üzerinde bir büyüme oran sergilemesi beklenmektedir. 9

10 ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. >> ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. ( ndeks ), Türkiye nin lider BT ürünleri da t m flirketi* olarak Türk BT sektöründeki büyümeden en yüksek oranda etkilenecek flirket konumundad r. >> ndeks, 1989 y l nda Erol Bilecik ve ortaklar taraf ndan bir limited flirket olarak kurulmufltur. 12 Nisan 2000 tarihinde anonim flirket olduktan sonra, 2000 y l n n A ustos ay nda Pouliadis and Associate Societe Anonyme Industrial and Commercial of High Technology Systems S.A. ( Pouliadis ), ndeks in %50 sini sat n alm flt r. ndeks, bu kapsamda, büyük yerli BT flirketleri liginde yabanc bir stratejik orta a sahip ilk ve tek flirkettir. >> Pouliadis Grubu, Yunanistan ve Balkanlar n en büyük BT flirketlerinden olup, BT ve yaz l m gelifltirme, PC üretimi ve sistem entegrasyonu alanlar nda faaliyet göstermektedir. >> ndeks hem organik büyüme ve hem de flirket sat n almalar ile sat fllar n 1993 y l nda 8 milyon USD den 1996 y l nda 36 milyon USD ye, 2003 y l itibar ile ise * Kaynak: nterpro 10

11 konsolide 277 milyon USD art rm flt r. fiirket 2004 y l n n ilk çeyre inde yaklafl k 93.7 milyon USD konsolide edilmifl net sat fl gerçeklefltirmifltir. ndeks y llar aras nda y ll k ortalama, yaklafl k %35 oran nda büyürken, BT sektörünün büyümesi y ll k ortalama %0.8 ile s n rl kalm flt r.* >> ndeks 2004 y l nda, mevcut BT ürünleri da t m faaliyetlerinden farkl olarak, telekom sektöründe faaliyete bafllayacakt r. fiirket, bu kapsamda, telekom sektöründe bafllayan liberalleflme ile alternatif telekom operatörü olarak hizmet vermek amac ile, %70 oran nda hissesi ndeks e ve %30 oran nda hissesi ise BT sektörünün önde gelen isimlerinden Hakan Koçer e ait olmak üzere nko letiflim ve Dijital HizmetlerA.fi. yi ( nko ) faaliyete geçirmifltir. >> Indeks telekom operatörü olarak do rudan son kullan c ya gitmeyecek, flirketin di er faaliyetlerinde oldu u gibi, sat fllar da t m kanal ndaki bayiler arac l ile gerçeklefltirilecektir. Bu kez, buna ilave olarak, da t m kanal ndeks in bu iflte oluflturdu u markay, nihai kullan c lara götürmüfl olacakt r. Böylece fiirket, mevcut * Kaynak: Tübisad 11

12 BT da t m kanal na ek bir ifl sunacak olmakla birlikte, bu yeni faaliyet kendi da t m kanal yla oluflturulan sinerjiyi de güçlendirecektir. >> nko, 17/5/2004 tarihinde Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri (sabit hattan yap lan flehirleraras, uluslararas ve GSM telefon görüflmeleri) sunmak amac yla Telekomünikasyon Kurumu ndan TR02-UMTH- 015 numara ile 15 y l süre ile geçerli B tipi telekom lisans al nm flt r. >> nko nun hedefi, ndeks ve grup flirketlerinin mevcut 5600 bayisi ve da t m sinerjisi ile birlikte Türkiye nin 81 ilindeki KOBI lere ve bireysel kullan c lara uzak mesafe telefon hizmetlerini sunmakt r. >> Halka arz gelirlerinin tamam ndeks taraf ndan kullan lacakt r. fiirket, halka arz gelirleri ile telekom operatörü olarak faaliyet gösterecek olan ve ndeks in konsolide edece i nko nun alternatif telekom operatörü lisans almas n takiben altyap yat r mlar n tamamlamay, ndeks in ürün portföyünü daha da geniflletmeyi, bu do rultuda tüketici elektroni i ve entegre perakende çözüm ürünleri da tmay planlamaktad r. Siparifllerin adet olarak yaklafl k %40 n teflkil eden mevcut e-ticaret altyap s n gelifltirmeyi ve giderek büyüyen lojistik operasyonlar n flirketlefltirerek, BT lojistik flirketi olarak baflka flirketlere de servis veriyor hale getirmeyi hedeflemektedir. 12

13 Ortakl k Yap s Sermaye art r m yöntemi ile fiirket in ödenmifl sermayesinin milyar TL den milyar TL ye art r lmas ve art r lan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin halka arz ile fiirket in %15.3 oran nda hissesi halka sat lacakt r. Ortakl k Yap s Arz Öncesi Arz Sonras Ortak Ad Hisse Tutar * Hisse Oran Hisse Tutar * Hisse Oran Pouliadis and Associates S.A. 7,450,000 50% 7,450, % Nevres Erol Bilecik 7,032,800 47,2% 7,032,800 40% Ayfle nci Bilecik 416,604 2,8% 416,604 2,4% Salih Bafl 149 0% 149 0% Feridun Sabah 149 0% 149 0% Çetin Ekinci 149 0% 149 0% Atilla Kayal o lu 149 0% 149 0% Halka Arz 0 0% 2,700,000 15,3% Toplam 14,900, % 17,600, % * Milyon TL Ek sat fl hakk n n kullan lmas halinde halka arz oran %17.64 olacakt r 13

14 ndeks ve flirket ifltirakleri Datagate, Netex ve Inko ile yayg n ifl alan ve genifl ürün gam... Index (Bilgisayar Donan m, Yaz l m) Türkiye nin Biliflim Kayna Ürün PC Yaz c Ortaboy Sis. Bilgi Parç. Yaz l m Marka IBM, HP, Toshiba, Fujitsu Siemens HP, Epson, Oki IBM, AS400 Philips, Kingston, Sony Microsoft, Symantec Datagate %85.0 / (Bilgisayar Parçalar ) Ürün Marka Sabit Disk Seagate Mikroifllemci Intel Optik Sürücüler Lite-On, BenQ Anakart Intel, MSI, PC Panter Görüntü Kartlar MSI, Hi-Tech Haf za Ürünleri Veritech A ürünleri Intel Klavye Silitek Yaz l m Veritas Sunucu Intel Yedekleme Ü. Seagate Monitör Lite-On, BenQ Yaz c Xerox Netex %90.4 / (Network Ürünleri) Ürün Marka Kurumsal A. Bay Networks Network Sis. Cisco Yap sal Kab. Ü. Mod-Tap Uzaktan Er. Su. Shiva A Çözümleri D-Link A Ürünleri 3Com X-25 Kart Eicon Tech Inko %70.0 / (Telekom Operatörü) Ürün Marka Konuflma Kartlar e-konufl Tafl y c Çevirmatik 14

15 Neden ndeks... Türkiye nin lider BT da t m flirketi* i aflk n, ço unlu u iyi bilinen uluslararas üreticilerin teknoloji ürünlerinin da t m n yapan flirket; one-stop shopping Yerli büyük BT flirketleri aras nda yabanc stratejik orta a sahip flirket y llar aras nda BT sektöründeki y ll k ortalama %0.8** büyümeye ra men yaklafl k %35 sat fl büyümesi Y lda 277 milyon USD net sat fl rakam n yöneten ve sektörde önde gelen ortaklar, yönetimi, çal flanlar, lojistik ve da t m yap s, bayileri olan flirket BT da t m sektörü d fl nda, mevcut da t m ve sat fl altyap s n kullanacak yeni stratejik aç l mlar: alternatif telekom operatörü olarak faaliyete geçecek grup flirketi: ve markas : Sermaye Piyasas Kurulu nun kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi ve bu do rultuda ilkelerin baz lar n n uygulanmas amac yla yap lan ana sözleflme de ifliklikleri * Kaynak: nterpro ** Kaynak: Tübisad 15

16 INDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. Tutarlar Milyon TL olarak Türk Liras n n tarihli al m gücü ile ifade edilmifltir. Enflasyona göre Düzeltilmifl Konsolide (Seri XI No: 20 ve 21) (31/03/2003 hariç di er dönemler ba ms z denetimden geçmifltir) AYRINTILI B LANÇO 31/12/ /12/ /12/ /03/ /03/2004 I. DÖNEN VARLIKLAR 107,372, ,172, ,234,331 75,875,522 97,222,701 A. Haz r De erler 778,601 3,235,748 3,920,526 1,694,097 4,560,323 B. Menkul K ymetler 268 6, C. K sa Vadeli Ticari Alacaklar 63,640,569 77,369,942 77,839,254 41,394,552 56,478,219 D. Di er K sa Vadeli Alacaklar 134, , , , , Ortaklardan Alacaklar 0 302,668 20, ,623 83, Personelden alacaklar Di er Çeflitli Alacaklar 134,023 29, ,219 82,402 95,428 E. Stoklar 36,367,714 25,728,763 30,163,325 27,921,435 28,949, Ticari Mallar 32,902,419 22,003,641 23,126,906 23,669,143 21,386, Di er Stoklar 115, , , , , Stok De er Düflüklü ü Karfl l (-) -115, , , , , Verilen Siparifl Avanslar 3,465,295 3,723,308 6,980,483 4,252,267 7,515,905 F. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak G. Di er Dönen Varl klar 6,451,267 4,499,003 7,187,135 4,530,413 7,054,945 II. DURAN VARLIKLAR 11,026,748 11,559,819 11,239,462 11,260,403 11,069,477 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 15,124 15,315 5,610 13,923 4, Verilen Depozito ve Teminatlar 15,124 15,315 5,610 13,923 4,564 B. Di er Uzun Vadeli Alacaklar 0 495, , Ba l Ortakl klardan Alacaklar 0 495, ,092 0 C. Mali Duran Varl klar 18,348 83, ,792 83, ,763 1.Ba l Ortakl klar 18,348 83, ,792 83, ,763 D. Maddi Duran Varl klar 3,457,653 3,701,936 3,857,416 3,568,542 3,769, Arazi ve Arsalar 1,413,791 1,413,791 1,413,791 1,413,791 1,413, Yerüstü ve Yeralt Düzenleri Binalar 331, , , , , Makine, Tesis ve Cihazlar 5,437 25,753 22,140 26,992 22, Tafl tlar 1,584,061 1,680,522 1,848,931 1,532,611 1,813, Demirbafllar 2,014,473 2,402,148 2,495,236 2,385,506 2,517, Di er Maddi Duran Varl klar 102, , , , , Birikmifl Amortismanlar (-) -2,006,991-2,295,565-2,397,969-2,265,647-2,472, Yap lmakta Olan Yat r mlar 12, E. Maddi Olmayan Duran Varl klar 7,535,623 7,261,663 7,259,644 7,129,602 7,120, Haklar 123, , fierefiye 5,824,557 5,520,667 5,670,276 5,444,695 5,588, Özel Maliyetler Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar 1,587,774 1,633,497 1,589,368 1,684,907 1,531, Birikmifl Amortismanlar(-) G. Gelecek Y llara Ait Gider. Ve Gelir Tahak Gelecek Y llara Ait Giderler Gelir Tahakkuklar H. Di er Duran Varl klar 0 1, , AKT F TOPLAMI 118,399, ,732, ,473,793 87,135, ,292,178 16

17 INDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. Tutarlar Milyon TL olarak Türk Liras n n tarihli al m gücü ile ifade edilmifltir. Enflasyona göre Düzeltilmifl Konsolide (Seri XI No: 20 ve 21) (31/03/2003 hariç di er dönemler ba ms z denetimden geçmifltir) AYRINTILI BiLANÇO 31/12/ /12/ /12/ /03/ /003/2004 I. KISA VADEL BORÇLAR 93,750,584 96,267, ,365,452 59,827,884 76,416,814 A. Mali Borçlar 6,661,361 3,704,347 10,866,319 3,020,251 9,768, Banka Kredileri 2,036,804 3,704,347 10,839,476 3,020,251 9,755, Di er Finasal Borçlar 4,624, , ,572 B. Ticari Borçlar 77,224,217 84,226,319 80,530,009 49,114,339 58,114, Sat c lar 51,242,119 67,146,899 65,479,452 39,261,910 49,843, Borç Senetleri 27,338,483 17,554,774 15,227,043 10,038,099 8,409, Borç Senetleri Reeskontu (-) -1,357, , , , , Al nan Depozito ve Teminatlar Di er Ticari Borçlar 1, C. Di er K sa Vadeli Borçlar 8,440,659 6,694,319 6,488,400 5,026,513 3,571, Ortaklara Borçlar 655,655 37,395 19, ,500 17, fltiraklere Borçlar Ba l Ortakl klara Borçlar Personele Borçlar Di er Çeflitli Borçlar 7,785,004 6,656,924 6,469,014 4,698,013 3,554,142 D. Al nan Siparifl Avanslar 938, ,814 2,087,785 1,997,269 4,712,613 E. Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler F. Borç ve Gider Karfl l klar 485,838 1,311, , , , Vergi Karfl l 228, , ,648 22, , Di er Borç ve Gider Karfl l klar 257, , , , ,415 H.Gelecek Aylara Ait Giderler Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak Gider Tahakkuklar II. UZUN VADEL BORÇLAR 883,250 1,013,164 1,209, ,963 1,181,216 A. Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar 16, C. Di er Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar D. Al nan Siparifl Avanslar E. Borç ve Gider Karfl l klar 867,207 1,013,164 1,209, ,965 1,181, K dem Tazminat Karfl l klar 867,207 1,013,164 1,209, ,965 1,181,211 III.ANA ORTAKLIK DIfiI ÖZ SERMAYE 1,449,860 1,302, ,967 1,131, ,486 IV. ÖZ SERMAYE 22,315,495 24,149,186 28,527,930 25,229,856 30,285, Sermaye 3,250,000 3,250,000 14,900,000 3,250,000 14,900, Yedekler 3,618,532 8,075, ,822 10,030,745 5,037, Net Dönem Kar 0 1,833,691 4,378,743 1,080,670 1,757, Enflasyon Düzeltmesi Geçmifl Y llar Kar veya Zarar (-) 0-7,658,683-1,536,014-7,805,934-1,536, Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklari 15,446,963 18,648,465 10,126,379 18,674,375 10,126,379 PAS F TOPLAMI 118,399, ,732, ,473,793 87,135, ,292,178 17

18 INDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. Tutarlar Milyon TL olarak Türk Liras n n tarihli al m gücü ile ifade edilmifltir. Enflasyona göre Düzeltilmifl Konsolide (Seri XI No: 20 ve 21) (31/03/2003 hariç di er dönemler ba ms z denetimden geçmifltir) AYRINTILI GEL R TABLOSU 31/12/02 31/12/03 31/03/03 31/03/04 A. Brüt Sat fllar 514,906, ,158, ,516, ,646, Yurtiçi Sat fllar 460,784, ,735,831 93,003, ,318, Yurtd fl Sat fllar 29,338,741 14,305,876 1,938,230 3,180, Di er Sat fllar 24,782,532 27,116,538 5,574,531 8,147,243 B. Sat fllardan ndirimler (-) -27,788,647-23,493,772-5,933,609-5,245, Sat fltan adeler (-) -20,674,580-15,852,188-4,085,822-3,434, Sat fl skontolar (-) -6,669,593-7,089,683-1,278,081-1,744, Di er ndirimler (-) -444, , ,706-66,712 C. Net Sat fllar 487,117, ,664,473 94,582, ,400,920 D. Sat fllar n Maliyeti (-) -461,583, ,922,921-88,551, ,852,196 BRÜT SATIfi KARI (ZARARI) 25,533,853 26,741,552 6,031,183 7,548,724 E. Faaliyet Giderleri (-) -18,735,186-17,619,772-3,875,888-4,397, Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri (-) Pazarlama, Sat fl ve Da t m Giderleri (-) -12,712,548-11,029,425-2,456,584-2,821, Genel Yönetim Giderleri (-) -6,022,638-6,590,347-1,419,304-1,576,395 FAAL YET KARI VEYA ZARARI 6,798,667 9,121,780 2,155,295 3,150,971 F. Di er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 15,147,863 10,585,206 3,003,372 5,336, fltiraklerden Temettü Gelirleri Ba l Ortakl klardan Temettü Gelirleri Faiz Gelirleri 121,239 71,391 30,770 7, Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Karlar 15,026,624 10,513,815 2,972,602 5,328,446 G. Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) -15,323,793-12,596,284-2,891,073-4,137,111 H. Finansman Giderleri (-) -8,561,503-3,659,316-1,884,596-2,447, K sa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -8,561,503-3,659,316-1,884,596-2,447, Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLA AN KAR VEYA ZARAR -1,938,766 3,451, ,998 1,902,140 I. Ola and fl Gelirler ve Karlar 275, ,038 20,242 87,056 J. Ola anüstü Gider ve Zararlar (-) -139, ,363-25,577-19,769 DÖNEM KARI (ZARARI) -1,802,158 3,722, ,663 1,969,427 K. Net Parasal Poz. Kazanç (Zarar) 3,831, , ,657-52,017 L.Dönem Kar Vergi ve Yasal Yük.Karfl.(-) -343, ,648-22, ,157 M. Ana Ortakl k D fl Kar 147, , ,228-37,519 NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1,833,691 4,378,743 1,080,669 1,757,734 18

19 19

20 Telekomünikasyon Ev elektroni i Lojistik Bilgisayar teknolojisi BAfiVURU YERLER Konsorsiyum Lideri Arac Kurulufl OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok Levent, Befliktafl, stanbul Tel: (212) Faks: (212) ve tüm flubeleri, Oyak Borsa Ça r Merkezi, adresi, Oyak Bank A.fi. nin tüm flubeleri Konsorsiyum Efl Lideri Arac Kurulufl AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. nönü Cad. No: Taksim, Gümüflsuyu - stanbul Tel: (212) Faks: (212) ve tüm flubeleri ile Akbank T.A.fi. nin tüm flubeleri , ve Konsorsiyum Üyesi Arac Kurulufllar NFO MENKUL DE ERLER A.fi. Halaskargazi Cad. Kipman Apt. No: Kat:7-8 fiiflli / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flube ve irtibat bürolar NTER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Muallim Naci Caddesi No:47 Ortaköy / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flubeleri ile RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Nispetiye Caddesi Nail Gönenli Sokak No:6 Etiler / stanbul Tel: Faks: Ve Ankara flubesi SANKO MENKUL DE ERLER A.fi. Havaalan Kavfla EGS Business Park Blok B-2 K:16 Yeflilköy / stanbul Tel: Faks: HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Meclisi Mebusan Caddesi No:79 Kat:2 Sal Pazar / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flube, irtibat bürosu ve acenteleri ile Halk Bankas A.fi. nin tüm flubeleri EK NC LER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Y ld z Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No:52 Kat:5 Esentepe / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flubeleri ile GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yanyol No: Yakac k Kartal / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flubeleri ile acentalar DELTA MENKUL DE ERLER A.fi. Teflvikiye Caddesi kbal fl Merkezi No:103/6 Teflvikiye / stanbul Tel: Faks: Yetkili Sat fl Acentalar ATA ONL NE MENKUL KIYMETLER A.fi. Emirhan Cad. 145/A Atakule Kat:12 Balmumcu / stanbul Tel: Faks: Z RAAT YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Büyükdere Caddesi No:43 B Blok Kat: Maslak / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flubeleri, T.C. Ziraat Bankas A.fi. nin tüm flubeleri ile

Ç NDEK LER FAAL YET RAPORU 2004

Ç NDEK LER FAAL YET RAPORU 2004 NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. FAAL YET RAPORU 2004 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj Genel Kurul Gündemi 1. fiirket 1.1 Raporun Dönemi 1.2 Ortakl k Yap s 1.3 Yönetim

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi.

ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM HOLD NG ORTAKLI I A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Toplulu u nun Sermaye Piyasalar ndaki Kilometre Tafllar 1973 Eczac bafl Toplulu u, Türkiye'nin halka aç

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK

ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 SA LIKLI B R GELECEK EYO raporu/ N 15/5/02 11:01 Page 1 ECZACIBAfiI YATIRIM ORTAKLI I A.fi.

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU

Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM BAfiKAN IN MESAJI YÖNET M KURULU FAAL YETLER KURUMSAL YÖNET M LKELER B LANÇO B LANÇO D PNOTLARI GEL R TABLOSU parsan ing _ peace 23/4/5 2: Page 3 Ç N D E K L E R GENEL KURUL GÜNDEM 6 BAfiKAN IN MESAJI 8 fi RKET PROF L 1 YÖNET M KURULU 12 FAAL YETLER 14 KURUMSAL YÖNET M LKELER 2 B LANÇO 25 B LANÇO D PNOTLARI 29 GEL

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Kurulufl Tarihi 6 A ustos 1999 Ç kar lm fl Sermayesi 235.690.000.000.000 TL Kay tl Sermaye Tavan Ç NDEK LER fiirket Profili 01 Gündem 02 Kurumsal Yönetim lkeleri 03 Yönetim Yap s 04 Ekonomiye Bak fl 06 2003 Y l Faaliyetleri 08 Temel Mali Göstergeler 11 Gayrimenkul Portföyü 12 Portföy De er Tablosu

Detaylı

Ownership... As of April 28, 2011 53.13% OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. 15% Turkish Armed Forces Foundation 31.

Ownership... As of April 28, 2011 53.13% OEP (One Equity Partners) Rhea Turkey Tech B.V. 15% Turkish Armed Forces Foundation 31. Ortaklar... 28 Nisan 2011 itibar yla % 53,13 OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. %15 Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf %31,87 Hakla Aç k Hisseler Ownership... As of April 28, 2011

Detaylı

Türk Hava Yollar n n Misyonu

Türk Hava Yollar n n Misyonu Y e n i u f u k l a r a d o r u Faaliyet Raporu 2003 Ç NDEK LER Türk Hava Yollar n n Misyonu 01 Hukuki Statü 02 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Trafik Sonuçlar 06

Detaylı

Türkiye nin iletiflimi Türk Telekom un ifli!

Türkiye nin iletiflimi Türk Telekom un ifli! TT BROSUR BUYUK 29.7X20.8.fh11 4/26/08 2:04 PM Page 1 Türkiye nin iletiflimi Türk Telekom un ifli! TT BROSUR BUYUK 29.7X20.8.fh11 4/26/08 2:04 PM Page 2 Bu tanıtım broşürü ("Broşür") Türk Telekomünikasyon

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL

Kay tl Sermaye. Ç kar lm fl Sermaye 250.000.000 YTL 151.431.691 YTL ANADOLU CAM BÜYÜMEYE DEVAM ED YOR Anadolu Cam Türkiye ve çevre ülkelerde gerçeklefltirilecek yat r m ve iflbirli i giriflimleri ile yurtiçinde ve bölgemizde lider, cirosunun %65'ini yurtd fl faaliyetlerden

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK

BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ. ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES NDEK BA IMSIZ DENET M F RMASININ YILLIK FAAL YET RAPORUNA L fik N UYGUNLUK GÖRÜfiÜ KURUMSAL PROF L ING BANK IN DE ERLER DÜNDEN BUGÜNE ING BANK ING BANK IN SERMAYE YAPISI, SERMAYE YAPISINDAK VE ANA SÖZLEfiMES

Detaylı

faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde...

faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde... faaliyet raporu 2002 gözümüz daha yükseklerde... içindekiler 2002 Y l Önemli Geliflmeler 01 Hukuki Statü 02 THY nin Misyonu 03 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu 07 Trafik

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. Faaliyet Raporu 2005 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Türkiye nin gayrimenkul yat r m ortakl alan nda lider flirketi olan fl GYO, faaliyetlerini yat r mc lar na minimum riskle en yüksek getiriyi sa lama

Detaylı

faaliyet raporu 2005

faaliyet raporu 2005 faaliyet raporu 2005 çindekiler I. G R fi 01 K saca Arap Türk Bankas 02 Befl Y ll k Karfl laflt rmal Finansal Göstergeler 03 Ortakl k Yap s 04 Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesaj 07 2005 Y l

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

2 0 0 7 F A A L Y E T R A P O R U FAAL YET RAPORU 2007 Brisa Bridgestone Sabanc Lastik Sanayi ve Ticaret A.fi. Ödenmifl Sermaye: 7.441.875 YTL 01 Genel Müdürlük Ofisi: Sabanc Center Kule: 2, Kat: 3 4.

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit

Ford Otomotiv Sanayi A.fi. 2006 Faaliyet Raporu. 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford. 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit VAN OF THE YEAR 2007 Avrupa da Y l n Ticari Arac FordTransit 2007 Avrupa da Y l n Otomobili FordS-MAX 2006 FIA WRC Markalar fiampiyonu Ford Türkiye nin En Çok Satan Otomotiv Markas Ford Ford Otomotiv Sanayi

Detaylı

F A A L Y E T R A P O R U

F A A L Y E T R A P O R U F A A L Y E T R A P O R U 2 0 0 6 _01 Brisa Bridgestone Sabanc Lastik Sanayi ve Ticaret A.fi. Ödenmifl Sermaye: 7.441.875 YTL Genel Müdürlük Ofisi: Sabanc Center Kule: 2, Kat: 3 4. Levent, 34330 stanbul

Detaylı