B L fi M N INDEX HALKA AÇILIYOR. Telekomünikasyon. Ev elektroni i. Lojistik. Bilgisayar teknolojisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B L fi M N INDEX HALKA AÇILIYOR. Telekomünikasyon. Ev elektroni i. Lojistik. Bilgisayar teknolojisi"

Transkript

1 B L fi M N INDEX Telekomünikasyon Ev elektroni i Lojistik Bilgisayar teknolojisi HALKA AÇILIYOR.

2 2003 Datagate hisse oran n n %85.0 e ç kar lmas 277 milyon USD konsolide ciro rakam na ulafl lmas 2004 Telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermek üzere Inko nun kurulmas Inko nun B tipi lisans almas 2002 Toplam m2 lik kapal alana sahip yeni binaya tafl nma Interpro ilk 500 BT s ralamas nda BT Toptanc /Da t c 1 ncisi 2001 Index Bilgisayar n Datagate in %50.5 ini sat n almas Index Bilgisayar n Netex in %70.0 ini sat n almas Interpro ilk 500 BT s ralamas nda donan m 1 ncisi 2000 Pouliadis & Associates in Index Bilgisayar n %50 sine ortak olmas 163 milyon USD ciro rakam na ulafl lmas 2

3 ndeks Bu tan t m broflürü, ( Broflür ) ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. nin ( ndeks veya fiirket ) halka arz ile ilgili olarak haz rlanm flt r. ndeks in milyar TL olan ödenmifl sermayesinin milyar TL ye art r lmas s ras nda mevcut ortaklar n rüçhan haklar n n k s tlanmas suretiyle, art r lan sermayeyi temsil eden milyar TL nominal de erde B Grubu hisseler halka arz edilecektir. Halka arz edilen TL karfl l sermayeyi temsil eden hisse senetleri Sermaye Piyasas Kurulu nca ( SPK ) kayda al nm flt r. Ancak kayda al nma fiirket ile hisse senetlerinin SPK veya kamuca tekeffülü anlam na gelmez. ndeks ve hisse senetlerine iliflkin detayl bilgi, 11/06/2004 tarihinde stanbul Ticaret Sicili ne tescil edilmifl ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yay mlanacak halka arz ile ilgili zahname de ( zahname ) yer almaktad r. Sermaye Piyasas Kanunu uyar nca, zahname ve ekleri ile sirkülerde yer alan bilgilerin gerçe i dürüst bir biçimde yans tmas ndan ihraçç lar sorumludur. Ancak, kendilerinden beklenen özeni göstermeyen arac kurulufllara da zarar n ihraçç lara tazmin ettirilemeyen k sm için müracaat edilebilir. Ba ms z denetim kurulufllar ise, denetledikleri mali tablo ve raporlara iliflkin olarak haz rlad klar raporlardaki yanl fl ve yan lt c bilgi ve kanaatler nedeniyle do abilecek zararlardan hukuken sorumludur. zahname dahilinde belirtilen haller d fl nda herhangi bir kifli ya da arac kuruluflun Halka Arz ile ilgili olarak herhangi bir bilgi verme veya teyidde bulunma yetkisi yoktur. fiirket in ve/veya Lider Arac Kurum un izni olmadan verilen bilgiler veya yap lan teyidler güvenilir addedilmemelidir. Hisse senedi sat n almak suretiyle bu halka arza kat lmak isteyen yat r mc lar, konsorsiyum üyeleri bölümünde belirtilen baflvuru yerlerinden zahname nin bir kopyas n temin edebilirler. Sermaye Piyasas Kanunu uyar nca yasal prosedürün bir parças olan tasarruf sahibi sirküleri ise 13/06/2004 tarihinde Sabah ve Vatan gazetelerinde yay nlanm flt r. Bu Broflür, söz konusu hisse senetlerini sat n almay düflünen muhtemel tasarruf sahipleri için haz rlanm fl ve içeri inde yer alan bilgiler, fiirket ve güvenilirli ine emin olunan kaynaklardan elde edilmifltir. Söz konusu bilgiler ile ilgili tüm sorumluluk fiirket e aittir. 3

4 4

5 INDEX Türkiye BT Sektörü 8 Index Tan t m 10 Ortakl k Yap s 13 ndeks ve fiirketlerinin Ürün Gam 14 Neden ndeks 15 Finansal Tablolar 16 5

6 ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. Halka Arz Yap s Halka Arz Yöntemi : Sabit Fiyatla Talep Toplama Talep Toplama Tarihleri : Haziran 2004 Halka Arz Fiyat : 4,500.-TL (1,000.-TL nominal de erli bir pay için) Halka Arz Edilen Hisse Miktar : 2,700,000,000 adet hisse Arac l k Yöntemi Ek Sat fl Hakk Fiyat stikrar Lock-Up : Bakiyeyi Yüklenim : 405,000,000 adet hisse : Konu ile ilgili aç klama izahname ve sirkülerde ayr nt l olarak belirtilmifltir. : fiirket ortaklar n n ve fiirket in, halka arz takiben 180 gün süre ile tedavülü art r c hisse sat fl yapmama taahhüdü bulunmaktad r. Tahsisler Oran (%) Hisse Adedi Yurtiçi Bireysel Yat r mc lar % adet hisse Al m Gücü Yüksek Yat r mc lar % adet hisse Yurtiçi Kurumsal Yat r mc lar % adet hisse Yurtd fl Kurumsal Yat r mc lar % adet hisse ndeks Çal flanlar, Bayileri ve Tedarikçileri % adet hisse 6

7 KONSORSiYUM Konsorsiyum Lideri Arac Kurulufl Oyak Yat r m Menkul De erler A.fi. Akatlar Ebulula Caddesi F2 C Blok Levent / stanbul Tel: 0 (212) , Fax: 0 (212) ve tüm flubeleri ile Oyak Bank A.fi. nin tüm flubeleri, ve Konsorsiyum Efl Lideri Arac Kurulufl Ak Yat r m Menkul De erler A.fi. Konsorsiyum Üyesi Arac Kurulufllar nfo Menkul De erler A.fi. nter Yat r m Menkul De erler A.fi. Raymond James Yat r m Menkul De erler A.fi. Sanko Menkul De erler A.fi. Halk Yat r m Menkul De erler A.fi. Ekinciler Yat r m Menkul De erler A.fi. Gedik Yat r m Menkul De erler A.fi. Delta Menkul De erler A.fi. Yetkili Sat fl Acentalar Ata Online Menkul K ymetler A.fi. Ziraat Yat r m Menkul De erler A.fi. 7

8 Türkiye Biliflim Teknolojileri Sektörü (1) 2000 y l nda 2.4 milyar USD ifl hacmi ile o tarihe kadar en büyük hacime ulaflan Türkiye biliflim teknolojileri ( BT ) sektörü, 2000 y l sonunda yaflanan ekonomik krizin getirdi i küçülme ve özel sektör ile kamu kesiminin BT yat r m ihtiyac n ertelemesi paralelinde 2001 y l nda yaklafl k %46 oran nda küçülerek 1.3 milyar USD ye gerilemifltir y l sonras nda makroekonomik göstergelerde iyileflme paralelinde, özellikle özel sektörde ertelenen BT yat r mlar n n gerçekleflmesi ile 2002 ve 2003 y llar nda BT sektörü kriz öncesi dönemde oldu u gibi y ll k ortalama büyüme oran ( CAGR ) %20 ile büyümeye devam etmifltir. Önümüzdeki y llarda sektörde yakalanan h zl büyüme trendinin devam etmesi, 2006 y l nda tamamlanmas planlanan e-devlet modeli ile kamunun BT yat r mlar nda art fl beklentisi ve kriz döneminde ertelenen BT yat r m ihtiyac n n ekonomide stabilizasyonun bafllad 2004 y l sonras h zlanmas ile y llar aras nda sektörün CAGR %18 oran nda büyüme gösterece i tahmin edilmektedir. BT Sektörü Büyüklü ü (Milyon US$) 2007T 4, T 3, T 3, T 2, T ,310 1,878 1, , , * Kaynak IDC ve Tübisad (1) Bu bölüm IDC ve Tübisad taraf ndan yay nlanan bilgilerden faydalan larak haz rlanm flt r.

9 Türk BT sektörü donan m a rl kl d r. Teknolojik altyap y temsil etmesi ve Türkiye deki düflük penetrasyon oranlar dikkate al narak donan m a rl n n önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi beklenmektedir. OECD verilerine göre, Türkiye de 2002 y l itibar ile yaklafl k 3 milyon adet kiflisel bilgisayar ( PC ) sto u bulunmaktad r. Bu rakam, her 100 kifliye ortalama 4.46 adet PC penetrasyonuna tekabül etmektedir y l nda dünya ortalamas 9.91, orta-yüksek gelirli ülkeler ortalamas ve yüksek gelirli ülkeler ortalamas ise dir. Türkiye nin dünya ortalamas na ulaflmas için daha 3,500,000 adet PC sat lmas (yenilemeler d fl nda) gerekmektedir. Önümüzdeki y llarda telekomünikasyon sektöründeki liberalleflme, Internet ve cep telefonu kullan m nda halen devam eden art fl, artan e-ticaret hacmi, kamu ve özel sektörde geçti imiz y llarda ertelenen BT yat r mlar n n devreye al nmas, KOB lerin daha rekabetçi bir yap ya kavuflmas için BT yat r mlar na daha fazla a rl k vermesi ve e-devlet/e-e itim projeleri ile birlikte BT sektörünün geçmiflte oldu u gibi ekonomik büyümenin üzerinde bir büyüme oran sergilemesi beklenmektedir. 9

10 ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. >> ndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.fi. ( ndeks ), Türkiye nin lider BT ürünleri da t m flirketi* olarak Türk BT sektöründeki büyümeden en yüksek oranda etkilenecek flirket konumundad r. >> ndeks, 1989 y l nda Erol Bilecik ve ortaklar taraf ndan bir limited flirket olarak kurulmufltur. 12 Nisan 2000 tarihinde anonim flirket olduktan sonra, 2000 y l n n A ustos ay nda Pouliadis and Associate Societe Anonyme Industrial and Commercial of High Technology Systems S.A. ( Pouliadis ), ndeks in %50 sini sat n alm flt r. ndeks, bu kapsamda, büyük yerli BT flirketleri liginde yabanc bir stratejik orta a sahip ilk ve tek flirkettir. >> Pouliadis Grubu, Yunanistan ve Balkanlar n en büyük BT flirketlerinden olup, BT ve yaz l m gelifltirme, PC üretimi ve sistem entegrasyonu alanlar nda faaliyet göstermektedir. >> ndeks hem organik büyüme ve hem de flirket sat n almalar ile sat fllar n 1993 y l nda 8 milyon USD den 1996 y l nda 36 milyon USD ye, 2003 y l itibar ile ise * Kaynak: nterpro 10

11 konsolide 277 milyon USD art rm flt r. fiirket 2004 y l n n ilk çeyre inde yaklafl k 93.7 milyon USD konsolide edilmifl net sat fl gerçeklefltirmifltir. ndeks y llar aras nda y ll k ortalama, yaklafl k %35 oran nda büyürken, BT sektörünün büyümesi y ll k ortalama %0.8 ile s n rl kalm flt r.* >> ndeks 2004 y l nda, mevcut BT ürünleri da t m faaliyetlerinden farkl olarak, telekom sektöründe faaliyete bafllayacakt r. fiirket, bu kapsamda, telekom sektöründe bafllayan liberalleflme ile alternatif telekom operatörü olarak hizmet vermek amac ile, %70 oran nda hissesi ndeks e ve %30 oran nda hissesi ise BT sektörünün önde gelen isimlerinden Hakan Koçer e ait olmak üzere nko letiflim ve Dijital HizmetlerA.fi. yi ( nko ) faaliyete geçirmifltir. >> Indeks telekom operatörü olarak do rudan son kullan c ya gitmeyecek, flirketin di er faaliyetlerinde oldu u gibi, sat fllar da t m kanal ndaki bayiler arac l ile gerçeklefltirilecektir. Bu kez, buna ilave olarak, da t m kanal ndeks in bu iflte oluflturdu u markay, nihai kullan c lara götürmüfl olacakt r. Böylece fiirket, mevcut * Kaynak: Tübisad 11

12 BT da t m kanal na ek bir ifl sunacak olmakla birlikte, bu yeni faaliyet kendi da t m kanal yla oluflturulan sinerjiyi de güçlendirecektir. >> nko, 17/5/2004 tarihinde Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri (sabit hattan yap lan flehirleraras, uluslararas ve GSM telefon görüflmeleri) sunmak amac yla Telekomünikasyon Kurumu ndan TR02-UMTH- 015 numara ile 15 y l süre ile geçerli B tipi telekom lisans al nm flt r. >> nko nun hedefi, ndeks ve grup flirketlerinin mevcut 5600 bayisi ve da t m sinerjisi ile birlikte Türkiye nin 81 ilindeki KOBI lere ve bireysel kullan c lara uzak mesafe telefon hizmetlerini sunmakt r. >> Halka arz gelirlerinin tamam ndeks taraf ndan kullan lacakt r. fiirket, halka arz gelirleri ile telekom operatörü olarak faaliyet gösterecek olan ve ndeks in konsolide edece i nko nun alternatif telekom operatörü lisans almas n takiben altyap yat r mlar n tamamlamay, ndeks in ürün portföyünü daha da geniflletmeyi, bu do rultuda tüketici elektroni i ve entegre perakende çözüm ürünleri da tmay planlamaktad r. Siparifllerin adet olarak yaklafl k %40 n teflkil eden mevcut e-ticaret altyap s n gelifltirmeyi ve giderek büyüyen lojistik operasyonlar n flirketlefltirerek, BT lojistik flirketi olarak baflka flirketlere de servis veriyor hale getirmeyi hedeflemektedir. 12

13 Ortakl k Yap s Sermaye art r m yöntemi ile fiirket in ödenmifl sermayesinin milyar TL den milyar TL ye art r lmas ve art r lan sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin halka arz ile fiirket in %15.3 oran nda hissesi halka sat lacakt r. Ortakl k Yap s Arz Öncesi Arz Sonras Ortak Ad Hisse Tutar * Hisse Oran Hisse Tutar * Hisse Oran Pouliadis and Associates S.A. 7,450,000 50% 7,450, % Nevres Erol Bilecik 7,032,800 47,2% 7,032,800 40% Ayfle nci Bilecik 416,604 2,8% 416,604 2,4% Salih Bafl 149 0% 149 0% Feridun Sabah 149 0% 149 0% Çetin Ekinci 149 0% 149 0% Atilla Kayal o lu 149 0% 149 0% Halka Arz 0 0% 2,700,000 15,3% Toplam 14,900, % 17,600, % * Milyon TL Ek sat fl hakk n n kullan lmas halinde halka arz oran %17.64 olacakt r 13

14 ndeks ve flirket ifltirakleri Datagate, Netex ve Inko ile yayg n ifl alan ve genifl ürün gam... Index (Bilgisayar Donan m, Yaz l m) Türkiye nin Biliflim Kayna Ürün PC Yaz c Ortaboy Sis. Bilgi Parç. Yaz l m Marka IBM, HP, Toshiba, Fujitsu Siemens HP, Epson, Oki IBM, AS400 Philips, Kingston, Sony Microsoft, Symantec Datagate %85.0 / (Bilgisayar Parçalar ) Ürün Marka Sabit Disk Seagate Mikroifllemci Intel Optik Sürücüler Lite-On, BenQ Anakart Intel, MSI, PC Panter Görüntü Kartlar MSI, Hi-Tech Haf za Ürünleri Veritech A ürünleri Intel Klavye Silitek Yaz l m Veritas Sunucu Intel Yedekleme Ü. Seagate Monitör Lite-On, BenQ Yaz c Xerox Netex %90.4 / (Network Ürünleri) Ürün Marka Kurumsal A. Bay Networks Network Sis. Cisco Yap sal Kab. Ü. Mod-Tap Uzaktan Er. Su. Shiva A Çözümleri D-Link A Ürünleri 3Com X-25 Kart Eicon Tech Inko %70.0 / (Telekom Operatörü) Ürün Marka Konuflma Kartlar e-konufl Tafl y c Çevirmatik 14

15 Neden ndeks... Türkiye nin lider BT da t m flirketi* i aflk n, ço unlu u iyi bilinen uluslararas üreticilerin teknoloji ürünlerinin da t m n yapan flirket; one-stop shopping Yerli büyük BT flirketleri aras nda yabanc stratejik orta a sahip flirket y llar aras nda BT sektöründeki y ll k ortalama %0.8** büyümeye ra men yaklafl k %35 sat fl büyümesi Y lda 277 milyon USD net sat fl rakam n yöneten ve sektörde önde gelen ortaklar, yönetimi, çal flanlar, lojistik ve da t m yap s, bayileri olan flirket BT da t m sektörü d fl nda, mevcut da t m ve sat fl altyap s n kullanacak yeni stratejik aç l mlar: alternatif telekom operatörü olarak faaliyete geçecek grup flirketi: ve markas : Sermaye Piyasas Kurulu nun kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi ve bu do rultuda ilkelerin baz lar n n uygulanmas amac yla yap lan ana sözleflme de ifliklikleri * Kaynak: nterpro ** Kaynak: Tübisad 15

16 INDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. Tutarlar Milyon TL olarak Türk Liras n n tarihli al m gücü ile ifade edilmifltir. Enflasyona göre Düzeltilmifl Konsolide (Seri XI No: 20 ve 21) (31/03/2003 hariç di er dönemler ba ms z denetimden geçmifltir) AYRINTILI B LANÇO 31/12/ /12/ /12/ /03/ /03/2004 I. DÖNEN VARLIKLAR 107,372, ,172, ,234,331 75,875,522 97,222,701 A. Haz r De erler 778,601 3,235,748 3,920,526 1,694,097 4,560,323 B. Menkul K ymetler 268 6, C. K sa Vadeli Ticari Alacaklar 63,640,569 77,369,942 77,839,254 41,394,552 56,478,219 D. Di er K sa Vadeli Alacaklar 134, , , , , Ortaklardan Alacaklar 0 302,668 20, ,623 83, Personelden alacaklar Di er Çeflitli Alacaklar 134,023 29, ,219 82,402 95,428 E. Stoklar 36,367,714 25,728,763 30,163,325 27,921,435 28,949, Ticari Mallar 32,902,419 22,003,641 23,126,906 23,669,143 21,386, Di er Stoklar 115, , , , , Stok De er Düflüklü ü Karfl l (-) -115, , , , , Verilen Siparifl Avanslar 3,465,295 3,723,308 6,980,483 4,252,267 7,515,905 F. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahak G. Di er Dönen Varl klar 6,451,267 4,499,003 7,187,135 4,530,413 7,054,945 II. DURAN VARLIKLAR 11,026,748 11,559,819 11,239,462 11,260,403 11,069,477 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 15,124 15,315 5,610 13,923 4, Verilen Depozito ve Teminatlar 15,124 15,315 5,610 13,923 4,564 B. Di er Uzun Vadeli Alacaklar 0 495, , Ba l Ortakl klardan Alacaklar 0 495, ,092 0 C. Mali Duran Varl klar 18,348 83, ,792 83, ,763 1.Ba l Ortakl klar 18,348 83, ,792 83, ,763 D. Maddi Duran Varl klar 3,457,653 3,701,936 3,857,416 3,568,542 3,769, Arazi ve Arsalar 1,413,791 1,413,791 1,413,791 1,413,791 1,413, Yerüstü ve Yeralt Düzenleri Binalar 331, , , , , Makine, Tesis ve Cihazlar 5,437 25,753 22,140 26,992 22, Tafl tlar 1,584,061 1,680,522 1,848,931 1,532,611 1,813, Demirbafllar 2,014,473 2,402,148 2,495,236 2,385,506 2,517, Di er Maddi Duran Varl klar 102, , , , , Birikmifl Amortismanlar (-) -2,006,991-2,295,565-2,397,969-2,265,647-2,472, Yap lmakta Olan Yat r mlar 12, E. Maddi Olmayan Duran Varl klar 7,535,623 7,261,663 7,259,644 7,129,602 7,120, Haklar 123, , fierefiye 5,824,557 5,520,667 5,670,276 5,444,695 5,588, Özel Maliyetler Di er Maddi Olmayan Duran Varl klar 1,587,774 1,633,497 1,589,368 1,684,907 1,531, Birikmifl Amortismanlar(-) G. Gelecek Y llara Ait Gider. Ve Gelir Tahak Gelecek Y llara Ait Giderler Gelir Tahakkuklar H. Di er Duran Varl klar 0 1, , AKT F TOPLAMI 118,399, ,732, ,473,793 87,135, ,292,178 16

17 INDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. Tutarlar Milyon TL olarak Türk Liras n n tarihli al m gücü ile ifade edilmifltir. Enflasyona göre Düzeltilmifl Konsolide (Seri XI No: 20 ve 21) (31/03/2003 hariç di er dönemler ba ms z denetimden geçmifltir) AYRINTILI BiLANÇO 31/12/ /12/ /12/ /03/ /003/2004 I. KISA VADEL BORÇLAR 93,750,584 96,267, ,365,452 59,827,884 76,416,814 A. Mali Borçlar 6,661,361 3,704,347 10,866,319 3,020,251 9,768, Banka Kredileri 2,036,804 3,704,347 10,839,476 3,020,251 9,755, Di er Finasal Borçlar 4,624, , ,572 B. Ticari Borçlar 77,224,217 84,226,319 80,530,009 49,114,339 58,114, Sat c lar 51,242,119 67,146,899 65,479,452 39,261,910 49,843, Borç Senetleri 27,338,483 17,554,774 15,227,043 10,038,099 8,409, Borç Senetleri Reeskontu (-) -1,357, , , , , Al nan Depozito ve Teminatlar Di er Ticari Borçlar 1, C. Di er K sa Vadeli Borçlar 8,440,659 6,694,319 6,488,400 5,026,513 3,571, Ortaklara Borçlar 655,655 37,395 19, ,500 17, fltiraklere Borçlar Ba l Ortakl klara Borçlar Personele Borçlar Di er Çeflitli Borçlar 7,785,004 6,656,924 6,469,014 4,698,013 3,554,142 D. Al nan Siparifl Avanslar 938, ,814 2,087,785 1,997,269 4,712,613 E. Ödenecek Vergi ve Di er Yükümlülükler F. Borç ve Gider Karfl l klar 485,838 1,311, , , , Vergi Karfl l 228, , ,648 22, , Di er Borç ve Gider Karfl l klar 257, , , , ,415 H.Gelecek Aylara Ait Giderler Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahak Gider Tahakkuklar II. UZUN VADEL BORÇLAR 883,250 1,013,164 1,209, ,963 1,181,216 A. Finansal Borçlar B. Ticari Borçlar 16, C. Di er Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar D. Al nan Siparifl Avanslar E. Borç ve Gider Karfl l klar 867,207 1,013,164 1,209, ,965 1,181, K dem Tazminat Karfl l klar 867,207 1,013,164 1,209, ,965 1,181,211 III.ANA ORTAKLIK DIfiI ÖZ SERMAYE 1,449,860 1,302, ,967 1,131, ,486 IV. ÖZ SERMAYE 22,315,495 24,149,186 28,527,930 25,229,856 30,285, Sermaye 3,250,000 3,250,000 14,900,000 3,250,000 14,900, Yedekler 3,618,532 8,075, ,822 10,030,745 5,037, Net Dönem Kar 0 1,833,691 4,378,743 1,080,670 1,757, Enflasyon Düzeltmesi Geçmifl Y llar Kar veya Zarar (-) 0-7,658,683-1,536,014-7,805,934-1,536, Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklari 15,446,963 18,648,465 10,126,379 18,674,375 10,126,379 PAS F TOPLAMI 118,399, ,732, ,473,793 87,135, ,292,178 17

18 INDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. Tutarlar Milyon TL olarak Türk Liras n n tarihli al m gücü ile ifade edilmifltir. Enflasyona göre Düzeltilmifl Konsolide (Seri XI No: 20 ve 21) (31/03/2003 hariç di er dönemler ba ms z denetimden geçmifltir) AYRINTILI GEL R TABLOSU 31/12/02 31/12/03 31/03/03 31/03/04 A. Brüt Sat fllar 514,906, ,158, ,516, ,646, Yurtiçi Sat fllar 460,784, ,735,831 93,003, ,318, Yurtd fl Sat fllar 29,338,741 14,305,876 1,938,230 3,180, Di er Sat fllar 24,782,532 27,116,538 5,574,531 8,147,243 B. Sat fllardan ndirimler (-) -27,788,647-23,493,772-5,933,609-5,245, Sat fltan adeler (-) -20,674,580-15,852,188-4,085,822-3,434, Sat fl skontolar (-) -6,669,593-7,089,683-1,278,081-1,744, Di er ndirimler (-) -444, , ,706-66,712 C. Net Sat fllar 487,117, ,664,473 94,582, ,400,920 D. Sat fllar n Maliyeti (-) -461,583, ,922,921-88,551, ,852,196 BRÜT SATIfi KARI (ZARARI) 25,533,853 26,741,552 6,031,183 7,548,724 E. Faaliyet Giderleri (-) -18,735,186-17,619,772-3,875,888-4,397, Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri (-) Pazarlama, Sat fl ve Da t m Giderleri (-) -12,712,548-11,029,425-2,456,584-2,821, Genel Yönetim Giderleri (-) -6,022,638-6,590,347-1,419,304-1,576,395 FAAL YET KARI VEYA ZARARI 6,798,667 9,121,780 2,155,295 3,150,971 F. Di er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 15,147,863 10,585,206 3,003,372 5,336, fltiraklerden Temettü Gelirleri Ba l Ortakl klardan Temettü Gelirleri Faiz Gelirleri 121,239 71,391 30,770 7, Faaliyetle lgili Di er Gelirler ve Karlar 15,026,624 10,513,815 2,972,602 5,328,446 G. Di er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) -15,323,793-12,596,284-2,891,073-4,137,111 H. Finansman Giderleri (-) -8,561,503-3,659,316-1,884,596-2,447, K sa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -8,561,503-3,659,316-1,884,596-2,447, Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLA AN KAR VEYA ZARAR -1,938,766 3,451, ,998 1,902,140 I. Ola and fl Gelirler ve Karlar 275, ,038 20,242 87,056 J. Ola anüstü Gider ve Zararlar (-) -139, ,363-25,577-19,769 DÖNEM KARI (ZARARI) -1,802,158 3,722, ,663 1,969,427 K. Net Parasal Poz. Kazanç (Zarar) 3,831, , ,657-52,017 L.Dönem Kar Vergi ve Yasal Yük.Karfl.(-) -343, ,648-22, ,157 M. Ana Ortakl k D fl Kar 147, , ,228-37,519 NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1,833,691 4,378,743 1,080,669 1,757,734 18

19 19

20 Telekomünikasyon Ev elektroni i Lojistik Bilgisayar teknolojisi BAfiVURU YERLER Konsorsiyum Lideri Arac Kurulufl OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok Levent, Befliktafl, stanbul Tel: (212) Faks: (212) ve tüm flubeleri, Oyak Borsa Ça r Merkezi, adresi, Oyak Bank A.fi. nin tüm flubeleri Konsorsiyum Efl Lideri Arac Kurulufl AK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. nönü Cad. No: Taksim, Gümüflsuyu - stanbul Tel: (212) Faks: (212) ve tüm flubeleri ile Akbank T.A.fi. nin tüm flubeleri , ve Konsorsiyum Üyesi Arac Kurulufllar NFO MENKUL DE ERLER A.fi. Halaskargazi Cad. Kipman Apt. No: Kat:7-8 fiiflli / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flube ve irtibat bürolar NTER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Muallim Naci Caddesi No:47 Ortaköy / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flubeleri ile RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Nispetiye Caddesi Nail Gönenli Sokak No:6 Etiler / stanbul Tel: Faks: Ve Ankara flubesi SANKO MENKUL DE ERLER A.fi. Havaalan Kavfla EGS Business Park Blok B-2 K:16 Yeflilköy / stanbul Tel: Faks: HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Meclisi Mebusan Caddesi No:79 Kat:2 Sal Pazar / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flube, irtibat bürosu ve acenteleri ile Halk Bankas A.fi. nin tüm flubeleri EK NC LER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Y ld z Posta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi No:52 Kat:5 Esentepe / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flubeleri ile GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yanyol No: Yakac k Kartal / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flubeleri ile acentalar DELTA MENKUL DE ERLER A.fi. Teflvikiye Caddesi kbal fl Merkezi No:103/6 Teflvikiye / stanbul Tel: Faks: Yetkili Sat fl Acentalar ATA ONL NE MENKUL KIYMETLER A.fi. Emirhan Cad. 145/A Atakule Kat:12 Balmumcu / stanbul Tel: Faks: Z RAAT YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Büyükdere Caddesi No:43 B Blok Kat: Maslak / stanbul Tel: Faks: Ve tüm flubeleri, T.C. Ziraat Bankas A.fi. nin tüm flubeleri ile

Datagate Bilgisayar Halka Aç l yor.

Datagate Bilgisayar Halka Aç l yor. Datagate Bilgisayar Halka Aç l yor. Bilgisayarlar sizin için aç lacak... Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.fi. Datagate Bu tan t m broflürü, ( Broflür ) Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret

Detaylı

Despec Bilgisayar halka aç l yor!

Despec Bilgisayar halka aç l yor! TM BAfiVURU YERLER KONSORS YUM L DER OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.fi. Akatlar Ebulula Cad F2 C Blok Levent 34335 Befliktafl STANBUL Tel: (0212) 319 12 00 Faks: (0212) 351 05 99 ile tüm flubeleri ve acental

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

İçindekiler. Index Grubu. Tüketim Malzemeleri Sektörü. Despec Genel Bakış. Despec Finansal Bilgiler. Halka Arz Özeti

İçindekiler. Index Grubu. Tüketim Malzemeleri Sektörü. Despec Genel Bakış. Despec Finansal Bilgiler. Halka Arz Özeti HALKA ARZ SUNUMU Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntı bilgi içeren izahname ve sirküler Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ve şirketin www.despec.com.tr

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. FAAL YET RAPORU 2010

NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. FAAL YET RAPORU 2010 NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. FAAL YET RAPORU 2010 içindekiler Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj... 1 Genel Kurul Gündemi... 3 1. fiirket... 6 1.1 Özet Bilgiler... 6 1.2 Sermaye

Detaylı

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL 22.11.21 DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi.

NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. FAAL YET RAPORU 2009 içindekiler Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 1 Genel Kurul Gündemi 3 1. fiirket 4 1.1 Özet Bilgiler 1.2 Sermaye ve Ortakl

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj... 1. fiirket... 6 1.1 Özet Bilgiler

Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj... 1. fiirket... 6 1.1 Özet Bilgiler içindekiler Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj.... 1 1. fiirket..... 6 1.1 Özet Bilgiler 6 1.2 Sermaye ve Ortakl k Yap s 10 1.3 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 11

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

NDEKS. B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi.

NDEKS. B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 içindekiler Yönetim Kurulu Baflkan Mesajı 1 Genel Kurul Gündemi 3 1. fiirket 1.1 Özet Bilgiler 1.2 Sermaye ve Ortakl k

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013)

Bin TL KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) KAR ZARAR TABLOSU (MART 2013) Bin TL GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM MART 2012 CARİ DÖNEM MART 2013 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 103.169 103.492 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 102.392 103.492 YURTİÇİ

Detaylı

DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. halka aç l yor.

DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. halka aç l yor. DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. halka aç l yor. Bu tan t m broflürü ( Broflür ) DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.fi. nin ( DESA veya fiirket ) halka arz ile ilgili olarak haz rlanm flt r. DESA Deri Sanayi

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

1. Faaliyet Sektörü. 1.1 BT Sektörü

1. Faaliyet Sektörü. 1.1 BT Sektörü 1. Faaliyet Sektörü 1.1 BT Sektörü 1.1.1 Türkiye BT Sektörü Türkiye ye kiflisel bilgisayarlar n girifli 80 li y llar n sonlar nda bafllam flt r. 1990-1995 y llar aras nda sektörde çok h zl bir geliflme

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 OSTİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 22.04.2014-13:18:20 Vergi Kimlik Numarası 4380316445 Ticaret Sicil No 193049 İrtibat Tel No 312

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 1. Genel Kurul Gündemi 3

Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 1. Genel Kurul Gündemi 3 içindekiler Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 1 Genel Kurul Gündemi 3 1. fiirket 4 1.1 Özet Bilgiler 1.2 Sermaye ve Ortakl k Yap s 1.3 Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri 1.4 Organizasyon fiemas 1.5 Yönetim

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları Arçelik A.Ş. 2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 2009, 1. Çeyrek... Tüm bölgelerde devam eden talep daralması Önemli bölgelerde artan pazar payı Tüketici elektroniğinde devam eden karlılık artışı Hızlı bir

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009-31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro YatırımMenkul Değerler A.Ş. 3. Tarihsel Gelişimi: Mecidiyeköy Vergi Dairesinin 9860028832 No lu Kurumlar Vergisi

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 43.000.000 YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE 7.000.000 YTL'NDAN 50.000.000 YTL'NA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009 BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı