Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ Proje Danışmanı Doç. Dr. RECEP VARÇIN Ankara-2005

2 T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ Proje Danışmanı Doç. Dr. RECEP VARÇIN Ankara-2005

3 T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Proje Danışmanı: İmza Tarih Doç. Dr. Recep VARÇIN......

4 GİRİŞ İşletmelerin en temel amacı, eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak işletmeyi mümkün olan en karlı duruma getirmektir. Bir örgütün verimliliğinden söz edebilmek için o örgütün bütün kaynaklarının ne şekilde kullanıldığına bakmak gerekir. Günümüzde, gelişen teknoloji sayesinde işletmeler hammadde, enerji, makine ve diğer maddi olanaklardan en üst düzeyde yararlanmayı bilmişlerdir. Bugüne kadar yöneticilerin hedefinde sadece işletmenin müşterilerini memnun etmek vardı. Ancak kendi çalışanlarının da birer müşteri olduklarının da farkına vardılar. Yöneticiler, personelden en iyi şekilde faydalanmanın yolunu araştırmaya başlamışlardır. Bunun için bireylerin davranışlarını açıklamak ve tahmin edebilmek amacıyla; grup, örgüt ve çevre ilişkileri incelenmektedir. Bireylerin davranışlarını açıklayıcı bir kavram olan kişiliğin anlaşılması gerekir. Kişilik ise bireyin kendisi ile ilgili fizyolojik, zihinsel ve ruhsal değerleridir. Bireyi anlamak ve isteklerini tatmin edebilmek için bireyin gereksinimlerini karşılayacak motivasyon ve motivasyon araçlarına ihtiyaç vardır. Çalışmanın birinci bölümünde; yönetim, yönetici ve lider kavramları üzerinde detaylı bir şekilde bağlantıları da incelenerek durulmuştur. İkinci bölümde ise; personel ve motivasyon kavramları üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise, çalışmanın temel sorunsalı olan Personelin Motivasyonunda lider Yöneticinin Rolü başlığı ele alınmıştır. 1

5 I. BÖLÜM YÖNETİM-YÖNETİCİ VE LİDERLİK KAVRAMLARINA GENEL BİR YAKLAŞIM 1. YÖNETİM KAVRAMI Her örgüt, karar verme yöntemlerine, faaliyetler arasında eşgüdüm sağlama yollarına, çevreye uyabilme esnekliğine, iletişim ağına ve amaçlarına ulaşmada elde edilenleri değerlendirecek araçlara gerek duyar. Bu ise kısaca, yönetime gerek duyma demektir. Yönetim, insan, makine ve para gibi örgüt-lenme-miş çabaların bir araya getirilmesini sağlar. Yönetim düşüncesinin önemi, her şeyden önce yönetimin evrensel bir faaliyet olmasından ileri gelir. Bu nedenle yönetimi, yönetim düşüncesini ilgilendiren yönüyle tanımlamak ve içeriği hakkında açıklamalar yapmak yararlı olacaktır. Yönetimin tanımı konusunda kamu yöneticileri, işletme yöneticileri veya yönetim bilimi ile ilgilenen bilim dallarındaki araştırmacıların bir uyum içerisinde olduğu söylenemez; çünkü toplum bilimlerinin hemen hemen hiçbirinde mutlak doğru veya yüzde yüz değişmeyen doğru yoktur. Yönetim, önceden saptanmış ve belirtilmiş bir amacın gerçekleştirilmesi için insan gücü, para, zaman, malzeme ve yer unsurlarının daha verimli, daha ekonomik ve daha iyi bir biçimde kullanılması anlamına gelmektedir (Tortop, 1986: 20). 2

6 Yönetim, başkaları aracılığıyla iş görmek, başkalarına iş yaptırmak, başarmak ve amaçlara ulaşmaktır (Özgen, 1989: 15). Yönetimin tanımlarını bilim alanlarının benimsediği yaklaşıma göre tanımlarsak; ekonomistlere göre; yönetim, toprak, sermaye ve işgücü ile birlikte üretim fonksiyonlarından birisidir. Yönetim bilimciler; yönetimin bir otorite sistemi olduğunu ifade ederler. Bunlara göre örgüt, yöneten ve yönetilenler olmak üzere iki gruptan oluşur. Bu iki grup arasındaki ilişki otorite ilişkisidir. Toplum bilimciler ise yönetimi, bir sınıf, bir saygınlık sistemi olarak nitelendirirler. Diğer bir çok disiplinde kendince yönetime bir bakış açısı kazandırmışlardır. Ancak bu yaklaşımların ortak noktası,; yönetimin, diğer kişilerin çabaları aracılığıyla amaçların başarılması süreci olduğudur (Can, 1997: 22). Yönetim dendiğinde bazen bir süreç, bazen bu sürecin unsurları olan organlar -kişi veya grup - anlaşılırken bazen de yönetim belirli bir bilgi topluluğu olarak ele alınarak bunun yöneticilerin karar verme ve önderlik gibi faaliyetlerinde nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmaktadır. Yönetim, grup amaçları doğrultusunda grup üyelerini yönlendirmeyi ve onların çalışmalarını harekete dönüştürmeyi sağlayacaktır. Yönetim, yalnızca iki bireyin çabalarını koordine etmek söz konusu olduğu zaman bile gereklidir. Yönetim, belirli bir amaca ulaşabilmesi için faaliyetleri organize ve kontrol etmek diye tanımlandığı gibi, çeşitli üretim faktörlerinin ve insan emeğini bir araya getirerek belirli bir amaca yöneltmek de yönetim olarak tanımlanmaktadır. Değişik görüş açılarına göre yönetimin tanımları değişmekte ise de, genellikle yönetim dendiğinde bazen bir faaliyetler dizisi veya süreç anlaşılmakta, bazen bu 3

7 sürecin içinde geliştiği bir teşkilat yapısı anlaşılmakta, bazen de evrensel nitelik taşıyan belirli bir bilgi topluluğu ya da bilim dalı anlaşılmaktadır. En geniş anlamda yönetim, teşkilatın amaçların gerçekleştirmek için, başlıca planlama, teşkilatlanma, yöneltme ve denetim süreçleri yoluyla tüm kaynakların koordine edilmesidir. Yönetim, insan gücü, zaman, para, araç, gereç, tesis ve yerden en iyi bir biçimde yararlanmak için bunları bir araya getirerek gerçekleştirme bilim ve sanatına denir. Yani yönetim bir işi yapma yöntemidir (Balcı, 2003:6-7) Yönetim faaliyeti teknik, beşeri ve kavramsal olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır (Koçel, 1982:8): Teknik Boyut: Yöneticinin fonksiyonel uzmanlık alanını ifade etmektedir. Böyle bir uzmanlığın, özellikle organizasyonun alt kademelerindeki önemi açıktır. Beşeri Boyut: İnsan unsuru ile ilgilidir. Her yönetici özellikle kademeler yükseldikçe, sorunları kendi sahip olduğu teknik bilgiyi bizzat uygulayarak çözmek yerine, başkalarının faaliyetlerini planlayarak, koordine ederek ve kontrol ederek bunların gayretleri ile çözmeye başlamaktır. Kavramsal Boyut: Yöneticinin organizasyonun tamamını bir bütün olarak görmesi ile ilişkilidir Günümüzdeki modern yönetimin bir özelliği de evrensel olmasıdır. Her organizasyonda birtakım kararlar alınır, faaliyetler koordine edilir. İnsanlar yönetilir ve organizasyon amaç veya hedeflerine yönelmiş çabalar değerlenir. Tarım işletmeciliği, hastane yönetimi, üniversite yönetimi, fabrika yönetimi, gibi. Kısaca özetlemek gerekirse yönetim, bir kuruluşta amaca ulaşma yolunda girişilen çalışma ve çabaları düzenleyen evrensel bir süreçtir. Yönetim sadece kar amacı güden bir 4

8 ticaret ve sanayi işletmesine ait değildir. Aile, dini kuruluşlar, vakıflar, okullar, devlet kuruluşları ve spor klüplerinde de yönetim faaliyeti hayati derecede rol oynar. Bir genelleme yapmak gerekirse, üç tip yönetimden söz edilebilir: Özel Yönetim: Bu yönetim biçimi kar amacı taşıyan sanayi ve ticari işletmelerin planlama, karar verme, organizasyon, yöneltme-haberleşme, kadrolama, koordinasyon, kontrol gibi başlıca yönetim fonksiyonlarını kapsar. Kurumsal ve Birlik Yönetimi: Borsalar, ticaret odaları, vakıf, v.b kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda genellikle genel amaç kar değildir. Devlet Yönetimi: Bu tür işletme ve kuruluşların (okul, üniversite, devlet daireleri) amacı, toplumun ihtiyacı ve buna uygun bir yönetim modelinin geliştirilmesidir. Bir kamu görevi yapan ve kuruluş veya işletmelerin yaptığı görevler, nitelik ve nicelik yönünden çok farklı olmaktadır (Özgen, 1989: 19). Yukarıda ifade edilen üç farklı yönetim biçimine rağmen, yönetim tiplerinin hepsinin de bazı ortak yönleri vardır. Her üç halde de (1) üst, (2) ast ve (3) ast-üst ilişkiler sistemini düzenleyen olarak insan görev almaktadır. Yönetim süreci, bu süreci işleten gruplar açısından ele alındığında üç tür yönetimden söz etmek kabildir. Ailesel (patrimonial) yönetim, siyasal yönetim ve profesyonel yönetim. Bir işletme yönetiminde sahipliğin temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluşması halinde ailesel yönetim söz konusudur. Bu yönetim şeklinin en önemli özelliği, üst yönetim kademelerinin belirli aile bireylerine veya akrabalara açık olmasıdır. Bu tür yönetime, ekonomik gelişme çabalarını başlangıcında, geniş ölçüde rastlanmaktadır. Ancak ekonomik gelişme ve modernleşme ilerledikçe değişen çevre koşulları işletme 5

9 faaliyetlerini daha çapraşık ve organizasyonları daha büyük hale getirmiş, dolayısıyla aile yönetimi bu yeni koşulların gereklerini yerine getiremediğinden ekonomik gelişmeyi engeller hale gelmiştir. İşletme sahipliliğinin temel politik karar organlarının ve önemli yönetim kademelerinin belirli siyasal eğilim ve ilişkilere sahip kişiler tarafından doldurulması durumunda ise, siyasal yönetimden söz etmek kabildir. Bu yönetim türünde de, aile yönetiminde olduğu gibi yönetim konusunda eğitilmiş kişileri çalıştırma olanağı var olmakla beraber siyasal düşünce ve amaçlar yönetim kademelerine girişi etkilemektedir. Temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer bütün kademelerin belirli bir aile veya siyasal eğilime bağlılıktan çok uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurulması halinde profesyonel yönetimden söz edilmektedir. Ekonomik gelişmeye paralel olarak profesyonel yönetimin önem ve yaygınlık derecesi gün geçtikçe artmaktadır. Profesyonel yönetim, yönetim işinin bir meslek haline gelmesi ile ilgilidir (Koçel, 1982: 5-6). 2. YÖNETİCİ KAVRAMI Bir kuruluşun başında bulunan, emrinde personel çalıştıran, emir ve kumanda eden kişi olarak ifade edilen, tanımlanmaya çalışılan yönetici kavramı dilimizdeki, amir, lider, lider kelimelerinin ifade ettiği anlamlarda da kullanılmaktadır. Burada değişik bilim adamlarının yaptıkları yönetici tanımlarına bakmak gerekirse, çeşitli tanımlarla karşılaşırız. Örneğin; Yönetici; örgüt çalışanlarının örgütün hedeflerine ulaşması için 6

10 etkileyendir(ergin, 1999: 34). Yönetici, üst seviyede çalışan sevk ve idarecidir. Yönetici, yönetme faaliyetlerini yürüten kişidir (Balcı, 20003: 7). Diğer bir tanıma göre; yönetici, belirli bir amaç için örgütlenmiş insanları hedeflenenlere ulaşmak için, uyumlu, etkili, verimli ve işbirliği içinde yönetme sorumluluğunda olan kişilerdir. Öte yandan yönetici, kaynakları düzenleme ve sağlama, örgütlendirme, yöneltme, eşgüdümleme, planlama ve denetleme fonksiyonlarını yerine getiren, hedeflerin gerçekleştirilmesinde örnek olan, yol gösteren ve önderlik eden kişi olarak tanımlanabilir (Sevimli, 2003: 10). Yönetme, bir kuruluşun bütün çalışmalarını, uygulama ve başarıyı arttıracak biçimde ahenkleştirme demektir. Yöneticinin bu görevi aslında en güç görevlerden birisidir; çünkü insan anlaşılması en güç olan varlıktır. Bu yüzden yönetici, bir çok usullerden yararlanarak, emrinde çalışan personelden en iyi şekilde verim elde etmelidir. Yöneticinin görevi, yalnız insanları, emrindekileri ve kendisine fikren bağlı olanları yönetmek değildir. Ancak demokratik örgütler bir kıyıya itilirse tüm hiyerarşik örgütlerin oluşmasının temelinde yetki (otorite) kavramı yatar. Bu kavram aracılığıyla örgütler çeşitli hiyerarşik kademelerden oluşan piramit biçimi bir düzenlemeye giderler. Yöneticileri, yönetici olmayan personelden ayıran en önemli ölçüt yetkidir. Bu yetki insanlar, mevcut kaynaklar ve değişim süreci üzerinde kendini gösterir. İşte yöneticiler ellerinde bulunan yetkinin miktarına göre bütün örgütlerde çeşitli düzeylerde iş görürler. Yöneticileri, örgütlerinde bulundukları kademeye göre; üst, orta, alt kademe yöneticileri olmak üzere üç grupta toplamak mümkündür. Her ülkede ve toplumda bu kademeler değişiklik göstermektedir. Alt Düzey Yönetim ve Yöneticiler (Supervisors): Bu düzeyde bulunan yöneticiler, 7

11 günlük faaliyetlerin başarılması için, yönetsel işlevleri olmayan personeli işçi ya da memurlar- yönetmekten sorumlu olan gözetmen, formen, şef, sürveyan gibi çeşitli adlarla anılan kişilerdir. Orta Kademe Yönetim ve Yöneticiler (Production and Operations Managers): Şube müdürü, müdür muavini ve bazı durumlarda daire başkanı gibi ünvanlarla anılan bu yöneticiler, bulundukları örgütün üst yönetimi tarafından tanımlanan amaçları başarmak için gerekli olan program ve faaliyetlerin eşgüdümlenmesinden sorumlu kimselerdir. Üst Kademe Yönetim ve Yöneticiler (Executives): Başkan, genel müdür, genel müdür yardımcısı, baş yürütmeci, koordinatör gibi çeşitli adlarla çağrılan ve başında bulunduğu kuruluşun nihai sorumlusu olan kişilerin oluşturduğu yönetime üst yönetim adı verilir (Can, 1997: 24) Diğer bir ayrım da (Balcı, 2003: 7); Uzman Yönetici: Yönettiği birimin görevleri konusunda uzman olan yöneticidir. Genel Yönetici: Yönetim alanında yetişmiş, yönettiği birimin görevleri konusunda uzman olmayan yönetici tipidir. Uzman yöneticinin en ideal yönetici olduğunu savunanlar, şu görüşleri ileri sürmektedirler: - Yönetici, uzmanı olamadığı bir işin yöneticisi olursa, doğru karar vermeyebilir. Dolayısıyla kendisine sunulanı olduğu gibi kabul etmek durumunda kalır. Bu durumla karşılaşılmaması için, yöneticileri, ilgili teknik ve uzmanlık alanlarından seçmek gereklidir. Çünkü yönetici, yöneteceği işler hakkında birinci elden bilgi sahibi olmalıdır. - Yöneticilik görevlerinin yalnız genel yöneticilere verilmesi, belli dallarda 8

12 öğrenim görmüş kimselere öncelik verilmesini sağlar. Oysa yöneticilik yeteneği olup da, teknik ve mesleki dallarda yetişen kimselere de bu hakkın verilmesi gerekmektedir. - Mesleki ve teknik yönü ağır basan bir hizmetin başına bu niteliklere sahip olmayan bir yöneticinin getirilmesi, iş başarısını azaltır. Genel yöneticiden yana olan görüşler ise şu şekilde sıralanabilir; - Genel yöneticilik formasyonuna sahip olmayan kişiler, olayları sosyal ve siyasal değerlerden yoksun olarak görme eğilimindedirler. Oysa genel yönetici, özel bir eğitim gördüğü için olayları bir bütün olarak ve çok yönlü değerlendirerek analiz eder. - Personelin, almış olduğu eğitime göre çalıştırılmaları esas olmalıdır. Bu bağlamda, yöneticilik öğrenimi veya eğitimi almış kişilere yöneticilik görevi verilmelidir. - Kurum içinde birkaç meslek dalı varsa, kurum içi dengeleri en iyi sağlayacak ve tarafsızlığı koruyacak yine genel yöneticidir. - Yöneticilik belli bir eğitimi gerektirir. Aynı şekilde yöneticilik, kurumsal yönden sağlam bilgilere, uygulama yönünden ise uzun bir deneyime dayanır. Yöneticiler de bir insan olduğuna göre nerede görev alırlarsa alsınlar, amaçları farklı olsa bile hepsinin uymak zorunda olduğu bazı ortak kural ve ilkeler vardır. 9

13 2.1. Yöneticinin Nitelikleri ve İşlevleri Yöneticilerin nitelik ve işlevleri konusunda her ülkenin kalkınmışlık düzeyi, yönetsel sistemleri, yönetsel yapıları, sahip oldukları kültür ve değerler açısından farklılık göstermektedir. Anacak etkin bir yönetim için yönetici bazı becerilere sahip olmalı ve onları sürekli geliştirmek zorundadır. Bu becerilerin görece önemi, yöneticinin örgüt içindeki kademesiyle orantılı olarak değişir. Can (1997: 25) a göre bu beceriler şu şekildedir: Teknik Beceriler : İşin başarılması için özel bilgi, yönetim ve tekniklerin kullanılması yeteneği teknik beceriyi oluşturur. Örgütün faaliyetlerini yapan işgörenlerle doğrudan ilişki içinde bulunan ilk kademe gözetmenlerinin etkinliliği için bu beceri çok önemlidir. Bu kişiler, çalışanlara teknik yardım ve destek sağlamak zorundadır. Örgütün üst kademelerine çıktıkça doğrudan temas azalacağından bu tür becerinin önemi de düşecektir. Ancak teknik örgütlerde seçilen yöneticilerin, o teknik konuda eğitimli olmaları istenir. İletişim (Haberleşme) Becerisi: Örgütte belirlenen hedeflere ulaşmak için yazılı ya da sözlü bilgi sağlama becerisine iletişim becerisi denir. Örgütsel düzeyler bakımından bu becerinin önemi bir farklılık göstermez. Kendi altındakilerinin seviyesine inemeyen genel müdür için olacağı kadar, işçilerinin dediğini anlamayan ustabaşı için de aynı önemi taşır. İnsan İlişkileri Becerisi: İş hayatında, iş konuları ve diğer hususların tamamı, sonuçta her zaman gelip insan unsuruna dayanır. Bir yönetici veya kişi, iş yaptığı kişiyi ve ne kadar çabuk ve ne kadar iyi tanırsa o kadar etkili ve olumlu sonuç alabilir. İyi bir yöneticinin en önemli özelliklerinden biri de, insanların içini 10

14 okuyarak onlara kolaylıkla ulaşabilmesidir. Yani, diğer kişileri anlayabilme onlarla birlikte çalışabilme ve iyi geçinebilme becerisidir. Her düzey yönetim için gerekli olmakla birlikte özellikle alt düzeylerde önemi daha da artar. Çünkü bu yöneticiler, çalışanlarla doğrudan ve günlük ilişkiler içindedirler. Analitik Beceri: Sorunların çözümünde iş olanaklarının değerlendirilmesinde mantıksal ve bilimsel yaklaşım ve teknikler kullanabilme becerisine denir. Örgütte üst basamaklara çıktıkça önemi artar. Üst basamaklarda karmaşıklıklar ve belirsizlikler artmaya başlar. Karar Verme Becerisi: Karar verme becerisi, planlama, örgütleme, yöneltme ve denetleme gibi işlevleri yerine getiren yöneticiler için temel bir niteliktir. Etkili ve isabetli karar verme örgütün her düzeyindeki yönetici için gereklidir. Ancak örgütlerin üstlerine çıktıkça kararlarda değer öğeleri artacağı için karar verme becerisinin de önemi artacaktır. Çünkü alt düzeyler, faaliyetlerini üst düzeylerin verdiği kararlar ışığında yürütürler. Bu bakımından alt düzeylerdeki işlevler, üst düzeylerin verdiği değer yargıları ağır basan kararların alt düzeylere birer gerçek olarak nakledilmiş faaliyetleri üzerinde toplanır. Kavramsal Beceri: Yöneticinin, tüm örgütün karmaşıklıklarını anlaması ve her bir bölümün örgütün temel hedeflerine katkısını değerlendirmesi becerisidir. Birleştirme ve bütünleştirme becerisi de denilebilir. Örgütü, içinde bulunduğu çevreye uyarlama işlevi, gördüğü için üst yönetimce çok büyük önem kazanır. Yöneticiler, örgütsel ve kişisel amaçlarını başarmak için bu becerilerini kullanmak ve geliştirmek zorundadırlar. Bunlarda birine ya da bir kaçına yönelmek yeterli değildir. Bunların, bulunulan basamağa göre, belirli oranlarda bir bileşiminin gerekliliği söz konusudur. 11

15 Öte yandan Sevimli (2003:17-20) üst kademe yöneticilerinde olması gereken nitelikler konusunda geniş bir değerlendirme yapar. Belli yetki ve sorumluluk taşıyan yöneticilerde olması gereken ortak nitelikler üç grupta toplanabilir: Bilgi ve Yetenek: Üst kademe yöneticisinin çalıştığı kurumun etkinlik alanında ve işlevleri konusunda bilgili olması gerekmektedir. Öte yandan yönetici, yönetim teknikleri denilen planlama, araştırma, denetleme ve halkla ilişkiler alanlarında da birikime sahip olması önem kazanmaktadır. Öncelikle yönetici, kuruluşun yönetsel nitelikteki görev ve sorumlulukları başarabilmesi için kullanılacak teknik ve yöntemleri bilme ve uygulama becerisine sahip olmalıdır. Diğer taraftan yönetici, eşgüdümü sağlayabilme, çözümleme ve karar verebilme, yönetebilme, değerlendirebilme ve yorumlama konularında belli bir seviyede olması gereklidir. Yöneticinin becerileri konusuna yöneticinin kurum içinde yerine getirmesi gereken işlevleri açısından bakılabilir. Yönetici işlevlerinin neler olduğu konusunda en çok bilinen Luther Gulick in POSDCORB kısaltılmasıyla simgelenen planlama, örgütlendirme, personel alma, yöneltme, eşgüdümleme, rapor verme (iletişim) ve bütçeleme işlevleri ile ilgili olarak yöneticinin yeterli bilgi ve becerilere sahip olması gerektiği ifade edilmektedir. Liderlik: Geniş anlamda liderlik, yapıcı, sürükleyici ve güdüleyici bir kişiliğe, aynı zamanda kurumsal hedeflere ulaşma yollarını bulma ve uygulama yeteneğine sahip olmaktır. Önder, değişen olaylar ve şartlar karşısında etkilenebildiği için belli şartlar altında başarılı bir lider, farklı ortamlarda aynı başarıyı göstermeyebilir. Aynı şekilde, fonksiyonların farklılığı değişik liderleri gerektirebilmektedir. Sonuç olarak tüm liderlerde ortak nitelikler olarak, üstün zeka, 12

16 analiz ve sentez yapabilme yeteneği, düşüncelerini en iyi şekilde aktarabilme becerisi ile amaçlara olan bağlılık gibi özelliklere sahip oldukları kabul edilmektedir. Liderlik konusuna ileri ki sayfalarda ayrıntılı olarak değinileceğinden kısaca geçilmiştir. Sorumluluk: Üst kademe yöneticisinin sorumlulukları değişik alanlarda olabilmektedir. Öncelikle yönetici, kurumun işleyişini ve hedeflere ulaşma biçimini düzenleyen yasal mevzuatın gerektirdiğini yapmak ve emirlerin uygulanmasını sağlama sorumluluğuna sahiptir. Diğer taraftan yönetici, bir üst makam tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. İyi bir yöneticinin niteliklerini kesin hatlarıyla belirlemek güçtür; çünkü insanlar birbirlerinden farklı yetenek ve niteliklere sahiptir. Bu durum yöneticiler için de geçerlidir. Ayrıca her iş dalında işler, başkadır ve hatta aynı işyerinin değişik bölümlerinde de farklı nitelik ve yeteneklere sahip yöneticilere gerek duyulur. Bununla birlikte, bu konuda yapılan bir araştırma, bir yönetici veya üstte bulunması geren yetenek ve nitelikleri şöyle tespit etmiştir (Özgen, 1989: 26-27): İnsanları tanımak Objektif olmak ve objektif kalmak Kendine güvenmek ve kararlı olmak Yerinde kararlar alabilmek Cesur olmak İnsiyatif sahibi olmak Sorumluluk duygusuna sahip olmak İradesi kuvvetli olmak Bilgili olmak yanında yaratıcı olmak Aynı araştırma, aşağıdaki özelliklere sahip kimselerin de yönetici veya üst 13

17 olamayacağını ileri sürmektedir: Anlayışsız Taraftar Çabuk etkilenebilen Çabuk kızarak öfkelenen ve tahrik olan Kararsız Sağduyusuz Korkak Çok genel bir şekilde de olsa yukarıda ifade edilen hususların, yönetici veya üst konumunda bulunan yöneticiler tarafından dikkate alınması gerekir. Yönetimin incelenmesinde işlevsel yaklaşım, yöneticilerin ne yaptıklarına dikkati çekme yanında, işlevlerin evrensel alanda uygulanabilirliği üzerinde de durur. Bu yaklaşıma göre, ister küçük çapta bir firma, ister büyük bir şirket olsun; ister genel yönetim düzeyinde, ister uzmanlaşmış bir iş alanında bulunsun, tüm yöneticiler planlama, örgütlendirme, yöneltme, karar verme ve denetim işlevlerinin yürütülmesi ile ilgilenmektedirler. Bu doğrultuda yöneticinin işlevleri (Kazmier, 1979: 33-43): Planlama: Planlama işlevi, diğer etkinliklerden önce gelir. Planlama süreci içinde, ilk ussal ve gerekli aşama örgütün amaçlarının belirlenmesidir. Amaçlarının belirlenmesinden sonra, gereken güdülecek siyasalar, işlem dizileri ve yönetmeler saptanabilir. Özgül bir işlerlik ve geçerlik niteliği taşıyacak amaçların tanımlanması sürecinin bir parçası olarak, beklenen istem (talep), teknolojik değişmeler ve hükümetçe izlenecek parasal siyasa gibi etmenlerin göz önünde bulundurulması zorunluluğu vardır. Bu türden etmenlere, firmanın doğrudan denetimine konu olmamaları nedeniyle planlama öncülleri (premises) adı verilir. 14

18 Bütünsel açıdan bakıldığında, örgütün amaçlarının belirlenmesi ve güdülecek siyasalarla işlem dizilerinin ve yöntemlerin biçimlendirilmesi hep birlikte planlama sürecinin bileşkelerini oluştururlar. Karar verme becerisi bütün yönetim işlevleriyle ilgili bir beceri olmakla birlikte, özellikle yöneticinin planlama işlevini yerine getirmedeki etkinliliğinin saptanmasında önem kazanmaktadır. Örgütlendirme (Kadrolama): Biçimsel örgütü simgeleyen bir model olarak düşünülebilecek örgüt şeması, etkinliklerin kümelendirilişini, yetke ilişkilerini ve belirli iletişim kanallarını gösterir. Bu görünümü ile örgüt şeması, örgütlendirme adıyla bilinen yönetsel işlevin sonucu olmaktadır. Bu işlev bir örgütte yürütülecek etkinliklerin saptanmasını, bu etkinliklerin kümelendirilmesini ve yönetsel yetke ve sorumluluğun belli kişilere verilmesinin içerir. Yukarıda da belirtildiği gibi, örgütlendirme sürecinin sonuçları, örneksel olarak, bir örgüt şeması aracılığıyla somutlaştırılır. İdeal yönetim genişliğinin (span of management) başka deyişle, çalışmaları bir yönetici tarafından etkili biçimde gözetim altında bulundurulabilecek personelin sayısının saptanması, uzun bir süre, yönetim işlevlerinden örgütlendirme (kuşkusuz aynı zamanda bir yöneltme sorunu) işleviyle ilgili bir sorun olagelmiştir. Geleneksel yönetim yazarlarının bütün durumlara uygulanabilir ideal bir yönetim genişliği konusunu araştırma eğilimi göstermelerine karşılık çağdaş yönetim yazarları, ilgili örgüt düzeyi, etkinlik türü, personel ve örgüt tipleri gibi etmenlerin önemini vurgulamaktadırlar. Eylem ve destek etkinliklerinin belirlenmesi ve bu ikisi arasındaki yetki ilişkilerinin tanımı, yönetimde örgütlendirme işlevinin bir başka boyutunu oluşturur. Bütün bunlardan başka bir yöneticinin, her işletmede kendi tanımladığı ve kurduğu 15

19 biçimsel örgüt yanında biçimsel olmayan toplumsal bir örgüt bulunduğunu bilmesi gerekir. Yöneltme: Yöneltme işlevi firmanın ereklerine ulaşma doğrultusunda astların gösterdiği çabalara yol çizme ve bu çabaları gözetim altında tutma işiyle ilgilidir. Son yıllarda insanın güdülenmesi, önderlik, iletişim, personelin geliştirilmesi gibi konularla bu işlev daha da önem kazanmıştır. Gözetmenin olumlu ya da olumsuz güdüsel yöntemleri kullanma konusunda bir seçme hakkı bulunmaktadır. Bir gözetmenin iletişim becerisi, onun insanların davranışlarına yol göstermedeki etkinliliği ile ilişkili olduğundan, bu beceri aynı zamanda gözetmenin yöneltme işlevindeki etkinliliği ile de doğrudan ilişkili olmaktadır. Güdüleme ve iletişim alanları dışında davranış bilimcilerinin önderlik alanında yapmış oldukları çalışmalar, yöneltme işlevini daha iyi anlamamıza yardım etmiştir. Bütün bunlardan başka, personelin olumlu davranışlarının güdülenmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda duyulan gereksinme ölçüsünde bir personel geliştirme anlayışı da yöneltme işlevinin etkinlilikle yerine getirilmesi amacıyla ilintilidir. Denetim (Kontrol): Yöneticinin dördüncü işlevi olan denetim, bir örgütte işgörme başarısının (performansın) değerlendirilmesi ve gereken düzeltmelerin uygulanması ile ilgilenir. Denetim süreci, ölçüleri (standartların) konması, uygulamadan alınan sonuçların bu ölçümlerle karşılaştırılması ve sapmaları düzeltici önlemlerin alınması aşamaların içerir. Karar Verme: İstenen sonuca ulaşmak için mevcut alternatifler arasından bilinçli olarak seçim yapma sürecidir (Özgen, 1989: 20). Eşgüdüm: Eşgüdümü kendi başına bir işlev olmaktan çok yönetimin bir 16

20 amacı olarak görülmektedir. Bu görüşe göre tekinliklerin başarılı bir biçimde eşgüdümlenmesi, planlama, örgütlendirme ve denetim işlevlerinin etkili biçimde yürütülmesinin bir sonucudur. Bir eşgüdüm noksanlığı ortaya çıkarıldığında izlenmesi uygun eylem, eşgüdümü sağlama çabalarına girişilmeden önce, iyileştirilmesi gereken yönetim işlevinin belirlenmesidir. Kısaca eşgüdüm, diğer işlevleri, bütünleştirme görevini üstlenir. Planlama Kontrol Bağlantı Süreçleri Örgütleme Yöneltme Personel Tablo-1: Yönetsel İşlevler (Can, 1997: 27) Mintzberg, yöneticinin üç temel işlevi yada rolünden bahseder (Can, 1997: 28): Kişilerarası İşlev: Bu işlev, üç temel rolü içermektedir. İlki her yöneticinin, örgütsel bir birimin başkanı olması nedeniyle birtakım törensel görevleri üstlenmesidir. Mintzberg buna baş figür (figüre head) rolü demektedir. İkincisi önderlik olup işi alma ve çıkarma, güdüleme, destekleme ve bireysel ihtiyaçlarla örgütsel amaçları uzlaştırmayı ifade etmektedir. Son kişiler arası görev ise; bağlantı kurma rolüdür. Yönetici bu rolüyle emir komuta zinciri dışında ilişkiler kurar ve böylece büyük ölçüde bilgi sağlama görevini yerine getirir. Bilgisel İşlev: Yönetici hem astlarıyla hem de diğer üyelerle kişiler arası 17

21 ilişkiler aracılığıyla başında bulunduğu birimin sinir sisteminin merkezi durumundadır. Her şeyi bilmese bile tek tek astlarının her birinden daha fazla bilgiye sahiptir. Yöneticinin burada sözünü ettiğimiz bilgisel işlevi de üç temel rolden oluşmuştur. İlki, çevresinden bilgi tarama, bağlantı ilişkilerini ve astlarını soruşturmadan oluşan monitörlük rolüdür. Bu sayede elde ettiği bilgilerin çoğunu dağıtma ve paylaşma rolünü içeren dağıtıcı rolü, bilgisel işlevinin bir diğer bölümünü oluşturur. Bu anlamda son rolü ise sözcülüktür. Bilgilerin bir bölümünü birimi dışındaki kişilere aktarma yönetsel birimini etkileyen ve kontrol eden kişileri bilgilendirme ve tatmin etme bu tür rolün gereğidir. Kararla İlgili İşlevler: yöneticinin temel işlevi karar vermedir. Toplanan bilgiler, geliştirilen ilişkiler, hep bu temel işlevi sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmek içindir. Yöneticinin kararla ilgili rolleri de dört ana grupta toplanabilir. Bunlardan ilki, yöneticinin birimini geliştirme ve değişen çevresel koşullara uydurma amacını güden girişimcilik rolüdür. İkinci tür karara ilişkin rol ise rahatsız edici durumları giderme rolüdür. Rahatsız edici durumlar, grev, hammadde temini anlaşmasının bozulması ya da bir müşterinin iflası gibi yöneticinin kontrolü dışındadır. Yönetici bu durumlarda baskılar ileri boyutlara varmadan harekete geçmek zorundadır. Karar vermeğe ilişkin üçüncü rol kaynakların dağıtılmasıdır. Son tür rol ise, anlaşmacılık rolüdür. Özetleyecek olursak; yöneticilerin ortak ve genel niteliklerini şu şekilde belirtebiliriz; bir yöneticinin kişiliğinin oturmuş olması ve belirli bir zeka düzeyiyle dengeli hareket etmesi şarttır. Öte yandan yönetici, bazı yetenek ve becerilere (konuyu iyi çözümleyebilme, karar alma aşamasında dikkat, astlarını teşvik...gibi) sahip olması gerekir. Aynı zamanda yönetici başında bulunduğu kurum ve kuruluşun 18

22 nitelikleri ve işlevleri konusunda belirli ölçüde teknik bilgiye sahip olmalıdır. Bu niteliklerin bir kısmı doğuştan, bir kısmı ise sonradan edinmedir; görgü ile, eğitim ve öğretim yolu ile bu nitelikler elde edilebilir. 3. LİDERLİK KAVRAMI İşletme yöneticilerinin ilgilenmek zorunda oldukları önemli konulardan birisi de önderlik (liderlik) konusudur. Yöneticilerin önderlik yapmaları gerektiği anlayışı, konun öneminin daha da arttırmaktadır. Gerçekten yöneticilerin, kendilerine verilen sorumluluklar ve resmi görevlerinin niteliği dolayısıyla önderlik yapmaları, önderlik vasıflarına sahip olmaları beklenir. Bu konuda bir çok çalışma yapılmıştır ve bu doğrultuda pek çok önderlik tanımı da yapılmıştır: Liderlik; personelin örgütün rutin direktiflerine uyma derecelerindeki etkisel bir fazlalıktır. Liderlik; grup, örgüt ya da toplum olarak, belirli ortak amaçlara ulaşmayı hedeflemiş çift yönlü etkileme sürecidir. Liderlik; hedef belirleme ve başarma yönünde grubun faaliyetlerinin etkilenmesi sürecidir (Akgün, Kavuncubaşı, Can, 2002: 414). K. Davis, liderliği, insanları belirli amaçlara yöneltmeye ikna yeteneği, lider ise grup üyelerini bir araya toplayan ve onları grup amaçlarına güdüleyen insan olarak tanımlar. Lideri, grup üyelerini saptana amaçlar doğrultusunda başarılı kılmaya yönelten, onların çalışmaklarını koordine ve kontrol eden bu çabaları 19

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

LİDERLİK (11) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

LİDERLİK (11) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİDERLİK (11) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİDERLİK Belirli amaçlara yönelmiş bulunan insan grubunun hedeflere doğru yönlendirilmesi ayrı bir beceri ve ikna etme yeteneğini gerektirir.

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Liderlik ve Liderlik Teorileri YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Örgütlerin geçmişin geleneksel kalıplarından kurtularak geleceğe yönelmelerinde önemli stratejik araçlarından biri, insan unsuruna

Detaylı

Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar

Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar 1 Liderlik Nedir? Belirli ortamlarda, izleyenleri belirli amaçlara doğru birleştiren ve harekete geçiren rol davranışıdır. 2 Liderlik Seviyeleri Doğrudan Liderlik Kurumsal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 101 İşletme Bilimine Giriş 7. Hafta Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Organizasyonla İlgili Çeşitli Sorunlar: Yetki Devri, Komuta. Kurmay Yetkileri, Sorumluluk ve Denetim Yetki ve Yetki Devri Yönetimle ilgili

Detaylı

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Tesis yönetimi birçok büyük kurumda, kamu ve özel sektör girişimlerinde tam zamanlı olarak icra edilen bir meslek haline gelmiştir.

Detaylı

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi BAŞARILI BİR YÖNETİCİDE BULUNAN ÖZELLİKLER VE BUNLARI KAZANMA YOLLARI Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Perihan ŞENEL TEKİN 1 Başarılı bir yöneticide bulunan özellikler ve bunları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ DOÇ.DR. ZEHRA ALTINAY SINIF YONETIMI Bu derste, Sınıf ortamı ve grup etkileşimi Grup türleri Grup ve lider Liderlik türleri Grup içi etkileşimin hedefleri

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TEMEL KAVRAMLAR YÖNETİM YÖNETİM FONKSİYONLARI STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ 2 YÖNETİM Yönetim, sınırları

Detaylı

Yönetici - Tartışma. Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz?

Yönetici - Tartışma. Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz? Yönetici - Tartışma Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz? 1 Yapılacak bir iş (amaç) Yönetim İşi yapacak kişiler (insan) + kaynaklar Etkin ve verimli olma

Detaylı

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi

Liderlik. Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Liderlik Prof. Dr. Turgut Göksu GBF Öğr. Üyesi Lider (Önder) Lider, bir amacı gerçekleştirmek için başkalarını etkileyebilen, sevk ve ikna edebilendir. Liderlik, bir statü ya da otorite işlevinden çok,

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal

PERFORMANS DEĞERLENDĐRME ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal PERFORMANS DEĞER ÖLÇÜTLERĐ 1. AMAÇ Performans en basit anlamıyla verimliliğin ölçülmesidir. Bu ölçme kurum için yapılırsa Kurumsal Performans, çalışanlara yönelik yapılırsa personel performans değerlendirmesi

Detaylı

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama

Davranışı başlatma Davranışların şiddet ve enerji düzeyini saptama Davranışlara yön verme Devamlılık sağlama 1 İnsan organizması güdüler ile harekete geçer İnsan davranışlarını yönlendiren dürtü ya da itici güç Davranış çeşitli gereksinimler sonucu oluşabilir Güdülerin işlevleri: Davranışı başlatma Davranışların

Detaylı

GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ. 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ

GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ. 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ Yönetimde Etkinlik İçin Stratejik Yönetim Günümüz Yöneticilerinin Çalışma Alanları Yöneticilerin Görevleri, Rolleri ve Görev Boyutları Yönetici

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON ELİF SANDAL ÖNAL ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE MOTİVASYON Bireylerin günlük hayatlarının yaklaşık üçte birini geçirdikleri işyerleri, kişi için önemli bir ortamdır. İşyerlerinde

Detaylı

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern yönetim teorisinin felsefe temelini

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları İşlevleri İŞLETME ÖNETİMİ İşlevleri ürütme Girdiler Kontrol Planlama Organize etme ürütme Çıktılar Prof.r.Hayri ÜLGEN ürütme Süreci Çalışanları etkileyerek harekete geçirerek işletme amaçlarını sağlamaya

Detaylı

Yönetim Süreçleri

Yönetim Süreçleri Fayol (1916) yönetim süreçleri ile ilgili ilk çalışmayı yapan kişidir. Fayol, yönetim süreçlerini; Yönetim Süreçleri Planlama(planning), Örgütleme(organization), Emretme(command), Eşgüdümleme(coordinating)

Detaylı

OKUL YÖNETİCİSİNİN DAVRANIŞI

OKUL YÖNETİCİSİNİN DAVRANIŞI OKUL YÖNETİCİSİNİN DAVRANIŞI 1 Yönetici Davranışının İki Temel Boyutu (Bursalıoğlu, 2002, 178): 1. Yapıyı kurmak. Yönetici ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini ifade etmektedir. 2. Anlayış

Detaylı

Hastane Yönetimi- Ders 5 Liderlik-Motivasyon

Hastane Yönetimi- Ders 5 Liderlik-Motivasyon Hastane Yönetimi- Ders 5 Liderlik-Motivasyon Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Liderlik ve Motivasyon Liderlik ve motivasyon kavramları bir yöneticinin altında çalışan personelini kurumsal amaçlara yönlendirmede

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar (Devam)

Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar (Devam) Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar (Devam) 1 Karar Verme Modeli (Vroom ve Yetton) - Modele göre, bir liderin en önemli görevi karar vermesidir. - Vroom ve Yetton beş ayrı karar verme tarzı belirlemişlerdir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 Bir Sistem Perspektifi, 8 Rasyonel Sistemler: Bir Makine Modeli,

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

İçindekiler. ÖN SÖZ... ix GİRİŞ...1

İçindekiler. ÖN SÖZ... ix GİRİŞ...1 İçindekiler ÖN SÖZ... ix GİRİŞ...1 1. BÖLÜM YÖNETİM VE YÖNETİM KURAMLARI 1.1..Yönetim Nedir?...3 1.2..Yönetim Kavramı...9 1.3..Yönetim ile İlgili Tanımlar... 12 1.4..Yönetimin Özellikleri... 15 1.5..Yönetim

Detaylı

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan İnsan mühendisliği, insanı yönetme sanatıdır. Bir başka ifadeyle insan mühendisliği, insanı yönetme sanatı ve insan kalitesi ni arttırmaya yönelik tüm çaba

Detaylı

YÖNETİM DÜNYASINDA ETKİLEŞİMCİ VE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK PROF. DR. NİGAR DEMİRCAN ÇAKAR

YÖNETİM DÜNYASINDA ETKİLEŞİMCİ VE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK PROF. DR. NİGAR DEMİRCAN ÇAKAR YÖNETİM DÜNYASINDA ETKİLEŞİMCİ VE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK PROF. DR. NİGAR DEMİRCAN ÇAKAR ! Yönetim olgusu insanlık tarihi kadar eskidir! Yönetim olgusundan kaçmamız imkânsızdır! Hayatlarımızı örgütlenmeler

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS GIRIŞ Örgüt, birey yaşantısının önemli kısmının geçtiği yerdir. Bireyler yaşamları boyunca sayısız örgütte çeşitli statülere ve buna bağlı olarak rollere sahip olur. Tiyatronun

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği

Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği Sporda Tesislerin Planlanması ve İşletmeciliği 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Spor Tesis İşletmelerinde Yönetim Süreci Bir süreç olarak yönetim, yapılacak işleri belirleme ve planlama, organizasyon, yöneltme,

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME A. YÖNETİM, YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK... 3 1.Yönetim Kavramı... 3 1.1. Yönetim Sürecinin Özellikleri... 4 1.2. Örgütlerde Yönetim Düzeyleri...

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme)

Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme) Hastane Yönetimi- Ders 4 Yönetim Fonksiyonları (Örgütleme-Yürütme) Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Örgütlerde Bölümlere Ayırma 2 Örgütlerde Bölümlere Ayırma Proje yöneticisi ile fonksiyonel yönetici arasında ast-üst

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI

EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Çeşitli konularda uzman elemanlardan oluşan ve farklı fonksiyon alanlarını temsil edenlerin oluşturduğu ekip türü aşağıdakilerden hangisidir? Çapraz

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ Ders No : 0350040013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş

Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş Hastane Yönetimi-Ders 1 Sağlık Hizmetleri ve Yönetime Giriş Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 1-Sağlık kurumları yönetiminin tanımı 2-Sağlık kurumlarında insan ve diğer kaynakların tanımı 3-Hastanelerde formal örgütlenme

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM EĞİTİM VE YÖNETİM Eğitimin Önemi ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 Yönetim Biliminin Gelişim Süreci ----------------------------------------------------------------

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 ÜNİTELER; 1.İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi:

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM İŞLEVİ VE YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM İŞLEVİ VE YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM İŞLEVİ VE YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE YÖNETİM İŞLEVİ VE YENİ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI İşletmeler çeşitli faaliyetleri yerine getirmek

Detaylı

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez

Sistem Mühendisliği. Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Sistem Mühendisliği Prof. Dr. Ferit Kemal Sönmez Organizasyon Teorileri 20. yüzyılın başından itibaren insan ilişkilerinin her alandaki giderek artan önemi, iki dünya savaşı ve 1960 ların sosyal devrimleri,

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 9. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER MOTİVASYON Motivasyon Teorileri Kapsam Teorileri

Detaylı

Rekreasyon ve Yönetim. Yrd. Doç. Dr. Kubilay ÇİMEN

Rekreasyon ve Yönetim. Yrd. Doç. Dr. Kubilay ÇİMEN Rekreasyon ve Yönetim Yrd. Doç. Dr. Kubilay ÇİMEN YÖNETİM insanları etkileme, onları toplumun ortak çıkarları ve yararları doğrultusunda yönlendirmedir. YÖNETİM Yönetim; Amaçların etkili ve verimli bir

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 02. Sistem Yaklaşımı ÇEVRESEL SİSTEM

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 02. Sistem Yaklaşımı ÇEVRESEL SİSTEM Organizasyonel ve Yönetimsel Kuramlarının Gelişimi Sistem Yaklaşımı Bilimsel Yönetim Yaklaşımıı Bürokrasi Yaklaşımı ÇEVRESEL SİSTEM Hedefler ve Değerler Alt Sistemi Teknik Alt Sistemi Yönetimsel Alt Sistemi

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON YÖNETİCİNİN OYUN ALANI VE ARACI OLARAK ORGANİZASYON Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü Yönetim ve organizasyon 2 Yöneticilik, belli bir organizasyon yapısı içinde gerçekleştirilen

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yönetimin Fonksiyonları Yönetimin Fonksiyonları Yönetim, evrensel bir süreçtir. Örgütün tipi, büyüklüğü ve faaliyet alanı ne olursa olsun belirli bazı fonksiyonların bilinmesi

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Giriş... 1 Türk Eğitim Sisteminin Amaçları... 2 1. Genellik ve eşitlik... 3 2. Bireyin ve toplumun ihtiyaçları... 3 3. Yöneltme... 3 4. Eğitim hakkı...

Detaylı