Elektronik Ticaret Bülteni Aralõk 2007 HABERLER. Elektronik Ticarette Hukuksal Sorunlar Paneli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Ticaret Bülteni Aralõk 2007 HABERLER. Elektronik Ticarette Hukuksal Sorunlar Paneli"

Transkript

1 HABERLER Elektronik Ticarette Hukuksal Sorunlar Paneli Elektronik ticaretin yaygõnlaşmasõyla beraber internet üzerinde yaşanan sorunlar da artmaktadõr. Buna istinaden, üyelerimizi bilgilendirmek amacõyla, iş programõmõzda yer alan, Elektronik ticaret teknikleri bilgilendirme toplantõlarõ çerçevesinde 11 Aralõk 2007 Salõ tarihinde Odamõzda, oturum başkanlõğõnõ Yõldõz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Pazarlama Bilim Dalõ Öğretim Üyesi Prof.Dr.İbrahim Kõrcova nõn yaptõğõ, konuşmacõlarõn Türkiye Bilişim Derneği Eski Yön. Kur. Üyesi, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Doç Dr. Mustafa Akgül ve Bilişim Hukuku Merkezi Başkanõ, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Av.Mete Tevetoğlu nun konuşmacõ olarak katõlacağõ Elektronik Ticarette Hukuksal Sorunlar konulu yarõm günlük panelde Türkiye de İnternet Alanõnda Meydana Gelen Gelişmeler ve Bilişim Suçlarõnõn Genel Değerlendirilmesi, Bilişim Hukukundaki Gelişmeler ve Uygulamaya Yansõmalarõ gibi konular işlenecektir. Söz konusu panele katõlõm ücretsiz olup, katõlmak istemeniz halinde web sitemizden duyurular bölümünde bulunan katõlõmcõ formunu doldurup adresine yada e faks çekmeniz yeterlidir. İhbar Merkezi Yolda 23 Mayõs 2007 tarihinde yayõnlanarak yürürlüğe giren 5651 sayõlõ İnternet Ortamõnda Yapõlan Yayõnlarõn Düzenlenmesi ve Bu Yayõnlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Eidlmesi Hakkõnda Kanun, sanal ortamda Atatürk aleyhine işlenen suçlar, çocuk istismarõ, müstehcenlik, kumar, uyuşturucu gibi sekiz temel konuda site erişim uygulamasõ getiriyor. Bu konulardaki erişim engelleme kararlaralarõnõn da yeni kurulan Telekomünikasyon İletişim Bakanlõk õ (TİB) altõndaki bir bölüm veriyor. TİB Başkanõ tarafõndan 23 Kasõm 2007 tarihi itibariyle bir ihbar merkezinin kurulmuş olacağõ, vatandaşlarõn hem bu ihbar merkezine hem de kolluk merkezlerine ihbarda bulunabilecekleri, ihbarõn doğrluğu kanaatine varõlõrsa süreç çok hõzlõ bir şekilde işletilerek ilgili mahkemesinden karar alõnacağõ ifade edimiştir. Bizdeki İnternet Türkiye İstatistik Kurumu tarafõndan gerçekleştirilen 2007 yõlõ Hanehalkõ Bilişim Teknolojileri Kullanõmõ Araştõrmasõ sonuçlarõna göre; hanelerin %18.94 ü internete erişim imkanõna sahip. İnternete erişim imkanõna sahip hanelerin %79.9 u evden internete bağlanabilen kişisel bilgisayara sahip olup, internet erişim imkanõ olan hanelerde en yaygõn kullanõlan İnternet bağlantõ türünün %78.03 ile geniş bant bağlantõsõ olduğu açõklanmõştõr. 1

2 YENİ ÇIKAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER Güneşin Enerjisiyle Gelen Enerji Geliştirilen bir güneş enerjisi paneliyle fotoğraf makinesõndan dizüstü bilgisayara cep telefonundan GPS cihazõna kadar her türlü cihaz şarj edilebiliyor. Güneş enerjisi ile çalõşan şarj aleti ile cep telefonu, mp3 çalar vb cihazlarõ şarj edilebiliyor. Otomobilin içinde güneş alan bir noktada tutulduğu sürece (ön cama monte edilebiliyor) her daim enerji yüklü kalõyor ve böylece otomobilin "akü bitti yolda kaldõm" derdi son buluyor. 2

3 Kobi lere İdeal Yazõcõ Dijital görüntüleme teknolojilerinin lider firmalarõndan biri tarafõndan piyasaya sunulan, kurulumu kolaylõkla yapõlabilen, sekiz yeni modelden oluşan çok fonksiyonlu yazõcõ serisini küçük işletmelere ve kurumsal çalõşma gruplarõna baskõlamaya hazõr, "giriş seviyesi" çok fonksiyonlu yazõcõ çözümleriyle avantajlar sağlõyor. Dakikada 18 ve 30 sayfa olmak üzere arttõrõlmõş çõktõ hõzõna sahip, renkli dokunmatik LCD ekranõ ile yüksek fonksiyonellik sunuyor. Buna ek olarak, opsiyonel olarak sunulan sonlandõrma üniteleri ile zõmbalama ve kitapçõk yapma gibi temel dokümantasyon işlerini kolaylõkla gerçekleştirebiliyor. Ayrõca renkli olarak e-posta ve network adreslerine doküman gönderebiliniyor. PC ye gerek olmadan dijital yükleme zamanõ Çekilen fotoğraflarõ bilgisayara yüklemek için onca zamanõ bilgisayar başõnda harcamayõ sonlandõracak bir teknolojiyle karşõlaşõyoruz. Yeni nesil dijital fotoğraf makineleri sayesinde kullanõcõlar çektikleri fotoğraflarõ Wi-Fi (kablosuz internet) üzerinden internette bir alana yükleyip istediği kişilerle kolaylõkla paylaşabiliyor. Wi-Fi destekli dijital fotoğraf makineleri ev, işyeri veya açõk alanlardaki kablosuz internet şebekesine bağlanarak, fotoğraflarõn bilgisayar ve kablo olmaksõzõn yüklenebilmesini sağlõyor. Bu cihazlarla internete fotoğraf yüklemenin yanõ sõra, Wi-Fi destekli yazõcõlar sayesinde çõktõ almanõn da önü açõlõyor. Bluetooth aracõlõğõyla da fotoğraflarõn kolay yoldan bilgisayarlara yüklenmesi veya direkt olarak yazõya gönderilerek çõktõ alõnabilmesi mümkün oluyor. 3

4 BİLİŞİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ İngilizce Türkçe auxiliary storage back up frequency configuration command sequence data dispenser database integrity dispatch exception message expansion slot hacker equalization kill bit leader character message digest mail merge non-breaking space optical disk power on self test raw response restore streaming smooth search replace transaction driven tentative undo wavelength yardõmcõ bellek yedekleme sõklõğõ yapõlanõş komut dizisi veri dağõtõcõsõ veritabanõ bütünlüğü dağõtmak kural dõşõ durum iletisi genişletme yuvasõ bilişim korsanõ eşitleme bit sonlandõrma iz karakteri (tab) mesaj özeti mektup birleştirme bölünemez boşluk optik disk otomatik sõnama ham karşõlõk verme geri yükleme duraksõz işlem düzgün ara ve yerleştir harekete dayalõ geçici geri almak dalga boyu 4

5 İTO nun Kasõm Ayõnda Çõkan Yayõnlarõ Fiyat İndeksleri ( Ekim 2007) Ekonomik Göstergeler ( Üç ay) Avrupa Birliği nin Türk KOBİ lerine Yönelik Programlarõ Rehberi İstanbul un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri Social and Economic Indicators of İstanbul (Güncelleme: ) Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi nden temin edilebilir. 5

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ ÖZET Bu çalõşmanõn amacõ, uzak posta sunucusuna bağlanõp POP3

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu

TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu 06 Eylül 2002 TS/BAS/02-73 TÜSİAD õn e-türkiye için e-devlet Ödülleri sahiplerini buldu Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin, kamu sektörünün internet tabanlõ toplumsal uygulamalarõnõ teşvik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002)

T.C. BAŞBAKANLIK. Herkes için Bilgi Toplumu. e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 1 T.C. BAŞBAKANLIK Herkes için Bilgi Toplumu e-türkiye Girişimi Eylem Planõ (TASLAK) (Ağustos 2002) 2 e-türkiye Eylem Planõnõ Yayõma Hazõrlayanlar KOORDİNATÖRLER Ahmet AYVALI Rahmi AKTEPE EDİTÖRLER Ahmet

Detaylı

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 )

KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı KOSGEB STRATEJİK PLANI ( 2008 2012 ) KOSGEB Stratejik Planı BAKAN SUNUŞU Ülke ekonomisinin can damarõ olan küçük ve orta ölçekli işletmeler; işsizliğe getirdiği çözümler ve bölgesel

Detaylı

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr Ulaşõlabilir GIS SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr GIS Uygulamaları Semineri 16 Aralık 98 ANKARA Ulaşõlabilir GIS Çözümleri Erol Parmakerli SAYISAL GRAFİK Coğrafi verilerin toplanmasõ ve kaydedilmesinin

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla

Araştõrmalar, yazõlõ planlarla hareket eden şirketlerin savruk kararlarla EYLÜL 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 3! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 5! Veri Tabanlarõ 6! Süreli Yayõnlar 7! Seçilmiş Makaleler 8! Seçilmiş

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı

HABERLEŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HABERLEŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2565 ÖİK: 581 HABERLEŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2646-7. (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

Elektronik Ticaret Bülteni mayıs 2007

Elektronik Ticaret Bülteni mayıs 2007 Geçen Ay Neler Oldu Tek Hedef Bilişim KOSGEB VE Türk Telekom un işbirliği ile KOBİ lerin ihtiyaçlarõ olan bilgisayar donanõm, yazõlõm ve eğitim hizmetlerine kolayca sahip olabilmeleri için sõfõr faizli

Detaylı

YENİ YASAMA DÖNEMİ VE IT

YENİ YASAMA DÖNEMİ VE IT YENİ YASAMA DÖNEMİ VE IT Gamze Aydın Teradata Türkiye Genel Müdürü Yeni Windows Ailesi M 04 12 Haberler 06. 24. 26. 28. 32. 34. 44. 48. 50. 52. 56. 60. 34 50 36 26 44 36 48 56 12 06 HABER A - - - Custom

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayõ -45 Nisna 2007 Hazõrlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER * İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayõnlar * Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri * Bilgi Kaynaklarõnõn

Detaylı

ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi

ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi VIII Inetr 02 Türkiye İnternet Konferansõ 19-21 Aralõk 2002 Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi İstanbul ProjeEvi Bilgi Kaynağõ Sitesi Burak Koyuncu, Seyhun Altunbay Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Işõk

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafõ ndan I. ANKARA NIN EKONOMİK VE SİYASİ GÜNDEMİNE YÖNELİK T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-047 01 Şubat 2005 Sayõ : 2005-02

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1.GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Misyon ve Vizyon:... 3 1.2 Yetki, Görev ve Sorumluluklar:... 3 1.3. Birime İlişkin Bilgiler:... 4 1.3.1 Teşkilat

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ

ANKARA BÜLTENİ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-04-417 01 Aralõk 2004 Sayõ : 2004-09

Detaylı

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI. Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi

ĐSTANBUL TĐCARET ODASI. Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi ĐSTANBUL TĐCARET ODASI Bilişim Teknolojileri ve e-ticaret Şubesi EYLÜL 2011 sorumluluğu haber kaynağına ait olup ĐTO sorumluluk kabul etmez. ĐÇĐNDEKĐLER ĐSTANBUL TĐCARET ODASI BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ ve

Detaylı

Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme

Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme Türk Telekomünikasyon Sektöründe Reform: Özelleştirme, Düzenleme ve Serbestleşme Kamil Yõlmaz* Koç Üniversitesi Aralõk 1999 * Bu raporun hazõrlanmasõna fikirleri ve tenkitleriyle katkõda bulunan İzak Atiyas,

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ. kutuphane.meliksah.edu.tr

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ. kutuphane.meliksah.edu.tr kutuphane.meliksah.edu.tr MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ Veritabanlarımız 31 Academic Search Complete Applied Science & Business 32 Applied Science & Technology Source Business Source Complete 33 Cambridge

Detaylı

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2549 ÖİK: 565 TEKSTİL VE GİYİM SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 lõ Kanun

Detaylı

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200

hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp color LaserJet xxxx kullanım kılavuzu hp LaserJet 2200 hp LaserJet 2200 serisi yazõcõlar Kullanõm Kõlavuzu Telif Hakkõ ve Lisans Telif Hakkõ Hewlett-Packard Company 2001 Tüm Haklarõ Saklõdõr. Telif

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007

T.C. İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN. Mart 2007 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008 2012 Mart 2007 i T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2008-2012 Mart 2007 ii ÖNSÖZ 1992 yõlõnda kurulan ve kõsa geçmişine

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PARMAK İZİ VE SES TANIMA SAYISAL KANIT İŞLEMLERİNİN ANALİZİ Gülşah AKKAN Yüksek Lisans Tezi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof.

Detaylı

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2559 ÖİK: 575 ELEKTRONİK SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun

Detaylı