T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2007-2011"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI İstanbul

2 ÖNSÖZ Günümüz dünyasında hızla artan her alandaki yarış ile Teknolojideki başdöndürücü gelişmeler, bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler birimlerin sistemlerini yeniden değerlendirmelerini ve gelişmeler ışığında yapılandırmalarını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda toplumun daha nitelikli hizmet beklentisi, yükseköğretim kurumlarının dolayısıyla Fakültemizin eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerinde sistematik ve stratejik yaklaşımları zorunlu hale getirmiştir. Geleceğin planlanmasında ve faaliyetlerinde kalitenin arttırılmasına rehberlik edecek stratejik plan; amaç konulması, bu amaçlara ulaşacak yol haritasının çizilmesi, görevlerin yürütülmesi, sonuçların izlenmesi, değişen koşullar çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesini içeren bir süreçtir. Stratejik planlamanın dinamik olduğu ve geleceği yönlendirdiği dikkate alındığında; düzenli olarak gözden geçirilecek, değişen şartlara göre uyarlanacak ve eksiklikleri giderilecektir. Uygulama Dekanlıkca desteklenecek, denetlenecek ve etkin bir şekilde izlenecektir. Bu Stratejik Plana tüm Fakülte mensuplarının etkin katılımı başarımızı artıracaktır. Katkısı olan herkese en içten teşekkürlerimi sunarım. Prof.Dr.K.R.İrfan GÜNEY Dekan MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 i

3 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ Prof.Dr. İrfan Güney (Başkan) Prof.Dr. Mehmet Koz Prof.Dr. Yusuf İnanıcı Prof.Dr. Erhan Öner Prof.Dr. Burhanettin Can Prof.Dr. Yılmaz Çamurcu Prof.Dr. Mustafa Kurt Y.Doç.Dr. Ferhat Güngör Y.Doç.Dr. Mustafa Meral Y.Doç.Dr. Hakan Kaptan İLETİŞİM Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tel.: Faks: e-posta: Adres: Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Göztepe Yerleşkesi, 34722, Kadıköy, İstanbul. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 ii

4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ i STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ ii İLETİŞİM ii ÇİZELGELER LİSTESİ iv ŞEKİLLER LİSTESİ iv KISALTMALAR v TANIMLAR vi 1.GENEL BİLGİLER TARİHÇE ORGANİZASYON ŞEMASI EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI 3 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ DURUM ANALİZİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İDARİ PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER FİZİKSEL OLANAKLAR VE HİZMETLER FİZİKİ ALT YAPI HİZMET TÜRLERİ FİNANSAL DURUM PAYDAŞ ANALİZİ GZFT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ ZAYIF YÖNLERİMİZ FIRSATLARIMIZ TEHDİTLERİMİZ STRATEJİK PLAN MİSYON VİZYON DEĞERLER-İLKELER STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER AMAÇLAR HEDEFLER UYGULAMA STRATEJİLERİ 18 Stratejinin Oluşturulması 18 Eylem Planının Organizasyonu İZLEME VE DEĞERLENDİRME PERFORMANS GÖSTERGELERİ OLUŞTURULMASI PLANIN UYGULANIŞININ VE PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 21 İletişim ve Stratejik Planın Duyurulması 21 Planın Revizyonu 21 Planın Uygulama İlkeleri YARARLANILAN KAYNAKLAR 22 MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 iii

5 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge 1: MÜTEF Anabilim Dalları....3 Çizelge 3: MÜTEF Öğrenci ve Ders Veren Öğretim Elemanı Sayıları....6 Çizelge 4: MÜTEF Akademik Personel Dağılımı...7 Çizelge 5: MÜTEF Yabancı Öğretim Elemanı Sayısı Dağılımı....7 Çizelge 6: Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı...8 Çizelge 7: Kadrolu İdari Personel Eğitim Düzeyi...9 Çizelge 8: Sözleşmeli İdari Personel Eğitim Düzeyi....9 Çizelge 9: Öğretim Araç ve Gereçleri Dağılımı...9 Çizelge 10: Düzenlenen Etkinlikler...10 Çizelge 11: MÜTEF in Mali Yapısı...11 Çizelge 12: Paydaşlar listesi...12 Çizelge 13: Performans Matrisi (1) Çizelge 14: Performans Matrisi (2) ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: MÜTEF Organizasyon şeması....2 Şekil 2: MÜTEF Mali Kaynak Yapısı...11 EKLER EK-1. a : Öğrenci Bilgileri Sayılar EK-1. b: Öğrenci Bilgileri İstanbul Dışı Gelen EK-1. c :Öğrenci Bilgileri Yabancı Uyruklu MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 iv

6 KISALTMALAR AB: Avrupa Birliği ABD: Anabilim Dalı BAPKO: Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu BASEV: Basım Sanayii Eğitim Vakfı DPT: Devlet Planlama Teşkilatı KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı MK: Memnuniyet Katsayısı M.Ü. : Marmara Üniversitesi M.Ü.Y.K: Marmara Üniversitesi Yayın Kurulu. MEB: Milli Eğitim Bakanlığı MTEM: Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi MÜTEF: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖSS: Öğrenci Seçme Sınavı ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi PAGEV: Plastik Araştırma ve Geliştirme Eğitim Vakfı TEV: Türk Eğitim Vakfı YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 v

7 TANIMLAR STRATEJİ: Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren kararlar bütünüdür. STRATEJİK PLAN: Kuruluşun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır. STRATEJİK PLANLAMA KOMİTESİ: Stratejik planlama çalışmalarında; toplantıların organizasyonu, kuruluş içi ve dışı iletişimin sağlanması ve belge yönetimi gibi destek hizmetleri sağlayan birimdir. KURULUŞUN ÜST YÖNETİCİSİ: Stratejik planlama ekibinin başkanlığını yürüten üst yönetici (Dekan). MİSYON: Kuruluşun ne yaptığını nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eden varlık sebebi olan kavram ya da görevlerdir. VİZYON: Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. TEMEL DEĞERLER: Kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. AMAÇ: Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. HEDEF: Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik özel ve ölçülebilir alt amaçlardır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ: Hedeflere ulaşmada ölçülebilir veri yada ölçüt. GİRDİ: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken insan gücü, mali ve fiziksel kaynaklardır. ÇIKTI: Süreçler sonunda elde edilen ürün yani mal ve hizmettir. VERİMLİLİK: Birim çıktı başına girdi oranıdır. SONUÇ: Elde edilen çıktıların amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösteren değerler ve yorumlar bütünü. KALİTE: Ürünlerden (mal ve hizmetlerden) yararlanan, etkilenen ve satın alanların beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan seviye. Müşteri ihtiyaçlarının tam karşılanmasıdır. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) SWOT= (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Analizi: Kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak imgelendiği yöntem. PAYDAŞ: Kuruluşun ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. İÇ PAYDAŞ: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa ilgili/bağlı kuruluşlardır), DIŞ PAYDAŞ: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. MÜŞTERİLER (Yararlanıcılar): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. İZLEME: Stratejik plan uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. DEĞERLENDİRME: Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlık ve uygunluğunun analizidir. MALİYET: Her türlü faaliyet sonunda harcanan üretim faktörlerinin parasal karşılığıdır. ÜRÜN: Eğitim-öğretim süreçleri sonunda elde edilen mal (döner sermaye çıktıları) ve hizmetlerdir. HİZMET: Soyuttur, elle tutulup görülmeyen ama faydası tartışmasız kabul edilen çıktıdır. EYLEM PLANI: Stratejik planın takvimsel uygulanması sürecidir. SÜREÇ: Belli girdilerin, katma değer yaratarak çıktı haline dönüşme süresidir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev. 00 vi

8 1.GENEL BİLGİLER 1.1 TARİHÇE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI Fakültenin nüvesini İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu oluşturur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, 27 Ağustos 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak Haydarpaşa Teknik ve Endüstriyel Okullar Kampüsündeki tesislerde faaliyete başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı olarak kurulan, İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kararname ile Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Marmara Üniversitesi ne bağlanmıştır. Fakültenin kuruluş amacı, MEB na bağlı orta seviyedeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine Teknik Öğretmen yetiştirmektir. Ancak son yıllarda MEB her yıl az sayıda teknik öğretmeni istihdam ettiği için mezunlarımız zorunlu olarak sanayide teknik personel veya endüstri eğitim merkezlerinde Teknik Eğitmen unvanıyla görev yapmaktadırlar. Ayrıca, tarihli 4857 sayılı İş Kanunu nun 82. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler. Kuruluş amacı, lise seviyesindeki teknik okullara teknik öğretmen yetiştirmektir. Mezunlarımıza 3795 sayılı kanunla teknik öğretmen unvanı verilmektedir. 27 Kasım 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında İkili Öğretim yapılması, 2547 sayılı yükseköğretim kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hakkında 3843 sayılı kanun ile yürürlüğe giren ikili öğretim programı, Fakültemizde öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 1/22

9 1.2 ORGANİZASYON ŞEMASI MÜTEF Organizasyon Şeması Şekil 1 ve Çizelge 1 de verilmiştir. M.Ü. Rektörü Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Kurulu Dekan Yardımcısı (Akademik İşler) Dekan Yardımcısı (İdari İşler) Fakülte Sekreteri Araştırma Görevlisi Temsilcisi Öğrenci Temsilcisi Yazı İşleri Özlük İşleri Hesap İşleri Satın Alma Elektrik Eğitimi Bölümü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Makina Eğitimi Bölümü Metal Eğitimi Bölümü Matbaa Eğitimi Bölümü Tekstil Eğitimi Bölümü Mekatronik Eğitimi Bölümü Eğitim Bölümü Anabilim Dalları (Çizelge 1) Şekil 1: MÜTEF Organizasyon şeması. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 2/22

10 Çizelge 1: MÜTEF Anabilim Dalları. Aydınlatma ve Tesisat Eğitimi Elektrik Eğitimi Bölümü Elektrik Makinaları Eğitimi Enerji Tesisleri Eğitimi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Makine Eğitimi Bölümü Matbaa Eğitimi Bölümü Metal Eğitimi Bölümü Tekstil Eğitimi Bölümü Eğitim Bölümü Mekatronik Eğitimi Bölümü Elektronik Eğitimi Telekomünikasyon Eğitimi Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Kontrol Eğitimi Enerji Eğitimi Mekanik ve Makine Eleml.Eğitimi Otomotiv Eğitimi Talaşlı Üretim Eğitimi Tasarım ve Konstrüksiyon Eğit. Üretim Planlama ve Kontrol Eğit. Dizgi Eğitimi Reprodüksiyon Eğitimi Baskı Eğitimi Malzeme Bilimi Eğitimi Mekanik Metalurji Eğitimi Kaynak Eğitimi Döküm Eğitimi Ekstraktif Metalurji Eğitimi Hazır Giyim Eğitimi Dokuma Eğitimi Boya-Apre ve Baskı Eğitimi İplik Eğitimi Örgü Eğitimi Eğitim Teknolojisi Eğitim Programları Psikoteknik (Mesleki Rehberlik) 1.3 EĞİTİM ÖĞRETİM PROGRAMLARI EĞİTİM BÖLÜMÜ Eğitim Bölümü, Fakültenin bütün bölümlerindeki öğrencilerin aynı zamanda Teknik Öğretmen olarak yetişmelerini sağlayan programlarla, onlara öğretmenlik formasyonu kazandırmaktadır. Bölümün öğretim materyalleri ile donatılmış öğrenme kaynakları labaratuvarı bulunmakta ve öğrencilerin öğretme becerileri uygulamalı olarak geliştirilmektedir. Eğitim Bölümünde, Eğitim Programları, Eğitim Teknolojisi ve Psikoteknik (Mesleki Rehberlik) Anabilim dalları mevcuttur. ELEKTRİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Elektrik Eğitimi Bölümü nde yeni teknolojilere göre düzenlenmiş, uluslararası standartlara uygun eğitim ve öğretim programları uygulanmaktadır. Bölümde Aydınlatma ve Tesisat, Elektrik Tesisleri, Elektrik Makinaları alanlarında eğitim verilmekte olup, uygulamalı eğitim yapılan Elektrik Ölçmeler ve Devreler, Aydınlatma ve Tesisat, Elektrik Tesisleri ve Koruma MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 3/22

11 Tekniği,Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği, Sarım Tekniği Laboratuvarları bulunmaktadır. Bölümün laboratuvar imkanları öğrencilerin alanlarıyla ilgili teknik bilgi ve becerileri üst düzeyde kazanmaları sağlayacak donanımdadır. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup ÖSS puan türü sayısaldır. ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Elektronik ve bilgisayar alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Elektronik ve Haberleşme Eğitimi Bölümünde, Elektronik-Haberleşme ve Bilgisayar-Kontrol alanlarında, modern deney setleri, ölçü ve test aygıtları ile donatılmış, Genel Elektronik, Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler, Haberleşme, Görüntü Sistemleri ve Uydu Haberleşmesi, Programlanabilir Denetleyiciler, Robotik, Otomatik Kontrol, Sayısal Kontrol, Elektro-Pnömatik, Endüstriyel Kontrol, Kumanda Teknikleri, Bilgisayar Yazılımı ve Donanımı laboratuvarları ile endüstriyle işbirliği içinde ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, uygulamalı eğitim verilmektedir. Örgün Öğretimde eğitim dili İngilizce, İkinci Öğretimde eğitim dili Türkçe dir. İki yarıyıl İngilizce hazırlık okutulmaktadır. Eğitim süresi örgün öğretimde 10 yarıyıl, ikinci öğretimde 8 yarıyıl olup, ÖSS puan türü sayısaldır. MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Makine Eğitim Bölümü'nde Enerji, Otomotiv, Talaşlı Üretim ve Plastik Kalıp Tasarım ve Konstrüksiyon Teknolojileri alanlarında eğitim vermektedir. Bölümün laboratuvar ve atelye imkanları öğrencileri bu alanlarda çalışmaya hazırlayacak niteliktedir. Klasik tezgahlardan oluşan Torna, Freeze, Taşlama ve Üretim atelyelerine ek olarak sanayi ve eğitim tipi CNC tezgahlarının bulunduğu atelyeler de mevcuttur. Öğrencilerin teknik bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlayacak çok sayıda atelyeler de bulunmaktadır. "Kesme Kalıpları ve Plastik Kalıp İmalatında" kullanılan Tel Erozyon ve Dalma Erozyon Dalga Erozyon Tezgahları atelyelerde kullanılmaktadır. Bunların yanısıra Isıtma ve Soğutma, Akışkanlar Mekaniği, Tesisat, Çevre, CAD/CAM, Hidrolik Pnömatik, Dizel ve Benzinli Motorlar, Motor Test, Karbüratör ve Enjeksiyon gibi çok sayıda atelye ve laboratuvar bulunmaktadır. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup, ÖSS puan türü sayısaldır. MATBAA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Ülkemizde dört yıllık fakülte düzeyinde eğitim veren ilk ve en eski Bölümdür. Modern matbaacılığın teorik ve pratik bilgilerinin verildiği programlarla eğitim ve öğretim çalışmaları yürütülmektedir. Matbaa Eğitimi Bölümü; Baskı, Reprodüksiyon ve Dizgi programlarında eğitim ve öğretim çalışmalarını yürütmektedir. Matbaa Eğitimi Bölümü'nde; Baskı, Reprodüksiyon, Dizgi, Serigrafi, Montaj, Karton Ambalaj ve Cilt-Grafik olmak üzere yedi atelye ve Fiziksel Testler Laboratuvarı bulunmaktadır. Dersler bu atelyelerde ve laboratuvarda uygulamalı olarak yürütülmektedir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler anadolu teknik/endüstri meslek liselerinde teknik öğretmenlik yapabilmelerinin yanısıra matbaa sektöründe de üretim, planlama, kalite kontrol ve satış bölümlerinde çalışmaktadırlar. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup ÖSS puan türü eşit ağırlıklıdır. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 4/22

12 MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Fakültemiz bünyesinde öğretim yılında örgün öğretimde eğitime başlamış olup, ülkemizde ilk açılan Mekatronik Öğretmenliği programıdır. Mekatronik eğitimi; makine, elektrik, elektronik, bilgisayar, robot teknolojilerinin disiplinlerarası bir yapıda gerçekleştirilen uygulama alanıdır. Bölümün amacı tasarım yapabilecek, ürün geliştirebilecek ve her düzeyede tasarım sürecini denetleyecek, ileri üretim tekniklerini kullanarak çeşitli alanlara uygulayabilecek, sanayide istihdam edilebilecek nitelikte ve mekatronik eğitimi verebilecek teknik öğretmenleri yetiştirmektir. Bölümde Esnek Üretim Sistemleri FMS-CIM, CAD, CAM, Hızlı Prototipleme, Malzeme Analizi (SEM; X-Ray difraktometre, X-Ray spektrometre), Pnömatik-Elektropnömatik, Hidrolik- Elektrohidrolik, Elektrik-Elektronik, Veri İşleme, Akustik ve Titreşim, Proses Kontrol, Kaynak Robotu laboratuvarları bulunmaktadır. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup ÖSS puan türü sayısaldır. METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Metal Eğitimi Bölümü öğrencileri uluslararası standartlarda, yeni teknolojileri bilen ve uygulayan, kalite kontrol ve toplam kalite işlevlerini yerine getirebilecek bilgilere sahip Teknik Öğretmenler ve aynı zamanda teknik elemanlar yetiştirilmektedir. Bölüm öğrencileri ikinci sınıftan sonra farklı iki programa ayrılmaktadır. Bu programlar; Metal Teknolojisi programı ve Plastik Teknolojisi programıdır. Bölümde yeterli donanıma sahip laboratuvar ve atölyeler mevcuttur. Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü donanımlı laboratuvarları ile metal endüstrisinin ve sanayiinin ihtiyacına cevap verebilecek testleri yapabilecek düzeydedir. Söz konusu bu testlerden elde edilen sonuçlara göre ve tarafsız bir kurum olarak, test ve bilirkişilik raporları verebilmektedir. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup ÖSS puan türü sayısaldır. TEKSTİL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Tekstil Eğitimi Bölümü nde Tekstil Teknolojisi, Tekstil Terbiye Teknolojisi ve Hazır Giyim Teknolojisi programlarında öğretim yapılmaktadır. Tekstil Teknolojisinde ikili eğitim yapılmaktadır. Bu üç programda okuyan öğrenciler, ilk iki yılda (4 yarıyıl) genel tekstil bilgileri, temel bilimler (fizik, kimya, matematik) ve destek derslerini içeren bir ders programını izlerler. 3. yıldan itibaren programların dersleri kendi özel konularına daha fazla ağırlık verecek şekilde düzenlenmiştir. Tekstil Teknolojisi programı öğrencileri, ağırlıklı olarak iplik, dokuma ve örme kumaş teknolojisi konularında; Terbiye Teknolojisi programı öğrencileri ön terbiye, boyama ve baskı teknolojisi konularında; Hazır Giyim Teknolojisi öğrencileri ise, konfeksiyon ve hazır giyim teknolojisi konularında uzmanlaşacak şekilde yetiştirilirler. Eğitim süresi 8 yarıyıl, eğitim dili Türkçe olup ÖSS puan türü Hazır Giyim Öğretmenliği nde sözel, diğer öğretmenlik programlarında sayısaldır. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 5/22

13 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1 DURUM ANALİZİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Çizelge 2 MÜTEF öğrencilere ait bilgiler EK-1a de verilmiştir Çizelge 3: MÜTEF Öğrenci ve Ders Veren Öğretim Elemanı Sayıları. ÖĞRENCİ VE DERS VEREN ÖĞRETİM ELEMANI SAYILARI Öğrencinin kayıtlı olduğu programlar Öğrenci Sayısı Mezun olan Öğrenci Sayısı Ders veren Öğretim Elemanı Sayısı Akademik Yıl Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora (Tıpta Uzmanlık) MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 6/22

14 2.1.2 AKADEMİK PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER Çizelge 4: MÜTEF Akademik Personel Dağılımı. AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI Yıllar Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Okutman Uzman 1 TOPLAM Çizelge 5: MÜTEF Yabancı Öğretim Elemanı Sayısı Dağılımı. Yabancı öğretim elemanı yoktur. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 7/22

15 2.1.3 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR Çizelge 6: Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı. Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Yıllar TOPLAM MAKALE Ulusal Hakemsiz dergi Ulusal Hakemli dergi Uluslararası Hakemsiz dergi Uluslararası Hakemli dergi SSCI (Social Sciences Citation Index) SCI-Expanded (Science Citation Index-Expanded) AHCI Uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergiler İlgili alanda önde gelen ülkelerin hakemli bilimsel/mesleki dergiler Atıf Sayısı KİTAP Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta (ders kitabı hariç) bölüm Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap (ders kitabı hariç) editörlüğü Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitabı Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölüm Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitap editörlüğü Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan ders kitabı BİLDİRİ Ulusal Sözlü Bildiri Ulusal Poster Bildiri Uluslararası Sözlü Bildiri Uluslararası Poster Bildiri ÖDÜLLER Ulusal Ödül Uluslararası Ödül MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 8/22

16 2.1.4 İDARİ PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER Çizelge 7: Kadrolu İdari Personel Eğitim Düzeyi. İDARİ PERSONEL DAĞILIMI Yıllar Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Lisansüstü Lisans Önlisans _ 3 0 Lise Ortaokul TOPLAM Çizelge 8: Sözleşmeli İdari Personel Eğitim Düzeyi. Sözleşmeli İdari personel yoktur FİZİKSEL OLANAKLAR VE HİZMETLER FİZİKİ ALT YAPI Çizelge 9: Öğretim Araç ve Gereçleri Dağılımı. Öğretim Araç ve Gereçleri Dağılımı Öğretim Araç ve Gereçleri Sayı Bilgisayar 500 Dizüstü Bilgisayar 20 Tepegöz 24 Barko vizyon 2 Teksir makinası 0 Fotokopi makinası 8 Video 9 Televizyon 15 Diğer* MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 9/22

17 HİZMET TÜRLERİ Çizelge 10: Düzenlenen Etkinlikler yılından beri düzenlenen etkinlikler Adı Yılı 5th International Istanbul Textile Conference 2005 Konferans 1. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi 2005 Sempozyum Seminer Apron-Manşon Semineri 2005 Bölüm İçi teknoloji Seminerleri 2004 CtP Donanım Sistemleri 2005 Panel Sertifika Programı Temel Bilgisayar Eğitimi CISCO CCNA Eğitimi C programlama 2004 CNC (Bilgisayar Destekli İmalat, MasterCAM X Yazılımı ile Fanuc kontrolllü tezgahlarla uygulamalar) Bilgisayar Destekli Tasarım Kursları Autocad (2D) Baskı Öncesi ve Baskı 2003 Temel Matbaacılık Eğitimi Tetaş Etiket 2004 Temel Matbaacılık Eğitimi Senk Ofset 2004 Sergi Bienal Gösteri Dinleti Festival Gösterim Konser MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 10/22

18 2.1.6 FİNANSAL DURUM MÜTEF in mali yapısı Çizelge 11 de ve Şekil 2 de verilmiştir. Yıl Hazine Yardımı Öz Gelir Döner Sermaye Çizelge 11: MÜTEF in Mali Yapısı. TOPLAM Hazine Yardımı Toplamda (%) Öz Gelir Toplamda (%) Döner Sermaye Toplamda (%) ,314, , ,000 2,000, ,194, , ,446 3,217, ,081, , ,686 4,336, ,493,567 1,010, ,941 4,957, ,134, , ,170 5,374, ,899,100 1,309, ,943 7,434, MALİ KAYNAK YAPISI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 14.19% 14.44% 10.53% 9.14% 6.72% 3.04% 17.61% 16.35% 18.42% 20.39% 20.09% 17.36% 70.48% 76.93% 79.35% 68.21% 71.05% 65.71% YILLAR HAZİNE YRD. ÖZ GELİR DÖNER SERMAYE Şekil 2: MÜTEF Mali Kaynak Yapısı. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 11/22

19 2.2 PAYDAŞ ANALİZİ MÜTEF paydaşlar listesi Çizelge 12 de verilmektedir. Çizelge 12: Paydaşlar listesi. Paydaş Adı İç Paydaş/ Neden Paydaş Önceliği Dış Paydaş/ Müşteri YÖK Dış Paydaş Yasal Üst Kuruluş 1 MÜ REKTÖRLÜĞÜ Dış Paydaş Yasal Üst Kuruluş 1 MEB Dış Paydaş Ürünlerimizin istihdamı nedeniyle 2 MÜ Fakülteler, Enstitüler, Dış Paydaş Eğitim ve öğretim işbirliği 3 Yüksek Okullar, Araştırma Merkezleri Mezunlarımız Dış Paydaş Ürünümüz/Meslek 4 edindirdiklerimiz SIEMENS Dış Paydaş İşbirliği Protokolu gereği 5 FESTO Dış Paydaş İşbirliği Protokolu gereği 5 DuPont Dış Paydaş İşbirliği Protokolu gereği 5 PAGEV Dış Paydaş İşbirliği Protokolu gereği 5 KOSGEB Dış Paydaş İşbirliği Protokolu gereği 5 Sanayi kuruluşları Dış Paydaş İstihdam, ortak projeler, test ve 5 danışmanlık hizmetleri Veliler ve aileler Dış Paydaş Öğrencilerimiz ve 6 Mezunlarımızdan etkilendikleri için Toplum Dış Paydaş Yararlanan Kesim 7 Öğrenciler İç Paydaş/Müşteri Amacımız/İç Müşterimiz 1 Öğretim Elemanları İç Paydaş Öğrencileri yetiştirenler, araştırma 2 ve diğer hizmetler İdari Personel İç Paydaş Genel destek hizmeti verdiklerinden GZFT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Teknik Eğitim Fakültelerini tercih eden öğrenciler içinde yüksek ÖSS puanlı öğrencilerin bölümlerimizi tercih etmeleri Gelişen sanayi kuruluşları ile ilişkiler ve işbirlikleri Fakültenin sanayi kuruluşlarına yakın konuşlanması ve ulaşım kolaylığı Mezunlarımızın sanayi kuruluşlarında üretim ve uygulama yönlerinin yüksek olması nedeniyle tercih edilmesi Uzman ve deneyimli akademik kadro Değişime ve gelişime açık kadro ve yönetim desteği Eğitim ve araştırma altyapısı MÜ Fen Bilimleri Enstitüsü ne Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminde Öğretim Üyelerimizin desteği MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 12/22

20 2.3.2 ZAYIF YÖNLERİMİZ Kalabalık öğretim ortamları ve fiziksel mekan yetersizliği Öğretim elemanı sayısının az olması Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının çok fazla olması Tüm Bölümlerimiz için Yabancı Dil hazırlık sınıfının olmaması Mezunlarımızın MEB tarafından istihdam edilmesinde yaşanan sorunlar ve bunun öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisi Mezunlarımızın MEB dışındaki kurumlarda statüsünün açık olmaması nedeniyle istihdam ve ücret sorunlarının yaşanması AB fonlarının yeterince kullanılamaması Uluslararası eşdeğerlilik problemleri nedeniyle AB eğitim ve gençlik programlarından (Erasmus ve Socrates) öğrencilerimizin yararlanamaması, öğretim üyesi değişiminin yapılamaması Mezunları izleme konusunda karşılaşılan güçlükler ve etkileşim yetersizliği Bütçe kalemlerin yetersizliği ve bütçenin kullanımındaki güçlükler Teknisyen ve idari personel sayısının azlığı Ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinliklere katılımda destek yetersizliği FIRSATLARIMIZ TEKNOKENT in aktif hale getirilecek olması Sanayi kuruluşları ile yakın ilişkiler ve işbirliği MTEM projesi kapsamında Kalite Güvencesi çalışmalarının başlaması DPT, AB ve BAPKO projeleri Teknik Öğretmen unvanı dışında uluslararası eşdeğerliliğe uygun unvan arayışının başlatılması, bu unvana göre Fakülte müfredatının ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması YÖK tarafından Teknik Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırma çalışmalarının başlatılması: YÖK tarafından Teknik Eğitim Fakülteleri Geliştirme Komisyonu nun kurulması YÖK de Teknik Eğitim Fakülteleri Kurultayı nın gerçekleştirilmesi ve alınan kararların izlenmesi AB Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi nde uluslararası sempozyumun düzenlenmesi ve Çalıştay kararları TEHDİTLERİMİZ Devletin eğitim ve araştırmaya ayırdığı kaynağın yetersizliği Hızlı gelişen teknolojiden dolayı atölye ve laboratuvarlardaki teçhizatın güncel tutulmasındaki finansal zorluklar Öğrenci Af Yasaları Ortaöğretim ve eğitim sisteminde gerekli planlama ve iyileştirmelerin yapılamaması İdari ve teknik personel temininde karşılaşılan güçlükler MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 13/22

21 Öğretim elemanlarının düşük ücretle istihdamı Mezunlarımızın istihdamında statü belirsizliği nedeniyle yaşanan sorunlar ve Teknik Eğitim Fakültelerine olan ilginin azalması Yukarıdaki tehditlerin yarattığı motivasyon eksikliği 3. STRATEJİK PLAN 3.1 MİSYON Teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak nitelikte teknik öğretmenleri ve teknik elemanları yetiştirmek, Ulusal ve evrensel değerler ışığında kaliteli ve uygulama odaklı eğitim programlarını geliştirmek Fakülte-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yapmak, eğitim vermek, projeler üretmek, Bilim ve teknolojiye katkıda bulunmak. 3.2 VİZYON Çağdaş eğitim/öğretim ile evrensel ve etik değerler ışığında üreteceği bilim ve teknoloji eğitimi konusunda ülkemizde lider bir Fakülte olmaktır. 3.3 DEĞERLER-İLKELER Cumhuriyetin temel niteliklerini özümsemiş, laik, çağdaş, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı bireyler yetiştirmek. Adil olmak: Fakülte yönetimi, İç Paydaşlar arasında ayırım yapmaz, liyakat konusunda gereken titizliği göstermek. Sevgi, saygı, hoşgörü: İç paydaşların kendi aralarında, insanca yaşam için gerekli sevgi, saygı ve hoşgörünün oluşması ve sürdürülmesine yardımcı olmak. İşbirliği, katılımcı, dayanışma ve paylaşma: Çalışanlarımız, yönetim süreçleri için gönüllü katılımcılardır. Sınırlı kaynaklarımızın ortak kullanımında, proje yürütmede, bilginin paylaşımında çalışanlarına her zaman destek olmak. Şeffaflık (Açıklık ve İçtenlik), sorumluluk: Faaliyetleri açık bir şekilde yürütmek, yasal şartlar dışında gizlilik içermemek, idari personelin yapılan işin sorumluluğunu taşıması ve gereğinde hesap vermek. Yaratıcılık, araştırıcılık, yenilikçilik ve yetkinlik: Çalışanlarımızı, yaratıcı ve yenilikçi düşünce içinde araştırıcı olmaya teşvik etmek. Mükemmeli arayan, geleceğe güvenle bakan: Mükemmelin daima mükemmeli vardır düşüncesiyle hareket eden İç Paydaşlarımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamak. Toplumsal yarar, olumlu katkı, çevrecilik: Çıktılarımızla (mezunlar, projeler vb), iç ve dış paydaşlarımızın içinde yaşadığı topluma, yarar sağlamak, yaratılan katma değer ile ekonomiye destek vermek, çevreyi koruyup, toplumun geleceğini riske atmayan ahlak değerlere sahip, meslek sahibi bireyler yetiştirmektir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 14/22

22 3.4 STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER AMAÇLAR Eğitim-Öğretim kalitesini iyileştirmek ve geliştirmek Bilime katkı sağlamak Ülkenin gereksinim duyduğu teknik ve eğitimci işgücünü yetiştirmek İç Paydaşların memnuniyetini artırmak Ulusal ve uluslar arası kurumlar ile Fakülte nin işbirliğini güçlendirmek Fakültemizin Uygulama Mühendisliği Fakültesi ne dönüştürülmesi HEDEFLER Stratejik Amaç 1: Eğitim-Öğretim kalitesini iyileştirmek ve geliştirmek Hedef 1.1: 2009 yılı sonunda Fakültemizin yeni derslik ve laboratuvar mekanı ihtiyaçlarının %10 unun tamamlanmış olması Teknolojik gelişmeler sonunda açılacak yeni dersler, teknolojik yatırımın ortaya çıkaracağı yeni alan ihtiyaçları, kalabalık dersler için yeni derslik ve laboratuvar olanakları araştırılacaktır. Derslik başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için yeni mekanlar açılacaktır. Hedef 1.2: 2009 yılına kadar araç-gereci eksik olan 10 dersliğin (projeksiyon cihazı, vb.) %50 sinin tamamlanması 5 dersliğe ait projeksiyon cihazı ve perdesinin alınması için bütçeden pay ayrıldığı dikkate alınacak, 2007 yılı sonunda 2 derslik, 2008 yılı sonunda 2 derslik daha ve 2009 yılı sonunda da 1 dersliğin daha eksikliği giderilecek şekilde planlanan hedefe ulaşılacaktır. Hedef 1.3: Sınavları test yoluyla yapılan derslerin %100 ünün 2010 yılına kadar optik okuyucu yardımı ile değerlendirilmelerinin yapılması Öğretim elemanı ile öğrenci arasındaki diyalogun iyileştirilmesine, ölçme ve değerlendirmede objektif, gerçekçi sonuçlar için bir optik okuyucu (hızlı, ekonomik ve servis güvenceli cihaz seçilmeli) satın alınacaktır. Önce test ile yapılan mevcut derslerin sınavları, daha sonra talep edilen dersler için genişletilerek, not itirazını ortadan kaldıran, kalabalık derslerin sonuçlarının hızlı değerlendirilmesini sağlayan teknolojik yeniliği bu dönemde başlatmak. Daha sonra tüm teorik derslere yaygınlaştırmaktır. Hedef 1.4: 2011 yılına kadar basım için Üniversite Yayın Komisyonu ndan geçen Fakülte öğretim elemanlarına ait ders kitaplarının %50 sinin basımının tamamlanması Öğretim elemanlarının yazmak istedikleri ders kitaplarının üniversite yayın komisyonuna yönlendirilmesi ve özendirilmesi sağlanacaktır. Basım için müracaat edilen kitap sayısı ne kadar çok olursa, öğrencilerin bilgiye ulaşması o kadar kolaylaşacaktır. Hedef 1.5: 2007 yılı sonuna kadar yürütülen, ders notu ve kitabı olmayan teorik derslerin %100 ünün ders notlarının dersi veren öğretim elemanlarınca hazırlanması Bu hedefle eğitim kalitesinin artması ve öğrenci başarısının yükselmesi için, derste anlatılan konular için temel eğitim kaynağı oluşturulmasıdır. Hedef 1.6: 2009 yılı sonuna kadar dersi veren öğretim elemanlarınca hazırlanan teorik ders notlarının tümünün elektronik ortama uygun şekilde hazırlanması Teknolojik alt yapısı tamamlanmış derslik ve laboratuarlarda bulunan projeksiyon cihazlarının verimli kullanımı zamandan, mekandan, öğrenme hızından, nitelikten ve ekonomiden kazanç sağlanmasına yöneliktir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 15/22

23 Hedef 1.7: 2007 yılı sonuna kadar tüm ders programlarının içeriklerinin güncellenmesi Ders programı içeriklerinin güncellenmesi sürekli iyileştirmedir. Paydaşların (sanayici, toplum vb) beklentilerini karşılamaya yönelik olmasına dikkat edilecektir. Hedef 1.8: 2011 yılı sonuna kadar ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını %25 azaltmak Uluslar arası standartlar dikkate alınarak, bir öğretim elemanına düşen öğrenci sayısı 15 olmasına rağmen fakültemizde bu sayı ortalama civarında ve çok yüksektir. Ya öğrenci alım kontenjanı sayısını %25 düşürülerek ya da öğretim elemanı sayısını arttırılarak sağlanacaktır. Hedef 1.9: 2011 yılı sonuna kadar derslikte m 2 başına düşen öğrenci sayısını %20 azaltmak Öğrencilerimizin dersliklerde daha rahat hareketini sağlarken, atölye ve laboratuarlarda iş sağlığı ve güvenliği standartları bakımından güvence altına alınması için kalabalıktan arınmış ortamların sunulması hedeflenmiştir. Hedef 1.10: 2009 öğretim yılı sonuna kadar öğrencilerin başarı oranlarını (sınıf başarı yüzdesini) %10 artırmak Bu konuda öğretim elemanlarına daha fazla gayret göstermeleri gerekliliği üzerinde durulacaktır. Teknolojik alt yapısı iyileştirilmiş, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı azaltılmış ve birim alana düşen öğrenci sayısı azaldığında motivasyonu yükselen öğrencinin başarısının yükselmesi doğal sonuç olarak görülmektedir. Ortalama başarı oranının % 10 artırılması ilk hedeflerden olup, ortalamanın çok altındaki dersler izlemeye alınacaktır. Hedef 1.11: 2009 yılı sonuna kadar ağ/internet (web) tabanlı eğitim - öğretim sisteminin tüm teknik altyapısının oluşturulması Ağ/internet (web) tabanlı eğitim-öğretim sistemi için gerekli olan mekan, bilgisayar donanımı ve yazılımı ile gerekli araç gereç tespiti için 2006 yılı sonuna kadar bir komisyon oluşturulması ve hedeflenen tarihe kadar teknik alt yapının tamamlanması. Hedef 1.12: 2011 yılı sonuna kadar Fakültemizin Kalite Güvence sisteminin tamamlanması Kalite Geliştirme Koordinasyon Kurulu oluşturulup, fakültenin tüm birimlerinde, eğitim, dokümantasyon ve kayıt sistemi ile sorumlular belirlenecektir. YÖK koordinatörlüğünde hazırlanan dokümanlara uygun kalite yönetim sistemi oluşturulacaktır. Stratejik Amaç 2: Bilime katkı sağlamak Aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için Öğretim Elemanlarımızı zamanında bilgilendirerek; ulusal/uluslararası yayın ve projeler için daha istekli hale getirip mevcut sayıyı artırmak. Hedef 2.1: 2011 yılı sonuna kadar AB, DPT, TÜBİTAK ve BAPKO destekli projelerin %10 artırılması Hedef 2.2: 2011 yılına kadar öğretim üyelerinin uluslararası yayınlarını %20 artıracak tedbirlerin alınması Hedef 2.3: 2011 yılına kadar en az 1 adet teknik ve eğitimci işgücü yetiştirme konusunda ulusal/uluslararası sempozyum/konferans/panel vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesi Stratejik Amaç 3: Ülkenin gereksinim duyduğu teknik ve eğitimci işgücünü yetiştirmek Hedef 3.1: 2006 yılı sonuna kadar ülke gereksinimlerinin teknik ve eğitimci işgücünün belirlenmesine yönelik çalışma grubunun oluşturulması MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 16/22

24 Sanayinin ihtiyacına ve ülkenin teknolojik gelişmişliğine uygun ders programı içeriğinin güncellenmesi yada yeni seçimlik ders isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması amacına yönelik olarak çalışacak, Dekanlıkça belirlenecek bir çalışma grubunun 2006 yılı sonuna kadar sayısının belirlenmesi ve görevlendirilmesinin yapılması. Hedef 3.2: Teknik iş gücü konusunda bölümlerin aktif hale gelerek, genel katılıma açık kursa katılım sayısını 2006 dan başlayarak her yıl %5 artırarak sürdürmek Ülkenin atıl iş gücünü istihdam edilebilir bilinç ve yeterlilikte, istenilen mesleki özelliklerin arttırılmasına yönelik, genel katılıma açık kurslar ve eğitim programları düzenleyerek topluma olan olumlu katkılarımızı kanıtlamalıyız. Stratejik Amaç 4: İç Paydaşların memnuniyetini artırmak Hedef 4.1: 2007 öğretim yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışı yayınlar yapan öğretim elemanlarının tümüne eşit oranda finansal destek sağlanması Yurtiçi ve yurtdışı yayınlar yapan öğretim elemanlarının, yol ve iaşe masrafları ile yayın masraflarına destek olmak amacıyla bütçe olanakları çerçevesinde ayrılacak bir fonun müracaat edenlerin tümüne eşit oranda finansal destek sağlanmasıdır. Hedef 4.2: İç Paydaşların sportif aktivitelerini geliştirmek üzere, bölümler arası turnuvalar düzenlenmesi ve dekanlık kupası verilmesi için 2006 yılı sonuna kadar sorumluların atanması. Fakültemiz içi bölümler arası samimiyetin ve centilmenliğin geliştirilmesi, spora yönlendirmek amacıyla 2006 yılı sonuna kadar her bölümden bir görevli belirlenecektir. Eleme usulü fikstür oluşturmak, Basketbol, Futbol, Voleybol, Masa tenisi vb. dallarda katılmak isteyen iç paydaş ve bölümleri teşvik etmektir. Hedef 4.3: Yaşam boyu eğitim düşüncesi ile, eğitimcinin eğitimi konulu 2006 yılı sonuna kadar eğitim programları oluşturarak, öğretim elemanlarının ve çalışanlarımızın %30 unun yeni teknoloji ve gelişmelere uyum ve oryantasyonun sağlanması Her bölüm öncelikle kendi teknolojik alt yapısının tam kullanımına yönelik, eğitim programları oluşturarak öncelikle öğretim elemanlarının daha sonra isteyen büro elemanlarının katılımını sağlamaktır. Hedef 4.4: Her öğretim yılında iki kez olmak üzere öğrenci memnuniyeti ve çalışan memnuniyeti üzerine anket araştırması yapılarak, önce memnuniyet katsayısı oluşturmak ve her yıl bunu %5 artırmak, Oluşturulacak istatistik birimince yapılacak, uzman görüşleriyle hazırlanacak öğretim elemanları, çalışanlar ve öğrenciler arasında anket araştırması yoluyla memnuniyet katsayısı (MK) belirleyip, yılda iki kez anket araştırması yapıp, memnuniyet için problem çözme yöntemleriyle istekler ve eksikliklerin giderilmesine çalışılacaktır. Hedef 4.5: 2011 yılı sonuna kadar personelin birlik ve beraberliğini sağlayacak en az 3 sosyal etkinliğin düzenlenmesi Personel arasında birlik ve beraberlik için kutlamalar, yemek, gezi, piknik vb aktiviteler düzenleyerek beraberliği ve birlikteliği geliştirmek, samimiyeti arttırmaktır. Hedef 4.6: 2009 yılına kadar İstatistik Birimi nin kurulması ve alt faaliyetlerine 2011 yılı sonuna kadar Mezunlarımızın portföyünün (Kariyer Merkezi) oluşturularak geri bildiriminin alınması Dekanlığa bağlı, fakültenin tüm ham verilerini işleyerek anlamlı veri haline dönüştürmek ve yorumlamak için istatiksel yöntemlerle kurum içi ve dışı bilgi sağlamak ve sunmak için İstatistik Birimi oluşturulacaktır. Ayrıca bu birime bağlı Kariyer Merkezi oluşturarak mezunlarımızın portföyünü izleme ve belirlemesini yapmaktır. Stratejik Amaç 5: Ulusal ve uluslar arası kurumlar ile Fakülte nin işbirliğini güçlendirmek MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 17/22

25 Hedef 5.1: Mevcut Fakülte-sanayi işbirliği projelerinin 2008 yılı sonuna kadar %10 artırılması Fakülte öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin teknolojik gelişmeleri takip ve uygulama konusunda güncelleyerek, sanayi ile işbirliği yaparak yeni projeler üretmek ve sayısını artırarak fakülteye teknolojik ve ekonomik destek sağlamaktır. Hedef 5.2: MEB ile olan eğitim projelerimizin sayısını 2011 yılına kadar artırmak. Komisyon kurularak hizmetiçi eğitim çalışmalarını başlatmak. Hedef 5.3: Ulusal eşdeğer eğitim kurumları ile 2009 yılı sonuna kadar müfredat birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması. Ulusal eşdeğer fakültelerin, bölüm ve ders eşleniğinin sağlanması amacıyla tüm dersler gözden geçirilerek, teknolojik gelişmelere uygun konu başlıkları ve içeriklerin güncellemeleri yapılarak, farklı fakültelerin aynı bölümlerinde okuyan ülke gençliğine özdeş eğitimin verilmesi konusunda müfredat birliğinin sağlanmasına yönelik gayretin gösterilmesidir. Böylece yatay geçişlerde oluşan problemler de ortadan kaldırılacaktır. Stratejik Amaç 6: Fakültemizin Uygulama Mühendisliği Fakültesi ne dönüştürülmesi Teknik Öğretmen ünvanı ile mezun olan öğrencilerimizin istihdamındaki problemler ve Fakültemizin uluslararası eşdeğerliliği olmamasından dolayı, Uluslararası eşdeğerliliği sağlamak için YÖK tarafından başlatılan Teknik Eğitim Fakültelerinin geliştirilmesi çalışmalarına belirlenmiş tarihlerde etkin bir şekilde katkıda bulunmak ve takip etmek yılı sonuna kadar uluslararası benzer kuruluşlardaki programlar hakkında bilgi sağlayacak komisyon oluşturmak ve araştırmaları sürdürmek. 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ Stratejinin Oluşturulması Dekanlıkça görevlendirilen Stratejik Planlama Komitesi tarafından önce vizyon, misyon ile temel değerler ve ilkeler yazılmış, durum analizi (GZFT analizi) ile Fakültemizin güçlü ve zayıf yönlerinin yanında dış tehditler ve fırsatlar analiz edilip belirlenmiş ve Stratejik amaçlar ile hedefler oluşturulmuştur. Ancak, Stratejik Planın hazırlanmasında öngörülen süre yetersiz olduğundan Paydaşların tam katılımı sağlanamamıştır. Eylem Planının Organizasyonu Öncelikle iç paydaşların her seviyesi için bir temsilci atanacaktır. Amaçlara ulaşmak için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi, Anabilim Dalı, Bölüm ve Dekanlık katmanları arasında hiyerarşik düzen içinde organize olarak, her bir Anabilim Dalından görevlendirilen en az bir temsilcinin sorumluğunda eylem planlarının uygulamaları takip edilerek, bölüm başkanlıklarının periyodik raporlarıyla ve brifinglerle (sunularla) izlenecektir. 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5.1 PERFORMANS GÖSTERGELERİ OLUŞTURULMASI Hedeflere ait performans ölçüm çalışmaları aşağıdaki kriterler göz önünde tutularak başlatılacaktır: MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 18/22

26 (PERFORMANS.1.1) Mevcut derslik ve laboratuvar alanı (m 2 ), 2009 yılı sonunda ki derslik ve laboratuvar alanı (m 2 ) (PERFORMANS.1.2) Mevcut projeksiyon sayısı+2 (2007) +2 (2008)+1 (2009) takibi (PERFORMANS.1.3) Mevcut not itiraz dilekçe sayısı, optik okuyuculu not sonuçlarına itiraz sayısı (PERFORMANS.1.4) Kitap basımı için M.Ü.Y.K ya müracaat sayısı, 2006/9-2011/12 arası basılan kitap sayısı (PERFORMANS.1.5) Mevcut derslere ait ders notu sayısı, 2007 yılı sonunda erişilen ders notu sayısı (PERFORMANS.1.6) Projektör kullanım süresi, bir sonraki yıl projektör kullanım süresi (PERFORMANS.1.7) Mevcut ders sayıları, Güncellenen ders sayısı (Bölüm bazında) (PERFORMANS.1.8.) Öğretim yılındaki öğrenci sayısı / ders veren öğretim elemanı sayısı (PERFORMANS.1.9) Mevcut derslik alanı (m 2 )/ öğrenci sayısı (PERFORMANS.1.10) Derslerin başarı oranları toplamı / ders sayısı (bölüm bazında) (PERFORMANS.1.11) 2009 yılı sonuna kadar ağ/internet tabanlı eğitim sisteminin teknik altyapısının tamamlanması (PERFORMANS.1.12) Yıllık özdeğerlendirme (İç Tetkik) puanı baz alınacaktır. Önerilen diğer performans göstergeleri: Bölüm Mezuniyet Başarısı = Mezun Öğrenci Sayısı/Kayıt Olan Öğrenci Sayısı Mezuniyet Süresi (yy/mezun) = Mezunların Yarıyıl Toplamı/Mezun Sayısı Öğretim Elemanı Başarı oranı = Bölüm başarı oranı toplamı/ders sayısı Bölüm Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı = Bölüm Öğrenci Sayısı/Öğretim Elemanları Sayısı Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayısı = Fakülte Öğrenci Sayısı/Toplam Öğretim Elemanı Çalışan Başına Öğrenci Sayısı = Fakülte Öğrenci Sayısı/Toplam Çalışan Sayısı Derslik başına öğrenci sayısı = Toplam öğrenci sayısı/toplam Derslik Sayısı Bölüm Birim Öğrenci Maliyeti = Bölüm Dönemsel Masraflar/Bölüm Öğrenci Sayısı Birim öğrenci maliyeti = Top.Dönemsel masraflar/toplam öğrenci sayısı Çizelge 13 ve Çizelge 14 de mevcut performans değerleri verilmiştir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 19/22

27 Çizelge 13: Performans Matrisi (1). Bölümler Değerler Giren Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı** Mezun Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı m² Alanı Öğretim Elamanına Düşen Öğrenci sayısı*** Birim alana düşen öğrenci sayısı**** ÖRGÜN EĞİTİM METAL BÖLÜMÜ MAKİNA BÖLÜMÜ TEKSTİL BÖLÜMÜ ELEKTRİK BÖLÜMÜ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ MATBAA EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK BÖLÜMÜ İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM* İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM ÖRGÜN EĞİTİM İKİNCİ EĞİTİM TOPLAM EĞİTİM BÖLÜMÜ GENEL TOPLAM * Elektronik-Bilgisayar bölümünün giren öğrenci sayısına hazırlık sınıfıda dahil edilmiştir. ** Giren öğrencilerle birlikteki toplam öğrenci sayısıdır. *** Toplam öğrenci sayısının ilgili bölümdeki toplam öğretim elemanı sayısına bölümüdür. **** İlgili bölümün toplam alanının toplam öğrenci sayısına bölümüdür. NOT: Yukarıdaki tablodaki alanlara dersliklerin alanı dahil değildir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 20/22

28 DEĞERLER Çizelge 14: Performans Matrisi (2). Giren Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı Mezun Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı m² Alanı* Öğretim Elamanına Düşen Öğrenci sayısı Birim alana düşen öğrenci sayısı TOPLAM 1,127 5, , * Toplam alana derslik alanlarıda dahil edilmiştir. (PERFORMANS.2) Mevcut proje sayısı/2011 yılındaki ulaşılan proje sayısı (PERFORMANS.3.1) Teknik ve eğitimci işgücünün belirlenmesine yönelik Çalışma grubunun sayısının, sorumluların ve görevlerinin oluşturulması (PERFORMANS.3.2) Mevcut kurslara katılım sayısı, bir sonraki yıl kurslara katılım sayısı (PERFORMANS.4.1) Kişi başına ortalama finansal destek tutarı, ertesi yıl kişi başına ortalama finansal destek tutarı (Yurtiçi ve yurtdışı yayın yapanlar için). (PERFORMANS.4.2) Geçen yıl ki sportif faaliyet sayısı, bu yıl yapılan sportif faaliyet sayısı (PERFORMANS.4.3) Bölüm içi ve bölümler arası eğitim programı sayısı (PERFORMANS.4.4) Her yıl Eylül ve Mayıs aylarında anket çalışması yapılıp, MK değerini her yıl belirleyip, ertesi yıl ile karşılaştırmak (PERFORMANS.4.5) Yıllık sosyal aktivite sayısı, bir sonraki yıl yapılan aktivite sayısı (PERFORMANS.4.6) 2009 yılı sonuna kadar İstatistik Birimi nin yeri, görevlileri ve faaliyetine ilişkin talimatlarının oluşturulması (PERFORMANS.5.1) Fakülte-Sanayi işbirliği proje sayısı ve bütçesi, bir sonraki yıl Fakülte- Sanayi işbirliği proje sayısı ve bütçesi. (PERFORMANS.5.2) Mevcut MEB ile yapılan eğitim projeleri sayısı, 2011 yılında erişilen proje sayısı (PERFORMANS.5.3) Bu konuda yapılan toplantı sayıları ve alınan kararlar (PERFORMANS.6) 2007 yılı sonuna kadar komisyon oluşturmak, YÖK ve diğer eşdeğer fakültelerle yeter sayıda toplantı düzenlemek ve rapor hazırlamak 5.2 PLANIN UYGULANIŞININ VE PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ İletişim ve Stratejik Planın Duyurulması Dekanlık üst yazısı ile tüm birimlere duyurulacak ve toplantılarla ilk revizyon için görüşler alınacaktır. Planın Revizyonu Hedeflerden sapma durumunda alt birimlerce teklif edilen revizyon önerilerini Stratejik Planlama Komitesi nce gözden geçirip revizyonların Dekanlık onayına sunularak, stratejik planın revizyon süreci gerçekleştirilecektir. MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 21/22

29 Planın Uygulama İlkeleri Önce kısa vadeli (Bir yıllık ve daha az), sonra orta vadeli (Bir-Üç yıllık) ve en sonunda Uzun vadeli (beş yıllık) hedeflere ulaşmak üzere bölümlerce belirlenmiş komisyonların hazırladıkları raporlar rehberliğinde tüm birimlerin katılımının sağlanarak, Dekanlığın denetim ve kontrolünde belirlenmiş hedeflere plan dahilinde aşama aşama ulaşmaktır. Bu stratejik planın amaçlarına ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir. Ancak hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda bütçemizin ve kadro durumumuzun değişmesi yada isteklerin dışına çıkması, hukuksal vb. yaptırımlar nedeniyle mevcut durumdan hedeflerden sapmalar söz konusu olabilir. Genelde Fakülte içi ve dışı hedeflerden sapma etkilerini şu şekilde sıralamak mümkündür: Üniversite üst yönetiminin stratejik plana kesintisiz ve tam desteğinin sürmemesi, Fakülte iç paydaşların destek olmaması, Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, Doğal afet vb. zorunlu sebeplerin ortaya çıkması, İzleme, denetim ve dokümantasyonun gereksiz çokluğu, bıkkınlık, vb. Bu etkiler dikkate alınıp, Revizyon sistemiyle ana amaçlara ulaşabilmek için sürekli iyileştirme ile planın uygulanması için Dekanlık denetimi, önem ve titizliği ile süreklilik için gerekli çaba gösterilecektir. 6. YARARLANILAN KAYNAKLAR DPT, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Devlet Planlama Teşkilatı, YÖK, Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi (Taslak Rapor), Erişim Tarihi: Eylül Hacettpe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Stratejik Planı , Erişim Tarihi: Eylül İTÜ, İTÜ Birinci Stratejik Planı , Erişim Tarihi: Eylül ODTÜ, ODTÜ Stratejik Planı , Mart 2005, Erişim Tarihi: Eylül Erişim Tarihi: Eylül Erişim Tarihi: Eylül MÜTEF Stratejik Planı Yayım/Revizyon Tarih ve No: /rev.00 22/22

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Rize 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2 1.1. Stratejik Planın Amacı 3 1.2. Stratejik Planın Kapsamı 3 1.3.

Detaylı

T.C. Batman Üniversitesi

T.C. Batman Üniversitesi T.C. Batman Üniversitesi 2012-2016 STRATEJİK PLANI Batman Üniversitesi Rektörlüğü Aralık 2011 Batman / Türkiye 1 Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008-2012 1 İ Ç İ N D E K İ L E R No I. II. III. A. B. C. D. E. F. G. H. IV. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Açıklamalar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ GİRİŞ

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 1.1.Stratejik Planın Amacı... 4 1.2.Stratejik Planın

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNiVERSĐTESĐ 2005 YILI ÖZDEĞERLENDĐRME RAPORU Kasım 2006 ĐÇĐNDEKĐLER GĐRĐŞ... 1 1. GĐRDĐLER... 2 a) GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ ALANLAR... Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 Akademik personel

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI MART 2007 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2008 2012 MART 2007 ESOGÜ Stratejik Planı 2008 2012 28 Mart 2007 tarihli Senato Yönetim Kurulu Ortak Toplantısı nda kabul edilmiştir. Eskişehir Osmangazi

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı

Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı Bozok Üniversitesi 2013 Mali Yılı Performans Programı v Üniversitemiz, çağdaş ve nitelikli eğitim-öğretim anlayışını benimseyen Atatürk ün izinde, bilimsellik ve evrensellik ışığını takip eden bir eğitim-öğretim

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK B U R S A T E K N İ K Ü N İ V E R S İ T E S İ BİR BAKIŞTA

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Mayıs 2009

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Mayıs 2009 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 Mayıs 2009 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı