The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (20-28) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (20-28) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn:xxx-xxx (Hakem Onaylı Makale) (Refereed Article) Kısa Ştapelli Đpliklerde Hammaddenin ve Eğirme Metodunun Đplik Pınar Çelik, Hüseyin Kadoğlu Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, Đzmir/TÜRKĐYE Özet Đplik tüylülüğü genellikle istenilen bir özellik değildir. Eğirme sırasında ve daha sonraki işlemlerde probleme neden olmaktadır. Đplik tüylülüğü hammadde özellikleri, makine ve işlem parametrelerinden etkilenmektedir. Bu çalışmada klasik ring eğirme, open-end rotor eğirme ve kompakt eğirme metotları kullanılarak, %100 pamuk, %100 viskon, %100 Modal, %100 Tencel ve %100 polyester hammaddelerinden iki farklı iplik numarasında ve üç farklı büküm katsayısında iplik numuneleri üretilmiştir. Üretilen ipliklerin iplik tüylülüğü değerleri ölçülmüştür. Đplik tüylülüğüne hammaddenin ve iplik eğirme metodunun etkisi analiz edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kısa ştapel eğirme, Ring ipliği, Open-end rotor ipliği, Kompakt iplik, Đplik tüylülüğü. The Effects Of Raw Material And Spinning Method On Yarn Hairiness On Short Staple Yarns Abstract Yarn hairiness is generally not a desired yarn property. Yarn hairiness is affected by fibre characteristics, machine and process parameters. In this study, the effects of raw materials and spinning method on yarn hairiness on short staple yarns were analyzed. For this purpose, 100% cotton, 100% viscose, 100% Modal, 100% Tencel and 100% polyester yarns were spun in two nominal different yarn counts with three different yarn twist coefficients using classical ring spinning, open-end rotor spinning and compact spinning systems. Yarn hairiness values of each yarn sample were measured and the effects of raw materials, spinning method on yarn hairiness were analyzed. Keywords : Short stapel spinning, Ring spun yarn, Open-end rotor spun yarn, Compact spun yarn, Yarn hairiness. 1. GĐRĐŞ Değişen, gelişen ve küreselleşen dünyada hemen her sektörde olduğu gibi tekstil sektöründe de alıcıların beklentileri sürekli olarak değişmekte ve tüketiciler daha bilinçli hareket etmektedirler. Bunun sonucu olarak da tekstil ürünlerinden beklenen özellikler artmaktadır. Đplik tüylülüğü çok önemli bir iplik parametresidir. Đplik görünümünü ve işlem şartlarını büyük oranda etkilemektedir. Đplik yüzeyinden dışarıya doğru çıkan lif uçları tüylenme olayını meydana getirirler. Đpliklerin tüylülüğü birim eğrilmiş iplik yüzeyinden çıkan liflerin sayısı veya toplam uzunlukları olarak ifade edilebilir. Đplik tüylülüğü bazı durumlarda istenen bir özellik olsa da, çoğu zaman istenmeyen bir durumdur. Çünkü aşırı Bu makaleye atıf yapmak için Çelik, P., Kadoğlu, H.., Kısa Ştapelli Đpliklerde Hammadde ve Eğirme Metodunun Đplik Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2009, 3(2) How to cite this article Celik, P., Kadoglu, H., The Effects of Raw Materials and Spinning Methods on Yarn Hairiness on Short Stapel Yarns Electronic Journal of Textile Technologies, 2009, 3(2) 20-28

2 Çelik, P., Kadoğlu, H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) tüylü iplikler iplik üreticileri, dokumacılar ve örmeciler açısından değişik sorunlara neden olabilirler. Tüylülükteki artış eğirme sırasında uçuntunun artmasına, çözgü çekme, dokuma ve örme sırasında iplik kopuşlarına neden olmaktadır. Ayrıca üretilen kumaşların boncuklanma (pilling) özelliğini de büyük ölçüde etkilediği bilinmektedir. Bunların dışında atkı ipliklerinde tüylülük farkı kumaşta bant şeklinde hatalara neden olabilmektedir [1]. Đplik tüylülüğü, bunu etkileyen parametreler, iplik tüylülüğünün ölçülmesi için yöntemler ve iplik tüylülüğünün etkileri konularında farklı birçok araştırma yapılmıştır. Üretim işlemlerini ve ürün kalitesini etkileyen bu önemli iplik parametresinin ölçülmesi ve ölçüm sonucunun değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Hammadde özellikleri, makine ve işlem parametreleri iplik tüylülüğünü etkileyen parametrelerdir. Günümüzde piyasada iplik tüylülüğünü ölçen ve sayısal bir değer olarak veren çeşitli test cihazları bulunmaktadır. Bu nedenle iplik tüylülüğü, iplik düzgünsüzlüğü, iplik mukavemeti gibi ölçülen ve değerlendirilen bir iplik fiziksel özelliği olmuştur. %100 pamuk, %100 polyester ve karışım ipliklerin tüylülük değerleri üzerine yapılan bir çalışmada, %100 pamuk ipliklerinin polyester ipliklerinden daha tüylü oldukları ve karışım ipliklerinin değerlerinin de bu iki değer arasında olduğu belirtilmiştir [2]. Polyester ve Polyester karışımlı ipliklerde tüylülüğü etkileyen faktörlerin incelendiği bir çalışmada, ring iplik makinesinde bilezik kopça kombinasyonları, balon kırıcılar gibi bileşenlerin tüylülüğe etkileri araştırılmıştır. Makine iğ devrindeki artışın tüylülüğü ve kopma mukavemetini arttırdığı ve kopma uzamasını azalttığı görülmüştür. Değişik kopça ve bilezik çiftleriyle yapılan denemeler sonucu, orbit bilezik ve kopça çiftlerinin konvansiyonel olanlara nazaran daha iyi olduğu aynı zamanda kopça ağırlığı arttıkça genel olarak tüylülük değerinde iyileşme olduğu saptanmıştır. [3] Bir başka çalışmada, lif uzunluğu, lif inceliği, lif mukavemeti, lif burulma rijitliği, lif elastisite rijitliği, hammadde kısa lif içeriği, iplik büküm katsayısı, lifte bulunan kancalar ve fitil tüylülüğünün, iplik tüylülüğünü etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır [4]. Lif özelliklerinin iplik tüylülüğüne etkisinin incelendiği diğer bir çalışmada ring ipliklerinin aynı pamuk lifinden üretilmiş open-end ipliklerine göre yaklaşık 2,55 kat fazla tüy içerdiği görülmüştür. Tüylülük miktar aralığı ring ipliklerinde daha geniştir ve bükümün her iki tip ipliğin de tüylülüğünü etkilediğini, üretim metoduna bakılmaksızın tüylülüğün numara kalınlaştıkça artacağını ve lif boyu ve üniformitesinin iplik tüylülüğünü etkileyen en önemli faktörler olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır [5]. Yapay liflerle üretilen ipliklerde; liflerin sertlikleri ve yüksek başlangıç elastikiyet modülleri, çıkıntı liflerin %69 una neden olarak belirlenmiştir. Enine kesit şeklinin etkisine rastlanamamıştır. [1] Lif uzunluğu tüylülüğü etkilemektedir, lif ne kadar uzunsa tüylülük o kadar azdır. Pamuk liflerinin inceliği mikroner indeks, yün liflerinin inceliği lif çapı ve yapay liflerin inceliği doğrusal yoğunluk olarak açıklanmaktadır. Lif inceliğinin iplik tüylülüğünü etkilemesi tüylülüğü ifade etmek için kabul edilen parametrelere göre değişmektedir. Bazılarını hariç tutarsak, pek çok durumda tüylülük ve lif çapı aynı yönde eğilim gösterir ve tüylülük lif çapının artması ile artar. Ancak yün liflerinde lif inceliği ve uzunluğu arasındaki korelasyonun pozitif olması nedeniyle, kamgarn ipliklerinde durum farklılık göstermektedir. [6] Đplik tüylülüğünü etkileyen en önemli iki iplik parametresi büküm ve iplik lineer yoğunluğudur. Tüylülüğün, iplik lineer yoğunluğu arttıkça arttığı ve büküm arttıkça ise azaldığı genel olarak kabul görmektedir. [6] Kompakt iplik eğirme sisteminin sağladığı en önemli avantaj soruna neden 3 mm ve daha uzun tüyleri azaltmasıdır. Yapılan pek çok çalışmada kompakt ipliklerin tüylülük değerlerinin klasik ring ipliklerine göre önemli derecede azaldığı tespit edilmiştir [7, 8, 9, 10, 11]. Đplik eğirme metodunun iplik tüylülüğüne etkisi üzerine yapılan başka bir araştırmada, %100 yün kamgarn ipliklerinin iplik tüylülüğü değerleri incelendiğinde, kompakt siro ve kompakt iplik eğirme metodunun iplik tüylülüğünün azaltılmasında önemli bir etkisi olduğu, siro-spun iplik eğirmenin de klasik ring eğirmeye göre iplik tüylülüğü açısından avantaj sağladığı görülmüştür. [12] Günümüzde rejenere selüloz liflerinin kullanımı her geçen gün artmaktadır. Polyester lifi de kısa ştapel iplikçiliğinde pamuk lifinden sonra en yaygın kullanılan hammaddedir. Kompakt iplik eğirme metodu da iplik tüylülüğünün azaltılmasında sağladığı avantaj nedeniyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada %100 pamuk, %100 viskon, %100 polyester, %100 Tencel ve %100 Modal 21

3 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Kısa Ştapelli Đpliklerde Hammadde ve Eğirme Metodunun Đplik hammaddesinden klasik ring, kompakt ve open-end rotor eğirme metotları kullanılarak, iki farklı iplik numarası ve üç farklı büküm faktörüyle kısa ştapelli iplikler üretilmiştir. Üretilen ipliklerin iplik tüylülüğü ölçülerek hammadde ve eğirme metodunun yanı sıra iplik numarasının ve büküm faktörünün de kısa ştapelli ipliklerin iplik tüylülüğüne etkisi incelenmiştir. 2. MATERYAL ve METOT Bu çalışmada hammadde olarak 3,95 mikroner inceliğinde (üst çeyrek uzunluk 29,1 mm) karde pamuk lifi ve 1.2 denye inceliğinde (38mm) polyester, viskon, Modal ve Tencel lifleri kullanılmıştır. Ring iplikleri Rieter G 30 ring iplik makinesinde, open-end rotor iplikleri Rieter R40 open-end makinesinde ve kompakt iplikler ise Zinser 351 C 3 kompakt iplik makinesinde eğrilmiştir. Tablo 1 deki deney planına uygun olarak çalışılmıştır. Tablo 1. Đplik deney planı. Materyal %100 Pamuk, %100 Viskon, %100 Modal, %100 Tencel, %100 Polyester Çalışma şartları Tablo 2 ve 3 de verilmiştir. Đplik Büküm faktörü numarası α e α e α e Ne24/1 Ne16/ Eğirme tekniği Ring Open-end Kompakt Tablo 2. Ring iplik makinesi ve kompakt iplik makinesinde çalışma şartları. Ring Kompakt Makine tipi Rieter G 30 Zinser 351 C 3 Đğ devri d/dak d/dak. Bilezik çapı 42 mm 50 mm Tablo 3. Open-end rotor iplik makinesinde çalışma şartları. %100 viskon, %100 pamuk, %100 Tencel, %100 Modal %100 Polyester Makine tipi Rieter R 40 Open-end rotor iplik makinesi Rieter R 40 Open-end rotor iplik makinesi Rotor devri d/dak d/dak. Rotor çapı 33 mm 33 mm Açıcı silindir hızı 8200 d/dak d/dak. Açıcı silindir tipi B 174 N S 21 DN 64 Eğirme işleminden sonra numuneler 24 saat standart atmosfer şartlarında (20 C sıcaklık, %65 rutubet) bekletildikten sonra iplik tüylülüğü değerleri hem Uster Tester 3 cihazının tüylülük modülü hem de Zweigle Hairiness Tester G566 test cihazı yardımıyla belirlenmiştir. Zweigle iplik tüylülüğü değeri olarak S3 değeri değerlendirmeye alınmıştır. Zweigle S3 değeri 3mm ve daha uzun tüylerin toplamını ifade etmektedir. 1mm ve 2mm uzunluğundaki tüyler, istenilen ve mamule tekstil karakterini veren tüylerdir. Probleme neden olanlar ise 3mm ve daha uzun tüylerdir. Uster tüylülük değeri H ise, 1cm uzunluğundaki iplik gövdesinden dışarı doğru çıkan tüylerin toplam uzunluğunu ifade etmektedir. Daha sonra bir istatistik programı yardımıyla çoklu varyans analizi ve çoklu karşılaştırma Student- Newman-Keuls (SNK) testi uygulanarak iplik eğirme metodunun, hammadde tipinin, iplik numarasının ve büküm faktörünün iplik tüylülüğüne etkisi incelenmiştir. 3. TARTIŞMA Üretilen numune ipliklerin iplik tüylülüğü testi sonuçları Tablo 4 ve Tablo 5 de verilmiştir.

4 Çelik, P., Kadoğlu, H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Tablo 4. Zweigle S3 (3mm ve daha uzun tüylerin toplamı) iplik tüylülüğü değerleri. Ring Kompakt Open-end rotor Hammadde Büküm faktörü (α e ) Ne24/1 inceliğindeki ipliklerin test sonuçları 3,5 4,1 4,7 3,5 4,1 4,7 3,5 4,1 4,7 %100 Pamuk %100 Polyester %100 Viskon %100 Modal %100 Tencel Ne16/1 inceliğindeki ipliklerin test sonuçları %100 Pamuk %100 Polyester %100 Viskon %100 Modal %100 Tencel Tablo 5. Uster iplik tüylülüğü değerleri (H). Ring Kompakt Open-end rotor Hammadde Büküm faktörü (α e ) Ne24/1 inceliğindeki ipliklerin test sonuçları 3,5 4,1 4,7 3,5 4,1 4,7 3,5 4,1 4,7 %100 Pamuk 7,25 6,43 6,23 5,73 5,12 4,88 4,5 4,56 4,07 %100 Polyester 5,39 4,99 4,87 4,92 4,55 4,3 6,81 6,62 7,01 %100 Viskon 5,48 4,84 4,47 3,85 3,51 3,23 5,68 5,03 5,2 %100 Modal 6,87 4,59 4,5 3,85 3,48 3,28 5,75 5,29 5,72 %100 Tencel 5,16 6,19 5,93 5,31 4,87 4,59 6,15 6,67 6 Ne16/1 inceliğindeki ipliklerin test sonuçları %100 Pamuk 8,32 7,5 6,83 6,56 5,81 5,39 4,94 4,72 4,67 %100 Polyester 6,59 5,86 5,66 6,87 5,98 5,76 8,31 8,51 8,64 %100 Viskon 6,43 5,54 5,19 4,66 4,26 3,84 6,13 6,08 5,78 %100 Modal 6,46 5,9 5,42 5,07 4,39 4,06 7,17 6,81 6,57 %100 Tencel 7,87 7,13 6,82 6,51 5,91 5,45 6,7 7,36 6,9 Eğirme metodu, hammadde, iplik numarası ve büküm katsayısının iplik tüylülüğüne etkisini incelemek için yapılan varyans analizi sonuçlarına göre, eğirme metodunun, hammaddenin, iplik numarasının ve büküm katsayısının iplik tüylülüğü değerlerine etkisi istatistiksel olarak (α =0,05 için) önemli bulunmuştur. Beraber etkileşimleri de incelenmiştir. Hammadde, eğirme metodu, iplik numarası ve büküm katsayısı arasındaki etkileşimler istatistiksel olarak önemli bulunmuştur, sadece eğirme metodu ve iplik numarasının beraber etkisine bakıldığında Uster H iplik tüylülüğüne etkisi önemli bulunmamıştır. Hammaddenin Uster iplik tüylülüğü değerine etkisini incelemek için yapılan Student-Newmann-Keuls (SNK) çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre, viskon, Modal, pamuk ve Tencel polyester arasındaki fark önemli bulunmuştur. Tencel ve polyester iplikler arasındaki fark ise önemli bulunmamıştır. En düşük Uster tüylülüğü değeri viskon ipliklerinin değerleridir (Tablo 6). Zweigle S3 iplik tüylülüğü değerleri açısında incelendiğinde, tüm gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En düşük viskon ipliklerini değerleri bulunurken, en yüksek Tencel ipliklerin tüylülük değerleri çıkmıştır (Tablo 7). 23

5 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Kısa Ştapelli Đpliklerde Hammadde ve Eğirme Metodunun Đplik Tablo 6. Hammaddenin Uster iplik tüylülüğü H değerine etkisi (SNK testi). Hammadde sayısı Viskon 180 4,9613 Modal 180 5,3662 Pamuk 180 5,7503 Tencel 180 6,1948 Polyester 180 6,2013 Önemlilik 1,000 1,000 1,000,836 Tablo 7. Hammaddenin Zweigle S3 iplik tüylülüğü değerine etkisi (SNK testi). Hammadde sayısı viskon ,56 pamuk ,79 modal ,63 polyester ,83 tencel ,58 Önemlilik 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Hammaddenin iplik tüylülüğüne etkisini daha ayrıntılı incelemek için, iplik numarası ve eğirme metodunun etkisi elimine edilerek her iki iplik numarası ve üç eğirme metodu için ayrı varyans analizi yapılmıştır. Ring eğirme metoduyla üretilen Ne24/1 inceliğindeki ipliklerin iplik tüylülüğü değerlerine bakıldığında, en düşük viskon hammaddesinden üretilen ipliklerin değerleri bulunmuştur. Ancak Uster tüylülük değeri en yüksek pamuk ring ipliklerinde çıkarken (Tablo 8), Zweigle S3 tüylülük değeri olarak en yüksek Tencel ipliklerinin değerleri bulunmuştur (Tablo 9). Tablo 8. Hammaddenin Ne24/1 ring eğirme ipliklerin Uster H iplik tüylülüğü değerine etkisi (SNK testi). Hammadde sayısı viskon 30 4,9637 polyester 30 5,0830 modal 30 5,3183 tencel 30 5,7590 pamuk 30 6,6380 Önemlilik 0,082 1,000 1,000 1,000 Tablo 9. Hammaddenin Ne24/1 ring eğirme ipliklerin Zweigle S3 iplik tüylülüğü değerine etkisi (SNK testi). Hammadde sayısı viskon ,4667 modal ,0333 pamuk ,4333 polyester ,3333 tencel ,5333 Sig. 1,000,336 1,000 1,000 24

6 Çelik, P., Kadoğlu, H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Tablo 10. Hammaddenin Ne16/1 ring eğirme ipliklerin Uster H iplik tüylülüğü değerine etkisi (SNK testi). Hammadde sayısı viskon 30 5,7193 polyester 30 6,0333 modal 30 6,3963 tencel 30 7,2730 pamuk 30 7,5490 Önemlilik 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Tablo 11. Hammaddenin Ne16/1 ring eğirme ipliklerin Zweigle S3 iplik tüylülüğü değerine etkisi (SNK testi). Hammadde sayısı modal ,3000 pamuk ,2667 viskon ,2000 polyester ,3000 tencel ,4000 Önemlilik,722 1,000 1,000 1,000 Ne16/1 inceliğinde üretilen ring ipliklerinin sonuçlarına baktığımızda, Uster H tüylülük değerleri açısından aynı sıralama görülmektedir (Tablo 10). Zweigle iplik tüylülüğü değerlerini karşılaştırdığımızda, yine en yüksek Tencel ring ipliklerinin değerleri olduğu görülmektedir (Tablo 11). Ancak en düşük Zweigle S3 tüylülük değeri, Uster tüylülüğünden farklı olarak, Modal ve pamuk hammaddelerinden üretilen ipliklerin değerleri bulunmuştur. Ne24/1 open-end eğirme ipliklerin değerlerine bakıldığında, hem Uster H hem de Zweigle S3 tüylülük değerlerinde en düşük pamuk ipliklerinin değerleri olduğu görülmektedir (Tablo 12). Kompakt eğirme metoduyla eğrilen ipliklerin karşılaştırmasına baktığımızda, Ne24/1 inceliğindeki ipliklerin tüylülük değerlerinde viskon ipliklerin değerlerinin en düşük olduğu görülmektedir. Her iki tüylülük ölçüm testi sonuçlarına bakıldığında pamuk kompakt eğirme ipliklerin değerleri yüksek bulunmuştur. Tablo 12. Hammaddenin Ne24/1 open-end eğirme ipliklerin Zweigle S3 iplik tüylülüğü değerine etkisi (SNK testi). hammadde sayısı pamuk ,7667 viskon ,7000 polyester ,9333 modal ,1667 tencel ,8667 Önemlilik 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Eğirme metodunun etkisine baktığımızda, Uster iplik tüylülüğü ve Zweigle S3 iplik tüylülüğü açısından alt gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Tablo 13 ve Tablo 14). En düşük kompakt ipliklerin tüylülük değerleridir. Tablo 13. Eğirme metodunun Uster iplik tüylülüğü H değerine etkisi (SNK testi). 25

7 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Kısa Ştapelli Đpliklerde Hammadde ve Eğirme Metodunun Đplik Egirme metodu sayısı kompakt 300 4,8665 ring 300 6,0733 Open-end 300 6,1445 Önemlili k 1,000 1,000 1,000 Zweigle iplik tüylülüğünde tüm tüy uzunlukları ayrı gruplandırılarak sayılmaktadır. Burada 1 ve 2mm uzunluğundaki kısa ve soruna neden olamayan tüy uzunlukları ile 3mm ve daha uzun, probleme neden olabilecek iplik tüylülüğü grupları ayrı değerlendirilebildiği için eğirme metodunun etkisi daha kolay görülebilmektedir. En yüksek Zweigle S3 tüylülük değeri ring ipliklerinin bulunmuştur. Tablo 14. Eğirme metodunun Zweigle S3 iplik tüylülüğü değerine etkisi (SNK testi). Egirme metodu sayısı kompakt ,67 open-end ,14 ring ,23 Önemlilik 1,000 1,000 1,000 Eğirme metodunun etkisi, her iki iplik numarası için ayrı analiz edildiğinde de aynı eğilimler olduğu görülmüştür. Sadece Ne16/1 inceliğindeki ipliklerde open-end ve ring eğirme arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. Büküm katsayısının artması ile hem Zweigle hem de Uster iplik tüylülüğü değerleri düşmüştür (Tablo 15 ve Tablo 16). Tablo 15. Büküm katsayısının Uster iplik tüylülüğü H değerine etkisi (SNK testi). Büküm katsayısı αe sayısı , , ,0426 Önemlilik 1,000 1,000 1,000 Tablo 16. Büküm katsayısının Zweigle S3 iplik tüylülüğü değerine etkisi (SNK testi). Büküm katsayısı αe sayısı , , ,65 Önemlilik 1,000 1,000 1,000 Đki iplik numarası olduğu için çoklu karşılaştırma yapılamamıştır. Grafiklerden de iki iplik numarası arasındaki iplik tüylülüğü değerleri arasındaki fark açık şekilde görülmektedir. Đplik numarası açısından bakıldığında, Şekil 1 ve Şekil 2 den de görüldüğü gibi, iplik numarası kalınlaştıkça iplik tüylülüğü artmaktadır. 26

8 Çelik, P., Kadoğlu, H. Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Zweigle S3 iplik tüylülüğü Ne24/1 Ne16/1 0 3,5 4,1 4,7 3,5 4,1 4,7 3,5 4,1 4,7 Ring Kompakt Open-end rotor Büküm katsayısı Şekil 1. %100 pamuk ipliklerinin Zweigle S3 iplik tüylülüğü değerlerinin karşılaştırılması Zweigle S3 iplik tüylülüğü Ne24/1 Ne16/1 0 3,5 4,1 4,7 3,5 4,1 4,7 3,5 4,1 4,7 Ring Kompakt Open-end rotor Büküm katsayısı Şekil 2. %100 Tencel ipliklerin Zweigle S3 iplik tüylülüğü değerlerinin karşılaştırılması. 4. SONUÇ VE ÖNERĐLER Hammadde özelliklerinin iplik tüylülüğü değerlerini etkilediği pek çok araştırmacı tarafından belirtilmiştir [2, 6, 13, 14]. Kullanılan lifin uzunluğu, inceliği, eğilme ve bükülme rijitliği iplik tüylülüğünü etkilemektedir. Bu çalışmada kısa lif iplikçiliğinde kullanılan pamuk, polyester ve rejenere selüloz liflerinden (viskon, Modal ve Tencel ) üretilen ipliklerin iplik tüylülüğü değerleri incelenmiştir. Varyans analizine göre hammadde* eğirme metodu* iplik numarası* büküm katsayısı arasındaki interaksiyon (etkileşim) istatistiksel olarak (α=0,05 için) önemli bulunmuştur. Hammaddenin iplik tüylülüğüne etkisine bakıldığında, iplik numarası ve eğirme sistemine göre üretilen numune ipliklerin iplik tüylülüğü değerlerinin sıralaması değişmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre hammadde cinsinin iplik tüylülüğüne etkisi ile ilgili bir genelleme yapmak mümkün olamamıştır. Ölçüm metoduna göre de sıralama değişmektedir. Eğirme metodunun etkisi incelendiğinde, kompakt eğirme ipliklerin iplik tüylülüğü değerleri tüm hammadde cinsleri ve her iki iplik numarası için de en düşük bulunmuştur. Kompakt eğirme metodu iplik tüylülüğünde önemli bir azalma sağlamaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda da ifade edildiği gibi open-end ipliklerin tüylülük değerlerinin ring ipliklerine göre daha düşük olduğu görülmektedir [5]. Open-end ipliklerinin yapısında bulunan lif sargıları ile lifler iplik gövdesine daha iyi bağlandığı için iplik tüylülüğü değeri de daha düşük çıkmaktadır. Đplik numarasının etkisine bakıldığında, iplik lineer yoğunluğu arttıkça iplik tüylülüğü değeri de 27

9 Teknolojik Araştırmalar: TTED 2009 (2) Kısa Ştapelli Đpliklerde Hammadde ve Eğirme Metodunun Đplik artmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar bulunmuştur [6, 9, 13]. Ne24/1 ipliklerin tüylülük değerleri Ne16/1 ipliklerin tüylülük değerlerinden daha düşük bulunmuştur. Büküm miktarının artması ile lifler iplik gövdesine daha iyi tutundukları için, iplik tüylülüğü değeri de azalmaktadır. Ancak her zaman çok yüksek büküm değerleri ile çalışmak mümkün değildir. Đplik bükümünün artması ipliğin sertleşmesine ve eğirmede üretim düşüşüne neden olmaktadır. Özellikle kompakt eğirme metodu ile iplik tüylülüğünde sağlanan önemli azalma dikkate alındığında daha düşük büküm değerleri ile çalışılması önemli bir avantaj olarak görülmektedir. 5. KAYNAKLAR 1. Kadoğlu, H., 1987, Đplik Tüylülüğü ve Nedenleri Üzerine Bazı Yaklaşımlar, Tekstil ve Makine, Yıl: 1, Sayı: 3, Mayıs, Barella,A., 1978, New Features of Yarn Hairiness Studies, Journal of Textile Institute. 3. Pillay, K.P.R., Shankaranarayana, K.S., 1979, Hairiness and Related Properties of Polyester and its Blends During High Speed Spinning, Proceedings of the Nineteenth Technological Conference, Ahmedabad Textile Industry s Research Association, India, 1979, Vol. 1, p Datye K.V., Bose C., 1981, Minimising Yarn Hairiness, The Indian Textile Journal, August, p Barella, A., Manich, A.M., 1988, The Influence of the Spinning Process, Yarn Linear Density, and Fiber Properties on the Hairiness of Ring-Spun and Rotor-Spun Cotton Yarns, Journal of the Textile Institute, , Volume 79, Issue 2, Pages Barella, A., 1983, Yarn Hairiness, The Textile Institute, Textile Progress, Vol. 13, No Kadoğlu, H., 2001, Quality Aspects Of Compact Spinning, Melliand International, Volume 7,Issue 1, April, Krifa, M., Hequet, E., Ethridge, D., 2002, Compact Spinning: New Potential for Short Stapel Cottons, Textile Topics. 9. Çelik, P., Kompakt Đplik Eğirme Makinesinde Uzun Ştapelli Liflerin Eğrilmesi ve Đplik Özelliklerinin Klasik Ring Eğirme Tekniği ile Karşılaştırılması, 2002,Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 10. Canoğlu, S., Yükseloğlu, S.M., The Comparison of Yarn Parameters Hairiness of Ring and Compact (COM4) Yarns, 5th International Conference, TEXCHI 2003, June 16-18, Liberec, Czech Rebublic. 11. Kremenavoka, D., Novackova, J., Voborova, J., 2003, Compact Yarn Structure and Properties, 5th International Conference, TEXCHI 2003, June 16-18, Liberec, Czech Rebuplic. 12. Çelik, P., Kadoğlu, H., 2006, Kamgarn Đpliklerinde Eğirme Metodunun Đplik, Tekstil ve Konfeksiyon, Nisan-Haziran, Sayı 2, s Altas,S., Kadoglu, H., 2006, Determining Fiber Properties and Linear Density Effect on Cotton Yarn Hairiness in Ring Spinning, Fibres&Textiles in Eastern Europe, July/ September, Vol.14, No.3 (57), p: Kadoğlu, H., Üreyen, M.E., Çelik, P., Yıldırım, D., 2004, Influence of Spinning Process Parameters and Cotton Fiber Characteristics on Yarn Hairiness of Ring Spun Yarns, 4th AUTEX World Textile Conference, Roubaix-France, June. 28

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ

KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) KAMMGARN İPLİKLERİNDE EĞİRME METODUNUN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİSİ THE EFFECT OF SPINNING METHOD ON YARN HAIRINESS ON WORSTED YARNS Arş. Gör. Dr. Pınar ÇELİK Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE HVI LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN HVI FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü

Detaylı

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 OPEN-END İPLİKÇİLİĞİNDE FARKLI ÇAPTA ROTOR KULLANIMININ İPLİK KALİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Remzi GEMCİ * Ahmet KAPUÇAM

Detaylı

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi

Eğirme Parametrelerinin Đplik Kalitesine Etkisi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 111-118ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 28(1), pp. 111-118, June 2013 Eğirme

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 4, 2013, Sayfalar 165-169 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences RİNG

Detaylı

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET

İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖZET 1 9 9 2 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 16 SAYI 73-74 İPLİK-İPLİK VE İPLİK-METAL SÜRTÜNME KATSAYISI İLE BAZI İPLİK

Detaylı

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers

Comparison of Test Results of the Different Yarn Harininess Testers Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006),422-427 Farklı Tüylülüğü Test Cihazlarından Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması Sennur ALAY, Fatma GÖKTEPE Süleyman Demirel

Detaylı

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi D. Yılmaz, G. Kayabaşı / Lif Türü ve İplik İnceliğinin Vortex İplik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Journal

Detaylı

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR (REFEREED RESEARCH) RİNG PAMUK İPLİKLERİ İLE AFIS LİF ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR INTERACTIONS BETWEEN AFIS FIBRE PROPERTIES AND RING COTTON YARN PROPERTIES Dr. Mustafa E. ÜREYEN Anadolu Ü.

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Ring İplikleri ile RoCoS Kompakt İpliklerinin Tüylülük Özelliği Bakımından Karşılaştırılması The Comparison of the Yarn Hairiness Produced with

Detaylı

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS

Yahya CAN 1, Erhan KIRTAY 2. Denizli. İzmir YARN CHARACTERISTIC S EFFECTS ON TEAR RESISTANCE OF COTTON PLAIN FABRICS Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE PAMUKLU BEZAYAĞI KUMAŞLARIN YIRTILMA MUKAVEMETLERİNE ETKİ EDEN İPLİK ÖZELLİKLERİ Yahya CAN 1, Erhan

Detaylı

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics

Researching the Yarn Characteristics of Effect on the Abrasion Resistance of Cotton Plain Fabrics Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-3 (2009),297-304 Pamuklu Bezayağı Kumaşların Aşınma Mukavemetine Etki Eden İplik Özelliklerinin İncelenmesi Yahya CAN 1 *, Erhan KIRTAY

Detaylı

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi

Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi www.teknolojikarastirmalar.com Electronic Journal of Textile Technologies 08 (1) 11-17 TECHNOLOGICAL RESEARCHES Makale Dokuma Kumaş Yapisinin Tezgah Eni Boyunca Çözgü Gerginlik Dağilimina Etkisi Gülcan

Detaylı

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ ve TEKSTİL MAKİNALARI KONGRESİ, 11 1 Kasım 5, Gaziantep-Türkiye OPEN-END ROTOR İPLİKÇİLİĞİNDE NAVEL İN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Arş.Gör.Yılmaz ERBİL ve Doç.Dr.Osman BABAARSLAN

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Farklı Sistemlerle Direkt Olarak Elde Edilmiş Çift Katlı İplik Özelliklerinin Örme Kumaş Özelliklerine Etkileri Effects of Properties of Two-Ply

Detaylı

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KOMPAKT VE KONVANSİYONEL RİNG İPLİKLERİNDEN DOKUNMUŞ PAMUKLU KUMAŞLARIN FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİ SONRASI BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF PILLING PROPERTIES OF COTTON FABRICS

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 2005 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Orjinal Adı: TEMEL İPLİKÇİLİK Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: TKS 005 Dersin

Detaylı

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi

Öz/Manto Oranı ve Büküm Sayısının Filament Özlü Đpliklerin Đplik Özelliklerine Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (29-37) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (29-37) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 İĞ DEVRİNİN DOKUMA VE TRİKO İPLİKLERİN KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ Remzi GEMCİ * Yusuf ULCAY ** Özet: Bu çalışmada, ring iplik

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (2) 1-1 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR (Makale) Kısa Ştapel Đplikçilikte Đplik Özelliklerinin Đncelenmesi Demet YILMAZ, Hasan H. ÖZKAN,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) 1 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) HAMMADDE ÖZELLİKLERİNİN PAMUK İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sevda ALTAŞ Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YENİ NESİL TEKNİK LİFLER (KARBON, LENZİNG FR, METAARAMİD,PARAARAMİD) KULLANILARAK ÖZELLİKLİ İPLİKLERİN ÜRETİMİ VE KALİTE - MALİYET ANALİZİ TEKSTİL

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr

TEKSTİL VE MÜHENDİS (Journal of Textiles and Engineer) http://www.tekstilvemuhendis.org.tr TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Eş Zamanlı Uygulanan Katlama ve Büküm İşleminin Katlı İplik Özellikleri Üzerindeki Etkisi Effect of the Simultaneous Folding and Twisting Processes

Detaylı

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ MVS SİSTEMİ İLE PAMUK İPLİĞİ ÜRETİMİNDE DÜZE BASINCI DEĞİŞİMİNİN İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hüseyin Gazi ÖRTLEK Şükriye ÜLKÜ Özet: Hava jetli iplik eğirme teknolojisi esasına dayalı olarak,

Detaylı

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama

Ham Madde Cinsi ve Üretim Parametrelerinin İplik Kalitesine Etkisi: Open- End İplikçiliği Üzerine Bir Uygulama MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/makufebed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8(1): 96-107 (2017) The Journal of Graduate School of Natural

Detaylı

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers Tekstil ve Mühendis The Journal Of Textiles and Engineers YIL 15 SAYI 70-71 YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN

Detaylı

Dokuma Kumaş Üretiminde Kompakt İplik Kullanımı. The Use Of Compact Yarn In Woven Fabric Production

Dokuma Kumaş Üretiminde Kompakt İplik Kullanımı. The Use Of Compact Yarn In Woven Fabric Production Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2012 (13-21) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 6, No: 1, 2012 (13-21) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KUMAŞLARDA YIRTILMA MUKAVEMETİ TEST YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON COMPARISON OF TEARING STRENGTH TEST METHODS OF FABRICS Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL Ege Ü. Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality

Examining the Effect of Mechanical Abrasion in Open-End Spinning Mill on Yarn Quality KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2), 2010 26 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(2), 2010 Open-End Eğirme Ünitesindeki Mekanik Aşınmanın İplik Kalitesine Etkisinin İncelenmesi Remzi GEMCİ *, Hayriye

Detaylı

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2014 ARAŞTIRMA AÇMA SİLİNDİRİ VE DÜZENİN %100 POLYESTER OPEN-END ROTOR İPLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Gözde BUHARALI * Sunay ÖMEROĞLU

Detaylı

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk»

21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI. «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI ve Pamukta Kontaminasyonun Önlenmesi AR-GE PROJE PAZARI «Ştapel İplik Eğirme Teknolojileri ve Pamuk» Prof.Dr. Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Tekstil

Detaylı

Katlı Vortex İpliklerin Mukavemet ve Uzama Özellikleri

Katlı Vortex İpliklerin Mukavemet ve Uzama Özellikleri Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2011 (1-9) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 3, 2011 (1-9) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi

Pamuk İpliğinde Mukavemeti Etkileyen Faktörlerin Bulanık Mantık Yöntemiyle Tespit Edilmesi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2014 (12-18) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 2, 2014 (12-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) RİNG VE KOMPAKT İPLİK ÖZELLİKLERİ İLE BU İPLİKLERDEN ÜRETİLEN ÖRME KUMAŞ ÖZELLİKLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ STATISTICAL INVESTIGATION OF PROPERTIES OF RING AND COMPACT

Detaylı

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PUNTALAMA İŞLEMİNİN SENTETİK İPLİKLERİN SAĞLAMLIK VE DÜZGÜNLÜK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İsmail Öztanır 1, Mehmet Emin Yüksekkaya 2 1 Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği

Detaylı

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ *

FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl: Cilt:- FARKLI İPLİK NUMARALARI İLE DEĞİŞİK ÖRGÜ TİPLERİNDE ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ * Physical Properties of Different Type of Knitted Fabrics Produced

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hüseyin Emre AYAN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEN ELDE EDİLEN PAMUKLARDAN ÜRETİLEN İPLİĞİN KALİTE ÖZELLİKLERİNE EĞİRME MAKİNESİ PARAMETRELERİNİN

Detaylı

KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ

KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ Musa KILIÇ Ekim, 2010 İZMİR KARIŞIM İPLİKLERİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK VE TÜYLÜLÜK ANALİZLERİ Dokuz Eylül

Detaylı

Havlu Dokuma Kumaşlarda, Hav Yüksekliği ve Gramajın Kumaşların Su Emiciliği, Aşınma Ve Boncuklanma Dayanımlarına Etkisi

Havlu Dokuma Kumaşlarda, Hav Yüksekliği ve Gramajın Kumaşların Su Emiciliği, Aşınma Ve Boncuklanma Dayanımlarına Etkisi Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2011 (18-25) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 2, 2011 (18-25) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (REFEREED RESEARCH) ELASTAN İÇERİKLİ SEÇİLMİŞ İPLİKLERDE BAZI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN İPLİK MUKAVEMETİ VE UZAMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF PRODUCTION PARAMETERS ON STRENGTH AND ELONGATION OF THE SELECTED

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ

İPLİK KALİTE PARAMETRELERİ 1. NUMARA İplik numarası ipliğin boyutunu (inceliğini, kalınlığını) belirlemek için verilen sayısal bir değer olup, birim uzunluk başına ağırlığı veya birim ağırlık başına uzunluğu belirten bir ölçüdür.

Detaylı

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS

PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON THE HAIRINESS OF COTTON / POLYESTER BLENDED OE ROTOR YARNS PAMUK / POLİESTER KARIŞIMI OE ROTOR İPLİKLERİNİN TÜYLÜLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Pınar DURU BAYKAL, Osman BABAARSLAN Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 0330-Balcalı/Adana Rızvan EROL Çukurova

Detaylı

COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) eğirme üçgeni

COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) eğirme üçgeni COMPACT İPLİKÇİLİK (Daha az tüylü ve daha mukavemetli iplikler) İplikçilik alanında yeni geliştirilen sistemler devamlı olarak ring iplik eğirme sistemiyle mukayese edilmektedir. Bunun sebebi, ring ipliklerinin

Detaylı

MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata Ve Tüylülük Değerlerinin Karşılaştırılması

MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata Ve Tüylülük Değerlerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi YEKARUM e-dergi (Journal of YEKARUM) Yıl 2015/Cilt 3/ Sayı 1 E - ISNN: 1309-9388 MVS 810 Vortex İplik Makinasında Üretilen Farklı İncelikteki İpliklerin Düzgünsüzlük, Hata

Detaylı

BOBİNLEME İŞLEMİNİN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BOBİNLEME İŞLEMİNİN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 BOBİNLEME İŞLEMİNİN İPLİK TÜYLÜLÜĞÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Şükriye ÜLKÜ * Sunay ÖMEROĞLU Özet: Bu çalışmada bobin

Detaylı

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI

GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002 GELİŞTİRİLMİŞ LİF ÖLÇÜM SİSTEMİ AFIS İN PENYE PAMUK İPLİKÇİLİĞİNDE KULLANIMI Şükriye ÜLKÜ * Sunay ÖMEROĞLU Özet: Bu çalışmada

Detaylı

MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi

MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi MEM Tekstil Sanayi & Ticaret Anon. Şti. Türkiye deki tam entegre iplik tesisi 2 Rieter. MEM 1 Rieter. MEM 3 TÜRKİYE DEKİ TAM ENTEGRE İPLİK TESİSİ MEM Tekstil Sanayi & ticaret Anon. Şti. MAKİNALARIMIZ 20

Detaylı

Dünden Bugüne Kısa Stapel İplik Üretim Teknolojileri

Dünden Bugüne Kısa Stapel İplik Üretim Teknolojileri S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE ETKĠSĠ

FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE ETKĠSĠ ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 FARKLI EĞĠRME SĠSTEMLERĠNĠN BOYAMAYA HAZIR YUMUġAK BOBĠNLERĠN SERTLĠK DEĞERLERĠNE

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Büküm İplikçiliği (Siro-Spun) Teknolojisindeki Gelişmeler ve Hibrit Eğirme Teknolojileri Developments on Twist Spinning (Siro-Spun) Technology

Detaylı

PAMUK İPLİKLERİNDE İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ VE TÜYLÜLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (KAYNAK TARAMASI)

PAMUK İPLİKLERİNDE İPLİK TÜYLÜLÜĞÜ VE TÜYLÜLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (KAYNAK TARAMASI) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 3 : 379-385 PAMUK İPLİKLERİNDE

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:XXX-XXX Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (3) 45-50 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Nazan ERDUMLU Đstanbul Teknik Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri

Detaylı

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Karde Esnek İplik Üretim Hattı; Eğitim-Öğretim, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Faaliyetleri için Hizmet Vermeye Başlamıştır 2005 yılının sonunda TTI Wuppertal

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Serin MEZARCIÖZ FARKLI ÜRETİM TEKNİKLERİYLE EĞRİLMİŞ İPLİKLERDEN ÖRÜLEN KUMAŞLARIN BELİRLİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE İSTATİSTİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME MÜŞTERİ BİLGİLERİ Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuru Tarihi: İlgili kişi adı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: e-posta : Raporun İngilizce hazırlanmasını

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

Haşil Prosesinin Teknik İncelemesi ve Bir Uygulama

Haşil Prosesinin Teknik İncelemesi ve Bir Uygulama Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 29(1), 99-108 ss., Haziran 2014 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 29(1), pp. 99-108, June 2014 Haşil

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ)

EGE ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) EGE ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KESİKLİLİF İPLİKLERİNDE KENDİÜZERİNE KIVRILMA EĞİLİMİ(İPLİK CANLILIĞI) VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Pınar ÇELİK Tekstil Mühendisliği

Detaylı

METAL İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞLARIN HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ

METAL İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞLARIN HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011 ARAŞTIRMA METAL İPLİKLİ DOKUMA KUMAŞLARIN HAVA GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ E. Kenan ÇEVEN * Gülcan SÜLE * Ayça GÜRARDA

Detaylı

ROCOS KOMPAKT PL K E RME S STEM VE ÜRET LEN PL K VE KUMA LARIN KAR ILA TIRILMASI T.C. EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) Sevda ALTA

ROCOS KOMPAKT PL K E RME S STEM VE ÜRET LEN PL K VE KUMA LARIN KAR ILA TIRILMASI T.C. EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) Sevda ALTA T.C. EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (DOKTORA TEZ ) ROCOS KOMPAKT PL K E RME S STEM VE KLAS K R NG PL K E RME TEKN LE ÜRET LEN PL K VE KUMA LARIN KAR ILA TIRILMASI Sevda ALTA Tekstil Mühendisli

Detaylı

Hollow Yarn and Production Methods

Hollow Yarn and Production Methods Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (50-57) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (50-57) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:xxx-xxx

Detaylı

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ *

FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:28 Cilt:18-3 FARKLI INCELİK VE ELASTAN ORANLARINDA EĞRİLMİŞ PAMUK İPLİKLERİNİN GÖMLEKLİK KUMAŞ ÖZELLİKLERİNE OLAN ETKİSİ * The Effects of Yarns With Different Lineer Density

Detaylı

RİNG İPLİKÇİLİĞİNDE LİF ÖZELLİKLERİNDEN PAMUK İPLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN TAHMİNLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI

RİNG İPLİKÇİLİĞİNDE LİF ÖZELLİKLERİNDEN PAMUK İPLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN TAHMİNLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI RİNG İPLİKÇİLİĞİNDE LİF ÖZELLİKLERİNDEN PAMUK İPLİĞİ ÖZELLİKLERİNİN TAHMİNLENMESİNİN ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı Ozan

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve Đstatistiksel Modellemesinin Yapılması

Dokuma Dairelerinde Randıman Kayıplarının Analiz Edilmesi Ve Đstatistiksel Modellemesinin Yapılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2009 (3842) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 2, 2009 (3842) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com eissn:xxxxxx

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ

ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ ORGANİK PAMUK ve ORGANİK KUMAŞ ÜRETİM PROJESİ EGE ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Danışman : Doç. Dr. Pınar ÇELİK Necati ER info@necatier.com/0536 726 12 66 Ali KARTAL alikartal@outlook.com.tr/0506

Detaylı

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, 2007 ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRME KUMAŞLARIN AŞINMA, PATLAMA VE EĞİLME ÖZELLİKLERİ Onur TEKOĞLU Yasemin KAVUŞTURAN

Detaylı

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer)

TEKSTİL VE MÜHENDİS. (Journal of Textiles and Engineer) TEKSTİL VE MÜHENDİS () http://www.tekstilvemuhendis.org.tr Hava Jetli İpliklerin Dokuma Kumaş Performanslarının Değerlendirilmesi Evaluation of Woven Fabric Performances of Air-Jet Yarns Hüseyin Gazi TÜRKSOY,

Detaylı

Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties

Investigation on Murata Vortex Spinning and Yarn Properties Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (47-55) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (47-55) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması

Filamentlerde Puntalama İşleminden Kaynaklanan Numara Değişimlerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1),167-173 ss., Haziran 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(1), pp. 167-173, June 2015 Filamentlerde

Detaylı

RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN PATLAMA MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET

RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN PATLAMA MUKAVEMETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET 1 9 9 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 16 SAYI 73-74 RİNG PENYE VE KOMPAKT İPLİKLERDEN ÖRÜLEN TEMEL ATKILI ÖRME KUMAŞLARIN

Detaylı

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve

Uster Afis. kullanımı. Using. Pamuk Organik. Uster AFIS penye iplik. Keywords Cotton Organic cotton yarn. combed yarn. ÖZET Günümüzde, çevre ve 27 Uster Afis sisteminin organik pamuk ipliği üretiminde kullanımı Hüseyin Gazi ÖRTLEK, Öznur SARITAŞ, Ahmet MERİÇ* Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kayseri *Uster Teknoloji Ticaret A.Ş.

Detaylı

Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (12-23) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (12-23)

Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (12-23) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (12-23) Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 3, 2009 (12-23) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 3, No: 3, 2009 (12-23) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

KONVANSİYONEL VE KOMPAKT RİNG İPLİK EĞİRME YÖNTEMLERİNİN DOKUMA KUMAŞ MUKAVEMET VE TERMAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

KONVANSİYONEL VE KOMPAKT RİNG İPLİK EĞİRME YÖNTEMLERİNİN DOKUMA KUMAŞ MUKAVEMET VE TERMAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Marmara Üniversitesi http://dx.doi.org/10.7240/201332049 KONVANSİYONEL VE KOMPAKT RİNG İPLİK EĞİRME YÖNTEMLERİNİN DOKUMA KUMAŞ MUKAVEMET VE TERMAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Muhammet UZUN 1,2,*

Detaylı

TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİNDE UYGULANAN TESTLER VE STANDARTLARI (Test Listesi)

TEKSTİL VE TEKNİK TEKSTİL MÜKEMMELİYET MERKEZİNDE UYGULANAN TESTLER VE STANDARTLARI (Test Listesi) LİF TEST/ANALİZLERİ STANDARTLAR Numune Miktarı 1 TEK LİF UZUNLUĞU TS 715 ISO 6989 10 g 2 TEK LİF MUKAVEMETİ TS EN ISO 5079 10 g 3 ELYAF İNCELİĞİ(GRAVİMETRİK) TS 2874 EN ISO 1973 10 g 4 PAMUK LİFİNDE OLGUNLUK

Detaylı

2/1 Z Dimi PES/VIS/EA Dokuma Kumaş Özelliklerine Şardon Parametrelerinin Etkisi. Effect of Rasing on Properties of 2/1 Z Dimi PES/VIS/EA Woven Fabric

2/1 Z Dimi PES/VIS/EA Dokuma Kumaş Özelliklerine Şardon Parametrelerinin Etkisi. Effect of Rasing on Properties of 2/1 Z Dimi PES/VIS/EA Woven Fabric Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (1-8) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (1-8) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3991

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (1) 1-9 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Rollergin Tipi Çırçır Makinelerinde Ayar Parametrelerinin Lif Kalitesine ve Özelliklerine

Detaylı

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar 1 TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar TENCEL A100 çeşitleri Lif inceliği Lif uzunluğu Iplik çekim sistemi TENCEL A100 1.25 dtex 38 mm Kısa lif çekim sistemi TENCEL

Detaylı

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 38 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Ve ne Etkisi Kübra ÇETİNASLAN 1, Serin MEZARCIÖZ 2, Suat ÇETİNER 1 *

Detaylı

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası

J 20 Hava-Jetli İplik Makinası J 20 Hava-Jetli İplik Makinası......................... Mükemmel Com4 jet iplikleri için verimlilik artışı ve yeni sarım sistemi........................... Rieter. Aile Bayramı. Türkiye.. Mayıs. 2014.

Detaylı

FARKLI KESİTE SAHİP FİLAMENTLERDEN OLUŞAN POLİESTER İPLİKLERDE BÜKÜMÜN MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

FARKLI KESİTE SAHİP FİLAMENTLERDEN OLUŞAN POLİESTER İPLİKLERDE BÜKÜMÜN MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011 ARAŞTIRMA FARKLI KESİTE SAHİP FİLAMENTLERDEN OLUŞAN POLİESTER İPLİKLERDE BÜKÜMÜN MUKAVEMET ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Sunay ÖMEROĞLU

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

PROF.DR. BÜLENT ÖZİPEK

PROF.DR. BÜLENT ÖZİPEK 1 BIOGRAPHICAL SKETCH PROF.DR. BÜLENT ÖZİPEK Tel : +90 212 292 96 28 Fax : +90 216 326 55 56 e-mail : ozipek@itu.edu.tr Education : Ph.D. Department of Textile Industries, Leeds University, U.K., February

Detaylı

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ELASTAN (SPANDEX) İLAVESİNİN POLİESTER/VİSKON KARIŞIMLI DOKUMA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ EFFECT OF ELASTANE ON THE PROPERTIES OF PES/VIS BLEND WOVEN FABRICS Osman BABAARSLAN Çukurova Ü. Tekstil

Detaylı

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Türkiye Müşteri Hizmetleri Niyazi Bahar: Lenzing Müşteri Hizmetleri Servis Ofisi, Gaziantep / TR Martin Köllerer: Lenzing Müşteri Hizmetleri

Detaylı

Rieter Com4 Yarns. Yarns of Choice. Rieter Com4 İplikleri Yarns of Choice. Iris Biermann Rieter Makinalar & Sistemler

Rieter Com4 Yarns. Yarns of Choice. Rieter Com4 İplikleri Yarns of Choice. Iris Biermann Rieter Makinalar & Sistemler Rieter Com4 İplikleri Yarns of Choice Iris Biermann Rieter Makinalar & Sistemler Anja Knick Rieter Makinalar & Sistemler Rieter Com4 Yarns Yarns of Choice İçindekiler 1 Com4 İplik Nedir? 5 Know-how Sayesinde

Detaylı

Anti Statik Yağın İplik Kalite Parametrelerine Etkisi *

Anti Statik Yağın İplik Kalite Parametrelerine Etkisi * Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(2), ss. 19-32, Aralık 2011 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 26(2), pp. 19-32, December 2011 Anti

Detaylı

EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) KISA L F PL KÇ L NDE SiROSPUN YÖNTEM N N UYGULANMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) KISA L F PL KÇ L NDE SiROSPUN YÖNTEM N N UYGULANMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ (YÜKSEK L SANS TEZ ) KISA L F PL KÇ L NDE SiROSPUN YÖNTEM N N UYGULANMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Tuba BEDEZ ÜTE Tekstil Mühendisli i Ana Bilim Dalı Bilim Dalı Kodu:

Detaylı

Mikrofilament İnceliğinin Dokuma Kumaş Özelliklerine Etkisi. Effects of Microfilament Fineness on Woven Fabric Properties

Mikrofilament İnceliğinin Dokuma Kumaş Özelliklerine Etkisi. Effects of Microfilament Fineness on Woven Fabric Properties Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 1, 2011 (30-39) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 5, No: 1, 2011 (30-39) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Rieter Com4 rotor İpliği. Sonraki İşlemlerde Başarının Garantisi. Stephan Weidner-Bohnenberger. Iris Biermann. Rieter Com4 rotor İpliği

Rieter Com4 rotor İpliği. Sonraki İşlemlerde Başarının Garantisi. Stephan Weidner-Bohnenberger. Iris Biermann. Rieter Com4 rotor İpliği Rieter Com4 rotor İpliği Tercih edilen iplikler Iris Biermann Rieter Machine Works Ltd. Winterthur, Switzerland Stephan Weidner-Bohnenberger Rieter Ingolstadt GmbH Ingolstadt, Germany Rieter Com4 rotor

Detaylı

ŞENİL İPLİKLERDE AŞINMA PROBLEMİNİN İNCELENMESİ

ŞENİL İPLİKLERDE AŞINMA PROBLEMİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 127-134

Detaylı

Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi

Cer Makinasında Ekartman Ayarlarının İplik Kalite Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), ss. 73-80, Mart 2017 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 32(1), pp. 73-80, March 2017 Cer Makinasında

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Halil ÖZDEMİR FARKLI İPLİK ÜRETİM SİSTEMLERİ İLE EĞRİLMİŞ İPLİKLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE BOBİN BOYAMA PERFORMANSININ İNCELENMESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ

ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠN REGRESYON ANALĠZĠ ISSN ISSN 1019-1011 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MĠM.FAK.DERGĠSĠ CİLT.25 SAYI.1-2 Haziran/Aralık June/December 2010 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.25 NO.1-2 ĠPLĠĞĠ BOYALI PAMUKLU DOKUMA KUMAġLARDA Füsun DOBA KADEM ve R.Tuğrul

Detaylı

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ

ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ (REFEREED RESEARCH) ŞENİL VE MAKARNA İPLİKLERDEN ÜRETİLEN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ DİMENSİONAL PROPERTIES OF PLAIN KNITTED FABRICS FROM CHENILLE AND MACARONI YARNS Onur TEKOĞLU Uludağ Üniversitesi

Detaylı