ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE MATEMATÝK. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik, Varlýðýn Adý TEMA Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE MATEMATÝK. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik, Varlýðýn Adý...11. 2. TEMA Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam..."

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik, Varlýðýn Adý Neden-Sonuç Cümlesi, Kurallý ve Anlamlý Cümle, Deyimler, Atasözleri Konu, Ana Düþünce, Ana Duygu Nokta, Günlük, Aný, Levhalar, Harita-Kroki TEMA Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam Eylem, Varlýðý Niteleyen kelime, Özdeyiþ, Benzerlik, Farklýlýk, Karþýlaþtýrma Paragrafta Giriþ - Geliþme ve Sonuç, Paragfrafta Yardýmcý Düþünceler Paragraf Oluþturma, Virgül, Soru Ýþareti, Mektup TEMA Varlýðýn Yerine Kullanýlan Kelimeler, Cümlede Eylemin Bildirdiði Ýþi Yapan (Özne), Cümle Yorumlama Öznellik-Nesnellik, Baþlýk Kavram Haritasý, 5N 1K, Grafik ve Tablo Okuma Durum Ekleri, De nin Yazýlýþý, Ýki Nokta, Yay Ayraç, Uzun Çizgi TEMA Eylemi Niteleyen Kelimeler, Kiþilik (Karakter) Özellikleri, Benzetme, Duygusal ve Abartcý Cümleleri Tahmin Cümleleri, Gerçek ve Hayal Ürünü, Farklý Düþünmeye Yönlendiren Ýfadeler, Paragrafý Bölme, Anlatýmýn Akýþýný Bozan Cümleler Kitle Ýletiþim Araçlarý, Yapým Ekleri, Tarihlerin-Dil ve Din Adlarýnýn Yazýlýþý TEMA Baðlayýcý Kelimeler, Ön Yargý Cümleleri, Öneri (Tavsiye) Cümleleri, Yakýnma (Sitem) Cümleleri, Destekleyici ve Açýklayýcý Ýfadeler, Cümle Tamamlama Parçaya Hâkim Olan Duygu, Sanatçýnýn Kiþiliði, Karakter Özellikleri, Parçada Duyulardan Yararlanma mi nin Yazýlýþý, ki lerin Yazýlýþý, Üç Nokta, Kesme Ýþareti TEMA Eylemde Zaman, Þart (Koþul) Cümlesi, Taným Cümlesi, Soru Cümlesi, Önemli Olaný Belirtirken Kullanýlan Ýfadeler Cümle Ögeleri Anlatým Bozukluklarý Hece Düþmesi, Ünlem Ýþareti, Savaþ, Devir, Çað Adlarýnýn Yazýlýþý TEMA Gibi, Kadar, Göre, Ýçin, Üzere, Sanki, Ýle Endiþe (Kaygý), Üzülme, Uyarý (Ýkaz), Eleþtiri (Tenkit), Beðenme (Takdir) Cümleleri Özetleyen ve Sonuç Bildiren Ýfadeler, Kurum, Kuruluþ Adlarýnýn Yazýlýþý, Kýsa Çizgi, Noktalý Virgül TEMA Þikâyet (Yakýnma)-Sitem-Þaþýrma-Piþmanlýk Cümleleri, Genel ve Özel Durumlarý Bildiren Ýfadeler, Telefonda Konuþma Kurallarý, Gezegen, Yýldýz Adlarýnýn Yazýlýþý, Týrnak Ýþareti Genel Tekrar Testi MATEMATÝK Doðal Sayýlar Örüntü Oluþturma Doðal Sayýlarda Toplama ve Çýkarma Ýþlemleri Doðal Sayýlarda Zihinden Toplamý, Çýkarma - Tahmin Doðal Sayýlarda Çarpma ve Bölme Ýþlemleri Doðal Sayýlarda Çarpmý ve Bölme Ýþleminin Sonucunu Tahmin Etme - Zihinden Çarpma ve Bölme Çarpma ve Bölme Ýþlemlerinde Verilmeyeni Bulma

2 Doðal Sayýlarda Problemler Doðal Sayýlarýn Üslü Gösterimi ve Parantezli Ýþlemler Zamaný Ölçme Araþtýrma Sorularý Üretme, Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme Temel Geometrik Kavramlar Açýlar Üçgenler ve Dörtgenler Birim Kesirler, Bileþik Kesirler ve Tam Sayýlý Kesirler Kesirleri Sýralama Bir Çokluðun Ýstenen Basit Kesir Kadarýný ve Basit Kesir Kadarý Verilen Bir Çokluðun Tamamýný Bulma Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Kesirlerle Toplama ve Çýkarma Problemleri Ondalýk Gösterim Ondalýk Gösterimleri Sýralama Ondalýk Gösterimleri Toplama ve Çýkarma Yüzdeler Uzunluk Birimleri Üçgen ve Dörtgenlerin Çevreleri Dörtgenlerin Özellikleri Üçgen ve Dörtgenlerin Açýlarý Alan Ölçme Geometrik Cisimlerin Özellikleri Geometrik Cisimlerin Açýnýmý ve Alaný FEN BÝLÝMLERÝ 1. ÜNÝTE VÜCUDUMUZ BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Besinler ve Özellikleri Sigara ve Alkolün Zararlarý Besinlerin Sindirimi Vücudumuzda Boþaltým Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim ÜNÝTE KUVVETÝN BÜYÜKLÜÐÜNÜN ÖLÇÜLMESÝ Kuvvetin Ölçülmesi Sürtünme Kuvveti ÜNÝTE MAENÝN DEÐÝÞÝMÝ Maddenin Hâl Deðiþimi Maddenin Ayýrt Edici Özellikleri Isý ve Sýcaklýk Isý Maddeleri Etkiler ÜNÝTE IÞIÐIN VE SESÝN YAYILMASI Iþýðýn Yayýlmasý Iþýðýn Madde ile Karþýlaþmasý Tam Gölge Sesin Yayýlmasý Sesin Farklý Ortamlarda Farklý Duyulmasý

3 5. ÜNÝTE CANLILAR DÜNYASINI GEZELÝM, TANIYALIM SOSYAL BÝLGÝLER Canlýlarý Tanýyalým Ýnsan ve Çevre Ýliþkisi Canlýlar Dünyasýný Gezelim ÜNÝTE YAÞAMIMIZIN VAZGEÇÝLMEZÝ: ELEKTRÝK Basit Bir Elektrik Devresinde Lamba Parlaklýðýný Etkileyen Deðiþkenler Devre Elemanlarýnýn Sembollerle Gösterimi ÜNÝTE YER KABUÐUNUN GÝZEMÝ Yer Kabuðunda Neler Var? Erozyon, Heyelan, Yeraltý ve Yerüstü Sularý ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM Gruplar ve Kurumlar Hak ve Sorumluluklar Ünite Testi ÜNÝTE ADIM ADIM TÜRKÝYE Tarihî Mekânlar - Doðal Varlýklar Kültürel Ögeler Cumhuriyetin Getirdikleri Atatürk Ýlkeleri Ünite Testi ÜNÝTE BÖLGEMÝZÝ TANIYALIM Yüzey Þekilleri ve Ýklim Nüfus ve Yerleþme Doðal Afetler Ünite Testi ÜNÝTE ÜRETTÝKLERÝMÝZ Ürettiðimiz Ürünler Ekonomi ve Ýnsan Ünite Testi ÜNÝTE GERÇEKLEÞEN DÜÞLER Buluþlar ve Teknoloji Bilim Ýnsanlarý Ünite Testi ÜNÝTE TOPLUM ÝÇÝN ÇALIÞANLAR Kurumlar ve Ýhtiyaçlar Sivil Toplum Kuruluþlarý Ünite Testi ÜNÝTE BÝR ÜLKE, BÝR BAYRAK Kurallar ve Yasalar Ülkemizin Yönetimi Ulusal Egemenlik Ünite Testi ÜNÝTE HEPÝMÝZÝN DÜNYASI Dünyamýz ve Ticaret Ortak Miras Ögeleri Ünite Testi

4 DÝN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BÝLGÝSÝ 1. ÜNÝTE ALLAH ÝNANCI Allah Ýnancý Ýbadet Konusunda Bilgilenelim Hz. Muhammed (s.a.v) ve Aile Hayatý Kur an-ý Kerim in Temel Eðitici Nitelikleri Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaþalým, Vatanýmýzý ve Milletimizi Seviyoruz ÝNGÝLÝZCE UNIT 1 My Daily Routine UNIT 2 My Town UNIT 3 Hello UNIT 4 Games and Hobbies UNIT 5 Health UNIT 6 Movies UNIT 7 Party Time UNIT 8 Fitness UNIT 9 The Animal Shelter UNIT 10 Festivals CEVAP ANAHTARI

5

6

7 1. TEMA EÞ ANLAM, ZIT ANLAM, EÞ SESLÝLÝK, VARLIÐIN ADI Test Öðretmen, Ahmet e üzerinde sözcükler 4. Aralýksýz çalýþmak, insan saðlýðýný olum- yazan dört kâðýt göstermiþ ve bu kâðýtlardaki sözcüklerden hangisinin zýt anlamýnýn olmadýðýný bulmasýný istemiþtir. suz yönde etkiler. cümlesindeki altý çizili sözcüðün yerine aþaðýdakilerden hangisi getirilemez? CC Gece Ýyimser Çalýþkan Kiraz B) Ýyimser C) Çalýþkan D) Kiraz 2. Aþaðýdaki kelimelerden hangileri eþ anlamlýdýr? A) tatlý tuzlu B) arzulu istekli C) yoksul zengin D) deli akýllý 3. "Yýlda bir süre aðaçlar neþelenir." Yukarýdaki cümlede kullanýlan hangi sözcüðün sesteþi vardýr? D) Durmadan grup oluþturulursa hangisi dýþta kalýr? CC 6. C) Zaman zaman A) buluþ B) icat C) deney D) keþif A) Gece B) Sürekli 5. Aþaðýdaki seçeneklerden üçü ile bir Ahmet in doðru cevap verebilmesi için bu sözcüklerden hangisini seçmesi gerekir? A) Ara vermeden Her zaman yaptýðýn gibi yine odaný özenmeden toplamýþsýn! Annenin cümlesinde özenmeden kelimesinin yerine aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? aaa A) yýl B) bir A) geliþigüzel B) itinayla C) aðaç D) neþelenir C) mükemmel D) isteyerek 11

8 Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik, Varlýðýn Adý 1 Test 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yaþ kelimesi doðumdan beri geçen zaman anlamýnda kullanýlmýþtýr? A) Soðan sayarken gözlerim yaþardý. B) Aðaç yaþken eðilir. C) Bu çamaþýrlarýn hepsi yaþ. D) Oya, ergenlik yaþýna girdi. 10. Aþaðýda altý çizili sözcüklerin hangisi, cümleye farklý bir anlam katmýþtýr? A) Maçý mutlaka kazanmalýyýz. B) Bu odaya kesinlikle girmeyin. C) Bu günler de þüphesiz geçecek. D) Aslýnda evimiz size çok yakýn. 8. eziyet siyah tamirat konut tuhaf onarým vahþi ilginç çile kara ev Yukarýdaki sözcükler, eþ anlamlýlarýyla eþleþtirilirse hangisi dýþta kalýr? A) vahþi B) eziyet C) onarým D) çile 11. Yazým Kýlavuzu Sözlük Bir dilin söz varlýðýnýn belli bir sýraya göre dizilip anlamlarýnýn belirtildiði kitaba ne denir? Bekir 9. Aramak kelimesi aþaðýdaki cümlelerin hangisinde "Birini veya bir þeyi bulmaya çalýþmak" anlamýnda kullanýlmýþtýr? A) Marketin içinde gözleriyle bir þeyler aradý. B) Hapishaneye düþünce ne arayaný oldu ne soraný. C) Hastalanýnca beni bir tek o aradý. D) Ben, yemek aramam, ne olsa yerim. Kadriye Alfabe Suat Türkçe kitabý Melike Hangi öðrenci, öðretmenin sorusunu doðru cevaplamýþtýr? A) Kadriye B) Bekir C) Suat D) Melike 12

9 EÞ ANLAM, ZIT ANLAM, EÞ SESLÝLÝK, VARLIÐIN ADI TEST 2 1. Aþaðýdaki tekerlemelerde, altý çizili kelimelerden eþ sesli olanýn bulunduðu kâðýda 100 puan verdim. 3. Ayýrmak sözcüðünün Farklý davranmamak, fark gözetmemek, ayrým yapmamak anlamýnda kullanýldýðý cümle, aþaðýdakilerden hangisidir? ccc A) Kalemlerin en güzellerini kendine ayýrdý. B) Biraz gecikeceðim, yemekten bana da ayýrýn. C) Öðrencilerimin hiçbirini birbirinden ayýrmam. D) Bu bisküviyi de sana ayýrdýk. Kuzu kuzu me! Bin tepeme. Haydi gidelim Ayþe teyzeme. Karga karga "gak!" dedi, "Çýk þu dala bak!" dedi, Karga seni tutarým, Kanadýný yolarým. 4. Y Ü Z Y I L U Z A K Leylek leylek havada, Yumurtasý tavada. Leylek yumurta getirdi, Ebe yedi, bitirdi. Bir, iki, üç, dört, beþ, altý, yedi, Bunu sana kim dedi? Diyen dedi on yedi, Yaðlý böreði kim yedi? K A R A K Ý Þ Ý Irak Ak Þahýs Asýr Buna göre öðretmen, hangi kâðýda 100 puan vermiþtir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 Yukarýdaki kelimelerin hangisinin eþ anlamý bulmacada yanlýþ verilmiþtir? (Sýralama karýþýk verilmiþtir.) A) Irak B) Ak C) Þahýs D) Asýr 2. Aþaðýdaki kelimelerle, anlam bakýmýndan bir grup oluþturulunca hangisi dýþarýda kalýr? A) sýska B) gürbüz C) cýlýz D) çelimsiz 5. Sýcakkanlý deyiminin eþ anlamlýsý aþaðýdakilerden hangisidir? A) kardeþ B) uysal C) arkadaþ D) cana yakýn 13

10 Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik, Varlýðýn Adý 2 Test 6. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde yalnýz kelimesi farklý bir anlamda kullanýlmýþtýr? A) Bu öðrenci yaramaz, yalnýz çok çalýþkandýr. B) Soru zordu, yalnýz bilen sýnavda iyi puan alacaktý. C) Meyvenin tadý güzel, yalnýz meyve renksizdi. 10. Tahtadaki cümlede noktalý yere hangi kelime getirilirse ödül kelimesinin zýt anlamlýsý yazýlmýþ olur? hediye D) Bu öðrenci her zamanki gibi çok yalnýzdý. ödünç Tuðrul Güzel bir iþ yapana ödül, kötülük yapana ise... verilir. 7. Hangi cümlede zýt anlamlý kelimeler bir arada kullanýlmýþtýr? A) Taze diye aldým, bayat çýktý. Mert Aslý Melek armaðan ceza B) Erken kalkan yol alýr. C) Saçýný baþýný yolmayayým. D) Siyah ve mavi bir elbiseydi. Öðretmenin sorusunu hangi öðrenci doðru cevaplamýþtýr? A) Mert B) Tuðrul C) Aslý D) Melek 8. Aþaðýdaki sözcüklerden hangileri anlam iliþkisi yönünden diðerlerinden farklýdýr? CCC- zýt anlam A) Boylu - uzun B) Saf - duru C) Enli - dar D) Kaygý - tasa 9. Sonra birdenbire bir yaðmur baþladý. cümlesindeki altý çizili sözcüðün eþ anlamlýsý aþaðýdakilerden hangisidir? A) hemen hemen B) aniden C) ardýndan D) nasýl olduysa 11. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük eþ seslidir? A) Tarlalarda sarý sarý baþaklar sizi selamlayacak. B) Karalar baðlamanýn hiç de zamaný deðildi. C) Masadaki incirler iyice olgunlaþmýþtý. D) Televizyondaki filmi sanýrým izlediniz. 14

11 NEDEN-SONUÇ CÜMLESÝ, KURALLI VE ANLAMLI CÜMLE, DEYÝMLER, ATASÖZLERÝ TEST 3 Sabahleyin, parktaki bankýn üzerinde uyandýðýmda dinlendiðim için yorgunluðum kalmamýþtý. Çok acýkmýþtým. Etrafýma þöyle bir göz gezdirdim. Biraz ötede büyük bir vapurun yük indirmekte olduðunu gördüm. Hemen oraya gidip kaptaný buldum, kendisine yük taþýmak istediðimi söyledim. Birkaç saat çalýþtým. Karnýmý doyuracak kadar para kazandým. Ýki simit ve bir parça peynir aldým. Afiyetle yedim. Ýlk defa kendi kazancýmla karnýmý doyuruyordum. Hayatýmda o günkü kadar lezzetli bir kahvaltý yaptýðýmý hatýrlamýyorum. Ýlk üç soruyu parçaya göre cevaplayýnýz. 3. Yazar, kahvaltýnýn tadýný neden unutamamýþtýr? CC A) Kahvaltýda çeþit çeþit yiyecekler bulunduðu için B) Sahilde yemek yediði için C) Kendi kazandýðý parayla açlýðýný giderdiði için D) Karný iyi doyduðu için 4. Aþaðýdakilerden hangisi bir cümle deðildir? A) Huzuru senin yanýnda buldum B) Bizim memleketin daðlarý C) Dumanlý daðlarýn eteðinde evimiz var D) Okullarda yangýn tatbikatý yapýldý 1. Metindeki kiþinin yorgunluktan kurtuluþunun nedeni aþaðýdakilerden hangisi olabilir? CC A) Rahat bir yerde geceyi geçirmiþ olmasý 5. Arpa eken buðday biçmez. Altýn anahtar her kapýyý açar. B) Memleketinden uzakta olmasý C) Geceyi dinlenerek geçirmesi Furkan Cemil D) Artýk gideceði yere ulaþmýþ olmasý Halil Mehmet 2. Aþaðýdakilerden hangisi metindeki kiþinin çalýþma nedenlerinden biri deðildir? A) Para kazanmak zorunda kalmasý B) Karnýnýn aç olmasý C) Cebinde hiç parasýnýn olmamasý D) Babasýný kýrmamak istemesi Armut dalýnýn dibine düþer. Lafla peynir gemisi yürümez. Kötü davranýþýn karþýlýðý iyi olmaz. anlamýna gelen atasözümüzü hangi öðrenci doðru bilmiþtir? A) Furkan B) Cemil C) Halil D) Mehmet 15

12 Neden-Sonuç Cümlesi, Kurallý ve Anlamlý Cümle, Deyimler, Atasözleri 3 Test düþmandýr silah 4 3 sahibine bile 9. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde acýmamak anlamýnda bir deyim kullanýlmýþtýr? bbb A) Çalýþkan olmak beni baþarýlý kýlar. B) Bekçi, kimsenin gözünün yaþýna bakmýyordu. C) Kýzgýn tavayý tutunca caným yandý. D) Yemekler sensiz boðazýmýzdan geçmiyor. Yukarýdaki papatyanýn yapraklarýna yazýlan kelimelerle oluþturulacak kurallý ve anlamlý cümle sýralamasý, aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) D) Olanlarý görünce çok þaþýrdým. Anlattýklarýný Samsun duyunca dilim tutuldu. Ýzmir Yakýnda olanlarý öðreneceksin. Bursa 7. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? B - 02 A) Kazayý görünce benzi kül gibi oldu. B) Hastanýn göz kapaklarýna baktý. C) Ordu, düþmaný Ýzmir de denize döktü. D) Nihayet elimiz biraz para gördü. Çalýþmaktan belim tutuldu. Hakan, içinde deyimin olduðu cümlenin bulunduðu yoldan gittiðinde hangi þehre ulaþýr? A) Samsun B) Ýzmir C) Bursa D) Hatay Hatay 8. Bu dünyada iyilik eden iyilik, kötülük eden kötülük bulur. anlamýna gelen atasözü aþaðýdakilerden hangisidir? bbb A) Hapise giren ya uslanýr ya beslenir. B) Kiþi ettiðini bulur. C) Bilmiyorum, demek insaný çok dertten kurtarýr. D) Allah tan umut kesilmez. 11. Aþaðýdaki atasözlerinden hangisinin konusu farklýdýr? A) Affetmek büyüklüðün þanýndandýr. B) Çalýþan kol bükülmez. C) Allah gayret edenin yanýndadýr. D) Çalýþan dað aþmýþ, çalýþmayanýn yolu þaþmýþ. 16

13 NEDEN-SONUÇ CÜMLESÝ, KURALLI VE ANLAMLI CÜMLE, DEYÝMLER, ATASÖZLERÝ TEST 4 1. Altýn gümüþten daha deðerli olduðu için, susmak konuþmaktan daha iyidir Ýnsaný, baþkalarýndan bir þey istemek utandýrýr. Ancak isteðidini vermeyenin daha çok utanmasý gerekir. anlamýna gelen atasözü aþaðýdakilerden hangisidir? aaa A) Ýsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü... B) Ýþ, insanýn aynasýdýr. Konuþmak, susmaktan çok daha deðerlidir. 2 C) Aðlamayan çocuða meme vermezler. D) Ýnsana çok iyilik yaramaz. Susmak týpký altýn gibidir, konuþmaktan daha deðerlidir. Dinleme amacýyla susmak, güzel konuþmaktan daha iyidir Aþaðýdakilerin hangisinde el kelimesi baþka bir kelimeyle deyimleþmemiþtir? A) Kazada çocuðun eli iki yerinden kýrýlmýþ. B) El attýðý iþi mutlaka baþarýr. C) Elim darda olmasaydý sana yardým ederdim. D) Onun bunun elini eteðini öperek bu mevkilere kadar yükseldi. Söz gümüþse sükût altýndýr. atasözünün anlamýný taþýyan kamyonu satýn aldýk. Buna göre kaç numaralý kamyonu satýn aldýk? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 2. Kýzmýþ, çok öfkelenmiþ insanlarýn durumu aþaðýdaki deyimlerden hangisiyle anlatýlýr? A) Kol kanat olmuþ. B) Küplere binmiþ. C) Gözleri fal taþý gibi açýlmýþ. D) Keçileri kaçýrmýþ. 5. Barajdaki su seviyesinin artmasý sonucu.... Bu cümle aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanýrsa olumlu bir sonuca baðlanmýþ olur? CC A) çevre köyleri su bastý. B) etraftaki canlýlar zor durumda kaldý. C) yaz boyunca su sýkýntýsý yaþanmayacaðý söylendi. D) korku dolu saatler yaþandý. 17

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

Akıllı Deneme Takvimi

Akıllı Deneme Takvimi Akıllı Deneme Takvimi 2014-2015 SÖZÜN ÖZÜ AKILLI DENEME TAKVİMİ Ürün Adý Uygulama Tarihi Ürün Adý Uygulama Tarihi 8. Sýnýf Akýllý Deneme - 1 15 Ekim 2014 Çarþamba 5. Sýnýf Akýllý Deneme - 1 18 Kasým 2014

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý...117

ÝÇÝNDEKÝLER. Noktalama Ýþaretleri- Yazým Kurallarý...117 ÝÇÝNDEKÝLER HAYAT B ÝLGÝSÝ 1. TEMA: OKUL HEYECANIM Okula Hazýrlýk- Belirli Günler...7 Kiþisel Bakým- Sýnýfýmýz- Okul Kurallarýmýz...9 Sýnýfta Demokrasi-Kulüplerimiz...11 Bayraðýmýz ve Ýstiklâl Marþý mýz...13

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 6. Okuduklarındaki duygusal

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?

TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr? TÜRKÇE 1. Sözlük hazýrlamanýn en güç yaný sözcükleri anlam kayganlýðýndan kurtarma, onlarý belli bir yere oturtmadýr. Bu da ancak Samuel Butler in dediði gibi onlarýn belirsiz yanlarýný söz duvarlarýyla

Detaylı

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç

BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK. Ayfer Tunç BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç www.altkitap.com BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç altkitap - anlatý 2 BÝR MANÝNÝZ YOKSA ANNEMLER SÝZE GELECEK Ayfer Tunç Ocak 2001 Yayýna

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS ÝÇÝNDEKÝLER ÝHLAS KOLEJÝ BÝREYSEL GELÝÞÝM ve EÐÝTÝM DERGÝSÝ NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? DÝKKAT ANNE VE BABALAR AÝLE MÜHENDÝSLÝÐÝ 4 5 10 12 18 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Hami KOÇ Ýhlas Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü GENEL

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü,

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Türkçeyi Kullanma Gücü, SÖZEL BÖLÜM DÝKKAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Türkçeyi Kullanma Gücü, Sosyal Bilimlerdeki Temel Kavram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile ilgilidir. Eþit

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek

Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Metropol Alýþveriþ Merkezi, Kaptanlar Grupla büyüyecek Kaptanlar Grup Metropol Alýþveriþ Merkezini satýn aldý. Dün gerçekleþtirilen devir teslim törenine Kaptan Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Yakup Kaptan,

Detaylı

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ EN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINI DENEME SINAVI / 3. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Geçinmek sözcüðü; B ve C seçeneðinde uzlaþmak, anlaþmak anlamýnda, D seçeneðinde taslamak anlamýnda; A seçeneðinde ise yaþamak

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE HAKLARIMI ÖÐRENÝYORUM... 9 TOPLUMUN ÝÇÝNDEYÝM... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 14 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 16 HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM... 18 Ölçme ve Deðerlendirme... 22

Detaylı

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL Allah Senden Razý, Sen Allah tan Aydýnlanma Yolunda Ýnsan 2 K Kitap ve Kadýn ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:484 Nisan 2009 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

KÜTAHYA ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ www.kaol43.com Yýl : 2012 Sayý : 11 ÝÇÝNDEKÝLER 2 Atatürk'ün Öðretmenlere Hitabý 3 Sunuþ - Nihat Çelikten 4 Model Okul Kütahya Anadolu Öðretmen Lisesi - Ali Osman Acar

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

KENDÝNÝ KEÞFET ADEM ÖZBAY

KENDÝNÝ KEÞFET ADEM ÖZBAY KENDÝNÝ KEÞFET ADEM ÖZBAY ARES KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlamaz, senaryolaþtýrýlamaz ve farklý biçimlerde hazýrlanýp

Detaylı